136
Informator o radu Ministarstva odbrane poslednji put ažurirano 11. januara 2019. REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANE SEKRETARIJAT INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA ODBRANE 2008 2019 ___________________ B e o g r a d

INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA ODBRANE...Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 4 Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019. 6) Predrag

  • Upload
    others

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ODBRANE

SEKRETARIJAT

INFORMATOR

O RADU MINISTARSTVA ODBRANE

2008 – 2019

___________________

B e o g r a d

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 2

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

S A D R Ž A J

I. OSNOVNI PODACI O MINISTARSTVU ODBRANE ................................................ 3

II. ORGANIZACIONA STRUKTURA MINISTARSTVA ODBRANE .......................... 5

1. Unutrašnja organizacija Ministarstva odbrane ........................................................... 5

2. Osnovne unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane ................................................. 13

3. Uže unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane van sektora

i Sekretarijata Ministarstva odbrane ........................................................................ 24

4. Organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane ........................................................ 28

5. Univerzitet odbrane .................................................................................................. 32

III. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA U MINISTARSTVU ODBRANE .......................... 35

IV. PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA ............................................................. 37

V. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA

OD JAVNOG ZNAČAJA ................................................................................................. 40

VI. OPIS NADLEŽNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA ............................................. 47

VII. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI,

OBAVEZA I OVLAŠĆENJA .......................................................................................... 50

VIII. NAVOĐENJE PROPISA ........................................................................................ 59

IX. USLUGE KOJE SE PRUŽAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA,

POSTUPAK PRUŽANJA USLUGA I PREGLED PODATAKA

O PRUŽENIM USLUGAMA ........................................................................................... 63

X. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA ................................................................ 73

XI. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA ...................................................................... 75

XII. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI.......................................................................... 76

XIII. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA

I DRUGIM PRIMANJIMA .............................................................................................. 77

XIV. PODACI O SREDSTVIMA RADA ........................................................................ 78

XV. ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA ................................................................. 121

XVI. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA U POSEDU ........................................ 124

XVII. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA KOJIMA

MINISTARSTVO ODBRANE OMOGUĆAVA PRISTUP .......................................... 127

XVIII. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA

ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ................................................................................ 128

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 3

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA ODBRANE

Informator je izrađen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informa-

cijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i

Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni

glasnik RS“, broj 68/10), koje je stupilo na snagu 29. 09. 2010. godine.

Informator je objavljen 29. decembra 2010. godine na sajtu Ministarstva odbrane na Internet

adresi www.mod.gov.rs pod naslovom „Informator o radu Ministarstva odbrane“.

Za tačnost podataka odgovorna je Ljiljana Santrač ovlašćeno lice iz Pravne uprave Sekretarijata

Ministarstva odbrane.

I. OSNOVNI PODACI O MINISTARSTVU ODBRANE

1. Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE

Adresa: Birčaninova 5, 11000 Beograd

Matični broj: 07093608

PIB: 102116082

e-mail: [email protected]

2. U skladu sa članom 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna-

čaja, ministar odbrane doneo je Odluku o određivanju ovlašćenih lica za postupanje po zah-

tevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci

Srbije (akt Pravne uprave Sekretarijata Ministarstva odbrane, broj 743-2/17 од 16. oktobra

2017. godine i 743-10/17 od 3.maja 2018. godine).

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog

značaja su:

1) Ljiljana Santrač, državni službenik, dipl. pravnik iz Pravne uprave Sekretarijata Ministarstva

odbrane ovlašćena za koordinaciju i rešavanje po zahtevima iz nadležnosti Kabineta ministra

odbrane, Sekretarijata Ministarstva odbrane i Sektora za finansije i kontroling;

2) Željko Cekinović, major, dipl. pravnik ovlašćen za rešavanje po zahtevima za pristup

informacijama iz nadležnosti Vojnobezbednosne agencije;

3) Aleksandar Hinić, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćen za rešavanje po zahtevima za

pristup informacijama iz nadležnosti Sektora za materijalne resurse i

Branka Dimitrijević, vojni sližbenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima za

pristup informacijama iz nadležnosti Sektora za materijalne resurse;

4) Marina Dunjić, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima za

pristup informacijama iz nadležnosti Sektora za politiku odbrane;

5) Sanda Marjanović, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

za pristup informacijama iz nadležnosti Sektora za ljudske resurse;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 4

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

6) Predrag Veljović, potpukovnik, dipl. pravnik ovlašćeno lice za rešavanje po zahtevima

za pristup informacijama iz nadležnosti Generalštaba Vojske Srbije;

7) mr Mirjana Jovanović, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

za pristup informacijama iz nadležnosti Vojnoobaveštajne agencije;

8) Dragan Horvat, potpukovnik, dipl. pravnik ovlašćeno lice za rešavanje po zahtevima za

pristup informacijama iz nadležnosti Inspektorata odbrane;

9) Zoran Stojanov, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćen za rešavanje po zahtevima za

pristup informacijama iz nadležnosti Uprave za odnose sa javnošću;

10) Tatjana Kankaraš, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

za pristup informacijama iz nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

11) Ljiliana Vujnović, vojni službenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

za pristup informacijama iz nadležnosti Uprave za vojno zrdavstvo;

12) Slobodan Kisić, pukovnik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima za pristup

informacijama iz nadležnosti Univerziteta odbrane.

3. Informator o radu Ministarstva odbrane je prvi put objavljen 28. 02. 2008. godine na sajtu

Ministarstva odbrane, a izrađen je u saradnji sa Upravom za odnose sa javnošću Mini-

starstva odbrane.

4. Uvid u Informator ili izrada njegove kopije može se ostvariti u prostorijama Pravne

uprave Sekretarijata Ministarstva odbrane (10. sprat, kancelarija 1012), Birčaninova 5,

11000 Beograd. Na pismeni zahtev zainteresovanog lica može se omogućiti neposredan

uvid u elektronsku verziju Informatora ili njegovo štampanje na licu mesta. Neposredan

uvid u elektronsku verziju Informatora ostvaruje se bez naknade, a njegovo štampanje uz

naknadu nužnih troškova štampanja određenih Troškovnikom, koji čini sastavni deo Uredbe

o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze

informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 8/06).

5. Internet adresa sa koje se može preuzeti elektronska kopija Informatora je:

http://www.mod.gov.rs/lat/4347/informator-o-radu-ministarstva-odbrane-4347

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 5

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

II. ORGANIZACIONA STRUKTURA MINISTARSTVA ODBRANE

1. Unutrašnja organizacija Ministarstva odbrane

Unutrašnja organizacija Ministarstva odbrane izrađena je u skladu sa delokrugom

propisanim članom 12. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14,

14/15, 54/15, 96/15 i 62/17) i Uredbom o načelima i kriterijumima za unutrašnje uređenje

i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane („Službeni glasnik RS“, broj

106/08).

MINISTAR ODBRANE

Posebni savetnikDržavni sekretar

SEKTOR ZA POLITIKU

ODBRANE

GENERALŠTAB

VOJSKE SRBIJE

SEKRETARIJAT

MINISTARSTVA

INSPEKTORAT

ODBRANE

UPRAVA ZA ODNOSE

SA JAVNOŠĆU

Odsek za internu

reviziju

UNIVERZITET

ODBRANE

SEKTOR ZA LJUDSKE

RESURSE

SEKTOR ZA

MATERIJALNE

RESURSE

SEKTOR ZA BUDŽET I

FINANSIJE

KABINET MINISTRA

ODBRANE

VOJNO

PRAVOBRANILAŠTVO

VOJNOBEZBEDNOSNA

AGENCIJA

VOJNOOBAVEŠTAJNA

AGENCIJA

UPRAVA ZA VOJNO

ZDRAVSTVOGeneralni inspektor

službi

Posebne unutrašnje jedinice

Osnovne unutrašnje jedinice

Organi uprave u sastavu MO

Samostalna visokoškolska

ustanova

Uže unutrašnje jedinice

SEKTOR ZA CIVILNU

ODBRANU I

PRIPREME ODBRANE

Samostalne uprave

Zaključkom Vlade (P 05 Broj: 00-84/2017 od 04. maja 2017. godine i P 05 Broj: 00-

8/2018 od 18. januara 2018. godine) data je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem

uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu odbrane.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu odbrane je

označen stepenom tajnosti „Poverljivo”, jer su sastavni deo ovog pravilnika mirnodopske

formacije profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, u vojnim jedinicama i vojnim

ustanovama i radna mesta profesionalnih pripadnika Vojske u unutrašnjim jedinicama i

organima uprave u sastavu Ministarstva odbrane, na kojima rade profesionalni pripadnici

Vojske Srbije koja su u skladu sa članom 3. stav 1. tačka 5) Uredbe o bližim

kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „Poverljivo” i „Interno” u Ministarstvu

odbrane („Službeni glasnik RS”, broj 66/14) stepenovani oznakom „Poverljivo”.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 6

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Broj zaposlenih u Ministarstvu odbrane je tajni podatak označen stepenom tajnosti

„Poverljivo”, u skladu sa tačkom 3. Odluke o određivanju stepena tajnosti podataka u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (redni broj 268 Pregleda podataka nastalih u radu

Ministarstva odbrane i Vojske Srbije stepena tajnisti „Poverljivo” i „Interno” („Službeni

vojni list”, broj 5/16).

Za obavljanje poslova iz delokruga Ministarstva odbrane obrazuju se sledeće

osnovne unutrašnje jedinice:

- Sektor za politiku odbrane

- Sektor za qudske resurse

- Sektor za materijalne resurse

- Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane

U Ministarstvu odbrane kao posebne unutrašnje jedinice obrazuju se:

- Sekretarijat Ministarstva odbrane

- Kabinet ministra odbrane

- Vojno pravobranilaštvo

- Generalštab Vojske Srbije

U Ministarstvu odbrane kao uže unutrašnje jedinice van sektora i Sekretarijata

Ministarstva odbrane obrazuju se:

- Generalni inspektor službi

- Odsek za internu reviziju

U Ministarstvu odbrane kao organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane

obrazuju se:

- Vojnobezbednosna agencija - Vojnoobaveštajna agencija - Inspektorat odbrane

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 7

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

KABINET MINISTRA ODBRANE

Kabinet ministra odbrane je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

obavlja studijsko-analitičke, operativno- tehničke i administrativne poslove za potrebe

ministra odbrane, državnih sekretara i Kabineta ministra odbrane; opštebezbednosne

zadatke iz nadležnosti Vojne policije u Kabinetu ministra odbrane i Sekretarijatu

Ministarstva odbrane; planiranje, pripremu i organizaciju radnih i protokolarnih

aktivnosti ministra odbrane i usaglašavanje obaveza sa nadležnim protokolima.

Kabinetom ministra odbrane rukovodi šef Kabineta ministra odbrane.

KABINET MINISTRA

ODBRANE

Kancelarija za poslove

bezbednosti

Protokol Ministarstva odbrane

Vojna kancelarija

Za šefa Kabineta ministra odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1) Protokol;

2) Kancelarija za poslove bezbednosti;

3) Vojna kancelarija.

Šef Kabineta ministra odbrane

brigadni general Siniša Radović

tel.: +381 11/ 3006-311 faks: +381 11/ 3006-062 e-mail: [email protected]

Posebni savetnik ministra odbrane za medije

Jelena Bečanović

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 8

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

PROTOKOL MINISTARSTVA ODBRANE

Protokol Ministarstva odbrane je nadležan za: obezbeđenje protokolarne podrške javnim

događajima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; izradu Liste prvenstva (preseans) u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i Liste ličnosti iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

koje se pozivaju na javne događaje u organizaciji diplomatskog i vojnodiplomatskog kora u

Republici Srbiji i obavljanje pasoško-viznih poslova za službena putovanja pripadnika Mini-

starstva odbrane i Vojske Srbije u inostranstvo.

Šef Protokola - potpukovnik Vesko Mimović

KANCELARIJA ZA POSLOVE BEZBEDNOSTI

Kancelarija za poslove bezbednosti obavlja poslove koji se odnose na opštebezbednosne

zadatke iz nadležnosti Vojne policije u Kabinetu ministra odbrane i Sekretarijatu

Ministarstva odbrane i bezbednosnu zaštitu delegacija stranih država, koje dolaze na

poziv ministra odbrane, kao i poslove koji se odnose na saradnju sa pravosudnim i

drugim državnim organima na suzbijanju kriminala.

VOJNA KANCELARIJA Vojna kancelarija obavlja studijsko-analitičke, operativno-tehničke, administrativne i

druge poslove za potrebe ministra odbrane, državnih sekretara, Kabineta ministra

odbrane i Generalnog inspektora službi. Vojna kancelarija je nadležna i za koordinaciju

zadataka sa organima državne uprave, međunarodnim subjektima i organizacijskim

jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 9

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

SEKRETARIJAT MINISTARSTVA ODBRANE Sekretarijat Ministarstva odbrane je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

obavlja poslove: planiranje rada Ministarstva odbrane; obezbeđivanja usklađenosti i

zakonitosti opštih i pojedinačnih akata koje donosi ministar odbrane; efikasnosti i

usklađenosti rada unutrašnjih jedinica Ministarstva odbrane; objedinjavanje i

koordinaciju poslova i saradnju sa drugim organima i izradu Priloga Ministarstva

odbrane za Plan rada i Izveštaj o radu Vlade.

SEKRETARIJAT

MINISTARSTVA

Uprava za operativno-

planske poslove Pravna uprava

Viši vojni disciplinski sud

Viši vojni disciplinski

tužilac

Spisak RM u Kancelariji

Saveta za NBiZTP

Podregistar MO za strane

tajne podatke

Grupa za finansijske

poslove

Kancelarija za brzi

odgovor

U sastavu Sekretarijata Ministarstva odbrane su:

1) Uprava za operativno-planske poslove

2) Pravna uprava

3) Grupa za finansijske poslove

Sekretarijatu Ministarstva odbrane potčinjene su sledeće vojne ustanove i jedinice:

1) Viši vojni disciplinski sud

2) Viši vojni disciplinski tužilac

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 10

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

UPRAVA ZA OPERATIVNO-PLANSKE POSLOVE

Uprava za operativno-planske poslove je uža unutrašnja jedinica Sekretarijata

ministarstva, koja obavlja poslove koji se odnose na: objedinjavanje i koordinaciju rada

unutrašnjih jedinica u izradi materijala i akata iz nadležnosti Ministarstva odbrane;

pripremu materijala i sprovođenje procedure po Poslovniku Vlade za njihovo donošenje,

praćenje realizacije zaključaka Vlade; pripremu sednica Kolegijuma ministra odbrane;

pripremu Informacije o radu Ministarstva odbrane koja se dostavlja tromesečno Odboru

za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine RS; izradu godišnjih i mesečnih

planova rada Ministarstva odbrane i Sekretarijata MO; poslove koji se odnose na

obezbeđenje primene standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka u Minisratstvu

odbrane i Vojsci Srbije.

PRAVNA UPRAVA

Pravna uprava je uža unutrašnja jedinica Sekretarijata ministarstva, koja obavlja poslove

planiranja, koordinacije i saradnje u pripremi nacrta zakona iz oblasti odbrane,

bezbednosti i Vojske Srbije; ocene nacrta propisa u pogledu usklađenosti sa Ustavom,

zakonom i pravnim sistemom Republike Srbije i usaglašenosti sa propisima Evropske

unije koje pripremaju stručni nosioci izrade propisa u Ministarstvu odbrane i Vojsci

Srbije; pripremu predloga upravnih akata po redovnim i vanrednim pravnim sredstvima

iz nadležnosti ministra odbrane i izvršenju presuda Upravnog suda; poslove unapređenja

pravne regulative kojom se uređuje sistem odbrane i Vojska Srbije; vođenje registra

objavljenih propisa i njihovu pripremu za objavljivanje u službenom glasilu „Službeni

vojni list” i informisanja javnosti o izvršenim zakonskim promenama i donetim

propisima, u skladu sa zakonom.

GRUPA ZA FINANSIJKE POSLOVE

Grupa za finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje finansijskog

plana, raspodelu sredstava po Godišnjem finansijskom pregledu; izradu godišnjeg i

periodičnih izveštaja o realizaciji finansijskog plana; kontrolu raspolaganja i upravljanja

sredstvima; kontrolu računovodstvenih isprava; blagajničko poslovanje i uspostavljanje i

održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Viši vojni disciplinski sud

Viši vojni disciplinski sud odlučuje po žalbama podnetim protiv odluka prvostepenih

vojnih disciplinskih sudova; odlučuje o nadležnosti prvostepenih sudova u slučajevima da

su saizvršioci disciplinskih prestupa odnosno drugi saučesnici u prestupima na službi u

vojnim jedinicama odnosno vojnim ustanovama za koje su u pogledu suđenja mesno

nadležni različiti vojni disciplinski sudovi.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 11

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Viši vojni disciplinski tužilac

Viši vojni disciplinski tužilac zastupa optužbu pred Višim vojnim disciplinskim sudom.

Načelniku Uprave za operativno-pravne poslove organizaciono i funkcionalno potčinjene

su sledeće organizacione celine: 1) Podregistar Ministarstva odbrane za strane tajne podatke

2) Spisak radnih mesta u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih

podataka.

Podregistar Ministarstva odbrane za strane tajne podatke obavlja poslove koji se

odnose na zaštitu i čuvanje stranih tajnih podataka. Nadležan je za normativno uređenje

oblasti kojom se uređuje zaštita stranih tajnih podataka, kao i za izdavanje bezbednosnih

sertifikata za lica koja imaju pavo pristupa stranim tajnim podacima.

Spisak radnih mesta u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih

podataka obavlja poslove iz nadležnosti ove kancelarije, a koji se odnose na vojna

pitanja.

Kancelarija za brzi odgovor

Kancelarija za brzi odgovor obavlja poslove koji se odnose na pripremu i dostavljanje

svih vrsta brzih odgovora po zahtevu unutrašnjih jedinica Ministarstva odbrane, organa u

sastavu Ministarstva odbrane, pravnih i fizičkih lica iz Ministarstva odbrane, državnih i

drugih organa i organizacija.

Sekretarа Ministarstva odbrane

Zoran Lazić

faks: + 381 11 32 03 464

e-mail: [email protected]

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 12

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO

Vojno pravobranilaštvo je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

obavlja poslove zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, u pogledu sredstava

i imovine, koju koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, kao i poslove preduzimanja

pravnih radnji i sredstava kod zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima u

svim fazama postupka.

VOJNO

PRAVOBRANILAŠTVO

Odeljenje u Nišu Kancelarija Odeljenje za

nepokretnosti

Odeljenje za

štete

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 13

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

2. Osnovne unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane

SEKTOR ZA POLITIKU ODBRANE

Sektor za politiku odbrane obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i

realizaciju sadržaja iz domena razvoja sistema odbrane, uređenja organizacije,

mobilizacije, međunarodne vojne saradnje i podršku sistemu odbrane u procesu

evropskih integracija.

Sektor za politiku odbrane je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadležna

za: izradu strategijskih dokumenata; dokumenta planiranja razvoja sistema odbrane;

razvoj naučnoistraživačke i inventivne delatnosti; normativno uređenje organizacije i

upravljanje organizacijskim promenama; normativno uređenje procesa planiranja i

pripreme mobilizacije; planiranje i organizovanje međunarodne vojne saradnje;

sprovođenje međunarodnih sporazuma i konvencija, podršku sistema odbrane procesu

evropskih integracija, multilateralnu i bilateralnu saradnju.

Sektorom za politiku odbrane rukovodi pomoćnik ministra odbrane za politiku odbrane.

SEKTOR ZA POLITIKU

ODBRANE

Odeljenje za zajedničke

poslove

Uprava za

strategijsko

planiranje

Uprava za MVS

Direkcija za evropske

integracije i upravljanje

projektima

Vojno predstavništvo u

Misiji RS pri NATO

Spisak RM u MSP koja

se popunjavaju PVL

Verifikacioni centar

Vojna predstavništva u

inostranstvu

Kancelarija za

administrativno-stručne

poslove

Grupa za vojno-

policijske poslove

Uprava za

organizaciju

U Sektoru za politiku odbrane obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Uprava za strategijsko planiranje

2. Uprava za organizaciju

3. Uprava za međunarodnu vojnu saradnju

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 14

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

UPRAVA ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE

Uprava za strategijsko planiranje je nadležna je za pripremu strategijskih dokumenata i

dokumenata planiranja razvoj sistema odbrane, opredeljenja, ciljeve i zadatke politike

nacionalne bezbednosti i politike odbrane, planiranje i razvoj naučnoistraživačke i

inventivne delatnosti, te koordinaciju aktivnosti u Procesu planiranja i pregleda (PARP) u

okviru NATO programa Partnerstvo za mir.

UPRAVA ZA ORGANIZACIJU

Uprava za organizaciju obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje

organizacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i mobilizacije subjekata sistema

odbrane, upravljanje organizacijskim promenama i vođenje organizacijskog razvoja u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

UPRAVA ZA MEĐUNARODNU VOJNU SARADNJU

Uprava za međunarodnu vojnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na planiranje i

organizovanje međunarodne vojne saradnje, izradu međunarodnih ugovora, sprovođenje

međunarodnih sporazuma, konvencija, integracija, komunikaciju sa stranim vojnim

predstavnicima i diplomatskim misijama.

Za pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane organizaciono i funkcionalno vezane

su sledeće organizacione celine:

1) Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima

2) Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO

3) Kancelarija za administrativno – stručne poslove

4) Spisak radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova koja se popunjavaju sa PVL

Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima obavlja poslove koji se

odnose na pružanje stručne podrške sistemu odbrane u procesu evropskih integracija, kao

i upravljanje projektima organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

predviđenim za finansiranje iz sredstava Evropske unije i međunarodne razvojne pomoći

i drugim standardima, formatima i zahtevima međunarodnih organizacija država –

donatora.

Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO obavlja poslove koji se

odnose na predstavljanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u NATO i EU, zastupanje

i zaštitu odbrambenih i vojnih interesa Republike Srbije u NATO i EU i podršku primeni

standarda u cilju unapređenja interoperabilnosti Vojske Srbije.

Kancelarija za administrativne i stručne poslove obavlja administrativne poslove za

potrebe Vlade Republike Srbije, a koji se tiču ostvarivanja neposredne veze između

Ministarstva odbrane i Kancelarije Vlade RS i pripremu sadržaja za medijsko

predstavljanje i komunikaciju sa javnošću.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 15

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Za načelnika Uprave za međunarodnu vojnu saradnju organizaciono i funkcionalno

vezane su sledeće organizacione celine:

1. Vojna predstavništva u inostranstvu

2. Verifikacioni centar.

Vojna predstavništva u inostranstvu obavljaju poslove koji se odnose na predstavljanje

Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u međunarodnim organizacijama i zastupanje

odbrambenih i vojnih interesa Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i

stalnim misijama država članica.

Verifikacioni centar obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje međunarodno

prihvaćenih obaveza Republike Srbije u oblasti kontrole naoružanja i realizaciju

aktivnosti definisane dokumentima i konvencijama Organizacije ujedinjenih nacija.

SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE

Sektor za ljudske resurse je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadležna

za: statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije; planiranje

školovanja i usavršavanja za rad na poslovima odbrane i bezbednosti u zemlji i

inostranstvu; muzejsku delatnost; pitanja tradicije, etike, socijalnih i humanitarnih pitanja

na nivou Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; potreba veterana i stambenog

obezbeđenja.

Sektorom za ljudske resurse rukovodi pomoćnik ministra odbrane za ljudske resurse.

SEKTOR ZA LJUDSKE

RESURSE

Odeljenje za zajedničke

poslove Uprava za kadrove

Uprava za tradiciju,

standard i veterane

Vojni muzej

Muzej JRV

Grupa za VP poslove

U Sektoru za ljudske resurse obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Uprava za kadrove

2. Uprava za tradiciju, standard i veterane

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 16

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

UPRAVA ZA KADROVE

Uprava za kadrove obavlja poslove koji se odnose na popunu kadrom, rešavanje stanja

lica u službi, školovanje i usavršavanje, karijerno vođenje i psihološku delatnost.

UPRAVA ZA TRADICIJU, STANDARD I VETERANE.

Uprava za tradiciju, standard i veterane obavlja poslove koji se odnose na pitanja

tradicije, vojnih veterana, muzejske delatnosti, socijalnih i humanitarnih pitanja u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, stambeno obezbeđenje zaposlenih, odlikovanja i

priznanja, kao i za saradnju sa ostalim ministarstvima i organizacijama koja se bave

poslovima iz oblasti, tradicije, standarda i veterana.

Za načelnika Uprave za tradiciju, standard i veterane organizaciono i funkcionalno

vezane su sledeće organizacione celine:

1. Vojni muzej

2. Muzej Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva

Vojni muzej obavlja poslove koji se odnose na sakupljanje, pripremu i izlaganje

muzejskog materijala u vezi sa vojnom i ratnom istorijom i tradicijom kao dela

nacionalne kulturne baštine, izdavačku delatnost od značaja za stručni rad i promociju

muzejskih fondova i zbirki i razmenu publikovanih izdanja sa drugim muzejima, kao i

saradnju sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Muzej Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva obavlja poslove koji se odnose na

pripremu, proučavanje, čuvanje, izlaganje, zaštitu i stručnu obradu muzejskog materijala

iz istorije jedinica i ustanova Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane

Vojske Srbije, kao dela nacionalne i svetske kulturne baštine.

SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE

Sektor za materijalne resurse je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

obavlja poslove koji se odnose na istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i

vojne opreme, opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane,

planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata i planiranje, organizovanje i

sprovođenje objedinjenih nabavki za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i

materijalno obezbeđenje Vojske Srbije.

Sektorom za materijalne resurse rukovodi pomoćnik ministra odbrane za materijalne

resurse

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 17

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

SEKTOR ZA

MATERIJALNE RESURSE

Odeljenje za

zajedničke poslove

Odsek za vojno-

policijske poslove

Uprava za opštu

logistiku

Vojna kontrola

kvaliteta Vojnotehnički

institut

Direkcija za SKiM

Vojna ustanova

„Dedinje”

Direkcija za usluge

standarda

TRZ NH „Đurđe

Dimitrijević-Đura”

Uprava za

odbrambene

tehnologije

Odeljenje za

finansije

Vojna ustanova

„Tara”

Vojna ustanova

„Morović”

Uprava za

nabavke i

prodaju

Uprava za

infrastrukturu

Vojna ustanova

„Beograd-2”

Vojnograđevinska

ustanova „Beograd”

Vojnograđevinski

centar „Beograd”

U Sektoru za materijalne resurse obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Uprava za opštu logistiku

2. Uprava za odbrambene tehnologije

3. Uprava za nabavke i prodaju

4. Uprava za infrastrukturu

UPRAVA ZA OPŠTU LOGISTIKU

Uprava za opštu logistiku obavlja poslove koji se odnose na planiranje i organizovanje

ishrane, vodosnabdevanje, obezbeđenje energentima i odevanje u sistemu odbrane,

kontrolu kvaliteta intendantskih materijalnih sredstava koja se proizvode i nabavljaju za

potrebe sistema odbrane, normativno regulisanje i unapređenje sistema zaštite resursa

odbrane.

Za načelnika Uprave za opštu logistiku organizaciono i funkcionalno vezana je Direkcija

za usluge standarda.

Direkcija za usluge standarda obavlja poslove koji se odnose na normativno–pravno i

studijsko–analitičko uređenje realizacije zadataka proizvodnih aktivnosti vojnih ustanova

za proizvodnju i uslužne delatnosti za potrebe sistema odbrane.

Za Direkciju za usluge standarda organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1. Vojna ustanova „Dedinje“

2. Vojna ustanova „Tara“

3. Vojna ustanova „Morović“

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 18

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Vojna ustanova „Dedinje“ obavlja poslove koji se odnose na poljoprivrednu

proizvodnju, pružanje ugostiteljsko–kantinskih usluga, usluga ishrane i smeštaja i drugih

ugostiteljsko–trgovačkih usluga profesionalnim pripadnicima Ministarstva odbrane i

Vojske Srbije, članovima njihovih porodica i ostalim pravnim subjektima i pojedincima.

Vojna ustanova „Tara“ obavlja poslove koji se odnose na pružanje ugostiteljsko-

trgovačkih i sportsko-rekreativnih usluga, odmora, samačkog smeštaja, kao i drugih

ugostiteljsko-trgovačkih usluga, profesionalnim pripadnicima Ministarstva odbrane i

Vojske Srbije, članovima njihovih porodica i zainteresovanim domaćim i stranim

organizacijama, institucijama, pravnim subjektima i pojedincima.

Vojna ustanova „Morović“ obavlja poslove koji se odnose na ugostiteljsko-turističke

usluge, poljoprivrednu proizvodnju, hortikulturu, šumarstvo, lov i odgovarajuće uslužne

aktivnosti u vezi sa lovom i ribarstvom, kao i trgovinu na veliko i malo proizvodima iz

sopstvenog proizvodnog asortimana.

UPRAVA ZA ODBRAMBENE TEHNOLOGIJE

Uprava za odbrambene tehnologije obavlja poslove koji se odnose na planiranje i

organizovanje zadataka naučno-istraživačkog rada u oblasti odbrambenih tehnologija,

razvojnih projekata sredstava naoružanja i vojne opreme, razvoja kapaciteta za

istraživanje naoružanja i vojne opreme, proizvodnju sredstava, razvoj tehnologija za

proizvodnju i održavanje sredstava naoružanja i vojne opreme. Takođe, obavlja i poslove

planiranja i organizovanja razvoja kapaciteta za istraživanje, razvoj, proizvodnju i

održavanje naoružanja i vojne opreme, kao i rezervnih delova potrebnih za održavanje

sredstava naoružanja i vojne opreme.

Za načelnika Upravu za odbrambene tehnologije organizaciono i funkcionalno vezane su

sledeće organizacione celine:

1. Vojnotehnički institut

2. Tehnički remontni zavod NH „Đurđe Dimitrijević-Đura“

3. Direkcija za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju

Vojnotehnički institut obavlja poslove koji se odnose na istraživanja i razvoj novih i

modernizaciju postojećih sredstava naoružanja i vojne opreme, realizaciju naučne i

stručne delatnosti, usavršavanje naučnog kadra, pružanje stručne pomoći jedinicama i

institucijama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ekspertize patenata od interesa za

odbranu i pružanje komercijalnih usluga korisnicima u zemlji i inostranstvu.

Tehnički remontni zavod NH „Đurđe Dimitrijević – Đura“obavlja poslove koji se

odnose na proizvodnu i uslužnu delatnost, remont, održavanje i demilitarizaciju ubojnih

sredstava i proizvodnju uređaja i alata za održavanje ubojnih sredstava.

