of 136 /136
Informator o radu Ministarstva odbrane poslednji put ažurirano 11. januara 2019. REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANE SEKRETARIJAT INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA ODBRANE 2008 2019 ___________________ B e o g r a d

INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA ODBRANE...Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 4 Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019. 6) Predrag

 • Author
  others

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA ODBRANE...Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 4 Informator...

 • 1

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  REPUBLIKA SRBIJA

  MINISTARSTVO ODBRANE

  SEKRETARIJAT

  INFORMATOR

  O RADU MINISTARSTVA ODBRANE

  2008 – 2019

  ___________________

  B e o g r a d

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 2

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  S A D R Ž A J

  I. OSNOVNI PODACI O MINISTARSTVU ODBRANE ................................................ 3

  II. ORGANIZACIONA STRUKTURA MINISTARSTVA ODBRANE .......................... 5

  1. Unutrašnja organizacija Ministarstva odbrane ........................................................... 5

  2. Osnovne unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane ................................................. 13

  3. Uže unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane van sektora

  i Sekretarijata Ministarstva odbrane ........................................................................ 24

  4. Organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane ........................................................ 28

  5. Univerzitet odbrane .................................................................................................. 32

  III. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA U MINISTARSTVU ODBRANE .......................... 35

  IV. PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA ............................................................. 37

  V. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA

  OD JAVNOG ZNAČAJA ................................................................................................. 40

  VI. OPIS NADLEŽNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA ............................................. 47

  VII. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI,

  OBAVEZA I OVLAŠĆENJA .......................................................................................... 50

  VIII. NAVOĐENJE PROPISA ........................................................................................ 59

  IX. USLUGE KOJE SE PRUŽAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA,

  POSTUPAK PRUŽANJA USLUGA I PREGLED PODATAKA

  O PRUŽENIM USLUGAMA ........................................................................................... 63

  X. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA ................................................................ 73

  XI. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA ...................................................................... 75

  XII. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI.......................................................................... 76

  XIII. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA

  I DRUGIM PRIMANJIMA .............................................................................................. 77

  XIV. PODACI O SREDSTVIMA RADA ........................................................................ 78

  XV. ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA ................................................................. 121

  XVI. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA U POSEDU ........................................ 124

  XVII. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA KOJIMA

  MINISTARSTVO ODBRANE OMOGUĆAVA PRISTUP .......................................... 127

  XVIII. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA

  ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ................................................................................ 128

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 3

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA ODBRANE

  Informator je izrađen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informa-

  cijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i

  Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni

  glasnik RS“, broj 68/10), koje je stupilo na snagu 29. 09. 2010. godine.

  Informator je objavljen 29. decembra 2010. godine na sajtu Ministarstva odbrane na Internet

  adresi www.mod.gov.rs pod naslovom „Informator o radu Ministarstva odbrane“.

  Za tačnost podataka odgovorna je Ljiljana Santrač ovlašćeno lice iz Pravne uprave Sekretarijata

  Ministarstva odbrane.

  I. OSNOVNI PODACI O MINISTARSTVU ODBRANE

  1. Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE

  Adresa: Birčaninova 5, 11000 Beograd

  Matični broj: 07093608

  PIB: 102116082

  e-mail: [email protected]

  2. U skladu sa članom 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna-

  čaja, ministar odbrane doneo je Odluku o određivanju ovlašćenih lica za postupanje po zah-

  tevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci

  Srbije (akt Pravne uprave Sekretarijata Ministarstva odbrane, broj 743-2/17 од 16. oktobra

  2017. godine i 743-10/17 od 3.maja 2018. godine).

  Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog

  značaja su:

  1) Ljiljana Santrač, državni službenik, dipl. pravnik iz Pravne uprave Sekretarijata Ministarstva

  odbrane ovlašćena za koordinaciju i rešavanje po zahtevima iz nadležnosti Kabineta ministra

  odbrane, Sekretarijata Ministarstva odbrane i Sektora za finansije i kontroling;

  2) Željko Cekinović, major, dipl. pravnik ovlašćen za rešavanje po zahtevima za pristup

  informacijama iz nadležnosti Vojnobezbednosne agencije;

  3) Aleksandar Hinić, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćen za rešavanje po zahtevima za

  pristup informacijama iz nadležnosti Sektora za materijalne resurse i

  Branka Dimitrijević, vojni sližbenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima za

  pristup informacijama iz nadležnosti Sektora za materijalne resurse;

  4) Marina Dunjić, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima za

  pristup informacijama iz nadležnosti Sektora za politiku odbrane;

  5) Sanda Marjanović, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

  za pristup informacijama iz nadležnosti Sektora za ljudske resurse;

  http://www.mod.gov.rs/mailto:[email protected]

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 4

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  6) Predrag Veljović, potpukovnik, dipl. pravnik ovlašćeno lice za rešavanje po zahtevima

  za pristup informacijama iz nadležnosti Generalštaba Vojske Srbije;

  7) mr Mirjana Jovanović, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

  za pristup informacijama iz nadležnosti Vojnoobaveštajne agencije;

  8) Dragan Horvat, potpukovnik, dipl. pravnik ovlašćeno lice za rešavanje po zahtevima za

  pristup informacijama iz nadležnosti Inspektorata odbrane;

  9) Zoran Stojanov, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćen za rešavanje po zahtevima za

  pristup informacijama iz nadležnosti Uprave za odnose sa javnošću;

  10) Tatjana Kankaraš, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

  za pristup informacijama iz nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

  11) Ljiliana Vujnović, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

  za pristup informacijama iz nadležnosti Uprave za vojno zrdavstvo;

  12) Slobodan Kisić, pukovnik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima za pristup

  informacijama iz nadležnosti Univerziteta odbrane.

  3. Informator o radu Ministarstva odbrane je prvi put objavljen 28. 02. 2008. godine na sajtu

  Ministarstva odbrane, a izrađen je u saradnji sa Upravom za odnose sa javnošću Mini-

  starstva odbrane.

  4. Uvid u Informator ili izrada njegove kopije može se ostvariti u prostorijama Pravne

  uprave Sekretarijata Ministarstva odbrane (10. sprat, kancelarija 1012), Birčaninova 5,

  11000 Beograd. Na pismeni zahtev zainteresovanog lica može se omogućiti neposredan

  uvid u elektronsku verziju Informatora ili njegovo štampanje na licu mesta. Neposredan

  uvid u elektronsku verziju Informatora ostvaruje se bez naknade, a njegovo štampanje uz

  naknadu nužnih troškova štampanja određenih Troškovnikom, koji čini sastavni deo Uredbe

  o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze

  informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 8/06).

  5. Internet adresa sa koje se može preuzeti elektronska kopija Informatora je:

  http://www.mod.gov.rs/lat/4347/informator-o-radu-ministarstva-odbrane-4347

  nazad na sadržaj

  http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/informator/informaror_o_radu_lat.pdfhttp://www.mod.gov.rs/lat/4347/informator-o-radu-ministarstva-odbrane-4347

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 5

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  II. ORGANIZACIONA STRUKTURA MINISTARSTVA ODBRANE

  1. Unutrašnja organizacija Ministarstva odbrane

  Unutrašnja organizacija Ministarstva odbrane izrađena je u skladu sa delokrugom

  propisanim članom 12. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14,

  14/15, 54/15, 96/15 i 62/17) i Uredbom o načelima i kriterijumima za unutrašnje uređenje

  i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane („Službeni glasnik RS“, broj

  106/08).

  MINISTAR ODBRANE

  Posebni savetnikDržavni sekretar

  SEKTOR ZA POLITIKU

  ODBRANE

  GENERALŠTAB

  VOJSKE SRBIJE

  SEKRETARIJAT

  MINISTARSTVA

  INSPEKTORAT

  ODBRANE

  UPRAVA ZA ODNOSE

  SA JAVNOŠĆU

  Odsek za internu

  reviziju

  UNIVERZITET

  ODBRANE

  SEKTOR ZA LJUDSKE

  RESURSE

  SEKTOR ZA

  MATERIJALNE

  RESURSE

  SEKTOR ZA BUDŽET I

  FINANSIJE

  KABINET MINISTRA

  ODBRANE

  VOJNO

  PRAVOBRANILAŠTVO

  VOJNOBEZBEDNOSNA

  AGENCIJA

  VOJNOOBAVEŠTAJNA

  AGENCIJA

  UPRAVA ZA VOJNO

  ZDRAVSTVOGeneralni inspektor

  službi

  Posebne unutrašnje jedinice

  Osnovne unutrašnje jedinice

  Organi uprave u sastavu MO

  Samostalna visokoškolska

  ustanova

  Uže unutrašnje jedinice

  SEKTOR ZA CIVILNU

  ODBRANU I

  PRIPREME ODBRANE

  Samostalne uprave

  Zaključkom Vlade (P 05 Broj: 00-84/2017 od 04. maja 2017. godine i P 05 Broj: 00-

  8/2018 od 18. januara 2018. godine) data je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem

  uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu odbrane.

  Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu odbrane je

  označen stepenom tajnosti „Poverljivo”, jer su sastavni deo ovog pravilnika mirnodopske

  formacije profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, u vojnim jedinicama i vojnim

  ustanovama i radna mesta profesionalnih pripadnika Vojske u unutrašnjim jedinicama i

  organima uprave u sastavu Ministarstva odbrane, na kojima rade profesionalni pripadnici

  Vojske Srbije koja su u skladu sa članom 3. stav 1. tačka 5) Uredbe o bližim

  kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „Poverljivo” i „Interno” u Ministarstvu

  odbrane („Službeni glasnik RS”, broj 66/14) stepenovani oznakom „Poverljivo”.

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 6

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Broj zaposlenih u Ministarstvu odbrane je tajni podatak označen stepenom tajnosti

  „Poverljivo”, u skladu sa tačkom 3. Odluke o određivanju stepena tajnosti podataka u

  Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (redni broj 268 Pregleda podataka nastalih u radu

  Ministarstva odbrane i Vojske Srbije stepena tajnisti „Poverljivo” i „Interno” („Službeni

  vojni list”, broj 5/16).

