of 148 /148
IZVEDBENI ŠKOLSKI PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. Ravnateljica: Tanja Stanković, prof. rujan, 2015.

IZVEDBENI ŠKOLSKI PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA I … · Plan integriranja GraĎanskog odgoja i obrazovanja u razrednoj i predmetnoj nastavi 3. Izvedbeni planovi ... Izvedbeni školski

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI ŠKOLSKI PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA I … · Plan integriranja GraĎanskog odgoja i...

 • IZVEDBENI ŠKOLSKI PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA

  ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

  Ravnateljica: Tanja Stanković, prof.

  rujan, 2015.

 • Na osnovi članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj

  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i članka 60. Statuta

  Osnovne škole Čavle, Čavle 212, 51 219 Čavle, Školski odbor Osnovne škole Čavle, na sjednici

  održanoj 29. rujna 2015. godine, a na prijedlog ravnateljice OŠ Čavle donosi:

  IZVEDBENI ŠKOLSKI PROGRAM MEĐUPREDMETNIH I INTERDISCIPLINARNIH SADRŢAJA GRAĐANSKOG ODGOJA I

  OBRAZOVANJA

  za školsku godinu 2015./2016. i

  O D L U K U

  kojom je Izvedbeni školski program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GraĎanskog odgoja i obrazovanja za školsku godinu 2015./2016.

  sastavni dio Kurikula i Godišnjeg plana i programa rada OŠ Čavle za školsku godinu 2015./2016.

  Predsjednica Školskog odbora: Ravnateljica:

  ______________________ _______________________

  Jasna Juretić, učiteljica RN-e Tanja Stanković, prof.

  Klasa: 003-06/15-01/32 Urbroj: 2170-55-01-15-2 U Čavlima, 29. rujan 2015. godine

 • Sadrţaj:

  1. Uvod

  2. Plan integriranja GraĎanskog odgoja i obrazovanja u razrednoj i predmetnoj nastavi

  3. Izvedbeni planovi i programi GraĎanskog odgoja i obrazovanja u razrednoj nastavi

  3.1. Izvedbeni planovi i programi GraĎanskog odgoja i obrazovanja u 1. razredu

  3.2. Izvedbeni planovi i programi GraĎanskog odgoja i obrazovanja u 2. razredu

  3.3. Izvedbeni planovi i programi GraĎanskog odgoja i obrazovanja u 3. razredu

  3.4. Izvedbeni planovi i programi GraĎanskog odgoja i obrazovanja u 4. razredu

  4. Izvedbeni planovi i programi GraĎanskog odgoja i obrazovanja u predmetnoj

  4.1. Izvedbeni planovi i programi GraĎanskog odgoja i obrazovanja u 5. razredu

  4.2. Izvedbeni planovi i programi GraĎanskog odgoja i obrazovanja u 6. razredu

  4.3. Izvedbeni planovi i programi GraĎanskog odgoja i obrazovanja u 7. razredu

  4.4. Izvedbeni planovi i programi GraĎanskog odgoja i obrazovanja u 8. razredu

 • 1. Uvod

  Na temelju članka 27. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) ministar znanosti, obrazovanja i sporta je 27. kolovoza 2014. donio Odluku o donošenju programa meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GraĎanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj. Sastavni dio Odluke je Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GraĎanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj. Odluka i program dostupni su, osim Narodnih novina, i na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje na poveznici: http://www.azoo.hr/images/strucni2014/Graanski_odgoj-program-2014_08_104-2019.pdf. Sukladno Odluci, OŠ Čavle donosi Izvedbeni školski program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GraĎanskog odgoja i obrazovanja za školsku godinu 2015./2016. Odlukom Učiteljskog vijeća (Klasa: 003-06/14-01/19 od 05.11.2014. ; Urbroj: 2170-55-01.14.1, od

  5.11.2014.), koordinator za provoĎenje meĎupredmetnog planiranja GraĎanskog odgoja i

  obrazovanja je Gordana Manojlović, prof. njemačkog jezika i sociologije, koja s učenicima već

  četvrtu godinu za redom provodi Projekt GraĎanin i uspješno ga predstavlja na smotrama

  demokratskog graĎanstava.

  Izvedbeni školski program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GraĎanskog odgoja i obrazovanja dio je Kurikula i Godišnjeg plana i programa rada OŠ Čavle za školsku godinu

  2015./2016. i predstavlja meĎupredmetne sadržaje u svim nastavnim predmetima, satu

  razrednika i izvanučioničke aktivnosti od 1. do 8. razreda. Planiranje je ostvareno tijekom

  kolovoza i rujna 2015. godine. Dokument školskog Izvedbenog programa objavljen je na mrežnoj

  strani škole, postoji kao školski dokument u pisanom obliku te kao radna mapa za učitelje koja je

  pohranjena u zbornici škole, a služi i za odlaganje priprema te predstavlja jednim djelom i

  izvješće o ostvarenom programu na kraju školske godine.

  2. Plan integriranja GraĊanskog odgoja i obrazovanja u razrednoj i predmetnoj nastavi

  Struktura kurikuluma graĊanskog odgoja i obrazovanja S obzirom da se učenik u početku odreĎuje kao nositelj prava i odgovornosti u školi, a potom i

  kao nositelj prava i odgovornosti u sklopu širih zajednica kojima pripada, kurikulum graĎanskog

  odgoja i obrazovanja koncipiran je spiralno prema ciklusima na sljedeći način: u 1. ciklusu

  usmjeren je na učenika kao aktivnog i odgovornog graĎanina razredne, školske i lokalne

  zajednice; u 2. i 3. ciklusu se ishodi iz 1. ciklusa proširuju učenjem za graĎanina hrvatske

 • domovinske zajednice, a u 4. ciklusu se postignuća iz prva tri ciklusa nadopunjuju učenjem za

  graĎanina europske i meĎunarodne zajednice. Kurikulum je usmjeren na cjelovit razvoj

  graĎanske kompetencije, što znači da se njime podjednako razvijaju sve navedene strukturne i

  funkcionalne dimenzije: znanje što, znanje kako i znanje zašto, uključujući primjenu stečenog

  znanja u školi i lokalnoj zajednici. Nadalje, njime se ureĎuju svi aspekti života i rada u školi, što,

  osim nastave, uključuje demokratsko upravljanje školom, suradnju škole i lokalne zajednice

  (znanje s/sa) te uspostavu demokratske školske kulture kao odgovarajućeg konteksta učenja za

  graĎanstvo (znanje u).

  ODGOJNO-OBRAZOVNI CIKLUS

  PRIPADNIŠTVO

  ODREĐENOJ

  ZAJEDNICI U

  SKLOPU KOJE

  UĈENIK

  OSTVARUJE

  ODGOVARAJUĆA

  PRAVA I IMA

  ODGOVARAJUĆE

  ODGOVORNOSTI

  FUNKCIONALNE

  DIMENZIJE

  GRAĐANSKE

  KOMPETENCIJE

  STRUKTURNE

  DIMENZIJE

  GRAĐANSKE

  KOMPETENCIJE

  ISHOD /

  POSTIGNUĆE

  1. ciklus

  (1.-4. razred

  osnovne škole)

  Učenik kao

  graĎanin razredne,

  školske i lokalne

  zajednice

  znanje i

  razumijevanje,

  vještine i

  sposobnosti,

  vrijednosti i

  stavovi

  (znanje što +

  znanje kako +

  znanje zašto +

  znanje s/sa +

  znanje u)

  ljudskopravna

  politička

  društvena

  kulturna

  gospodarska

  ekološka

  uĉenik kao

  emancipirani i

  društveno

  angaţirani

  graĊaninin

  razliĉitih

  zajednica u

  kojima ima

  status nositelja

  prava i

  odgovornosti

  2. i 3. ciklus

  (5. do 8. razred

  osnovne škole)

  Učenik kao

  graĎanin hrvatske

  domovinske

  zajednice

  4. ciklus

  1. i 2. razred srednje

  škole)

  Učenik kao

  graĎanin hrvatske

  domovinske

  zajednice te

  graĎanin europske

  i meĎunarodne

  zajednice

  Modeli ukljuĉivanja graĊanskog odgoja i obrazovanja PredviĎeno je da se kurikulum provodi na više načina, ovisno o dobi učenika te potrebama i mogućnostima škole, odnosno lokalne zajednice. Predlaže se spiralno-razvojni model uvoĎenja po ciklusima: - u 1. ciklusu, tj. od 1. do 4. razreda osnovne škole, graĎanski odgoj i obrazovanje se ostvaruje meĎupredmetno i izvannastavno kao obvezna aktivnost; - u 2. ciklusu (5. i 6. razred osnovne škole) se, osim obveznog meĎupredmetnoga i izvannastavnog pristupa, uvodi i izborni modularni pristup, u sklopu kojega se učenici bave pojedinim temama ili područjima graĎanskog odgoja i obrazovanja oslanjajući se na postojeće module kao što su Osnove demokracije, Projekt GraĎanin, Medijacija, Prava potrošača i dr.;

 • - u 3. ciklusu (7. i 8. razred osnovne škole) se nastavlja s obveznim meĎupredmetnim i izvannastavnim pristupom te izbornim modularnim, ali se graĎanski odgoj i obrazovanje uvodi i kao izborni predmet;

  - u 4. ciklusu (1. i 2. razred srednje škole) graĎanski odgoj i obrazovanje se uvodi kao obvezni predmet; nastavlja se i s obveznim meĎupredmetnim i izvannastavnim pristupom, a modularni pristup takoĎer postaje obvezni.

  - za 3. i 4. razred srednje škole obvezna je modularna i izvannastavna provedba graĎanskog odgoja i obrazovanja, pri čemu su i jedan i drugi pristup više usmjereni na istraživanje prava i odgovornosti graĎanina u kontekstu obrazovanja i rada, s posebnim naglaskom na poduzetničke inicijative mladih u lokalnoj zajednici, što uključuje analizu eventualnih smetnji te predlaganje i zagovaranje učinkovitih rješenja u institucijama lokalne vlasti. Osnovna

  škola

  (razredi)

  Srednje škole:

  gimnazije,

  strukovne,

  umjetniĉke

  (razredi)

  Modeli ukljuĉivanja GraĊanskog odgoja i

  obrazovanja

  Godišnji broj

  sati

  1. - 4. Obvezno:

  - meĎupredmetno

  - izvan-nastavno; projekti škole i društvene zajednice

  u sklopu školskog kurikuluma, uz mogućnost odabira

  modularnog pristupa

  20

  15

  5. - 6. Obvezno:

  - meĎupredmetno

  - izvan-nastavno; projekti škole i društvene zajednice

  u sklopu školskog kurikuluma, uz mogućnost odabira

  modularnog pristupa

  20

  15

  7. - 8. Obvezno:

  - meĎupredmetno

  - izvan-nastavno; projekti škole i društvene zajednice u

  sklopu školskog kurikuluma, uz mogućnost odabira

  modularnog pristupa

  20

  15

  Izborno

  - izborni predmet

  35

  1. – 2. Obvezno:

  - obvezni predmet

  35

  Obvezno:

  - meĎupredmetno

  15

 • 3. – 4. Obvezno:

  - modularno; tematski usmjereno na struku

  - izvan-nastavno; istraţivački projekti škole i društvene

  zajednice u sklopu školskog kurikuluma, uz mogućnost

  odabira modularnog pristupa

  20

  15

  Elementi ocjenjivanja postignuća uĉenika u razvoju graĊanske kompetencije Sukladno Pravilniku o praćenju i ocjenjivanju odgojno-obrazovnih postignuća učenika u osnovnoj i srednjoj školi, elementi ocjenjivanja su: Ĉinjeniĉno znanje i razumijevanje (znanje što i znanje zašto): razumijevanje pojmova, vrednota, procesa, institucija i zakonitosti koje čine temelj aktivnog i odgoornog graĎanstva; potvrĎuje se imenovanjem, odreĎivanjem, opisivanjem, analizom, tumačenjem, usporedbom, vrednovanjem i zaključivanjem; Provedbeno znanje (znanje kako): razvoj i primjena graĎanskih vještina i sposobnosti prilikom rješavanja problema koji spadaju u područje aktivnog i odgovornog graĎanstva; potvrĎuje se uspješnom primjenom stečenih ili inovativnih znanja i vještina u konkretnoj situaciji; Vrijednosno usmjerenje: razumijevanje i prihvaćanje vrednota koje čine temelj aktivnog i odgovornog graĎanstva; potvrĎuje se odgovarajućim obrascima ponašanja.

