645
Republika Srbija MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE Bulevar Mihajla Pupina broj 2 Beograd INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE Октобар 2014 --------------------------- B e o g r a d

INFORMATOR O RADU OKTOBAR LATINICAarhiva.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/INFORMATOR O RADU... · 2014-11-27 · Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god. 6 saradnje sa Službom

 • Upload
  others

 • View
  9

 • Download
  2

Embed Size (px)

Citation preview

 • Republika Srbija

  MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

  Bulevar Mihajla Pupina broj 2 Beograd

  INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

  REPUBLIKE SRBIJE

  Октобар 2014

  --------------------------- B e o g r a d

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  2

  SADRŽAJ INFORMATORA O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

  Sadržaj:

  INFORMATOR O RADU 1

  SADRŽAJ INFORMATORA O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE 2

  1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU 3

  2. ORGANIZACIONA STRUKTURA 4

  3. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA 60

  4. OPIS PRAVILA O JAVNOSTI RADA 67

  5. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA 81

  6. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA 82

  7. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI,OBAVEZA I OVLAŠĆENJA 87

  8. NAVOĐENJE PROPISA 206

  9. USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA 217

  10. POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA 230

  11. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA 230

  12. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA 234

  13. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA 349

  14. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI 613

  15. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIM 621

  16. PODACI O SREDSTVIMA RADA 622

  17. ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA 635

  18. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA 635

  19. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN OMOGUĆAVA PRISTUP 635

  20. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP 636

  INFORMACIJAMA 636

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  3

  1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU 1.1. Sedište Ministarstva unutrašnjih poslova: Palata Srbija (Zapadno krilo) Bulevar Mihajla

  Pupina br.2 11070 Novi Beograd. Matični broj Ministarstva unutrašnjih poslova republike Srbije :07008104 PIB : 100184116 Adresa elektronske pošte određene za prijem elektronskih podnesaka [email protected] 1.2. Ovlašćena lice za tačnost podataka i izradu i ažuriranje Informatora o radu u Ministartvu

  unutrašnjih poslova: Šef Biroa za informacije od javnog značaja, Kabinet ministra MUP-a RS Jasmina Vasiljević

  - lokalna veza 011/306-2000 lokal 406-46, - direktna veza 011/3110-356.

  e-mail: [email protected] Ovlašćeno lice za izradu i ažuriranje Informatora o radu Ljubiša Košutanac

  - lokalna veza 011/306-2000 lokal 406-47 - direktna veza tel. 3110-356

  e-mail: [email protected] 1.3. Prvi informator objavljen je dana 09.01.2006.god. na veb stranici Ministarstva

  www.mup.gov.rs. kao pod link INFORMATOR. 1.4. Poslednja izmena informatora izvršena je 17.10.2014.god. 1.5. Pravo na uvid u Informator o radu MUP-a RS, kao i štampana kopija Informatora ili

  njegovih delova građani mogu ostvariti u službenim prostorijama MUP-a RS, Palata Srbija (Zapadno krilo) Bulevar Mihajla Pupina br.2 11070 Novi Beograd, Biro za informacije od javnog značaja, I sprat, kancelarija 131 i 132.

  1.6. Na veb stranici Ministarstva www.mup.gov.rs postoji mejl adresa pod nazivom

  [email protected]

  nazad na sadržaj

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  4

  MM II NN II SS TT AA RR

  DIREKCIJA POLICIJE (Direktor)

  UPRAVA KRIMINALISTIČKE POLICIJE (Načelnik)

  UPRAVA POLICIJE (Načelnik)

  UPRAVA ZA OBEZBEĐENJE ODREĐENIH LIČNOSTI I OBEJEKATA

  (Načelnik)

  JEDINICA ZA ZAŠTITU (Načelnik)

  UPRAVA SAOBRAĆAJNE POLICIJE (Načelnik)

  UPRAVE GRANIČNE POLICIJE (Načelnik)

  UPRAVA ZA UPRAVNE POSLOVE (Načelnik)

  OPERATIVNI CENTAR (Načelnik)

  ŽANDARMERIJA (Komandant)ŽANDARMERIJA

  SPECIJALNA ANTITERORISTČKA JEDINICA

  (Komandanat)

  PROTIVTERORISTIČKA JEDINICA (Komandant)

  HELIKOPTERSKA JEDINICA (Komandant)

  KOORDINACIONA UPRAVA ZA KIM (Načelnik)

  Cenntar za specijalističku

  obuku i usavršavanje policije (Načelnik)

  PODRUČNE POLICIJSKE UPRAVE (Načelnik) 1-27

  SLUŽBA INTERNE REVIZIJE (Načelnik)

  SEKRETARIJAT (Sekretar)

  KABINET MINISTRA (Šef kabineta)

  SEKTOR ZA ANALITIKU, TELEKOMUNIKACIONE

  I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (Načelnik sektora)

  UPRAVA ZA ANALITIKU (Načelnik)

  UPRAVA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

  (Načelnik)

  UPRAVA ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU

  (Načelnik)

  SEKTOR FINANSIJA, LJUDSKIH RESURSA I

  ZAJEDNIČKIH POSLOVA (Načelnik sektora)

  UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE (Načelnik)

  UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

  (Načelnik)

  UPRAVA ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA

  (Načelnik)

  UPRAVA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE,

  OSPOSOBLJAVANJE, USAVRŠAVANJE I NAUKU

  (Načelnik)

  ODELJENJE ZA POSLOVE BEZBEDNOSTI

  (Načelnik)

  BIRO ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

  (Šef)

  BIRO ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE

  INTERGARACIJE (Šef)

  BIRO ZA PRITUŽBE I PREDSTAVKE

  (Šef)

  BIRO ZA SARADNJU SA MEDIJIMA

  (Šef)

  BIRO ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

  (Šef)

  ODELJENJE ZA NORMATIVNE POSLOVE (Načelnik)

  ODELJENJ ZA OPŠTE PRAVNE POSLOVE

  (Načelnik)

  SEKTOR UNUTRAŠNJE KONTROLE POLICIJE

  (Načelnik sektora)

  SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE

  (Načelnik sektora)

  UPRAVA ZA PREVENTIVU I

  ZAŠTITU (Načelnik)

  UPRAVA ZA VATROGASNO-

  SPASILAČKE JEDINICE (Načelnik)

  UPRAVA ZA UPRAVLJANJE

  RIZICIMA (Načelnik)

  UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU (Načelnik)

  NACIONALNI TRENING CENTAR ZA

  VANREDNE SITUACIJE (Načelnik)

  Centar za osnovnu policijsku obuku

  (Načelnik)

  ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

  FINANSIRANIM IZ FONDOVA EU

  (Načelnik)

  UPRAVA ZA POSLOVE UNUTRAŠNJE

  KONTOROLE POLICIJE (Načelnik)

  UPRAVA ZA MEĐUNARODNU OPERATIVNU POLICIJSKU SARADNJU

  (Načelnik)

  DRŽAVNI SEKRETARI

  ODELJENJE ZA STAMBENE POSLOVE (Načelnik)

  2. ORGANIZACIONA STRUKTURA

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  5

  STRUKTURA MINISTARTVA

  Ministarstvo u svom sastavu ima, kao unutrašnje organizacione jedinice:

  - Kabinet ministra, Sekretarijat, - Direkciju policije, - Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, - Sektor unutrašnje kontrole policije, - Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, - Sektor za vanredne situacije - Služba interne revizije.

  KABINET MINISTRA

  Kabinet ministra organizuje i vrši poslove koji obezbeđuju blagovremeno i potpuno informisanje ministra o pojavama, događajima i saznanjima od značaja za rad Ministarstva. Ostvaruje saradnju sa unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstva u cilju izvršavanja poslova koje ministar stavi u zadatak. Prati, proučava i obrađuje materijale Narodne skupštine, Vlade i drugih republičkih organa i stara se da unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva blagovremeno za ove organe pripreme i dostave potrebne materijale. Priprema, pribavlja i obrađuje stručna mišljenja po određenim aktima i pitanjima za potrebe ministra. Nadležan je za prikupljanje, obradu, analizu i razmenu bezbednosnih podataka. Takođe, vrši i zaštitu od oticanja informacija usmenim, pisanim ili elektronskim putem i preduzima odgovarajuće mere u tom cilju. Sprovodi radnje i odgovarajuće mere čija je svrha zaštita od presretanja ili zloupotrebe bezbednosnih podataka u različite svrhe. Organizuje i stara se o pripremi materijala za sastanke ministra. Priprema sednice koje organizuje ministar, sačinjava zapisnike i zaključke sa tih sednica i prati njihovo izvršavanje. Izrađuje materijale za izlaganje ministra u nadležnim organima i organizacijama i za istupanje u javnosti. Analizira potrebe i vrši strateško planiranje u oblasti reforme policije u skladu sa standardima, preporukama i obavezama koje proističu iz procesa stabilizacije i pridruživanja EU. Postavlja strateške pravce i ciljeve u prioritetnim oblastima rada policije i Ministarstva u celini u poslovima evropskih integracija. Analizira, planira, koordinira, prati i stara se o usklađivanju propisa iz delokruga Ministarstva sa pravom EU.

  Inicira, planira i vodi pregovore za zaključivanje međunarodnih sporazuma iz oblasti policijske saradnje i drugih oblasti iz delokruga Ministarstva i stara se o sprovođenju tih sporazuma. Obavlja poslove međunarodne policijske saradnje sa oficirima za vezu. Organizuje i prati međunarodnu saradnju Ministarstva sa policijama drugih zemalja i odgovarajućim međunarodnim organizacijama i institucijama, kao i učešće predstavnika Ministarstva na međunarodnim stručnim skupovima. Organizuje i realizuje informativno-propagandnu aktivnost Ministarstva: praćenje pisanja štampe, saradnju sa štampom, radio i televizijskim stanicama (saopštenja, konferencije za štampu, zahtevi novinara). Kreira i sprovodi propagandne akcije. Kreira i blagovremeno ažurira informacije na WEB SITE-u Ministarstva, vrši istraživanja javnog mnjenja i dr. Prima i obrađuje pritužbe i predstavke građana, sačinjava izveštaje, analize i predlaže adekvatno postupanje.

  Organizuje i obavlja poslove protokola i prevođenja za potrebe ministra i Ministarstva i ostale poslove po nalogu ministra i za potrebe unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva.

  Takođe, nadležan je i za vođenje upravnog postupka po zahtevima fizičkih i pravnih lica za pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže Kabinet ministra ili više organizacionih jedinica Ministarstva, u skladu sa važećim propisima; koordinisanje rada i pružanje stručne pomoći ovlašćenim licima za postupanje po zahtevima za pristup inoformacijama od javnog značaja u organizacionim jedinicama Ministarstva; organizovanje obuke ovlašćenih lica, rukovodilaca organizacionih jedinica i zaposlenih u Ministarstvu u oblasti primene propisa kojima se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja; izrada, objavljivanje i ažuriranje Informatora o radu Ministarstva, u skladu sa propisima koji to uređuju; izrada godišnjeg izveštaja Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o primeni Zakona o slobodnom pristupku informacijama od javnog značaja; ostvarivanje

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  6

  saradnje sa Službom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, drugim organima javne vlasti, nevladinim organizacijama, organizacijama stručne javnosti i drugim subjektima u oblasti ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja; obavlja i druge poslove po nalogu ministra i šefa Kabineta.

