Glazbena 8 Izvedbeni Plan

Embed Size (px)

Text of Glazbena 8 Izvedbeni Plan

Mjeseni izvedbeni plan uz Glazbenu osmicu, udbenik glazbene kulture za 8. razred

M

Red broj

Nastavna jedinica

Nastavna tema

Nastavno podruje

Nastavni sadraj

Kljuni pojmovi

Ishodi pouavanja

Oblici pouavanja

Metode pouavanja

Strategije pouavanja

Obrazovni (kognitivni: znanja)

Funkcionalni (motoriki: vjetine)

Odgojni (afektivni: stavovi, vrijednosti)

R U J A N

1.

Vitamins-ki rap

Ritam / obrada

pjevanje, sluanje, pokret

Vitaminski rap, Zoku Japan

Ritam, metar,tempo obrada

zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumije- vanje tekstaopisati znaajku ritma u glazbi

pjevati izraajno

plesatiopisati svoj doivljaj nakon sluanja glaz- benih primjerapokazati spremnost u izraavanju i izvoenju glazbe

frontalni i rad u skupina- ma (2 3 skupine)

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

2.

Ljubav se ne tri Narana

Tradicijska glazba / obrada tradicijske glazbe

pjevanje, sluanje, pokret

Ljubav se ne tri, Meimurje Narana, tradicijska (otok Krk?)

tradicijska glazba, et- nomuzikolog, nadahnue, obrada

zapamtiti pjesmu / pjesme uz jasan izgovor i razumije- vanje tekstaopisati tradicijsku glazbu i navesti primjereobjasniti posao etnomuz- ikologapjevati izraajno na tradicijski nainsvirati pratnjuplesatiopisati svoj doivljaj nakon sluanja glaz- benih primjerapokazati spremnost u izraavanju svoga miljenja

frontalni i rad u skupina- ma (2 3 skupine)

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

3.

W. A. Mozart: arobna frula, opera

Vokalno-in- strumentalne scenske vrste

Slua-nje, pjeva-nje

Wolfgang Amadeus Mozart:

arobna frula

zbor sa zvoniima iz fi alainaduet Pamine i Papagena izinaarija Papagena iz 2. inaarija Kraljice Noi iz 2. ina

operni broje- vi, zbor, duet, arija

nabrojiti glavne likove opere arobna frula, naves- ti skladatelja i libretistaprepriati najvanije di- jelove libreta arobne frule prema stripu u udbeniku.

pjevati ariju Papage- na izraajno prema notnome zapisu u udbeniku

suraivati u skup- nome muziciranjuizraziti svoje miljen- je vezano uz libreto

i slune primjere iz opere

frontalni i rad u skupni

demonstracija

razgovorrad na tekstu

iskustveno i suradniko pouavanje

4

Georges Bizet: Carmen

Vokalno-in- strumentalne scenske vrste

Sluanje, pjevanje, sviranje i pokret

Georges Bizet: Carmen

uvertiraHabanera iz 1. inakvintet iz 2. inaarija Escamilla iz 2. inainterludij

tragina op- era, uvertira, habanera, kvintet, arija, interludij

nabrojiti glavne likove opere Carmen, navesti skladatelja i libretistaprepriati libreto opere Carmen s pomou stripa u udbenikupjevati izraajno ar- iju Escamilla prema notnome zapisu u udbeniku na str. 107.svirati ritam inela ili triangla uz sluan- je uvertire opere Carmensuraivati u skup- nome muziciranjuizraziti svoje miljen- je vezano za libreto opere Carmen

frontalni i rad u skupinama

Demon-stracija

razgovorrad na tekstu

iskustveno i suradniko pouavanje

L I S T O P A D

5.

Gjelem, gjelem

Romska glazba / ljudska prava Graanski odgoj i obrazovanje

pjevanje, sviranje, sluanje

Gjelem, gjelem, romska himna

Gjelem, gjelem, rom- ska himna, ustav, ljudska prava

ponoviti pjesmu Gjelem, gjelem uz jasan izgovor i razumijevanje tekstaraspraviti zakon o ljudskim pravima vezano uz nacion- alne manjine (ustav RH)navesti primjere romske glazbe i njezine znaajke.

pjevati izraajno romsku himnu uz jasan ritam i sigurnu intonaciju

svirati pratnju na dostupnim glaz- balimasluati glazbene primjere i u njima prepoznati elemente romske glazbe.voljno suraivati u skupnome muzi- ciranjuprocijeniti postojanje predrasuda vezano uz Rome u Hrvatskojpodrati toleranciju na razliitost

frontalni i rad u skupinama

demonstracija

razgovorrad na tekstuistraivaki rad

suradniko i iskustveno pouavanje

6.

