46
d.o.o. Horvaćanska cesta 17a ∙ 10 000 Zagreb ∙ Hrvatska ∙ Tel: +385 1 36 40 529 ∙ Fax: +385 1 36 80 800 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE "MARIŠĆINA" FAZA 1, POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO) IZVEDBENI PROJEKT Zagreb, veljača 2020.

IZVEDBENI PROJEKT - Ekoplus

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

d.o.o. Horvaćanska cesta 17a ∙ 10 000 Zagreb ∙ Hrvatska ∙ Tel: +385 1 36 40 529 ∙ Fax: +385 1 36 80 800

C E N T A R Z A G O S P O D A R E N J E O T P A D O M P R I M O R S K O - G O R A N S K E Ž U P A N I J E " M A R I Š Ć I N A "

FAZA 1, POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

I Z V E D B E N I P R O J E K T

Zagreb, veljača 2020.

d.o.o. Horvaćanska cesta 17a 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel. +385 1 36 40 529 fax. +385 1 36 80 800

OIB: 60793646418 www.hidroplan.hr

[email protected] Investitor: EKOPLUS d.o.o. Marčelji, Pogled 2/4 HR-51216 Viškovo OIB: 10434882946

Oznaka projekta:

TD 2/2020-IZV

Mapa: 1/1 Razina projekta:

I Z V E D B E N I P R O J E K T

Građevina:

C e n t a r z a g o s p o d a r e n j e o t p a d o m P r i m o r s k o - g o r a n s k e ž u p a n i j e ' ' M a r i š ć i n a ' ' , F a z a 1

Dio građevine: Postrojenje za prikupljanje i obradu odlagališnog plina (drugi dio)

Projektanti: Dragica Pašović, dipl.ing.građ. Predrag Veselinović, dipl.ing.stroj.

Suradnici: mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing. Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. Danijela Blažević, dipl.ing.arh. Stjepan Džalto, mag.ing.cheming.scl. Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.

Mjesto i datum izrade: Izvršna direktorica: Zagreb, veljača 2019. Dragica Pašović

d.o.o. Horvaćanska cesta 17a 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel. +385 1 36 40 529 fax. +385 1 36 80 800

OIB: 60793646418 www.hidroplan.hr

[email protected]

POPIS DIJELOVA (MAPA) IZVEDBENOG PROJEKTA

Mapa Naziv projekta Projektanti 1. Izvedbeni projekt Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Predrag Veselinović, dipl.ing.stroj.

d.o.o. Horvaćanska cesta 17a 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel. +385 1 36 40 529 fax. +385 1 36 80 800

OIB: 60793646418 www.hidroplan.hr

[email protected] SADRŽAJ

OPĆI DIO

• Izvadak iz sudskog registra • Rješenje komore projektanata

TEHNIČKI DIO

1. Tehnički opis 2. Program kontrole i osiguranja kvalitete 3. Uvjeti održavanja 4. Troškovnik radova 5. Procjena troškova građenja 6. Nacrti

d.o.o. Horvaćanska cesta 17a 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel. +385 1 36 40 529 fax. +385 1 36 80 800

OIB: 60793646418 www.hidroplan.hr

[email protected]

O P Ć I D I O

\.

REPUBLIKA HRVATSKAHRV,ATSKA KOMORA ARHITEKATAI INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa:Urbroj:Zagreb,

UP/I-360-01/99-011 1057314-01-99-118. kolovoza 1999.

Na temelju članka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata iinženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razredainženjera građevinarstva, rješavajući po zahtjevu PAŠOVIĆ DRAGICE,dipl.inqqrađ., METKOVIĆ. p, KREŠiMIRA IV.193; za upis u Imenik ovlaštenihinženjera građevinarstva, donio je

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisute sePAŠOVIĆ DRAGICA, (JMBG 1604960387518), dipl.ing.građ.,METKOVIĆ, pod rednim brojem 1057, s danom upisa 28.07.1999.godine.

2. Upi~om u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva,PASOVIĆ DRAGICA, dipl.ing.građ., METKOVIĆ; stječe pravo nauporabu strukovnog naziva "ovlašteni inženjer građevinarstva" ipravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona oHrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sčlankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata iinženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladnoposebnim propisima.

3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva izdaje se "inženjerskaiskaznica" i stječe pravo na uporabu "pečata".

Obrazloženje

PAŠOVIĆ DRAGICA, dipl.ing.građ., podnijela je Zahtjev za upis uImenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

2

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo jepostupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2.Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine,broj 47/98), a u svezi s člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatskekomore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovanastječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatskekomore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "inženjerskeiskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općemupravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen poskraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenutiupravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od30 dana od primitka ovog Rješenja.

Dostaviti:

1. DRAGICA PAŠOVIĆ, 20350 METKOVIĆ,P. KREŠiMIRA IV.1932. U Zbirku isprava Komore3. Pismohrana Komore

d.o.o. Horvaćanska cesta 17a 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel. +385 1 36 40 529 fax. +385 1 36 80 800

OIB: 60793646418 www.hidroplan.hr

[email protected]

T E H N I Č K I D I O

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 1/25 Rev. 0

Sadržaj

1. TEHNIČKI OPIS .......................................................................................................... 2

1.1. Uvod ................................................................................................................. 2

1.2. Sabirni plinski kolektor ........................................................................................ 2

1.3. Spojni cjevovod .................................................................................................. 3

1.4. Baklja s crpnom stanicom kapaciteta 200-1000 Nm3/h .......................................... 3

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ........................................................ 7

2.1. Opći uvjeti ......................................................................................................... 7

2.2. Program kontrole kvalitete .................................................................................. 8

2.3. Nadzor kvalitete ................................................................................................. 9

2.4. Dokumentacija o kvaliteti .................................................................................... 9

2.5. Vođenje i dostava dokumentacije o kvaliteti ......................................................... 9

2.6. Kontrola kvalitete prije početka izvođenja radova ................................................. 9

2.6.1. Kontrola dokumentacije ........................................................................... 9 2.6.2. Kontrola rukovanja, transporta i skladištenja materijala i opreme ............. 10

2.7. Kontrola kvalitete tijekom izvođenja radova ....................................................... 11

2.7.1. Rukovanje, transport i skladištenje materijala i opreme na gradilištu ......... 11 2.7.2. Montaža cijevi i opreme ......................................................................... 11

2.8. Ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti i ispravnosti građevnih i drugih proizvoda ......................................................................................................... 11

2.8.1. Osnovni i dodatni materijal ..................................................................... 11 2.8.2. Strojarska oprema ................................................................................. 14

2.9. Ispitivanja i postupci dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti dijela građevine ........................................................................................................ 14

2.10. Završna podešavanja i ispitivanja ...................................................................... 16

3. UVJETI ODRŽAVANJA ................................................................................................ 17

4. TROŠKOVNIK RADOVA .............................................................................................. 20

5. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA ............................................................................. 24

6. NACRTI .................................................................................................................... 25

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 2/25 Rev. 0

TEHNIČKI OPIS

1.1. UVOD

Projektnom dokumentacijom na CGO Marišćina bio je predviđen sustav za prikupljanje i obradu odlagališnog plina koji se sastoji od sljedećih elemenata:

a. sustava otplinjavanja odlagališnih ploha (plinski bunari, cjevovodi po zatvorenom tijelu odlagališta, kondenzni lonci na odlagalištu)

b. spojnog cjevovoda kojim se sustav otplinjavanja na odlagalištu spaja s postrojenjem za prikupljanje i obradu odlagališnog plina (s kondenznim loncima i cjevovodom za odvod kondenzata)

c. postrojenja za prikupljanje i obradu odlagališnog plina

Izgradnja postrojenja za prikupljanje i obradu odlagališnog plina predviđena je u tri dijela:

1. Prvi dio postrojenja sastoji se od platoa postrojenja s ogradom, AB ploče za smještaj opreme, nadstrešnice, posuda za prikupljanje kondenzata iz dovodnih plinskih linija (6 kom.), sabirnog plinskog kolektora promjera 90 mm i niskokalorične baklje s crpnom stanicom kapaciteta 60-300 Nm3/h (baklja Ready 300). Za prvi dio postrojenja ishođena je uporabna dozvola.

2. Drugi dio postrojenja (predmet ovog izvedbenog projekta) sastoji se od sabirnog plinskog kolektora promjera 400 mm, baklje s crpnom stanicom kapaciteta 200-1000 Nm3/h te spojnog cjevovoda između kolektora i baklje. Za drugi dio postrojenja predviđa se ishođenje zasebne uporabne dozvole.

3. Treći dio postrojenja sastoji se od plinske crpne stanice kapaciteta 120-2.400 Nm3/h, spojnih cjevovoda i visokotemperaturne baklje za spaljivanje odlagališnog plina kapaciteta 120-2.400 Nm3/h. Za treći dio postrojenja također se predviđa ishođenje zasebne uporabne dozvole.

1.2. SABIRNI PLINSKI KOLEKTOR

Sabirni plinski kolektor služi za spoj više dovodnih plinskih cjevovoda s odlagališnih ploha s ostatkom postrojenja za prikupljanje i obradu odlagališnog plina (bakljama).

Izvodi se od PEHD cijevi OD 400 mm SDR 17 i opremljen je s osam ulaznih priključaka PEHD OD 90 mm SDR 17 i jednim izlaznim priključkom OD 200 mm SDR 17. Svi priključci opremljeni su PEHD prirubnicama odgovarajućeg promjera.

