135
Informator o radu Ministarstva odbrane poslednji put aţurirano 7. juna 2018. REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANE SEKRETARIJAT INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA ODBRANE 2008 2018 ___________________ B e o g r a d

INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA ODBRANE · 2018-06-07 · Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 4 Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ODBRANE

SEKRETARIJAT

INFORMATOR

O RADU MINISTARSTVA ODBRANE

2008 – 2018

___________________

B e o g r a d

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 2

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

S A D R Ţ A J

I. OSNOVNI PODACI O MINISTARSTVU ODBRANE ................................................ 3

II. ORGANIZACIONA STRUKTURA MINISTARSTVA ODBRANE .......................... 5

1. Unutrašnja organizacija Ministarstva odbrane ........................................................... 5

2. Osnovne unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane ................................................. 12

3. Uţe unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane van sektora

i Sekretarijata Ministarstva odbrane ........................................................................ 23

4. Organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane ........................................................ 27

5. Univerzitet odbrane .................................................................................................. 31

III. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA U MINISTARSTVU ODBRANE .......................... 34

IV. PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA ............................................................. 36

V. SPISAK NAJĈEŠĆE TRAŢENIH INFORMACIJA

OD JAVNOG ZNAĈAJA ................................................................................................. 40

VI. OPIS NADLEŢNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA ............................................. 47

VII. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŢNOSTI,

OBAVEZA I OVLAŠĆENJA .......................................................................................... 50

VIII. NAVOĐENJE PROPISA ........................................................................................ 59

IX. USLUGE KOJE SE PRUŢAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA,

POSTUPAK PRUŢANJA USLUGA I PREGLED PODATAKA

O PRUŢENIM USLUGAMA ........................................................................................... 63

X. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA ................................................................ 73

XI. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA ...................................................................... 74

XII. PODACI O DRŢAVNOJ POMOĆI.......................................................................... 76

XIII. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA

I DRUGIM PRIMANJIMA .............................................................................................. 77

XIV. PODACI O SREDSTVIMA RADA ........................................................................ 78

XV. ĈUVANJE NOSAĈA INFORMACIJA ................................................................. 120

XVI. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA U POSEDU ........................................ 123

XVII. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA KOJIMA

MINISTARSTVO ODBRANE OMOGUĆAVA PRISTUP .......................................... 126

XVIII. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA

ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ................................................................................ 127

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 3

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA ODBRANE

Informator je izraĊen u skladu sa ĉlanom 39. Zakona o slobodnom pristupu informa-

cijama od javnog znaĉaja („Sluţbeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i

Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu drţavnog organa („Sluţbeni

glasnik RS“, broj 68/10), koje je stupilo na snagu 29. 09. 2010. godine.

Informator je objavljen 29. decembra 2010. godine na sajtu Ministarstva odbrane na Internet

adresi www.mod.gov.rs pod naslovom „Informator o radu Ministarstva odbrane“.

Za taĉnost podataka odgovorna je Ljiljana Santraĉ ovlašćeno lice iz Pravne uprave Sekretarijata

Ministarstva odbrane.

I. OSNOVNI PODACI O MINISTARSTVU ODBRANE

1. Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE

Adresa: Birĉaninova 5, 11000 Beograd

Matiĉni broj: 07093608

PIB: 102116082

e-mail: [email protected]

2. U skladu sa ĉlanom 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna-

ĉaja, ministar odbrane doneo je Odluku o odreĊivanju ovlašćenih lica za postupanje po zah-

tevima za slobodan pristup informacijama od javnog znaĉaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci

Srbije (akt Pravne uprave Sekretarijata Ministarstva odbrane, broj 743-2/17 од 16. oktobra

2017. godine).

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog

znaĉaja su:

1) Ljiljana Santraĉ, drţavni sluţbenik, dipl. pravnik iz Pravne uprave Sekretarijata Ministarstva

odbrane ovlašćena za koordinaciju i rešavanje po zahtevima iz nadleţnosti Kabineta ministra

odbrane, Sekretarijata Ministarstva odbrane i Sektora za finansije i kontroling;

2) Ţeljko Cekinović, major, dipl. pravnik ovlašćen za rešavanje po zahtevima za pristup

informacijama iz nadleţnosti Vojnobezbednosne agencije;

3) Aleksandar Hinić, vojni sluţbenik, dipl. pravnik ovlašćen za rešavanje po zahtevima za

pristup informacijama iz nadleţnosti Sektora za materijalne resurse i

Branka Dimitrijević, vojni sliţbenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima za

pristup informacijama iz nadleţnosti Sektora za materijalne resurse;

4) Marina Dunjić, vojni sluţbenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima za

pristup informacijama iz nadleţnosti Sektora za politiku odbrane;

5) Sanda Marjanović, vojni sluţbenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

za pristup informacijama iz nadleţnosti Sektora za ljudske resurse;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 4

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

6) Predrag Veljović, potpukovnik, dipl. pravnik ovlašćeno lice za rešavanje po zahtevima

za pristup informacijama iz nadleţnosti Generalštaba Vojske Srbije;

7) mr Mirjana Jovanović, vojni sluţbenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

za pristup informacijama iz nadleţnosti Vojnoobaveštajne agencije;

8) Dragan Horvat, potpukovnik, dipl. pravnik ovlašćeno lice za rešavanje po zahtevima za

pristup informacijama iz nadleţnosti Inspektorata odbrane;

9) Zoran Stojanov, vojni sluţbenik, dipl. pravnik ovlašćen za rešavanje po zahtevima za

pristup informacijama iz nadleţnosti Uprave za odnose sa javnošću;

10) Tatjana Kankaraš, vojni sluţbenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

za pristup informacijama iz nadleţnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

11) Ljiliana Vujnović, vojni sluţbenik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima

za pristup informacijama iz nadleţnosti Uprave za vojno zrdavstvo;

12) Slobodan Kisić, pukovnik, dipl. pravnik ovlašćena za rešavanje po zahtevima za pristup

informacijama iz nadleţnosti Univerziteta odbrane.

3. Informator o radu Ministarstva odbrane je prvi put objavljen 28. 02. 2008. godine na sajtu

Ministarstva odbrane, a izraĊen je u saradnji sa Upravom za odnose sa javnošću Mini-

starstva odbrane.

4. Uvid u Informator ili izrada njegove kopije moţe se ostvariti u prostorijama Pravne

uprave Sekretarijata Ministarstva odbrane (16. sprat, kancelarija 1606), Birĉaninova 5,

11000 Beograd. Na pismeni zahtev zainteresovanog lica moţe se omogućiti neposredan

uvid u elektronsku verziju Informatora ili njegovo štampanje na licu mesta. Neposredan

uvid u elektronsku verziju Informatora ostvaruje se bez naknade, a njegovo štampanje uz

naknadu nuţnih troškova štampanja odreĊenih Troškovnikom, koji ĉini sastavni deo Uredbe

o visini naknade nuţnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze

informacije od javnog znaĉaja („Sluţbeni glasnik RS“, broj 8/06).

5. Internet adresa sa koje se moţe preuzeti elektronska kopija Informatora je:

http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/informator/informaror_o_radu_la

t.pdf

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 5

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

II. ORGANIZACIONA STRUKTURA MINISTARSTVA ODBRANE

1. Unutrašnja organizacija Ministarstva odbrane

Unutrašnja organizacija Ministarstva odbrane izraĊena je u skladu sa delokrugom

propisanim ĉlanom 12. Zakona o ministarstvima („Sluţbeni glasnik RS”, br. 44/14,

14/15, 54/15, 96/15 i 62/17) i Uredbom o naĉelima i kriterijumima za unutrašnje ureĊenje

i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane („Sluţbeni glasnik RS“, broj

106/08).

MINISTAR ODBRANE

Posebni savetnikDrţavni sekretar

SEKTOR ZA POLITIKU

ODBRANE

GENERALŠTAB

VOJSKE SRBIJE

SEKRETARIJAT

MINISTARSTVA

INSPEKTORAT

ODBRANE

UPRAVA ZA ODNOSE

SA JAVNOŠĆU

Odsek za internu

reviziju

UNIVERZITET

ODBRANE

SEKTOR ZA LJUDSKE

RESURSE

SEKTOR ZA

MATERIJALNE

RESURSE

SEKTOR ZA BUDŢET I

FINANSIJE

KABINET MINISTRA

ODBRANE

VOJNO

PRAVOBRANILAŠTVO

VOJNOBEZBEDNOSNA

AGENCIJA

VOJNOOBAVEŠTAJNA

AGENCIJA

UPRAVA ZA VOJNO

ZDRAVSTVOGeneralni inspektor

sluţbi

Posebne unutrašnje jedinice

Osnovne unutrašnje jedinice

Organi uprave u sastavu MO

Samostalna visokoškolska

ustanova

Uţe unutrašnje jedinice

SEKTOR ZA CIVILNU

ODBRANU I

PRIPREME ODBRANE

Samostalne uprave

Zakljuĉkom Vlade P 05 Broj: 00-84/2017 od 04. maja 2017. godine data je saglasnost na

Pravilnik o unutrašnjem ureĊenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu odbrane i

Zakljuĉkom Vlade P 05 Broj: 00-8/2018 od 18. januara 2018. godine data je saglasnost

na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem ureĊenju i sistematizaciji

radnih mesta u Ministarstvu odbrane, ĉime je uspostavljena sadašnja organizaciona

struktura dodeljene nadleţnosti organizacionim celinama Ministarstva odbrane.

U Ministarstvu odbrane, shodno ĉlanu 11. Uredbe o naĉelima i kriterijumima za

unutrašnje ureĊenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane, obrazovane su

sledeće unutrašnje jedinice.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 6

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Osnovne unutrašnje jedinice:

- Sektor za politiku odbrane

- Sektor za qudske resurse

- Sektor za materijalne resurse

- Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane

Posebne unutrašnje jedinice:

- Sekretarijat Ministarstva odbrane

- Kabinet ministra odbrane

- Vojno pravobranilaštvo

- Generalštab Vojske Srbije.

Uţe unutrašnje jedinice van sektora i Sekretarijata Ministarstva odbrane su:

- Generalni inspektor sluţbi

- Odsek za internu reviziju

Uţe unutrašnje jedinice:

- Kabinet naĉelnika Generalštaba Vojske Srbije

- Zdruţena operativna komanda

- uprava, odeljenje, odsek i grupa

Samostalna visokoškolska ustanova:

- Univerzitet odbrane.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 7

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

KABINET MINISTRA ODBRANE

Kabinet ministra odbrane je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

obavlja studijsko-analitiĉke, operativno- tehniĉke i administrativne poslove za potrebe

ministra odbrane, drţavnih sekretara i Kabineta ministra odbrane; opštebezbednosne

zadatke iz nadleţnosti Vojne policije u Kabinetu ministra odbrane i Sekretarijatu

Ministarstva odbrane; planiranje, pripremu i organizaciju radnih i protokolarnih

aktivnosti ministra odbrane i usaglašavanje obaveza sa nadleţnim protokolima.

Kabinetom ministra odbrane rukovodi šef Kabineta ministra odbrane.

KABINET MINISTRA

ODBRANE

Kancelarija za poslove

bezbednosti

Protokol Ministarstva odbrane

Vojna kancelarija

Za šefa Kabineta ministra odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1) Protokol;

2) Kancelarija za poslove bezbednosti;

3) Vojna kancelarija.

Šef Kabineta ministra odbrane

brigadni general Siniša Radović

tel.: +381 11/ 3006-311 faks: +381 11/ 3006-062 e-mail: [email protected]

Posebni savetnik ministra odbrane za medije

Jelena Beĉanović

PROTOKOL MINISTARSTVA ODBRANE

Protokol Ministarstva odbrane je nadleţan za: obezbeĊenje protokolarne podrške javnim

dogaĊajima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; izradu Liste prvenstva (preseans) u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i Liste liĉnosti iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

koje se pozivaju na javne dogaĊaje u organizaciji diplomatskog i vojnodiplomatskog kora u

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 8

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Republici Srbiji i obavljanje pasoško-viznih poslova za sluţbena putovanja pripadnika Mini-

starstva odbrane i Vojske Srbije u inostranstvo.

