41

Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

  • Upload
    iva

  • View
    44

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi
Page 2: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

PODJELA BIOLOŠKIH POSTUPAKA OBRADE OTPADNIH VODA:

Aerobni postupak:

C6 H12 O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O, ∆G = -2880 kJ/mol

Anaerobni postupak:

C6H12O6 + 2H2O → 3CO2 + 3CH4 + 2H2O, ∆G = -405 kJ/mol

Page 3: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Aerobni procesi prečišćavanja

Page 4: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Tri stadijuma biološkog prečišćavanja

Prenos mase kiseonika i hranljivih materija iz tečnosti do ćelija;

Difuzija materija i kiseonika kroz polupropustljivu membranu ćelije;

Metabolizam materijala.

Page 5: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

• disimilacija ili oksidacija organske materije (predstavljene formulom COHNS):

COHNS + O2 + mikroorganizmi → CO2 + NH3 + drugi produkti + energija;

 • asimilacija ili sinteza novih ćelija:

COHNS + O2 + mikoorganizmi + energija → C5H7NO2 (bruto formula ćelijske mase po Hooveru i Porgesu);

 • autooksidacija ili endogena respiracija (oksidacija vlastite

supstance):

C5H7NO2 + 5O2 → 5CO2 + NH3 + 2H2O + energija

Page 6: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Faktori koji utiču na biološke procese:

temperaturapH-vrijednostmiješanjetoksične materijekoncentracija kiseonika u vodibiogeni elementidoza i rast aktivnog mulja

Page 7: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Biogeni elementi

BPK5 : N : P = 100 : 5 : 1

Niz metala po opadajućoj toksičnosti:Sb>Ag>Cu>Hg>Co>Ni>Pb>Cr>Cd>Zn>Fe

Page 8: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi
Page 9: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Aerobni postupci

Postupci sa suspendovanom mikroflorom:• postupci sa aktivnim muljem,• aerobne aerisane lagune,• aerobna jezera.

Postupci sa imobilisanom mikroflorom:• kapajući filter (prokapnik),• biodisk (biofilter sa rotirajućim pločama-diskovima).

Page 10: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Šema procesa sa aktivnim muljem

Page 11: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Osnovni načini aeracije: (a) dubinska aeracija, (b) površinska aeracija , 1 – dovod vazduha; 2 – aeracijska turbina

Page 12: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi
Page 13: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Faze rada SBR uređaja (Tchobanoglous, 2003)

Sekvencijalni šaržni reaktor (SBR – Sequencing Batch Reactor

Page 14: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Lagune mogu biti:

•aerobne (prirodna aeracija) – koriste kiseonik iz procesa fotositeze zelenih algi, kao i prirodne apsorpcije vazduha; organsko opterećenje vode je nisko, jer je limitirano malom količinom kiseonika i moraju biti plitke (1-1,5 m). Rad im je uslovljen toplom klimom sa dosta sunčanog vremena;

•fakultativne (aerobno-anaerobne) - najrašireniji tip lagune, sa osnovnom karakteristikom aerobne površinske zone sa gradijentom ka anaerobnoj zoni na dnu. Kiseonik se i ovdje obezbjeđuje razmjenom sa vazduhom i putem fotosintetskih procesa. Aerobni mikroorganizmi oksidišu organsku materiju i nus proizvode anaerobnih procesa (koji se odvijaju na dnu);

•aerisane lagune – podrazumijevaju, pored prirodne, i vještačku aeraciju (najčešće površinsku mehaničku aeraciju), pa je prečišćavanje brže i potpunije. Ova vrsta laguna omogućava određenu fleksibilnost za različita opterećenja i klimatske uslove.

Page 15: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Postupci sa imobilisanom mikroflorom:

• kapajući filter (prokapnik),• biodisk (biofilter sa rotirajućim pločama-diskovima).

Page 16: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Biološka filtracija

Biofilm u tri sloja:spoljni aerobni slojsrednji aerobni slojunutrašnji anaerobni sloj

Filterski materijali:prirodni (kamen, kvarcni tucanik)Vještački ( polivinil-hlorid, polipropilen,

polistiren)

Page 17: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Šematski prikaz biofilma u filtru prokapniku i moguće vrste punjenja – nosača: (A) strukturirano pakovanje; (B) nasumično postavljeno pakovanje (Persson and Nilson 2011)

Page 18: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Šema filtra prokapnika: 1 – dovod; 2 – prskalice; 3 – ispuna; 4 – drenaža; 5 - odvod

Page 19: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

. Šema biodiska (Gaćeša i Klašnja, 1994)

Page 20: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Membranski procesi

Šematski prikaz membranske separacije (Liu, 2007)

Page 21: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Postoje tri osnovna mehanizma separacije kroz membrane:

•prvi mehanizam - zasniva se na razlici u veličini čestica i veličini pora membrane; tzv. efekat prosijavanja;

•drugi mehanizam – zasniva se na razlici u rastvorljivosti i difuzivnosti komponente u rastvorima sa jedne i druge strane membrane (kod ovog separcionog postupka koriste se guste membrane);

•treći mehanizam - koji se zasniva na razlici u naboju čestica koje treba izdvojiti (elektrohemijski efekat).

