of 46 /46
d.o.o. Horvaćanska cesta 17a ∙ 10 000 Zagreb ∙ Hrvatska ∙ Tel: +385 1 36 40 529 ∙ Fax: +385 1 36 80 800 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE "MARIŠĆINA" FAZA 1, POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO) IZVEDBENI PROJEKT Zagreb, veljača 2020.

IZVEDBENI PROJEKT - Ekoplus

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI PROJEKT - Ekoplus

d.o.o. Horvaanska cesta 17a 10 000 Zagreb Hrvatska Tel: +385 1 36 40 529 Fax: +385 1 36 80 800
C E N T A R Z A G O S P O D A R E N J E O T P A D O M P R I M O R S K O - G O R A N S K E U P A N I J E " M A R I Š I N A "
FAZA 1, POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)
I Z V E D B E N I P R O J E K T
Zagreb, veljaa 2020.
d.o.o. Horvaanska cesta 17a 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. +385 1 36 40 529 fax. +385 1 36 80 800
OIB: 60793646418 www.hidroplan.hr
Oznaka projekta:
TD 2/2020-IZV
Mapa: 1/1 Razina projekta:
I Z V E D B E N I P R O J E K T
Graevina:
C e n t a r z a g o s p o d a r e n j e o t p a d o m P r i m o r s k o - g o r a n s k e u p a n i j e ' ' M a r i š i n a ' ' , F a z a 1
Dio graevine: Postrojenje za prikupljanje i obradu odlagališnog plina (drugi dio)
Projektanti: Dragica Pašovi, dipl.ing.gra. Predrag Veselinovi, dipl.ing.stroj.
Suradnici: mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing. Martina Cvjetianin, dipl.ing.gra. Danijela Blaevi, dipl.ing.arh. Stjepan Dalto, mag.ing.cheming.scl. Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.
Mjesto i datum izrade: Izvršna direktorica: Zagreb, veljaa 2019. Dragica Pašovi
d.o.o. Horvaanska cesta 17a 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. +385 1 36 40 529 fax. +385 1 36 80 800
OIB: 60793646418 www.hidroplan.hr
Mapa Naziv projekta Projektanti 1. Izvedbeni projekt Dragica Pašovi, dipl.ing.gra.
Predrag Veselinovi, dipl.ing.stroj.
d.o.o. Horvaanska cesta 17a 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. +385 1 36 40 529 fax. +385 1 36 80 800
OIB: 60793646418 www.hidroplan.hr
TEHNIKI DIO
1. Tehniki opis 2. Program kontrole i osiguranja kvalitete 3. Uvjeti odravanja 4. Troškovnik radova 5. Procjena troškova graenja 6. Nacrti
d.o.o. Horvaanska cesta 17a 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. +385 1 36 40 529 fax. +385 1 36 80 800
OIB: 60793646418 www.hidroplan.hr
\.
Klasa: Urbroj: Zagreb,
UP/I-360-01/99-011 1057 314-01-99-1 18. kolovoza 1999.
Na temelju lanka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inenjera graevinarstva, rješavajui po zahtjevu PAŠOVI DRAGICE, dipl.inqqra., METKOVI. p, KREŠiMIRA IV.193; za upis u Imenik ovlaštenih inenjera graevinarstva, donio je
RJEŠENJE
1. U Imenik ovlaštenih inenjera graevinarstva upisute se PAŠOVI DRAGICA, (JMBG 1604960387518), dipl.ing.gra., METKOVI, pod rednim brojem 1057, s danom upisa 28.07.1999. godine.
2. Upi~om u Imenik ovlaštenih inenjera graevinarstva, PASOVI DRAGICA, dipl.ing.gra., METKOVI; stjee pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlašteni inenjer graevinarstva" i pravo na obavljanje poslova temeljem lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inenjera u graditeljstvu, a u svezi s lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inenjera u graditeljstvu, te ostala prava i dunosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom inenjeru graevinarstva izdaje se "inenjerska iskaznica" i stjee pravo na uporabu "peata".
Obrazloenje
PAŠOVI DRAGICA, dipl.ing.gra., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inenjera graevinarstva.
2
Odbor za upise razreda inenjera graevinarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s lankom 5. stavkom 4. i lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.
Upisom u Imenik ovlaštenih inenjera graevinarstva imenovana stjee pravo na izradu i uporabu peata, sukladno lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inenjera u graditeljstvu i na izdavanje "inenjerske iskaznice".
Na temelju lanka 141. stavka 1. toke 1. Zakona o opem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraenom postupku.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja alba nije dopuštena, ali se moe pokrenuti upravni spor podnošenjem tube Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.
Dostaviti:
1. DRAGICA PAŠOVI, 20350 METKOVI,P. KREŠiMIRA IV.193 2. U Zbirku isprava Komore 3. Pismohrana Komore
d.o.o. Horvaanska cesta 17a 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. +385 1 36 40 529 fax. +385 1 36 80 800
OIB: 60793646418 www.hidroplan.hr
[email protected]
T E H N I K I D I O
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Sadraj
1.3. Spojni cjevovod .................................................................................................. 3
2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ........................................................ 7
2.1. Opi uvjeti ......................................................................................................... 7
2.3. Nadzor kvalitete ................................................................................................. 9
2.5. Voenje i dostava dokumentacije o kvaliteti ......................................................... 9
2.6. Kontrola kvalitete prije poetka izvoenja radova ................................................. 9
2.6.1. Kontrola dokumentacije ........................................................................... 9 2.6.2. Kontrola rukovanja, transporta i skladištenja materijala i opreme ............. 10
2.7. Kontrola kvalitete tijekom izvoenja radova ....................................................... 11
2.7.1. Rukovanje, transport i skladištenje materijala i opreme na gradilištu ......... 11 2.7.2. Montaa cijevi i opreme ......................................................................... 11
2.8. Ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti i ispravnosti graevnih i drugih proizvoda ......................................................................................................... 11
2.8.1. Osnovni i dodatni materijal ..................................................................... 11 2.8.2. Strojarska oprema ................................................................................. 14
2.9. Ispitivanja i postupci dokazivanja tehnike i/ili funkcionalne ispravnosti dijela graevine ........................................................................................................ 14
2.10. Završna podešavanja i ispitivanja ...................................................................... 16
3. UVJETI ODRAVANJA ................................................................................................ 17
4. TROŠKOVNIK RADOVA .............................................................................................. 20
6. NACRTI .................................................................................................................... 25
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
TEHNIKI OPIS
1.1. UVOD
Projektnom dokumentacijom na CGO Marišina bio je predvien sustav za prikupljanje i obradu odlagališnog plina koji se sastoji od sljedeih elemenata:
a. sustava otplinjavanja odlagališnih ploha (plinski bunari, cjevovodi po zatvorenom tijelu odlagališta, kondenzni lonci na odlagalištu)
b. spojnog cjevovoda kojim se sustav otplinjavanja na odlagalištu spaja s postrojenjem za prikupljanje i obradu odlagališnog plina (s kondenznim loncima i cjevovodom za odvod kondenzata)
c. postrojenja za prikupljanje i obradu odlagališnog plina
Izgradnja postrojenja za prikupljanje i obradu odlagališnog plina predviena je u tri dijela:
1. Prvi dio postrojenja sastoji se od platoa postrojenja s ogradom, AB ploe za smještaj opreme, nadstrešnice, posuda za prikupljanje kondenzata iz dovodnih plinskih linija (6 kom.), sabirnog plinskog kolektora promjera 90 mm i niskokalorine baklje s crpnom stanicom kapaciteta 60-300 Nm3/h (baklja Ready 300). Za prvi dio postrojenja ishoena je uporabna dozvola.
2. Drugi dio postrojenja (predmet ovog izvedbenog projekta) sastoji se od sabirnog plinskog kolektora promjera 400 mm, baklje s crpnom stanicom kapaciteta 200-1000 Nm3/h te spojnog cjevovoda izmeu kolektora i baklje. Za drugi dio postrojenja predvia se ishoenje zasebne uporabne dozvole.
3. Trei dio postrojenja sastoji se od plinske crpne stanice kapaciteta 120-2.400 Nm3/h, spojnih cjevovoda i visokotemperaturne baklje za spaljivanje odlagališnog plina kapaciteta 120-2.400 Nm3/h. Za trei dio postrojenja takoer se predvia ishoenje zasebne uporabne dozvole.