  Plan integriranja graĊanskog odgoja i obrazovanja u RN i PN

  Plan integriranja Programa meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GraĎanskog odgoja i obrazovanja u postojede predmete i izvanuĉioniĉke aktivnosti u I., II., III. i IV. razredu osnovne škole

  Osnovna

  škola

  Obvezna provedba

  Godišnji broj sati

  I., II., III. i IV. razred

  MeĊupredmetno – u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, strani jezici, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadrţaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i graĎanske kompetencije.

  15

  Sat razrednika – navedeni broj sati uključuje teme predviĎene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika ureĎene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

  10

 • Izvanuĉioniĉke aktivnosti – ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt graĎanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja ţive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obiljeţavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti.

  10

  Ukupno 35

  Plan integriranja Programa meĊupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja GraĊanskog odgoja i

  obrazovanja u postojede predmete i izvanuĉioniĉke aktivnosti u V., VI., VII. i VIII. razredu osnovne

  škole.

  Osnovna

  škola

  Obvezna provedba

  Godišnji broj sati

  Osnovna škola: V., VI., VII. i VIII. razred

  MeĊupredmetno – u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik, Matematika, Informatika, Tehnička kultura, Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Vjeronauk, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadrţaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i graĎanske kompetencije.

  20

  Sat razrednika – navedeni broj sati uključuje teme predviĎene planom sata

  razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine, razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika ureĎene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

  5

  Izvanuĉioniĉke aktivnosti – ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt graĎanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja ţive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obiljeţavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge srodne projekte i aktivnosti.

  10

  Ukupno 35

 • 3.

  IZVEDBENI ŠKOLSKI PROGRAM MEĐUPREDMETNIH I

  INTERDISCIPLINARNIH SADRŢAJA

  GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

  U RAZREDNOJ NASTAVI

  (1. – 4. RAZRED)

 • PRVI RAZREDI:

  1.a,b,c razred i 1. razred PŠ Grobnik

  1.

  Osobni identitet, kulturni identitet i meĊukulturološki dijalog

  PRIRODA I DRUŠTVO: Ja sam uĉenik, Blagdani - Dan neovisnosti

  HRVATSKI JEZIK: Sonja Ivić: Moja domovina Hrvatska Moja domovina Hrvatska – reklamni letak

  LIKOVNA KULTURA: Boja - imena boja, osnovne i izvedene boje

  GLAZBENA KULTURA: Pjevanje, slušanje glazbe, sviranje: A. Mihanović-Runjanin: Lijepa naša domovino, D.Domjanić, I. Kušan:Serbus Zagreb

  MATEMATIKA: Ravna, zakrivljena i izlomljena crta

  TJELESNO - ZDRAVSTVENA KULTURA

  2.

  Socijalne vještine i društvena solidarnost

  PRIRODA I DRUŠTVO: Ĉlanovi obitelji

  VJERONAUK: Imam svoje ime i svoje mjesto, Svi smo vrijedni poštovanja

  ENGLESKI JEZIK: We are friends ( Ja i prijatelji )

  HRVATSKI JEZIK : Lektira - Svjetlan Junaković: Dome, slatki dome

  GLAZBENA KULTURA: Svatko ima dom

  LIKOVNA KULTURA: Ilustracija priĉe Dome, slatki dome

  Nositelji:

  Anita Zaharija, uĉiteljica RN-e u 1.a razredu

  Lidija Molnar Ĉargonja, uĉiteljica RN-e u 1.b razredu

  Tatjana Perhat, uĉiteljica RN-e u 1.c razredu

  Sanja Sveško Šafar, uĉiteljica RN-e 1. razreda PŠ Grobnik

  Marta Zoretić i Elio Verban, vjerouĉitelji

  Vladimir Perković, uĉitelj Engleskoga jezika

  uĉenici 1.a,b,c razreda i 1. razreda PŠ Grobnik

 • Naziv

  1. Osobni identitet, kulturni identitet i meĊukulturološki dijalog

  Svrha

  Učenik graĎanin koji će razvijati osobni identitet te poštivati manjinski identitet. Prihvaćati kulturološke razlike i razvijati meĎusobno poštovanje.

  Ishodi

  navodi svoj identitet i opisuje neka od njegovih najvaţnijih obiljeţja

  nabraja kulturološke razlike koje postoje u razredu

  opisuje kulturološke razlike koje obogaćuju razredni odjel

  prihvaća druge učenike te tako pridonosi razvoju razredne zajednice kao cjeline

  Strukturne dimenzije graĊanske

  kompetencije:

  kulturološka dimenzija

  ljudsko-pravna dimenzija

  društvena dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Učenje će se realizirati sljedećim koracima: PRIRODA I DRUŠTVO Ja sam uĉenik Učenici u 1. razred dolaze iz raznih sredina. Njihov osobni identitet se temelji na individualnim vrijednostima,idejama,emocijama i ciljevima te na tome kako vide sebe. Kroz nastavnu jedinicu Ja sam učenik, učenici će razvijati odnos poštovanja prema suučenicima u razredu i učiteljima. Primjenjivat će osnovna pravila pristojnog ponašanja ( pozdravljanje, ispričavanje, iskazivanje molbe). Blagdani- Dan neovisnosti Kroz sadrţaj blizak učenicima – roĎendan i roĎendansko slavlje, te slikama u udţbeniku, učenik će :

  razumjeti pojam blagdana

  sudjelovati u obiljeţavanju blagdana

  odrediti će blagdan Dan neovisnosti

  imenovati će našu domovinu

  prepoznat će simbole Republike Hrvatske HRVATSKI JEZIK K - Sonja Ivić: Moja domovina Hrvatska - obrada Kroz sadrţaj i akustično –vizualni doţivljaj pjesme,učenik će:

  razvijati govorne i izraţajne sposobnosti

  razvijati kvalitetu i bogatstvo rječnika

  razvijati maštu, zapaţanje,zaključivanje

  razvijati ljubav prema domovini

  pobuditi zanimanje za čitanje

  stvoriti vedro radno ozračje

  JI- Moja domovina Hrvatska – reklamni letak Učenici iz časopisa izrezuju slike naše domovine, lijepe ih na papir i dodaju svoj tekst. Učenici na taj način izraĎuju reklamni letak kojim bi privukli turiste iz raznih krajeva u našu domovinu.

 • LIKOVNA KULTURA BOJA - imena boja, osnovne i izvedene boje Likovno područje: slikanje i crtanje Motiv: hrvatska zastava Likovna tehnika: crni flomaster i vodene boje Izradom zastave učenik će vizualno razlikovati, imenovati i izraţavati se različitim bojama. GLAZBENA KULTURA NP: Pjevanje, slušanje glazbe, sviranje NJ: A. Mihanović - Runjanin: Lijepa naša domovino D. Domjanić, I. Kušan: Serbus Zagreb Učitelj reproducira himnu. Kroz razgovor se obraĎuje pojam himne i ponašanje za vrijeme himne. Nakon ponovnog slušanja učenici odreĎuju ugoĎaj, tempo i izvoĎački sastav. Nakon razgovora o domovini i zavičaju učenici igrom jeke usvajaju pjesmu Serbus Zagreb. Na satu Glazbene kulture učenici će:

  upoznati hrvatsku himnu Lijepa naša domovino

  usvojiti ritam, melodiju i tekst pjesme Serbus Zagreb

  razvijati slušnu koncentraciju, vokalnu tehniku, vještinu sviranja

  razvijati nacionalne osjećaje i ljubav za skupno muziciranje MATEMATIKA NJ: Ravna, zakrivljene i izlomljena crta Učenik će učiti o različitosti crta. Kroz sadrţaj nastavne jedinice učenik će:

  razumjeti i usvojiti pojmove: crta, ravna crta, zakrivljena crta i izlomljena crta

  razviti sposobnost zamjećivanja, imenovanja, usporeĎivanja i razlikovanja crta

  razvijati: paţnju, kulturu slušanja i govorenja, samostalnost i savjesnost u radu, strpljivost, upornost i urednost u izvršavanju zadataka te spretnost

  i preciznost TJELESNO - ZDRAVSTVENA KULTURA NT: Brzo trĉanje do 20 m iz visokog starta Bacanje loptice udalj s mjesta lijevom i desnom rukom Glavni B dio:elementarna igra Ribarova mreža Završni dio: gaĎanje loptom u cilj Svakodnevnim jutarnjim vjeţbanjem učenik će shvatiti tjelovjeţbu kao sastavni dio osobne odgovornosti za svoje zdravlje. Trčanjem će utjecati na razvoj aerobne izdrţljivosti i brzine, a bacanjem na razvoj koordinacije i eksplozivne snage ruku. Kroz nastavu TZK-e učenik će:

  razvijati osjećaj potrebe za kretanjem

  formirati karakterne crte kao što su upornost i istrajnost

  poštivati pravila igre i suigrače

  razviti navike za vjeţbanjem samostalno, u paru ili manjoj skupini

 • razviti svijest o potrebi suradnje i meĎusobnom pomaganju

  razvijati vještinu kontrole emocija i sposobnost timskog rada

  prihvatiti različitost i sport u prevenciji nasilja

  Ciljna grupa 1. razred ( 1. a,b,c i 1. razred PŠ Grobnik )

  Naĉin provedbe

  Model

  MeĎupredmetni: Hrvatski jezik, Priroda i društvo, Glazbena kultura, Tjelesno-zdravstvena kultura, Matematika

  Metode i oblici rada

  Oblici rada: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama Metode rada: razgovora, izlaganja, rada na tekstu, kritičkog mišljenja, praktičnih radova, demonstracije

  Resursi

  Za učenike:

  udţbenički kompleti- Eureka 1 (PD), Pčelica ( HJ ), Matematičke priče 1 ( M ), Glazbena kultura 1 ( GK ) Za učitelje:

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja GOO za osnovne i srednje škole ( Narodne novine 104/14 )

  internet, priručnici za učitelje

  Vremenik

  listopad, studeni 2015. i lipanj 2016.: Hrvatski jezik ( 2 ), Priroda i društvo ( 2 ), Glazbena kultura ( 1 ), Matematika ( 1 ), Likovna kultura ( 1 ), Tjelesno - zdravstvena kultura ( 1 )

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata

  vrednovanja plakat, letak, pisanka, opisno praćenje

  Troškovnik /

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Anita Zaharija, Lidija Molnar Čargonja, Tatjana Perhat, Sanja Sveško Šafar

 • Naziv

  2. Socijalne vještine i društvena solidarnost

  Svrha

  Učenik graĎanin koji će uljudno i s poštovanjem komunicirati sa svojom okolinom i koji će raditi na svom osobnom i socijalnom razvoju.

