Izvedbeni Eng

Embed Size (px)

Text of Izvedbeni Eng

Filozofski fakultet

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Preddiplomski studij: Engleski jezik i knjievnost

Sveuilite u Splitu Filozofski fakultet Odsjek za engleski jezik i knjievnost Radovanova 13, 21000 Split, Hrvatska Telefon: + 385 21 488 486 Telefaks: + 385 21 489 582 [email protected] http://www.ffst.hr

Izvedbeni plan

1. godina, zimski (1.) semestarNaziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu

Uvod u lingvistikuHZE001 5 ECTS Dr. sc. Sanja urkovi Kalebi, redoviti profesor Mirjana Duki, asistent 1. Uvid u prirodu ljudskog jezika. 2. Poznavanje osnovnih lingvistikih koncepata i osnovne terminologije u lingvistikom prouavanju jezika. 3. Sposobnost primjene znanja i razumijevanja u rjeavanju jednostavnih problema. 4. Sposobnost praenja nastave iz grupe lingvistikih predmeta na preddiplomskom studiju Engleskog jezika i knjievnosti. Finch, G. (2005). Key Concepts in Language and Linguistics. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan. Yule, G. (2006). The Study of Language. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press. Widdowson, H.G. (1996) Linguistics. Oxford: Oxford University Press. Crystal, D. (1997) A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Fourth edition. Oxford: Blackwell Publishers. urkovi Kalebi, S. (2003). Jezik i drutvena situacijaistraivanje govora u nastavi stranog jezika. Zagreb: kolska knjiga. (poglavlja 15) Fromkin, V., Rodman, R. (1993). An Introduction to Language.Fifth edition. New York: Holt, Rinehart and Winston. Lyons, J. (1981). Language and Linguistics. An introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Predavanja su u dijalokom obliku, studenti se potiu na sudjelovanje. Organizacija seminara: studenti rade u grupama, u paru ili individualno. Naglasak je na uenju putem izvravanja zadataka i rjeavanja problema

Preporuena literatura

Dopunska literatura

Oblici provoenja nastave Nain provjere Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (sudjelovanje na seminaru, provjera domaih radova, testovi postignua). Pismeni ispit. znanja i polaganja ispita Nastavne Trajanje jedinice Uvodno predavanje 1 sat Problem definiranja jezika 1 sat Karakteristike ljudskog jezika teorijski koncepti 1 sat Porijeklo jezika 1 sat

Seminar 1 Seminar 2 Funkcije jezika Lingvistika vs tradicionalna gramatika Seminar 3 Lingvistike discipline Pravci u lingvistici: Historijska lingvistika Seminar 4 Pravci u lingvistici: Deskriptivna lingvistika Pravci u lingvistici: Generativna lingvistika Seminar 5 Glasovi u engleskom jeziku 1. Glasovi u engleskom jeziku 2. Seminar 6 Kolokvij Segmentalna fonologija 1. Seminar 7 Segmentalna fonologija 2 Suprasegmentalna fonologija osnovni koncepti Seminar 8 Morfologija uvodno Morfologija osnovni pojmovi Seminar 9 Procesi tvorbe rijei Konzultacije Seminar 10 Sintaksa uvodno Sintaksa metoda neposrednih sastavnica Seminar 11 Sintaksa kategorijalna pravila, derivacijska stabla (jednostavni primjeri) Konzultacije Seminar 12 Kolokvij Semantika vrste znaenja Semantika znaenje rijei Semantika znaenje reenice Seminar 13 Osnovni koncepti pragmatike Analiza diskursa uvoenje nekih temeljnih pojmova

1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Seminar 14 Sociolingvistika 1 temeljni pojmovi Sociolingvistika 2 temeljni pojmovi Seminar 15 Psiholingvistika usvajanje prvog jezika Psiholingvistika usvajanje drugog jezika Konzultacije Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu

1 sat 1sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Uvod u studij knjievnosti: temeljni pojmoviHZE002 5 ECTS bodova Dr.sc. Ivo Mardei, redoviti profesor Brian Willems, asistent Nakon odsluanog predmeta, studenti bi trebali biti upueni u niz kljunih pojmova u prouavanju knjievnosti. Studenti e tako moi razumjeti, prepoznati i primijeniti te pojmove u odnosu na tekst, kontekst i intertekstualnost. To e ostvariti na temelju razumijevanja osnovnih anrova i razdoblja knjievnosti na engleskom jeziku. Do zavretka predmeta studenti bi takoer trebali unaprijediti svoju sposobnost kritikog razmiljanja i vjetine usmenog i pismenog izraavanja. 1. Pope, R. (2002). The English Studies Book. London and New York: Routledge. 2. Interna skripta Bradford, R. (1997). Stylistics. London and New York: Routledge. McRae, J., & Carter, R. (2001). The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London and New York: Routledge. Abrams, M.H. & Greenblatt, S. (Eds.) (2001). The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors. 7th ed. New York & London: W. W. Norton. Baym, N. (Ed.). (2002). The Norton Anthology of American Literature: Shorter Version, Sixth Edition. New York: W. W. Norton & Company. Groden, M. (Ed.). (2004). John Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism. 2nd edition. Baltimore, MA: The John Hopkins University Press. Predavanja / Seminari u manjim grupama/ Tijekom nastave se potie maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti i zadatke: rjeavanje zadataka u grupi, rad u paru (itd.) / Konzultacije. 1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave. 2. Ispit: pismeni. Trajanje 1 sat 1 sat

Preporuena literatura Dopunska literatura

Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

Nastavne jedinice Uvodno Addresser, address, addressee: Jakobsonov komunikacijski model i primjena koncepata kao to su context, contact, message i code na karatki tekst iz

Beowulf. Geoffrey Chaucer u vidu domae zadae. Auto/biography and travel writing: self and other: Koncepti kao to su other, realism and representation i identities. Primjena koncepata Auto/biography and travel writing na "The Nun's Priest's Tale" Geoffreya Chaucera. John Milton u vidu domae zadae. Bibles, holy books and myths: Biblija ne kao jedan nego vie jezika (biblia = 'books'), viestruke interpretacije unutar i van odreenog broja religijskih tekstova. Primjena tema iz Bibles, holy books and myths na dva odabrana teksta iz Paradise Lost Johna Miltona. Sir Philip Sidney u vidu domae zadae. Konzultacije Character and characterisation: Vrste likova nastale u postupku karakterizacije putem discourse and representation, fact and fiction i roles in literature. Primjena koncepata iz Character and characterisation na ideje courtly love poetry u odabranim sonetima iz Astrophel and Stella Sir Philipa Sidneya. William Shakespeare u vidu domae zadae. Comedy and tragedy, carnival and the absurd: koncepti aesthetics, drama, word-play and carnival. Primjena ideja iz Comedy and tragedy, carnival and the absurd na dva soneta Williama Shakespearea. William Shakespeare u vidu domae zadae. Drama and theatre, film and TV: razlike izmeu speech, text i writing, genres i modes of production/transmission/reception. Primjena koncepata iz Drama and theatre, film and TV na odabrane tekstove iz The Taming of the Shrew Williama Shakespearea. Thomas Gray u vidu domae zadae. Konzultacije Foreground, background and point of view: primjena ova tri koncepta na poeziju, usmjeravanje panje na odjekujue gaps and silences. Primjena koncepata Foreground, background and point of view na "Elegy Written in a Country Churchyard" Thomasa Graya. Lawrence Sterne u vidu domae zadae. Genre and kinds of text--Canon and classic: razlike i slinosti u genres zajedno s intertextuality i the role of the canon. Primjena ideja iz Genre and kinds of text--Canon and classic na ranu subverziju anra, izbor iz Tristram Shandy Lawrencea Sternea. Samuel Coleridge u vidu domae zadae. Narrative in story and history: novels, news and film: primjena nekih od prethodnih koncepata points of view, addresser-addressee, fore ground i background na vrste pripovjedaa i koncepte history i story. Primjena ideja iz Narrative in story and history: novels, news and film na izbor iz "The Rime of the Ancient Mariner" Samuela Coleridgea. John Keats u vidu domae zadae. Konzultacije Realism and representation--fiction, fact, faction and metafiction: pitanja misand under-representation, de-and re-centering, absence and discourse. Primjena koncepata iz Realism and representation--fiction, fact, faction and metafiction na "Ode on a Grecian Urn" Johna Keatsa. William Wordsworth u vidu domae zadae.

