Komisijos parama jaunimo veiksm¥³ grup¤â€”ms: ESF finansavimo ... finansavimo formos. Jaunimo garantij¥³

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Komisijos parama jaunimo veiksm¥³ grup¤â€”ms: ESF finansavimo ......

 • Specialioji ataskaita Komisijos parama jaunimo veiksmų grupėms: ESF finansavimo fondo perorientavimas pavyko, tačiau nepakanka dėmesio rezultatams

  LT 2015 Nr. 17

  EUROPOS AUDITO RŪMAI

 • EUROPOS AUDITO RŪMAI 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG

  Tel. +352 4398-1

  El. paštas: eca-info@eca.europa.eu Tinklavietė: http://eca.europa.eu

  Twitter: @EUAuditorsECA YouTube: EUAuditorsECA

  Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete. Ji prieinama per portalą Europa (http://europa.eu).

  Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2015

  Print ISBN 978-92-872-3575-6 ISSN 1831-0885 doi:10.2865/599885 QJ-AB-15-021-LT-C PDF ISBN 978-92-872-3525-1 ISSN 1977-5725 doi:10.2865/657252 QJ-AB-15-021-LT-N EPUB ISBN 978-92-872-3545-9 ISSN 1977-5725 doi:10.2865/721131 QJ-AB-15-021-LT-E

  © Europos Sąjunga, 2015 Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

  Printed in Luxembourg

 • Komisijos parama jaunimo veiksmų grupėms: ESF finansavimo fondo perorientavimas pavyko, tačiau nepakanka dėmesio rezultatams

  (pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą)

  Specialioji ataskaita

  LT 2015 Nr. 17

 • 02Auditorių grupė

  Audito Rūmų specialiosiose ataskaitose pateikiami su konkrečiomis biudžeto sritimis arba valdymo temomis susijusių Audito Rūmų veiklos ir atitikties auditų rezultatai. Audito Rūmai audito užduotis atrenka ir nustato taip, kad jos turėtų kuo didesnį poveikį, atsižvelgdami į veiklos ar atitikties riziką, susijusių pajamų ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą.

  Šį veiklos auditą atliko Audito Rūmų nario Henri Gretheno vadovaujama II audito kolegija, atsakinga už struktūrinių poli­ tikų, transporto ir energetikos išlaidų sritis. Auditui vadovavo Audito Rūmų narė Iliana Ivanova, jai talkino jos asmeninio kabineto vadovas Tony Murphy, asmeninio kabineto atašė Mihail Stefanov ir asistentas Peter Borsos, skyriaus vadovas Emmanuel Rauch, grupės vadovė Valeria Rota, auditoriai Luis De La Fuente Layos, Zhivka Kalaydzhieva ir Anna Fiteni.

  Iš kairės į dešinę: Z. Kalaydzhieva, M. Stefanov, E. Rauch, I. Ivanova, T. Murphy, L. De La Fuente Layos, P. Borsos.

 • 03Turinys

  Dalis

  Žodynėlis

  I–VI Santrauka

  1–18 Įvadas

  1–4 ES pastangos spręsti jaunimo nedarbo problemą

  5–7 ES vaidmuo jaunimo užimtumo politikoje

  8–9 Jaunimo veiksmų grupės

  10–15 Europos socialinis fondas: padėtis iki 2012–2013 m. perorientavimo

  16–18 Komisijos pranešti Jaunimo veiksmų grupių iniciatyvos rezultatai

  19–22 Audito apimtis ir metodas

  23–77 Pastabos

  23–44 Komisijos patariamojo vaidmens veiksmingumo vertinimas

  25–37 Turima ESF veiksmingumo ir finansinė informacija apribojo Komisijos patariamojo vaidmens veiksmingumą jaunimo veiksmų grupių atžvilgiu

  38–44 Komisijos parengiamųjų veiksmų rezultatas – bendro pobūdžio šalių kortelės

  45–67 Jaunimo veiksmų grupių iniciatyvos rezultatas

  46–50 Jaunimo veiksmų grupių posėdžiuose pateikti pasiūlymai dėl ESF perprogramavimo ir perskirstymo buvo bendro pobūdžio

  51–57 Jaunimo veiksmų grupių iniciatyva leido perprogramuoti ir / arba perskirstyti ESF lėšas, tačiau bendrą skaičių nustatyti sunku

  58–61 Vertindama valstybių narių pasiūlytus ESF VP pakeitimus, Komisija daugiausia dėmesio skyrė biudžeto aspektams

  62–67 Nacionalinėse reformų programose jaunimo veiksmų planai buvo parengti įvairaus išsamumo ir nepakankamai susieti su jaunimo veiksmų grupėmis

 • 04Turinys

  68–77 Komisijos vykdomas Jaunimo veiksmų grupių iniciatyvos rezultatų stebėjimas ir ataskaitų apie juos teikimas

  69–72 Komisijos vykdyta Jaunimo veiksmų grupių iniciatyvos rezultatų priežiūra buvo vykdoma taikant esamą standartinę stebėjimo tvarką

  73–77 Komisijos teikiamų ataskaitų dėl Jaunimo veiksmų grupių iniciatyvos rezultatų trūkumai

  78–86 Išvados ir rekomendacijos

  Komisijos atsakymai

 • 05Žodynėlis

  Europos semestras: Europos semestras yra pirmasis ES ekonominės politikos gairių ir priežiūros metinio ciklo etapas. Kiekvieną Europos semestrą Europos Komisija nagrinėja visų valstybių narių fiskalinių ir struktūrinių reformų politikas, teikia rekomendacijas ir stebi jų įgyvendinimą. Antrajame metinio ciklo etape, kuris vadinamas nacionaliniu semestru, valstybės narės įgyvendina bendrai suderintas politikas.