1.2. SABIRNI PLINSKI KOLEKTOR
Sabirni plinski kolektor slui za spoj više dovodnih plinskih cjevovoda s odlagališnih ploha s ostatkom postrojenja za prikupljanje i obradu odlagališnog plina (bakljama).
Izvodi se od PEHD cijevi OD 400 mm SDR 17 i opremljen je s osam ulaznih prikljuaka PEHD OD 90 mm SDR 17 i jednim izlaznim prikljukom OD 200 mm SDR 17. Svi prikljuci opremljeni su PEHD prirubnicama odgovarajueg promjera.
Šest ulaznih prikljuaka slui za dovod plina s odlagališnih ploha 1A, 1B i 1C, a dva prikljuka se predviaju za budue spajanje plinskih cjevovoda s odlagališta Faze 0-1. Ova dva prikljuka zatvaraju se slijepim PEHD prirubnicama.
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Zagreb, veljaa 2020. 3/25 Rev. 0
Sabirni plinski kolektor opremljen je cjevovodom za ispust kondenzata (PEHD OD 25 mm SDR 17) s kuglastim ventilom od nehrajueg elika. Cjevovod za odvod kondenzata omata se grijuom trakom spojenom na termostat i oblae se toplinskom izolacijom s limenim oklopom.
Sabirni plinski kolektor postavlja se na nosae izraene od PEHD ploevine debljine 20 mm (etiri kom.), koje se vijcima privršuju za postojeu AB plou.
Svi dijelovi kolektora izvode se za nazivni tlak PN6 bar.
1.3. SPOJNI CJEVOVOD
Spojni cjevovod izvodi se od PEHD cijevi OD 200 mm SDR 17. Spoj sa sabirnim plinskim kolektorom izvodi se preko prirubnikog spoja, a spoj na baklju Ready 1000 preko suenja PEHD OD 200/160 mm i prirubnikog spoja. Svi dijelovi cjevovoda izvode se za nazivni tlak PN6 bar.
Na najvišem dijelu cjevovoda izvode se sljedei prikljuci:
• odvod plina prema analizatoru (1/4'') • povrat plina iz analizatora (1/4'') • prikljuno mjesto za manometar (1/2'') • prikljuno mjesto za termometar (1/2'') • prikljuno mjesto za brzu spojku za uzorkovanje plina (1/4'')
Spojni cjevovod postavlja se na nosae izraene od PEHD ploevine debljine 20 mm (tri kom.), koje se vijcima privršuju za postojeu AB plou.
Detalj cjevovoda i nosaa dani su u nacrtima.
1.4. BAKLJA S CRPNOM STANICOM KAPACITETA 200-1000 Nm3/h
Baklja s plinskom stanicom kapaciteta 200-1000 Nm3/h (baklja Ready 1000) izvedena je kao kompaktno postrojenje na elinoj nosivoj konstrukciji (skidu). Ustrojeno je kao zatvoreni sustav cjevovoda bez ispuštanja plina u okolicu. Sastoji se u osnovi iz osnovnih dijelova:
1. Posuda za odvajanje kondenzata s odvodnim cjevovodom kondenzata 2. crpni ventilator 3. mjerno-transportni dio postrojenja 4. visokotemperaturna baklja 5. upravljaka automatika sa elektrinim razvodom
Spojevi pojedinih procesnih cjelina cjevovoda izvedeni su rastavljivim trajno tehniki nepropusnim spojevima. Osnovne tehnike karakteristike baklje kapaciteta 1000 Nm3/h su sljedee:
• Proizvoa: Hofstetter Umwelttechnik AG • Vrsta izvedbe: kompaktna/skid • Tip: HOFGAS®- Ready 1000
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Zagreb, veljaa 2020. 4/25 Rev. 0
• Proizvodni broj: H20212 / 2013 • Protok plina: max. 1.000 Nm3/h; min. 200 Nm3/h • Kapacitet plamenika: max. 5.000 kW; min. 1.000 kW • Prirubniki spoj: PN16 DN0150 • Podtlak na usisu postrojenja: max. -80 mbar • Povišenje tlaka: max. 180 mbar • Dozvoljeni sadraj metana: min. 30 vol. %; max. 50 vol. % • Dozvoljeni sadraj kisika: 0 - 6 vol. %
Plin se iz odlagališta izvlai pomou plinske crpke-ventilatora, koja je aktivni dio kompaktnog postrojenja. Ventilator na svojem izlaznom dijelu plin prosljeuje u sklop transportnog plinovoda. Plinovod je opremljen mjernim elementima potrebnim za automatsku regulaciju procesa. Završetak plinovoda je u baklji za spaljivanje. Baklja je opremljena detektorom plamena i osjetnikom temperature. Na dnu baklje nalaze se regulacijske zaklopke za upravljanje dotokom zraka u baklju u svrhu optimalnog izgaranja plina.
Plinovod je radi sprjeavanja prenošenja plamena unutar cjevovoda opremljen sa dva zaustavljaa plamena. Prvi zaustavlja nalazi se na poetku plinovoda, izmeu ventilatora i posude za odvajanje kondenzata (sprjeava prodor mogueg plamena iz plinovoda prema sabirnom dijelu sustava), a drugi je montiran neposredno prije baklje (sprjeava prodor plamena iz baklje u plinovod).
Neposredno prije ventilatora na dovodnom cjevovodu instalirana je pasivna jedinica za odvodnjavanje plina, u kojoj se iz struje plina izdvajaju kapljice kondenzirane vode.
Voda se prikuplja u posudi jedinice za odvodnjavanje i periodiki ispušta u cjevovod za odvod kondenzata. Nadzemni dio cjevovoda za odvod kondenzata toplinski je izoliran i opremljen grijalom kako bi se sprijeilo smrzavanje kondenzata kod niskih temperatura. Cjevovod se spaja s postojeim cjevovodom za odvod kondenzata prema bazenu za prikupljanje procjedne vode.
Plinska crpka - ventilator na svom usisnom dijelu stvara podtlak i na taj nain izvlai odlagališni plin iz sabirnog cjevovoda. Tlana strana ventilatora spojena je na plinovod kojim se plin transportira prema baklji.
Ventilator zbog svojih pokretnih dijelova predstavlja mogui izvor zapaljenja, te je radi sprjeavanja prenošenja mogueg plamena ili eksplozije od prethodnog dijela plinske instalacije odvojen zatvaraem plamena.
Baklja slui za sigurno spaljivanje odlagališnog plina. Plin izgara na temperaturama višim od 1.000 °C pri emu se razgrauju svi štetni spojevi prisutni u odlagališnom plinu.
Paljenje baklje izvodi se paljenjem pilot-plamenika pomou visokonaponskog iskrišta, koji potom pali glavni plamenik.
Baklja je opremljena UV sondom za nadzor plamena i termoparom za mjerenje temperature plamena. Upravljakom automatikom na najmanju moguu mjeru svedena je mogunost istovremenog pojavljivanja eksplozivne atmosfere i uzronika paljenja u prostoru baklje.
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Upravljaka automatika je smještene u zajedniki ormari sa elektrinim razvodom kompaktnog postrojenja. Jedinica za voenje procesa upravlja procesom spaljivanja i nadzire rad postrojenja.
Projektom se predvia ugradnja novog elektroormara na skid baklje Ready 1000 u koji e se ugraditi frekventni regulator brzine okretanja pogonskog elektromotora plinskog ventilatora.
Svi dijelovi u dodiru s plinom izvedeni su od nehrajueg ili galvaniziranog elika. Svi dijelovi postrojenja namijenjeni transportu plina otporni su na tlak do 2,5 bar. Ventilator je otporan na djelovanje odlagališnog plina. Jedinica za voenje procesa sadri sve elemente potrebne za automatsko nadgledanje, kontrolu i upravljanje tijekom procesa obrade plina.
Demontaa i montaa baklje
Budui da se baklja Ready 1000 dobavlja sa saniranog odlagališta otpada Viševac, istu je potrebno demontirati s postojee lokacije, prevesti je na prostor postrojenja CGO Marišina i tamo je montirati, spojiti s ostatkom postrojenja i pustiti u rad. Utovar, istovar i montaa moraju biti obavljeni od strane pravne osobe ovlaštene od proizvoaa baklje (ovlaštenog servisera ili montera).