  Kabinet ministra u svom sastavu ima: - Odeljenje za poslove bezbednosti, - Biro za strateško planiranje, - Biro za međunarodnu saradnju i evropske integracije, - Biro za pritužbe i predstavke, - Biro za saradnju sa medijima, koji u svom sastavu ima i uredništvo lista ''Policija

  danas'' i - Biro za informacije od javnog značaja

  Odeljenje za poslove bezbednosti obavlja poslove koji se odnose na bezbednosnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova i zaštitu tajnih podataka od interesa za javnu bezbednost i unutrašnje poslove. U obavljanju poslova Odeljenje primenjuje operativne metode,mere i radnje i operativno-tehnička sredstva kojima se obezbeđuje prikupljanje podataka i obaveštenja radi otklanjanja i sprečavanja delatnosti usmerenih na ugrožavanje bezbednosti određenih objekata, lica i policijskih službenika i u vezi s tim preduzima druge potrebne mere i radnje na osnovu zakona i drugih propisa.

  Odeljenje preduzima sledeće aktivnosti: - na blagovremenom otkrivanju, praćenju, sprečavanju, suzbijanju delatnosti organizacija i

  lica usmerenih na ugrožavanje određenih lica i objekata bezbednosne zaštite, - pružanje stručne pomoći drugim organizacionim jedinicama MUP-a na utvrđivanju načina

  čuvanja i korišćenja tajnih podataka i dokumenata, kao i kontroli sprovođenja propisanih mera u toj oblasti,

  - učešće u izradi procene stanja ugroženosti objekta bezbednosne zaštite u sardnji sa drugim službama bezbednosti i rukovodiocem objekta zaštite,

  - u vršenju bezbednosne provere po zahtevu rukovodilaca objekta bezbednosne zaštite za lica koja se postavljaju ili raspoređuju na mesta rada i poslove koji se bezbednosno štite.

  Odeljenje za poslove bezbednosti u svom radu koristi metodologiju, načine i obrasce propisane odredbama Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o policiji, Zakona o tajnosti podataka, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima i uputstvima na osnovu zakona.

  Biro za strateško planiranje obavlja poslove strateškog planiranja, strateške analize, koordinacije reformskih projekata i institucionalne izgradnje Ministarstva unutrašnjih poslova Ima zadatak da usmerava, prati i koordinira reformske procese u svim oblastima rada Ministarstva i sagledava stanje i položaj Ministarstva kao celine. Strateško planiranje je proces kojim bi objektivno trebalo utvrditi poziciju Ministarstva u ovom trenutku, definisati ciljeve koje želimo da postignemo, kao i korake koje bi trebalo preduzeti da bi se ovi ciljevi ostvarili.

  Biro vrši analizu postojećeg stanja, postavljanje strategijskih pravaca i ciljeva, definiše strategije koje bi trebalo implementirati i stratešku kontrolu i upravljanje.

  Zakonom o policiji propisano je da Ministarstvo usvoji dokument "Strateški plan policije". Pravilnim planiranjem i definisanjem mogu se identifikovati grupe poslova, podeliti zaduženja i funkcionalno povezati organizacione jedinice u cilju što efikasnije komunikacije i koordiniranja svih aktivnosti. Mnogi procesi se mogu staviti pod kontrolu i izbeći nepravovremeno reagovanje, bespotreban rad i angažovanje radnika i nepovoljni rezultati.

  S obzirom da se u Ministarstvu unutrašnjih poslova obavljaju operativni i strateški poslovi, samo sistematski usklađenim obavljanjem ovih poslova, Ministarstvo kao celina može da postigne još bolje rezultate.

  Da bi dokumenti strategije bili razumljivi i prihvaćeni od korisnika, u Birou za strateško planiranje radi idabran tim ljudi koji imaju radno iskustvo iz različitih oblasti rada Ministarstva,

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  7

  jer su im znanja o poslovima određene linije rada neophodna, kao i veština pisanja projekata i sposobnost dobre komunikacije.

  Biro za međunarodnu saradnju i evropske integracije je organizaciona jedinica u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova, koja obavlja poslove vezane za koordinaciju međunarodne saradnje Ministarstva. Rad Biroa usmeren je na povezivanje relevantnih međunarodnih subjekata sa organizacionim jedinicama MUP R Srbije, u cilju sinhronizovane akcije u pravcu pridruživanja Evropskoj uniji, razvoja i unapređenja međunarodne saradnje.

  Osnovni cilj rada Biroa je organizovanje i neposredno sprovođenje međunarodne saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova i obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje međunarodne policijske saradnje na operativnom nivou. Ove aktivnosti podrazumevaju uspostavljanje i održavanje kontakata na bilateralnom nivou i sa međunarodnim organizacijama, kao i ostvarivanje novih kontakata i učvršćivanje postojeće međunarodne saradnje.

  Takođe, Biro svojim delovanjem obezbeđuje aktivno učešće predstavnika MUP R Srbije na različitim međunarodnim skupovima i seminarima, radi sprovođenja prioriteta spoljne politike naše zemlje u oblasti unutrašnjih poslova.

  Jedna od značajnijih aktivnosti Biroa odnosi se na neposredni rad i obezbeđivanje praktične pomoći ostalim organizacionim jedinicama MUP-a u izvršavanju prioriteta koji su definisani u Odluci Saveta Evropske unije i izraženi u dokumentu Evropsko partnerstvo, i drugim obavezujućim međunarodnim aktima. Biro ostvaruje i značajnu saradnju sa organizacijama, regionalnog i univerzalnog karaktera, kao i sa međunarodnim policijskim organizacijama.

  Biro za saradnju sa medijima

  Ministarstvo unutrašnjih poslova posebnu pažnju posvećuje predstavljanju Ministarstva u javnosti, informisanju i saradnji s medijima, što svojim svakodnevnim aktivnostima omogućava Biro za saradnju s medijima, organizaciona jedinica u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova.

  Ciljevi rada Biroa za saradnju s medijima su:

  sistematično, kontinuirano, pravovremeno i tačno informisanje javnosti (putem štampanih i elektronskih medija) o relevantnim aktivnostima Ministarstva; kreiranje i promovisanje dobre slike pripadnika policije i Ministarstva u javnosti; konstantno i sistematično praćenje javnog mnjenja, kvantiteta i kvaliteta medijskog prostora u štampanim i elektronskim medijima (domaćim i stranim) posvećenog Ministarstvu, njegovom radu, inicijativama i potezima, događajima, ključnim i rukovodećim ličnostima, analiza dobijenih podataka i njihovo korišćenje u svrhe planiranja budućih poteza i inicijativa u domenu propagande i odnosa s javnošću.

  Radi realizacije ciljeva, Biro za saradnju s medijima:

  primenjuje standardne procedure u odnosima s medijima; provera činjenice o događajima koji zahtevaju postupanje policije, na osnovu kojih priprema i objavljuje saopštenja za javnost; odgovara na zahteve novinara; organizuje redovne i vanredne konferencije za novinare na kojima obaveštava javnost o aktivnostima i pitanjima iz nadležnosti Ministarstva; omogućava i realizuje susrete predstavnika Ministarstva s predstavnicima medija; informiše javnost učešćem predstavnika Ministarstva u medijima (intervjui, izjave, gostovanja u TV i radio emisijama...);

  Prezentuje na Internetu i u internom časopisu „Policija danas“ aktivnosti Ministarstva, koje priprema Biro.

  Predstavlja aktivnosti Ministarstva, posebno preventivnog karaktera, propagandnim materijalima - plakatima, spotovima, bilbordima...; održava saradnju sa filmskim i producentskim kućama; odgovara na pitanja građana; na Internet strani e-Uprave održava servise iz nadležnosti MUP-a; učestvuje u pripremi i promovisanju preventivnih i drugih kamapanja..

  Biro svakodnevnim praćenjem objavljenih informacija o aktivnostima MUP-a u medijima, omogućava da Ministarstvo blagovremeno reaguje na netačno prezentovane informacije. Analizirajući način na koji mediji prezentuju aktivnosti MUP-a, nadležni u Ministarstvu stiču

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  8

  uvid u mišljenje javnosti, kao i probleme građana koji se odnose na rad MUP-a. Biro konstantno kontaktira sa svim portparolima iz područnih policijskih uprava.

  Prateći nove tendencije i iskustva drugih policija u Evropi i Americi, Biro je kreirao profile na Jutjubu, koji su povezani sa zvaničnom prezentacijom Ministarstva. Cilj je što bolja komunikacija s mladima, i približavanje rada policije građanima, kreiranjem ovog profila na Jutjubu pruža se mogućnost građanima da daju svoje mišljenje, komentar, predlog ili pitanje. Administracija sajta Ministarstva i Jutjub naloga vrši se u Birou za saradnju sa medijima.

  Koristeći mogućnosti Interneta, kao elektronskog medija sa najvećom korisničkom grupom na svetu, Biro je prateći nove trendove u funkcionalnosti i dizajnu, redizajnirao Internet stranu MUP-a, na kojoj korisnici mogu da se informišu o Ministarstvu, svojim pravima i postupcima za ostvarivanje prava, kako građana Srbije, tako i stranih državljana pred organima unutrašnjih poslova.

  Zahvaljujući aktivnostima zaposlenih u Birou, građani i mediji imaju stalni kontakt s Ministarstvom. Zaposleni u Birou organizovali su rad u dve smene, kao i stalna dežurstva vikendom i praznicima, radi ostvarivanja kontinuiteta informisanja.

  Nakon dugogodišnjeg izdavanja časopisa „Policajac“, zaposleni u Birou su u saradnji sa kolegama iz redakcije „Policajca“ redizajnirali izgled časopisa i dali mu novo ime „Policija danas“, koji izlazi jednom mesečno na 24 strane i štampa se u 6.500 primeraka, osim u letnjim mesecima kada izlazi u dvobroju na 32 strane. Svaki broj časopisa biće objavljen na Internet strani Ministarstva.

  Biro za pritužbe i predstavke radi na primeni propisa kojima je uređen postupak rešavanja pritužbi koje protiv policijskih službenika podnose građani i pravna lica, onda kada smatraju da su im nezakonitom ili nepravilnom radnjom policijskog službenika povređena prava ili slobode (čl.180. Zakona o policiji i Pravilnik o načinu rešavanja pritužbi).

  Biro vrši prijem i obradu pritužbi podnetih Kabinetu ministra, pruža stručnu i administrativnu podršku radu Komisije za rešavanje pritužbi u sedištu Ministartva, pruža stručnu pomoć ovlašćenim licima i komisijama za rešavanje pritužbi u organizacionim jedinicama Ministarstva, vodi propisane evidencije i izveštava Kabinet ministra o podnetim pritužbama, ostvaruje neposredne kontakte sa podnosiocima pritužbi, i obavlja druge poslove vezane za pritužbeni postupak.

  Biro svakodnevno kontaktira sa građanima i postupa po predstavkama, molbama, predlozima i drugim podnescima upućenih Kabinetu ministra, dostavljajući ih na odgovarajuće provere i, po dobijenom izveštaju, sačinjava odgovore podnosiocima. Po odobrenom zahtevu, Biro vrši prijem stranaka na razgovor.