Šest ulaznih priključaka služi za dovod plina s odlagališnih ploha 1A, 1B i 1C, a dva priključka se predviđaju za buduće spajanje plinskih cjevovoda s odlagališta Faze 0-1. Ova dva priključka zatvaraju se slijepim PEHD prirubnicama.

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 3/25 Rev. 0

Sabirni plinski kolektor opremljen je cjevovodom za ispust kondenzata (PEHD OD 25 mm SDR 17) s kuglastim ventilom od nehrđajućeg čelika. Cjevovod za odvod kondenzata omata se grijućom trakom spojenom na termostat i oblaže se toplinskom izolacijom s limenim oklopom.

Sabirni plinski kolektor postavlja se na nosače izrađene od PEHD pločevine debljine 20 mm (četiri kom.), koje se vijcima pričvršćuju za postojeću AB ploču.

Svi dijelovi kolektora izvode se za nazivni tlak PN6 bar.

1.3. SPOJNI CJEVOVOD

Spojni cjevovod izvodi se od PEHD cijevi OD 200 mm SDR 17. Spoj sa sabirnim plinskim kolektorom izvodi se preko prirubničkog spoja, a spoj na baklju Ready 1000 preko suženja PEHD OD 200/160 mm i prirubničkog spoja. Svi dijelovi cjevovoda izvode se za nazivni tlak PN6 bar.

Na najvišem dijelu cjevovoda izvode se sljedeći priključci:

• odvod plina prema analizatoru (1/4'') • povrat plina iz analizatora (1/4'') • priključno mjesto za manometar (1/2'') • priključno mjesto za termometar (1/2'') • priključno mjesto za brzu spojku za uzorkovanje plina (1/4'')

Spojni cjevovod postavlja se na nosače izrađene od PEHD pločevine debljine 20 mm (tri kom.), koje se vijcima pričvršćuju za postojeću AB ploču.

Detalj cjevovoda i nosača dani su u nacrtima.

1.4. BAKLJA S CRPNOM STANICOM KAPACITETA 200-1000 Nm3/h

Baklja s plinskom stanicom kapaciteta 200-1000 Nm3/h (baklja Ready 1000) izvedena je kao kompaktno postrojenje na čeličnoj nosivoj konstrukciji (skidu). Ustrojeno je kao zatvoreni sustav cjevovoda bez ispuštanja plina u okolicu. Sastoji se u osnovi iz osnovnih dijelova:

1. Posuda za odvajanje kondenzata s odvodnim cjevovodom kondenzata 2. crpni ventilator 3. mjerno-transportni dio postrojenja 4. visokotemperaturna baklja 5. upravljačka automatika sa električnim razvodom

Spojevi pojedinih procesnih cjelina cjevovoda izvedeni su rastavljivim trajno tehnički nepropusnim spojevima. Osnovne tehničke karakteristike baklje kapaciteta 1000 Nm3/h su sljedeće:

• Proizvođač: Hofstetter Umwelttechnik AG • Vrsta izvedbe: kompaktna/skid • Tip: HOFGAS®- Ready 1000

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 4/25 Rev. 0

• Proizvodni broj: H20212 / 2013 • Protok plina: max. 1.000 Nm3/h; min. 200 Nm3/h • Kapacitet plamenika: max. 5.000 kW; min. 1.000 kW • Prirubnički spoj: PN16 DN0150 • Podtlak na usisu postrojenja: max. -80 mbar • Povišenje tlaka: max. 180 mbar • Dozvoljeni sadržaj metana: min. 30 vol. %; max. 50 vol. % • Dozvoljeni sadržaj kisika: 0 - 6 vol. %

Plin se iz odlagališta izvlači pomoću plinske crpke-ventilatora, koja je aktivni dio kompaktnog postrojenja. Ventilator na svojem izlaznom dijelu plin prosljeđuje u sklop transportnog plinovoda. Plinovod je opremljen mjernim elementima potrebnim za automatsku regulaciju procesa. Završetak plinovoda je u baklji za spaljivanje. Baklja je opremljena detektorom plamena i osjetnikom temperature. Na dnu baklje nalaze se regulacijske zaklopke za upravljanje dotokom zraka u baklju u svrhu optimalnog izgaranja plina.

Plinovod je radi sprječavanja prenošenja plamena unutar cjevovoda opremljen sa dva zaustavljača plamena. Prvi zaustavljač nalazi se na početku plinovoda, između ventilatora i posude za odvajanje kondenzata (sprječava prodor mogućeg plamena iz plinovoda prema sabirnom dijelu sustava), a drugi je montiran neposredno prije baklje (sprječava prodor plamena iz baklje u plinovod).

Neposredno prije ventilatora na dovodnom cjevovodu instalirana je pasivna jedinica za odvodnjavanje plina, u kojoj se iz struje plina izdvajaju kapljice kondenzirane vode.

Voda se prikuplja u posudi jedinice za odvodnjavanje i periodički ispušta u cjevovod za odvod kondenzata. Nadzemni dio cjevovoda za odvod kondenzata toplinski je izoliran i opremljen grijalom kako bi se spriječilo smrzavanje kondenzata kod niskih temperatura. Cjevovod se spaja s postojećim cjevovodom za odvod kondenzata prema bazenu za prikupljanje procjedne vode.

Plinska crpka - ventilator na svom usisnom dijelu stvara podtlak i na taj način izvlači odlagališni plin iz sabirnog cjevovoda. Tlačna strana ventilatora spojena je na plinovod kojim se plin transportira prema baklji.

Ventilator zbog svojih pokretnih dijelova predstavlja mogući izvor zapaljenja, te je radi sprječavanja prenošenja mogućeg plamena ili eksplozije od prethodnog dijela plinske instalacije odvojen zatvaračem plamena.

Baklja služi za sigurno spaljivanje odlagališnog plina. Plin izgara na temperaturama višim od 1.000 °C pri čemu se razgrađuju svi štetni spojevi prisutni u odlagališnom plinu.

Paljenje baklje izvodi se paljenjem pilot-plamenika pomoću visokonaponskog iskrišta, koji potom pali glavni plamenik.

Baklja je opremljena UV sondom za nadzor plamena i termoparom za mjerenje temperature plamena. Upravljačkom automatikom na najmanju moguću mjeru svedena je mogućnost istovremenog pojavljivanja eksplozivne atmosfere i uzročnika paljenja u prostoru baklje.

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 5/25 Rev. 0

Upravljačka automatika je smještene u zajednički ormarić sa električnim razvodom kompaktnog postrojenja. Jedinica za vođenje procesa upravlja procesom spaljivanja i nadzire rad postrojenja.

Projektom se predviđa ugradnja novog elektroormara na skid baklje Ready 1000 u koji će se ugraditi frekventni regulator brzine okretanja pogonskog elektromotora plinskog ventilatora.

Svi dijelovi u dodiru s plinom izvedeni su od nehrđajućeg ili galvaniziranog čelika. Svi dijelovi postrojenja namijenjeni transportu plina otporni su na tlak do 2,5 bar. Ventilator je otporan na djelovanje odlagališnog plina. Jedinica za vođenje procesa sadrži sve elemente potrebne za automatsko nadgledanje, kontrolu i upravljanje tijekom procesa obrade plina.

Demontaža i montaža baklje

Budući da se baklja Ready 1000 dobavlja sa saniranog odlagališta otpada Viševac, istu je potrebno demontirati s postojeće lokacije, prevesti je na prostor postrojenja CGO Marišćina i tamo je montirati, spojiti s ostatkom postrojenja i pustiti u rad. Utovar, istovar i montaža moraju biti obavljeni od strane pravne osobe ovlaštene od proizvođača baklje (ovlaštenog servisera ili montera).

Prije demontaže potrebno je zatvoriti ventile na ulaznim plinskim linijama, na bakljama (baklje Ready 600 (ostaje na Viševcu) i baklja Ready 1000) na cjevovodu prema generatorskom postrojenju Viševac, te inertizirati plinske cjevovode dušikom. Dovodnu cijev do baklje potrebno je prerezati i na otvor zavariti prirubnicu s grlom DN150 PN6 od materijala č.1.4571, koju treba zatvoriti slijepom prirubnicom od istog materijala. Na izlaznom cjevovodu prema generatorskom postrojenju također je potrebno postaviti slijepu prirubnicu, a otvor na zaštitnom poklopcu cjevovoda treba zatvoriti limom od nehrđajućeg čelika (č.1.4571). Također je potrebno i blindirati cjevovod za odvod kondenzata iz baklje Ready 1000.

Prije demontaže baklje Ready 1000, s njenog skida potrebno je demontirati elektroormar s frekventnim pretvaračima kao i sve odspojiti energetske i upravljačke kabele na baklji Ready 1000 (kabele napajanja, signalne kabele iz analizatora plina, signalne kabela iz generatorskog postrojenja, kabela iz frekventnih pretvornika za pogon puhala baklji Ready 600 i Ready 1000 te signalne kabele prema aktuatorima ventila na plinskom cjevovodu prema generatorskom postrojenju). Nakon demontaže baklje Ready 1000 elektroormar je potrebno montirati na AB ploči postrojenja i povezati ga energetskim i upravljačkim kabelima s bakljom Ready 600, analizatorom plina i aktuatorom na ventila na plinskom cjevovodu prema generatorskom postrojenju.

