of 24 /24
PostuPci označavanja i kontrole Proizvodnih svojstava izvornih Pasmina Peradi Križevci, 2014.

PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

Page 1: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

Postupci i upute za ozna avanje, kontrolu proizvodnih svojstava i procjenu uzgojnih

vrijednosti goveda

PostuPci označavanja i kontrole Proizvodnih svojstava

izvornih Pasmina Peradi

Križevci, 2014.

Page 2: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

2

Uredbom Vlade Republike Hrvatske osnovan je Hrvatski sto arsko selekcijski centar (HSSC) kao specijalizirana ustanova za poslove selekcije u sto arstvu i poljoprivredi (Narodne novine broj 63 od 31. kolovoza 1994. godine). Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. broj 78 od 14. svibnja 2003. godine) naziv "Hrvatski sto arsko selekcijski centar" zamjenjuje se nazivom "Hrvatski sto arski centar". Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. broj 28/09 od 04. ožujka 2009. godine) naziv „Hrvatski sto arski centar“ zamjenjuje se nazivom „Hrvatska poljoprivredna agencija“.

Izdava Hrvatska poljoprivredna agencija Adresa Poljana Križeva ka 185, 48260 Križevci

Za izdava a Dr. sc. Zdravko Bara

web www.hpa.hr

e-mail [email protected]

Urednik Dr. sc. Maja Draži

Autori Dr. sc. Zdravko Bara Dr. sc. Maja Draži Gordana Duvnjak, dipl. ing. Nataša Lješi , dipl. ing.

Oblikovanje Zebra print, Vukovar

Tisak Zebra, Vinkovci

Naklada 500 komada

ISBN 978-953-6526-63-5 CIP zapis dostupan u ra unalnome katalogu Nacionalne i sveu ilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 875272.

Page 3: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

3

sadržaj

Predgovor .............................................................................................................................................................5

1. Upisuzgajivačauupisnikuzgojnovaljanihživotinja ......................................................................................7

2. Prijavanabave/kupnjeuzgojnovaljanihkljunovaizvornihpasminaperadi ..................................................11

3. Registracijaioznačavanjematičnihkljunovaizvornihpasminaperadii evidencijaproizvodnihpokazatelja ...............................................................................................................15

4. Izdavanjeuzgojnedokumentacije ................................................................................................................21

Page 4: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole
Page 5: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

5

PredgovorProšloje100godinaodpočetkaradaprvogmarvogojskogsavezaosnovanoguSv.IvanuŽabnomoddotadaustrojenihmarvogojskihudruga.Temeljni razlogudruživanjapredstavljalo jenastojanjezaučinkovitijimorga-niziranjemprovedbeuzgojnihmjera i za što jemogućepouzdanijimodabiromnajboljih jedinki iz populacijekakobiizgeneracijeugeneracijudobivalikvalitetnijepotomke.Vođeniuvijekistimrazlozima,istimciljevima,pratećiiprilagođavajućiseeuropskimtrendovimaunaprjeđivanjesustavprovedbeuzgojnihmjerauRepubliciHrvatskoj,amijenjalisuseinaziviorganizacijskihoblikaprovedbetihmjera:od1.savezamarvogojskihudrugaiz1913.godineivećtadaprvihpokušajaorganiziranjakontrolemliječnostiustadimakravatepokušajaobjed-injavanjamatičneevidencijeizvišeudrugauzgajivačagoveda,prekoZadružnogstočarskogsavezaHrvatske,zatimStočarskogselekcijskogcentraHrvatske,PoljoprivrednogcentraHrvatske,Hrvatskogstočarskogselekci-jskogcentra,Hrvatskogstočarskogcentra,pasvedodanašnjihdanakadauzgojneprogrameprovodesredišnjiuzgajivačkisaveziiHrvatskapoljoprivrednaagencija.

Hrvatskapoljoprivrednaagencija jenastala izsustavakoji jegodinamabioodgovoranzaprovedbuuzgojnihmjera.Izravni jepravnislijednikHrvatskogstočarskoselekcijskogcentra,kojegjeosnovalaVladaRepublikeHrvatske1994.godinekaoinstitucijuodgovornuzaprovedbuuzgojnihprogramaikoji2003.godinemijenjana-zivuHrvatskistočarskicentar.Hrvatskapoljoprivrednaagencijajebezobzirananazivkojijenosilakrozvrijemekojejeizanas,uvijekbilajedanodvažnijihčiniteljaprovedbeprogramauzgojazasvevrsteipasminestokeuRepubliciHrvatskoj.Tako je idanaskadasvesvojeaktivnostiusegmentukontroleproizvodnostigoveda,ovacaikoza,kaoitestiranjaiprocjeneuzgojnevrijednostigoveda,ovacaikozaprovodipremameđunarodnoutvrđenimstandardimadefiniranimuMeđunarodnomkomitetuzakontroluproizvodnostidomaćihživotinja(In-ternationalCommitteeforAnimalRecording–ICAR).