  Biro za informacije od javnog značaja

  Vođenje upravnog postupka po zahtevima fizičkih i pravnih lica za pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže Kabinet ministra ili više organizacionih jedinica Ministarstva, u skladu sa važećim propisima; koordiniranje rada i pružanje stručne pomoći ovlašćenim licima za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u organizacionim jedinicama Ministarstva; organizovanje obuke ovlašćenih lica, rukovodilaca organizacionih jedinica i zaposlenih u Ministarstvu u oblasti primene propisa kojima se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja; izrada, objavljivanje i ažuriranje Informatora o radu Ministarstva u skladu s propisima koji to uređuju; izrada godišnjeg izveštaja Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; ostvarivanje saradnje sa Službom poverenika o informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, drugim organima javne vlasti, nevladinim organizacijama, organizacijama stručne javnosti i drugim subjektima u oblasti ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja; obavlja druge poslove po nalogu ministra i šefa Kabineta ministra.

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  9

  SEKRETARIJAT

  Sekretarijat obavlja poslove koji su od interesa za Ministarstvo u celini, odnosno čijim se vršenjem obezbeđuje nesmetan, efikasan i usklađen rad svih organizacionih jedinica u Ministarstvu, kao i stručne i druge poslove za potrebe ministra; obavlja normativno-pravne i opšte pravne poslove, kao i stambene poslove. Sekretarijat ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama.

  Sekretarijat u svom sastavu ima:

  - Odeljenje za normativne poslove, - Odeljenje za opšte pravne poslove i - Odeljenje za stambene poslove.

  Odeljenje za normativne poslove organizuje pripremne aktivnosti i u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama priprema zakone i druge propise iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova (uredbe, pravilnike, uputstva i dr.) i, s tim u vezi, stara se o njihovom potpunom i blagovremenom usklađivanju sa pravnim sistemom; daje stručna mišljenja na nacrte, odnosno predloge pravnih akata koji se dostavljaju Ministarstvu na mišljenje ili saglasnost; analizira, planira, koordinira, prati i, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama, stara se o usklađivanju propisa iz delokruga Ministarstva sa pravom EU; učestvuje u iniciranju, planiranju i vođenju pregovora za zaključivanje međunarodnih sporazuma iz oblasti policijske saradnje i drugih oblasti iz delokruga Ministarstva; ostvaruje u okviru delokruga Odeljenja saradnju i zajednički rad sa drugim ministarstvima, kao i sa drugim organima i organizacijama u Republici Srbiji na normativnim poslovima.

  Daje pravna mišljenja i u okviru delokruga Ministarstva učestvuje u radu radnih tela Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije prilikom razmatranja i pretresa zakona, uredbi i drugih akata iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova; ostvaruje uvid u pozitivno-pravnu regulativu, sistemske i druge propise sa stanovišta uređenosti pitanja iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova i predlaže preduzimanje odgovarajućih mera; vodi evidencije izrađenih propisa i donetih akata u Ministarstvu; obavlja i druge pravne poslove koje odredi ministar.

  Odeljenje za opšte pravne poslove organizuje pripremne aktivnosti i, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama, priprema opšte akte iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova (strategije, akcione planove, programe, izveštaje i dr.); daje stručna mišljenja na nacrte, odnosno predloge opštih akata koji se dostavljaju Ministarstvu na mišljenje ili saglasnost; pruža stručnu pravnu pomoć unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstva u primeni zakona i drugih propisa iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova i obavlja druge pravne poslove koje odredi ministar.

  Odeljenje za stambene poslove obavlja poslove koji se odnose na rešavanje stambenih potreba radnika Ministarstva; obezbeđuje jedinstvenu primenu propisa iz oblasti stambenih poslova i neposredno primenjuje te propise za organizacione jedinice u sedištu Ministarstva.

  Stručno usmerava rad područnih policijskih uprava u oblasti rešavanja stambenih potreba radnika; prati stambene potrebe radnika Ministarstva i, s tim u vezi, obavlja poslove u ovoj oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisom, a za potrebe organizacionih jedinica u sedištu Ministarstva vrši i sve stručne i administrativno-tehničke poslove; vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za Stambenu komisiju Ministarstva; vrši imovinsko-stambene poslove, poslove nabavke stanova i njihovo evidentiranje i uknjižavanje; vrši poslove u vezi praćenja izvršenja ugovora o izgradnji stanova i pripreme dokumentacije.

  Odeljenje za stambene poslove u svom sastavu ima: - Odsek za rešavanje stambenih potreba i - Odsek za imovinsko-stambene poslove.

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  10

  DDIIRREEKKCCIIJJAA PPOOLLIICCIIJJEE

  Direkcija policije obavlja policijske poslove koji se odnose na zaštitu života, lične i imovinske sigurnosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; otkrivanje i krivično gonjenje učinilaca krivičnih dela za koje se u skladu sa zakonom vode posebni postupci (organizovani kriminal, ratni zločini, visokotehnološki kriminal i dr); zaštitu učesnika u krivičnom postupku; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova; održavanje javnog reda i mira; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska državne granice, kontrolu kretanja i boravka u graničnom pojasu, kontrolu kretanja i boravka stranaca, ilegalnih migracija i trgovine ljudima; nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, državljanstvo, jedinstveni matični broj građana, lične karte, putne isprave, prebivalište i boravište građana, registraciju vozila i druge upravne poslove, kao i druge poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktom donetim na osnovu ovlašćenja iz zakona.

  Pored organizacionih jedinica utvrđenih ovim pravilnikom, za obavljanje poslova ministar unutrašnjih poslova obrazuje posebne i specijalne jedinice policije, operativne grupe ili druge posebne jedinice.

  Aktom o obrazovanju posebne jedinice iz stava 1. ovog člana određuju se zadaci jedinice, rokovi, dužnosti, ovlašćenja i prava pripadnika i drugi uslovi rada posebnih jedinica i način popune. Jedinica se formira od radnika Ministarstva, pomoćne policije, a po potrebi i polaznika škola unutrašnjih poslova starijih od 18 godina.

  U sedištu Direkcije policije utvrđuju se organizacione jedinice , i to: 1. Uprava kriminalističke policije, 2. Uprava policije, 3. Uprava za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, 4. Jedinica za zaštitu, 5. Uprava saobraćajne policije, 6. Uprava granične policije, 7. Uprava za upravne poslove, 8. Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, 9. Operativni centar, 10. Žandarmerija, 11. Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ), 12. Protivteroristička jedinica, 13. Helikopterska jedinica.

  Organizaciona jedinica u sedištu Direkcije policije je i Koordinaciona uprava za Kosovo i Metohiju.

  Uprava kriminalističke policije odgovorna je za stanje i organizovanje poslova na otkrivanju i suzbijanju svih oblika organizovanog kriminala, za prevenciju i suzbijanje ostalih oblika kriminala i, s tim u vezi, planira i organizuje blagovremeno informisanje i izveštavanje i koordinaciju rada službi, te sprovodi i organizuje obaveštajne i kontraobaveštajne poslove, kao i primenu operativno-tehničkih i taktičkih mera na rasvetljavanju i dokumentovanju svih krivičnih dela, u skladu sa zakonom.

  Uprava u oblasti kriminalističke tehnike vrši poslove u vezi sa otkrivanjem krivičnih dela i učinioca i obezbeđuje materijalne dokaze; vrši uvid i kontrolu u vezi sa stanjem i izvršavanjem zadataka po ovim pitanjima u područnim policijskim upravama; vrši kriminalističko-tehnička veštačenja po zahtevima područnih policijskih uprava, organa bezbednosti i VJ i pravosudnih organa; neposredno učestvuje u identifikaciji žrtava u masovnim katastrofama i elementarnim

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  11

  nepogodama; učestvuje u programiranju i nabavci opreme za potrebe područnih policijskih uprava; prati, izučava i primenjuje nove metode rada u kriminalističkoj tehnici; neposredno primenjuje protivdiverzionu tehniku u preventivne svrhe i učestvuje u rešavanju najsloženijih slučajeva i angažuje se na objektima od posebnog značaja koji se štite na osnovu odluka nadležnih organa kao i u značajnijim akcijama; pruža stručnu i drugu pomoć i vrši kontrolu nad organizovanjem i sprovođenjem mera protivdiverzione zaštite od strane područnih policijskih uprava; pruža stručnu pomoć drugim organima i organizacijama.

  Uprava obavlja poslove iz oblasti suzbijanja kriminaliteta sa elementom inostranosti i neposredno vrši poslove koji proističu iz međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova; sprečava i otkriva krivična dela i učinioce sa elementom inostranosti; izvršava ekstradicije; ostvaruje saradnju sa stranim policijskim organima i međunarodnim organizacijama na praćenju i suzbijanju kriminaliteta sa elementom inostranosti; učestvuje u ostvarivanju međunarodne krivično-pravne pomoći; obavlja funkcije Centralnog nacionalnog biroa Međunarodne kriminalističke policije – INTERPOL.

  Izvršava bilateralne i multilateralne međunarodne ugovore u oblasti suzbijanja kriminaliteta.Uprava planira, organizuje i sprovodi sve mere i radnje na otkrivanju, suzbijanju, dokumentovanju i procesuiranju krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala.

  U skladu sa težišnim zadacima, radi uspešnog i efikasnog suzbijanja i otkrivanja svih oblika organizovanog kriminala, ostvaruje punu i potpunu saradnju sa pravosudnim i drugim državnim organima nadležnim za suzbijanje organizovanog kriminala i sa relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama. Ažurno i blagovremeno postupa po svim zahtevima vezanim za nove pojavne oblike organizovanog kriminala, pre svega u oblasti organizovanog finansijskog kriminala, korupcije, trgovine ljudima, narkomanije, visokotehnološkog kriminala. Ostvaruje punu saradnju i neophodnu koordinaciju rada, pre svega u pogledu pravovremene razmene informacija i podataka, sa drugim organizacionim jedinicama u sedištu i sa područnim policijskim upravama. Uprava takođe, obavlja i poslove finansijskih istraga vezanih za otkrivanje imovine proistekle iz krivičnog dela za koja se u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, iste mogu sprovoditi po službenoj dužnosti ili nalogu javnog tužioca.

  Uprava obavlja poslove koji se odnose na: prikupljanje informacija i obezbeđivanje dokaza o krivičnim delima protiv čovečnosti i međunarodnog prava lišavanje slobode osumnjičenih lica, identifikacije svedoka i druga postupanja po zahtevima Tužilaštva za ratne zločine i Suda; rešavanje sudbine nestalih lica sa područja bivše Jugoslavije, prikupljanje informacija o krivičnim delima u odnosu na nestala lica, kao i učestvovanje u pronalaženju masovnih grobnica i pojedinačnih grobova; preduzimanje mera i radnji radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja učiniocima ratnih zločina i, s tim u vezi, postupa po nalozima Međunarodnog krivičnog tribunala za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine i nadležnim organima u Republici Srbiji.

