of 73/73
REPUBLIKA SRBIJA AGENCIJA ZA RESTITUCIJU INFORMATOR O RADU 2013  _____________ ___ BeograAgencija za restituciju Informator o radu – ažuriran 01.06.2013. godine

Informator o Radu 01.06.2013 _latinica

  • View
    235

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dr

Text of Informator o Radu 01.06.2013 _latinica

3

REPUBLIKA SRBIJAAGENCIJA ZA RESTITUCIJUINFORMATOR O RADU2013________________

BeogradSADRAJ INFORMATORA O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU:1INFORMATOR O RADU

2SADRAJ INFORMATORA O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU:

41. OSNOVNI PODACI O DRAVNOM ORGANU I INFORMATORU O RADU

41.1. Naziv organa koji je izdao informator

41.2. Lica odgovorna za tanost i potpunost podataka koje sadri informator

41.3. Datum prvog objavljivanja, odnosno poslednje izmene ili dopune informatora i pojedinih njegovih delova

41.4. Podaci o dostupnosti informatora u elektronskom i fizikom obliku

62. ORGANIZACIONA STRUKTURA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

62.1. Grafiki prikaz organizacione strukture

72.2. Narativni prikaz organizacione strukture

153. OPIS FUNKCIJA STAREINA

174. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOU RADA

174.1. Pravila i odluke o iskljuenju i ogranienju javnosti rada dravnog organa kao i njihovo obrazloenje

174.2. Poreski identifikacioni broj dravnog organa

174.3. Podaci o radnom vremenu dravnog organa

174.4. Fizika i elektronska adresa i kontakt telefoni dravnog organa kao i slubenika ovlaenih za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog znaaja

184.5. Kontakt podaci lica koja su ovlaena za saradnju sa novinarima i javnim glasilima

184.6. Pristupanost dravnog organa i njegovih organizacionih jedinica licima sa posebnim potrebama

194.7. Mogunost prisustva sednicama dravnog organa i neposrednog uvida u rad dravnog organa, nain upoznavanja sa vremenom i mestom odravanja sednica i drugih aktivnosti dravnog organa na kojima je dozvoljeno prisustvo i eventualna procedura za dobijanje odobrenja za prisustvovanje sednicama i drugim aktivnostima dravnog organa

194.8. Doputenost audio i video snimanja objekata koje koristi dravni organ i aktivnosti dravnog organa

195. SPISAK NAJEE TRAENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAAJA

216. OPIS NADLENOSTI, OVLAENJA I OBAVEZE AGENCIJE

21Prikaz obaveza:

21Prikaz ovlaenja:

22Uporedni prikaz obaveza i ovlaenja

227. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLENOSTI, OVLAENJA I OBAVEZA DRAVNOG ORGANA

267.1. Primeri odluka Agencije:

267.1.1. Reenje kojim se usvaja zahtev, vraa imovina i utvruje pravo svojine

317.1.2. Delimino reenje kojim se usvaja zahtev, vraa imovina i utvruje pravo svojine

367.1.3. Reenje o odbijanju zahteva za vraanje imovine, odnosno obeteenje

397.1.4. Zakljuak o odbacivanju zahteva za vraanje imovine, odnosno obeteenje

417.1.5. Zakljuak o obustavi postupka

438. PROPISI

438.1. Propisi na osnovu kojih se vri vraanje imovine i obeteenje

438.2. Propisi o oduzetoj imovini

448.3. Drugi propisi

459. USLUGE KOJE ORGAN PRUA ZAINTERESOVANIM LICIMA

4610. i 11. POSTUPAK RADI PRUANJA USLUGA SA PREGLEDOM PODATAKA O PRUENIM USLUGAMA

4611.1. Aktivnosti u vezi sa osnivanjem i omoguavanjem rada Agencije

4611.2. Aktivnosti u vezi sa propisanom nadlenosti

4711.3. Reavanje po zahtevima za vraanje oduzete imovine, odnosno obeteenje

Error! Bookmark not defined.11.4. Statistiki podaci o podnetim zahtevima i postupanju Agencije za restituciju zakljuno sa 30.05 2013. godine.

Error! Bookmark not defined.11.5. Odrane i zakazane rasprave za 2012 - 2013 godinu (zakljuno sa 27.05.2013. godine, bez konfesionalne restitucije)

Error! Bookmark not defined.11.6. Statistiki podaci vezani za konfesionalnu restituciju

5412. PRUANJE STRUNE POMOI STRANKAMA U POSTUPKU

5612.1. Evidencija podnetih zahteva

5612.2. Poslovi na pribavljanju potrebnih dokaza u postupcima koje Agencija pribavlja po slubenoj dunosti i drugi poslovi vezani za postupak restitucije

5813. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA

60Rashodi i izdaci u 2013. godini (u periodu do 31.03.2013.)

6214. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA

6415. PODACI O DRAVNOJ POMOI

6416. PODACI O ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA

6417. PODACI O SREDSTVIMA RADA

6518. UVANJE NOSAA INFORMACIJA

6519. VRSTA INFORMACIJA U POSEDU

651) Vrste informacija koje su objavljene na internet stranici Agencije:

652) Informacije u posedu Direkcije koje nisu objavljene na internet stranici Agencije:

6620. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA DRAVNI ORGAN OMOGUAVA PRISTUP

6721. INFORMACIJE O PODNOENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

6821.1. Obrasci

6821.1.1. Obrazac zahteva

6921.1.2. Obrazac albe Povereniku za informacije od javnog znaaja i zatitu podataka o linosti kada Agencija za restituciju nije postupila u celosti po zahtevu traioca u zakonskom roku

7021.1.3. Obrazac albe protiv odluke Agencije za restituciju kojom je odbijen ili odbaen zahtev za pristup informaciji od javnog znaaja

7121.1.4. Primer predloga stranke za prinudno izvrenje reenja Poverenika

Informator o radu izraen je u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja (Slubeni glasnik RS, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i prema Uputstvu za izradu i objavljivanje informatora o radu dravnog organa (Slubeni glasnik RS, br. 68/10).1. OSNOVNI PODACI O DRAVNOM ORGANU I INFORMATORU O RADU1.1. Naziv organa koji je izdao informatorAGENCIJA ZA RESTITUCIJU (u daljem tekstu: Agencija)Adresa sedita: Masarikova br. 5, 11000 BeogradMatini broj: 17822985Poreski identifikacioni broj: 107409054Telefon: 011/3061-632 Faks: 011/3061-621Adresa elektronske pote: [email protected] skladu sa odredbom lana 63. Zakona o vraanju oduzete imovine i obeteenju (Slubeni glasnik RS, br. 72/2011), Agencija je upisana u sudski registar, registarski uloak br. 5-1374-00 Privrednog suda u Beogradu na osnovu Reenja posl. br. 1 Fi 9/2012 od 12.01.2012. godine.

Na osnovu Reenja br. 5-1374-00 od 02.11.2012. godine Privrednog suda u Beogradu, izvrena je promena sedita Agencije za Restituciju.

1.2. Lica odgovorna za tanost i potpunost podataka koje sadri informatorZa tanost i potpunost podataka u Informatoru, pravilnu izradu i objavljivanje i njegovo redovno auriranje odgovoran je Strahinja Sekuli, direktor Agencije.Lice ovlaeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog znaaja i izradu i auriranje Informatora o radu je:

Milan Lipovac, telefon: 011/3061-428,

elektronska adresa: [email protected] Lice ovlaeno za objavljivanje Informatora o radu je:

Nevena Pavlovi, telefon: 011/3061-520,

elektronska adresa: [email protected] Datum prvog objavljivanja, odnosno poslednje izmene ili dopune informatora i pojedinih njegovih delovaInformator o radu Agencije za restituciju objavljen je prvi put 31. oktobra 2012. godine.

Datum poslednje izmene ili dopune Informatora o radu je 31. decembar 2012.

1.4. Podaci o dostupnosti informatora u elektronskom i fizikom oblikuInformator u elektronskoj formi dostupan je na internet strani Agencije http://www.restitucija.gov.rs/informator.php (irilika verzija) i http://www.restitucija.gov.rs/latinica/informator.php (latinina verzija). Takoe je mogue ostvariti uvid u Informator o radu u tampanom obliku u prostorijama Agencije, u Beogradu, ulica Masarikova broj 5, V sprat u Info centru, radno vreme od 08:00 do 16:00 asova.

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU2.1. Grafiki prikaz organizacione strukture

2.2. Narativni prikaz organizacione struktureU skladu sa Zakonom o vraanju oduzete imovine i obeteenju, u januaru mesecu 2012. godine poela je sa radom Agencija koja obavlja poslove koji se odnose na sprovoenje navedenog zakona i zakona kojim se ureuje vraanje imovine crkvama i verskim zajednicama, i to: vodi postupak i odluuje o zahtevima za vraanje imovine, odnosno obeteenje; prua strunu pomo podnosiocima zahteva i obveznicima vraanja; vodi evidencije propisane zakonom; izvetava Vladu godinje, preko ministarstva nadlenog za poslove finansija, o obavljenim poslovima iz svoje nadlenosti; obavlja druge poslove propisane zakonom.

Pravilnikom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju broj: 9/2012 ureeno je sledee: organizacione jedinice, njihov delokrug i meusobni odnos, rukovoenje unutranjim jedinicama, ovlaenja i odgovornosti rukovodilaca unutranjih jedinica i nain saradnje sa drugim organima i organizacijama, broj radnih mesta i broj zaposlenih; nazivi radnih mesta, lokacija radnog mesta, broj izvrilaca na radnom mestu, opis radnog mesta i neophodne kvalifikacije za rad na svakom radnom mestu, kao i planiranje i programiranje poslova u Agenciji.

Za obavljanje poslova Agencije za restituciju u skladu sa Zakonom o vraanju oduzete imovine i obeteenju (Slubeni glasnik RS, br. 72/2011), Statutom Agencije za restituciju i Pravilnikom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta obrazuju se Kabinet direktora Agencije, kao i sledee osnovne unutranje jedinice:

1. Centralna jedinica,

2. Jedinica za konfesionalnu restituciju,

3. Jedinica za restituciju Beograd

4. Jedinica za restituciju Kragujevac

5. Jedinica za restituciju Ni

6. Jedinica za restituciju Novi Sad

Centralna jedinica, Jedinica za restituciju Beograd i Jedinica za konfesionalnu restituciju imaju sedite u Beogradu.

Jedinice za restituciju u Beogradu, Kragujevcu, Niu i Novom Sadu osnivaju se za teritoriju optina prema propisima kojima se ureuje regionalni razvoj.

U Kabinetu direktora Agencije obavljaju se poslovi koordinacije rada direktora Agencije, zamenika direktora i direktora jedinica za restituciju, obezbeivanja dostupnosti javnosti rada Agencije, kao i poslovi protokolarne, organizacione i administrativno-tehnike prirode od znaaja za ostvarivanje funkcije direktora Agencije i zamenika direktora Agencije.

U Centralnoj jedinici obavljaju se poslovi od zajednikog interesa za Agenciju, a koji se odnose na: usmeravanje, organizovanje i objedinjavanje rada unutranjih jedinica; pripremu programa/plana rada i izvetaja o radu Agencije; izradu optih i pojedinanih akata iz nadlenosti Agencije koja nisu u delokrugu ostalih unutranjih jedinica; ljudske resurse; javnost rada; nabavke i javne nabavke; staranje o sredstvima za rad; praenje rada, analitiku obradu podataka i harmonizaciju prakse u oblasti vraanja imovine i obeteenja; voenje evidencija; izradu i odravanje informacionih sistema; kurirsku dostavu; prepis i fotokopiranje dokumentacije; prijem, evidentiranje, ekspedovanje i arhiviranje dokumentacije; finansijsko poslovanje; procenu i obeteenje; i druge srodne poslove.