1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Speech and conversation, monologue and dialogue, Accent and dialect: zajedno s idejama text i context i Bakhtinovim razmiljanjima o heteroglossia. Primjena ideja iz Speech and conversation, monologue and dialogue, Accent and dialect na odabrane tekstove iz "Preface" to Lyrical Ballads Williama Wordswortha. Lord Byron u vidu domae zadae. Subject and agent, role and identity: isprepletanje language, literature and culture u analizi uloge author, character i identities. Primjena koncepata iz Subject and agent, role and identity na izbor iz Don Juan Lorda Byrona. Percy Bysshe Shelley u vidu domae zadae. Konzultacije Versification: rhythm, response and rewriting: temeljne ideje scanning verse i recognisable forms. Primjena ideja iz Versification: rhythm, response and rewriting na odabrane tekstove iz Adonias Percya Bysshea Shelleya. Mary Shelley u vidu domae zadae. Text, context and intertextuality: varijacije 'with-texts' i 'between-texts' zajedno s roles of readers. Primjena ideja iz Text, context and intertextuality na izbor iz Frankenstein Mary Shelley. 3 verzije Bashovih haikua i Psalm 137 u vidu domae zadae. Translation and translation studies: uvod u teoriju, povijest i praksu prevoenja kao exchange (dialogue) i change (metaphor). Primjena koncepata iz Translation and translation studies na 3 prijevoda Bashovog haikua i Psalm 137. Konzultacije Ispit

1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici Kompetencije koje se stjeu

Engleski jezik komunikacijske vjetine 1/Modul 1HZE003 5 Ana Bakaun, vii lektor Od studenta/ice se oekuje da moe samostalno razumjeti razliite vrste tekstova, prilagoavajui nain i brzinu itanja razliitim svrhama itanja, te da ima irok aktivni vokabular. Vjetina pisanja: ortografska kompetencija je na razini C1. Student/ica vlada temeljnim gramatikim pojmovima i moe primijeniti znanje gramatikih pravila u kontekstu. Opa jezina kompetencija je na razini B2+. Interna skripta. Poglavlja iz: Norris, R. (2008). Ready for CAE (New Edition). Oxford: Macmillan. Eastwood, J. (2005). Oxford Learner's Grammar Finder. Oxford: OUP. Eastwood, J. (2005). Oxford Learner's Grammar Builder. Oxford: OUP. Yule, G. (2006). Oxford Practice Grammar (Advanced). OUP. McCarthy, M. & ODell, F. (2002). English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge: CUP. Rjenici: englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski i englesko-engleski.

Preporuena literatura

Dopunska literatura Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

Jedan roman i deset kratkih pria po izboru studenta/ice. Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP. Vince, M. (2007). New Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan. Tijekom nastave (vjebe i konzultacije) potie se maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti (rjeavanje zadataka u grupi, rad u paru, samostalni rad, itd.). Pohaanje nastave je obavezno. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostiki testovi, provjera domaih zadaa, testovi postignua, provjera vjetine usmenog izraavanja). Ispit: pismeni. Zadaci koji provjeravaju razumijevanje teksta i primjenu znanja gramatike u kontekstu + diktat (oko 250 rijei); razina B2+ do C1. Trajanje 4 sata

Tjeda n 1

Nastavne jedinice Uvod u sadraj predmeta: Razvijanje jezinih vjetina (razumijevanje teksta, pisanje, govor i sluanje); rad na tenosti i tonosti na B2+ do C1 razini znanja jezika. Razvijanje vjetina i strategija potrebnih za samostalno uenje i kritiko ocjenjivanje vlastitog rada i napretka. Razvijanje jezine svjesnosti. Upoznavanje s formatom, sadrajem i kriterijima ispita. Uvod u vjetinu pisanja: kako razvijati ortografsku kompetenciju. Vjetine i strategije samostalnog uenja. Samostalna upotreba rjenika i jezinih prirunika. Vjetina pisanja: ortografska kompetencija i samostalno ispravljanje greaka. Razliite tehnike i strategije itanja. Vjetina usmenog izraavanja: tenost i tonost. Razvijanje vokabulara: kolokacije, sinonimi, parafraziranje. Vrste rijei. Tvorba rijei. Glagolska vremena. Struktura reenice. Veznici i poveznice: kohezija teksta. Upitne i negativne reenice. Vjetina usmenog izraavanja: tenost i tonost. Pasiv. Formalni i neformalni registar. Vjetina usmenog izraavanja: odabiranje prikladne forme i stila. Modalni glagoli. Vjetina pisanja: razvijanje ortografske kompetencije. Kondicionalne reenice. Vjetina pisanja: razvijanje ortografske kompetencije. Vrste imenica, lanovi i zamjenice. Vjetina usmenog izraavanja: organizacija i planiranje usmenog izriaja. Pridjevi, prilozi i prijedlozi. Vjetina pisanja: razvijanje ortografske kompetencije. Glagoli s prijedlozima i prilozima. Sloeni glagoli (phrasal verbs). Ponavljanje gradiva i priprema za ispit. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit.

2 3

4 sata 4 sata

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata

1. godina, 2. (ljetni) semestarNaziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu

Fonetika i fonologijaHZE101 5 ECTS bodova Kontakt sati (15 predavanja + 30 vjebi+ 5 konzultacija) = 1.25 boda. Samostalni rad studenta (112.5 sati) = 3.75 boda. Dr. sc. Adelija uli Viskota, vii predava Zavretkom predmeta studenti/ce stjeu znanje i razumijevanje temelja artikulacijske fonetike i sposobnost da primijene steeno znanje na rjeavanje fonolokih problema. Od njih se oekuje da znaju fonetskim simbolima prikazati engleske tekstove. Takoer stjeu razumijevanje temeljnih pravila i postupaka u fonologiji (fonemska analiza, generativna fonologija) te ih znaju upotrijebiti u analizi jezinih podataka Roach, P. (2000). English Phonetics and Phonology. A Practical Course. Cambridge: Cambridge University Press. Interna skripta

Preporuena literatura Dopunska literatura Predavanja uz sudjelovanje studenata. Vjebe (rjeavanje zadataka u Oblici grupi, rad u paru, itd.) provoenja nastave 1.Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (sudjelovanje u vjebama, Nain provjere provjera domaih radova, testovi postignua). 2. Ispit: pismeni. znanja i polaganja ispita Nastavne jedinice Trajanje Predavanja 1. Uvodno predavanje 1 sat 2. Govorni organi 1 sat 3. Samoglasnici i suglasnici 1 sat 4. Podjela suglasnika prema nainu i mjestu tvorbe 1 sat 5. Dvoglasnici i troglasnici 1 sat 6. Fonotaktika i slog 1 sat 7. Silabifikacija 1 sat 8. Naglasak 1 sat 9. Razine naglaska 1 sat 10. Fonemska analiza 1 sat 11. Ritam i stopa 1 sat 12. Oblici i funkcije intonacije 1 sat 13. Gramatike, izgovorne i diskursne funkcije intonacije 1 sat 14. Razlikovna obiljeja 1 sat 15. Eksperimentalna fonetika 1 sat Vjebe 1.Uvod 1 sat

2. Fonetski simboli i transkripcija 3. Engleski kratki samoglasnici 4. Engleski dugi samoglasnici 5. Razlika izmeu kratkih i dugih samoglasnika 6. Dvoglasnici 7. Troglasnici 8. Zatvorni suglasnici 9. Zatvorni suglasnici na poetku rijei 10. Zatvorni suglasnici na kraju rijei 11. Razlika izmeu zvunih i bezvunih suglasnika 12. Tjesnani suglasnici 13. Poluzatvorni suglasnici 14. Razlika izmeu tjesnanih i poluzatvornih suglasnika 15. Nosni suglasnici 16. Velarni nosni suglasnik 17. Svijetli i tamni l 18. Suglasnici r, j i w 19. Skupine suglasnika 20. Nenaglaeni slogovi 21. Samoglasnik 22. Slogotvorni konsonanti 23. Oznaavanje naglaska unutar rijei 24. Naglasak u vieslonim rijeima 25. Parovi razliitih vrsta rijei 26. Nenaglaeni oblici 27. Izostavljanje samoglasnika i suglasnika u izgovoru 28. Intonacijska jedinica 29. Intonacija 30. Transkripcija povezanog govora

1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu

Uvod u studij knjievnosti: analiza tekstaHZE102 5 ECTS bodova Dr. sc. Ivo Mardei, redoviti profesor Brian Willems, asistent Nakon odsluanog predmeta, studenti/ce produbljuju i razvijaju razumijevanje i sposobnost prepoznavanja niza teorijskih stajalita i praktinih pristupa knjievnosti. Studenti/ce stjeu uvid u primjenu pojmova i teorija u analizi knjievnih tekstova. Daljnjim upoznavanjem glavnih razdoblja i anrova knjievnosti nastale na engleskom jeziku stjeu sposobnost itanja i razumijevanja znaajnih tekstova tih razdoblja i anrova. Do zavretka predmeta studenti bi takoer trebali razviti vjetine usmenog i pismenog izraavanja 1. Pope, R. (2002). The English Studies Book. London and New York: Routledge.