  Uprava prati stanje, objedinjava, usmerava i usklađuje aktivnosti na prevenciji i sprečavanju i otkrivanju krivičnih dela i njihovih izvršilaca; usmerava i usklađuje rad područnih policijskih uprava na prevenciji i suzbijanju kriminaliteta u Republici, pruža im stručnu pomoć i neposredno se uključuje u rasvetljavanje najtežih i najsloženijih krivičnih dela; stara se o zakonitom i efikasnom delovanju područnih policijskih uprava na prevenciji, sprečavanju i suzbijanju ostalih oblika kriminaliteta i o unapređenju metodologije operativnog rada; ostvaruje uvid u kontrolu i rad i postupanje područnih policijskih uprava u oblasti prevencije, otkrivanja i suzbijanja kriminaliteta, i na osnovu toga ih usmerava i daje im uputstva za rad; prati stanje i kretanje kriminaliteta i informiše područne policijske uprave o pojedinim oblicima kriminaliteta i nalaže mere za njihovo suzbijanje; analizira aktivnost područnih policijskih uprava u operativnom radu nad određenim kategorijama lica u pritvoru i lica na izdržavanju kazne ili vaspitno-popravne mere; prati aktivnost područnih policijskih uprava u vršenju potražne delatnosti i operativne kontrole.

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  12

  Prati primenu propisa u oblasti suzbijanja kriminaliteta i inicira njihove izmene i donošenje novih.

  Po nalogu, vrši nadzor i kontrolu zakonitosti rada osnovnih, unutrašnjih, područnih i drugih organizacionih jedinica Ministarstva i ispituje i daje ocene određenih pojava, događaja, slučajeva zloupotreba u službi i drugo; o nađenom stanju podnosi izveštaj i predlaže odgovarajuće mere; po nalogu, neposredno postupa po zahtevima tužilaštva i sudova o prikupljanju potrebnih obaveštenja, pritužbama, predstavkama, prijavama i predlozima građana, drugih organa i organizacija koje se odnose na rad organizacionih jedinica i radnika Ministarstva.

  Uprava obavlja poslove vezane za prikrivenog islednika i poslove ciljanih potraga.

  Uprava obavlja poslove praćenja i istraživanja pojava verski i etnički motivisanog terorizma.

  Uprava kriminalističke policije u svom sastavu ima:

  - Odeljenje za operativnu analitiku, - Odeljenje za praćenje i istraživanje pojava terorizma, - Odsek za kontraobaveštajne poslove, - Odeljenje za opservaciju i dokumentovanje, - Grupu za poslove kriminalističke psihologije i poligrafska ispitivanja, - Službu za borbu protiv organizovanog kriminala, - Službu za suzbijanje kriminala, - Službu za otkrivanje ratnih zločina, - Službu za specijalne istražne metode, - Službu za kriminalističko-obaveštajne poslove i prikrivene islednike - Nacionalni kriminalističko-tehnički centar.

  Odeljenje za operativnu analitiku u svom sastavu ima: Odsek za operativnu analitiku, Odsek za operativne evidencije i dokumentaciju i Odsek za softversku podršku.

  Odeljenje za praćenje i istraživanje pojava terorizma u svom sastavu ima: Odsek za praćenje i istraživanje etnički motivisanog terorizma i Odsek za praćenje i istraživanje verski motivisanog terorizma.

  Odeljenje za opservaciju i dokumentovanje u svom sastavu ima: Odsek za opservaciju, Odsek za eksploataciju i održavanje opreme i Odsek za lišenja slobode i privođenja.

  Služba za borbu protiv organizovanog kriminala u svom sastavu ima: Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika, Odeljenje za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Odeljenje za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, Odeljenje za operativne telekomunikacije, stalno dežurstvo i obezbeđenje i Jedinicu za finansijske istrage.

  Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika u svom sastavu ima: Odsek za suzbijanje krijumčarenja kokaina, heroina, marihuane i kanabisa, Odsek za suzbijanje sintetičkih droga i zloupotreba sa prekursorima, Odsek za koordinaciju, razmenu informacija i operativni rad i Odsek za operativnu podršku.

  Odeljenje za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala u svom sastavu ima: Odsek za suzbijanje pranja novca, Odsek za suzbijanje falsifikovanja novca i drugih sredstava plaćanja i Odsek za suzbijanje korupcije.

  Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u svom sastavu ima: Odsek za suzbijanje elektronskog kriminala i Odsek za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine.

  Odeljenje za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala u svom sastavu ima: Odsek za suzbijanje otmica, iznuda i ucena sa elementima organizovanog kriminala, Odsek za suzbijanje trgovine i krijumčarenja ljudi, Odsek za suzbijanje krijumčarenja oružja i opasnih materija, Odsek za suzbijanje krijumčarenja kulturnih dobara i Odsek za suzbijanje organizovanog međunarodnog krijumčarenja motornih vozila.

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  13

  Odeljenje za operativne telekomunikacije, stalno dežurstvo i obezbeđenje u svom sastavu ima: Odsek za operativne telekomunikacije i kriptozaštitu i Odsek za stalno dežurstvo i obezbeđenje.

  Jedinica za finansijske istrage u svom sastavu ima Odeljenje za finansijske istrage organizovanog kriminala i Odeljenje za poslove planiranja i koordinacije finansijskih istraga.

  Odeljenje za poslove planiranja i koordinacije finansijskih istraga u svom sastavu ima: Odsek za poslove planiranja i koordinacije finansijskih istraga i odseke za poslove finansijskih istraga u: Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Šapcu, Užicu, Boru, Novom Sadu i Zrenjaninu.

  Služba za suzbijanje kriminala u svom sastavu ima: Odeljenje za suzbijanje privrednog kriminala i Odeljenje za suzbijanje opšteg kriminala.

  Odeljenje za suzbijanje privrednog kriminala u svom sastavu ima: Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti proizvodnje, zaštite životne sredine i istraživanja požara i havarija, Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti vanprivrede i usluga, Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti finansija, ostalih novčanih tokova i falsifikovanja novca i Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti prevara u privrednom poslovanju i intelektualne svojine.

  Odeljenje za suzbijanje opšteg kriminala u svom sastavu ima: Odsek za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata, Odsek za suzbijanje imovinskih delikata, Odsek za prevenciju i suzbijanje delikata opojnih droga, Odsek za potražnu delatnost i operativni nadzor u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija i Odsek za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije.

  Služba za otkrivanje ratnih zločina u svom sastavu ima: Odeljenje za otkrivanje krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava i traganje za nestalim licima i Odeljenje za saradnju sa Haškim tribunalom, analitičko-obaveštajne poslove i dokumentovanje.

  Odeljenje za otkrivanje krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava i traganje za nestalim licima u svom sastavu ima: Odsek za otkrivanje krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava i Odsek za traganje za nestalim licima.

  Odeljenje za saradnju sa Haškim tribunalom, analitičko-obaveštajne poslove i dokumentovanje u svom sastavu ima: Odsek za saradnju sa Haškim tribunalom i Odsek za analitičko-obaveštajne poslove i dokumentovanje.

  Služba za specijalne istražne metode u svom sastavu ima: Odeljenje za konvencionalni nadzor, Odeljenje za elektronski nadzor i Odeljenje za eksploataciju i prezentaciju mera.

  Odeljenje za konvencionalni nadzor u svom sastavu ima: Odsek za koordinaciju i praćenje operacija i Odsek za tehničku podršku operacija.

  Odeljenje za elektronski nadzor u svom sastavu ima: Odsek za elektronski nadzor telekomunikacija, Odsek za primenu operativno-tehničkih sredstava fizičkog nadzora, Odsek za obezbeđivanje i analizu elektronskih dokaza i elektronska forenzička veštačenja i Odsek za komandno-kontrolni centar.

  Odeljenje za eksploataciju i prezentaciju mera u svom sastavu ima: Odsek operativno-tehničkog centra i Odsek za eksploataciju i prezentaciju.

  Služba za kriminalističko-obaveštajne poslove i prikrivene islednike u svom sastavu ima: Odeljenje za kriminalističko-obaveštajne poslove i Odeljenje za prikrivene islednike.

  Odeljenje za kriminalističko-obaveštajne poslove u svom sastavu ima odseke za kriminalističko-obaveštajne poslove u: Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Valjevu, Požarevcu, Novom Sadu, Pančevu, Subotici i Užicu.

  Odeljenje za prikrivene islednike u svom sastavu ima: Odsek za pripremu operacija prikrivene islednike i Odsek za realizaciju operacija prikrivenih islednika.

  Nacionalni kriminalističko-tehnički centar u svom sastavu ima: Odeljenje za DNK analizu i vođenje zbirki DNK profila, Odeljenje za veštačenje, Odsek za registraciju i identifikaciju lica i

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  14

  NN leševa putem AFIS/FIS i fotorobot, Odsek za sudsko-medicinska i biološka istraživanja i veštačenja, odseke za KTC u Nišu i Novom Sadu sa dve grupe u svom sastavu i jednu grupu.

  Odeljenje za veštačenje u svom sastavu ima: Odsek laboratorije za fizičkohemijska i toksikološka veštačenja i Odsek laboratorije za fizička veštačenja i jednu grupu.

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  15

  ORGANIZACIONA ŠEMA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SEDIŠTU MINISTARSTVA

  DIREKCIJA POLICIJE

  UPRAVA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

  NAČELSTVO UPRAVE

  SLUŽBA ZA BORBU PROTIV

  ORGANIZOVANOG KRIMINALA

  ODELJENJE ZA SUZBIJANJE

  KRIJUMČARENJA NARKOTIKA

  ODELJENJE ZA SUZBIJANJE

  ORGANIZOVANOG FINANSIJSKOG

  KRIMINALA

  ODELJENJE ZA SUZBIJANJE

  ORGANIZOVANOG OPŠTEG KRIMINALA

  ODELJENJE ZA BORBU PROTIV

  VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

  ODELJENJE ZA OPERATIVNE

  TELEKOMUNIKACIJE,STALNO

  DEŽURSTVO I OBEZBEĐENJE

  JEDINICA ZA FINANSIJSKE

  ISTRAGE

  SLUŽBA ZA SUZBIJANJE KRIMINALA

  ODELJENJE ZA SUZBIJANJE

  PRIVREDNOG KRIMINALA

  ODELJENJE ZA SUZBIJANJE OPŠTEG

  KRIMINALA

  POLICIJSKA UPRAVA ZA GRAD

  BEOGRAD UKP 1-12 OKP

  PODRUČNE POLICIJSKE UPRAVE

  OKP 2-27

  KOORDINACIONA UPRAVA ZA KiM

  POLICIJSKE UPRAVE 1-7 OKP

  SLUŽBA ZA OTKRIVANJE

  RATNIH ZLOČINA

  ODELJENJE ZA OTKRIVANJE KR.