  Ishodi

  poznaje značenje slobode mišljenja i izraţavanja

  zna odrediti najčešće oblike nesporazuma, sukoba ili sporova u razredu, školi i lokalnoj zajednici

  razumije da je nenasilna komunikacija u obitelji, razredu, školi i lokalnoj zajednici ključ sigurnosti i uspjeha pojedinca

  zna objasniti ulogu suradnje, solidarnosti i aktivnog graĎanskog zalaganja za pravdu u suzbijanju isključenosti učenika i pomoći učenicima s posebnim potrebama

  Strukturne dimenzije

  graĊanske kompetencije:

  društvena dimenzija

  ljudsko-pravna dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Učenje će se realizirati slijedećim koracima: PRIRODA I DRUŠTVO Ĉlanovi obitelji Na satu Prirode i društva učenici će usporediti sličnosti i razlike meĎu ljudima s obzirom na srodstvo, te će naučiti razumjeti pojam obitelji i imenovati članove obitelji. VJERONAUK Imam svoje ime i svoje mjesto Svi smo vrijedni poštovanja Na satovima Vjeronauka učenici će izdvojiti uloge pojedinih članova u obitelji uz pomoć obiteljskih fotografija. Uočiti vaţnost imena te upoznati ostale članoverazredne zajednice i njihovu ulogu u zajednici.

  ENGLESKI JEZIK We are friends ( Ja i prijatelji ) Na satu Engleskog jezika učenici će vjeţbati pravilno komunicirati i odnositi se s poštovanjem prema drugoj osobi. Pokazivat će situacije iz udţbenika, mimikom pratiti zvučni zapis i glumiti uz slike koje vide ili rečenicu koju čuju. HRVATSKI JEZIK Lektira - Svjetlan Junaković: Dome,slatki dome Na satu Hrvatskog jezika učenici će poslušati slikovnicu koja govori o mišu koji se nakon dalekog putovanja vraća u svoj dom u kojem je ipak najsretniji i kojem pripada. Pouka priče je svevremenska: Svuda poĎi, ali doma doĎi, i Svugdje je lijepo ali doma je najljepše!

 • GLAZBENA KULTURA NJ: Svatko ima dom Uvod u učenje nove pjesmice Svatko ima svoj dom bit će dječja razmišljanja na temu dom, a završetak ilustracija s temom doma i obitelji.

  LIKOVNA KULTURA Ilustracija Motiv: Ilustracija priĉe Dome, slatki dome Učenici će prenijeti na papir ono što ih se najviše dojmilo u pročitanoj slikovnici. Radit će u paru, a na kraju ćemo objediniti radove u razrednu slikovnicu.

  Ciljna grupa 1. razred ( 1.abc i 1. razred PŠ Grobnik )

  Naĉin provedbe

  Model

  MeĎupredmetni : Priroda i društvo, Hrvatski jezik, Vjeronauk, Engleski jezik, Glazbena kultura, Likovna kultura

  Metode i oblici rada

  Oblici: individualni, čelni, rad u paru, grupni rad Metode : razgovor, izlaganje, slušanje, pjevanje, igranje uloga, izvoĎenje zaključaka, mimika, ponavljanje po modelu,praktični radovi

  Resursi

  Udţbenici i radne biljeţnice iz Vjeronauka i Engleskog jezika,slikovnica Svjetlana Junakovića: Dome, slatki dome, glazbena podloga, udţbenički kompleti iz Hrvatskog i Engleskog jezika, Vjeronauka, Prirode i društva te Glazbene kulture

  Vremenik

  rujan , listopad i studeni 2015. godine: Hrvatski jezik (1), Engleski jezik (1), Glazbena kultura (1), Vjeronauk ( 2 ), Priroda i društvo ( 1 ), Likovna kultura ( 1 )

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praćenje, crtani radovi, pjevanje pjesmice, dramska etida

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Anita Zaharija, Lidija Molnar Čargonja, Tatjana Perhat, Sanja Sveško Šafar, Vladimir Perković, Marta Zoretić, Elio Verban

 • TEME GRAĐANSKOG ODGOJA NA SATOVIMA RAZREDNE ZAJEDNICE

  1.a,b,c razred i 1. razred PŠ Grobnik

  Tema: Vremenik:

  1. Kućni red škole rujan 2015.

  2. Razredna zaduţenja rujan 2015.

  3. Jabuka na dar listopad 2015.

  4. Kako i zašto štedimo listopad 2015.

  5. Bonton – pravila lijepog ponašanja studeni 2015.

  6. Sudjelovanje na humanitarnom koncertu i prodajnoj

  izloţbi učeničkih radova

  prosinac 2015.

  7. Njegovanje maskiranih običaja u zavičaju siječanj 2016.

  8. Uredimo našu učionicu i vanjski prostor ispred

  učionice

  oţujak 2016.

  9. Voće, povrće i zdravlje travanj 2016.

  10. PosuĎivanje i čuvanje tuĎih stvari travanj 2016.

 • DRUGI RAZREDI:

  2.a,b,c razred i 2. razred PŠ Grobnik

  1.

  Prava, slobode, duţnosti i odgovornosti PRIRODA I DRUŠTVO: Ponašanje u školi

  Uĉeniĉka prava i duţnosti

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA: Elementarne i štafetne igre

  2.

  Osobni identitet, kulturni identiteti i meĊukulturni dijalog GLAZBENA KULTURA: Dom (pjevanje),

  Lijepa naša domovino (slušanje)

  LIKOVNA KULTURA: Obiteljsko stablo

  VJERONAUK: Ljudi ţive u nadi i išĉekivanju

  HRVATSKI JEZIK: Dubravko Horvatić: Bez pomoći ĉarobnjaka Nevenka Videk: Domovina

  PRIRODA I DRUŠTVO: Uskrs

  ENGLESKI JEZIK: Christmans

  3.

  Zaštita okoliša i odrţivi razvoj PRIRODA I DRUŠTVO: Zaštita i ĉuvanje okoliša

  LIKOVNA KULTURA: Znak zabrane oneĉišćenja Zemlje (grafiĉki dizajn)

  4.

  Upravljanje financijama

  MATEMATIKA: Kune i lipe

  HRVATSKI JEZIK - Sakupljanje dobrotvornih priloga i pomoć potrebitima

  5.

  Socijalne vještine HRVATSKI JEZIK: Jozo Bozo: Dar

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA: Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala

 • Nositelji:

  Adela Malnar, uĉiteljica RN-e u 2.a razredu

  Ivana Manjgotić, uĉiteljica RN-e u 2.b razredu

  Đeni Kunsek, uĉiteljica RN-e u 2.c razredu

  Sanja Sveško Šafar, uĉiteljica RN-e u 2. r. PŠ Grobnik

  Vladimir Perković, uĉitelj Engleskoga jezika

  Kornelija Radošević i Marta Zoretić, vjerouĉitelji

  uĉenici 2. a,b,c razreda i 2. razreda PŠ Grobnik

 • Naziv

  1. Prava, slobode, duţnosti i odgovornosti

  Svrha

  Učenik graĎanin koji će razumjeti i poštivati pravila ponašanja, štititi svoja

  prava i prava drugih, izvršavati svoje duţnosti te prihvatiti odgovornost za

  svoje postupke.

  Ishodi

  shvaća razred i školu kao zajednicu učenika, nastavnika, drugih zaposlenika i roditelja, koja djeluje prema odreĎenim pravilima

  zna što su pravila i razumije da se tim pravilima odreĎuju prava i odgovornosti svih članova školske zajednice, da se njima štiti dobrobit svih na temelju zajedničkih vrijednosti i da ona podjednako obvezuju sve u razredu i školi

  uočava, analizira i vrednuje situacije u kojima se krše njegova/njezina prava i prava drugih učenika

  ispravno identificira pravo koje je prekršeno, prekršitelja i ţrtvu

  konstruktivno sudjeluje u donošenju odluka i pravila vaţnih za ţivot i rad u razredu i školi te u odreĎivanju mjera za prekršitelje

  predano štiti svoja prava i prava drugih u razredu i školi

  pokazuje sklonost istraţivanju problema i nenasilnom rješavanju sporova i sukoba meĎu učenicima

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  ljudsko-pravna dimenzija

  društvena dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Učenje će se realizirati sljedećim koracima: PRIRODA I DRUŠTVO Ponašanje u školi Učenicima se prezentiraju dva kratka filma koja prikazuju različita ponašanja u školi. Učenici s učiteljem usmeno analiziraju viĎene primjere i iznose svoja mišljenja i zapaţanja o tome zašto su pojedina ponašanja nepoţeljna u školi, na koji način takvim ponašanjem moţemo štetiti drugima, tko se treba drţati navedenih pravila… Učenici se dijele u grupe koje izraĎuju plakate o poţeljnom i nepoţeljnom ponašanju u školi. Uĉeniĉka prava i duţnosti Učenici u grupama slaţu puzzle koje prikazuju pojedina prava i duţnosti. Nakon što sloţe sliku unutar grupe razgovaraju o tome koje bi pravo ili duţnost slika mogla predstavljati, zašto je ono nama vaţno i kako bismo se osjećali da nam to netko brani. Svaka grupa potom dobije zadatak ukratko predstaviti jedno pravo ili duţnost, a učenici s učiteljem sastavljaju umnu mapu. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Elementarne i štafetne igre Učenik će shvatiti tjelovjeţbu kao sastavni dio osobne odgovornosti za svoje zdravlje te će formirati karakterne crte kao što su upornost i ustrajnost. Budući da prostor za vjeţbanje dijeli s drugim učenicima, razvijat će svijest o potrebi suradnje i meĎusobnom pomaganju, vještinu kontrole emocija, poštivati pravila igre i suigrače te će prihvatiti različitost i sport u prevenciji nasilja.

 • Učenici će opće pripremne vjeţbe izvoditi u paru kako bi se razvijala svijest o potrebi suradnje, a potom će u glavnom dijelu sata istu razvijati kroz štafetne i elementarne igre u kojima će biti dio grupe. Učenici će uvidjeti da se nepoštivanje drugih učenika i pravila igre negativno odraţava na cijelu grupu.

  Ciljna grupa 2. a,b,c razred i 2. razred PŠ Grobnik

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni: Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura

  Metode i oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama Metode: razgovora, izlaganja, kritičkog mišljenja, praktičnih radova, demonstracije, vjeţbanja

  Resursi

  Za učenike:

  udţbenički kompleti- Eureka 2 (PID)

  Za učitelje:

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja GOO za osnovne i srednje škole ( Narodne novine 104/14 )

  udţbenički komplet Eureka 2 (PID)

  Pejčić, A.: Kineziološke aktivnostiza djecu predškolske i rane školske dobi, Visoka učiteljska škola Rijeka, Rijeka 2005.

  internet, priručnici za učitelje

  Vremenik

  rujan 2015. i oţujak 2016.: Priroda i društvo (2), Tjelesna i zdravstvena kultura (1)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata

  vrednovanja opisno praćenje, samovrednovanje

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Adela Malnar, Ivana Manjgotić, Đeni Kunsek, Sanja Sveško Šafar

 • Naziv

  2. Osobni identitet, kulturni identitet i meĊukulturni

  dijalog

  Svrha

  Učenik graĎanin koji će njegovati vlastite običaje i tradiciju, razumjeti i

  poštivati vjersku, ali i druge različitosti u društvu.