Preporuena

literatura Dopunska literatura

Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

2. Interna skripta Green, K. & LeBihan, J. (1995). Critical Theory & Practice: A Coursebook. London and New York: Routledge. Bradford, R. (1997). Stylistics. London and New York: Routledge. McRae, J., & Carter, R. (2001). The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London and New York: Routledge. Connor, S. (1996). The English Novel in History: 1950-1995. London and New York: Routledge. Abrams, M.H. & Greenblatt, S. (Eds.) (2001). The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors. 7th ed. New York, London: W. W. Norton. Baym, N. (Ed.). (2002). The Norton Anthology of American Literature: Shorter Version, Sixth Edition. New York: W. W. Norton & Company. Brooker, P. (1992). Modernism/Postmodernism. London and New York: Longman Publishing Group. Groden, M. (Ed.). (2004). John Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism. 2nd edition. Baltimore, MA: The John Hopkins University Press. Predavanja / Seminari / Tijekom nastave se potie maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti i zadatke: rjeavanje zadataka u grupi, rad u paru (itd.) / Konzultacije. 1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave. 2. Ispit: pismeni. Trajanje 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Nastavne jedinice Uvod Absence and presence, gaps and silences, centres and margins: Machereyeva ideja gaps and silences s idejom 'wholes' i 'holes'. Primjena ovih ideja na izbor iz Mansfield Park Jane Austen. Charles Dickens u vidu domae zadae. Author and authority: ideje writer, artist i artisan i uloga readers/audience u graenju znaenja i vrijednosti. Primjena koncepata iz Author and authority na izbor iz Great Expectations Charlesa Dickensa. George Eliot u vidu domae zadae. Difference and similarity, preference and re-valuation: ideje absolute and relative worth sa Saussureovom idejom valeur. Primjena koncepata iz Difference and similarity, preference and re-valuation na izbor iz Middlemarch George Eliot. Oscar Wilde u vidu domae zadae. Konzultacije Aesthetics and pleasure, art and beauty: koncepti ars/artis, canon and classics, realism and pleasure. Primjena koncepata iz Aesthetics and pleasure, art and beauty na izbor iz Picture of Dorian Gray Oscara Wildea. Thomas Hardy u vidu domae zadae. Discourse and discourse analysis: uvod u materiju s posebnim osvrtom na power relations i alternative ways of saying. Primjena nekih ideja iz Discourse and discourse analysis na izbor iz Tess of the D'Urbervilles Thomasa Hardyja. Gerard Hopkins u vidu domae zadae.. Images, imagery and imagination: ideje optical effect, mental construct,

figurative language, trope i personification. Primjena koncepata iz Images, imagery and imagination na izbor iz "The Wreck of the Deutschland" Gerarda Hopkinsa. T. S. Eliot u vidu domae zadae. Konzultacije Theory in practice-a working model: processes of producers, texts as products, i receivers u odnosu na ostatak svijeta. Primjena koncepata iz Theory in practice-a working model na "The Love Song of J. Alfred Prufrock" T. S. Eliota. D. H. Lawrence u vidu domae zadae. Practical Criticism and (old) New Criticism: kratak osvrt na pristupe textcentered reading i aspects of strategies, devices, localised texture i overall structure. Primjena ideja iz Practical Criticism and (old) New Criticism na prvo poglavlje Lady Chatterley's Lover D. H. Lawrencea. Virginia Woolf u vidu domae zadae. Formalism into Functionalism: 'Russian Formalism' i 'Prague School Functionalism' ili poetry and poetics naspram 'ordinary language'. Primjena ideja iz Formalism into Functionalism na izbor iz A Room of One's Own Virginije Woolf. Samuel Beckett u vidu domae zadae. Konzultacije Psychological approaches: Hollandova ideja transactional analysis, manifest i latent contents, imagery i the 'end' of psychology. Primjena koncepata iz Psychological approaches na izbor iz Waiting for Godot Samuela Becketta. Sylvia Plath u vidu domae zadae. Feminism, Gender and Sexuality: politics of language, many feminisms, writing as wo/man (Cixous: criture fminine). Primjena ideja iz Feminism, Gender and Sexuality na "Morning Song" Sylvije Plath. Ian McEwan i Arundhati Roy u vidu domae zadae. Marxism, Cultural Materialism and New Historicism: pitanja modes of production, koncept shock and reconciliation, the 'not-said', ideological subjects and agents i emergent ideologies. Primjena koncepata iz Marxism, Cultural Materialism and New Historicism na izbor iz "Only Love and then Oblivion" Iana McEwana i "The Algebra of Infinite Justice" Arundhati Roy. Alain de Botton u vidu domae zadae. Konzultacije Postructuralism and Postmodernism: vrlo kratak uvod u Barthesovo razmatranje modernih mitova, Foucaultov discourse and historical discontinuity i Derridina ideja deconstruction. Primjena ideja iz Postructuralism and Postmodernism na izbor iz Kiss and Tell Alaina de Bottona. Hanif Kureishi u vidu domae zadae. Postcolonialism and multiculturalism: Rushdieva ideja mongrelisation, literacy, illiteracy and language politics, others and identity. Primjena ideja iz Postcolonialism and multiculturalism na "My Son the Fanatic" Hanifa Kureishija. Zadie Smith u vidu domae zadae. Towards a new eclecticism: Ethics, Aesthetics, Ecology...: suvremeni trendovi u analizi teksta: ideas of the city as second nature, local and global, science fiction utopias and dystopias. Primjena koncepata iz Towards a new eclecticism: Ethics, Aesthetics,

1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Ecology... na izbor iz White Teeth Zadie Smith. Konzultacije Ispit

1 sat

Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici Kompetencije koje se stjeu

Engleski jezik komunikacijske vjetine 1/Modul 2HZE103 5 Ana Bakaun, vii lektor Kompetencije i vjetine steene kroz Modul 1 se podrazumijevaju. Vjetina usmenog izraavanja: student/ica moe jasno, detaljno i sistematino opisati/prezentirati zadanu temu. Dobro vlada jezinim strukturama i moe samostalno ispraviti veinu vlastitih greaka. Moe primijeniti znanje gramatikih pravila u kontekstu. Opa jezina kompetencija je na razini B2+ do C1. Interna skripta. Poglavlja iz: Norris, R. (2008). Ready for CAE (New Edition). Oxford: Macmillan. Eastwood, J. (2005). Oxford Learner's Grammar Finder. Oxford: OUP. Eastwood, J. (2005). Oxford Learner's Grammar Builder. Oxford: OUP. Yule, G. (2006). Oxford Practice Grammar (Advanced). OUP. McCarthy, M. & ODell, F. (2002). English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge: CUP. Rjenici: englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski i englesko-engleski. Jedan roman po izboru studenta/ice. Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP. Vince, M. (2007). New Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan. Tijekom nastave (vjebe i konzultacije) potie se maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti (rjeavanje zadataka u grupi, rad u paru, itd.). Pohaanje nastave je obavezno.

Preporuena literatura

Dopunska literatura Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave. (dijagnostiki testovi, provjera domaih zadaa, testovi postignua, provjera vjetine usmenog izraavanja). Ispit: pismeni. Provjera znanja gramatikih struktura i vokabulara u kontekstu; razina C1. Tjedan Trajanje Nastavne jedinice 1 Uvod u sadraj predmeta: 4 sata Sadraj Modula 1 se nastavlja i nadopunjava kroz Modul 2 intenzivnim radom na razvijanju jezinih vjetina. Vjeba se tenost i tonost na C1 razini znanja jezika. Daljnje razvijanje vjetina i strategija potrebnih za samostalno uenje i kritiko ocjenjivanje vlastitog rada i napretka. Kulturoloki aspekti upotrebe jezika. Daljnje razvijanje jezine svjesnosti. 2 Upoznavanje s formatom, sadrajem i kriterijima ispita. 4 sata

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Utjecaj materinjeg jezika na uenje engleskog jezika. Sloene reenice. Vokabular i gramatika u kontekstu. Strategije izbjegavanja negativnog utjecaja materinjeg jezika. Neupravni govor. Slaganje vremena. Red rijei. Prijedlozi. Jezik i kultura. Vokabular i gramatika u kontekstu. Polisemantine rijei. Vjetina usmenog izraavanja: tenost i tonost. Strategije interaktivne komunikacije. Kohezija teksta: vokabular i gramatika u kontekstu. Vjetina usmenog izraavanja: izbjegavanje nejasnoa, samostalno ispravljanje greaka. Sloene reenice. Vokabular i gramatika u kontekstu. Vjetina usmenog izraavanja: vokabular i gramatika u kontekstu, izbjegavanje nejasnoa, samostalno ispravljanje greaka. Strategije ispravljanja greaka u pisanju i govoru. Strategije ispravljanja greaka u govoru. Probni test (format zavrnog ispita). Ispravak testa. Analiza greaka. Strategije ispravljanja greaka u pisanju. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit.

4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata 4 sata

2. godina, 3. (zimski) semestarNaziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu

Morfologija i morfosintaksaHZE201 5 ECTS bodova Kontakt sati (15 predavanja + 30 seminara+ 5 konzultacija) = 1.25 boda. Samostalni rad studenta (112.5 sati) = 3.75 boda. Dr. sc. Danica kara, redoviti profesor Nataa Stojan, asistent Zavretkom predmeta student/ica stjee znanja koja su potrebna za razumijevanje morfolokih struktura i morfolokih procesa u engleskom jeziku. Moe analizirati i sintetizirati informacije koje se odnose na morfoloke kategorije, njihova svojstva i njihovu tipologiju. Isto tako moe rjeavati probleme vezane uz ulogu morfologije u gramatici, tj. na koji nain struktura rijei slui sintaksi u izraavanju znaenja. Student/ica stjee i sposobnost primjenjivanja steenog znanja u rjeavanju problema vezanih za interakciju morfologije i sintakse. Greenbaum, S. & Quirk, R. (1990). A Students Grammar of English. London: Longman. Biber, D., Conrad, S., Leech, G. (2002). Student Grammar of Spoken and Written English. London: Longman Matthews, P. H. (1991). Morphology. Cambridge: Cambridge University Press. Carter,R., McCarthy,M. (2006). Cambridge Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press Cowper, E.A. (1994). A Concise Introduction to syntactic theory. Chicago: The University of Chicago Press Quirk, R., Greenbaum, S., Svartvik, J. (1994). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. Predavanja frontalna uz sudjelovanje studenata Konzultacije Provjera znanja tijekom nastave seminarski radovi. Ispit: pismeni / usmeni. Trajanje 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Preporuena literatura