U sklopu radova potrebno je dobaviti, montirati i pustiti u rad novi sklop elektromotor-ventilator na baklji Ready 600. Isto je potrebno kako bi se osigurala mogućnost rada baklje bez duljih prekida u radu uslijed kvara elektromotora i/ili ventilatora, budući da na toj lokaciji više neće biti dvije baklje. Iz istog razloga ormar s frekventnim regulatorima potrebno je modificirati kako bi se omogućio rad pogonskog elektromotora puhala s jednim ili drugim regulatorom. Montaža mora biti obavljena od strane pravne osobe ovlaštene od proizvođača baklje (ovlaštenog servisera ili montera).

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 6/25 Rev. 0

Analizator plina

U sklopu prethodno izvedenog kompaktnog postrojenja za spaljivanje odlagališnog plina kapaciteta 300 Nm3/h (baklje Ready 300) izveden je analizator sastava plina, pomoću kojeg se određuje volumni udio metana (CH4), kisika (O2) i ugljičnog dioksida (CO2) u plinu. Na temelju podataka o sastavu plina provode se zaštitne radnje u slučaju da se u plinu poveća udio kisika (gašenje postrojenja prije dostizanja granice eksplozivnosti plinske smjese) ili u slučaju da se u plinu smanji udio metana. Plin se uzorkovao iz posude za odvajanje kondenzata plina u koji se i vraćao nakon analize, bez ispuštanja u okolicu.

Instalacijom baklje Ready 1000 potrebno je modificirati cjevovod za uzorkovanje plina na način da se izvedu cjevovodi za dovod i povrat plina iz spojnog cjevovoda nakon kolektora do postojećih cjevovoda na baklju Ready 300 (cjevovodi između analizatora plina i posude za odvajanje kondenzata baklje Ready 300). Cjevovodi se izvode od cijevi DN6 PN6, č. 1.4571 i opremljeni su ventilima za odvajanje (odabir rada baklja Ready 300 ili Ready 1000), grijaćim trakama, toplinskom izolacijom s limenim oklopom i svim potrebnim nosačima.

Prije puštanja baklje u rad potrebno je inertizirati plinske cjevovode inertnim plinom (dušikom), kako bi se spriječio nastanak eksplozivne atmosfere. Puštanje u rad baklje provodi se uz istovremeno podešavanje plinskog polja, koje je potrebno provoditi periodički, sve do postizanja kontinuiranog rada cijelog sustava privremenog otplinjavanja.

Neovisno o provedenim nadogradnjama postrojenja, prije puštanja u rad potrebno je provesti detaljan pregled opreme u protueksplozivnoj izvedbi od strane ovlaštene pravne osobe i uspostaviti sustav održavanja opreme u Ex-izvedbi odnosno izraditi kartice održavanja opreme.

Nakon provedenih radova potrebno je provesti tehničko nadgledanje postrojenja od strane MUP-a.

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 7/25 Rev. 0

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete obuhvaća skup sustavno planiranih aktivnosti radi postizanja propisanih tehničkih svojstava materijala, proizvoda i radova, čime se ostvaruje propisana razina kakvoće građevine tijekom uporabe.

Svi materijali i proizvodi, bez obzira na vrstu i količinu, bit će odobreni ako zadovoljavaju odredbe programa kontrole i osiguranja kvalitete te ako su proizvedeni prema važećim normama i tehničkim propisima.

Građevni proizvod može se staviti u promet i koristiti za građenje samo ako je dokazana njegova uporabljivost na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugim posebnim propisima. Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva takva da udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a određena su tehničkim specifikacijama ili tehničkim propisom. Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se ocjenjivanjem sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim specifikacijama, što se dokazuje potvrdom (certifikatom) sukladnosti ili izjavom proizvođača o sukladnosti. Dokaz uporabljivosti izvođač mora pravodobno predati Investitoru na odobrenje. Investitor ima pravo provjere dokaza uporabljivosti pomoću kontrolnih ispitivanja, prema odredbama programa kontrole i osiguranja kvalitete.

Vrsta i opseg svih ispitivanja utvrđena su programom kontrole i osiguranja kvalitete. Sva ispitivanja provodi ovlašteni laboratorij ili laboratorij pod nadzorom ovlaštenog tijela.

Posebnu pozornost treba posvetiti kontroli radova o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te o pravodobnom uključivanju geodetskih mjerenja.

U slučaju odstupanja materijala, proizvoda i radova od propisane kakvoće, Investitor ima pravo zahtijevati dodatna ispitivanja i/ili sanaciju radova na teret izvođača radova.

U slučaju bitnog odstupanja materijala, proizvoda i radova od propisane kakvoće, Investitor će propisati otklanjanje tih radova i njihovu zamjenu s novim materijalima, proizvodima ili radovima koji su u skladu s propisanom kakvoćom.

Investitor će provoditi kontrolna ispitivanja u skladu s odredbama programa kontrole i osiguranja kvalitete, ali i prema vlastitoj procjeni.

Izvođač je dužan u svakom trenutku omogućiti Investitoru i/ili od njega ovlaštenom tijelu provedbu kontrolnih ispitivanja, uključivo fizičko otkrivanje (uklanjanje) prethodno porivenih slojeva ili konstrukcija.

2.1. OPĆI UVJETI

Izvođač mora primijeniti program osiguranja kvalitete koji će obuhvatiti sve aktivnosti Izvođača (nabavu, ulaznu kontrolu, skladištenje, rukovanje, transport, ugradnju, ispitivanje, puštanje u pogon).

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 8/25 Rev. 0

Program osiguranja kvalitete pojedinog sudionika (podizvođača) treba biti dio sveobuhvatnog sustava osiguranja kvalitete. Obuhvat i razina programa osiguranja kvalitete pojedinih sudionika ovisi o njihovom udjelu u izvođenju radova.

Izvođač radova, kao i podizvođači, moraju biti registrirani za izvođenje svojih aktivnosti tj. moraju biti upisani u sudski registar trgovačkog suda za djelatnost koju obavljaju.

Izvođač mora koristiti samo kvalitetne i provjerene podizvođače, po mogućnosti s popisa kvalificiranih podizvođača. Investitor ima pravo, uz argumente, odobriti ili odbiti predložene podizvođače. Izvođač sve zahtjeve i obaveze za osiguranje kvalitete mora prenijeti na podizvođače, ali odgovornost za osiguranje kvalitete ostaje na Izvođaču.

Izvođači su dužni sve svoje važnije aktivnosti obavljati na bazi pisanih postupaka i tehnoloških uputa, koje na zahtjev moraju staviti na uvid Investitoru/predstavniku Investitora.

Izvođač mora omogućiti Investitoru dostupnima sve informacije i dokumentaciju radi kontrole, provjere i nadzora aktivnosti.

Izvođač mora tijekom odvijanja svojih aktivnosti generirati i prikupljati dokaze o kvaliteti, te nakon dovršenja aktivnosti pripremiti Izvještaj o kvaliteti i dostaviti ga Investitoru na pregled i odobrenje.

Investitor ima pravo obustave radova ako je ugrožena kvaliteta, a sve troškove će snositi Izvođač.

Investitor ima pravo odbiti opremu/radove koji ne udovoljavaju zahtjevima kvalitete, ili koji imaju manjkavosti u dokumentaciji.

Investitor ima pravo odgoditi konačno preuzimanje opreme/radova, dok Završni izvještaj o kvaliteti Izvođača ne bude prihvatljiv.

Za svoje aktivnosti Investitor može ovlastiti svog predstavnika tj. kvalificiranu stručnu organizaciju (osobu) koja nadzire sveobuhvatni sustav osiguranja kvalitete, propisuje zahtjeve za sustav kvalitete pojedinih sudionika, te brine da sveobuhvatni sustav osiguranja kvalitete djeluje učinkovito.

Izvođač mora imenovati inženjera gradilišta odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje odnosno pojedine radove. Podizvođači također moraju imenovati voditelje svojih aktivnosti u skladu s zakonom.

2.2. PROGRAM KONTROLE KVALITETE

Izvođač je dužan cjelokupni ugovoreni opseg izvođenja aktivnosti provesti u skladu s ovim programom kontrole kvalitete.

Izvođač mora provesti sve aktivnosti provedbe kontrole kvalitete, i dostaviti ih Investitoru (atest, ispitni list, izvješće i sl.), najkasnije kod primopredaje radova.

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 9/25 Rev. 0

2.3. NADZOR KVALITETE

O nadzoru nad aktivnostima kvalitete Izvođača, Investitor/predstavnik Investitora odlučuje na temelju programa kontrole kvalitete.

Način i učestalost nadzora kvalitete od strane Investitora utvrditi će sam Investitor.

Investitor/predstavnik Investitora mora na vrijeme potvrditi Izvođaču svoj dolazak.

Nakon izvršene svake kontrole, odnosno ispitivanja kojem je prisustvovao Investitor/predstavnik Investitora, sastavit će se zapisnik kojeg potpisuju ovlašteni predstavnik Investitora i ovlašteni predstavnik Izvođača.

Prisutnost Investitora/predstavnika Investitora kontrolnim aktivnostima ne smatra se kontrolom provedenom od strane Izvođača, te ga ne oslobađa odgovornosti i obaveze da isporuči kvalitetan konačni proizvod. To znači da Investitor može i naknadno odbiti proizvod ako se pokaže neispravnim.

Niti jedan dio opreme koja treba biti isporučena ili korištena u vezi s ugovorom, a koja se treba ispitati i kontrolirati prema programu kontrole kvalitete ne može biti otpremljen prije nego što se obavi i dokumentira zadovoljavajuća kontrola i/ili ispitivanje.

2.4. DOKUMENTACIJA O KVALITETI

Izvođač je dužan pripremati, prikupljati i čuvati zapise o kvaliteti (izvještaje, ateste, certifikate, zapisnike itd.) za kompletan opseg aktivnosti koje provodi, kao i za materijal i opremu koju ugrađuje. Zapisi moraju biti čitljivi, pregledni, jasno označeni i imati jednoznačnu vezu s elementom/aktivnošću na koju se odnose.