  Ishodi

  razumije vezu izmeĎu pojedinačnog i grupnog identiteta,

  opisuje značajke svog i zavičajnog identiteta,

  zna da školu i lokalnu zajednicu čini više kultura koje se nalaze u stalnoj interakciji;

  poznaje različite identitete koji postoje u razredu, školi i lokalnoj zajednici prema, spolnoj, jezičnoj, religijskoj i nacionalnoj pripadnosti;

  razumije da pripadnici različitih kultura mogu imati različite stavove o istoj temi;

  poštuju i podupiru jedni druge te ako zajednički pridonose razvoju zajednice kao cjeline;

  sudjeluje u humanitarnim akcijama i istraţivačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca, grupe te školske i lokalne zajednice

  koristi osnovne tehnike timskog rada poput aktivnog slušanja drugoga, pregovaranja i posredovanja, analizira i izvodi zaključke poštujući mišljenja

  pokazuje interes, osjetljivost, otvorenost i poštovanje prema kulturno drugačijima u razredu, školi i lokalnoj zajednici

  rado suraĎuje s učenicima koji pripadaju drugim kulturama

  pokazuje privrţenost očuvanju zavičajne kulturne, znamenitosti te poštuje različitosti

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  meĎukulturna dimenzija

  društvena dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Učenje će se realizirati sljedećim koracima: GLAZBENA KULTURA Dom (pjevanje) Prije pjevanja pjesmice učitelj pita učenike što njima znači riječ „dom“, što njima njihov dom svepruţa te što jedan dom čini toplim i dragim. Na kraju sata učenici uz učiteljevu pomoć pišu još jednu završnu strofu o njihovom domu i onome što ih čini sretnima u njemu. Lijepa naša domovino (slušanje) Učitelj učenicima najavljuje himnu Republike Hrvatske i pravila ponašanja za vrijeme slušanja iste. Učenici mirno stoje i slušaju. Nakon slušanja učitelj pita učenike jesu li se već susreli sa himnom i ako da, gdje. Učenici pokušavaju odgovoriti što jedna himna znači za drţavu i njene graĎane- pruţa li ona osjećaj zajedništva. Neki učenici koji znaju, mogu pokušati izrecitirati riječi pred razredom uz učiteljevu pomoć. Dok oni koji ne znaju uče prve dvije strofe.

 • LIKOVNA KULTURA Obiteljsko stablo Učenici se prisjećaju sata Prirode i društva nastavne teme „Obitelj“. Prisjećaju se što je to uţa obitelj, a što šira, da su njihovi bake i djedovi roditelji njihovih roditelja te da je njihova cijela obitelj povezana. Učenici govore koliko često posjećuju njihove bake i djedove, kakvi su i što vole raditi sa njima. Učitelj im nakon razgovora pokazuje kako se njihovu povezanost šire obitelji moţe vrlo lako prikazati uz pomoć obiteljskog stabla na čijoj će bazi nalijepiti svoju sliku. Na kraju sata učenici izlaţu svoje radove i uz pomoć njih govore kako im se zovu djedovi i bake te čiji su oni roditelji. HRVATSKI JEZIK Dubravko Horvatić: Bez pomoći ĉarobnjaka Učenici razgovaraju o maškarama, vole li se maskirati te što ih pritom posebno veseli. Učitelj učenicima prezentira povijest maskiranja u našim krajevima, pokazuje slike tradicionalnih maski našeg zavičaja i povezuje ih s povijesnim pričama o bitci s Tatarima na Grobničkom polju. Učenici potom obraĎuju pjesmu Bez pomoći čarobnjaka. Nevenka Videk: Domovina Nakon izraţajnog čitanja učenici odgovaraju na pitanja što njima znači njihova domovina Republika Hrvatska, te kako bi ju opisali nekome tko ju nikada nije vidio. Učitelj pomaţe učenicima u odgovoru lijepeći na ploču različite slike pejzaţa Republike Hrvatske. Učitelj ih pita zašto vole svoju drţavu. Na kraju sata učenici crtaju pejzaţe njihove domovine. VJERONAUK Ljudi ţive u nadi i išĉekivanju Učenici se upoznaju s pojmom Došašća ili Adventa, razgovaraju o raznim načinima pripreme za blagdan Boţića. Uočavaju kako na svijetu postoji puno obitelji koje si ne mogu priuštiti lijep Boţić. Učenici razgovaraju o načinima uz pomoću kojih se moţe pomoći takvim obiteljima. Sudjeluju u humanitarnoj akciji ˝Za 1000 radosti˝. IzraĎuju svoj adventski vjenčić uz pomoć kojeg se i sami pripremaju za Isusovo roĎenje. Razgovaraju o običajima vezanima uz slavlje blagdana, pjevaju adventske i boţićne pjesme, izraĎuju boţićne ukrase. PRIRODA I DRUŠTVO Uskrs Bliţe se uskršnji blagdani, vodimo razgovor o blagdanu Uskrsa: kada se

  slavi, tko ga slavi, kako se obiljeţava u domovima vjernika. Razgovaramo

  o tome da u našoj zajednici i u razredu postoje osobe koje su druge

  vjeroispovijesti, a oni nam ukratko prezentiraju svoje blagdane i načine na

  koje ih proslavljaju. Razgovaramo o običajima obiljeţavanja Uskrsa i u

  drugim zemljama. Učenici samostalno izraĎuju uskršnja jaja od kolaţ

  papira.

 • ENGLESKI JEZIK

  Christmans

  Učenici se upoznaju sa smislom blagdana. Naučit će čestitati blagdane na

  engleskom jeziku i poneku pjesmicu koja ide uz njih.

  Ciljna grupa 2.a,b,c i 2. razred PŠ Grobnik

  Naĉin provedbe

  Model

  MeĎupredmetni : Priroda i društvo, Hrvatski jezik, Vjeronauk, Engleski jezik, Glazbena kultura, Likovna kultura

  Metode i oblici rada

  Oblici: frontalni, individualni rad Metode : razgovor, izlaganje, demonstracija, praktičan rad, slušanje, pjevanje, crtanje

  Resursi

  Za učenike:

  udţbenički kompleti iz Vjeronauka, Engleskog i Njemačkog jezika

  udţbenički kompleti: Eureka 2 (PID), Zlatna vrata 2 (HJ), Razigrani zvuci 2 (GK)

  CD, slike, crteţi, fotografije i predmeti Za učitelje:

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja GOO za osnovne i srednje škole ( Narodne novine 104/14 )

  Internet, udţbenički kompleti, priručnici za učitelje

  Vremenik

  listopad, studeni i prosinac 2015. godine; siječanj, oţujak i lipanj 2016.: Glazbena kultura (2), Likovna kultura (1)Hrvatski jezik (2), Engleski jezik (1), Vjeronauk (1), Priroda i društvo (1)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata

  vrednovanja

  opisno praćenje, crtani / likovni radovi, pjevanje pjesmice, samovrednovanje

  Troškovnik /

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Adela Malnar, Ivana Manjgotić, Đeni Kunsek, Sanja Sveško Šafar; Vladimir Perković, učitelj Engleskoga jezika; vjeroučitelji: Kornelija Radošević i Marta Zoretić

 • Naziv

  3. Zaštita okoliša i odrţivi razvoj

  Svrha

  Učenik graĎanin koji će odrediti što je zdrav okoliš, zašto je vaţan za

  očuvanje ţivota i sudjelovati u njegovoj zaštiti

  Ishodi

  objašnjava značenje i vaţnost prava na zdrav okoliš,

  aktivno sudjeluje u uočavanju i istraţivanju stanja okoliša,

  koristi odgovarajuće postupke zaštite okoliša

  pokazuje privrţenost očuvanju prirodnog bogatstva u svom zavičaju i domovini

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  ekološka dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Učenje će se realizirati sljedećim koracima: PRIRODA I DRUŠTVO Zaštita i ĉuvanje okoliša Učitelj razgovara sa učenicima o vaţnosti zaštite okoliša- što je to okoliš,

  koja je razlika izmeĎu onečišćenog i ureĎenog okoliša, kako ćemo

  spriječiti onečišćenje okoliša, što je to recikliranje... Na glavnom dijelu sata,

  učenici se dijele u skupine po četiri i dobivaju zadatak da osmisle neki

  način na koji će očistiti, zaštititi i očuvati neki okoliš u njihovoj neposrednoj

  blizini. Na završnom dijelu učenici izlaţu svoje projekte i odgovaraju na

  pitanja drugih učenika.

  LIKOVNA KULTURA

  Znak zabrane oneĉišćenja Zemlje

  Grafički dizajn, vizualni znak

  Likovno područje: dizajn, slikanje

  Motiv: Znak zabrane onečišćenja Zemlje

  Likovna tehnika: kolaţ – papir

  Kako bi obiljeţili Dan planete Zemlje i pomogli spriječiti daljnje onečišćenje

  okoliša i time zaštitili svoje pravo na zdrav okoliš, učenici će dobiti zadatak

  osmisliti znak zabrane onečišćenja Zemlje.

  Ciljna grupa 2.a,b,c i 2. razred PŠ Grobnik

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni : Priroda i društvo, Likovna kultura

  Metode i oblici rada

  Oblici: individualni, grupni rad Metode : razgovor, izlaganje, izvoĎenje zaključaka, praktični radovi

  Resursi

  Za učenike:

 • udţbenički kompleti- Eureka 2 (PID)

  Za učitelje:

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja GOO za osnovne i srednje škole ( Narodne novine 104/14 )

  udţbenički komplet Eureka 2 (PID)

  internet, priručnici za učitelje

  Vremenik

  travanj 2016.: Priroda i društvo (1), Likovna kultura (1)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata

  vrednovanja opisno praćenje, crtani radovi, samovrednovanje

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Adela Malnar, Ivana Manjgotić, Đeni Kunsek, Sanja Sveško Šafar

 • Naziv

  4. Upravljanje financijama

  Svrha

  Učenik graĎanin koji će svojim riječima opisati vaţnost štednje i negativne

  posljedice prekomjerne potrošnje, sudjelovati u razrednoj štednji,

  izračunavati i planirati potrošnju.

  Ishodi

  razumije značenje nametnute potrošnje, vaţnost planirane kupnje i posljedice koje neodgovorno i neracionalno trošenje novca ima za pojedinca, obitelj i zajednicu

  sudjeluje u humanitarnim akcijama koji su usmjereni na dobrobit pojedinca, grupe te školske i lokalne zajednice

  pokazuje sklonost racionalnom trošenju i upravljanju novcem te pruţa otpor nametnutoj potrošnji

  Strukturne dimenzije

  graĊanske kompetencije:

  gospodarska dimenzija

  meĎukulturna dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Učenje će se realizirati sljedećim koracima: MATEMATIKA Kune i lipe Učitelj u uvodnom dijelu sata pita učenike znaju li što nam je potrebno pri kupovini. Oni odgovaraju „Novac“, a učitelj ih potom upoznaje s hrvatskom valutom – kunama i lipama. Razgovaraju o tome imaju li oni ušteĎevinu, za što štede te ih upozorava na vaţnost planiranje kupnje te ih navodi da zaključe koje bi posljedice bile kada bi oni i njihovi roditelji neodgovorno i neracionalno trošili novac. Učenici izrezuju s nastavnih listića modele kovanica i novčanica, a potom se igraju posjeta trgovini. HRVATSKI JEZIK

  Jeziĉno izraţavanje:Sakupljanje dobrotvornih priloga i pomoć potrebitima Učenici će navesti u kojim su humanitarnim akcijama u ovoj školskoj godini sudjelovali, opisati razlike izmeĎu akcija (dobrovoljni novčani prilozi ili donacije u obliku hrane ili higijenskih potrepština), čime će osvijestiti potrebu za racionalnim trošenjem i upravljanjem novcem te pruţiti otpor nametnutoj potrošnji.