Dopunska literatura

Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

Nastavne jedinice 1. Morfologija u okviru ope lingvistike teorije 2. Rije vs leksem: leksika i fleksijska morfologija 3. Fleksija i tvorba rijei 4. Leksika derivacija: tvorba, produktivnost 5. Sloenice: sintaksa sloenica 6. Morfem i alomorf 7. Morfofonematika: sandhi 8. Kolokvij

9. Fleksijska morfologija i sintaksa 10. Gramatika strukture fraze 11. Komplementacija glagola 12. Sloena imenska fraza: premodifikacija i postmodifikacija 13. Kolokacije 14. Sintaktike funkcije i semantika uloga vrsta rijei 15. Kolokvij

1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu

Engleska knjievnost od renesanse do neoklasicizmaHZE202 5 ECTS bodova. Kontakt sati (15 predavanja+15 seminara+5 konzultacija) = 1 bod Samostalni rad studenta (123.75 sati) = 4 boda. Dr. sc. Boris Beri, docent Simon Ryle, MPhil, asistent Studenti se upoznaju s povijesnim razvojem dominantnih knjievnih vrsta i stjeu sposobnost prepoznavanja njihovih konvencija i odlika; upoznaju se s engleskim ali i kontinentalnim kulturnim, religijskim i politikim okruenjem i razvijaju svijest o utjecaju tog okruenja na knjievne tokove; postaju svjesni promjena u odnosu prema pojmovima autorstva, autoriteta, originalnosti i intelektualnog vlasnitva; upoznaju se s razliitim nainima proizvodnje i diseminacije teksta; upoznaju se s elektronskim i tiskanim istraivakim alatima, kao i zamkama i zadovoljstvima istraivanja putem Interneta; razvijaju vjetine profesionalnog itanja i pismenog izraavanja. Abrams, M.H. & Greenblatt, S. (Eds.) (2000). The Norton Anthology of English Literature. 7th ed. Vol. 1. New York, London: W. W. Norton. M. H. Abrams, M.H. (Ed.) (1999). A Glossary of Literary Terms. 7th ed. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. McRae, J., & Carter, R. (2001). The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London and New York: Routledge. Predavanja / Seminari u manjim grupama/ Tijekom nastave se potie maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti i zadatke: rjeavanje zadataka u grupi, rad u paru (itd.) / Konzultacije. Konana ocjena sastoji se od rezultata 2 pismena ispita (prvi 10%, drugi 45%) tijekom semestra i jednog pismenog rada (45%) tijekom semestra. Trajanje Predavanja 2 Seminari

Preporuena literatura Dopunska literatura Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita Nastavne jedinice

Uvodno predavanje. Renesansa i reformacija. Elizabetanska slika svijeta. Neoplatonska filozofija i petrarkistika tradicija. Analiza teksta: Sir Thomas Wyatt, Whoso list to hunt?; Edmund Spencer, Lyke as a huntsman.

Shakespeareovi Soneti. Analiza teksta: William Shakespeare, soneti 3, 18, 20, 94, 116, 129, 130, 138, 144. Ben Jonson i prodor trine ekonomije u feudalni poredak. Kultura rukopisa i mecenstva. Tijelo u drutvu: hrana, skatologija i 'samooblikovanje' (self-fashioning). Analiza teksta: Ben Jonson, Inviting a Friend to Supper, To Penshurst, On the Famous Voyage. Uvod u ekspirijansku tragediju (1): Macbeth. Uvod u ekspirijansku tragediju (2): Antonije i Kleopatra. Izgubljeni raj i Sotona kao epski junak, ili: puritanstvo i problem Eve. Analiza teksta: Paradise Lost (Knjiga 1. i 9.). Graanski rat, religija i poezija. Analiza teksta: Andrew Marvell, An Horatian Ode; Sir John Suckling, To Althea, from Prison; Robert Herrick, Corinnas Going A-Maying; George Herbert Easter; Henry Vaughan, The Night. Seminari Uvod u kritike strategije itanja. Edmund Spenser, One day I wrote her name; Sir Philip Sidney (from Astrophil and Stella), Loving in truth (1), Stella oft seems (45). Edmund Spenser, The Faerie Queene, Book 1, Canto 1. Christopher Marlowe, Hero and Leander. William Shakespeare, Macbeth. William Shakespeare, Antony and Cleopatra. John Donne, The Flea, The Sun Rising, A Nocturnal upon Saint Lucys Day, Being the Shortest Day, The Apparition, A Valediction: Forbidding Mourning, The Ecstasy, Good Friday, 1613. Riding Westward; (from Holy Sonnets), Batter my heart, three-personed God. The Cavalier poets: Robert Herrick, The Vine, Delight in Disorder, To the Virgins to Make Much of Time, Upon Julias Clothes; Thomas Carew, A Rapture, Henry Vaughan, The Retreat.

2

2

2 2 2

2

1

1 1 2 2 1

1

George Herbert, The Alter, Prayer (1), Church Monuments, The Windows, Virtue, Jordan (2). Andrew Marvell, A Dialogue Between the Soul and Body, To His Coy Mistress, The Definition of Love, The Mower Against Gardens, Damon the Mower, The Garden. ene u knjievnosti esnaestog i sedamnaestog stoljea: Isabella Whitney, Will and Testament; Aemilia Lanyer, Eve's Apology. Strategije i tehnike za pisanje eseja. Pripreme za ispit.

1 1

1 2 2

Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici Kompetencije koje se stjeu

Engleski jezik komunikacijske vjetine 2 / Modul 3HZE203 5 ECTS bodova. Kontakt sati (60 seminara/vjeba+5 konzultacija) = 1.62 boda. Samostalni rad studenta (101.25 sati) = 3.38 boda. Ivana Boji, vii lektor Kompetencije i vjetine steene kroz Modul 1 i 2 se podrazumijevaju. Razumijevanje teksta: student/ica moe razumjeti due kompleksne tekstove u razliitim registrima. Vjetina pisanja: student/ica moe napisati razumljiv, argumentiran, detaljan i dobro organiziran tekst (u formalnom registru) na temelju zadanog konteksta (300 rijei). Dobro vlada vokabularom i jezinim strukturama, greke moe samostalno ispraviti. Moe identificirati i razumjeti razliite kulturoloke aspekte upotrebe jezika. Opa jezina kompetencija je na razini C1. Poglavlja (odreena prema potrebama studenata) iz: May, P. (2002). Towards Proficiency. Oxford: OUP. Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP. McCarthy, M. & ODell, F. (2002). English Vocabulary in Use. Cambridge: CUP. McCarthy, M. & ODell, F. (2005). English Collocations in Use. Intermediate. Cambridge: CUP. Cory, H. (1999). Advanced Writing. Oxford: OUP. Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford: OUP. Carter, R. & McCarthy, M. (2006). Cambridge Grammar of English. Cambridge: CUP. Razliiti autentini tekstovi (novine, asopisi, Internet). Interna skripta. Tijekom nastave (seminari, vjebe i konzultacije) potie se maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti (rjeavanje zadataka u grupi, rad u paru, itd.). Naelo suradnje i podrke u poduavanju i uenju.

Preporuena literatura

Dopunska literatura

Oblici provoenja nastave

Kontinuirana provjera znanja i vjetina tijekom nastave (dijagnostiki testovi, provjera domaih zadaa, testovi postignua). Ispit: pismeni. Provjera znanja gramatikih struktura i vokabulara u kontekstu, na razini C1 do C1+. Nastavne jedinice: Trajanje 1 4 sata Uvod u sadraj predmeta: Sadraj prethodnih modula se nastavlja i nadopunjava kroz Modul 3 intenzivnim radom na razvijanju svih jezinih vjetina. Vjeba se tenost, tonost i prikladnost izriaja na C1+ razini znanja jezika. Daljnje razvijanje vjetina i strategija potrebnih za samostalno uenje/studiranje i kritiko ocjenjivanje vlastitog rada i napretka. Kulturoloki aspekti upotrebe jezika. Razvijanje jezine svjesnosti. 2 Slaganje vremena. 4 sata Dalje razvijanje vjetine pisanja i pisanje kao proces. 3 Upotreba infinitiva i gerunda. 4 sata Vjetina itanja: razumijevanje teksta. 4 Vjetina usmenog izraavanja: tenost, tonost i sloenost, razlikovanje 4 sata registara i konteksta usmenog izraavanja. Postavljanje pitanja i vrste pitanja. 5 Kondicionalne reenice. 4 sata Vjetina pisanja: organizacija teksta. 6 Modalnost. 4 sata Razumijevanje organizacije i slijeda teksta. 7 Perfect tenses. 4 sata Vjetina itanja: razumijevanje konteksta. 8 Pasiv. 4 sata Phrasal verbs. Usavravanje procesa planiranja u govoru i pisanju. 9 Transformacija reenica. 4 sata Glagoli s prilozima. Razvijanje vokabulara u govoru i pisanju. 10 Pisanje formalnog izvjetaja. 4 sata Oblikovanje sloenih reenica. 11 Idiomi. 4 sata Poveznice. 12 Karakteristike formata odreenih vrsti tekstova. 4 sata Razvijanje vjetine govora. 13 Probni test: format zavrnog ispita. 4 sata 14 Ponavljanje gradiva i priprema za ispit. 4 sata 15 Ponavljanje gradiva i priprema za ispit. 4 sata Nain provjere znanja i polaganja ispita

2. godina, 4. (ljetni ) semestar

Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici ili suradnici Razina Godina

SINTAKSA ENGLESKE REENICE HZE301 5 ECTS Prof.dr. Danica kara, redoviti profesor Satovi primanja: utorak od 14-15h e-mail: [email protected] Ivana Petrovi, asistent Druga godinaSemestar:IV semes tar/ prolj etni

Kompetencije koje se stjeu

1. Znanje o formalnoj i funkcionalnoj strukturi engleskih reenica. 2. Poznavanje znanstvene metodologije koja se koristi u analizi reenica.