Tijekom odvijanja aktivnosti Izvođač je dužan na zahtjev Investitora dostaviti na uvid zapise o kvaliteti.

2.5. VOĐENJE I DOSTAVA DOKUMENTACIJE O KVALITETI

Po dovršenju svih aktivnosti Izvođač je dužan dostaviti Investitoru:

• izjavu Izvođača o izvedeniom radovima • završni paket dokumentacije o kvaliteti za kompletan opseg aktivnosti • sve dnevnike koje je vodio tijekom ugradnje/montaže • upute za uporabu i održavanje

2.6. KONTROLA KVALITETE PRIJE POČETKA IZVOĐENJA RADOVA

2.6.1. Kontrola dokumentacije

Prije početka izvođenja radova Izvođač je dužan obaviti kontrolu dokumentacije u cilju utvrđivanja ugovorom ovjerenog te projektom zahtijevanog opsega i načina izvođenja aktivnosti prilikom izgradnje.

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 10/25 Rev. 0

U tu svrhu potrebno je obaviti kontrolu ugovorne, nabavne i tehničke dokumentacije.

Kontrola materijala i opreme

Ovime je uključena kontrola kod podizvođača tj. neposrednog proizvođača materijala i opreme te kontrola isporučenog materijala i opreme kod Izvođača.

Kontrolom kod podizvođača tj. neposrednog proizvođača potrebno je utvrditi usklađenost važnije opreme sa zahtjevima iz projektne dokumentacije, važećih normi i propisa. Investitoru/predstavniku Investitora potrebno je omogućiti pristup u prostorije podizvođača tj. neposrednog proizvođača te omogućiti pravo uvida u dokumentaciju i informacije o kontroli i osiguravanju kvalitete u mjeri potrebnoj za izvođenje provjera.

Izvođač mora obaviti kontrolu isporučenog materijala i opreme u cilju usklađivanja sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i zahtjeva važećih normi, propisa i nabavnih dokumenata.

Kontrola mora obuhvatiti sljedeće:

• kontrolu prijema materijala i opreme • kontrolu identifikacije, označavanja materijala i opreme • kontrolu atestne dokumentacije

Kontrolom prijema materijala i opreme Izvođač treba utvrditi potpunost isporuke, usklađenost sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i odgovarajuće nabavne specifikacije. Kontrolom prijema materijala i opreme Izvođač treba utvrditi odgovarajuće stanje isporučenog materijala i opreme.

Kontrolu identifikacije isporučenog materijala i opreme Izvođač treba izvesti usporedbom s pratećom atestnom dokumentacijom. Također, mora obaviti kontrolu ispravnog i potpunog označavanja materijala i opreme tj. da ono bude u skladu sa zahtjevima iz projekta odnosno sa zahtjevima navedenim u odgovarajućim referentnim normama i propisima.

Kontrolom atestne dokumentacije mora se utvrditi kompletnost i odgovarajuća dokumentiranost atestne dokumentacije nabavljenog materijala i opreme. Cjelokupni nabavljeni materijal i oprema mora imati odgovarajuću prateću atestnu dokumentaciju kao dokaz da zadovoljava zahtjeve navedene projektom tj. odgovarajućoj referentnoj normi i propisu.

2.6.2. Kontrola rukovanja, transporta i skladištenja materijala i opreme

Radi zaštite od oštećenja, sav materijal i oprema mora se utovarivati i istovarivati prikladnim uređajima, a cijevi treba prihvaćati platnenim ili gumenom trakama. Prilikom transporta cijevi se moraju odvajati prikladnim podlogama te ih se mora osigurati od škodljivih utjecaja npr. guranja, savijanja i osciliranja.

Skladištenje i visine odlaganja cijevi treba se odabrati tako da se izbjegnu oštećenja ili trajne deformacije cijevi, a naslagane cijevi mora se osigurati od rušenja. Cijevi se moraju odložiti na drvene podloge odvojene od poda (zemlje) min. 15 cm.

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 11/25 Rev. 0

2.7. KONTROLA KVALITETE TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA

2.7.1. Rukovanje, transport i skladištenje materijala i opreme na gradilištu

Za kontrolu rukovanja, transporta i skladištenja materijala i opreme na gradilištu vrijede isti zahtjevi navedeni u istoj točki kod "Kontrole kvalitete prije početka izvođenja radova".

Navedene aktivnosti se moraju provoditi u skladu s pisanim postupkom Izvođača, odnosno uputama pojedinog proizvođača.

Posebnu pozornost mora se posvetiti istovaru i manipulaciji te odlaganju cijevi na gradilištu, kako ne bi došlo do oštećenja istih.

Potrebno je kontrolirati da, sve do neposredno prije ugradnje, na krajevima cijevi i cijevnih elemenata ostanu zaštitne kape kako bi se spriječio ulaz zemlje te drugih nečistoća, te da bi se priprema krajeva za zavarivanje i unutrašnjost cijevi što bolje zaštitila od korozije.

2.7.2. Montaža cijevi i opreme

Dimenzijska provjera prije ugradnje

Prije početka ugradnje Izvođač radova mora provesti sljedeće provjere:

• provjeru sukladnosti dimenzija prikazanih na nacrtima i dimenzija materijala (predgotovljenih ili ne) koje treba montirati.

• provjeru međusobnog položaja konstrukcije, opreme i cjevovoda koji su već montirani s cjevovodima koje treba montirati.

• provjeru dimenzija i dubinu polaganja dna cijevi u slučaju podzemnih cjevovoda.

2.8. ISPITIVANJA I POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI I ISPRAVNOSTI GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA

2.8.1. Osnovni i dodatni materijal

Cjevovodi

Prijevoz i skladištenje

Manipulaciju, transport i skladištenje treba organizirati tako da ne dođe do oštećenja vanjske i unutrašnje stijenke cijevi. Utovar, transport i istovar cijevi mora se obaviti pažljivo i sa prikladnim pomagalima (trake od tkanine, dizalica i sl.). Za vrijeme transporta i skladištenja cijevi u palicama moraju ležati po cijeloj svojoj duljini. Da bi se izbjegle deformacije tj. ovalnost cijevi, nepaletizirane cijevi ne smiju se skladištiti na visini većoj od 1,00 m.

Cijevi se ne smiju vući po zemlji ili oštrim predmetima da ne bi došlo do oštećenja vanjske površine cijevi. Suma svih oštećenja po obodu cijevi ne smije prelaziti 10 % debljine stijenke cijevi.

U slučaju dužeg skladištenja na otvorenom cijevi se moraju zaštiti od neposrednog djelovanja UV zračenja.

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 12/25 Rev. 0

Kod polaganja cijevi treba uzeti o obzir promjenu duljine cijevi ovisno o vanjskoj temperaturi.

Spajanje cijevi

Cijevi se transportiraju s gradilišnog skladišta do iskopanog rova i polažu uz rov. Zatim se prikladnom opremom spuštaju u rov na pripremljenu temeljnu podlogu. Glatke cijevi se međusobno spajaju sučelnim zavarivanjem, elektrospojnicama, a strukturirane cijevi naglavcima.

Spajanje elektrospojnicama zahtijeva pripremu krajeva cijevi koji se spajaju (čišćenje), montažu elektrospojnice i kontrolirano spajanje zagrijavanjem pomoću električne energije. Glatke cijevi moguće je spajati u sekcije na ravnim potezima cjevovoda i zatim spuštati u rov na pripremljenu posteljicu.

Spojne dijelove cijevi (naglavak, utični dio i brtveni prsten) treba očistiti od nečistoća i premazati sredstvom za smanjenje trenja tako da se spajanje obavi uz primjenu što manje sile. Podloga ispod spojnih mjesta se treba produbiti za debljinu spoja, čime se izbjegava deformacija nivelete cjevovoda na svakom spoju.

Ako za vrijeme gradnje postoji opasnost od isplivavanja, tada cijevi treba osigurati prikladnim teretima ili sidrenjem.

Spajanje cijevi na predgotovljena okna je isto kao i cijevi međusobno.

Zahtjevi kakvoće

Kontrola se provodi sa tri stajališta:

• sa stajališta kvalitete ugrađenog materijala, • sa stajališta kvalitete ugradnje i nepropusnosti, • sa stajališta projektom definiranih oblika i položaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih

elemenata.

Način preuzimanja izvedenih radova

Prije početka radova potrebno je na terenu iskolčiti građevinu. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku izmjeru izvedene građevine, dokazati funkcionalnu ispravnost građevine i tehničku ispravnost izvedenih radova.

Polaganje cijevi

Rad obuhvaća transport cijevi do rova, spuštanje cijevi u rov te međusobno spajanje cijevi, spajanje cijevi na PEHD okna prema projektu.

Nakon iskopa rova na traženu dubinu, dno rova se planira i višak materijala izbacuje izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno poravnati i zbiti na traženu nosivost (nosivost podloge varira ovisno o geomehaničkim svojstvima tla).

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 13/25 Rev. 0

Način preuzimanja izvedenih radova

Norme i tehnički propisi

Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, građevne proizvode i opremu u ovom poglavlju. Izvođači i projektanti su dužni uzeti u obzir i sve ostale važeće zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na radove, građevne proizvode i opremu iz ovog poglavlja.

