JAVNA OBJAVA INFORMACIJA - Agram STOPE KAPITALA IZRA¤’UNATE PRIMJENOM ELEMENATA REGULATORNOG KAPITALA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JAVNA OBJAVA INFORMACIJA - Agram STOPE KAPITALA IZRA¤’UNATE PRIMJENOM ELEMENATA...

 • JAVNA OBJAVA INFORMACIJA za 2018. godinu

  Zagreb, svibanj 2019. godine

 • AGRAM BANKA d.d. JAVNA OBJAVA ZA 2018. GODINU SADRŽAJ

  J

  SADRŽAJ

  1. ZAKONODAVNI OKVIR ............................................................................................................................. 1 1.1. UVOD ..................................................................................................................................................................... 1 1.2. BAZEL 3 I CRD/CRR ......................................................................................................................................... 1 1.3. ICAAP, ILAAP, SREP ......................................................................................................................................... 2

  2. OPĆI ZAHTJEVI ZA OBJAVE .................................................................................................................... 3 2.1. INFORMACIJE O PRIMJENI POSEBNIH INSTRUMENATA ILI METODOLOGIJA ....................... 3 2.2. POLITIKA OBJAVE ............................................................................................................................................ 3 2.3. OBJAŠNJENJA U VEZI DODJELE REJTINGA ............................................................................................. 4 2.4. INFORMACIJE KOJE NISU MATERIJALNO ZNAČAJNE, ZAŠTIĆENE ILI POVJERLJIVE ........... 4 2.5. LOKACIJA OBJAVE I OZNAČAVANJE .......................................................................................................... 4 2.6. ROKOVI I UČESTALOST OBJAVA ................................................................................................................ 4

  3. CILJEVI I POLITIKE UPRAVLJANJA RIZIKOM ................................................................................... 6 3.1. OPĆE INFORMACIJE O CILJEVIMA I POLITIKAMA UPRAVLJANJA RIZIKOM ............................ 6 3.2. INFORMACIJE O CILJEVIMA I POLITIKAMA UPRAVLJANJA RIZIKOM PREMA

  KATEGORIJI RIZIKA ......................................................................................................................................... 8 3.3. INFORMACIJE O SUSTAVU UPRAVLJANJA ........................................................................................... 17

  4. INFORMACIJE O OBUHVATU PRIMJENE REGULATORNOG OKVIRA ...................................... 19 4.1. NAZIV INSTITUCIJE NA KOJU SE PRIMJENJUJU ZAHTJEVI ........................................................... 19

  5. REGULATORNI KAPITAL ...................................................................................................................... 20 5.1. USKLAĐENJE STAVKI REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA, DODATNOG OSNOVNOG

  KAPITALA TE FILTARA I ODBITAKA ..................................................................................................... 20 5.2. OPIS GLAVNIH ZNAČAJKI INSTRUMENATA REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA,

  DODATNOG OSNOVNOG KAPITALA I DOPUNSKOG KAPITALA ................................................. 22 5.3. VRSTE I IZNOS ODREĐENIH STAVKI VLASTITOG KAPITALA ..................................................... 23 5.4. STOPE KAPITALA IZRAČUNATE PRIMJENOM ELEMENATA REGULATORNOG

  KAPITALA KOJI SU UTVRĐENI NA OSNOVI KOJA NIJE ODREĐENA CRR-OM ......................... 28 6. KAPITALNI ZAHTJEVI ............................................................................................................................ 29

  6.1. SAŽETAK PRISTUPA OCJENI INTERNOG KAPITALA ....................................................................... 29 6.2. SREP ZAHTJEVI .............................................................................................................................................. 32 6.3. PREGLED KAPITALNIH ZAHTJEVA ........................................................................................................ 33

  7. MAKROBONITETNE NADZORNE MJERE .......................................................................................... 34 7.1. ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA .................................................................................................................. 35 7.2. PROTUCIKLIČKI ZAŠTITNI SLOJ KAPITALA ....................................................................................... 36 7.3. PROTUCIKLIČKI ZAŠTITNI SLOJ KAPITALA SPECIFIČAN ZA BANKU ...................................... 37