  Za obavljanje poslova iz delokruga Ministarstva odbrane obrazuju se sledeće

  osnovne unutrašnje jedinice:

  - Sektor za politiku odbrane

  - Sektor za qudske resurse

  - Sektor za materijalne resurse

  - Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane

  U Ministarstvu odbrane kao posebne unutrašnje jedinice obrazuju se:

  - Sekretarijat Ministarstva odbrane

  - Kabinet ministra odbrane

  - Vojno pravobranilaštvo

  - Generalštab Vojske Srbije

  U Ministarstvu odbrane kao uže unutrašnje jedinice van sektora i Sekretarijata

  Ministarstva odbrane obrazuju se:

  - Generalni inspektor službi

  - Odsek za internu reviziju

  U Ministarstvu odbrane kao organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane

  obrazuju se:

  - Vojnobezbednosna agencija - Vojnoobaveštajna agencija - Inspektorat odbrane

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 7

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  KABINET MINISTRA ODBRANE

  Kabinet ministra odbrane je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

  obavlja studijsko-analitičke, operativno- tehničke i administrativne poslove za potrebe

  ministra odbrane, državnih sekretara i Kabineta ministra odbrane; opštebezbednosne

  zadatke iz nadležnosti Vojne policije u Kabinetu ministra odbrane i Sekretarijatu

  Ministarstva odbrane; planiranje, pripremu i organizaciju radnih i protokolarnih

  aktivnosti ministra odbrane i usaglašavanje obaveza sa nadležnim protokolima.

  Kabinetom ministra odbrane rukovodi šef Kabineta ministra odbrane.

  KABINET MINISTRA

  ODBRANE

  Kancelarija za poslove

  bezbednosti

  Protokol Ministarstva odbrane

  Vojna kancelarija

  Za šefa Kabineta ministra odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

  organizacione celine:

  1) Protokol;

  2) Kancelarija za poslove bezbednosti;

  3) Vojna kancelarija.

  Šef Kabineta ministra odbrane

  brigadni general Siniša Radović

  tel.: +381 11/ 3006-311 faks: +381 11/ 3006-062 e-mail: [email protected]

  Posebni savetnik ministra odbrane za medije

  Jelena Bečanović

  mailto:[email protected]

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 8

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  PROTOKOL MINISTARSTVA ODBRANE

  Protokol Ministarstva odbrane je nadležan za: obezbeđenje protokolarne podrške javnim

  događajima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; izradu Liste prvenstva (preseans) u

  Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i Liste ličnosti iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

  koje se pozivaju na javne događaje u organizaciji diplomatskog i vojnodiplomatskog kora u

  Republici Srbiji i obavljanje pasoško-viznih poslova za službena putovanja pripadnika Mini-

  starstva odbrane i Vojske Srbije u inostranstvo.

  Šef Protokola - potpukovnik Vesko Mimović

  KANCELARIJA ZA POSLOVE BEZBEDNOSTI

  Kancelarija za poslove bezbednosti obavlja poslove koji se odnose na opštebezbednosne

  zadatke iz nadležnosti Vojne policije u Kabinetu ministra odbrane i Sekretarijatu

  Ministarstva odbrane i bezbednosnu zaštitu delegacija stranih država, koje dolaze na

  poziv ministra odbrane, kao i poslove koji se odnose na saradnju sa pravosudnim i

  drugim državnim organima na suzbijanju kriminala.

  VOJNA KANCELARIJA Vojna kancelarija obavlja studijsko-analitičke, operativno-tehničke, administrativne i

  druge poslove za potrebe ministra odbrane, državnih sekretara, Kabineta ministra

  odbrane i Generalnog inspektora službi. Vojna kancelarija je nadležna i za koordinaciju

  zadataka sa organima državne uprave, međunarodnim subjektima i organizacijskim

  jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 9

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  SEKRETARIJAT MINISTARSTVA ODBRANE Sekretarijat Ministarstva odbrane je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

  obavlja poslove: planiranje rada Ministarstva odbrane; obezbeđivanja usklađenosti i

  zakonitosti opštih i pojedinačnih akata koje donosi ministar odbrane; efikasnosti i

  usklađenosti rada unutrašnjih jedinica Ministarstva odbrane; objedinjavanje i

  koordinaciju poslova i saradnju sa drugim organima i izradu Priloga Ministarstva

  odbrane za Plan rada i Izveštaj o radu Vlade.

  SEKRETARIJAT

  MINISTARSTVA

  Uprava za operativno-

  planske poslove Pravna uprava

  Viši vojni disciplinski sud

  Viši vojni disciplinski

  tužilac

  Spisak RM u Kancelariji

  Saveta za NBiZTP

  Podregistar MO za strane

  tajne podatke

  Grupa za finansijske

  poslove

  Kancelarija za brzi

  odgovor

  U sastavu Sekretarijata Ministarstva odbrane su:

  1) Uprava za operativno-planske poslove

  2) Pravna uprava

  3) Grupa za finansijske poslove

  Sekretarijatu Ministarstva odbrane potčinjene su sledeće vojne ustanove i jedinice:

  1) Viši vojni disciplinski sud

  2) Viši vojni disciplinski tužilac

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 10

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  UPRAVA ZA OPERATIVNO-PLANSKE POSLOVE

  Uprava za operativno-planske poslove je uža unutrašnja jedinica Sekretarijata

  ministarstva, koja obavlja poslove koji se odnose na: objedinjavanje i koordinaciju rada

  unutrašnjih jedinica u izradi materijala i akata iz nadležnosti Ministarstva odbrane;

  pripremu materijala i sprovođenje procedure po Poslovniku Vlade za njihovo donošenje,

  praćenje realizacije zaključaka Vlade; pripremu sednica Kolegijuma ministra odbrane;

  pripremu Informacije o radu Ministarstva odbrane koja se dostavlja tromesečno Odboru

  za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine RS; izradu godišnjih i mesečnih

  planova rada Ministarstva odbrane i Sekretarijata MO; poslove koji se odnose na

  obezbeđenje primene standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka u Minisratstvu

  odbrane i Vojsci Srbije.

  PRAVNA UPRAVA

  Pravna uprava je uža unutrašnja jedinica Sekretarijata ministarstva, koja obavlja poslove

  planiranja, koordinacije i saradnje u pripremi nacrta zakona iz oblasti odbrane,

  bezbednosti i Vojske Srbije; ocene nacrta propisa u pogledu usklađenosti sa Ustavom,

  zakonom i pravnim sistemom Republike Srbije i usaglašenosti sa propisima Evropske

  unije koje pripremaju stručni nosioci izrade propisa u Ministarstvu odbrane i Vojsci

  Srbije; pripremu predloga upravnih akata po redovnim i vanrednim pravnim sredstvima

  iz nadležnosti ministra odbrane i izvršenju presuda Upravnog suda; poslove unapređenja

  pravne regulative kojom se uređuje sistem odbrane i Vojska Srbije; vođenje registra

  objavljenih propisa i njihovu pripremu za objavljivanje u službenom glasilu „Službeni

  vojni list” i informisanja javnosti o izvršenim zakonskim promenama i donetim

  propisima, u skladu sa zakonom.

  GRUPA ZA FINANSIJKE POSLOVE

  Grupa za finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje finansijskog

  plana, raspodelu sredstava po Godišnjem finansijskom pregledu; izradu godišnjeg i

  periodičnih izveštaja o realizaciji finansijskog plana; kontrolu raspolaganja i upravljanja

  sredstvima; kontrolu računovodstvenih isprava; blagajničko poslovanje i uspostavljanje i

  održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

  Viši vojni disciplinski sud

  Viši vojni disciplinski sud odlučuje po žalbama podnetim protiv odluka prvostepenih

  vojnih disciplinskih sudova; odlučuje o nadležnosti prvostepenih sudova u slučajevima da

  su saizvršioci disciplinskih prestupa odnosno drugi saučesnici u prestupima na službi u

  vojnim jedinicama odnosno vojnim ustanovama za koje su u pogledu suđenja mesno

  nadležni različiti vojni disciplinski sudovi.

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 11

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Viši vojni disciplinski tužilac

  Viši vojni disciplinski tužilac zastupa optužbu pred Višim vojnim disciplinskim sudom.

  Načelniku Uprave za operativno-pravne poslove organizaciono i funkcionalno potčinjene

  su sledeće organizacione celine: 1) Podregistar Ministarstva odbrane za strane tajne podatke 2) Spisak radnih mesta u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih

  podataka.

  Podregistar Ministarstva odbrane za strane tajne podatke obavlja poslove koji se

  odnose na zaštitu i čuvanje stranih tajnih podataka. Nadležan je za normativno uređenje

  oblasti kojom se uređuje zaštita stranih tajnih podataka, kao i za izdavanje bezbednosnih

  sertifikata za lica koja imaju pavo pristupa stranim tajnim podacima.

  Spisak radnih mesta u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih

  podataka obavlja poslove iz nadležnosti ove kancelarije, a koji se odnose na vojna

  pitanja.

  Kancelarija za brzi odgovor

  Kancelarija za brzi odgovor obavlja poslove koji se odnose na pripremu i dostavljanje

  svih vrsta brzih odgovora po zahtevu unutrašnjih jedinica Ministarstva odbrane, organa u

  sastavu Ministarstva odbrane, pravnih i fizičkih lica iz Ministarstva odbrane, državnih i

  drugih organa i organizacija.

  Sekretarа Ministarstva odbrane

  Zoran Lazić

  faks: + 381 11 32 03 464

  e-mail: [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 12

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO

  Vojno pravobranilaštvo je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

  obavlja poslove zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, u pogledu sredstava

  i imovine, koju koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, kao i poslove preduzimanja

  pravnih radnji i sredstava kod zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima u

  svim fazama postupka.

  VOJNO

  PRAVOBRANILAŠTVO

  Odeljenje u Nišu Kancelarija Odeljenje za

  nepokretnosti

  Odeljenje za

  štete

  nazad na sadržaj

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 13

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  2. Osnovne unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane

  SEKTOR ZA POLITIKU ODBRANE

  Sektor za politiku odbrane obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i

  realizaciju sadržaja iz domena razvoja sistema odbrane, uređenja organizacije,

  mobilizacije, međunarodne vojne saradnje i podršku sistemu odbrane u procesu

  evropskih integracija.