  Ciljna grupa 2.abc i 2. razred PŠ Grobnik

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni : Matematika, Hrvatski jezik

  Metode i oblici rada

  Oblici: individualni, grupni rad Metode : razgovor, izlaganje, igranje uloga, izvoĎenje zaključaka

  Resursi

  Za učenike:

  udţbenički kompleti- Nove matematičke priče 2 (MAT) i Zlatna vrata

 • 2 (HJ)

  Za učitelje:

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja GOO za osnovne i srednje škole ( Narodne novine 104/14 )

  Udţbenički komplet Nove matematičke priče 2 (MAT) i Zlatna vrata 2 (HJ)

  internet, priručnici za učitelje

  Vremenik

  prosinac 2015. i siječanj 2016.: Hrvatski jezik (1), Matematika (1)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata

  vrednovanja opisno praćenje, samovrednovanje

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Adela Malnar, Ivana Manjgotić, Đeni Kunsek, Sanja Sveško Šafar

 • Naziv

  5. Socijalne vještine

  Svrha

  Učenik graĎanin koji će znati prepoznati svoje »jake i slabe strane« i

  kontrolirati vlastite emocije.

  Ishodi

  zna odrediti najčešće oblike nesporazuma, sukoba ili sporova u razredu, školi i lokalnoj zajednici, povezati ih s pravima te objasniti uzroke i posljedice;

  koristi osnovne tehnike timskog rada i nenasilnog rješavanja sukoba, uključujući vještinu odgaĎanja odgovora, aktivnog slušanja drugoga, pregovaranja i posredovanja;

  analizira i izvodi zaključke poštujući mišljenja drugih

  pokazuje sklonost istraţivanju problema i nenasilnom rješavanju sporova i sukoba meĎu učenicima;

  pokazuje solidarnost i pruţa pomoć učenicima koji su ţrtve nasilja meĎu učenicima i isključenim učenicima

  poštuje tuĎe emocije

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  društvena dimenzija

  ljudsko-pravna dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Učenje će se realizirati sljedećim koracima: HRVATSKI JEZIK Jozo Bozo: Dar Učitelj pokazuje učenicima slike sportaša, poznatih glazbenika, glumaca, znanstvenika… Učenici prepoznaju osobe na slikama i razgovaraju o tome na kojim su poljima navedeni postigli uspjeh. Učitelj ih potom navodi da doĎu do zaključka da za svaki uspjeh treba uloţiti mnogo truda (česti treninzi, puno učenja, dobro poznavanje prirodnih znanosti…). Učitelj postavlja pitanja učenicima misli li da je svaka od tih osoba nuţno uspješna i na nekom drugom polju (primjerice glumac s viškom kilograma u sportu) i što bi trebao napraviti da bude uspješniji, objašnjava im kako nismo svi nadareni za iste stvari, ali trudom moţemo poboljšati svoje sposobnosti. Učenici obraĎuju pjesmu.

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

  Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala u paru te potom momčadska igra nogomet potaknut će učenika da poštuje pravila igre i suigrače, razvit će navike za vjeţbanjem u paru ili manjoj skupini i svijest o potrebi suradnje i meĎusobnom pomaganju. Kroz navedene tjelesne aktivnosti razvijat će vještinu kontrole emocija, suradnju u timu i potrebu za poštivanjem i prihvaćanjem tuĎeg mišljenja shvatiti vaţnost poštivanja pravila igre, tolerancije.

  Ciljna grupa 2.abc i 2. razred PŠ Grobnik

 • Naĉin provedbe

  Model

  MeĎupredmetni : Hrvatski jezik, Tjelesna i zdravstvena kultura

  Metode i oblici rada

  Oblici: individualni, rad u paru, grupni rad Metode : razgovor, izlaganje, rad na tekstu, igranje uloga, izvoĎenje zaključaka, praktični radovi, vjeţbanje

  Resursi

  Za učenike:

  udţbenički kompleti- Zlatna vrata 2 (HJ)

  Za učitelje:

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja GOO za osnovne i srednje škole ( Narodne novine 104/14 )

  Udţbenički komplet Zlatna vrata 2 (HJ) s priručnikom

  Pejčić, A.: Kineziološke aktivnostiza djecu predškolske i rane školske dobi, Visoka učiteljska škola Rijeka, Rijeka 2005.

  Internet

  Vremenik

  rujan 2015. i lipanj 2016.: Hrvatski jezik (1), Tjelesna i zdravstvena kultura (1)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata

  vrednovanja opisno praćenje, samovrednovanje

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Adela Malnar, Ivana Manjgotić, Đeni Kunsek, Sanja Sveško Šafar

 • TEME GRAĐANSKOG ODGOJA NA SATOVIMA RAZREDNE ZAJEDNICE

  2.a,b,c razred i 2. razred PŠ Grobnik

  Tema:

  Vremenik:

  1. Kućni red škole i razredna zaduţenja rujan 2015.

  2. Izbor predsjednika razreda te predstavnika za VU-a rujan 2015.

  3. Vaţnost poštivanja ljudskih prava rujan 2015.

  4. Moja zajednica i ja listopad 2015.

  5. Tolerancija studeni 2015.

  6. Temeljne komunikacijske vještine prosinac 2015.

  7. Pomaţem svojim prijateljima; Što kad se naĎem u

  sukobu?

  siječanj 2016.

  8. Moja uloga u očuvanju prirode travanj 2016.

  9. Koje vrste povrća rastu u našem vrtu? travanj 2016.

  10. Tjedan Crvenog kriţa; Oboji svijet tolerancijom svibanj 2016.

 • TREĆI RAZREDI:

  3.a,b,c razred i 3. razred PŠ Grobnik

  1. Moja obitelj, prijatelji i ja

  ENGLESKI JEZIK: Robbijeva prijateljica

  HRVATSKI JEZIK : Stjepan Lice: U bakinu zagrljaju

  Opis lika

  LIKOVNA KULTURA: Ploha – modelacija i modulacija - portret (baka)

  VJERONAUK: Znakovi Boţje dobrote

  PRIRODA I DRUŠTVO: Predci i potomci

  2.

  Slobodno vrijeme i sport

  ENGLESKI JEZIK: Uţurbani tjedan

  TJELESNO-ZDRAVSTVENA KULTURA: Igre

  3.

  Sloboda izraţavanja i demokratski izbori u razredu i školi

  HRVATSKI JEZIK: Mato Lovrak: Vlak u snijegu

  GLAZBENA KULTURA:Pjevanje pjesma o prijateljstvu i slozi: Zapjevajmo sloţno svi, Prijateljstvo pravo, Himna zadrugara

  SAT RAZREDNOG ODJELA: Razredni izbori - kandidatura i izbori za predsjednika razrednog odjela i predstavnikarazrednog odjela u Vijeću uĉenika

  MATEMATIKA: Brojevi do 100

  VJERONAUK: Razgovor s Bogom Deset Boţjih zapovijedi

  Moja pravila za izbjegavanje sukoba i nasilja

 • Nositelji:

  Jasna Juretić, uĉiteljica RN-e u 3. a razredu

  Neda Kanjer, uĉiteljica RN-e u 3.b razredu

  Bosiljka Klemen / Andreja Miler, uĉiteljica RN-e u 3.c razredu

  Tanja Šojat, uĉiteljica RN-e u 3. razredu PŠ Grobnik

  Vladimir Perković, uĉitelj Engleskoga jezika

  Marta Zoretić, vjerouĉiteljica

  Gordana Manojlović, uĉiteljica Njemaĉkoga jezika

  uĉenici 3. a,b,c razreda i 3. razreda PŠ Grobnik

 • Naziv

  1. Moja obitelj, prijatelji i ja

  Svrha

  Osvijestiti učenike o vaţnosti prihvaćanja osoba koje ih okruţuju bez obzira na njihovu različitost. Prepoznati ponašanja koja su posljedica predrasuda. Prepoznati i cijeniti vaţnost obitelji.

  Ishodi

  Učenik/ graĎanin će moći:

  razumjeti razlike, ali i sličnosti izmeĎu sebe samih i prijatelja u razredu

  razumjeti vaţnost odbacivanja predrasuda, prihvaćanje identiteta drugih učenika, ali i svojeg osobnog identiteta

  izdvojiti osobine likova i uočiti poruku

  razvijati osjećaj ljubavi i dobrote prema bliţnjemu

  motivirati osobni angaţman učenika za djelotvornu ljubav

  uspostaviti ravnopravne odnose sa starijim članovima obitelji

  osvijestiti svoj odnos prema predcima; osvijestiti zasluţnost predaka za sve što imamo

  uvaţavati tuĎa razmišljanja

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  meĎukulturalna dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  ENGLESKI JEZIK

  Robbijeva prijateljica

  Nakon čitanja i slušanja teksta iz udţbenika učenici s učiteljicom

  razgovaraju što čini lik iz udţbenika posebnim, što ga čini drugačijim, a

  što ga čini prijateljem. Kroz razgovor učenici osvješćuju vaţnost

  prihvaćanja ljudi oko sebe koji imaju drugačije interese i obitelji. Učenici,

  kroz pitanja iz udţbenika, odgovaraju na pitanja o sebi. Potom pišu kratke

  rečenice o sebi koje će predstaviti svojoj skupini od 4 učenika. Po čemu

  smo posebni? Po čemu smo jednaki? Zaključci se prezentiraju ostatku

  razreda.

  HRVATSKI JEZIK

  K- Stjepan Lice: U bakinu zagrljaju

  Nakon interpretacije razgovarati i pripovijedati kako su i kome pokazati

  ljubav, ističu vaţnost starih ljudi u našim ţivotima

  JI-Opisivanje lika (baka)

  LIKOVNA KULTURA Ploha – modelacija i modulacija: portret (baka)

 • VJERONAUK Znakovi Boţje dobrote Učenici donose obiteljske fotografije, opisuju članove obitelji, izraĎuju plakate i pišu molitvu zahvalnicu za obitelj PRIRODA I DRUŠTVO Predci i potomci Učenici donose materijale koji svjedoče o ţivotu predaka, razgovaraju o njemu, spoznaju nove nastavne sadrţaje (predci i potomci), odgovaraju na pitanja i crtaju obiteljsko stablo.

