NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE (OBRADA · PDF filenekonvencionalni postupci obrade (obrada odnoŠenjem ) (direktno energetski postupci obrade) ... metala koja se

Embed Size (px)

Citation preview

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: dr.sc. S. kori NEKONVENCIONALNE

  pojam

  NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE (OBRADA ODNOENJEM)

  (DIREKTNO ENERGETSKI POSTUPCI OBRADE) alat za obradu ne mora biti tvri od obratka nema klina praktiki nema kontakta niti mehanikih sila izmeu alata i obratka mehanika svojstva obratka (tvrdoa, vrstoa, ilavost...) ne utjeu

  na proizvodnost obrade ali utjeu fizikalna svojstva (el. vodljivost, toplinska vodljivost,... )

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: dr.sc. S. kori EDM

  EDM

  ELEKTROEROZIJSKA OBRADA - EDM -

  (Electric Discharge Machining)

  ELEKTROEROZIJSKA OBRADA IGOM ELEKTROEROZIJSKA

  OBRADA ICOM

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: EDM

  stroj EDM IGOM

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: EDM

  shema EDM IGOM

  dielektrina tekuina

  alat ( - katoda )

  obradak ( + anoda )

  pumpa

  upravljanje posmakom alata impulsni prekida

  DC - generator

  filter

  hladnjak

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: EDM

  pojam EDM IGOM

  Princip rada postupka sastoji se u elektrinom pranjenju izmeu elektroda: alata (katode) i obradka (anode), prikljuenih na istosmjernu struju i uronjenih u dielektrinu tekuinu. Na mjestu preskakanje iskre dolazi do zagrijavanja, taljenja i isparavanja materijala obradka. Temperature su 6000 12000 oC. Dielektrina tekuina (tehnika voda ili mineralno ulje) je izolator koji kod odreenog napona (do 500 V) omogui elektrino pranjenje meu elektrodama. Drugi zadatak dielektrika je da u neprestranoj struji odnosi produkte izgaranja. Zbog toga se mora filtrirati i hladiti. Alat se izrauje od bakrenih legura ili grafita, sloenog je oblika jer je negativ dijela koji se obrauje i prilikom obrade se troi pa se mora mijenjati. Kod CNC upravljanja, u odreenim sluajevima alat moe biti i jednostavnih oblika. EDM postupak se primjenjuje pri obradi tekoobradivih ali elekrovodljivih materijala (kaljeni elik, tvrdi metal ...) i pri obradi povrina kompliciranog oblika (alati, kalupi, ukovnji, dijelovi turbina...).

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: EDM

  ig EDM IGOM

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: EDM

  karakt

  EDM IGOM KARAKTERISTIKE

  pogodan je postupak za pojedinanu proizvodnju, jeftiniji je i precizniji od ECM

  kvaliteta obrade N3 - N6 tonost dimenzija izratka 0,002 0,02 mm manja proizvodnost od ECM < 10 000mm3/min dielektrina tekuina mora odvoditi nastalu toplinu i mora se

  hladiti u obratku mogu ostati zaostala naprezanja od visokih

  temperatura

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: EDM

  ica EDM ICOM

  obradak , +anoda

  alat (ica), -katoda

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: EDM

  obradci EDM ICOM

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: EDM

  karakt

  EDM ICOM KARAKTERISTIKE

  Alat: ica od bakrene legure 0,25 mm - standard volframova ica 0,02 - 0,08 mm Voenje ice je kroz precizne safirne vodilice otporne na

  troenje ica se kao alat-elektroda troi i nakon upotrebe se baca ica se odmata s kalema i namata na drugi kalem Bri je postupak sa icom od EDM postupka sa igom Brzina gibanja ice u xy ravnini utjee na irinu reza: ica 0,2 mm uz vxy = 1 mm/min daje irinu reza od 0,25 mm Numeriki upravljani stroj Masa sirovca i do 500 kg

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: ECM

  ECM she ELEKTROKEMIJSKA OBRADA

  - ECM - (Electro Chemical Machining)

  Upravljanje posmakom

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: ECM

  pojam ECM

  Princip rada postupka zasniva se na spoznaji da ako su dva materijala prikljuena na istosmjernu struju i uronjena u elektrolit, dolazi do kemijskog rastvaranja metala na anodi (+ pol, obradak) i taloenja na katodi (- pol, alat). Prema Faraday-evom zakonu koliina metala koja se rastvara proporcionalna je jakosti struje i vremenu u kojem ona tee izmeu elektroda. Elektrolit (otopine NaCL, NaNO3 ... u vodi) ima zadatak da osigura vodljivost meu elektrodama, te da u neprestanoj struji odnosi produkte elektrolize iz zone obrade. Alat se izrauje od bakrenih legura, mesinga ili nerajueg elika (dobar vodi i koroziono postojan), sloenog je oblika jer je negativ dijela koji se obrauje i prilikom obrade se ne troi. ECM postupak se primjenjuje u serijskoj proizvodnji pri obradi tekoobradivih ali elekrovodljivih materijala i pri obradi povrina kompliciranog oblika (alati, kalupi, ukovnji, dijelovi turbina i reaktora ...).

 • Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: ECM

  karakt ECM

  velika proizvodnost ( 50 000 mm3/min ), kvaliteta obrade N3 - N6 ( Ra = 0,1 2,5 m ), nema zaostalih naprezanja na povrini obradka, tonost dimenzija izratka 0,02 0,2 mm, oprema za ECM je vrlo skupa i vrlo je velik utroak energije, pa

  je isplativ u serijskoj proizvodnji, manja je preciznost obrade pa proces nije pogodan za male

  obratke.

  pojamEDMstrojshemapojamigkarakticaobradcikaraktECM shepojamkarakt