Preporuena literatura

R. Quirk, S. Greenbaum (1993): A University Grammar of English. London, Longman. C. L. Baker (1995), English Syntax, Cambridge Mass.: MIT Press (odabrana poglavlja). Pripremljeni materijali, skripta, internet stranice, online materijali (power point presentations) Leech, G. & Svartvik J. (1975): A Communicatice Grammar of English, London: Longman. (selected chapters) van Valin, R. (2001): Introduction to Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. (selected chapters) Visual Interactive Syntax Learning http://visl.hum.ou.dk/visl/gramanalyses.html

Dopunska literatura

Oblici provoenja nastave

predavanje, seminari, konsultacije, diskusija, Internet

pismeni, seminarski rad, kontinuirana provjera znanja ili Nain provjere ocjenjivanje aktivnosti, znanja i polaganja ispita Trajanje Tjedan Nastavne jedinice Tjedan 1. 9. oujka, 2010 Tjedan 2. 16. oujka, 2010 Tjedan 3. 23. oujka, 2010 Introduction/ course overview An introduction to word class 2 2

predavanje/seminar

Introducing phrases

2

Tjedan 4. 30. oujka, 2010 Tjedan 5. 6. travnja, 2010 Tjedan 6. 13. travnja, 2010 Tjedan 7. 20. travnja, 2010 Tjedan 8. 27. travnja, 2010 Tjedan 9. 4. svibnja, 2010 Tjedan 10. 11. svibnja, 2010 Tjedan 11. 18. svibnja, 2010 Tjedan 12. 25. svibnja, 2010 Tjedan 13. 1. lipnja, 2010 Tjedan 14. 8 lipnja, 2010

Clauses Sentences The structure of simple sentences

2

2 2

Sentence patterns from a functional perspective Negation

2

2

Kolokvij Complex/compound sentences

2 2

Coordination and subordination

2

Elliptical, abbrevated sentences

2

Basic notions of generative syntax Ponavljanje, pregled

2 2

Naziv predmeta Kod ECTS

Engleska knjievnost romantizma i viktorijanskog dobaHZE302 5 ECTS Kontakt sati (15 predavanja+15 seminara+5 konzultacija) = 1 bod. Samostalni rad studenta (123.75 sati) = 4 boda. Dr. sc. Boris Beri, docent Mr. sc. Antonija Primorac, asistent Studenti se upoznaju s povijesnim razvojem dominantnih knjievnih vrsta i stjeu sposobnost prepoznavanja njihovih konvencija i odlika; upoznaju se s britanskim ali i irim kulturnim, religijskim i politikim okruenjem te razvijaju svijest o utjecaju tog okruenja na knjievne tokove; postaju svjesni promjena u odnosu prema pojmovima autorstva, autoriteta, kao i podjelama u navikama i strukturi itateljstva; razvijaju vjetinu koritenja elektronskih i tiskanih istraivakih alata; razvijaju vjetine itanja i pismenog izraavanja u akademske svrhe.

Nastavnik Kompetencije koje se stjeu

Sadraj

Preporuena literatura

Engleska knjievnost romantizma i viktorijanskog doba kronoloki je pregled glavnih knjievnih smjerova od kraja 18. do kraja 19. stoljea u povijesnom kontekstu politikih dogaaja i kulturnih tokova. Iako je teite predmeta na glavnim autorima i dominantnim knjievnim vrstama, ukljueni su i neki marginalni pisci ija djela ilustriraju odreene knjievne tokove. U razmatranjima kulturno-politikog okruenja posebna se pozornost posveuje razvoju Britanije kao kolonijalne supersile, odjecima Francuske revolucije u Britaniji, posljedicama industrijske revolucije, razvoju likovnih umjetnosti i izdavake djelatnosti, utjecaju naglog razvoja prirodnih znanosti (posebno teorije evolucije) te poloaju ena u drutvu. Abrams, M.H. & Greenblatt, S. (ur.) (2000). The Norton Anthology of English Literature. 7. izdanje svezak II. New York i London: W. W. Norton. McRae, J., & Carter, R. (2001). The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London i New York: Routledge. Abrams, M.H. (ur.) (1999). A Glossary of Literary Terms. 7. izdanje. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. Armstrong, Isobel. (1993). Victorian Poetry: Poetry, Poetics and Politics. London i New York: Routledge. Sanders, A. (2000). The Short Oxford History of English Literature. 2. izdanje. Oxford, New York: Oxford UP. Predavanja, seminari u manjim grupama i konzultacije. Tijekom nastave se potie maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti i zadatke (rjeavanje zadataka u grupi, rad u paru, itd.). Konana ocjena sastoji se od rezultata 2 pismena ispita (60%), 1 pismenog rada (30%) i bodova prikupljenih za sudjelovanje u nastavi tijekom semestra (10%). Prvi pismeni ispit (kolokvij) na sredini semestra ne moe se ponovno polagati i slui za provjeru kontinuiranog rada studenta/ice. Engleski

Dopunska literatura

Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita Jezik poduke i mogunosti praenja na drugim jezicima Nastavne jedinice

Trajanje Predavanja Seminari 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 2 sata 2 sata 2 sata 3 sata 2 sata 4 sata 3 sata

Uvodno predavanje. Sentimentalizam u poeziji i prozi. "The Graveyard Poets". Razvoj romana do prvog dijela 19 st.- epistolarni roman, gotski roman, roman manira. Predromantizam: pjesnitvo Williama Blakea i Roberta Burnsa. Prva generacija romantiarskih pjesnika: Coleridge i Wordsworth. Prema teoriji knjievnosti: Biographia Literaria i predgovor zbirci Lyrical Ballads. Druga generacija romantiarskih pjesnika: Shelley, Byron, Keats.

Batinici romantiara: Pred-Rafaelitni pjesnici - Dante Gabriel Rossetti, Christina Rossetti. Elizabeth Barrett Browning, Robert Browning. Teorija evolucije C. Darwina i razvoj znanosti i njezini odjeci u viktorijanskom pjesnitvu. Alfred Lord Tennyson, Matthew Arnold. Esej i drama viktorijanskog doba. Viktorijanski roman. Razvoj izdavatva i popularnih anrova. Britanija kao svjetska kolonijalna sila: odjeci u knjievnosti. Esteticizam i dekadencija. Prema modernizmu.

2 sata 1 sat 1 sat 2 sata 1 sat

4 sata 4 sata 2 sata 3 sata 3 sata

Naziv predmeta Kod

Engleski jezik komunikacijske vjetine 2 / Modul 4HZE303

5 ECTS bodova ECTS (uz odgovarajue Kontakt sati (60 seminara/vjeba+5 konzultacija) = 1.62 boda. Samostalni rad studenta (101.25 sati) = 3.38 boda. obrazloenje) Nastavnici Kompetencije koje se stjeu Ivana Boji, vii lektor Kompetencije i vjetine steene kroz Modul 1, 2 i 3 se podrazumijevaju. Komunikacijska kompetencija na naprednoj razini, student/ica se izraava jasno, teno i prikladno. Vjetina pisanja: student/ica moe napisati razumljiv, argumentiran, detaljan i dobro organiziran esej (300 rijei). Vlada kompleksnim jezinim strukturama i vokabularom, greke rijetke i moe ih samostalno ispraviti. Stjee vjetine i strategije za samostalno uenje/studiranje i kritiko ocjenjivanje vlastitog rada i napretka. Moe razumjeti i analizirati razliite kulturoloke aspekte upotrebe jezika. Opa jezina kompetencija na razini C1+. Poglavlja (odreena prema potrebama studenata) iz: May, P. (2002). Towards Proficiency. Oxford: OUP. Carter, R. & McCarthy, M. (2006). Cambridge Grammar of English. Cambridge: CUP. ODell, F. & McCarthy, M. (2008). English Collocations in Use. Advanced. Cambridge: CUP. Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford: OUP. Razliiti autentini tekstovi (novine, asopisi, Internet). Interna skripta. Tijekom nastave (seminari, vjebe i konzultacije) potie se maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti (rjeavanje zadataka u grupi, rad u paru, itd.). Naelo suradnje i podrke u poduavanju i uenju. Kontinuirana provjera znanja i vjetina tijekom nastave (dijagnostiki testovi, provjera domaih zadaa, testovi postignua). Ispit: pismeni i usmeni. Pismeni: esej na zadanu temu (300 rijei) + test gramatike i