Šef Protokola - potpukovnik Vesko Mimović

KANCELARIJA ZA POSLOVE BEZBEDNOSTI

Kancelarija za poslove bezbednosti obavlja poslove koji se odnose na opštebezbednosne

zadatke iz nadleţnosti Vojne policije u Kabinetu ministra odbrane i Sekretarijatu

Ministarstva odbrane i bezbednosnu zaštitu delegacija stranih drţava, koje dolaze na

poziv ministra odbrane, kao i poslove koji se odnose na saradnju sa pravosudnim i

drugim drţavnim organima na suzbijanju kriminala.

VOJNA KANCELARIJA Vojna kancelarija obavlja studijsko-analitiĉke, operativno-tehniĉke, administrativne i

druge poslove za potrebe ministra odbrane, drţavnih sekretara, Kabineta ministra

odbrane i Generalnog inspektora sluţbi. Vojna kancelarija je nadleţna i za koordinaciju

zadataka sa organima drţavne uprave, meĊunarodnim subjektima i organizacijskim

jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

SEKRETARIJAT MINISTARSTVA ODBRANE Sekretarijat Ministarstva odbrane je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

obavlja poslove: planiranje rada Ministarstva odbrane; obezbeĊivanja usklaĊenosti i

zakonitosti opštih i pojedinaĉnih akata koje donosi ministar odbrane; efikasnosti i

usklaĊenosti rada unutrašnjih jedinica Ministarstva odbrane; objedinjavanje i

koordinaciju poslova i saradnju sa drugim organima i izradu Priloga Ministarstva

odbrane za Plan rada i Izveštaj o radu Vlade.

SEKRETARIJAT

MINISTARSTVA

Uprava za operativno-

planske poslove Pravna uprava

Viši vojni disciplinski sud

Viši vojni disciplinski

tuţilac

Spisak RM u Kancelariji

Saveta za NBiZTP

Podregistar MO za strane

tajne podatke

Grupa za finansijske

poslove

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 9

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

U sastavu Sekretarijata Ministarstva odbrane su:

1) Uprava za operativno-planske poslove

2) Pravna uprava

3) Grupa za finansijske poslove

Sekretarijatu Ministarstva odbrane potĉinjene su sledeće vojne ustanove i jedinice:

1) Viši vojni disciplinski sud

2) Viši vojni disciplinski tuţilac

UPRAVA ZA OPERATIVNO-PLANSKE POSLOVE

Uprava za operativno-planske poslove je uţa unutrašnja jedinica Sekretarijata

ministarstva, koja obavlja poslove koji se odnose na: objedinjavanje i koordinaciju rada

unutrašnjih jedinica u izradi materijala i akata iz nadleţnosti Ministarstva odbrane;

pripremu materijala i sprovoĊenje procedure po Poslovniku Vlade za njihovo donošenje,

praćenje realizacije zakljuĉaka Vlade; pripremu sednica Kolegijuma ministra odbrane;

pripremu Informacije o radu Ministarstva odbrane koja se dostavlja tromeseĉno Odboru

za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine RS; izradu godišnjih i meseĉnih

planova rada Ministarstva odbrane i Sekretarijata MO; poslove koji se odnose na

obezbeĊenje primene standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka u Minisratstvu

odbrane i Vojsci Srbije.

PRAVNA UPRAVA

Pravna uprava je uţa unutrašnja jedinica Sekretarijata ministarstva, koja obavlja poslove

planiranja, koordinacije i saradnje u pripremi nacrta zakona iz oblasti odbrane,

bezbednosti i Vojske Srbije; ocene nacrta propisa u pogledu usklaĊenosti sa Ustavom,

zakonom i pravnim sistemom Republike Srbije i usaglašenosti sa propisima Evropske

unije koje pripremaju struĉni nosioci izrade propisa u Ministarstvu odbrane i Vojsci

Srbije; pripremu predloga upravnih akata po redovnim i vanrednim pravnim sredstvima

iz nadleţnosti ministra odbrane i izvršenju presuda Upravnog suda; poslove unapreĊenja

pravne regulative kojom se ureĊuje sistem odbrane i Vojska Srbije; voĊenje registra

objavljenih propisa i njihovu pripremu za objavljivanje u sluţbenom glasilu „Sluţbeni

vojni list” i informisanja javnosti o izvršenim zakonskim promenama i donetim

propisima, u skladu sa zakonom.

GRUPA ZA FINANSIJKE POSLOVE

Grupa za finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje finansijskog

plana, raspodelu sredstava po Godišnjem finansijskom pregledu; izradu godišnjeg i

periodiĉnih izveštaja o realizaciji finansijskog plana; kontrolu raspolaganja i upravljanja

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 10

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

sredstvima; kontrolu raĉunovodstvenih isprava; blagajniĉko poslovanje i uspostavljanje i

odrţavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Viši vojni disciplinski sud

Viši vojni disciplinski sud odluĉuje po ţalbama podnetim protiv odluka prvostepenih

vojnih disciplinskih sudova; odluĉuje o nadleţnosti prvostepenih sudova u sluĉajevima da

su saizvršioci disciplinskih prestupa odnosno drugi sauĉesnici u prestupima na sluţbi u

vojnim jedinicama odnosno vojnim ustanovama za koje su u pogledu suĊenja mesno

nadleţni razliĉiti vojni disciplinski sudovi.

Viši vojni disciplinski tuţilac

Viši vojni disciplinski tuţilac zastupa optuţbu pred Višim vojnim disciplinskim sudom.

Naĉelniku Uprave za operativno-pravne poslove organizaciono i funkcionalno potĉinjene

su sledeće organizacione celine: 1) Podregistar Ministarstva odbrane za strane tajne podatke

2) Spisak radnih mesta u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih

podataka.

Podregistar Ministarstva odbrane za strane tajne podatke obavlja poslove koji se

odnose na zaštitu i ĉuvanje stranih tajnih podataka. Nadleţan je za normativno ureĊenje

oblasti kojom se ureĊuje zaštita stranih tajnih podataka, kao i za izdavanje bezbednosnih

sertifikata za lica koja imaju pavo pristupa stranim tajnim podacima.

Spisak radnih mesta u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih

podataka obavlja poslove iz nadleţnosti ove kancelarije, a koji se odnose na vojna

pitanja.

Sekretarа Ministarstva odbrane

Zoran Lazić

faks: + 381 11 32 03 464

e-mail: [email protected]

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 11

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO

Vojno pravobranilaštvo je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

obavlja poslove zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, u pogledu sredstava

i imovine, koju koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, kao i poslove preduzimanja

pravnih radnji i sredstava kod zastupanja pred sudovima i drugim drţavnim organima u

svim fazama postupka.

VOJNO

PRAVOBRANILAŠTVO

Odeljenje u Nišu Kancelarija Odeljenje za

nepokretnosti

Odeljenje za

štete

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 12

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

2. Osnovne unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane

SEKTOR ZA POLITIKU ODBRANE

Sektor za politiku odbrane obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i

realizaciju sadrţaja iz domena razvoja sistema odbrane, ureĊenja organizacije,

mobilizacije, meĊunarodne vojne saradnje i podršku sistemu odbrane u procesu

evropskih integracija.

Sektor za politiku odbrane je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadleţna

za: izradu strategijskih dokumenata; dokumenta planiranja razvoja sistema odbrane;

razvoj nauĉnoistraţivaĉke i inventivne delatnosti; normativno ureĊenje organizacije i

upravljanje organizacijskim promenama; normativno ureĊenje procesa planiranja i

pripreme mobilizacije; planiranje i organizovanje meĊunarodne vojne saradnje;

sprovoĊenje meĊunarodnih sporazuma i konvencija, podršku sistema odbrane procesu

evropskih integracija, multilateralnu i bilateralnu saradnju.

Sektorom za politiku odbrane rukovodi pomoćnik ministra odbrane za politiku odbrane.

SEKTOR ZA POLITIKU

ODBRANE

Odeljenje za zajedniĉke

poslove

Uprava za

strategijsko

planiranje

Uprava za MVS

Direkcija za evropske

integracije i upravljanje

projektima

Vojno predstavništvo u

Misiji RS pri NATO

Spisak RM u MSP koja

se popunjavaju PVL

Verifikacioni centar

Vojna predstavništva u

inostranstvu

Kancelarija za

administrativno-struĉne

poslove

Grupa za vojno-

policijske poslove

Uprava za

organizaciju

U Sektoru za politiku odbrane obrazovane su sledeće uţe unutrašnje jedinice:

1. Uprava za strategijsko planiranje

2. Uprava za organizaciju

3. Uprava za meĊunarodnu vojnu saradnju

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 13

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

UPRAVA ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE

Uprava za strategijsko planiranje je nadleţna je za pripremu strategijskih dokumenata i

dokumenata planiranja razvoj sistema odbrane, opredeljenja, ciljeve i zadatke politike

nacionalne bezbednosti i politike odbrane, planiranje i razvoj nauĉnoistraţivaĉke i

inventivne delatnosti, te koordinaciju aktivnosti u Procesu planiranja i pregleda (PARP) u

okviru NATO programa Partnerstvo za mir.

UPRAVA ZA ORGANIZACIJU

Uprava za organizaciju obavlja poslove koji se odnose na normativno ureĊenje

organizacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i mobilizacije subjekata sistema

odbrane, upravljanje organizacijskim promenama i voĊenje organizacijskog razvoja u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

UPRAVA ZA MEĐUNARODNU VOJNU SARADNJU

Uprava za meĊunarodnu vojnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na planiranje i

organizovanje meĊunarodne vojne saradnje, izradu meĊunarodnih ugovora, sprovoĊenje

meĊunarodnih sporazuma, konvencija, integracija, komunikaciju sa stranim vojnim

predstavnicima i diplomatskim misijama.

Za pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane organizaciono i funkcionalno vezane

su sledeće organizacione celine:

1) Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima

2) Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO

3) Kancelarija za administrativno – struĉne poslove

4) Spisak radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova koja se popunjavaju sa PVL

Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima obavlja poslove koji se

odnose na pruţanje struĉne podrške sistemu odbrane u procesu evropskih integracija, kao

i upravljanje projektima organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

predviĊenim za finansiranje iz sredstava Evropske unije i meĊunarodne razvojne pomoći

i drugim standardima, formatima i zahtevima meĊunarodnih organizacija drţava –

donatora.

Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO obavlja poslove koji se

odnose na predstavljanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u NATO i EU, zastupanje

i zaštitu odbrambenih i vojnih interesa Republike Srbije u NATO i EU i podršku primeni

standarda u cilju unapreĊenja interoperabilnosti Vojske Srbije.

Kancelarija za administrativne i struĉne poslove obavlja administrativne poslove za

potrebe Vlade Republike Srbije, a koji se tiĉu ostvarivanja neposredne veze izmeĊu

Ministarstva odbrane i Kancelarije Vlade RS i pripremu sadrţaja za medijsko

predstavljanje i komunikaciju sa javnošću.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 14

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Za naĉelnika Uprave za meĊunarodnu vojnu saradnju organizaciono i funkcionalno

vezane su sledeće organizacione celine:

1. Vojna predstavništva u inostranstvu

2. Verifikacioni centar.

Vojna predstavništva u inostranstvu obavljaju poslove koji se odnose na predstavljanje

Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u meĊunarodnim organizacijama i zastupanje

odbrambenih i vojnih interesa Republike Srbije u meĊunarodnim organizacijama i

stalnim misijama drţava ĉlanica.

Verifikacioni centar obavlja poslove koji se odnose na sprovoĊenje meĊunarodno

prihvaćenih obaveza Republike Srbije u oblasti kontrole naoruţanja i realizaciju

aktivnosti definisane dokumentima i konvencijama Organizacije ujedinjenih nacija.