U Centralnoj jedinici obrazuju se sledee unutranje organizacione jedinice:

1. Sektor za koordinaciju i nadzor

2. Sektor za procenu i obeteenje

3. Sektor za finansije

4. Sektor za opte i zajednike poslove.

U Sektoru za koordinaciju i nadzor obavljaju se poslovi usmeravanja, organizovanja i objedinjavanja rada unutranjih jedinica; analitike obrade podataka i harmonizacije prakse u oblasti vraanja imovine i obeteenja; voenja kvantitativnih podataka i evidencija o vraenoj imovini i utvrenom i isplaenom obeteenju; pripreme plana rada, izrade izvetaja, analiza i uporednih pregleda o traenoj i vraenoj imovini i drugim aspektima rada; praenje aurnosti i kvaliteta rada svih jedinica Agencije koje vode postupke i reavaju predmete; poslovi vezani za transparentnost podataka i medije; poslovi obuke i interne revizije rada i donetih odluka; sainjavanja izvetaja o izrade i odravanja informacionih sistema; i drugi srodni poslovi.

U Sektoru za koordinaciju i nadzor obrazovana je Sluba za identifikaciju imovine u kojoj se obavljaju poslovi: prikupljanja katastarskih i zemljinoknjinih podataka u saradnji sa nadlenim institucijama za postupke vraanja imovine i identifikacije obeteenja; provere katastarskih i zemljinoknjinih podataka u podnetim zahtevima i utvrivanja istovetnosti imovine ije se vraanje zahtevom trai sa imovinom na terenu i u javnoj evidenciji nepokretnosti; reavanje problema identifikacije zemljita koje je nakon podravljenja komasirano; reavanje problema identifikacije imovine u podrujima u kojima je u vreme oduzimanja vaio samo popisni katastar; saraivanja sa sudskim vetacima i aktuarima koji vre identifikaciju imovine; proveravanja urednosti podnetih predloga u pogledu podataka o oduzetoj imovini i priloene dokumentacije o pravima na njoj; analiziranja stanja evidencija nepokretnosti i prava na nju u vreme oduzimanja i u vreme podnoenja predloga; predlaganje zakljuaka o dopuni dokumentacije; koordinacija rada Agencije sa Republikim geodetskim zavodom i drugim strunim slubama u vezi sa pribavljanjem podataka o nepokretnosti; koordinacija sa svim podrunim jedinicama i jedinicom za konfesionalnu restituciju.U Sektoru za koordinaciju i nadzor obrazovano je Odeljenje dokumentacije Pisarnica.

U Odeljenju dokumentacije Pisarnica obavljaju se poslovi: kurirske dostave; fotokopiranja dokumentacije; prijema, evidentiranja, ekspedovanja, stavljanja u rokovnik i arhiviranja dokumentacije, i drugi srodni poslovi.

U Sektoru za procenu i obeteenje obavljaju se poslovi: prikupljanja i provere podataka za utvrivanje vrednosti oduzete imovine; saradnje sa nadlenim organima radi utvrivanje vrednosti oduzete nepokretnosti osnovice za obeteenje za oduzete nepokretnosti; saradnja sa sudskim vetacima odgovarajue struke prilikom utvrivanja vrednosti postojeih pokretnih stvari; utvrivanja vrednosti oduzetih preduzea, odnosno delova preduzea; utvrivanje predloga Vladi ukupnog koeficijenta obeteenja; verifikacija nacrta reenja o pravu na obeteenje i provera dopunskog reenja o obeteenju; saradnje sa drugim dravnim organima i institucijama; i druge srodne poslove.

U Sektoru za finansije obavljaju se poslovi: finansijskog planiranja; finansijske operative; finansijskog poslovanja; analize finansijskog stanja; finansijskog izvetavanja; raunovodstvenog poslovanja i izvetavanja; kontrole finansijskog poslovanja; izrade akata direktora Agencije u vezi sa finansijskim poslovanjem; i drugi srodni poslovi.

U Sektoru za opte i zajednike poslove obavljaju se poslovi: organizacije sednica upravnog odbora Agencije i izrade konanih odluka upravnog odbora Agencije; izrade nacrta optih akata Agencije i nacrta ugovora koje zakljuuje Agencija; izrade akata direktora Agencije u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih; kadrovske evidencije o zaposlenima, zatite prava i izvravanja obaveza zaposlenih iz oblasti radnih odnosa; nabavke i javne nabavke; staranja o stredstvima za rad, i drugi srodni poslovi.

U Jedinici za konfesionalnu restituciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine crkvama i verskim zajednicama; pribavljanje dokaza po slubenoj dunosti, u sluaju kad relevantne isprave postoje, ali su podnosiocu zahteva nedostupne; pruanje strune pomoi crkvama i verskim zajednicama i obveznicima vraanja imovine; postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i Zahtevom za preispitivanje sudske odluke; pripremu analiza, izradu analitiko-informativnih materijala i izvetaja u vezi sa postupkom vraanja imovine crkvama i verskim zajednicama; voenje evidenije o postupku vraanja imovine crkvama i verskim zajednicama; informatiku i tehniku podrku radu Jedinice; kao i drugi srodni poslovi iz delokruga Jedinice.

U Jedinici za restituciju Beograd obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine i obeteenje za podruje Jedinice; pruanje strune pomoi podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraanja imovine; postupanje u vezi sa izjavljenom albom; postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i Zahtevom za preispitivanje sudske odluke; pripremu analiza, izradu analitiko-informativnih materijala i izvetaja u vezi sa postupcima vraanja imovine i obeteenje za podruje Jedinice; voenje evidenije o postupcima vraanja imovine i obeteenja za podruje Jedinice; informatiku i tehniku podrku radu Jedinice; i druge srodne poslove.

U Jedinici za restituciju Kragujevac, sa seditem u Kragujevcu, obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine i obeteenje za podruje Jedinice; pruanje strune pomoi podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraanja imovine; postupanje u vezi sa izjavljenom albom; postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i Zahtevom za preispitivanje sudske odluke; pripremu analiza, izradu analitiko-informativnih materijala i izvetaja u vezi sa postupcima vraanja imovine i obeteenje za podruje Jedinice; voenje evidenije o postupcima vraanja imovine i obeteenja za podruje Jedinice; informatiku i tehniku podrku radu Jedinice; i druge srodne poslove.

U Jedinici za restituciju Ni, sa seditem u Niu, obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine i obeteenje za podruje Jedinice; pruanje strune pomoi podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraanja imovine; postupanje u vezi sa izjavljenom albom; postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i Zahtevom za preispitivanje sudske odluke; pripremu analiza, izradu analitiko-informativnih materijala i izvetaja u vezi sa postupcima vraanja imovine i obeteenje za podruje Jedinice; voenje evidenije o postupcima vraanja imovine i obeteenja za podruje Jedinice; informatiku i tehniku podrku radu Jedinice; i druge srodne poslove.

U Jedinici za restituciju Novi Sad, sa seditem u Novom Sadu, obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine i obeteenje za podruje Jedinice; pruanje strune pomoi podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraanja imovine; postupanje u vezi sa izjavljenom albom; postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i Zahtevom za preispitivanje sudske odluke; pripremu analiza, izradu analitiko-informativnih materijala i izvetaja u vezi sa postupcima vraanja imovine i obeteenje za podruje Jedinice; voenje evidenije o postupcima vraanja imovine i obeteenja za podruje Jedinice; informatiku i tehniku podrku radu Jedinice; i druge srodne poslove.

Direktor Agencije neposredno rukovodi radom Agencije u celini, radom Kabineta i Centralne jedinice. Strahinja Sekuli, direktor AgencijeTelefon: 011/3061-632 Faks: 011/3061-621

Adresa elektronske pote: [email protected] u rukovoenju pojedinim podrujima rada i u vrenju drugih poslova pomau 2 (dva) zamenika direktora, direktori jedinica za restituciju, direktor sektora za koordinaciju i nadzor i pomonici direktora.

Milorad Bjelopetrovi, zamenik direktora za ekonomska pitanjaTelefon: 011/306-619 Faks: 011/3061-618Adresa elektronske pote: [email protected] Zoran Zoraja, zamenik direktora za pravna pitanjaTelefon: 011/3061-447 Faks: 011/3061-621

Adresa elektronske pote: [email protected] Direktor jedinice za restituciju neposredno rukovodi jedinicom za restituciju i vri najsloenije poslove iz delokruga jedinice, organizuje poslove iz jedne ili vie oblasti rada, ostvaruje saradnju iz delokruga jedinice sa dravnim organima, organizacijama i institucijama, planira, organizuje, prati, usmerava i nadzire rad u jedinici i vri po nalogu direktora druge poslove iz delokruga Agencije.

Direktoru Jedinice za restituciju Beograd i direktoru Jedinice za restituciju Novi Sad u rukovoenju pojedinim podrujima rada i u vrenju drugih poslova pomae pomonik direktora.

Direktor Sektora za koordinaciju i nadzor neposredno rukovodi Sektorom i vri najsloenije poslove iz delokruga Sektora, organizuje poslove iz jedne ili vie oblasti rada, ostvaruje saradnju iz delokruga Sektora sa dravnim organima, organizacijama i institucijama, planira, organizuje, prati, usmerava i nadzire rad u Sektoru i vri po nalogu direktora Agencije druge poslove iz delokruga Agencije.

Pomonik direktora, osim pomonika direktora u Sektoru za koordinaciju i nadzor, rukovodi sektorom i vri najsloenije poslove iz delokruga sektora, organizuje poslove iz jedne ili vie oblasti rada, ostvaruje saradnju iz delokruga sektora sa dravnim organima, organizacijama i institucijama, planira, organizuje, prati, usmerava i nadzire rad u sektoru i vri druge poslove koje mu odredi direktor Agencije.

Pomonik direktora, osim pomonika direktora u Sektoru za koordinaciju i nadzor, odgovoran je za zakonit, pravilan, struan i blagovremen rad sektora kojim rukovodi i za rad zaposlenih u sektoru kojim rukovodi.

Pomonik direktora u Sektoru za koordinaciju i nadzor pomae direktoru Sektora u rukovoenju pojedinim podrujima rada i u vrenju drugih poslova utvrenih ovim pravilnikom.

Naelnik odeljenja neposredno rukovodi slubom, odnosno odeljenjem i vri najsloenije poslove iz delokruga slube, odnosno odeljenja, organizuje poslove iz delokruga slube, odnosno odeljenja, ostvaruje saradnju iz delokruga slube, odnosno odeljenja sa dravnim organima, organizacijama i institucijama, planira, organizuje, prati, usmerava i nadzire rad u slubi, odnosno odeljenju i vri druge poslove koje mu odredi pomonik direktora. Naelnik slube, odnosno odeljenja odgovoran je za zakonit, pravilan, struan i blagovremen rad slube, odnosno odeljenja kojim rukovodi i za rad zaposlenih u slubi, odnosno odeljenju kojim rukovodi.

1) Centralna jedinica a) Sektor za koordinaciju i nadzor Direktor: Branko LakiTelefon: 011/3061-632 Faks: 011/3061-621

Adresa elektronske pote: [email protected] Pomonik direktora: Radmila NikiTelefon: 011/3061-558 Faks: 011/3061-648

Adresa elektronske pote: [email protected] Odeljenje dokumentacije Pisarnica Naelnik odeljenja: Sneana JovoviTelefon: 011/3061-692faks: 011/3061-621

Adresa elektronske pote: [email protected] b) Sektor za finansije Pomonik direktora sektora: eljko KalabaTelefon: 011/3061-619 Faks: 011/3061-621

Adresa elektronske pote: [email protected] v) Sektor za opte i zajednike poslove

Pomonik direktora: Gordana umiTelefon: 011/3061-640 Faks: 011/3061-621

Adresa elektronske pote: [email protected] 2) Jedinica za konfesionalnu restituciju Direktor Jedinice: Vladimir TodoroviTelefon: 011/3621-986 faks: 011/3621-987Adresa elektronske pote: [email protected]) Jedinica za restituciju Beograd Direktor Jedinice: Ivana ivkoviTelefon: 011/3061-719

faks: 011/3061-684

Adresa elektronske pote: [email protected] 4) Jedinica za restituciju Kragujevac Direktor Jedinice: Veljko JovanoviTelefon: 034/356-850Faks: 034/356-851 Adresa elektronske pote: [email protected] 5) Jedinica za restituciju Ni Direktor Jedinice: Ivana Perovi

Telefon: 018 4150720Faks: 018 4150712

Adresa elektronske pote: [email protected] 6) Jedinica za restituciju Novi Sad Direktor Jedinice: Vera eliTelefon: 021/480-3773Faks: 021/480-3758Adresa elektronske pote: [email protected] Meusobni odnos organizacionih jedinica zasniva se na naelima jedinstva u izvravanju poslova iz nadlenosti Agencije na meusobnoj saradnji, obavetavanju i dogovaranju i pravima, dunostima i odgovornostima propisanih zakonom, ovim pravilnikom i kodeksima ponaanja.Svi oblici organizacionih jedinica u ostvarivanju meusobne saradnje razmenjuju podatke, informacije, obavetenja i iskustva kojima raspolau i do kojih dolaze u obavljanju svojih poslova i zadataka i koji su potrebni za vrenje poslova i zadataka iz delokruga drugih jedinica.

