Trumpas Jaunimo politikos pristatymas

  • View
    202

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trumpas Jaunimo politikos pristatymas.

Text of Trumpas Jaunimo politikos pristatymas

  • 1. Jaunimo situacija Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. Kdaini rajono savivaldybs teritorijoje gyveno 52997 gyventoj, tai sudaro 1,76 proc. Lietuvos gyventoj. 26357 gyventoj (49,7 proc.) gyveno mieste ir 26640 (50,3 proc.) gyventoj gyveno kaime. I vis Kdaini rajono savivaldybs gyventoj, 1429 m. gyventoj grup sudar 10437 asmen, arba 19,7 proc. vis Rajono savivaldybs gyventoj. 20112012 m. Kdaini rajono savivaldybs bendrojo lavinimo mokyklas lank 7435 moksleiviai, t.y. 9,5 proc. vis Kauno apskrities moksleivi (78345) ir 1,9 proc. vis moksleivi Lietuvoje (392922). Rajono savivaldybje veikia 5 neformalaus vietimo staigos: aviacijos, dails, muzikos, sporto ir kalb mokyklos, bei 40 sporto klub, dirbani su jaunimu. JRK duomenimis, neformalaus vietimo staigas Kdaini rajono savivaldybje 2011 m. lank 1448 asmenys. Rajono savivaldyb nra steigusi atviro darbo metodais su jaunimu dirbanios staigos, taiau Diskusij dalyviai paymjo, kad iuo metu yra svarstomas atviro jaunimo centro krimo klausimas, Rajono savivaldybs strateginiame pltros plane yra numatyta atviros jaunimo erdvs steigimo priemon. Atvira jaunimo erdv bt skirta 1429 m. jaunimui, joje bt vykdomos kultrins, sportins, socialins veiklos

2. U jaunimo politikos gyvendinim yra atsakinga JRK, kuri turi vadovybs politin ir strategin palaikym, taiau dl riboto biudeto JRK veikla daugiausia apsiriboja vietjikais renginiais, mokymais, informacine veikla, dalyvavimu vairi darbo grupi veikloje ir kita panaia veikla. Taiau gyvendinti didesn poveik jaunimo politikos tobulinimui turini priemoni JRK neturi galimybs. I vis Rajono savivaldybje veikl vykdani jaunimo ir su jaunimu dirbani organizacij aktyviai jaunimo veiklose veikia bei apie savo veikl skelbia tik apie pus j. Apie kit organizacij veikl informacijos trksta. Jaunimas nepakankamai traukiamas / sitraukia jaunimo politikos formavim ir gyvendinim Rajono savivaldybje. Rajono savivaldybje vykdomojoje jaunimo politikoje reikt daugiau dmesio skirti jaunimo uimtumo galimybi didinimui, savanorysts, verslumo bei saviraikos meno ir kultros srityse skatinimui, pagalbai socialiai paeidiamam jaunimui bei jaunimo savivaldos atstov vadovavimo sugebjim ugdymui. Daugumoje mokykl veikia mokini savivaldos. Taiau mokykl mokini taryb veikla yra gana fragmentika, nepakankamai kryptinga, trksta tstinumo. Mokiniai nesugeba naudotis savivaldos organ teikiamomis galimybmis, o vietimo staig administracija siekia kontroliuoti mokini savivald, formuojant teigiam mokyklos vaizd, jauiama informacijos apie mokini taryb ir jos veikl stoka. Savivaldyb kasmet skiria param jaunimo ir su jaunimu dirbanioms organizacijoms, finansuoja renginius, skiria patalpas veikloms. Savivaldyb skiria las ir jaunimo projektinei veiklai, taiau iomis lomis jaunimas naudojasi vangiai. Aktyviai prie jaunimo organizacij, j projekt rmimo prisideda vietos verslininkai. Neformalioms jaunimo grupms finansavimas nra skiriamas. Rajono savivaldybje nra atliekama sisteminga jaunimo politikos stebsena ir tyrimai. 3. Ekonominiai veiksniai Jaunimo nedarbas Rajono savivaldybje atitinka analogikus alies rodiklius. Vidutinis atlyginimas atitinka apskrities bei alies analogikus rodiklius. Rajono savivaldybje tik iek tiek daugiau nei pus dirbani jaunuoli dirba pagal specialyb. Jaunimo tyrimo duomenimis, daniausiai dl nepakankamo atlyginimo, apie 40 proc. dirbani jaunuoli ketina keisti darbo viet. Nors Rajono savivaldybje gerai ivystyta pramon, taiau jaunimas nra suinteresuotas dirbti didelse monse ar kiuose, kadangi reikiamo isilavinimo neturintiems silomas nekvalifikuotas darbas yra sunkus fizikai, prastai apmokamas, kas lemia emigracij. Rajono savivaldybje vykdoma nepakankama jaunimo verslumo skatinimo politika. Kdaini rajono savivaldybje pastebimas silpnas bendradarbiavimas tarp vietimo, verslo bei vieosios valdios sektori, dl ios prieasties rengiami rajono kvalifikacijos poreiki neatitinkantys specialistai. 4. Socialiniaikultriniai veiksniai Rajono savivaldybs kaimo vietovse susiduriama su asocialaus elgesio problema, kurios pagrindins prieastys alingi proiai, nedarbas bei nuo miesto nutolusi geografin padtis. Rajono savivaldybje dl darbo pasilos trkumo yra didiul jaunimo (e)migracija didesnius miestus bei usienio alis. Rajono savivaldybje trksta jaunimo lyderi. Pagrindins prieastys: (e)migracija, nefinansini paskatinimo priemoni trkumas. Finansini galimybi bei jaunimui skirt saugaus laisvalaikio praleidimo viet trkumas yra pagrindiniai faktoriai, ribojantys jaunimo laisvalaikio realizavimo galimybes. Socialins rizikos eimose augantys vaikai turi maiau galimybi pilnavertikai dalyvauti vietimo sistemoje. Daugja jaun socialins rizikos eim bei nepilnamei eim. Alkoholio vartojimas yra labiausiai paplits alingas jaun moni protis. Rajono savivaldybje didja svaigal, tabako bei narkotik paplitimas (ypa tarp jaunimo vir 18 met). Jaunja gyventoj amius, kurie pirm kart padar nusikaltimus. Jaunimo tyrimo duomenimis, apie pus Rajono savivaldybs jaunimo yra nepakankamai fizikai aktyvs - visai nesportuoja arba sportuoja tik kart per savait. Rajono savivaldybje veikia gabi vaik ir jaunimo rmimo fondas. Taiau neformalus ugdymas yra prieinamas ne visiems (mokami usimimai, brangi usimimams reikalinga ranga, kaimo vietovse gyvenantiems susisiekimo problema). 5. Technologiniai veiksniai Jaunimui yra sudarytos slygos naudotis internetu bei kitomis iuolaikinmis technologijomis, kurios naudojamos mokymo procese. Rajono savivaldybje skatinamas jaunimo ugdymas naudotis informacinmis technologijomis. Internetas nra pakankamai inaudojamas kaip informacijos altinis jaunimui, jaunimo organizacijoms. Prastas susisiekimas vieuoju transportu: tvarkaraiai ne visuomet yra patogs jaunimui lankyti neformaliojo ugdymo usimimus vakarais ar lankytis masiniuose renginiuose. 6. Jaunimo politika nacionaliniu lygmeniu