Rukovodilac Sektora

v.d. pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane

Milan Mojsilović

SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE

Sektor za ljudske resurse je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadleţna

za: statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije; planiranje

školovanja i usavršavanja za rad na poslovima odbrane i bezbednosti u zemlji i

inostranstvu; muzejsku delatnost; pitanja tradicije, etike, socijalnih i humanitarnih pitanja

na nivou Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; potreba veterana i stambenog

obezbeĊenja.

Sektorom za ljudske resurse rukovodi pomoćnik ministra odbrane za ljudske resurse.

SEKTOR ZA LJUDSKE

RESURSE

Odeljenje za zajedniĉke

poslove Uprava za kadrove

Uprava za tradiciju,

standard i veterane

Vojni muzej

Muzej JRV

Grupa za VP poslove

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 15

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

U Sektoru za ljudske resurse obrazovane su sledeće uţe unutrašnje jedinice:

1. Uprava za kadrove

2. Uprava za tradiciju, standard i veterane

UPRAVA ZA KADROVE

Uprava za kadrove obavlja poslove koji se odnose na popunu kadrom, rešavanje stanja

lica u sluţbi, školovanje i usavršavanje, karijerno voĊenje i psihološku delatnost.

UPRAVA ZA TRADICIJU, STANDARD I VETERANE.

Uprava za tradiciju, standard i veterane obavlja poslove koji se odnose na pitanja

tradicije, vojnih veterana, muzejske delatnosti, socijalnih i humanitarnih pitanja u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, stambeno obezbeĊenje zaposlenih, odlikovanja i

priznanja, kao i za saradnju sa ostalim ministarstvima i organizacijama koja se bave

poslovima iz oblasti, tradicije, standarda i veterana.

Za naĉelnika Uprave za tradiciju, standard i veterane organizaciono i funkcionalno

vezane su sledeće organizacione celine:

1. Vojni muzej

2. Muzej Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva

Vojni muzej obavlja poslove koji se odnose na sakupljanje, pripremu i izlaganje

muzejskog materijala u vezi sa vojnom i ratnom istorijom i tradicijom kao dela

nacionalne kulturne baštine, izdavaĉku delatnost od znaĉaja za struĉni rad i promociju

muzejskih fondova i zbirki i razmenu publikovanih izdanja sa drugim muzejima, kao i

saradnju sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Muzej Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva obavlja poslove koji se odnose na

pripremu, prouĉavanje, ĉuvanje, izlaganje, zaštitu i struĉnu obradu muzejskog materijala

iz istorije jedinica i ustanova Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane

Vojske Srbije, kao dela nacionalne i svetske kulturne baštine.

SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE

Sektor za materijalne resurse je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

obavlja poslove koji se odnose na istraţivanje, razvoj, proizvodnju i promet naoruţanja i

vojne opreme, opremanje i naoruţavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane,

planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata i planiranje, organizovanje i

sprovoĊenje objedinjenih nabavki za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i

materijalno obezbeĊenje Vojske Srbije.

Sektorom za materijalne resurse rukovodi pomoćnik ministra odbrane za materijalne

resurse

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 16

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

SEKTOR ZA

MATERIJALNE RESURSE

Odeljenje za

zajedniĉke poslove

Odsek za vojno-

policijske poslove

Uprava za opštu

logistiku

Vojna kontrola

kvaliteta Vojnotehniĉki

institut

Direkcija za SKiM

Vojna ustanova

„Dedinje”

Direkcija za usluge

standarda

TRZ NH „ĐurĊe

Dimitrijević-Đura”

Uprava za

odbrambene

tehnologije

Odeljenje za

finansije

Vojna ustanova

„Tara”

Vojna ustanova

„Morović”

Uprava za

nabavke i

prodaju

Uprava za

infrastrukturu

Vojna ustanova

„Beograd-2”

VojnograĊevinska

ustanova „Beograd”

VojnograĊevinski

centar „Beograd”

U Sektoru za materijalne resurse obrazovane su sledeće uţe unutrašnje jedinice:

1. Uprava za opštu logistiku

2. Uprava za odbrambene tehnologije

3. Uprava za nabavke i prodaju

4. Uprava za infrastrukturu

UPRAVA ZA OPŠTU LOGISTIKU

Uprava za opštu logistiku obavlja poslove koji se odnose na planiranje i organizovanje

ishrane, vodosnabdevanje, obezbeĊenje energentima i odevanje u sistemu odbrane,

kontrolu kvaliteta intendantskih materijalnih sredstava koja se proizvode i nabavljaju za

potrebe sistema odbrane, normativno regulisanje i unapreĊenje sistema zaštite resursa

odbrane.

Za naĉelnika Uprave za opštu logistiku organizaciono i funkcionalno vezana je Direkcija

za usluge standarda.

Direkcija za usluge standarda obavlja poslove koji se odnose na normativno–pravno i

studijsko–analitiĉko ureĊenje realizacije zadataka proizvodnih aktivnosti vojnih ustanova

za proizvodnju i usluţne delatnosti za potrebe sistema odbrane.

Za Direkciju za usluge standarda organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1. Vojna ustanova „Dedinje“

2. Vojna ustanova „Tara“

3. Vojna ustanova „Morović“

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 17

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Vojna ustanova „Dedinje“ obavlja poslove koji se odnose na poljoprivrednu

proizvodnju, pruţanje ugostiteljsko–kantinskih usluga, usluga ishrane i smeštaja i drugih

ugostiteljsko–trgovaĉkih usluga profesionalnim pripadnicima Ministarstva odbrane i

Vojske Srbije, ĉlanovima njihovih porodica i ostalim pravnim subjektima i pojedincima.

Vojna ustanova „Tara“ obavlja poslove koji se odnose na pruţanje ugostiteljsko-

trgovaĉkih i sportsko-rekreativnih usluga, odmora, samaĉkog smeštaja, kao i drugih

ugostiteljsko-trgovaĉkih usluga, profesionalnim pripadnicima Ministarstva odbrane i

Vojske Srbije, ĉlanovima njihovih porodica i zainteresovanim domaćim i stranim

organizacijama, institucijama, pravnim subjektima i pojedincima.

Vojna ustanova „Morović“ obavlja poslove koji se odnose na ugostiteljsko-turistiĉke

usluge, poljoprivrednu proizvodnju, hortikulturu, šumarstvo, lov i odgovarajuće usluţne

aktivnosti u vezi sa lovom i ribarstvom, kao i trgovinu na veliko i malo proizvodima iz

sopstvenog proizvodnog asortimana.

UPRAVA ZA ODBRAMBENE TEHNOLOGIJE

Uprava za odbrambene tehnologije obavlja poslove koji se odnose na planiranje i

organizovanje zadataka nauĉno-istraţivaĉkog rada u oblasti odbrambenih tehnologija,

razvojnih projekata sredstava naoruţanja i vojne opreme, razvoja kapaciteta za

istraţivanje naoruţanja i vojne opreme, proizvodnju sredstava, razvoj tehnologija za

proizvodnju i odrţavanje sredstava naoruţanja i vojne opreme. TakoĊe, obavlja i poslove

planiranja i organizovanja razvoja kapaciteta za istraţivanje, razvoj, proizvodnju i

odrţavanje naoruţanja i vojne opreme, kao i rezervnih delova potrebnih za odrţavanje

sredstava naoruţanja i vojne opreme.

Za naĉelnika Upravu za odbrambene tehnologije organizaciono i funkcionalno vezane su

sledeće organizacione celine:

1. Vojnotehniĉki institut

2. Tehniĉki remontni zavod NH „ĐurĊe Dimitrijević-Đura“

3. Direkcija za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju

Vojnotehniĉki institut obavlja poslove koji se odnose na istraţivanja i razvoj novih i

modernizaciju postojećih sredstava naoruţanja i vojne opreme, realizaciju nauĉne i

struĉne delatnosti, usavršavanje nauĉnog kadra, pruţanje struĉne pomoći jedinicama i

institucijama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ekspertize patenata od interesa za

odbranu i pruţanje komercijalnih usluga korisnicima u zemlji i inostranstvu.

Tehniĉki remontni zavod NH „ĐurĊe Dimitrijević – Đura“obavlja poslove koji se

odnose na proizvodnu i usluţnu delatnost, remont, odrţavanje i demilitarizaciju ubojnih

sredstava i proizvodnju ureĊaja i alata za odrţavanje ubojnih sredstava.

Direkcija za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju obavlja poslove koji se

odnose na planiranje, organizovanje, uspostavljanje, koordinaciju i unapreĊenje poslova

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 18

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

standardizacije, kodifikacije i metrologije, donošenje sistemskih uputstava za rad i razvoj

metoda i tehnika iz oblasti standardizacije, kodifikacije i metrologije.

UPRAVA ZA NABAVKE I PRODAJU

Uprava za nabavke i prodaju obavlja poslove koji se odnose na normativnu delatnost iz

domena nabavki u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, izradu nacrta planova javnih

nabavki i njihovu realizaciju, planiranje i organizaciju zadataka nabavki dobara i usluga i

prodaje pokretnih sredstava za potrebe korisnika u MO i Vojsci Srbije, organizovanje i

realizaciju prodaje viškova naoruţanja i vojne opreme, kao i druge poslove u oblasti

nabavki i prodaje za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU

Uprava za infrastrukturu obavlja poslove koji se odnose na normativnu delatnost iz

domena infrastrukture, upravljanje, planiranje, izgradnju, pribavljanje i odrţavanje

objekata infrastrukture na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, pripremu i

izradu investiciono-tehniĉke dokumentacije za radove iz domena izgradnje i investicionog

odrţavanja nepokretnosti koje koriste MO i VS, kao i usaglašavanje prostornog razvoja

vojne infrastrukture i prilagoĊavanje objekata od znaĉaja za odbranu sa potrebama

odbrane zemlje.

Za naĉelnika Uprave za infrastrukturu organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1. VojnograĊevinski centar „Beograd“

2. VojnograĊevinska ustanova „Beograd“

3. Vojna ustanova „Beograd-2“

VojnograĊevinski centar „Beograd” obavlja poslove koji se odnose na nadzor nad

izgradnjom i investicionim odrţavanjem vojnih nepokretnosti, stambenog fonda i

poslovnih prostora na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

VojnograĊevinska ustanova „Beograd” obavlja poslove koji se odnose na izvoĊenje

graĊevinskih, graĊevinsko-zanatskih i instalaterskih radova prilikom izgradnje,

dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i rušenja objekata infrastrukture posebne

namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, kao i invensticiono odrţavanje

objekata infrastrukture posebne namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska

Srbije.

Vojna ustanova „Beograd-2“ obavlja poslove koji se odnose na redovno i investiciono

odrţavanje stambenih zgrada i stanova, garaţa i poslovnog prostora, nepokretnosti za

posebne namene i nepokretnosti za reprezentativne potrebe koje se koriste u

organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 19

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Za pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse organizaciono i funkcionalno

vezana je Vojna kontrola kvaliteta.

Vojna kontrola kvaliteta obavlja poslove koji se odnose na izradu propisa iz oblasti

obezbeĊenja kvaliteta, obezbeĊenje i kontrolu kvaliteta pokretnih stvari u fazama razvoja,

osvajanja, serijske proizvodnje, skladištenja, eksploatacije i remonta, proveru,

ocenjivanje i sertifikaciju proizvoda, procesa i sistema menadţmenta kvalitetom i ostale

delatnosti iz delokruga rada.

Rukovodilac Sektora

v. d. pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse

dr Nenad Miloradović, dipl. ing. mašinstva

SEKTOR ZA BUDţET I FINANSIJE

Sektor za budţet i finansije je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja

obavlja poslove koji se odnose na: normativno ureĊenje finansijskog poslovanja u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu

finansijskog poslovanja; finansijsku politiku Ministarstva odbrane; planiranje budţeta

odbrane i planiranje, programiranje, budţetiranje i sprovoĊenje finansijskog plana za

potrebe Ministarstva odbrane i poslove u oblasti prava i obaveza iz zdravstvenog

osiguranja i materijalnog obezbeĊenja vojnih osiguranika.