Prije demontae potrebno je zatvoriti ventile na ulaznim plinskim linijama, na bakljama (baklje Ready 600 (ostaje na Viševcu) i baklja Ready 1000) na cjevovodu prema generatorskom postrojenju Viševac, te inertizirati plinske cjevovode dušikom. Dovodnu cijev do baklje potrebno je prerezati i na otvor zavariti prirubnicu s grlom DN150 PN6 od materijala .1.4571, koju treba zatvoriti slijepom prirubnicom od istog materijala. Na izlaznom cjevovodu prema generatorskom postrojenju takoer je potrebno postaviti slijepu prirubnicu, a otvor na zaštitnom poklopcu cjevovoda treba zatvoriti limom od nehrajueg elika (.1.4571). Takoer je potrebno i blindirati cjevovod za odvod kondenzata iz baklje Ready 1000.
Prije demontae baklje Ready 1000, s njenog skida potrebno je demontirati elektroormar s frekventnim pretvaraima kao i sve odspojiti energetske i upravljake kabele na baklji Ready 1000 (kabele napajanja, signalne kabele iz analizatora plina, signalne kabela iz generatorskog postrojenja, kabela iz frekventnih pretvornika za pogon puhala baklji Ready 600 i Ready 1000 te signalne kabele prema aktuatorima ventila na plinskom cjevovodu prema generatorskom postrojenju). Nakon demontae baklje Ready 1000 elektroormar je potrebno montirati na AB ploi postrojenja i povezati ga energetskim i upravljakim kabelima s bakljom Ready 600, analizatorom plina i aktuatorom na ventila na plinskom cjevovodu prema generatorskom postrojenju.
U sklopu radova potrebno je dobaviti, montirati i pustiti u rad novi sklop elektromotor- ventilator na baklji Ready 600. Isto je potrebno kako bi se osigurala mogunost rada baklje bez duljih prekida u radu uslijed kvara elektromotora i/ili ventilatora, budui da na toj lokaciji više nee biti dvije baklje. Iz istog razloga ormar s frekventnim regulatorima potrebno je modificirati kako bi se omoguio rad pogonskog elektromotora puhala s jednim ili drugim regulatorom. Montaa mora biti obavljena od strane pravne osobe ovlaštene od proizvoaa baklje (ovlaštenog servisera ili montera).
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Analizator plina
U sklopu prethodno izvedenog kompaktnog postrojenja za spaljivanje odlagališnog plina kapaciteta 300 Nm3/h (baklje Ready 300) izveden je analizator sastava plina, pomou kojeg se odreuje volumni udio metana (CH4), kisika (O2) i ugljinog dioksida (CO2) u plinu. Na temelju podataka o sastavu plina provode se zaštitne radnje u sluaju da se u plinu povea udio kisika (gašenje postrojenja prije dostizanja granice eksplozivnosti plinske smjese) ili u sluaju da se u plinu smanji udio metana. Plin se uzorkovao iz posude za odvajanje kondenzata plina u koji se i vraao nakon analize, bez ispuštanja u okolicu.
Instalacijom baklje Ready 1000 potrebno je modificirati cjevovod za uzorkovanje plina na nain da se izvedu cjevovodi za dovod i povrat plina iz spojnog cjevovoda nakon kolektora do postojeih cjevovoda na baklju Ready 300 (cjevovodi izmeu analizatora plina i posude za odvajanje kondenzata baklje Ready 300). Cjevovodi se izvode od cijevi DN6 PN6, . 1.4571 i opremljeni su ventilima za odvajanje (odabir rada baklja Ready 300 ili Ready 1000), grijaim trakama, toplinskom izolacijom s limenim oklopom i svim potrebnim nosaima.
Prije puštanja baklje u rad potrebno je inertizirati plinske cjevovode inertnim plinom (dušikom), kako bi se sprijeio nastanak eksplozivne atmosfere. Puštanje u rad baklje provodi se uz istovremeno podešavanje plinskog polja, koje je potrebno provoditi periodiki, sve do postizanja kontinuiranog rada cijelog sustava privremenog otplinjavanja.
Neovisno o provedenim nadogradnjama postrojenja, prije puštanja u rad potrebno je provesti detaljan pregled opreme u protueksplozivnoj izvedbi od strane ovlaštene pravne osobe i uspostaviti sustav odravanja opreme u Ex-izvedbi odnosno izraditi kartice odravanja opreme.
Nakon provedenih radova potrebno je provesti tehniko nadgledanje postrojenja od strane MUP-a.
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Program kontrole i osiguranja kvalitete obuhvaa skup sustavno planiranih aktivnosti radi postizanja propisanih tehnikih svojstava materijala, proizvoda i radova, ime se ostvaruje propisana razina kakvoe graevine tijekom uporabe.
Svi materijali i proizvodi, bez obzira na vrstu i koliinu, bit e odobreni ako zadovoljavaju odredbe programa kontrole i osiguranja kvalitete te ako su proizvedeni prema vaeim normama i tehnikim propisima.
Graevni proizvod moe se staviti u promet i koristiti za graenje samo ako je dokazana njegova uporabljivost na nain propisan Zakonom o prostornom ureenju i gradnji i drugim posebnim propisima. Graevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnika svojstva takva da udovoljavaju bitnim zahtjevima za graevinu, a odreena su tehnikim specifikacijama ili tehnikim propisom. Uporabljivost graevnog proizvoda dokazuje se ocjenjivanjem sukladnosti tehnikih svojstava proizvoda s tehnikim specifikacijama, što se dokazuje potvrdom (certifikatom) sukladnosti ili izjavom proizvoaa o sukladnosti. Dokaz uporabljivosti izvoa mora pravodobno predati Investitoru na odobrenje. Investitor ima pravo provjere dokaza uporabljivosti pomou kontrolnih ispitivanja, prema odredbama programa kontrole i osiguranja kvalitete.
Vrsta i opseg svih ispitivanja utvrena su programom kontrole i osiguranja kvalitete. Sva ispitivanja provodi ovlašteni laboratorij ili laboratorij pod nadzorom ovlaštenog tijela.
Posebnu pozornost treba posvetiti kontroli radova o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za graevinu, te o pravodobnom ukljuivanju geodetskih mjerenja.
U sluaju odstupanja materijala, proizvoda i radova od propisane kakvoe, Investitor ima pravo zahtijevati dodatna ispitivanja i/ili sanaciju radova na teret izvoaa radova.
U sluaju bitnog odstupanja materijala, proizvoda i radova od propisane kakvoe, Investitor e propisati otklanjanje tih radova i njihovu zamjenu s novim materijalima, proizvodima ili radovima koji su u skladu s propisanom kakvoom.
Investitor e provoditi kontrolna ispitivanja u skladu s odredbama programa kontrole i osiguranja kvalitete, ali i prema vlastitoj procjeni.
Izvoa je duan u svakom trenutku omoguiti Investitoru i/ili od njega ovlaštenom tijelu provedbu kontrolnih ispitivanja, ukljuivo fiziko otkrivanje (uklanjanje) prethodno porivenih slojeva ili konstrukcija.
2.1. OPI UVJETI
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Program osiguranja kvalitete pojedinog sudionika (podizvoaa) treba biti dio sveobuhvatnog sustava osiguranja kvalitete. Obuhvat i razina programa osiguranja kvalitete pojedinih sudionika ovisi o njihovom udjelu u izvoenju radova.
Izvoa radova, kao i podizvoai, moraju biti registrirani za izvoenje svojih aktivnosti tj. moraju biti upisani u sudski registar trgovakog suda za djelatnost koju obavljaju.
Izvoa mora koristiti samo kvalitetne i provjerene podizvoae, po mogunosti s popisa kvalificiranih podizvoaa. Investitor ima pravo, uz argumente, odobriti ili odbiti predloene podizvoae. Izvoa sve zahtjeve i obaveze za osiguranje kvalitete mora prenijeti na podizvoae, ali odgovornost za osiguranje kvalitete ostaje na Izvoau.
Izvoai su duni sve svoje vanije aktivnosti obavljati na bazi pisanih postupaka i tehnoloških uputa, koje na zahtjev moraju staviti na uvid Investitoru/predstavniku Investitora.
Izvoa mora omoguiti Investitoru dostupnima sve informacije i dokumentaciju radi kontrole, provjere i nadzora aktivnosti.