Od1992.godineHPAječlanicaICAR-a,aodprvogICAR-ovognadzorauHPAnaddjelatnostimaoznačavanjaikontroleproizvodnosti,provedenog2004.godine,nositeljjepravanakorištenjeposebnogICAR-ovogpečataipunopravnačlanicaICAR-a.Normeipreporukeuprocesupraćenjaproizvodnostidomaćihživotinjasustavnosenadograđuju,takodajeICAR2009.godineukinuokorištenjeposebnogpečatakaooznakukvaliteteiistegodineuveonovinačinvrednovanjaiocjenjivanjaprovedbedirektivaipreporukacertificiranjempojedinačnihpostupakabitnihzapraćenjeproizvodnostidomaćihživotinja.Od2009.godine,nakonprovedenogdrugognad-zora,HPAraspolažeICAR-ovimcertifikatomkvalitetezasvedjelatnostikojeprovodiusklopuprovedbeuzgoj-nihprograma:označavanjeiregistracijagrla,kontrolamliječnosti,kontrolamesnatosti,laboratorijskaanalitika,obradapodatakaigenetskaprocjena(izračunuzgojnihvrijednosti).

Ulistopadu2013.godineprovedenjetrećinadzorICAR-ovihmeđunarodnihrevizorauHPA,nakončegajezaHPA,korištenjeICAR-ovogceritifikatakvaliteteproduženozaidućetrogodišnjerazdoblje.DjelatnostizakojejeHPAdobilapotvrdusukladnostismeđunarodnimstandardimakojepropisujeICARodnosesenasveukupnedje-latnostikojeseprovodeusklopuprovedbeuzgojnihprograma:sustavidentifikacijeiregistracijegoveda,ovacaikoza,praćenjeproizvodnostimliječnihimesnihgoveda,mliječnihovacaikoza,procjenauzgojnihvrijednostizagoveda,ovceikoze,tezalaboratorijskeanalizeiobradupodataka.

Budućijezbogstalnepotrebeprilagođavanjameđunarodnimstandardimauprovedbinavedenihaktivnosti,uposljednjihdesetgodinadioprocedurapokojimaHPAprovoditeaktivnostibitnoizmijenjen,apojavljujesei

Page 6: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

6

značajanbrojnovihradnihpostupaka,točnodesetgodinanakonprvogobjavljivanja,odlučilismosezaponov-noobjavljivanjeradnihuputaipostupaka,provjerenihipotvrđenihodstranenedavnoprovedenogICAR-ovognadzora.

KakojeICARmeđunarodnainstitucijakojapropisujestandardezarazličitevrstestoke(primarnozagoveda,ovceikoze),alineistandardekontrolaproizvodnostiusvinjogojstvu,uzgojukopitara,peradi,maticapčelatedasvakiodovihskupovamjerapredstavljaznačajansegmentsveukupnihaktivnostiHPA,odlučilismosezapubliciranje i ovih radnihuputa i postupakapokojimadjelatniciHPAobavljajusvojedjelatnosti na farmamahrvatskihstočaraipčelara.

Držimo da skup objavljenih radnih postupaka i uputa za svaku od vrsta domaćih životinja u čijim uzgojnimprogramimasudjelujeHPA,predstavljaodličanpregled,odnosnopriručniknesamosvimdjelatnicimaHPA,odrukovoditeljapojedinihustrojstvenihjedinicadotehničaranaterenu,većisvimaonimakojikoristeikojiseradopozivajunapodatkeizelektronskihbazaHPA,akaodokazvjerodostojnostiiuporabivostitihpodataka.

Inaravno,držimodaćeovajskupobjavljenihradnihpostupakaiuputa,pokojimaradedjelatniciHPA,bitiodnaročitekoristiisvimuzgajivačimakojisudjelujuuprovedbiuzgojnihprograma.Naime,samodobropoznavanjeirazumijevanjeuovojpublikacijiobjavljenihradnihpostupakasvihkojisudjelujuunjihovojprovedbi,oddjelat-nikaHPAdosamihuzgajivača,jamstvosuuspjehauunaprjeđenjuproizvodnih(genetskih)osobinastokekojaseuzgajanahrvatskimfarmama.

v.d.ravnateljaDr.sc.ZdravkoBarać

Page 7: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

7

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za upis uzgajiva a u

Upisnik pri SBP

Izdavanje Rješenja o izvršenom upisu u

Upisnik Obrazac RUU1

Obrazac ZUU1

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

HPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Program «Peradarstvo»

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ra unalni program HPA

Ne: zahtjev za ispravkom

Da

Slanje zahtjeva

Slanje Rješenja o izvršenom upisu u Upisnik uzgajiva u

ArhivaHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Obrazac RUU1

Program «Peradarstvo»

Unos podataka u

SBP

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za upis uzgajiva a u

Upisnik pri SBP

Izdavanje Rješenja o izvršenom upisu u

Upisnik Obrazac RUU1

Obrazac ZUU1

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

HPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Program «Peradarstvo»

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ra unalni program HPA

Ne: zahtjev za ispravkom

Da

Slanje zahtjeva

Slanje Rješenja o izvršenom upisu u Upisnik uzgajiva u

ArhivaHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Obrazac RUU1

Program «Peradarstvo»

Unos podataka u

SBP

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za upis uzgajiva a u

Upisnik pri SBP

Izdavanje Rješenja o izvršenom upisu u

Upisnik Obrazac RUU1

Obrazac ZUU1

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

HPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Program «Peradarstvo»

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ra unalni program HPA

Ne: zahtjev za ispravkom

Da

Slanje zahtjeva

Slanje Rješenja o izvršenom upisu u Upisnik uzgajiva u

ArhivaHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Obrazac RUU1

Program «Peradarstvo»

Unos podataka u

SBP

Page 8: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

8

radna uPuta za uPis uzGajivača u uPisnik uzGojno valjanih ŽivotinjaRješenjeoizvršenomupisuuUpisnikuzgajivačauzgojnovaljanihživotinjaosnovnijedokumentoprovedbiuzgojnose-lekcijskograda.

