of 15 /15
 TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I MAŠINSKI FAKULTET U TUZLI KATEDRA - PROIZ VODNE TEHNO LOGIJE POSTUPCI OBRADE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem) površina obrade proizvoljnih oblika. Izvodi se na alatnim mašinama, glodalicama, pri čemu je glavno (rezno) kretanje kružno kontinuirano i izvodi ga alat. Pomoćno kretanje je kontinuirano, proizvoljnog oblika i smijera i izvodi ga obradak. Osa obrtanja glavnog kretanja zadržava svoj položaj prema alatu bez obzira na smjer brzine pomo ćnog kretanja. Alat za glodanje je glodalo definirane geometrije reznog dijela, s više glavnih reznih oštrica koje se nalaze na zubima glodala i mogu biti smještene ili na obodnoj ili na obodnoj i čeonoj površini glodala. Rezne oštrice periodi čno ulaze u zahvat s obratkom i izlaze iz njega tako da im je dinami čko opterećenje jedno od osnovnih obiljež  ja. Istovremeno je u zahvatu s obratkom samo nekoliko reznih oštrica; više reznih oštrica u zahvatu osigurava mirniji rad glodala. Rezni dio glodala izrađuje se od materijala znatno veće tvrdoće od obrađivanog materijala, a naj čće se koriste brzorezni čelici, tvrdi metali, cermet, ke ramika te kubni bor nitrid. Od brzoreznog čelika izrađuje se cijelo glodalo. MAŠINSKI FAKULTET U TUZLI KATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJE POSTUPCI OBRADE PODJELA POSTUPKA Glodanje se može podijeliti na osnovu više kriterija podjele:  Prema proizvedeno m kvalitetu obra đ ene površine: grubo, završno i fino glodanje  Prema kinematici postu pka: istosmjerno i suprotnosmjerno  Prema položaju ose glodala u od nosu na površin u koja se obrađ uje: Obodno (obimno) i čeono  Prema obliku obr ađ ene površine: (elementarne površine) ravno (plansko), okretno (okruglo i neokruglo), profilno (glodanje utora razn ih profila, modulno glodan je), odval no, oblik ovno (kop irno ili CNC)

POSTUPCI OBRADE Glodanje Provlacenje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ssdf

Text of POSTUPCI OBRADE Glodanje Provlacenje

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  GLODANJEGlodanje je postupak obrade odvajanjem estica (rezanjem)

  povrina obrade proizvoljnih oblika. Izvodi se na alatnim mainama, glodalicama, pri emu je glavno (rezno) kretanje kruno kontinuirano i izvodi ga alat. Pomono kretanje je kontinuirano, proizvoljnog oblika i smijera i izvodi ga obradak. Osa obrtanja glavnog kretanja zadrava svoj poloaj prema alatu bez obzira na smjer brzine pomonog kretanja.

  Alat za glodanje je glodalo definirane geometrije reznog dijela, s vie glavnih reznih otrica koje se nalaze na zubima glodala i mogu biti smjetene ili na obodnoj ili na obodnoj i eonoj povrini glodala.

  Rezne otrice periodino ulaze u zahvat s obratkom i izlaze iz njega tako da im je dinamiko optereenje jedno od osnovnih obiljeja. Istovremeno je u zahvatu s obratkom samo nekoliko reznih otrica; vie reznih otrica u zahvatu osigurava mirniji rad glodala.

  Rezni dio glodala izrauje se od materijala znatno vee tvrdoe od obraivanog materijala, a najee se koriste brzorezni elici, tvrdi metali, cermet, keramika te kubni bor nitrid. Od brzoreznog elika izrauje se cijelo glodalo.