Izvoa mora tijekom odvijanja svojih aktivnosti generirati i prikupljati dokaze o kvaliteti, te nakon dovršenja aktivnosti pripremiti Izvještaj o kvaliteti i dostaviti ga Investitoru na pregled i odobrenje.
Investitor ima pravo obustave radova ako je ugroena kvaliteta, a sve troškove e snositi Izvoa.
Investitor ima pravo odbiti opremu/radove koji ne udovoljavaju zahtjevima kvalitete, ili koji imaju manjkavosti u dokumentaciji.
Investitor ima pravo odgoditi konano preuzimanje opreme/radova, dok Završni izvještaj o kvaliteti Izvoaa ne bude prihvatljiv.
Za svoje aktivnosti Investitor moe ovlastiti svog predstavnika tj. kvalificiranu strunu organizaciju (osobu) koja nadzire sveobuhvatni sustav osiguranja kvalitete, propisuje zahtjeve za sustav kvalitete pojedinih sudionika, te brine da sveobuhvatni sustav osiguranja kvalitete djeluje uinkovito.
Izvoa mora imenovati inenjera gradilišta odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi graenje odnosno pojedine radove. Podizvoai takoer moraju imenovati voditelje svojih aktivnosti u skladu s zakonom.
2.2. PROGRAM KONTROLE KVALITETE
Izvoa je duan cjelokupni ugovoreni opseg izvoenja aktivnosti provesti u skladu s ovim programom kontrole kvalitete.
Izvoa mora provesti sve aktivnosti provedbe kontrole kvalitete, i dostaviti ih Investitoru (atest, ispitni list, izvješe i sl.), najkasnije kod primopredaje radova.
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
2.3. NADZOR KVALITETE
O nadzoru nad aktivnostima kvalitete Izvoaa, Investitor/predstavnik Investitora odluuje na temelju programa kontrole kvalitete.
Nain i uestalost nadzora kvalitete od strane Investitora utvrditi e sam Investitor.
Investitor/predstavnik Investitora mora na vrijeme potvrditi Izvoau svoj dolazak.
Nakon izvršene svake kontrole, odnosno ispitivanja kojem je prisustvovao Investitor/predstavnik Investitora, sastavit e se zapisnik kojeg potpisuju ovlašteni predstavnik Investitora i ovlašteni predstavnik Izvoaa.
Prisutnost Investitora/predstavnika Investitora kontrolnim aktivnostima ne smatra se kontrolom provedenom od strane Izvoaa, te ga ne oslobaa odgovornosti i obaveze da isporui kvalitetan konani proizvod. To znai da Investitor moe i naknadno odbiti proizvod ako se pokae neispravnim.
Niti jedan dio opreme koja treba biti isporuena ili korištena u vezi s ugovorom, a koja se treba ispitati i kontrolirati prema programu kontrole kvalitete ne moe biti otpremljen prije nego što se obavi i dokumentira zadovoljavajua kontrola i/ili ispitivanje.
2.4. DOKUMENTACIJA O KVALITETI
Izvoa je duan pripremati, prikupljati i uvati zapise o kvaliteti (izvještaje, ateste, certifikate, zapisnike itd.) za kompletan opseg aktivnosti koje provodi, kao i za materijal i opremu koju ugrauje. Zapisi moraju biti itljivi, pregledni, jasno oznaeni i imati jednoznanu vezu s elementom/aktivnošu na koju se odnose.
Tijekom odvijanja aktivnosti Izvoa je duan na zahtjev Investitora dostaviti na uvid zapise o kvaliteti.
2.5. VOENJE I DOSTAVA DOKUMENTACIJE O KVALITETI
Po dovršenju svih aktivnosti Izvoa je duan dostaviti Investitoru:
• izjavu Izvoaa o izvedeniom radovima • završni paket dokumentacije o kvaliteti za kompletan opseg aktivnosti • sve dnevnike koje je vodio tijekom ugradnje/montae • upute za uporabu i odravanje
2.6. KONTROLA KVALITETE PRIJE POETKA IZVOENJA RADOVA
2.6.1. Kontrola dokumentacije
Prije poetka izvoenja radova Izvoa je duan obaviti kontrolu dokumentacije u cilju utvrivanja ugovorom ovjerenog te projektom zahtijevanog opsega i naina izvoenja aktivnosti prilikom izgradnje.
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Zagreb, veljaa 2020. 10/25 Rev. 0
U tu svrhu potrebno je obaviti kontrolu ugovorne, nabavne i tehnike dokumentacije.
Kontrola materijala i opreme
Kontrolom kod podizvoaa tj. neposrednog proizvoaa potrebno je utvrditi usklaenost vanije opreme sa zahtjevima iz projektne dokumentacije, vaeih normi i propisa. Investitoru/predstavniku Investitora potrebno je omoguiti pristup u prostorije podizvoaa tj. neposrednog proizvoaa te omoguiti pravo uvida u dokumentaciju i informacije o kontroli i osiguravanju kvalitete u mjeri potrebnoj za izvoenje provjera.
Izvoa mora obaviti kontrolu isporuenog materijala i opreme u cilju usklaivanja sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i zahtjeva vaeih normi, propisa i nabavnih dokumenata.
Kontrola mora obuhvatiti sljedee:
Kontrolom prijema materijala i opreme Izvoa treba utvrditi potpunost isporuke, usklaenost sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i odgovarajue nabavne specifikacije. Kontrolom prijema materijala i opreme Izvoa treba utvrditi odgovarajue stanje isporuenog materijala i opreme.
Kontrolu identifikacije isporuenog materijala i opreme Izvoa treba izvesti usporedbom s prateom atestnom dokumentacijom. Takoer, mora obaviti kontrolu ispravnog i potpunog oznaavanja materijala i opreme tj. da ono bude u skladu sa zahtjevima iz projekta odnosno sa zahtjevima navedenim u odgovarajuim referentnim normama i propisima.
Kontrolom atestne dokumentacije mora se utvrditi kompletnost i odgovarajua dokumentiranost atestne dokumentacije nabavljenog materijala i opreme. Cjelokupni nabavljeni materijal i oprema mora imati odgovarajuu prateu atestnu dokumentaciju kao dokaz da zadovoljava zahtjeve navedene projektom tj. odgovarajuoj referentnoj normi i propisu.
2.6.2. Kontrola rukovanja, transporta i skladištenja materijala i opreme
Radi zaštite od ošteenja, sav materijal i oprema mora se utovarivati i istovarivati prikladnim ureajima, a cijevi treba prihvaati platnenim ili gumenom trakama. Prilikom transporta cijevi se moraju odvajati prikladnim podlogama te ih se mora osigurati od škodljivih utjecaja npr. guranja, savijanja i osciliranja.
Skladištenje i visine odlaganja cijevi treba se odabrati tako da se izbjegnu ošteenja ili trajne deformacije cijevi, a naslagane cijevi mora se osigurati od rušenja. Cijevi se moraju odloiti na drvene podloge odvojene od poda (zemlje) min. 15 cm.
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
2.7.1. Rukovanje, transport i skladištenje materijala i opreme na gradilištu
Za kontrolu rukovanja, transporta i skladištenja materijala i opreme na gradilištu vrijede isti zahtjevi navedeni u istoj toki kod "Kontrole kvalitete prije poetka izvoenja radova".
Navedene aktivnosti se moraju provoditi u skladu s pisanim postupkom Izvoaa, odnosno uputama pojedinog proizvoaa.
Posebnu pozornost mora se posvetiti istovaru i manipulaciji te odlaganju cijevi na gradilištu, kako ne bi došlo do ošteenja istih.
Potrebno je kontrolirati da, sve do neposredno prije ugradnje, na krajevima cijevi i cijevnih elemenata ostanu zaštitne kape kako bi se sprijeio ulaz zemlje te drugih neistoa, te da bi se priprema krajeva za zavarivanje i unutrašnjost cijevi što bolje zaštitila od korozije.
2.7.2. Montaa cijevi i opreme
Dimenzijska provjera prije ugradnje
• provjeru meusobnog poloaja konstrukcije, opreme i cjevovoda koji su ve montirani s cjevovodima koje treba montirati.
• provjeru dimenzija i dubinu polaganja dna cijevi u sluaju podzemnih cjevovoda.