  DELA PROTIV ČOVEČNOSTI

  MEĐUNARODNOG PRAVA I TRAGANJA

  ZA NESTALIM LICIMA

  ODELJENJE ZA SARADNJU SA

  HAŠKIM TRIBUNALOM, ANALITIČKO-

  OBAVEŠTAJNE POSLOVE I

  DOKUMENTOVANJE

  SLUŽBA ZA SPECIJALNE

  ISTRAŽNE METODE

  ODELJENJE ZA KONVENCIONALNI

  NADZOR

  ODELJENJE ZA ELEKTRONSKI

  NADZOR

  ODELJENJE ZA EKSPLOATACIJU I

  PREZENTACIJU MERA

  SLUŽBA ZA KRIM.-OBAVEŠTAJNE

  POSLOVE I PRIKRIVENE ISLEDNIKE

  ODELJENJE ZA KRIMINALISTI. OBAVEŠTAJNE

  POSLOVE

  ODELJENJE ZA PRIKRIVENE ISLEDNIKE

  ODELJENJE ZA OPERATIVNU ANALITIKU

  ODELJENJE ZA PRAĆENJE I

  ISTARŽIVANJE TERORIZMA

  ODELJENJE ZA OPSERVACIJU I

  DOKUMENTOVANJE

  NACIONALNI KRIMINALISTIČKO TEHNIČKI CENTAR

  GRUPA ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE

  PSIHOLOGIJE I POLIGRAFSKO ISPITIVANJE

  ODELJENJE ZA DNK ANALIZU I VOĐENJE ZBIRKI DNK PROFILA

  ODELJENJE ZA VEŠTAČENJE

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  16

  Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju odgovorna je za stanje i organizaciju razmene informacija koje se odnose na suzbijanje kriminala sa elementom inostranosti u skladu sa domaćim propisima i međunarodno preuzetim obavezama na osnovu članstva u međunarodnim organizacijama ili na osnovu potpisanih međunarodnih ugovora. Uprava je nadležna za komunikaciju i razmenu informacija sa: INTERPOL-om, EVROPOL-om, SEKI (SELEK) Centrom, FRONTEKS-om. OLAF-om. SIRENA-SIS biroom, oficirima za vezu policija drugih država na osnovu ugovora o međunarodnoj policijskoj saradnji u oblasti suzbijanja kriminala iz delokruga Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i za međunarodnu saradnju ustanovljenu na osnovu Sporazuma sa Ministarstvom finansija (Uprava za sprečavanje pranja novca, Uprava carina i Poreska uprava), Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom. Uprava je odgovorna i za odgovorna je za: razmenu informacija i međusobnu komunikaciju „oficira za vezu“ drugih ministarstava; razmenu informacija i način postupanja sa stranim „oficirima za vezu“ detaširanih u našoj zemlji ili nadležnih za saradnju sa Srbijom i usmeravanje i nadzor nad protokom – razmenom informacija između državnih organa i međunarodnih partnera u skladu sa ovlašćenjima i nadležnostima koje ima u domaćem pravnom sistemu i standardima EU.

  Uprava vrši funkciju Nacionalnog centralni biro INTERPOL-a; nacionalne jedinice EVROPOL-a i Biroa Sirene.

  Uprava je kontakt tačka za saradnju: sa SEKI (SELEK) Centrom i sa drugim organizacijama nakon prijema u članstvo ili potpisivanja ugovora (OLAF, FRONTEKS, i dr.).

  Uprava vrši poslove u skladu sa strateškim i operativnim dokumentima definisanim od strane Direkcije policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Vlade Srbije, na planu međunarodne operativne policijske saradnje.

  Uprava vrši saradnju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i ovlašćenjima definisanim u Zakonu o policiji, Zakonik o krivičnom postupku i drugim zakonima koji regulišu poslove suzbijanja kriminaliteta.

  Pored napred navedenog delokruga Uprava obavlja i sledeće poslove: - doprinosi poboljšanju međunarodne saradnje u oblasti suzbijanja kriminala na operativnom i

  strateškom nivou radi efikasnije borbe protiv međunarodnog organizovanog kriminala, a posebno organizovanog kriminala na nacionalnom nivou;

  - učestvuje u izradi nacionalnih strategija koje se odnose na suzbijanje kriminala , sačinjava operativne izveštaje i procene;

  - daje savete, preporuke i mišljenja u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima i preuzetim međunarodnim obavezama, upoznaje nadležne državne organe sa primerima najbolje prakse i inovativnim rešenjima u međunarodnoj saradnji u oblasti suzbijanja kriminala;

  - ima aktivnu ulogu u međunardnim projektima koji se odnose na međunarodnu saradnju u oblasti suzbijanja kriminala;

  - poslove raspisivanja međunarodnih poternica, međunarodnih objava za licima i predmetima, poslove realizacije ekstradicija i transfera osuđenih lica, postupanje po zahtevima domaćih i inostranih pravosudnih organa u poslovima međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima;

  - zaštitu međunarodnih baza podataka i obezbeđenje sigurnih linkova za korišćenje baza podataka, dodelu korisničkih šifara i određivanja nivoa pristupa bazama, edukacija korisnika baza podataka i dodela sertifikata za korišćenje;

  - unos, ažuriranje i brisanje podataka transferisanih iz nacionalnih baza podataka u međunarodne baze podataka;

  - planira, priprema, organizuje i koordinira operativni rad naših „oficira za vezu“ u inostranstvu; - poslove kriminalističko-obaveštajnog rada, kao deo kriminalističko-obaveštajnog sistema

  Direkcije policije. Prilikom obrade informacija dužna je da se pridržava pravila i standarda o zaštiti ličnih podataka i tajnosti podataka definisanim nacionalnim zakonodavstvom i i

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  17

  preuzetim međunarodnim obavezama na osnovu članstva u međunarodnim organizacijama, ratifikovanim konvencijama i protokolima i potpisanim bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima u oblastima policijske i pravosudne saradnje;

  - planira, organizuje i koordinira zajedničke međunarodne policijske akcije, zajedničke istražne timove, organizuje zajedničke sastanke, seminare i konferencije u cilju jačanja kapaciteta policijskih službi radi suzbijanja kriminaliteta;

  - učestvuje u nastavnim aktivnostima obrazovnih ustanova u vidu predavanja i obuke policijskih kadrova;

  - daje stručno mišljenja, komentare i učestvuje u pregovorima za zaključivanje bilateralnih ugovora o policijskoj saradnji;

  - zaprima i vodi evidencije presuda dostavljenih od strane Viših sudova radi vođenje centralne evidencije, a u cilju sprovođenja postojećih konvencija za krivična dela falsifikovanja novca, ilegalne trgovine drogom i psihotropnim supstancama, pranja novca, terorizma, organizovanog kriminala, teških zločina i krivičnog dela trgovine ljudima;

  - implementira međunarodne standarde vezane za formiranje, vođenje i zaštitu baza podataka koje ne postoje na nacionalnom nivou, a čije je postojanje uslov za članstvo u organizacijama ili neophodne u skladu sa preduzetim međunarodnim obavezama;

  - implementira međunarodne standarde vezano za forme i metodologije postupanja, inovativna rešenja i procedure kroz implementaciju na nacionalnom nivou;

  - učestvuje u poslovima evropskih integracija u obimu ustanovljenom delokrugom rada; -ostvaruje odnose sa javnošću, saradnju sa medijima, daje saopštenja, intervjue i slično, uz

  prethodno konsultovanje i saglasnost Biroa sa saradnju sa medijima.

  Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju u svom sastavu ima:

  - Odeljenje za poslove INTERPOL-a; - Odeljenje za poslove EVROPOL-a; - Odeljenje za koordinaciju ostalih oblika međunarodne saradnje; - Odeljenje za upravljanje informacijama.

  Odeljenje za poslove INTERPOL-a ostvaruje opštu saradnju sa Međunarodnom organizacijom kriminalističke policije INTERPOL i nacionalnim centralnim biroima INTERPOL-a u inostranstvu. Koristi zaštićene sisteme za komunikaciju i razmenu podataka sa Generalnim sekretarijatom INTERPOL-a i nacionalnim centralnim biroima. Ima pristup bazama podataka INTERPOL-a i bazama podataka MUP-a R Srbije. Koordinira i neposredno učestvuje u realizaciji kriminalističko-operativnih akcija sa inoelementom. Prikuplja, obrađuje, analizira i razmenjuje informacije dobijene od državnih organa i institucija u zemlji, inostranih policijskih službi i međunarodnih organizacija; prati bezbednosno interesantne trendove i pojave i učestvuje u izradi studijsko-analitičkih materijala iz oblasti suzbijanja opšteg i organizovanog kriminala sa elementom inostranosti. Vrši stručne poslove međunarodnih potraga za licima, sprovodi postupak ekstradicije i transfera osuđenih lica u okviru delokruga Ministarstva, prati i suzbija krivična dela koja se odnose na falsifikovanje ličnih i poslovnih dokumenata, međunarodnu trgovinu ukradenim i utajenim vozilima, ilegalne migracije i trgovine ljudima, krivičnih dela protiv života i tela, identifikaciju lica, falsifikovanje domaćeg i stranog novca, pranja novca i drugih oblika ilegalnih finansijskih tokova, finansijskog kriminala, korupcije i ekološkog kriminala.

  Obavlja poslove praćenja i suzbijanja svih vidova terorizma i ekstremizma, ilegalnog prometa droge, oružja i drugih oblika nedozvoljene trgovine.

  Učestvuje u realizaciji međunarodne krivičnopravne pomoći i daje stručno mišljenje na bilateralne i multilateralne ugovore, domaće propise iz oblasti unutrašnjih poslova i međunarodne saradnje, učestvuje u izradi i pripremi stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa i opštih akata i materijala koji se dostavljaju na mišljenje, izrađuje redovne i vanredne izveštaje i planove rada.Priprema materijale i učestvuje u izradi drugih opštih akata, planova, strategija i projekata. Stara se o poštovanju i primeni međunarodnih standarda i protokola u radu.

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  18

  Odeljenje organizuje i izvodi osnovnu obuku za policijske službenike Uprave i Ministarstva, a po potrebi i za pripadnike drugih državnih organa i institucija.

  Odeljenje za poslove EVROPOL-a ostvaruje opštu saradnju sa Evropskom policijskom kancelarijom EVROPOL i nacionalnim jedinicama EVROPOL-a u inostranstvu. Koristi zaštićeni sistem za komunikaciju i razmenu podataka sa EVROPOL-om i nacionalnim jedinicama. Ima pristup bazama podataka EVROPOL-a i bazama podataka MUP-a R Srbije. Koordinira i neposredno učestvuje u realizaciji kriminalističko-operativnih akcija sa inoelementom. Prikuplja, obrađuje, analizira i razmenjuje informacije dobijene od državnih organa i institucija u zemlji, inostranih policijskih službi i međunarodnih organizacija; prati bezbednosno interesantne trendove i pojave i učestvuje u izradi strateških i operativnih analitičkih materijala iz oblasti suzbijanja kriminaliteta sa elementom inostranosti. Podržava aktivnosti policije i drugih državnih organa i institucija u borbi protiv nedozvoljene trgovine drogom, ilegalne migracije i trgovine ljudskim bićima, krivičnih dela protiv života i tela, terorizma, falsifikovanja stranog i domaćeg novca i drugih sredstava plaćanja, ilegalne trgovine motornim vozilima, pranja novca i korupcije, finansijskog i visokotehnološkog kriminala kao i drugih oblika organizovanog kriminala sa inoelementom. Obezbeđuje potrebne ekspertize i stručnu podršku za kriminalističke istrage. Daje stručno mišljenje na bilateralne i multilateralne ugovore, domaće propise iz oblasti unutrašnjih poslova i međunarodne saradnje, učestvuje u izradi i pripremanju stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa i opštih akata i materijala koji se dostavljaju na mišljenje i u pripremanju drugih opštih akata. Odeljenje organizuje i izvodi osnovnu obuku za poslove iz svoje nadležnosti za policijske službenike Uprave i Ministarstva, a po potrebi i za pripadnike drugih državnih organa i institucija.