Preporuena literatura

Dopunska literatura Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

vokabulara u kontekstu.; razina C1+ do C2. Usmeni: razgovor o razliitim temama. Nastavne jedinice: Trajanje 1 4 sata Uvod u sadraj predmeta: Sadraj prethodnih modula se nastavlja i nadopunjava kroz Modul 4 intenzivnim radom na razvijanju svih jezinih vjetina. Vjeba se tenost, tonost i prikladnost izriaja te pragmatika kompetencija na C2 razini znanja jezika. Daljnje usavravanje vjetina i strategija potrebnih za samostalno uenje i studiranje te kritiko ocjenjivanje vlastitog rada i napretka. Kulturoloki aspekti upotrebe jezika. Daljnje razvijanje jezine svjesnosti. 2 Organiziranje i postizanje sloenog, cjelovitog i povezanog govora. 4 sata 3 Kolokacije. 4 sata Vjetina argumentiranog izlaganja. 4 Poveznice. 4 sata Interpunkcija u pisanju 5 Budue vrijeme. 4 sata Vjeina pisanja. 6 Idiomi i fraze. 4 sata lanovi. 7 Participi. 4 sata Pisanje eseja. 8 Strategije govora. 4 sata Strategija izbjegavanja nejasnoa u izraavanju. 9 Usporeivanje i razlikovanje razliitih vrsta tekstova. 4 sata Argumentacija vlastitog stava: usmeno i pismeno. 10 Strategija zakljuivanja na temelju konteksta. 4 sata Utjecaj kultura u jeziku. 11 Strategije razgovora. 4 sata 12 Razvijanje ideja: usmeno i pismeno. 4 sata Strategije izbjegavanja greaka. 13 Probni test (format zavrnog ispita). 4 sata 14 Ponavljanje gradiva i priprema za ispit. 4 sata 15 Ponavljanje gradiva i priprema za ispit. 4 sata

3. godina, 5. (zimski) semestarNaziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu

Uvod u semantikuHZE401 5 ECTS bodova Dr. sc. Anuka tambuk, izvanredni profesor Ana Mri, asistent Po zavretku kolegija od studenata se oekuje - razumijevanje i usvajanje teorija, pojmova i naela vezanih uz semantiku; - primjena navedenih naela u praktinom radu, ime se postie sagledavanje mogunosti jezinog istraivanja temeljenog na prouavanju znaenja; - sposobnost kritike ralambe i saimanja podataka temeljenih na usvojenom gradivu; - pisanje koherentnih i preglednih radova na temelju prijeenoga gradiva i dopunske literature; - vjetina usmenog izlaganja znanstvenih saznanja. 1. Palmer, F.R. (1995). Semantics (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 2. Lyons, J. (1995). Linguistic Semantics. University of Cambridge. 1. Svensn, B. (1993). Practical Lexicography. Oxford and New York: Oxford University Press. 2. Interna skripta. Predavanja: Frontalna, uz poticanje aktivnog sudjelovanja studenata na temelju ranije usvojenog znanja. Seminari: diskusija, seminarski radovi, samostalna izlaganja studenata. Nastava se izvodi na engleskom jeziku. 1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostiki testovi). 2. Polovinom semestra i krajem semestra odrat e se meuispiti (kolokviji) kojima se provjerava do tada obraeno gradivo. Studenti koji pristupe meuispitima i poloe ih, u redovnom ispitnom roku pristupaju usmenom ispitu. Studenti koji ne pristupe meuispitima ili ih ne poloe, u ispitnom roku polau pismeni i usmeni ispit. Trajanje Predavanja 2 sata Seminara 1 sat

Preporuena literatura Dopunska literatura Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

Nastavne jedinice Uvodno predavanje: Semantika i znaenje. Povijesna semantika. NAPOMENA: Seminarski e rad ukljuivati: 1. izvoenje praktinih vjebi uz prijeeno gradivo; 2. samostalna izlaganja studenata koja ukljuuju kritike ralambe i saimanje podataka temeljenih na usvojenom gradivu. Semantika i druge znanosti. Komunikacijski model. Semantiki trokut. Aspekti znaenja. Prototipno znaenje. Rije. Leksem. Reenica. Teorija relativnosti: Sapir i Whorf. Situacijski kontekst: Malinowski i Firth. Kontekst, kultura i stil.

2 sata 2 sata 2 sata 2 sata

1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Meuispit Ispravak meuispita. Behaviorizam: Bloomfield, Skinner. Uvod u leksiku semantiku. Semantika polja. Sustavi boja. Kolokacije. Hiponimija. Sinonimija. Antonimija. Polisemija i homonimija. Komponencijalna analiza. Uvod u kognitivnu semantiku. Teorija govornih inova. Austin. Leksikografija i semantika. Tipovi rjenika. Ekvivalenti u dvojezinim rjenicima. Meuispit Ispravak meuispita

2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata

1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Naziv predmeta Kod Vrsta Razina

Britanska i irska knjievnost 20. stoljeaHZE402 Predavanje + Seminar/Konzultacije Obvezni predmet Predmet srednje razine

5 ECTS ECTS (uz odgovarajue Kontakt sati (15 predavanja+20 seminara) = 1 bod. Samostalni rad studenta (123.75 sati) = 4 boda. obrazloenje) Dr. sc. Boris Beri, docent Nastavnik Mr. sc. Ilonka Peri, asistent Po uspjenom zavretku kolegija, studenti su upoznati s glavnim odlikama Kompetencije modernizma i postmodernizma u britanskoj i irskoj knjievnosti, te kulturi koje se stjeu openito. U tom smislu, prepoznaju glavne osobine dominantnih knjievnih vrsta, poznaju temeljne kulturno-politike dogaaje i njihov utjecaj na smjerove u knjievnosti, stjeu vjetinu uporabe elektronikih i tiskanih alata znanstvenog istraivanja te analitike sposobnosti profesionalnog itanja teksta i retorike vjetine pri pismenom izraavanju. Student bi prethodno trebao odsluati i poloiti Uvod u studij knjievnosti ili Preduvjeti za slian predmet. Opi uvjeti za upis odreuju se Pravilnikom. upis Childs, P. (2000). Modernism. London and New York: Routledge. Preporuena Hawkes, D. (1996). Ideology. London and New York. literatura Abrams, M. & Greenblatt, S. (Eds.). (2003). The Norton Anthology of English Literature. 7th ed. Vol. II. New York, London: W. W. Norton. McRae, J., & Carter, R. (2001). The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London and New York: Routledge. Abrams, A. (Ed.). (1999). A Glossary of Literary Terms. 7th ed. Fort Dopunska Worth: Harcourt Brace College Publishers. literatura Hodges, J. et al. (Eds.). (2001). Harbrace Handbook. 14th edition. Fort Worth: Harcourt College Publishers. Ellman, R. (Ed.). (1965). The Modern Tradition: Backgrounds of Modern

Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita Jezik poduke i mogunosti praenja na drugim jezicima Nastavne jedinice Uvod

Literature. New York: Oxford University Press. http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Lit/ http://webster.commnet.edu/mla/index.shtml www.wwnorton.com/nael www.wwnorton.com/literature Predavanja/Seminari u manjim grupama/ Tijekom nastave se potie maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti i zadatke: rjeavanje zadataka u grupi, rad u paru, itd./Konzultacije. Konana ocjena sastoji se od rezultata pismenog ispita (70%) i jednog pismenog rada tijekom semestra (20%). Preostalih 10% ini ocjena sudjelovanja u nastavi i nekoliko kraih testova. Engleski

Joseph Conrad, Heart of Darkness World War I Poetry Modernist Poetry, Symbolism: W. B. Yeats, T. S. Eliot, W. H. Auden; T. S. Eliot, Tradition and the Individual Talent, The Metaphysical Poets Modernist Novel, Virginia Woolf, Modern Fiction, Mrs. Dalloway; The Artist Novel: James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man; D. H. Lawrence, Why the Novel Matters, Sons and Lovers George Orwell, Politics and the English Language; Animal Farm The Theater of the Absurd. Samuel Beckett, Waiting for Godot Announcing Postmodernism: Philip Larkin, Thom Gunn, Ted Hughes David Lodge, How Far Can You Go? Edna O'Brien, Sister Imelda Hugo Hamilton, The Last Shot Selected Poetry of Seamus Heaney and Tony Harrison

Trajanje Predavanje 3 sata Seminar 1 sat Seminar 1 sat Predavanje 1 sat Seminar 2 sata Predavanje 2 sata Seminar 3 sata Predavanje - 2 sata Seminar 4 sata Predavanje - 1 sat Seminar 1 sat Predavanje - 1 sat Seminar 1 sat Predavanje - 1 sat Seminar 2 sata Predavanje - 1 sat Seminar 1 sat Predavanje - 1 sat Seminar 1 sat Predavanje - 1 sat Seminar 1sat Predavanje - 1 sat Seminar 2 sata

Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu

Engleski jezik komunikacijske vjetine 3/Modul 5aHZE403 3 ECTS boda Kontakt sati (30 vjebi +5 konzultacija) = (0.88) 1 bod. Samostalni rad studenta (63.75 sati) = (2.12) 2 boda. Melanija Marui, lektor Kompetencije/vjetine steene kroz Modul 1, 2, 3 i 4 se podrazumijevaju. Komunikacijska kompetencija na visokoj razini, student/ica se izraava teno i tono prilagoavajui izriaj razliitim kontekstima. Vjetina pisanja: student/ica moe napisati razumljiv, detaljan i dobro organiziran tekst (350 rijei). Moe napisati saetak dueg teksta. Vlada kompleksnim jezinim strukturama. Slui se vjetinama i strategijama za samostalno uenje/studiranje i kritiko ocjenjivanje vlastitog rada i napretka. Opa jezina kompetencija na razini C1+ do C2. Razliiti autentini tekstovi (novine, asopisi, Internet). Interne skripte. Gude, K. i Duckworth, M. (2003) Proficiency Masterclass: Student's Book. Oxford: OUP. Carter, R. i McCarthy, M. (2006). Cambridge Grammar of English, A Comprehensive Guide. Cambridge: CUP. Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford: OUP. Gude, K. i Duckworth, M. (2003) Proficiency Masterclass: Workbook. Oxford: OUP. Prema potrebama studenata. Tijekom nastave (vjebe i konzultacije) potie se maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti (rjeavanje problema u grupi, rad u paru, itd.). Naelo suradnje i podrke u pouavanju i uenju.

