of 142 /142
IZIDORA KRŠNJAVOGA KRŠNJAVOGA 2, ZAGREB IZVEDBENI PROGRAM MEĐUPREDMETNIH I INTERDISCIPLINARNIH SADRŽAJA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

IZVEDBENI PROGRAM MEĐUPREDMETNIH I

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI PROGRAM MEĐUPREDMETNIH I

 • IZIDORA KRNJAVOGA

  KRNJAVOGA 2, ZAGREB

  IZVEDBENI PROGRAM

  MEUPREDMETNIH I

  INTERDISCIPLINARNIH

  SADRAJA GRAANSKOG

  ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA

  KOLSKU GODINU 2015./2016.

 • 1. razredi

  NAZIV

  DIMENZIJA

  Blagdani: Boi i Nova godina, Uskrs

  Kulturoloka dimenzija, Gospodarska dimenzija

  CILJ

  Upoznati obiaje obiljeavanja blagdana u Hrvatskoj i zemljama

  engleskog ili francuskog govornog podruja. Prepoznati vlastite

  sposobnosti koje utjeu na uspjenost i nauiti odgovorno troiti novac.

  ISHODI

  - opisati svoje obiaje i usporediti ih s engleskim ili francuskim

  - nabraja kulturne razlike koje postoje u obiljeavanju

  engleskih ili francuskih i hrvatskih blagdana

  - prihvaa te kulturne razliitosti

  - razumije znaenje nametnute potronje i vanost planirane kupnje

  i posljedice koje neodgovorno i neracionalno troenje ima za

  pojedinca, obitelj i zajednicu

  - razvija otpornost na reklame

  KRATKI

  OPIS

  AKTIVNOSTI

  U sklopu teme Blagdani uenici e razgovarati o blagdanskim

  obiajima u Hrvatsjkoj i zemljama engleskog ili francuskog

  govornog podruja. Imenovat e predmete vezane uz blagdane i

  igrati razredne igre. Pjevat e prigodne blagdanske pjesme na

  engleskom ili francuskom jeziku i usporediti ih s hrvatskim

  pjesmama koje znaju. Izraivat e estitke. Raspravljat e o

  utjecaju reklame na potroae. Zbrajat e i oduzimat vrijednosti

  darova pri planiranoj kupnji.

  CILJANA

  SKUPINA

  1. razred

  NAIN

  PROVED-

  BE

  MODEL

  Meupredmetno: Hrvatski jezik, Engleski ili Francuski jezik,

  Glazbena kultura, Likovna kultura, Matematika, Vjeronauk

  METODE

  I OBLICI

  RADA

  sluanje, pokazivanje, ponavljanje, timski rad

  individualni rad, pjevanje, crtanje, rasprava

  RESURSI

  udbenik, radna biljenica, CD, kola papiri, reklamni letci

  VREMENIK prosinac 2015. i oujak i travanj 2016., HJ- 1 sat, EJ ili FJ- 2 sata,

  GK- 1 sat, LK- 1 sat, MAT 1 sat, VJ- 1 sat

  NAIN

  VREDNOVANJA I

  KORITENJE

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  crtani radovi

  boino drvce

  pjevanje pjesmice

  estitanje blagdana

  estitke

  TROKOVNIK -

  NOSITELJ

  ODGOVORNOSTI

  Borislava urdonja, Ljiljana Merlin Zovko, eljka avori, Tea

  Gavrilovi Smoli, Tamara Zobenica, Zdenka Doni

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Moja domovina Hrvatska, Dan neovisnosti, Lijepa naa

  domovino, Hrvatska prirodna i kulturna batina

  Kulturoloka dimenzija

  CILJ

  Razvijati osobni identitet, hrvatski domovinski identitet te

  potivati manjinski identitet. Prihvaati meukulturne razlike

  i razvijati meusobno potovanje.

  ISHODI

  - navodi svoj identitet i opisuje neka najvanija obiljeja

  - razumije odnos izmeu zaviajnoga, veinskoga i manjinskog

  nacionalnog identiteta te hrvatskog domovinskog identiteta;

  - nabraja kulturne razlike koje postoje u razredu

  - opisuje kulturne razlike koje obogauju razredni odjel

  - prihvaa druge uenike te tako pridonosi razvoju razredne

  zajednice kao cjeline

  - iskazuje privrenost ouvanju ivih bia te prirodnog i kulturnog

  okolia kole i lokalne zajednice,

  - pokree i sudjeluje u odgovarajuim akcijama

  KRATKI

  OPIS

  AKTIVNOSTI

  Na satu Prirode i drutva kroz nastavnu jedinicu Dan neovisnosti

  Republike Hrvatske uenici e nauiti to je to RH i to to slavimo.

  Na satu glazbene kulture upoznat de himnu RH, te nauiti

  pristojno se ophoditi za vrijeme sluanja himne.

  Kroz predstavljanje na satu Hrvatskog jezika isticat e svoj

  nacionalni identitet, te opisivati obiljeja po kojima se prepoznaje

  hrvatski identitet. Na satu Hrvatskog jezika kroz pjesmu Moja

  domovina Hrvatska motivirati uenike za meukulturne razlike i

  prihvaanje istih. Kroz igru uloga predstaviti neke druge kulturne

  identitete. Kroz pjesmu i ples i obilazak muzeja upoznat e

  hrvatsku kulturnu batinu. Istrait e prirodnu batinu Hrvatske.

  CILJANA

  SKUPINA

  1. razred

  NAIN

  PROVED-

  BE

  MODEL

  Meupredmetno: Hrvatski jezik, Priroda i drutvo, Glazbena

  kultura, Izvanuionika nastava (Etnografski muzej),

  Izvannastavna aktivnost (Mali kulturnjaci i Mali radoznalci)

  METODE

  I OBLICI

  RADA

  metoda intelektualnog rada, rad u paru, individualni rad,

  kritiko razmiljanje, ples, istraivaki rad

  RESURSI

  udbenik, radna biljenica, CD, Internet, enciklopedije, asopisi

  VREMENIK tijekom kolske 2015./2016. godine, HJ- 1 sat, PD 1 sat, GK 1

  sat, INA- 5 sati, IUN 2 sata

  NAIN

  VREDNOVANJA I

  KORITENJE

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  plakat

  TROKOVNIK -

  NOSITELJ

  ODGOVORNOSTI

  Borislava urdonja, Ljiljana Merlin Zovko, eljka avori

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Djeja prava, Pravila ponaanja u koli, Kuni red i raspored,

  Nema za make kole

  Ljudsko pravna dimenzija

  CILJ

  Razviti kod uenika svijest o potivanju ljudskih prava,sloboda i

  dunosti i prihvatiti odgovornost za svoje postupke.

  ISHODI

  - uenik nabraja neka od najvanijih prava i odgovornosti koje ima

  kao uenik i ponaa se u skladu s njima

  - opisuje prava koja ima kao uenik, koja jednako tako pripadaju

  svakom drugom ueniku bez obzira na spol, nacionalnu ili

  vjersku

  pripadnost, sposobnosti i imovinsko stanje

  KRATKI

  OPIS

  AKTIVNOSTI

  Uenici e istraiti koja to prava i odgovornost imaju u svom

  domu. Na satu razrednika i prirode i drutva upoznat e Kuni

  red kole, te nauiti koja su to djeja prava i odgovornosti koje

  uenik ima u obitelji i u koli. Ispisat e pravila ponaanja u

  razredu i koli te donijeti mjere ukoliko se uenici istih nee

  pridravati. Uoavat e razlike i slinosti s pravima i

  odgovornostima u domu i u koli. U grupama e raspravljati

  zato su nam prava vana i koja je njihova svrha te zato treba

  biti odgovoran. Navodit e primjere u kojima su njihova prava

  bila ugroena i prepoznavati situacije u kojima su prava djece

  ugroena.

  CILJANA

  SKUPINA

  1. razred

  NAIN

  PROVED-

  BE

  MODEL

  Meupredmetno: Priroda i drutvo, Sat razrednika, Hrvatski jezik,

  Tjelesna i zdravstvena kultura

  METODE

  I OBLICI

  RADA

  metoda intelektualnog rada, metoda grupnog rada, suradniko

  uenje, kritiko razmiljanje, istraivako uenje, metoda pisanih

  radova, metoda likovnih i grafikih radova, individualni rad, rad

  u paru, frontalni rad, plenarni rad

  RESURSI

  udbenik, radna biljenica, Konvencija o pravima djeteta, likovni

  pribor

  VREMENIK rujan, listopad i studeni 2015., PD 2 sata, SR 1 sat, HJ 1 sat,

  TZK 1 sat

  NAIN

  VREDNOVANJA I

  KORITENJE

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  plakat, uenike biljeke, ueniki radovi

  TROKOVNIK -

  NOSITELJ

  ODGOVORNOSTI

  Borislava urdonja, Ljiljana Merlin Zovko, eljka avori

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Knjinica mjesto poticanja italake i informacijske

  pismenosti, Mi u knjinici

  Ljudsko-pravna, Drutvena dimenzija

  CILJ

  Upoznati uenike 1. razreda sa kolskom knjinicom, pravilima

  ponaanja i posudbe knjiga u knjinici

  ISHODI

  - uenik nabraja neka od najvanijih prava i odgovornosti koje ima

  kao uenik i lan kolske knjinice te se ponaa u skladu s njima

  - pokazuje vjetinu pravilnog predstavljanja, pozdravljanja i

  oslovljavanja

  - razmatra prihvatljiva i neprihvatljiva ponaanja u knjinici

  KRATKI

  OPIS

  AKTIVNOSTI

  Uenici upoznaju prostor kolske knjinice i knjinu grau,

  razgovaraju o pravilima ponaanja i pridravanju reda u knjinici,

  ue posuivati i vraati knjige. Kroz priu Mi u knjinici

  upoznaju i opisuju prava i odgovornosti koje imaju kao lanovi

  knjinice (pravo na posudbu i sluenje knjinicom, obavezu

  odgovornog postupanja s knjigom, vraanja knjige na vrijeme,

  potivanja radnog vremena knjinice), razlikuju knjinicu od

  knjiare te ue pozdravljati i pravilno oslovljavati osobu koja radi

  u knjinici knjiniara.

  CILJANA

  SKUPINA

  1. razred

  NAIN

  PROVED-

  BE

  MODEL

  Meupredmetno: Hrvatski jezik i Izvanuionika nastava (kolska

  knjinica)

  METODE

  I OBLICI

  RADA

  individualni i frontalni rad, metoda demonstracije, objanjavanja,

  itanja, sluanja, odgovaranja na pitanja, iznoenja vlastitog

  miljenja, izvoenja zakljuaka

  RESURSI

  plakat, slikovnice, lanske iskaznice, udbenik

  VREMENIK listopad 2015., HJ 1 sat, IUN 1 sat

  NAIN

  VREDNOVANJA I

  KORITENJE

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  promatranje ponaanja, meusobnog ophoenja uenika te

  potivanja pravilnika i reda kolske knjinice

  TROKOVNIK -

  NOSITELJ

  ODGOVORNOSTI

  Borislava urdonja, Ljiljana Merlin Zovko, eljka avori, Marko

  trok

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Stvaranje demokratske razredne i kolske zajednice: ueniki

  izbori, Donoenje razrednih pravila i Etikog kodeksa razreda

  Politika dimenzija

  CILJ

  Aktivno i odgovorno sudjelovati u donoenju i provoenju

  odluka i pravila, razvijati graanske vrijednosti i stavove.

  ISHODI

  - objasniti vanost odreivanja pravila izbora i potrebnih obiljeja

  kandidata za uspjeno obavljanje odreenih dunosti

  - navesti najvanija pravila i objasniti zato su vana za ponaanje

  uenika u razredu i koli

  - prihvatiti odgovornost za provoenje pravila

  - jasno iznijeti i obrazloiti svoje ideje i stajalita

  KRATKI

  OPIS

  AKTIVNOSTI

  Tijekom prva dva tjedna u rujnu uenici e prema dobi na

  primjeren nain izabrati predsjednika razreda. Na Satu

  razrednika uenici e razgovarati o osobinama koje treba imati

  predsjednik razreda. Glasanjem e birati predsjednika koji e biti

  i lan Vijea uenika.