  Europos socialinis fondas: Europos socialinio fondo (ESF) tikslas – stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje pagerinant užimtumo ir įsidarbinimo galimybes (daugiausia taikant profesinio rengimo priemones), skatinant aukštą užimtumo lygį ir gausesnių bei geresnių darbo vietų kūrimą.

  Europos užimtumo strategija: Europos užimtumo strategija buvo nustatyta 1992 m. Europos Sąjungos sutartimi ir nuo to laiko tapo ES užimtumo politikos pagrindu. Jos pagrindinis tikslas sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų visoje ES. Šiuo metu ji yra sudėtinė strategijos „Europa 2020“ dalis ir yra įgyvendinama vadovaujantis Europos semestro iniciatyva.

  Intervencija: bet kuris valdžios institucijų ar kitų organizacijų vykdomas veiksmas ar operacija, kad ir koks būtų jo pobūdis (politika, programa, priemonė ar projektas). Naudojamos šios intervencijos formos: dotacijos, paskolos, subsidijuojamos palūkanų normos, garantijos, dalyvavimas nuosavo ir rizikos kapitalo schemose ar kitos finansavimo formos.

  Jaunimo garantijų iniciatyva: Jaunimo garantijų iniciatyva, kuri buvo patvirtinta 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo, turėtų užtikrinti, kad visi iki 25 metų amžiaus jaunuoliai gautų kokybiškų pasiūlymų dirbti, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką ar stažuotę per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymosi užbaigimo arba darbo netekimo. Jaunimo garantijų iniciatyva yra labai svarbi struktūrinė reforma, kuria siekiama, kad institucijos glaudžiau bendradarbiautų ir siektų konkrečių rezultatų jaunimui.

  Nacionalinė reformų programa: tai metinis dokumentas kurį rengia ir teikia valstybė narė ir kuriame pristatomos šalies politikos ir priemonės, skirtos užtikrinti augimą ir užimtumą ir pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus. Nacionalinę reformų programą šalis pristato kartu su stabilumo / konvergencijos programa, kuri nustato šalies ateinančių trejų ar ketverių metų biudžeto planų projektus.

 • 06Žodynėlis

  Pasidalijamasis valdymas: ES biudžeto vykdymo metodas, kai Komisija jo vykdymo užduotis perduoda valstybėms narėms, išlaikydama galutinę atsakomybę1.

  Prioritetinė kryptis: vienas iš veiksmų programoje nustatytos strategijos prioritetų, kurį sudaro grupė veiksmų su konkrečiais, kiekybiškai įvertinamais tikslais.

  Programavimo laikotarpis: daugiametis laikotarpis, kuriuo planuojamos ir vykdomos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo išlaidos.

  Rodiklis: išmatuojamas tikslo pakaitalas, kuris suteiks naudingos informacijos vertinant, kiek buvo pasiektas tikslas.

  Strategija „Europa 2020“: dešimtmetė Europos Sąjungos užimtumo ir augimo strategija. Ji buvo pradėta įgyvendinti 2010 m., siekiant sukurti sąlygas „pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui“.

  Vadovaujančioji institucija: vadovaujančioji institucija yra valstybės, regiono ar vietos valdžios institucija (ar kitas valstybės arba privatus organas), kurį valstybė narė paskyrė valdyti veiksmų programą. Į jos funkcijas įeina finansuotinų projektų atranka, stebėjimas, kaip projektai įgyvendinami, ir ataskaitų apie finansinius aspektus ir pasiektus rezultatus teikimas Komisijai.

  Veiksmų programa: veiksmų programoje (VP) nustatomi valstybės narės prioritetai ir konkretūs tikslai ir tai, kaip nustatytu laikotarpiu (paprastai septynerių metų) finansuojant projektus bus naudojamas finansavimas (ES ir nacionalinis viešasis ir privatusis bendras finansavimas). Šiais projektais turi būti padedama siekti tam tikrų tikslų, nustatytų VP prioritetinės krypties lygmeniu. Veiksmų programą rengia valstybė narė ir, prieš atliekant bet kokį mokėjimą ES biudžeto, ji turi būti patvirtina Komisijos. VP gali būti keičiamos jų vykdymo laikotarpiu tik tuo atveju, jei abi šalys dėl to susitaria.

  1 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 59 straipsnis (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

 • 07Santrauka

  I Jaunimo nedarbas nėra naujas reiškinys, kadangi dau­ guma valstybių narių jau daugelį metų patiria struktū­ rinių problemų integruojant jaunimą į darbo rinką, ir jaunimo nedarbo lygiai paprastai yra aukštesni nei kitų amžiaus grupių. Finansų ir skolų krizė dar labiau pagi­ lino įsisenėjusią ES 15–24 metų jaunimo nedarbo lygio problemą. Šis lygis padidėjo nuo daugiau kaip 15 % 2008 m. iki negirdėtai aukšto, didesnio nei 23 % lygio 2013 m., kuris 2014 m. sumažėjo iki šiek tiek daugiau nei 22 %.

  II 2011 m. gruodžio mėn. Komisija pristatė savo „Jau­ nimo galimybių iniciatyvą“, kurioje numatytos jauni