of 20/20
I va Augustinović i Nikola Cherchi

IYD$XJXVWLQRYLüL1 LNROD Cherchi · 2019-03-20 · PRIJEVOZ PUTNIKA U U N U TAR N JEM C E S TO VN O M PROMETU a. javni linijski prijevoz b. posebni linijski prijevoz c. shuttle prijevoz

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IYD$XJXVWLQRYLüL1 LNROD Cherchi · 2019-03-20 · PRIJEVOZ PUTNIKA U U N U TAR N JEM C E S TO VN O...

 • Iva Augustinović i Nikola Cherchi

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

  (NN 41/18) na snazi od 12.V.2018.

  Z. o inspekciji cestovnog prometa i cesta

  (NN 22/14)

  Z. o obveznim osiguranjima u prometu

  (NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14)

  Z. o sigurnosti prometa na cestama

  (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17)

  Z. o obveznim odnosima

  (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

  podzakonski propisi – pravilnici ministarstva propisi JLS

 • ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

  Određuje uvjete i način obavljanja djelatnosti:

  javnog prijevoza a) putnika i b) tereta

  u unutarnjem cestovnom prometu

  agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

  djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima

  prijevoz za vlastite potrebe

  nadležnosti tijela zaduženih za provođenje i nadzor nad provedbom ovoga Zakona

 • PRIJEVOZ PUTNIKA U

  UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU

  a. javni linijski prijevoz

  b. posebni linijski prijevoz

  c. shuttle prijevoz

  d. povremeni prijevoz

  e. autotaksi prijevoz

  f. mikroprijevoz

  g. posebni oblik prijevoza

  (iznajmljivanje vozila s vozačem) integrirani prijevoz putnika (IPP)

 • Djelatnost unutarnjeg prijevoza – pretpostavke:

  1. pravna ili fizička osoba-obrtnik 2. upisana u sudski / obrtni registar za obavljanje

  djelatnosti cestovnog prijevoza

  3. posjeduje licenciju za unutarnji prijevoz

  (licencija za autotaksi prijevoz putnika)

  +

  (4. dozvola za autotaksi prijevoz putnika)

 • JAVNI I AUTOTAKSI PRIJEVOZ

  cestovni prijevoz putnika ili tereta

  koji je pod istim uvjetima dostupan

  svim korisnicima prijevoznih usluga

  i koji se obavlja u komercijalne svrhe,

  radi ostvarenja dobiti od strane

  prijevoznika

 • djelatnost javnog prijevoza putnika

  koja se obavlja osobnim automobilom kategorije M1,

  ako se jedan putnik ili povezana skupina putnika ukrcava

  na jednom ili na više mjesta, a iskrcava na samo jednom drugom mjestu, a

  takav prijevoz se obavlja temeljem

  jedne narudžbe i uz jedno plaćanje ukupne naknade za obavljeni prijevoz određene taksimetrom ili elektroničkom aplikacijom iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i

  planirana ruta putovanja prema unaprijed poznatim

  uvjetima,

  pri čemu je narudžba prijevoza realizirana pozivom, elektroničkom aplikacijom ili neposredno kod vozača

  i koja nema obilježja drugih oblika prijevoza putnika.

 • LICENCIJE

  u unutarnjem cestovnom prometu za

  obavljanje prijevoza putnika i tereta

  javni prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom

  prometu

  javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom

  prometu

  posebne oblike prijevoza putnika u unutarnjem

  cestovnom prometu i

  autotaksi prijevoz

 • Postupak:

  zahtjev se predaje u pisanom ili u elektr. obliku

  ured državne uprave u županiji / upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa

  10 godina

  licencija i izvodi iz licencije za vozila nisu

  prenosivi

  u vozilu imati običnu presliku licencije za obavljanje autotaksi prijevoza

  privremena zabrana obavljanja djelatnosti

  trajno ukidanje licencije

 • DOZVOLA

  rješenjem izdaje nadležno upravno tijelo za promet JLS važeća licencija pretpostavka za dozvolu više dozvola (dozvole od više JLS) nema ograničenja broja izdanih dozvola po JLS najviša naknada ne može biti viša od jedne desetine

  prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u JLS

  rok od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva na razdoblje od 5 godina, a najdulje do dana isteka

  licencije

  nije prenosiva i može je koristiti onaj kojem je izdana u vozilu imati presliku dozvole

 • Nacionalni registar cestovnih prijevoznika

  Baza podataka o izdanim licencijama i izvodima iz licencija

  Baza izdanih licencija i dozvola za autotaksi prijevoz

  Evidencija izdanih licencija i izvoda iz licencija za sva vozila prijavljena za obavljanje unutarnjeg prijevoza putnika i tereta

  - izdavatelj licencije

  Evidencija vozila kojima obavlja autotaksi prijevoz putnika

  - autotaksi prijevoznik

 • UVJETI ZA DOBIVANJE LICENCIJE

  Licenciju za unutarnji prijevoz može dobiti fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba ako:

  1. Ima dobar ugled

  2. Ima financijsku sposobnost

  3. tehnička sposobnost – vlasništvo ili pravo na upotrebu vozila

  4. stručna osposobljenost 5. nema dug prema državi (porez, mirov. i zdravstv.)

  – dokazuje potvrdom ne starijom od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije i

  6. poslovni nastan odnosno sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj

 • 1) DOBAR UGLED

  Negativna definicija – dobar ugled nema pravna ili fizička osoba koja je: pravomoćnom presudom proglašena krivom za

  počinjenje jednog od kataloških kaznenih djela izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja

  djelatnosti cestovnog prijevoza

  osuđena za druga kaznena djela na kaznu zatvora u zadnje tri godine više od dva puta bila kažnjena

  za teži prekršaj u obavljanju djelatnosti u vezi s cestovnim prometom

  Dokazuje se: izvodom iz kaznene evidencije i

  evidencije o prekršajima

 • 2) FINANCIJSKA SPOSOBNOST

  preslika važeće police osiguranja svih putnika u vozilima kojima se obavlja autotaksi prijevoz

 • ( NN 50/2018 )

 • 1. VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI

  CESTOVNI PRIJEVOZ

  Osobni automobil kategorije M1 namijenjen za autotaksi prijevoz mora

  ispunjavati sljedeće posebne uvjete: A. ne smije biti stariji od 7 godina, a od 1. siječnja 2021. godine ne smije biti

  stariji od 5 godina;

  B. imati ugrađen taksimetar i cjenik autotaksi usluga postavljen na korisniku vidljivom mjestu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije;

  C. imati oznaku »TAXI« na krovu vozila i imati najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata;

  D. imati ugrađen i ispravan klima-uređaj, kočni protublokirajući sustav, (ABS) imati ugrađeno treće kočiono svjetlo, stražnje svjetlo za maglu zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača, uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera, vanjskim bočnim stranama istaknutu najmanje riječ TAXI te ime i prezime i prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv i sjedište trgovačkog društva.

 • 2. SADRŽAJ POTVRDE

 • 3. IZDAVANJE POTVRDE

  Potvrdu, uz posebnu naknadu, izdaje

  stanica za tehnički pregled vozila pri svakom redovnom tehničkom pregledu vozila, a na osnovi izvršenog pregleda vozila u kojem se utvrđuje ispunjava li vozilo posebne uvjete iz ovoga

  Pravilnika.

 • - KRAJ -

  Hvala na pozornosti!