jaunim¤ orientuotos politikos intervencijas Lietuvoje ¥Œiuo metu laikytina Jaunimo garantij¥³ iniciatyva

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of jaunim¤ orientuotos politikos intervencijas Lietuvoje ¥Œiuo metu laikytina Jaunimo...

 • NEET jaunimo integracija į

  darbo rinką ir visuomenę

  įgyvendinant įvairias į NEET

  jaunimą orientuotos politikos

  intervencijas

  Galutinė vertinimo ataskaita

  2015 m. liepa

  Pagal 2014 m. liepos 8 d. paslaugų sutartį Nr. LRVK-054 su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija paslaugas

  teikia UAB „ESTEP Vilnius“, UAB „PPMI Group“, viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ ir

  viešoji įstaiga „Viešosios politikos ir vadybos institutas”.

 • NEET jaunimo integracija į darbo rinką ir visuomenę įgyvendinant įvairias į NEET jaunimą orientuotos politikos intervencijas

  2

  TURINYS

  ĮVADAS ............................................................................................................................................................................. 6

  1 VERTINIMO METODAI IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI .................................................................................... 9

  2 NEET JAUNIMO INTEGRACIJA Į LIETUVOS DARBO RINKĄ IR VISUOMENĘ............................................ 12

  2.1 NEET JAUNIMUI SKIRTŲ INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS ................................................................................ 12

  2.1.1 NEET jaunimas ir jo poreikiai ................................................................................................................................................................ 12

  NEET jaunimo grupės dydis ir kaitos tendencijos Lietuvoje ........................................................................................................................ 12 Pagrindinės NEET jaunimo grupės socio-demografinės charakteristikos .............................................................................................. 14 Svarbiausios NEET jaunimo grupės susidarymo priežastys ........................................................................................................................ 17 NEET jaunimo ir atskirų jo grupių poreikiai ...................................................................................................................................................... 24

  2.1.2 NEET jaunimui skirtos intervencijos Lietuvoje ............................................................................................................................. 27

  2.1.2.1 Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa ........................................................................................... 29 2.1.2.2 Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų planas .......................................................................... 33 2.1.2.3 Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų planas ..................................................................................................... 35 2.1.2.4 Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programa ir jos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, įskaitant JGI 37 2.1.2.5 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa ................................................................................................... 41 2.1.2.6 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa ................................................................................... 43 2.1.2.7 NEET jaunimo poreikių ir jam skirtų intervencijų atitikimas ....................................................................................................... 45

  2.1.3 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas ir jo tinkamumas ......................................................................................... 48

  2.1.3.1 Jaunimo garantijų iniciatyvos europinis kontekstas ......................................................................................................................... 48 2.1.3.2 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planas: institucinės atsakomybės sritys ........................................................ 50 2.1.3.3 Jaunimo garantijų iniciatyvos intervencijos logika ........................................................................................................................... 54 2.1.3.4 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo logikos tinkamumas .............................................................................................. 58

  2.2 NEET JAUNIMUI SKIRTŲ INTERVENCIJŲ REZULTATYVUMAS ........................................................................ 62

  2.2.1 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų įgyvendintos iniciatyvos .............................. 62

  2.2.2 Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų įgyvendintos iniciatyvos .................................................... 66

  2.2.3 Ūkio ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų įgyvendintos iniciatyvos .................................................................................. 68

  2.2.4 Duomenų intervencijų rezultatams išmatuoti tinkamumas ir pakankamumas .......................................................... 69 NEET jaunimo skaičiaus ir charakteristikų stebėsena................................................................................................................................ 69 JGI įgyvendinimo stebėsena ................................................................................................................................................................................. 70

  2.3 NEET JAUNIMUI SKIRTŲ INTERVENCIJŲ KOORDINAVIMO EFEKTYVUMAS .................................................... 71

  2.3.1 NEET jaunimui skirtų intervencijų įgyvendinimo horizontalus koordinavimas .......................................................... 71

  2.3.2 NEET jaunimui skirtų intervencijų įgyvendinimo vertikalus koordinavimas................................................................ 73 2.3.2.1 JRD ir savivaldos lygmuo bei socialiniai partneriai ........................................................................................................................... 73 2.3.2.2 LDB ir savivaldos lygmuo bei socialiniai partneriai .......................................................................................................................... 74

  IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS .............................................................................................................................. 77

  LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS ................................................................................................................................................................. 81 PRIEDAS: Interviu programos grafikas bei atstovautų organizacijų sąrašas ......................................................................................... 84

 • NEET jaunimo integracija į darbo rinką ir visuomenę įgyvendinant įvairias į NEET jaunimą orientuotos politikos intervencijas

  3

  Lentelių, paveikslų ir santrumpų sąrašai

  Lentelės

  1 lentelė. Vertinimo klausimai pagal programų vertinimo kriterijus .................................................................................... 7 2 lentelė. Vertinimo metodai, duomenys ir jų šaltiniai .................................................................................................................. 9 3 lentelė. Organizacijos, kurioms atstovavo fokusuotos grupinės diskusijos dalyviai............................................... 10 4 lentelė. NEET jaunimas Lietuvoje pagal lytį ir amžiaus intervalus (2013 m.) ............................................................ 16 5 lentelė. Mokinių, priimtų į profesinio mokymo įstaigas, skaičius (2010–2013 m.) ................................................. 20 6 lentelė. 15–34 m. amžiaus asmenų, kurie per pirmuosius 3 metus po mokslų baigimo neįsidarbino, dalis

  Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (2009–2013 m.) ................................................................................................. 20 7 lentelė. NEET jaunuolių grupių dydžiai pagal turimą išsilavinimo lygį Lietuvoje, proc. nuo visų 15–29 m.

  amžiaus jaunuolių (2004–2014 m.)............................................................................................................................ 21 8 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę (2013 m.) ................................................................................................................ 22 9 lentelė. Bedarbių ir neaktyvių NEET jaunuolių grupių dydžiai Lietuvoje, proc. nuo visų 15–29 m. amžiaus

  jaunuolių (2006–2014 m.)............................................................................................................................................... 22 10 lentelė. NEET jaunimui reikalingos intervencijos , siekiant padėti jiems integruotis į darbo rinką ar

  švietimo sistemą ................................................................................................................................................................... 28 11 lentelė. Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2011–2013

  metų veiksmų plano priemonės, skirtos NEET jaunimui arba jo prevencijai....................................... 30 12 lentelė. Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016

  metų veiksmų plano priemonės, skirtos NEET jaunimui arba jo prevencijai....................................... 32 13 lentelė. Regioninės jaunimo politikos stipri