Direkcija za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju obavlja poslove koji se

odnose na planiranje, organizovanje, uspostavljanje, koordinaciju i unapređenje poslova

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 19

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

standardizacije, kodifikacije i metrologije, donošenje sistemskih uputstava za rad i razvoj

metoda i tehnika iz oblasti standardizacije, kodifikacije i metrologije.

UPRAVA ZA NABAVKE I PRODAJU

Uprava za nabavke i prodaju obavlja poslove koji se odnose na normativnu delatnost iz

domena nabavki u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, izradu nacrta planova javnih

nabavki i njihovu realizaciju, planiranje i organizaciju zadataka nabavki dobara i usluga i

prodaje pokretnih sredstava za potrebe korisnika u MO i Vojsci Srbije, organizovanje i

realizaciju prodaje viškova naoružanja i vojne opreme, kao i druge poslove u oblasti

nabavki i prodaje za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU

Uprava za infrastrukturu obavlja poslove koji se odnose na normativnu delatnost iz

domena infrastrukture, upravljanje, planiranje, izgradnju, pribavljanje i održavanje

objekata infrastrukture na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, pripremu i

izradu investiciono-tehničke dokumentacije za radove iz domena izgradnje i investicionog

održavanja nepokretnosti koje koriste MO i VS, kao i usaglašavanje prostornog razvoja

vojne infrastrukture i prilagođavanje objekata od značaja za odbranu sa potrebama

odbrane zemlje.

Za načelnika Uprave za infrastrukturu organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1. Vojnograđevinski centar „Beograd“

2. Vojnograđevinska ustanova „Beograd“

3. Vojna ustanova „Beograd-2“

Vojnograđevinski centar „Beograd” obavlja poslove koji se odnose na nadzor nad

izgradnjom i investicionim održavanjem vojnih nepokretnosti, stambenog fonda i

poslovnih prostora na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Vojnograđevinska ustanova „Beograd” obavlja poslove koji se odnose na izvođenje

građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova prilikom izgradnje,

dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i rušenja objekata infrastrukture posebne

namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, kao i invensticiono održavanje

objekata infrastrukture posebne namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska

Srbije.

Vojna ustanova „Beograd-2“ obavlja poslove koji se odnose na redovno i investiciono

održavanje stambenih zgrada i stanova, garaža i poslovnog prostora, nepokretnosti za

posebne namene i nepokretnosti za reprezentativne potrebe koje se koriste u

organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 20

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Za pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse organizaciono i funkcionalno

vezana je Vojna kontrola kvaliteta.

Vojna kontrola kvaliteta obavlja poslove koji se odnose na izradu propisa iz oblasti

obezbeđenja kvaliteta, obezbeđenje i kontrolu kvaliteta pokretnih stvari u fazama razvoja,

osvajanja, serijske proizvodnje, skladištenja, eksploatacije i remonta, proveru,

ocenjivanje i sertifikaciju proizvoda, procesa i sistema menadžmenta kvalitetom i ostale

delatnosti iz delokruga rada.

Rukovodilac Sektora

v. d. pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse

dr Nenad Miloradović, dipl. ing. mašinstva

SEKTOR ZA BUDŽET I FINANSIJE

Sektor za budžet i finansije je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

obavlja poslove koji se odnose na: normativno uređenje finansijskog poslovanja u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu

finansijskog poslovanja; finansijsku politiku Ministarstva odbrane; planiranje budžeta

odbrane i planiranje, programiranje, budžetiranje i sprovođenje finansijskog plana za

potrebe Ministarstva odbrane i poslove u oblasti prava i obaveza iz zdravstvenog

osiguranja i materijalnog obezbeđenja vojnih osiguranika.

Sektorom za budžet i finansije rukovodi pomoćnik ministra odbrane za budžet i finansije.

Uprava za budžet

SEKTOR ZA BUDŽET I

FINANSIJE

Odeljenje za zajedničke

poslove

Računovodstveni centar

Fond za SOVO

Grupa za VP poslove

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 21

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

U Sektoru za budžet i finansije obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice:

1. Uprava za budžet

2. Odeljenje za zajedničke poslove

3. Grupa za vojnopolcijske poslove

Uprava za budžet Uprava za budžet obavlja poslove koji se odnose na oblast finansijskog poslovanja,

planiranje i izvršenje budžeta odbrane, stručni nadzor i kontrolu rada organa finansijske

službe, kao i za sistem plata, dodataka, naknada i drugih primanja u Ministarstvu odbrane

i Vojsci Srbije.

Za pomoćnika ministra odbrane za budžet i finansije organizaciono i funkcionalno

vezane su sledeće organizacione celine:

1) Računovodstveni centar

2) Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Fond za SOVO)

Računovodstveni centar

Računovodstveni centar obavlja poslove koji se odnose na materijalnu i finansijsku

kontrolu, plate, naknade i druga lična primanja, vođenje knjigovodstvene evidencije,

platni promet i isplatu poreza.

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika je pravno lice sa statusom organizacije za

obavezno socijalno osiguranje u kojem se ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osigu-

ranja vojnih osiguranika i obezbeđuju sredstva za zdravstveno osiguranje i materijalno obezbe-

đenje korisnika prava, kao i saradnju sa ostalim republičkim organizacijama koja se bave

poslovima iz oblasti socijalnog osiguranja.

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Faks: + 381 11 3000-321

Veb sajt: http://www. fsovo.mod.gov.rs

E-mail: [email protected]

v. d. direktora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

potpukovnik Radan Kostić

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 22

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

SEKTOR ZA CIVILNU ODBRANU I PRIPREME ODBRANE

Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane je osnovna unutrašnja jedinica

Ministarstva odbrane obavlja poslove koji se odnose na: planiranje priprema za odbranu

Republike Srbije, izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje

za uspešno funkcionisanje državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa

jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u

vanrednom i ratnom stanju; koordinaciju poslova na obezbeđenju uslova za život i rad

građana i zadovoljenje potreba snaga odbrane u vanrednom i ratnom stanju; planiranje i

sprovođenje obuke građana i jedinica civilne zaštite opšte namene za odbranu zemlje;

vojnu, radnu i materijalnu obavezu.

Sektorom za civilnu odbranu i pripreme odbrane rukovodi pomoćnik ministra odbrane za

civilnu odbranu i pripreme odbrane.

Uprava za obaveze

odbrane

SEKTOR ZA CIVILNU

ODBRANU I PRIPREME

ODBRANE

Odeljenje za zajedničke

poslove

Regionalni centar MO

Beograd

Grupa za VP poslove

Regionalni centar MO Niš

Regionalni centar MO

Kragujevac

Regionalni centar MO

Valjevo

Regionalni centar MO

Novi Sad

U Sektoru za civilnu odbranu i obaveze odbrane obrazuju se sledeće unutrašnje jedinice:

1. Uprava za obaveze odbrane,

2. Odeljenje za zajedničke poslove i

3. Grupa za vojnopolicijske poslove.

UPRAVA ZA OBAVEZE ODBRANE

Uprava za obaveze odbrane obavlja poslove koje se odnose na planiranje i uređenje

uspešnog funkcionisanja državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica

lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u

vanrednom i ratnom stanju, obuku građana i jedinica civilne zaštite opšte namene za

odbranu zemlje, vojnu, radnu i materijalnu obavezu kao i poslove u oblasti zaštite i

spasavanja civilnog stanovništva.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 23

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Za načelnika Uprave za obaveze odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1. Regionalni centar Ministarstva odbrane Beograd,

2. Regionalni centar Ministarstva odbrane Novi Sad,

3. Regionalni centar Ministarstva odbrane Niš

4. Regionalni centar Ministarstva odbrane Kragujevac

5. Regionalni centar Ministarstva odbrane Valjevo

Regionalni centri Ministarstva odbrane su vojne ustanove Ministarstva odbrane

organizovane po teritorijalnom principu. Obavljaju poslove koji se odnose na pripremu i

usklađivanje predloga planova odbrane sa subjektima planiranja odbrane, postupanje po

dokumentima za sprovođenje Plana odbrane Ministarstva odbrane, organizaciju,

koordinaciju i funkcionisanje poslova civilne zaštite, obuku građana i jedinica civilne

zaštite opšte namene za potrebe odbrane zemlje, kao i poslove koji se odnose na

mobilizaciju, vojnu, radnu i materijalnu obavezu.

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 24

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

3. Uže unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane van sektora

i Sekretarijata Ministarstva odbrane

UPRAVA ZA VOJNO ZDRAVSTVO

Uprava za vojno zdravstvo je uža unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane van sektora i

Sekretarijata Ministarstva odbrane, organizaciono i funkcionalno vezana za ministra

odbrane.

Uprava za vojno zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na pripremu propisa i drugih

akata, kojima se uređuje zdravstvena i veterinarska zaštita u Ministarstvu odbrane i

Vojsci Srbije, kao i poslova farmaceutske zdravstvene delatnosti u cilju obezbeđenja

lekova i medicinskih sredstava i stvaranja najpovoljnijih uslova za medicinski i

farmaceutski rad u vojnim zdravstvenim ustanovama i jedinicama za zdravstvenu zaštitu

Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

UPRAVA ZA VOJNO ZDRAVSTVO

Vojna bolnica NišViša vojnolekarska

komisija Niš

Centar veterinarske

službe

Centar

vojnomedicinskih

ustanova Beograd

Viša vojnolekarska

komisija Beograd

Glavna

vojnolekarska

komisija

Vojna bolnica

Novi Sad

Centralna apoteka -

skladišteVOJNOMEDICINSKA

AKADEMIJA

Spisak RM u BMS

Centar sanitetske

službe

Za načelnika Uprave za vojno zdravstvo organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1) Vojnomedicinska akademija,

2) Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd,

3) Vojna bolnica Novi Sad,

4) Vojna bolnica Niš,

5) Glavna vojnolekarska komisija,

6) Viša vojnolekarska komisija Niš,

7) Viša vojnolekarska komisija Beograd,

8) Centralna apoteka – skladište,

9) Centar sanitetske službe,

10) Centar veterinarske službe i

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 25

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Vojnomedicinska akademija je naučnoistraživačka i zdravstvena ustanova i obavlja

poslove koji se odnose na zdravstveno zbrinjavanje, lečenje i pružanje svih

specijalizovanih vidova zdravstvene zaštite vojnih i civilnih osiguranika, predsednika

Republike Srbije i drugih visokih vojnih i političkih rukovodilaca i članova njihovih

porodica, članova diplomatskog kora i njihovih porodica. Takođe, VMA učestvuje u

procesu realizacije nastave za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane, kao i

akademskih i specijalističkih studija i naučnoistraživačke delatnosti iz oblasti

medicinskih nauka.Vojnomedicinska akademija je uključena u mrežu zdravstvenih

ustanova Republike Srbije.

Podaci o medicinskim uslugama koje pruža Vojnomedicinska akademija nalaze se na sajtu

www.vma.mod.gov.rs

Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd je zdravstvena ustanova koja na opštem i

specijalističkom nivou zbrinjava vojne osiguranike sa teritorije grada Beograda, kao i

vojnike i profesionalna vojna lica sa cele teritorije Republike Srbije. U sastavu Centra

vojnomedicinskih ustanova Beograd su tri vojnomedicinska centra za pružanje usluga

opšte i specijalističke medicinske pomoći, sa tri isturene ambulante opšte medicine i

Vojnomedicinski centar hitne pomoći Beograd za pružanje hitne medicinske pomoći i

kućnog lečenja.

Vojna bolnica Niš i Vojna bolnica Novi Sad su zdravstvene ustanove Ministarstva

odbrane, koje obavljaju poslove koji se odnose na primarnu i sekundarnu zdravstvenu

zaštitu i sanitetsku podršku vojnih osiguranika, civilnih osiguranika i osiguranika svih

kategorija koji ostvaruju pravo na pružanje usluga, preventivno medicinsku zaštitu,

zbrinjavanje povređenih i obolelih pružanjem opšte, specijalističke i subspecijalističke

pomoći, stacionarne specijalističke medicinske pomoći i hitne medicinske pomoći.

Glavna vojnolekarska komisija vrši kontrolu ispravnosti ocena zdravstvene sposobnosti

koje izriču više vojnolekarske komisije, kao i praćenje rada viših i nižih vojnolekarskih

komisija, te davanje nalaza, ocene i mišljenja u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog

i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika.

Viša vojnolekarska komisija Beograd i Viša vojnolekarska komisija Niš obavljaju

poslove koji se odnose na ocenu zdravstvene sposobnosti pripadnika Ministarstva

odbrane i Vojske Srbije i ostvarivanje prava iz penzionog, invalidskog i zdravstvenog

osiguranja vojnih osiguranika.

Centralna apoteka – skladište je ustanova koja se bavi snabdevanjem lekovima i

drugim medicinskim potrošnim materijalom za potrebe vojnih osiguranika na teritoriji

Republike Srbije.

Centar sanitetske službe obavlja poslove koji se odnose na školovanje i obuku

sanitetskog kadra za rad na radnim mestima u jedinicama i ustanovama Ministarstva

odbrane i Vojske Srbije.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 26

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Centar veterinarske službe je namenska jedinica veterinarske službe koja izvršava

zadatke obuke i usavršavanja kadrova veterinarske službe, usavršavanja kadra

veterinarske službe, realizuje kurseve iz oblasti zdravstvene zaštite životinja, bezbednosti

hrane životinjskog porekla, planiranje, uzgoj, reprodukciju i učestvuje u stručnim

projektima iz oblasti veterinarske medicine.

UPRAVA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Uprava za odnose sa javnošću je uža unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane van

sektora i Sekretarijata Ministarstva odbrane, organizaciono i funkcionalno vezana za

ministra odbrane. Obavlja poslove koji se odnose na afirmaciju Ministarstva odbrane i

Vojske Srbije u zemlji i svetu, izdavačku delatnost, internet, video, filmsku i TV

produkciju i pružanje servisnih informacija domaćim i stranim javnim glasilima iz oblasti

odbrane, kulturna delatnost za potrebe sistema odbrane, kao i obaveštavanje javnosti o

najznačajnijim aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

UPRAVA ZA ODNOSE SA

JAVNOŠĆU

Medija centar ,,Odbrana”Vojnofilmski centar

,,Zastava film”

Umetnički ansambl

,,Stanislav Binički”Vojna štamparija

Upravi za odnose sa javnošću potčinjeni su:

1) Medija centar „Odbrana“

2) Vojnofilmski centar „Zastava film“

3) Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.

4) Vojna štamparija „Beograd

Medija centar „Odbrana” obavlja poslove koji se odnose na objavljivanje informacija

o radu i aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije putem magazina „Odbrana” i

Internet prezentacije Ministarstva odbrane, izdavanje vojnostručne, nastavno-obrazovne,

vojnonaučne i publicističke literature, promotivne i druge poslove u oblasti odnosa sa

javnošću i kulture.

Vojnofilmski centar „Zastava film“ obavlja poslove koji se odnose na proizvodnju

informativnih, filmskih, video i multimedijalnih proizvoda namenjenih za informisanje

javnosti o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i pružanje usluga na

komercijalnoj osnovi angažovanjem slobodnih tehničko-tehnoloških kapaciteta.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 27

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ obavlja poslove koji se

odnose na učešće na najvišim državnim i vojnim svečanostima, razvoj muzičkog života

u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, negovanje, podsticanje i širenje muzičkog

stvaralaštva i vojničke tradicije našeg naroda i afirmisanje kulturnog života i umetničkog

stvaralaštva u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Vojna štamparija obavlja poslove koji se odnose na štampanje knjiga, novina, časopisa,

obrazaca, izradu kancelarijskog i drugog štampanog materijala, pečata, štambilja i drugih

proizvoda postupkom graviranja, te ostale poslove iz oblasti pružanja štamparsko-

grafičkih usluga.

Kontakti:

Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije 11000 Beograd, Birčaninova 5

tel.: + 381 11 3203 015

faks: + 381 11 3203 466

veb sajt: http://www.mod.gov.rs

e-mail: [email protected]

Načelnik Uprave za odnose sa javnošću

kapetan bojnog broda Petar Bošković

tel.: + 381 11 3203 015 faks: + 381 11 3203 466 e-mail: [email protected]

Tim za komuniciranje sa sredstvima javnog informisanja

Radno vreme: radnim danom od 8.30 do 16.30

faks: + 381 11 3203 466

e-mail: [email protected]

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 28

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

4. Organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane

VОЈNООBАVЕŠТАЈNА АGЕNCIЈА

Vојnооbаvеštајnа аgеnciјa (u dаljеm tеkstu: VОА) је оrgаn uprаvе u sаstаvu

Мinistаrstvа оdbrаnе i imа stаtus prаvnоg licа. Као službа bеzbеdnоsti dео је

јеdinstvеnоg bеzbеdnоsnо-оbаvеštајnоg sistеmа Rеpublikе Srbiје.

Zаkоnоm о Vојnоbеzbеdnоsnој аgеnciјi i Vојnооbаvеštајnој аgеnciјi (''Sl. glаsnik RS'',

br. 88/2009, 55/2012 – оdlukа US i 17/2013) urеđеni su nаdlеžnоsti, pоslоvi, zаdаci,

оvlаšćеnjа, nаdzоr i kоntrоlа, sаrаdnjа kао i drugа pitаnjа оd znаčаја zа rаd VОА.

Vојnооbаvеštајnа аgеnciја nаdlеžnа је zа оbаvljаnjе оbаvеštајnih pоslоvа оd znаčаја zа

оdbrаnu kојi sе оdnоsе nа prikupljаnjе, аnаlizu, prоcеnu, zаštitu i dоstаvljаnjе pоdаtаkа i

infоrmаciја о pоtеnciјаlnim i rеаlnim оpаsnоstimа, аktivnоstimа, plаnоvimа ili

nаmеrаmа strаnih držаvа i njihоvih оružаnih snаgа, mеđunаrоdnih оrgаnizаciја, grupа i

pојеdinаcа. Pоrеd nаvеdеnоg, nаdlеžnа је i zа diplоmаtsku funkciјu u оblаsti оdbrаnе i

Vојskе Srbiје.

U оbаvljаnju pоslоvа iz svоје nаdlеžnоsti је sаmоstаlnа, pоlitički, idеоlоški i intеrеsnо

nеutrаlnа.

Vојnооbаvеštајnа аgеnciја је оrgаnizоvаnа nа sаvrеmеnim principimа i u sklаdu sа

pоtrеbаmа sistеmа оdbrаnе. Akt о unutrаšnjеm urеđеnju i sistеmаtizаciјi, mеtоdi rаdа i

nаčinu njеnоg funkciоnisаnjа prеdstаvljајu tајnе pоdаtkе.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 29

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Dirеktоr rukоvоdi rаdоm VОА i zа svој rаd оdgоvаrа ministru оdbrаnе.

Zаmеnik dirеktоrа zа svој rаd оdgоvаrа dirеktоru VОА.

Direktorа VOA i njеgоvоg zamenikа postavlja i razrešava predsednik Republike ukazom

na predlog ministra odbrane, ako se radi o profesionalnom vojnom licu, odnosno Vlada,

na predlog ministra odbrane, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih

službenika.

Оpеrаciје su оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеžnа zа rukоvоđеnjе, plаnirаnjе,

оrgаnizоvаnjе i kооrdinаciјu оbаvеštајnih pоslоvа, u sklаdu sа nаdlеžnоstimа prоpisаnim

Zаkоnоm о Vојnоbеzbеdnоsnој аgеnciјi i Vојnооbаvеštајnој аgеnciјi.

Аnаlitikа је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеžnа zа оbrаdu pоdаtаkа i izrаdu

infоrmаciја, аnаlizа i prоcеnа zа pоtrеbе držаvnоg i vојnоg rukоvоdstvа.

Pоdrškа је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеžnа zа kаdrоvsku, finаnsiјsku, tеhničku i

lоgističku pоdršku nеоphоdnu zа еfikаsnо izvršаvаnjе svih pоslоvа i zаdаtаkа VОА.

Sаrаdnjа, plаnirаnjе i usаvršаvаnjе је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеžnа zа

plаnirаnjе rаdа nа nivоu VОА, rеаlizаciјu pоslоvа sаrаdnjе i usаvršаvаnjа kаdrа zа

pоtrеbе VОА i sistеmа оdbrаnе.

Unutrаšnjа kоntrоlа је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеžnа zа pоslоvе kоntrоlе

zаkоnitоsti rаdа i primеnе оvlаšćеnjа pripаdnikа Vојnооbаvеštајnе аgеnciје.

Vојnооbаvеštајni cеntri su pоdručnе јеdinicе VОА kоје rеаlizuјu zаdаtkе iz оblаsti

оbаvеštајnо-оpеrаtivnоg rаdа оbеzbеđеnjеm nеprеkidnоg, prаvоvrеmеnоg i bеzbеdnоg

prikupljаnjа pоdаtаkа i infоrmаciја i prаćеnjеm vојnоbеzbеdnоsnе situаciје u

nеpоsrеdnоm i širеm оkružеnju.

Izаslаnstvа оdbrаnе rеаlizuјu diplоmаtsku funkciјu u оblаsti оdbrаnе i nаdlеžnа su zа

prеdstаvljаnjе i zаštitu intеrеsа Мinistаrstvа оdbrаnе Rеpublikе Srbiје i Vојskе Srbiје u

inоstrаnstvu. Svоје zаdаtkе izvršаvајu u sklаdu sа zаkоnimа i Bеčkоm kоnvеnciјоm о

diplоmаtskim оdnоsimа.

Svе infоrmаciје о Vојnооbаvеštајnој аgеnciјi nаlаzе sе nа zvаničnоm sајtu:

www.vоa.mod.gov.rs

Аdrеsа:

Кnеzа Мilоšа 33, Bеоgrаd

Fax: +381113006198

E-mail: [email protected]

Rukоvоdilаc Vојnооbаvеštајnе аgеnciје:

direktor brigadni general Zоrаn Stојkоvić

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 30

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA

Vojnobezbednosna agencija je služba bezbednosti i deo jedinstvenog bezbednosno-oba-

veštajnog sistema Republike Srbije. Kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane sa

statusom pravnog lica, Vojnobezbednosna agencija je nadležna za bezbednosnu i kontra-

obaveštajnu zaštitu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vojnobezbednosna agencija je u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti samostalna,

politički, ideološki i interesno neutralna.

DIREKTOR ZAMENIK

Opšti poslovi

Unutrašnja kontrola

OPERACIJE ANALITIKA PODRŠKA

ПОДРШКАПОДРШКАПОДРШКАПОДРШКАCENTRI VBA

Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Vojnobezbednosne agencije i način njenog

funkcionisanja predstavlja državnu tajnu.

Podaci o broju zaposlenih pripadnika Vojnobezbednosne agencije klasifikovani su odre-

đenim stepenom tajnosti.

Direktor rukovodi radom Vojnobezbednosne agencije i za svoj rad odgovara ministru

odbrane.

Zamenik direktora za svoj rad odgovara direktoru.

Opšti poslovi su organizaciona celina Vojnobezbednosne agencije koja obavlja zadatke:

planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja; planiranja i organizovanja saradnje sa

međunarodnim organizacijama, obaveštajno-bezbednosnim službama stranih zemalja i

službama bezbednosti i drugim organima u zemlji, kao i protokolarne obaveze i aktiv-

nosti i kancelarijsko poslovanje.

Unutrašnja kontrola obavlja poslove kontrole zakonitosti rada i primene ovlašćenja pri-

padnika Vojnobezbednosne agencije.

Operacije su organizaciona celina Vojnobezbednosne agencije koja obavlja poslove

planiranja, organizovanja i koordinacije operacija, u skladu sa nadležnostima propisanim

Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Analitika obavlja poslove koji se odnose na praćenje, obradu i procenjivanje podataka i

izradu informacija, analiza i procena za potrebe državnog i vojnog rukovodstva.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 31

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Podrška obavlja zadatke kadrovske, logističke, finansijske, informatičke, telekomunikacione i

druge oblike podrške u planiranju, organizovanju i realizaciji poslova i zadataka Vojno-

bezbednosne agencije.

Centri Vojnobezbednosne agencije obavljaju poslove bezbednosne i kontraobaveštajne

zaštite organizacionih celina Ministarstva odbrane i jedinica, komandi i ustanova Vojske

Srbije u dodeljenoj zoni operativne nadležnosti.

Sve informacije o Vojnobezbednosnoj agenciji nalaze se na zvaničnom sajtu agencije:

www.vba.mod.gov.rs

INSPEKTORAT ODBRANE

Inspektorat odbrane je organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane, koji obavlja

inspekcijske poslove koji se odnose na: usklađivanje priprema za odbranu; sprovođenje

odluka i akata predsednika Republike i Vlade; stanje operativnih i funkcionalnih

sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije; ostvarivanje i usklađivanje

organizacije veza, kao i druge poslove određene zakonom

Direktor Inspektorata odbrane

general-major Mile Jelić

tel.: 011/2064-066

faks: 011/3000-061

e-mail: [email protected]

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 32

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

5. Univerzitet odbrane

Univerzitet odbrane u Beogradu je osnovan Odlukom o osnivanju Univerzitet odbrane u

Beogradu („Službeni glasnik RS“, broj 14/11) i kao samostalna visokoškolska ustanova

obavlja delatnost visokog obrazovanja realizacijom akademskih studija prvog, drugog i

trećeg stepena iz više obrazovno-naučnih polja. Organizaciono i funkcionalno vezan je za

ministra odbrane. Univerzitetom odbrane rukovodi rektor Univerziteta odbrane.

Univerzitet odbrane obavlja poslove koji se odnose na: realizaciju visokog obrazovanja

kroz integrisane akademske studije i akademske studije prvog, drugog i trećeg stepena iz

više naučnih oblasti u okviru obrazovno naučnih polja medicinskih nauka, tehničko-

tehnoloških nauka i društveno humanističkih nauka; planiranje, organizaciju i realizaciju

obrazovno-vaspitnog rada; naučnoistraživački rad kroz osnovna, primenjena i razvojna

istraživanja koja su u funkciji unapređenja i osavremenjavanja nastave u oblasti sistema

odbrane; utvrđivanje studijskih programa; izradu nacrta normativnih akata i izbor

nastavnika i saradnika; prikupljanje, zaštitu i čuvanje arhivske građe i registraturskog

materijala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; izdavanje javnih isprava.

Rektorat Univerziteta odbrane obavlja poslove koji se odnose na: planiranje,

koordinaciju, praćenje, unapređivanje nastavnog procesa u vojnoškolskim ustanovama;

planiranje, koordinaciju, praćenje i unapređivanja naučno-istraživačkog rada;

unapređivanja međuuniverzitetske saradnje i međunarodne vojne saradnje sa inostranim

univerzitetima; saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane,

Generalštaba Vojske Srbije i vojnonaučnim ustanovama u zemlji radi unapređenja

obrazovno-naučnog rada; integrisanje funkcija svih visokoškolskih ustanova u sastavu

Univerziteta odbrane; zajedničke i vojno policijske poslove za potrebe Univerziteta

odbrane.

Za rektora Univerziteta odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1) Vojna akademija

2) Medicinski fakultet VMA

3) Škola nacionalne odbrane

4) Institut za strategijska istraživanja

5) Institut za naučne informacije

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 33

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

UNIVERZITET

ODBRANE

Sekretarijat

Medicinski fakultet

VMA

Prorektorat za kvalitet

i razvoj

Prorektorat za NID

Institut za strategijska

istraživanja

Škola nacionalne odbrane

REKTORAT

VOJNA

AKADEMIJA

Grupa za MVS

Grupa za odnose sa

javnošću

Vojna gimnazija

Srednja stručna vojna

škola

Odsek za vojno-

policijske poslove

Vojni arhiv

Institut za naučne

informacije

Vojna akademija je visokoškolska ustanova, sa svojstvom pravnog lica, koja izvodi

akreditovane studijske programe u polju tehničko-tehnoloških nauka i društveno-

humanističkih nauka.

Za načelnika Vojne akademije organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1. Vojna gimanzija i

2. Srednja stručna vojna škola.

Vojna gimnazija obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i realizaciju

obrazovno-vaspitnog rada, unapređivanje i razvijanje kvaliteta nastave i uslova rada u

toku školovanja

Srednja stručna vojna škola obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i

realizaciju srednjeg obrazovanja radi sticanja znanja i veština, psihofizičkih osobina i

moralnih vrednosti neophodnih za poziv profesionalnog podoficira.

Medicinski fakultet VMA je obrazovno-naučna ustanova, koja izvodi akreditovane

akademske studije u polju medicinskih nauka i zdravstvene specijalizacije.

Škola nacionalne odbrane obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i realizaciju

karijernih usavršavanja profesionalnih oficira, izradu programa usavršavanja, njihovu

realizaciju i evaluaciju, kao i saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva

odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, nastavnim i naučnim ustanovama u zemlji i

inostranstvu u skladu sa ovlašćenjima i poslovima koje obavlja.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 34

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Institut za strategijska istraživanja je naučnoistraživačka ustanova koja obavlja

poslove koji se odnose na naučnoistraživačke poslove iz oblasti bezbednosti i odbrane,

organizacije i osnovnih principa modelovanja, ekonomskih, socioloških, psiholoških i

drugih aspekata funkcionisanja sistema odbrane i vojne organizacije i istorije.

Za direktora Instituta za strategijska istraživanja organizaciono i funkcionalno vezan je

Vojni arhiv.

Vojni arhiv obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje, zaštitu i čuvanje arhivske

građe i registraturskog materijala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Institut za naučne informacije obavlja poslove koji se odnose na nabavku i distribuciju

stručne biomedicinske literature, izdavačke delatnosti u vezi sa informisanjem korisnika

o novinama u vojnoj medicini i farmaciji, te korišćenje arhivske građe i arhivskog

materijala iz delokruga sanitetske službe.

Rektor Univerziteta odbrane

general- major

dr Goran Radovanović

Adresa: Pavla Jurišića Šturma broj 1, 11000 Beograd

Tel.: + 381 11 300 51 97

faks: + 381 11 300 52 01

+ 381 11 300 51 98

e-mail: [email protected]

veb sajt: http://www.uo.mod.gov.rs

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 35

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

III. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA U MINISTARSTVU ODBRANE

Ministar odbrane

Ministar odbrane je Aleksandar Vulin. Tel.: +381 11 30 06 311 faks: +381 11 30 06 062 e-mail: [email protected]

U izvršavanju poslova državne uprave, ministar odbrane u skladu sa odredbom člana 23.

Zakona o državnoj upravi rukovodi Ministarstvom odbrane, donosi propise i rešava u

upravnim i drugim pojedinačnim stvarima, odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga Mi-

nistarstva odbrane i odgovara Vladi i Narodnoj skupštini za rad Ministarstva odbrane i

stanje u oblasti odbrane i Vojske Srbije.