  Odeljenje za koordinaciju ostalih oblika međunarodne saradnje ostvaruje opštu saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama FRONTEKS, OLAF, UNODC i ostalim međunarodnim i regionalnim organizacijama i inicijativama u čijem radu učestvuje i naša zemlja, a koje su usmerene na saradnju u oblasti sprečavanja i suzbijanja organizovanog kriminala u međunarodnim razmerama. Odeljenje učestvuje u unapređenju bilateralne saradnje koja se ogleda u koordinaciji saradnje sa inostranim policijskim oficirima za vezu, koordinaciji i usmeravanju rada oficira za vezu u inostranstvu i koordinaciji i usmeravanju rada međuresornih oficira za vezu. Koristi zaštićene sisteme za komunikaciju i razmenu podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama i službama. Ima pristup nacionalnim i međunarodnim bazama podataka. Koordinira i neposredno učestvuje u realizaciji kriminalističko-operativnih akcija sa inoelementom. Prikuplja, obrađuje, analizira i razmenjuje informacije dobijene od državnih organa i institucija u zemlji, inostranih policijskih službi i međunarodnih organizacija; prati bezbednosno interesantne trendove i pojave i učestvuje u izradi studijsko-analitičkih materijala iz oblasti suzbijanja opšteg i organizovanog kriminala sa elementom inostranosti.Učestvuje u realizaciji međunarodne krivičnopravne pomoći i daje stručno mišljenje na bilateralne i multilateralne ugovore, domaće propise iz oblasti unutrašnjih poslova i međunarodne saradnje, učestvuje u izradi i pripremi stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa i opštih akata i materijala koji se dostavljaju na mišljenje, izrađuje redovne i vanredne izveštaje i planove rada. Priprema materijale i učestvuje u izradi drugih opštih akata, planova, strategija i projekata. Stara se o poštovanju i primeni međunarodnih standarda i protokola u radu. Odeljenje organizuje i izvodi osnovnu obuku za policijske službenike Uprave i Ministarstva, a po potrebi i za pripadnike drugih državnih organa i institucija.

  Odeljenje za upravljanje informacijama vrši poslove stalnog dežurstva 24/7 (frontdesk), taktičko-koordinacionog i informativnog centra. Organizuje funkcionisanje i eksploataciju telekomunikacionog i informacionog sistema, projektovanje i osnovno tehničko i informatičko održavanje. Koristi i opslužuje zaštićene komunikacione sisteme međunarodnih policijskih organizacija INTERPOL-a, EVROPOL-a, SEKI Centra,SIRENE (SIS).

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  19

  Ima pristup, koristi, opslužuje i ažurira interne, nacionalne i međunarodne baze podataka.Sprovodi koordiniran način komunikacije Uprave sa organizacionim jedinicama unutar MUP-a RSrbije i između drugim državnih organizacija i institucija.

  Odeljenje u procesu upravljanja informacijama reguliše upotrebu i slanje podataka, poslove koji se odnose na vršenje dokumentalističke i automatske obrade podataka, izradu statističkih pregleda, vođenje propisanih internih, nacionalnih i međunarodnih evidencija, osigurava prijem i prosleđivanje informacija i poruka putem bezbednih elektronskih komunikacija, vrši poslove primarne trijaže i obrade podataka kao i neposredno postupanje na zahteve domaćih i stranih policijskih organizacija i oficira za vezu u hitnim situacijama ili po potrebi. Upravljanjem informacijama Odeljenje reguliše kretanje informacija na internom i eksternom nivou, definiše rukovođenje radnim tokovima, obezbeđuje poštovanje pravila o zaštiti i tajnosti podataka., kontrolu primene kodova za procenu i postupanje radi dopunske zaštite izvora informacija, obezbeđuju sigurnost informacija i osigurava da informacija bude obrađena uz poštovanje propisanih standarda i procedura u međunarodnoj policijskoj saradnji.

  Odeljenje snabdeva korisnike informacijama iz internih, nacionalnih i baza podataka međunarodnih policijskih organizacija kojima ima pristup. Procesom prikupljanja, procenjivanja, upoređenja, analizom i slanjem unapređenih informacija pruža podršku kriminalističkim istragama i izradi strateških i operativnih analiza. Obezbeđuje neophodne informacije za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave. Vodi interne evidencije, unosi i ažurira podatke u interne, nacionalne i međunarodne baze podataka. Odeljenje organizuje i izvodi osnovnu obuku za poslove iz svoje nadležnosti za policijske službenike Uprave i Ministarstva a po potrebi i za pripadnike drugih državnih organa i institucija.

  Odeljenje za upravljanje informacijama u svom sastavu ima: - Odsek za komunikacije i - Odsek za obradu podataka.

  Uprava policije odgovorna je za stanje i spremnost organizacionih jedinica i uniformisanih ovlašćenih službenih lica (u daljem tekstu: policajaca) u područnim policijskim upravama i drugim organizacionim jedinicama policije na poslovima zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, javnog reda i mira, dežurstva i drugih poslova koji se vrše u okviru sektorskog načina rada i za unapređenje i organizovanje poslova policije.

  S tim u vezi, Uprava policije prati, usmerava, usklađuje i koordinira rad, procenjuje stanje, predlaže i nalaže mere za unapređenje operativno-preventivnog rada, metodologije i taktike postupanja u vršenju poslova i u primeni ovlašćenja, zakonitosti i primeni ovlašćenja i discipline u radu, naoružavanja i opremanja organizacionih jedinica policije; učestvuje u izradi planova i programa, realizaciji stručnog i drugog osposobljavanja i usavršavanja.

  Uprava policije prati, proučava i predlaže mere za unapređenje organizacije i metodologije rada policije i proučava, usmerava, koordinira i nadzire funkcionisanje policije. Predlaže izmene i dopune postojećih i inicira donošenje novih propisa koji se odnose na organizaciju, ustrojstvo i funkcionisanje jedinica policije. Prati rad i predlaže poboljšanje organizacije i funkcionisanja jedinica policije. Predlaže, organizuje, prati i nadzire preventivni i problemski orijentisani rad pripadnika policije. Organizuje i stara se o ostvarivanju i razvoju preventivnih oblika rada pripadnika policije. Planira, organizuje, koordinira i stara se o uspostavljanju i razvoju modela rada “Policija u zajednici” u jedinicama policije na području Republike. Prati, analizira i predlaže mere za unapređenje rada policije u skladu sa savremenim standardima policijskog rada. Ostvaruje i unapređuje saradnju sa drugim državnim organima, subjektima zajednice, sredstvima javnog informisanja i drugim organizacijama radi razmene iskustava i unapređenja rada pripadnika policije.

  Uprava policije organizuje i po potrebi učestvuje u neposrednom vršenju poslova: sprečavanja narušavanja i uspostavljanja u većem obimu narušenog javnog reda i mira i pojačanih mera bezbednosti na sportskim priredbama i drugim javnim okupljanjima građana, u skladu sa

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  20

  propisima o javnom redu i miru, okupljanju građana i sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, zaštite lične i imovinske sigurnosti i spasavanja ljudi u elementarnim nepogodama i drugim vanrednim događajima i drugih poslova u slučajevima koji zahtevaju objedinjen rad i angažovanje većeg broja radnika i jedinica policije. Odobrava i pruža pomoć državnim organima i pravnim licima sa javnim ovlašćenjima, na njihov zahtev, radi omogućavanja sprovođenja izvršenja njihovih izvršnih odluka, ako se pri izvršenju tih odluka osnovano očekuje otpor. U saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva, učestvuje u izvršavanju najsloženijih bezbednosnih zadataka u slučajevima pobuna, barikadiranja, otmica ličnosti i prevoznih sredstava, držanja talaca, oružanih napada na objekte i ličnosti, pružanja oružanog otpora i u drugim slučajevima težeg ugrožavanja bezbednosti i u elementarnim nepogodama. Pruža stručnu pomoć u vršenju poslova, nalaže mere i vrši kontrolu rada organizacionih jedinica policije Ministarstva.

  Uprava policije postupa po zahtevima tužilaštva i sudova o prikupljanju potrebnih obaveštenja, pritužbama, predstavkama, prijavama i predlozima građana, drugih organa i organizacija koje se odnose na rad organizacionih jedinica i radnika u sedištu Ministarstva.

  Utvrđuje tačnost navoda, zakonitost i pravilnost postupka, ispituje zloupotrebe i prekoračenja ovlašćenja i druga devijantna ponašanja u službi i van nje i predlaže dalji postupak (krivični, prekršajni, disciplinski sa ili bez mere udaljenja).

  Uprava policije organizuje i sprovodi pripreme za odbranu i rad u slučaju neposredne ratne opasnosti i u ratu.

  Utvrđuje organizaciju i ukupni brojni sastav policije u slučaju neposredne ratne opasnosti i u ratu. Organizuje i sprovodi mere bezbednosti i obavlja poslove zaštite objekata od posebnog značaja.

  U skladu sa propisima, vrši određene poslove u saradnji sa centrima za obaveštavanje. Organizuje, priprema i planira upotrebu materijalno-tehničkih sredstava policije u ratu, u slučaju neposredne ratne opasnosti i vanrednog stanja.

  Izrađuje dokumente plana odbrane Republike iz nadležnosti Ministarstva. Planira i organizuje obučavanje i opremanje pomoćne policije, u skladu sa zakonom.

  Uprava policije neposredno učestvuje u planiranju, organizovanju i izvođenju specijalističkih obuka i obuka jedinica i policajaca za upotrebu i korišćenje hemijskih i zaštitnih sredstava, specijalnih vozila, sredstava prinude i drugih sredstava specijalne namene. Predlaže i učestvuje u pripremi za donošenje akata o organizaciji, ustrojstvu, unutrašnjim odnosima, radu, stručnom osposobljavanju i opremanju jedinica policije. Preduzima mere i na jedinstven način prati i predlaže uređivanje opštih pitanja za sve jedinice i policajce koje se odnose na: jedinstveno programiranje opšte stručne obuke, planiranje, nabavke i unifikaciju vrste, izgleda i načina nošenja uniforme, naoružanja i lične i posebne opreme policajaca, red, disciplinu, unutrašnje odnose u jedinicama policije i na odnose policajaca prema građanima.

  Uprava policije u svom sastavu ima:

  - Odeljenje za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici, - Odeljenje za JRM i ostale poslove policije, - Odeljenje za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama – Nacionalni fudbalski

  informacioni centar, - Odeljenje za posebne akcije, interventne jedinice policije, odbrambene pripreme i sastav

  pomoćne policije, - Odeljenje za kontrolu zakonitosti u radu i - Odeljenje za praćenje i planiranje popune, obuku i opremanje policije.

  Odeljenje za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici u svom sastavu ima: Odsek za organizaciju i razvoj policije, Odsek za prevenciju i Odsek za rad policije u zajednici. Odeljenje

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  21

  za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici, radi na unapređenju organizacije, metoda rada i funkcionisanja policije; učestvuje u izmeni i dopuni postojećih i u donošenju novih propisa koji se odnose na organizaciju i funkcionisanje policije; planira; nadzire i kontroliše preventivni i problemski orijentisan rad policije i učestvuje u organizaciji i razvijanju preventivnih poslova policije i modela rada ''Policija u zajednici" uspostavljanjem i realizovanjem projekata iz ove oblasti.