  Nakon rasprava uenici e predloiti i donijeti razredna pravila i

  naela Etikog kodeksa kojima se titi dobrobit svih uenika i

  kojima se ureuju njihovi meusobni odnosi.

  CILJANA

  SKUPINA

  1. razred

  NAIN

  PROVED-

  BE

  MODEL

  Meupredmetno: Sat razrednika, Priroda i drutvo

  METODE

  I OBLICI

  RADA

  razgovor, argumentiranje, dokazivanje, zakljuivanje, glasanje,

  usmeno izlaganje, pisanje

  RESURSI

  udbenik, radna biljenica, glasaki listii, glasaka kutija, Kuni

  red kole

  VREMENIK rujan 2015., PD 1 sat, SR 2 sata

  NAIN

  VREDNOVANJA I

  KORITENJE

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  plakati, fotografije, likovni radovi uenika

  TROKOVNIK -

  NOSITELJ

  ODGOVORNOSTI

  Borislava urdonja, Ljiljana Merlin Zovko, eljka avori

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  istoa okolia, Voda, Svjetski dan voda, Zato se plavi zec

  spustio na Mjesec, Dan planeta Zemlje, Izvanuionika

  nastava

  Ekoloka dimenzija

  CILJ

  Razviti kod uenika ekoloku svijest i osjeaj odgovornosti za

  zdrav i isti okoli.

  ISHODI

  - objanjava svoju ulogu u odravanju istoe okolia

  - zna to je odrivi razvoj i razumije vanost koju zdravi okoli ima

  u osiguranju dobrobiti pojedinca i razvoju demokratske zajednice

  - prepoznaje vanost ouvanja okolia, istoe prostora, predmeta i

  brige za okoli

  - svojim odgovornim ponaanjem pridonosit e njegovu

  ouvanju i zatiti

  - prepoznat e utjecaj ovjeka na okoli

  - sudjelovat e u akcijama prikupljanja staroga papira, plastinih

  epova, boca, limenki, baterija

  KRATKI

  OPIS

  AKTIVNOSTI

  Uenici e istraiti kako mogu aktivno sudjelovati u zatiti i

  uvanju

  okolia. Uenici e sudjelovati u akciji ienja i ureenja okolia.

  Sudjelovat e u prikupljanju starog papira i plastike. Uenici e u

  skupinama izraditi plakat s eko porukama. Na seoskom

  gospodarstvu e upoznati i uoiti vanost utjecaja ovjeka na

  okoli i ouvanje istoe okolia, shvatiti kako ouvati zdravlje

  pravilnom prehranom i ekoloki proizvedenim namirnicama.

  CILJANA

  SKUPINA

  1. razred

  NAIN

  PROVED-

  BE

  MODEL

  Meupredmetno: Priroda i drutvo, Likovna kultura, Hrvatski

  jezik, Izvanuionika nastava (Grad mladih, Seosko gospodarstvo -

  Kezele)

  METODE

  I OBLICI

  RADA

  metoda intelektualnog rada, metoda grupnog rada, suradniko

  uenje, kritiko razmiljanje, istraivako uenje, metoda pisanih

  radova, metoda likovnih radova, individualni rad, rad u paru,

  frontalni rad, plenarni rad

  RESURSI

  udbenik, radna biljenica, Internet, enciklopedije, asopisi,

  novine,

  likovni pribor, zorna stvarnost

  VREMENIK listopad 2015., svibanj 2016., PD 1 sat, LK- 1 sat, HJ 1 sat,

  IUN 4 sata

  NAIN

  VREDNOVANJA I

  KORITENJE

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  uenike biljeke, zapaanja, osvrti na naueno, ueniko

  iskazivanje novih ideja i rjeenja do kojih su doli, ueniki radovi

  TROKOVNIK oko 150 kn

  NOSITELJ

  ODGOVORNOSTI

  Borislava urdonja, Ljiljana Merlin Zovko, eljka avori,

  djelatnici ustanova koje posjeujemo

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Tko sam ja, ivot i rad u koli, Kad mama i tata kau ne,

  Timski rad

  Drutvena dimenzija

  CILJ

  Razviti kod uenika socijalne vjetine i drutvenu solidarnost.

  Osposobiti ih za timski rad.

  ISHODI

  - uvjebati vjetinu pravilnog predstavljanja, pozdravljanja,

  oslovljavanja, te isto primjenjivati na javnim mjestima u

  svakodnevnom ivotu

  - poznaje zanimanja svojih najbliih i razumije da je svako

  zanimanje kojim se radom osiguravaju sredstva za ivot jednako

  vrijedno

  - potovati uenike s posebnim potrebama

  - razmatrati i usvojiti prihvatljiva od neprihvatljivih ponaanja kao

  to su tuakanje, vrijeanje i sl.

  - poznavati i koristiti osnovne tehnike timskog rada

  KRATKI

  OPIS

  AKTIVNOSTI

  Uenici e se na satu Prirode i drutva pravilno predstavljati

  ostalim

  uenicima. Na satu Hrvatskog jezika uenici e kroz igru uloga

  glumiti oblike poeljnog i nepoeljnog ponaanja. Usmeno e

  opisivati znaenje dostojanstva svake osobe, pa tako i osoba s

  posebnim potrebama. Upoznat e zanimanja svojih najbliih i u

  koli. Nauit e to je to Crveni kri, koja je njegova uloga, te

  sudjelovati u raznim akcijama prikupljanja pomoi uoi Boia za

  uenike nae kole u potrebi. Na Satu razrednika upoznat e se s

  osnovama timskog rada, te isto primijeniti kod donoenja

  Razrednih pravila ponaanja i Etikog kodeksa razreda.

  CILJANA

  SKUPINA

  1. razred

  NAIN

  PROVED-

  BE

  MODEL

  Meupredmetno: Priroda i drutvo, Hrvatski jezik, Sat razrednika

  METODE

  I OBLICI

  RADA

  metoda intelektualnog rada, grupnog rada, suradniko uenje,

  kritiko razmiljanje, istraivako uenje, metoda pisanih radova,

  likovnih i grafikih radova, individualni rad, rad u paru, frontalni

  rad

  RESURSI

  udbenik, radna biljenica, Internet, enciklopedije, asopisi,

  novine,

  likovni pribor

  VREMENIK rujan, listopad, studeni i prosinac 2015., PD 1 sat, HJ 1 sat,

  SR 1 sat

  NAIN

  VREDNOVANJA I

  KORITENJE

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  uenike biljeke, zapaanja, osvrti na naueno, ueniko

  iskazivanje novih ideja i rjeenja do kojih su doli, ueniki radovi

  TROKOVNIK -

  NOSITELJ

  ODGOVORNOSTI

  Borislava urdonja, Ljiljana Merlin Zovko, eljka avori

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Imam svoje ime i svoje mjesto, Svi smo vrijedni potovanja,

  lanovi obitelji

  Drutvena dimenzija

  CILJ

  Upoznavanje obiteljske i kolske zajednice.

  ISHODI

  - imenuje lanove svoje obitelji

  - prepoznaje i imenuje lanove razredne zajednice

  - uoava karakteristike prijatelja

  - potuje sebe i prijatelje u razredu

  KRATKI

  OPIS

  AKTIVNOSTI

  Uenici e izdvojiti uloge pojedinih lanova u obitelji uz pomo

  obiteljskih fotografija. Uoit e vanost imena te upoznati ostale

  lanove razredne zajednice, te upoznati ulogu lanova u zajednici.

  CILJANA

  SKUPINA

  1. razred

  NAIN

  PROVED-

  BE

  MODEL

  Meupredmetno: Vjeronauk, Priroda i drutvo

  METODE

  I OBLICI

  RADA

  individualni i frontalni, rad u paru, metoda razgovora, metoda

  izlaganja, rada na tekstu

  RESURSI

  udbenik, radna biljenica, fotografije

  VREMENIK rujan i studeni 2015., PD 1 sat, VJ 1 sat

  NAIN

  VREDNOVANJA I

  KORITENJE

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  opisno praenje

  TROKOVNIK -

  NOSITELJ

  ODGOVORNOSTI

  Borislava urdonja, Ljiljana Merlin Zovko, eljka avori

  NAPOMENA: Broj sati GOO u vremeniku je okviran i prikazan kao cijeli sat. Stvarno

  vrijeme realizacije bit e prikazano u dnevnim pripravama.

 • PRODUENI BORAVAK

  Naziv

  Blagdani-Boi, Uskrs

  Svrha Upoznati obiaje obiljeavanja blagdana

  Ishodi

  Dimenzije GOO

  Kulturoloka dimenzija

  Gospodarska dimenzija

  1. poznaje tradiciju i kulturne obiaje, razumije vanost njegovanja tradicije i kulture; razumije vezu izmeu kulture i

  identiteta, kao i razliku izmeu pojedinanog i grupnog

  identiteta; zna odrediti znaajke svog identiteta; zna da kolu i

  lokalnu zajednicu ini vie kultura koje se nalaze u stalnoj

  interakciji

  2. razumije vanost nametnute potronje, vanost planirane kupnje i posljedice koje neodgovorno troenje novca ima za

  pojedinca, obitelj i zajednicu;

  pokazuje sklonost racionalnom troenju i upravljanju novcem,

  te prua otpor nametnutoj potronji.

  Kratki opis aktivnosti

  Uenje e se realizirati u korelaciji s nastavom prirode i drutva,

  hrvatskog jezika te likovnom kulturom sljedeim koracima:

  itanjem prigodnih boinih i uskrnjih tekstova iz asopisa Smib i

  Prvi izbor uenici saznaju neto vie o boinim i uskrnjim obiajima

  i tradiciji.

  Knjiga Boi u svijetu upoznaje ih s razliitim boinim obiajima,

  te im kroz kratke prie pribliava tu tematiku.

  U korelaciji s nastavom iz prirode i drutva uenici se upoznaju s

  blagdanima-Boi, Uskrs i njihovim obiajima.

  Likovnim izraavanjem pokazuju da prepoznaju i razumiju simbole tih

  blagdana.

  Uenici spoznaju i razumiju znaenje i vanost tih blagdana kroz

  poruke raznih prigodnih pria.

  Uenici pokazuju sklonost racionalnom troenju te pruaju otpor

  nametnutoj potronji.

  Ciljna grupa Prvi razred O produeni boravak

  Nain

  provedbe

  Model Meupredmetno

  Metode i

  oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama

  Metode: razgovora, demonstracije, rada na tekstu, crtanja, praktinog

  rada

  Resursi

  A) ZA UENIKE: Udbenici, papiri, asopisi Smib, Prvi izbor, slikovnica Djed Mraz darove nosi, knjiga Boi u svijetu

  B) ZA UITELJE : Program meupredmetnih i

  interdisciplinarnih sadraja graanskog odgoja i

  obrazovanja za osnovne i srednje kole (Narodne novine

  104/14), udbenici, internet, asopisi Smib i Prvi izbor, slikovnica Djed Mraz darove nosi, knjiga Boi u svijetu

  Vremenik Prosinac, oujak, travanj

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  -----

  Nositelj odgovornosti uiteljica, uenici 1.razreda

 • Naziv

  Prava, slobode, dunosti i odgovornosti graanina/graanke

  Razred - demokratska zajednica

  Svrha

  Upoznavanje s djejim pravim i dunostima te donoenje

  razrednih pravila.

  Ishodi

  Dimenzije GOO

  Ljudsko-pravna dimenzija

  Politika dimenzija

  Drutvena dimenzija

  1. zna navesti neka od najvanijih prava i odgovornosti koje ima kao uenik; razumije da prava koja uiva u koli jednako pripadaju svakom drugom ueniku

  2. navodi najvanija pravila i objanjava zato su pravila vana za ponaanje uenika u razredu.

  3. aktivno sudjeluje u izboru za predsjednika razreda i lana Vijea uenika; navodi da je uenik graanin razreda i kole po tome to ima pravo na sudjelovanje u donoenju razrednih pravila, dijeli odgovornost za njihovo provoenje, te ima pravo birati i biti biran za predsjednika razreda i lana vijea uenika.