2.8. ISPITIVANJA I POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI I ISPRAVNOSTI GRAEVNIH I DRUGIH PROIZVODA
2.8.1. Osnovni i dodatni materijal
Cjevovodi
Prijevoz i skladištenje
Manipulaciju, transport i skladištenje treba organizirati tako da ne doe do ošteenja vanjske i unutrašnje stijenke cijevi. Utovar, transport i istovar cijevi mora se obaviti paljivo i sa prikladnim pomagalima (trake od tkanine, dizalica i sl.). Za vrijeme transporta i skladištenja cijevi u palicama moraju leati po cijeloj svojoj duljini. Da bi se izbjegle deformacije tj. ovalnost cijevi, nepaletizirane cijevi ne smiju se skladištiti na visini veoj od 1,00 m.
Cijevi se ne smiju vui po zemlji ili oštrim predmetima da ne bi došlo do ošteenja vanjske površine cijevi. Suma svih ošteenja po obodu cijevi ne smije prelaziti 10 % debljine stijenke cijevi.
U sluaju dueg skladištenja na otvorenom cijevi se moraju zaštiti od neposrednog djelovanja UV zraenja.
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Zagreb, veljaa 2020. 12/25 Rev. 0
Kod polaganja cijevi treba uzeti o obzir promjenu duljine cijevi ovisno o vanjskoj temperaturi.
Spajanje cijevi
Cijevi se transportiraju s gradilišnog skladišta do iskopanog rova i polau uz rov. Zatim se prikladnom opremom spuštaju u rov na pripremljenu temeljnu podlogu. Glatke cijevi se meusobno spajaju suelnim zavarivanjem, elektrospojnicama, a strukturirane cijevi naglavcima.
Spajanje elektrospojnicama zahtijeva pripremu krajeva cijevi koji se spajaju (išenje), montau elektrospojnice i kontrolirano spajanje zagrijavanjem pomou elektrine energije. Glatke cijevi mogue je spajati u sekcije na ravnim potezima cjevovoda i zatim spuštati u rov na pripremljenu posteljicu.
Spojne dijelove cijevi (naglavak, utini dio i brtveni prsten) treba oistiti od neistoa i premazati sredstvom za smanjenje trenja tako da se spajanje obavi uz primjenu što manje sile. Podloga ispod spojnih mjesta se treba produbiti za debljinu spoja, ime se izbjegava deformacija nivelete cjevovoda na svakom spoju.
Ako za vrijeme gradnje postoji opasnost od isplivavanja, tada cijevi treba osigurati prikladnim teretima ili sidrenjem.
Spajanje cijevi na predgotovljena okna je isto kao i cijevi meusobno.
Zahtjevi kakvoe
• sa stajališta kvalitete ugraenog materijala, • sa stajališta kvalitete ugradnje i nepropusnosti, • sa stajališta projektom definiranih oblika i poloaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih
elemenata.
Prije poetka radova potrebno je na terenu iskoliti graevinu. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku izmjeru izvedene graevine, dokazati funkcionalnu ispravnost graevine i tehniku ispravnost izvedenih radova.
Polaganje cijevi
Rad obuhvaa transport cijevi do rova, spuštanje cijevi u rov te meusobno spajanje cijevi, spajanje cijevi na PEHD okna prema projektu.
Nakon iskopa rova na traenu dubinu, dno rova se planira i višak materijala izbacuje izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno poravnati i zbiti na traenu nosivost (nosivost podloge varira ovisno o geomehanikim svojstvima tla).
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Nain preuzimanja izvedenih radova
Norme i tehniki propisi
Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, graevne proizvode i opremu u ovom poglavlju. Izvoai i projektanti su duni uzeti u obzir i sve ostale vaee zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na radove, graevne proizvode i opremu iz ovog poglavlja.
• HRN EN 12201-1:2011 -- Plastini tlani cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Openito (EN 12201-1:2011)
• HRN EN 12201-2:2013 -- Plastini tlani cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2011+A1:2013)
• HRN EN 12201-3:2012 -- Plastini tlani cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012)
• HRN EN 12201-4:2012 -- Plastini tlani cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 4. dio: Ventili (EN 12201-4:2012)
• HRN EN 12201-5:2011 -- Plastini tlani cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (EN 12201- 5:2011)
• HRS CEN/TS 12201-7:2014 -- Plastini cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 7. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (CEN/TS 12201- 7:2014)
• HRN EN ISO 1452-1:2010 -- Plastini cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlanu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Openito (ISO 1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009)
• HRN EN ISO 1452-2:2010 -- Plastini cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlanu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 2. dio: Cijevi (ISO 1452-2:2009; EN ISO 1452-2:2009)
• HRN EN ISO 1452-3:2011 -- Plastini tlani cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio: Spojnice (ISO 1452-3:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452- 3:2010)
• HRN EN ISO 1452-4:2010 -- Plastini cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlanu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 4. dio: Ventili (ISO 1452-4:2009; EN ISO 1452-4:2009)
• HRN EN ISO 1452-5:2011 -- Plastini tlani cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009, ispravljena verzija 2010- 03-01; EN ISO 1452-5:2010)
• HRS CEN/TS 1452-7:2014 -- Plastini tlani cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 7. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (CEN/TS 1452-7:2014)
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Zavarivanje prirubnice s grlom na plinski cjevovod na odlagalištu Viševac:
• Klasa zavara: C, sukladno HR EN ISO 5817:2014. • Atesti zavarivaa sukladno HRN ISO 9606-1:2017. • Procedura postupaka zavarivanja (WPS) sukladno HRN EN 15614-1:2017. • Vizualna kontrola zavarenih spojeva sukladno HRN EN 17637:2012. • Klasifikacija osoblja za NDT ispitivanje sukladno HRN EN ISO 9712:2012. • NDT kontrola zavarenog spoja PT sukladno EN ISO 3452.-1:2013.
2.8.2. Strojarska oprema
Sva instalirana oprema mora biti izvedena sukladno sljedeim normama:
• 2006/42/EC Direktiva o strojevima • 2006/95/EC Direktiva o niskom naponu • EN 60204/1 Sigurnost strojeva • ISO 11161:2007 Sigurnost strojeva - Integrirani proizvodni sustavi - osnovni zahtjevi • ISO 12100:2010 Sigurnost strojeva - Osnovna naela projektiranja - Procjena rizika i
smanjenje rizika • ISO 13849 Safety of machinery - Safety-related parts of control • ISO/TR 14121 Safety of machinery - Risk assessment • ISO 14123 Safety of machinery - Reduction of risks to health from hazardous
substances emitted by machinery • ISO/TR 18569:2004 Safety of machinery - Guidelines for the understanding and use
of safety of machinery standards • ISO 19353:2005 Safety of machinery - Fire prevention and protection • ISO 21469:2006 Safety of machinery - Lubricants with incidental product contact -
Hygiene requirements • ISO/TR 23849:2010 Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in
the design of safety-related control systems for machinery
Sva elektrina i strojarska oprema ugraena na mjestima eksplozivne atmosfere mora biti izraena u skladu s osnovnim sigurnosnim zahtjevima za zdravlje i sigurnost prema Direktivi 2006/42/EC za strojarstvo i HRN EN 60079:2009, Eksplozivne atmosfere (IEC 60079:2007; EN 60079:2009).
Sva oprema mora biti oznaena znakom CE.
2.9. ISPITIVANJA I POSTUPCI DOKAZIVANJA TEHNIKE I/ILI FUNKCIONALNE ISPRAVNOSTI DIJELA GRAEVINE
Tijekom gradnje potrebno je obavljati slijedee kontrole na gradilištu:
• kontrolu osnovnog materijala, • kontrolu dodatnog i ostalog materijala, • kontrolu mjera i oblika,
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Kontrola osnovnog materijala:
Prije ugradnje, ateste materijala je potrebno pregledati po svim zahtjevima u pogledu vrstoe, kemijskog sastava, granice razvlaenja, ilavosti, zavarljivosti, tolerancije mjera i oblika, jednolinosti strukture, dvoslojnosti, a sve u skladu zahtjeva koje propisuju norme prema kojima je materijal specificiran.
Materijal kod kojega se uoe greške ili ošteenja preko dopuštenih tolerancija izvoa je duan ukloniti iz radionice ili s gradilišta i zamijeniti ga ispravnim bez obzira na prethodno provedene preglede.