  Odeljenje za JRM i ostale poslove policije u svom sastavu ima: Odsek za javni red i mir, Odsek za javne skupove i Odsek za praćenje rada policije po kriminalitetu, asistencije i ostale poslove policije. Odeljenje za javni red i mir ostale poslove policije, prati stanje javnog reda i mira, ukazuje na nove pojavne oblike narušavanja i na osnovu analitičko-statističkih pokazatelja koordinira i usmerava aktivnost policije na sprečavanju vršenja prekršaja;planira, realizuje i prati preventivno i operativno pokrivanje objekta i mesta u kojima najčešće dolazi do težih oblika narušavanja javnog reda i mira od strane lica koja su sklona vršenju prekršaja, radi zaštite života i lične sigurnosti građana i sprečavanja vršenja krivičnih dela i prekršaja sa elementom nasilja.Prati, analizira i predlaže neophodne mere i radnje u vezi sprečavanja narušavanja javnog reda i mira u većem obimu; planira, organizuje i po potrebi neposredno se uključuje kod praćenja i obezbeđenja masovnijih i bezbednosno složenijih javnih skupova, gde je moguće ispoljavanje nasilja ili narušavanje javnog reda i mira u većem obimu (obustave rada, štrajkovi, protestna okupljanja građana, blokade saobraćajnica, sportske, kulturne i druge manifestacije).

  Planira, organizuje i preduzima mere radi ostvarivanja kontakata sa rukovodstvom sportskih klubova-društava i upozorava ih na odgovornost za nedozvoljene oblike ponašanja navijača - članova klubova, na moguće posledice i od njih zahteva preduzimanje potrebnih mera za suzbijanje takvih ponašanja; planira; analizira, organizuje, objedinjuje i unapređuje rad uniformisanog sastava policije na poslovima suzbijanja, otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela; prati, koordinira i usmerava aktivnost organizacionih jedinica u vezi pružanja pomoći (asistencije) državnim organima, preduzećima i drugim organizacijama kojima su zakonom poverena određena ovlašćenja radi obezbeđenja izvršenja njihovih izvršnih odluka.

  Odeljenje za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama – Nacionalni fudbalski informacioni centar odgovoran je za koordinaciju i poboljšanje razmene informacija u vezi sa fudbalskim mečevima sa međunarodnim karakterom. NFIC funkcioniše kao centralna i jedinstvena tačka kontakta za razmenu relevantnih informacija o fudbalskim mečevima međunarodnog karaktera i razvoj međunarodne saradnje policije koja se tiče fudbalskih mečeva. NFIC ima pristup odgovarajućim bazama podataka policije. Razmena informacija lične prirode treba da se sprovodi poštujući nacionalne i međunarodne propise. NFIC može, ukoliko je to potrebno, da proširi razmenu informacija i sa drugim organima koje doprinose sigurnosti i bezbednosti. NFIC neće razmenjivati tajne podatke. Na nacionalnom nivou NFIC deluje kao informacioni centar. Odeljenje za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama – Nacionalni fudbalski informacioni centar u svom sastavu ima: Odsek za planiranje i praćenje mera bezbednosti na sportskim priredbama i Odsek za praćenje navijačkih grupa i razmenu informacija o sportskim priredbama.

  Odeljenje za posebne akcije, interventne jedinice policije, odbrambene pripreme i sastav pomoćne policije u svom sastavu ima: Odsek za posebne akcije i interventne jedinice policije i Odsek za odbrambene pripreme i sastav pomoćne policije sa Grupom za posebne namene u svom sastavu. Odeljenje za posebne akcije, interventne jedinice policije, odbrambene pripreme i sastav pomoćne policije, planira i neposredno organizuje angažovanje interventnih jedinica policije, obezbeđuje logistiku podršku za vreme trajanja posebne akcije; učestvuje u donošenju planova, prati i koordinira rad jedinica prilikom obezbeđenja sportskih i drugih manifestacija; organizuje i priprema rad i angažovanje interventnih jedinica policije za izvršavanje složenih poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva, kao što su održavanje stabilnog javnog reda na sportskim, političkim, verskim i drugim manifestacijama; izrađuje planska dokumenta koja se odnose na pripreme

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  22

  Ministarstva unutrašnjih poslova za rad u uslovima neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja i vanrednih prilika; planira i izvodi obuku sastava pomoćne policije i izrađuje ličnu i materijalnu formaciju Ministarstva unutrašnjih poslova za rad u uslovima ratne opasnosti, ratnog stanja i vanrednih prilika.

  Odeljenje za kontrolu zakonitosti u radu u svom sastavu ima: Odsek za praćenje i kontrolu zakonitosti u radu i Odsek za praćenje upotrebe sredstava prinude.

  Odeljenje za kontrolu zakonitosti u radu, prati, organizuje i pruža stručnu pomoć jedinicama policije po poslovima zakonitosti i pravilnosti primene policijskih ovlašćenja, discipline, ponašanja i ličnog izgleda policijskih službenika i predlaže propisivanje i vođenje odgovarajuće evidencije po ovim poslovima; neposredno se angažuje na utvrđivanju činjeničnog stanja kod težih slučajeva prekoračenja i zloupotrebe ovlašćenja, kao i u slučajevima napada, ometanja i sprečavanja policijskih službenika u kojima je došlo do težeg povređivanja ili smrti lica ili policijskih službenika; ostvaruje uvid u rad policije u policijskim upravama, usklađuje i usmerava rad i pruža stručnu pomoć jedinicama policije; prati i vrši kontrolu zakonitosti u primeni policijskih ovlašćenja od strane policijskih službenika. a posebno kod upotrebe sredstava prinude, lišavanja slobode, dovođenja, zadržavanja, pružanja pomoći drugim organima i organizacijama i dr.

  Odeljenje za praćenje i planiranje popune, obuku i opremanje policije u svom sastavu ima: Odsek za praćenje i planiranje popune, Odsek za stručnu obuku, Odsek za fizičku obuku i Odsek za praćenje i planiranje opremanja.

  Odeljenje za praćenje i planiranje popune, obuku i opremanje policije, prati popunjenost ljudskim resursima organizacionih jedinica policije, stručno i specijalno fizičko usavršavanje, opremanje policijskih službenika naoružanjem, uniformom i drugom opremom; ostvaruje uvid u rad policijskih uprava. koordinira i usmerava njihov rad i pruža potrebnu stručnu pomoć iz svoje nadležnosti.

  Više detalja na sajtu www.mup.gov.rs podlink Uprava policije

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  23

  UPRAVA POLICIJE

  ODELJENJE ZA POSEBNE AKCIJE,INTERVENTNE

  JEDINICE POLICIJE,ODBRAMBENE

  PRIPREME I SASTAV POMOĆNE POLICIJE

  ODELJENJE ZA JAVNI RED I MIR I OSTALE POSLOVE POLICIJE

  ODELJENJE ZA ORGANIZACIJU,

  PREVENCIJU I RAD POLICIJE U ZAJEDNICI

  ODELJENJE ZA KONTROLU

  ZAKONITOSTI U RADU

  ODELJENJE ZA PRAĆENJE I PLANIRANJE POPUNE, OBUKU I OPREMANJE

  POLICIJE

  ODSEK ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ POLICIJE

  ODSEK ZA PREVENCIJU

  ODSEK ZA RAD POLICIJE U ZAJEDNICI

  ODSEK ZA JAVNI RED I MIR

  ODSEK ZA JAVNE SKUPOVE

  ODSEK ZA PRAĆENJE RADA POLICIJE PO KRIMINALITETU,

  ASISTENCIJE I OSTALE POSLOVE

  POLICIJE.

  ODSEK ZA POSEBNE AKCIJE I INTERVENTNE JEDINICE

  POLICIJE

  ODSEK ZA ODBRAMBENE PRIPREME I SASTAV

  POMOĆNE POLICIJE SA GRUPOM ZA POSEBNE

  NAMENE

  ODSEK ZA PRAĆENJE I KONTROLU

  ZAKONITOSTI U RADU

  ODSEK ZA PRAĆENJE UPOTREBE SREDSTAVA

  PRINUDE

  ODSEK ZA PRAĆENJE I PLANIRANJE POPUNE

  ODSEK ZA STRUČNU OBUKU

  ODSEK ZA FIZIČKU OBUKU

  ODSEK ZA PRAĆENJE I PLANIRANJE OPREMANJA.

  ODELJENJE ZA PRAĆENJE I

  SPREČAVANJE NASILJA NA SPORTSKIM

  PRIREDBAMA – NACIONALNI FUDBALSKI

  INFORMACIONI CENTAR

  ORGANIZACIONA ŠEMA UPRAVE POLICIJE U SEDIŠTU MINISTARSTVA

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  24

  Uprava za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata odgovorna je, u skladu sa zakonom i drugim propisima, za neposredno obezbeđenje: predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine, predsednika i određenih članova Vlade, ministra unutrašnjih poslova, ostalih određenih funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova i objekata po mestu njihovog rada i stanovanja; ostalih određenih ličnosti; određenih stranih ličnosti i delegacija i diplomatsko-konzularnih predstavništava i ostalih objekata.

  Uprava za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata sarađuje sa obaveštajno-bezbednosnim institucijama u pogledu bezbednosne zaštite određenih ličnosti i objekata; u saradnji sa stručnim službama Ministarstva učestvuje u organizaciji stručnog usavršavanja i specijalističke obuke i obezbeđuje materijalno-tehnička sredstva neophodna za rad Uprave.

  Uprava za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata u svom sastavu ima:

  - Odeljenje za saradnju sa obaveštajno-bezbednosnim institucijama i bezbednosnu zaštitu radnika Uprave,

  - Odeljenje za dežurstvo, PDZ, BHZ i PTZ, - Odeljenje za obezbeđenje predsednika Republike, - Odeljenje za obezbeđenje predsednika Narodne skupštine, - Odeljenje za obezbeđenje predsednika i određenih članova Vlade, - Odeljenje za obezbeđenje ministra, - Odeljenje za obezbeđenje određenih funkcionera MUP-a, - Odeljenje za obezbeđenje ostalih određenih ličnosti, - Odeljenje za obezbeđenje određenih stranih ličnosti i delegacija, - Odeljenje za obezbeđenje diplomatsko-konzularnih predstavništava i ostalih objekata i - Odeljenje za organizaciju, praćenje i planiranje popune, obuke i opremanja.

  Odeljenje za saradnju sa obaveštajno-bezbednosnim institucijama i bezbednosnu zaštitu radnika Uprave u svom sastavu ima: Odsek za saradnju sa obaveštajno-bezbednosnim institucijama i Odsek za bezbednosnu zaštitu radnika Uprave.

  Odeljenje za dežurstvo, PDZ, BHZ i PTZ u svom sastavu ima Odsek za PDZ, BHZ i PTZ.

  Odeljenje za obezbeđenje predsednika Republike u svom sastavu ima: Grupu za neposredno obezbeđenje predsednika Republike i Grupu za obezbeđenje predsednika Republike po mestu rada i stanovanja.

  Odeljenje za obezbeđenje predsednika Narodne skupštine u svom sastavu ima: Grupu za neposredno obezbeđenje predsednika Narodne skupštine i Grupu za obezbeđenje predsednika Narodne skupštine po mestu rada i stanovanja.

  Odeljenje za obezbeđenje predsednika i određenih članova Vlade u svom sastavu ima: Odsek za neposredno obezbeđenje predsednika i određenih članova Vlade i Odsek za obezbeđenje predsednika i određenih članova Vlade po mestu rada i stanovanja i obezbeđenje zgrada Ministarstava.