  Kratki opis aktivnosti

  Uenje e se realizirati u korelaciji s nastavom prirode i drutva,

  hrvatskog jezika te likovnom kulturom sljedeim koracima:

  itanjem i spoznavanjem slikovnice Najljepe je biti dijete uenike se

  uvodi u spoznavanje djejih prava. Razgovara se o sluajevima krenja tih

  prava i kome se obratiti za pomo. Uenik razumije koja prava i

  odgovornosti ostvaruju u koli i kako se osigurava njihova zatita. Ilustriraju

  se najvanija djeja prava te njihove dunosti.

  Djeja prava povezuju se s njihovim dunostima te potrebom donoenja

  pravila razreda i kole.

  Donoenje razrednih pravila povezujemo s itanjem knjigeDjeji bonton,a

  kroz itanje slikovnice Medo u kolicimauenici shvaaju i razumiju da

  uenici s posebnim potrebama imaju ista prava kao i svi drugi.

  Ponavljanjem i promatranjem nastavnih tema-Ja sam uenik i ivot i rad u

  koli uenici jo bolje uviaju svoje obveze, prava i pravila ponaanja u

  koli.

  Ciljna grupa Prvi razred O produeni boravak

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno

  Metode i

  oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama

  Metode: razgovora, demonstracije, rada na tekstu, crtanja, praktinog rada

  Resursi

  C) ZA UENIKE : udbenik Eureka 1, pisanke, Statut kole, plakati, slikovnice: Najljepe je biti dijete, Medo u kolicima,

  Djeji bonton.

  D) ZA UITELJE : Program meupredmetnih i

  interdisciplinarnih sadraja graanskog odgoja i obrazovanja

  za osnovne i srednje kole (Narodne novine 104/14), udbenici, internet, slikovnice: Najljepe je biti dijete, Medo u

  kolicima, Djeji bonton, Konvencija o pravima djeteta

  Vremenik Rujan, listopad, studeni

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  -----

  Nositelj odgovornosti uiteljica, uenici 1. razreda

 • Naziv

  istoa okolia, Dan planeta Zemlje

  Zatita okolia i odrivi razvoj

  Svrha

  Razviti kod uenika ekoloku svijest i osjeaj odgovornosti za

  zdrav i ist okoli

  Ishodi

  Dimenzije GOO

  Ekoloka dimenzija

  Gospodarska dimenzija

  - razumije vanost odravanja osobne higijene - opisuje neke postupke za ouvanje prostora, predmeta i okolia - pokazuje odgovornost za odravanje istoe u razredu i koli - sudjeluje u akcijama prikupljanja staroga papira, limenki, odjee

  Kratki opis aktivnosti

  Uenici e istraiti kako aktivno mogu sudjelovati u zatiti i

  uvanju okolia. Uenici e sudjelovati u ienju uionice i

  radnog mjesta. Sudjelovat e u prikupljanju starog papira i

  plastinih epova. U skupinama e izraditi plakat s eko

  porukama. Upoznati e i uoiti vanost utjecaja ovjeka na

  okoli i uvanje istoe okolia, shvatiti kako ouvati zdravlje

  pravilnom prehranom.

  Ciljna grupa Prvi razred O produeni boravak

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno- priroda i drutvo, likovna kultura

  Metode i

  oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni,

  Metode: razgovora, demonstracije, praktinog rada, metoda

  intelektualnog rada, metoda likovnih radova, metoda grupnog rada

  Resursi

  Udbenik, Internet, enciklopedija, asopisi, novine, hamer-papir,

  likovni pribor( kare, ljepilo, kola- papir, flomasteri,..)

  Vremenik

  Travanj- lipanj

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  -----

  Nositelj odgovornosti

  uiteljica, uenici 1. razreda

 • Naziv

  Knjinica- mjesto poticanja italake i informacijske

  pismenosti

  Svrha

  Upoznati uenike sa kolskom knjinicom, pravilima ponaanja i

  posudbe knjiga u knjinici

  Ishodi

  Dimenzije GOO

  Ljudsko pravna dimenzija

  Drutvena dimenzija

  - nabraja neka od najvanijih prava i odgovornosti koje ima

  uenik i lan kolske knjinice te se ponaa u skladu s njima

  - pokazuje vjetinu pravilnog predstavljanja, pozdravljanja i oslovljavanja

  - razmatra prihvatljiva i neprihvatljiva ponaanja u knjinici

  Kratki opis aktivnosti

  Uenici upoznaju prostor kolske knjinice i knjinu grau,

  razgovaraju o pravilima ponaanja, ue posuivati i vraati knjige,

  kroz priu Mi u knjinici, upoznaju i opisuju prava i odgovornosti

  koje imaju kao lanovi knjinice. Razlikuju knjinicu od knjiare, te

  ue pravilno pozdravljati i oslovljavati osobu koja radi u knjinici-

  knjiniar.

  Ciljna grupa Prvi razred O produeni boravak

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno hrvatski jezik

  Metode i

  oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni

  Metode: razgovora, demonstracije, objanjavanja, itanja, sluanja,

  iznoenja vlastitog miljenja, izvoenja zakljuaka

  Resursi

  Plakat, slikovnice

  Vremenik

  Rujan, travanj

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Promatranje ponaanja, meusobnog ophoenja uenika te potivanje

  pravilnika i reda kolske knjinice

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  -----

  Nositelj odgovornosti

  uiteljica, uenici 1. razreda

 • Naziv

  Socijalne vjetine i drutvena solidarnost

  Svrha

  Upravlja emocijama, stjee drutvene komunikacijske vjetine te

  razvija sposobnost rada u timu

  Ishodi

  Dimenzije GOO

  Ljudsko-pravna dimenzija

  Drutvena dimenzija

  1. zna odrediti najee oblike nesporazuma ili sukoba u

  razredu, povezati ih s pravima te objasniti uzroke i posljedice;

  2. navodi posljedice koje verbalno i fiziko nasilje ostavlja na rtvi i nasilniku; navodi najvanije postupke individualnog osnaivanja i nenasilnog rjeavanja sukoba;

  3. razumije ulogu pojedinca i grupe u poticanju i sprjeavanju nasilja te razumije vanost zajednikih pravila u sprjeavanju nasilnog ponaanja meu uenicima;

  4. predano titi svoja prava i prava drugih u razredu i koli; pokazuje sklonost istraivanju problema i nenasilnom rjeavanju sporova i sukoba meu uenicima

  Kratki opis aktivnosti

  Uenici itaju slikovnicu Runo pae te slikovnicu Super je

  bitrazliit. Raspravljaju o sadraju slikovnica te problemima koji se u

  njoj pojavljuju. Potujem druge, potujem sebe, Potujemo razliitosti,

  te ono to elim. Uenici pokazuju privrenost naelima dostojanstva

  svake osobe, jednakosti, pravde i ukljuenosti svih, jasno iznose i obrazlau svoje ideje i stavove te razumije polazita drugih. Razumiju ulogu pojedinca i grupe u poticanju i sprjeavanju nasilja te razumije

  vanost zajednikih pravila u sprjeavanju nasilnog ponaanja meu

  uenicima.

  Ciljna grupa Prvi razred O produeni boravak

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno- hrvatski jezik

  Metode i

  oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama

  Metode: razgovora, demonstracije, rada na tekstu, crtanja, praktinog

  rada

  Resursi

  - ZA UENIKE : Slikovnice Super je bit' razliit te Runo pae, listii, plakati,

  - ZA UITELJE : Program meupredmetnih i

  interdisciplinarnih sadraja graanskog odgoja i

  obrazovanja za osnovne i srednje kole (Narodne novine

  104/14), udbenici, internet, prirunik Budimo prijatelji, slikovnice Super je bit' razliit te Runo pae

  Vremenik Rujan, listopad

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  -----

  Nositelj odgovornosti uiteljica, uenici 1. razreda

 • Naziv

  Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i

  zatita potroaa

  Izrada kasice- dan tednje

  Svrha

  Prepoznavanje vlastitih sposobnosti vanih za uspjeh u uenju

  Prava potroaa

  Novac

  Ishodi

  Dimenzije GOO

  Gospodarska dimenzija

  - ocjenjuje svoje uenje kao rad - prepoznaje svoje sposobnosti, opisuje u emu se sastoje i nabraja primjere iz vlastitog iskustva u koli i obitelji - objanjava to je za njega novac, kako se stjee i planira potronja i tednja (deparac) - nabraja neka prava koja ima kao potroa

  Kratki opis aktivnosti

  Nakon razgovora o tednji, uenici iznose primjere iz vlastitog

  iskustva: kako tede? Kako troe uteeni novac?

  Nakon razgovora uenici izrauju tednu kasicu od kartona.

  Ciljna grupa Prvi razred O produeni boravak

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno

  Metode i

  oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni

  Metode: razgovora, demonstracije, praktinog rada

  Resursi

  Karton, kare, ljepilo, kola

  Vremenik

  Listopad

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  -----

  Nositelj odgovornosti

  uiteljica, uenici 1. razreda

 • 2. razredi

  NAZIV DIMENZIJA

  Blagdani: Boi i Nova godina, Uskrs (ENG) Kulturoloka dimenzija

  CILJ

  Upoznati obiaje obiljeavanja blagdana u Hrvatskoj i zemljama engleskog govornog podruja.

  ISHODI

  - opisati svoje obiaje i usporediti ih s engleskim - nabrajati kulturne razlike koje postoje u obiljeavanju engleskih i hrvatskih blagdana - prihvatiti te kulturne razliitosti

  KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

  U sklopu teme Blagdani uenici e razgovarati o blagdanskim obiajima u Hrvatskoj i zemljama engleskog govornog podruja. Imenovat e predmete vezane uz blagdane i igrati razredne igre. Pjevat e prigodne blagdanske pjesme na engleskom jeziku i usporediti ih s hrvatskim pjesmama koje znaju. Izraivat e estitke.

  CILJANA SKUPINA

  2. razred

  NAIN PROVED- BE

  MODEL

  Meupredmetno: Engleski jezik

  METODE I OBLICI RADA

  sluanje, pokazivanje, ponavljanje, timski rad individualni rad, pjevanje, crtanje, rasprava

  RESURSI

  udbenik, radna biljenica, CD, kola papiri

  VREMENIK prosinac 2015. i oujak 2016., EJ 2 sata

  NAIN VREDNOVANJA I KORITENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  crtani radovi boino drvce pjevanje pjesmice estitanje blagdana estitke

  TROKOVNIK -

  NOSITELJ ODGOVORNOSTI

  Tea Gavrilovi Smoli

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Jedinice za novac (MAT); Zatita potroaa (SR)

  Gospodarska dimenzija

  CILJ Razvijati osjeaj za odgovorno gospodarstvo i poduzetnitvo;

  upravljanje osobnim financijama; nauiti kako se moe kao

  potroa zatititi.

  ISHODI svoje uenje usporeuje s radom svojih roditelja i

  uitelja.

  razlikuje potenje od nepotenja.

  razlikuje privatnu i javnu imovinu i odgovorno se

  ponaa prema njoj.

  opisuje vanost tednje i negativne posljedice

  prekomjerne potronje.

  sudjeluje u razrednoj tednji, izraunava i planira

  potronju.

  KRATKI OPIS AKTIVNOSTI Uenici e kroz igru nauiti kako trebaju odgovorno upravljati

  novcem. Izrei e svoje iskustvo o kupovanju, deparcu i kako

  njime raspolau. Istrait e o povijesnim linostima na

  novanicama. U skupinama e vjebati plaanje i povrat

  novca te stei uvid u novanu vrijednost; zajedno e donijeti

  zakljuak da novac treba tedjeti.

  Istrait e koja su njihova prava kao potroaa. Na razliitim

  proizvodima uoavat e na to trebaju obratiti panju (sastav proizvoda, rok trajanja).