U cilju ostvarivanja saradnje i koordinacije odravaju se periodini sastanci direktora jedinica za restituciju, direktora Sektora za koordinaciju i nadzor i rukovodilaca ostalih sektora, sa direktorom i zamenikom direktora.U sluaju spreenosti direktora Jednice za restituciju Beograd, direktora Jedinice za restituciju Novi Sad i direktora Sektora za koordinaciju i nadzor, periodinim sastancima mogu prisustovati pomonici direktora jedinice i pomonik direktora u Sektoru za koordinaciju i nadzor.

Ukupan broj zaposlenih u Agenciji za restituciju na dan 31.03.2013. godine je 148 zaposlena od kojih je 133 na neodreeno vreme i 15 na odreeno vreme.

Za obavljanje strunih i pomonih poslova kojima se obezbeuje funkcionisanje same Agencije radno je angaovana 9 lica na osnovu ugovora o delu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

U tabeli koja sledi dat je uporedni prikaz podataka o predvienom i stvarnom broju zaposlenih i drugim radno angaovanim licima po organizacionim jedinicama:

Zakljuno sa 01.06. 2013. godine

Organizaciona jedinicaPredvieni broj zaposlenihStvarni broj zaposlenihDruga radno angaovana lica

Kabinet i centralna jedinica5439

Jedinica za konfesionalnu restituciju1612

Jedinica za restituciju Beograd6446

Jedinica za restituciju Kragujevac3214

Jedinica za restituciju Ni2614

Jedinica za restituciju Novi Sad5823

Ukupno2501489 ugovora o delu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima

OBRAZOVNA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Nivo obrazovanjaSSSVSVSSUkupno zaposlenih

Broj zaposlenih229117148

%14.9%6,1%79%100%

STRUNA OSPOSOBLJENOST ZAPOSLENIH

Ukupan broj zaposlenih148

Poloen pravosudni ispit47

Poloen dravni struni ispit36

USTANOVE U KOJIMA SU ZAPOSLENI AGENCIJE IMALI PRETHODNO ZASNOVANI RADNI ODNOS

UstanoveBroj zaposlenih

DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU12

SUDOVI (Privredni, Osnovni...)29

PRAVOBRANILATVO (Gradsko, Optinsko)15

ADVOKATURA12

GRADSKE I OPTINSKE UPRAVE10

REPUBLIKE UPRAVE10

DRUGE DRAVNE ORGANIZACIJE I USTANOVE13

OSTALO (Privatne firme)27

PRVO ZAPOSLENJE20

3. OPIS FUNKCIJA STAREINAU skladu sa lanom 56. Zakona o vraanju oduzete imovine i obeteenju organi Agencije su Upravni odbor i direktor.U skladu sa odredbom lana 56. stav 2. Zakona o vraanju oduzete imovine i obeteenju, Vlada je Reenjem br. 24 broj: 119-10053/2011 od 27.12.2011. godine imenovala predsednika i lanove Upravnog odbora Agencije za restituciju, i to: 1) za predsednika - Slaviu Vojinovia, dipl. pravnika, advokata iz Kraljeva; 2) za lanove: (1) Milovana Ivanovia, dipl. pravnika, zamenika direktora Republike direkcije za imovinu Republike Srbije, (2) Nadu Mirkovi, dipl. pravnika, naelnika Odeljenja u Ministarstvu finansija, (3) Nenada Radenkovia, dipl. ekonomistu, banka Potanska tedionica, a.d. Beograd, (4) Ljubiu Jania, dipl. pravnika, naelnika Uprave za imovinu i inspekcijske poslove Gradske uprave grada Nia. Ovo reenje objavljeno je u Slubenom glasniku Republike Srbije br. 100/2011.

Na osnovu Reenja 24 br. 119-593/2012 od 27.01.2012. godine, Vlada je razreila dunosti Slaviu Vojinovia, predsednika Upravnog odbora, a na osnovu Reenja 24 br. 119-594/2012 od 27.01.2012. godine imenovala Vericu Noveski za predsednika Upravnog odbora. Oba reenja objavljena su u Slubenom glasniku Republike Srbije br. 8/2012.

Na lini zahtev, Vlada je na osnovu Reenja 24 br. 119-594/2012 od 27.01.2012. godine razreila dunosti lana Upravnog odbora, Nenada Radenkovia. Ovo reenje objavljeno je u Slubenom glasniku Republike Srbije br. 71/2012.Na osnovu Reenja 24 broj 119-3650/2013 od 20. maja 2013. godine, Vlada Republike Srbije razreila je dunosti u Upravnom odboru Agencije za restituciju: (1) Vericu Noveski, predsednik, (2) Milovan Ivanovi, lan, (3) Nada Mirkovi, lan, (4) Ljubia Jani, lan; a na osnovu Reenja 24 broj 119-3651/2013 od 20. maja 2013. godine imenovala predsednika i lanove Upravnog odbora, i to: 1) za predsednika Vojislava Nedia, dipl. pravnika iz Beograda; 2) za lanove: (1) dr Tijana urlan, dipl. pravnik iz Beograda, (2) Duko Nedini, dipl. pravnik iz Petrovca na Mlavi, (3) Milovan Ivanovi, dipl. pravnik iz Beograda, (4) Nada Mirkovi, dipl. pravnik iz Beograda. Oba reenja objavljena su u Slubenom glasniku Republike Srbije br. 44/2013 od 21.05.2013. godine.

Delokrug Upravnog odbora:

1) donosi statut Agencije;

2) donosi program rada;

3) usvaja finansijski plan;

4) usvaja godinji izvetaj o radu Agencije;

5) usvaja zavrni raun;

6) donosi opte akte;

7) donosi poslovnik o svom radu;

8) obavlja i druge poslove utvrene zakonom i statutom.

U skladu sa odredbom lana 56. stav 2. Zakona o vraanju oduzete imovine i obeteenju, a na osnovu Reenja 24 br. 119-74/2012 od 30.12.2011. godine, Vlada je imenovala direktora Agencije, Strahinju Sekulia.

Zakonom o javnim agencijama i Zakonom o vraanju oduzete imovine i obeteenju utvrena su ovlaenja i nadlenosti direktora:

zastupa i predstavlja Agenciju;

organizuje rad i rukovodi radom i poslovanjem Agencije; donosi pojedinane akte javne agencije,

predlae akte koje donosi upravni odbor;

izvrava odluke upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovoenje;

stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada i korienje i raspolaganje imovinom agencije; donosi akt o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; odluuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u javnoj agenciji, predlae program rada;

vri i druge poslove utvrene zakonom i statutom.

Pravilnikom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju utvreni su opisi radnih mesta ostalih stareina:

Direktor sektora: neposredno rukovodi sektorom i vri najsloenije poslove iz delokruga sektora, organizuje poslove iz jedne ili vie oblasti rada, ostvaruje saradnju iz delokruga sektora sa dravnim organima, organizacijama i institucijama, planira, organizuje, prati, usmerava i nadzire rad u sektoru; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i zamenika direktora Agencije.Pomonik direktora: pomae direktoru sektora u rukovoenju sektorom, organizaciji poslova iz jedne ili vie oblasti rada, ostvarivanju saradnje iz delokruga sektora sa dravnim organima, organizacijama i institucijama, pomae direktoru sektora u planiranju, organizovanju, praenju, usmeravanju i nadziranju rada u sektoru; obavlja i druge poslove po nalogu direktora sektora.Naelnik odeljenja: neposredno rukovodi odeljenjem i vri najsloenije poslove iz delokruga odeljenja; organizuje poslove iz jedne ili vie oblasti rada; ostvaruje saradnju iz delokruga odeljenja sa dravnim organima, organizacijama i institucijama; planira, organizuje, prati, usmerava i nadzire rad u odeljenju; odgovara za peat Agencije; obavlja i druge poslove po nalogu pomonika direktora.Direktor podrune jedinice: neposredno rukovodi jedinicom i vri najsloenije poslove iz delokruga jedinice, organizuje poslove iz jedne ili vie oblasti rada, ostvaruje saradnju iz delokruga jedinice sa dravnim organima, organizacijama i institucijama; planira, organizuje, prati, usmerava i nadzire rad u jedinici; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i zamenika direktora Agencije.Pomonik direktora podrune jedinice: pomae direktoru u neposrednom rukovoenju i vri najsloenije poslove iz delokruga jedinice; organizuje po nalogu direktora jedinice poslove iz jedne ili vie oblasti rada iz delokruga jedinice; pomae direktoru jedinice u ostvarivanju saradnje iz delokruga jedinice sa dravnim organima, organizacijama i institucijama; pomae direktoru jedinice u planiranju, organiziji, praenju, usmeravanju i nadziranju rada u jedinici; obavlja i druge poslove po nalogu direktora jedinice.4. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOU RADA

4.1. Pravila i odluke o iskljuenju i ogranienju javnosti rada dravnog organa kao i njihovo obrazloenje Javnost rada Agencije propisana je odredbom lana 47. Zakona o javnim agencijama (Slubeni glasnik RS, br. 18/05 i 81/05-ispravka), kojom je utvreno da je Agencija duna da na primeren nain, pre svega u prostorijama u kojima posluje sa korisnicima, obavetava korisnike o njihovim pravima, obavezama, postupku ostvarivanja prava i obaveza, o svome radu i delokrugu, ministarstvima koja nadziru njen rad i nainu kontakta sa njima i o drugim podacima bitnim za javnost njenog rada i odnose sa korisnicima.

U tom smislu Agencija obezbeuje da:

se na internet strani www.restitucija.gov.rs objavljuju aurni, svi zakonom propisani podaci Agencije, ali i relevantni propisi, obrasci, uputstva i sve druge informacije, kao to su fizika i elektronska adresa i kontakt telefoni. sve relevantne informacije mogu se dobiti i na telefone Agencije, kao i dolaskom u prostorije Agencije.

U radu Agencije se primenjuju opta pravila i postupci koji se odnose na iskljuenje i ogranienje javnosti rada svih dravnih organa, a to su sluajevi iznoenja linih podataka pojedinaca.4.2. Poreski identifikacioni broj dravnog organaPoreski identifikacioni broj Agencije (PIB) je: 1074090544.3. Podaci o radnom vremenu dravnog organaRadno vreme Agencije je od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 asova.

Prijem stranaka je svim radnim danima u radno vreme Agencije. Navedeni podaci jasno su istaknuti na internet strani Agencije www.restitucija.gov.rs.4.4. Fizika i elektronska adresa i kontakt telefoni dravnog organa kao i slubenika ovlaenih za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog znaajaCentralna jedinica Agencije ima sedite na osmom spratu zgrade Palata Beograd u Masarikovoj ulici broj 5, u Beogradu.

Telefon: 011/3061-632 Faks: 01/ 3061-621

Adresa elektronske pote: [email protected] jedinica Beograd ima sedite na sedmom spratu zgrade Palata Beograd u Masarikovoj ulici broj 5, u Beogradu.

Telefon: 011/3061-719

Prostorije pisarnice i raspravnih sala nalaze se na petom spratu zgrade Palata Beograd u Masarikovoj ulici broj 5, u Beogradu.

Telefon: 011/3061-519

Info centar: Telefon: 011/3061-398 i 011/3061-387Radno vreme od 8:00 do 16:00 asovaPodruna jedinica Novi Sad ima sedite u Hajduk Veljkovoj ulici broj 11, u Novom Sadu.