Ivan Zajc: Nikola ubi Zrinjski

Vokalno-in- strumentalne scenske vrste

sluanje, pjeva-nje

Ivan Zajc: Nikola ubi Zrinjski

zakletva Zrinjskoga iz 1. ina recitativ Zrinjskoga iz 2. inaarija Zrinjskoga iz 2. inafinale iz 3. ina

junaka opera, operni brojevi, recitativ, ari- ja, finale

imenovati skladatelja i libretista opere Nikola ubi Zrinjski

nabrojiti glavne likove i interpretirati sadraj opere Nikola ubi Zrinjski

usporediti sadraj opere Carmen i Nikola ubi Zrinjski (tragina i junaka opera)objasniti svojim rijeima pripadnost opere nacional- nome stilusluno prepoznati konkretne operne brojeve iz opere Nikola ubi Zrinjskisluno usporediti i razlikovati recitativ, ariju i finalepjevati U boj, u boj iz opere Nikola ubi Zrinjskiopisati svoj doivljaj nakon sluanja glaz- benih primjerapokazati spremnost na izraavanju svoga miljenjaocijeniti znaaj opere za hrvatsku glazbenu batinu

frontalni i individualn

iskustveno uenjepouavanje demonstra- cijomvoeno otkrivanjerad na teksturazgovor

7.

Jakov Got- ovac: Ero

s onoga svijeta

Opera

sluanje, pjevanje

Jakov Gotovac: Ero s onoga svijeta

Erina pripovijest, arija Ere iz 1. ina

Zavrno kolo iz fi ala 3. ina

komina opera, arija, finale

imenovati skladatelja opere

Ero s onoga svijeta

nabrojiti glavne uloge i in- terpretirati njezin komini sadraj

usporediti kominu operu s ozbiljnom operomobjasniti svojim rijeima pripadnost opere nacional- nomu stilusluno prepoznati dva operna broja iz opere Ero s onoga svijetasluno usporediti i razlikovati ariju i finalepjevati zborski ulo- mak Zavrnoga kola po sluhupljeskati ritam koji se ponavlja u Za- vrnome kolu (dio c)opisati svoj doivljaj nakon sluanja glaz- benih primjerapokazati spremnost u izraavanju svoga miljenjaocijeniti znaaj opere za hrvatsku glazbenu batinu

frontalni rad

rad na tekstudemonstra- cijavoeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

8.

Ljubav se ne tri Narana

Tradicijska glazba / obrada tradicijske glazbe

pjevanje, sluanje, pokret

Ljubav se ne tri, Meimurje Narana, tradicijska (otok Krk?)

tradicijska glazba, et- nomuzikolog, nadahnue, obrada

zapamtiti pjesmu / pjesme uz jasan izgovor i razumije- vanje tekstaopisati tradicijsku glazbu i navesti primjereobjasniti posao etnomuz- ikologapjevati izraajno na tradicijski nainsvirati pratnjuplesatiopisati svoj doivljaj nakon sluanja glaz- benih primjerapokazati spremnost u izraavanju svoga miljenjaocijeniti znaaj i vrijednost tradicijske glazbe za nacionalni identitet

frontalni i rad u skupina- ma (2 3 skupine)

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

M

Red broj

Nastavna jedinica

Nastavna tema

Nastavno podruje

Nastavni sadraj

Kljuni pojmovi

Ishodi pouavanja

Oblici pouavanja

Metode pouavanja

Strategije pouavanja

Obrazovni (kognitivni: znanja)

Funkcionalni (motoriki: vjetine)

Odgojni (afektivni: stavovi, vrijednosti)

S T U D E N I

9.