  Sektor za politiku odbrane je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadležna

  za: izradu strategijskih dokumenata; dokumenta planiranja razvoja sistema odbrane;

  razvoj naučnoistraživačke i inventivne delatnosti; normativno uređenje organizacije i

  upravljanje organizacijskim promenama; normativno uređenje procesa planiranja i

  pripreme mobilizacije; planiranje i organizovanje međunarodne vojne saradnje;

  sprovođenje međunarodnih sporazuma i konvencija, podršku sistema odbrane procesu

  evropskih integracija, multilateralnu i bilateralnu saradnju.

  Sektorom za politiku odbrane rukovodi pomoćnik ministra odbrane za politiku odbrane.

  SEKTOR ZA POLITIKU

  ODBRANE

  Odeljenje za zajedničke

  poslove

  Uprava za

  strategijsko

  planiranje

  Uprava za MVS

  Direkcija za evropske

  integracije i upravljanje

  projektima

  Vojno predstavništvo u

  Misiji RS pri NATO

  Spisak RM u MSP koja

  se popunjavaju PVL

  Verifikacioni centar

  Vojna predstavništva u

  inostranstvu

  Kancelarija za

  administrativno-stručne

  poslove

  Grupa za vojno-

  policijske poslove

  Uprava za

  organizaciju

  U Sektoru za politiku odbrane obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Uprava za strategijsko planiranje

  2. Uprava za organizaciju

  3. Uprava za međunarodnu vojnu saradnju

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 14

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  UPRAVA ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE

  Uprava za strategijsko planiranje je nadležna je za pripremu strategijskih dokumenata i

  dokumenata planiranja razvoj sistema odbrane, opredeljenja, ciljeve i zadatke politike

  nacionalne bezbednosti i politike odbrane, planiranje i razvoj naučnoistraživačke i

  inventivne delatnosti, te koordinaciju aktivnosti u Procesu planiranja i pregleda (PARP) u

  okviru NATO programa Partnerstvo za mir.

  UPRAVA ZA ORGANIZACIJU

  Uprava za organizaciju obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje

  organizacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i mobilizacije subjekata sistema

  odbrane, upravljanje organizacijskim promenama i vođenje organizacijskog razvoja u

  Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

  UPRAVA ZA MEĐUNARODNU VOJNU SARADNJU

  Uprava za međunarodnu vojnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na planiranje i

  organizovanje međunarodne vojne saradnje, izradu međunarodnih ugovora, sprovođenje

  međunarodnih sporazuma, konvencija, integracija, komunikaciju sa stranim vojnim

  predstavnicima i diplomatskim misijama.

  Za pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane organizaciono i funkcionalno vezane

  su sledeće organizacione celine:

  1) Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima

  2) Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO

  3) Kancelarija za administrativno – stručne poslove

  4) Spisak radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova koja se popunjavaju sa PVL

  Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima obavlja poslove koji se

  odnose na pružanje stručne podrške sistemu odbrane u procesu evropskih integracija, kao

  i upravljanje projektima organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

  predviđenim za finansiranje iz sredstava Evropske unije i međunarodne razvojne pomoći

  i drugim standardima, formatima i zahtevima međunarodnih organizacija država –

  donatora.

  Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO obavlja poslove koji se

  odnose na predstavljanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u NATO i EU, zastupanje

  i zaštitu odbrambenih i vojnih interesa Republike Srbije u NATO i EU i podršku primeni

  standarda u cilju unapređenja interoperabilnosti Vojske Srbije.

  Kancelarija za administrativne i stručne poslove obavlja administrativne poslove za

  potrebe Vlade Republike Srbije, a koji se tiču ostvarivanja neposredne veze između

  Ministarstva odbrane i Kancelarije Vlade RS i pripremu sadržaja za medijsko

  predstavljanje i komunikaciju sa javnošću.

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 15

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Za načelnika Uprave za međunarodnu vojnu saradnju organizaciono i funkcionalno

  vezane su sledeće organizacione celine:

  1. Vojna predstavništva u inostranstvu 2. Verifikacioni centar.

  Vojna predstavništva u inostranstvu obavljaju poslove koji se odnose na predstavljanje

  Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u međunarodnim organizacijama i zastupanje

  odbrambenih i vojnih interesa Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i

  stalnim misijama država članica.

  Verifikacioni centar obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje međunarodno

  prihvaćenih obaveza Republike Srbije u oblasti kontrole naoružanja i realizaciju

  aktivnosti definisane dokumentima i konvencijama Organizacije ujedinjenih nacija.

  SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE

  Sektor za ljudske resurse je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadležna

  za: statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije; planiranje

  školovanja i usavršavanja za rad na poslovima odbrane i bezbednosti u zemlji i

  inostranstvu; muzejsku delatnost; pitanja tradicije, etike, socijalnih i humanitarnih pitanja

  na nivou Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; potreba veterana i stambenog

  obezbeđenja.

  Sektorom za ljudske resurse rukovodi pomoćnik ministra odbrane za ljudske resurse.

  SEKTOR ZA LJUDSKE

  RESURSE

  Odeljenje za zajedničke

  poslove Uprava za kadrove

  Uprava za tradiciju,

  standard i veterane

  Vojni muzej

  Muzej JRV

  Grupa za VP poslove

  U Sektoru za ljudske resurse obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Uprava za kadrove

  2. Uprava za tradiciju, standard i veterane

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 16

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  UPRAVA ZA KADROVE

  Uprava za kadrove obavlja poslove koji se odnose na popunu kadrom, rešavanje stanja

  lica u službi, školovanje i usavršavanje, karijerno vođenje i psihološku delatnost.

  UPRAVA ZA TRADICIJU, STANDARD I VETERANE.

  Uprava za tradiciju, standard i veterane obavlja poslove koji se odnose na pitanja

  tradicije, vojnih veterana, muzejske delatnosti, socijalnih i humanitarnih pitanja u

  Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, stambeno obezbeđenje zaposlenih, odlikovanja i

  priznanja, kao i za saradnju sa ostalim ministarstvima i organizacijama koja se bave

  poslovima iz oblasti, tradicije, standarda i veterana.

  Za načelnika Uprave za tradiciju, standard i veterane organizaciono i funkcionalno

  vezane su sledeće organizacione celine:

  1. Vojni muzej 2. Muzej Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva

  Vojni muzej obavlja poslove koji se odnose na sakupljanje, pripremu i izlaganje

  muzejskog materijala u vezi sa vojnom i ratnom istorijom i tradicijom kao dela

  nacionalne kulturne baštine, izdavačku delatnost od značaja za stručni rad i promociju

  muzejskih fondova i zbirki i razmenu publikovanih izdanja sa drugim muzejima, kao i

  saradnju sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

  Muzej Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva obavlja poslove koji se odnose na

  pripremu, proučavanje, čuvanje, izlaganje, zaštitu i stručnu obradu muzejskog materijala

  iz istorije jedinica i ustanova Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane

  Vojske Srbije, kao dela nacionalne i svetske kulturne baštine.

  SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE

  Sektor za materijalne resurse je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

  obavlja poslove koji se odnose na istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i

  vojne opreme, opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane,

  planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata i planiranje, organizovanje i

  sprovođenje objedinjenih nabavki za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i

  materijalno obezbeđenje Vojske Srbije.

  Sektorom za materijalne resurse rukovodi pomoćnik ministra odbrane za materijalne

  resurse

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 17

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  SEKTOR ZA

  MATERIJALNE RESURSE

  Odeljenje za

  zajedničke poslove

  Odsek za vojno-

  policijske poslove

  Uprava za opštu

  logistiku

  Vojna kontrola

  kvaliteta Vojnotehnički

  institut

  Direkcija za SKiM

  Vojna ustanova

  „Dedinje”

  Direkcija za usluge

  standarda

  TRZ NH „Đurđe

  Dimitrijević-Đura”

  Uprava za

  odbrambene

  tehnologije

  Odeljenje za

  finansije

  Vojna ustanova

  „Tara”

  Vojna ustanova

  „Morović”

  Uprava za

  nabavke i

  prodaju

  Uprava za

  infrastrukturu

  Vojna ustanova

  „Beograd-2”

  Vojnograđevinska

  ustanova „Beograd”

  Vojnograđevinski

  centar „Beograd”

  U Sektoru za materijalne resurse obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Uprava za opštu logistiku 2. Uprava za odbrambene tehnologije 3. Uprava za nabavke i prodaju 4. Uprava za infrastrukturu

  UPRAVA ZA OPŠTU LOGISTIKU

  Uprava za opštu logistiku obavlja poslove koji se odnose na planiranje i organizovanje

  ishrane, vodosnabdevanje, obezbeđenje energentima i odevanje u sistemu odbrane,

  kontrolu kvaliteta intendantskih materijalnih sredstava koja se proizvode i nabavljaju za

  potrebe sistema odbrane, normativno regulisanje i unapređenje sistema zaštite resursa

  odbrane.

  Za načelnika Uprave za opštu logistiku organizaciono i funkcionalno vezana je Direkcija

  za usluge standarda.

  Direkcija za usluge standarda obavlja poslove koji se odnose na normativno–pravno i

  studijsko–analitičko uređenje realizacije zadataka proizvodnih aktivnosti vojnih ustanova

  za proizvodnju i uslužne delatnosti za potrebe sistema odbrane.

  Za Direkciju za usluge standarda organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

  organizacione celine:

  1. Vojna ustanova „Dedinje“ 2. Vojna ustanova „Tara“ 3. Vojna ustanova „Morović“

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 18

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Vojna ustanova „Dedinje“ obavlja poslove koji se odnose na poljoprivrednu

  proizvodnju, pružanje ugostiteljsko–kantinskih usluga, usluga ishrane i smeštaja i drugih

  ugostiteljsko–trgovačkih usluga profesionalnim pripadnicima Ministarstva odbrane i

  Vojske Srbije, članovima njihovih porodica i ostalim pravnim subjektima i pojedincima.