Kontrola mjera i oblika
Svaki element posebno, sklopovi koji ine cjeline, kao i cjelina proizvoda moraju odgovarati oblicima i mjerama iz projekta. Izvedba mora biti u skladu s propisanim tolerancijama.
Dokazivanje kvalitete izvedenih radova i ugraene opreme
Kvaliteta izvedenih radova i ugraene opreme koja je u funkciji zaštite od poara dokazivat e se kako slijedi:
• primjenom hrvatskih propisa i normi • uvjerenjima o sukladnosti s odgovarajuim tehnikim propisom • ugradnjom pouzdanih ureaja i sustava za mjerenje, upravljanje i nadziranje
tehnološkog procesa, sprjeavanje nastanka i širenja poara ili eksplozije ili drugih akcidenata te za vatrodojavu i gašenje poara
• uvjerenjima o ispravnosti i funkcionalnosti za ugraenu opremu izdanim po ovlaštenim pravnim osobama
Pouzdan ureaj ili oprema je onaj kojem je pouzdanost dokazana potvrdom o sukladnosti, izvedbenom dokumentacijom te izvješima o propisanim ispitivanjima ispravnosti i funkcionalnosti. Korisnik graevine mora imati popis svih ureaja i opreme te osigurati upute za upravljanje i odravanje kojima bi se definiralo:
• da se poslovi odravanja povjeravaju strunim osobama odnosno ovlaštenim ustanovama, ako je to utvreno posebnim propisom, koji raspolau potrebnim strunim osobljem, ureajima i opremom za bezopasno i uinkovito obavljanje radova odravanja,
• tko, kako i u kojim rokovima bi obavljao pojedina, propisom i uputom proizvoaa odreena, vremenska ispitivanja ispravnosti, kao i tko, kako i kada bi obavio pojedine popravke.
• za ugraene materijale, ureaje i opremu, s aspekta zaštite od poara, izvoai radova duni su propisanim dokumentima priloiti slijedee dokaze kvalitete i funkcionalnosti istih:
• da ugraeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrene u projektnoj dokumentaciji;
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Eventualne izmjene materijala te naina izvedbe tijekom gradnje moraju se provesti iskljuivo pisanim putem (dogovorom) s projektantom i Investitorom.
Sve radove treba izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima iz ovjerene projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti odgovarajuima bez bilo kakve odštete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvoaa u sumnju o nainu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traiti objašnjenje projektanta.
Izvoa radova je duan prije poetka radova kontrolirati nalaze ovlaštenih pravnih osoba. Ukoliko se ukau eventualne nejednakosti izmeu projekta i stanja na gradilištu, izvoa je duan pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i traiti pojedina objašnjenja.
2.10. ZAVRŠNA PODEŠAVANJA I ISPITIVANJA
Po dovršenju montae i povezivanja pojedinih tehnoloških cjelina u kompletno postrojenja, Izvoa mora obaviti završna podešavanja i ispitivanja.
Ove aktivnosti treba provesti u prisutnosti predstavnika Naruitelja, a moraju se dokumentirati u skladu s predvienim u programu.
Uspješno provedena i dokumentirana završna podešavanja i ispitivanja uvjet su za primopredaju postrojenja.
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
UVJETI ODRAVANJA
Kako bi se tijekom eksploatacije objekta osigurala ispravnost u pogledu sigurnosti i funkcionalnosti, potrebno je obaviti opu kontrolu stanja graevine. U tu svrhu potrebno je obavljati periodike preglede graevine koji ovise o:
• detekciji propuštanja, • promjene u pogonu, • stanju objekta prilikom prethodnih pregleda, • vrsti materijala, te nainu izgradnje i izvedenih zahvata odravanja, • lokaciji objekta (rizik utjecaja na okolinu i sigurnost), • zakonskim odredbama.
Odravanje mora biti u skladu s preporukama proizvoaa opreme i pravilnikom tvrtke o odravanju objekata komunalne infrastrukture.
U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaeno:
1. Redovno odravanje
R.br. Vrsta ispitivanja Uestalost ispitivanja
1. Ispitivanje pojedinih dijelova postrojenja koja rade kao posebne cjeline i kao dio postrojenja svake 2. godine
2. Odravanje ureaja u Ex - zaštiti jednom godišnje 3. Odravanje strojarske opreme prema uputama
proizvoaa
Redovitim pregledima utvruje se da li su svi dijelovi strojarske instalacije u ispravnom stanju, a mjerenja se provode radi utvrivanja da li instalacije ispunjavaju zahtjeve odreene projektom i propisima republike Hrvatske.
Pregledi koje se provode tijekom eksploatacije obzirom na opseg i potrebe su slijedei:
• poetni pregled, • dnevni pregled, • redoviti pregled.
Poetni pregled
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Dnevni pregled
Podrazumijeva vizualni pregled stanja objekta i opreme u smanjenom opsegu. Osobe koje izvode ovu kontrolu moraju poznavati proces, medije u procesu i sam objekt.
Rutinski pregled mora obuhvatiti vizualan pregled opreme s ciljem provjera:
• eventualnog ispuštanja (curenja), • deformacija opreme, • stanja sigurnosne opreme, • pojava korozije i stanje zaštitnih premaza, • stanje temelja, • stanje svih prikljuaka, ventila i ureaja.
Interval ovog pregleda ne smije biti dui od jednog mjeseca a dokumentira se listom pregleda.
Redoviti pregled
Podrazumijeva vizualni pregled stanja kompletne opreme s ciljem utvrivanja ošteenja i njihovog djelominog ili potpunog uklanjanja (sanacije), zavisno o procjeni odgovorne osobe. Ovim pregledom su obuhvaeni svi bitni elementi objekta, a opseg pregleda moe se proširiti ili smanjiti prema mišljenju i nalogu odgovorne osobe koja rukovodi pregledom.
Redoviti pregled mora obuhvatiti vizualan pregled s ciljem provjere:
• Temelja - na temeljima obvezno kontrolirati eventualne pomake u svim pravcima, nagib napuknua ili druga ošteenja.
• Konstrukcije - obavezan je detaljan pregled kompletnog postrojenja. • Sigurnosni ureaji - potrebno je provjeriti ispravnost opreme i ureaja za
osiguranje konstrukcije i ljudi kao što su sigurnosni ventili, elektrine izolacije i drugo, uz obavezno otklanjanje uoenih nedostataka.
• Instalacije - obavezno provjeriti sve instalacije na objektu (elektro, instrumentacija ...)
• Brtvljenje - kontrolirati brtvljenje svih dijelova konstrukcije za koje to zahtijeva sigurnost i funkcionalnost.
• Geometrijska kontrola - Geometrijska kontrola je obavezna za sve dijelove ija bi promjena oblika mogla utjecati na sigurnost i funkcionalnost objekta. Obaviti provjeru repernih toaka.
2. Izvanredno odravanje
Izvanredni pregled strojarskih instalacija provodi se nakon svake promjene instalacija, nakon svakog izvanrednog dogaaja koji moe utjecati na tehnika svojstva strojarskih instalacija te po zahtjevu inspekcijskog nadzora.
Izvanredni pregledi obavljaju se obavezno poslije elementarnih nepogoda (poplave, veliki snjegovi i led, ekstremno niske temperature, jaki vjetrovi, potresi i dr.) opseg
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
Zagreb, veljaa 2020. 19/25 Rev. 0
pregleda je isti kao i kod redovite kontrole, a moe se proširiti ili smanjiti prema mišljenju i nalogu odgovorne osobe koja rukovodi pregledom. Izvanredni pregled se mora dokumentirati.
O svim provedenim kontrolnim pregledima, ispitivanjima i zahvatima pri odravanju vode se zapisi.
Odravanje opreme
Detaljni podaci o odravanju opreme biti e definirani od strane proizvoaa opreme i biti e sastavni dio tehnike dokumentacije pri predaji opreme Investitoru. Tijekom eksploatacije graevine potrebno se je pridravati uputa proizvoaa opreme glede rukovanja, redovitog servisiranja i odravanja opreme.