Opereta

Glazbena pis- menost

sluanje, pjevanje

Jacques Offenbach: Orfej u podzemlju, Can-can Johann Strauss Ml.: imi, uvertira, Arija Adele

opereta

navesti znaajke operete i primjere na osnovi slunih primjera i teksta o opereti u udbenikuusporediti operu i operetu na osnovi slunih primjera i sadraja libretausporediti tempo u skladbama te opisati utjecaj tempa na ugoaj skladbeprepoznati i razliko- vati konkretne slune primjere iz operetausporediti tempo u skladbamapratiti pokretom promjene tempa i metra u uvertiri operete imiopisati svoj doivljaj nakon sluanja glaz- benih primjeraprocijeniti / prosuditi vrijednost operete

frontalni i rad u skupini

pouavanje demonstra- cijomvoeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

10.

Opereta

Glazbeno-scens- ka djela

sluanje

Ivo Tijardovi: Mala Flo- ramye, Arija Floramye

Ivo Tijardovi: Spliski akvar- el, Marice, duo, Marice, srce

opereta

navesti skladatelja, glavne uloge i dva operetna broja iz operete Mala Floramyeusporediti i imenovati operetne brojeve triju nave- denih opereta u udbenikuopisati osjeaje u operetnim brojevima iz Male Floramyezapamtiti ariju / zbor uz jasan izgovor i razumije- vanje tekstapjevati ariju male Floramyepjevati operetni broj Marice, duo, Marice srceopisati svoj doivljaj nakon sluanja glaz- benih primjeraprocijeniti / prosuditi vrijednost operete.

frontalni rad

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovorsuradnikoiskustveno pouavanje

11.

Mjuzikl

Glazbeno-scens- ka djela

sluanje

L. Bernstein: West Side Story

I Like to Be in America,

zbor iz 1. ina

kvintet izinaL. Webber: Fantom u operi

duet Fantoma i Christine iz 1. ina

Masquerade, zborski ulomak iz 2. ina

mjuzikl, song

navesti znaajke mjuzikla i slune primjereusporediti mjuzikl s oper- om i peretom

tjeloglazbom / pokretom pratiti izm- jenu mjere u pripjevu I Like to Be in America

pokazati suradniki odnosopisati svoj doivljaj nakon sluanja glaz- benih primjerapokazati spremnost u izraavanju svoga miljenja

frontalni rad

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

12.

Jalta, Jalta, rock-opera

Glazbeno scens- ka djela

sluanje, pjevanje

A. Kabiljo: Jalta, Jalta, Neka cijeli ovaj svijet

A. L. Webber: Jesus Christ Superstar, I dont know how to love Him,

zbor Jesus Christ Superstar

mjuzikl, song,

rock-opera

navesti znaajke mjuzikla i rock-opere na osnovi slunih primjerausporediti glazbeno scen- ske vrste: operu, operetu, mjuzikl i rock-operuopisati utjecaj vremena nastanka na glazbeno scenske vrstezapamtiti zavrni song uz jasan izgovor i razumije- vanje teksta.pjevati Neka cijeli ovaj svijet, zavrni song iz mjuzikla Jalta, Jalta izraajnosvirati pratnju ili tjeloglazbom istak- nuti metrikuopisati svoj doivljaj nakon sluanja glaz- benih primjerapokazati spremnost u izraavanju svoga miljenjaocijeniti znaaj mjuzikla za hrvatsku glazbenu povijest

frontalni rad

pouavanje demon-stra- cijom

voeno otkri- vanjerazgovorsuradnikoiskustveno pouavanje

P R O S I N A C

13.

Balet

Glazbeno-scens- ka djela

sluanje

Petar ajkovski: Labue jezero

uvertira Ples mladih labudova iz 2. ina

Igor Stravinski: ar-ptica

Pakleni ples arobnjaka Kaeja

Franz Lhotka: avo u selu

uvod

Krma Kod avolova mosta,

5. slika iz 2. ina

balet, bijeli balet, moderni balet, suvremeni ples

prepoznati slune primjere iz baletanabrojiti slinosti izmeu opere i baleta te izdvojiti razlike

pokretom pratiti sluni ulomak baleta.

opisati svoj doivljaj nakon sluanja glaz- benih primjerapokazati spremnost u izraavanju svoga miljenja

frontalni rad

pouavanje demon-stra- cijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

14.