Page 22: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Dvije važne karakteristike membrana:

•Koeficijent zadržavanja (retencije), R:

R = cu – cp / cu ,gdje je:cu– koncentracija komponente u ulaznom toku,cp – koncentracija komponente u permeatu.

•Propusnost ili membranski fluks (J), govori o produktivnosti membrane. Definiše masu permeata koja prođe kroz membranu u jediničnom vremenu i po jediničnoj površini.

Page 23: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Membrane mogu biti različite strukture: mrežaste (sita), dubinske, porozni film i gusti film

Membrane prema veličini pora mogu biti:•makroskopske, 50 nm,•mezoskopske, 2-5 nm,•mikroskopske, 2 nm,

Page 24: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Klasifikacija membranskih procesa prema opsegu dimenzija čestica (Liu, 2007)

Page 25: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Tabela 4.31. Poređenje različitih membranskih procesa (Persson and Nilson, 2002)

Membranski proces Prečnik čestica (µm)

Potreban pritisak (MPa)

Mehanizam separacije

Mikrofiltracija, MF 0,2 - 10 0,01 – 0,1 Efekat prosijavanja

Ultrafiltracija, UF 0,001 – 0,1 0,2 – 1,5 Efekat prosijavanja

Nanofiltracija, NF 0,001 – 0,01 2 – 4 Efekat prosijavanja + membranska difuzija

Reverzna osmoza, RO

0,0001 – 0,002 2 - 10 Membranska difuzija

Page 26: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Membranski moduli. Najmanja jedinica u koju je upakovana membrana definisane površine, naziva se modul.

Tipovi modula se uglavnom razlikuju geometrijski kao ravni ili cilindrični, a dijele se na (Judd, 2006):

•ramsko-pločaste module (eng. flat sheet (FS));•module sa šupljim vlaknima (eng. hollow fibre (HF);•multi cijevne module (MT);•kapilarne module (CT);•module sa nabranim filter ulošcima (eng. pleated filter cartridge (FC));•spiralne module (eng. spiral-wound (SW)).

Page 27: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Tipovi membranskih modula: A –pločasti midul; B –šuplja vlakna; C – spiralno namotane membrane (Persson and Nilson, 2011)

Page 28: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Šematski prikaz: A –osmoze; B – reverzne osmoze (Persson and Nilson, 2011)

Reverzna osmoza

Page 29: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Najvažnija primjena reverzne osmoze je prečišćavanje vode, i to:

•desalinacija morske vode, •dobijanje vode za piće, •dobijanje ultra čiste vode za specijalne svrhe, •prečišćavanje otpadnih voda.

Separacija molekula i jona rastvorka od molekula rastvarača odvija se u 2 stepena:

•preferencijalna sorpcija molekula rastvarača na površini membrane,•difuzija molekula rastvarača kroz membranu.

Page 30: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Šema procesa ultrafiltracije (Persson and Nilson, 2011)

Ultrafiltracija

Page 31: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

. Šema procesa elektrodijalize

Elektrodijaliza

Page 32: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi
Page 33: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi
Page 34: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

MULJEVI

Podjela prema porijeklu:

•mulj iz postrojenja za otpadne vode,•mulj iz procesa proizvodnje,•mulj iz rezervoara za skladištenje tečnosti,•mulj od korozije postrojenja.

Page 35: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Osnovne osobine muljeva:

•hemijski sastav,•koncentracija čvrste faze,•granulometrijski sastav,•gustina,•viskoznost,•taložne osobine,•tiksotropnost,•filtrabilnost,•centrifugabilnost,•stišljivost,•vezana voda,•biološka aktivnost,•sadržaj mikroorganizama•toksičnost.

Page 36: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi
Page 37: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Metode zbrinjavanja i iskorištenja muljeva:

•đubrenje zemljišta,•rekuperacija sastojaka,•rekuperacija energije,•mogućnost primjene bez dorade,•deponovanje,•ispuštanje u more,•injektiranje u zemljište,•obrada, tretman.

Page 38: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Korištenje mulja na zemljištu:

u tečnom stanju (sadržaj suvog do 20 %),

u čvrstom stanju (suva materija 20-50 %),

u obliku praha (suva materija 65–90 %)

Page 39: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Rekuperacija sastojaka muljeva:

vlakna u industriji celuloze i papira,koagulanti iz procesa bistrenja vode za

različite pripreme,kreč ili kalcijum-karbonat iz mulja od

dekarbonizacije vode,teški metali iz mulja kod obrade otpadnih

voda.

Page 40: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi

Rekuperacija energije:

proizvodnja metana anaerobnim vrenjem, gas se koristi za dobijanje toplotne i električne energije,

korišćenje kalorične moći sastojaka mulja u pećima za spaljivanje.

Page 41: Biološki Postupci Obrade i Membranski Procesi