  CILJANA GRUPA 2. razred

  NAIN

  PROVEDBE

  MODEL Meupredmetno matematika; Sat razrednika

  METODE I

  OBLICI

  RADA

  Razgovora, kritikog miljenja, igra uloga, rada na tekstu,

  suradniko uenje, demonstracije

  individualni rad, rad u paru, frontalni rad

  RESURSI internet, likovni pribor, biljenice, pribor za pisanje, NPP,

  prirunici

  VREMENIK sijeanj, oujak 2015.g., matematika (1), sat razrednika (2)

  NAIN VREDNOVANJA I

  KORITENJE REZULTATA

  VREDNOVANJA

  uenike biljeke, zapaanja, osvrti na naueno; ueniki

  radovi, opisno praenje i brojano ocjenjivanje

  TROKOVNIK -

  NOSITELJ ODGOVORNOSTI Sanja Barii, Ana Mitrovi, Slavica Mandi

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Uenika prava i dunosti (PID); Uenik graanin u sklopu razreda i kole; Ravnopravnost u odnosu na dob i spol te etnike, nacionalne, vjerske, rasne i druge razlike; Sloboda i odgovornost u sklopu razreda i kole (SR)

  Ljudsko pravna dimenzija

  CILJ Razviti kod uenika svijest o vanosti prava i odgovornosti

  svakog pojedinca u svrhu dobrobiti zajednice

  ISHODI - navodi djeja prava i odgovornosti u svom domu i

  koli, - usporeuje svoja prava i prava drugih i

  zakljuuje da prava koja ima kao uenik jednako

  pripadaju svakom drugom ueniku bez obzira na dob

  i spol te etnike, nacionalne, vjerske, rasne i druge

  razlike.

  - uoava i analizira situacije u kojima su njegova i

  prava drugih ugroena

  KRATKI OPIS AKTIVNOSTI Uenici e istraiti svoja prava i odgovornosti u svom domu te

  de kroz sat razrednog odjela biti upoznati s djejim pravima i

  odgovornostima u razredu i koli. Uoavat e razlike i slinosti

  s pravima i odgovornostima u domu i u koli. U grupama e

  raspravljati zato su nam prava vana i koja je njihova svrha

  te zato treba biti odgovoran. Na satu prirode i drutva kroz

  nastavnu jedinicu Uenika prava i dunosti uenici e

  izdvojiti razredna pravila ponaanja koja se odnose na prava

  svakog uenika u razredu te prema svom miljenju odrediti

  koje je pravo djeteta najvanije.

  CILJANA GRUPA 2. razred

  NAIN

  PROVEDBE

  MODEL Meupredmetno priroda i drutvo; Sat razrednika

  METODE I

  OBLICI

  RADA

  Razgovora, kritikog miljenja, igra uloga, rada na tekstu,

  suradniko uenje, demonstracije

  individualni rad, rad u paru, frontalni rad

  RESURSI likovni pribor, biljenice, pribor za pisanje, prirunici

  VREMENIK listopad 2014.g., PiD (1), sat razrednika (2)

  NAIN VREDNOVANJA I

  KORITENJE REZULTATA

  VREDNOVANJA

  uenike biljeke, zapaanja, osvrti na naueno; ueniki

  radovi

  TROKOVNIK -

  NOSITELJ ODGOVORNOSTI Sanja Barii, Ana Mitrovi, Slavica Mandi

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Lijepa naa domovino ( GK); Ponaanje u koli i odnosi meu

  uenicima (PID); Drutvene komunikacijske vjetine, Upravljanje

  emocijama (SR), Izvanuionika nastava

  Drutvena dimenzija

  CILJ

  Razviti kod uenika svijest o uljudnoj komunikaciji i stav o nainu

  kontrole vlastitih emocija.

  ISHODI

  objanjava naine kontrole vlastitih emocija.

  razlikuje nepoeljne od poeljnih oblika verbalne i neverbalne

  komunikacije u razrednom odjelu, koli i kulturnim ustanovama.

  navodi primjere najeih oblika neprimjerenih ponaanja koja

  dovode do nesporazuma.

  objanjava ulogu pojedinca i grupe u poticanju i sprjeavanju

  nasilja u razredu i koli.

  KRATKI OPIS

  AKTIVNOSTI

  Uenici e zamjenom uloga komunicirati. Takoer de igranjem uloga

  pokazati nepoeljnog od poeljnih oblika verbalne i neverbalne

  komunikacije. Uenici e verbalno i neverbalno glumiti neke od emocija (

  ljutnja, bijes/ radost, srea...) Sluanjem glazbe te analizom glazbenog

  djela razgovarat e kako se treba ponaati za vrijeme izvoenja himne.

  Pravila uljudnog ponaanja primijeniti e na terenskoj nastavi.

  CILJANA GRUPA 2. razred

  NAIN

  PROVEDBE

  MODEL Meupredmetno hrvatski jezik; glazbena kultura; priroda i drutvo;

  sat razrednika; izvanuionika nastava Kraograd, Samobor

  METODE I

  OBLICI

  RADA

  metoda intelektualnog rada, grupnog rada, suradniko uenje, kritiko

  razmiljanje, istraivako uenje, pisanih radova, likovnih i grafikih

  radova, individualni rad, rad u paru, frontalni rad, plenarni rad

  RESURSI Udbenik, internet, enciklopedije, asopisi, novine, hamer-papiri, likovni

  pribor (kare, ljepilo, kola-papir, flomasteri, drvene bojice i dr.), zorna

  stvarnost

  VREMENIK Tijekom k. godine 2014.-15. meupredmetno (5), sat razrednika (2),

  izvanuionika nastava (4)

  NAIN VREDNOVANJA I

  KORITENJE REZULTATA

  VREDNOVANJA

  uenike biljeke, zapaanja, osvrti na naueno; ueniko iskazivanje

  novih ideja i rjeenja do kojih su doli; ueniki radovi

  TROKOVNIK /

  NOSITELJ

  ODGOVORNOSTI

  Sanja Barii, Ana Mitrovi, Slavica Mandi

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Zatita i uvanje okolia (PID); Veliki svijete, ekoporuke

  alje ti dijete (HJ); Izvanuionika nastava

  Ekoloka dimenzija

  CILJ Razviti kod uenika svijest o pravu na zdravi okoli i

  odgovornost pojedinca za odrivi razvoj zajednice

  ISHODI objanjava svoju ulogu u odravanju istoe prostora i

  predmeta

  prepoznaje vanost ouvanja okolia i odgovornim

  ponaanjem pridonosi njegovu ouvanju

  objanjava vanost uvanja vode i elektrine energije

  u odnosu na zatitu okolia

  sudjeluje u akcijama prikupljanja staroga papira,

  limenki, baterija i sl.

  KRATKI OPIS AKTIVNOSTI Uenici e istraiti kako mogu aktivno sudjelovati u zatiti i

  uvanju okolia

  Uenici e u skupinama pisati ekoporuke i napraviti plakat

  Uenici e sudjelovati u akciji ienja okolia.

  Uenici e posjetiti vatrogasnu postaju

  CILJANA GRUPA 2. razred

  NAIN

  PROVEDBE

  MODEL Meupredmetno priroda i drutvo, hrvatski jezik;

  Izvanuionika nastava Posjet vatrogascima, Akcija

  ienja (Dan planete Zemlje)

  METODE I

  OBLICI RADA

  metoda intelektualnog rada, metoda grupnog rada,

  suradniko uenje, kritiko razmiljanje, istraivako uenje,

  metoda pisanih radova, metoda likovnih i grafikih radova,

  individualni rad, rad u paru, frontalni rad, plenarni rad

  RESURSI internet, enciklopedije, asopisi, novine, hamer-papiri,

  likovni pribor (kare, ljepilo, kola-papir, flomasteri, drvene

  bojice i dr.), zorna stvarnost

  VREMENIK studeni, prosinac, travanj 2015., meupredmetno - 2 sata, izvanuionika

  nastava 2 sata NAIN VREDNOVANJA I

  KORITENJE REZULTATA

  VREDNOVANJA

  uenike biljeke, zapaanja, osvrti na naueno; ueniko

  iskazivanje novih ideja i rjeenja do kojih su doli; ueniki

  radovi

  TROKOVNIK /

  NOSITELJ ODGOVORNOSTI Sanja Barii, Ana Mitrovi, Slavica Mandi

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Ponaanje u koli i odnosi meu uenicima (PID);

  Donoenje razrednih i kolskih pravila; Stvaranje

  demokratske razredne i kolske zajednice (SR)

  Politika dimenzija

  CILJ Razviti kod uenika svijest o aktivnom stvaranju pravila razreda i kole kao demokratske zajednice ISHODI navodi najvanija pravila i objanjava da se pravilima

  ureuju prava i odgovornost svih lanova kolske

  zajednice.

  predlae mjere za prekritelje dogovorenih pravila i za pravednu nadoknadu uinjene tete.

  objanjava vanost pravila za izbore u razredu i Vijee uenika, opisuje poeljna obiljeja kandidata.

  objanjava zato je potovanje pravila i pravedno odluivanje vano za uspjeh svih u razredu i koli.

  KRATKI OPIS AKTIVNOSTI Uenici e istraiti svoja prava i dunosti u svom domu i

  razgovarati o njima. Uenici e u skupinama pisati razredna

  pravila i prezentirati ih.

  Uenici e konsenzusom doi do razrednih pravila i napisati ih na plakat.

  Uenici e opisivati poeljne osobine predsjednika razreda i

  aktivno e sudjelovati u izboru predsjednika razreda.

  CILJANA GRUPA 2. razred

  NAIN

  PROVEDBE

  MODEL Meupredmetno priroda i drutvo; Sat razrednika

  METODE I

  OBLICI

  RADA

  intelektualni rad, rad u paru, grupni rad, suradniko uenje, kritiko razmiljanje, istraivako uenje, metoda pisanih radova, metoda likovnih i grafikih radova, individualni rad, frontalni rad, plenarni rad

  RESURSI internet, enciklopedije, asopisi, novine, hamer-papiri,

  likovni pribor (kare, ljepilo, kola-papir, flomasteri,

  drvene bojice i dr.), zorna stvarnost

  VREMENIK rujan / listopad 2014.g. priroda i drutvo (1), sat razrednika (3)

  NAIN VREDNOVANJA I

  KORITENJE REZULTATA

  VREDNOVANJA

  uenike biljeke, zapaanja, osvrti na naueno;

  ueniko iskazivanje novih ideja i rjeenja do kojih su

  doli; ueniki radovi TROKOVNIK -

  NOSITELJ ODGOVORNOSTI Sanja Barii, Ana Mitrovi, Slavica Mandi

 • NAZIV

  DIMENZIJA

  Zaviajni identitet

  Meukulturna dimenzija

  CILJ Razviti kod uenika osobni, zaviajni (te nacionalni i hrvatski

  domovinski) identitet i poticati na interkulturnu otvorenost i

  komunikaciju.

  ISHODI odreuje svoj identitet i navodi neka od njegovih

  najvanijih obiljeja

  nabraja kulturne razlike koje postoje u razrednom

  odjelu

  razumije i potuje druge uenike te tako pridonosi

  razvoju razredne zajednice kao cjeline

  koristi vjetine interkulturne komunikacije

  razumije da kulturne razlike obogauju razredni odjel

  i kolu ako se svi meusobno potuju

  KRATKI OPIS AKTIVNOSTI Uenici e uiti da je temelj zaviajnog identiteta znanje o

  prolosti i posebnostima svoga kraja, o tradiciji, obiajima,

  nematerijalnoj i materijalnoj batini. Uenici e uenjem

  hrvatskog jezika (kajkavskog narjeja) uiti jezik i kulturu svoji

  predaka.