Oratorij i kantata

Koncertne vokalno-instru- mentalne vrste

sluanje

Georges Friedrich Hndel:

Mesija

recitativ, broj 14

Glory to God, zborski ulomak, broj 15

Rejoice greatly, ulomak arije soprano, broj 16 Hallelujah, zbor, broj 42

Johann Sebastian Bach: Herz und Mund und Tot und Leb- en, Jesus bleibet meine Freude

oratorij, kantata

navesti znaajke oratorija i kantate te izdvojiti one koje su im zajednike s operomusporediti scenske i kon- certne vokalno-instrumen- talne vrstezapamtiti koralnu melodiju Bachove kantate uz jasan izgovor i razumijevanje tekstapokretom pokazati izmjenu homofono- ga i polifonoga sloga u zborskome ulom- ku Mesije Georgesa Friedricha Hndela Hallelujahpjevati kanon u tri razliita glazbena slogapjevati koralnu melodiju iz Bachove kantateopisati svoj doivljaj nakon sluanja glaz- benih primjerapokazati spremnost u izraavanju svoga miljenja

frontalni rad i rad u skupini

pouavanje demon-stra- cijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

15.

Boini napjevi

Blagdani

pjevanje, sviranje i sluanje

John Lennon, Yoko Ono:

Happy Xmas

Adeste fi les (Pristupire vjerni)

antiratna (angairana, protestna) pjesma

zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje tekstanavesti znaajke antiratne pjesmeusporediti boine pjesme Happy Xmas i Adeste fideles (Pristupire vjerni)pjevati izraajno boine pjesmesvirati pratnju na glazbalimaprepoznati i izvesti tjeloglazbom 6 / 8 i 12 / 8 mjeru

pokazati empatiju prema stradalim osobama (u ratu, prirodnoj katastro- fi...), osobito prema djeci

frontalni i rad u skupinama

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

M

Red broj

Nastavna jedinica

Nastavna tema

Nastavno podruje

Nastavni sadraj

Kljuni pojmovi

Ishodi pouavanja

Oblici pouavanja

Metode pouavanja

Strategije pouavanja

Obrazovni (kognitivni: znanja)

Funkcionalni (motoriki: vjetine)

Odgojni (afektivni: stavovi, vrijednosti)

S

16.

Kantata

Koncertne vokalno-instru- mentalne vrste

sluanje, sviranje

Carl Orff Carmina burrana,

Tempus est iocundum (Vrijeme je veselja), br. 22 Dulcissime (Najdrai), br. 23

Ave formosissima (ivjela, ljepotice), br. 24 O Fortuna (O, Sreo), br. 25

Vitaminski rap Zoku, Japan

kantata ritam

navesti znaajke kantateusporediti Bachovu i Orffo- vu kantatuopisati utjecaj dinamike na ugoaj skladbezapamtiti Vitaminski rap uz jasan izgovorizvesti Vitaminski rap ritamski pre- cizno, na kanonski nain i razliitom dinamikomprepoznati ritamske figure, obrasce (sinkopu, punktirani ritam)izraziti miljenje svojim rijeimapokazati suradniki odnos u zajedniko- me muziciranju

frontalni i rad u skupini

pouavanje demonstra- cijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

17.

Srednji vijek

Glazbeno-stilska razdoblja

sluanje

Veni sancte spiritus, gregori- janski koral

In sompnis mira Dei, nep- oznati skladatelj

Bransle de chevaux, ples Martin Codax: Eno sagrado Vigo

koral, gregorijanski koral, notac- ija, ongleri, trubaduri

navesti znaajke srednjovje- kovne glazbeusporediti duhovnu i svjetovnu glazbu srednjega vijekanavesti glazbene primjere srednjega vijekaopisati gregorijanski koralrazlikovati onglere i trubadure

razlikovati primjere i u njima prepozna- ti znaajke toga glazbeno-stilskog razdoblja temeljem slune percepcije

izraziti miljenje svojim rijeimapokazati suradniki odnos u zajedniko- me muziciranju

frontalni i rad u skupini

pouavanje demon-stra- cijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

I

J

E

A

NJ

18.