Info centar: 021/480-3773Faks: 021/480-3758Podruna jedinica Kragujevac ima sedite u ulici Ilije Kolovia broj 10, u Kragujevcu.

Info centar: 034/356-850Faks: 034/356-851Podruna jedinica Ni ima sedite u ulici dr Zorana inia broj 9, u Niu.

Info centar: 018/4150-720Faks: 018/4150-712 034/356-851Jedinica za konfesionalnu restituciju ima sedite u Nemanjinoj ulici broj 4, u Beogradu.Telefon: 011/3621-986 i 011/3621-987

Adresa elektronske pote: [email protected] ovlaeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog znaaja je Milan Lipovac, savetnik za bezbednost zdravlje na radu i zatitu podataka o linosti.

Telefon: 011/3061-428

Adresa elektronske pote: [email protected]

4.5. Kontakt podaci lica koja su ovlaena za saradnju sa novinarima i javnim glasilimaZa saradnju sa novinarima i javnim glasilima ovlaen je direktor Agencije Strahinja Sekuli, adresa elektronske pote: [email protected]

4.6. Pristupanost dravnog organa i njegovih organizacionih jedinica licima sa posebnim potrebamaU seditu Agencije mogu je jednostavan pristup svim delovima objekta licima sa posebnim potrebama, naroito onima koja koriste pomagala tipa invalidska kolica i sl. U situaciji kada se radni prostor koristi po osnovu zakupa, izmena delova zgrade zavisi iskljuivo od njenog vlasnika tj. zakupodavca. Oekuje se trajno reavanje problema poslovnog prostora za potrebe podrunih jedinica Agencije u kojem e se voditi rauna i o licima sa posebnim potrebama.

4.7. Mogunost prisustva sednicama dravnog organa i neposrednog uvida u rad dravnog organa, nain upoznavanja sa vremenom i mestom odravanja sednica i drugih aktivnosti dravnog organa na kojima je dozvoljeno prisustvo i eventualna procedura za dobijanje odobrenja za prisustvovanje sednicama i drugim aktivnostima dravnog organaU skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora Agencije, sednice Upravnog odbora saziva predsednik ili ovlaeni lan, na svoju inicijativu ili na pismeni i obrazloeni predlog jednog lana Upravnog odbora. Predsednik je duan da sazove sednicu Upravnog odbora na predlog najmanje dva lana Upravnog odbora. Sednica Upravnog odbora saziva se i na inicijativu direktora Agencije.

Sednicama Upravnog odbora predsedava predsednik ili u sluaju njegovog opravdanog izostanka lan Upravnog odbora koga predsednik ovlasti, sa svim pravima i obavezama koja se odnose na predsednika Upravnog odbora za period za koji je predsednik ovlaen.

Ukoliko predsednik Upravnog odbora, iz bilo kog razloga, nije u mogunosti da ovlasti lana Upravnog odbora da u njegovom odsustvu predsedava sednicama Upravnog odbora, lanovi Upravnog odbora mogu izmeu sebe da izaberu predsedavajueg.Sednica Upravnog odbora saziva se pismenim pozivom koji sadri: mesto, dan, adresu i vreme odravanja sednice, predlog dnevnog reda, datum i potpis predsednika Upravnog odbora ili ovlaenog lica. Pismeni poziv i materijal za sednicu dostavlja se lanovima Upravnog odbora putem i-mejla, faksa ili potom u roku od 3 dana pre dana odravanja sednice. Na sednicu Upravnog odbora pozivaju se njegovi lanovi, direktor Agencije i druga lica, kada je to potrebno. Lica koja nisu lanovi Upravnog odbora imaju pravo da uestvuju u radu upravnog odbora ali bez prava glasa.

4.8. Doputenost audio i video snimanja objekata koje koristi dravni organ i aktivnosti dravnog organaAudio i video snimanje objekta koje koristi Agencija i aktivnosti Agencije je dozvoljeno iskljuivo uz prethodnu najavu i pisano odobrenje direktora Agencije.5. SPISAK NAJEE TRAENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAAJANajee traene informacije od javnog znaaja predstavljaju informacije koje se odnose na obavljanje zakonom poverenih poslova Agencije. To su uglavnom informacije iz oblasti primene odredaba Zakona o vraanju oduzete imovine i obeteenju i Zakona o vraanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama (Slubeni glasnik RS, br. 46/06, 44/11). Takoe, brojna su i pitanja koja se odnose na pruanje strune pomoi strankama u postupku vraanja oduzete imovine i obeteenju.

Kada je re o vrstama informacija koje su najee predmet interesovanja, one se mogu grupisati u sledee kategorije:

Informacije nastale u vezi sa reavanjem predmeta u postupku vraanja imovine i obeteenja - ove informacije se naee trae upuivanjem zahteva za pristup informacijama ili obraanjem zainteresovanih lica (trailaca informacije) Agenciji pisanim putem ili telefonom. Informacije koje sadre statistike i druge podatke o predmetima u radu Agencije, reenim predmetima i nainu reavanja - ove informacije se najee trae podnoenjem zahteva za pristup informacijama, upitima novinara ili obraanjem zainteresovanih lica (trailaca informacije) Agenciji.

Informacije u vezi sa drugim aktivnostima i radom Agencije, organizacijom, administrativnim kapacitetima, budetom i sl. - ova pitanja se takoe postavljaju na razne naine, kroz zahteve za pristup informacijama, upite novinara, kao i na traenje nadlenih organa dravne uprave i slubi Vlade.

Agencija na svojoj internet strani (www.restitucija.gov.rs.) objavljuje najtraenije informacije - status i organizaciju, delokrug i postupak, aktivnosti, akte i pravne stavove, obavetenja, novosti, pojmovnik i hronologiju denacionalizacije, kao i relevantne propise. Takoe, navedeno je i sledee: telefoni info-centara, kao i adresa elektronske pote za pitanja koja se mogu uputiti Agenciji putem interneta [email protected] vezi sa pruanjem strune pomoi strankama u postupku, o emu e posebno biti rei u delu 10 i 11 ovog informatora, najea pitanja stranaka se odnose:

na potrebnu dokumentaciju;

postojanje aktivne legitimacije za voenje postupka vraanja imovine i obeteenja;

pridruivanje ranije podnetom zahtevu nekog od naslednika;

mesto i vreme podnoenja zahteva;

nain podnoenja zahteva (Da li svaki naslednik mora pojedinano podnostiti zahtev ili je mogue to uiniti jednim zahtevom? Da li se dopuna dokumentacije moe predati Podrunoj jedinici?)

postojanje zakonskih uslova za supstituciju za oduzeto zemljite koje ne moe da se vrati u naturalnom obliku;

mogunost deobe imovine koja se vraa vri na osnovu ugovora o doivotnom izdravanju i testamentu;

vreme i mesto odravanja rasprave po odreenom predmetu;

pravo na povraaj imovine oduzete posle 15.02.1968. godine;

popunjavanje ZVIO obrasca;

saznanja gde i kako mogu da se pribave potrebna dokumenta;

pribavljanje dokumentacije iz arhiva:

postupak komasacije i dokumentacije vezane za komasaciju;

akte o podravljenju imovine, i sl.

6. OPIS NADLENOSTI, OVLAENJA I OBAVEZE AGENCIJENadlenosti, ovlaenja i obaveze Agencije propisani su Zakonom o vraanju oduzete imovine i obeteenju i Zakonom o vraanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama. Navedeni zakoni mogu se pronai na internet stranici Agencije http://www.restitucija.gov.rs/propisi-o-vracanju-imovine.php U skladu sa Zakonom o vraanju oduzete imovine i obeteenju Agencija obavlja poslove koji se odnose na sprovoenje navedenog zakona i zakona kojim se ureuje vraanje imovine crkvama i verskim zajednicama, i to: vodi postupak i odluuje o zahtevima za vraanje imovine, odnosno obeteenje; prua strunu pomo podnosiocima zahteva i obveznicima vraanja; vodi evidencije propisane zakonom; izvetava Vladu godinje, preko ministarstva nadlenog za poslove finansija, o obavljenim poslovima iz svoje nadlenosti; obavlja druge poslove propisane zakonom (lan 55).

Po zahtevu za vraanje imovine postupak vodi Agencija, kao javna agencija, preko podrunih jedinica, a u skladu sa Zakonom o vraanju (restituciji) oduzete imovine i obeteenju i zakonom kojim se ureuje opti upravni postupak (lan 40. stav 1).

Sedite Agencije je u Beogradu. Agencija ima podrune jedinice u Beogradu, Kragujevcu, Niu i Novom Sadu, koje se osnivaju za teritoriju optina prema propisima kojima se ureuje regionalni razvoj (lan 53).

Nadlenost podrune jedinice Agencije utvruje se prema prebivalitu, odnosno boravitu biveg vlasnika u Republici Srbiji u vreme oduzimanja imovine. U sluaju da nije mogue odrediti mesnu nadlenost na navedeni nain, nadlena je podruna jedinica Agencije koju odredi direktor Agencije (lan 44).

U skladu sa Zakonom o vraanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama utvrena je i nadlenost za odluivanje o zahtevima za vraanje imovine, odnosno za isplatu novane naknade ili obeteenje, pruanje strune pomoi podnosiocima zahteva i obveznicima vraanja, voenje propisanih evidencija, izvetavanje Vlade tromeseno o obavljenim poslovima iz svoje nadlenosti i obavljanje drugih poslova propisanih zakonom (lan 22).Prikaz obaveza:

1) sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine, odnosno obeteenje,

2) pruanje strune pomoi podnosiocima zahteva i obveznicima vraanja, 3) voenje propisane evidencije,

4) godinje izvetavanje Vlade o obavljenim poslovima iz svoje nadlenosti (preko ministarstva nadlenog za poslove finansija),

5) obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom.

Prikaz ovlaenja:

1) vodi postupak i odluuje o zahtevima za vraanje imovine, odnosno za isplatu novane naknade ili obeteenja,

2) prua strunu pomo podnosiocima zahteva i obveznicima vraanja, 3) vodi propisane evidencije,

4) izvetava Vladu godinje o obavljenim poslovima iz svoje nadlenosti (preko ministarstva nadlenog za poslove finansija),5) obavlja druge poslove propisane Zakonom. Uporedni prikaz obaveza i ovlaenja

ObavezeOvlaenje/ovlaenjaza ispunjenje obaveza

- sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine, odnosno obeteenje- vodi postupak i odluuje o zahtevima za vraanje imovine, odnosno za isplatu novane naknade ili obeteenja

- pruanje strune pomoi podnosiocima zahteva i obveznicima vraanja- prua strunu pomo podnosiocima zahteva i obveznicima vraanja,

- voenje propisane evidencije- vodi propisane evidencije

- godinje izvetavanje Vlade o obavljenim poslovima iz svoje nadlenosti (preko ministarstva nadlenog za poslove finansija)- izvetava Vladu godinje o obavljenim poslovima iz svoje nadlenosti (preko ministarstva nadlenog za poslove finansija)

- obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom- obavlja druge poslove propisane Zakonom

7. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLENOSTI, OVLAENJA I OBAVEZA DRAVNOG ORGANAZa obavljanja poslova Agencije, u skladu sa zakonom, Statutom Agencije i Pravilnikom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju, obrazovani su Kabinet direktora Agencije, i sledee osnovne unutranje jedinice:

1. Centralna jedinica,

2. Jedinica za konfesionalnu restituciju,

3. Jedinica za restituciju Beograd,4. Jedinica za restituciju Kragujevac,5. Jedinica za restituciju Ni,6. Jedinica za restituciju Novi Sad.Centralna jedinica, Jedinica za restituciju Beograd i Jedinica za konfesionalnu restituciju imaju sedite u Beogradu.

Jedinice za restituciju u Beogradu, Kragujevcu, Niu i Novom Sadu osnivaju se za teritorije optina prema propisima kojima se ureuje regionalni razvoj.

U Kabinetu direktora Agencije obavljaju se poslovi koordinacije rada direktora Agencije, zamenika direktora i direktora jedinica za restituciju, obezbeivanja dostupnosti javnosti rada Agencije, kao i poslovi protokolarne, organizacione i administrativno-tehnike prirode od znaaja za ostvarivenje funkcije direktora Agencije i zamenika direktora Agencije.