  CILJANA GRUPA 2. razred

  NAIN

  PROVEDBE

  MODEL Sat razrednika

  METODE I

  OBLICI

  RADA

  Razgovora, kritikog miljenja, rada na tekstu, suradniko

  uenje, demonstracije

  individualni rad, rad u paru, frontalni rad

  RESURSI internet, biljenice, pribor za pisanje, NPP, prirunici,

  zaviajna literatura

  VREMENIK listopad 2014.g. - 1 sat

  NAIN VREDNOVANJA I

  KORITENJE REZULTATA

  VREDNOVANJA

  uenike biljeke, zapaanja, osvrti na naueno; ueniki

  radovi, opisno praenje

  TROKOVNIK -

  NOSITELJ ODGOVORNOSTI Sanja Barii, Ana Mitrovi, Slavica Mandi

 • PRODUENI BORAVAK

  Naziv

  Prava, slobode, dunosti i odgovornosti graanina/graanke

  Razred - demokratska zajednica

  Svrha

  Upoznavanje s djejim pravim i dunostima te donoenje

  razrednih pravila.

  Ishodi

  Dimenzije GOO

  Ljudsko-pravna

  dimenzija

  Politika dimenzija

  Drutvena dimenzija

  1. zna navesti neka od najvanijih prava i odgovornosti koje ima kao uenik;

  razumije da prava koja uiva u koli jednako pripadaju svakom drugom

  ueniku

  2. razumije to je aktivno i odgovorno sudjelovanje u odluivanju; poznaje

  podruja u kojima kao uenik/ca ima pravo aktivno sudjelovati; zna da ima

  pravo birati i biti biran u odgovarajua tijela u razredu i koli; razumije

  vanost odreivanja pravila izbora i potrebnih obiljeja kandidata za

  uspjeno obavljanje odreenih dunosti;

  3. aktivno i konstruktivno sudjeluje u utvrivanju kriterija za izbor

  predstavnika razreda i vijee uenika te sudjeluje u izborima kao kandidat i

  kao glasa

  Kratki opis aktivnosti

  Uenje e se realizirati u korelaciji s nastavom prirode i drutva,

  hrvatskog jezika te likovnom kulturom sljedeim koracima:

  itanjem i spoznavanjem slikovnice Djevojica i div uenike se uvodi u

  spoznavanje djejih prava. Razgovara se o sluajevima krenja tih prava

  i kome se obratiti za pomo. Uenik razumije koja prava i odgovornosti

  ostvaruju u koli i kako se osigurava njihova zatita. Ilustriraju se

  najvanija djeja prava te njihove dunosti.

  Djeja prava povezuju se s njihovim dunostima te potrebom donoenja

  pravila razreda i kole. Uenik razumije da su najvanija pravila kojima

  se ureuju cjelokupni odnosi u koli sadrani u statutu kole; razumije da

  se razred i kola razvijaju kao demokratske zajednice ukoliko svi djeluju

  prema zajednikim pravilima.

  Dogovaraju se posljedice krenja razrednih pravila te se upoznaju s

  posljedicama krenja pravila statuta kole.

  Izrauje se plakat na kojem su sadrana razredna pravila s prigodnim

  ilustracijama.

  Uenici razumiju da imaju pravo biti birani u odgovarajua tijela u

  razredu i koli. Razumiju koje osobine treba imati uenik koji obavlja te

  dunosti te aktivno i odgovorno sudjeluju u odabiru kandidata.

  Ciljna grupa Drugi razred O produeni boravak

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno

  Metode i

  oblici

  rada

  Oblici: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama

  Metode: razgovora, demonstracije, rada na tekstu, crtanja, praktinog

  rada

 • Resursi

  A) ZA UENIKE : udbenik Eureka 2, pisanke, Statut kole, plakati, slikovnica Djevojica i div, Konvencija o pravima

  djeteta

  B) ZA UITELJE : Program meupredmetnih i

  interdisciplinarnih sadraja graanskog odgoja i

  obrazovanja za osnovne i srednje kole (Narodne novine

  104/14), udbenici, internet, slikovnica Djevojica i div, Konvencija o pravima djeteta

  Vremenik Rujan

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  -----

  Nositelj odgovornosti uiteljica, uenici 2. razreda

  Naziv

  Socijalne vjetine i drutvena solidarnost

  Svrha

  Upravlja emocijama, stjee drutvene komunikacijske vjetine te

  razvija sposobnost rada u timu

  Ishodi

  Dimenzije GOO

  Ljudsko-pravna

  dimenzija

  Drutvena dimenzija

  1. zna odrediti najee oblike nesporazuma ili sukoba u razredu,

  povezati ih s pravima te objasniti uzroke i posljedice; 2. navodi posljedice koje verbalno i fiziko nasilje ostavlja na

  rtvi i nasilniku; navodi najvanije postupke individualnog osnaivanja i nenasilnog rjeavanja sukoba;

  3. razumije ulogu pojedinca i grupe u poticanju i sprjeavanju nasilja te razumije vanost zajednikih pravila u sprjeavanju nasilnog ponaanja meu uenicima;

  4. predano titi svoja prava i prava drugih u razredu i koli; pokazuje sklonost istraivanju problema i nenasilnom rjeavanju sporova i sukoba meu uenicima;

  5. ustaje protiv nepravde, pokazuje solidarnost i prua pomo uenicima koji su rtve nasilja meu uenicima i iskljuenim uenicima, osobito onima s posebnim potrebama i onima koji dolaze iz socijalno ugroenih obitelji

  6. pokazuje samostalnost i samopouzdanje u iznoenju svojih stavova te otvorenost prema drugaijim miljenjima

  7. pokazuje privrenost naelima dostojanstva svake osobe, jednakosti, pravde i ukljuenosti svih

  Kratki opis aktivnosti

  Uenje e se realizirati u korelaciji s nastavom prirode i drutva,

  hrvatskog jezika te likovnom kulturom sljedeim koracima:

  Kroz primjerene pedagoke radionice: Razred prijateljstva, Budi moj

  prijatelj te Mi smo jedan razred te uz slikovnicu Gospodin Nosko nalazi

 • prijatelja, iji je medo?, Anica i velika tajna te Anica i Jakov uenik

  razumije i zna odrediti najee oblike nesporazuma ili sukoba u razredu

  te ustaje protiv nepravde, pokazuje solidarnost. Raspravlja o sadraju

  slikovnica te problemima koji se u njima pojavljuju. Predano titi svoja

  prava i prava drugih u razredu i koli; pokazuje sklonost istraivanju

  problema i nenasilnom rjeavanju sporova i sukoba meu uenicima.

  Kroz pedagoke radionice Duga slinosti-duga razlika, Bitno je oima

  nevidljivo (uz slikovnicu Runo pae) Potujem druge, potujem sebe, Potujemo razliitosti te to elim uenik pokazuje privrenost naelima

  dostojanstva svake osobe, jednakosti, pravde i ukljuenosti svih, jasno iznosi i obrazlae svoje ideje i stavove te razumije polazita drugih. Razumije ulogu pojedinca i grupe u poticanju i sprjeavanju nasilja te

  razumije vanost zajednikih pravila u sprjeavanju nasilnog ponaanja

  meu uenicima.

  Ciljna grupa Drugi razred O produeni boravak

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno

  Metode i

  oblici

  rada

  Oblici: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama

  Metode: razgovora, demonstracije, rada na tekstu, crtanja, praktinog

  rada

  Resursi

  C) ZA UENIKE : Slikovnice Super je bit' razliit te Runo pae, Gospodin Nosko nalazi prijatelja, iji je medo?, Anica i velika

  tajna te Anica i Jakov, listii, plakati, fotografije

  D) ZA UITELJE : Program meupredmetnih i

  interdisciplinarnih sadraja graanskog odgoja i

  obrazovanja za osnovne i srednje kole (Narodne novine

  104/14), udbenici, internet, prirunik Budimo prijatelji, slikovnice Super je bit' razliit te Runo pae, Gospodin Nosko nalazi prijatelja, iji je medo?, Anica i velika tajna te Anica i

  Jakov

  Vremenik Rujan, listopad, studeni, prosinac, travanj, svibanj

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  -----

  Nositelj odgovornosti uiteljica, uenici 2. razreda

 • Naziv

  Osobni identitet, kulturni identiteti i meukulturni dijalog

  Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zatita

  potroaa

  Svrha

  Razvijati osobni i zaviajni identitet, poticati poduzetnitvo, odgovorno upravljanje novcem

  Ishodi

  Dimenzije GOO

  Gospodarska dimenzija

  Kulturoloka dimenzija

  1. razumije vezu izmeu kulture i identiteta, kao i razliku

  izmeu pojedinanog i grupnog identiteta; zna odrediti znaajke svog identiteta; zna da kolu i lokalnu zajednicu ini vie kultura koje se nalaze u stalnoj interakciji;

  2. poznaje zanimanja svojih najbliih i razumije da je svako zanimanje kojim se radom osiguravaju sredstva za ivot jednako vrijedno; zna to je poduzetnost i kako se postaje poduzetan a da se pri tome ne ugroze prava drugih; razlikuje oblike poduzetnosti koji pridonose dobrobiti zajednice od onih koji joj tete;

  3. poznaje neka od najvanijih prava potroaa i naine na koje se ona tite; razumije znaenje nametnute potronje, vanost planirane kupnje i posljedice koje neodgovorno i neracionalno troenje novca ima za pojedinca, obitelj i zajednicu;

  4. razumije svoje uenje kao rad i usporeuje ga s radom svojih roditelja, uitelja i drugih osoba iz svoje sredine; opisuje naine na koje uenici ue radei; objanjava vezu izmeu rada uloenog u uenje i kolskih ocjena.

  Kratki opis aktivnosti

  Uenje e se realizirati u korelaciji s nastavom prirode i

  drutva, hrvatskog jezika te likovnom kulturom sljedeim

  koracima:

  U korelaciji s nastavom prirode i drutva uenici se upoznaju sa

  zanimanjima u lokalnoj zajednici te zanimanjima svojih roditelja.

  Uenik razumije svoje uenje kao rad i usporeuje ga s radom

  svojih roditelja, uitelja i drugih osoba iz svoje sredine; opisuje

  naine na koje uenici ue radei; objanjava vezu izmeu rada

  uloenog u uenje i kolskih ocjena. Poznaje zanimanja svojih najbliih i razumije da je svako zanimanje kojim se radom

  osiguravaju sredstva za ivot jednako vrijedno.

  Zanimanja povezujemo s kulturnom batinom te kulturnim

  ustanovama. Uenik razumije vezu izmeu kulture i identiteta,

  kao i razliku izmeu pojedinanog i grupnog identiteta; zna

  odrediti znaajke svog identiteta; zna da kolu i lokalnu zajednicu

  ini vie kultura koje se nalaze u stalnoj interakciji. Uenici

  upoznaju kulturne ustanove u svojoj okolini, istrauju muzeje,

  sudjeluju u radionicama te izrauju plakate.

  Povodom Svjetskog dana tednje te boinih blagdana uenik pokazuje sklonost racionalnom troenju i upravljanju novcem te

  prua otpor nametnutoj potronji. Izradom tedne kasice te uz

  pomo slikovnice Anica i velika tajna te iji je medo? Uenik razumije znaenje nametnute potronje, vanost planirane kupnje

 • i posljedice koje neodgovorno i neracionalno troenje novca ima

  za pojedinca, obitelj i zajednicu. Povezuje rad i potronju te

  potrebu odgovornog upravljanja novcem.

  Ciljna grupa Drugi razred O produeni boravak

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno

  Metode i

  oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama

  Metode: razgovora, demonstracije, rada na tekstu, crtanja,

  praktinog rada

  Resursi

  E) ZA UENIKE : Plakati, udbenik, fotografije, slikovnice Anica i velika tajna te iji je medo?