  Vojna ustanova „Tara“ obavlja poslove koji se odnose na pružanje ugostiteljsko-

  trgovačkih i sportsko-rekreativnih usluga, odmora, samačkog smeštaja, kao i drugih

  ugostiteljsko-trgovačkih usluga, profesionalnim pripadnicima Ministarstva odbrane i

  Vojske Srbije, članovima njihovih porodica i zainteresovanim domaćim i stranim

  organizacijama, institucijama, pravnim subjektima i pojedincima.

  Vojna ustanova „Morović“ obavlja poslove koji se odnose na ugostiteljsko-turističke

  usluge, poljoprivrednu proizvodnju, hortikulturu, šumarstvo, lov i odgovarajuće uslužne

  aktivnosti u vezi sa lovom i ribarstvom, kao i trgovinu na veliko i malo proizvodima iz

  sopstvenog proizvodnog asortimana.

  UPRAVA ZA ODBRAMBENE TEHNOLOGIJE

  Uprava za odbrambene tehnologije obavlja poslove koji se odnose na planiranje i

  organizovanje zadataka naučno-istraživačkog rada u oblasti odbrambenih tehnologija,

  razvojnih projekata sredstava naoružanja i vojne opreme, razvoja kapaciteta za

  istraživanje naoružanja i vojne opreme, proizvodnju sredstava, razvoj tehnologija za

  proizvodnju i održavanje sredstava naoružanja i vojne opreme. Takođe, obavlja i poslove

  planiranja i organizovanja razvoja kapaciteta za istraživanje, razvoj, proizvodnju i

  održavanje naoružanja i vojne opreme, kao i rezervnih delova potrebnih za održavanje

  sredstava naoružanja i vojne opreme.

  Za načelnika Upravu za odbrambene tehnologije organizaciono i funkcionalno vezane su

  sledeće organizacione celine:

  1. Vojnotehnički institut 2. Tehnički remontni zavod NH „Đurđe Dimitrijević-Đura“ 3. Direkcija za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju

  Vojnotehnički institut obavlja poslove koji se odnose na istraživanja i razvoj novih i

  modernizaciju postojećih sredstava naoružanja i vojne opreme, realizaciju naučne i

  stručne delatnosti, usavršavanje naučnog kadra, pružanje stručne pomoći jedinicama i

  institucijama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ekspertize patenata od interesa za

  odbranu i pružanje komercijalnih usluga korisnicima u zemlji i inostranstvu.

  Tehnički remontni zavod NH „Đurđe Dimitrijević – Đura“obavlja poslove koji se

  odnose na proizvodnu i uslužnu delatnost, remont, održavanje i demilitarizaciju ubojnih

  sredstava i proizvodnju uređaja i alata za održavanje ubojnih sredstava.

  Direkcija za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju obavlja poslove koji se

  odnose na planiranje, organizovanje, uspostavljanje, koordinaciju i unapređenje poslova

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 19

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  standardizacije, kodifikacije i metrologije, donošenje sistemskih uputstava za rad i razvoj

  metoda i tehnika iz oblasti standardizacije, kodifikacije i metrologije.

  UPRAVA ZA NABAVKE I PRODAJU

  Uprava za nabavke i prodaju obavlja poslove koji se odnose na normativnu delatnost iz

  domena nabavki u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, izradu nacrta planova javnih

  nabavki i njihovu realizaciju, planiranje i organizaciju zadataka nabavki dobara i usluga i

  prodaje pokretnih sredstava za potrebe korisnika u MO i Vojsci Srbije, organizovanje i

  realizaciju prodaje viškova naoružanja i vojne opreme, kao i druge poslove u oblasti

  nabavki i prodaje za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

  UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU

  Uprava za infrastrukturu obavlja poslove koji se odnose na normativnu delatnost iz

  domena infrastrukture, upravljanje, planiranje, izgradnju, pribavljanje i održavanje

  objekata infrastrukture na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, pripremu i

  izradu investiciono-tehničke dokumentacije za radove iz domena izgradnje i investicionog

  održavanja nepokretnosti koje koriste MO i VS, kao i usaglašavanje prostornog razvoja

  vojne infrastrukture i prilagođavanje objekata od značaja za odbranu sa potrebama

  odbrane zemlje.

  Za načelnika Uprave za infrastrukturu organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

  organizacione celine:

  1. Vojnograđevinski centar „Beograd“

  2. Vojnograđevinska ustanova „Beograd“

  3. Vojna ustanova „Beograd-2“

  Vojnograđevinski centar „Beograd” obavlja poslove koji se odnose na nadzor nad

  izgradnjom i investicionim održavanjem vojnih nepokretnosti, stambenog fonda i

  poslovnih prostora na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

  Vojnograđevinska ustanova „Beograd” obavlja poslove koji se odnose na izvođenje

  građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova prilikom izgradnje,

  dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i rušenja objekata infrastrukture posebne

  namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, kao i invensticiono održavanje

  objekata infrastrukture posebne namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska

  Srbije.

  Vojna ustanova „Beograd-2“ obavlja poslove koji se odnose na redovno i investiciono

  održavanje stambenih zgrada i stanova, garaža i poslovnog prostora, nepokretnosti za

  posebne namene i nepokretnosti za reprezentativne potrebe koje se koriste u

  organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 20

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Za pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse organizaciono i funkcionalno

  vezana je Vojna kontrola kvaliteta.

  Vojna kontrola kvaliteta obavlja poslove koji se odnose na izradu propisa iz oblasti

  obezbeđenja kvaliteta, obezbeđenje i kontrolu kvaliteta pokretnih stvari u fazama razvoja,

  osvajanja, serijske proizvodnje, skladištenja, eksploatacije i remonta, proveru,

  ocenjivanje i sertifikaciju proizvoda, procesa i sistema menadžmenta kvalitetom i ostale

  delatnosti iz delokruga rada.

  Rukovodilac Sektora

  v. d. pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse

  dr Nenad Miloradović, dipl. ing. mašinstva

  SEKTOR ZA BUDŽET I FINANSIJE

  Sektor za budžet i finansije je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

  obavlja poslove koji se odnose na: normativno uređenje finansijskog poslovanja u

  Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu

  finansijskog poslovanja; finansijsku politiku Ministarstva odbrane; planiranje budžeta

  odbrane i planiranje, programiranje, budžetiranje i sprovođenje finansijskog plana za

  potrebe Ministarstva odbrane i poslove u oblasti prava i obaveza iz zdravstvenog

  osiguranja i materijalnog obezbeđenja vojnih osiguranika.

  Sektorom za budžet i finansije rukovodi pomoćnik ministra odbrane za budžet i finansije.

  Uprava za budžet

  SEKTOR ZA BUDŽET I

  FINANSIJE

  Odeljenje za zajedničke

  poslove

  Računovodstveni centar

  Fond za SOVO

  Grupa za VP poslove

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 21

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  U Sektoru za budžet i finansije obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice:

  1. Uprava za budžet

  2. Odeljenje za zajedničke poslove

  3. Grupa za vojnopolcijske poslove

  Uprava za budžet Uprava za budžet obavlja poslove koji se odnose na oblast finansijskog poslovanja,

  planiranje i izvršenje budžeta odbrane, stručni nadzor i kontrolu rada organa finansijske

  službe, kao i za sistem plata, dodataka, naknada i drugih primanja u Ministarstvu odbrane

  i Vojsci Srbije.

  Za pomoćnika ministra odbrane za budžet i finansije organizaciono i funkcionalno

  vezane su sledeće organizacione celine:

  1) Računovodstveni centar 2) Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Fond za SOVO)

  Računovodstveni centar

  Računovodstveni centar obavlja poslove koji se odnose na materijalnu i finansijsku

  kontrolu, plate, naknade i druga lična primanja, vođenje knjigovodstvene evidencije,

  platni promet i isplatu poreza.

  Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

  Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika je pravno lice sa statusom organizacije za

  obavezno socijalno osiguranje u kojem se ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osigu-

  ranja vojnih osiguranika i obezbeđuju sredstva za zdravstveno osiguranje i materijalno obezbe-

  đenje korisnika prava, kao i saradnju sa ostalim republičkim organizacijama koja se bave

  poslovima iz oblasti socijalnog osiguranja.

  Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

  Faks: + 381 11 3000-321

  Veb sajt: http://www. fsovo.mod.gov.rs

  E-mail: [email protected]

  v. d. direktora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

  potpukovnik Radan Kostić

  http://www.mod.gov.rs/cir/organizacija/sektor_za_budzet_i_finansije/uprava_za_budzet.phphttp://www.mod.gov.rs/cir/organizacija/sektor_za_budzet_i_finansije/racunovodstveni_centar.phphttp://www.mod.gov.rs/mailto:[email protected]

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 22

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  SEKTOR ZA CIVILNU ODBRANU I PRIPREME ODBRANE

  Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane je osnovna unutrašnja jedinica

  Ministarstva odbrane obavlja poslove koji se odnose na: planiranje priprema za odbranu

  Republike Srbije, izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje

  za uspešno funkcionisanje državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa

  jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u

  vanrednom i ratnom stanju; koordinaciju poslova na obezbeđenju uslova za život i rad

  građana i zadovoljenje potreba snaga odbrane u vanrednom i ratnom stanju; planiranje i

  sprovođenje obuke građana i jedinica civilne zaštite opšte namene za odbranu zemlje;

  vojnu, radnu i materijalnu obavezu.

  Sektorom za civilnu odbranu i pripreme odbrane rukovodi pomoćnik ministra odbrane za

  civilnu odbranu i pripreme odbrane.

