ATVIRI JAUNIMO CENTRAI ¢â‚¬â€œ JAUNIMO POREIKIAMS ATVIRI JAUNIMO CENTRAI ¢â‚¬â€œ JAUNIMO POREIKIAMS 5 Autori£¸

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ATVIRI JAUNIMO CENTRAI ¢â‚¬â€œ JAUNIMO POREIKIAMS ATVIRI...

 • ATVIRI JAUNIMO CENTRAI –

  JAUNIMO POREIKIAMS

  Jaunimo reikalø departamentas 2008

 • © Artûras Malinauskas ir Arûnas Kuèikas, 2008

 • TURINYS

  Autoriø þodis ................................................................................................. 5

  ÁVADAS ........................................................................................................... 8

  I DALIS KÀ REIKËTØ ÞINOTI PRIEÐ PRADEDANT... ................ 11 JAUNIMO NEFORMALUSIS UGDYMAS IR UÞIMTUMAS ............. 11

  Ðvietimas ...................................................................................................... 11

  Kûno kultûra ir sportas .............................................................................. 12

  Kultûra .......................................................................................................... 13

  Socialinë politika ......................................................................................... 13

  APIE JAUNIMO VEIKLÀ ......................................................................... 15

  DARBO SU JAUNIMU FORMOS ......................................................... 17

  Nevyriausybiniø (narystës) jaunimo organizacijø

  veiklos charakteristika ................................................................................ 17

  Jaunimo tarnybø charakteristika ............................................................... 19

  Atvirasis darbas su jaunimu ....................................................................... 20

  Jaunimo iniciatyva ....................................................................................... 20

  ATVIRASIS DARBAS SU JAUNIMU KAIP VIENA

  DARBO SU JAUNIMU FORMØ (BÛDØ, KRYPÈIØ) .......................... 22

  Istorija .......................................................................................................... 22

  Atvirasis darbas su jaunimu Europos ðalyse ............................................ 23

  Atvirojo darbo su jaunimu

  (open youth work, offene Jugendarbeit) charakteristika .......................... 26

  Samprata ...................................................................................................... 26

  Vykdytojai .................................................................................................... 27

  Mobilus darbas su jaunimu kaip

  integracinë atvirojo darbo su jaunimu dalis ............................................. 28

  ATVIRI JAUNIMO CENTRAI .................................................................. 29

  Atvirø jaunimo centrø veiklos principai ................................................... 30

  Atvirø jaunimo centrø privalumai ............................................................. 31

 • II DALIS

  TIEMS, KURIE IMASI... ...................................................... 33

  PILOTINIS PROJEKTAS

  „JAUNIMO CENTRAI – JAUNIMO POREIKIAMS“ .......................... 33

  Kontekstas ir problema .............................................................................. 33

  Projekto tikslai ............................................................................................. 34

  Bandomojo projekto ágyvendinimas ......................................................... 34

  ATVIRO JAUNIMO CENTRO

  KONCEPCIJOS METMENYS / GAIRËS ............................................... 36

  Atvirojo darbo su jaunimu

  teritoriniame vienete tikslø nustatymas ................................................... 36

  Socialinës aplinkos charakterizavimas (vietos situacijos analizë) ......... 37

  Tikslinës grupës ........................................................................................... 38

  Veiklos organizavimo sàlygos .................................................................... 39

  Atvirø jaunimo centrø patalpos ................................................................... 39

  Vykdytojai ..................................................................................................... 40

  Savanoriðka arba visuomeninë sritis ........................................................... 41

  Neetatiniai, laisvai samdomi specialistai .................................................... 41

  Bendradarbiavimas ir tinklø kûrimas ....................................................... 42

  Kokybës uþtikrinimas .................................................................................. 42

  PRAKTINËS REKOMENDACIJOS ........................................................ 43

  Savivaldybëms .............................................................................................. 43

  Jaunimo reikalø departamentui

  prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos ........................................ 44

  ÞODYNËLIS ............................................................................................... 45

  PRIEDAI ...................................................................................................... 49

  1 priedas. Bandomojo projekto eiga ........................................................ 49

  2 priedas. Pilotinio projekto ávertinimo klausimai ................................. 52

  LITERATÛRA ............................................................................................. 56

  Uþraðams ....................................................................................................... 59

 • ATVIRI JAUNIMO CENTRAI – JAUNIMO POREIKIAMS

  5

  Autoriø þodis

  Jaunø þmoniø situacija priklauso nuo ávairiø visuomeniniø fak- toriø. Nuolat besikeièianti darbo rinkos situacija, ekonominiai svy- ravimai, besikeièiantis jaunimo santykis su mokykla ir ðeima, vis didëjanti þiniasklaidos, komercinës laisvalaikio industrijos átaka uþduoda naujø galvosûkiø dirbantiems su jaunimu – tai, kas prieð penkiolika metø buvo efektyvu, ðiandien susiduria su sunkumais. Ne vieni tyrimai rodo, kad Lietuvoje tik nedidelë dalis jaunimo yra ásitraukusi á jaunimo organizacijø ar kitokià „organizuotà“ veiklà po pamokø, studijø, darbo. Vis dar daug jaunø þmoniø nieko ne- þino apie jaunimo organizacijø pasiûlymus.