  F) ZA UITELJE : Program meupredmetnih i

  interdisciplinarnih sadraja graanskog odgoja i

  obrazovanja za osnovne i srednje kole (Narodne

  novine 104/14), udbenici, internet, prirunici

  Vremenik Listopad, studeni, prosinac, oujak

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje

  Trokovnik (npr. za projekt) -----

  Nositelj odgovornosti uiteljica, uenici 2. razreda

 • Naziv

  Zatita okolia i odrivi razvoj

  Svrha

  Odravanje istoe prostora, predmeta i okolia,

  odgovorno ponaanje prema okoliu te zbrinjavanje

  otpada

  Ishodi

  Dimenzije GOO

  Gospodarska dimenzija

  Ekoloka dimenzija

  1. zna to je odrivi razvoj i razumije vanost koju zdravi

  okoli ima u osiguranju dobrobiti pojedinca i razvoju demokratske zajednice; razumije zato je odgovorno ponaanje svih prema vlastitoj, tuoj i zajednikoj imovini, ukljuujui okoli, kolu i druge objekte u lokalnoj zajednici, vaan dio osiguranja odrivog razvoja; poznaje neke od najuinkovitijih postupaka kojima pridonosi osiguranju odrivog razvoja u koli, obitelji i lokalnoj zajednici

  2. uoava, istrauje, pokree i sudjeluje u raspravama o pitanjima koja su vana za ivot i rad u razredu i koli; predlae rjeenja i provjerava njihovu uinkovitost u suradnji s drugim uenicima, uiteljima, roditeljima, strunjacima, lokalnim aktivistima i predstavnicima lokalne vlasti

  3. koristi vie izvora informiranja o nekoj temi ili problemu 4. koristi odgovarajue postupke zatite okolia 5. zagovara zdrave stilove ivota i pokazuje odgovornost

  za vlastito zdravlje 6. pokree, vodi i sudjeluje u humanitarnim akcijama,

  volonterskom radu i istraivakim projektima koji su

  usmjereni na dobrobit pojedinca, grupe te kolske i

  lokalne zajednice

  Kratki opis aktivnosti

  Uenje e se realizirati u korelaciji s nastavom prirode i

  drutva, hrvatskog jezika te likovnom kulturom sljedeim

  koracima:

  U korelaciji sa sadrajima nastave prirode i drutva na temu voda

  u zaviaju i zatite okolia uenik e kroz raspravu i izradu

  plakata znati to je odrivi razvoj i razumije vanost koju zdravi

  okoli ima u osiguranju dobrobiti pojedinca i razvoju demokratske

  zajednice; razumije zato je odgovorno ponaanje svih prema

  vlastitoj, tuoj i zajednikoj imovini, ukljuujui okoli, kolu i

  druge objekte u lokalnoj zajednici.

  Obiljeavajui Dan planeta Zemlje uenici sudjeluju u akciji

  ienja dvorita i igralita kole te ureuju zelene povrine i

  cvjetnjak. Uenik koristi vie izvora informiranja o nekoj temi ili problemu, koristi odgovarajue postupke zatite okolia. Pokree,

  vodi i sudjeluje u volonterskom radu i istraivakim projektima

  koji su usmjereni na dobrobit pojedinca, grupe te kolske i lokalne

  zajednice. Sudjeluje u akciji prikupljanja starog papira.

  Uenik zagovara zdrave stilove ivota i pokazuje odgovornost za

  vlastito zdravlje. Obiljeava se Dan sporta i Dan nepuenja.

  Organiziranjem mini olimpijade i dana voa i povra uenik

  uoava, istrauje, pokree i sudjeluje u raspravama o pitanjima

 • koja su vana za ivot i rad u razredu i koli. Koristi vie izvora informiranja o nekoj temi ili problemu da bi istraio dobrobiti

  bavljenja sportom, vanost raznolike i zdrave prehrane rade izrade

  plakata, demonstracije razliitih sportova te zdravog jelovnika za

  svaki dan.

  Ciljna grupa Drugi razred O produeni boravak

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno , izvannastavno

  Metode i

  oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama

  Metode: razgovora, demonstracije, rada na tekstu, crtanja,

  praktinog rada

  Resursi

  G) ZA UENIKE : udbenik Eureka 2, pisanke, plakati, enciklopedije, video sadraji o zatiti okolia, sadnice,

  materijal i pribor za ienje.

  H) ZA UITELJE : Program meupredmetnih i

  interdisciplinarnih sadraja graanskog odgoja i

  obrazovanja za osnovne i srednje kole (Narodne

  novine 104/14), udbenici, internet, enciklopedije, prirunici

  Vremenik Studeni, prosinac, travanj, svibanj

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje

  Trokovnik (npr. za projekt) -----

  Nositelj odgovornosti uiteljica, uenici 2. razreda

 • 3. razredi

  Naziv

  Stvaranje demokratske razredne, kolske i lokalne zajednice

  Svrha

  Uvrstiti svijest o sebi kao demokratskim graanima temeljem

  poznavanja svojih prava i odgovornosti u razredu, koli i lokalnoj

  zajednici u skladu s utvrenim pravilima.

  Ishodi

  - razumije da se razred i kola razvijaju kao demokratske zajednice

  ukoliko svi djeluju prema zajednikim pravilima

  - objanjava vanost pravila za izbore u razredu i Vijee uenika, opisuje

  poeljna obiljeja kandidata

  - razumije da prava koja uiva u koli jednako pripadaju svakom drugom

  ueniku bez obzira na spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost, sposobnosti

  i socijalni poloaj obitelji

  - razumije znaenje i vanost pravednog donoenja odluka na razini

  razreda i kole

  - uoava, istrauje, pokree i sudjeluje u raspravama o pitanjima koja su

  vana za ivot i rad u razredu i koli

  - aktivno i konstruktivno sudjeluje u utvrivanju kriterija za izbor

  predstavnika razreda i Vijee uenika te sudjeluje u izborima kao kandidat

  i kao glasa

  - uoava, analizira i vrednuje situacije u kojima se kre njegova/njezina

  prava i prava drugih uenika.

  - kreativno sudjeluje u aktivnostima kojima se obiljeavaju datumi vani

  za lokalnu zajednicu

  - obiljeavanjem vanih nadnevaka razvija se i jaa domovinski identitet

  - zalae se za izgradnju razreda i kole kao demokratske zajednice

  - pokazuje samostalnost i samopouzdanje u iznoenju svojih stavova,

  otvorenost prema drugaijim miljenjima i ustrajava na istinoljubivosti i

  dokazu

  - koristi odgovarajue postupke zatite okolia u koli i zajednici

  Strukturne dimenzije

  graanske

  kompetencije:

  Ljudskopravna

  dimenzija

  Politika dimenzija

  Drutvena dimenzija

  Meukulturna

  dimenzija

  Ekoloka dimenzija

  Upoznavanje s ljudskim i djejim pravima.

  Prava, sloboda i odgovornost u razredu, koli i lokalnoj zajednici.

  Ravnopravnost u odnosu na dob i spol te etnike, nacionalne, vjerske,

  rasne i druge razlike.

  Stvaranje demokratske razredne, kolske i lokalne zajednice.

  Graanstvo kao temelj demokratske zajednice.

  Demokratsko upravljanje zajednicom.

  Unapreenje demokratske kulture.

  Pravila i postupci upravljanja sukobom.

  Suradnja i timski rad.

  Drutvene komunikacijske vjetine.

  Volontiranje i drutvena solidarnost u lokalnoj zajednici.

  Razvoj osobnog, zaviajnog, veinskog i manjinskih nacionalnih

  identiteta te hrvatskoga domovinskog identiteta.

  Interkulturna otvorenost i komunikacija.

  Osvjetavanje i uklanjanje stereotipa i predrasuda.

 • Pravo na zdrav okoli i odgovornost pojedinca za odrivi razvoj zajednice,

  razvrstavanje i zbrinjavanje otpada.

  Kljuni pojmovi: - Prava, odgovornosti, ravnopravnost, ljudska prava, uenik

  graanin razreda i kole

  - pravila, odluivanje, graanin, graanstvo, razred, kola i lokalna

  zajednica kao demokratska zajednica, demokratska kultura

  - suradnja, pravila timskog rada, sukob, rtva, nasilje, drutvena

  nejednakost, volontiranje, humanitarna akcija, drutvena

  solidarnost, komunikacija

  - osobni identitet, zaviajni identiteti, manjinski identiteti, veinski

  identitet, hrvatski domovinski identitet, stereotip, predrasuda,

  interkulturna komunikacija

  - zdravi okoli, odrivi razvoj, odgovornost graana za odrivi

  razvoj, akcije zatite i ouvanja okolia

  Kratki opis aktivnosti

  Uenje e se realizirati sljedeim koracima:

  Priroda i drutvo

  1. Stajalite i obzor

  2. Strane svijeta

  3. Snalaenje u prostoru

  4. Plan mjesta

  5. Zemljovid ili geografska karta

  6. Dan neovisnosti

  7. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

  Uenici u skupinama rjeavaju problemske zadatke i izvjeuju ostale

  uenike o svojim rjeenjima.

  Hrvatski jezik

  1. Patuljak i njegov klju; Stjepan Lice

  -interpretacija prie

  2. Boduljko i bunika, Jadranka uni Bandov

  -interpretacija stripa

  3. etiri brata, Mario ari

  -interpretacija prie

  4. Jedna je maka mnogo jela, Luko Paljetak interpretacija pjesme

  5. Prometna pria, Nada Ivelji interpretacija prie

  6. Rue umjesto batina, Marija Drobnjak interpretacija prie

  7. Malen je svijet, Nada Ivelji interpretacija pjesme

  8. Svaki kraj nekomu je zaviaj, Josip Prudeus interpretacija pjesme

  9. Od malena zrna do kruha crna, Nevenka Videk interpretacija pjesme

  10. Tri jabuke, Anto Garda interpretacija prie

  11. Gavran i lisica, Ezop interpretacija basne

  12. Lektira: udnovate zgode egrta Hlapia, Ivana Brli Maurani -

 • interpretacija djejeg romana

  13. aljivo o tednji, Marija Krmpoti i Sonja Ivi interpretacija stripa

  - slaganje smislenih reenica od zadanih rijei, razgovor, dramatizacija, opisivanje- stvaralako pisanje, prikazivanje

  pjesme u obliku stripa, izrada likova iz prie od otpadnog

  materijala

  Sat razrednika

  1. Ponaanje u koli

  2. Biranje predsjednika/predsjednice razreda

  3. Uvaavanje razliitosti

  4. Odgovornost za uenje

  Glazbena kultura

  1. Ima jedan razred

  2. Pozdravna pjesma

  3. Lijepa naa domovino J. Runjanin

  4. Domovina

  Uenici ue pjevati pjesme uz izvoenje pokreta.

  Likovna kultzra

  1. Toka i crta Oblikovanje na plohi; crtanje (Ornament, ritam,

  simetrija)

  Izvanuionika nastava

  1. Snalaenje u prostoru

  2. Plan mjesta

  3. Dan neovisnosti

  4. Dan zahvalnosti za plodove zemlje - Kestenijada

  Katoliki vjeronauk

 • Ciljna grupa

  Trei razredi osnovne kole

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno, Sat razrednika, Izvanuionike aktivnosti

  Metode i

  oblici rada

  METODE:

  - razgovora, demonstracije, izlaganja, itanja i rada na tekstu,

  kritikog miljenja, suradnikog uenja, izvjetavanja, aktivnog

  sluanja, uenja otkrivanjem, pisanja, crtanja, pjevanja, sluanja

  glazbe, dramske igre

  OBLICI:

  a) individualni c) rad u parovima

  b) frontalni d) rad u skupinama

  Izvori

  a) za uenike itanka iz hrvatskog jezika, udbenik iz prirode i drutva, papir za plakate, Bonton, pribor za likovni, biljenice,

  radne biljenice, Uenika mapa osobnog razvoja u Graanskom

  odgoju i obrazovanju

  b) za uitelje Statut kole, Kuni red kole, Kurikulum GOO, Nastavni plan i program za osnovnu kolu, udbenici, Program

  meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja GOO za osnovne i

  srednje kole, raunalo, projektor, CD, Razredna mapa za

  Graanski odgoj i obrazovanje, Konvencija o pravima djeteta

  Vremenik

  Rujan/listopad 2015.

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje i brojano vrednovanje

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  ------------

  Nositelj odgovornosti Uiteljice RN ( 3.razredi): Andreja Beg, Ruica Tominovi, Jasna timac,

  vjerouiteljice Z. Doni, Vesnica Lojen

  Naziv

  Moj zaviaj

  Svrha

  Opisati znaajke identiteta svoga zaviaja i iskazati privrenost

  ouvanju zaviajnih obiaja, kulturnih znamenitosti, ivih bia te

  prirodnog i kulturnog okolia.