  Uprava za obaveze

  odbrane

  SEKTOR ZA CIVILNU

  ODBRANU I PRIPREME

  ODBRANE

  Odeljenje za zajedničke

  poslove

  Regionalni centar MO

  Beograd

  Grupa za VP poslove

  Regionalni centar MO Niš

  Regionalni centar MO

  Kragujevac

  Regionalni centar MO

  Valjevo

  Regionalni centar MO

  Novi Sad

  U Sektoru za civilnu odbranu i obaveze odbrane obrazuju se sledeće unutrašnje jedinice:

  1. Uprava za obaveze odbrane,

  2. Odeljenje za zajedničke poslove i

  3. Grupa za vojnopolicijske poslove.

  UPRAVA ZA OBAVEZE ODBRANE

  Uprava za obaveze odbrane obavlja poslove koje se odnose na planiranje i uređenje

  uspešnog funkcionisanja državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica

  lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u

  vanrednom i ratnom stanju, obuku građana i jedinica civilne zaštite opšte namene za

  odbranu zemlje, vojnu, radnu i materijalnu obavezu kao i poslove u oblasti zaštite i

  spasavanja civilnog stanovništva.

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 23

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Za načelnika Uprave za obaveze odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

  organizacione celine:

  1. Regionalni centar Ministarstva odbrane Beograd, 2. Regionalni centar Ministarstva odbrane Novi Sad, 3. Regionalni centar Ministarstva odbrane Niš 4. Regionalni centar Ministarstva odbrane Kragujevac 5. Regionalni centar Ministarstva odbrane Valjevo

  Regionalni centri Ministarstva odbrane su vojne ustanove Ministarstva odbrane

  organizovane po teritorijalnom principu. Obavljaju poslove koji se odnose na pripremu i

  usklađivanje predloga planova odbrane sa subjektima planiranja odbrane, postupanje po

  dokumentima za sprovođenje Plana odbrane Ministarstva odbrane, organizaciju,

  koordinaciju i funkcionisanje poslova civilne zaštite, obuku građana i jedinica civilne

  zaštite opšte namene za potrebe odbrane zemlje, kao i poslove koji se odnose na

  mobilizaciju, vojnu, radnu i materijalnu obavezu.

  nazad na sadržaj

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 24

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  3. Uže unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane van sektora

  i Sekretarijata Ministarstva odbrane

  UPRAVA ZA VOJNO ZDRAVSTVO

  Uprava za vojno zdravstvo je uža unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane van sektora i

  Sekretarijata Ministarstva odbrane, organizaciono i funkcionalno vezana za ministra

  odbrane.

  Uprava za vojno zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na pripremu propisa i drugih

  akata, kojima se uređuje zdravstvena i veterinarska zaštita u Ministarstvu odbrane i

  Vojsci Srbije, kao i poslova farmaceutske zdravstvene delatnosti u cilju obezbeđenja

  lekova i medicinskih sredstava i stvaranja najpovoljnijih uslova za medicinski i

  farmaceutski rad u vojnim zdravstvenim ustanovama i jedinicama za zdravstvenu zaštitu

  Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

  UPRAVA ZA VOJNO ZDRAVSTVO

  Vojna bolnica NišViša vojnolekarska

  komisija Niš

  Centar veterinarske

  službe

  Centar

  vojnomedicinskih

  ustanova Beograd

  Viša vojnolekarska

  komisija Beograd

  Glavna

  vojnolekarska

  komisija

  Vojna bolnica

  Novi Sad

  Centralna apoteka -

  skladišteVOJNOMEDICINSKA

  AKADEMIJA

  Spisak RM u BMS

  Centar sanitetske

  službe

  Za načelnika Uprave za vojno zdravstvo organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

  organizacione celine:

  1) Vojnomedicinska akademija, 2) Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd, 3) Vojna bolnica Novi Sad, 4) Vojna bolnica Niš, 5) Glavna vojnolekarska komisija, 6) Viša vojnolekarska komisija Niš, 7) Viša vojnolekarska komisija Beograd, 8) Centralna apoteka – skladište, 9) Centar sanitetske službe, 10) Centar veterinarske službe i

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 25

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Vojnomedicinska akademija je naučnoistraživačka i zdravstvena ustanova i obavlja

  poslove koji se odnose na zdravstveno zbrinjavanje, lečenje i pružanje svih

  specijalizovanih vidova zdravstvene zaštite vojnih i civilnih osiguranika, predsednika

  Republike Srbije i drugih visokih vojnih i političkih rukovodilaca i članova njihovih

  porodica, članova diplomatskog kora i njihovih porodica. Takođe, VMA učestvuje u

  procesu realizacije nastave za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane, kao i

  akademskih i specijalističkih studija i naučnoistraživačke delatnosti iz oblasti

  medicinskih nauka.Vojnomedicinska akademija je uključena u mrežu zdravstvenih

  ustanova Republike Srbije.

  Podaci o medicinskim uslugama koje pruža Vojnomedicinska akademija nalaze se na sajtu

  www.vma.mod.gov.rs

  Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd je zdravstvena ustanova koja na opštem i

  specijalističkom nivou zbrinjava vojne osiguranike sa teritorije grada Beograda, kao i

  vojnike i profesionalna vojna lica sa cele teritorije Republike Srbije. U sastavu Centra

  vojnomedicinskih ustanova Beograd su tri vojnomedicinska centra za pružanje usluga

  opšte i specijalističke medicinske pomoći, sa tri isturene ambulante opšte medicine i

  Vojnomedicinski centar hitne pomoći Beograd za pružanje hitne medicinske pomoći i

  kućnog lečenja.

  Vojna bolnica Niš i Vojna bolnica Novi Sad su zdravstvene ustanove Ministarstva

  odbrane, koje obavljaju poslove koji se odnose na primarnu i sekundarnu zdravstvenu

  zaštitu i sanitetsku podršku vojnih osiguranika, civilnih osiguranika i osiguranika svih

  kategorija koji ostvaruju pravo na pružanje usluga, preventivno medicinsku zaštitu,

  zbrinjavanje povređenih i obolelih pružanjem opšte, specijalističke i subspecijalističke

  pomoći, stacionarne specijalističke medicinske pomoći i hitne medicinske pomoći.

  Glavna vojnolekarska komisija vrši kontrolu ispravnosti ocena zdravstvene sposobnosti

  koje izriču više vojnolekarske komisije, kao i praćenje rada viših i nižih vojnolekarskih

  komisija, te davanje nalaza, ocene i mišljenja u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog

  i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika.

  Viša vojnolekarska komisija Beograd i Viša vojnolekarska komisija Niš obavljaju

  poslove koji se odnose na ocenu zdravstvene sposobnosti pripadnika Ministarstva

  odbrane i Vojske Srbije i ostvarivanje prava iz penzionog, invalidskog i zdravstvenog

  osiguranja vojnih osiguranika.

  Centralna apoteka – skladište je ustanova koja se bavi snabdevanjem lekovima i

  drugim medicinskim potrošnim materijalom za potrebe vojnih osiguranika na teritoriji

  Republike Srbije.

  Centar sanitetske službe obavlja poslove koji se odnose na školovanje i obuku

  sanitetskog kadra za rad na radnim mestima u jedinicama i ustanovama Ministarstva

  odbrane i Vojske Srbije.

  http://www.vma.mod.gov.rs/http://www.vma.mod.gov.rs/

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 26

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Centar veterinarske službe je namenska jedinica veterinarske službe koja izvršava

  zadatke obuke i usavršavanja kadrova veterinarske službe, usavršavanja kadra

  veterinarske službe, realizuje kurseve iz oblasti zdravstvene zaštite životinja, bezbednosti

  hrane životinjskog porekla, planiranje, uzgoj, reprodukciju i učestvuje u stručnim

  projektima iz oblasti veterinarske medicine.

  UPRAVA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

  Uprava za odnose sa javnošću je uža unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane van

  sektora i Sekretarijata Ministarstva odbrane, organizaciono i funkcionalno vezana za

  ministra odbrane. Obavlja poslove koji se odnose na afirmaciju Ministarstva odbrane i

  Vojske Srbije u zemlji i svetu, izdavačku delatnost, internet, video, filmsku i TV

  produkciju i pružanje servisnih informacija domaćim i stranim javnim glasilima iz oblasti

  odbrane, kulturna delatnost za potrebe sistema odbrane, kao i obaveštavanje javnosti o najznačajnijim aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

  UPRAVA ZA ODNOSE SA

  JAVNOŠĆU

  Medija centar ,,Odbrana”Vojnofilmski centar

  ,,Zastava film”

  Umetnički ansambl

  ,,Stanislav Binički”Vojna štamparija

  Upravi za odnose sa javnošću potčinjeni su:

  1) Medija centar „Odbrana“

  2) Vojnofilmski centar „Zastava film“

  3) Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.

  4) Vojna štamparija „Beograd

  Medija centar „Odbrana” obavlja poslove koji se odnose na objavljivanje informacija

  o radu i aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije putem magazina „Odbrana” i

  Internet prezentacije Ministarstva odbrane, izdavanje vojnostručne, nastavno-obrazovne,

  vojnonaučne i publicističke literature, promotivne i druge poslove u oblasti odnosa sa

  javnošću i kulture.

  Vojnofilmski centar „Zastava film“ obavlja poslove koji se odnose na proizvodnju

  informativnih, filmskih, video i multimedijalnih proizvoda namenjenih za informisanje

  javnosti o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i pružanje usluga na

  komercijalnoj osnovi angažovanjem slobodnih tehničko-tehnoloških kapaciteta.

  http://www.odbrana.mod.gov.rs/http://www.zastavafilm.mod.gov.rs/http://www.ansambl.mod.gov.rs/

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 27

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ obavlja poslove koji se

  odnose na učešće na najvišim državnim i vojnim svečanostima, razvoj muzičkog života

  u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, negovanje, podsticanje i širenje muzičkog

  stvaralaštva i vojničke tradicije našeg naroda i afirmisanje kulturnog života i umetničkog

  stvaralaštva u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

  Vojna štamparija obavlja poslove koji se odnose na štampanje knjiga, novina, časopisa,

  obrazaca, izradu kancelarijskog i drugog štampanog materijala, pečata, štambilja i drugih

  proizvoda postupkom graviranja, te ostale poslove iz oblasti pružanja štamparsko-

  grafičkih usluga.