Sektorom za budţet i finansije rukovodi pomoćnik ministra odbrane za budţet i finansije.

Uprava za budţet

SEKTOR ZA BUDŢET I

FINANSIJE

Odeljenje za zajedniĉke

poslove

Raĉunovodstveni centar

Fond za SOVO

Grupa za VP poslove

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 20

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

U Sektoru za budţet i finansije obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice:

1. Uprava za budţet

2. Odeljenje za zajedniĉke poslove

3. Grupa za vojnopolcijske poslove

Uprava za budţet Uprava za budţet obavlja poslove koji se odnose na oblast finansijskog poslovanja,

planiranje i izvršenje budţeta odbrane, struĉni nadzor i kontrolu rada organa finansijske

sluţbe, kao i za sistem plata, dodataka, naknada i drugih primanja u Ministarstvu odbrane

i Vojsci Srbije.

Za pomoćnika ministra odbrane za budţet i finansije organizaciono i funkcionalno

vezane su sledeće organizacione celine:

1) Raĉunovodstveni centar

2) Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Fond za SOVO)

Raĉunovodstveni centar

Raĉunovodstveni centar obavlja poslove koji se odnose na materijalnu i finansijsku

kontrolu, plate, naknade i druga liĉna primanja, voĊenje knjigovodstvene evidencije,

platni promet i isplatu poreza.

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika je pravno lice sa statusom organizacije za

obavezno socijalno osiguranje u kojem se ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osigu-

ranja vojnih osiguranika i obezbeĊuju sredstva za zdravstveno osiguranje i materijalno obezbe-

Ċenje korisnika prava, kao i saradnju sa ostalim republiĉkim organizacijama koja se bave

poslovima iz oblasti socijalnog osiguranja.

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Faks: + 381 11 3000-321

Veb sajt: http://www. fsovo.mod.gov.rs

E-mail: [email protected]

v. d. direktora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

potpukovnik Radan Kostić

Rukovodilac Sektora

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 21

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

SEKTOR ZA CIVILNU ODBRANU I PRIPREME ODBRANE

Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane je osnovna unutrašnja jedinica

Ministarstva odbrane obavlja poslove koji se odnose na: planiranje priprema za odbranu

Republike Srbije, izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje

za uspešno funkcionisanje drţavnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa

jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u

vanrednom i ratnom stanju; koordinaciju poslova na obezbeĊenju uslova za ţivot i rad

graĊana i zadovoljenje potreba snaga odbrane u vanrednom i ratnom stanju; planiranje i

sprovoĊenje obuke graĊana i jedinica civilne zaštite opšte namene za odbranu zemlje;

vojnu, radnu i materijalnu obavezu.

Sektorom za civilnu odbranu i pripreme odbrane rukovodi pomoćnik ministra odbrane za

civilnu odbranu i pripreme odbrane.

Uprava za obaveze

odbrane

SEKTOR ZA CIVILNU

ODBRANU I PRIPREME

ODBRANE

Odeljenje za zajedniĉke

poslove

Regionalni centar MO

Beograd

Grupa za VP poslove

Regionalni centar MO Niš

Regionalni centar MO

Kragujevac

Regionalni centar MO

Valjevo

Regionalni centar MO

Novi Sad

U Sektoru za civilnu odbranu i obaveze odbrane obrazuju se sledeće unutrašnje jedinice:

1. Uprava za obaveze odbrane,

2. Odeljenje za zajedniĉke poslove i

3. Grupa za vojnopolicijske poslove.

UPRAVA ZA OBAVEZE ODBRANE

Uprava za obaveze odbrane obavlja poslove koje se odnose na planiranje i ureĊenje

uspešnog funkcionisanja drţavnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica

lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u

vanrednom i ratnom stanju, obuku graĊana i jedinica civilne zaštite opšte namene za

odbranu zemlje, vojnu, radnu i materijalnu obavezu kao i poslove u oblasti zaštite i

spasavanja civilnog stanovništva.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 22

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Za naĉelnika Uprave za obaveze odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1. Regionalni centar Ministarstva odbrane Beograd,

2. Regionalni centar Ministarstva odbrane Novi Sad,

3. Regionalni centar Ministarstva odbrane Niš

4. Regionalni centar Ministarstva odbrane Kragujevac

5. Regionalni centar Ministarstva odbrane Valjevo

Regionalni centri Ministarstva odbrane su vojne ustanove Ministarstva odbrane

organizovane po teritorijalnom principu. Obavljaju poslove koji se odnose na pripremu i

usklaĊivanje predloga planova odbrane sa subjektima planiranja odbrane, postupanje po

dokumentima za sprovoĊenje Plana odbrane Ministarstva odbrane, organizaciju,

koordinaciju i funkcionisanje poslova civilne zaštite, obuku graĊana i jedinica civilne

zaštite opšte namene za potrebe odbrane zemlje, kao i poslove koji se odnose na

mobilizaciju, vojnu, radnu i materijalnu obavezu.

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 23

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

3. Uţe unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane van sektora

i Sekretarijata Ministarstva odbrane

UPRAVA ZA VOJNO ZDRAVSTVO

Uprava za vojno zdravstvo je uţa unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane van sektora i

Sekretarijata Ministarstva odbrane, organizaciono i funkcionalno vezana za ministra

odbrane.

Uprava za vojno zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na pripremu propisa i drugih

akata, kojima se ureĊuje zdravstvena i veterinarska zaštita u Ministarstvu odbrane i

Vojsci Srbije, kao i poslova farmaceutske zdravstvene delatnosti u cilju obezbeĊenja

lekova i medicinskih sredstava i stvaranja najpovoljnijih uslova za medicinski i

farmaceutski rad u vojnim zdravstvenim ustanovama i jedinicama za zdravstvenu zaštitu

Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

UPRAVA ZA VOJNO ZDRAVSTVO

Vojna bolnica NišViša vojnolekarska

komisija Niš

Centar veterinarske

sluţbe

Centar

vojnomedicinskih

ustanova Beograd

Viša vojnolekarska

komisija Beograd

Glavna

vojnolekarska

komisija

Vojna bolnica

Novi Sad

Centralna apoteka -

skladišteVOJNOMEDICINSKA

AKADEMIJA

Spisak RM u BMS

Centar sanitetske

sluţbe

Za naĉelnika Uprave za vojno zdravstvo organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1) Vojnomedicinska akademija,

2) Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd,

3) Vojna bolnica Novi Sad,

4) Vojna bolnica Niš,

5) Glavna vojnolekarska komisija,

6) Viša vojnolekarska komisija Niš,

7) Viša vojnolekarska komisija Beograd,

8) Centralna apoteka – skladište,

9) Centar sanitetske sluţbe,

10) Centar veterinarske sluţbe i

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 24

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Vojnomedicinska akademija je nauĉnoistraţivaĉka i zdravstvena ustanova i obavlja

poslove koji se odnose na zdravstveno zbrinjavanje, leĉenje i pruţanje svih

specijalizovanih vidova zdravstvene zaštite vojnih i civilnih osiguranika, predsednika

Republike Srbije i drugih visokih vojnih i politiĉkih rukovodilaca i ĉlanova njihovih

porodica, ĉlanova diplomatskog kora i njihovih porodica. TakoĊe, VMA uĉestvuje u

procesu realizacije nastave za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane, kao i

akademskih i specijalistiĉkih studija i nauĉnoistraţivaĉke delatnosti iz oblasti

medicinskih nauka.Vojnomedicinska akademija je ukljuĉena u mreţu zdravstvenih

ustanova Republike Srbije.

Podaci o medicinskim uslugama koje pruţa Vojnomedicinska akademija nalaze se na sajtu

www.vma.mod.gov.rs

Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd je zdravstvena ustanova koja na opštem i

specijalistiĉkom nivou zbrinjava vojne osiguranike sa teritorije grada Beograda, kao i

vojnike i profesionalna vojna lica sa cele teritorije Republike Srbije. U sastavu Centra

vojnomedicinskih ustanova Beograd su tri vojnomedicinska centra za pruţanje usluga

opšte i specijalistiĉke medicinske pomoći, sa tri isturene ambulante opšte medicine i

Vojnomedicinski centar hitne pomoći Beograd za pruţanje hitne medicinske pomoći i

kućnog leĉenja.

Vojna bolnica Niš i Vojna bolnica Novi Sad su zdravstvene ustanove Ministarstva

odbrane, koje obavljaju poslove koji se odnose na primarnu i sekundarnu zdravstvenu

zaštitu i sanitetsku podršku vojnih osiguranika, civilnih osiguranika i osiguranika svih

kategorija koji ostvaruju pravo na pruţanje usluga, preventivno medicinsku zaštitu,

zbrinjavanje povreĊenih i obolelih pruţanjem opšte, specijalistiĉke i subspecijalistiĉke

pomoći, stacionarne specijalistiĉke medicinske pomoći i hitne medicinske pomoći.

Glavna vojnolekarska komisija vrši kontrolu ispravnosti ocena zdravstvene sposobnosti

koje izriĉu više vojnolekarske komisije, kao i praćenje rada viših i niţih vojnolekarskih

komisija, te davanje nalaza, ocene i mišljenja u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog

i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika.

Viša vojnolekarska komisija Beograd i Viša vojnolekarska komisija Niš obavljaju

poslove koji se odnose na ocenu zdravstvene sposobnosti pripadnika Ministarstva

odbrane i Vojske Srbije i ostvarivanje prava iz penzionog, invalidskog i zdravstvenog

osiguranja vojnih osiguranika.

Centralna apoteka – skladište je ustanova koja se bavi snabdevanjem lekovima i

drugim medicinskim potrošnim materijalom za potrebe vojnih osiguranika na teritoriji

Republike Srbije.

Centar sanitetske sluţbe obavlja poslove koji se odnose na školovanje i obuku

sanitetskog kadra za rad na radnim mestima u jedinicama i ustanovama Ministarstva

odbrane i Vojske Srbije.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 25

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Centar veterinarske sluţbe je namenska jedinica veterinarske sluţbe koja izvršava

zadatke obuke i usavršavanja kadrova veterinarske sluţbe, usavršavanja kadra

veterinarske sluţbe, realizuje kurseve iz oblasti zdravstvene zaštite ţivotinja, bezbednosti

hrane ţivotinjskog porekla, planiranje, uzgoj, reprodukciju i uĉestvuje u struĉnim

projektima iz oblasti veterinarske medicine.

UPRAVA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Uprava za odnose sa javnošću je uţa unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane van

sektora i Sekretarijata Ministarstva odbrane, organizaciono i funkcionalno vezana za

ministra odbrane. Obavlja poslove koji se odnose na afirmaciju Ministarstva odbrane i

Vojske Srbije u zemlji i svetu, izdavaĉku delatnost, internet, video, filmsku i TV

produkciju i pruţanje servisnih informacija domaćim i stranim javnim glasilima iz oblasti

odbrane, kulturna delatnost za potrebe sistema odbrane, kao i obaveštavanje javnosti o

najznaĉajnijim aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

UPRAVA ZA ODNOSE SA

JAVNOŠĆU

Medija centar ,,Odbrana”Vojnofilmski centar

,,Zastava film”

Umetniĉki ansambl

,,Stanislav Biniĉki”Vojna štamparija

Upravi za odnose sa javnošću potĉinjeni su:

1) Medija centar „Odbrana“

2) Vojnofilmski centar „Zastava film“

3) Umetniĉki ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Biniĉki“.

4) Vojna štamparija „Beograd

Medija centar „Odbrana” obavlja poslove koji se odnose na objavljivanje informacija

o radu i aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije putem magazina „Odbrana” i

Internet prezentacije Ministarstva odbrane, izdavanje vojnostruĉne, nastavno-obrazovne,

vojnonauĉne i publicistiĉke literature, promotivne i druge poslove u oblasti odnosa sa

javnošću i kulture.