Srednji vijek

Glazbeno-stilska razdoblja Glazbene sas- tavnice: metar i melodija

pjevanje, sviranje, ples, sluanje

Martin Codax: Eno sagrado Vigo

Bransle de chevaux, (Ples konja), ples

trubaduri, ongleri

ponoviti i razlikovati pojmove vezane uz glazbu srednjeg vijeka (koral, ongleri, trubaduri)zapamtiti pjesmu Eno sagrado Vigo uz jasan izgovor i razumijevanje tekstazapamtiti srednjevjekovni

Ples konja

utvrditi znaajke sv- jetovne glazbe sredn- jega vijeka aktivnim muziciranjempjevati Eno sagrado Vigo Martina Codaxasvirati i / ili plesati Bransle de chevaux, (Ples konja).izraziti miljenje svojim rijeimapokazati suradniki odnos u zajedniko- me muziciranju

frontalni i rad u skupini

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko uenje

V E LJ A A

19.

Renesansa

Glazbeno-stilska razdoblja

sluanje

Luca Marenzio: Cantate Ninfe, madrigal

Julije Skjaveti: Quando la tromba, madrigal

Francesco Canova da Milano:

Fantasia za lutnju

Orlando di Lasso: Gloria et patri et filio, motet

Giovanni Pierluigi da Palest- rina: Missa Papae Marcelli, Agnus Dei

madrigal, motet, misa

navesti znaajke i slune primjere renesansne glazbeusporediti duhovnu i sv- jetovnu glazbu renesanserazlikovati motet, madrigal i misu

prepoznati i izdvo- jiti vokalnu polifo- niju na konkretnim slunim primjerima

izraziti miljenje svojim rijeimapokazati suradniki odnos u zajedniko- me muziciranju

frontalni i rad u skupini

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

20.

Renesansa

Glazbeno-stilska razdoblja Glazbene sastavnice: melodija

pjevanje, sluanje

John Dowland: Come Again (Doi ponovno)

renesansa, lutnja, kretanje melodije: uzlazno silazno,

navesti znaajke i slune primjere renesansne glazberazlikovati motet, madrigal i misuusporediti duhovnu i sv- jetovnu glazbu renesansezapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje tekstapjevati renesansnu pjesmu Come Again Johna Dowlanda izraajno uz jasan ritamprepoznati zvuk lut- nje na konkretnome glazbenom primjerusvirati pratnju osnovnim tonovima akordaizraziti miljenje svojim rijeimapokazati suradniki odnos u zajedni- kome muziciranju osvijestiti vanost uvanja rijeka i vodaiskazati potrebu za suradnjom

frontalni i rad u skupini

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

21.

Barok

Glazbeno-stilska razdoblja

sluanje

Johann Sebastian Bach: Suita za embalo u G-duru, Boure Johann Sebastian Bach: Mala fuga u g-molu, BWV 578 Antonio Vivaldi: Koncert za violinu i orkestar u g-molu, Ljeto, 3. stavak: Presto Ljetna oluja

Georg Friedrich Hndel: Mesija, br. 16: Rejoice greatly Ivan Lukai: Cantabo Dom- ino, motet

barok, kontrast, glazbeni slog, suita, fuga, koncert, ora- torij, motet

navesti znaajke i glazbene primjere barokne glazbeusporediti znaajke rene- sansne i barokne glazbe na konkretnim glazbenim primjerimanabrojiti najvanije barokne vrste i razliko- vati instrumentalne od vokalno-instrumentalnihnavesti najznaajnije skla- datelja baroka i povezati ih s bar jednim njihovim djelom

razlikovati u konkretnim slunim primjerima solis- tiku ulogu glasa i glazbala od skupne

izraziti svoje mi- ljenjepokazati suradniki odnos u zajedniko- me muziciranju

frontalni i rad u skupini

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

22.