  Ciljna grupa

  3. a,b,c razred i 3. razred PŠ Grobnik

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni: Engleski jezik, Hrvatski jezik , Likovna kultura, Vjeronauk

  Metode i oblici rada

  Oblici rada: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama Metode rada: razgovora, čitanja, slušanja, izlaganja, rada na knjiţevnom tekstu, kritičkog mišljenja, odgovaranje na pitanja, praktičnih radova, demonstracije, prezentacije,pisanje o sebi

  Resursi

  udţbenici, čitanka, CD, pisaći i crtaći pribor, fotografije iz obiteljskog albuma

  Vremenik studeni,2015.: Hrvatski jezik (2), Likovna kultura (1), Vjeronauk (1) travanj 2016.: Priroda i društvo (1) lipanj, 2016. Engleski jezik (1)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

  odgovori na pitanja, prezentacije, opisno praćenje

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Jasna Juretić, Neda Kanjer, Bosiljka Klemen/Andreja Miler, Tanja

  Šojat, Vladimir Perković, Gordana Manojlović i Marta Zoretić

 • Naziv

  2. Slobodno vrijeme i sport

  Svrha

  Osvijestiti učenike o vaţnosti bavljenja sportom u slobodno vrijeme,

  osvijestiti pravila timskog rada i suradnje.

  Ishodi

  Učenik/graĎanin će moći:

  nabrojati sportove i aktivnosti s kojima se bave u slobodno vrijeme

  shvatiti vaţnost sudjelovanja u timskim aktivnostima

  shvatiti vaţnost izraţavanja svojeg mišljenja, ali i potrebu za poštivanjem i prihvaćanjem tuĎeg mišljenja

  razvijati prijateljstvo,inicijativnost,potrebu za suradnjom

  shvatiti vaţnost poštivanja pravila igre, tolerancije

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  društvena dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  ENGLESKI JEZIK Uţurbani tjedan Razgovaramo s učenicima o vaţnosti bavljenja sportom ilinekom drugom vrstom aktivnosti u slobodno vrijeme. Tumačimo i razgovaramo o aktivnostima koje rade individualno ili grupno. Razgovaramo o tome što čini uspješan tim, koje su prednosti i nedostaci samostalnog rada naspram rada u skupini. Potom učenici smišljaju upitnik kojim će intervjuirati druge učenike u razredu u vezi njihovih hobija i interesa. Učenici rade u paru. Potom se razdvoje i svaki učenik intervjuira jednog od ostalih učenika u razredu. Prezentiraju rezultate svojih upitnika. TJELESNO – ZDRAVSTVENA KULTURA Igre Razgovarati o HOD-u, vaţnosti bavljenja sportom,pravilnom odnosu prema suigračima i protivnicima te poštivanju pravila u igri. Prezentacija atletike, momčadske i štafetne igre.

  Ciljna grupa

  3. a,b,c razred, 3.razred PŠ Grobnik

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni: Engleski jezik, Tjelesno – zdravstvena kultura

  Metode i oblici rada

  Oblici rada: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama Metode rada: razgovor, demonstracija, pisanje, intervjuiranje, crtanje, prezentiranje

  Resursi papiri, pisaći i crtaći pribor, sportski rekviziti

  Vremenik listopad 2015.: Tjelesno – zdravstvena kultura ( 2 ) prosinac, 2015.: Engleski jezik (1)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

  prezentacija rezultata intervjua, listići s pitanjima, opisno praćenje

  Nositelj odgovornosti učitelji: Jasna Juretić, Neda Kanjer, Bosiljka Klemen/Andreja Miler, Tanja

  Šojat, Vladimir Perković

 • Naziv

  3. Sloboda izraţavanja i demokratski izbori u razredu i

  školi Svrha

  Učenik graĎanin primjenjuje pravo izraţavanja na različite načine i štiti prava drugih Učenik aktivno i odgovorno sudjeluje u razvijanju demokratskih odnosa u razredu te sudjelovanju u izborima

  Ishodi

  Učenik/graĎanin će moći:

  izraziti doţivljaj knjiţevnog djela, izdvojiti osobine likova i poruke djela

  aktivno pridonositi izgradnji razreda i škole kao demokratske zajednice

  pokazivati osnovne vještine komunikacije

  navoditi što je sloboda izraţavanja

  razvijati pozitivne etičke osobine, zajedništvo, potrebu meĎusobnog pomaganja i poštovanja

  objašnjavati, navoditi argumente i zastupati svoje mišljenje

  stvarati vedru radnu atmosferu

  razvijati povjerenje prema drugima, shvatiti da je dobrota temeljni poziv čovjekova ţivota, shvatiti vaţnost zajedništva

  aktivno i konstruktivno sudjelovati u utvrĎivanju kriterija za izbor predstavnika razrednog odjela

  koristi vještine sudjelovanja u izbornim procesima kao glasač i kandidat

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  politička i društvena dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  HRVATSKI JEZIK K - M. Lovrak: Vlak u snijegu,dječji roman Igrati igru asocijacije, razgovarati, najaviti temu, izraţavati svoje dojmove o pročitanom dijelu, interpretacija, raditi u skupinama na zadacima u radnoj biljeţnici i prezentirati svoje radove MK-Nakon gledanja dječjeg filma Vlak u snijegu izraţavati svoje dojmove, analizirati film i osobine likova.Razgovarati o redoslijedu dogaĎaja. Usporediti film i roman. Prepričavati filmsku priču. GLAZBENA KULTURA

  pogaĎati naslov pjesme

  pjevati i ponavljati pjesmice o prijateljstvu: Zapjevajmo složno svi, Prijateljstvo pravo, Himna zadrugara

  svirati ritam i dobe

  oponašati zvukove vlaka i improvizirati pokretom SAT RAZREDNOG ODJELA

 • razgovarati o demokratskoj zajednici, vaţnosti odreĎivanja pravila izbora i potrebnih obiljeţja kandidata za uspješno obavljanje predsjednika razrednog odjela i predstavnika u Vijeću učenika.

  provesti izbor tajnim glasanjem (kandidatura i izbori)

  istaknuti izabrane kandidate MATEMATIKA

  prebrojavanje glasova VJERONAUK

  razgovarati o Bogu koji nas uči da volimo jedni druge a posebno svoje bliţnje

  10 Boţjih zapovijedi

  napisati vlastita pravila (zapovijedi) za izbjegavanje nasilja i

  sukoba meĎu svojim vršnjacima

  Ciljna grupa

  3. a,b,c razred, 3.razred PŠ Grobnik

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni: Hrvatski jezik, Glazbena kultura, Matematika, SRO, Vjeronauk

  Metode i oblici rada

  Oblici rada: individualni, frontalni, rad u skupinama Metode rada: razgovora, izlaganja, rada na tekstu, kritičkog mišljenja, suradničko učenje i demonstracija

  Resursi knjiga, čitanka, film, CD,udţbenik, glasački listići, glasačka kutija

  Vremenik rujan 2015.: SRO ( 1 ), Matematika ( 1 ) siječanj-oţujak, 2016.: Hrvatski jezik ( 4) Vjeronauk ( 1 ) lipanj 2016.: Glazbena kultura ( 1 )

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

  opisno praćenje

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Jasna Juretić, Neda Kanjer, Bosiljka Klemen/Andreja Miler, Tanja

  Šojat, Marta Zoretić

 • TEME GRAĐANSKOG ODGOJA NA SATOVIMA RAZREDNE ZAJEDNICE

  3.a,b,c razred i 3. razred PŠ Grobnik

  Tema: Vremenik:

  1. Biranje predsjednika i zamjenika RO-a i predstavnika

  u VU-a

  rujan 2015.

  2. Samopoštovanje listopad 2015.

  3. Dan sjećanja na mrtve studeni 2015.

  4. Sličnosti i razlike studeni 2015.

  5. Komunikacijske vještine siječanj 2016.

  6. Socijalne vještine veljača 2016.

  7. Zauzimanje za sebe oţujak 2016.

  8. Voće, povrće i zdravlje travanj 2016.

  9. Dan planeta Zemlje – Europa u RH travanj 2016.

  10. Naš uspjeh na kraju trećeg razreda lipanj 2016.

 • ĈETVRTI RAZREDI:

  4.a,b,c razred i 4. razred PŠ Grobnik

  1.

  Uĉenik kao graĊanin razredne, školske i lokalne zajednice

  MATEMATIKA: Vjeţba zbrajanja

  PRIRODA I DRUŠTVO: Naša domovina

  Zagreb – glavni grad RH-e

  Izlet – Zagreb

  LIKOVNA KULTURA: Ritam boje i plohe – Markov trg

  GLAZBENA KULTURA: Himna RH-e

  VJERONAUK: Boţja rijeĉ i krštenje Hrvatski narod i kršćanstvo

  SRO: Izbori za predstavnika i zamjenika predstavnika razrednog odjela i predstavnika u Vijeću uĉenika

  2. Razvoj osobnog, zaviĉajnog, većinskog i manjinskog

  nacionalnog identiteta te hrvatskog domovinskog identiteta

  HRVATSKI JEZIK: IzvoĊenje igrokaza Djed Boţićnjak

  VJERONAUK: Obiĉaji vezani uz slavlje Boţića

  NJEMAĈKI JEZIK: Boţić u zemljama njemaĉkog govornog podruĉja

  ENGLESKI JEZIK: Blagdanski obiĉaji u Velikoj Britaniji Razlika izmeĊu anglikanskih i katoliĉkih obiĉaja

  SRO: Sudjelovanje na boţićnom koncertu i prigodnom sajmu uĉeniĉkih radova

  3.

  Aktivno sudjelovanje i suradnja u oĉuvanju okoliša i osiguranju odrţivog

  razvoja

  HRVATSKI JEZIK: Voda u mom srcu ( kviz )

  PRIRODA I DRUŠTVO: Ţivot biljaka i ţivotinja

  ENGLESKI JEZIK: U gradu i selu

  SRO: Eko akcije i obiljeţavanje Dana planeta Zemlje

 • Nositelji:

  Beti Radetić Mavrinac, uĉ. RN-e u 4.a razredu,

  Gordana Majstorović, uĉ. RN-e u 4.b razredu,

  Alenka Ţagar Panĉić, uĉ. RN-e u 4.c razredu,

  Tanja Šojat, uĉ. RN-e u 4. razredu PŠ Grobnik,

  Ana Barković/Nina Matković, uĉiteljica Engleskoga jezika,

  Kornelija Radošević i Elio Verban, vjerouĉitelji

  Marijana Mariĉić/Tajana Dukić, uĉiteljice Glazbene kulture

  Tanja Stanković, ravnateljica škole

  uĉenici 4. a,b,c razreda i 4. razreda PŠ Grobnik

 • Naziv

  1. Uĉenik kao graĊanin razredne, školske i lokalne

  zajednice Svrha

  Učenik graĎanin koji sudjeluje aktivno u izborima te uočava prednosti zajedničkog aktivnog uključivanja u imenovanje predstavnika razrednog odjela

  Ishodi

  Učenik kao emancipiran, društveno angaţirani graĎanin različitih zajednica u kojima ima status nositelja prava i odgovornosti.Razumije da se razred i škola razvijaju kao demokratska zajednica ukoliko svi (su)djeluju kao demokratska zajednica.Zna da ima pravo birati i biti biran u odgovorna tijela u razredu i školi. Aktivno i konstruktivno sudjeluje u utvrĎivanju kriterija za izbor predstavnika razreda i Vijeće učenika te sudjeluje u izborima kao glasač i kao kandidat.