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  PODJELA POSTUPKAGlodanje se moe podijeliti na osnovu vie kriterija podjele:

  Prema proizvedenom kvalitetu obraene povrine:

  grubo, zavrno i fino glodanje

  Prema kinematici postupka:

  istosmjerno i suprotnosmjerno

  Prema poloaju ose glodala u odnosu na povrinu koja se obrauje:

  Obodno (obimno) i eono

  Prema obliku obraene povrine:(elementarne povrine)

  ravno (plansko), okretno (okruglo i neokruglo),

  profilno (glodanje utora raznih profila, modulno glodanje),

  odvalno, oblikovno (kopirno ili CNC)

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Obimno ravno glodanje - istosmjerno

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Obimno ravno glodanje - suprotnosmjerno

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  eono ravno glodanje

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Ortogonalno (eono) okretno glodanje

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Profilno glodanje: a) lastin rep, b) T-lijeb, c) zupanik

  a)

  b)

  c)

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Odvalno glodanje zupanika

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  hmax = sz sin

  Parametri zahvata pri obradi glodanjem

  sz

  sz

  ap

  Dg /2

  hmax

  (Dg /2)-ap

  ((Dg /2)sin)2 +((Dg/2 )-ap)2= (Dg /2)2 => sin=2((ap / Dg )(1-(ap /Dg )))1/2

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Presjek odvojene estice

  B = b

  hx

  Povrina presjeka odvojene estice: Ax = b hx = B hx

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  vc = Dg ng/1000 (m/min) vs = s ng = sz zg ng (mm/min)

  vcve

  vs vs

  vevc

  suprotnosmjerno istosmjerno

  Dg

  ng

  1

  1

  =180-1 = 1

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  vcFv

  Fc FR

  Fs

  Fp

  ng-FR

  Fc= AksFc glavna sila rezanjaA popreni presjek strugotineks specifina sila rezanja

  ks i A su promjenjljive pri glodanju

  Uvoenjem specifine sile rezanja ks(1/1) gornji izraz za glavnu silu rezanja poprima oblik

  Fc = ks(1/1)bhx1-z

  hx= hmin do hmax => Fc = Fcmin do Fcmax

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Za obrtanje glodala za ugao zahvata jednog zuba, jedan zub glodala obavi parcijalni rad:

  dDFdA =21

  Za sluaj obimnog glodanja rad koji obavi jedan zub ali za puni obrtaj glodala (pri emu je taj zub bio u zahvatu sa obradkom od =0 do = ) jednak je:

  == 00

  11 22dDkhbdDFA sx

  Rad koji obavi glodalo za jedan puni obrtaj je:

  = DFA sr1D prenik glodala ; F1sr srednja vrijednost glavne sile rezanja

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Obzirom da je hx = sz sin to se gornji izraz transformie u:

  = 0

  1 2dkDsbA sz sin

  Koritenjem relacije zzzszxss skhkk == sin)/()/( 1111

  =

  0

  1)1/1(1

  1 sin2d

  kDsbA zs

  zz

  Uzimajui da je ks= const = kssred za sluaj obrade sa konstantnom debljinom odvojene estice hsre dobija se izraz za rad jednog zuba za jedan obrtaj glodala

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  )cos(sin = = 122 101ssrezssredz kDsbAd

  kDsbA

  Sa predhodne slike moe biti odreen

  Da p= 21cos

  Konano rad jednog zuba za jedan obrtaj glodala iznosi

  ssredzp ksbaA =1

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Rad glodala, odnosno svih zuba glodala pri jednom obrtaju istog iznosi:

  ssredzp kzsbazAA == 1Shodno polaznom obrazcu slijedi izraz za srednju rezultujuu silu za sve zube glodala:

  =

  Dkzsba

  F ssredzpsr1

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Snaga potrebna pri glodanju moe biti izraunata iz relacije:

  )(WvF

  PM = 1

  Uvrtavanjem za glavnu silu rezanja njenu srednju vrijednost dobija se:

  )(WD

  kvzsbaP ssredzpM

  =

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Mainsko vrijeme pri obradi glodanjem moe biti odreeno realcijom:

  (min)isn

  Lt g =Duina obrade sastoji se od duine obradka, duine ulaza i duine izlaza

  21 lllL ++=Duina ulaza rauna se za:

  )( pp aDal =1eono simetrino glodanje )( 221 2

  1 bDDl =

  eono nesimetrino glodanje )( bDbl =1

  Obimno glodanje

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  PROVLAENJE

  Provlaenje je visokoproduktivan i vrlo precizan postupak obrade odvajanjem estica (rezanjem), koji se obino primjenjuje za finu obradu otvora, utora i profilnih oblika. Izvodi se na alatnim mainama, provlakaicama, pri emu je glavno gibanje pravolinijsko kontiunirano i izvodi ga alat. Pomono kretanje nije potrebno u veini sluajeva. Ukoliko se obrauju zavojni utori, pomono kretanje je kruno kontinuirano.