UzgajivačpodnosiZahtjevzaupisuUpisnikuzgajivačauzgojnovaljanihživotinjanapropisanomobrascu(ZUU1).NaZahtjevseupisujusljedećipodaci:imeiprezimeuzgajivača,OIB,MIBPG,JIBPG,IKG,adresaidatumpodnošenjaza-htjeva.

Predstojnik/načelnikPodručnoguredaodgovarazaotpremuZahtjevapremaOdjeluzarazvojovčarstva,kozarstvaiuz-gojamalihživotinja.

DjelatnikOdjelazarazvojovčarstva,kozarstvaiuzgojamalihživotinjauSredišnjojbazipodatakaprovjeravaupisistatusnovogkorisnika/uzgajivača.

NakonprovjereuOdjeluzarazvojovčarstva,kozarstvaiuzgojamalihživotinjaizdajeserješenjeoizvršenomupisuuUpisniknaobrascuRUU1.NačelnikOdjelazarazvojovčarstva,kozarstvaiuzgojamalihživotinjaodgovarazaproceduruipregledavarješenje.RješenjeodobravaravnateljHPA.

PredstojnikPodručnogureda/načelnikodjelaodgovarazaupisiažuriranjepodatakaubazu.

DjelatnikOdjelazarazvojovčarstva,kozarstvaiuzgojamalihživotinja.šaljerješenjezaupisuzgajivačasamompodnosi-teljuzahtjeva(uzgajivaču),akopijarješenjasezadržavauarhiviOdjela.

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za upis uzgajiva a u

Upisnik pri SBP

Izdavanje Rješenja o izvršenom upisu u

Upisnik Obrazac RUU1

Obrazac ZUU1

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

HPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Program «Peradarstvo»

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ra unalni program HPA

Ne: zahtjev za ispravkom

Da

Slanje zahtjeva

Slanje Rješenja o izvršenom upisu u Upisnik uzgajiva u

ArhivaHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Obrazac RUU1

Program «Peradarstvo»

Unos podataka u

SBP

Page 9: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

9

Prilog:ZahtjevzaupisuUpisnikuzgajivačauzgojnovaljanihživotinja

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Križevci, Poljana Križeva ka 185 Ured Zagreb, Ilica 101

Obrazac: ZUU1

Zahtjev za upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja Temeljem odredbe lanka 6., stavak 1. Pravilnika o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajiva a uzgojno valjanih životinja (N.N. 23/98), Naslovu, putem podru nog županijskog ureda, podnosim Zahtjev za upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja, sa slijede im podacima; Ime i prezime / naziv OIB

MIBPG

Mjesto Ulica kbr

Pošta Broj pošte

Op ina

Županija

Naziv banke Sjedište

Osnovni broj ra una banke

Broj ra una korisnika Uzgojno valjana grla: / / (vrsta) (pasmina) (broj grla) Datum podnošenja Zahtjeva: Mjesto: ________________________________ (potpis podnositelja Zahtjeva) Napomena pro elnika/zamjenika pro elnika:

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za upis uzgajiva a u

Upisnik pri SBP

Izdavanje Rješenja o izvršenom upisu u

Upisnik Obrazac RUU1

Obrazac ZUU1

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

HPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Program «Peradarstvo»

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ra unalni program HPA

Ne: zahtjev za ispravkom

Da

Slanje zahtjeva

Slanje Rješenja o izvršenom upisu u Upisnik uzgajiva u

ArhivaHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Obrazac RUU1

Program «Peradarstvo»

Unos podataka u

SBP

Page 10: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

10

Prilog:RješenjeoizvršenomupisuuUpisnikuzgajivačauzgojnovaljanihživotinja

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Križevci, Poljana Križeva ka 185 Ured Zagreb, Ilica 101

Obrazac: RUU1

Rješenje o izvršenom upisu u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja Temeljem odredbe lanka 6., stavak 1. Pravilnika o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajiva a uzgojno valjanih životinja (N.N. 23/98), Naslovu, putem podru nog županijskog ureda, podnosim Zahtjev za upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja, sa slijede im podacima; Ime i prezime / naziv OIB

MIBPG

Mjesto Ulica kbr

Pošta Broj pošte

Op ina

Županija

Naziv banke Sjedište

Osnovni broj ra una banke

Broj ra una korisnika Upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja odobrava se za uzgoj:

(Vrsta, naziv pasmine , križanca ili hibrida za koji se odobrava upis)

U Zagrebu: m.p. Ravnatelj:

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za upis uzgajiva a u

Upisnik pri SBP

Izdavanje Rješenja o izvršenom upisu u

Upisnik Obrazac RUU1

Obrazac ZUU1

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

HPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Tehni ki suradnik podru nog ureda HPAPredstojnik podru nog ureda HPA

Program «Peradarstvo»

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ra unalni program HPA

Ne: zahtjev za ispravkom

Da

Slanje zahtjeva

Slanje Rješenja o izvršenom upisu u Upisnik uzgajiva u

ArhivaHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Obrazac RUU1

Program «Peradarstvo»

Unos podataka u

SBP

Page 11: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

11

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

PRIJAVA NABAVE/KUPNJE UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/Uzgajiva