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  ljudsko – pravna

  politička

  društvena

  Kratki opis aktivnosti

  SAT RAZREDNOG ODJELA Izbori za predsjednika i zamjenika razreda te predstavnika razreda u Vijeću uĉenika Učenici uče o načinu provoĎenja izbora, kandidaturi, demokratskim izborima i o pravima djeteta. MATEMATIKA Vjeţba zbrajanja – brojenje glasova PRIRODA I DRUŠTVO Naša domovina, Zagreb - glavni grad RH-e Učenici uče o prošlosti RH-e, samostalnoj RH-oj, Saboru, Vladi. Učenik upoznaje svoju domovinu, glavni grad RH-e, razvija pravilan stav prema okolini , upoznaje drţavnu vlast. Jednodnevni izlet u Zagreb – učenik upoznaje glavni grad RH-e, razvija kulturu ponašanja i komunikaciju. LIKOVNA KULTURA Ritam boje i plohe - crtanje Markovog trga; uočavanje boja i ritma boja na plohi. GLAZBENA KULTURA Himna RH-e Aktivnim slušanjem i pjevanjem upoznati himnu RH-e.

 • VJERONAUK Boţja rijeĉ i krštenje Upoznati temeljni zakon Isusovog kraljevstva, upoznati put hrvatskog naroda i prihvaćanje kršćanstva

  Ciljna grupa 4.a,b,c razred i 4. razred PŠ Grobnik

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni i izvanučionički SRO ( 3 ), Likovna kultura ( 1 ), Priroda i društvo ( 3 ), Matematika ( 1 ), Glazbena kultura ( 1),Vjeronauk ( 1 )

  Metode i oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni, rad u grupama Metode:razgovora, izlaganja, demonstracije, rada na tekstu, istraţivanja, voĎenog razgovora

  Resursi

  Učenici:

  udţbenik PID, biljeţnica, glasački listići, pribor za likovnu kulturu,vodič u Zagrebu,

  Učitelji:

  papiri, olovke, priručnik, udţbenik,klavijatura, CD player

  Vremenik

  rujan / listopad 2015., svibanj 2016.

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

  opisno praćenje, bilješke, osvrti na naučeno

  Troškovnik 150,00 kn po učeniku ( terenska nastava )

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Beti Radetić Mavrinac, Gordana Majstorović, Alenka Ţagar Pančić,

  Tanja Šojat, Marijana Maričić/Tajana Dukić, Kornelija Radošević, Elio

  Verban, ravnateljica

 • Naziv

  2. Razvoj osobnog, zaviĉajnog, većinskog i manjinskih

  nacionalnog identiteta, te hrvatskog domovinskog

  identiteta Svrha

  Učenik graĎanin koji će iskazivati privrţenost očuvanju narodnih običaja i kulturno-povijesnih znamenitosti domovine te poštivati običaje i tradiciju zemalja njemačkog govornog područja.

  Ishodi

  Zna neke lokalne nevladine organizacije u čije se akcije moţe uključiti uz suglasnost roditelja i opisuje područje njihovog djelovanja. Predlaţe i sudjeluje u aktivnostima kojima se obiljeţavaju datumi vaţni za lokalnu zajednicu kao cjelinu , kao i za pripadnike posebnih kultura koji u njoj ţive. Prihvaća zajednička pravila, dogovore i rješenja, te pokazuje interes za ishod zajednički planiranih aktivnosti.

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije

  društvena

  kulturološka

  gospodarska

  meĎukulturalna

  Kratki opis aktivnosti

  SRO Sudjelovanje na boţićnom koncertu i prigodnom sajmu učeničkih radova HRVATSKI JEZIK Djed Boţićnjak -izvoĎenje igrokaza Učenik uočava da postoje djeca koja ţive na drugim krajevima svijeta i koja se vesele Djedu Boţićnjaku. VJERONAUK Obiĉaji vezani uz slavlje Boţića Sudjelovati u humanitarnim akcijama. Upoznati temeljni zakon Isusovog kraljevstva. Upoznati običaje vezane uz slavlje Boţića. ENGLESKI JEZIK Blagdanski obiĉaji u Velikoj Britaniji - razlika izmeĎu anglikanskih i katoličkih običaja

  Ciljna grupa 4.a,b,c razred i 4. razred PŠ Grobnik

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni: Hrvatski jezik ( 1 ), Vjeronauk ( 1 ), SRO ( 5 ), Engleski jezik (1)

  Metode i oblici rada

  Oblici:individualni, frontalni, rad u grupama Metode:razgovora, izlaganja , demonstracije

  Resursi

  Učenici:

  čitanka,biljeţnica, kolaţ papir,čestitka, udţbenik Wir+1,udţbenik Building Blocks

 • Učitelj:

  priručnik

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja graĎanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

  Vremenik

  prosinac 2016.

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

  opisno praćenje, samovrednovanje

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Beti Radetić Mavrinac, Gordana Majstorović, Alenka Ţagar Pančić,

  Tanja Šojat, Ana Barković/Nina Matković, Kornelija Radošević i Elio Verban

 • Naziv

  3. Aktivno sudjelovanje i suradnja u oĉuvanju okoliša i osiguranju odrţivog razvoja

  Svrha

  Učenik graĎanin koji sudjeluje u volonterskim aktivnostima koje su

  usmjerene na očuvanje okoliša

  Ishodi

  razumije zašto je odgovorno ponašanje svih prema vlastitoj, tuĎoj i zajedničkoj imovini , uključujući okoliš, školu i druge objekte u lokalnoj zajednici , vaţan dio osiguranja odrţivog razvoja

  koristi odgovarajuće postupke u zaštiti okoliša

  iskazuje privrţenost očuvanju ţivih bića, te prirodnog i kulturnog okoliša škole i kulturne zajednice

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  ljudsko – pravna

  politička

  društvena

  Kratki opis aktivnosti

  HRVATSKI JEZIK Voda u mom srcu, kratak kviz o vodi Shvatiti vaţnost vode za ţivot. PRIRODA I DRUŠTVO Ţivot biljaka , ţivot ţivotinja – upoznaje ţivot biljaka i ţivotinja, te povezanost biljnog i ţivotinjskog svijeta. ENGLESKI JEZIK U gradu i selu Upoznavanje s vaţnim mjestima u Londonu. Vaţne povijesne lokacije u našem kraju. SRO Obiljeţavanje Dana planete Zemlja Akcija sakupljanja starog papira Kod učenika se razvija svijest o očuvanju okoliša i potrebi korištenja energetski od Zemlja obnovljivih izvora energije.

  Ciljna grupa 4.a,b,c razred i 4. razred PŠ Grobnik

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni / Izvanučionički: HJ 1sat, PD 2 sata ,EJ 1sat , SRZ 3 sata

  Metode i oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni, rad u grupama Metode:razgovora, izlaganja, demonstracije

  Resursi

  učenici:

  udţbenik PID-a, biljeţnica, čitanka

 • učitelji:

  papiri, olovke, priručnici

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja graĎanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

  Vremenik

  travanj / svibanj 2016.

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

  opisno praćenje

  Troškovnik /

  Nositelj odgovornosti

  učitelji: Beti Radetić Mavrinac, Gordana Majstorović, Alenka Ţagar Pančić,

  Tanja Šojat, Ana Barković/Nina Matković, ravnateljica

 • TEME GRAĐANSKOG ODGOJA NA SATOVIMA RAZREDNE ZAJEDNICE

  4.a,b,c razred i 4. razred PŠ Grobnik

  Tema: Vremenik:

  1. Ponovo zajedno, Kućni red škole rujan 2015.

  2. Izbor predsjednika,zamjenika razreda te

  predstavnika za Vijeće učenike

  rujan 2015.

  3. Dječji tjedan – prava djece, vaţnost poštivanja

  ljudskih prava

  listopad 2015.

  4. Sakupljanja starog papira i solidarnost na djelu listopad 2015.

  5. Čuvajmo šume – vaţnost očuvanja prirode studeni 2015.

  6. Humanitarni koncert i prodaja učeničkih radova prosinac 2015.

  7. Dan meĎunarodnog priznanja RH-e siječanj 2016.

  8. Njegujmo stare običaje i tradiciju veljača 2016.

  9. Temeljne komunikacijske vještine oţujak 2016.

  10. Dan planeta Zemlje – pravo djeteta na zdrav okoliš i

  čistu vodu

  travanj 2016.

 • 4.

  IZVEDBENI ŠKOLSKI PROGRAM MEĐUPREDMETNIH I

  INTERDISCIPLINARNIH SADRŢAJA

  GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

  U PREDMETNOJ NASTAVI

  (5. – 8. RAZRED)

 • PETI RAZREDI:

  5.a,b,c razred

  1.

  Osobni identitet, kulturni identitet i meĊukulturološki dijalog

  ENGLESKI JEZIK: Moj svijet i oko njega - Ujedinjeno Kraljevstvo

  NJEMAĈKI JEZIK: Zemljopis zemalja njemaĉkog govornog podruĉja

  HRVATSKI JEZIK: Lijepa naša

  POVIJEST: Babilon i Asirija

  LIKOVNA KULTURA Strukturne crte - ornament, kulturna baština

  VJERONAUK: Vjerski ţivot Ţidova, muslimana i pripadnika drugih religija

  2.

  Socijalne vještine i društvena solidarnost

  POVIJEST: Atena i atensko društvo - Pravila i što bi se dogodilo da ih nema

  PRIRODA I DRUŠTVO: Ĉovjekove ţivotne potrebe

  ENGLESKI JEZIK: Moj svijet i oko njega - Moja omiljena ţivotinja

  NJEMAĈKI JEZIK: Predrasude i stereotipi

  HRVATSKI JEZIK : Konvencija o pravima djeteta, Pipi kreće u školu (bonton)

  MATEMATIKA: Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA: Mediji u sportu

  VJERONAUK: Isus prema drugima – susreti mogu promijeniti

  3.

  Zaštita okoliša i odrţivi razvoj

  HRVATSKI JEZIK: Što ĉuvaju i kriju velebitske staze

  GEOGRAFIJA: Prirodna bogatstva i oĉuvanje okoliša

  TEHNIĈKA KULTURA: Ţivotno okruţje ĉovjeka i zadaća tehnike

 • Nositelji:

  Katarina Badurina Miculinić, Dolores Maršanić, uĉiteljice hrvatskoga jezika

  Nikolina Bolić Starĉević, Ana Barković / Nina Matković, uĉiteljice engleskoga jezika

  Gordana Manojlović, uĉiteljica njemaĉkoga jezika

  Denis Pavin / Luka Šegota, uĉitelj povijesti

  Monika Kukuĉević / Barbara Brnelić, uĉiteljica likovne kulture

  Marica Šimunović, uĉiteljica prirode i biologije

  Tihomir Crnković, Bojana Kukec, uĉitelji tjelesne i zdravstvene kulture

  Gordana Majnarić Janeš, Anita Štimac, uĉiteljice matematike

  Ana Barak, uĉiteljica geografije

  Mira FafanĊel, uĉiteljica tehniĉke kulture

  Kornelija Radošević, vjerouĉiteljica

  uĉenici 5. a,b i c razreda

 • Naziv: 1.Osobni identitet, kulturni identitet i

  meĊukulturološki dijalog

  Svrha

  Učenik graĎanin upoznaje se s kulturnim identitetom Ujedinjenog Kraljevstva te ga usporeĎuje sa svojim vlastitim i uočava kulturne različitosti.