Vojnofilmski centar „Zastava film“ obavlja poslove koji se odnose na proizvodnju

informativnih, filmskih, video i multimedijalnih proizvoda namenjenih za informisanje

javnosti o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i pruţanje usluga na

komercijalnoj osnovi angaţovanjem slobodnih tehniĉko-tehnoloških kapaciteta.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 26

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Umetniĉki ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Biniĉki“ obavlja poslove koji se

odnose na uĉešće na najvišim drţavnim i vojnim sveĉanostima, razvoj muziĉkog ţivota

u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, negovanje, podsticanje i širenje muziĉkog

stvaralaštva i vojniĉke tradicije našeg naroda i afirmisanje kulturnog ţivota i umetniĉkog

stvaralaštva u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Vojna štamparija obavlja poslove koji se odnose na štampanje knjiga, novina, ĉasopisa,

obrazaca, izradu kancelarijskog i drugog štampanog materijala, peĉata, štambilja i drugih

proizvoda postupkom graviranja, te ostale poslove iz oblasti pruţanja štamparsko-

grafiĉkih usluga.

Kontakti:

Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije 11000 Beograd, Birĉaninova 5

tel.: + 381 11 3203 015

faks: + 381 11 3203 466

veb sajt: http://www.mod.gov.rs

e-mail: [email protected]

Naĉelnik Uprave za odnose sa javnošću

kapetan bojnog broda Petar Bošković

tel.: + 381 11 3203 015 faks: + 381 11 3203 466 e-mail: [email protected]

Tim za komuniciranje sa sredstvima javnog informisanja

Radno vreme: radnim danom od 8.30 do 16.30

faks: + 381 11 3203 466

e-mail: [email protected]

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 27

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

4. Organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane

VОЈNООBАVЕŠТАЈNА АGЕNCIЈА

Vојnооbаvеštајnа аgеnciјa (u dаljеm tеkstu: VОА) је оrgаn uprаvе u sаstаvu

Мinistаrstvа оdbrаnе i imа stаtus prаvnоg licа. Као sluţbа bеzbеdnоsti dео је

јеdinstvеnоg bеzbеdnоsnо-оbаvеštајnоg sistеmа Rеpublikе Srbiје.

Zаkоnоm о Vојnоbеzbеdnоsnој аgеnciјi i Vојnооbаvеštајnој аgеnciјi (''Sl. glаsnik RS'',

br. 88/2009, 55/2012 – оdlukа US i 17/2013) urеĊеni su nаdlеţnоsti, pоslоvi, zаdаci,

оvlаšćеnjа, nаdzоr i kоntrоlа, sаrаdnjа kао i drugа pitаnjа оd znаĉаја zа rаd VОА.

Vојnооbаvеštајnа аgеnciја nаdlеţnа је zа оbаvljаnjе оbаvеštајnih pоslоvа оd znаĉаја zа

оdbrаnu kојi sе оdnоsе nа prikupljаnjе, аnаlizu, prоcеnu, zаštitu i dоstаvljаnjе pоdаtаkа i

infоrmаciја о pоtеnciјаlnim i rеаlnim оpаsnоstimа, аktivnоstimа, plаnоvimа ili

nаmеrаmа strаnih drţаvа i njihоvih оruţаnih snаgа, mеĊunаrоdnih оrgаnizаciја, grupа i

pојеdinаcа. Pоrеd nаvеdеnоg, nаdlеţnа је i zа diplоmаtsku funkciјu u оblаsti оdbrаnе i

Vојskе Srbiје.

U оbаvljаnju pоslоvа iz svоје nаdlеţnоsti је sаmоstаlnа, pоlitiĉki, idеоlоški i intеrеsnо

nеutrаlnа.

Vојnооbаvеštајnа аgеnciја је оrgаnizоvаnа nа sаvrеmеnim principimа i u sklаdu sа

pоtrеbаmа sistеmа оdbrаnе. Akt о unutrаšnjеm urеĊеnju i sistеmаtizаciјi, mеtоdi rаdа i

nаĉinu njеnоg funkciоnisаnjа prеdstаvljајu tајnе pоdаtkе.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 28

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Dirеktоr rukоvоdi rаdоm VОА i zа svој rаd оdgоvаrа ministru оdbrаnе.

Zаmеnik dirеktоrа zа svој rаd оdgоvаrа dirеktоru VОА.

Direktorа VOA i njеgоvоg zamenikа postavlja i razrešava predsednik Republike ukazom

na predlog ministra odbrane, ako se radi o profesionalnom vojnom licu, odnosno Vlada,

na predlog ministra odbrane, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje poloţaj drţavnih

sluţbenika.

Оpеrаciје su оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеţnа zа rukоvоĊеnjе, plаnirаnjе,

оrgаnizоvаnjе i kооrdinаciјu оbаvеštајnih pоslоvа, u sklаdu sа nаdlеţnоstimа prоpisаnim

Zаkоnоm о Vојnоbеzbеdnоsnој аgеnciјi i Vојnооbаvеštајnој аgеnciјi.

Аnаlitikа је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеţnа zа оbrаdu pоdаtаkа i izrаdu

infоrmаciја, аnаlizа i prоcеnа zа pоtrеbе drţаvnоg i vојnоg rukоvоdstvа.

Pоdrškа је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеţnа zа kаdrоvsku, finаnsiјsku, tеhniĉku i

lоgistiĉku pоdršku nеоphоdnu zа еfikаsnо izvršаvаnjе svih pоslоvа i zаdаtаkа VОА.

Sаrаdnjа, plаnirаnjе i usаvršаvаnjе је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеţnа zа

plаnirаnjе rаdа nа nivоu VОА, rеаlizаciјu pоslоvа sаrаdnjе i usаvršаvаnjа kаdrа zа

pоtrеbе VОА i sistеmа оdbrаnе.

Unutrаšnjа kоntrоlа је оrgаnizаciоnа јеdinicа VОА nаdlеţnа zа pоslоvе kоntrоlе

zаkоnitоsti rаdа i primеnе оvlаšćеnjа pripаdnikа Vојnооbаvеštајnе аgеnciје.

Vојnооbаvеštајni cеntri su pоdruĉnе јеdinicе VОА kоје rеаlizuјu zаdаtkе iz оblаsti

оbаvеštајnо-оpеrаtivnоg rаdа оbеzbеĊеnjеm nеprеkidnоg, prаvоvrеmеnоg i bеzbеdnоg

prikupljаnjа pоdаtаkа i infоrmаciја i prаćеnjеm vојnоbеzbеdnоsnе situаciје u

nеpоsrеdnоm i širеm оkruţеnju.

Izаslаnstvа оdbrаnе rеаlizuјu diplоmаtsku funkciјu u оblаsti оdbrаnе i nаdlеţnа su zа

prеdstаvljаnjе i zаštitu intеrеsа Мinistаrstvа оdbrаnе Rеpublikе Srbiје i Vојskе Srbiје u

inоstrаnstvu. Svоје zаdаtkе izvršаvајu u sklаdu sа zаkоnimа i Bеĉkоm kоnvеnciјоm о

diplоmаtskim оdnоsimа.

Svе infоrmаciје о Vојnооbаvеštајnој аgеnciјi nаlаzе sе nа zvаniĉnоm sајtu:

www.vоa.mod.gov.rs

Аdrеsа:

Кnеzа Мilоšа 33, Bеоgrаd

Fax: +381113006198

E-mail: [email protected]

Rukоvоdilаc Vојnооbаvеštајnе аgеnciје:

zаmеnik dirеktоrа, pukоvnik Zоrаn Stојkоvić

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 29

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA

Vojnobezbednosna agencija je sluţba bezbednosti i deo jedinstvenog bezbednosno-oba-

veštajnog sistema Republike Srbije. Kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane sa

statusom pravnog lica, Vojnobezbednosna agencija je nadleţna za bezbednosnu i kontra-

obaveštajnu zaštitu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vojnobezbednosna agencija je u obavljanju poslova iz svoje nadleţnosti samostalna,

politiĉki, ideološki i interesno neutralna.

DIREKTOR ZAMENIK

Opšti poslovi

Unutrašnja kontrola

OPERACIJE ANALITIKA PODRŠKA

ПОДРШКАПОДРШКАПОДРШКАПОДРШКАCENTRI VBA

Akt o unutrašnjem ureĊenju i sistematizaciji Vojnobezbednosne agencije i naĉin njenog

funkcionisanja predstavlja drţavnu tajnu.

Podaci o broju zaposlenih pripadnika Vojnobezbednosne agencije klasifikovani su odre-

Ċenim stepenom tajnosti.

Direktor rukovodi radom Vojnobezbednosne agencije i za svoj rad odgovara ministru

odbrane.

Zamenik direktora za svoj rad odgovara direktoru.

Opšti poslovi su organizaciona celina Vojnobezbednosne agencije koja obavlja zadatke:

planiranja, programiranja, budţetiranja i izvršenja; planiranja i organizovanja saradnje sa

meĊunarodnim organizacijama, obaveštajno-bezbednosnim sluţbama stranih zemalja i

sluţbama bezbednosti i drugim organima u zemlji, kao i protokolarne obaveze i aktiv-

nosti i kancelarijsko poslovanje.

Unutrašnja kontrola obavlja poslove kontrole zakonitosti rada i primene ovlašćenja pri-

padnika Vojnobezbednosne agencije.

Operacije su organizaciona celina Vojnobezbednosne agencije koja obavlja poslove

planiranja, organizovanja i koordinacije operacija, u skladu sa nadleţnostima propisanim

Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Analitika obavlja poslove koji se odnose na praćenje, obradu i procenjivanje podataka i

izradu informacija, analiza i procena za potrebe drţavnog i vojnog rukovodstva.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 30

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Podrška obavlja zadatke kadrovske, logistiĉke, finansijske, informatiĉke, telekomunikacione i

druge oblike podrške u planiranju, organizovanju i realizaciji poslova i zadataka Vojno-

bezbednosne agencije.

Centri Vojnobezbednosne agencije obavljaju poslove bezbednosne i kontraobaveštajne

zaštite organizacionih celina Ministarstva odbrane i jedinica, komandi i ustanova Vojske

Srbije u dodeljenoj zoni operativne nadleţnosti.

Sve informacije o Vojnobezbednosnoj agenciji nalaze se na zvaniĉnom sajtu agencije:

www.vba.mod.gov.rs

INSPEKTORAT ODBRANE

Inspektorat odbrane je organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane, koji obavlja

inspekcijske poslove koji se odnose na: usklaĊivanje priprema za odbranu; sprovoĊenje

odluka i akata predsednika Republike i Vlade; stanje operativnih i funkcionalnih

sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije; ostvarivanje i usklaĊivanje

organizacije veza, kao i druge poslove odreĊene zakonom

Direktor Inspektorata odbrane

general-major dr Goran Radovanović

tel.: 011/2064-066

faks: 011/3000-061

e-mail: [email protected]

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 31

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

5. Univerzitet odbrane

Univerzitet odbrane u Beogradu je osnovan Odlukom o osnivanju Univerzitet odbrane u

Beogradu („Sluţbeni glasnik RS“, broj 14/11) i kao samostalna visokoškolska ustanova

obavlja delatnost visokog obrazovanja realizacijom akademskih studija prvog, drugog i

trećeg stepena iz više obrazovno-nauĉnih polja. Organizaciono i funkcionalno vezan je za

ministra odbrane. Univerzitetom odbrane rukovodi rektor Univerziteta odbrane.