  Paskatinti atradimø savo darbo kasdienybëje, taip pat Jaunimo reikalø departamento prie Socialinës apsaugos ir darbo ministeri- jos, kurá savo ruoþtu „spaudë“ kai kuriø Lietuvos savivaldybiø jau- nimo reikalø koordinatoriai, teigdami, kad kaþko jø jaunimui trûks- ta, kaþko reikia naujo, arba kad yra patalpos, tik neaiðku, kà su jomis daryti ir pan., „sumetëm galvas“ suprasti, kà ði situacija mums sako. Pirðosi viena iðvada: jaunimui reikia naujø, lanksèiø átrauki- mo formø, kurios atitiktø jø poreikius bei kitaip prisidëtø prie ak- tualiø problemø sprendimo. Taip gimë pilotinis projektas „Jauni- mo centrai – jaunimo poreikiams“ ir atvirojo darbo su jaunimu koncepcijos metmenys, skolinti ið vakarø Europos bei bandyti pri- taikyti lietuviðkajai situacijai. Taip gimë ir ði knygelë.

  Ðia knygele nepretenduojame á vienintelæ ir nepakeièiamà tie- sà. Anaiptol. Viena vertus, mûsø tikslas yra kuo prieinamiau uþra- ðyti tai, (kà mes jau turime) kas jau yra sukurta jaunimo reikalø srityje ir su kokiais sunkumais susiduriama nûdienoje. Kita vertus, norime þengti þingsná pirmyn – nubrëþti pirmuosius kontûrus naujai darbo su jaunimu formai (atvirajam darbui su jaunimu), pagrásti jos reikalingumà bei „instaliuoti“ jà Lietuvoje atvirø jaunimo cen- trø iðraiðka.

 • ATVIRI JAUNIMO CENTRAI – JAUNIMO POREIKIAMS

  6

  Taip pat norime ðiek tiek pakeisti ir praplësti poþiûrio perspek- tyvà – knygelëje naudojame sàvokà „darbas su jaunimu“ norëda- mi atkreipti dëmesá, kad ðiuo metu daug labiau paplitusi sàvoka „jaunimo veikla“ nepakankamai tiksliai aprëpia ir atspindi visus ðio darbo lauko aspektus.

  Tokiu bûdu, keldami iðsamesniø diskusijø reikalaujanèias temas bei klausimus, norime paskatinti darbo su jaunimu plëtrà struktû- rine bei turinio prasme, taip pat siekti didesnio ðios srities profe- sionalumo.

  Bûtø dràsu teigti, kad su naujø darbo formø ávedimu visos jau- nimo problemos bus iðspræstos. Mums labiau rûpi, kad kuo dau- giau jaunø þmoniø turëtø kuo ávairesniø „organizuotø“ galimybiø sëkmingai tapti visuomenës dalimi, neprarasdami savojo indivi- dualumo. Manome, kad naujø jaunimo ugdymo(si) formø diegi- mas leis prakalbinti vien tradiciniais bûdais sunkiai pasiekiamus jaunuolius ir daryti ðvelnø, taèiau realø poveiká jø tarpusavio bei santykiø su aplinka kultûrai.

  Tikimës, kad ði knygelë bus tvirtesnis pagrindas ávairiuose vaid- menyse su jaunimu dirbantiems þmonëms, paremtas ilgamete uþ- sienio ðaliø ir neilga, taèiau efektinga Lietuvos patirtimi. Galiau- siai norime padràsinti politikus ir uþ jaunimo reikalus atsakingus vieðosios administracijos pareigûnus aktyviau imtis naujø jauno- sios kartos ugdymo bûdø, kurie tampa ámanomi modernios jauni- mo politikos kontekste.

  Leidinio pabaigoje pateiktas þodynëlis tegul bus interpretuoja- mas kaip mûsø supratimo atspirties taðkas, kartais pretenduojantis bûti ne „taip yra“, taèiau „dþiaugtumëmës, jeigu taip bûtø“ bûse- nos. Mums jis svarbus kaip vieningo supratimo árankis, naudoja- mas ðioje knygelëje apraðytø darbo su jaunimu formø kontekste.

 • ATVIRI JAUNIMO CENT