U izvršavanju poslova odbrane i Vojske Srbije, ministar odbrane u skladu sa odredbom

člana 14. Zakona o odbrani predlaže i sprovodi politiku odbrane i obezbeđuje izvrša-

vanje zakona i akata predsednika Republike iz oblasti odbrane. Ministar odbrane u obavlja-

nju ovih poslova donosi: naređenja, naredbe, naloge, odluke, pravila, smernice, uputstva i

propise i druga akta za koja je ovlašćen Zakonom o Vojsci Srbije i drugim zakonima.

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike i donošenje akata po ovlašćenju pred-

sednika Republike, ministar odbrane donosi: naređenja, naredbe, smernice, odluke, pravila i

druga akta i odgovoran je za njihovo izvršavanje.

Propisi iz oblasti odbrane i Vojske Srbije objavljuju se u „Službenom vojnom listu“.

Predsednik Republike svoja ovlašćenja u oblasti odbrane propisana članom 11. Zakona o

odbrani može preneti na ministra odbrane, osim odlučivanja o upotrebi Vojske Srbije,

odlučivanja o postavljenjima, unapređenjima i razrešenjima oficira, koji su u nadležnosti

predsednika Republike na osnovu zakona i ovlašćenja.

Državni sekretar

Ovlašćenja državnog sekretara uređena su članom 24. Zakona o državnoj upravi. Državni

sekretar je funkcioner i pomaže ministru u okviru ovlašćenja koja mu odredi ministar.

Ministar ne može ovlastiti državnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na

sednicama Vlade.

Državni sekretar je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra i njegova

dužnost prestaje s prestankom dužnosti ministra.

U Ministarstvu odbrane Rešenjem Vlade, 24 broj 119-6305/2017 od 6. jula 2017. godine

postavlja se za državnog sekretara Aleksandar Živković.U okviru ovlašćenja koja je odredio

ministar odbrane, Rešenjem broj 3556-1 od 11.10.2018. godine, državni sekretar

Aleksandar Živković ovlašćuje se da prati i koordinira poslove iz delokruga Sektora za

ljudske resurse, izuzev Uprave za tradiciju, standard i veterane, Sektora za politiku odbrane,

Sektora za civilnu odbranu i pripreme odbrane, Uprave za odnose sa javnošću i Univerziteta

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 36

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

odbrane, kao i realizaciju zadataka koji se odnose na funkcionisanje Vojska Srbije i da u

izvršavanju poslova iz delokruga navedenih organizacionih jedinica za koje je ovlašćen

potpisuje sva akta kojima se materijali upućuje u proceduru razmatranja i odlučivanja Vlade,

kao i mišljenja Ministarstva odbrane na materijale koje drugi organi u ovim oblastima

dostavljaju Ministarstvu odbrane na mišljenje.

U Ministarstvu odbrane Rešenjem Vlade, 24 broj 119-7167/2017 od 27. jula 2017. godine

postavlja se za državnog sekretata mr Bojan Jocić. U okviru ovlašćenja koja je odredio

ministar odbrane, Rešenjem broj 3557-1 od 11 .10. 2018. godine, državni sekretar mr Bojan

Jocić ovlašćuje se da prati i koordinira poslove iz delokruga Sektora za materijalne resurse,

Sektora za ljudske resurse iz delokruga Uprave za tradiciju, standard i veterane, Uprave za

vojno zdravstvo, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, kao i realizaciju zadataka

koji se odnose na funkcionisare Ministarstva odbrane i da u izvršavanju poslova iz delokruga

navedenih organizacionih jedinica za koje je ovlašćen potpisuje sva akta kojima se materijali

upućuje u proceduru razmatranja i odlučivanja Vlade, kao i mišljenja Ministarstva odbrane

na materijale koje drugi organi u ovim oblastima dostavljaju Ministarstvu odbrane na

mišljenje.

Pomoćnik ministra

Ovlašćenja pomoćnika uređena su članom 25. Zakona o državnoj upravi. Pomoćnik

ministra rukovodi zaokruženom oblašću rada u ministarstvu za koje se obrazuje sektor i

za svoj rad odgovara ministru. Pomoćnika ministra postavlja Vlada na period od pet

godina prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Pomoćnik ministra odbrane je:

- v. d. pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, dipl.

ing. mašinstva – rukovodi Sektorom za materijalne resurse.

Sekretar ministarstva

Ovlašćenja sekretara ministarstva uređena su članom 26. Zakona o državnoj upravi. Sekretar

ministarstva pomaže ministru u upravljanju kadrovima, finansijskim, informatičkim i

drugim pitanjima i usklađuje rad unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstva, sarađuje

s drugim organima i za svoj rad odgovara ministru.

Sekretara ministarstva postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra prema zakonu

kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Sekretarа Ministarstva odbrane je Zoran Lazić.

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 37

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

IV. PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA

Radno vreme u Ministarstva odbrane je od 7.30 do 15.30 časova.

Adresa i kontakt telefon lica ovlašćenih za postupanje po zahtevima za slobodan pristup

informacijama od javnog značaja:

Ljiljana Santrač

Sekretarijat Ministarstva odbrane Pravna uprava

Birčaninova 5, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3203-133

e-mail: [email protected]

Željko Cekinović, major

Vojnobezbednosna agencija

Kneza Miloša 33, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3203-487

Aleksandar Hinić

Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane

Nemanjina 15, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3201-985

Branka Dimitrijević

Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane

Nemanjina 15, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 2059-142

Marina Dunjić

Sektor za politiku odbrane Ministarstva odbrane

Birčaninova 5, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3203-588

Sanda Marjanović

Sektor za ljudske resurse – Uprava za kadrove

Kneza Miloša 33, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3201-984 Predrag Veljović, potpukovnik Generalštab Vojske Srbije – Uprava za operativne poslove (J-3) Neznanog junaka 38, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 2063-131

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 38

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

mr Mirjana Jovanović

Vojnoobaveštajna agencija Kneza Miloša 33, 11000 Beograd

tel: + 381 11 3201-126

Dragan Horvat

Inspektorat odbrane

Gardiska 7, 11000 Beograd

тел.: + 381 11 2064-784

Zoran Stojanov

Uprava za odnose sa javnošću

Birčaninova 5, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3203-231

Tatjana Kankaraš

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Krunska 13, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3203-549

Ljiljna Vujnović

Uprava za vojno zdravstvo

Crnotravska 17, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3608-186

Slobodan Kisuć, pukovnik

Univerzitet odbrane

Plavla Jurišića Šturma 1, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3005-199

Obaveštavanje javnosti o radu Ministarstva odbrane i aktivnostima Vojske Srbije uređeno

je Uputstvom o obaveštavanju javnosti o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

koje je doneto na osnovu člana 30. Zakona o Vojsci Srbije i objavljeno u „Službenom vojnom

listu“, broj 3/15.

Ovim uputstvom uređena je organizacija i planiranje obaveštavanja javnosti, nadležnosti

u obaveštavanju javnosti, postupanje po zahtevima za davanje informacija i obaveštavanje

javnosti u posebnim okolnostima.

Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane kao nosilac funkcije odnosa sa javno-

šću zadužena je za saradnju sa novinarima i javnim glasilima. Svi kontakti za komuniciranju

sa sredstvima javnog informisanja dostupni su na sajtu Ministarstva odbrane link

www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4928

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 39

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Prilikom organizacije medijskog praćenja događaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,

Uprava za odnose sa javnošću u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva

odbrane i Vojske Srbije izrađuje posebna identifikaciona obeležja odnosno pres-kartice za

predstavnike medija.

Upravi za odnose sa javnošću upućuju se novinarski zahtevi za snimanja aktivnosti i

objekata Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U saradnji sa nadležnim organizacionim je-

dinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Uprava za odnose sa javnošću organizuje

praćenje aktivnosti i fotografisanje i snimanje objekata za potrebe različitih medija.

Pravila u vezi sa javnošću rada u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije sadržana su u

članu 125. Zakona o odbrani kojim je propisana obaveza Ministarstva odbrane da dva puta

godišnje objavljuje informacije za javnost o zakonskim promenama u oblasti odbrane i

Vojske Srbije i drugim zakonima koji se odnose na bezbednost zemlje i međunarodnu sa-

radnju u oblasti odbrane i vojne saradnje.

Ministarstvo odbrane je bilo u obavezi da prvu informaciju objavi u roku od šest meseci od

dana stupanja na snagu ovog zakona, što je urađeno i od tada se obaveštavanje javnosti redov-

no vrši na sajtu Ministarstva odbrane http://www.mod.gov.rs/cir/4351/sluzbeni-vojni-list-

4351.

U Zakonu o Vojsci Srbije sadržane su odredbe o demokratskoj i civilnoj kontroli i javnosti

rada. Članom 29. ovog zakona propisano je da je Vojska Srbije pod demokratskom i civilnom

kontrolom, koja naročito obuhvata kontrolu upotrebe i razvoja Vojske Srbije, internu i

eksternu kontrolu troškova za vojne potrebe, praćenje stanja i obaveštavanja javnosti o

stanju priprema Vojske Srbije, obezbeđenje slobodnog pristupa informacijama od javnog

značaja i utvrđivanje odgovornosti za vršenje vojnih dužnosti u skladu sa zakonom.

Demokratsku i civilnu kontrolu Vojske Srbije vrše Narodna skupština, Zaštitnik građana i

drugi državni organi u skladu sa svojim nadležnostima, kao i građani i javnost.

Propisi o Zaštitniku građana koji se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava građana

primenjuju se i na profesionalne pripadnike Vojske Srbije.

Jedan od oblika javnosti rada u Ministarstvu odbrane ogleda se u izdavanju – „Službenog

vojnog lista“ – službenog glasila Ministarstva odbrane koje pod tim nazivom izlazi od

1881. godine.

Propisi iz delokruga Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koje donose predsednik Re-

publike i ministar odbrane objavljuju se u „Službenom vojnom listu“ na način uređen

Pravilnikom o načinu objavljivanja propisa u „Službenom vojnom listu“ („Službeni vojni

list“, broj 19/10).

„Službeni vojni list“ se štampa za potrebe korisnika u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,

kao i za pretplatnike (državne organe i pravna i fizička lica).

Od 2012. godine „Službeni vojni list“ je dostupan široj javnosti i može se kupiti u Prodavnici

„Vojna knjiga“, Vase Čarapića 22, Beograd (telefon broj 011/2184-925).

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 40

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

V. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA

OD JAVNOG ZNAČAJA

Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja najčešće se traže od Ministarstva

odbrane podnošenjem pismenog zahteva, a ređe u elektronskom obliku.

Najčešće tražene informacije od javnog značaja odnose se na:

1) zaključene međunarodne ugovore iz oblasti odbrane i vojne saradnje;

2) materijalno i finansijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane;

3) godišnji izveštaj o javnim nabavkama;

4) ukupnu vrednost zaključenih ugovora o nabavkama dobara, radova i usluga;

5) ukupnu vrednost poverljivih nabavki dobara, radova i usluga;

6) podatke o platama profesionalnih vojnika Vojske Jugoslavije u periodu od 2001.

do 2007. godine;

7) podatke o platama funkcionera;

8) podatke o broju zaključenih ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim

poslovima i o utrošenim novčanim sredstvima po tom osnovu;

9) podatke o broju zaključenih ugovora sa marketinškim agencijama i broju zaključenih

ugovora sa medijima i o ukupno utrošenim novčanim sredstvima po tom osnovu;

10) pitanja iz nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika koja se

odnose na stambena pitanja, finansijsko poslovanje Fonda, isplatu zaostalih razlika

i slično;

11) fotokopije godišnjih izveštaja o radu Inspektorata odbrane za 2006. i 2007.

godinu;

12) arhivsku građu koja se nalazi u Vojnom arhivu;

13) pisani pregled subjekata kod kojih je Inspektorat odbrane izvršio inspekcijski pregled;

14) pitanja koja se odnose na rad Vojnobezbednosne agencije su iz oblasti primene

posebnih postupaka i mera, a tražene su podnošenjem pisanog zahteva;

15) arhivska građa koja se nalazi u vojnom arhivu (presuda, optužnica и dr.) bivših

vojnih pravosudnih organa u periodu 1945–2005. godine;

16) dostavjanje podataka po zahtevima Fonda za humanitarno pravo;

17) broj izvršenih transplantacija organa na VMA, vrsta i uspešnost u periodu od 2003.

do 2013. godine;

18) kopije svih potpisanih memoranduma, protokola, ugovora sa aneksima između

Ministarstva odbrane i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata tokom 2013. i 2014. godine.

Neka pitanja i odgovori na tražene informacije od javnog značaja

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 41

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Pitanje (januar 2011. godine)

Tražilac informacije, na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu infor-

macijama od javnog značaja, dostavio je Ministarstvu odbrane zahtev u kome se traže

informacije u vezi sa regulisanjem vojne obaveze, a odnose se na pitanje da li je ukinuto

obavezno služenje vojnog roka, od kada i na osnovu koje odluke; da li ukidanje obaveze

služenja vojnog roka podrazumeva i ukidanje civilne službe i da li su lica koja su

upućena u civilnu službu u septembru 2010. godine oslobođena civilne službe.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo tražioca informacije od javnog značaja da

obaveza služenja vojnog roka nije ukinuta, već je Narodna skupština donela Odluku o

obustavi obaveze služenja vojnog roka koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“,

broj 95/10, a primenjuje se od 01. 01. 2011. godine.

Navedenom odlukom propisano je da se obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije

obustavlja odsluženjem vojnog roka poslednje partije vojnika upućene 2010. godine, kao

i da se ova odredba odnosi i na regrute, koji zbog prigovora savesti služenje vojnog roka

zamenjuju civilnom službom.

Upućivanje na služenje vojnog roka u Vojsci Srbije od 01. 01. 2011. godine vrši se po

principu dobrovoljnosti.

S obzirom na to da je tražilac informacije upućen u civilnu službu 01. 09. 2010. godine,

vršenje civilne službe nastavlja u skladu sa Zakonom o civilnoj službi („Službeni glasnik

RS“, broj 88/09) i nije oslobođen daljeg vršenja civilne službe. U civilnu službu je upu-

ćen na osnovu rešenja, kojim je usvojen njegov zahtev za civilnu službu i dostavljen od nad-

ležnog teritorijalnog organa. U skladu sa odredbama Zakona o civilnoj službi, lica u

civilnoj službi nemaju status vojnika na služenju vojnog roka već status lica u civilnoj službi,

koje je služenje vojnog roka zamenilo vršenjem civilne službe.

Pitanje (februar 2011. godine)

Novinar „Lozničkih novosti“, na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu

informacijama od javnog značaja, dostavio je zahtev Ministarstvu odbrane u kome se

traži dostavljanje informacije koja se odnosi na sadašnji status kasarne „Klupci“ u

Loznici, odnosno ko trenutno obezbeđuje kasarnu, da li se u kasarni odnosno magacinima

čuvaju ubojita sredstva, i ako se čuvaju da li su obezbeđena na odgovarajući način, da li neko

održava kasarnu i koliko košta mesečno održavanje, da li Vojsci Srbije treba kasarna i

kakva je budućnost ovog objekta.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo tražioca informacije od javnog značaja da

je vojni kompleks „Klupci“ koji se nalazi na području grada Loznice uvršćen u Master

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 42

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

plan Vlade Republike Srbije (pod ID brojem 324) i čini zemljište površine 13 ha 99 m2 i

26 objekata površine od 7,134 m2.

Podaci o predmetnom objektu nalaze se na sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije

www.mod.gov.rs/master_plan/index.php.

Kasarna nije u namenskoj upotrebi u Vojsci Srbije odnosno u objektima nisu smeštene

jedinice Vojske Srbije i kasarna je 2008. godine ispražnjena od lica i stvari, a obezbeđuje je

stražarska služba.

Pošto se objekat nalazi u Master planu Vlade Republike Srbije (pod ID brojem 324) i pred-

met je konverzije. Prilikom prenosa prava korišćenja nad navedenim vojnim kompleksom

koji je u Master planu Vlade Republike Srbije (pod ID brojem 324), prioritet imaju jedinice

lokalne samouprave i drugi državni organi. Za održavanje ovog objekta nisu planirana sredstva.

Pitanje (novembar 2011. godine)

Tražilac informacije, na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu infor-

macijama od javnog značaja, podneo je zahtev u kome se traži odgovor od Ministarstva

odbrane na pitanje da li su potvrde koje su profesionalnim pripadnicima Vojske Jugo-

slavije, Vojske Srbije i Crne Gore i Vojske Srbije svojevremeno izdavale komande, jedinice

i ustanove za oružje kupljeno od fabrike „Crvena zastava“ Kragujevac po osnovu kredita

validan dokaz na osnovu koga se vlasnici tako pribavljenog oružja mogu osloboditi oba-

veze plaćanja poreza za držanje i nošenje oružja.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo tražioca informacije od javnog značaja da

profesionalna vojna lica dok su bila u aktivnoj službi kao pripadnici Vojske Jugoslavije,

Vojske Srbije i Crne Gore i Vojske Srbije imala mogućnost nabavke pištolja – revolvera

za lične potrebe (radi ličnog obezbeđenja) od preduzeća „Crvena zastava“ Kragujevac,

kasnije AD „Zastava namenska proizvodnja“ Kragujevac. Nabavka odnosno kupovina

pištolja – revolvera iz programa navedenog privrednog društva vršena je u periodu od

1973. do 1997. godine, na osnovu odobrenja saveznog sekretara za narodnu odbranu.

Ovako pribavljeno oružje starešine nisu mogle otuđiti za vreme trajanja službe i bile su u oba-

vezi da do kraja 1980. godine to oružje prijave tadašnjim sekretarijatima unutrašnjih po-

slova radi dobijanja dozvole za držanje i nošenje oružja, kao i svi građani tadašnje SFRJ.

Ovako kupljene pištolje – revolvere starešine nisu mogle registrovati kao službeno oružje

već su pištolji registrovani na vlasnike, u skladu sa tada važećom zakonskom regulativom

i vlasnik tog oružja je postao poreski obveznik. Pištolji su po osnovu kupovine postali

lična svojina profesionalnih vojnih lica, a mogli su da se koriste i prilikom izvršavanja

službenih zadataka, što je bilo regulisano posebnim propisom.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 43

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Samim tim što su profesionalna vojna lica u svojstvu kupaca nabavila navedeno oružje

iskoristila su olakšice u plaćanju i prihvatila posebne uslove za njegovo korišćenje,

između ostalog i korišćenje u službene svrhe dok su u aktivnoj službi, pri čemu su imali

zakonsku obavezu da to oružje registruju u skladu sa republičkim i pokrajinskim pro-

pisima.

Za pištolj kupljen na navedeni način, vojne jedinice nisu imale pravo niti ovlašćenje da

profesionalnim vojnim licima kao vlasnicima oružja izdaju „potvrde“ čija sadržina bi pred-

stavljala osnov za njihovo oslobađanje od poreza.

Za oružje dodeljeno licima kao nagrada odnosno poklon prilikom odlaska u penziju

donošena su pojedinačna rešenja koja predstavljaju jedini validan dokaz da se porez na

oružje ne plaća.

Imajući u vidu da je predmetna materija jednoobrazno uređena 2001. godine dono-

šenjem Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS“,

br.. 26/01,... i 24/11) čije su norme imperativnog i obavezujućeg karaktera, ukazujemo da

je članom 25. ovog zakona propisano da se porez na registrovano oružje ne plaća ukoliko

je poreski obveznik oružje dobio na poklon kao nagradu ili prilikom odlaska u penziju od

Vojske Srbije, odnosno vojske država čiji je pravni sledbenik Republika Srbija.

Pitanje (januar 2012. godine)

Tražilac informacije, na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu infor-

macijama od javnog značaja, podneo je zahtev u kojem se traži odgovor od Ministarstva

odbrane na pitanje po kojoj ceni je Ministarstvo odbrane nabavilo računarsku verziju ba-

terije testova „Hedonika-5“ instaliranu na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu odnosno

u Vojnoj bolnici u Nišu.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo tražioca informacije od javnog značaja da je softver za psihotest „Hedonika-5“ nabavilo po ceni od 3.000.000,00 dinara. Obaveštenje o zaključenom ugovoru i cena po kojoj je nabavljen ovaj softver objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, broj 64 od 10. 09. 2010. godine.

Pitanje (april 2012. godine)

Tražilac informacije, na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu

informacijama od javnog značaja, podneo je zahtev u kome se traži odgovor od Mi-

nistarstva odbrane na pitanje koje nadležnosti, obaveze i odgovornosti Vojska Srbije ima

po pitanju objekata obuhvaćenih Master planom (nepokretnosti koje nisu neophodne za

funkcionisanje Vojske, a predviđene su za otuđenje Zaključkom Vlade Republike Srbije

05 br. 46-3622/2006-003 od 22. 06. 2006. godine).

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 44

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo tražioca informacije od javnog značaja da

Vojske Srbije je odgovorna za obezbeđenje, korišćenje, čuvanje i kontrolu objekata koji su

obuhvaćeni Master planom. Obaveze Vojske Srbije ogledaju se u preduzimanju mera na

organizaciji obezbeđenja nepokretnosti i objekata u njima, a koji su obuhvaćeni ovim

planom do otuđenja istih u skladu sa odlukama nadležnih organa. Takođe, Vojska Srbije daje

predloge koje će se vojne nepokretnosti uvrstiti u Master plan. Vojska Srbije određuje i svoje

predstavnike u komisiju za primopredaju vojnih nepokretnosti nakon njihovog otuđenja, koju

obrazuje ministar odbrane svojom odlukom. Pitanje (maj 2012. godine)

Tražilac informacije, na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informa-

cijama od javnog značaja, podneo je zahtev u kojem se traži odgovor od Ministarstva

odbrane na pitanje u čijoj nadležnosti je doneta odluka o iseljenju građana i građanki

13. januara 2012. godine iz objekta Kasarne „Dr Arčibald Rajs“ u Novom Sadu. Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo tražioca informacije od javnog značaja da se Kasarna „Dr Arčibald Rajs“ u Novom Sadu, nalazi u Master planu nepokretnosti koje su predviđene za otuđenje i da je pristup vojnim objektima, van slučajeva redovnog korišćenja i održavanja, dozvoljen samo po prethodno pribavljenom odobrenju ministra odbrane saglasno članu 105. stav 4. zakona o odbrani („Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon i 104/09 – dr. zakon). U vezi sa navedenim, Vojna policija postupajući po službenoj dužnosti i ovlašćenjima propisanim članom 53. stav 2. Zakonom o odbrani, preduzela je adekvatne mere protiv lica koja su 22. decembra 2011. godine neovlašćeno ušla i uzurpirala četiri zatvorena i zapečaćena objekta u kasarni, a kojim postupcima su ova lica počinila krivično delo neovlašćenog pristupa vojnim objektima iz člana 416. Krivičnog zakonika Republike Srbije. Od momenta neovlašćenog i nelegalnog ulaska i boravka u objektima kasarne, Vojna policija je više navrata legitimisala i upozoravala zatečena lica na okolnost da su takvim postupcima izvršili gore navedeno krivično delo, upozoravajući ih da napuste kasarnu, što su isti 13. januara 2012. godine dobrovoljno i učinili. Vojna policija je tom prilikom zatečenim licima omogućila da iz objekata kasarne iznesu stvari koje su isti bespravno uneli i o navedenom događaju obavestila nadležnog tužioca. Pitanje (novembar 2012. godine) Tražilac informacije, na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informa-cijama od javnog značaja, podneo je zahtev u kojem se traži odgovor od Ministarstva odbrane na pitanje koliki je broj dobrovoljno prijavljenih vojnika u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 45

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo tražioca informacije od javnog značaja da se centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije prijavio veći broj kandidata u 2012. godini nego u 2011. godini, a što se vidi iz sledećih podataka:

1) za martovski uputni rok 2011. godine – 1185 kandidata;

2) za septembarski uputni rok 2011. godine – 1514 kandidata;

3) za martovski uputni rok 2012. godine – 2074 kandidata;

4) za septembarski uputni rok 2012. godine – 2753 kandidata.

Pitanje (februar 2013. godine)

Tražilac informacije, na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informa-

cijama od javnog značaja, podneo je zahtev u kojem se traži odgovor od Ministarstva

odbrane na informaciju o tome ko je pravni sledbenik rasformirane VP 5300 Leskovac,

odnosno gde može da u vojnu knjižicu izvrši upis učešća u ratu 1999. godine. Odgovor: Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo tražioca informacije od javnog značaja da

uverenje o učešću u ratu su dužne da izdaju jedinice ili pravni sledbenici tih jedinica u

čijem sastavu su lica koja su učestvovala u ratu, na osnovu podataka iz matičnih do-

kumenata vojne evidencije koju su dužni da vode. Prema službenoj evidenciji pravni sledbenik VP 5300 Leskovac je Komanda Kopnene vojske Niš koja je dužna da izda uverenje o učešću u ratu 1999. godine. Nakon dobijanja uverenja o učešću u ratu treba podneti zahtev centru Ministarstva odbrane u kojem se vodite u evidenciji vojnih obveznika, radi pokretanja postupka za upis podataka o učešću u ratu u vojnu knjižicu.

Pitanje (mart 2014. godine) Tražilac informacije, na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informa-cijama od javnog značaja, podneo je zahtev u kojem se traži odgovor od Ministarstva odbrane da mu se dostavi kopija rešenja o penzionisanju BD, podaci o dijagnozi zbok koje je usledilo penzionisawe i spisak sa imenima članova komisije koja je odlučivala o penzionisanju. Odgovor: Ministarstvo odbrane u odgovoru obavestilo je tražioca informacije da Fond za SOVO ne poseduje rešewe o penzionisanju, kao i da je predmet predat Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje nadležne filijale, koji je počev od 1. januara 2012. godine, preuzeo poslove penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 46

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

U odnosu na deo zahteva kojim je tražena dijagnoza zbok koje je usledilo penzionisanje, tražiocu je ukazano da je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti zagarantovana tajnost podataka iz medicinske dokumentacije pacijenta, kao i da su zdravstvena ustanova i druga pravna lica dužna da čuvaju medicinsku dokumentaciju pacijenta od neovlašćenog pristupa, kopiranja i zloupotrebe, nezavisno od oblika u kome su podaci iz medicinske dokumentacije sačuvani. Istovremeno je ukazano da je odredbama Zakonom o zaštiti prava pacijenta i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti propisano da se podaci koji se odnose na zdravstveno stanje ne mogu obrađivati bez pristanka pacijenta ili zakonskog zastupnika, kao i da spadaju u naročito osetljive podatke o ličnosti koji moraju biti posebno označeni i zaštićeni. S tim u vezi tražiocu je predočeno da se traženi podaci ne mgu učiniti dostupnim. U odnosu na deo zahteva kojim je tražen spisak sa imenima članova komisije koji su odlučivali o penzionisanju, tražilac informacije je obavešten da Ministarstvo više ne poseduje Naredbu kojom su imenovani članovi Više vojnolekarske komisije koji su odlučivali o oceni sposobnosti za profesionalnu vojbu službu iz 2002. godine, kao i da je, prema izveštaju Uprave za vojno zdravstvo, ta naredba zapisnički uništena 2008. godine, u skladu sa propisanim rokovima čuvanja u Vojsci Srbije. Pitanje (novembar 2016. godine) Tražilac informacije, na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informa-cijama od javnog značaja, podneo je zahtev u kojem se traži od Ministarstva odbrane da dostavi informaciju i dokumentaciju u vezi sa posetama PP u Ministarstvu odbrane (u kojim prostorijama je lice bilo, kada i sa kim se sastalo, šta su bile teme sastanaka....) Odgovor: Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo tražioca informacije da je na osnovu uvida u knjigu evidencija na prijavnici Ministarstva odbrane nadležnoj za evidenciju posetilaca u objektu koji je zahtevom obuhvaćen, konstatovano da u periodu od prethodnih pet godina nije evidentirana poseta lica pod tim imenom i prezimenom.

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 47

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

VI. OPIS NADLEŽNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA

Delokrug Ministarstva odbrane

Nadležnosti Ministarstva odbrane propisane su Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik

RS“, br. 44/14 i 14/15), Zakonom o odbrani („Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 88/09 –

dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15) i Strategijom odbrane Republike Srbije („Službeni

glasnik RS“, broj 88/09).

Shodno navedenim zakonima i Strategiji odbrane Republike Srbije, Ministarstvo odbrane obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: politiku odbrane i strategijsko pla-niranje (Strategijski pregled odbrane Republike Srbije, Strategija odbrane Republike Srbije, planovi i programi razvoja sistema odbrane i vojna doktrina); međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje; planiranje odbrane, pripreme Vojske Srbije, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i građana za izvršavanje zadataka u oblasti odbrane; vojnu, radnu i materijalnu obavezu; organizovanje veza i kriptozaštite za potrebe državnih organa i Vojske Srbije; usklađivanje organizacije veza i informatičkih i teleko-munikacionih sistema u Republici Srbiji za potrebe odbrane; uređivanje i pripremanje teritorije Republike Srbije za potrebe odbrane; istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga od-brane; bezbednost značajnu za odbranu; vojno školstvo; naučnoistraživački rad značajan za odbranu; statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje odbrana i drugim zakonima. Generalštab Vojske Srbije kao najviši stručni i štabni organizacioni deo Ministarstva od-brane za pripremu i upotrebu Vojske Srbije sprovodi pripreme, upotrebu, komandovanje i kontrolu komandi i jedinica Vojske Srbije, u skladu sa zakonom, odlukama, planovima i naređenjima nadležnih državnih organa. Kontinuirano izgrađuje operativne i funkcionalne spo-sobnosti komandi i jedinica Vojske Srbije radi što uspešnijeg izvršavanja utvrđenih misija i zadataka.

Delokrug organa uprave u sastavu Ministarstva odbrane

Inspektorat odbrane obavlja poslove inspekcijskog nadzora u vezi sa izvršavanjem

zakona u oblasti odbrane i od značaja za odbranu i Vojsku Srbije, propisa donetih na

osnovu tih zakona, planova i mera državnih organa, organizacija i Vojske Srbije, kao i

druge poslove određene ovim zakonom, a koji se odnose na:

1) pripreme za odbranu;

2) sprovođenje odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

3) inspekcijski nadzor nad operativnim i funkcionalnim sposobnostima komandi, jedinica

i ustanova Vojske Srbije, po odobrenju ili nalogu predsednika Republike;

4) inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: rad

Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; radni odnosi profesionalnih pripadnika Vojske

Srbije u Vojsci Srbije i raspoređenih u Ministarstvo odbrane;

opšti upravni postupak i posebni upravni postupci;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 48

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

5) inspekcijski nadzor nad organizacijom telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja,

kriptozaštite i drugih oblika zaštite informacija u Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije

i drugim subjektima od značaja za odbranu;

6) inspekcijski nadzor materijalnog i finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog

korišćenja sredstava korisnika u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

7) inspekcijski nadzor nad primenom zakona, drugih propisa, standarda odbrane i tehni-

čkih zahteva za proizvode u oblasti građevinske delatnosti u Ministarstvu odbrane i Voj-

sci Srbije;

8) inspekcijski nadzor nad primenom propisa o: bezbednosti i zdravlju na radu; zabrani

diskriminacije; ravnopravnosti polova; zaštiti od zlostavljanja na radu; zaštiti od

izloženosti zaposlenih duvanskom dimu na radnom mestu i u radnoj okolini; zaštiti

životne sredine; zaštiti od požara i eksplozija; zaštiti životinja, namirnica i predmeta

opšte upotrebe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (veterinarska zaštita); zaštiti i

bezbednosti u metrološkoj delatnosti;

9) inspekcijski nadzor nad primenom propisa o zaštiti životne sredine u vojnim postro-

jenjima i vojnim skladištima;

10) inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima je uređena zdravstvena zaštita

vojnih osiguranika i rad vojnozdravstvenih ustanova;

11) druge poslove određene posebnim zakonom ili na zahtev nadležnog organa.