• HRN EN 12201-1:2011 -- Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Općenito (EN 12201-1:2011)

• HRN EN 12201-2:2013 -- Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2011+A1:2013)

• HRN EN 12201-3:2012 -- Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012)

• HRN EN 12201-4:2012 -- Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 4. dio: Ventili (EN 12201-4:2012)

• HRN EN 12201-5:2011 -- Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (EN 12201-5:2011)

• HRS CEN/TS 12201-7:2014 -- Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 7. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (CEN/TS 12201-7:2014)

• HRN EN ISO 1452-1:2010 -- Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Općenito (ISO 1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009)

• HRN EN ISO 1452-2:2010 -- Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 2. dio: Cijevi (ISO 1452-2:2009; EN ISO 1452-2:2009)

• HRN EN ISO 1452-3:2011 -- Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio: Spojnice (ISO 1452-3:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010)

• HRN EN ISO 1452-4:2010 -- Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 4. dio: Ventili (ISO 1452-4:2009; EN ISO 1452-4:2009)

• HRN EN ISO 1452-5:2011 -- Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-5:2010)

• HRS CEN/TS 1452-7:2014 -- Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 7. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (CEN/TS 1452-7:2014)

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 14/25 Rev. 0

Zavarivanje prirubnice s grlom na plinski cjevovod na odlagalištu Viševac:

• Klasa zavara: C, sukladno HR EN ISO 5817:2014. • Atesti zavarivača sukladno HRN ISO 9606-1:2017. • Procedura postupaka zavarivanja (WPS) sukladno HRN EN 15614-1:2017. • Vizualna kontrola zavarenih spojeva sukladno HRN EN 17637:2012. • Klasifikacija osoblja za NDT ispitivanje sukladno HRN EN ISO 9712:2012. • NDT kontrola zavarenog spoja PT sukladno EN ISO 3452.-1:2013.

2.8.2. Strojarska oprema

Sva instalirana oprema mora biti izvedena sukladno sljedećim normama:

• 2006/42/EC Direktiva o strojevima • 2006/95/EC Direktiva o niskom naponu • EN 60204/1 Sigurnost strojeva • ISO 11161:2007 Sigurnost strojeva - Integrirani proizvodni sustavi - osnovni zahtjevi • ISO 12100:2010 Sigurnost strojeva - Osnovna načela projektiranja - Procjena rizika i

smanjenje rizika • ISO 13849 Safety of machinery - Safety-related parts of control • ISO/TR 14121 Safety of machinery - Risk assessment • ISO 14123 Safety of machinery - Reduction of risks to health from hazardous

substances emitted by machinery • ISO/TR 18569:2004 Safety of machinery - Guidelines for the understanding and use

of safety of machinery standards • ISO 19353:2005 Safety of machinery - Fire prevention and protection • ISO 21469:2006 Safety of machinery - Lubricants with incidental product contact -

Hygiene requirements • ISO/TR 23849:2010 Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in

the design of safety-related control systems for machinery

Sva električna i strojarska oprema ugrađena na mjestima eksplozivne atmosfere mora biti izrađena u skladu s osnovnim sigurnosnim zahtjevima za zdravlje i sigurnost prema Direktivi 2006/42/EC za strojarstvo i HRN EN 60079:2009, Eksplozivne atmosfere (IEC 60079:2007; EN 60079:2009).

Sva oprema mora biti označena znakom CE.

2.9. ISPITIVANJA I POSTUPCI DOKAZIVANJA TEHNIČKE I/ILI FUNKCIONALNE ISPRAVNOSTI DIJELA GRAĐEVINE

Tijekom gradnje potrebno je obavljati slijedeće kontrole na gradilištu:

• kontrolu osnovnog materijala, • kontrolu dodatnog i ostalog materijala, • kontrolu mjera i oblika,

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 15/25 Rev. 0

Kontrola osnovnog materijala:

Prije ugradnje, ateste materijala je potrebno pregledati po svim zahtjevima u pogledu čvrstoće, kemijskog sastava, granice razvlačenja, žilavosti, zavarljivosti, tolerancije mjera i oblika, jednoličnosti strukture, dvoslojnosti, a sve u skladu zahtjeva koje propisuju norme prema kojima je materijal specificiran.

Materijal kod kojega se uoče greške ili oštećenja preko dopuštenih tolerancija izvođač je dužan ukloniti iz radionice ili s gradilišta i zamijeniti ga ispravnim bez obzira na prethodno provedene preglede.

Kontrola mjera i oblika

Svaki element posebno, sklopovi koji čine cjeline, kao i cjelina proizvoda moraju odgovarati oblicima i mjerama iz projekta. Izvedba mora biti u skladu s propisanim tolerancijama.

Dokazivanje kvalitete izvedenih radova i ugrađene opreme

Kvaliteta izvedenih radova i ugrađene opreme koja je u funkciji zaštite od požara dokazivat će se kako slijedi:

• primjenom hrvatskih propisa i normi • uvjerenjima o sukladnosti s odgovarajućim tehničkim propisom • ugradnjom pouzdanih uređaja i sustava za mjerenje, upravljanje i nadziranje

tehnološkog procesa, sprječavanje nastanka i širenja požara ili eksplozije ili drugih akcidenata te za vatrodojavu i gašenje požara

• uvjerenjima o ispravnosti i funkcionalnosti za ugrađenu opremu izdanim po ovlaštenim pravnim osobama

Pouzdan uređaj ili oprema je onaj kojem je pouzdanost dokazana potvrdom o sukladnosti, izvedbenom dokumentacijom te izvješćima o propisanim ispitivanjima ispravnosti i funkcionalnosti. Korisnik građevine mora imati popis svih uređaja i opreme te osigurati upute za upravljanje i održavanje kojima bi se definiralo:

• da se poslovi održavanja povjeravaju stručnim osobama odnosno ovlaštenim ustanovama, ako je to utvrđeno posebnim propisom, koji raspolažu potrebnim stručnim osobljem, uređajima i opremom za bezopasno i učinkovito obavljanje radova održavanja,

• tko, kako i u kojim rokovima bi obavljao pojedina, propisom i uputom proizvođača određena, vremenska ispitivanja ispravnosti, kao i tko, kako i kada bi obavio pojedine popravke.

• za ugrađene materijale, uređaje i opremu, s aspekta zaštite od požara, izvođači radova dužni su propisanim dokumentima priložiti slijedeće dokaze kvalitete i funkcionalnosti istih:

• da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji;

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 16/25 Rev. 0

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se provesti isključivo pisanim putem (dogovorom) s projektantom i Investitorom.

Sve radove treba izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima iz ovjerene projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti odgovarajućima bez bilo kakve odštete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje projektanta.

Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati nalaze ovlaštenih pravnih osoba. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i tražiti pojedina objašnjenja.

2.10. ZAVRŠNA PODEŠAVANJA I ISPITIVANJA

Po dovršenju montaže i povezivanja pojedinih tehnoloških cjelina u kompletno postrojenja, Izvođač mora obaviti završna podešavanja i ispitivanja.

Ove aktivnosti treba provesti u prisutnosti predstavnika Naručitelja, a moraju se dokumentirati u skladu s predviđenim u programu.

Uspješno provedena i dokumentirana završna podešavanja i ispitivanja uvjet su za primopredaju postrojenja.

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 17/25 Rev. 0

UVJETI ODRŽAVANJA

Kako bi se tijekom eksploatacije objekta osigurala ispravnost u pogledu sigurnosti i funkcionalnosti, potrebno je obaviti opću kontrolu stanja građevine. U tu svrhu potrebno je obavljati periodičke preglede građevine koji ovise o:

• detekciji propuštanja, • promjene u pogonu, • stanju objekta prilikom prethodnih pregleda, • vrsti materijala, te načinu izgradnje i izvedenih zahvata održavanja, • lokaciji objekta (rizik utjecaja na okolinu i sigurnost), • zakonskim odredbama.

Održavanje mora biti u skladu s preporukama proizvođača opreme i pravilnikom tvrtke o održavanju objekata komunalne infrastrukture.

U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaćeno:

1. Redovno održavanje

Redoviti pregledi strojarskih instalacija provode se u vremenskim razmacima sukladno idućoj tablici:

R.br. Vrsta ispitivanja Učestalost ispitivanja

1. Ispitivanje pojedinih dijelova postrojenja koja rade kao posebne cjeline i kao dio postrojenja svake 2. godine

2. Održavanje uređaja u Ex - zaštiti jednom godišnje 3. Održavanje strojarske opreme prema uputama

proizvođača

Redovitim pregledima utvrđuje se da li su svi dijelovi strojarske instalacije u ispravnom stanju, a mjerenja se provode radi utvrđivanja da li instalacije ispunjavaju zahtjeve određene projektom i propisima republike Hrvatske.

Pregledi koje se provode tijekom eksploatacije obzirom na opseg i potrebe su slijedeći:

• početni pregled, • dnevni pregled, • redoviti pregled.

Početni pregled

Podrazumijeva detaljni vizualni pregled stanja kompletnog postrojenja s ciljem utvrđivanja oštećenja i njihovog potpunog uklanjanja (sanacije) prema analizi procjene odgovorne osobe. Detaljni vizualni pregled stanja kompletnog postrojenja obavlja se u istom opsegu kao i kod redovnog pregleda.

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 18/25 Rev. 0

Dnevni pregled

Podrazumijeva vizualni pregled stanja objekta i opreme u smanjenom opsegu. Osobe koje izvode ovu kontrolu moraju poznavati proces, medije u procesu i sam objekt.

Rutinski pregled mora obuhvatiti vizualan pregled opreme s ciljem provjera:

• eventualnog ispuštanja (curenja), • deformacija opreme, • stanja sigurnosne opreme, • pojava korozije i stanje zaštitnih premaza, • stanje temelja, • stanje svih priključaka, ventila i uređaja.