U Centralnoj jedinici obavljaju se poslovi od zajednikog interesa za Agenciju, koji se odnose na: usmeravanje, organizovanje i objedinjavanje rada unutranjih jedinica; pripremu programa/plana rada i izvetaja o radu Agencije; izradu optih i pojedinanih akata iz nadlenosti Agencije koja nisu u delokrugu ostalih unutranjih jedinica; ljudske resurse; javnost rada; nabavke i javne nabavke; staranje o stredstvima za rad; praenje rada, analitiku obradu podataka i harmonizaciju prakse u oblasti vraanja imovine i obeteenja; voenje evidencija; izradu i odravanje informacionih sistema; kurirsku dostavu; prepis i fotokopiranje dokumentacije; prijem, evidentiranje, ekspedovanje i arhiviranje dokumentacije; finansijsko poslovanje; procenu i obeteenje; i druge srodne poslove.

U Centralnoj jedinici obrazovane su sledee unutranje organizacione jedinice:

1. Sektor za koordinaciju i nadzor2. Sektor za procenu i obeteenje3. Sektor za finansije

4. Sektor za opte i zajednike posloveU Sektoru za koordinaciju i nadzor obavljaju se poslovi usmeravanja, organizovanja i objedinjavanja rada unutranjih jedinica; analitike obrade podataka i harmonizacije prakse u oblasti vraanja imovine i obeteenja; voenja kvantitativnih podataka i evidencija o vraenoj imovini i utvrenom i isplaenom obeteenju; pripreme plana rada, izrade izvetaja, analiza i uporednih pregleda o traenoj i vraenoj imovini i drugim aspektima rada; praenje aurnosti i kvaliteta rada svih jedinica Agencije koje vode postupke i reavaju predmete; poslovi vezani za transparentnost podataka i medije; poslovi obuke i interne revizije rada i donetih odluka; sainjavanja izvetaja o izradi i odravanju informacionih sistema; i druge srodne poslove.

U Sektoru za koordinaciju i nadzor obrazovano je Odeljenje dokumentacije Pisarnica. U ovom odeljenju obavljaju se poslovi: kurirske dostave; fotokopiranja dokumentacije; prijema, evidentiranja, ekspedovanja, stavljanja u rokovnik i arhiviranja dokumentacije, i drugi srodni poslovi.

U Sektoru za procenu i obeteenje obavljaju se poslovi: prikupljanja i provere podataka za utvrivanje vrednosti oduzete imovine; saradnje sa nadlenim organima radi utvrivanje vrednosti oduzete nepokretnosti osnovice za obeteenje za oduzete nepokretnosti; saradnja sa sudskim vetacima odgovarajue struke prilikom utvrivanja vrednosti postojeih pokretnih stvari; utvrivanja vrednosti oduzetih preduzea, odnosno delova preduzea; utvrivanje predloga Vladi, ukupnog koeficijenta obeteenja; verifikacija nacrta reenja o pravu na obeteenje i provera dopunskog reenja o obeteenju; saradnje sa drugim dravnim organima i institucijama; i drugi srodni poslovi.

U Sektoru za finansije obavljaju se poslovi: finansijskog planiranja; finansijske operative; finansijskog poslovanja; analize finansijskog stanja; finansijskog izvetavanja; raunovodstvenog poslovanja i izvetavanja; kontrole finansijskog poslovanja; izrade akata direktora Agencije u vezi sa finansijskim poslovanjem; i drugi srodni poslovi.

U Sektoru za opte i zajednike poslove obavljaju se poslovi: organizacije sednica Upravnog odbora Agencije i izrade konanih odluka Upravnog odbora Agencije; izrade nacrta optih akata Agencije i nacrta ugovora koje zakljuuje Agencija; izrade akata direktora Agencije u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih; kadrovske evidencije o zaposlenima, zatite prava i izvravanja obaveza zaposlenih iz oblasti radnih odnosa; nabavke i javne nabavke; staranja o stredstvima za rad, i druge srodni poslovi.U Jedinici za konfesionalnu restituciju obavljaju se poslovi koji se odnose: na sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine crkvama i verskim zajednicama; pribavljanje dokaza po slubenoj dunosti, u sluaju kad relevantne isprave postoje, ali su podnosiocu zahteva nedostupne; pruanje strune pomoi crkvama i verskim zajednicama i obveznicima vraanja imovine; postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i Zahtevom za preispitivanje sudske odluke; pripremu analiza, izradu analitiko-informativnih materijala i izvetaja u vezi sa postupkom vraanja imovine crkvama i verskim zajednicama; voenje evidencije o postupku vraanja imovine crkvama i verskim zajednicama; informatiku i tehniku podrku radu Jedinice; i drugi srodni poslovi iz delokruga Jedinice.U Jedinici za restituciju Beograd obavljaju se poslovi koji se odnose: na sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine i obeteenje za podruje Jedinice; pruanje strune pomoi podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraanja imovine; postupanje u vezi sa izjavljenom albom; postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i Zahtevom za preispitivanje sudske odluke; pripremu analiza, izradu analitiko-informativnog materijala i izvetaja u vezi sa postupcima vraanja imovine i obeteenje za podruje Jedinice; voenje evidencije o postupcima vraanja imovine i obeteenja za podruje Jedinice; informatiku i tehniku podrku radu Jedinice; i druge srodne poslove.

U Jedinici za restituciju Kragujevac, sa seditem u Kragujevcu, obavljaju se poslovi koji se odnose: na sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine i obeteenje za podruje Jedinice; pruanje strune pomoi podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraanja imovine; postupanje u vezi sa izjavljenom albom; postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i Zahtevom za preispitivanje sudske odluke; pripremu analiza, izradu analitiko-informativnog materijala i izvetaja u vezi sa postupcima vraanja imovine i obeteenje za podruje Jedinice; voenje evidenije o postupcima vraanja imovine i obeteenja za podruje Jedinice; informatiku i tehniku podrku radu Jedinice; i druge srodne poslove.

U Jedinici za restituciju Ni, sa seditem u Niu, obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine i obeteenje za podruje Jedinice; pruanje strune pomoi podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraanja imovine; postupanje u vezi sa izjavljenom albom; postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i Zahtevom za preispitivanje sudske odluke; pripremu analiza, izradu analitiko-informativnih materijala i izvetaja u vezi sa postupcima vraanja imovine i obeteenje za podruje Jedinice; voenje evidenije o postupcima vraanja imovine i obeteenja za podruje Jedinice; informatiku i tehniku podrku radu Jedinice; i druge srodne poslove.

U Jedinici za restituciju Novi Sad, sa seditem u Novom Sadu, obavljaju se poslovi koji se odnose: na sprovoenje postupka i odluivanje o zahtevima za vraanje imovine i obeteenje za podruje Jedinice; pruanje strune pomoi podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraanja imovine; postupanje u vezi sa izjavljenom albom; postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i Zahtevom za preispitivanje sudske odluke; pripremu analiza, izradu analitiko-informativnih materijala i izvetaja u vezi sa postupcima vraanja imovine i obeteenje za podruje Jedinice; voenje evidenije o postupcima vraanja imovine i obeteenja za podruje Jedinice; informatiku i tehniku podrku radu Jedinice; i druge srodne poslove.

Pravilnik o obrascu zahteva za vraanje oduzete imovine, odnosno obeteenju, nainu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pota u kojima e se vriti podnoenje zahteva i obliku i sadrini izvoda iz zahteva (Slubeni glasnik RS, br. 94/11) moe se pogledati i preuzeti sa internet stranice Agencije http://www.restitucija.gov.rs/najcesca-pitanja.php U Agenciji se vodi evidencija o predmetima u postupku restitucije. Obaveze i ovlaenja Agencije utvrena su zakonom i Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Agencije za restituciju br. 46-06-01 I-000014/2012-04 od 30.10.2012. godine.Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Agencije za restituciju mogue je u elektronskoj formi preuzeti sa sajta Agencije http://www.restitucija.gov.rs/doc/opsta-akta/Pravilnik%20o%20kancelarijskom%20i%20arhivskom%20poslovanju%20Agencije%20za%20restituciju.pdf

U Agenciji se prua struna pomo strankama u postupku vraanja imovine i obeteenja u skladu sa zakonom i Pravilnikom o pruanju strune pomoi podnosiocima zahteva i obveznicima vraanja br. 604/12 od 20.07.2012. godine.Pravilnik o pruanju strune pomoi podnosiocima zahteva i obveznicima vraanja mogue je u elektronskoj formi preuzeti sa sajta Agencije http://www.restitucija.gov.rs/doc/opsta-akta/Pravilnik%20o%20pruzanju%20strucne%20pomoci%20podnosiocima%20zahteva%20i%20obveznicima%20vracanja.pdf

U skladu sa Zakonom o vraanju oduzete imovine i obeteenju, Agencija je obavezna da preko ministarstva nadlenog za poslove finansija, izvetava Vladu godinje o obavljenim poslovima iz svoje nadlenosti. 7.1. Primeri odluka Agencije:

7.1.1. Reenje kojim se usvaja zahtev, vraa imovina i utvruje pravo svojineREPUBLIKA SRBIJAAGENCIJA ZA RESTITUCIJUJedinica za restituciju _______

Beograd, ________ br. __

Broj predmeta: Datum:

Agencija za restituciju Republike Srbije, Jedinica za restituciju ________, ul. ____________ br. ___, reavajui po zahtevu za vraanje imovine, koji su podneli _______ iz ________, ul. __________ br. __ i _________ iz ______, ul. ________ br. __, primenom lana 40. i lana 55. Zakona o vraanju oduzete imovine i obeteenju (''Slubeni glasnik RS'' br. 72/2011), na osnovu lana 192. Zakona o optem upravnom postupku ("Slubeni list SRJ", br. 33/1997 i 31/2001 i Sl. glasnik RS br. 30/2010) i ovlaenja iz take 1. Odluke direktora Agencije za restituciju br. ______ od _______ i _______ godine, nakon sprovedenog postupka, donela je:

R E E NJ E1. Usvaja zahtev, vraa se imovina i utvruje pravo svojine zakonskim naslednicima biveg vlasnika, ____________ iz __________, ul. __________ br. __ i ___________ iz _________, ul. ________ br. __, sa po idealnog dela, na nacionalizovanoj nepokretnoj imovini, i to: na poslovnom prostoru povrine __ m2, u ul. ______________ br. ____, u _____, koji se nalazi u Objektu br. _ - Stambeno-poslovne zgrade na k.p. br. ___ upisane u List nepokretnosti br. ___ KO ______, to predstavlja ______ idealnih delova tog objekta, odnosno _________ iz ___________ realnih udela i _________ iz Beograda _____ realnih udela; kao i na zemljitu u povrini od ____ m2 na k.p. br. ____ upisane u List nepokretnosti br. ____ KO _______, to predstavlja _____ idealnih delova zemljita na toj parceli, upisanih kao svojina Republike Srbije, sa pravom korienja gradske optine _________, koja je nacionalizovana i oduzeta od ranijeg vlasnika _________ iz ________, pravnosnanim Reenjem Komisije za nacionalizaciju pri NOO _________ posl.br. ________ od ________ godine i Reenjem Odeljenja za finansije NOO-e __________ posl. br. _________ od ___________ godine.

2. Obavezuju se Republika Srbija, kao vlasnik i gradska optina _________, kao korisnik, da ____________ iz _________, ul. __________ br. __ i ______________, iz Beograda, ul. ____________ br. ___, po pravnosnanosti ovog reenja, prenesu u susvojinu, nepokretnost iz take 1. dispozitiva ovog reenja.

3. Poslovna prostorija iz take 1. dispozitiva ovog reenja, data u zakup vraa se u dravinu zakonskim naslednicima iz take 1. dispozitiva ovog reenja, po isteku tri godine od dana izvrnosti ovog reenja, ako se zakupac i zakonski naslednici biveg vlasnika iz take 1. ovog reenja drugaije ne sporazumeju, pri emu u periodu od sticanja svojine do stupanja u posed, zakupac stupa u pravni odnos sa zakonskim naslednicima iz take 1. dispozitiva ovog reenja, po ugovoru koji je zakljuio sa prethodnim vlasnikom, odnosno korisnikom.4. Na osnovu ovog reenja, a po njegovoj pravnosnanosti, nadleni organ za upis prava na nepokretnostima, izvrie upis prava susvojine sa po idealnog dela na nepokretnosti iz take 1. dispozitiva ovog reenja, u korist ______________ iz _______, ul. ________ br. __ i ____________ iz ___________, ul. _________ br. __.