Univerzitet odbrane obavlja poslove koji se odnose na: realizaciju visokog obrazovanja

kroz integrisane akademske studije i akademske studije prvog, drugog i trećeg stepena iz

više nauĉnih oblasti u okviru obrazovno nauĉnih polja medicinskih nauka, tehniĉko-

tehnoloških nauka i društveno humanistiĉkih nauka; planiranje, organizaciju i realizaciju

obrazovno-vaspitnog rada; nauĉnoistraţivaĉki rad kroz osnovna, primenjena i razvojna

istraţivanja koja su u funkciji unapreĊenja i osavremenjavanja nastave u oblasti sistema

odbrane; utvrĊivanje studijskih programa; izradu nacrta normativnih akata i izbor

nastavnika i saradnika; prikupljanje, zaštitu i ĉuvanje arhivske graĊe i registraturskog

materijala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; izdavanje javnih isprava.

Rektorat Univerziteta odbrane obavlja poslove koji se odnose na: planiranje,

koordinaciju, praćenje, unapreĊivanje nastavnog procesa u vojnoškolskim ustanovama;

planiranje, koordinaciju, praćenje i unapreĊivanja nauĉno-istraţivaĉkog rada;

unapreĊivanja meĊuuniverzitetske saradnje i meĊunarodne vojne saradnje sa inostranim

univerzitetima; saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane,

Generalštaba Vojske Srbije i vojnonauĉnim ustanovama u zemlji radi unapreĊenja

obrazovno-nauĉnog rada; integrisanje funkcija svih visokoškolskih ustanova u sastavu

Univerziteta odbrane; zajedniĉke i vojno policijske poslove za potrebe Univerziteta

odbrane.

Za rektora Univerziteta odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1) Vojna akademija

2) Medicinski fakultet VMA

3) Škola nacionalne odbrane

4) Institut za strategijska istraţivanja

5) Institut za nauĉne informacije

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 32

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

UNIVERZITET

ODBRANE

Sekretarijat

Medicinski fakultet

VMA

Prorektorat za kvalitet

i razvoj

Prorektorat za NID

Institut za strategijska

istraţivanja

Škola nacionalne odbrane

REKTORAT

VOJNA

AKADEMIJA

Grupa za MVS

Grupa za odnose sa

javnošću

Vojna gimnazija

Srednja struĉna vojna

škola

Odsek za vojno-

policijske poslove

Vojni arhiv

Institut za nauĉne

informacije

Vojna akademija je visokoškolska ustanova, sa svojstvom pravnog lica, koja izvodi

akreditovane studijske programe u polju tehniĉko-tehnoloških nauka i društveno-

humanistiĉkih nauka.

Za naĉelnika Vojne akademije organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće

organizacione celine:

1. Vojna gimanzija i

2. Srednja struĉna vojna škola.

Vojna gimnazija obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i realizaciju

obrazovno-vaspitnog rada, unapreĊivanje i razvijanje kvaliteta nastave i uslova rada u

toku školovanja

Srednja struĉna vojna škola obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i

realizaciju srednjeg obrazovanja radi sticanja znanja i veština, psihofiziĉkih osobina i

moralnih vrednosti neophodnih za poziv profesionalnog podoficira.

Medicinski fakultet VMA je obrazovno-nauĉna ustanova, koja izvodi akreditovane

akademske studije u polju medicinskih nauka i zdravstvene specijalizacije.

Škola nacionalne odbrane obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i realizaciju

karijernih usavršavanja profesionalnih oficira, izradu programa usavršavanja, njihovu

realizaciju i evaluaciju, kao i saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva

odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, nastavnim i nauĉnim ustanovama u zemlji i

inostranstvu u skladu sa ovlašćenjima i poslovima koje obavlja.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 33

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Institut za strategijska istraţivanja je nauĉnoistraţivaĉka ustanova koja obavlja

poslove koji se odnose na nauĉnoistraţivaĉke poslove iz oblasti bezbednosti i odbrane,

organizacije i osnovnih principa modelovanja, ekonomskih, socioloških, psiholoških i

drugih aspekata funkcionisanja sistema odbrane i vojne organizacije i istorije.

Za direktora Instituta za strategijska istraţivanja organizaciono i funkcionalno vezan je

Vojni arhiv.

Vojni arhiv obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje, zaštitu i ĉuvanje arhivske

graĊe i registraturskog materijala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Institut za nauĉne informacije obavlja poslove koji se odnose na nabavku i distribuciju

struĉne biomedicinske literature, izdavaĉke delatnosti u vezi sa informisanjem korisnika

o novinama u vojnoj medicini i farmaciji, te korišćenje arhivske graĊe i arhivskog

materijala iz delokruga sanitetske sluţbe.

Rektor Univerziteta odbrane

general- major

prof. dr Mladen Vuruna

Adresa: Pavla Jurišića Šturma broj 1, 11000 Beograd

Tel.: + 381 11 300 51 97

faks: + 381 11 300 52 01

+ 381 11 300 51 98

e-mail: [email protected]

veb sajt: http://www.uo.mod.gov.rs

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 34

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

III. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA U MINISTARSTVU ODBRANE

Ministar odbrane

Ministar odbrane je Aleksandar Vulin. Tel.: +381 11 30 06 311 faks: +381 11 30 06 062 e-mail: [email protected]

U izvršavanju poslova drţavne uprave, ministar odbrane u skladu sa odredbom ĉlana 23.

Zakona o drţavnoj upravi rukovodi Ministarstvom odbrane, donosi propise i rešava u

upravnim i drugim pojedinaĉnim stvarima, odluĉuje o drugim pitanjima iz delokruga Mi-

nistarstva odbrane i odgovara Vladi i Narodnoj skupštini za rad Ministarstva odbrane i

stanje u oblasti odbrane i Vojske Srbije.

U izvršavanju poslova odbrane i Vojske Srbije, ministar odbrane u skladu sa odredbom

ĉlana 14. Zakona o odbrani predlaţe i sprovodi politiku odbrane i obezbeĊuje izvrša-

vanje zakona i akata predsednika Republike iz oblasti odbrane. Ministar odbrane u obavlja-

nju ovih poslova donosi: nareĊenja, naredbe, naloge, odluke, pravila, smernice, uputstva i

propise i druga akta za koja je ovlašćen Zakonom o Vojsci Srbije i drugim zakonima.

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike i donošenje akata po ovlašćenju pred-

sednika Republike, ministar odbrane donosi: nareĊenja, naredbe, smernice, odluke, pravila i

druga akta i odgovoran je za njihovo izvršavanje.

Propisi iz oblasti odbrane i Vojske Srbije objavljuju se u „Sluţbenom vojnom listu“.

Predsednik Republike svoja ovlašćenja u oblasti odbrane propisana ĉlanom 11. Zakona o

odbrani moţe preneti na ministra odbrane, osim odluĉivanja o upotrebi Vojske Srbije,

odluĉivanja o postavljenjima, unapreĊenjima i razrešenjima oficira, koji su u nadleţnosti

predsednika Republike na osnovu zakona i ovlašćenja.

Drţavni sekretar

Ovlašćenja drţavnog sekretara ureĊena su ĉlanom 24. Zakona o drţavnoj upravi. Drţavni

sekretar je funkcioner i pomaţe ministru u okviru ovlašćenja koja mu odredi ministar.

Ministar ne moţe ovlastiti drţavnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na

sednicama Vlade.

Drţavni sekretar je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra i njegova

duţnost prestaje s prestankom duţnosti ministra.

U Ministarstvu odbrane Rešenjem Vlade, 24 broj 119-6305/2017 od 6. jula 2017. godine

postavlja se za drţavnog sekretara Aleksandar Ţivković.U okviru ovlašćenja koja je odredio

ministar odbrane, Rešenjem broj 2787-3 od 11.07.2017. godine drţavni sekretar Aleksandar

Ţivković ovlašćuje se da prati i koordinira poslove na izradi doktrinarnih i planskih

dokumenata, kao i realizaciju zadataka koji se odnose na funkcionisanje Ministarstva

odbrane i Vojske Srbije i da u izvršavanju poslova za koje je ovlašćen potpisuje sva akta

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 35

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

kojima se materija u ovoj oblasti upućuje u proceduru razmatranja i odluĉivanja Vlade, kao i

mišljenja Ministarstva odbrane na materijale koje drugi organi u ovoj oblasti dostavljaju

Ministarstvu odbrane, radi davanja mišljenja.

U Ministarstvu odbrane Rešenjem Vlade, 24 broj 119-7167/2017 od 27. jula 2017. godine

postavlja se za drţavnog sekretata mr Bojan Jocić. U okviru ovlašćenja koja je odredio

ministar odbrane, Rešenjem broj 2034-3 od 01 .08. 2017. godine drţavni sekretar mr Bojan

Jocić ovlašćuje se da prati i koordinira poslove koji se odnose na: planiranje, projektovanje,

nadzor i izgradnju vojnih objekata, investiciono odrţavanje objekata infrastrukture na

korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; pribavljanje i raspolagane stambenim

zgradama, stanovima, garaţama i poslovnim prostorom za potrebe Ministarstva odbrane i

Vojske Srbije; planiranje, organizovanje upravljanja, odrţavanja i voĊenja evidencije vojnih

nepokretnosti i druge poslove u vezi sa materijalnim poslovanjem u Ministarstvu odbrane i

Vojsci Srbije; kao i odnosa sa javnošću, kulturne, muzeološke i izdavaĉke delatnosti za

potrebe sistema odbrane.

Pomoćnik ministra

Ovlašćenja pomoćnika ureĊena su ĉlanom 25. Zakona o drţavnoj upravi. Pomoćnik

ministra rukovodi zaokruţenom oblašću rada u ministarstvu za koje se obrazuje sektor i

za svoj rad odgovara ministru. Pomoćnika ministra postavlja Vlada na period od pet

godina prema zakonu kojim se ureĊuje poloţaj drţavnih sluţbenika.

Pomoćnici ministra odbrane su:

1) v. d. pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, dipl.

ing. mašinstva – rukovodi Sektorom za materijalne resurse;

2) v.d. pomoćnika ministra odbrane Milan Mojsilović - rukovodi Sektorom za politiku

odbrane.

Sekretar ministarstva

Ovlašćenja sekretara ministarstva ureĊena su ĉlanom 26. Zakona o drţavnoj upravi. Sekretar

ministarstva pomaţe ministru u upravljanju kadrovima, finansijskim, informatiĉkim i

drugim pitanjima i usklaĊuje rad unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstva, saraĊuje

s drugim organima i za svoj rad odgovara ministru.

Sekretara ministarstva postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra prema zakonu

kojim se ureĊuje poloţaj drţavnih sluţbenika.

Sekretarа Ministarstva odbrane je Zoran Lazić.

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 36

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

IV. PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA

Radno vreme u Ministarstva odbrane je od 7.30 do 15.30 ĉasova.

Adresa i kontakt telefon lica ovlašćenih za postupanje po zahtevima za slobodan pristup

informacijama od javnog znaĉaja:

Ljiljana Santraĉ

Sekretarijat Ministarstva odbrane Pravna uprava

Birĉaninova 5, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3203-133

e-mail: [email protected]

Ţeljko Cekinović, major

Vojnobezbednosna agencija

Kneza Miloša 33, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3203-487

Aleksandar Hinić

Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane

Nemanjina 15, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3201-985

Branka Dimitrijević

Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane

Nemanjina 15, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 2059-142

Marina Dunjić

Sektor za politiku odbrane Ministarstva odbrane

Birĉaninova 5, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3203-588

Sanda Marjanović

Sektor za ljudske resurse – Uprava za kadrove

Kneza Miloša 33, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3201-984 Predrag Veljović, potpukovnik Generalštab Vojske Srbije – Uprava za operativne poslove (J-3) Neznanog junaka 38, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 2063-131

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 37

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

mr Mirjana Jovanović

Vojnoobaveštajna agencija Kneza Miloša 33, 11000 Beograd

tel: + 381 11 3201-126

Dragan Horvat

Inspektorat odbrane

Gardiska 7, 11000 Beograd

тел.: + 381 11 2064-784

Zoran Stojanov

Uprava za odnose sa javnošću

Birĉaninova 5, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3203-231

Tatjana Kankaraš

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Krunska 13, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3203-549

Ljiljna Vujnović

Uprava za vojno zdravstvo

Crnotravska 17, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3608-186

Slobodan Kisuć, pukovnik

Univerzitet odbrane

Plavla Jurišića Šturma 1, 11000 Beograd

tel.: + 381 11 3005-199

Obaveštavanje javnosti o radu Ministarstva odbrane i aktivnostima Vojske Srbije ureĊeno

je Uputstvom o obaveštavanju javnosti o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

koje je doneto na osnovu ĉlana 30. Zakona o Vojsci Srbije i objavljeno u „Sluţbenom vojnom

listu“, broj 3/15.