Klasicizam

Glazbeno-stilska razdoblja

sluanje

Joseph Haydn: Gudaki kvartet, op. 76. br. 2, 4. stavak: Allegro

Luka Sorkoevi: Simfonija br. 7, 1. stavak: Allegro Ludwig van Bethoven: 1. simfonija, op. 21, 4. stavak: Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavirski koncert br. 22 u Es-duru, KV 482,

3. stavak: Allegro

klasicizam, gudaki kvartet, simfonija, sonatni oblik, koncert, simfonijski orkestar, opera

navesti znaajke glazbe klasicizmausporediti glazbene vrste baroka i klasicizma te izdvojiti novenabrojiti najvanije sklada- telje klasicizma i povezati ih s njihovim djelima.unaprijediti slunu percepciju sluanjem navedenih skladbiuoiti dijelove sonat- noga oblika aktivnim sluanjemizraziti miljenje svojim rijeimapokazati suradniki odnos u zajedniko- me muziciranju.

frontalni i rad u skupini

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

M

Red broj

Nastavna jedinica

Nastavna tema

Nastavno podruje

Nastavni sadraj

Kljuni pojmovi

Ishodi pouavanja

Oblici pouavanja

Metode pouavanja

Strategije pouavanja

Obrazovni (kognitivni: znanja)

Funkcionalni (motoriki: vjetine)

Odgojni (afektivni: stavovi, vrijednosti)

O U J A K

23.

Klasicizam operna arija

Glazbeno-stilska razdoblja Glazbene sastav- nice: tempo

Pjevanje sluanje

Christoph Willibald Gluck:

to u bez Euridike

klasicizam, operna arija, tempo

navesti znaajke barokne glazbe i potkrijepiti ih glazbenim primjerimausporediti glazbeno-stilska razdoblja srednjega vijeka, renesanse, baroka i klasi- cizmazapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje tekstaopisati glazbenu sastavnicu tempo i kako ona utjee na doivljaj glazbepjevati izraajno uz jasan ritam i tonu intonacijurazlikovati slune primjere i povezati ih s odgovarajuim glazbenim stilomizraziti miljenje svojim rijeimapokazati suradniki odnos u zajedniko- me muziciranju

frontalni i rad u skupini

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

24.

Klasicizam operna arija

Glazbeno-stilska razdoblja

pjevanje, sviranje, sluanje

Wolfgang Amadeus Mozart:

arobna frula, Arija Papagena

klasicizam, arija

navesti znaajke glazbe klasicizmausporediti glazbene vrste baroka i klasicizma te izdvojiti nove vrstenabrojiti najvanije sklada- telje klasicizma i povezati ih s njihovim djelimazapamtiti ariju Papagena uz jasan izgovor i razumijeva- nje teksta.pjevati ulomak arije Papagena izraajno uz jasan ritam i intonacijusvirati ulomku arije Papagena pratnju akordima ili osnov- nim tonovimasvirati izmeu ulo- maka / strofa impro- vizaciju u trodobnoj mjeri po uzoru na sluni primjerizraziti svoje milje- nje o glazbi klasi- cizmapokazati suradniki odnos u zajed- nikome muziciranju

frontalni i rad u skupini

pouavanje demonstra- cijomvoeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

25.

Romanti- zam

Glazbeno-stilska razdoblja

sluanje

Johannes Brahms: Simfonija br. 3, 3. stavak: Allegretto Frdric Chopin: Minutni valcer, op. 64, br. 1 Vatroslav Lisinski: Mazurka u Es-duru

Franz Schubert: Serenada

(Stndchen)

Modest Petrovi Musorgski: No na golome brijegu, simfo- nijska pjesma

Antonin Dvok: Slavenski ples op. 46, br. 1 u C-duru: Furiant

romantizam, simfonija, glasovirska minijatura, solopjesma, program- ska glazba, simfonijska pjesma

navesti znaajke glazbe- no-stilskoga razdoblja romantizmanabrojiti glazbene vrste koje su obiljeile razdoblje romantizmausporediti simfonijski orke- star romantizma s orkestri- ma ranijih razdobljanavesti primjere glazbe romantizma i njihove skladateljerazlikovati programsku i apsolutnu glazbu

unaprijediti slunu percepciju sluanjem navedenih skladbi

izraziti svoje milje- nje vezano uz doiv- ljaj slunih primjerapokazati suradniki odnos u zajed- nikome radu

frontalni i rad u skupini

pouavanje demonstra- cijomvoeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

26.