5. Nalae se nadlenom organu za upis prava na nepokretnostima, da na osnovu ovog reenja, a po njegovoj pravnosnanosti, izvri brisanje svih hipotekarnih tereta zabeleenih u bilo iju korist na nepokretnostima navedenim u taki 1. dispozitiva ovog reenja.6. Vraena imovina je u slobodnom prometu, a Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave ima pravo pree kupovine prilikom prvog otuenja.

7. Svaka stranka snosi svoje trokove. O b r a z l o e nj eAgenciji za restituciju Republike Srbije-Jedinici za restituciju _______, obratili su se _________ iz ________, ul. __________ br. __, sa Zahtevom za vraanje oduzete imovine br. _______, vl. br. _______ od ________ godine i ________, iz _______, ul. _______ br. __, sa Zahtevom br. __________, vl. br. ___ od ________ godine, u skladu sa Zakonom o vraanju oduzete imovine i obeteenju (Sl. glasnik RS br. 72/2011), koja je oduzeta u postupku nacionalizacije bivem vlasniku - _________ iz _______, Reenjem Komisije za nacionalizaciju pri NOO ________ posl.br. N br. ___ od _________ godine i Reenjem Odeljenja za finansije NOO-e ____________ posl. br. ___- br. od _________ godine. Uz zahtev su dostavljeni dokazi navedeni u Potvrdi o prijemu zahteva za vraanje imovine, odnosno obeteenje br. ______ od _____ godine i Potvrdi br. ______ od ______ godine, a koje se nalaze u spisima ovog predmeta.

Imajui u vidu da je iz sadrine navedenih zahteva i dokaza priloenih uz navedene zahteve, utvreno da su __________ i _________, zahteve podneli kao zakonski naslednici biveg vlasnika - _________, odnosno da oba zahteva kao predmet vraanja imaju istu imovinu jednog biveg vlasnika, koja je oduzeta po gore navedenim reenjima o nacionalizaciji, na usmenoj raspravi odranoj dana ________ godine, povodom upravne stvari po zahtevu ________ iz ________, na koju raspravu je pristupio i ________ iz _______, kao drugi podnosilac zahteva, Agencija za restituciju RS donela je Zakljuak br. ________ kojim je odreeno spajanje upravne stvari i voenje jednog postupka po navedena dva zahteva, _________ iz _______ br. ____ i _____ iz _______, br. _________, tako da se ubudue vodi jedan postupak pod brojem _________, a primenom lana 117. Zakona o optem upravnom postupku, budui da se njihovi zahtevi zasnivaju na istom, odnosno slinom injeninom i pravnom osnovu.

U konkretnoj upravnoj stvari, predmet zahteva je vraanje u svojinu i dravinu poslovnog prostora povrine __ m2 i zemljita u povrini od ___ m2, u ul. _________ br. __ (__), na k.p. ___ , ZKUL __, KO _______, starog premera, sada u ul. __________ br. ___, na k.p. ___, upisane u List nepokretnosti broj ___ KO ________, a koje nepokretnosti su oduzete u postupku nacionalizacije bivem vlasniku - ________ iz _________, po navedenim reenjima o nacionalizaciji.

U toku dokaznog postupka, koji je prethodio donoenju ovog reenja, u Agenciji za restituciju RS, dana ________ godine odrana je usmena rasprava na kojoj su se podnosioci zahteva izjasnili da ostaju u svemu pri zahtevu da im se u naturalnom obliku izvri povraaj oduzete imovine u __________, ul. __________ br. ___, i to poslovnog prostora povrine __ m2, koji se nalazi na k.p. br. ___, upisane u List nepokretnosti br. ___ KO ________, to predstavlja ____ idealnih delova Objekta br. __ - Stambeno-poslovne zgrade upisanog na toj katastarskoj parceli, kao i zemljita u povrini od ___ m2, iste k.p. to predstavlja ____ idealnih delova k.p. br. ___ upisane u List nepokretnosti br. ___ KO Obrenovac.

Na navedenoj usmenoj raspravi, podnosilac zahteva ________ izjavila je da sem nje i njenog brata ________, nema drugih zakonskih naslednika koji bi mogli da polau pravo na vraanje oduzete imovine, koje je predmet njihovog zahteva.

Predstavnik Republikog javnog pravobranilatva je na usmenoj raspravi istakao da prema stanju i dokazima i spisa ovog predmeta proizilazi da su ispunjeni zakonom predvieni uslovi za vraanje nacionalizovane imovine podnosiocima zahteva, koji se odnosi na poslovni prostor povrine __ m2, a to predstavlja ____ idealnih delova na Objektu broj __ Stambeno poslovne zgrade na kat. parc. __ upisane u List nepokretnosti br. ___ KO ______, koje je u vlasnitvu Republike Srbije, korisnika gradske optine ________, kao i zemljita u povrini od ___ m2, to ini _____ idealnih delova kat. parc. ___ upisane u List nepokretnosti br. ___ KO ________, takoe u vlasnitvu RS, korisnika gradske optine _________.

Zamenik javnog pravobranioca gradske optine __________, u svojstvu korisnika je prilikom odravanja usmene rasprave istakla da su na osnovu priloene dokumentacije saglasni da se izvri vraanje oduzete imovine, u skladu sa Zakonom o vraanju oduzete imovine i obeteenju, da je prema podacima pribavljenim od JP Poslovni prostor _______ povrina predmetnog poslovnog prostora nepromenjena u odnosu na momenat nacionalizacije, kao i oblik i stanje i namena, kao i da isti nije nadograen, odnosno nadzidan niti uvean.

Na osnovu sprovedenog dokaznog postupka Agencija za restituciju je, na osnovu pismenih dokaza koje su predoile stranke, kao i na osnovu odrane usmene rasprave, utvrdila sledee injenino stanje:

Iz sadrine starog ZKUL __ KO _______, utvreno je da je u A (popisnom) listu na k.p. _____, ukupne povrine ______ ha (___m2) bila upisana kua k. br. __, u ul. ________, sa kuitem, dvoritem i vrtom, kao i k.p. ____ ukupne povrine ____ ha koju je inio vrt, kuni plac i da je u B (vlasnikom listu) Promenom upisanom _________ godine po Dn. reenju ______, a na osnovu izvrnog reenja o uruenju zaostavtine ________ suda u ________ br. O. ____ od ________ godine, uknjieno pravo vlasnitva na zemljitu u A listu u korist _________ iz ___________.

Iz sadrine Reenja Komisije za nacionalizaciju pri NOO ________ posl.br. N br. ____ od ________ godine, koje je potvreno drugostepenim Reenjem Komisije za nacionalizaciju pri NO grada _______ posl.br. N br. _____ od ______ godine utvreno je da je tim reenjem nacionalizovana i postala drutvena svojina na dan ________ godine poslovna prostorija u ul. _________ br. __, upisna u ZKUL __, na k.p. ___ KO ______, vlasnitvo ________, te je iz obrazloenja navedenog reenja utvreno da je predmetna poslovna prostorija u trenutku nacionalizacije imala povrinu od ___ m2.

Iz sadrine Reenja Odeljenja za finansije Skuptine Optine ______ posl. br. ___ - br. N ____ od _______ godine, utvreno je da je iza smrti biveg vlasnika - _______ iz _______, kao njenom nasledniku ________ iz ________, odreena naknada za nacionalizovanu imovinu, i to za poslovnu prostoriju u ul. _________ br. ___ u ________, kao i za nacionalizovano zemljite koje pokriva i slui redovnoj upotrebi predmetne poslovne prostorije, u povrini od ___ m2, a to ini ___ k.p. ___ KO ________, ukupne povrine ____m2.

Iz sadrine obrazloenja tog reenja utvreno je dalje da je pored navedenog poslovnog prostora povrine od ___ m2, ranijem sopstveniku _________, pravnosnanim Reenjem Odeljenja za finansije NOO-e _______ posl. br. ___- br. _____ od _________ godine, oduzeta odnosno nacionalizovana i postala drutvena svojina i k.p. ___ ZKUL __ KO _____, povrine ___ m2.

Iz sadrine Uverenja republikog geodestkog zavoda RS, Slube za katastar nepokretnosti _______ br. _____ od _____ godine, o identifikaciji katastarski parcela br. ____ i br. ___ starog premera, obe upisane u ZKUL __, KO _________, u ul. _________ br. ___, koja je potom promenila naziv u ul. _________, utvreno je da katastarskim parcelama br. ____ i _____ prvobitnog premera odgovaraju k.p. br. ____, br. ____, br. ____, br. ____ i br. ____ novog premera formirane obnovom i odravanjem premera.

Iz sadrine Lista nepokretnosti br. ___ KO _______ utvreno je da je na k.p. ___, u ul. _________ br. ___, u A listu (Podaci o zemljitu) upisano zemljite pod zgradom-Objektom br. _. i Objektom br. __., kao i zemljite uz zgradu, ukupne povrine _____ ha, kao ostalo graevinsko zemljite u dravnoj svojini ( i to zemljite pod zgradom-Objektom br. _. povrine ___ ha, zemljite pod zgradom- Objektom br. _ povrine od _____ ha i zemljite uz zgradu povrine ___ ha); da je u B listu (Podaci o nosiocu prava na zemljitu) upisana dravna svojina RS, korisnik gradska optina ______, sa ____ idealnih delova i _________ iz ______, ul. _________ br. __ , sa _____ idealnih delova; da je u V listu (Podaci o zgradama i drugim graevinskim objektima i nosiocima prava na njima) upisan Objekat br. _ - Stambeno poslovna zgrada, kao objekat preuzet iz zemljinje knjige, u ul. _________ br. ___, na kojem u udelu od ______ idealnih delova upisano pravo svojine Republike Srbije, kao dravna svojina, korisnik gradska optina ______, dok je na udelu od _____ idealnih delova upisano pravo svojine ______ iz ________, ul. __________ br. __, zatim da je na istoj k.p. upisan i Objekat br. __. - Pomona zgrada, kao objekat izgraen pre donoenja propisa o izgradnji objekta, u privatnoj svojini _______ iz ________; a da je u G listu (Podaci o teretima i ogranienjima) upisana zabeleba da je podnet zahtev za sprovoenje promene br. _________, odnosno zahtev za konverziju prava korienja u pravo svojine, a da je na k.p. ___ na Objektu zgradi br.__ upisana zabeleba da je gradska optina ________ korisnik poslovne prostorije u povrini od __ m2, koja se nalazi u Objektu br. __, a koja je nacionalizovana po reenju od nacionalizaciji pri NOO-e ______ N. Br. __ od __________ godine.

Iz sadrine Reenja _______ suda u ______, posl. br. _______ od ________ godine utvreno je da je za naslednika celokupne zaostavtine pok. _______ iz ________, umrle _______ godine, a inae bive vlasnice nacionalizovane imovine, u smislu njenog pismenog testamenta pred tim sudom posl. br. ________ od ________ godine, proglaenom na zapisniku kod tog suda ______ godine, oglaena njena sestriina _________ iz _______, ul. _________ br. __, po sestri __________, kao jedini i iskljuivi naslednik.

Iz sadrine Reenja ___________ osnovnog suda u _______, sudska jedinica u _____, posl. br. ___ O. Br. ____ od ________ godine, utvreno je da je iza smrti ostavilje pok. _________, od oca _______, biv. iz ______, umrle ________ godine, na osnovu zakona, odnosno za zakonskog naslednika proglaena _____________ iz _______, od oca ______, iz _______, ul. ________ br. __, jmbg _________, erka ostavilje. Iz sadrine obrazloenja navedenog ostavinskog reenja utvreno je da je od potenciajlnih naslednika prvog naslednog reda, pok. ________, iza sebe ostavila potomke ____________ i ___________, odnosno sina i erku, da drugih potomaka nije imala, niti usvojenika, a da je suprug ostavilje preminuo, te da se sin ostavilje _________ nije prihvatio nasledstva koje mu po zakonu pripada na zaostavtini ostavilje, te da se __________ primila nasledstava, te ju je sud oglasio za zakonskog naslednika na zaostavtini pok. _____________ iz __________.