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl .ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Telefonska dojava o nabavi / kupovini uzgojno valjanog podmlatka ili odraslih kljunova izvornih pasmina peradi

Potvrda o porijeklu uzgojno valjanog podmlatka/kljunova

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPAHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Kontrola ispravnosti potvrde o kupnji uzgojno valjanog

podmlatka

Arhiva Program »Peradarstvo»

Unos podataka o kupnji uzgojno

valjanog podmlataka

Da

Podru ni ured HPA

Podaci ispravni

Prijava kupnje/nabave uzgojno valjanog podmlatka/

kljunova

Ne, zahtjev za ispravkom

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

PRIJAVA NABAVE/KUPNJE UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/Uzgajiva

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl .ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Telefonska dojava o nabavi / kupovini uzgojno valjanog podmlatka ili odraslih kljunova izvornih pasmina peradi

Potvrda o porijeklu uzgojno valjanog podmlatka/kljunova

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPAHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Kontrola ispravnosti potvrde o kupnji uzgojno valjanog

podmlatka

Arhiva Program »Peradarstvo»

Unos podataka o kupnji uzgojno

valjanog podmlataka

Da

Podru ni ured HPA

Podaci ispravni

Prijava kupnje/nabave uzgojno valjanog podmlatka/

kljunova

Ne, zahtjev za ispravkom

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

PRIJAVA NABAVE/KUPNJE UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/Uzgajiva

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl .ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Telefonska dojava o nabavi / kupovini uzgojno valjanog podmlatka ili odraslih kljunova izvornih pasmina peradi

Potvrda o porijeklu uzgojno valjanog podmlatka/kljunova

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPAHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Kontrola ispravnosti potvrde o kupnji uzgojno valjanog

podmlatka

Arhiva Program »Peradarstvo»

Unos podataka o kupnji uzgojno

valjanog podmlataka

Da

Podru ni ured HPA

Podaci ispravni

Prijava kupnje/nabave uzgojno valjanog podmlatka/

kljunova

Ne, zahtjev za ispravkom

Page 12: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

12

radna uPuta za Prijavu naBave/kuPnje uzGojno valjanih kljunova izvornih Pasmina PeradiUzgajivačdojavljujePodručnomureduHPAnabavu/kupnjuuzgojnovaljanihkljunovaizvornihpasminaperadi.

DjelatnikPodručnog uredaHPAprosljeđuje potvrduOdjelu za razvoj ovčarstva, kozarstva i uzgojamalih životinja naprovjeruispravnostipodataka.Akosupodaciispravnivršiseunospodatakaokupnji/nabaviuzgojnihkljunovauprogram„Peradarstvo“.Akopodacinisu ispravnišaljusenakorekcijuuzgajivaču.Nakonkorekture,ponovnoseprovjeravajuuprogramu„Peradarstvo“iakosuispravniunoseseuprogram„Peradarstvo“.

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

PRIJAVA NABAVE/KUPNJE UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/Uzgajiva

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl .ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Telefonska dojava o nabavi / kupovini uzgojno valjanog podmlatka ili odraslih kljunova izvornih pasmina peradi

Potvrda o porijeklu uzgojno valjanog podmlatka/kljunova

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPAHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Kontrola ispravnosti potvrde o kupnji uzgojno valjanog

podmlatka

Arhiva Program »Peradarstvo»

Unos podataka o kupnji uzgojno

valjanog podmlataka

Da

Podru ni ured HPA

Podaci ispravni

Prijava kupnje/nabave uzgojno valjanog podmlatka/

kljunova

Ne, zahtjev za ispravkom

Page 13: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

13

Prilog:Potvrdaoporijekluuzgojnovaljanogpodmlatka/kljunovazagorskogpurana

POTVRDA kojom se potvr uje da su zagorski purani porijeklom iz mati nog jata koje je registrirano i upisano u Upisnik uzgojno valjanih životinja s podru ja _________________________________ županije. Potvrda se izdaje u svrhu prijave zagorskih purana Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. Zagorski purani su uzgojeni kod uzgajiva a Ime i prezime _______________________________________________________________________ Adresa _______________________________________________________________________ koji je upisan u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. Uzgajiva svojim potpisom jam i da su podaci na potvrdi istiniti. Zagorske purane je kupio Ime i prezime ___________________________________________________________________ Adresa ___________________________________________________________________ Telefon ________________________________________________________________________ Broj kupljenih puri a __________________ MB Majke _________________ Muški ___________ ženski ____________ MB Oca _________________ Mjesec valenja ______________________ Soj purana _________________ Potpis uzgajiva a Potpis kupca ___________________ _________________ Za Podru ni ured __________________ U ___________________, ______________ 201__g.

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

PRIJAVA NABAVE/KUPNJE UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/Uzgajiva

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl .ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Telefonska dojava o nabavi / kupovini uzgojno valjanog podmlatka ili odraslih kljunova izvornih pasmina peradi

Potvrda o porijeklu uzgojno valjanog podmlatka/kljunova

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPAHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Kontrola ispravnosti potvrde o kupnji uzgojno valjanog

podmlatka

Arhiva Program »Peradarstvo»