Interval ovog pregleda ne smije biti duži od jednog mjeseca a dokumentira se listom pregleda.

Redoviti pregled

Podrazumijeva vizualni pregled stanja kompletne opreme s ciljem utvrđivanja oštećenja i njihovog djelomičnog ili potpunog uklanjanja (sanacije), zavisno o procjeni odgovorne osobe. Ovim pregledom su obuhvaćeni svi bitni elementi objekta, a opseg pregleda može se proširiti ili smanjiti prema mišljenju i nalogu odgovorne osobe koja rukovodi pregledom.

Redoviti pregled mora obuhvatiti vizualan pregled s ciljem provjere:

• Temelja - na temeljima obvezno kontrolirati eventualne pomake u svim pravcima, nagib napuknuća ili druga oštećenja.

• Konstrukcije - obavezan je detaljan pregled kompletnog postrojenja. • Sigurnosni uređaji - potrebno je provjeriti ispravnost opreme i uređaja za

osiguranje konstrukcije i ljudi kao što su sigurnosni ventili, električne izolacije i drugo, uz obavezno otklanjanje uočenih nedostataka.

• Instalacije - obavezno provjeriti sve instalacije na objektu (elektro, instrumentacija ...)

• Brtvljenje - kontrolirati brtvljenje svih dijelova konstrukcije za koje to zahtijeva sigurnost i funkcionalnost.

• Geometrijska kontrola - Geometrijska kontrola je obavezna za sve dijelove čija bi promjena oblika mogla utjecati na sigurnost i funkcionalnost objekta. Obaviti provjeru repernih točaka.

2. Izvanredno održavanje

Izvanredni pregled strojarskih instalacija provodi se nakon svake promjene instalacija, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva strojarskih instalacija te po zahtjevu inspekcijskog nadzora.

Izvanredni pregledi obavljaju se obavezno poslije elementarnih nepogoda (poplave, veliki snjegovi i led, ekstremno niske temperature, jaki vjetrovi, potresi i dr.) opseg

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 19/25 Rev. 0

pregleda je isti kao i kod redovite kontrole, a može se proširiti ili smanjiti prema mišljenju i nalogu odgovorne osobe koja rukovodi pregledom. Izvanredni pregled se mora dokumentirati.

O svim provedenim kontrolnim pregledima, ispitivanjima i zahvatima pri održavanju vode se zapisi.

Održavanje opreme

Detaljni podaci o održavanju opreme biti će definirani od strane proizvođača opreme i biti će sastavni dio tehničke dokumentacije pri predaji opreme Investitoru. Tijekom eksploatacije građevine potrebno se je pridržavati uputa proizvođača opreme glede rukovanja, redovitog servisiranja i održavanja opreme.

O svim provedenim kontrolnim pregledima, ispitivanjima i zahvatima pri održavanju vode se zapisi. Dokumentacija o provedenim kontrolama mora sadržavati zapise o svim provedenim ispitivanjima, zapise o procjeni stanja pojedinih elemenata konstrukcije, izvješća s provedenih ispitivanja i funkcionalnih proba. Osim toga, izvješća (bilješke) o svim izvanrednim događajima s preporukama za njihovo uklanjanje ili zapise o uzrocima. Ova dokumentacija također treba sadržavati podatke o prosječnoj brzini korozije i analize procjene intervala kontrole.

Za održavanje strojarskih instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za koji ispunjavaju uvjete određene projektom i hrvatskim Propisima. Održavanjem strojarske instalacije ne smiju se ugroziti tehnička svojstva električne instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine.

Zamjena dijelova strojarske instalacije mora se provesti na način da se tim radovima ne utječe na zatečena tehnička svojstva građevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojeće strojarske instalacije moraju ispunjavati zahtjeve hrvatskih propisa.

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja strojarskih instalacija dokumentira zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima instalacije, te zapisnicima o radovima održavanja. Dokumentaciju o pregledima, ispitivanjima i ugradnji dijelova strojarskih instalacija, kao i drugu dokumentaciju o održavanju električne instalacija vlasnik građevine dužan je trajno čuvati.

Ispitivanje i održavanje strojarske instalacije može provoditi isključivo ovlaštena pravna osoba. Održavanje strojarske opreme može provoditi isključivo pravna osoba, odnosno njeni djelatnici koji su prošli odgovarajuću obuku proizvođača opreme.

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 20/25 Rev. 0

TROŠKOVNIK RADOVA

R.br. OPIS STAVKE J.mj. Količina Jedinična

cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

A. Radovi na odlagalištu komunalnog otpada Viševac

1. Inertizacija plinskih cjevovoda postrojenja dušikom

(plinskog kolektora i cjevovoda do baklji Ready 600 i Ready 1000). komplet 1

2. Blindiranje plinskog cjevovoda između plinskog kolektora i

baklje Ready 1000. Stavka uključuje rezanje plinskog cjevovoda DN150 mm, zavarivanje prirubnice s grlom na cjevovod (DN150, PN16, č.1.4571) i montažu slijepe prirubnice. Zahtjevi za zavarivanje cjevovoda: Klasa zavara: C, sukladno HR EN ISO 5817:2014. Atesti zavarivača sukladno HRN ISO 9606-1:2017. Procedura postupaka zavarivanja (WPS) sukladno HRN EN 15614-1:2017. Vizualna kontrola zavarenih spojeva sukladno HRN EN 17637:2012. Klasifikacija osoblja za NDT ispitivanje sukladno HRN EN ISO 9712:2012. NDT kontrola zavarenih spojeva PT sukladno EN ISO 3452.-1:2013. komplet 1

3. Blindiranje plinskog cjevovoda od baklje Ready 1000

prema generatorskom postrojenju. Stavka uključuje montažu slijepe prirubnice (DN150, PN16, č.1.4571) s brtvom na postojeću prirubnicu cjevovoda. Stavka uključuje zatvaranje zaštitnog poklopca cjevovoda limom od nehrđajućeg čelika (č.1.4571). komplet 1

4. Blindiranje cjevovoda za odvod kondenzata iz baklje

Ready 1000 (PEHD OD 25 mm) komplet 1

5. Premještanje i modifikacija elektroormara s frekventnim regulatorima elektromotora puhala. Stavka uključuje: - odspajanje energetskih i upravljačkih kabela na baklji Ready 1000 - uključuje odspajanje kabela napajanja, signalnih kabela iz analizatora plina, signalnih kabela iz generatorskog postrojenja, kabela iz frekventnih izmjenjivača za pogon puhala baklji Ready 600 i Ready 1000 i odspajanje signalnih kabela prema aktuatorima ventila na plinovodu prema generatorskom postrojenju. - demontažu elektroormara sa skida baklje Ready 1000 - izradu nosive konstrukcije za elektroormar s frekventnim regulatorima i montažu konstrukcije na AB ploču te montažu elektroormara na nosivu konstrukciju - modifikaciju ormara na način da se omogući rad elektromotora puhala baklje Ready 600 putem jednog ili drugog frekventnog regulatora - povezivanje kabela napajanja, signalnih kabela i kabela upravljanja prema stacionarnom analizatoru

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 21/25 Rev. 0

R.br. OPIS STAVKE J.mj. Količina Jedinična

cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

6. Nabava, doprema i montaža novog sklopa elektromotor-

puhalo baklje Ready 600. Montaža mora biti obavljena od strane pravne osobe ovlaštene od proizvođača baklje (ovlaštenog servisera ili montera). komplet 1

7. Izrada shema izvedenog stanja električnih instalacija i

sheme cjevovoda i instrumentacije. komplet 1

8. Ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene pravne osobe. komplet 1

9. Provedba detaljnog pregleda opreme instalirane u

zonama opasnosti od strane ovlaštene pravne osobe i usklađivanje kartoteke uređaja s novoizvedenim stanjem. komplet 1

10. Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije

od strane ovlaštene pravne osobe. kom 1

11. Puštanje u rad i funkcionalno ispitivanje rada baklje Ready 600, uključujući funkcionalno ispitivanje upravljačkog sustava, analizatora plina, aktuatora ventila na cjevovodu prema generatorskom postrojenju te ispitivanje signalizacije prema generatorskom postrojenju. komplet 1

12. Demontaža baklje Ready 1000

Stavka uključuje demontažu pilot plamenika, sustava paljenja, senzora temperature izgaranja i optičkog senzora i demontažu komore za izgaranje. Demontaža mora biti obavljena od strane pravne osobe ovlaštene od proizvođača baklje (ovlaštenog servisera ili montera). komplet 1

A. Radovi na odlagalištu komunalnog otpada Viševac UKUPNO

B. Radovi na CGO Marišćina

1. Utovar i prijevoz baklje Ready 1000 s odlagališta Viševac na CGO Marišćina, istovar, pozicioniranje nosivog okvira baklje i fiksiranje istog na temeljnu AB ploču, montaža komore za izgaranje, montaža sustava pilot plamena, montiranje senzora sa povezivanjem ožičenja, povezivanje s uzemljivačem. Utovar, istovar i montaža moraju biti obavljeni od strane pravne osobe ovlaštene od proizvođača baklje (ovlaštenog servisera ili montera). komplet 1