Iz sadrine navedenih reenja o nasleivanju, utvreno je da su jedini zakonski naslednici _________ - bive vlasnice nacionalizovane imovine koja je predmet vraanja, ___________ iz _______ i _________ iz ________, ovde podnosioci zahteva, sa udelom od idealnih delova na zaostavtini, u smislu lana 8. i 9. Zakona o nasleivanju (Sl. Glasnik RS br. 46/95).

Naime, odredbom lana 5. stav 1. taka 1. Zakona o vraanju oduzete imovine i obeteenju pravo na vraanje imovine ili obeteenje ima domae fiziko lice koje je bivi vlasnik oduzete imovine, a u sluaju njegove smrti ili proglaenja umrlim- njegovi zakonski naslednici, utvreni u skladu sa propisima koji ureuju nasleivanje u Republici Srbiji i sa odredbama ovog zakona.

Dalje, odredbom lana 47. stav 5. propisano je da se reenjem iz stava 1. tog lana Zakona utvruje korisnik, odnosno korisnici, i to: 1) bivi vlasnik - ako je u ivotu; 2) zakonski naslednici biveg vlasnika-na osnovu pravnosnanog reenja o nasleivanju biveg vlasnika, ako takvo reenje postoji, a ako takvog reenja nema, reenjem e se odrediti korisnici samo u sluaju kad je iz dostavljene dokumentacije mogue nesporno utvrditi sve zakonske naslednike.Dalje, u toku ovog upravnog postupka utvreno da se imovina koja je oduzeta navedenim reenjima o nacionalizaciji, a koja je predmet zahteva za vraanje nalazi u dravnoj svojini RS, sa upisanim pravom korienja gradske optine _________, te da predmet vraanja koji je naveden u taki 1. dispozitiva reenja nije izuzet iz postupka restitucije, jer se radi o poslovnom prostoru i zemljitu ije izuzimanje iz postupka restitucije nije propisano zakonom.

Na osnovu izjave zamenika javnog pravobranioca gradske optine _________, kao korisnika imovine koja je predmet vraanja, utvreno je da je povrina predmetnog poslovnog prostora nepromenjena u odnosu na momenat nacionalizacije, kao i oblik i stanje i namena da isti nije nadograen, odnosno nadzidan niti uvean, ime ne postoje smetnje za vraanje oduzete imovine u povrini u kojoj je i oduzeta, a u smislu lana 17. Zakona o vraanju oduzete imovine i obeteenju.

Sa vraanjem imovine koja je predmet zahteva, blie opisan u taki 1. dispozitiva reenja saglasili su se Republika Srbija, kao vlasnik i gradska optina _________, kao korisnik, preko svojih zakonskih zastupnika, a koji su upisani u List nepokretnosti broj ___ KO ______, kao nosioci prava svojine, odnosno korienja.

Na osnovu ovako sprovedenog dokaznog postupka, spisa predmeta i odrane usmene rasprave, po oceni ovog organa, nesporno su utvrene sve odlune injenice koje su preduslov za restituciju predmetne imovine, propisane Zakonom o vraanju oduzete imovine i obeteenju ("Slubeni glasnik RS, br. 72/2011), i to: da je ranijem sopstveniku nacionalizovana imovina aktom o podravljenju (l. 2. stav 1. taka 34 ); da se imovina vraa po pravilu u naturalnom obliku, ili se daje obeteenje u vidu dravnih obveznica i u novcu ( l. 4. u vezi sa l. 8); da su podnosioci zahteva zakonski naslednici biveg vlasnika oduzete imovine (lan 5); da je imovina koja se vraa predviena Zakonom ( l. 15. stav 2 ); da je imovina identifikovana i da se nalazi u svojini i dravini treeg lica (lan 9); da imovina koja se vraa nije izuzeta iz postupka restitucije (l. 18); da je imovina koja se vraa iste namene kao u vreme oduzimanja, tanije i dalje predstavlja poslovni prostor na kojem je pravo upravljanja preneto JP Poslovni prostor ________, te se isti izdaje u zakup, (lan 28 stav 2); da je zahtev podnet u skladu sa Zakonom ( lan 42); i da su utvrene sve injenice saglasno l. 47. Zakona (korisnici i njihovi udeli, imovina koja se vraa, obveznik vraanja, pravo u odnosu na predmet vraanja idr.); da je pritom svim strankama omogueno da uestvuju u postupku ( lan 39) uz to da se obveznik restitucije ne protivi vraanju predmetne nepokretnosti u svojinu podnosiocima zahteva, pa je primenom napred navedenih odredaba, odlueno kao u taki 1. dispozitiva ovog reenja.

U skladu sa odredbama lana 16, lana 21, lana 28. stav 2, lana 47, lana 49. i lana 62. stav 3. Zakona o vraanju oduzete imovine i obeteenju ("Slubeni glasnik RS, br. 72/2011) kojima je propisano da se nepokretnosti vraaju osloboene hipotekarnih tereta nastalih od momenta oduzimanja do dana stupanja na snagu Zakona, te da se reenjem izdaje nalog nadlenim dravnim organima o nainu i rokovima za njegovo izvrenje kao i trokovima postupka, kao i da se poslovni objekti i poslovne prostorije koji su dati u zakup bilo koje vrste ili srodan odnos, vraaju bivem vlasniku u svojinu u skladu sa ovim zakonom, a po isteku tri godine od dana izvrnosti reenja o vraanju imovine i u dravinu, ako se bivi vlasnik i zakupac drugaije ne sporazumeju, a da u periodu od sticanja svojine do stupanja u posed biveg vlasnika, zakupac stupa u pravni odnos sa njim po ugovoru koji je zakljuio sa prethodnim vlasnikom, odlueno je kao u takama 2, 3, 4, 5. i 6. dispozitiva ovog reenja.

Pravna pouka:

Protiv ovog reenja moe se izjaviti alba Ministarstvu finansija, u roku od 15 dana od dana prijema reenja, a preko ovog organa.

Dostaviti:

-Podnosiocima zahteva

-Republikom javnom pravobranilatvu-Javnom pravobranilatvu GO ________

-RGZ, Slubi za katastar nepokretnosti Beograd, po pravnosnanosti reenja

-Republikoj direkciji za imovinu Republike Srbije, po pravnosnanosti reenja, Beograd

-Arhivi i u predmet

DIREKTOR

7.1.2. Delimino reenje kojim se usvaja zahtev, vraa imovina i utvruje pravo svojineREPUBLIKA SRBIJAAGENCIJA ZA RESTITUCIJUJedinica za restituciju _______

Beograd, ________ br. __

Broj predmeta: Datum:

Agencija za restituciju Republike Srbije-Jedinica za restituciju ________, reavajui po zahtevu __________ iz ______, ul. ________ br. ____, optina ________ za vraanje oduzete imovine i obeteenje, primenom lana 40. i lana 55. Zakona o vraanju oduzete imovine i obeteenju ("Slubeni glasnik RS, br. 72/2011), a na osnovu lana 192. i lana 205. Zakona o optem upravnom postupku ("Slubeni list SRJ", br. 33/1997 i 31/2001 i Slubeni glasnik RS, br. 30/2010) i ovlaenja iz take 1. Odluke direktora Agencije za restituciju br. __________ godine, nakon sprovedenog postupka, donela je sledee: D E L I M I N O R E E NJ E1. Usvaja se zahtev, vraa se imovina i utvruje pravo svojine zakonskom nasledniku ______ iz ________, ul. ______ br. ____, na nacionalizovanoj nepokretnoj imovini i to: poslovnom prostoru u ________, u ul. _____ br. ___, koji se nalazi u prizemlju uline stambene zgrade za kolektivno stanovanje, sa ulazom na uglu ul. _____, upisanom u List nepokretnosti broj ____KO ____, oznaenom u V) listu- __. deo, pod ev. broj __, bez broja posebnog dela objekta, kao svojina Republike Srbije, nosioca prava korienja gradske optine ______-Beograd; kao i na stanu-odvojena jedna soba, postojeeg u ulinoj stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, upisanom u Listu nepokretnosti broj ___KO ___, oznaenom u V) listu- __. deo, pod ev. broj __, bez broja posebnog dela objekta, koji su oduzeti u postupku nacionalizacije najamnih zgrada i graevinskog zemljita od ________ i _________, oboje iz ______, kao ranijih sopstvenika, Reenjem Komisije za nacionalizaciju pri Narodnom odboru optine ______ br. _________ od ________ godine i Reenja Sekreterijata za poslove privrede, finansija i imovinske odnose Optine ________ br. _______ od ________ godine.

2. Obavezuju se Republika Srbija kao vlasnik i gradska optina _______ kao korisnik, da _________ iz Beograda, ul. ________ br. ___, po pravnosnanosti ovog reenja, prenesu u svojinu, nepokretnost iz take 1. dispozitiva ovog reenja.

3. Poslovna prostorija iz take 1. dispozitiva ovog reenja, data u zakup vraa se u dravinu zakonskom nasledniku iz take 1. dispozitiva ovog reenja, po isteku tri godine od dana izvrnosti ovog reenja, ako se zakupac i zakonski naslednici biveg vlasnika iz take 1. ovog reenja drugaije ne sporazumeju, pri emu u periodu od sticanja svojine do stupanja u posed, zakupac stupa u pravni odnos sa zakonskim naslednikom iz take 1. dispozitiva ovog reenja, po ugovoru koji je zakljuio sa prethodnim vlasnikom, odnosno korisnikom.

4. Na osnovu ovog reenja, a po njegovoj pravnosnanosti, nadleni organ za upis prava na nepokretnostima, izvrie upis prava svojine na nepokretnosti iz take 1. dispozitiva ovog reenja, u korist ____________ iz _________, ul. ______ br. ___.

5. Nalae se nadlenom organu za upis prava na nepokretnostima, da na osnovu ovog reenja, a po njegovoj pravnosnanosti, izvri brisanje svih hipotekarnih tereta zabeleenih u bilo iju korist na nepokretnostima navedenim u taki 1. dispozitiva ovog reenja.

6. Vraena imovina je u slobodnom prometu, a Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave ima pravo pree kupovine prilikom prvog otuenja.

7. O preostalom delu zahteva za vraanje i obeteenje odluie se naknadno.

8. Svaka stranka snosi svoje trokove.

O b r a z l o e nj eAgenciji za restituciju Republike Srbije-Jedinici za restituciju _____, obratio se __________ iz _______, ul. __________ br. ____, sa Zahtevom za vraanje oduzete imovine i obeteenje broj ___________ od __________ godine i br. __________ od ________ godine, u skladu sa Zakonom o vraanju oduzete imovine i obeteenju (Sl. glasnik RS br. 72/11), koja imovina je od ranijih sopstvenika oduzeta Reenjem Komisije za nacionalizaciju pri Narodnom odboru optine _________ br. ________ od ________ godine i Reenja Sekreterijata za poslove privrede, finansija i imovinske odnose Optine _________ br. ________ od ________ godine.

Uz zahteve je dostavljena dokumentacija, odnosno dokazi navedeni u Potvrdi o prijemu zahteva za vraanje imovine, odnosno obeteenje br. _____ od _______ godine i br. _______ od _________ godine, koje se nalaze u spisima predmeta.

Budui da je iz priloene dokumentacije utvreno da je imovina koja je predmet vraanja odnosno obeteenja, u trenutku nacionalizacije, odnosno na dan ______ godine bila u suvlasnitvu _________ (majke podnosioca zahteva) i _________ (ujaka podnosioca zahteva) sa po udela, a da podnosilac zahteva ________ iz _______, zahtevima od ___________ godine i od __________ godine potrauje imovinu kao zakonski naslednik oba biva vlasnika, te da se prava i obaveze stranaka u obe upravne stvari zasnivaju na istom, odnosno slinom injeninom stanju i na istom pravnom osnovu, Zakljukom Agencije za restituciju RS, Jedinice za restituciju Beograd, posl. br. __________ od __________ godine odreeno je spajanje upravnih stvari i voenje jednog postupka po oba zahteva ___________ (zavedenih kod Agencije za restituciju RS pod brojem ___________ od ________ godine-vl.br. ____ i br. _________ od ______ godine-vl.br. ____), tako da se ubudue vodi jedan postupak pod posl. br. _________, a sve na osnovu lana 117. Zakona o optem upravnom postupku.