 • Ishodi

  - objanjava tko je graanin lokalne zajednice i koja je njegova uloga;

  imenuje najvanije institucije lokalne zajednice (upan, upanija)

  - razumije da se razred i kola razvijaju kao demokratske zajednice

  ukoliko svi djeluju prema zajednikim pravilima

  - razumije da je nenasilna komunikacija u razredu, koli i lokalnoj

  zajednici klju sigurnosti i uspjeha pojedinca

  - prepoznaje situacije u kojima su njegova prava i prava drugih ugroena i

  zna kako u takvim sluajevima postupati

  - opisuje primjere neodgovorne potronje nametnute reklamama i

  pritiscima vrnjaka

  - jasno iznosi i obrazlae svoje ideje i stavove; razumije polazita drugih

  - ima razvijene osnovne vjetine interkulturne komunikacije; predlae i

  sudjeluje u aktivnostima

  - razmatra prihvatljiva i neprihvatljiva ponaanja

  - razvija tehnike timskog rada

  - pokazuje privrenost naelima dostojanstva svake osobe, jednakosti,

  pravde i ukljuenosti svih

  - zalae se za izgradnju razreda i kole kao demokratske zajednice

  - pokazuje samostalnost i samopouzdanje u iznoenju svojih stavova,

  otvorenost prema drugaijim miljenjima i ustrajava na istinoljubivosti i

  dokazu

  Strukturne dimenzije

  graanske

  kompetencije:

  Ljudskopravna

  dimenzija

  Politika dimenzija

  Drutvena dimenzija

  Meukulturna dimenzija

  Gospodarska dimenzija

  Ekoloka dimenzija

  Ravnopravnost u odnosu na dob i spol te etnike, nacionalne, vjerske,

  rasne i druge razlike.

  Suzbijanje poniavajueg i nepotenog ponaanja.

  Graanstvo kao temelj demokratske zajednice.

  Demokratsko upravljanje zajednicom.

  Unapreenje demokratske kulture.

  Suradnja i timski rad.

  Drutvene komunikacijske vjetine.

  Volontiranje i drutvena solidarnost u lokalnoj zajednici.

  Razvoj osobnog, zaviajnog, veinskog i manjinskih nacionalnih

  identiteta te hrvatskoga domovinskog identiteta.

  Poduzetnost i poduzetnitvo.

  Odgovorno upravljanje novcem.

  Pravo na zdrav okoli i odgovornost pojedinca za odrivi razvoj zajednice,

  razvrstavanje i zbrinjavanje otpada.

  Kljuni pojmovi: - zaviajni identitet, suradnja, pravila timskog rada, komunikacija

  - rad, radnik, poduzetnost i poduzetnitvo

  - zdravi okoli, odrivi razvoj, odgovornost graana za odrivi

  razvoj

  - individualne sposobnosti

  - drutvena nejednakost, volontiranje, humanitarna akcija,

  drutvena solidarnost

  - akcije zatite i ouvanja okolia

 • Kratki opis aktivnosti

  Uenje e se realizirati sljedeim koracima:

  Priroda i drutvo

  1. Podneblje i vremenska obiljeja zaviaja

  2. Izgled zaviaja

  3. Gospodarske djelatnosti u zaviaju

  Hrvatski jezik

  1. U bakinu zagrljaju, Stjepan Lice interpretacija pripovijetke

  2. Kua, Milena N. Kramer intepretacija prie

  3. Majstori, Miroslav Dolenec Dravski - interpretacija pjesme

  4. udovina kia, Mladen Kopjar interpretacija prie

  5. Zatita okolia u mome zaviaju stvaralako pisanje

  6. Darovi svetog Nikole, Ana Kraljevi interpretacija igrokaza

  7. Sanjin Boi, Sanja Pribi interpretacija pripovijetke

  8. Lektira: Vlak u snijegu, Mato Lovrak - interpretacija lektirnog djela

  9. Vlak u snijegu, Mate Relja interpretacija filma

  Glazbena kultura

  Himna zadrugara

  Likovna kultura

  Ploha Primijenjeno oblikovanje; Dizajn (Ritam i niz likova) kola,

  asopisi

  Sat razrednika

  1. uvamo i volimo svoj okoli

  2. Potivanje pravila i autoriteta

  3. Navike

  4. Boini projekt

  Izvanuionika nastava

  1. Posjet meteorolokoj stanici u zaviaju

  2. Moja upanija

 • 3. Dan sjeanja na Vukovar - I u mom gradu Vukovar

  svijetli obiljeavanje

  4. Humanitarna akcija Crvenog kria: Solidarnost na djelu

  Katoliki vjeronauk

  Ciljna grupa

  Trei razredi osnovne kole

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno, Sat razrednika, Izvanuionike aktivnosti

  Metode i

  oblici rada

  METODE:

  - razgovora, demonstracije, izlaganja, itanja i rada na tekstu,

  kritikog miljenja, suradnikog uenja, izvjetavanja, aktivnog

  sluanja, uenja otkrivanjem, pisanja, crtanja, pjevanja, sluanja

  glazbe, dramske igre

  OBLICI:

  a) individualni c) rad u parovima

  b) frontalni d) rad u skupinama

  Izvori

  a) za uenike itanka iz hrvatskog jezika, udbenik iz prirode i drutva, papir za plakate, Bonton, pribor za likovni, biljenice,

  radne biljenice, Uenika mapa osobnog razvoja u Graanskom

  odgoju i obrazovanju

  b) za uitelje Statut kole, Kuni red kole, Kurikulum GOO, Nastavni plan i program za osnovnu kolu, udbenici, Program

  meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja GOO za osnovne i

  srednje kole, raunalo, projektor, CD, Razredna mapa za

  Graanski odgoj i obrazovanje, Konvencija o pravima djeteta

  Vremenik

  Studeni, prosinac 2015. ; svibanj 2016.

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje i brojano vrednovanje

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  ------------

  Nositelj odgovornosti Uiteljice RN ( 3.razredi): Andreja Beg, Ruica Tominovi, Jasna timac,

  vjerouiteljice Z. Doni, Vesnica Lojen

 • Naziv

  Razvoj samopuzdanja i komunikacijskih vjetina

  Svrha

  Jasno iznositi i obrazlagati svoje ideje i stavove, razvijati osnovne

  vjetine interkulturne komunikacije te pridonositi razvoju razreda

  kao demokratske zajednice.

  Ishodi

  - objanjava vezu izmeu rada uloenog u uenje, znanja i kolskih ocjena

  - razlikuje poeljne od nepoeljnih oblika verbalne i neverbalne

  komunikacije u razredu, koli i lokalnoj zajednici

  - razumije znaenje i vanost pravednog donoenja odluka na razini

  razreda i kole

  - navodi neke od najeih oblika drutvene nejednakosti i iskljuenosti u

  koli i lokalnoj zajednici

  - iskazuje privrenost ouvanju zaviajnih obiaja i kulturnih znamenitosti

  - zna to je pravedno vrednovanje uenika

  - pokazuje osnovne vjetine komunikacije

  - razmatra prihvatljiva i neprihvatljiva ponaanja

  - sudjeluje u izgradnji i jaanju demokratske graanske kulture razreda i

  kole

  - koristi vie izvora informiranja o nekoj temi ili problemu

  - zagovara zdrave stilove ivota i pokazuje odgovornost za vlastito

  zdravlje

  - preuzima odgovornost za svoje postupke

  - pokazuje samostalnost i samopouzdanje u iznoenju svojih stavova,

  otvorenost prema drugaijim miljenjima i ustrajava na istinoljubivosti i

  dokazu

  Strukturne dimenzije

  graanske

  kompetencije:

  Ljudskopravna

  dimenzija

  Drutvena dimenzija

  Meukulturna

  dimenzija

  Gospodarska dimenzija

  Ekoloka dimenzija

  Upoznavanje s ljudskim i djejim pravima.

  Suzbijanje poniavajueg i nepotenog ponaanja. Suradnja i timski rad. Drutvene komunikacijske vjetine.

  Pravila i postupci upravljanja sukobom.

  Odgovorno upravljanje novcem.

  Pravo na zdrav okoli i odgovornost pojedinca za odrivi razvoj

  zajednice, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada.

  Kljuni pojmovi: - pravila, odgovornosti, demokratska kultura, komunikacija

  - suradnja, pravila timskog rada, sukob

  - osobni identitet, zaviajni identitet, interkulturna komunikacija

  - prava, graanin, predrasuda, individualne sposobnosti,

 • Kratki opis aktivnosti

  Uenje e se realizirati sljedeim koracima:

  Priroda i drutvo

  1. Voda i promjena stanja vode (pokusi)

  Pokus

  2. Zdravlje

  3. Sadanjost, prolost, budunost

  4. Predci i potomci

  Hrvatski jezik

  1. udna magla, Ivan Gole interpretacija prie; radijska emisija

  2. Obiaji maskiranja u mome kraju govorna vjeba

  3. Kazalite, Nada Mihaljevi interpretacija prie

  4. Vitamini i minerali, Sanja Petrov - interpretacija igrokaza

  5. Djeja posla, Nada Ivelji interpretacija pripovijetke

  Glazbena kultura

  1. Danas je fanik

  2. Morenada, karnevalska pjesma

  Likovna kultura

  1.Toka i crta Primijenjeno oblikovanje; Dizajn (Kadar, odnos slike i

  teksta)

  TZK

  1. Djeji ples po izboru

  2. Slobodna igra

  Voenje lopte desnom i lijevom rukom u mjestu i pravocrtnom kretanju

  - Uenici kroz igru razvijaju pozitivnu sliku o sebi, jaaju

  samopouzdanje, ustrajnost i zadovoljstvo, shvaaju tjelovjebu

  kao sastavni dio osobne odgovornosti za svoje zdravlje, ue

  potivati pravila igre, potivati suigraa, razvijati vjetinu

  kontrole emocija, suraivati u timu, prihvatiti razliitosti,

  prihvaati pobjedu i poraz, timski rad.

  Sat razrednika

  1. Mirno rjeavanje sukoba

  2. Moje vrline

 • Izvanuionika nastava

  1.Posjeta kazalitima,kinima i muzejima grada Zagreba

  2. Izlet u prirodu stanja vode

  3. Faniko veselje / Ples pod maskama

  Katoliki vjeronauk

  Ciljna grupa Trei razredi osnovne kole

  Nain

  provedbe

  Model Meupredmetno, Sat razrednika, Izvanuionike aktivnosti

  Metode i

  oblici rada

  METODE:

  - razgovora, demonstracije, izlaganja, itanja i rada na tekstu,

  kritikog miljenja, suradnikog uenja, izvjetavanja, uenja

  otkrivanjem, pisanja, crtanja, pjevanja, sluanja glazbe, igre jeke,

  aktivnog sluanja, uenja otkrivanjem, pokusa

  OBLICI:

  a) individualni c) rad u parovima

  b) frontalni d) rad u skupinama

  Izvori

  Za uenike: Bonton, pribor za likovni, biljenice, udbenici, radne

  biljenice, Uenika mapa osobnog razvoja u Graanskom odgoju i

  obrazovanju

  Za uitelje: Statut kole, Kuni red kole, Kurikulum GOO, Nastavni

  plan i program za osnovnu kolu, udbenici, Program meupredmetnih i

  interdisciplinarnih sadraja GOO za osnovne i srednje kole, raunalo,

  projektor, CD, Razredna mapa za Graanski odgoj i obrazovanje,

  Konvencija o pravima djeteta

  Vremenik

  Sijeanj/veljaa/ 2015. /travanj 2016.