Vojnobezbednosna agencija je nadležna za bezbednosnu i kontraobaveštajnu zaštitu

Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u okviru koje obavlja bezbednosne i kontraoba-

veštajne poslove i zadatke.

Bezbednosni poslovi i zadaci:

1) personalna bezbednost,

2) industrijska bezbednost,

3) zaštita tajnih podataka,

4) bezbednosni menadžment.

Kontraobaveštajni poslovi i zadaci:

1) suprotstavljanje obaveštajnoj, terorističkoj i organizovanoj kriminalnoj delatnosti

usmerenoj protiv Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

2) otkrivanje i dokumentovanje krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti

Republike Srbije, kao i protiv čovečnosti i međunarodnog prava kada se kao učinioci

tih dela pojavljuju lica zaposlena u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

3) otkrivanje i dokumentovanje krivičnih dela sa elementima organizovanog kriminala,

kao i krivičnih dela korupcije unutar Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ili

kada su navedena dela usmerena prema Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

4) kontraobaveštajna zaštita lica, objekata i aktivnosti koje su u nadležnosti Ministarstva

odbrane i Vojske Srbije.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 49

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Vojnobezbednosna agencija ima ovlašćenja u skladu sa Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji

i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Vojnoobaveštajna agencija je nadležna za obavljanje obaveštajnih poslova od značaja

za odbranu koji se odnose na prikupljanje, analizu, procenu, zaštitu i dostavljanje po-

dataka i informacija o potencijalnim i realnim opasnostima, aktivnostima, planovima ili

namerama stranih država i njihovih oružanih snaga, međunarodnih organizacija, grupa i

pojedinaca.

U okviru svoje nadležnosti Vojnoobaveštajna agencija:

1) prikuplja i proverava podatke i informacije, obrađuje ih, analizira, procenjuje i

dostavlja nadležnim organima;

2) sarađuje i razmenjuje informacije i podatke sa službama, organizacijama i insti-

tucijama Republike Srbije koje se bave bezbednosno-obaveštajnim poslovima,

kao i sa službama drugih zemalja i organizacija u skladu sa utvrđenom bezbed-

nosno-obaveštajnom politikom, međunarodnim ugovorima i preuzetim obavezama;

3) čuva prikupljene podatke i informacije u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima

i štiti ih od neovlašćenog otkrivanja, davanja, korišćenja, gubitka ili uništavanja;

4) planira, organizuje i sprovodi bezbednosnu zaštitu svojih aktivnosti, lica, objekata

i dokumenata;

5) organizuje bezbednosnu zaštitu objekata Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u

inostranstvu i lica koja su od strane Ministarstva odbrane i Vojske Srbije službeno

upućena u inostranstvo;

6) štiti opremu i sredstva koja koristi u radu od neovlašćenog pristupa;

7) pribavlja, razvija i koristi informacione sisteme, sisteme veza i sisteme za prenos

podataka, kao i sredstva za zaštitu informacija;

8) organizuje obuku pripadnika Vojnoobaveštajne agencije, organizuje specijalističke

kurseve, vrši istraživanja, formira arhive i objavljuje sopstvena izdanja;

9) planira, organizuje i sprovodi unutrašnju kontrolu rada pripadnika Vojnoobaveštajne

agencije;

10) zahteva od nadležnih službi bezbednosti bezbednosne provere pravnih i fizičkih

lica kada je to neophodno za obavljanje poslova iz nadležnosti Vojnoobaveštajne

agencije utvrđenih ovim zakonom;

11) planira opremanje i vrši nabavku stvari za svoje potrebe;

12) obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 50

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

VII. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI,

OBAVEZA I OVLAŠĆENJA

U obavljanju poslova u okviru svojih nadležnosti, obaveza i ovlašćenja, Ministarstvo

odbrane predlaže i sprovodi politiku odbrane, izvršava zakone i međunarodne ugovore,

opšta akta Narodne skupštine, Vlade i akta predsednika Republike iz oblasti odbrane, i to:

1) izradu predloga Procene vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje;

2) izradu nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategije odbrane

Republike Srbije i Dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije i

usvajanje dokumenta za njihovu razradu;

3) izradu predloga akcionih planova za sprovođenje Strategije nacionalne bezbednosti

Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije;

4) predlaganje Doktrine Vojske Srbije;

5) izradu predloga Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije;

6) izradu Srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane;

7) izradu predloga godišnjeg izveštaja Vlade o stanju priprema za odbranu;

8) izradu nacrta zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije, zdravstvene zaštite

i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, vojnog obrazovanja, proizvodnje

naoružanja i vojne opreme i drugo;

9) izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne

saradnje i zaključivanje administrativnih ugovora za njihovo izvršavanje;

10) izradu platformi za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora u obla-

sti odbrane i vojne saradnje i njihovo izvršavanje;

11) zaključivanje međunarodnih ugovora o saradnji s ministarstvima i oružanim snagama

drugih država i zaključivanje administrativnih ugovora za njihovo izvršavanje (proto-

koli, memorandumi i dr.);

12) planiranje i ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti odbrane i vojne saradnje;

13) pripremanje Smernica za izradu Plana odbrane Republike Srbije;

14) pripremanje i donošenje Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za izradu planova od

brane i merama bezbednosti u izradi planova odbrane u skladu s odlukom i Smernica

ma za izradu Plana odbrane Republike Srbije;

15) izradu akata i planskih dokumenata na osnovu kojih se pripremaju, izrađuju i uskla-

đuju planovi odbrane kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih orga-

na, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i za upotrebu Vojske Srbi-

je i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju;

16) kontrolu priprema za odbranu i davanje prethodne saglasnosti na predloge planova

odbrane koje izrađuju i pripremaju nosioci obaveze planiranja i njihovu usaglašenost

s planovima razvoja sistema odbrane i usaglašenost s planovima koje izrađuje, priprema

i donosi Vojska Srbije;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 51

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

17) planiranje, pripremanje i kontrolu sprovođenja mobilizacije i aktiviranje subjekata si-

stema odbrane za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju, u skladu sa

zakonom i odlukama nadležnih organa;

18) izvršavanje vojne obaveze i njeno usklađivanje sa izvršavanjem radne i materijalne

obaveze u skladu s posebnim zakonom;

19) određivanje programa obuke i uređivanje načina i postupka planiranja i sprovođenja

planova obuke građana za odbranu zemlje preko nadležnih teritorijalnih organa Mi-

nistarstva odbrane, u saradnji sa subjektima sistema odbrane i Generalštabom Vo-

jske Srbije;

20) planiranje, saradnja i organizovanje civilno-vojnih odnosa u izvršavanju zajedničkih

poslova u oblasti odbrane i bezbednosti;

21) uređivanje organizacije, zadataka, načina i posebnih uslova vršenja sportske, muzej

ske, arhivske, izdavačko-informativne, bibliotečko-informacione, muzičke i filmske

delatnosti i drugih delatnosti za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod

uslovima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuju ove delatnosti;

22) uređivanje načina vrednovanja, čuvanja i razvijanja vojnih tradicija u Ministarstvu

odbrane i Vojsci Srbije (vojni veterani, zaštita spomen-obeležja u vojnim objektima i

spomen-sobe) i načina saradnje sa udruženjima koja neguju tradicije oslobodilačkih

ratova Srbije;

23) uređivanje sistema selekcije, klasifikacije, karijernog vođenja i savetovanja i psiho-

loške delatnosti u skladu sa zakonom;

24) organizovanje, modernizaciju i unapređenje telekomunikaciono-informatičkog obez-

beđenja i sredstava posebne namene za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i

kriptozaštite za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i drugih državnih organa;

25) uređivanje načina i postupka usklađivanja telekomunikaciono-informatičkog obezbe-

đenja, telekomunikacionih i računarskih mreža i sredstava s potrebama odbrane pod

uslovima propisanim posebnim zakonom;

25a) uređuvanje načina, postupka, racionalizacije i unapređenja saobraćaja i transporta

ljudi i sredstava u sistemu odbrane;

26) propisivanje načina i posebnih uslova i postupaka za uređenje i pripremu teritorije i

akvatorije za potrebe odbrane;

27) određivanje i propisivanje zaštitnih zona oko vojnih kompleksa i vojnih objekata i

mera njihove zaštite, obeležavanja i ovlašćenja za pristup tim objektima;

28) uređivanje načina i postupka istraživanja, razvoja, proizvodnje i prometa naoružanja i

vojne opreme za potrebe Vojske Srbije;

29) opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, sprovođenje postup-

ka nabavki u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke i materijalno obez-

beđivanje Vojske Srbije;

30) planiranje, upravljanje, kontrolu i sprovođenje bezbednosno-obaveštajnih poslova od

značaja za odbranu u skladu sa zakonom;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 52

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

31) planiranje i organizovanje školovanja i usavršavanja za rad na poslovima odbrane i

bezbednosti zemlje i nadzor nad radom vojnih škola u skladu s posebnim zakonom;

32) razvoj vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti od značaja za odbra-

nu i Vojsku Srbije i uređivanje načina i postupka za njihovo usklađivanje s opštim si-

stemom obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji pod uslovima

propisanim zakonom kojim se uređuju ove delatnosti;

33) organizovanje, planiranje, sprovođenje i razvoj naučnoistraživačke i inventivne delat-

nosti od značaja za odbranu;

34) statusna i druga pitanja pripadnika Vojske Srbije u skladu sa zakonom;

35) donošenje akata o organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

36) obrazovanje i organizovanje finansijske službe u Ministarstvu odbrane, komandama,

jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama ko-

je su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane u skladu s propisi-

ma o budžetskom sistemu;

37) obrazovanje i ukidanje izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava, u skladu s odlu-

kom Vlade o broju i rasporedu izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava Republi-

ke Srbije u inostranstvu;

38) organizovanje i unapređenje informacionog sistema u oblasti materijalnog i finansij-

skog poslovanja za potrebe finansijskog izveštavanja, saglasno usvojenim standardima;

39) bliže uređivanje načina i postupka izrade predloga srednjoročnog i finansijskog plana

u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budže-

tski sistem;

40) planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu materijalnog i finansijskog poslovanja;

41) planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata, kao i investiciono održa-

vanje objekata infrastrukture na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

42) pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnih stvari za

vojne potrebe, stambenih zgrada, stanova, garaža, poslovnog prostora za potrebe Mi-

nistarstva odbrane i Vojske Srbije i objekata za privremeni smeštaj profesionalnih

pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane;

43) propisivanje načina i postupka popisa nepokretnosti za posebne namene koje koriste

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije i vođenje vojnog katastra pod uslovima propisa

nim zakonom kojim se uređuje državni premer i katastar;

44) nadzor i upravljanje nad privrednim društvima registrovanim za proizvodnju naoruža-

nja i vojne opreme čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno koja posluju kapitalom u

većinskom državnom vlasništvu u skladu sa zakonom i aktom osnivača;

45) pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnih i pokret-

nih stvari za reprezentativne potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u zemlji i

inostranstvu;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 53

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

46) uređivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole bez-

bednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara i eksplozija u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije pod uslovima propisanim zakonima kojima se

uređuju ove delatnosti;

47) uređivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole zaštite

životinja i zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta

opšte upotrebe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

48) propisivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole me-

trološke delatnosti za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod uslovima pro-

pisanim zakonom kojim se uređuje metrološka delatnost i međunarodnim propisima i

standardima;

49) propisivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole po-

slova standardizacije (operativna, materijalna i administrativna), tipizacije i unifikaci-

je proizvoda i usluga, objekata i uređaja za potrebe odbrane i Vojske Srbije i izdava-

nja saglasnosti pod uslovima pripisanim posebnim zakonom kojim se uređuje standar-

dizacija i zaključenim međunarodnim ugovorima;

50) propisivanje načina i postupka organizovanja poslova izrade nomenklature i kodifika-

cije stvari za posebne namene koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije;

51) uređivanje postupka za ocenjivanje usaglašenosti u istraživanju, razvoju i proizvodnji

naoružanja i vojne opreme, izvođenju radova i vršenju usluga za potrebe Ministarstva

odbrane i Vojske Srbije pod uslovima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuje

ova delatnost i prihvaćenim međunarodnim propisima, standardima odbrane i srod-

nim dokumentima;

52) donošenje standarda odbrane Republike Srbije (SORS), propisa o kvalitetu proizvoda

i srodnih dokumenata, metroloških uslova i uputstava za pregled merne opreme u oblasti

odbrane;

53) propisivanje načina određivanja taktičkih i tehničkih nosilaca za naoružanje i vojnu

opremu i ostala sredstva u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

54) saradnju i koordinaciju sa organima državne uprave i ostalim državnim organima, or-

ganima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave u pripremanju

i sprovođenju planova odbrane i izvršavanju propisanih nadležnosti, prava i dužnosti;

55) organizaciju, prenošenje i sprovođenje mera pripravnosti, mobilizacije i popune drža-

vnih organa, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih

lica i preduzetnika;

56) zajednički civilno-vojni sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane

pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje vazdušni saobraćaj;

57) zajednički civilno-vojni sistem upravljanja unutrašnjim plovnim putevima i ratnim

režimom plovidbe pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje unutrašnja

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 54

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

plovidba;

58) donošenje akata o osnivanju vojnozdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i

tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite;

58a) uređivanje planiranja razvoja sistema odbrane;

59) druge poslove određene zakonom.

Ministar odbrane u obavljanju poslova iz svog delokruga donosi: naređenja, naredbe,

naloge, odluke, pravila, smernice, uputstva i propise i druga akta za koja je ovlašćen ovim

zakonom i drugim zakonima.

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike i donošenje akata po ovlašćenju

predsednika Republike, ministar odbrane donosi: naređenja, naredbe, smernice, odluke, pravila

i druga akta, i odgovoran je za njihovo izvršavanje.

Zakonom o odbrani je propisano da Generalštab Vojske Srbije u obavljanju poslova u okviru

svojih nadležnosti, u skladu sa zakonom i ovlašćenjima predsednika Republike i ministra

odbrane:

1) izradu doktrinarnih dokumenata;

2) izrađuje Plan upotrebe Vojske Srbije;

3) izrađuje Plan mobilizacije Vojske Srbije;

4) izrađuje smernice za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske

Srbije;

5) pripremu predloga akta o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije;

5a) geotopografsko obezbeđenje i izradu geotopografskog materijala za potrebe odbrane i

drugih korisnika van sistema odbrane;

6) organizuje mere pripravnosti na osnovu akata predsednika Republike ili ministra odbrane;

7) obavlja i druge poslove određene zakonom i aktima predsednika Republike

i ministra odbrane.

Inspektorat odbrane

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, inspektor i drugo lice ovlašćeno za obavljanje

poslova inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da:

:

1) vrši proveru sprovođenja odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

2) vrši uvid u dokumenta koja se odnose na pripreme snaga odbrane za odbranu;

3) pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju;

4) pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, predmete i robu;

5) uzima izjave i po potrebi pisana izjašnjenja od rukovodioca i službenih lica nadziranog

organa o činjenicama i podacima značajnim za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 55

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

6) zahteva da se dostave izveštaji, podaci, akti i druga dokumentacija i odredi primeren

rok za dostavljanje;

7) zahteva dostavljanje, uzme ili zadrži opšti ili pojedinačni akt nadziranog organa koji je

predmet inspekcijskog nadzora, a čija tačnost se u slučaju da se ne radi o originalu akta

potvrđuje potpisom rukovodioca i pečatom nadziranog organa;

8) naloži otklanjanje utvrđenih nedostataka u planovima odbrane ili u sprovođenju propisa-

nih mera i radnji za izvršavanje zadataka iz Plana odbrane Republike Srbije i pojedinač-

nih planova;

9) naloži obustavu mera i radnji koje nisu u skladu sa zakonom i planovima odbrane do

donošenja odluke nadležnog organa;

10) izda naloge, odnosno zabrane u skladu sa zakonom;

11) naloži komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i organima državne uprave

i ostalim nosiocima planiranja da podnesu izveštaj o stanju svojih odbrambenih priprema;

12) naloži obustavljanje radnji kojima se direktno ugrožava ili dovodi u opasnost život i

zdravlje ljudi ili imovina do donošenja odluke nadležnog organa;

13) izvrši vanredni nadzor odmah po saznanju za svaku smrtnu, tešku ili kolektivnu po-

vredu na radu i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje na radu,

kao i prilikom izbijanja požara ili eksplozija i utvrdi uzroke tih događaja o čemu sasta-

vlja zapisnik sa nalazom i ocenom o uzrocima događaja i nalaže mere koje se bez od-

laganja moraju preduzeti;

14) pruža stručnu pomoć nadziranom organu;

15) podnosi predloge za pokretanje disciplinske, prekršajne i krivične odgovornosti i od-

govornosti za privredni prestup, u skladu sa zakonom;

16) preduzima druge mere i radnje za koje je zakonom i drugim propisom ovlašćen;

17) naloži otklanjanje utvrđene povrede zakona i drugih propisa;

18) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.

Nalozi inspektora i drugih lica ovlašćenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora su

obavezujući.

Inspektorat odbrane redovno izveštava predsednika Republike i ministra odbrane o utvrđenim

nalazima.

Vojnobezbednosna agencija postupa u granicama svojih nadležnosti i primenjuje ovla-

šćenja propisana Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Vojnoobaveštajna agencija postupa u granicama svojih nadležnosti i primenjuje ovla-

šćenja propisana Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 56

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Zakonom o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15

i 88/15 - US). propisane su nadležnosti predsednika Republike, ministra odbrane i načelnika

Generalštaba Vojske Srbije u komandovanju i rukovođenju Vojskom Srbije.

Predsednik Republike:

1) odlučuje o upotrebi Vojske Srbije i komanduje Vojskom Srbije u miru i ratu;

2) utvrđuje osnove razvoja i opremanja Vojske Srbije;

3) utvrđuje osnove mirnodopske i ratne organizacije Vojske Srbije;

4) određuje rodove i službe Vojske Srbije, na predlog ministra odbrane;

5) uređuje sistem komandovanja u Vojsci Srbije i prati sprovođenje sistema komando- vanja;

6) usvaja Plan upotrebe Vojske Srbije i naređuje njenu upotrebu;

7) donosi smernice za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije, na predlog ministra odbrane;

8) postavlja i razrešava načelnika Generalštaba Vojske Srbije, uz mišljenje ministra odbrane;

9) postavlja, unapređuje i razrešava oficire na formacijska mesta za koja je propisan čin generala i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog ministra odbrane;

10) naređuje sprovođenje mera pripravnosti Vojske Srbije u slučaju ratnog ili vanred- nog stanja;

11) naređuje mobilizaciju Vojske Srbije;

12) donosi osnovna pravila i druga akta koja se odnose na upotrebu Vojske Srbije;

13) donosi Pravilo službe Vojske Srbije i druga pravila kojima se uređuju unutrašnji red i odnosi u vršenju vojne službe;

14) obavlja i druge poslove komandovanja Vojskom Srbije, u skladu sa zakonom.

Ministar odbrane:

1) koordinira i sprovodi utvrđenu odbrambenu politiku i rukovodi Vojskom Srbije;

2) donosi akta o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na predlog

načelnika Generalštaba i akta o organizaciji organizacionih celina Ministarstva odbrane

čija je unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta utvrđena formacijom;

3) usvaja plan međunarodne vojne saradnje i odlučuje o organizovanju zajedničkih vojnih

vežbi u zemlji, odnosno učešću pripadnika Vojske Srbije u zajedničkim vojnim vežba-

ma koje organizuju oružane snage drugih zemalja, u skladu sa zakonom i zaključenim

međunarodnim ugovorima, odnosno sporazumima o njihovom organizovanju;

4) daje mišljenje predsedniku Republike za postavljenje i razrešenje načelnika Generalštaba Vojske Srbije;

5) predlaže predsedniku Republike postavljenje, unapređenje i razrešenje i prestanak službe generala i starešina na dužnosti za koje je formacijom utvrđen čin generala, uz mi- šljenje načelnika Generalštaba Vojske Srbije, odnosno ovlašćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 57

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

6) postavlja, unapređuje, raspoređuje, premešta i razrešava profesionalna vojna lica

Vojske Srbije na formacijska mesta van Vojske Srbije i odlučuje o prestanku

njihove službe, uz mišljenje načelnika Generalštaba Vojske Srbije, odnosno ovla-

šćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena

vanVojske Srbije;

7) postavlja, unapređuje, raspoređuje, premešta i i razrešava oficire Vojske Srbije u

Vojsci Srbije u činu majora, potpukovnika i pukovnika i odlučuje o prestanku njihove

službe, na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije;

7a) odlučuje o prestanku službe, po potrebi službe, podoficira i oficira Vojske Srbije zaklju-

čno za činom pukovnika;

8) usvaja plan razvoja i opremanja Vojske Srbije, na predlog načelnika Generalštaba

Vojske Srbije;

8a) donosi plan istraživanja i razvoja sredstava naoružanja i vojne opreme i uređuje na-

čin i postupak istraživanja razvoja proizvodnje, prometa i nabavke naoružanja i

vojne opreme za potrebe Vojske Srbije;

9) donosi planove školovanja, usavršavanja i stipendiranja za potrebe Ministarstva odbrane

i Vojske Srbije i upućuje na školovanje i usavršavanje profesionalne pripadnike

Vojske Srbije;

9a) donosi akta o prijemu pripadnika stranih oružanih snaga u vojnoobrazovne institucije

Ministarstva odbrane radi školovanja, odnosno usavršavanja, kojima se uređuju

uslovi pod kojima se školovanje, odnosno usavršavanje realizuje;

10) brisano – sa 10/2105;

11) brisano – sa 10/2105;

12) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije:

1) predlaže plan razvoja i opremanja Vojske Srbije;

2) ostavlja, unapređuje, raspoređuje, premešta i razrešava oficire u Vojsci Srbije do či-

na kapetana i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog neposredno potčinjenih

starešina;

3) daje mišljenje ministru odbrane na njegov predlog za postavljenje, unapređenje i razre-

šenje i prestanak službe generala i starešina na dužnosti za koje je formacijom utvrđen

čin generala, u skladu sa ovim zakonom;

4) postavlja, unapređuje, raspoređuje, premešta i razrešava podoficire i profesionalne

vojnike i raspoređuje civilna lica na službi u Vojsci Srbije i odlučuje o prestanku njiho

ve službe, na predlog neposredno potčinjenih starešina;

5) predlaže plan popune Vojske Srbije i brojni raspored regruta u Vojsci Srbije;

5a) donosi doktrinarna dokumenta nižeg nivoa;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 58

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

6) brisano – sa 10/2105;

7) brisano – sa 10/2105;

8) utvrđuje planove obuke i usavršavanja profesionalnih vojnih lica i lica u rezervnom

sastavu;

8a) donosi Kodeks časti pripadnika Vojske Srbije;

8b) upućuje profesionalne pripadnike Vojske Srbije na usavršavanje u organizaciji

Vojske Srbije;

9) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike odnosno ministar odbrane i

poslova komandovanja Vojskom Srbije, kao i drugih poslova utvrđenih zakonom, načelnik

Generalštaba Vojske Srbije donosi pravila, naredbe, uputstva, direktive, odluke i naređenja.

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 59

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

VIII. NAVOĐENJE PROPISA

Osnovni strategijsko-doktrinarni dokumenti u oblasti odbrane su: Strategija nacionalne

bezbednosti Republike Srbije, Strategija odbrane Republike Srbije i Doktrina Vojske Srbije.

Osnovni planski dokumenti u oblasti odbrane su: Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Re-

publike Srbije, Strategijski pregled odbrane Republike Srbije i Plan odbrane Republike Srbije.

Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije je najviši strateški dokument

čijom realizacijom se štite nacionalni interesi Republike Srbije od izazova, rizika i pretnji

bezbednosti u različitim oblastima društvenog života. Odluku o usvajanju ove strategije

donela je Narodna skupština na sednici održanoj 26. oktobra 2009. godine i objavljena je

u „Službenom glasniku RS“, broj 88/09.

Strategija odbrane Republike Srbije je najviši strateški dokument u oblasti odbrane

kojim se definišu stavovi o bezbednosnom okruženju, odbrambenim interesima, misijama

i zadacima Vojske Srbije, struktura i funkcionisanje sistema odbrane. Odluku o usvajanju

ove strategije donela je Narodna skupština na sednici održanoj 26. oktobra 2009. godine i

objavljena je u „Službenom glasniku RS“, broj 88/09.

Doktrina Vojske Srbije je osnovni dokument u kojem se definišu opšta opredeljenja o

vojnoj delatnosti, organizovanju, pripremama, upotrebi i obezbeđenju Vojske Srbije u

miru, ratnom i vanrednom stanju, u skladu sa Ustavom i Strategijom odbrane Republike

Srbije. Odluku o usvajanju Doktrine Vojske Srbije doneo je predsednik Republike 25.

februara 2010. godine.

Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije je dokument planiranja

odbrane u kojem se definišu strateška opredeljenja za razvoj sistema odbrane Republike

Srbije, potrebne sposobnosti Vojske Srbije, sadržaj i dinamika organizacionih promena, raz-

voj ljudskih i materijalnih resursa, finansiranje sistema odbrane i druga pitanja za funkci-

onisanje sistema odbrane, u skladu s misijama i zadacima u odbrani Republike Srbije.

Nacrt ovog dokumenta je pripremljen.

Strategijski pregled odbrane Republike Srbije je polazni programski dokument kojim

se definiše srednjoročno planiranje odbrane, efikasno upravljanje resursima odbrane,

transparentnost poslova odbrane i izgradnja pretpostavki za demokratsku i civilnu kon-

trolu, profesionalizaciju i efikasnost Vojske Srbije u izvršavanju dodeljenih misija i za-

dataka i međunarodnog humanitarnog prava. Ovaj dokument je Vlada usvojila zaklju-

čkom od 19. marta 2010. godine.

Ministarstvo odbrane u radu primenjuje sledeće zakone iz svoje nadležnosti:

Zakon o odbrani („Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09

– dr. Zakon, 10/15 i 36/18).

Zakon o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15,

88/15 – US i 36/18).

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 60

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 26. Zakona o Vojsci Srbije doneta je Uredba o vršenju

verske službe u Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 22/11).

Međusobni odnosi Ministarstva odbrane i tradicionalnih crkava i verskih zajednica u vezi

sa vršenjem verske službe u Vojsci Srbije uređeni su posebnim sporazumima.

Sporazum između Ministarstva odbrane i Svetog arhijerejskog sinoda Srpske Pravoslavne

Crkve 28. juna 2011. godine potpisali su ministar odbrane Dragan Šutanovac i arhiepi-

skop pećki, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej.

Sporazumi su potpisani sa šest tradicionalnih crkava i verskih zajednica 18. oktobra

2011. godine. Potpisnik sporazuma u ime Ministarstva odbrane bio je ministar odbrane

Dragan Šutanovac, a u ime crkava odnosno verskih zajednica – njihovi poglavari:

1) metropolit beogradski monsinjor Stanislav Hočevar, predsednik Međunarodne

biskupske konferencije Svetih Ćirila i Metodija nadbiskup u ime Rimokatoličke

crkve u Srbiji;

2) biskup Slovačke Evangeličke Crkve a.v. mr Samuel Vrbovski u ime Slovačke

Evangeličke crkve a.v.;

3) episkop Reformatske Hrišćanske Crkve Ištvan Čete Semeši u ime Reformatske

Hrišćanske Crkve;

4) biskup superintendant Evangeličke Hrišćanske Crkve a.v. Arpad Dolinski u ime

Evangeličke Hrišćanske Crkve a.v.;

5) predsednik Saveza jevrejskih opština u Srbiji Aleksandar Nećak i rabin

Isak Asijel u ime Jevrejske zajednice u Srbiji;

6) reis-ul-ulema Islamske zajednice Srbije Adem ef Zilkić u ime Islamske zajednice

Srbije. Tekstovi potpisanih sporazuma sa tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama nalaze

se na veb sajtu Ministarstva odbrane.

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 95/10 i

36/18).

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i Zakona o Narodnoj skupštini

Republike Srbije, Narodna skupština je donela Odluku o obustavi obaveze služenja

vojnog roka koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 95/10, a primenjuje se

od 01. 01. 2011. godine od kada će se upućivanje na služenje vojnog roka vršiti po

principu dobrovoljnosti.

Zakon o civilnoj službi („Službeni glasnik RS“, broj 88/09).

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 61

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim ope-

racijama van granica Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 88/09 i 36/18).

Na osnovu ovlašćenja iz Ustava i Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga od-

brane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, Narodna skupština

Republike Srbije donela je Odluku o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske

Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini („Slu-

žbeni glasnik RS“, broj 31/18 od 27.aprila 2018) i Odluku o učešću pripadnika Vojske

Srbije u multinacionalnim operacijama u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, broj

31/18 od 27. aprila 2018)

U toku 2018. godine pripadnici Vojske Srbije učestvuju u multinacionalnim operacijama, i

to:

1.1. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Liberiji (UNMIL),

1.2..Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo

(MONUSCO),

1.3 Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Liban (UNIFIL),

1.4. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Kipar (UNFICYP),

1.5. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku (UNTSO),

1.6. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Zapadnoj Sahari (МINURSO),

1.7. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Mali (МINUSMA),

1.8. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu (UNMISS),

1.9. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNAMID),

1.10. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNISFA),

1.11. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Džami i Kašmiru (UNMOGIP),

1.12. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku (UNDOF),

1.13. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (МINUSCA),

1.14. Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije (EUTM Somalia),

1.15. Vojna operacija pomorskih snaga Evropske unije u Somaliji (EUNAVFOR

ATALANTA),

1.16. Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Malija (EUTM Mali),

1.17. Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Centralnoafričke Republike

(EUMAM RCA),

1.18. Vojna operacija pomorskih snaga Evropske unije u Mediteranu (EUNAVFOR MED

SOPHIA),

1.19. Humanitarne operacije.

Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik

RS“, br. 88/09, 55/12 – US i 17/13). Zakon o vojnom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/18),

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 62

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS“,

broj 36/18). Ministarstvo odbrane je nosilac izrade podzakonskih akata za izvršavanje navedenih za-

kona. Pregled zakona i podzakonskih akata iz delokruga Ministarstva odbrane i Vojske

Srbije objavljenih u „Službenom vojnom listu“ objavljen je na sajtu Ministarstva odbrane

http://www.mod.gov.rs/cir/4351/sluzbeni-vojni-list-4351 i redovno se mesečno ažurira.