U konkretnoj upravnoj stvari predmet zahteva za vraanje i obeteenje su: poslovni prostor u ________, u ul. ________ br. ___, u prizemlju uline stambene zgrade za kolektivno stanovanje, sa ulazom na uglu ul. _______, upisan u List nepokretnosti broj ___ KO ____, na k.p. ____, a oznaen u V) listu - __ deo, pod ev. broj __, bez broja posebnog dela objekta, zatim jednosoban stan drugi levo od ulaza i jednosoban stan prvi desno od ulaza, zatim stan-odvojena jedna soba, koji se svi nalaze u predmetnoj stambenoj zgradi, kao i zemljite povrine ____ m2, na k.p. ____ upisane u List nepokretnosti br. ___ KO _____.

U toku dokaznog postupka, koji je prethodio donoenju ovog reenja, u Agenciji za restituciju RS, Jedinici za restituciju _________, dana _______ godine odrana je usmena rasprava, na kojoj se podnosilac zahteva izjasnio da ostaje pri Zahtevu za vraanje oduzete imovine i obeteenje od ________ godine i od ______ godine, s tim to je predloio da mu se u skladu sa zakonom, vrati u naturalnom obliku poslovni prostor i stan jedna odvojena soba, blie opisani u taki 1. dispozitiva ovog reenja, koji su u dravnoj svojini Republike Srbije, a iji je korisnik gradska optina ________.

Republiko javno pravobranilatvo se prilikom odravanja usmene rasprave saglasilo da se u skladu sa zakonom izvri vraanje oduzete imovine, prevashodno u naturalnom obliku, ukoliko je to prema zakonu mogue, odnosno da se podnosiocu zahteva kao zakonskom nasledniku u naturalnom obliku vrati predmetni poslovni prostor i stan odvojena jedna soba, koji se nalaze u Objektu br. __, na k.p. ____, upisani u List nepokretnosti br. ____ KO _____.

Javno pravobranilatvo optine ____, u svojstvu korisnika nacionalizovane imovine, takoe se saglasilo sa vraanjem oduzete imovine u naturalnom obliku i to poslovnog prostora i stana odvojene jedne sobe pravo od ulaza, blie opisane u taki 1. dispozitiva ovog reenja i istovremeno je istaklo da se prema podacima pribavljenim od JP Poslovni prostor ______ predmetni poslovni prostor nalazi u fondu preduzea i da je dat u zakup __________, po osnovu Ugovora o zakupu od _________ godine.

Takoe, na navedenoj raspravi podnosilac zahteva i zamenik javnog pravobranioca gradske optine ________ izjavili su da nepokretnost koja je predmet vraanja u naturalnom obliku-poslovni prostor kao i stan-odvojena jedna soba, od momenta nacionalizacije pa do danas nisu uveani, dograeni niti nadzidani, odnosno da nije promenjen oblik, stanje, povrina niti namena.

Na osnovu sprovedenog dokaznog postupka Agencija za restituciju je na osnovu pismenih dokaza koje su predoile stranke, kao i na osnovu odrane usmene rasprave utvrdila sledee injenino stanje:

Iz sadrine Reenja Komisije za nacionalizaciju pri Narodnom odboru optine _______ br. N. br. ________ od ______ godine i Reenja Sekreterijata za poslove privrede, finansija i imovinske odnose Optine ______ br. _______ od _____ godine, utvreno je da je tim reenjem nacionalizovana i postala drutvena svojina na dan _________ godine najamna stambena zgrada u ul. _______ br. ___, u ______, ZKUL ____, k.p. _____, povrine ___ m2, iji su suvlasnici na dan ______ godine bili _________ i ____________, sa po idealnih delova. Iz sadrine navedenih reenja utvreno je da se zgrada u trenutku nacionalizacije sastojala od 3 jednosobna, 3 dvosobna stana, jedne odvojene sobe i jedne poslovne prostorije (dakle od ukupno 8 posebnih delova zgrade), te da su od nacionalizacije izuzeti i ostavljeni u svojinu ranijih suvlasnika sledei stanovi: ___________ jedan dvosoban stan na mansardi i jedan dvosoban stan u parteru desno od ulaza i __________ jedan dvosoban stan u parteru desno od ulaza i jedan jednosoban stan desno od ulaza.

Iz sadrine Prepisa lista nepokretnosti br. ____ KO _____ br. _____ od ________ godine, utvreno je da je u A listu (podaci o zemljitu) upisana k.p. u ulici _____, povrine ____ ha, kao gradsko graevinsko zemljite, da je u B listu (podaci o nosiocu prava na zemljitu) na zemljitu pod zgradama i drugim objektima i na zemljitu uz zgardu i drugi objekat upisana dravna svojina Republike Srbije, kao i pravo korienja vlasnika objekta upisanih u V. Listu 1 deo, Beograd; da je u V listu (Podaci o zgradama i drugim graevinskim objektima i nosiocima prava na njima) upisan Objekat br. 1, kao objekat preuzet iz zemljinje knjige-Stambena zgrada za kolektivno stanovanje, ulina, u ul. ____________, dok su vlasnici posebnih delova upisani u V. Listu 2 deo; zatim Objekat br. 2 kao objekat izgraen bez odobrenja za gradnju-Porodina stambena zgrada dvorina levo, iji vlasnik, odnosno dralac nije utvren; kao i Objekat br. 3 kao objekat izgraen bez odobrenja za gradnju-Pomona zgrada dvorina desno, iji vlasnik, odnosno dralac nije utvren.

Daljim uvidom je utvreno da su u V. Listu-2 deo (koji se odnosi na podatke o stanu i poslovnoj prostoriji kao posebnim delovima zgrade ili drugih graevinskih objekata i nosiocima prava na njima) upisani sledei posebni delovi zgrade Objekta br. 1-Stambene zgrade za kolektivno stanovanje, ulina, u ul. ______ : 1) poslovni prostor bb, sa ulazom na ulgu ________, u prizemlju zgrade, u dravnoj svojini Republike Srbije, korisnika gradske optine ______; 2) dvosoban stan bb-u prizemlju, prvi levo, povrine ___ m2, u privatnoj svojini ; 3) jednosoban stan br. 4, drugi levo od ulaza, u privatnoj svojini; 4) stan bb-jedna odvojena soba, u dravnoj svojini Republike Srbije, korisnika gradske optine ____; 5) jednosoban stan bb, prvi desno od ulaza prema ul. _____, u privatnoj svojini; 6) jednosoban stan bb, drugi desno od ulaza i do ul. ______, u privatnoj svojini; 7) dvosoban stan bb, drugi desno na meuspratu desno od stepenita, u privatnoj svojini; 8) dvosoban stan bb, na mansardi, levo od stepenita, a na uglu ul. _____ i _______, u privatnoj svojini. Iz navedenog proizilazi da se predmetna stambena zgrada Objekat br. 1 sastoji od ukupno 8 posebnih delova zgrade, koliko je imala i u trenutku nacionalizacije.

Iz sadrine Kopije plana-arhivskog originala iz 1932. godine KO ______ i Kopije plana Republikog geodetskog zavoda, Slube za katastar nepokretnosti 1 br. ____, oba od _________ godine za k.p. _____ KO ________, utvreno je da su sva tri objekta postojala jo 1932. godine, od kada datira arhivska kopija plana, kao i da Objekat br. 1-Stambena zgrada za kolektivno stanovanje nije dograivana.

Iz sadrine reenja _______ optinskog suda u ______ posl. br. O.br. ______ od _______ godine utvreno je da je iza smrti _________, biveg iz ________, za jedinog naslednika na osnovu zakona oglaena njegova sestra ________ iz Beograda, ul. _____. Iz sadrine reenja ______ optinskog suda u _______ posl. br. _______ od _______ godine utvreno je da je iza pok. _______, bive iz ______, ul. _______ br. ___, za naslednika po zakonskom osnovu nasleivanja, oglaen __________, sin ostavilje, iz ________, ul. ________ br. _____, ovde podnosilac zahteva.

Iz napred navedenog utvrenog injeninog stanja proizilazi da je navedenim reenjima o nacionalizaciji nacionalizovan i postao drutvena svojina izmeu ostalog poslovni prostor koji se nalazi u _________, u ul. ________br. ___,u prizemlju uline stambene zgrade za kolektivno stanovanje, postojee na k.p. _____, upisane u List nepokretnosti br. ___ KO ___, sa ulazom na uglu ul. ________, kao i stan odvojena jedna soba, bb, u istoj stambenoj zgradi, od bivih vlasnika ________ i ____________, oboje iz _________, te da je iza njihove smrti za jedinog zakonskog naslednika proglaen _________ iz _________, ovde podnosilac zahteva. Navedene nepokretnosti su danas u dravnoj svojini, vlasnitvo Republike Srbije, a korisnik je gradska optina ______.

Sa vraanjem predmeta nespornog dela zahteva, koji se odnosi na predmetni poslovni prostor kao i stan jedne odvojene sobe, koji su blie opisani u taki 1. dispozitiva ovog reenja, saglasili su se Republika Srbija, kao vlasnik i gradska optina ________, kao korisnik, preko svojih zakonskih zastupnika, a koji su upisani u list nepokretnosti broj ___ KO ___, kao nosioci prava svojine, odnosno korienja.

Odredbom lana 205. taka 1. Zakona o optem upravnom postupku, predvieno je da kada se u jednoj upravnoj stvari reava o vie pitanja, a samo su neka od njih sazrela za reavanje i kad se pokae celishodnim da se o tim pitanjima odlui posebnim reenjem, organ moe doneti reenje samo o tim pitanjima (delimino reenje).

Kako se u konkretnom sluaju zahtev podnosioca odnosi na vraanje predmetnog poslovnog prostora u prizemlju uline stambene zgrade, dva jednosobna stana-drugog levo od ulaza i prvog desno od ulaza, kao i stana jedne odvojene sobe, zajedno sa zemljitem koje ini k.p. _____ upisanu u List nepokretnosti ___ KO ____, ovaj organ je u smislu l. 205. taka 1. ZUP -a ocenio da je celishodno da deliminim reenjem odlui o delu zahteva koji se odnosi na vraanje predmetnog poslovnog prostora i stana jedne odvojene sobe, dok e se o preostalom delu zahteva za vraanje, odnosno obeteenje odluiti kada se za to steknu zakonom propisani uslovi.

U pogledu utvrivanja zakonskih nalsednika bivih vlasnika, a na osnovu dokaza priloenih uz zahtev, ovaj organ je nesporno utvrdio da je __________ zakonski naslednik iza ________, majke podnosioca zahteva, koja je prethodno po zakonskom redu nasleivanja, reenjem o nasleivanju proglaena za jedinog naslednika ranije preminulog _________, njenog roenog brata a drugog (su)vlasnika oduzete imovine, te da mu saglasno lanu 8. i l. 9. Zakona o nasleivanju (Sl. glasnik RS, br. 46/95 i 101/2003), kao zakonskom nasledniku ranijih vlasnika pripada imovina koja je bila predmet nacionalizacije.

Na osnovu ovako sprovedenog dokaznog postupka, spisa predmeta i odrane usmene rasprave, po oceni ovog organa, nesporno su utvrene sve odlune injenice koje su preduslov za restituciju predmetne imovine, propisane Zakonom o vraanju oduzete imovine i obeteenju ("Slubeni glasnik RS, br. 72/2011) i to: da je ranijem sopstveniku nacionalizovana imovina aktom o podravljenju (l. 2. stav 1. taka 34); da se imovina vraa po pravilu u naturalnom obliku, ili se daje obeteenje u vidu dravnih obveznica i u novcu ( l. 4. u vezi sa l. 8); da je podnosilac zahteva zakonski naslednik bivih vlasnika oduzete imovine (lan 5); da je imovina koja se vraa predviena Zakonom ( l. 15. stav 2); da je imovina identifikovana i da se nalazi u svojini