  Ishodi

  nabraja obiljeţja svog kulturnog identiteta

  usporeĎuje ga s kulturnim identitetom Ujedinjenog Kraljevstva te uočava razlike odnosno sličnosti

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  meĎukulturna dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Kutak za kulturu - Ujedinjeno Kraljevstvo

  Učenici će čitati o Ujedinjenom Kraljevstvu, uočavat će razliku izmeĎu

  zemalja od kojih je ono sastavljeno i usporediti s Hrvatskom. UsporeĎivat

  će zastave i nacionalne himne te istraţiti koje znamenitosti obiljeţavaju te

  zemlje. Propitkivat će stereotipe i predrasude koje se eventualno veţu za

  to područje. Domaći uradak: izrada prezentacije ili plakata o tim drţavama.

  Ciljna grupa 5. a, b i c razred

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetno : Engleski jezik

  Metode i oblici rada

  Metode rada: slušanje, čitanje, istraţivanje, razgovor, kritičko promišljanje, izrada plakata i/ili prezentacije Oblici rada: rad u paru, rad u skupinama, čelni rad

  Resursi udţbenik i vjeţbenica za peti razred osnovne škole Building Bridges, Profil, Zagreb 2014. godine

  Internet, atlas

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja graĎanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

  Vremenik siječanj 2016. (1 sat)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezulata vrednovanja

  plakati, prezentacije

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  Nikolina Bolić Starčević, Ana Barković / Nina Matković učiteljice engleskoga jezika; učenici 5. a, b i c razreda

 • Svrha

  Učenik graĎanin koji će objasniti i usporediti kulturne posebnosti zemalja

  njemačkog govornog područja i Hrvatske, poštivati kulturne različitosti, te

  koristiti interkulturni dijalog

  Ishodi

  poznaje obiljeţja drţave: zastava, grb, himna

  prepoznaje nacionalni identitet, obiljeţja Republike Hrvatske i zemalja njemačkog govornog područja

  opisuje obiljeţja hrvatske nacionalne kulture

  prepoznaje stereotipe i predrasude

  zalaţe se za toleranciju i prihvaća kulturološke različitosti

  poštuje kulturu drugih nacija

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  društvena dimenzija

  kulturološka dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Zemljopis zemalja njemaĉkog govornog podruĉja

  učenici na zemljopisnoj karti proučavaju poloţaj Njemačke, Austrije i Švicarske

  usporeĎuju površine zemalja njemačkog govornog područja

  prepričavaju iskustva s putovanja u zemlje njemačkog govornog područja

  navode najznačajnije pojmove iz područja povijesti, kulture, knjiţevnosti, gospodarstva

  prate PP prezentaciju

  dijele se u tri grupe, svaka grupa izraĎuje plakat o jednoj drţavi uz pomoć informacija koje znaju otprije i informacija u udţbeniku WIR+2, str. 52/53., 92/93., 131

  svaka grupa prezentira svoj plakat

  Ciljna grupa 5.a,b,c razred

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni : Njemački jezik

  Metode i oblici rada

  Metode rada: razgovor, diskusija, pisanje, crtanje Oblici rada: čelni, individualni, rad u skupinama

  Resursi

  udţbenik WIR+2, zemljopisna karta, PP prezentacija, fotografije

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja graĎanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

  Vremenik svibanj 2016. (2. sata)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

  opisno praćenje,samovrednovanje

  Troškovnik /

  Nositelj odgovornosti

  Gordana Manojlović, učiteljica njemačkoga jezika; učenici 5.a,b,c razreda

 • Svrha

  Učenik graĎanin koji će poznavati i osnovna obiljeţja hrvatske većinske nacionalne kulture i poštovati je, pokazivati privrţenost kulturnom i prirodnom bogatstvu Republike Hrvatske

  Ishodi

  razumije da je hrvatska kultura rezultat sloţenih interakcija izmeĎu većinske i manjinskih nacionalnih kultura, religija, regionalnih tradicija i obrazaca ponašanja

  poznaje osnovna obiljeţja hrvatske većinske nacionalne kulture i kultura nacionalnih i religijskih manjina u Hrvatskoj te utjecaje koji su imali jedni na druge i na izgradnju zajedničke hrvatske kulture;

  posjeduje vještine traţenja i kritičke analize informacije iz više izvora, uključujući Internet za informiranje;

  koristi vještine javnog nastupa, prezentacije, timskog rada, voĎenja i moderiranja grupe, suradnje, dogovaranja te poticanja i uključivanja u dijalog;

  posjeduje vještine aktivnog slušanja drugih - parafraziranja, saţimanja, fokusiranja, preoblikovanja;

  posjeduje vještine provoĎenja individualnih i grupnih istraţivačkih projekata;

  povezuje društveno-humanistička, informatička, prirodoslovna i kulturološka znanja prilikom pokretanja projekata kojima se istraţuju društveni ili kulturni sadrţaji;

  poštuje kulturu drugih nacija te hrvatsku domovinsku kulturu pokazuje privrţenost očuvanju ţivih bića te prirodnog i kulturnog bogatstva Republike Hrvatske

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  kulturološka dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Lijepa naša Učenje će se realizirati sljedećim koracima: 1. Izrada i predstavljanje plakata

  učenici u grupama izraĎuju plakate s prikupljenim materijalom vezanim uz Republiku Hrvatsku na papirima A3 formata (spajaju se dva do tri papira)

  sljedeći sat grupe prezentiraju svoje plakate, a druge grupe komentiraju te usporeĎuju sa svojim uratkom

  učenici uče o kulturnim, povijesnim, industrijskim i društvenim znamenitostima i posebnostima naše drţave te vaţnosti nacionalnog identiteta

  učenici dobivaju zadatak naučiti krasnosloviti hrvatsku himnu za sljedeći sat.

  2. Interpretacija – Lijepa naša, A Mihanović

  uvod – učenici krasnoslove himnu

  školska interpretacija

  Ciljna grupa 5. a,b, c razred

 • Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni : Hrvatski jezik

  Metode i oblici rada

  Metode rada: razgovora, izlaganja, rada na tekstu, kritičkog mišljenja, suradničko učenje, demonstracije, izrada i predstavljanje plakata Oblici : pojedinačni, čelni, rad u paru, rad u skupinama

  Resursi

  Internet , biljeţnice, fotografije, časopisi, pribor za izradu plakata

  udţbenik za 5. razred osnovne škole Hrvatski jezik 5, Školska knjiga, Zagreb 2014. godine

  Čitanka za 5. razred osnovne škole Iz priče u priču, Školska knjiga, Zagreb 2014. godine

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja graĎanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14),

  Vremenik

  listopad 2015.g. (2 sata)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

  usmena provjera znanja (jezično izraţavanje – prezentacija radova i krasnoslov)

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  Katarina Badurina Miculinić, Dolores Maršanić, učiteljice hrvatskoga jezika; učenici 5. a, b i c razreda

  Svrha

  Učenik graĎanin koji će shvaćati razred i školu kao zajednicu učenika,

  nastavnika, drugih zaposlenika i roditelja, koja djeluje prema odreĎenim

  pravilima

  Ishodi

  Učenik/ca:

  zna što su pravila; razumije da se tim pravilima odreĎuju prava i odgovornosti svih članova školske zajednice, da se njima štiti dobrobit svih na temelju zajedničkih vrijednosti i da ona podjednako obvezuju sve u razredu i školi; zna da su najvaţnija pravila kojima se ureĎuju cjelokupni odnosi u školi sadrţana u statutu škole; razumije da se razred i škola razvijaju kao demokratske zajednice ukoliko svi djeluju prema zajedničkim pravilima

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  društvena dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Astrid Lindgren, Pipi kreće u školu (interpretacija) Interpretirajući tekst, učenici će:

  prepoznati obiljeţja kulturnog i nekulturnog ponašanja (komunikacije) i komentirati ponašanje protagonistice u tekstu;

  istaknuti obiljeţja karakterizacije postupcima i upoznati se s karakterizacijom lika govorom;

  osmisliti pravilnik dobrog ponašanja u školi i izvan nje, osvijestiti vaţnost poštivanja starijih osoba (učitelja u školi);

 • raspraviti o posljedicama lošeg ponašanja, opisati lik prema svojem doţivljaju i oblikovati strip kao slikovni prikaz teksta.

  Ciljna grupa 5. a, b i c razred

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni: Hrvatski jezik

  Metode i oblici rada

  Metode : razgovora, izlaganja, rada na tekstu, kritičkog mišljenja, suradničko učenje Oblici: pojedinačni, čelni

  Resursi

  čitanka (i priručnik uz čitanku) za 5. razred Snaga riječi 5

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja graĎanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14)

  nastavni listići, internet

  Vremenik

  siječanj/oţujak 2016. (1.sat)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

  pitanja za brzu provjeru razumijevanja pročitanog teksta (rješavanje nastavnih listića)

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  Katarina Badurina Miculinić, Dolores Maršanić, učiteljice hrvatskoga jezika; učenici 5.a,b,c razreda

 • Svrha

  Učenik graĎanin prepoznaje svoje sposobnosti, opisuje u čemu se sastoje i

  potkrepljuje primjerima iz vlastitog iskustva u školi, obitelji i društvenoj

  zajednici

  Ishodi

  objašnjava što su osnovne potrebe ljudskih bića i zašto su one osnova na kojoj su nastala ljudska prava

  svojim riječima opisuje značenje čovjekova dostojanstva

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  ljudsko – pravna dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Babilon i Asirija Učenici su podijeljeni u grupe po 4 učenika, nakon rasprave o nastanku Babilonskog kraljestva i Hamurabiju, svaka grupa dobija pisani i slikovni izvor s objašnjenjem i opisom Hamurabijeva zakonika. Analiziraju zakonik i rade plakate koje pred kraj sata predstavljaju razredu.

  Ciljna grupa

  5. a,b i c razred

  Naĉin provedbe

  Model

  MeĎupredmetni: Povijest

  Metode i oblici rada

  Metode rada: metoda crtanja, čitanja, pisanja i metoda prezentacije i razgovora Oblici rada: rad u skupinama

  Resursi

  TRAGOM PROŠLOSTI 5: udţbenik i radna biljeţnica za 5. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 2014. godine

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja graĎanskog

  odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

  Vremenik

  studeni 2015. (1 sat)

  Naĉin vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

  predstavljanje plakata i razgovor, pisano praćenje

  Troškovnik (npr. za projekt)

  /

  Nositelj odgovornosti

  Ana Barak i Luka Šegota učitelji povijesti; učenici 5. a,b i c razreda

 • Svrha

  Učenik graĎanin koji će uočiti, prepoznati, istraţiti i usvojiti znanje o

  obiljeţjima i značenju domovinskog identiteta.

  Ishodi

  objašnjava značenje kulturnog identiteta

  opisuje obiljeţja hrvatskoga domovinskog identiteta

  Strukturne dimenzije graĊanske kompetencije:

  meĎukulturna dimenzija

  Kratki opis aktivnosti

  Strukturne crte - ornament, kulturna baština Učenici će na likovnom radu strukturnim crtama prikazati ornament kao ukrasni oblik na narodnoj nošnji koja predstavlja dio hrvatske kulturne baštine

  Ciljna grupa 5.a,b i c razred

  Naĉin provedbe

  Model MeĎupredmetni: Likovna kultura

  Metode i oblici rada

  Metode rada: analitičko promatranje,graĎenje, variranje Oblici rada: čelni, individualni

  Resursi

  UČIMO GLEDATI 5: udţbenik za likovnu kulturu u 5. razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 2014. godine

  Program meĎupredmetnih i interdisciplinarnih sadrţaja graĎanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

  Vremenik

  listopad 2015. (2 sata)

  Na