Ovim uputstvom ureĊena je organizacija i planiranje obaveštavanja javnosti, nadleţnosti

u obaveštavanju javnosti, postupanje po zahtevima za davanje informacija i obaveštavanje

javnosti u posebnim okolnostima.

Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane kao nosilac funkcije odnosa sa javno-

šću zaduţena je za saradnju sa novinarima i javnim glasilima. Svi kontakti za komuniciranju

sa sredstvima javnog informisanja dostupni su na sajtu Ministarstva odbrane link

www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4928

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 38

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Portparol

kapetan fregate Jovan Krivokapić

tel.: + 381 11 3203 245

e-mail: [email protected]

Prilikom organizacije medijskog praćenja dogaĊaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,

Uprava za odnose sa javnošću u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva

odbrane i Vojske Srbije izraĊuje posebna identifikaciona obeleţja odnosno pres-kartice za

predstavnike medija.

Upravi za odnose sa javnošću upućuju se novinarski zahtevi za snimanja aktivnosti i

objekata Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U saradnji sa nadleţnim organizacionim je-

dinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Uprava za odnose sa javnošću organizuje

praćenje aktivnosti i fotografisanje i snimanje objekata za potrebe razliĉitih medija.

Pravila u vezi sa javnošću rada u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije sadrţana su u

ĉlanu 125. Zakona o odbrani kojim je propisana obaveza Ministarstva odbrane da dva puta

godišnje objavljuje informacije za javnost o zakonskim promenama u oblasti odbrane i

Vojske Srbije i drugim zakonima koji se odnose na bezbednost zemlje i meĊunarodnu sa-

radnju u oblasti odbrane i vojne saradnje.

Ministarstvo odbrane je bilo u obavezi da prvu informaciju objavi u roku od šest meseci od

dana stupanja na snagu ovog zakona, što je uraĊeno i od tada se obaveštavanje javnosti redov-

no vrši na sajtu Ministarstva odbrane http://www.mod.gov.rs/cir/4351/sluzbeni-vojni-list-

4351.

U Zakonu o Vojsci Srbije sadrţane su odredbe o demokratskoj i civilnoj kontroli i javnosti

rada. Ĉlanom 29. ovog zakona propisano je da je Vojska Srbije pod demokratskom i civilnom

kontrolom, koja naroĉito obuhvata kontrolu upotrebe i razvoja Vojske Srbije, internu i

eksternu kontrolu troškova za vojne potrebe, praćenje stanja i obaveštavanja javnosti o

stanju priprema Vojske Srbije, obezbeĊenje slobodnog pristupa informacijama od javnog

znaĉaja i utvrĊivanje odgovornosti za vršenje vojnih duţnosti u skladu sa zakonom.

Demokratsku i civilnu kontrolu Vojske Srbije vrše Narodna skupština, Zaštitnik graĊana i

drugi drţavni organi u skladu sa svojim nadleţnostima, kao i graĊani i javnost.

Propisi o Zaštitniku graĊana koji se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava graĊana

primenjuju se i na profesionalne pripadnike Vojske Srbije.

Jedan od oblika javnosti rada u Ministarstvu odbrane ogleda se u izdavanju – „Sluţbenog

vojnog lista“ – sluţbenog glasila Ministarstva odbrane koje pod tim nazivom izlazi od

1881. godine.

Propisi iz delokruga Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koje donose predsednik Re-

publike i ministar odbrane objavljuju se u „Sluţbenom vojnom listu“ na naĉin ureĊen

Pravilnikom o naĉinu objavljivanja propisa u „Sluţbenom vojnom listu“ („Sluţbeni vojni

list“, broj 19/10).

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 39

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

„Sluţbeni vojni list“ se štampa za potrebe korisnika u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,

kao i za pretplatnike (drţavne organe i pravna i fiziĉka lica).

Od 2012. godine „Sluţbeni vojni list“ je dostupan široj javnosti i moţe se kupiti u Prodavnici

„Vojna knjiga“, Vase Ĉarapića 22, Beograd (telefon broj 011/2184-925).

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 40

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

V. SPISAK NAJĈEŠĆE TRAŢENIH INFORMACIJA

OD JAVNOG ZNAĈAJA

Zahtevi za pristup informacijama od javnog znaĉaja najĉešće se traţe od Ministarstva

odbrane podnošenjem pismenog zahteva, a reĊe u elektronskom obliku.

Najĉešće traţene informacije od javnog znaĉaja odnose se na:

1) zakljuĉene meĊunarodne ugovore iz oblasti odbrane i vojne saradnje;

2) materijalno i finansijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane;

3) godišnji izveštaj o javnim nabavkama;

4) ukupnu vrednost zakljuĉenih ugovora o nabavkama dobara, radova i usluga;

5) ukupnu vrednost poverljivih nabavki dobara, radova i usluga;

6) podatke o platama profesionalnih vojnika Vojske Jugoslavije u periodu od 2001.

do 2007. godine;

7) podatke o platama funkcionera;

8) podatke o broju zakljuĉenih ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim

poslovima i o utrošenim novĉanim sredstvima po tom osnovu;

9) podatke o broju zakljuĉenih ugovora sa marketinškim agencijama i broju zakljuĉenih

ugovora sa medijima i o ukupno utrošenim novĉanim sredstvima po tom osnovu;

10) pitanja iz nadleţnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika koja se

odnose na stambena pitanja, finansijsko poslovanje Fonda, isplatu zaostalih razlika

i sliĉno;

11) fotokopije godišnjih izveštaja o radu Inspektorata odbrane za 2006. i 2007.

godinu;

12) arhivsku graĊu koja se nalazi u Vojnom arhivu;

13) pisani pregled subjekata kod kojih je Inspektorat odbrane izvršio inspekcijski pregled;

14) pitanja koja se odnose na rad Vojnobezbednosne agencije su iz oblasti primene

posebnih postupaka i mera, a traţene su podnošenjem pisanog zahteva;

15) arhivska graĊa koja se nalazi u vojnom arhivu (presuda, optuţnica и dr.) bivših

vojnih pravosudnih organa u periodu 1945–2005. godine;

16) dostavjanje podataka po zahtevima Fonda za humanitarno pravo;

17) broj izvršenih transplantacija organa na VMA, vrsta i uspešnost u periodu od 2003.

do 2013. godine;

18) kopije svih potpisanih memoranduma, protokola, ugovora sa aneksima izmeĊu

Ministarstva odbrane i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata tokom 2013. i 2014. godine.

Neka pitanja i odgovori na traţene informacije od javnog znaĉaja

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 41

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Pitanje (januar 2011. godine)

Traţilac informacije, na osnovu ĉlana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu infor-

macijama od javnog znaĉaja, dostavio je Ministarstvu odbrane zahtev u kome se traţe

informacije u vezi sa regulisanjem vojne obaveze, a odnose se na pitanje da li je ukinuto

obavezno sluţenje vojnog roka, od kada i na osnovu koje odluke; da li ukidanje obaveze

sluţenja vojnog roka podrazumeva i ukidanje civilne sluţbe i da li su lica koja su

upućena u civilnu sluţbu u septembru 2010. godine osloboĊena civilne sluţbe.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo traţioca informacije od javnog znaĉaja da

obaveza sluţenja vojnog roka nije ukinuta, već je Narodna skupština donela Odluku o

obustavi obaveze sluţenja vojnog roka koja je objavljena u „Sluţbenom glasniku RS“,

broj 95/10, a primenjuje se od 01. 01. 2011. godine.

Navedenom odlukom propisano je da se obaveza sluţenja vojnog roka u Vojsci Srbije

obustavlja odsluţenjem vojnog roka poslednje partije vojnika upućene 2010. godine, kao

i da se ova odredba odnosi i na regrute, koji zbog prigovora savesti sluţenje vojnog roka

zamenjuju civilnom sluţbom.

Upućivanje na sluţenje vojnog roka u Vojsci Srbije od 01. 01. 2011. godine vrši se po

principu dobrovoljnosti.

S obzirom na to da je traţilac informacije upućen u civilnu sluţbu 01. 09. 2010. godine,

vršenje civilne sluţbe nastavlja u skladu sa Zakonom o civilnoj sluţbi („Sluţbeni glasnik

RS“, broj 88/09) i nije osloboĊen daljeg vršenja civilne sluţbe. U civilnu sluţbu je upu-

ćen na osnovu rešenja, kojim je usvojen njegov zahtev za civilnu sluţbu i dostavljen od nad-

leţnog teritorijalnog organa. U skladu sa odredbama Zakona o civilnoj sluţbi, lica u

civilnoj sluţbi nemaju status vojnika na sluţenju vojnog roka već status lica u civilnoj sluţbi,

koje je sluţenje vojnog roka zamenilo vršenjem civilne sluţbe.

Pitanje (februar 2011. godine)

Novinar „Lozniĉkih novosti“, na osnovu ĉlana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu

informacijama od javnog znaĉaja, dostavio je zahtev Ministarstvu odbrane u kome se

traţi dostavljanje informacije koja se odnosi na sadašnji status kasarne „Klupci“ u

Loznici, odnosno ko trenutno obezbeĊuje kasarnu, da li se u kasarni odnosno magacinima

ĉuvaju ubojita sredstva, i ako se ĉuvaju da li su obezbeĊena na odgovarajući naĉin, da li neko

odrţava kasarnu i koliko košta meseĉno odrţavanje, da li Vojsci Srbije treba kasarna i

kakva je budućnost ovog objekta.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo traţioca informacije od javnog znaĉaja da

je vojni kompleks „Klupci“ koji se nalazi na podruĉju grada Loznice uvršćen u Master

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 42

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

plan Vlade Republike Srbije (pod ID brojem 324) i ĉini zemljište površine 13 ha 99 m2 i

26 objekata površine od 7,134 m2.

Podaci o predmetnom objektu nalaze se na sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije

www.mod.gov.rs/master_plan/index.php.

Kasarna nije u namenskoj upotrebi u Vojsci Srbije odnosno u objektima nisu smeštene

jedinice Vojske Srbije i kasarna je 2008. godine ispraţnjena od lica i stvari, a obezbeĊuje je

straţarska sluţba.

Pošto se objekat nalazi u Master planu Vlade Republike Srbije (pod ID brojem 324) i pred-

met je konverzije. Prilikom prenosa prava korišćenja nad navedenim vojnim kompleksom

koji je u Master planu Vlade Republike Srbije (pod ID brojem 324), prioritet imaju jedinice

lokalne samouprave i drugi drţavni organi. Za odrţavanje ovog objekta nisu planirana sredstva.

Pitanje (novembar 2011. godine)

Traţilac informacije, na osnovu ĉlana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu infor-

macijama od javnog znaĉaja, podneo je zahtev u kome se traţi odgovor od Ministarstva

odbrane na pitanje da li su potvrde koje su profesionalnim pripadnicima Vojske Jugo-

slavije, Vojske Srbije i Crne Gore i Vojske Srbije svojevremeno izdavale komande, jedinice

i ustanove za oruţje kupljeno od fabrike „Crvena zastava“ Kragujevac po osnovu kredita

validan dokaz na osnovu koga se vlasnici tako pribavljenog oruţja mogu osloboditi oba-

veze plaćanja poreza za drţanje i nošenje oruţja.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo traţioca informacije od javnog znaĉaja da

profesionalna vojna lica dok su bila u aktivnoj sluţbi kao pripadnici Vojske Jugoslavije,

Vojske Srbije i Crne Gore i Vojske Srbije imala mogućnost nabavke pištolja – revolvera

za liĉne potrebe (radi liĉnog obezbeĊenja) od preduzeća „Crvena zastava“ Kragujevac,

kasnije AD „Zastava namenska proizvodnja“ Kragujevac. Nabavka odnosno kupovina

pištolja – revolvera iz programa navedenog privrednog društva vršena je u periodu od

1973. do 1997. godine, na osnovu odobrenja saveznog sekretara za narodnu odbranu.

