JAUNIMO GARANTIJ² INICIATYVA

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA. 2014 M. VASARIO MĖN. JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA LIETUVOJE. TIKSLAS Užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 m. amžiaus per 4 mėn. laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų: - pasiūlymą dirbti ; - PowerPoint PPT Presentation

Text of JAUNIMO GARANTIJ² INICIATYVA

PowerPoint Presentation

2014 M. VASARIO MN.JAUNIMO GARANTIJ INICIATYVA1JAUNIMO GARANTIJ INICIATYVA LIETUVOJETIKSLAS

Utikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 m. amiaus per 4 mn. laikotarp nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi ubaigimo gaut:- pasilym dirbti;toliau mokytis, skaitant pameistrysts profesinio mokymo form;atlikti praktik arba stauot.

Jaunimo garantijos jaunam asmeniui iki 29 m. turi bti pradtos teikti per keturis mnesius nuo jo registravimo darbo biroje dienos.Nesimokantis ir neaktyvus jaunimas (turintis priklausomybi, padar nusikalstamas veikas)

Turintis nepakankam motyvacij dalyvauti darbo rinkoje jaunimas (ikrit i vietimo sistemos, augantys socialins rizikos eimose)

Siekiantis integruotis darbo rink jaunimas (turintys kvalifikacij ir darbini gdi; turintys kvalifikacij, bet neturintys darbini gdi; neturintys kvalifikacijos)

Darbo biroje registruotas jaunimas, norintis pradti savo versl ar dirbti savarankikai

JAUNIMO GARANTIJ INICIATYVOS TIKSLINS GRUPSJAUNIMO GARANTIJ INICIATYVOS TAIKYMAS TDB REGISTRUOTIEMS ASMENIMS4Registratorius, registravs jaun darbo iekant asmen:PRADINIS ETAPAS REGISTRACIJA DARBO BIROJE 1. vertina asmens pasirengimo darbo rinkai ir motyvacijos lyg:turim kvalifikacij ir kompetencijas;gytos profesijos paklaus darbo rinkoje (poreik darbdaviams);darbo patirt;motyvacij kelti isilavinimo lyg;motyvacij gyti profesij ar kvalifikacij;motyvacij sidarbinti pagal turim profesij ar kvalifikacij;2. Priskiria jaun asmen vienai i tikslini grupi pagal profiliuoto bedarbi aptarnavimo model:pasireng (pasireng darbo rinkai motyvuoti, nepasireng darbo rinkai motyvuoti)nepasireng (pasireng darbo rinkai nemotyvuoti, nepasireng darbo rinkai nemotyvuoti)

3. traukia jauno asmens duomenis informacins sistemos EDBIRA darbo iekani asmen duomen baz.Per pirmsias 7-10 d. nuo registracijos TDB, tarpininkas ar konsultantas kiekvien jaun asmen individualiai ar grupms, supaindina su Pirmojo informavimo usimimo informacija:JGI taikymas;darbo biros paslaugos;bedarbi teiss, pareigos ir atsakomyb;situacija darbo rinkoje;savarankika darbo paieka;darbo biros organizuojami renginiai;aktuali informacija, kontaktai.

I ETAPAS 1 INGSNIS PER 1 MN. NUO SIREGISTRAVIMO DALYVAVIMAS PIRMAJAME INFORMAVIMO USIMIMEI ETAPAS 2 INGSNIS PER 1 MN. NUO SIREGISTRAVIMO TDB MOTYVUOTI (pasireng ir nepasireng)NEMOTYVUOTI (pasireng ir nepasireng)TIKSLINS JAUNIMO GRUPSGebjim vykdyti darbo paiek vertinimas;Informavimas ir konsultavimas individualiai, konsultavimas darbo paiekos klubuose (pagalba rengiant CV, ruoiantis darbo pokalbiui, savarankikai vykdyti darbo paiek ir kt.);E. paslaug mokymai ir e. paslaug modelio taikymas;traukimas bendr darbo iekani asmen duomen baz internete ar auktos kvalifikacijos specialist duomen baz Talent bankas;Mentoryst (ugdomasis vadovavimas) asmenims, susiduriantiems su sunkumais darbo paiekoje;Informavimas apie galimybes dalyvauti savanorikoje veikloje ir gyti asmenini, socialini, profesini kompetencij ir darbo patirties;Informavimas apie stauoi ir praktikos galimybes (EURES);Informavimas apie verslo pradios slygas, verslo pltr, veiklos pagal verslo liudijim galimybes; Darbo mugs (galimyb prisistatyti darbdaviui, iekaniam darbuotoj).Motyvacijos mokytis darbo rinkoje paklausi profesij vertinimas;