  Odsek za neposredno obezbeđenje predsednika i određenih članova Vlade u svom sastavu ima Grupu za neposredno obezbeđenje predsednika Vlade i Grupu za neposredno obezbeđenje određenih članova Vlade, a Odsek za obezbeđenje predsednika i određenih članova Vlade po mestu rada i stanovanja i obezbeđenje zgrada Ministarstava, u svom sastavu ima Grupu za obezbeđenje predsednika i određenih članova Vlade po mestu rada i stanovanja i Grupu za obezbeđenje zgrada Ministarstava.

  Odeljenje za obezbeđenje ministra u svom sastavu ima: Grupu za neposredno obezbeđenje ministra i Grupu za obezbeđenje ministra po mestu rada i stanovanja.

  Odeljenje za obezbeđenje određenih funkcionera MUP-a u svom sastavu ima: Odsek za neposredno obezbeđenje direktora policije i određenih funkcionera MUP-a i Odsek za

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  25

  obezbeđenje direktora policije i određenih funkcionera MUP-a po mestu rada i stanovanja, koji u svom sastavu ima dve grupe.

  Odeljenje za obezbeđenje ostalih određenih ličnosti u svom sastavu ima dve grupe.

  Odeljenje za obezbeđenje određenih stranih ličnosti i delegacija u svom sastavu ima: Odsek za obezbeđenje određenih stranih ličnosti i delegacija i Odsek za saobraćajno obezbeđenje.

  Odeljenje za obezbeđenje diplomatsko-konzularnih predstavništava i ostalih objekata u svom sastavu ima tri grupe za obezbeđenje diplomatsko-konzularnih predstavništava i ostalih objekata.

  Odeljenje za organizaciju, praćenje i planiranje popune, obuke i opremanja u svom sastavu ima: Odsek za organizaciju, praćenje i planiranje popune i kontrolu zakonitosti u radu; Odsek za obuku i Odsek za praćenje i planiranje opremanja.

  Jedinica za zaštitu obavlja poslove koji se odnose na zaštitu učesnika u krivičnom postupku i njima bliskih lica, koji su usled davanja iskaza ili obaveštenja značajnih za dokazivanje u krivičnom postupku, izloženi opasnosti po život, zdravlje, fizički integritet ili imovinu.

  Jedinica za zaštitu u svom sastavu ima: - Odeljenje za operativne poslove, - Odeljenje za logistiku Jedinice, - Odeljenje za zaštitu i Odsek za međunarodnu saradnju i operativno-stručne poslove.

  Odeljenje za operativne poslove u svom sastavu ima: Odsek za operativne poslove i Odsek za operativne poslove sa zaštićenim licima.

  Odeljenje za logistiku Jedinice u svom sastavu ima: Odsek za podršku i Odsek za unutrašnju bezbednost.

  Odeljenje za zaštitu u svom sastavu ima: Odsek za taktičko postupanje i Odsek za hitne mere.

  Odsek za međunarodnu saradnju i operativno-stručne poslove u svom sastavu ima Grupu za finansijske poslove.

  Uprava saobraćajne policije

  U bezbednosti saobraćaja policija ima jasno definisanu funkciju, određenu zakonima i drugim propisima. Svrha policijskog rada je zaštita organizovanog funkcionisanja drumskog saobraćaja i zaštita građana i materijalnih vrednosti u procesu prevoženja. To se postiže primenom mera zaštite bezbednosti i sprovođenjem preventivnih aktivnosti, uz podršku jedinstvene baze podataka o vozilima, vozačima, saobraćajnim prekršajima i saobraćajnim nezgodama. Kontrolu u pogledu pridržavanja propisa u vezi sa bezbednošću saobraćaja na putevima sprovodi policija, tj. njen posebno organizovan deo - saobraćajna policija. Delatnost policije u vezi sa bezbednošću saobraćaja na putevima je pravno uređena, u skladu sa principima demokratskog društva i ustavom zagarantovanim sistemom zaštite sloboda i prava građana.

  Zakonom o policiji iz 2005. godine kontrola u saobraćaju na putevima određena je kao posao policije. Imajući to u vidu, na rad saobraćajne policije, kao integralnog dela Direkcije policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, primenjuju se opšti propisi i pravila rada policijske službe.

  Prema odredbama člana 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđena je nadležnost organa unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik R Srbije" br. 41/09) "kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava

  saobraćajne policije i područne policijske uprave."Na ovaj način određena je stvarna nadležnost policije da vrši kontrolu u saobraćaju na putevima.

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  26

  Odredbama člana 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima određeno je da bliže propise o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima donosi ministar unutrašnjih poslova.

  ZADACI saobraćajne policije u bezbednosti saobraćaja su:

  1. Nadzor nad odvijanjem saobraćaja i interventno regulisanje:

  - saobraćajno-policijski nadzor nad obavljanjem saobraćaja; - kontrola, otkrivanje i sprečavanje nedozvoljenog upravljanja i nepropisnog korišćenja vozila

  u saobraćaju; - sprečavanje opasnog ponašanja u saobraćaju; - interventno regulisanje saobraćaja (davanjem znakova i naredbi od strane uniformisanih

  policijskih službenika saobraćajne policije); - nadzor nad odvijanjem saobraćaja, stanjem puta, opreme puta i saobraćajne signalizacije; - obaveštavanje o uslovima obavljanja saobraćaja.

  2. Otkrivanje delikata u saobraćaju i sprovođenje saobraćajno-policijskih procedura:

  - selektivna i ciljana kontrola ispoljavanja rizika u saobraćaju; - otkrivanje delikata u saobraćaju, postupanje prema učiniocima i obrada pismena; - primena posebnih procedura u odnosu na vozače i vozila.

  3. Policijsko obezbeđivanje saobraćaja u posebnim prilikama:

  - saobraćajno policijsko obezbeđenje u posebnim uslovima odvijanja saobraćaja, po posebnim potrebama i zahtevima;

  - saobraćajno policijska kontrola i obezbeđenje saobraćaja u zimskim i nepovoljnim meteorološkim uslovima;

  - saobraćajno pol. obezbeđenje javnih skupova, sportskih i dr.priredbi na putu; - saobraćajno policijsko obezbeđenje vozila koja prevoze štićene ličnosti, kolona vozila,

  vanrednih prevoza i prevoza opasnih materija.

  4. Obezbeđenje lica mesta saobraćajnih nezgoda i vršenje uviđaja:

  - obaveštavanje o saobraćajnoj nezgodi; - obezbeđenje lica mesta; - pružanje pomoći povređenim licima i organizovanje njihovog hitnog transporta do

  zdravstvene ustanove; - samostalno vršenje uviđaja ili učešće u vršenju uviđaja u cilju obezbeđivanja kvalitetnih

  dokaza za sudski postupak i važnih informacija za praćenje i unapređenje stanja bezbednosti saobraćaja;

  - uspostavljanje moguće protočnosti saobraćaja i maksimalne bezbednosti u zoni saobraćajnih nezgoda;

  - rasvetljavanje saobraćajne nezgode; - obrada i dostavljanje sačinjene uviđajne dokumentacije nadležnim državnim organima; - statističko - analitička obrada i praćenje saobraćajnih nezgoda.

  5. Saobraćajno inženjerstvo - analitičko praćenje, predviđanje i podrška u organizovanju bezbednosne zaštite:

  - unapređivanje i modelovanje policijske kontrole i nadzora odvijanja saobraćaja prema ispoljavanjima nebezbednosti;

  - saobraćajno - policijske inspekcije u obuci vozača, tehničkom pregledu vozila, stanju puteva i opreme i unutrašnjoj kontroli javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe.

  6. Prevencija i unapređivanje bezbednosti saobraćaja:

  - snimanje i praćenje obeležja značajnih za bezbednost saobraćaja (brzine kretanja vozila, poštovanje saobraćajne signalizacije, poštovanje prava prvenstva prolaza, vezivanje sigurnosnih pojaseva u vozilu, vožnja pod uticajem alkohola i sl.), u funkciji optimizacije

 • Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 17.10.2014.god.

  27

  policijske prinude; - aktivna pomoć drugim subjektima u realizaciji i praćenju posebnih programa unapređenja

  bezbednosti saobraćaja; - aktivno učešće u pripremi nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja.

  7. Praćenje sticanja prava učešća vozača i bezbednosnih svojstava vozila u saobraćaju:

  - unapređivanje obuke vozača i vozačkih ispita; - podrška razvoju standarda aktivne i pasivne bezbednosti vozila u saobraćaju; - registrovanje vozila.

  8. Vođenje prekršajnog postupka iz nadležnosti organa unutrašnjih poslova:

  - administrativno tehnička priprema; - pokretanje prekršajnog postupka; - vođenje prekršajnog postupka; - izvršenje rešenja o kažnjavanju.

  9. Iniciranje administrativno-regulativnog uticaja na unapređenje bezbednosti saobraćaja:

  - unapređenje pravnog regulisanja bezbednosti drumskog saobraćaja; - povećanje efikasnosti procedura i jačanje zakonitosti.

  10. Posebni programi bezbednosne zaštite u saobraćaju:

  - preduzimanje preventivnih i drugih aktivnosti u saradnji sa drugim ministarstvima, naučno obrazovnim institucijama i ostalim ustanovama i organizacijama čije su delatnosti usmerene ka unapređenju bezbednosti saobraćaja;

  - identifikacija ciljnih grupa na osnovu opštih kriterijuma i stanja bezbednosti saobraćaja u lokalnim uslovima (mladi vozači, stara lica, deca, hendikepirana lica i sl.), i učešće u programskom radu sa ovim grupama;

  - identifikacija ciljnih grupa na osnovu ponašanja pojedinaca u saobraćaju (višestruki počinioci saobraćajnih prekršaja, učesnici koji su izazvali saobraćajne nezgode i dr.), i učešće u programskom radu sa ovim grupama.

  11. Podrška bazama podataka o saobraćaju i saobraćajnim nezgodama:

  - ustanovljavanje, evidentiranje, ažuriranje i praćenje podataka: o prekršajima u saobraćaju, saobraćajnim nezgodama i drugim bezbednosno značajnim obeležjima bezbednosti saobraćaja;

  - izrada operativnih analiza i davanje informacija za javnost.

  12. Organizacija i menadžment saobraćajno - policijskih poslova

  - organizacija i upravljanje saobraćajno - policijskim poslovima; - praćenje kadrova, stručno osposobljavanje i usavršavanje; - unapređivanje primene tehničkih sredstava i opreme; - priprema i praćenje realizacije projekata koji se finansiraju sredstvima Vlade Republike

  Srbije (Nacionalni investicioni plan) i drugim domaćim sredstvima; - unapređivanje komunikacije sa javnošću.

  13. Poslovi međunarodne saradnje i odnosi sa javnošću:

  - iniciranje i učešće u multilateralnoj i bilateralnoj saradnji oko međunarodnih konferencija, skupova, seminara i edukacija u oblasti rada saobraćajne policije i bezbednosti saobraćaja;

  - učešće u radu međunarodnih organizacija koje se bave poslovima primene propisa u drumskom saobraćaju, prevencije u drumskom saobraćaju,

  - priprema i praćenje realizacije projekata koji se finansiraju iz budžeta EU ili ostalih zemalja i donacija za opr