Ministarstvo odbrane u svom radu primenjuje i sledeće zakone:

Zakon o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 , 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr.zakon).

Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 44/14, 14/15,54/15, 96/15 i 62/17).

Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije („Službeni glasnik

RS“, br. 116/07 i 72/12).

Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 i

30/18 – dr.zakon).

Zakon o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,

67/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17).

Zakon o državnom pečatu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 101/07).

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 113/17).

Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,

93/12, 62/13 i 63/13 – ispravka, 108/13,142/14, 68/15, 103/15, 99/16 i 113/17).

Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16).

Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i

66/15).

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/09, 53/10,

101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 i 9/16 – US i 24/18).

Zakon o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS“, broj 104/09).

Zakon o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 92/11 i 93/12).

Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16

i 113/17).

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 50/06, 18/10 i

112/15).

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS“, broj 32/13).

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 63

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

IX. USLUGE KOJE SE PRUŽAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA, POSTUPAK

PRUŽANJA USLUGA I PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA

Ministarstvo odbrane, u skladu sa delokrugom propisanim zakonom, pravnim i fizičkim

licima pruža sledeće usluge:

Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane – Uprava za obaveze odbrane

Na osnovu odredaba člana 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, ostvarivanje

vojne obaveze obezbeđuje i sprovodi Ministarstvo odbrane preko teritorijalnih organa.

Teritorijalnim organima Ministarstva odbrane, u smislu ovog zakona, smatraju se centri

Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu koji se obrazuju za teritoriju određenog

broja opština odnosno gradova i regionalni centri Ministarstva odbrane koji se obrazuju

za teritoriju određenog broja centara za lokalnu samoupravu. Regionalni centri obrazovani su u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Valjevu. Na osnovu člana 71, 88. i 105. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi teritorijalni

organi Ministarstva odbrane vode evidenicije o vojnim obveznicima, obveznicima radne

obaveze i stvarima iz popisa, za teritoriju za koju su obrazovani. Radi efikasnijeg i

jedinstvenog vođenja navedenih evidencija u Upravi za obaveze odbrane i teritorijalnim

organima Ministarstva odbrane, u upotrebi je Informacioni sistem „VOJEVID“. Teritorijalni organi Ministarstva odbrane izdaju uverenja u vezi sa vršenjem vojne

obaveze i vode postupak po zahtevu za izdavanje uverenja. Centri Ministarstva odbrane

za lokalnu samoupravu izdaju uverenja na osnovu podataka iz službene evidencije koju

vode o vojnim obveznicima prema mestu prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Za dobijanje uverenja potrebno je podneti pisani zahtev nadležnom centru Ministarstva

odbrane za lokalnu samoupravu u kojem se lice vodi u vojnoj evidenciji. Centar Ministarstva odbrane pruža uslugu izdavanja uverenja odmah, ako o licu koje je

podnelo zahtev postoje podaci u vojnoj evidenciji koju vodi. U slučaju vođenja postupka,

uverenje se izdaje najkasnije u roku do 30 dana od dana podnošenja zahteva. Zahtev za izdavanje uverenja u vezi sa vršenjem vojne obaveze oslobođen je plaćanja

takse, na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama. Uz zahtev za izdavanje uverenja podnosilac ne dostavlja dokaze o podacima o kojima

centar Ministarstva odbrane vodi evidenciju po službenoj dužnosti. U slučaju potrebe

vođenja postupka podnosilac je u obavezi da dostavi dokaze koje smatra da su odlučni za

rešavanje zahteva ili dokaze koje od njega zatraži organ koji vodi postupak. Nakon dobijanja zahteva nadležni centar Ministarstva odbrane proverava tačnost podataka

navedenih u zahtevu, vrši pregled baze podataka koju poseduje i uvid u vojnoevidenciona

dokumenta koja vodi po službenoj dužnosti.

Ako se zahtev odnosi na podatke o kojima centar Ministarstva odbrane vodi službenu

evidenciju, centar Ministarstva odbrane izdaće traženo uverenje u skladu sa odredbama

Zakona o opštem upravnom postupku.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 64

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

U slučaju da o traženim podacima nema službenu evidenciju, centar Ministarstva odbrane

sprovešće postupak u kojem će doneti uverenje ili rešenje o odbijanju zahteva za

izdavanje uverenja. Rešenje obavezno sadrži, kao jedno od osnovnih delova rešenja, uputstvo o pravnom

sredstvu kojim se stranka upućuje da ima pravo podnošenja žalbe na rešenje, rok u kojem

može uložiti žalbu, organu kojem se žalba podnosi, organu kojem se dostavlja (sa

adresom), način na koji se može dostaviti i u koliko primeraka se podnosi žalba.

Nezadovoljno zainteresovano lice može se pismeno obratiti starešini organa – načelniku

centra Ministarstva odbrane.

Ažurirano 30.11.2018. godine

Redni

broj VRSTA UVERENJA

1. Učešće u ratu 5.982

2. O regulisanju vojne obaveze 16.269

3. Da se vodi u vojnoj evidenciji 2.027

4. Da se ne vodi u vojnoj evidenciji 398

5. Da se nalazi na služenju vojnog roka 25

6. UKUPNO 24.701

7.

Rešenja po žalbi na

prvostepeno rešenje

Usvojeno 31

8. Odbijeno 158

9. Obustavljeno 6

10. Ukupnо 195

Sektor za politiku odbrane – Uprava za strategijsko planiranje

Obaveza: Postupak za pravnu zaštitu poverljivih pronalazaka i tehničkih unapređenja

značajnih za odbranu ostvaruje se u upravnom postupku koji sprovodi Ministarstvo od-

brane. Postupak za priznanje patenta i malog patenta za poverljivi pronalazak, kao i

prihvatanje tehničkog unapređenja, pokreće se podnošenjem prijave patenta, malog pa-

tenta ili predloga tehničkog unapređenja od strane domaćeg fizičkog ili pravnog lica

Ministarstvu odbrane, Upravi za strategijsko planiranje u čijoj je nadležnosti inventivna

delatnost i sprovođenje postupka zaštite poverljivih pronalazaka.

Ovlašćenje: Sektor Ministarstva odbrane u čijoj je nadležnosti inventivna delatnost (Sektor

za politiku odbrane) ovlašćen je za donošenje rešenja po podnetom zahtevu za priznanje

patenta ili malog patenta za poverljivi pronalazak ili po predlogu tehničkog unapređenja

od značaja za odbranu.

Postupanje organa u okviru utvrđenih obaveza i ovlašćenje regulisani su: Zakonom

o patentima („Službeni list SCG“, br. 32/04 i 35/04) – čl. 102 – 107, Uredbom o načinu,

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 65

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu („Službeni

glasnik RS“, broj 110/08) – član 4. i Pravilnikom o postupku ispitivanja poverljive

prijave patenta, malog patenta i tehničkih unapređenja značajnih za odbranu i ostva-

rivanju prava pronalazača („Službeni vojni list“, broj 35/09).

U postupku po podnetoj poverljivoj prijavi za priznanje patenta, malog patenta i predlogu

tehničkog unapređenja koji sprovodi Ministarstvo odbrane ne plaćaju se takse ni troškovi

postupka.

Nakon sprovedenog postupka ispitivanja poverljive prijave patenta, malog patenta i pred-

loga tehničkog unapređenja od značaja za odbranu i ocene ispunjenosti utvrđenih uslova

patentabilnosti (novost, inventivni nivo i industrijska primenljivost) za priznavanje patenta,

malog patenta i prihvatanje tehničkog unapređenja, Sektor za politiku odbrane Ministarstva

odbrane donosi rešenje kojim se zahtev usvaja ili odbija.

Rešenja su konačna u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti upravni spor

pred Upravnim sudom.

Rokovi: Imajući u vidu da je postupak ispitivanja poverljive prijave patenta složen i da

se sastoji od nekoliko faza (formalno ispitivanje i suštinsko ispitivanje) u okviru kojih su

na osnovu navedenih propisa utvrđeni rokovi za postupanje učesnika u ispitivanju pri-

jave, okvirni rok za okončanje postupka je 12 meseci.

U periodu od 1. januara 2018. godine do 1. decembra 2018. godine, podnete su tri

poverljive prijave patenata i tri predloga tehničkih unapređenja. Okončan je postupak po

jednoj prijavi patenta i četiri predloga tehničkih unapređenja (dva iz 2017. godine i dva iz

2018. godine).

Vojni arhiv

Vojni arhiv nalazi se i radi u okviru Univerziteta odbrane – Instituta za strategijska

istraživanja.

Adresa : Beograd, Ulica Ratka Resanovića 1

Tel.: + 38112051019, + 381112051020 faks + 38112501329

e-mail: [email protected]

www.isi.mod.gov.rs/vojni_arhiv02

Delatnost i rad Vojnog arhiva uređeni su: Zakonom o arhivskoj građi Savezne Republike

Jugoslavije („Službeni list SRJ“, br. 12/98 i 13/98) i Pravilnikom o načinu korišćenja arhivske

građe i naknadi usluga u Vojnom arhivu.

Arhivska građa je dostupna za istraživanje i korišćenje nakon isteka roka od 50 godina od

nastanka.

Korišćenje arhivske građe

Zainteresovana lica imaju pravo da pod jednakim uslovima koriste informacije iz arhivske

građe koja se čuva u Vojnom arhivu, dok strani državljani mogu da koriste arhivsku građu

po odobrenju ministra odbrane.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 66

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Odobrenje stranim državljanima izdaje se u skladu sa međunarodnim ugovorima koje je Re-publika Srbija zaključila, kao i na osnovu faktičkog reciprociteta, Sporazuma o sukcesiji i procedure propisane Pravilnikom o načinu korišćenja arhivske građe i naknadi usluga u Vojnom arhivu.

Strani državljani molbu za istraživanje u Vojnom arhivu dostavljaju diplomatskim putem Ministarstvu odbrane. Uz molbu se podnosi preporuka ustanove ili druge organizacije za koju se vrši istraživanje.

Državljani Republike Srbije mogu koristiti usluge Vojnog arhiva dolaskom u Vojni arhiv i podnošenjem molbe na propisanom obrascu i dostavljanjem zahteva poštom i elektron-skim putem.

Odobrenje za korišćenje arhivske građe po molbi daje direktor Vojnog arhiva, a istraživanje važi najduže godinu dana od dana podnošenja molbe.

Čitaonica Vojnog arhiva

Po dolasku u čitaonicu Vojnog arhiva korisnik se upoznaje sa Pravilnikom o radu čitaonice i istraživanju arhivske građe.

Čitaonica Vojnog arhiva otvorena je ponedeljkom, sredom, četvrtkom i petkom od 8.30 do 14.00 časova. Utorak je predviđen za arhivistički dan i tog dana arhiv ne radi sa strankama.Ćitaonica Vojnog arhiva neće radi sa stranama u periodu od 15. 07. do 31. 08. tekuće godine.

Usluge uz naknadu

Direktor vojnog arhiva može, po posebno podnetom zahtevu, odobriti kopiranje i štam-

panje skenirane građe odnosno mikrofilmovanje arhivske građe.

Usluge koje Vojni arhiv pruža su: kopiranje i skeniranje arhivske građe i štampanje ske-

nirane građe, a usluge se naplaćuju prema cenovniku.

Vojni arhiv pruža i tehničke usluge (fotokopiranje, skeniranje, fotografisanje, narezivanje

diskova i drugo).

Novčana naknada za usluge koje Vojni arhiv pruža podrazumeva vrednost utrošenog ma-

terijala i angažovanje pripadnika Vojnog arhiva.

Usluge bez naknade

Od naplate novčane naknade oslobođena su:

1) lica koja traže podatke za ostvarivanje prava iz radnog odnosa;

2) lica koja traže podatke za ostvarivanje prava na penziju;

3) ratni vojni invalidi;

4) lica koja imaju status borca, status izbeglice i raseljena lica;

5) lica koja pokreću postupak pred sudom po Zakonu o rehabilitaciji.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 67

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Cene usluga rada i troškovi tehničkih usluga u Vojnom arhivu koje se pružaju

korisnicima – istraživačima arhivske građe i pravnim i fizičkim licima

U s l u g a Za državljane RS Za strane

državljane

Naknada za istraživanje koje se vrši po zahtevu

stranaka 1.800,00 3.600,00

Izdavanje prepisa dokumenta 500,00 1.000,00

Tehničke usluge

U s l u g a Za državljane RS Za strane

državljane

Fotokopiranje format A4 15,00 30,00

format A3 25,00 50,00

Fotokopiranje dokumenata istog dana izvršiće se uz naplatu dvostruke cene

Skeniranje dokumenta

u rezoluciji

do 300 DPI 200,00 400,00

u rezoluciji

do 400 DPI 300,00 600,00

Štampanje na laser

štampaču

crno-beli štampač,

format A4 100,00 200,00

kolor štampač,

format A4 200,00 400,00

Kopiranje skeniranog dokumenta (po skenu) 15,00 30,00

Snimanje materijala na

medije

na kompakt-disku

(CD) 250,00 500,00

na DVD 500,00 1.000,00

Korišćenje ličnog fotoaparata u čitaonici

(po danu) 2.000,00 4.000,00

Izrada identifikacionih kartica za rad

u digitalnoj čitaonici 350,00 700,00

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 68

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Snimanje arhivske građe za objavljivanje i javno prikazivanje

Vršenje tehničkih usluga za dokumentovane materijale, koji nisu arhivska građa

Vojnog arhiva

U s l u g a Do formata A4 Do formata A3

Preko

formata A3

automatsko1 manuelno automatsko mauelno automatsko

Skeniranje dokumenata

do 1000 skenova 15,00 50,00 20,00 70,00 120,00

Skeniranje dokumenata

od 1000 do 10000

skenova

5,00 25,00 9,00 30,00 70,00

Skeniranje dokumenata

od 1000 do 30000

skenova

4,00 20,00 7,00 25,00 50,00

Skeniranje dokumenata

preko 30000 skenova 3,00 15,00 5,00 20,00 30,00

Izrada programa

U s l u g a C en a

Izrada programa za pregled digitalizovane arhivske građe

4.000,00 radni sat

1 Dokumenta koja mogu da se skeniraju na automatskom skeneru.

U s l u g a Za državljane

RS

Za strane

državljane

Snimanje za objavljivanje i javno prikazivanje (po strani)

u crno-beloj tehnici 500,00 1.000,00

u kolor tehnici 1.000,00 2.000,00

Snimanje za objavljivanje i javno pri-kazivanje na koricama, omotima i naslovnim stranicama štampanih medija (knjiga, časopisa, publika- cija i sl.)

u crno-beloj tehnici 1.000,00 2.000,00

u kolor tehnici 2.000,00 4.000,00

Snimanje za objavljivanje i javno prikazivanje na plakatima, razgle-dnicama, kalendarima i slično

u crno-beloj tehnici 2.000,00 4.000,00

u kolor tehnici 4.000,00 8.000,00

Snimanje za objavljivanje i javno

prikazivanje za potrebe televizije,

filma i video zapisa

u naučno-obra-zovne svrhe 500,00 1.000,00

u komercijalne

svrhe 5.000,00 10.000,00

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 69

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Cene usluga iskazane su u neto iznosu na koji se obračunava i dodaje važeća stopa

poreza na dodatu vrednost (PDV) od 20%.

Uprava za tradiciju, standard i veterane

Na osnovu Zakona o opšte upravnom postupku („Službeni glanik RS“, broj 18/16) i

Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

(„Službeni list SRJ“, br. 24/98, 29/98 – ispravka i 25/00 i „Službeni glasnik RS“, br.

101/05 i 111/09 – u daljem tekstu: Zakon o borcima), Uprava za tradiciju, standard i

veterane izdaje uverenja, daje odgovore i postupa po za-htevima za poginule, ranjene,

zarobljene i nestale pripadnike nekadašnjih Oružanih snaga SFRJ (JNA, TO, rezervni

sastav, dobrovoljci i vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka), a radi ostvarivanja

prava koja im po zakonu pripadaju.

Informacije u vezi sa ostvarivanjem prava propisanih Zakonom o borcima mogu se dobiti

na broj telefona 011/3201-510.

Ministarstvo odbrane pruža usluge neposredno zainteresovanim pravnim i fizičkim

licima, shodno odredbi člana 104. stav 2. Zakona o odbrani kojom je propisano da Mi-

nistarstvo odbrane može da ostvaruje dopunska sredstva pružanjem usluga u skladu

sa zakonom i drugim propisima.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije vrše usluge pravnim i fizičkim licima na način i u

skladu sa odredbama Pravilnika o materijalnom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci

Srbije („Službeni vojni list“, broj 29/14 i 9/17).

Usluge propisane ovim pravilnikom vrše se uz naknadu, a sredstva ostvarena pružanjem

usluga imaju svojstvo prihoda Ministarstva odbrane.

Usluge se mogu vršiti:

1) ako se time ne ometa izvršenje zadataka prema odobrenim planovima i programima;

2) ako za vršenje usluge postoji propisana dokumentacija i odluka nadležnog starešine;

3) ako su za vršenje usluge ispunjeni propisani higijensko-tehnološki i drugi uslovi i ako

se ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životna sredina;

4) ako se usluga može izvršiti stručno i kvalitetno.

Vrste usluga su propisane članom 143. stav 1. tač. 1) do 27) Pravilnika o materijalnom

poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a ovlašćenja za donošenje odluke o

vršenju usluga u st. 2. do 5. ovog člana.

Ministar odbrane donosi odluku o vršenju usluga radi:

1) sprečavanja elementarnih nepogoda i drugih nesreća i ublažavanja ili otklanjanja

njihovih posledica; 2) obezbeđenja javnih komunikacija i objekata od posebnog značaja

za odbranu i održavanje reda na javnim manifestacijama po pozivu ili odluci nadležnog

državnog organa; 3) izvođenja javnih radova; 4) sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje

ugrožavaju živote i zdravlje građana ili bezbednost sredstava i uticaja na životnu sredinu i

pripremanje, organizovanje i sprovođenje obučavanja građana za odbranu; 6) informa-

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 70

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

tivno-propagandnih potreba Vojske Srbije i organizovanja proslava, jubileja i drugih zna-

čajnih događaja, kinematografskih usluga i usluga povodom održavanja sportskih, kultur-

nih i drugih manifestacija na republičkom ili pokrajinskom nivou; 10) zadovoljavanja

potreba od posebnog društvenog značaja (prevoz vode u bezvodnim krajevima, bušenje

bunara, miniranje naslaga leda na većim rekama i slično); 12) uključivanja u izgradnju

pojedinih sistema radi njihovog zajedničkog korišćenja (meteorološki, radarski, telekomu-

nikacioni, informacioni, geodetski i drugi sistemi); 16) učešća u humanitarnim akcijama;

22) pružanja opštih logističkih usluga i usluga obuke i obrazovanja oružanih snaga stranih

zemalja u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i protokolima o saradnji; 26) iznaj-

mljivanja pokretnih stvari posebne namene; 27) obavljanja drugih usluga u skladu sa propisom.

Komandant operativnog sastava donosi odluku o vršenju usluga radi: 15) prevoza stvari i

lica korisnika van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije vazduhoplovima i brodovima;

21) skladištenja pogonskih i drugih sredstava korisnika van Ministarstva odbrane i Vojske

Srbije; 25) deaktiviranja, pronalaženja, transportovanja i dezaktiviranja neeksplodiranih

ubojitih sredstava.

Komandant brigade ili starešina istog ranga donosi odluku o vršenju usluga radi 5) obuke

korisnika sredstava prema planu obuke.

Rukovodilac organizacione jedinice Ministarstva odbrane odnosno starešina komande, je-

dinice ili ustanove Vojske Srbije donosi odluku o vršenju usluga radi: 7) naučnoistra-

živačkog rada; 8) zadovoljavanja potreba profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i lica za-

poslenih u Ministarstvu odbrane (ishrana, odevanje, oporavak, smeštaj, odmor, rekreacija i

slično); 9) zadovoljavanja potreba ishrane, odmora i rekreacije u vojnim objektima name-

njenim za odmor i rekreaciju (osim u objektima vojnodohodovnih ustanova) profesionalnih

pripadnika Vojske Srbije, lica zaposlenih u Ministarstvu odbrane, penzionisanih vojnih

lica i članova užih porodica sa kojima ta lica žive u zajedničkom domaćinstvu u smislu

Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije, članova

uže porodice poginulih i umrlih profesionalnih pripadnika Vojske, kao i ratnih vojnih

invalida sa jednim pratiocem; 11) zadovoljavanja zdravstvenih potreba stanovništva, ako

postoje slobodni kapaciteti u vojnim zdravstvenim ustanovama; 13) prevoza selidbenih

stvari profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, lica zaposlenih u Ministarstvu odbrane i

vojnih penzionera; 14) prevoza stvari i lica korisnika van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

17) održavanje naoružanja i druge opreme; 18) ispitivanje naoružanja i druge opreme; 19)

pru-žanja ugostiteljskih usluga, organizacija lova i ribolova i pružanja usluga podrške u orga-

nizaciji i održavanju sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se realizuju na lokalnom

nivou; 20) pružanje usluga jednokratnog korišćenja sala, restorana, sportskih objekata,

učionica, prostora u klubovima i kasarnama Vojske Srbije, platoa ispred kasarni i drugih

objekata, aerodroma, poligona i drugih pokretnih stvari koje koriste Ministarstvo odbrane i

Vojska Srbije, osim pokretnih stvari za posebne nameni i bioloških sredstava; 23) zadovoljenja

bibliotečko-informacionih, informaciono-dokumentacionih i referalnih potreba profesionalnih

pripadnika Vojske Srbije i lica zaposlenih u Ministarstvu odbrane; 24) pružanja usluga obuke

lica iz građanstva.

Usluge propisane ovim pravilnikom vrše se na osnovu primljenog zahteva za vršenje usluge

koji se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane odnosno Vojske

Srbije. Na osnovu donete odluke, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Direkcije za

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 71

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

imovinskopravne poslove Sekretarijata Ministarstva odbrane zaključuje se ugovor o pru-

žanju usluga.

Za usluge iz člana 143. stav 1. tač. 1) do 4) i tač. 8), 9), 10), 13), 16) i 23) ovog pravilni-

ka naplaćuju se stvarni troškovi.

Za ostale usluge naplaćuje se cena najmanje u visini ukupnih troškova.

Izuzetno, ako se pružanje usluge traži iz humanitarnih, zdravstvenih i drugih razloga koji

doprinose ugledu i afirmaciji Vojske Srbije i Republike Srbije, ministar odbrane može

odlučiti da se te usluge pružaju bez naknade.

Vojnobezbednosna agencija

Vrsta usluge: izdavanje prostorija i pružanje usluga fizičkim i pravnim licima u Zgradi 1

u Ulici Kneza Miloša broj 33 (izdavanje Velike ratne sale i Male ratne sale, kao i cen-

tralnog hola ispred Velike ratne sale).

Kategorije lica koje imaju pravo na uslugu: sva fizička i pravna lica, kao i organi

državne uprave Republike Srbije i organi lokalne samouprave.

Uslovi koja lica moraju ispuniti: za fizička lica – da su državljani Republike Srbije a za

pravna lica – da su registrovani u Republici Srbiji.

Način dobijanja usluge: na osnovu pisanog zahteva u slobodnoj formi.

Rok za pružanje usluge nije propisan, zavisi od planiranih aktivnosti Vojnobezbednosne

agencije.

Postupak za pružanje usluge pokreće se pisanim zahtevom u slobodnoj formi uz

navođenje podataka o zainteresovanom licu (adresa, broj telefona, PIB, JMBG i vreme za

koje se traži iznajmljivanje sale), zatim ovlašćeno lice stupa u kontakt sa podnosiocem

zahteva i zavisno od raspoloživih termina precizira nacrt ugovora radi pružanja usluge.

Podaci o pruženim uslugama u 2010. godini: pružena je usluga firmi „ROCHE“ d.o.o. 18. 11. 2010. godine (sa pružanjem usluga je započeto 11. 11. 2010. godine).

Podaci o pruženim uslugama u 2011. godini: pružena je usluga firmi „PHARMANOVA“,

d.o.o. 19. 05. 2011. godine (sa pružanjem usluga je započeto 20. 04. 2011. godine).

Uprava za odnose sa javnošću i potčinjene ustanove pružaju sledeće vrste usluga:

1) Medija centar „Odbrana“ – iznajmljivanje prostora u Centralnom domu Vojske

Srbije i pružanje tehničkih usluga;

2) Vojnofilmski centar „Zastava film“ – filmsko-tehničke video, multimedijalne i

laboratorijske usluge i filmska, video i rasvetna tehnika;

3) Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ – nastup orkestra i

iznajmljivanje muzičkih instrumenata i opreme;

4) Vojna štamparija „Beograd“ – usluge štampanja.

Vojni muzej (u organizacionom sastavu Uprave za tradiciju, standard i veterane) bavi se

prikupljanjem, zaštitom, obradom, izlaganjem i publikovanjem predmeta iz vojne istorije

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 72

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

srpskog naroda. Vojni muzej poseduje preko 30.000 trodimenzionalnih predmeta prikup-

ljenih otkupom i preuzimanjem od vojnih jedinica i ustanova i voljom darodavaca.

Muzejski predmeti su svrstani u desetak tipskih zbirki, kao što su: arheološka i umetnička

zbirka; zbirka odlikovanja; zbirka zastava, odeće i uniformi; nekoliko zbirki oružja i

oruđa i fotozbirka u kojoj je preko 100.000 fotografija i negativa i 140 fotoalbuma.

Vojni muzej ima i specijalnu biblioteku sa 13.500 naslova knjiga i 600 naslova časopisa

(7.000 primeraka ) i bavi se izdavačkom delatnošću publikujući kataloge izložbi i zbirki,

kao i posebna izdanja.

U stalnoj postavci Vojnog muzeja izložen je samo deo muzejskog fonda koji uz zanimljiv

pomoćni muzejski materijal prikazuje XIV vekova ratne prošlosti srpskog naroda i naroda

Balkana.

Muzejski predmeti odnosno zbirke smešteni su u depoima i povremeno se izlažu u galeriji

Vojnog muzeja na studijskim i tematskim izložbama, sa željom da se zadovolje interesovanja

stručne javnosti, kao i publika svih uzrasta i interesovanja.

Vojni muzej je otvoren svakoga dana (osim ponedeljka) od 10.00 do 17.00 časova

(telefon za informacije 011/3344-408).

Cena pojedinačne ulaznice za odrasle je 100 dinara a za decu 50 dinara dok je cena grupne

ulaznice za odrasle 80 dinara a za decu 40 dinara.

Detaljnije informacije o Vojnom muzeju, zbirkama i izložbama možete potražiti na sajtu

/www.muzej.mod.gov.rs/.

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 73

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

X. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA

Pregled raspoređenih i utrošenih sredstava za finansiranje Ministarstva odbrane u 2017. i

2018. godini može se preuzeti na sledećoj stranici zvaničnog sajta Ministarstva odbrane:

http://www.mod.gov.rs/lat/4347/informator-o-radu-ministarstva-odbrane-4347

U tabelarnom pregledu datom u prilogu, u skladu sa tačkom 32. Uputstva za izradu i

objavljivanje informatora o radu državnih organa (''Službeni glasnik RS'', broj 68/10)

prikazana su:

1. Utvrđena i utrošena sredstva u 2017. godini.

Sredstva su prikazana po programskim aktivnostima i projektima.

Podaci o utvrđenim i utrošenim sredstvima prikazani su zaključno sa 31.12.2017.

godine i isti su sadržani u Izveštaju o izvršenju budžeta Ministarstva odbrane

Republike Srbije za period 01.01.-31.12.2017. godine (u kolonama 4 i 5 Obrazca

5).

Izveštaj je u zakonskom roku dostavljen Upravi za trezor Ministarstva finansija

Republike Srbije.

2. Utvrđena i utrošena sredstva u 2018. godini.

Sredstva su prikazana po programskim aktivnostima i projektima.

Podaci o utvrđenim i utrošenim sredstvima prikazani su zaključno sa 30.09.2018.

godine i isti su sadržani u Izveštaju o izvršenju budžeta Ministarstva odbrane

Republike Srbije za period 01.01.-30.09.2018. godine (u kolonama 4 i 5 Obrazca

5).

Izveštaj je 18.10.2018. godine dostavljen Upravi za trezor Ministarstva finansija

Republike

Pregled raspoređenih i utrošenih sredstava za finansiranje Ministarstva odbrane u 2017. i

2018. godini izrađen je na osnovu tačke 32. Uputstva za izradu i objavljivanje

informatora o radu državnih organa (''Službeni glasnik RS'', broj 68/10).Naime, podaci o

odobrenim prihodima i rashodima u prvoj predhodnoj godini i tekućoj godini uneti su

prenošenjem tabela budžetskog razdela Ministarstva odbrane iz Zakona o budžetu, koji

se odnose na 2017. i 2018. godinu.

U vezi sa navedenim, sredstva su prikazana u skladu sa programskom strukturom koja je

za Ministarstvo odbrane utvrđena odredbama Zakona o budžetu i uključuje podatke za

organe uprave u sastavu Ministarstva odbrane: Inspektorat odbrane, Vojnobezbednosnu

agenciju, Vojnoobaveštajnu agenciju. Finansiranje navedenih organa uprave obuhvaćeno

je finansijskim planom programske aktivnosti „ Funkcionisanje Ministarstva odbrane i

Vojske Srbije” u okviru funkcije 210 – Vojna odbrana.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 74

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Napominjemo da bi svaki drugačiji način prikazivanja podataka o finansiranju organa

uprave u sastavu Ministarstva odbrane bio u suprotnosti sa tačkom 32. Uputstva za izradu

i objavljivanje informatora o radu državnih organa.

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 75

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

XI. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA

Javne nabavke u Ministarstvu odbrane vrše se prema jedinstvenom planu javnih nabavki dobara, radova i usluga. Pregled jedinstvenog plana javnih nabavki za organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i organa uprave u sastavu Ministarstva izrađuje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane – Uprava za nabavke i prodaju Sektora za materijalne resurse, a odobrava ministar odbrane.

Predlog jedinstvenog plana javnih nabavki izrađuje se u roku od 30 dana od dana dono-

šenja rešenja ministra odbrane o finansiranju odbrane za tekuću godinu.