Unos podataka o kupnji uzgojno

valjanog podmlataka

Da

Podru ni ured HPA

Podaci ispravni

Prijava kupnje/nabave uzgojno valjanog podmlatka/

kljunova

Ne, zahtjev za ispravkom

Page 14: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

14

Prilog:Potvrdaoporijekluuzgojnovaljanogpodmlatka/kljunovakokošihrvatice

POTVRDA kojom se potvr uje da su kokoši hrvatice porijeklom iz mati nog jata koje je registrirano i upisano u Upisnik uzgojno valjanih životinja s podru ja _________________________________ županije. Potvrda se izdaje u svrhu prijave kokoši hrvatice Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. Kokoši su uzgojene kod uzgajiva a Ime i prezime _______________________________________________________________________ Adresa _______________________________________________________________________ koji je upisan u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. Uzgajiva svojim potpisom jam i da su podaci na potvrdi istiniti. Kokoši je kupio Ime i prezime ___________________________________________________________________ Adresa ___________________________________________________________________ Telefon ________________________________________________________________________ Broj kupljenih pili a __________________ MB Majke _________________ Muški ___________ ženski ____________ MB Oca _________________ Mjesec valenja ______________________ Soj kokoši _________________ Potpis uzgajiva a Potpis kupca ___________________ _________________ Za Podru ni ured __________________ U ___________________, ______________ 201__g.

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

PRIJAVA NABAVE/KUPNJE UZGOJNO VALJANIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA

PERADIODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/Uzgajiva

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl .ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Telefonska dojava o nabavi / kupovini uzgojno valjanog podmlatka ili odraslih kljunova izvornih pasmina peradi

Potvrda o porijeklu uzgojno valjanog podmlatka/kljunova

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPAHPA – Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Kontrola ispravnosti potvrde o kupnji uzgojno valjanog

podmlatka

Arhiva Program »Peradarstvo»

Unos podataka o kupnji uzgojno

valjanog podmlataka

Da

Podru ni ured HPA

Podaci ispravni

Prijava kupnje/nabave uzgojno valjanog podmlatka/

kljunova

Ne, zahtjev za ispravkom

Page 15: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

15

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

REGISTRACIJA I OZNA AVANJE MATI NIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA PERADI I

EVIDENCIJA PROIZVODNIH POKAZATELJAODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Odabir uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorskog puranaUpute za provedbu uzgojno selekcijskog rada

Podru ni ured HPA

UzgajivaPodru ni ured HPA

Program «Peradarstvo»HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ozna avanje odabranih uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorske puraneO evidnik mati nog kljunova izvornih pasmina peradi

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja Arhiva

Program »Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Oznaka-prsten sa identifikacijskim brojemRegistracija mati nih kljunova

Unos podataka o registraciji mati nih

kljunova u SBP

Prikupljanje dokumentacije o

proizvodnim pokazateljima

Unos podataka o proizvodnim

pokazateljima u SBP

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

REGISTRACIJA I OZNA AVANJE MATI NIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA PERADI I

EVIDENCIJA PROIZVODNIH POKAZATELJAODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Odabir uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorskog puranaUpute za provedbu uzgojno selekcijskog rada

Podru ni ured HPA

UzgajivaPodru ni ured HPA

Program «Peradarstvo»HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ozna avanje odabranih uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorske puraneO evidnik mati nog kljunova izvornih pasmina peradi

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja Arhiva

Program »Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Oznaka-prsten sa identifikacijskim brojemRegistracija mati nih kljunova

Unos podataka o registraciji mati nih

kljunova u SBP

Prikupljanje dokumentacije o

proizvodnim pokazateljima

Unos podataka o proizvodnim

pokazateljima u SBP

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

REGISTRACIJA I OZNA AVANJE MATI NIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA PERADI I

EVIDENCIJA PROIZVODNIH POKAZATELJAODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Odabir uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorskog puranaUpute za provedbu uzgojno selekcijskog rada

Podru ni ured HPA

UzgajivaPodru ni ured HPA

Program «Peradarstvo»HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ozna avanje odabranih uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorske puraneO evidnik mati nog kljunova izvornih pasmina peradi

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja Arhiva

Program »Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Oznaka-prsten sa identifikacijskim brojemRegistracija mati nih kljunova

Unos podataka o registraciji mati nih

kljunova u SBP

Prikupljanje dokumentacije o

proizvodnim pokazateljima

Unos podataka o proizvodnim

pokazateljima u SBP

Page 16: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

16

radna uPuta za reGistraciju i označavanje matičnih kljunova izvornih Pasmina Peradi te evidenciju Proizvodnih PokazateljaPravilnoregistriranaioznačenaživotinjaosnovnijepreduvjetzauspješnoprovođenjeuzgojnoselekcijskihpostupakaimjera.

ObavezauzgajivačaidjelatnikapodručnoguredaHPAjedanajkasnijesa20tjedanastarostiobaveodabiruzgojnovalja-nihkljunovaizvornihpasminakokošiisa25tjedanaodabiruzgojnovaljanihkljunovaizvornihpasminapurana.

Obilježavanjesevršistavljanjemnožnogprstenakojiimaidentifikacijskibroj.Matičnajataizvornihpasminakokošisastojeseod10kokošii1pijetla.Matičnajataizvornihpasminapuranasastojeseod5purai1purana.PrilikomoznačavanjadjelatnikpodručnoguredaHPAprovodiprovjerunačinadržanjaživotinjakojesupodselekcijskimobuhvatomi trebajuimatiuvjetesmještajapropisaneUputamazaprovedbuuzgojnoselekcijskograda.EvidencijskibrojeviprstenovaupisujuseuobrazacRegistracijamatičnihkljunovaiOčevidnihmatičnihkljunova.ObrazacRegistracijamatičnihkljunovasasvimpodacimaoporijekluunosiseuprogram„Peradarstvo“,aobrazacOčevidnikmatičnihkljunovaostajekoduzgajivačakaoevidencijaproizvodnjekrozgodinudana.