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje i ocjenjivanje koje je rezultat postignua u usvajanju

  nastavnih sadraja i stupnju razvijenosti ishoda predmeta koji su

  istodobno i sadraji/ishodi Graanskog odgoja i obrazovanja prema

  Pravilniku o nainima, postupcima i elementima vrednovanja postignua

  uenika u osnovnoj i srednjoj koli; meusobni odnosi uenika u

  razrednom odjelu provjeravani kroz aktivnosti; plakat, uenike biljeke,

  uenike mape

  Trokovnik (npr. za

 • projekt) ------------

  Nositelj odgovornosti Uiteljice RN ( 3.razredi): Andreja Beg, Ruica Tominovi, Jasna timac,

  vjerouiteljice Z. Doni, Vesnica Lojen

  Naziv

  Vode u zaviaju

  Svrha

  Spoznati to je odrivi razvoj i razumijeti vanost koju zdravi okoli

  ima u osiguranju dobrobiti pojedinca i razvoju demokratske

  zajednice.

  Ishodi

  - razlikuje zaviajni, veinski i manjinske nacionalne identitete te hrvatski

  domovinski identitet

  - objanjava ulogu suradnje, solidarnosti i aktivnoga graanskog zalaganja

  za pravdu u suzbijanju iskljuenosti uenika

  - poznaje znaenje slobode miljenja i izraavanja te vanost prihvaanja

  miljenja sugovornika

  - zna to je odrivi razvoj i razumije vanost koju zdravi okoli ima u

  osiguranju dobrobiti pojedinca i razvoju demokratske zajednice

  - opisuje postupke u obitelji, koli i lokalnoj zajednici kojima se pridonosi

  odrivome razvoju

  - prepoznaje ponaanje koje je posljedica stereotipa i predrasuda

  - jasno iznosi i obrazlae svoje ideje i stavove; razumije polazita drugih

  - pokazuje osnovne vjetine komunikacije

  - koristi odgovarajue postupke zatite, ouvanja i unapreivanja okolia

  (zatitu voda)

  - sudjeluje u humanitarnim i volonterskim aktivnostima

  - pokazuje privrenost naelima dostojanstva svake osobe, jednakosti,

  pravde i ukljuenosti svih

  Strukturne dimenzije

  graanske

  kompetencije:

  Drutvena dimenzija

  Meukulturna

  dimenzija

  Gospodarska dimenzija

  Suradnja i timski rad.

  Volontiranje i drutvena solidarnost u lokalnoj zajednici.

  Osvjetavanje i uklanjanje stereotipa i predrasuda.

  Poduzetnost i poduzetnitvo.

  Odgovorno upravljanje novcem.

  Zatita okolia i odrivi razvoj.

 • Ekoloka dimenzija

  Kljuni pojmovi: - osobni identitet, interkulturna komunikacija

  - timski rad

  - volontiranje i drutvena solidarnost

  - zdravi okoli, odrivi razvoj, odgovornost graana za odrivi

  razvoj

  - hrvatski domovinski identitet

  - zaviajni, veinski i manjinski nacionalni identitet

  - pravila, odluivanje, demokratska kultura

  Kratki opis aktivnosti

  Uenje e se realizirati sljedeim koracima:

  Priroda i drutvo

  1. Moj zaviaj u prolosti

  2. Znaenje vode za ivot ljudi

  3. Zatita i ouvanje voda

  Hrvatski jezik

  1. Pozovite nas u goste, Sanja Polak - interpretacija pripovijetke

  2. Voda u ai, Zvonimir Balog interpretacija

  prie

  3. Zlatna jabuka, hrvatska narodna bajka interpretacija bajke

  4. Uskrsna zeja prepirka, Nevenika Videk interpretacija pjesme

  5. Pria o stablu, Ivan Gole interpretacija prie

  Likovna kultura

  1. Ploha; Toka i crta Oblikovanje na plohi slikanje i crtanje

  (Modelacija i modulacija; Crtaka tekstura)

  Sat razrednika

  1. Talent i postignua

  2. Stereotipi i predrasude

  3. Humano ponaanje

  - igre i sportske aktivnosti kao poticaj uenju i formiranju stila ivota

  kojim se promie zdravlje, daje mogunost svakom djetetu da se osjea

  uspjenim, da istrai svoje trenutane mogunosti, da bude dio tima, da

  usvoji i razvije socijalne vjetine, da se stvaralaki izrazi, da svoj

  napredak pokae drugima.

  Izvanuionika nastava

 • 1. Dan planeta Zemlje

  ienje kolskog okolia (igralite, prostor ispred kole)

  2. Otpad nije smee - skupljamo stari papir i odlaemo u spremnik

  3. Kazalina predstava

  Katoliki vjeronauk

  Ciljna grupa

  Trei razredi osnovne kole

  Nain

  provedbe

  Model

  Meupredmetno, Sat razrednika, Izvanuionike aktivnosti

  Metode i

  oblici rada

  METODE:

  - razgovora, demonstracije, izlaganja, itanja i rada na tekstu,

  kritikog miljenja, suradnikog uenja, izvjetavanja, uenja

  otkrivanjem, pisanja, crtanja, aktivnog sluanja, oluje ideja,

  momadskih i suradnikih igara

  OBLICI:

  a) individualni c) rad u parovima

  b) frontalni d) rad u skupinama

  Izvori

  Za uenike: Bonton, pribor za likovni, biljenice, udbenici, radne

  biljenice, Uenika mapa osobnog razvoja u Graanskom odgoju i

  obrazovanju

  Za uitelje: Statut kole, Kuni red kole, Kurikulum GOO, Nastavni

  plan i program za osnovnu kolu, udbenici, Program meupredmetnih i

  interdisciplinarnih sadraja GOO za osnovne i srednje kole, raunalo,

  projektor, CD, Razredna mapa za Graanski odgoj i obrazovanje,

  Konvencija o pravima djeteta

  Vremenik

  sijeanj/oujak/travanj 2016.

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje i ocjenjivanje koje je rezultat postignua u usvajanju

  nastavnih sadraja i stupnju razvijenosti ishoda predmeta koji su

  istodobno i sadraji/ishodi Graanskog odgoja i obrazovanja prema

  Pravilniku o nainima, postupcima i elementima vrednovanja postignua

  uenika u osnovnoj i srednjoj koli; meusobni odnosi uenika u

  razrednom odjelu provjeravani kroz aktivnosti; plakat, uenike biljeke,

 • uenike mape

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  ------------

  Nositelj odgovornosti Uiteljice RN ( 3.razredi): Andreja Beg, Ruica Tominovi, Jasna timac,

  vjerouiteljice Z. Doni, Vesnica Lojen

  Naziv

  Razvoj prometne kulture i demokratskih naela

  Svrha

  Aktivno i odgovorno sudjelovati u odluivanju, objanjavati vanost

  pravila i odgovornosti u svim podrujima ivota pridonosei tako

  razvoju demokratske kulture.

  Ishodi

  - objanjava vanost suradnje, solidarnosti i aktivnog zalaganja za pravdu

  u suzbijanju iskljuenosti

  - navodi najvanije postupke individualnog osnaivanja i nenasilnog

  rjeavanja sukoba

  - zna da uenici s potrebnim posebama imaju ista prava kao i svaki drugi

  uenik, ali da oni ta prava mogu uivati samo uz razumijevanje i pomo

  drugih uenika

  - poznaje znaenje slobode miljenja i izraavanja

  - razumije zato je pravedno donoenje odluka temelj demokratskog

  ustroja razreda i kole

  - analizira i izvodi zakljuke potujui miljenja drugih

  - ima razvijene osnovne vjetine interkulturne komunikacije

  - uoava, analizira i vrednuje situacije u kojima se kre njegova/njezina

  prava i prava drugih uenika

  - sudjeluje u izgradnji i jaanju demokratske graanske kulture razreda i

  kole

  - pokazuje privrenost naelima dostojanstva svake osobe, jednakosti,

  pravde i ukljuenosti svih

  - iskazuje privrenost ouvanju ivih bia te prirodnog i kulturnog okolia

  kole i lokalne zajednice,

  - prihvaa zajednika pravila, dogovore i rjeenja te pokazuje interes i

  odgovornost za ishod zajedniki planiranih aktivosti

  Strukturne dimenzije

  graanske

  kompetencije:

  Ljudskopravna

  dimenzija

  Prava, sloboda i odgovornost u razredu, koli i lokalnoj zajednici.

  Stvaranje demokratske razredne, kolske i lokalne zajednice.

  Suradnja i timski rad.

  Drutvene komunikacijske vjetine.

  Interkulturna otvorenost i komunikacija.

 • Drutvena dimenzija

  Politika dimenzija

  Graanska dimenzija

  Meukulturna

  dimenzija

  Ekoloka dimenzija

  Pravo na zdrav okoli i odgovornost pojedinca za odrivi razvoj

  zajednice.

  Kljuni pojmovi: - zdravi okoli, odrivi razvoj, odgovornost graana za odrivi

  razvoj, akcije zatite i ouvanja okolia

  - komunikacija, razvoj osobnog, zaviajnog, te hrvatskoga

  domovinskog identiteta

  - prava, odgovornosti, pravila, demokratska kultura,

  ravnopravnost

  Kratki opis aktivnosti

  Uenje e se realizirati sljedeim koracima:

  Priroda i drutvo

  1. Vrste prometa i prometnih sredstava 2. Zaviaj i promet

  Hrvatski jezik

  1. etnja, Katica Pak - interpretacija pjesme

  2. Na brod, Mladen Poki interpretacija pjesme

  3. Putnici, Mirjana Mrkela interpretacija prie

  Glazbena kultura

  1. Juri, juri vlak

  Sat razrednika

  1. Prijateljstvo

  2. Dobrota u nama i oko nas

  Izvanuionika nastava

  1. kola u prirodi Medvednica

  2. Ureenje kolskog okolia Svjetski dan zatite okolia 5.6.

  3. Vjebanje pravilnog ponaanja i vonja biciklom na kolskom igralitu

  Katoliki vjeronauk

 • Ciljna grupa

  Trei razredi osnovne kole

  Nain

  provedbe

  Model Meupredmetno, Sat razrednika, Izvanuionike aktivnosti

  Metode i

  oblici rada

  METODE:

  - razgovora, demonstracije, izlaganja, itanja i rada na tekstu,

  kritikog miljenja, suradnikog uenja, izvjetavanja, uenja

  otkrivanjem, pisanja, crtanja, aktivnog sluanja, oluje ideja,

  pjevanja, sluanja glazbe, suradnikih igara

  OBLICI:

  a) individualni c) rad u parovima

  b) frontalni d) rad u skupinama

  Izvori

  Za uenike: Bonton, pribor za likovni, biljenice, udbenici, radne

  biljenice, Uenika mapa osobnog razvoja u Graanskom odgoju i

  obrazovanju

  Za uitelje: Statut kole, Kuni red kole, Kurikulum GOO, Nastavni

  plan i program za osnovnu kolu, udbenici, Program meupredmetnih i

  interdisciplinarnih sadraja GOO za osnovne i srednje kole, raunalo,

  projektor, CD, Razredna mapa za Graanski odgoj i obrazovanje,

  Konvencija o pravima djeteta

  Vremenik

  Svibanj i lipanj 2016.

  Nain vrednovanja i

  koritenje rezultata

  vrednovanja

  Opisno praenje i ocjenjivanje koje je rezultat postignua u usvajanju

  nastavnih sadraja i stupnju razvijenosti ishoda predmeta koji su

  istodobno i sadraji/ishodi Graanskog odgoja i obrazovanja prema

  Pravilniku o nainima, postupcima i elementima vrednovanja postignua

  uenika u osnovnoj i srednjoj koli; meusobni odnosi uenika u

  razrednom odjelu provjeravani kroz aktivnosti; plakat, uenike biljeke,

  uenike mape

  Trokovnik (npr. za

  projekt)

  ------------

  Nositelj odgovornosti Uiteljice RN ( 3.razredi): Andreja Beg, Ruica Tominovi, Jasna timac,

  vjerouiteljice Z. Doni, Vesnica Lojen

 • PRODUENI BORAVAK

  Naziv

  Prava i odgovornosti pojedinca u drutvu

  Svrha

  Uenik prepoznaje kad su ugroena njegova i prava drugih uenika i razumije da iz svakog prava proizlazi dunost koja ga ini odgovornim lanom neke zajednice

  Ishodi Dimenzije GOO Ljudsko-pravna dimenzija Politika dimenzija Drutvena dimenzija

  - nabraja osnovna djeja prava - objanjava kad