Preporuena literatura

Dopunska literatura Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

Kontinuirana provjera znanja i vjetina tijekom nastave (dijagnostiki testovi, provjera domaih zadaa, testovi postignua). Ispit: pismeni. Esej na zadanu temu (350 rijei) + saetak neknjievnog teksta + provjera znanja gramatikih struktura i vokabulara u kontekstu; razina C1+ do C2. Nastavne jedinice Trajanje Uvod u sadraj predmeta: 1 Sadraj prethodnih modula se nastavlja i nadopunjava kroz Modul 5a 2 sata intenzivnim radom na razvijanju svih jezinih vjetina. Vjeba se tenost, preciznost i prikladnost izriaja te pragmatika kompetencija na razini znanja jezika C1+ do C2. Naglasak je na saimanju informacija iz razliitih izvora i argumentiranom iznoenju stavova i razlikovanju finijih nijansi znaenja. Daljnje se usavrava vjetine i strategije potrebne za samostalno uenje i studiranje te kritiko ocjenjivanje vlastitog rada i napretka. Analizira se kulturoloke aspekte upotrebe jezika i razvija jezinu svjesnost. Kolokacije i idiomi. Odnosne reenice. 2 sata 2 Vjetina itanja: snalaenje u tekstu. Vjetina sluanja: razumijevanje interakcije i izvoenje zakljuaka. 2 sata

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vjetina pisanja: pisanje eseja. Modalni glagoli. Vjetina itanja: kritiki pristup tekstu. Pogodbene reenice, izricanje elja i aljenja. Parafraziranje. Vjetina pisanja: saimanje. Tvorba rijei. Izricanje budunosti. Razumijevanje uloge lanova i prijedloga. Vjetina itanja: prepoznavanje stava i razine formalnosti. Pismena provjera znanja. Pasiv. Britanski i ameriki pravopis. Lektoriranje teksta. Vjetina pisanja: predlaganje. Prolo vrijeme: svreni i nesvreni vid. Vjetina itanja: pristup strunom tekstu. Neupravni govor. Vjetina govornog i pisanog izraavanja: prepriavanje. Glagolske imenice i infinitivi. Vjetina pisanja: organizacija teksta i odabir informacija. Glagoli have i get. Rijei istog i suprotnog znaenja. Vjetina itanja: razumijevanje upotrebe vrsta rijei. Stilski obiljeen redoslijed rijei. Inverzija. Vjetina sluanja: osobine dobrog sluaa. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit.

2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata

Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu

Engleski jezik komunikacijske vjetine 3/Modul 5b: Prevoenje (engleski-hrvatski)HZE404 2 ECTS Melanija Marui, lektor Nakon zavrenog kolegija student bi trebao biti sposoban prevoditi srednje zahtjevne tekstove s engleskog (izvornog jezika) na hrvatski (ciljni jezik). Takoer, student bi trebao vladati osnovnim strategijama prevoenja kao to su: transpozicije, transformiranje, proirivanje i saimanje prijevodnih jedinica itd. Ivir, V. (1984). Teorija i tehnika prevoenja. Novi Sad: Zavod za izdavanje udbenika u Novom Sadu - rjenik engleskog jezika - englesko-hrvatski rjenik - rjenik kolokacija Ani, V. (2003) Veliki rjenik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber - tezaurusi - gramatike - pravopis hrvatskog jezika

Preporuena literatura

Dopunska literatura

Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

Hatim, B. & Munday, J. (2005). Translation: An Advanced Resource Book. London & New York: Routledge Nastava se provodi kroz vjebe i kroz konzultacije s nastavnikom. Tijekom nastave studente se potie na maksimalno sudjelovanje. Studenti rade individualno, u paru i u grupi. Pohaanje nastave je obavezno i redovito se evidentira. Kontinuirana provjera znanja i vjetina tijekom nastave, te kroz provjeru domaih radova studenata. Ispit: pismeni

Nastavne jedinice Trajanje 1. tjedan: Uvod - upoznavanje s osnovnim naelima prevodilake vjetine: razumijevanje izvornog teksta; ton, stil i registar teksta; upotreba jednojezinih i dvojezinih rjenika, enciklopedija, interneta itd. Upoznavanje s osnovnim strategijama prevoenja. Upoznavanje s oblikom i sadrajem pismenih provjera znanja. 2 sata 2. tjedan: Studenti e tijekom semestra prevoditi novinske tekstove opeg sadraja, kao i one iz podruja kulture, drutvenog ivota, gospodarstva, politike, prava itd. Tekstove koje treba prevesti za domai rad studenti e dobiti tjedan dana prije, a analizu prijevoda provodit e na satu, uz asistenciju nastavnika. Tekst 1 2 sata 3. tjedan: Tekst 2 2 sata 4. tjedan: Tekst 3 2 sata 5. tjedan: Tekst 4 2 sata 6. tjedan: Tekst 5 2 sata 7. tjedan: Tekst 6 Pismena provjera znanja 2 sata 8. tjedan: Analiza pismene provjere znanja 2 sata 9. tjedan: Tekst 7 2 sata 10. tjedan: Tekst 8 2 sata 11. tjedan: Tekst 9 2 sata 12. tjedan: Tekst 10 2 sata 13. tjedan: Tekst 11 Pismena provjera znanja 2 sata 14. tjedan: Analiza pismene provjere znanja 2 sata

15. tjedan:

Ponavljanje i priprema za ispit 2 sata Ispit

3. godina, 6. (ljetni) semestarNaziv predmeta Kod ECTS Razina Kompetencije koje se stjeu Preporuena literatura Dopunska literatura

Amerika knjievnostHZE504 5 ECTS Kontakt sati (15 predavanja+15 seminara+5 konzultacija) = 1 bod. Samostalni rad studenta (123.75 sati) = 4 boda. Dr. sc. Slobodan Prosperov Novak, redoviti profesor u trajnom zvanju Mr. sc. Gordan Matas, asistent Od studenta se oekuje da pokae poznavanje glavnih razdoblja, djela i autora amerike knjievnosti kao i razumijevanje temeljnih injenica, teorija i naela iz navedenog podruja Lewicki, Z. (Ed.). (1990). A Handbook of American Literature. Varava: U.S. Embassy, Cultural Section. Baym, N. (Ed.). (2002). The Norton Anthology of American Literature: Shorter Version, Sixth Edition. New York: W. W. Norton & Company. Frederic R. K. (1985). American Fiction 1940-1980. New York: Harper and Row. Tanner, T. (1971). City of Words. London: Jonathan Cape. Bigsby, C. W. E. (1994). Modern American Drama. Cambridge: Cambridge University Press. Predavanja / Seminari u manjim grupama/ Tijekom nastave se potie maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti i zadatke: rjeavanje zadataka u grupi, rad u paru (itd.) / Konzultacije. Pismeni ispit Seminarski rad Trajanje 1 sat 1sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

Nastavne jedinice 1. Uvodno predavanje/ Poeci amerike knjievnosti 2. Rana amerika proza 3. Amerika renesansa teorijski okvir 4. Amerika renesansa najvaniji autori 5. Transcendentalizam Emerson i Thoreau 6. Whitman i Dickinson 7. Mark Twain i amerike teme 8. Realizam u amerikoj knjievnosti

9. Naturalizam u amerikoj knjievnosti 10. Amerika proza izmeu dva svjetska rata 11. Poslijeratna proza 12. Etnika/multikulturalna knjievnost 13. Afroamerika knjievnost 14. Azijsko-amerika knjievnost 15. Amerika drama

1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu Preporuena literatura

Engleski jezik - komunikacijske vjetine 3/Modul 6: Prevoenje (hrvatski- engleski)HZE505 3 ECTS Melanija Marui, lektor Nakon zavrenog kolegija student bi trebao biti sposoban prevoditi srednje zahtjevne tekstove s hrvatskog (izvornog jezika) na engleski (ciljni jezik). Ivir, V. (1984). Teorija i tehnika prevoenja. Novi Sad: Zavod za izdavanje udbenika u Novom Sadu - rjenik engleskog jezika - hrvatsko-engleski rjenik - rjenik kolokacija Ani, V. (2003) Veliki rjenik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber - tezaurusi - gramatike - pravopis hrvatskog jezika Hatim, B. & Munday, J. (2005). Translation: An Advanced Resource Book. London & New York: Routledge Nastava se provodi kroz vjebe i kroz konzultacije s nastavnikom. Tijekom nastave studente se potie na maksimalno sudjelovanje. Studenti rade individualno, u paru i u grupi. Pohaanje nastave je obavezno i redovito se evidentira. Kontinuirana provjera znanja i vjetina tijekom nastave, te kroz provjeru domaih radova studenata. Ispit: pismeni