Romanti- zam

Glazbeno-stilska razdoblja Glazbene sastav- nice: tempo

pjevanje, sviranje, sluanje

Jacques Offenbach: Orfej u podzemlju, Can-can

ulomci opernih i operetnih brojeva za sluanje i ponav- ljanje znaajki romantizma

romantizam, opereta, opera, operni brojevi

navesti znaajke glazbe- no-stilskoga razdoblja romantizmanabrojiti glazbene vrste koje su obiljeile razdoblje romantizmanavesti opere i operete nas- tale u romantizmu i njihove skladateljepjevati Can-can Jacquesa Offenbacha iz operete Orfej u podzemljusvirati pratnju akordima ili os- novnim tonovimaizraziti miljenje svojim rijeimapokazati suradniki odnos u zajedniko- me muziciranju

frontalni i rad u skupini

pouavanje demonstra- cijomvoeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

T

27.

20. stoljee

Glazbeno-stilska razdoblja

sluanje

Dmitrij ostakovi: Scherzo za gudaki oktet, op. 11 Arnold Schnberg: Koncert za klavir i orkestar, op. 42, 2. stavak: Molto Allegro

Pierre Boulez: eki bez gospodara, 7. stavak: Nakon ljutitoga obrtnika

Karlheinz Stockhausen: Kon- takte, za elektronske zvukove,

proireni tonalitet, ato- nalitet, seri- jalna glazba, elektronika glazba, mini- malizam

navesti znaajke glazbe 20. stoljeausporediti glazbu romantiz- ma s glazbom 20. stoljeanavesti naslove glazbenih primjera i povezati ih s njihovim autorimaopisati i razlikovati tehnike skladanja u glazbi 20.

Stoljea

unaprijediti slunu percepciju aktivnim sluanjem navedenih skladbi

izraziti svoje mi- ljenje o glazbi 20. stoljeapokazati suradniki odnos u zajed- nikome radu

frontalni i rad u skupini

pouavanje demonstra- cijomvoeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

klavir i udaraljke

Steve Reich: Glazba za 18

glazbenika, 2. stavak: Section

I.

28.

Glazbeni slog

Glazbeni slog, glazbene sastavnice

pjevanje, sviranje, sluanje

Thord Gummesson: Pje- vajmo zajedno (Singing All Together)

ulomci slunih primjera klasicizma, romantizma i glazbe 20. stoljea

glazbeni slog, monofonija, homofonija, polifonija

navesti i razlikovati tri razliita glazbena sloga: monofoni, homofoni i polifoninavesti slune primjere glazbeno-stilskih razdoblja i utvrditi glazbeni slogzapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje tekstapjevati pjesmu izra- ajno jednoglasni i vieglasno na kanon- ski nainsvirati akordnu prat- nju i izvesti pjesmu homofonoizraziti svoje milje- nje o izvedbi pjesme i zajednikome muzi- ciranjupokazati suradniki odnos u zajed- nikome muziciranju

frontalni i rad u skupini

pouavanje demonstra- cijomvoeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

R

A

V

A

NJ

29.

Jazz

Glazbeno-stilska razdoblja

sluanje

Louis Armstrong: Oh, When the Saints

Glenn Miller: Chattanooga Choo Choo

Thelonious Monk: Rhythm- a-Ning

George Gershwin: Porgy i Bess, Summertime iz 1. ina

jazz, im- provizacijabig band, swing, combo, sinkopirani ritam, bebop, jazz-rock, simfonijski jazz

navesti znaajke jazz-glazbeusporediti improvizaciju i temu s varijacijamanavesti primjere jazz-glazbeopisati sinkopirani ritamunaprijediti slunu percepciju aktiv- nim sluanjem jazz-skladbirazlikovati na osnovi slunoga primjera combo i big bandizraziti svoje mi- ljenje o glazbenoj improvizacijipokazati suradniki odnos u zajedniko- me muziciranju

Frontalni i rad u skupini

pouavanje demonstra- cijomvoeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouavanje

M

Red broj

Nastavna jedinica

Nastavna tema

Nastavno podruje

Nastavni sadraj

Kljuni pojmovi

Ishodi pouavanja

Oblici pouavanja

Metode pouavanja

Strategije pouavanja

Obrazovni (kognitivni: znanja)

Funkcionalni (motoriki: vjetine)

Odgojni (afektivni: stavovi, vrijednosti)

S

30.