Informavimas apie galimybes mokytis pagal bendrojo ugdymo, pirminio profesinio mokymo programas;

Konsultavimas siekiant padti pasirinkti profesij ar planuoti karjer;

Motyvacijos dirbti nekvalifikuotus darbus vertinimas;

Konsultavimas skatinant motyvacij sidarbinti, dalyvavimas motyvacini usimim cikle A galiu;

Siekiani dirbti nekvalifikuotus darbus traukimas darbo iekani asmen duomen baz internete;

Motyvavimas, poreiki identifikavimas bendradarbiaujant su atvirais jaunimo centrais ir erdvmis;Motyvavimas, darbo paiekos ir bendrj kompetencij ugdymas informacini ir mokomj rengini metu Jaunimo darbo centruose.ANKSTYVA INTERVENCIJA IR AKTYVUMO SKATINIMASInformavimas siekiant padti susirasti darb, tarpininkavimas darbinant: informavimas apie laisvas darbo vietas, motyvuotiems asmenims, vertinant reikalavimus darbo vietai uimti, teikiamos rekomendacijos sidarbinti (taikoma visuose etapuose).7Kartu su asmeniu parengiamas individualus uimtumo veiklos planas, nustatomos galimybs gyti/ neprarasti darbini gdi ir sidarbinti, atsivelgiama individualius bedarbio poreikius ir darbo paklaus, numatoma:darbo gdi gijimas;darbinimas subsidijuojant; profesinis mokymas;darbo rotacija;teritorinis judumas;vieieji darbai;parama darbo vietai steigti.I ETAPAS 3 INGSNIS PER 1 MN. NUO SIREGISTRAVIMO TDB INDIVIDUALAUS UIMTUMO VEIKLOS PLANO SUDARYMAS1. darbint pasirengusi darbo rinkai jaun asmen skaiius;2. Prajus 1 mn. laikotarpiui nuo siregistravimo TDB, individualus uimtumo veiklos planas sudarytas kiekvienam jaunam bedarbiui.TARPINIAI STEBSENOS REZULTATAIII ETAPAS PER 2-3-4 MN. NUO SIREGISTRAVIMO TDB Darbo gdi gijimo rmimas;Subsidija verslo liudijimui sigyti;Subsidijos ir mikropaskolos verslo pradiai, subsidijos pirm kart pagal gyt kvalifikacij sidarbinusiems asmenims;Parama darbo vietai steigti;darbinimas darbo rotacijai, darbuotoj tikslini atostog metu ir kolektyvinse sutartyse numatytais atvejais;Bedarbi teritorinio judumo rmimas;Profesini gdi gijimas darbo vietoje pagal dviales praktikos sutartis*;Neformalus profesinis mokymas, taikant ir pameistrysts profesinio mokymo organizavimo form*;darbinimas subsidijuojant.Profesinis mokymas, taikant ir pameistrysts profesinio mokymo organizavimo form*;darbinimas subsidijuojant;Vieieji darbai (iki 4 mn.) siekiant suteikti pradini darbo gdi.

PASTABA: priemons taikomos I etape 2 ingsnyje sumotyvuotiems jauniems asmenimsINTEGRACIJ DARBO RINK SKATINANIOS PRIEMONSMOTYVUOTINEMOTYVUOTITIKSLINS JAUNIMO GRUPSREZULTATASJaun asmen skaiius, kurie:buvo darbinti/ sidarbino;pradjo veikl pagal verslo liudijim;nukreipti mokytis;nukreipti dalyvauti remiamo darbinimo priemonse;pateik praym dl paramos/ gavo param darbo vietai steigti.* iuo metu priemons negali bti taikomos, nes nra reglamentuotos teiss aktais.Kiekviena priemon planuojama pagal individualius jauno asmens poreikius, numatant konkreius gyvendinimo terminus; utikrinamas atsakingas darbo pasilym parinkimas. III ETAPAS 1. Ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo bei integracijos darbo rink skatinani priemoni stebsena, analiz ir grtamojo ryio gavimas, siekiant tvaraus darbinimo ir priemoni efektyvumo po 6 mn., po 12 mn.2. Vykdoma darbuotoj (tarpinink ir konsultant) rezultatus orientuotos veiklos vertinimas Jaunimo garantij iniciatyvai gyvendinti.DARBDAVI DALYVAVIMAS GYVENDINANT JAUNIMO GARANTIJ INICIATYV 11BENDRADARBIAVIMAS, GYVENDINANT JAUNIMO GARANTIJ INICIATYVJaunimo garantij gyvendinimo partneri tinklasValstybs ir savivaldybi institucijos:

Socialins apsaugos ir darbo ministerija (Lietuvos darbo bira, Jaunimo reikal departamentas)vietimo ir mokslo ministerijakio ministerijaems kio ministerijaSavivaldybs (regioniniame lygyje)

Socialiniai partneriai:

Darbdavi organizacijosProfesins sjungos

Jaunimo organizacijos:

Lietuvos jaunimo organizacij tarybaLietuvos student sjunga

16-29 M. JAUNO BEDARBIO PORTRETAS 2014 M. VASARIO 1 D.Jaunimas iki 16-29 m. amiaus462JAUNi BEDARBIAIPer 2013 m.:registruota 656 darbinta 361Priemonse dalyvavo 223Pradjo veikla pagal verslo liudijim 146 16-29 M. JAUNO BEDARBIO PORTRETAS 2014 M. VASARIO 1 D.Isilavinimas ir gyta kvalifikacija 290Niekur nedirb16-29 M. JAUNO BEDARBIO PORTRETAS 2014 M. VASARIO 1 D.Gebjimas sitvirtinti darbo rinkoje pasirengimas ir motyvacijaINTEGRAVIMO DARBO RINK PRIEMONSPASIRENGUSIOS ir MOTYVUOTOS DARBO JGOS PASILA (IKI 29 M.) 2014 M. VASARIO 1 D.VISO PASILOJE 192 ASMENYSVadov, technik ir jaunesnij specialist, tarnautoj 63, i j daugiausia:Kvalifikuot ems, mik ir uvininkysts kio darbuotoj, kvalifikuot darbinink ir amatinink 51, i j daugiausia:Kitur nepriskirti verslo specialistai9Daytojai ir giminik profesij darbininkai20Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji giminik profesij specialistai 7Variklini transporto priemoni mechanikai ir derintojai8Sekretoriai5Statybininkai, naudojantys tradicines mediagas8Agronomai ir giminik profesij specialistai4Mrininkai3Paslaug sektoriaus darbuotoj ir pardavj 28, i j daugiausia:rengini ir main operatori ir surinkj 17, i j daugiausia:Parduotuvi pardavjai ir preki demonstruotojai8ems ir mik kio variklini main ir rengini operatoriai 7Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai6Lengvj automobili, taksi ir furgon vairuotojai3Virjai5Sunkiasvori sunkveimi ir krovini transporto priemoni vairuotojai3Nekvalifikuoti darbininkai 33Norintis mokytis asmuo kartu su darbdaviu gali pasirinkti jam tinkamiausi mokymo program ir profesinio mokymo teikj i formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo program sra.

Profesinio mokymo programose daugiau nei 70 proc. skiriama praktiniam mokymui. Pageidautinas siekis, kad pus praktinio mokymo laiko vykt pas darbdav.

Su darbdaviais sudaromi tiksliniai projektai reikiamos kvalifikacijos darbuotoj parengimuiINTEGRAVIMO DARBO RINK PRIEMONS PROFESINIS MOKYMASFORMALUSISNEFORMALUSISPagal statym2013 m.Pagal statym2013 m.TrukmVidutinikai 12 sav.Vidutinikai 5,5 sav.Kaina6 MMA (6000 Lt)Vidutinikai 2775 Lt3 MMA (3000 Lt)Vidutinikai 2516 Lt2013 m. parengtI 455 KvalifikuotI darbuotojAI. Turim kvalifikacij patobulino ar gijo papildomas profesines kompetencijas - 154 asmenys, gijo naujas profesines kvalifikacijas ar kompetencijas 301 asmuo. Daugiausia kvalifikuot darbuotoj parengta ioms monms: UAB Varbitas ir Ko, UAB Varnos statyba, UAB Lankava, UAB Sofa Brands, UAB Vikeila.

Per 2013 m. profesinio mokymo vykdymui panaudota 2 411 043,28 Lt. (I J Uimtumo fondo LOS 173 423,74 Lt.)

17SUBSIDIJUOJAMAS DARBINIMASPagal statym2013 m.TrukmIki 6 mn.Vidutinikai 4,2 mn.Dydis50 proc.*Vidutinikai 3240 Lt.DARBO GDI GIJIMO RMIMASPagal statym20