Dopunska literatura

Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

Nastavne jedinice Trajanje 1. tjedan: Uvod - upoznavanje sa sadrajem predmeta, te oblicima i kriterijima provjere znanja. Upuivanje studenata u njihove redovite obaveze, kao i na najbolji pristup izvravanju tih obaveza (pisanje domaih radova, traenje usporednih tekstova, sastavljanje vlastitih glosara itd.) 2 sata 2. tjedan: Studenti e tijekom semestra prevoditi novinske tekstove

3. tjedan: 4. tjedan: 5. tjedan: 6. tjedan: 7. tjedan: 8. tjedan: 9. tjedan: 10. tjedan: 11. tjedan: 12. tjedan: 13. tjedan: 14. tjedan: 15. tjedan:

opeg sadraja, kao i one iz podruja kulture, drutvenog ivota, gospodarstva, politike, prava itd. Tekstove koje treba prevesti za domai rad studenti e dobiti tjedan dana prije, a analizu prijevoda provodit e na satu, uz asistenciju nastavnika. Prije samog prevoenja zadanog teksta studenti trebaju pronai barem dva novinska teksta iste tematike objavljena u uglednim novinama na engleskom jeziku. Studentima navedeni tekstovi slue za pronalaenje odgovarajue terminologije i za stvaranje vlastitih glosara. Otipkani prijevod i kopije tekstova na engleskom jeziku treba predati nastavniku svaki tjedan na poetku sata. Tekst 1 2 sata Tekst 2 2 sata Tekst 3 2 sata Tekst 4 2 sata Tekst 5 2 sata Tekst 6 Pismena provjera znanja Analiza pismene provjere znanja Tekst 7 Tekst 8 Tekst 9 2 sata Tekst 10 2 sata Tekst 11 Pismena provjera znanja Analiza pismene provjere znanja Ponavljanje i priprema za ispit 2 sata Ispit 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata 2 sata

Izborni predmeti:Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu

Povijest engleskog jezikaHZE501 2 ECTS boda Dr. sc. Dunja Jutroni, redoviti profesor u trajnom zvanju Poslije zavrenog kolegija studenti e stei sljedee kompetencije: 1. Imat e osnovno znanje o povijesnom razvoju engleskog jezika; 2. Znat e itati i prevoditi sa staroengleskog i srednjoengleskog ( uz pomo rjenika); 3. U praksi e moi prenositi to znanje svojim buduim uenicima; 4. Ako se sami na tom podruju ele usavravati, imat e dobru osnovu za daljnji istraivaki rad. Aitchison, J. (2002). Language Change, Progress or Decay? Cambridge: Cambridge University Press. Baugh, A.C. & Cable, T. (1993). A History of English Language London: Routledge. Jutroni, D. (student textbook). Selected Texts from Old and Middle English (with a glossary). Chaucer, G. The Prologue to the Canterbury Tales (any edition). Pyles, T. (1971). The Origins and Development of the English Language. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Jespersen, O. (1972). Growth and Structure of the English Language. Oxford: Basil Blackwell. Barber, C. (1993). The English Language: a Historical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. 1. Predavanja (frontalna uz sudjelovanje studenata s upitima i odgovorima). 2. Seminari (svaki student dobije manji zadatak koji treba izraditi kod kue a zatim prezentirati u razredu; moe i rad u paru, no to ovisi o zadatku koji e studenti dobiti). 3. itanje tekstova (OE i ME) (Nastavnik najprije ita i prevodi. Zatim u tome sudjeluju studenti, a nastavnik samo pomae s objanjenjima i sugestijama). 1. Krai seminarski rad, aktivno sudjelovanje u itanju i prevoenju. 2. Dva testa umjesto zavrnog ispita, ili 3. Pismeni ispit i usmeni ispit na kraju kolegija. Trajanje 2 1 +1 1+1 1+1 1 +1

Preporuena literatura

Dopunska literatura

Oblici provoenja nastave

Nain provjere znanja i polaganja ispita

Nastavne jedinice Uvodno jezine promjene Indoevropski jezici, poeci engleskog Fonoloke karakteristike OE Morfoloke i sintaktike karakteristike OE Posuenice u OE

Midterm test Fonoloke karakteristike ME Morfoloke i sintaktike karakteristike ME Posuenice u ME Rani moderni engleski Fonoloke karakteristike Mod. E Morfoloke i sintaktike karakteristike Mod.E. Posuenice u Mod.E. Studentske prezentacije Second test

1 1+1 1+1 1 +1 1+1 1+1 1+1 1 +1 4 1

Naziv predmeta Kod ECTS Nastavnici i/ili suradnici Kompetencije koje se stjeu

Jezik strukeHZE502 2 ECTS boda Dr. sc. Anuka tambuk, izvanredni profesor Po zavretku kolegija od studenata se oekuje poznavanje - teorijskih naela jezika struke - (putem praktinog rada) karakteristinih leksikih i gramatikih obiljeja jezika struke - razliitih struktura tekstova i oblika komunikacije u jeziku struke. Na taj nain studenti stjeu kompetencije razumijevanja, prevoenja i pisanja engleskih tekstova iz razliitih strukovnih podruja. Cabr, M. T. (1999). Terminology: Theory, methods and applications. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 1. tambuk, A. 2005. Jezik struke i spoznaja. Split: Knjievni krug. 2. Interna skripta. I teorijska i praktina nastava se temelje na aktivnom sudjelovanju studenata kojim se potie samostalno zakljuivanje o specifinim obiljejima jezika struke na temelju odabranih strukovnih tekstova. Nastava se izvodi na engleskom jeziku. 1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostiki testovi). 2. Polovinom semestra i krajem semestra odrat e se meuispiti (kolokviji) kojima se provjerava do tada obraeno gradivo. Studenti koji pristupe meuispitima i poloe ih, u redovnom ispitnom roku pristupaju usmenom ispitu. Studenti koji ne pristupe meuispitima ili ih ne poloe, u ispitnom roku polau pismeni i usmeni ispit. Trajanje Predavanja 1 sat Seminara 1 sat

Preporuena literatura Dopunska literatura Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita

Nastavne jedinice Uvodno predavanje: Pojam i podruje jezika struke.

NAPOMENA: seminarski e rad ukljuivati zadatke koji obrauju gramatike i leksike strukture karakteristine za strukovne jezike. Opi jezik i jezik struke. Tipovi jezika struke. Terminologija: razdoblja razvitka. Vielani nazivi. Usporedba engleskih i hrvatskih vielanih naziva. Morfoloki tvorbeni procesi - tipovi leksike kreativnosti u j. struke. Teorija terminologije: znanstveni i funkcionalni aspekti. Semazioloki i onomazioloki pristup nazivlju. Terminoloke kole. Organizacijski aspekti terminolokog djelovanja. Principi standardizacije. Instrumenti standardizacije. Raunalni pristup terminologiji. Baze znanja. Suvremeni pristup terminologiji. Tradicionalni pristup terminologiji. Metafora u jeziku struke. Metafora u znanstvenim teorijama. Meuispit Ispravak meuispita

1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat 1 sat

Naziv predmeta Kod ECTS

Vjetine poslovne komunikacijeHZE503 Predavanje + Seminar / Konzultacije (Izborni predmet) 2 ECTS boda Kontakt sati (15 predavanja + 15 seminara/konzultacija) = 0.75 boda. Samostalni rad studenta (37.5 sati) = 1.25 boda. Ana Bakaun, vii lektor Od studenta/ice se oekuje da ovlada temeljnim vjetinama potrebnim za uinkovitu komunikaciju u radnom okruenju. Oekuje se da moe prilagoditi vlastiti izriaj ciljnoj publici ili posebnostima odreene poslovne situacije. Moe prepoznati i razumjeti namjere pojedinca ili grupe te djelovati na prikladan nain. Moe identificirati i analizirati vlastite profesionalne ciljeve i planirati nain kako da ih ostvari. Poglavlja iz: Locker, K. (2001). Business and Administrative Communication. Boston: McGraw-Hill Higher Education. Razliiti autentini tekstovi. Interna skripta. Tijekom nastave (predavanja, seminari i konzultacije) potie se maksimalno sudjelovanje studenata kroz razliite aktivnosti (diskusije, rjeavanje zadataka u grupi, rad u paru, usmena izlaganja, itd.). Kontinuirana provjera znanja i vjetina tijekom nastave. Ispit: pismeni rad i usmena prezentacija na zadanu temu. Trajanje

Nastavnik Kompetencije koje se stjeu

Preporuena literatura Dopunska literatura Oblici provoenja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita Nastavne jedinice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uvod u poslovno komuniciranje. Komunikacija u razliitim radnim okruenjima. Uinkovite poruke: prilagodba poruke ciljnoj publici. Rad u timu i team building. Uinkoviti sastanci. Interpersonalne vjetine. Vjetine planiranja i organiziranja. Poslovna uljudnost. Proces zapoljavanja: pisanje ivotopisa i prijave za posao. Proces zapoljavanja: priprema za selektivni razgovor. Vjetine usmenog izlaganja u radnom okruenju. Vjetine usmenog izlaganja: uinkovita vizualna pomagala. Vjetine usmenog izlaganja: neverbalna komunikacija. Vjetine usmenog izlaganja: prilagodba iznenadnim situacijama. Multikulturalno radno okruenje.

2 sata 2 sata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2