Jazz

Glazbeno-stilska razdoblja

pjevanje, sviranje, sluanje

O When the Saints, crnaka duhovna

Rock My Soul, gospel

Arsen Dedi: Kad bi svi ljudi na svijetu

jazz, im- provizacija, sinkopirani ritam

navesti znaajke jazz-glazbenavesti primjere jazz-glazbeopisati improvizacijurazlikovati crnake du- hovne i gospel pjesmepjevati izraajno crnaku duhovnu pjesmu i / ili gospel i / ili Summertime (primjer simfonij- skog jazza)svirati pratnju na glazbalima ili tje- loglazbompokretom pratiti izvedbu.izraziti svoje mi- ljenje o crnakim duhovnim i gospel pjesmamapokazati suradniki odnos u zajed- nikome muziciranju

frontalni i rad u skupini

pouavanje demonstra- cijomvoeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouava-nje

31.

Rock

Glazbeno-stilska razdoblja Glazbene sa- stavnice: tonska graa

pjevanje, sviranje, sluanje

Bill Haley: Rock Around the Clock

Elvis Presley: Jailhouse Rock The Beatles: All My Loving The Rolling Stones: Paint It Black

rock, rock and roll, band

navesti znaajke rock-glaz- beusporediti jazz i rocknavesti primjere rock-glaz- be i njihove autore i izvo- aepjevati pjesme

rock-sastava

svirati pratnju pje- smamaizvesti tjeloglazbom i na udaraljkama osminski puls s naglaenom drugom i etvrtom dobomizraziti svoje mi- ljenjepokazati suradniki odnos u zajedniko- me muziciranju

frontalni rad i rad u skupini

pouavanje demonstra- cijomvoeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouava-nje

V

I

B

A

NJ

32.

Rock

Glazbeno-stilska razdoblja

pjevanje, sviranje, sluanje

All My Loving, The Beatles Cant Help Falling in Love Jean Paul Martini: Plaisir damour

Rock-glazba

navesti znaajke rock-glazbeusporediti jazz-glazbu i

rock-glazbu

navesti primjere rock-glazbezapamtiti pjesme uz jasan iz- govor i razumijevanje tekstausporediti razliite izvedbe hrvatske himnepjevati i sluati himnu RHizraziti ljubav prema domovini, narodu i zemljiosvijestiti meuljud- ske odnose, toleranci- ju i solidarnost meu narodima

skupinski, u paru

rad na tekstu,voeni razgovordemon- stracijasuradniko uenjedoivljajno

33.

Modu- lacija

Glazbene sas- tavnice: tonska graa

pjevanje, sviranje, sluanje

Sholom Secunda: Dona, dona

Protestna pjesma, modulacija

memorirati pjesmu Dona, dona uz jasan izgovor i razumijevanje tekstaopisati protestnu pjesmuobjasniti to je modulacija.pjevati izraajno pjesmu Dona, dona uz jasan ritamsvirati akordnu i riramsku pratnju.izraziti slaganje s an- gairanim glazbeni- cima koji svoj utjecaj koriste za dobrobit ljudi koji pateizraziti slobodno svoje miljenje.

skupinski, u paru

pouavanje demonstra- cijomvoeno otkri- vanjerazgovor.

iskustveno i suradniko pouavanje

L I P

34.

Agogika

Glazbene sas- tavnice

Pjevanje, sviranje, sluanje, ples

Hava nagila

agogika

memorirati pjesmu Hava nagila uz jasan izgovor i razumijevanje tekstaopisati poruku pjesme

Hava nagila

objasniti to je to agogikapjevati pjesmu Hava nagila izraajno uz jasan ritamsvirati akordnu i ritamsku pratnjupokazati suradniki odnos u zajednikom muziciranjuizraziti slobodno svoje miljenje

skupinski, u paru

pouavanje demonstra- cijomvoeno otkri- vanjerazgovor.

iskustveno i suradniko pouavanje.

35.

Gaudea- mus igitur

Himna

pjevanje, sviranje, sluanje

Gaude-amus igitur

himna, studentska himna

zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

pjevati Gaudeamus igitur uz precizni ritam i tonu into- nacijusvirati pratnju i usk- laditi ju u tempu i dinamici s izvedbom pjesme

samoprocijeniti svoj rad tijekom kolske godine

frontalni i rad u skupini

pouavanje de- monstracijom

voeno otkri- vanjerazgovor

iskustveno i suradniko pouava-nje

A

N J