  Kontakti:

  Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije 11000 Beograd, Birčaninova 5

  tel.: + 381 11 3203 015

  faks: + 381 11 3203 466

  veb sajt: http://www.mod.gov.rs

  e-mail: [email protected]

  Načelnik Uprave za odnose sa javnošću

  kapetan bojnog broda Petar Bošković

  tel.: + 381 11 3203 015 faks: + 381 11 3203 466 e-mail: [email protected]

  Tim za komuniciranje sa sredstvima javnog informisanja

  Radno vreme: radnim danom od 8.30 do 16.30

  faks: + 381 11 3203 466

  e-mail: [email protected]

  nazad na sadržaj

  http://www.mod.gov.rs/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 28

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  4. Organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane

  VОЈNООBАVЕŠТАЈNА АGЕNCIЈА

  Vојnооbаvеštајnа аgеnciјa (u dаljеm tеkstu: VОА) је оrgаn uprаvе u sаstаvu

  Мinistаrstvа оdbrаnе i imа stаtus prаvnоg licа. Као službа bеzbеdnоsti dео је

  јеdinstvеnоg bеzbеdnоsnо-оbаvеštајnоg sistеmа Rеpublikе Srbiје.

  Zаkоnоm о Vојnоbеzbеdnоsnој аgеnciјi i Vојnооbаvеštајnој аgеnciјi (''Sl. glаsnik RS'',

  br. 88/2009, 55/2012 – оdlukа US i 17/2013) urеđеni su nаdlеžnоsti, pоslоvi, zаdаci,

  оvlаšćеnjа, nаdzоr i kоntrоlа, sаrаdnjа kао i drugа pitаnjа оd znаčаја zа rаd VОА.

  Vојnооbаvеštајnа аgеnciја nаdlеžnа је zа оbаvljаnjе оbаvеštајnih pоslоvа оd znаčаја zа

  оdbrаnu kојi sе оdnоsе nа prikupljаnjе, аnаlizu, prоcеnu, zаštitu i dоstаvljаnjе pоdаtаkа i

  infоrmаciја о pоtеnciјаlnim i rеаlnim оpаsnоstimа, аktivnоstimа, plаnоvimа ili

  nаmеrаmа strаnih držаvа i njihоvih оružаnih snаgа, mеđunаrоdnih оrgаnizаciја, grupа i

  pојеdinаcа. Pоrеd nаvеdеnоg, nаdlеžnа је i zа diplоmаtsku funkciјu u оblаsti оdbrаnе i

  Vојskе Srbiје.

  U оbаvljаnju pоslоvа iz svоје nаdlеžnоsti је sаmоstаlnа, pоlitički, idеоlоški i intеrеsnо

  nеutrаlnа.

  Vојnооbаvеštајnа аgеnciја је оrgаnizоvаnа nа sаvrеmеnim principimа i u sklаdu sа

  pоtrеbаmа sistеmа оdbrаnе. Akt о unutrаšnjеm urеđеnju i sistеmаtizаciјi, mеtоdi rаdа i

  nаčinu njеnоg funkciоnisаnjа prеdstаvljајu tајnе pоdаtkе.

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 29

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Dirеktоr rukоvоdi rаdоm VОА i zа svој rаd оdgоvаrа ministru оdbrаnе.

  Zаmеnik dirеktоrа zа svој rаd оdgоvаrа dirеktоru VОА.

  Direktorа VOA i njеgоvоg zamenikа postavlja i razrešava predsednik Republike ukazom

  na predlog ministra odbrane, ako se radi o profesionalnom vojnom licu, odnosno Vlada,

  na predlog ministra odbrane, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih

  službenika.

  Оpеrаciје su оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеžnа zа rukоvоđеnjе, plаnirаnjе,

  оrgаnizоvаnjе i kооrdinаciјu оbаvеštајnih pоslоvа, u sklаdu sа nаdlеžnоstimа prоpisаnim

  Zаkоnоm о Vојnоbеzbеdnоsnој аgеnciјi i Vојnооbаvеštајnој аgеnciјi.

  Аnаlitikа је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеžnа zа оbrаdu pоdаtаkа i izrаdu

  infоrmаciја, аnаlizа i prоcеnа zа pоtrеbе držаvnоg i vојnоg rukоvоdstvа.

  Pоdrškа је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеžnа zа kаdrоvsku, finаnsiјsku, tеhničku i

  lоgističku pоdršku nеоphоdnu zа еfikаsnо izvršаvаnjе svih pоslоvа i zаdаtаkа VОА.

  Sаrаdnjа, plаnirаnjе i usаvršаvаnjе је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеžnа zа

  plаnirаnjе rаdа nа nivоu VОА, rеаlizаciјu pоslоvа sаrаdnjе i usаvršаvаnjа kаdrа zа

  pоtrеbе VОА i sistеmа оdbrаnе.

  Unutrаšnjа kоntrоlа је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеžnа zа pоslоvе kоntrоlе

  zаkоnitоsti rаdа i primеnе оvlаšćеnjа pripаdnikа Vојnооbаvеštајnе аgеnciје.

  Vојnооbаvеštајni cеntri su pоdručnе јеdinicе VОА kоје rеаlizuјu zаdаtkе iz оblаsti

  оbаvеštајnо-оpеrаtivnоg rаdа оbеzbеđеnjеm nеprеkidnоg, prаvоvrеmеnоg i bеzbеdnоg

  prikupljаnjа pоdаtаkа i infоrmаciја i prаćеnjеm vојnоbеzbеdnоsnе situаciје u

  nеpоsrеdnоm i širеm оkružеnju.

  Izаslаnstvа оdbrаnе rеаlizuјu diplоmаtsku funkciјu u оblаsti оdbrаnе i nаdlеžnа su zа

  prеdstаvljаnjе i zаštitu intеrеsа Мinistаrstvа оdbrаnе Rеpublikе Srbiје i Vојskе Srbiје u

  inоstrаnstvu. Svоје zаdаtkе izvršаvајu u sklаdu sа zаkоnimа i Bеčkоm kоnvеnciјоm о

  diplоmаtskim оdnоsimа.

  Svе infоrmаciје о Vојnооbаvеštајnој аgеnciјi nаlаzе sе nа zvаničnоm sајtu:

  www.vоa.mod.gov.rs

  Аdrеsа:

  Кnеzа Мilоšа 33, Bеоgrаd

  Fax: +381113006198

  E-mail: [email protected]

  Rukоvоdilаc Vојnооbаvеštајnе аgеnciје:

  direktor brigadni general Zоrаn Stојkоvić

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 30

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA

  Vojnobezbednosna agencija je služba bezbednosti i deo jedinstvenog bezbednosno-oba-

  veštajnog sistema Republike Srbije. Kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane sa

  statusom pravnog lica, Vojnobezbednosna agencija je nadležna za bezbednosnu i kontra-

  obaveštajnu zaštitu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

  Vojnobezbednosna agencija je u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti samostalna,

  politički, ideološki i interesno neutralna.

  DIREKTOR ZAMENIKOpšti poslovi

  Unutrašnja kontrola

  OPERACIJE ANALITIKA PODRŠKA

  ПОДРШКАПОДРШКАПОДРШКА

  ПОДРШКАCENTRI VBA

  Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Vojnobezbednosne agencije i način njenog

  funkcionisanja predstavlja državnu tajnu.

  Podaci o broju zaposlenih pripadnika Vojnobezbednosne agencije klasifikovani su odre-

  đenim stepenom tajnosti.

  Direktor rukovodi radom Vojnobezbednosne agencije i za svoj rad odgovara ministru

  odbrane.

  Zamenik direktora za svoj rad odgovara direktoru.

  Opšti poslovi su organizaciona celina Vojnobezbednosne agencije koja obavlja zadatke:

  planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja; planiranja i organizovanja saradnje sa

  međunarodnim organizacijama, obaveštajno-bezbednosnim službama stranih zemalja i

  službama bezbednosti i drugim organima u zemlji, kao i protokolarne obaveze i aktiv-

  nosti i kancelarijsko poslovanje.

  Unutrašnja kontrola obavlja poslove kontrole zakonitosti rada i primene ovlašćenja pri-

  padnika Vojnobezbednosne agencije.

  Operacije su organizaciona celina Vojnobezbednosne agencije koja obavlja poslove

  planiranja, organizovanja i koordinacije operacija, u skladu sa nadležnostima propisanim

  Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

  Analitika obavlja poslove koji se odnose na praćenje, obradu i procenjivanje podataka i

  izradu informacija, analiza i procena za potrebe državnog i vojnog rukovodstva.

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 31

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Podrška obavlja zadatke kadrovske, logističke, finansijske, informatičke, telekomunikacione i

  druge oblike podrške u planiranju, organizovanju i realizaciji poslova i zadataka Vojno-

  bezbednosne agencije.

  Centri Vojnobezbednosne agencije obavljaju poslove bezbednosne i kontraobaveštajne

  zaštite organizacionih celina Ministarstva odbrane i jedinica, komandi i ustanova Vojske

  Srbije u dodeljenoj zoni operativne nadležnosti.

  Sve informacije o Vojnobezbednosnoj agenciji nalaze se na zvaničnom sajtu agencije:

  www.vba.mod.gov.rs

  INSPEKTORAT ODBRANE

  Inspektorat odbrane je organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane, koji obavlja

  inspekcijske poslove koji se odnose na: usklađivanje priprema za odbranu; sprovođenje

  odluka i akata predsednika Republike i Vlade; stanje operativnih i funkcionalnih

  sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije; ostvarivanje i usklađivanje

  organizacije veza, kao i druge poslove određene zakonom

  Direktor Inspektorata odbrane

  general-major Mile Jelić

  tel.: 011/2064-066

  faks: 011/3000-061

  e-mail: [email protected]

  nazad na sadržaj

  http://www.vba.mod.gov.rs/mailto:[email protected]

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 32

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  5. Univerzitet odbrane

  Univerzitet odbrane u Beogradu je osnovan Odlukom o osnivanju Univerzitet odbrane u

  Beogradu („Službeni glasnik RS“, broj 14/11) i kao samostalna visokoškolska ustanova

  obavlja delatnost visokog obrazovanja realizacijom akademskih studija prvog, drugog i

  trećeg stepena iz više obrazovno-naučnih polja. Organizaciono i funkcionalno vezan je za

  ministra odbrane. Univerzitetom odbrane rukovodi rektor Univerziteta odbrane.