O svim provedenim kontrolnim pregledima, ispitivanjima i zahvatima pri odravanju vode se zapisi. Dokumentacija o provedenim kontrolama mora sadravati zapise o svim provedenim ispitivanjima, zapise o procjeni stanja pojedinih elemenata konstrukcije, izvješa s provedenih ispitivanja i funkcionalnih proba. Osim toga, izvješa (bilješke) o svim izvanrednim dogaajima s preporukama za njihovo uklanjanje ili zapise o uzrocima. Ova dokumentacija takoer treba sadravati podatke o prosjenoj brzini korozije i analize procjene intervala kontrole.
Za odravanje strojarskih instalacije dopušteno je ugraivati samo proizvode za koji ispunjavaju uvjete odreene projektom i hrvatskim Propisima. Odravanjem strojarske instalacije ne smiju se ugroziti tehnika svojstva elektrine instalacije odreena projektom niti utjecati na ostala tehnika svojstva graevine.
Zamjena dijelova strojarske instalacije mora se provesti na nain da se tim radovima ne utjee na zateena tehnika svojstva graevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojee strojarske instalacije moraju ispunjavati zahtjeve hrvatskih propisa.
Ispunjavanje propisanih uvjeta odravanja strojarskih instalacija dokumentira zapisnicima (izvješima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima instalacije, te zapisnicima o radovima odravanja. Dokumentaciju o pregledima, ispitivanjima i ugradnji dijelova strojarskih instalacija, kao i drugu dokumentaciju o odravanju elektrine instalacija vlasnik graevine duan je trajno uvati.
Ispitivanje i odravanje strojarske instalacije moe provoditi iskljuivo ovlaštena pravna osoba. Odravanje strojarske opreme moe provoditi iskljuivo pravna osoba, odnosno njeni djelatnici koji su prošli odgovarajuu obuku proizvoaa opreme.
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
TROŠKOVNIK RADOVA
cijena (kn)
1. Inertizacija plinskih cjevovoda postrojenja dušikom
(plinskog kolektora i cjevovoda do baklji Ready 600 i Ready 1000). komplet 1
2. Blindiranje plinskog cjevovoda izmeu plinskog kolektora i
baklje Ready 1000. Stavka ukljuuje rezanje plinskog cjevovoda DN150 mm, zavarivanje prirubnice s grlom na cjevovod (DN150, PN16, .1.4571) i montau slijepe prirubnice. Zahtjevi za zavarivanje cjevovoda: Klasa zavara: C, sukladno HR EN ISO 5817:2014. Atesti zavarivaa sukladno HRN ISO 9606-1:2017. Procedura postupaka zavarivanja (WPS) sukladno HRN EN 15614-1:2017. Vizualna kontrola zavarenih spojeva sukladno HRN EN 17637:2012. Klasifikacija osoblja za NDT ispitivanje sukladno HRN EN ISO 9712:2012. NDT kontrola zavarenih spojeva PT sukladno EN ISO 3452.-1:2013. komplet 1
3. Blindiranje plinskog cjevovoda od baklje Ready 1000
prema generatorskom postrojenju. Stavka ukljuuje montau slijepe prirubnice (DN150, PN16, .1.4571) s brtvom na postojeu prirubnicu cjevovoda. Stavka ukljuuje zatvaranje zaštitnog poklopca cjevovoda limom od nehrajueg elika (.1.4571). komplet 1
4. Blindiranje cjevovoda za odvod kondenzata iz baklje
Ready 1000 (PEHD OD 25 mm) komplet 1
5. Premještanje i modifikacija elektroormara s frekventnim regulatorima elektromotora puhala. Stavka ukljuuje: - odspajanje energetskih i upravljakih kabela na baklji Ready 1000 - ukljuuje odspajanje kabela napajanja, signalnih kabela iz analizatora plina, signalnih kabela iz generatorskog postrojenja, kabela iz frekventnih izmjenjivaa za pogon puhala baklji Ready 600 i Ready 1000 i odspajanje signalnih kabela prema aktuatorima ventila na plinovodu prema generatorskom postrojenju. - demontau elektroormara sa skida baklje Ready 1000 - izradu nosive konstrukcije za elektroormar s frekventnim regulatorima i montau konstrukcije na AB plou te montau elektroormara na nosivu konstrukciju - modifikaciju ormara na nain da se omogui rad elektromotora puhala baklje Ready 600 putem jednog ili drugog frekventnog regulatora - povezivanje kabela napajanja, signalnih kabela i kabela upravljanja prema stacionarnom analizatoru
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
cijena (kn)
6. Nabava, doprema i montaa novog sklopa elektromotor-
puhalo baklje Ready 600. Montaa mora biti obavljena od strane pravne osobe ovlaštene od proizvoaa baklje (ovlaštenog servisera ili montera). komplet 1
7. Izrada shema izvedenog stanja elektrinih instalacija i
sheme cjevovoda i instrumentacije. komplet 1
8. Ispitivanje elektrinih instalacija od strane ovlaštene pravne osobe. komplet 1
9. Provedba detaljnog pregleda opreme instalirane u
zonama opasnosti od strane ovlaštene pravne osobe i usklaivanje kartoteke ureaja s novoizvedenim stanjem. komplet 1
10. Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije
od strane ovlaštene pravne osobe. kom 1
11. Puštanje u rad i funkcionalno ispitivanje rada baklje Ready 600, ukljuujui funkcionalno ispitivanje upravljakog sustava, analizatora plina, aktuatora ventila na cjevovodu prema generatorskom postrojenju te ispitivanje signalizacije prema generatorskom postrojenju. komplet 1
12. Demontaa baklje Ready 1000
Stavka ukljuuje demontau pilot plamenika, sustava paljenja, senzora temperature izgaranja i optikog senzora i demontau komore za izgaranje. Demontaa mora biti obavljena od strane pravne osobe ovlaštene od proizvoaa baklje (ovlaštenog servisera ili montera). komplet 1
A. Radovi na odlagalištu komunalnog otpada Viševac UKUPNO
B. Radovi na CGO Marišina
1. Utovar i prijevoz baklje Ready 1000 s odlagališta Viševac na CGO Marišina, istovar, pozicioniranje nosivog okvira baklje i fiksiranje istog na temeljnu AB plou, montaa komore za izgaranje, montaa sustava pilot plamena, montiranje senzora sa povezivanjem oienja, povezivanje s uzemljivaem. Utovar, istovar i montaa moraju biti obavljeni od strane pravne osobe ovlaštene od proizvoaa baklje (ovlaštenog servisera ili montera). komplet 1
2. Izrada, doprema i montaa glavnog kolektora PEHD OD
400 mm SDR 17 za prikupljanje odlagališnog plina s osam ulaznih prikljuaka (PEHD OD 90 mm SDR 17) i dva izlazna prikljuka (PEHD OD 90 mm za baklju Ready 300 i PEHD OD 200 mm SDR 17 za baklju Ready 1000). Prikljuci su opremljeni prirubnicama za spojeve cjevovoda. Kolektor je opremljen prikljukom na cjevovod za odvod kondenzata s ventilom od nehrajueg elika. Stavka ukljuuje izradu i montau nosaa kolektora te inertiziranje cjevovoda prije izvoenja radova te prije puštanja u rad. komplet 1
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
cijena (kn)
3. Izrada i montaa spojnog cjevovoda od kolektora do
baklje Ready 1000. Cjevovod se izvodi od cijevi i elemenata PEHD OD 200 mm SDR 17, a na baklju Ready 1000 se spaja preko redukcije OD 200/160. Spojevi cjevovoda na kolektor i na baklju izvode se kao prirubniki spojevi. Na cjevovodu se izvode prikljuci za inertizaciju cjevovoda, prikljuci za spoj cjevovoda plina prema analizatoru, mjerna mjesta za mjerenje tlaka i temperature (1/2'') te mjesto za uzorkovanje plina opremljeno brzom spojkom s automatskim ventilom. Stavka ukljuuje dobavu i montau bimetalnog termometra mjernog podruja od 0-60 °C i manometra mjernog podruja od -200-0 mbar s pritisnom slavinom. komplet 1
4. Izrada i montaa spojnog cjevovoda od kolektora do
baklje Ready 300. Cjevovod se izvodi od cijevi i elemenata PEHD OD 90 mm SDR 17. Spojevi cjevovoda na kolektor i na baklju izvode se kao prirubniki spojevi. Na cjevovodu se izvode prikljuci za inertizaciju cjevovoda i za uzorkovanje plina opremljeno brzom spojkom s automatskim ventilom. komplet 1