  8. KREDITNI RIZIK I OPĆE INFORMACIJE O SMANJENJU KREDITNOG RIZIKA ....................... 38 8.1. OPĆE KVALITATIVNE INFORMACIJE O KREDITNOM RIZIKU ..................................................... 38 8.2. OPĆE KVANTITATIVNE INFORMACIJE O KREDITNOM RIZIKU ................................................. 39 8.3. OPĆE KVALITATIVNE INFORMACIJE O SMANJENJU KREDITNOG RIZIKA ............................ 58

 • AGRAM BANKA d.d. JAVNA OBJAVA ZA 2018. GODINU SADRŽAJ

  J ii

  8.4. OPĆE KVANTITATIVNE INFORMACIJE O SMANJENJU KREDITNOG RIZIKA ......................... 60 9. KREDITNI RIZIK I SMANJENJE KREDITNOG RIZIKA U STANDARDIZIRANOM

  PRISTUPU .................................................................................................................................................. 61 9.1. KVALITATIVNE INFORMACIJE O PRIMJENI STANDARDIZIRANOG PRISTUPA ................... 61 9.2. KVANTITATIVNE INFORMACIJE O PRIMJENI STANDARDIZIRANOG PRISTUPA ............... 62

  10. KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE .............................................................................. 65 10.1. INFORMACIJE O REGULATORNIM MJERAMA ................................................................................. 65 10.2. INFORMACIJE O REGULATORNOM PRISTUPU PONDERIRANJA RIZIKOM ......................... 66

  11. TRŽIŠNI RIZIK .......................................................................................................................................... 69 11.1. KAPITALNI ZAHTJEVI ZA TRŽIŠNI RIZIK U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM

  PRISTUPOM ................................................................................................................................................... 69 12. OPERATIVNI RIZIK ................................................................................................................................. 70

  13. IZLOŽENOSTI U VLASNIČKA ULAGANJA U KNJIZI BANKE ......................................................... 71

  14. IZLOŽNOST KAMATNOM RIZIKU U KNJIZI POZICIJA KOJIMA SE NE TRGUJE ..................... 72

  15. POLITIKA PRIMITAKA .......................................................................................................................... 73 15.1. KVALITATIVNE INFORMACIJE U VEZI POLITIKE PRIMITAKA ................................................. 73 15.2. AGREGATNE KVANTITATIVNE INFORMACIJE ............................................................................... 75

  16. OMJER FINANCIJSKE POLUGE ............................................................................................................. 79

  17. NEOPTEREĆENA IMOVINA................................................................................................................... 83

  18. LIKVIDNOST .............................................................................................................................................. 86 18.1. KOEFICIJENT LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI (LCR) .................................................................... 86 18.2. NETO STABILNI IZVORI FINANCIRANJA ........................................................................................... 87

  POPIS KRATICA .............................................................................................................................................. 88

  POPIS PRIKAZA .............................................................................................................................................. 90

  POPIS TABELA ................................................................................................................................................ 91

 • AGRAM BANKA d.d. JAVNA OBJAVA ZA 2018. GODINU ZAKONODAVNI OKVIR

  J

  1. ZAKONODAVNI OKVIR

  1.1. UVOD

  Ovim izvještajem Banka, objavljuje informacije iz trećeg stupa, koje su utvrđene u zahtjevima za objavom u Dijelu osam Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (u nastavku teksta: CRR) i Direktivi 2013/36/EU o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima (u nastavku teksta: CRD). Informacije objavljuje na pojedinačnoj osnovi. Republika Hrvatska ugradila je zahtjeve iz CRD-a u nacionalno zakonodavstvo u članku 165. Zakona o kreditnim institucijama (u nastavku teksta: ZOKI). Daljnje smjernice u vezi objave informacija Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (u nastavku teksta: EBA) dalo je u Smjernicama o zahtjevima za objavu na temelju dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013 (u nastavku teksta: Smjernice EBA/GL/2016/11) kao i pratećim smjernicama i provedbenim uredbama Komisije koje dopunjuju navedene Smjernice. Sukladno propisima, izvještaji i informacije iz trećeg stupa ne podliježu potrebi revizije. S obzirom na navedeno, informacije i podaci dani u ovom izvještaju nisu revidirani. Uslijed zaokruživanja, brojevi prikazani u ovom dokumentu možda neće točno odgovarati prikazanim zbrojevima, a postotci možda neće odražavati apsolutne brojke.

  1.2. BAZEL 3