UperioduodgodinudananakonoznačavanjamatičnihjatauzgajivačajedužanispunjavatiobrazacOčevidnikmatičnihkljunovaipredatiga ispunjenogdjelatnikupodručnoguredaHPAnakongodinudanaproizvodnje.Djelatnikpodručnoguredaprikupljadokumentacijuoproizvodnimpokazateljimatj.obrazacOčevidnikmatičnihkljunovaišaljegadjelatnicimaOdjelazarazvojovčarstva,kozarstvaiuzgojamalihživotinja.DjelatniciOdjelazarazvojovčarstva,kozarstvaiuzgojamalihživotinjaunosepodatkeoproizvodnimpokazateljimauprogram„Peradarstvo“.

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

REGISTRACIJA I OZNA AVANJE MATI NIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA PERADI I

EVIDENCIJA PROIZVODNIH POKAZATELJAODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Odabir uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorskog puranaUpute za provedbu uzgojno selekcijskog rada

Podru ni ured HPA

UzgajivaPodru ni ured HPA

Program «Peradarstvo»HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ozna avanje odabranih uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorske puraneO evidnik mati nog kljunova izvornih pasmina peradi

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja Arhiva

Program »Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Oznaka-prsten sa identifikacijskim brojemRegistracija mati nih kljunova

Unos podataka o registraciji mati nih

kljunova u SBP

Prikupljanje dokumentacije o

proizvodnim pokazateljima

Unos podataka o proizvodnim

pokazateljima u SBP

Page 17: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

17

Prilog:ObrazacRegistracijarasplodnihkljunovazagorskogpuranaRE

GIST

RACI

JA R

ASPL

ODNI

H KL

JUNO

VA Z

AGOR

SKOG

PUR

ANA

ZAMJESE

C________________20

1__G

ODINE

MIBP

G__

____________IKG

_________________

Uzga

jiva

: (Im

e i p

rezim

e)

Adre

sa:

Telef

on:

TI

P:

1. br

onan

i 2.

svije

tli

3. siv

i 4.

crni

Redn

i br

oj

Mat

ini b

roj

(Bro

j prs

tena

) Sp

ol M

jesec

valen

ja (R

oen

ja)

Godin

a va

lenja

(Ro

enja)

M

atin

i bro

j oc

a Uz

gojna

god

ina o

ca

(God

ina ro

enja)

Na

pom

ena

Kontroln

iasis

tent:

Mjestoidatu

m:

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

REGISTRACIJA I OZNA AVANJE MATI NIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA PERADI I

EVIDENCIJA PROIZVODNIH POKAZATELJAODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Odabir uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorskog puranaUpute za provedbu uzgojno selekcijskog rada

Podru ni ured HPA

UzgajivaPodru ni ured HPA

Program «Peradarstvo»HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ozna avanje odabranih uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorske puraneO evidnik mati nog kljunova izvornih pasmina peradi

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja Arhiva

Program »Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Oznaka-prsten sa identifikacijskim brojemRegistracija mati nih kljunova

Unos podataka o registraciji mati nih

kljunova u SBP

Prikupljanje dokumentacije o

proizvodnim pokazateljima

Unos podataka o proizvodnim

pokazateljima u SBP

Page 18: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

18

Prilog:ObrazacRegistracijarasplodnihkljunovakokošihrvaticeRE

GIST

RACI

JA R

ASPL

ODNI

H KL

JUNO

VA K

OKOŠ

I HRV

ATIC

E

ZAMJESE

C________________20

1__G

ODINE

MIBP

G __

____

____

__ IK

G __

____

____

__ Uz

gajiv

a(Im

e i p

rezim

e):

Adre

sa:

Telef

on:

TI

P JA

TA:

1.crv

eno

2. jar

ebia

sto-

zlatn

o 3.

crno

-zlat

no

4. cr

no

Redn

i br

oj

Mat

ini b

roj

(Bro

j prs

tena

) Sp

ol M

jesec

valen

ja (R

oen

ja)

Godin

a va

lenja

(Ro

enja)

M

atin

i bro

j oc

a Uz

gojna

god

ina o

ca

(God

ina ro

enja)

Na

pom

ena

Kont

roln

i asis

tent

:

Mjes

to i d

atum

:

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

REGISTRACIJA I OZNA AVANJE MATI NIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA PERADI I

EVIDENCIJA PROIZVODNIH POKAZATELJAODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Odabir uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorskog puranaUpute za provedbu uzgojno selekcijskog rada

Podru ni ured HPA

UzgajivaPodru ni ured HPA

Program «Peradarstvo»HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ozna avanje odabranih uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorske puraneO evidnik mati nog kljunova izvornih pasmina peradi

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja Arhiva

Program »Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Oznaka-prsten sa identifikacijskim brojemRegistracija mati nih kljunova

Unos podataka o registraciji mati nih

kljunova u SBP

Prikupljanje dokumentacije o

proizvodnim pokazateljima

Unos podataka o proizvodnim

pokazateljima u SBP

Page 19: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

19

Prilog:ObrazacOčevidnikproizvodnihpokazateljamatičnihkljunovazagorskogpuranaO

EVID

NIK

PROI

ZVOD

NIH

POKA

ZATE

LJA

MATI

NIH

KLJU

NOVA

ZAG

ORSK

OG

PURA

NA

Ime i

pre

zime:

Ad

resa

: Te

lefon

:

Tip

pura

na:

1. br

onan

i 2.

svije

tli

3. siv

i 4.

crni

Ve

liin

a mat

inog

jata

b

roj p

uran

a:

bro

j pur

a: __

____

_ uku

pno:

oz

naka

PUR

ANA

(b

roj p

rste

na)

ozna

ka P

URE

(bro

j prs

tena

) po

etak

nes

enja

jaja

(mjes

ec)

broj

ukup

no

snes

enih

jaja

(kom

ada)

datu

m

nasa

ivanja

br

oj na

saen

ih jaj

a (k

omad

a)

broj

izvalj

enih

puri

a (k

omad

a)

broj

odgo

jenih

puri

a (k

omad

a)

Datum

pred

aje o

evidn

ika:

Po

tpis u

zgaja

telja:

MIBP

G

IKG

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

REGISTRACIJA I OZNA AVANJE MATI NIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA PERADI I

EVIDENCIJA PROIZVODNIH POKAZATELJAODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Odabir uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorskog puranaUpute za provedbu uzgojno selekcijskog rada

Podru ni ured HPA

UzgajivaPodru ni ured HPA

Program «Peradarstvo»HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ozna avanje odabranih uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorske puraneO evidnik mati nog kljunova izvornih pasmina peradi

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja Arhiva

Program »Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Oznaka-prsten sa identifikacijskim brojemRegistracija mati nih kljunova

Unos podataka o registraciji mati nih

kljunova u SBP

Prikupljanje dokumentacije o

proizvodnim pokazateljima

Unos podataka o proizvodnim

pokazateljima u SBP

Page 20: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

20

Prilog:ObrazacOčevidnikproizvodnihpokazateljamatičnihkljunovakokošihrvaticeO

EVID

NIK

PROI

ZVOD

NIH

POKA

ZATE

LJA

MATI

NIH

KLJU

NOVA

KOK

OŠI H

RVAT

ICE

Im

e i p

rezim

e:

Adre

sa:

Telef

on:

Ti

p jat

a:

1. cr

veno

2.j

areb

iast

o-zla

tno

3. cr

no-zl

atno

4.

crno

Ve

liin

a mat

inog

jata

: b

roj p

ijetlo

va:

bro

j kok

oši:

____

___ u

kupn

o __

____

____

____

____

_ oz

naka

PIJE

TLA

(bro

j prs

tena

) oz

naka

KOK

OŠI

(bro

j prs

tena

) po

etak

nes

enja

jaja

(mjes

ec)

broj

ukup

no

snes

enih

jaja

(kom

ada)

datu

m

nasa

ivanja

br

oj na

saen

ih jaj

a (k

omad

a)

broj

izvalj

enih

pilia

(kom

ada)

br

oj od

gojen

ih pil

ia (k

omad

a)

UKUP

NO

Datu

m p

reda

je o

evid

nika

:

Potp

is uz

gajat

elja:

MIBP

G

IKG

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

REGISTRACIJA I OZNA AVANJE MATI NIH KLJUNOVA IZVORNIH PASMINA PERADI I

EVIDENCIJA PROIZVODNIH POKAZATELJAODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA,

KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ing.Datum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Odabir uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorskog puranaUpute za provedbu uzgojno selekcijskog rada

Podru ni ured HPA

UzgajivaPodru ni ured HPA

Program «Peradarstvo»HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Ozna avanje odabranih uzgojno valjanih kljunova

Program uzgoja za kokoš hrvaticuProgram uzgoja za zagorske puraneO evidnik mati nog kljunova izvornih pasmina peradi

HPA- Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja Arhiva

Program »Peradarstvo»

Program «Peradarstvo»

Oznaka-prsten sa identifikacijskim brojemRegistracija mati nih kljunova

Unos podataka o registraciji mati nih

kljunova u SBP

Prikupljanje dokumentacije o

proizvodnim pokazateljima

Unos podataka o proizvodnim

pokazateljima u SBP

Page 21: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

21

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

IZDAVANJE UZGOJNE DOKUMENTACIJE

ODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA, KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ingDatum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za izdavanje

Ispis dokumenta

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacijaEvidencija poslanih dokumenata

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu –uzgojna dokumentacija

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu-uzgojna dokumentacija

HPA- Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Ne: zahtjev za ispravkom

Slanje zahtjeva

Dostava dokumenta uzgajiva u

Arhiva

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Da

Ovjera dokumenta

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

IZDAVANJE UZGOJNE DOKUMENTACIJE

ODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA, KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ingDatum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za izdavanje

Ispis dokumenta

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacijaEvidencija poslanih dokumenata

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu –uzgojna dokumentacija

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu-uzgojna dokumentacija

HPA- Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Ne: zahtjev za ispravkom

Slanje zahtjeva

Dostava dokumenta uzgajiva u

Arhiva

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Da

Ovjera dokumenta

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

IZDAVANJE UZGOJNE DOKUMENTACIJE

ODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA, KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ingDatum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za izdavanje

Ispis dokumenta

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacijaEvidencija poslanih dokumenata

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu –uzgojna dokumentacija

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu-uzgojna dokumentacija

HPA- Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Ne: zahtjev za ispravkom

Slanje zahtjeva

Dostava dokumenta uzgajiva u

Arhiva

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Da

Ovjera dokumenta

Page 22: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

22

radna uPuta za izdavanje uzGojne dokumentacije za izvorne Pasmine PeradiUzgajivačpodnosizahtjevPodručnomureduHPAzaizdavanjemPotvrdeoporijekluprodanogpodmlatka/kljunova.