  Univerzitet odbrane obavlja poslove koji se odnose na: realizaciju visokog obrazovanja

  kroz integrisane akademske studije i akademske studije prvog, drugog i trećeg stepena iz

  više naučnih oblasti u okviru obrazovno naučnih polja medicinskih nauka, tehničko-

  tehnoloških nauka i društveno humanističkih nauka; planiranje, organizaciju i realizaciju

  obrazovno-vaspitnog rada; naučnoistraživački rad kroz osnovna, primenjena i razvojna

  istraživanja koja su u funkciji unapređenja i osavremenjavanja nastave u oblasti sistema

  odbrane; utvrđivanje studijskih programa; izradu nacrta normativnih akata i izbor

  nastavnika i saradnika; prikupljanje, zaštitu i čuvanje arhivske građe i registraturskog

  materijala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; izdavanje javnih isprava.

  Rektorat Univerziteta odbrane obavlja poslove koji se odnose na: planiranje,

  koordinaciju, praćenje, unapređivanje nastavnog procesa u vojnoškolskim ustanovama;

  planiranje, koordinaciju, praćenje i unapređivanja naučno-istraživačkog rada;

  unapređivanja međuuniverzitetske saradnje i međunarodne vojne saradnje sa inostranim

  univerzitetima; saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane,

  Generalštaba Vojske Srbije i vojnonaučnim ustanovama u zemlji radi unapređenja

  obrazovno-naučnog rada; integrisanje funkcija svih visokoškolskih ustanova u sastavu

  Univerziteta odbrane; zajedničke i vojno policijske poslove za potrebe Univerziteta

  odbrane.

  Za rektora Univerziteta odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

  organizacione celine:

  1) Vojna akademija 2) Medicinski fakultet VMA 3) Škola nacionalne odbrane 4) Institut za strategijska istraživanja 5) Institut za naučne informacije

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 33

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  UNIVERZITET

  ODBRANE

  Sekretarijat

  Medicinski fakultet

  VMA

  Prorektorat za kvalitet

  i razvoj

  Prorektorat za NID

  Institut za strategijska

  istraživanja

  Škola nacionalne odbrane

  REKTORAT

  VOJNA

  AKADEMIJA

  Grupa za MVS

  Grupa za odnose sa

  javnošću

  Vojna gimnazija

  Srednja stručna vojna

  škola

  Odsek za vojno-

  policijske poslove

  Vojni arhiv

  Institut za naučne

  informacije

  Vojna akademija je visokoškolska ustanova, sa svojstvom pravnog lica, koja izvodi

  akreditovane studijske programe u polju tehničko-tehnoloških nauka i društveno-

  humanističkih nauka.

  Za načelnika Vojne akademije organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

  organizacione celine:

  1. Vojna gimanzija i 2. Srednja stručna vojna škola.

  Vojna gimnazija obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i realizaciju

  obrazovno-vaspitnog rada, unapređivanje i razvijanje kvaliteta nastave i uslova rada u

  toku školovanja

  Srednja stručna vojna škola obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i

  realizaciju srednjeg obrazovanja radi sticanja znanja i veština, psihofizičkih osobina i

  moralnih vrednosti neophodnih za poziv profesionalnog podoficira.

  Medicinski fakultet VMA je obrazovno-naučna ustanova, koja izvodi akreditovane

  akademske studije u polju medicinskih nauka i zdravstvene specijalizacije.

  Škola nacionalne odbrane obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i realizaciju

  karijernih usavršavanja profesionalnih oficira, izradu programa usavršavanja, njihovu

  realizaciju i evaluaciju, kao i saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva

  odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, nastavnim i naučnim ustanovama u zemlji i

  inostranstvu u skladu sa ovlašćenjima i poslovima koje obavlja.

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 34

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Institut za strategijska istraživanja je naučnoistraživačka ustanova koja obavlja

  poslove koji se odnose na naučnoistraživačke poslove iz oblasti bezbednosti i odbrane,

  organizacije i osnovnih principa modelovanja, ekonomskih, socioloških, psiholoških i

  drugih aspekata funkcionisanja sistema odbrane i vojne organizacije i istorije.

  Za direktora Instituta za strategijska istraživanja organizaciono i funkcionalno vezan je

  Vojni arhiv.

  Vojni arhiv obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje, zaštitu i čuvanje arhivske

  građe i registraturskog materijala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

  Institut za naučne informacije obavlja poslove koji se odnose na nabavku i distribuciju

  stručne biomedicinske literature, izdavačke delatnosti u vezi sa informisanjem korisnika

  o novinama u vojnoj medicini i farmaciji, te korišćenje arhivske građe i arhivskog

  materijala iz delokruga sanitetske službe.

  Rektor Univerziteta odbrane

  general- major

  dr Goran Radovanović

  Adresa: Pavla Jurišića Šturma broj 1, 11000 Beograd

  Tel.: + 381 11 300 51 97

  faks: + 381 11 300 52 01

  + 381 11 300 51 98

  e-mail: [email protected]

  veb sajt: http://www.uo.mod.gov.rs

  nazad na sadržaj

  mailto:[email protected]://www.uo.mod.gov.rs/

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 35

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  III. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA U MINISTARSTVU ODBRANE

  Ministar odbrane

  Ministar odbrane je Aleksandar Vulin. Tel.: +381 11 30 06 311 faks: +381 11 30 06 062 e-mail: [email protected]

  U izvršavanju poslova državne uprave, ministar odbrane u skladu sa odredbom člana 23.

  Zakona o državnoj upravi rukovodi Ministarstvom odbrane, donosi propise i rešava u

  upravnim i drugim pojedinačnim stvarima, odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga Mi-

  nistarstva odbrane i odgovara Vladi i Narodnoj skupštini za rad Ministarstva odbrane i

  stanje u oblasti odbrane i Vojske Srbije.

  U izvršavanju poslova odbrane i Vojske Srbije, ministar odbrane u skladu sa odredbom

  člana 14. Zakona o odbrani predlaže i sprovodi politiku odbrane i obezbeđuje izvrša-

  vanje zakona i akata predsednika Republike iz oblasti odbrane. Ministar odbrane u obavlja-

  nju ovih poslova donosi: naređenja, naredbe, naloge, odluke, pravila, smernice, uputstva i

  propise i druga akta za koja je ovlašćen Zakonom o Vojsci Srbije i drugim zakonima.

  Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike i donošenje akata po ovlašćenju pred-

  sednika Republike, ministar odbrane donosi: naređenja, naredbe, smernice, odluke, pravila i

  druga akta i odgovoran je za njihovo izvršavanje.

  Propisi iz oblasti odbrane i Vojske Srbije objavljuju se u „Službenom vojnom listu“.

  Predsednik Republike svoja ovlašćenja u oblasti odbrane propisana članom 11. Zakona o

  odbrani može preneti na ministra odbrane, osim odlučivanja o upotrebi Vojske Srbije,

  odlučivanja o postavljenjima, unapređenjima i razrešenjima oficira, koji su u nadležnosti

  predsednika Republike na osnovu zakona i ovlašćenja.

  Državni sekretar

  Ovlašćenja državnog sekretara uređena su članom 24. Zakona o državnoj upravi. Državni

  sekretar je funkcioner i pomaže ministru u okviru ovlašćenja koja mu odredi ministar.

  Ministar ne može ovlastiti državnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na

  sednicama Vlade.

  Državni sekretar je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra i njegova

  dužnost prestaje s prestankom dužnosti ministra.

  U Ministarstvu odbrane Rešenjem Vlade, 24 broj 119-6305/2017 od 6. jula 2017. godine

  postavlja se za državnog sekretara Aleksandar Živković.U okviru ovlašćenja koja je odredio

  ministar odbrane, Rešenjem broj 3556-1 od 11.10.2018. godine, državni sekretar

  Aleksandar Živković ovlašćuje se da prati i koordinira poslove iz delokruga Sektora za

  ljudske resurse, izuzev Uprave za tradiciju, standard i veterane, Sektora za politiku odbrane,

  Sektora za civilnu odbranu i pripreme odbrane, Uprave za odnose sa javnošću i Univerziteta

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 36

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  odbrane, kao i realizaciju zadataka koji se odnose na funkcionisanje Vojska Srbije i da u

  izvršavanju poslova iz delokruga navedenih organizacionih jedinica za koje je ovlašćen

  potpisuje sva akta kojima se materijali upućuje u proceduru razmatranja i odlučivanja Vlade,

  kao i mišljenja Ministarstva odbrane na materijale koje drugi organi u ovim oblastima

  dostavljaju Ministarstvu odbrane na mišljenje.

  U Ministarstvu odbrane Rešenjem Vlade, 24 broj 119-7167/2017 od 27. jula 2017. godine

  postavlja se za državnog sekretata mr Bojan Jocić. U okviru ovlašćenja koja je odredio

  ministar odbrane, Rešenjem broj 3557-1 od 11 .10. 2018. godine, državni sekretar mr Bojan

  Jocić ovlašćuje se da prati i koordinira poslove iz delokruga Sektora za materijalne resurse,

  Sektora za ljudske resurse iz delokruga Uprave za tradiciju, standard i veterane, Uprave za

  vojno zdravstvo, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, kao i realizaciju zadataka

  koji se odnose na funkcionisare Ministarstva odbrane i da u izvršavanju poslova iz delokruga

  navedenih organizacionih jedinica za koje je ovlašćen potpisuje sva akta kojima se materijali

  upućuje u proceduru razmatranja i odlučivanja Vlade, kao i mišljenja Ministarstva odbrane

  na materijale koje drugi organi u ovim oblastima dostavljaju Ministarstvu odbrane na

  mišljenje.

  Pomoćnik ministra

  Ovlašćenja pomoćnika uređena su članom 25. Zakona o državnoj upravi. Pomoćnik

  ministra rukovodi zaokruženom oblašću rada u ministarstvu za koje se obrazuje sektor i

  za svoj rad odgovara ministru. Pomoćnika ministra postavlja Vlada na period od pet

  godina prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

  Pomoćnik ministra odbrane je:

  - v. d. pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, dipl.

  ing. mašinstva – rukovodi Sektorom za materijalne resurse.