Planovi javnih nabavki Ministarstva odbrane nalaze se na sledećoj internet stranici:

http://www.mod.gov.rs/cir/4347/informator-o-radu-ministarstva-odbrane-4347.

Na istoj internet stranici mogu se naći informacije o realizaciji javnih nabavki po kvartalima.

Oglasi za nabavke koje se sprovode u skladu sa propisima o javnim nabavkama, kao i

odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača objavljuju se u „Službenom glasniku RS“ i na sajtu

Uprave za javne nabavke.

Radi transparentnosti sprovođenja postupaka javnih nabavki u Ministarstvu odbrane i

Vojsci Srbije, na sajtu Ministarstva odbrane postavljen je elektronski servis javnih nabavki

(www.nabavke.mod.gov.rs ).

Elektronski servis javnih nabavki omogućava uvid javnosti u sprovođenje postupaka

javnih nabavki u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 76

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

XII. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nisu dodeljivali novčana sredstva fizičkim licima,

privrednim subjektima i stanovništvu u vidu subvencije, dotacije, donacije i učešća u fi-

nansiranju projekata.

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 77

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

XIII. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA

I DRUGIM PRIMANJIMA

Podaci o platama i zaradama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu

odbrane dati su u tabelama koje se nalaze na veb sajtu Ministarstva odbrane:

http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/informator/plate_lat.pdf

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 78

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

XIV. PODACI O SREDSTVIMA RADA

Podaci o pokretnim i nepokretnim stvarima (pojedinačno ili u grupama po srodnosti, po

mestu nalaženja, veličini, bitnim odlikama, organizacionim jedinicama koje ih koriste, o

upotrebnom stanju, o tome da li je reč o pokretnim i nepokretnim stvarima koje pred-

stavljaju imovinu državnog organa, podaci o drugim materijalnim sredstvima koja se

koriste na osnovu međunarodne i druge saradnje i pomoći, kao i podaci o nepokretnim i

pokretnim stvarima koje se koriste po drugom osnovu) u skladu sa članom 102. stav 2.

tač.2). i 4) Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr.

Zakon, 104/09 – dr.zakon, 10/15 и 36/18), članom 3. stav 1. tač. 3) i 9) Uredbe o bližim

kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „Poverljivo” i „Interno” („Službeni glasnik

RS”, broj 66/14) i odredbama Odluke o određivanju stepena tajnosti podataka u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, broj 5/16) predstavljaju tajne

podatke značajne za odbranu zemlje.

Zbirni pregled pokretne i nepokretne imovine koju koristi Ministarstvo odbrane i Vojska

Srbije dostavljen je Direkciji za imovinu Republike Srbije, saglasno odredbama Uredbe o

evidenciji imovine i nosi oznaku tajnosti.

Spisak vojnih kompleksa u Master planu na teritoriji Republike Srbije (sa podacima o

mestu nalaženja, nazivu vojnog kompleksa, nameni, površini zemljišta, vrsti, broju i

površini objekata) objavljen je na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, u delu

Oglasi – Lista nepokretnosti po Master planu. Trenutni broj vojnih kompleksa u Master

planu je 458.

Podaci o sredstvima rada koje koriste Vojnobezbednosna agencija i Vojnoobaveštajna

agencija, u skladu sa članom 58. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštaj-

noj agenciji, predstavljaju tajne podatke.

Podaci o realizovanim donacijama na osnovu zaključenih ugovora o međunarodnoj sara-

dnji sa pregledom naziva države, nazivom sporazuma, neposrednim korisnikom donacije

i predmetom donacije dati su u prikazanim tabelama.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 79

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

U toku 2007. godine zaključeno je 15 ugovora o donacijama, ukupne vrednosti od

2.660.108,00 evra. Najveći donator bila je Kraljevina Norveška u iznosu od

1.586.116,00 evra.

Redni

broj

DRŽAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

1. FRANCUSKA

Konvencija o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane i

Ministarstva ino-

stranih poslova

Ruske Federacije

i Ministarstva

odbrane Republike

Srbije

Vojna akademija

Sredstva i oprema

za kabinet

francuskog jezika

1.520,00 evra

2. VELIKA

BRITANIJA

Protokol o donaciji

Ambasade Velike

Britanije u Beogradu

Ministarstvu odbra-

ne Republike Srbije

Uprava za odnose

sa javnošću

Sredstva i oprema

za opremanje

Medija centra

6.150,00 evra

3. UNDP

Memorandum o ra-

zumevanju između

Vlade Republike

Srbije koju pred-

stavlja Ministarstvo

odbrane i Programa

za razvoj Ujedinjenih

nacija „Razvoj kapa-

citeta za uništavanje

minsko-eksplozivnih

sredstava radi čišće-

nja mesta eksplozije u

Paraćinu“

Ministarstvo

odbrane

Sredstva i oprema

za saniranje

posledica

eksplozije

80.500,00 evra

4. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

Ministarstva odbrane

Kraljevine Norveške

Ministarstvu odbrane

Republike Srbije

Odeljenje za

civilno-vojnu

saradnju GŠ VS

Informatička i

kancelarijska

oprema

5.000,00 evra

5. NORVEŠKA

Ugovor o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

spoljnih poslova

Kraljevine Norveške

Direkcija za

prekvalifikaciju

Adaptacija i

opremanje

poslovnih

prostorija i softver

83.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 80

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj

DRŽAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

6. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

Ministarstva odbrane

Kraljevine Norveške

Ministarstvu odbrane

Republike Srbije

Institut za

strategijska

istraživanja

Roba i usluge

602.340,00 evra

7. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

Ministarstva odbrane

Kraljevine Norveške

Ministarstvu odbrane

Republike Srbije

Vojnomedicinska

akademija

Nastavna i

kancelarijska

oprema

95.776,00 evra

8. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Komande

Norveške

Vojnomedicinska

akademija

Laka poljska

bolnica

800.000,00 evra

9. DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Komande

odbrane Danske

Uprava za

međunarodnu

vojnu saradnju

Računarska

oprema

22.873,00 evra

10. DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Komande

odbrane Danske

Uprava za odnose

sa javnošću

Oprema za

simultano

prevođenje

36.543,00 evra

11. DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije i Ko-

mande odbrane

Danske

ViPVO

Računarska

oprema i

kancelarijski

nameštaj

24.500,00 evra

12. DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Danske

Centar za mirovne

operacije

Informatička i

kancelarijska

oprema

101.907,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 81

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj

DRŽAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

13. INSTITUT

DŽEFERSON

Ugovor o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Instituta Dže-

ferson (JEFFERSON

INSTITUTE)

Vojni arhiv

Oprema za

digitalizaciju

130.000,00 evra

14. INSTITUT

DŽEFERSON

Ugovor o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Instituta Dže-

ferson (JEFFERSON

INSTITUTE)

Vojna akademija

Oprema za

uvođenje Interneta

70.000,00 evra

15.

ZEMLJE

NORDIJSKE

INICIJATIVE

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i zemalja

Nordijske inicijative

Centar za obuku

podoficira

Usluge za

adaptaciju objekta

u kasarni

„Banjica 2“

600.000,00 evra

U toku 2008. godine potpisano je 12 ugovora o donacijama ukupne vrednosti od

6.883.825,00 evra. Najveća donacija bila je od strane Sjedinjenih Američkih Država

u iznosu od 7.528.000,00 dolara (približno 5.300.000,00 evra).

Redni

broj

DRŽAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

1. OEBS

Protokol između Mi-

nistarstva odbrane

Republike Srbije i

Misije Organizacije

za evropsku bezbe-

dnost i saradnju u

Republici Srbiji

Verifikacioni centar

Računarska

oprema

3.970,00 evra

2. FRANCUSKA

Protokol o donaciji Mi-

nistarstva inostranih

poslova i Ministarstva

odbrane Republike

Francuske Ministar-

stvu odbrane Repu-

blike Srbije

Vojna akademija

Kancelarijska

oprema

1.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 82

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj

DRŽAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

3. GRČKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i General-

štaba Nacionalne

odbrane Grčke

Vojna akademija

Kancelarijska i

računarska

oprema i usluge

16.335,00 evra

4. EK OS SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Evropske

komande Oružanih

snaga SAD

Sektor za

materijalne resurse

Oprema za

saniranje ptičijeg

gripa

10.500,00 evra

5. DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Komande

odbrane Danske

Kancelarija za

civilno-vojne

odnose

Jedno vozilo

„lada niva“

6. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Sektor za

materijalne resurse

Zavoji i

komprese

280.600,00 evra

7. FRANCUSKA

Protokol o donaciji Ministarstva ino-stranih poslova i Mi-nistarstva odbrane Re-publike Francuske Mi-nistarstvu odbrane Republike Srbije

Vojna akademija Oprema

950,00 evra

8. SAD

Prihvaćeni Konkretni uslovi za dodelu dota-cije Ministarstva spolj-nih poslova SAD

Ministarstvo

odbrane

Uništavanje

raketa

5.300.000,00 evra

9. KINA

Sporazum između Mi-nistarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva Naci-onalne odbrane Na-rodne Republike Kine o saradnji u oblasti odbrane

Ministarstvo

odbrane

Oprema

500.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 83

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj

DRŽAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

10. ITALIJA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Republike

Italije

Ministarstvo

odbrane

Oprema za

razminiranje

581.487,00 evra

11. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Generalštaba

Vojske Srbije

Informatička

oprema

38.983,00 evra

12. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Ministarstvo

odbrane

Softverski

program

150.000 evra

U toku 2009. godine potpisano je 13 ugovora o donacijama ukupne vrednosti od

810.210,00 evra. Najveći donator bila je Kraljevina Danska u iznosu od 546.300,00 evra.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. DANSKA

Dokument o tran-

sferu opreme Mi-

nistarstva odbrane

Danske Ministar-

stvu odbrane Re-

publike Srbije

Služba traganja i

spasavanja na

aerodromu Niš

Potpisan

u Beogradu,

10. 04. 2009. godine

Informatička oprema

i kancelarijski

materijal

68.500,00 evra

2. DANSKA

Dokument o tran-

sferu opreme Mi-

nistarstva odbrane

Danske Mini-

starstvu odbrane

Republike Srbije

Komanda

ViPVO

Potpisan

u Beogradu,

17. 09. 2009. godine

Informatička

oprema, nameštaj,

kancelarijski

materijal i druga

oprema

92.800,00 evra

3. ISAC FOND

Ugovor o donaciji

između Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije i

Centra za međuna-

rodne i bezbednosne

poslove iz Beograda

Sektor za politiku

odbrane

Potpisan

u Beogradu,

05. 10. 2009. godine

Kancelarijski

materijal

1.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 84

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

4. UNDP

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Programa za

razvoj Ujedinjenih

nacija

Ministarstvo odbrane

Potpisan

u Beogradu,

29. 06. 2009. godine

Knjige/ publikacije

4.150,00 evra

5. DANSKA

Dokument o tran-

sferu opreme od

Ministarstva od-

brane Danske Mi-

nistarstvu odbrane

Republike Srbije

Ministarstvo odbrane

Potpisan u Beogradu,

17. 08. 2009. godine

Četiri cisterne za

gorivo

35.000,00 evra

6. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Norveške

Ministarstvo odbrane

Beograd,

10. 12. 2009. godine

Novac za nabavku

kancelarijske i

računarske opreme

154.960,00 evra

7. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Norveške

Generalštab Vojske

Srbije

Beograd,

10. 12. 2009. godine

Novac za opremanje

Doma Vojske u

Vranju

20.000,00 evra

8. ŠVEDSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Švedske

Generalštab Vojske

Srbije

Beograd,

10. 12. 2009. godine

Novac za opremanje

Doma Vojske u

Vranju

9.600,00 evra

9.

HOLANDIJA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Holandije

Generalštab Vojske

Srbije

Beograd,

10. 12. 2009. godine

Novac za opremanje

Doma Vojske u

Vranju

10.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 85

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

10. DANSKA

Protokol o donaciji

Ministarstva odbrane

Kraljevine Danske

Ministarstvu odbrane

Republike Srbije

Operativni centar u

Komandi ViPVO i

Služba traganja i

spasavanja

Beograd,

22. 12. 2009. godine

Radio-

-komunikacijski

uređaji

350.000,00 evra

11. MAĐARSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Republike

Mađarske

Regionalni centar

ABHO u Kruševcu

Beograd,

17. 12. 2009. godine

Novac za

rekonstrukciju i

modernizaciju

vežbališta za

simulacije ABHO

55.000,00 evra

12. OEBS

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike Srbije i Misije

OEBS u Srbiji

Vojna akademija

Beograd,

22. 12. 2009. godine

Knjige i pretplata na

EBSCO bazu

časopisa

6.500,00 evra

13. GRČKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministar-

stva nacionalne

odbrane Republike

Grčke

Vojna akademija

Beograd,

29. 12. 2009. godine

Knjige

2.700,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 86

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

U toku 2010. godine potpisano je 14 ugovora o donacijama ukupne vrednosti od

2.827.800,00 evra. Najveći donator bila je Kraljevina Norveška u iznosu od

1.186.255,00 evra.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Vojnomedicinska

akademija

Potpisan

u Beogradu,

16. 04. 2010. godine

Tehnička oprema

za opremanje

Poljske bolnice

nivoa II

287.000,00 evra

2. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Vojna akademija

Potpisan

u Beogradu,

29. 04. 2010. godine

Projekat „Učenje

na daljinu“

460.000,00 evra

3. KINA

Sporazum između

Ministarstva odbra-

ne Republike Srbije

i Ministarstva nacio-

nalne odbrane Na-

rodne Republike

Kine o kineskoj bes-

platnoj vojnoj po-

moći Republici

Srbiji

Ministarstvo odbrane

Potpisan

u Beogradu,

14. 06. 2010. godine

Tehnička oprema

500.000,00 evra

4.

VELIKA

BRITANIJA

I

KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije, Britan-

skog Ministarstva

spoljnih poslova i

Ministarstva odbra-

ne Kraljevine Nor-

veške u vezi sa rea-

lizacijom „Programa

usavršavanja u oblasti

reforme sektora

bezbednosti“

Ministarstvo odbrane

Potpisan

u Beogradu,

15. 10. 2010. godine

do 390.000,00 evra

i 150.000,00 funti

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 87

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

5.

SJEDINЈENE

AMERIČKE

DRŽAVE

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ambasade

Sjedinjenih Ameri-

čkih Država – Kan-

celarije za vojnu

saradnju

Vojnomedicinska

akademija

Potpisan

u Beogradu,

28. 10. 2010. godine

Sredstva za

prevenciju HIV

74.420.00 dolara

6. KRALЈEVINA

NORVEŠKA

Sporazum između

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Ambasade

Kraljevine Norveške

Ministarstvo odbrane

Potpisan

u Beogradu,

6. 10. 2010. godine

Projekat

„Studijsko puto-

vanje Škole

nacionalne

odbrane u NATO i

EU u 2010.

godini“

14.255,00 evra

7.

SAVEZNA

REPUBLIKA

NEMAČKA

Sporazum između

Ministarstva odbra-

ne Republike Srbije

i Ministarstva odbra-

ne Savezne Repu-

blike Nemačke

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

u Koblencu,

19. 08. 2010. godine i

u Beogradu,

22. 09. 2010. godine

Tri teretna

sanitetska vozila

60.000,00 evra

8. KRALЈEVINA

NORVEŠKA

Izjava o namerama

o održavanju među-

narodne konferen-

cije „Žene u sek-

toru bezbednosti“

Institut za strategijska istraživanja Potpisana

u Beogradu, 11. 10. 2010. godine

Međunarodna

konferencija

„Žene u sektoru

bezbednosti“

35.000,00 evra

9.

KRALJEVINA

NORVEŠKA,

KRALЈEVINA

DANSKA

I

KRALJEVINA

ŠVEDSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Kra-

ljevine Danske,

Ministarstva od-

brane Kraljevine

Norveške i Vlade

Kraljevine Švedske

Direkcija za promenu

karijere

Potpisan

u Danskoj,

20. 10. 2010. godine

Projekat „Centar

za obuku

podoficira“

500.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 88

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

10.

SJEDINЈENE

AMERIČKE

DRŽAVE

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Evropske

komande Oružanih

snaga Sjedinjenih

Američkih Država

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

u Beogradu,

4. 11. 2010. godine

20 000 kompleta

zaštitne opreme za

saniranje

posledica ptičijeg

gripa

154.167,00 dolara

11. ŠVAJCARSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ženevskog

centra za demokrat-

sku kontrolu oruža-

nih snaga (DCAF)

Institut za strategijska

istraživanja

Potpisan

u Beogradu,

4. 11. 2010. godine

i u Ženevi,

2. 12. 2010. godine

Prevođenje i

štampanje

publikacije

„Ministarstvo

odbrane i Vojska

Srbije – na putu

objektivizacije

rodne ravno-

pravnosti“

3.000,00 evra

12.

KRALJEVINA

NORVEŠKA

I

KRALЈEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Kra-

ljevine Danske i

Ministarstva odbrane

Kraljevine Norveške

Centar za

usavršavanje kadrova

ABHO

Potpisan

u Beogradu,

6. 12. 2010. godine

Opremanje

multimedijalnog

kabineta u okviru

Projekta

„Regionalni centar

ABHO“

92.850,00 evra

13.

KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Uprava za vojno

zdravstvo

Projekat

formiranja centra

za psihološku

selekciju

101.827,00 evra

14.

KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Kra-

ljevine Danske

ViPVO

Potpisan

u Beogradu,

22. 12. 2010. godine

Opremanje Centra

za bezbednost

letenja K-de

ViPVO

21.000 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 89

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

DONACIJE

u periodu od 01. januara 2011. godine do 19. oktobra 2011. godine

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1.

VELIKA

BRITANIJA

(firma)

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Firme Glaxo-

SmithKline Export

Ltd.

Uprava za vojno

zdravstvo,

februar 2011.

Vakcine

62.500,00 evra

2. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Ministarstvo odbrane Padobrani

799.823,00 dolara

3. DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Ministarstvo odbrane,

mart 2011.

Novac za našeg

predstavnika u

PSOTC za 2011.

i 2012. godinu

4. DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Ministarstvo odbrane

Centar za

mirovne

operacije u

Butmiru

(PSOTC)

54.000,00 evra

5. VELIKA

BRITANIJA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Firme Glaxo-

SmithKline Export

Ltd.

Vojnomedicinska

akademija

Vakcine protiv

hepatitisa

62.500,00 evra

6. ŠVAJCARSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Firme F. Hoff-

mann La Roche Ltd.

Ministarstvo odbrane Lekovi

3.120,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 90

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

7.

SJEDINJENE

AMERIČKE

DRŽAVE

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Sjedinjenih

Američkih Država

Vojnomedicinska

akademija

Dva vozila hitne

pomoći

50.434,00 dolara

8. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

spoljnih poslova

Kraljevine Norveške

Uprava za tradiciju,

standard i veterane

Potpisan

u Beogradu,

u maju 2011. godine

Klima-uređaji

2.000,00 evra

9. UJEDINJENE

NACIJE

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Programa za

razvoj Ujedinjenih

nacija

Vojni muzej

Potpisan

u Beogradu,

13. 06. 2011. godine

Oprema i

propagandni

materijal za

izložbu u

Vojnom muzeju

26.248,00 dolara

10. BUGARSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Republike

Bugarske o bespla-

tnom ustupanju prava

na korišćenje bugar-

skog softvera

„Instrument za

nacionalnu kodi-

fikaciju Bulcod“

Ministarstvo odbrane

Potpisan

u Sofiji,

14. 07. 2011. godine

Softver Bulcod

11. DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda Vi PVO

Potpisan

u Beogradu,

20. 07. 2011. godine

Dve cisterne

marke SCANIA

93.340,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 91

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

12. KINA

Sporazum između Mi-

nistarstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva naci-

onalne odbrane Na-

rodne Republike Kine

i pružanju besplatne

vojne pomoći Srbiji

od strane Kine

Vojne bolnice

Potpisan

u Beogradu,

9. 09. 2011. godine

Oprema za vojne

bolnice i

opremanje centra

za akupunkturu na

VMA

15 miliona juana

(2 miliona dolara)

13. DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda za obuku

Potpisan

u Kruševcu,

21. 09. 2011. godine

Informatička

oprema i

kancelarijski

nameštaj

27.115,00 evra

14. DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

u Beogradu,

29. 09. 2011. godine

Projekat

„Formiranje

Centra za

psihološku

selekciju“

30.000,00 evra

15.

SJEDINJENE

AMERIČKE

DRŽAVE

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ambasade

Sjedinjenih Ameri-

čkih Država

Vojnomedicinska

akademija

Potpisan

u Beogradu,

7. 10. 2011. godine

Mašine ELISA za

prevenciju i

edukaciju

HIV/AIDS

27.000,00 dolara

16. DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda Vi PVO

Potpisan

u Beogradu,

19. 10. 2011. godine

Oprema za

Dežurnu posadu

za TiS na

Aerodromu

Batajnica

20.273,20 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 92

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

DONACIJE

u periodu od 01. 01. 2012. do 31. 12. 2013. godine

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Projekat „Učenje na

daljinu“ na Vojnoj

akademiji

Potpisan

31. maja 2012. godine

Kursevi na

Vojnoj akademiji

1.140.400,00

norveških kruna

za 2012. godinu

i 1.182.200,00

norveških kruna

za 2013. godinu

2.

SJEDINJENE

AMERIČKE

DRŽAVE

Ugovor u vezi Proj-

ekta „Bezbedan rad i

upravljanje zalihama

municije – tehnički

seminar“ između

Ministarstva odbrane

Republike Srbije i

ITF – Kancelarije za

uklanjanje i smanjenje

naoružanja Ministar-

stva spoljnih poslova

Sjedinjemnih Ameri-

čkih Država – Biroa

za političko-vojne

poslove

Tehničko remontni

zavod Kragujevac

Potpisan

1/4. juna 2012. godine

Sredstva za

primenu Projekta

109.194,00 dolara

3. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Operativni centar na

Aerodromu Batajnica

Potpisan

28. juna 2012. godine

Kancelarijski

nameštaj i

informatička

oprema

26.000,00 evra

4. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda ViPVO

Potpisan

6. avgusta 2012. godine

Tri cisterne za

gorivo marke

„scania“ sa

pratećom

opremom

62.666,67 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 93

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

5. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji između Ministarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane Kraljevine Danske

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

4. oktobra 2012. godine

Oprema za

instaliranje

računarske

računarske mreže

36.764,66 evra

(bez PDV-a)

6. KINA

Protokol između Mi-nistarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva naci-onalne odbrane Na-rodne Republike Kine o pružanju besplatne vojne pomoći Srbiji od strane Kine

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

9. oktobra 2012. godine

20 vozila hitne

pomoći

15.000.000,00

juana

7. SJEDINJENE

AMERIČKE

DRŽAVE

Aneks 1. uz Protokol o donaciji između Ministarstva odbrane Republike Srbije i Ambasade Sjedinje-nih Američkih Država – Kancelarije za vojnu saradnju

Vojnomedicinska

akademija

Potpisan

16. novembra 2012.

godine

Program DHAPP

za sprečavanje i

prevenciju širenja

virusa HIV/AIDS

100.864,00

američkih dolara

8. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Potpisan

20. novembra 2012.

godine

Oprema za

formiranje 3

računarske

učionice

69.800,70 evra

(bez PDV-a)

9. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

20. novembra 2012.

godine

Oprema za

instaliranje

računarske mreže

19.601,00 evra

(bez PDV-a)

10. TURSKA

Sporazum o donaciji

između Vlade Repu-

blike Srbije i Vlade

Republike Turske

za finansiranje Proje-

kta za rekonstrukciju

dela Aerodroma

„Morava“ u Kraljevu

Potpisan

28. aprila 2012. godine

Rekonstrukcija

Aerodroma

„Morava“

u Kraljevu

10.000.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 94

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

11. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komada ViPVO

Potpisan

29. septembra 2012.

godine

Donacija u

opremi, četiri

kompleta za

ispitivanje

vazduhoplovnih

udesa

8.338,00 evra

(bez PDV-a)

12. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Uprava za strategijsko

planiranje

Potpisan

21. decembra 2012.

godine

Sedam lap-top

računara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 95

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

U 2013. godini (zaključno sa novembrom) između Ministarstva odbrane Republike Srbije i

stranih partnera zaključeno je 11 (jedanaest) ugovora o donacijama.

Redni

broj

DRŽAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET/

VREDNOST

1.

UJEDINJENI

ARAPSKI

EMIRATI

Protokol o donaciji tri

vozila posebne namene

marke„mercedes GL

500“

Ministarstvo odbrane

Potpisan

16. januara 2013.

godine

Tri vozila

posebne

namene marke

„mercedes GL

500“

2. HOLANDIJA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Humanitarne

organizacije Sports for

Children Foundation

Vojna gimnazija

Potpisano

15. februara 2013.

godine

Gimnastička i

sportska

oprema

3.

KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda ViPVO

Potpisan

6. marta 2013. godine

Alat za avione i

vazduhoplovno-

tehnički

kompleti

66.773 evra

4. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

14. juna 2013. godine

Oprema za

instaliranje

računarske

mreže

13.391 evra

(bez PDV-a)

5. SAD

Protokol između Mi-

nistarstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva odbrane

Sjedinjenih Američkih

Država o donaciji

sistema MILES IWS

Centar za obuku

jedinica za

multinacionalne

operacije

Potpisan

16. avgusta 2013.

godine

Integralni

sistem za

simulaciju

pogodaka

(MILES IWS)

1.159.061

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 96

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj

DRŽAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET/

VREDNOST

6. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda

Vazduhoplovstva

i protivvazduhoplovne

odbrane

Potpisan

19. avgusta 2013.

godine

4 (četiri)

cisterne za

gorivo

146.600 evra

7. SAD I ITF

SLOVENIJA

Ugovor u vezi sa Pro-

jektom „Bezbednost

municije i upravljanje

zalihama municije –

tehnički seminar“

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije – Tehnički re-

montni zavod Kraguje-

vac i Međunarodnog

poverilačkog fonda za

unapređenje ljudske

bezbednosti (ITF) –

Kancelarije za ukla-

njanje i smanjenje na-

oružanja Ministarstva

spoljnih poslova Sje-

dinjenih Američkih

Država – Biroa za

političko-vojne

poslove

Tehnički remontni

zavod Kragujevac

Potpisan

19. avgusta 2013.

godine

Sredstva za

primenu Projekta

124.898 dolara

8. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Aneks 1. uz Protokol o

donaciji između Mini-

starstva odbrane Repu-

blike Srbije i Ministar-

stva odbrane Kraljevine

Danske koji je potpisan

12. septembra 2013.

godine

Uprava za

međunarodnu vojnu

saradnju

Potpisan

12. septembra 2013.

godine

Potpisan

21. novembra 2013.

godine

Oprema i uslu-ge za instalaciju

računarske mreže kao i 7

(sedam) klima-uređaja

17.500 evra (bez PDV-a)

Aneksom 1. izme-njen je i dopu-njen navedeni protokol i vred-nost donacije uvećana za

1.401 evra, te

je ukupna vred-nost 18.901 evra

(bez PDV-a)

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 97

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj

DRŽAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET/

VREDNOST

9. SAD

Aneks 2. uz Protokol

o donaciji između

Ministarstva odbrane

Republike Srbije i

Ambasade SAD u

Beogradu – Kance-

larije za vojnu saradnju

koji je potpisan

2. novembra 2011.

godine

VMA

Potpisan

4. oktobra 2013. godine

Program

DHAPP za

sprečavanje i

prevenciju

širenja virusa

HIV/AIDS

84.870 dolara

10. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Odeljenju za razvoj

psihološke delatnosti

Sektora za ljudske

resurse

Potpisan

21. novembra 2013.

godine

Oprema i

usluge za

instalaciju

računarske

mreže i kan-

celarijski

nameštaj

22.000 evra

11. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Glavni internet centar,

Komanda ViPVO i

Regionalna CISCO

akademija

Potpisan

21. novembra 2013.

godine

Potpisan

21. novembra 2013.

godine

Oprema

neophodna za

instalaciju

računarske

mreže

105.544 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 98

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Pregled donacija

u periodu od 01. 01. 2014. do 12.12. 2014. godine

REALIZOVANE DONACIJE

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. REPUBLIKA

ITALIJA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i firme Cristanini“,

Republika Italija

CUK ABHO Kruševac

Potpisano

22. januara 2014. godine

Informatička, audio-

video i ostala oprema,

kao i nameštaj za opre-

manje Demoučionice

za RHB dekontami-

naciju

do 8.000 evra

2.

KRALJEVINA

DANSKA

KRALJEVINA

NORVEŠKA

KRALJEVINA

ŠVEDSKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva od-

brane Kraljevine

Danske, Ministar-

stva odbrane Kra-

ljevine Norveške

i Ministarstva od-

brane Kraljevine

Švedske

Uprava za kadrove

Sektora za ljudske

resurse

Potpisano

28. januara 2014. godine

Projekat „Elektronsko

arhiviranje dosijea

personalnih podataka

u MO i VS“

44.000 evra

3. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Odeljenje za razvoj

psihološke delatnosti

Sektora za ljudske

resurse, prvi deo II faze

Projekta

Potpisano

28. januara 2014. godine

Informatička oprema

namenjena

unapređenju rada

psihologa

Ministarstva odbrane

i Vojske Srbije

30.000 evra

4.