DjelatnikPodručnog uredaHPAprosljeđuje zahtjev djelatnicimaOdjela za razvoj ovčarstva, kozarstva i uzgojamalihživotinjakojivršeprovjerupodatakaouzgajivačuuprogramu„Peradarstvo“.AkosupodaciispravnidjelatnikPodručnoguredaizdajeiovjeravapotvrdutejedostavljauzgajivaču.AkopodacinisuispravniuzgajivačihmoraispravitidabiostvariopravonaizdavanjePotvrdeoporijeklu.

Djelatnikodjelazarazvojovčarstva,kozarstvaiuzgojamalihživotinjaarhivirapodatkeuprogram„Peradarstvo“.

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

IZDAVANJE UZGOJNE DOKUMENTACIJE

ODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA, KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ingDatum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za izdavanje

Ispis dokumenta

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacijaEvidencija poslanih dokumenata

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu –uzgojna dokumentacija

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu-uzgojna dokumentacija

HPA- Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Ne: zahtjev za ispravkom

Slanje zahtjeva

Dostava dokumenta uzgajiva u

Arhiva

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Da

Ovjera dokumenta

Page 23: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

23

Prilog:Potvrdaoporijekluuzgojnovaljanogpodmlatka/kljunovazagorskogpurana

POTVRDA kojom se potvr uje da su zagorski purani porijeklom iz mati nog jata koje je registrirano i upisano u Upisnik uzgojno valjanih životinja s podru ja _________________________________ županije. Potvrda se izdaje u svrhu prijave zagorskih purana Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. Zagorski purani su uzgojeni kod uzgajiva a Ime i prezime _______________________________________________________________________ Adresa _______________________________________________________________________ koji je upisan u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. Uzgajiva svojim potpisom jam i da su podaci na potvrdi istiniti. Zagorske purane je kupio Ime i prezime ___________________________________________________________________ Adresa ___________________________________________________________________ Telefon ________________________________________________________________________ Broj kupljenih puri a __________________ MB Majke _________________ Muški ___________ ženski ____________ MB Oca _________________ Mjesec valenja ______________________ Soj purana _________________ Potpis uzgajiva a Potpis kupca ___________________ _________________ Za Podru ni ured __________________ U ___________________, ______________ 201__g.

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

IZDAVANJE UZGOJNE DOKUMENTACIJE

ODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA, KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ingDatum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za izdavanje

Ispis dokumenta

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacijaEvidencija poslanih dokumenata

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu –uzgojna dokumentacija

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu-uzgojna dokumentacija

HPA- Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Ne: zahtjev za ispravkom

Slanje zahtjeva

Dostava dokumenta uzgajiva u

Arhiva

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Da

Ovjera dokumenta

Page 24: PostuPci označavanja i Postupci i upute za ozna kontrole

24

Prilog:Potvrdaoporijekluuzgojnovaljanogpodmlatka/kljunovakokošihrvatice

POTVRDA kojom se potvr uje da su kokoši hrvatice porijeklom iz mati nog jata koje je registrirano i upisano u Upisnik uzgojno valjanih životinja s podru ja _________________________________ županije. Potvrda se izdaje u svrhu prijave kokoši hrvatice Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. Kokoši su uzgojene kod uzgajiva a Ime i prezime _______________________________________________________________________ Adresa _______________________________________________________________________ koji je upisan u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. Uzgajiva svojim potpisom jam i da su podaci na potvrdi istiniti. Kokoši je kupio Ime i prezime ___________________________________________________________________ Adresa ___________________________________________________________________ Telefon ________________________________________________________________________ Broj kupljenih pili a __________________ MB Majke _________________ Muški ___________ ženski ____________ MB Oca _________________ Mjesec valenja ______________________ Soj kokoši _________________ Potpis uzgajiva a Potpis kupca ___________________ _________________ Za Podru ni ured __________________ U ___________________, ______________ 201__g.

HRVATSKA POLJOPRIVREDNAAGENCIJA

IZDAVANJE UZGOJNE DOKUMENTACIJE

ODJEL ZA RAZVOJ OV ARSTVA, KOZARSTVA I UZGOJA MALIH ŽIVOTINJA

ODGOVORNOST

Posjednik kljunova/UzgajivaPodru ni ured HPA

DOKUMENTACIJA

Provjera podataka

Podru ni ured HPA

Sastavila: Gordana Duvnjak dipl. ing.Datum:Potpis:

Pregledao: Danijel Mulc, dipl. ingDatum:Potpis:

Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

Podaci ispravni

Zahtjev za izdavanje

Ispis dokumenta

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacijaEvidencija poslanih dokumenata

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu –uzgojna dokumentacija

Zahtjev za izdavanje potvrde o porijeklu-uzgojna dokumentacija

HPA- Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Podru ni ured HPA

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj Ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Ne: zahtjev za ispravkom

Slanje zahtjeva

Dostava dokumenta uzgajiva u

Arhiva

Potvrda o porijeklu – uzgojna dokumentacija

HPA-Odjel za razvoj ov arstva, kozarstva i uzgoja malih životinja

Program «Peradarstvo»

Da

Ovjera dokumenta