  Sekretar ministarstva

  Ovlašćenja sekretara ministarstva uređena su članom 26. Zakona o državnoj upravi. Sekretar

  ministarstva pomaže ministru u upravljanju kadrovima, finansijskim, informatičkim i

  drugim pitanjima i usklađuje rad unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstva, sarađuje

  s drugim organima i za svoj rad odgovara ministru.

  Sekretara ministarstva postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra prema zakonu

  kojim se uređuje položaj državnih službenika.

  Sekretarа Ministarstva odbrane je Zoran Lazić.

  nazad na sadržaj

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 37

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  IV. PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA

  Radno vreme u Ministarstva odbrane je od 7.30 do 15.30 časova.

  Adresa i kontakt telefon lica ovlašćenih za postupanje po zahtevima za slobodan pristup

  informacijama od javnog značaja:

  Ljiljana Santrač

  Sekretarijat Ministarstva odbrane Pravna uprava

  Birčaninova 5, 11000 Beograd

  tel.: + 381 11 3203-133

  e-mail: [email protected]

  Željko Cekinović, major

  Vojnobezbednosna agencija

  Kneza Miloša 33, 11000 Beograd

  tel.: + 381 11 3203-487

  Aleksandar Hinić

  Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane

  Nemanjina 15, 11000 Beograd

  tel.: + 381 11 3201-985

  Branka Dimitrijević

  Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane

  Nemanjina 15, 11000 Beograd

  tel.: + 381 11 2059-142

  Marina Dunjić

  Sektor za politiku odbrane Ministarstva odbrane

  Birčaninova 5, 11000 Beograd

  tel.: + 381 11 3203-588

  Sanda Marjanović

  Sektor za ljudske resurse – Uprava za kadrove

  Kneza Miloša 33, 11000 Beograd

  tel.: + 381 11 3201-984 Predrag Veljović, potpukovnik Generalštab Vojske Srbije – Uprava za operativne poslove (J-3) Neznanog junaka 38, 11000 Beograd

  tel.: + 381 11 2063-131

  mailto:[email protected]

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 38

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  mr Mirjana Jovanović

  Vojnoobaveštajna agencija Kneza Miloša 33, 11000 Beograd

  tel: + 381 11 3201-126

  Dragan Horvat

  Inspektorat odbrane

  Gardiska 7, 11000 Beograd

  тел.: + 381 11 2064-784

  Zoran Stojanov

  Uprava za odnose sa javnošću

  Birčaninova 5, 11000 Beograd

  tel.: + 381 11 3203-231

  Tatjana Kankaraš

  Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

  Krunska 13, 11000 Beograd

  tel.: + 381 11 3203-549

  Ljiljna Vujnović

  Uprava za vojno zdravstvo

  Crnotravska 17, 11000 Beograd

  tel.: + 381 11 3608-186

  Slobodan Kisuć, pukovnik

  Univerzitet odbrane

  Plavla Jurišića Šturma 1, 11000 Beograd

  tel.: + 381 11 3005-199

  Obaveštavanje javnosti o radu Ministarstva odbrane i aktivnostima Vojske Srbije uređeno

  je Uputstvom o obaveštavanju javnosti o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

  koje je doneto na osnovu člana 30. Zakona o Vojsci Srbije i objavljeno u „Službenom vojnom

  listu“, broj 3/15.

  Ovim uputstvom uređena je organizacija i planiranje obaveštavanja javnosti, nadležnosti

  u obaveštavanju javnosti, postupanje po zahtevima za davanje informacija i obaveštavanje

  javnosti u posebnim okolnostima.

  Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane kao nosilac funkcije odnosa sa javno-

  šću zadužena je za saradnju sa novinarima i javnim glasilima. Svi kontakti za komuniciranju

  sa sredstvima javnog informisanja dostupni su na sajtu Ministarstva odbrane link

  www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4928

  http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4928

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 39

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Prilikom organizacije medijskog praćenja događaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,

  Uprava za odnose sa javnošću u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva

  odbrane i Vojske Srbije izrađuje posebna identifikaciona obeležja odnosno pres-kartice za

  predstavnike medija.

  Upravi za odnose sa javnošću upućuju se novinarski zahtevi za snimanja aktivnosti i

  objekata Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U saradnji sa nadležnim organizacionim je-

  dinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Uprava za odnose sa javnošću organizuje

  praćenje aktivnosti i fotografisanje i snimanje objekata za potrebe različitih medija.

  Pravila u vezi sa javnošću rada u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije sadržana su u

  članu 125. Zakona o odbrani kojim je propisana obaveza Ministarstva odbrane da dva puta

  godišnje objavljuje informacije za javnost o zakonskim promenama u oblasti odbrane i

  Vojske Srbije i drugim zakonima koji se odnose na bezbednost zemlje i međunarodnu sa-

  radnju u oblasti odbrane i vojne saradnje.

  Ministarstvo odbrane je bilo u obavezi da prvu informaciju objavi u roku od šest meseci od

  dana stupanja na snagu ovog zakona, što je urađeno i od tada se obaveštavanje javnosti redov-

  no vrši na sajtu Ministarstva odbrane http://www.mod.gov.rs/cir/4351/sluzbeni-vojni-list-

  4351.

  U Zakonu o Vojsci Srbije sadržane su odredbe o demokratskoj i civilnoj kontroli i javnosti

  rada. Članom 29. ovog zakona propisano je da je Vojska Srbije pod demokratskom i civilnom

  kontrolom, koja naročito obuhvata kontrolu upotrebe i razvoja Vojske Srbije, internu i

  eksternu kontrolu troškova za vojne potrebe, praćenje stanja i obaveštavanja javnosti o

  stanju priprema Vojske Srbije, obezbeđenje slobodnog pristupa informacijama od javnog

  značaja i utvrđivanje odgovornosti za vršenje vojnih dužnosti u skladu sa zakonom.

  Demokratsku i civilnu kontrolu Vojske Srbije vrše Narodna skupština, Zaštitnik građana i

  drugi državni organi u skladu sa svojim nadležnostima, kao i građani i javnost.

  Propisi o Zaštitniku građana koji se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava građana

  primenjuju se i na profesionalne pripadnike Vojske Srbije.

  Jedan od oblika javnosti rada u Ministarstvu odbrane ogleda se u izdavanju – „Službenog

  vojnog lista“ – službenog glasila Ministarstva odbrane koje pod tim nazivom izlazi od

  1881. godine.

  Propisi iz delokruga Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koje donose predsednik Re-

  publike i ministar odbrane objavljuju se u „Službenom vojnom listu“ na način uređen

  Pravilnikom o načinu objavljivanja propisa u „Službenom vojnom listu“ („Službeni vojni

  list“, broj 19/10).

  „Službeni vojni list“ se štampa za potrebe korisnika u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,

  kao i za pretplatnike (državne organe i pravna i fizička lica).

  Od 2012. godine „Službeni vojni list“ je dostupan široj javnosti i može se kupiti u Prodavnici

  „Vojna knjiga“, Vase Čarapića 22, Beograd (telefon broj 011/2184-925).

  nazad na sadržaj

  http://www.mod.gov.rs/cir/4351/sluzbeni-vojni-list-4351http://www.mod.gov.rs/cir/4351/sluzbeni-vojni-list-4351

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 40

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  V. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA

  OD JAVNOG ZNAČAJA

  Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja najčešće se traže od Ministarstva

  odbrane podnošenjem pismenog zahteva, a ređe u elektronskom obliku.

  Najčešće tražene informacije od javnog značaja odnose se na:

  1) zaključene međunarodne ugovore iz oblasti odbrane i vojne saradnje;

  2) materijalno i finansijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane;

  3) godišnji izveštaj o javnim nabavkama;

  4) ukupnu vrednost zaključenih ugovora o nabavkama dobara, radova i usluga;

  5) ukupnu vrednost poverljivih nabavki dobara, radova i usluga;

  6) podatke o platama profesionalnih vojnika Vojske Jugoslavije u periodu od 2001.

  do 2007. godine;

  7) podatke o platama funkcionera;

  8) podatke o broju zaključenih ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim

  poslovima i o utrošenim novčanim sredstvima po tom osnovu;

  9) podatke o broju zaključenih ugovora sa marketinškim agencijama i broju zaključenih

  ugovora sa medijima i o ukupno utrošenim novčanim sredstvima po tom osnovu;

  10) pitanja iz nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika koja se

  odnose na stambena pitanja, finansijsko poslovanje Fonda, isplatu zaostalih razlika

  i slično;

  11) fotokopije godišnjih izveštaja o radu Inspektorata odbrane za 2006. i 2007.

  godinu;

  12) arhivsku građu koja se nalazi u Vojnom arhivu;

  13) pisani pregled subjekata kod kojih je Inspektorat odbrane izvršio inspekcijski pregled;

  14) pitanja koja se odnose na rad Vojnobezbednosne agencije su iz oblasti primene

  posebnih postupaka i mera, a tražene su podnošenjem pisanog zahteva;

  15) arhivska građa koja se nalazi u vojnom arhivu (presuda, optužnica и dr.) bivših

  vojnih pravosudnih organa u periodu 1945–2005. godine;

  16) dostavjanje podataka po zahtevima Fonda za humanitarno pravo;

  17) broj izvršenih transplantacija organa na VMA, vrsta i uspešnost u periodu od 2003.

  do 2013. godine;

  18) kopije svih potpisanih memoranduma, protokola, ugovora sa aneksima između

  Ministarstva odbrane i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata tokom 2013. i 2014. godine.

  Neka pitanja i odgovori na tražene informacije od javnog značaja

 • Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 41

  Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

  Pitanje (januar 2011. godine)

  Tražilac informacije, na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu infor-

  macijama od javnog značaja, dostavio je Ministarstvu odbrane zahtev u kome se traže

  informacije u vezi sa regulisanjem vojne obaveze, a odnose se