UJEDINjENO

KRALJEVSTVO

VELIKE

BRITANIJE

I SEVERNE

IRSKE

Protokol o dona-

ciji između Mini-

tarstva odbrane

Republike Srbije

i Ambasade Ujedi-

njenog Kraljev-

stva Velike Brita-

nije i Severne

Irske

Uprava za odnose

sa javnošću

Potpisano

28. februara 2014. godine

Usluge za pohađanje

kurseva, održavanje

stručnih skupova,

školovanje jednog

lica i ostale

aktivnosti u skladu sa

Projektom

do 25.000 britanskih

funti

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 99

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

5. SAD

Protokol između

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Mini-

starstva odbrane

Sjedinjenih Ame-

ričkih Država

Generalštab Vojske

Srbije

Potpisano

10. marta 2014. godine

Rezervni delovi i

oprema za vozila

marke „HAMER“

300.000 dolara

6. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Ugovor o

donaciji između

Ministarstva

odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Norveške

Vojnomedicinska

akademija

Potpisano

13. marta 2014. godine

Novčana sredstva za

nabavku nove medi-

cinske opreme za na-

dogradnju i komple-

tiranje Lake poljske

bolnice Nivoa 2

1.350.000,00 norveških

kruna

(odnosno oko

160.000,00 evra)

7. SAD

Protokol između

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Mini-

starstva odbrane

Sjedinjenih Ame-

ričkih Država

Generalštab Vojske

Srbije

Potpisano

17/21. marta 2014. godine

Rezervni delovi,

oprema i usluga obu-

ke za vozila točkaše

opšte namene visoke

mobilnosti

(HMMWV-HAMER)

162.978,00 američkih

dolara

8. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o

dona-ciji između

Mistarstva

odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane

Kraljevine

Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano

27. marta 2014. godine

Usluga za pohađanje

obuke za instruktore

za CCPN nivo, i to za

6 pripadnika Mini-

starstva odbrane i

Vojske Srbije

8.000 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 100

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

9. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o

donaciji između

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i

Ministarstva

odbrane

Kraljevine

Danske

Odeljenje za razvoj

psihološke delat-nosti

Sektora za ljudske

resurse,

drugi deo II faze

Projekta

Potpisano

27. marta 2014. godine

Informatička oprema i 1 (jedan) klima-uređaj namenjeni

opremanju i povezivanju psiho-loga zaposlenih u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije

internom računar-skom mrežom do 23.000 evra

10. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji između Mi-

nistarstva odbra-

ne Republike

Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Danske

(napomena: izme-

njena vrednost

donacije, videti

redni broj 17 ove

tabele)

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano

27. marta 2014. godine

Informatička oprema

za Sertifikaciono telo

Ministarstva odbrane

i Vojske Srbije radi

obezbeđivanja veće

pouzdanosti i raspo-

loživosti servisa koje

ono pruža

do 25.000 evra

11. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji između Mi-

nistarstva odbra-

ne Republike

Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Danske

(napomena: izme-

njen u delu

Priloga 1-Speci-

fikacija predmeta

donacije, videti

redni broj 18

ove tabele)

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano

27. marta 2014. godine

Informatička oprema

u cilju unapređenja

Glavnog Internet

centra Ministarstva

odbrane i Vojske

Srbije radi podizanja

bezbednosti informa-

cija, njihovog protoka,

čuvanja, prezento-

vanja, kao i zaštite

od sajber napada

do 35.000 evra

12.

UJEDINJENI

ARAPSKI

EMIRATI

Protokol između

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i General-

štaba Oružanih

snaga Ujedinjenih

Arapskih Emirata

o donaciji

Vojnobezbednosna

agencija

Potpisano

9. aprila 2014. godine

Računarska oprema i

sistem za simultano

prevođenje

do 52.000 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 101

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

13. SAD

Protokol o

donaciji između Mistarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedi-njenih Ameri-čkih Država

Baza „JUG“

Potpisano

14. maja 2014. godine

42 (četrdeset dve)

„HESCO“ barijere

do 33.000 dolara

14. SAD

Protokol o donaciji između Ministarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država

Generalštab Vojske

Srbije

Potpisano

14. maja 2014. godine

6 (šest) termovizij-

skih dvogleda, 6 (šest) termovizijskih dvo-gleda sa laserskim

daljinomerom i 350 (tristotine pedeset) radioloških indvi-dualnih senzora

814.567,00 dolara

15. SAD

Protokol o

donaciji između

Ministarstva

odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane

Sjedinjenih

Američkih

Država

Generalštab Vojske Srbije

Potpisano

22. maja 2014. godine

Licenca i program teh-ničke podrške za nado-gradnju, instalaciju i obuku na najnovijoj verziji softverskog

sistema nazvanog Inter-vidovski sistem za si-mulaciju sukoba na

taktičkom nivou (JCATS)

178.127,00 dolara

16. SAD

Protokol između Ministarstva od-brane Republike Srbije i Ministar-stva odbrane Sje-dinjenih Ameri-čkih Država o do-naciji Trenažnog sistema za obuku putem simulacija u oblasti medicine i traumatologije

Generalštab Vojske

Srbije, Baza „JUG“

Potpisano

24. juna 2014. godine

Trenažni sistem za obuku putem simu-

lacija u oblasti medi-cine i traumatologije čiji su sastavni deo opre-ma, rezervni delovi i

usluge

114.999,00 dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 102

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

17. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o

izmeni Protokola

o donaciji zmeđu

Ministarstva

odbrane Repub-

like Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano

5. juna 2014. godine

Informatička oprema

za Sertifikaciono telo

Ministarstva odbrane i

Vojske Srbije radi obez-

beđivanja veće pouzda-

nosti i raspoloživosti

servisa koje ono

pruža

do 26.000 evra

18. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o izmeni

Protokola o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva od-

brane Kraljevine

Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano

5. juna 2014. godine

Informatička oprema u

cilju unapređenja

Glavnog Internet

centra Ministarstva

odbrane i Vojske

Srbije radi podizanja

bezbednosti informa-

cija, njihovog protoka,

čuvanja, prezen-

tovanja, kao i zaštite

od sajber napada

do 35.000 evra

19.

KRALJEVINA

DANSKA

KRALJEVINA

NORVEŠKA

KRALJEVINA

ŠVEDSKA

Protokol o dona-

ciji između Mi-

nitarstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva od-

rane Kraljevine

Danske, Ministar-

stva odbrane Kra-

ljevine Norveške i

Ministarstva od-

brane Kraljevine

Švedske

Uprava za kadrove

Sektor za ljudske

resurse

Potpisano u Beogradu,

5. juna 2014. godine

Informatička oprema

za realizaciju Projekta

„Podrška elektron-

skom arhiviranju do-

sijea personalnih po-

dataka u Ministar-

stvu odbrane i Vojsci

Srbije i bivših

pripadnika JNA“

do 44.000,00 evra

20. UN WOMEN

Protokol o dona-

ciji između Mi-

nistarstva odbra-

ne Republike Sr-

bije i Agencije za

rodnu ravnoprav-

nost i osnaži-

vanje žena (UN

Women)

Uprava za strategijsko

planiranje

Potpisano u

Beograd/Istanbul,

10. jula 2014. godine

5 (pet) lap-top računara (20. aprila 2012. go-

dine su predati na korišćenje USP SPO

MO RS, a zaključenjem predmet-

nog protokola u trajno vlasništvo)

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 103

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

21.

NARODNA

REPUBLIKA

KINA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

nacionalne odbra-

ne Narodne Re-

publike Kine

Potpisano u Beogradu,

23. jula 2014. godine

Pomoć u otklanjanju posledica elementar-

nih nepogoda

do 3.000.000,00 juana (odnosno do 355.000,00 evra)

22. SAD

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva od-

brane Sjedinje-

nih Američkih

Država

Generalštab Vojske

Srbije, Baza „JUG“

Potpisano u Beogradu,

19. avgusta 2014. godine

Tehnička i informa-

tička oprema za podr-

šku i opremanje centra

za simulacije i usluga

stručne tehničke po-

moći Izvršnog biroa

programa za simu-

lacije, obuku i opre-

manje – PEO STRI

do 129.900,00 američkih

dolara

23. SAD

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Sjedinje-

nih Američkih

Država

Generalštab Vojske

Srbije, Baza „JUG“

Potpisano u Beogradu,

19. avgusta 2014. godine

Oprema za

višenamenski poligon

za obuku

819.800,00 ameri-

čkih dolara

24. SAD

Protokol između

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Mini-

starstva odbrane

Sjedinjenih Ame-

ričkih Država o

donaciji virtu-

elnog borbenog

sistema – Virtual

Battle Space 2 i

Virtual Battle

Space 2 Fires

Generalštab Vojske

Srbije, Baza „JUG“

Potpisano u Beogradu,

19. avgusta 2014. godine

Sistemi za simulacije

Virtual Battle Space 2

i Virtual Battle Space

2 Fires

379.000,00 američkih

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 104

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

25. RUSKA

FEDERACIJA

Ugovor o donaci-

ji između između

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Ruske

Federacije

Generalštab Vojske

Srbije

Komanda ViPVO

Potpisano u Beogradu,

30. avgusta 2014. godine

Pomoć u otklanjanju

posledica elementar-

nih nepogoda

1.116.305,00 rubalja

(23.000,00 evra)

26.

UJEDINJENO

KRALJEVSTVO

VELIKE

BRITANIJE

I SEVERNE

IRSKE

Memorandum o

aranžmanu za do-

naciju između

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Ujedi-

njenog Kraljev-

stva Velike Bri-

tanije i Severne

Irske

Uprava za logistiku (J-4)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano u Beogradu,

11. septembra 2014. godine

Pumpe za

ispumpavanje vode

do 122.000,00 funti

(odnosno 150.000,00

evra)

27. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano u Beogradu,

6. novembra 2014. godine

Projekat: Opremanje

multifunkcionalne

učionice i uspostav-

ljanje situacionog

centra za sajber od-

branu u Ministarstvu

odbrane i Vojsci

Srbije

29.997,00 evra

28. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano u Beogradu,

6. novembra 2014. godine

Projekat: Virtueli-

zacija servisa u

Glavnom internet

centru Ministarstva

odbrane i Vojske

Srbije – unapre-

đivanje pristupne

mreže

45.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 105

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

29. SAD

Protokol o dona-

ciji između između

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Sje-

dinjenih Ame-

ričkih Država

Centar za obuku

jedinica za multina-

cionalne operacije –

Baza „Jug“, GŠ VS

Potpisano u Beogradu,

13. novembra 2014. godine

Trenažne

stanice/simulatori za

obuku izvođenja

vojnih operacija

do 1.400.000

američkih dolara

30. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Minstarstva

odbrane Kralje-

vine Norveške

Vojna akademija

Potpisano u Beogradu,

18. novembra 2014. godine

Oprema, usluge i

stručno osposo-

bljavanje u vrednosti

do 400.000,00 evra

31. SJEDINJENE AMERIČKE

DRŽAVE

Aneks 3. uz Pro-

tokol o donaciji

između Ministar-

stva odbrane Re-

publike Srbije i

Ministarstva

odbrane SAD

VMA

Potpisano

u Beogradu,

1. decembra 2014. godine

Oprema i mate-

rijal za preven-

ciju HIV

100.532,00

američkih dolara

32. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o do-

naciji između

Ministarstva

odbrane Repu-

blike Srbije i

Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6) GŠ

VS

Potpisano

2. decembra 2014.

godine

Informatička

oprema za potre-

be održavanja

multinacionalne

logističke vežbe

„LOGEX“ u

organizaciji

Vojske Srbije

do 25.000,00 evra

33. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o do-

naciji između

Ministarstva

odbrane Repu-

blike Srbije i

Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Uprava za logistiku (J-

4) GŠ VS

Potpisano 11. decembra 2014.

godine

Nameštaj za opre-manje prostorija predviđenih za

smeštaj učesnika multinacionalne

vežbe „LOGEX“ u organizaciji Vojske

Srbije

30.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 106

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

34. RUSKA

FEDERACIJA

Ugovor između

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i

Ministarstva

odbrane Ruske

Federacije

Generalštab Vojske

Srbije

Potpisano u Pančevu,

11. decembra 2014.

godine

10 kompleta

padobrana

1.515.304,00

rubalja

35. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o dona-

ciji između Mi-

nistarstva odbra-

ne Republike

Srbije i

Ministarstva

odbra ne

Kraljevine

Norveške

CUK AVHO GŠ VS

Potpisano u Beogradu,

11. decembra 2014.

godine

Novčana sredstva za

nabavku medicinske

opreme, sanitetskog

materijala i lekova za

opremanje toksiko-

loške ambulante u

objektu RiH labora-

torije CUK ABHO

do 13.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 107

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Donacije Ministarstvu odbrane u 2015. godini

Tokom 2015. godine, Ministarstvo odbrane Republike Srbije zaključilo je sa stranim

partnerima 20 ugovora o donaciji. Ukupna vrednost je 467.200 evra, 5.750,906 dolara i

7.000.000 juana (980.000 evra)

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Norveške

Direkcija PELT

Uprave za kadrove Sektora za ljudske

resurse

Potpisan u Beogradu,

15. januara 2015. godine

21 (dvadeset jedan) polovni

računar

do 120.000,00 dinara

2. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske za

period od 2013.

do 2014. godine

Generalštab VS

Potpisan

16. februara 2015. godine

Sponzorisanje našeg predstavnika

u PSOTC

43.000 evra

3. OEBS

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i foruma za bez-

bednosnu saradnju

Centra za spre-

čavanje sukoba

OEBS

VFC UMVS SPO

Potpisan u Beogradu,

18. februara odnosno

24. februara 2015. godine

Informatička oprema (1 računar) u

vrednosti

oko 700 evra

4. SAD

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisan u Beogradu,

8. juna 2015. godine

19 vozila marke

HAMER (HMMWV

– višenamenska

vozila visoke

mobilnosti)

3.866.442 američka

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 108

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

5. SAD

Protokol o izme-ni i dopuni Proto-kola o donaciji između Mini-starstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane SAD, sa Amandmanom 1

Potpisan u Beogradu,

25. juna 2015. godine

6 (šest) termo-vizijskih dvogleda, 6 (šest) termovizijskih dvogleda sa laser-

skim daljinomerom i 350 (tristotinepe-deset) radioloških

indvidualnih senzora

586.123 američkа dolara

6. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Ugovor o izmeni i dopuni Ugovora o donaciji izme-đu Ministarstva odbrane Kralje-vine Norveške i Ministarstva od-brane Republike Srbije, potpisan u Beogradu, 13. marta 2014. godine

Potpisan u Beogradu,

10. jula 2015. godine

Novčana sredstva za nabavku nove medi-cinske opreme za nado-gradnju i kompletira-nje Lake poljske bolnice

Nivoa 2

1.350.000 norveških kruna

(oko 160.000 evra)

7. BRITANSKI

SAVET

Protokol o dona-ciji između Mini-starstva odbrane Republike Srbije i Britanskog Saveta (British Council) u Beogradu

SLjR

Potpisan u Beogradu,

29. jula 2015. godine

Tri interaktivne „pametne“ table sa

pratećim projektorima

1.200.000 dinara

8.

MEĐUNARODNI

SAVET ZA

VOJNE

SPORTOVE

Protokol o dona-ciji između Mini- starstva odbrane Republike Srbije i Međunarodnog saveta za vojne sportove

Vojna akademija SLjR,

Potpisan u Beogradu,

14. avgusta 2015. godine

Finansijska sredstva za potrebe organi-zacije i realizacije „Sedmog CISM

fudbalskog kupa“,

10.000 evra

9. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-ciji između Mini- starstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva od-brane Kraljevine Danske

Odeljenje za razvoj

psihološke delatnosti

Sektora za ljudske

resurse

III faza Projekta

Potpisan

1. septembra 2015. godine

Informatičko-tehnička oprema namenjena

opremanju psihologa koji rade u okviru

organizacionih je-dinica Ministarstva

odbrane i formiranju psihološkog test-

centra za selekciju letačkog osoblja

29.500 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 109

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

10. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-ciji između Mini- starstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva od-brane Kraljevine Danske

Generalštab VS ( J-6)

Potpisan

2. septembra 2015. godine

Usluge za potrebe po-hađanja kurseva i

sertifikovanje instru-ktora za izvođenje

obuka CCNA, CCNAS i CCNP

nivo, kao i oprema za CISCO laboratoriju

33.000 evra

11. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-ciji između Mini- starstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane Kralje-vine Danske

Generalštab VS ( J-6)

Potpisan

2. septembra 2015. godine

Informatička oprema u skladu sa Proje-

ktom „Virtuelizacija servisa u Glavnom

Internet Centru MO i VS – Implementacija funkcije centralizo-

vanog nadzora i distri-butivnog upravljanja pristupnom mrežom (VDSL+Wireless)

30.000 evra

12. SAD

Protokol o izme-ni i dopuni Pro-tokola o donaciji između Minista-rstva odbrane Re-publike Srbije i Ministarstva od-brane SAD o do-naciji Trenažnog sistema za obuku putem simulacija u oblasti medici-ne i traumatologije

Potpisan u Beogradu,

15. oktobra 2015. godine

Trenažni sistem za obuku putem simu-lacija u oblasti me-dicine i traumato-

logije čiji su sastavni deo oprema, rezervni

delovi i usluge

114.999 američkih dolara

13. SAD

Protokol o izme-ni i dopuni Proto-kola o donaciji između Ministar-stva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane SAD o donaciji sistema MILES IWS

Potpisan u Beogradu,

21. oktobra 2015.

godine

Integralni sistem za

simulaciju pogodaka

(MILES IWS)

1.186.341 američkih

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 110

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

14. REPUBLIKA

POLJSKA

Protokol između

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i ministra

nacionalne od-

brane Poljske o bes-

platnom ustupa-

nju odabranih

artikala vojne

imovine

Potpisan u Beogradu,

9. novembra 2015. godine

Odabrani artikli

vojne namene (će-

bad, jastučnice,

dušeci…)

110.000 evra

15. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Potpisan u Beogradu,

12. novembra 2015. godine

RViPVO

8.000 evra

16. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Ugovor o izmeni

Ugovora o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Norveške

Objekat RiH

laboratorija u CUK

ABHO

Potpisan u Beogradu,

12. novembra 2015. godine

Novčana sredstva za

nabavku medicinske

opreme i lekova za

opremanje toksiko-

loške ambulante

do 13.000 evra

17. SAD

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisan u Beogradu,

1. decembra 2015. godine

Dodatni kompleti

opreme za sistem

MILES IWS

375.322 američkа

dolara

18. SAD

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane SAD

(Aneks 4)

UVZ MO

Potpisan u Beogradu,

10. decembra 2015. godine

Program MO SAD

za sprečavanje HIV i

side (DHAPP)

100.000 američkih

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 111

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

19. NR KINA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva na-

cionalne odbrane

Narodne Repu-

blike Kine

Potpisan u Beogradu,

14. decembra 2015. godine

Besplatna vojna po-

moć (vanbrodski mo-

tor, gumeni čamac,

motorne sanke, preno-

sivi uređaj za otkri-

vanje eksplozivnih

sredstava)

do 7.000.000 juana

20. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o

donaciji između

Ministarstva

odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane

Kraljevine

Danske

Potpisan u Beogradu,

31. decembra 2015. godine

Računarska oprema,

savremeni psihološki

merni instrumenti i

softver za postojeće

merne instrumente za

psihlošku procenu

do 30.000 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 112

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Pregled realizovanih donacije Ministarstvu odbrane u 2016. godini

Tokom 2016. godine, Ministarstvo odbrane Republike Srbije zaključilo je sa stranim

partnerima 14 ugovora o donaciji. Ukupna vrednost donacija je 143.848 evra,

271.945američkih dolara i 30.000.000 juana.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. ITALIJA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

kompanije

„Cristanini“,

Republika Italija

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

25. februara 2016.

godine

Pribor za dekonta-

minaciju osetljive

opreme SX-34, koja

se koristi kao kabi-

netsko sredstvo za

obuku i prikaze

do 42.000 evra

2. BRITISH

COUNCIL

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

Britanskog Saveta

(British Council)

u Beogradu

SLjR – VA

Potpisan u Beogradu,

31. marta 2016.

godine

6 (šest) interaktivnih

„pametnih“ tabli sa

pratećim projekto-

rima za realizaciju

„POGRAMA PELT“

do 2.500.000,00

dinara

3. CRNA GORA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

MO Crne Gore

UTSV– Vojni muzej

Potpisan u Beogradu,

1. april 2016. godine

Podmornica –

muzejski eksponat

4. SAD

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

MO SAD

Uprava

za vojno zdravstvo

Sanitetski materijal

132.139 američkih

dolara

5. REPUBLIKA

FRANCUSKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

firme Les Labo-

ratories Servier iz

Francuske

UVZ – Centralna

apoteka

Lekovi

1.700.000 dinara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 113

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

6. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Ugovor o dopuni

Ugovora o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Norveške

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

13. maja 2016. godine

Novčana sredstva za

nabavku medicinske

opreme i lekova za

opremanje toksiko-

loške ambulante

do 13.000 evra

7. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva od-

brane Kraljevine

Danske

GŠ VS (J-6)

Potpisan u Beogradu,

27/28. juna 2016.

godine

IT oprema za Glavni

internet centar MO i

VS

do 28.000 evra

8. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Mi-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

SLjR – Odeljenje za

razvoj psihološke

delatnosti

Potpisan u Beogradu,

27/28. juna 2016.

godine

Informatička i

didaktička oprema

do 7.860 evra

9. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-ciji

između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva od-

brane Kraljevine

Danske

VMI RViPVO

Potpisan u Beogradu,

27/28. juna 2016.

godine

Softverski i hardver-

ski paket za ispiti-

vanje sposobnosti

letača

do 14.000 evra

10. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

VMA

Potpisan u Beogradu,

27/28. juna 2016.

godine

Informatička i

kancelarijska oprema

namenjena Kabinetu

za psihijatriju VMA

do 8.500 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 114

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

11. NR KINA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane NR Kine

Potpisan u Pekingu,

21. juna 2016. godine

do 30.000.000,00

juana

12. BRITISH

COUNCIL

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

Britanskog Saveta

(British Council) u

Beogradu

Potpisan u Beogradu,

14. jula 2016. godine

Informatička i druga

oprema za realizaciju

„POGRAMA PELT“

do 2.300.000,00

dinara

13. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

2. septembra 2016.

godine

Informatička i druga

oprema za realizaciju

projekta

„Virtuelizacija servi-

sa u Glavnom

internom centru MO

I VS”

do 29.988

evra

14, SAD

Amandman 6 na

LOA SAD IMET

školovanje

Potpisan u Beogradu,

12.oktobra 2016.

godine

(Premamena sredstva

koja smo već dali, a

sada ih koristimo za

zdravstveno

osiguranje naših pri-

padnika tokom

realizacije kurseva)

7.325 američkih

dolara

15. SAD

Aneks 5. uz Pro-

tokol o donaciji

između MO RS - i

Ambasade SAD u

Beogradu -

Kancelarije za

vojnu saradnju

SAD

Potpisan u Beogradu,

1. decembra 2016.

godine

Sredstva za spreča-

vanje širenja virusa

HIV

79.620 američkih

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 115

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

16. REPUBLIKA

FRANCUSKA

Protokol o dona-

ciji između Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva odbr-

ane Republike

Francuske

Vojna akademija

Potpisan u Beogradu,

12. novembra 2016.

godine

Udžbenici i CD-i

516 evra

Pregled realizovanih donacija

u 2017. godini

Od početka 2017. godine između Ministarstva odbrane Republike Srbije i stranih

partnera zaključeno je 24 ugovora o donacijama, ukupne vrednosti od 5.085.015

američkih dolara, 146.000 evra.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Trening centar

sanitetske službe

VMA

Potpisan u Beogradu,

25. januara 2017.

godine

Artikli sanitetskog

snabdevanja (sanitetski

materijal) i oprema za

tim za medicinsku

evakuaciju vazdušnog

prostora

219.639

američkih dolara

2. OEBS

Ugovor o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i OEBS-a

VfC UMVS

Potpisan u Beograda,

10. januara 2017.

godine

Softver

(uzbunjivanje putem

sma)

3.500 evra

3. OEBS

Ugovor o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i OEBS-a

VA SLJR

Potpisan u Beograda,

11. i 17. januara 2017.

godine

Kurs za parlamentarce

Oko 1.500.000,00

dinara

4. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

22. marta 2017.

godine

Oprema u okviru

programa

humanitarnog

razminiranja

266.500

američkih dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 116

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

5. KRALJEVINA

DANSKA

Prva izmena i

dopuna Protokol o

donaciji između

Ministarstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske od 29. juna

2016. godine

VMA

Potpisan u Beogradu,

16. maja 2017.

godine

Informatička i

kancelariska oprema,

kao i softvert „ Dr

Speech Software

Package” za akustičnu

analizu

do 8.500.00 evra

(bez PDV)

6. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

18. maja 2017.

godine

J-6

Informatička oprema

do 30.000,00 evra

(bez PDV)

7. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

GŠ VS

Potpisala naša strana

Usluge obuke u okviru

Fonda Globalna

Inicijativa za MnOp

149.900

američkih dolara

8. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije I Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

SLJR

PELT

Potpisan u Beogradu,

18. maja 2017.

godine

Oprema za PELT

Centar

do 11.000,00 evra

(bez PDV)

9. SAD

Protikol o izmeni i

dopuni Protokola

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD o

donaciji virtuelnog

borbenog sistema –

Virtual Battle Space

2 i Virtual Battle

Space 2 Fires, 19.

avgust 2014.godine

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

23. juna 2017.

godine

Sistem za simulacije

Virtual Battle Space 2 i

Virtual Battle Space 2

Fires

399.294,00

američkih dolara

10. OEBS

Amandman između

Ministarstva odbrane

Republike Srbije i

OEBS-a o

sprovođenju kursa o

pitanjima bezbednosti

i odbrane za

parlamentarce

Potpisan u Beogradu,

10. maja i 12. juna

2017.

godine

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 117

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

11. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisan u Beogradu,

12. jula 2017.

godine

Stimulator za obuku

pojedinaca i odeljenja

u gađanju

399.047,00 +

698.599,00

američkih dolara

12. ČEŠKA

Memorandum o

razumevanju između

Ministarstva odbrane

Republike Srbje i

Ministarstva odbrane

Češke razvojne

agencije

Centar za mirovne

operacije

Potpisan u Beogradu

25. jula 2017.

godine

Tehnička oprema

30.000,00 evra

13. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisan u Bad

Susendorfu

18. jula

i u Beogradu

28. jula 2017.

godine

GŠ VS

1 padobran

do 7.500

američkih dolara

14. UAE Protokol o donciji

između MO RS i Abu

Dabi sportskog saveta

Potpisano u

Beogradu,

27. septembra 2017.

godine

GŠ, 15 konja,

60.000,00 dolara

15. AUSTRIJA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i saveznog

ministra za odbranu i

sport Austrije

Potpisano u Beču,

6. oktobra 2017.

godine

GŠ, dvogledi,

55.000,00 evra

16. SAD S4-B-UEB-M2

(poslato u MO)

5. septembra 2017.

godine

Modifikacija uz

LOA S4-B-UEB

(samo da se

priključi)

17. SAD Q4-B-UEB-M1

(poslato u MO)

28. avgusta 2017.

godine

Modifikacija uz

LOA Q4-B-UEB

(samo da se

priključi)

18. SAD S4-B-UFC-M2

(poslato u MO)

12. oktobra 2017.

godine

Modifikacija uz

LOA S4-B-UFC

19. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

5. oktobra 2017.

godine

GŠ, mašine za

inženjerce,

1.690.000,00

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 118

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

20. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

14. novembra 2017.

godine

amandman na S4-B-

UZV

172.597,00 dolara

21. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

14. novembra 2017.

godine

amandman naS4-B-

VAG , transfer

opreme,

22. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

21. novembra 2017.

godine

obuka, rezervni

delovi i transport

inžinjerijskih mašina,

521.490,00 dolara

23. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

21. novembra 2017.

godine

transport opreme za

obuku,

27.000,00 dolara

24. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

1. decembra 2017.

godine

sredstva za borbu

protiv AIDS,

74.000,00 dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 119

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Pregled realizovanih donacija

u 2018. godini U toku 2018. godine između Ministarstva odbrane i stranih partnera zaključeno je 15

ugovora o donacijama, ukupna vrednost od 3.288.765 dmeričkih dolara i 125.900 evra.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

18. januara 2018.

godine

Ciad Course

43.627,00 dolara

(obuka za uništavanje

improvizovanih

naprava, saglasno

Q4-B-OAA)

2. VELIKA

BRITANIJA

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ambasade

Vvelike Britanije u

Beogradu

Potpisano

u Beogradu,

23. matra 2018.

godine

Oprema (SLJR i GŠ)

za učenje engleskog

jezika, do

17.000,00 evra

3. REPUBLIKA

ČEŠKA

Memorandum o

razumevanju između

Ministarstva odbrane

Republike Srbije i

Razvojne agencije

Republike Češke u

vezi sa projektom

''Razvoj nacionalnih

kapaciteta RS za

civilni doprinos

operacijama podrške

mira i menadžmenta

civilnih kriza''

(Izmena br.1)

Potpisano

u Beogradu,

9. marta i 29. maja

2018. godine

4. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

(amandman Q4-B-

UEB-A02)

Potpisano

u Beogradu,

12. juna 2018.

godine

Oprema za

višenamenski poligon

za obuku, baza Jug

804.042,00 dolara

5. SAD

Protokol o donaciji

između Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

(amandman 2 GPOI

S4-B-UFC MPTR)

Potpisano

u Beogradu,

12. juna 2018.

godine

oprema, Centar za

obuku jedinica za

multinacionalne

operacije

1.182.530,00 dolara

6. SAD

Protokol o donaciji

između MO RS I MO

SAD (amandman S4-

B-UEB-A04)

Potpisano

u Beogradu,

12.juna 2018.

godine

Oprema, baza Jug

383.848,00 dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 120

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Redni

broj DRŽAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

7. SAD

Protokol o donaciji

između MO RS I MO

SAD

(LOA RB –B -WAT)

Potpisano

u Beogradu,

11. i 28.oktobra 2018.

godine

Za J-7, vrednost

95.051,00 dolara

(JCATS)

8. DELEGACIJA

EU

Protokol o donaciji

između MO RS i

Delegacije EU u

Republici Srbiji

Potpisano

u Beogradu,

25.oktobra 2018.

godine

Za J-6

Centrala

8000 evra

9. FRANCUSKA,

Džek Vukasović

Protokol o donaciji

između MO RS i

Vojnog muzeja

Potpisan u Parizu 7.

oktobra 2018. gidine

i u Beogradu

8. novembra 2018.

godine

Odlikovana

900 evra

10. SAD Protokol o donaciji

LoA, RB-B-WAS

Potpisano

u Beogradu,

20.novembra 2018.

godine

Oprema za HAMER

236.068,00 dolara

11. DŽEFERSON

INSTITUT Protokol o donaciji

Potpisano

u Beogradu,

novembar

UO

Oprema za učenje na

daljini

5.000,00 dolara

12. SAD

Aneks 7. Protokol o

donaciji između MO

RS I MO SAD

Potpisano

u Beogradu,

30.novembra 2018.

godine

Uprava za vojno

zdravstvo

Prevencija HIV

50366,00 dolara

13. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između MO RS i MO

KN

Potpisano

u Beogradu,

18 .decembra 2018.

godine

Šatori za poljsku

bolnicu

500.000,00 norveških

kruna

(oko 50.000 evra)

14. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o donaciji

između MO RS i MO

KN

Potpisano

u Beogradu,

18. decembra 2018.

godine

Medicinska oprema za

bolnicu500.000,00

norveških kruna

(oko 50.000 evra

15. SAD

Protokol o izmeni i

dopuni Protokola o

donaciji između MO

RS I MO SAD

Potpisano

u Beogradu,

19. decembra 2018.

godine

Rezervni delovi, obuka

i transpotr inženjerskih

mašina (za Q5-B-

URP)488.233,oo

dolara

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 121

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

XV. ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA

Nosači informacija u Ministarstvu odbrane su papirna dokumentacija, elektronska baza po-

dataka, mikrofilmovana dokumenta, čvrsti diskovi računara, kompakt-diskovi, diskete i

video i fono trake.