5. Izrada i montaa cjevovoda za uzorkovanje plina.
Cjevovodi se izvode od izlaznih cijevi kolektora do postojeih cjevovoda izmeu analizatora plina i posude za odvajanje kondenzata na baklji Ready 300. Cjevovodi se izvodi od cijevi DN6 PN6, . 1.4571 i opremljeni su ventilima za odvajanje (odabir rada baklje Ready 300 ili baklje Ready 1000), grijaim trakama, toplinskom izolacijom s limenim oklopom i svim potrebnim nosaima. komplet 1
6. Nabava, doprema i montaa elektroormara za smještaj
frekventnog regulatora puhala baklje Ready 1000. Stavka ukljuuje nabavu, dobavu i montau frekventnog regulatora i ostale potrebne elektrine opreme unutar ormara i povezivanje s kabelima za napajanje i signalizaciju. kom 1
7. Postavljanje kabela napajanja i signalizacije do baklje
Ready 1000 te kabela signalizacije analizatora plina. Stavka ukljuuje sve potrebne cijevi, kanalice i nosae kanalica. kom 1
8. Izrada sheme izvedenog stanja elektrinih instalacija i
sheme cjevovoda i instrumentacije. komplet 1
9. Ispitivanja elektrinih instalacija od strane ovlaštene pravne osobe. komplet 1
10. Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije
od strane ovlaštene pravne osobe. kom 1
11. Provedba detaljnog pregleda opreme instalirane u zonama opasnosti od strane ovlaštene pravne osobe i formiranje kartoteke ureaja. komplet 1
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
cijena (kn)
potencijalno eksplozivnim atmosferama i ostale dokumentacije potrebne za tehniko nadgledanje opreme instalirane u zonama opasnosti te asistencija u provedbi tehnikog nadgledanja postrojenja od strane MUP-a. kom 1
13. Puštanje u rad uz ispitivanje funkcije sigurnosnih i
zaštitnih sustava, podešavanje plamenika prema raspoloivom protoku plina, podešavanje regulacije i radnih parametara baklje prema sastavu plina i karakteristikama sustava otplinjavanja kom 1
14. Upravljanje sustavom otplinjavanja.
Stavka ukljuuje podešavanje rada baklje i upravljanje kompletnim plinskim sustavom do postizanja ustaljenog rada, što ukljuuje odravanje podtlaka u plinskoj mrei podešavanjem otvorenosti plinskih ventila na pojedinim plinskim sondama.
Stavka ukljuuje sva potrebna mjerenja podtlaka i sastava odlagališnog plina na plinskim sondama i cjevovodima i kolektorima. mjeseci 3
B. Radovi na CGO Marišina
A+B SVEUKUPNO (BEZ PDV-a):
HIDROPLAN d.o.o.
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
PROCJENA TROŠKOVA GRAENJA
Troškovi za izvoenje radova koji su predmet ove dokumentacije procjenjuju se na:
430.000,00 kn (bez PDV-a)
Izvedbeni projekt
TD 02/2020-IZV
NACRTI
2. Postrojenje za prikupljanje i obradu odlagališnog plina - pogled A-A
3. Sabirni plinski kolektor 400 mm
4. Spojni cjevovod od plinskog kolektora do baklje Ready 1000
5. Spojni cjevovod od plinskog kolektora do baklje Ready 300
6. Nosai plinskog kolektora i spojnog cjevovoda
7. Plinsko postrojenje na saniranom odlagalištu otpada Viševac - demontaa baklje Ready 1000
Plinski kolektor
Baklja Ready
odlagališnog plina (drugi dio)
ODLAGALIŠNOG PLINA - TLOCRT
Horvaanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800
www.hidroplan.hr, [email protected]
Martina Cvjetianin, dipl.ing.gra.
Danijela Blaevi, dipl.ing.arh.
Stjepan Dalto, mag.ing.cheming.scl.
Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.
odlagališnog plina (drugi dio)
ODLAGALIŠNOG PLINA - POGLED A-A
Horvaanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800
www.hidroplan.hr, [email protected]
Martina Cvjetianin, dipl.ing.gra.
Danijela Blaevi, dipl.ing.arh.
Stjepan Dalto, mag.ing.cheming.scl.
Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.
5300
4
5
4
5
3
4
6
8
9
5300
1 Cijev 1 PEHD OD 400 mm SDR 17 5260
2 PEHD ploa 2 PEHD d=20 mm
3 Cijev 8 PEHD OD 90 mm SDR 17 300
4 Prirubnica 8 PEHD OD 90 mm SDR 17 d=25 mm
5 Slijepa prirubnica 2 PEHD OD 90 mm SDR 17 d=25 mm
6 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 200
7 Prirubnica 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 d=25 mm
8 Cijev 1 PEHD OD 25 mm SDR 17 100
9 Kuglasti ventil sa spojnim
elementima za PEHD cijevi 1 inox -
Graevina:
odlagališnog plina (drugi dio)
Horvaanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800
www.hidroplan.hr, [email protected]
Martina Cvjetianin, dipl.ing.gra.
Danijela Blaevi, dipl.ing.arh.
Stjepan Dalto, mag.ing.cheming.scl.
Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.
2 2 0
2 2 0
3 8 0
2 2 0
Poz. Opis Kom. Materijal Dimenzije (mm)
1 Prirubnica OD 200 mm 1 PEHD ploevina d=25 mm
2 Cijev 2 PEHD OD 200 mm SDR 17 100
3 Luni komad 5 PEHD OD 200 mm SDR 17 220
4 Cijev 2 PEHD OD 200 mm SDR 17 500
5 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 380
6 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 3880
7 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 3200
8 Suenje (ekscentino) 1 PEHD OD 200/160 mm SDR 17 132
9 Prirubnica OD 160 mm 1 PEHD ploevina d=25 mm
A odvod plina prema analizatoru (1/4'')
B povrat plina iz analizatora (1/4'')
C prikljuno mjesto za manometar (1/2'')
D prikljuno mjesto za termometar (1/2'')
E prikljuno mjesto za brzu spojku za uzorkovanje plina (1/4'')
9
A
1040
odlagališnog plina (drugi dio)
BAKLJE READY 1000
Horvaanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800
www.hidroplan.hr, [email protected]
Martina Cvjetianin, dipl.ing.gra.
Danijela Blaevi, dipl.ing.arh.
Stjepan Dalto, mag.ing.cheming.scl.
Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.
Poz. Opis Kom. Materijal Dimenzije (mm)
1 Prirubnica OD 90 mm 1 PEHD ploevina d=25 mm
2 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 488
3 Luni komad 2 PEHD OD 200 mm SDR 17 220
4 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 522
5 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 235
Graevina:
odlagališnog plina (drugi dio)
BAKLJE READY 300
Horvaanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800
www.hidroplan.hr, [email protected]
Martina Cvjetianin, dipl.ing.gra.
Danijela Blaevi, dipl.ing.arh.
Stjepan Dalto, mag.ing.cheming.scl.
Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.
Nosa cjevovoda od plinskog kolektora do
baklje Ready 1000 (3 komada)
Graevina:
odlagališnog plina (drugi dio)
CJEVOVODA
Horvaanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800
www.hidroplan.hr, [email protected]
Martina Cvjetianin, dipl.ing.gra.
Danijela Blaevi, dipl.ing.arh.
Stjepan Dalto, mag.ing.cheming.scl.
Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.
odlagališnog plina (drugi dio)
OTAPDA VIŠEVAC - DEMONTAA BAKLJE READY 1000
Horvaanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800
www.hidroplan.hr, [email protected]
Martina Cvjetianin, dipl.ing.gra.
Danijela Blaevi, dipl.ing.arh.
Stjepan Dalto, mag.ing.cheming.scl.
Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.
2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
2.1. Opi uvjeti
2.6.1. Kontrola dokumentacije
2.7. Kontrola kvalitete tijekom izvoenja radova
2.7.1. Rukovanje, transport i skladištenje materijala i opreme na gradilištu
2.7.2. Montaa cijevi i opreme
2.8. Ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti i ispravnosti graevnih i drugih proizvoda
2.8.1. Osnovni i dodatni materijal
2.8.2. Strojarska oprema
2.10. Završna podešavanja i ispitivanja
3. UVJETI ODRAVANJA
4. TROŠKOVNIK RADOVA
6. NACRTI
01. Naslovnica.pdf
FAZA 1, POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)
01.pdf