2. Izrada, doprema i montaža glavnog kolektora PEHD OD

400 mm SDR 17 za prikupljanje odlagališnog plina s osam ulaznih priključaka (PEHD OD 90 mm SDR 17) i dva izlazna priključka (PEHD OD 90 mm za baklju Ready 300 i PEHD OD 200 mm SDR 17 za baklju Ready 1000). Priključci su opremljeni prirubnicama za spojeve cjevovoda. Kolektor je opremljen priključkom na cjevovod za odvod kondenzata s ventilom od nehrđajućeg čelika. Stavka uključuje izradu i montažu nosača kolektora te inertiziranje cjevovoda prije izvođenja radova te prije puštanja u rad. komplet 1

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 22/25 Rev. 0

R.br. OPIS STAVKE J.mj. Količina Jedinična

cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

3. Izrada i montaža spojnog cjevovoda od kolektora do

baklje Ready 1000. Cjevovod se izvodi od cijevi i elemenata PEHD OD 200 mm SDR 17, a na baklju Ready 1000 se spaja preko redukcije OD 200/160. Spojevi cjevovoda na kolektor i na baklju izvode se kao prirubnički spojevi. Na cjevovodu se izvode priključci za inertizaciju cjevovoda, priključci za spoj cjevovoda plina prema analizatoru, mjerna mjesta za mjerenje tlaka i temperature (1/2'') te mjesto za uzorkovanje plina opremljeno brzom spojkom s automatskim ventilom. Stavka uključuje dobavu i montažu bimetalnog termometra mjernog područja od 0-60 °C i manometra mjernog područja od -200-0 mbar s pritisnom slavinom. komplet 1

4. Izrada i montaža spojnog cjevovoda od kolektora do

baklje Ready 300. Cjevovod se izvodi od cijevi i elemenata PEHD OD 90 mm SDR 17. Spojevi cjevovoda na kolektor i na baklju izvode se kao prirubnički spojevi. Na cjevovodu se izvode priključci za inertizaciju cjevovoda i za uzorkovanje plina opremljeno brzom spojkom s automatskim ventilom. komplet 1

5. Izrada i montaža cjevovoda za uzorkovanje plina.

Cjevovodi se izvode od izlaznih cijevi kolektora do postojećih cjevovoda između analizatora plina i posude za odvajanje kondenzata na baklji Ready 300. Cjevovodi se izvodi od cijevi DN6 PN6, č. 1.4571 i opremljeni su ventilima za odvajanje (odabir rada baklje Ready 300 ili baklje Ready 1000), grijaćim trakama, toplinskom izolacijom s limenim oklopom i svim potrebnim nosačima. komplet 1

6. Nabava, doprema i montaža elektroormara za smještaj

frekventnog regulatora puhala baklje Ready 1000. Stavka uključuje nabavu, dobavu i montažu frekventnog regulatora i ostale potrebne električne opreme unutar ormara i povezivanje s kabelima za napajanje i signalizaciju. kom 1

7. Postavljanje kabela napajanja i signalizacije do baklje

Ready 1000 te kabela signalizacije analizatora plina. Stavka uključuje sve potrebne cijevi, kanalice i nosače kanalica. kom 1

8. Izrada sheme izvedenog stanja električnih instalacija i

sheme cjevovoda i instrumentacije. komplet 1

9. Ispitivanja električnih instalacija od strane ovlaštene pravne osobe. komplet 1

10. Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije

od strane ovlaštene pravne osobe. kom 1

11. Provedba detaljnog pregleda opreme instalirane u zonama opasnosti od strane ovlaštene pravne osobe i formiranje kartoteke uređaja. komplet 1

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 23/25 Rev. 0

R.br. OPIS STAVKE J.mj. Količina Jedinična

cijena (kn)

Ukupna cijena (kn)

12. Izrada elaborata klasifikacije prostora ugroženih

potencijalno eksplozivnim atmosferama i ostale dokumentacije potrebne za tehničko nadgledanje opreme instalirane u zonama opasnosti te asistencija u provedbi tehničkog nadgledanja postrojenja od strane MUP-a. kom 1

13. Puštanje u rad uz ispitivanje funkcije sigurnosnih i

zaštitnih sustava, podešavanje plamenika prema raspoloživom protoku plina, podešavanje regulacije i radnih parametara baklje prema sastavu plina i karakteristikama sustava otplinjavanja kom 1

14. Upravljanje sustavom otplinjavanja.

Stavka uključuje podešavanje rada baklje i upravljanje kompletnim plinskim sustavom do postizanja ustaljenog rada, što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži podešavanjem otvorenosti plinskih ventila na pojedinim plinskim sondama.

Stavka uključuje sva potrebna mjerenja podtlaka i sastava odlagališnog plina na plinskim sondama i cjevovodima i kolektorima. mjeseci 3

B. Radovi na CGO Marišćina

A+B SVEUKUPNO (BEZ PDV-a):

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 24/25 Rev. 0

PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA

Troškovi za izvođenje radova koji su predmet ove dokumentacije procjenjuju se na:

430.000,00 kn (bez PDV-a)

HIDROPLAN d.o.o.

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ''MARIŠĆINA'', FAZA 1

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ODLAGALIŠNOG PLINA (DRUGI DIO)

Izvedbeni projekt

TD 02/2020-IZV

Zagreb, veljača 2020. 25/25 Rev. 0

NACRTI

1. Postrojenje za prikupljanje i obradu odlagališnog plina - tlocrt

2. Postrojenje za prikupljanje i obradu odlagališnog plina - pogled A-A

3. Sabirni plinski kolektor 400 mm

4. Spojni cjevovod od plinskog kolektora do baklje Ready 1000

5. Spojni cjevovod od plinskog kolektora do baklje Ready 300

6. Nosači plinskog kolektora i spojnog cjevovoda

7. Plinsko postrojenje na saniranom odlagalištu otpada Viševac - demontaža baklje Ready 1000

Plinski kolektor

Baklja Ready

1000

Baklja Ready 300

(postojeće)

Cjevovodi za dovod i

odvod plina iz

analizatora

(toplinski izolirani)

Nosači plinskog

kolektora

Nosači plinskog

kolektora

Spojni cjevovod

do baklje Ready 1000

Nosač spojnog

cjevovoda

Nosač

spojnog

cjevovoda

Nosač spojnog

cjevovoda

Cjevovod za odvod

kondenzata,

toplinski izoliran

(PEHD OD25 mm)

Dovodni plinski

cjevovodi

(postojeće)

Posude za odvajanje

kondenzata iz

dovodnih plinskih

cjevovoda (postojeće)

Temeljna

AB ploča

(postojeće)

Nadstrešnica

(postojeće)

AA

Odvod

kondenzata iz

baklje Ready

1000, PEHD

OD25 SDR17

Postojeći

cjevovod za

odvod

kondenzata

1750

11

30

Spojni cjevovod

do baklje Ready 300

Spoj na postojeće

cjevovode za dovod i

odvod plina iz

analizatora

S

Građevina:

Centar za gospodarenje otpadom

Primorsko-goranske županije

"Marišćina", Faza 1,

Postrojenje za prikupljanje i obradu

odlagališnog plina (drugi dio)

Sadržaj:

Oznaka projekta:

Datum:

Mjerilo:

List:

1/1

Revizija:

0

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU

ODLAGALIŠNOG PLINA - TLOCRT

Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800

www.hidroplan.hr, [email protected]

d.o.o.

Broj nacrta:

01

1:40

Projektanti:

Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Predrag Veselinović, dipl.ing.stroj.

Razina projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

2/2020-IZV

veljača 2020.

Suradnici:

Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.

Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ.

Danijela Blažević, dipl.ing.arh.

Stjepan Džalto, mag.ing.cheming.scl.

Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.

Investitor:

EKOPLUS d.o.o.

Marčelji, Pogled 2/4

HR-51216 Viškovo

Baklja Ready

1000

Cjevovodi za

dovod i odvod

plina iz

analizatora

(toplinski

izolirani)

Plinski kolektor

Spojni cjevovod

do baklje Ready 1000

Nosač plinskog

kolektora

Nosač spojnog

cjevovoda

Nosači

spojnog

cjevovoda

Baklja Ready 300

(postojeće)

Dovodni plinski

cjevovodi

(postojeće)

Posude za

odvajanje

kondenzata iz

dovodnih

plinskih

cjevovoda

(postojeće)

Temeljna

AB ploča

(postojeće)

Nadstrešnica

(postojeće)

Građevina:

Centar za gospodarenje otpadom

Primorsko-goranske županije

"Marišćina", Faza 1,

Postrojenje za prikupljanje i obradu

odlagališnog plina (drugi dio)

Sadržaj:

Oznaka projekta:

Datum:

Mjerilo:

List:

1/1

Revizija:

0

POSTROJENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU

ODLAGALIŠNOG PLINA - POGLED A-A

Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800

www.hidroplan.hr, [email protected]

d.o.o.

Broj nacrta:

02

1:40

2/2020-IZV

veljača 2020.

Suradnici:

Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.

Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ.

Danijela Blažević, dipl.ing.arh.

Stjepan Džalto, mag.ing.cheming.scl.

Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.

Investitor:

EKOPLUS d.o.o.

Marčelji, Pogled 2/4

HR-51216 Viškovo

Projektanti:

Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Predrag Veselinović, dipl.ing.stroj.