Papirna dokumentacija

Papirna dokumentacija nastala u radu organizacionih jedinica Ministarstva odbrane je

raznorodna, nalazi se na različitim mestima i čuva se na različite načine, zavisno od njene

vrste i stepena tajnosti (posebno obezbeđene prostorije, metalne kase, vitrine, police s

knjigama, radni stolovi i sl.).

Papirnu dokumentaciju možemo podeliti u dve grupe: dokumentacija koja se odnosi na pred-

mete u radu i dokumentacija koja se odnosi na rešene predmete. Papirna dokumentacija

koja se odnosi na predmete u radu nalazi se i čuva kod referenata zaduženih za te pred-

mete u kasama i ormanima koji se nalaze u kancelarijama. Originalna papirna dokumen-

tacija koja se odnosi na rešene predmete nalazi se u kancelarijama za opšte poslove u

organizacionim jedinica Ministarstva odbrane i čuva se u posebnim prostorijama ili me-

talnim kasama koje su zaključane, a pristup je dozvoljen samo licima određenim za rad u

kancelarijama opštih poslova.

O čuvanju originalne papirne dokumentacije staraju se kancelarije za opšte poslove orga-

nizacionih jedinicama Ministarstva odbrane do predaje Vojnom arhivu, a nakon predaje

Vojnom arhivu u skladu sa Pravilom službene prepiske u Vojsci Srbije („Službeni vojni

list“, broj 23/09) i Listom kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja u Voj-

sci Srbije („Službeni vojni list“, broj 23/09) kojim su posebno utvrđeni nazivi regi-

straturskog materijala upisanog po funkcijama sistema odbrane sa rokovima čuvanja.

Finansijska dokumenta o plaćanju za potrebe Ministarstva odbrane i platni spiskovi za

profesionalne pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u Ministarstvu odbrane nalaze se kod

ovlašćenih lica za vođenje finansijskih poslova u organizacionim jedinica Ministarstva

odbrane i čuvaju se u metalnim kasama i u Računovodstvenom centru Ministarstva

odbrane (u elektronskom obliku).

Papirna dokumentacija – dosijei personalnih podataka profesionalnih pripadnika Vojske

Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane nalazi se kod ovlašćenih lica za personalne

poslove u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije i

čuva se u metalnim kasama (koje se zaključavaju) i u organizacionoj jedinici Sektora za

ljudske resurse nadležnoj za kadrove (u elektronskom obliku).

Papirna dokumentacija koja je nasleđena od Personalne uprave SSNO i generalštabova

vojski bivših država SFRJ, SRJ i SCG i mikrofilmovana dokumentacija čuva se u orga-

nizacionoj jedinici Sektora za ljudske resurse nadležnoj za kadrove. Papirna dokumen-

tacija je smeštena u zasebne prostorije i čuva se uz posebno obezbeđenje (zaključavanje i

pečaćenje) i obezbeđenje pristupa samo ovlašćenim licima za rad sa dokumentacijom.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 122

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Papirna dokumentacija je uložena u PVC folije i smeštena je u odgovarajuće kutije na

policama, a mikrofilmovana personalna dokumentacija je uložena u odgovarajuće fioke me-

talnih ormara.

Posebna zaštita primenjuje se na papirne dokumente koji nastanu u radu organizacione

jedinice Sektora za politiku odbrane nadležne za strategijsko planiranje po prijavama po-

verljivih inovacija, a odnose se na poverljive pronalaske značajne za odbranu, postupak

ispitivanja poverljive prijave patenta i malog patenta, i smatra se tajnim podacima zna-

čajnim za odbranu. Mere zaštite koje se primenjuju na ovu dokumentaciju obuhvataju

preduzimanje mera i aktivnosti radi sprečavanja neovlašćenog pristupa podacima i doku-

mentaciji, kao i obezbeđivanje od fizičkog oštećenja ili uništenja. Sva dokumentacija

koja se odnosi na poverljivi pronalazak zaštićen patentom čuva se u skladu sa Zakonom o

odbrani, Uredbom o načinu postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za

odbranu („Službeni glasnik RS“, broj 110/08) i propisima o zaštiti tajnosti podataka

značajnih za odbranu. Postupanje, evidentiranje i čuvanje dokumentacije koja se odnosi

na poverljive pronalaske značajne za odbranu vrši se uz primenu posebnih mera zaštite u

skladu sa određenim stepenom tajnosti podataka. Pristup dokumentaciji koja se odnosi na

poverljive pronalaske mogu imati lica koja neposredno rade na poslovima zaštite po-

verljivih pronalazaka značajnih za odbranu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Doku-

mentacija se čuva u posebnim fasciklama u metalnim ormarima u posebnoj kancelariji

koja se zaključava kada u njoj nema zaposlenih koji neposredno rade na poslovima

zaštite poverljivih pronalazaka i tehničkih unapređenja značajnih za odbranu.

Registraturski materijal sistema odbrane vezan za poverljive pronalaske čuva se u skladu

sa rokovima utvrđenim Pravilom službene prepiske u Vojsci Srbije.

Registar prijava poverljivih pronalazaka, Registar poverljivih patenata, Registar predloga

tehničkih unapređenja i Registar prihvaćenih tehničkih unapređenja čuvaju se u prostoriji

u kojoj se nalaze, a koja se zaključava posle radnog vremena, kao i u radno vreme kada u

njoj nema zaposlenih koji neposredno rade na sprovođenju postupka zaštite poverljivih pro-

nalazaka i tehničkih unapređenja značajnih za odbranu. Osim lica koja neposredno rade na

poslovima inventivne delatnosti za sprovođenje postupka zaštite poverljivih inovacija,

pristup registrima mogu imati samo lica kojima to odobri nadležni rukovodilac.

Registar istraživača i pripravnika u vojnim naučnim ustanovama, vojnim istraživačko-razvo-

jnim jedinicama i visokim vojnim školama koji se vodi u organizacionoj jedinici Sektora

za politiku odbrane nadležnoj za strategijsko planiranje i podaci potrebni za upis i vo-

đenje registra čuvaju se u posebnim fasciklama u metalnim ormarima u posebnoj prostoriji.

Prostorija u kojoj se nalazi registar zaključava se posle radnog vremena i u radno vreme

kada u njoj nema zaposlenih. Registar vode lica neposredno ovlašćena za vođenje registra u

Upravi za strategijsko planiranje.

Elektronske baze podataka

Dokumenta koja se koriste u svakodnevnom radu Ministarstva odbrane kreiraju se na

radnim stanicama zaposlenih, a u skladu sa njihovim zaduženjima i opisom posla koji

obavljaju, s ciljem da se podigne nivo sigurnosti podataka koji se nalaze na radnim

stanicama, koristi se antivirus program koji se ažurira dnevno

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 123

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Radne stanice su članice Windows domain okruženja i za pristup i rad neophodna je

identifikacija odgovarajućim korisničkim imenom i lozinkom. Takođe, u skladu sa sigur-

nosnim merama korisnici su ograničeni u okvirima svojih ovlašćenja u radu.

Podaci uskladišteni na serverima su: podaci o zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Voj-

sci Srbije, podaci o izdatim vojnim legitimacijama i elektronskim karticama, Baza po-

dataka o rešavanju stambenih pitanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije „Informacioni

sistem Stambeno“, Baza podataka „Evidencija o poginulim, nestalim, ranjenim, zaro-

bljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga nekadašnje SFRJ za period od 1991. do

19. 05. 1992. godine“, Baza podataka „Evidencija o nestalim i poginulim pripadnicima

Vojske Jugoslavije na Kosovu i Metohiji u 1998 –1999. godini“ i Baza podataka o

korisnicima podrške u promeni karijere pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

(Informacioni sistem PRIZMA).

Podaci o zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije prikupljaju se i objedinjuju

jednom mesečno; čuvaju se na dva servera (radnom serveru i serveru rezervnih kopija,

kao i na jednom prenosivom disku velikog kapaciteta); na serveru rezervnih kopija i

prenosivom disku čuvaju se svi mesečni preseci od uspostavljanja Kadrovskog infor-

macionog sistema. Prenosivi disk čuva se u metalnoj kasi u server sali. Fizički pristup

podacima odnosno server sali dozvoljen je samo administratorima sistema (dva lica).

Podaci o izdatim vojnim legitimacijama i elektronskim karticama čuvaju se nakon obrade

u arhivi do uništenja. Svi zahtevi pretvaraju se u elektronski oblik (skeniraju) i čuvaju u

Registru izdatih vojnih legitimacija (Registar je sastavni deo Sertifikacionog tela Vojske

Srbije), koji je elektronska baza podataka fizički postavljena u Centru za primenjenu

matematiku i elektroniku Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba

Vojske Srbije. Fizički pristup podacima dozvoljen je samo licima određenim za rad na

obradi zahteva za vojne legitimacije i elektronske kartice.

Sve baze podataka u elektronskom obliku čuvaju se na dva servera: glavnom serveru i

serveru rezervnih kopija. Server rezervnih kopija čuva se u metalnoj kasi u server sali.

Fizički pristup podacima odnosno server sali dozvoljen je samo administratorima sistema.

Nivo sigurnosti računarske mreže i mrežnog okruženja i podataka koji se nalaze na

serveru zaštićeni su od virusa antivirus programom koji se ažurira dnevno.

Kompakt-diskovi

Ministarstvo odbrane poseduje čvrste diskove dobijene od drugih i oni se čuvaju kod

zaposlenih kojima najviše koristi u radu sadržaj tih diskova.

USB uređaji

Ministarstvo odbrane poseduje USB uređaje za prenos podataka. Na USB uređajima

podaci se ne čuvaju trajno već privremeno radi prenosa sa jednog na drugi računar, kada

je to potrebno. Podaci snimljeni na USB nisu poverljivi i nemaju tretman posebne zaštite.

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 124

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

XVI. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA U POSEDU

Ministarstvo odbrane, u skladu sa svojim delokrugom, raspolaže informacijama koje su

nastale u radu ili u vezi sa radom svih organizacionih jedinica Ministarstva odbrane, kao i

informacijama o zaposlenima i načinu trošenja budžetskih sredstava.

Informacije u posedu Ministarstva odbrane su:

1) nacrti zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije;

2) nacrti strategijskih i i planskih dokumenata;

3) nacrti zaključenih međunarodnih ugovora iz oblasti odbrane i vojne saradnje;

4) predlozi podzakonskih propisa i drugih akata iz nadležnosti predsednika Republike,

Vlade i ministra odbrane;

5) platforme za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti

odbrane i vojne saradnje i njihovo izvršavanje;

6) ugovori iz oblasti vojnog školstva i obuke za odbranu zemlje sa nadležnim mini-

starstvima drugih država;

7) akta u vezi sa planiranjem i ostvarivanjem međunarodne saradnje iz oblasti odbrane

i vojne saradnje;

8) akta u vezi sa planiranjem, pripremanjem i kontrolom mobilizacije građana, državnih

organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih

društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka

u ratnom i vanrednom stanju;

9) akta i planska dokumenta kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih

organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i za upotrebu Vojske

Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju;

10) akta u vezi sa izvršavanjem vojne, radne i materijalne obaveze;

11) akta u vezi sa upućivanjem profesionalnih vojnih lica u multinacionalne operacije;

12) akta planiranja i organizovanja civilno-vojnih odnosa u oblasti odbrane;

13) akta u oblasti metrološke, informativne, kulturne, muzejske, arhivske i verske

delatnosti;

14) akta u vezi sa uređenjem i pripremom teritorije za potrebe odbrane;

15) akta u vezi sa istraživanjem, razvojem, proizvodnjom i prometom naoružanja i

vojne opreme;

16) akta u vezi sa opremanjem i naoružavanjem Vojske Srbije i drugih snaga odbrane,

javnim i poverljivim nabavkama i materijalnom obezbeđivanju Vojske Srbije;

17) akta u vezi sa školovanjem i usavršavanjem za rad na poslovima odbrane i bez-

bednosti zemlje i razvojem obrazovnog sistema za potrebe odbrane i Vojske Srbije;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 125

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

18) akta u oblasti naučnoistraživačke i inventivne delatnosti od značaja za odbranu;

19) geotopografski materijal za sistem odbrane;

20) akta o statusnim i drugim pitanjima pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih Ministar-

odbrane;

21) akta o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i akta o organizaciji

vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za

Ministarstvo odbrane;

22) akta o obrazovanju i ukidanju izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava;

23) akta finansijske službe u Ministarstvu odbrane, komandama, jedinicama i usta-

novama Vojske Srbije i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama koje su organi-

zaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;

24) akta u vezi sa planiranjem, organizovanjem, izvršenjem i kontrolom materijalnog

i finansijskog poslovanja;

25) akta u vezi sa planiranjem, organizovanjem, nadzorom i izgradnjom vojnih objekata,

kao i investicionim održavanjem objekata infrastrukture na korišćenju u Ministar-

stvu odbrane i Vojsci Srbije;

26) akta u vezi sa pribavljanjem, raspolaganjem, korišćenjem, upravljanjem i održa-

vanjem nepokretnih stvari za vojne potrebe, stambenih zgrada, stanova, garaža,

poslovnog prostora za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i objekata

za privremeni smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Mini-

starstvu odbrane;

27) akta u oblasti sprovođenja i kontrole bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne

sredine, zaštite od požara i eksplozije i zaštite životinja;

28) akta u oblasti saradnje sa ostalim ministarstvima i drugim organima državne

uprave, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samoupave u

pripremanju i sprovođenju planova odbrane i izvršavanju zadataka u odbrani;

29) informacije – podaci nastali kao rezultat operativnog rada ovlašćenih službenih

lica Vojnobezbednosne agencije;

30) informacije o stanju, pojavama i problemima iz nadležnosti Vojnoezbednosne agencije;

31) procene iz nadležnosti Vojnobezbednosne agencije;

32) izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije Odboru za odbranu i bezbednost

Narodne skupštine Republike Srbije, u skladu sa članom 18. stav 1. Zakona o

osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije (,,Službeni glasnik

PC“, br. 116/07 i 72/12);

33) podaci iz oblasti saradnje Vojnobezbednosne agencije sa obaveštajno-bezbednosnim

službama drugih zemalja i međunarodnih organizacija;

34) zapisnici o izvršenoj inspekciji;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 126

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

35) statusna dokumenta pripadnika Inspektorata odbrane iz nadležnosti direktora

Inspektorata odbrane;

36) rešenja o utvrđivanju prava iz radnog odnosa zaposlenih;

37) dokumenta o izvršenim plaćanjima.

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 127

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

XVII. PODACI OVRSTAMA INFORMACIJA KOJIMA MINISTARSTVO

ODBRANE OMOGUĆAVA PRISTUP

Ministarstvo odbrane omogućiće pristup informacijama kojima raspolaže, a koje su nastale

u radu ili u vezi sa radom. Ministarstvo odbrane tražiocu informacije staviće na uvid

dokument koji sadrži traženu informaciju ili izdati kopiju dokumenta u skladu sa odredbama

Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, osim u slučajevima iz

čl. 9. i 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kojima je

propisano:

„Član 9.

Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od

javnog značaja, ako bi time:

1) ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica;

2) ugrozio, omeo ili otežao sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje

za krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka,

izvršenje presude ili sprovođenje kazne, ili koji drugi pravno uređeni

postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje;

3) ozbiljno ugrozio odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost ili međunarodne

odnose;

4) bitno umanjio sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji ili

bitno otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;

5) učinio dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim

aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, po-

slovna ili druga tajna, odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica,

a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po

interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.

Član 14.

Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od jav-

nog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili drugo pravo lica

na koje se tražena informacija lično odnosi, osim:

1) ako je lice na to pristalo;

2) ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, a naročito ako se radi

o nosiocu državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju

koju to lice vrši;

3) ako se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim životom,

dalo povoda za traženje informacije.“

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 128

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

XVIII. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA

ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pismeni zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale

u vezi sa radom Ministarstva odbrane i koje se nalaze na nekom dokumentu koji je u

posedu Ministarstva odbrane može se podneti ovlašćenom licu Ministarstva odbrane na

sledeći način:

1) u pismenoj formi na adresu: Ministarstvo odbrane Sekretarijat Ministarstva

odbrane – Pravna uprava, Birčaninova 5, 11000 Beograd;

2) elektronskom poštom, na adresu e-mail.pravna.uprava @ mod.gov.rs;

3) na portalu eUprave Republike Srbije

(https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=1747&title=Zahte

v-za-pristup-informaciji-od-javnog-zna%C4%8Daja)

4) usmeno, na zapisnik u prostorijama Pravne uprave Sekretarijata Ministarstva

odbrane, Beograd, Birčaninova 5, radnim danima između 10.00 i 13.00 časova;

5) faksom: 011/3000-202.

1. Sadržina prava na pristup informacijama od javnog značaja

U skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

(„Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 – dr. zakon i 36/10) javnost ima pravo

na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže organ vlasti, radi ostva-

rivanja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarivanja slobodnog demokratskog poretka i

otvorenog društva.

U smislu ovog zakona, informacija od javnog značaja jeste svaka informacija kojom

raspolaže organ javne vlasti i koja je nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti

sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdani

interes da zna.

Odredbom člana 5. Zakona utvrđena je sadržina prava na pristup informacijama, iz koga

proizilazi da svako ima pravo na pristup informacijama. To znači da pravo na slo-

bodan pristup informacijama, bez ograničenja, ima svako lice (fizičko ili pravno, domaće

ili strano) i organ vlasti je u obavezi da informaciju od javnog značaja učini dostupnom,

tako što će tražiocima informacija omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od

javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se na zahtev kopija

dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.

Prema odredbi člana 6. Zakona, prava iz ovog zakona pripadaju svima pod jednakim

uslovima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, boravište odnosno sedište ili lično

svojstvo kao što je rasa, veroispovest, nacionalna i etnička pripadnost, pol i slično.

2. Podnošenje zahteva za pristup informacijama

Svako može podneti zahtev za pristup informacijama.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 129

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Zahtev za pristup informacijama mora da sadrži ime i prezime odnosno naziv podno-

sioca zahteva, adresu podnosioca zahteva i što precizniji opis informacije koja se traži

(a može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije).

U zahtevu podnosilac nije dužan da navede razloge za traženje informacije.

Ovlašćeno lice Ministarstva odbrane kome je zahtev dostavljen, pre postupanja po tom

zahtevu sprovodi sledeću proceduru:

1) preispituje valjanost zahteva i ako zahtev nije uredan, bez nadoknade, pruža

pravnu pouku tražiocu zahteva kako da otkloni nedostatke, odnosno dostavlja

tražiocu uputstvo o dopuni zahteva;

2) ako tražilac zahteva ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku

od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po

zahtevu ne može postupiti, ovlašćeno lice donosi zaključak kojim se zahtev

odbacuje kao neuredan; protiv ovog zaključka dozvoljena je posebna žalba

Povereniku za informacije od javnog značaja;

3) ako je zahtev uredan, zavisno od informacije koja se traži, bez odlaganja,

dostavlja ga nadležnoj unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane

i Vojske Srbije u čijem su delokrugu pitanja na koja se odnosi tražena infor-

macija odnosno koja vodi evidenciju i dokumentaciju čije se dostavljanje

traži i zahteva da se izjasni o: posedovanju tražene informacije, propisanim

ograničenjima ili zabrani u korišćenju tih informacija odnosno o službenoj

prostoriji u kojoj se može obezbediti uvid; načinu na koji tražilac informacija

može izvršiti uvid i radnom vremenu u kojem je moguće izvršiti uvid

odnosno dostavljanje fotokopije tog akta uz potvrdu njegove autentičnosti;

4) ovlašćeno lice koje je primilo zahtev, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15

dana od dana prijema obaveštava tražioca o posedovanju informacije stavlja

na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju odnosno izdaje ili upućuje

kopiju tog dokumenta; pored toga, ovlašćeno lice staviće tražiocu na uvid do-

kument koji sadrži traženu informaciju odnosno izdaće kopiju dokumenta i

obaveštenjem saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će informacija

biti stavljena na uvid odnosno iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta;

5) ako ovlašćeno lice nije u mogućnosti da u propisanom roku obavesti tražioca

o posedovanju informacije stavi na uvid dokument itd., dužan je da o tome odmah

obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od

dana prijema zahteva;

6) ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od

značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica odnosno za ugrožavanje ili

zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, u roku od 48 sati od prijema

zahteva obavestiće tražioca o posedovanju te informacije, omogućiće uvid

u dokument kod organizacione jedinice u kojoj je nastao taj dokument ili izdati

kopiju;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 130

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

7) lice koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži

traženu informaciju moći će to da učini uz pomoć pratioca;

8) posle uvida ovlašćeno lice organizacione jedinice koja raspolaže podatkom

sačinjava službenu belešku o izvršenom uvidu i dostavlja je ovlašćenom

licu Pravne uprave Sekretarijata Ministarstva odbrane, po čijem zahtevu je

postupalo;

9) ako u toku utvrđivanja činjeničnog stanja u postupku, nadležna organizaciona

jedinica u svom izjašnjenju po zahtevu ukaže da se tražena informacija ne

može ustupiti u celini ili delimično dužna je da ukaže i na propis koji to

ograničava; ovlašćeno lice posle dobijanja izjašnjenja po zahtevu i utvrđenog

činjeničnog stanja donosi rešenje o odbijanju zahteva u celini ili delimično,

to rešenje pismeno obrazlaže i upućuje tražioca na pravna sredstva koja može

izjaviti protiv takvog rešenja;

10) žalba na rešenje o odbijanju zahteva podnosi se Povereniku za informacije

od javnog značaja u propisanom roku;

11) kada po sprovedenoj proceduri ovlašćeno lice utvrdi da Ministarstvo

odbrane ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće

zahtev Povereniku za informacije od javnog značaja i obavestiće Poverenika

i tražioca o tome u čijem se posedu, po njegovom znanju, dokument nalazi.

U postupanju po zahtevu, ovlašćena lica primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti

upravni postupak, a koje se odnose na rešavanje prvostepenog organa.

3. Naplata troškova umnožavanja i upućivanja kopije dokumenta

U vezi sa ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama, za dostavljanje kopije

dokumenta moguće je naplatiti samo troškove umnožavanja i upućivanja kopije doku-

menta koji sadrži traženu informaciju.

Troškovi se mogu naplaćivati u skladu sa odredbama Uredbe o visini naknade nužnih

troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od jav-

nog značaja i Troškovnikom, koji je sastavni deo ove uredbe („Službeni glasnik RS“,

broj 8/06).

Na osnovu ovog propisa, troškovi koji se mogu naplatiti su:

1) kopija dokumenta po strani: na formatu A3 – 6 dinara i na formatu A4 – 3

dinara;

2) kopija dokumenta u elektronskom zapisu: na disketi – 20 dinara, na CD –

35 dinara i na DVD – 40 dinara;

3) kopija dokumenta na audio-kaseti – 150 dinara;

4) kopija dokumenta na audio-video kaseti – 300 dinara;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 131

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

5) pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog oblika u elektronski oblik – 30 dinara;

6) za upućivanje kopije dokumenta troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima

u JP „Pošta Srbije“.

Ukoliko visina nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalazi infor-

macija od javnog značaja prelazi iznos 500,00 dinara, tražilac informacije je dužan da pre

izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova prema

Troškovniku.

Organ vlasti (odnosno ovlašćeno lice Ministarstva odbrane) može odlučiti da tražioca

informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina nužnih troškova ne prelazi

iznos 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektron-

ske pošte ili telefaksa.

Napominjemo da Ministarstvo odbrane u dosadašnjoj praksi nije naplaćivalo ni troškove

umnožavanja niti troškove upućivanja traženih dokumenata.

4. Isključenje i ograničenje slobodnog pristupa

informacijama od javnog značaja

U Zakonu o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja (čl. 9, 13. i 14), na-

brojani su pretežniji interesi koji se mogu suprotstaviti interesu javnosti odnosno tražioca

da zna.

Pretežniji interesi su:

1) život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica (član 9. stav 1. tačka1);

2) sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje pretkri-

vičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne,

ili koji drugi pravno uređen postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje (član 9.

stav 1. tačka 2);

3) odbrana zemlje, nacionalna ili javna bezbednost ili međunarodni odnosi (član 9. stav 1.

tačka 3);

4) sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji ili bitno oteža ostvarenje

opravdanih ekonomskih interesa (član 9. stav 1. tačka 4);

5) službena, poslovna ili druga tajna, odnosno informacija koja je dostupna samo određe-

nom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posle-

dice po interese zaštićene Zakonom (član 9. stav 1. tačka 5);

6) sprečavanje zloupotrebe prava na pristup informacijama (član 13);

7) pravo na privatnost, na ugled i druga lica na koje se tražena informacija lično

odnosi (član 14).

Obrasci za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog zna-

čaja su:

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 132

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

1) Zahtev za pristup informacijama kada se informacija traži od Ministarstva odbrane

(Obrazac 1).

2) Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju i o izradi

kopije (Obrazac 2).

3) Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup

informaciji (Obrazac 3).

4) Žalba kada organ vlasti nije postupio/nije postupio u celosti/po zahtevu tražioca

informacije u zakonskom roku – ćutanje uprave (Obrazac 4).

nazad na sadržaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 133

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Obrazac 1

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ODBRANE

....................................................................... (naziv organizacione jedinice)

....................................................................... (adresa organizacione jedinice)

....................................................................... (sedište organizacione jedinice)

Broj .............................................................

Datum ..........................................................

Z A H T E V

za pristup informaciji od javnog značaja

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni

glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od navedenog organa zahtevam:*

□ obaveštenje da li poseduje traženu informaciju

□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju

□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju

□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju: **

□ poštom

□ elektronskom poštom

□ faksom

□ na drugi način***.............................................................................................................

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... ... (navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju

pronalaženje tražene informacije)

............................................................... (tražilac informacije/ime i prezime)

.............................................................. (adresa)

.............................................................. (drugi podaci za kontakt)

U.................................,

dana ................ 20...... godine

* U kućici krstićem označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite.

** U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata.

*** Kada zahtevate drugi način dostavljanja, obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 134

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Obrazac 2

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ODBRANE

....................................................................... (naziv organizacione jedinice)

....................................................................... (adresa organizacione jedinice)

....................................................................... (sedište organizacione jedinice)

Broj ..............................................................

Datum ........................................................

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja postupajući po

zahtevu

.........................................................................................................................................................

(ime i prezime podnosioca zahteva)

za uvid u dokument koji sadrži

.........................................................................................................................................................

(opis tražene informacije)

dostavljam:

O B A V E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID DOKUMENTA KOJI SADRŽI TRAŽENU

INFORMACIJU I O IZRADI KOPIJE

Postupajući po zahtevu broj .............. koji je podneo (....……………………………………………), ime i prezime tražioca informacije

u roku utvrđenom članom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,

obaveštavamo Vas da dana ..…………….., u vremenu ..…………., u prostorijama organa možete izvršiti

uvid u dokument u kome je sadržana tražena informacija koju ste naveli u zahtevu.

Tom prilikom, na Vaš zahtev biće Vam izdata i kopija dokumenta sa traženom informacijom.

Kopija strane A4 formata iznosi ……………….. dinara.

Ukupni troškovi izrade kopije traženog dokumenta iznose ..............……………….. dinara i uplaćuju se na

račun……………………………………..

Dostavljeno:

1. imenovanom

2. arhivi (M.P.)

………………………………………

(potpis ovlašćenog lica)

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 135

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Obrazac 3

ŽALBA PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI KOJOM JE

ODBIJEN ILI ODBAČEN ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

Povereniku za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti

Beograd, Nemanjina 22–26

Ž A L B A

....................................................................................................................... (ime, prezime odnosno naziv, adresa i sedište žalioca)

Protiv rešenja – zaključka Ministarstva odbrane

Broj ....................................... od ......................................

(navesti broj i datum donošenja rešenja – zaključka)

Rešenje – zaključak pobijam u celosti jer nije zasnovano na Zakonu o slobodnom pristupu

informacijama od javnog značaja.

Ministarstvo odbrane je suprotno zakonu, odbilo – odbacilo moj zahtev koji sam podneo/la –

uputio/la dana ................. godine i tako mi je uskratio – onemogućio ostvarivanje ustavnog i zakonskog

prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja koje sam tražio zahtevom.

Na osnovu iznetih razloga, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu, poništi odluku prvo-

stepenog organa i omogući mi pristup traženoj/im informaciji/ma.

Žalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrđenom u članu 22. stav 1. Zakona o

slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

......................................................................

(podnosilac žalbe/ime i prezime)

U ............................................,

....................................................................

dana .................................20........ godine (adresa )

................................................................... (drugi podaci za kontakt)

.....................................................................

(potpis)

Napomena:

1. U žalbi mora se navesti odluka koja se pobija (rešenje, zaključak, obaveštenje), naziv organa koji je odluku

doneo, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da žalilac navede u žalbi u kom pogledu je nezadovoljan odlukom, s tim

da žalbu ne mora posebno obrazložiti. Ako žalbu izjavljuje na ovom obrascu, dodatno obrazloženje može posebno

priložiti.

2. Uz žalbu obavezno priložiti kopiju podnetog zahteva i dokaz o njegovoj predaji – upućivanju organu, kao i kopiju

odluke organa koja se osporava žalbom.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 136

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put ažurirano 11. januara 2019.

Obrazac 4

ŽALBA KADA ORGAN VLASTI NIJE POSTUPIO/nije postupio u celosti/ PO ZAHTEVU

TRAŽIOCA INFORMACIJE U ZAKONSKOM ROKU (ĆUTANJE UPRAVE)

Povereniku za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti

Službi Poverenika

1100 Beograd, Svetozara Markovića 42

U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podnosim:

Ž A L B U

protiv

..............................................................................................................................................................

(navesti naziv organa)

zbog toga što organ vlasti:

nije postupio/nije postupio u celosti/nije postupio u zakonskom roku

(podvući zbog čega se izjavljuje žalba)

po mom zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji sam podneo tom organu

dana......................... godine, a kojim sam tražio da mi se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu

informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), omogući uvid

– kopija dokumenta koji sadrži informacije o/u vezi sa:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(navesti podatke o zahtevu i informaciji/ama)

Na osnovu iznetog, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu i omogući mi pristup traženoj/im

informaciji/ma.

Kao dokaz navoda žalbe, uz žalbu dostavljam kopiju zahteva sa dokazom o predaji organu vlasti.

......................................................................

(podnosilac žalbe/ime i prezime)

U ............................................,

.....................................................................

dana ..............................20......... godine (adresa)

.................................................................... (drugi podaci za kontakt)

....................................................................

(potpis)

Napomena: Uz žalbu, zbog ne postupanja po zahtevu u celosti, treba priložiti i dobijeni odgovor organa vlasti.