  Alat za provlaenje je igla, definisane geometrije reznog dijela, s vie glavnih reznih otrica, od kojih je svaka, jedna iza druge, smjetena na veem preniku za iznos eljene debljine odvojene estice. Popreni presjek igle za provlaenje ima oblik poprenog presjeka obraene povrine (utora). Razlikuju se igle za vanjsku i unutranju obradu.

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Vanjsko G

  unutranje

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Primjeri povrina doijenih unitranjim i vanjskim provlaenjem

  Provlaenje karakterie:

  prema nainu rada: provlaenje vuenjem ( igle za provlaenje) provlaenje potiskivanjem (trnovi za provlaenje)

  postepeno rezanje materijala male debljine sa nekoliko zuba istovremeno u zahvatu male brzine rezanja 4-18 mmin -1 udarna optereenja alata alat je skup pa se postupak primjenjuje u serijskoj i masovnoj proizvodnji.

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Drka alata

  Prednja vodilica Rezni dio za polufinu obradu

  Rezni dio za grubu obradu

  Dio alata za zaglaivanje i kalibrianje

  Zadnja vodilica

  Zadnji potporni ep

  Rezni dio alataDuina alata za prihvat i voenje

  Duina drke alata

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Parametri zahvata kod provlaenja

  G

  fz = h

  o

  oo

  fz = hb

  fz = h prirast po zubu dubina rezanja po jednom zubu moe se tretirati i kao posmak po dubini jer ima jedinicu (mm/zubu)

  min)/(mfT

  kkkCv xz

  mVBSPHMAv

  =

  Brzina rezanja kod obrade provlaenjem:

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Sile i snaga rezanja: Dvije komponente sile rezanja za sluaj provlaenja sa ravnim zubim i dodatna bona sila normalna na predhodne dvije.Vrijednosti komponenata sila rezanja odreuju se na osnovu preporuenih obrazaca koji u sebi sadre konstatnte i eksponenete ije vrijednosti moraju biti odreene eksperimentalno.

  )()1/1(1

  1 NkkkkfbF VBSPHsz

  z =

  Snaga i vrijeme pri obradi provlaenjem mogu biti izraunati relacijama:

  )(WvFP RM =

  )(13 NkFF r= )(sin1 NkFFa =

  (min)vLtg =

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  TesterisanjeTesterisanje je postupak obrade odvajanjem estica (rezanjem)

  koji se upotrebljava u svrhu dijeljenja pripremka (ipke, profili, cijevi) na vie komada (izradaka) koji u slijedeoj fazi tehnolokog procesa postaju polazni komadi, za neki drugi postupak obrade. Izvodi se na alatnim mainama, testerama, ili rjee runo, pri emu glavno (rezno) i pomono kretanje izvodi alat. Vrsta kretanja odreena je vrstom postupka testerisanja.

  Alat - testera, ima vie reznih otrica, od kojih je samo nekoliko istovremeno u radu. Rezne otrice se nalaze na zubima koji su smjeteni po obimu testere. Rezne otrice periodino ulaze u zahvat s obratkom i izlaze iz njega tako da im je dinamiko optereenje jedno od osnovnih obiljeja. Testere se izrauju od alatnog i brzoreznog elika, a mogu biti s umetnutim zubima od brzoreznog elika ili tvrdog metala.

  Osnovni postupci mainskog testerisanja su:

  pravolinijsko i kruno testerisanje

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Pravolinijsko testerisanje pri koritenju: Lisnate testere ; Trakaste testere

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Kruno testerisanje - Krune testere Tarno testerisanje - Krune testere bez zuba

 • TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  MAINSKI FAKULTET U TUZLIKATEDRA - PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPOSTUPCI OBRADE

  Parametri obrade testerisanjem

  Povrina presjeka odvojene estice: A = b . fz = b . h

  b

  h = fz

  G

  P

  vfvc fz

  oo

  o)(WkbAP SSM

  =

  (min)21ns

  llltg ++=

  min)/(1000 oD

  vn =

  min)/(2

  dhS

  vnL =