Razina projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

200

300

700 700 700 700 700 700 700 200200

5300

2630 2630

20

20

5260 20

20

300

1

2 2

3 3 3 3 3 3 3

4

5

4

5

4 4 4 4 4

3

4

6

4 3 1

6

7

Ø

4

0

0

8

9

20 20

2 2

4

200

7

4 4 4 4 4 4 4

8

9

2630 2630

5300

20 5260 20

5300

6

700 700 700 700 700 700 700 200200

5300

A A

POGLED A-A

TLOCRT

PRESJEK 1-1

1

1

LEGENDA

Poz. Opis Kom. Materijal Dimenzije (mm)

1 Cijev 1 PEHD OD 400 mm SDR 17 5260

2 PEHD ploča 2 PEHD d=20 mm

3 Cijev 8 PEHD OD 90 mm SDR 17 300

4 Prirubnica 8 PEHD OD 90 mm SDR 17 d=25 mm

5 Slijepa prirubnica 2 PEHD OD 90 mm SDR 17 d=25 mm

6 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 200

7 Prirubnica 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 d=25 mm

8 Cijev 1 PEHD OD 25 mm SDR 17 100

9 Kuglasti ventil sa spojnim

elementima za PEHD cijevi 1 inox -

Građevina:

Centar za gospodarenje otpadom

Primorsko-goranske županije

"Marišćina", Faza 1,

Postrojenje za prikupljanje i obradu

odlagališnog plina (drugi dio)

Sadržaj:

Oznaka projekta:

Datum:

Mjerilo:

List:

1/1

Revizija:

0

SABIRNI PLINSKI KOLEKTOR 400 mm

Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800

www.hidroplan.hr, [email protected]

d.o.o.

Broj nacrta:

03

1:20

2/2020-IZV

veljača 2020.

Suradnici:

Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.

Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ.

Danijela Blažević, dipl.ing.arh.

Stjepan Džalto, mag.ing.cheming.scl.

Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.

Investitor:

EKOPLUS d.o.o.

Marčelji, Pogled 2/4

HR-51216 Viškovo

Projektanti:

Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Predrag Veselinović, dipl.ing.stroj.

Razina projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

25

100

220

220 500 220 220

220

220 500 220 220 3880 220

220

3200

220

25 100

132

220

SPOJ NA

KOLEKTOR

SPOJ NA

BAKLJU

READY 1000

1

2

3 4 3

5

3

6

13 4 3 3 6

220

380

220

3

3

7

2 8 3

LEGENDA

Poz. Opis Kom. Materijal Dimenzije (mm)

1 Prirubnica OD 200 mm 1 PEHD pločevina d=25 mm

2 Cijev 2 PEHD OD 200 mm SDR 17 100

3 Lučni komad 5 PEHD OD 200 mm SDR 17 220

4 Cijev 2 PEHD OD 200 mm SDR 17 500

5 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 380

6 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 3880

7 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 3200

8 Suženje (ekscentično) 1 PEHD OD 200/160 mm SDR 17 132

9 Prirubnica OD 160 mm 1 PEHD pločevina d=25 mm

A odvod plina prema analizatoru (1/4'')

B povrat plina iz analizatora (1/4'')

C priključno mjesto za manometar (1/2'')

D priključno mjesto za termometar (1/2'')

E priključno mjesto za brzu spojku za uzorkovanje plina (1/4'')

9

A

POGLED A-A

TLOCRT

A

A B C D E

A B C D E

1040

345

806

220 3880

4320

5260

3640

477

Građevina:

Centar za gospodarenje otpadom

Primorsko-goranske županije

"Marišćina", Faza 1,

Postrojenje za prikupljanje i obradu

odlagališnog plina (drugi dio)

Sadržaj:

Oznaka projekta:

Datum:

Mjerilo:

List:

1/1

Revizija:

0

SPOJNI CJEVOVOD OD PLINSKOG KOLEKTORA DO

BAKLJE READY 1000

Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800

www.hidroplan.hr, [email protected]

d.o.o.

Broj nacrta:

04

1:20

2/2020-IZV

veljača 2020.

Suradnici:

Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.

Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ.

Danijela Blažević, dipl.ing.arh.

Stjepan Džalto, mag.ing.cheming.scl.

Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.

Investitor:

EKOPLUS d.o.o.

Marčelji, Pogled 2/4

HR-51216 Viškovo

Projektanti:

Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Predrag Veselinović, dipl.ing.stroj.

Razina projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

1

0

0

5

2

2

1

0

0

+300

+520

±0,00

220

25

±0,00

488

687

100

100

612

215

20

100

235

335

+300

25 498 100

100

215 20

25 498 200 235

957

220

+520

Plinski

kolektor

Spoj na baklju

Ready 300

Plinski

kolektor

TLOCRT

Spoj na baklju

Ready 300

B B

A

A

POGLED A-A POGLED B-B

1 2

3

4

3 5

1

3

4

3

1

2

3 4 3

5

LEGENDA

Poz. Opis Kom. Materijal Dimenzije (mm)

1 Prirubnica OD 90 mm 1 PEHD pločevina d=25 mm

2 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 488

3 Lučni komad 2 PEHD OD 200 mm SDR 17 220

4 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 522

5 Cijev 1 PEHD OD 200 mm SDR 17 235

Građevina:

Centar za gospodarenje otpadom

Primorsko-goranske županije

"Marišćina", Faza 1,

Postrojenje za prikupljanje i obradu

odlagališnog plina (drugi dio)

Sadržaj:

Oznaka projekta:

Datum:

Mjerilo:

List:

1/1

Revizija:

0

SPOJNI CJEVOVOD OD PLINSKOG KOLEKTORA DO

BAKLJE READY 300

Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800

www.hidroplan.hr, [email protected]

d.o.o.

Broj nacrta:

05

1:20

2/2020-IZV

veljača 2020.

Suradnici:

Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.

Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ.

Danijela Blažević, dipl.ing.arh.

Stjepan Džalto, mag.ing.cheming.scl.

Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.

Investitor:

EKOPLUS d.o.o.

Marčelji, Pogled 2/4

HR-51216 Viškovo

Projektanti:

Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Predrag Veselinović, dipl.ing.stroj.

Razina projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

627

2557725

4054740

20

R

2

0

0

R

2

0

0 Ø

6

547

50

PEHD ploča

d = 20 mm

M

6

50

0

90

20

90

25

15

02

5

20

0

20

22

55

00

20

20

25

20

405

2535525

4032540

90

20

90

25

15

02

5

20

0

20

12

54

50

20

74

Ø

6

M

6

R

1

0

0

R

1

0

0

25

45

0

325

39

62

20

25

15

Ø

8

Ø

8

PEHD ploča

d = 20 mm

Nosač plinskog kolektora (4 komada)

Nosač cjevovoda od plinskog kolektora do

baklje Ready 1000 (3 komada)

Građevina:

Centar za gospodarenje otpadom

Primorsko-goranske županije

"Marišćina", Faza 1,

Postrojenje za prikupljanje i obradu

odlagališnog plina (drugi dio)

Sadržaj:

Oznaka projekta:

Datum:

Mjerilo:

List:

1/1

Revizija:

0

NOSAČI PLINSKOG KOLEKTORA I SPOJNOG

CJEVOVODA

Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800

www.hidroplan.hr, [email protected]

d.o.o.

Broj nacrta:

06

1:10

2/2020-IZV

veljača 2020.

Suradnici:

Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.

Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ.

Danijela Blažević, dipl.ing.arh.

Stjepan Džalto, mag.ing.cheming.scl.

Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.

Investitor:

EKOPLUS d.o.o.

Marčelji, Pogled 2/4

HR-51216 Viškovo

Projektanti:

Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Predrag Veselinović, dipl.ing.stroj.

Razina projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

6

0

°

15°

7

5

°

30°

4

5

°

4O

3

f

u

A

56

Z

C

u

1

2

Zu

6

0

°

15°

7

5

°

30°

45°

4O

3

f

u

A

56

Z

C

u

1

2

Zu

6

0

°

15°

7

5

°

30°

45°

4O

3

f

u

A

56

Z

C

u

1

2

Zu

6

0

°

15°

7

5

°

30°

4

5

°

4O

3

f

u

A

56

Z

C

u

1

2

Zu

6

0

°

15°

7

5

°

30°

4

5

°

4O

3

f

u

A

56

Z

C

u

1

2

Zu

6

0

°

15°

7

5

°

30°

4

5

°

4O

3

f

u

A

56

Z

C

u

1

2

Zu

Crpna stanica

kondenzata CSK1

Plinski kolektor

Posude za odvajanje

kondenzata (6 kom.)

Baklja Ready 600

Baklja Ready 1000

Upravljački ormar crpne

stanice kondenzata CSK1

Razvodni ormar

električne energije

Okno razvoda

električne energije

Elektroormar s

frekventnim regulatorima

Mjesto rezanja cjevovoda i

montaže prirubnice

Blindiranje cjevovoda za

odvod kondenzata

Zatvaranje izlaznog

cjevovoda baklje

Nadstrešnica

S

Građevina:

Centar za gospodarenje otpadom

Primorsko-goranske županije

"Marišćina", Faza 1,

Postrojenje za prikupljanje i obradu

odlagališnog plina (drugi dio)

Sadržaj:

Oznaka projekta:

Datum:

Mjerilo:

List:

1/1

Revizija:

0

PLINSKO POSTROJENJE NA SANIRANOM ODLAGALIŠTU

OTAPDA VIŠEVAC - DEMONTAŽA BAKLJE READY 1000

Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 36 40 529, Fax.+385 1 36 80 800

www.hidroplan.hr, [email protected]

d.o.o.

Broj nacrta:

07

1:40

Projektanti:

Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Predrag Veselinović, dipl.ing.stroj.

Razina projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

2/2020-IZV

veljača 2020.

Suradnici:

Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.

Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ.

Danijela Blažević, dipl.ing.arh.

Stjepan Džalto, mag.ing.cheming.scl.

Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.

Investitor:

EKOPLUS d.o.o.

Marčelji, Pogled 2/4

HR-51216 Viškovo