Ovako pribavljeno oruţje starešine nisu mogle otuĊiti za vreme trajanja sluţbe i bile su u oba-

vezi da do kraja 1980. godine to oruţje prijave tadašnjim sekretarijatima unutrašnjih po-

slova radi dobijanja dozvole za drţanje i nošenje oruţja, kao i svi graĊani tadašnje SFRJ.

Ovako kupljene pištolje – revolvere starešine nisu mogle registrovati kao sluţbeno oruţje

već su pištolji registrovani na vlasnike, u skladu sa tada vaţećom zakonskom regulativom

i vlasnik tog oruţja je postao poreski obveznik. Pištolji su po osnovu kupovine postali

liĉna svojina profesionalnih vojnih lica, a mogli su da se koriste i prilikom izvršavanja

sluţbenih zadataka, što je bilo regulisano posebnim propisom.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 43

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Samim tim što su profesionalna vojna lica u svojstvu kupaca nabavila navedeno oruţje

iskoristila su olakšice u plaćanju i prihvatila posebne uslove za njegovo korišćenje,

izmeĊu ostalog i korišćenje u sluţbene svrhe dok su u aktivnoj sluţbi, pri ĉemu su imali

zakonsku obavezu da to oruţje registruju u skladu sa republiĉkim i pokrajinskim pro-

pisima.

Za pištolj kupljen na navedeni naĉin, vojne jedinice nisu imale pravo niti ovlašćenje da

profesionalnim vojnim licima kao vlasnicima oruţja izdaju „potvrde“ ĉija sadrţina bi pred-

stavljala osnov za njihovo oslobaĊanje od poreza.

Za oruţje dodeljeno licima kao nagrada odnosno poklon prilikom odlaska u penziju

donošena su pojedinaĉna rešenja koja predstavljaju jedini validan dokaz da se porez na

oruţje ne plaća.

Imajući u vidu da je predmetna materija jednoobrazno ureĊena 2001. godine dono-

šenjem Zakona o porezima na upotrebu, drţanje i nošenje dobara („Sluţbeni glasnik RS“,

br.. 26/01,... i 24/11) ĉije su norme imperativnog i obavezujućeg karaktera, ukazujemo da

je ĉlanom 25. ovog zakona propisano da se porez na registrovano oruţje ne plaća ukoliko

je poreski obveznik oruţje dobio na poklon kao nagradu ili prilikom odlaska u penziju od

Vojske Srbije, odnosno vojske drţava ĉiji je pravni sledbenik Republika Srbija.

Pitanje (januar 2012. godine)

Traţilac informacije, na osnovu ĉlana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu infor-

macijama od javnog znaĉaja, podneo je zahtev u kojem se traţi odgovor od Ministarstva

odbrane na pitanje po kojoj ceni je Ministarstvo odbrane nabavilo raĉunarsku verziju ba-

terije testova „Hedonika-5“ instaliranu na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu odnosno

u Vojnoj bolnici u Nišu.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo traţioca informacije od javnog znaĉaja da je softver za psihotest „Hedonika-5“ nabavilo po ceni od 3.000.000,00 dinara. Obaveštenje o zakljuĉenom ugovoru i cena po kojoj je nabavljen ovaj softver objavljeni su u „Sluţbenom glasniku RS“, broj 64 od 10. 09. 2010. godine.

Pitanje (april 2012. godine)

Traţilac informacije, na osnovu ĉlana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu

informacijama od javnog znaĉaja, podneo je zahtev u kome se traţi odgovor od Mi-

nistarstva odbrane na pitanje koje nadleţnosti, obaveze i odgovornosti Vojska Srbije ima

po pitanju objekata obuhvaćenih Master planom (nepokretnosti koje nisu neophodne za

funkcionisanje Vojske, a predviĊene su za otuĊenje Zakljuĉkom Vlade Republike Srbije

05 br. 46-3622/2006-003 od 22. 06. 2006. godine).

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 44

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo traţioca informacije od javnog znaĉaja da

Vojske Srbije je odgovorna za obezbeĊenje, korišćenje, ĉuvanje i kontrolu objekata koji su

obuhvaćeni Master planom. Obaveze Vojske Srbije ogledaju se u preduzimanju mera na

organizaciji obezbeĊenja nepokretnosti i objekata u njima, a koji su obuhvaćeni ovim

planom do otuĊenja istih u skladu sa odlukama nadleţnih organa. TakoĊe, Vojska Srbije daje

predloge koje će se vojne nepokretnosti uvrstiti u Master plan. Vojska Srbije odreĊuje i svoje

predstavnike u komisiju za primopredaju vojnih nepokretnosti nakon njihovog otuĊenja, koju

obrazuje ministar odbrane svojom odlukom. Pitanje (maj 2012. godine)

Traţilac informacije, na osnovu ĉlana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informa-

cijama od javnog znaĉaja, podneo je zahtev u kojem se traţi odgovor od Ministarstva

odbrane na pitanje u ĉijoj nadleţnosti je doneta odluka o iseljenju graĊana i graĊanki

13. januara 2012. godine iz objekta Kasarne „Dr Arĉibald Rajs“ u Novom Sadu. Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo traţioca informacije od javnog znaĉaja da se Kasarna „Dr Arĉibald Rajs“ u Novom Sadu, nalazi u Master planu nepokretnosti koje su predviĊene za otuĊenje i da je pristup vojnim objektima, van sluĉajeva redovnog korišćenja i odrţavanja, dozvoljen samo po prethodno pribavljenom odobrenju ministra odbrane saglasno ĉlanu 105. stav 4. zakona o odbrani („Sluţbeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon i 104/09 – dr. zakon). U vezi sa navedenim, Vojna policija postupajući po sluţbenoj duţnosti i ovlašćenjima propisanim ĉlanom 53. stav 2. Zakonom o odbrani, preduzela je adekvatne mere protiv lica koja su 22. decembra 2011. godine neovlašćeno ušla i uzurpirala ĉetiri zatvorena i zapeĉaćena objekta u kasarni, a kojim postupcima su ova lica poĉinila kriviĉno delo neovlašćenog pristupa vojnim objektima iz ĉlana 416. Kriviĉnog zakonika Republike Srbije. Od momenta neovlašćenog i nelegalnog ulaska i boravka u objektima kasarne, Vojna policija je više navrata legitimisala i upozoravala zateĉena lica na okolnost da su takvim postupcima izvršili gore navedeno kriviĉno delo, upozoravajući ih da napuste kasarnu, što su isti 13. januara 2012. godine dobrovoljno i uĉinili. Vojna policija je tom prilikom zateĉenim licima omogućila da iz objekata kasarne iznesu stvari koje su isti bespravno uneli i o navedenom dogaĊaju obavestila nadleţnog tuţioca. Pitanje (novembar 2012. godine) Traţilac informacije, na osnovu ĉlana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informa-cijama od javnog znaĉaja, podneo je zahtev u kojem se traţi odgovor od Ministarstva odbrane na pitanje koliki je broj dobrovoljno prijavljenih vojnika u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 45

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Odgovor:

Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo traţioca informacije od javnog znaĉaja da se centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu za dobrovoljno sluţenje vojnog roka sa oruţjem u Vojsci Srbije prijavio veći broj kandidata u 2012. godini nego u 2011. godini, a što se vidi iz sledećih podataka:

1) za martovski uputni rok 2011. godine – 1185 kandidata;

2) za septembarski uputni rok 2011. godine – 1514 kandidata;

3) za martovski uputni rok 2012. godine – 2074 kandidata;

4) za septembarski uputni rok 2012. godine – 2753 kandidata.

Pitanje (februar 2013. godine)

Traţilac informacije, na osnovu ĉlana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informa-

cijama od javnog znaĉaja, podneo je zahtev u kojem se traţi odgovor od Ministarstva

odbrane na informaciju o tome ko je pravni sledbenik rasformirane VP 5300 Leskovac,

odnosno gde moţe da u vojnu knjiţicu izvrši upis uĉešća u ratu 1999. godine. Odgovor: Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo traţioca informacije od javnog znaĉaja da

uverenje o uĉešću u ratu su duţne da izdaju jedinice ili pravni sledbenici tih jedinica u

ĉijem sastavu su lica koja su uĉestvovala u ratu, na osnovu podataka iz matiĉnih do-

kumenata vojne evidencije koju su duţni da vode. Prema sluţbenoj evidenciji pravni sledbenik VP 5300 Leskovac je Komanda Kopnene vojske Niš koja je duţna da izda uverenje o uĉešću u ratu 1999. godine. Nakon dobijanja uverenja o uĉešću u ratu treba podneti zahtev centru Ministarstva odbrane u kojem se vodite u evidenciji vojnih obveznika, radi pokretanja postupka za upis podataka o uĉešću u ratu u vojnu knjiţicu.

Pitanje (mart 2014. godine) Traţilac informacije, na osnovu ĉlana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informa-cijama od javnog znaĉaja, podneo je zahtev u kojem se traţi odgovor od Ministarstva odbrane da mu se dostavi kopija rešenja o penzionisanju BD, podaci o dijagnozi zbok koje je usledilo penzionisawe i spisak sa imenima ĉlanova komisije koja je odluĉivala o penzionisanju. Odgovor: Ministarstvo odbrane u odgovoru obavestilo je traţioca informacije da Fond za SOVO ne poseduje rešewe o penzionisanju, kao i da je predmet predat Republiĉkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje nadleţne filijale, koji je poĉev od 1. januara 2012. godine, preuzeo poslove penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 46

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

U odnosu na deo zahteva kojim je traţena dijagnoza zbok koje je usledilo penzionisanje, traţiocu je ukazano da je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti zagarantovana tajnost podataka iz medicinske dokumentacije pacijenta, kao i da su zdravstvena ustanova i druga pravna lica duţna da ĉuvaju medicinsku dokumentaciju pacijenta od neovlašćenog pristupa, kopiranja i zloupotrebe, nezavisno od oblika u kome su podaci iz medicinske dokumentacije saĉuvani. Istovremeno je ukazano da je odredbama Zakonom o zaštiti prava pacijenta i Zakona o zaštiti podataka o liĉnosti propisano da se podaci koji se odnose na zdravstveno stanje ne mogu obraĊivati bez pristanka pacijenta ili zakonskog zastupnika, kao i da spadaju u naroĉito osetljive podatke o liĉnosti koji moraju biti posebno oznaĉeni i zaštićeni. S tim u vezi traţiocu je predoĉeno da se traţeni podaci ne mgu uĉiniti dostupnim. U odnosu na deo zahteva kojim je traţen spisak sa imenima ĉlanova komisije koji su odluĉivali o penzionisanju, traţilac informacije je obavešten da Ministarstvo više ne poseduje Naredbu kojom su imenovani ĉlanovi Više vojnolekarske komisije koji su odluĉivali o oceni sposobnosti za profesionalnu vojbu sluţbu iz 2002. godine, kao i da je, prema izveštaju Uprave za vojno zdravstvo, ta naredba zapisniĉki uništena 2008. godine, u skladu sa propisanim rokovima ĉuvanja u Vojsci Srbije. Pitanje (novembar 2016. godine) Traţilac informacije, na osnovu ĉlana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informa-cijama od javnog znaĉaja, podneo je zahtev u kojem se traţi od Ministarstva odbrane da dostavi informaciju i dokumentaciju u vezi sa posetama PP u Ministarstvu odbrane (u kojim prostorijama je lice bilo, kada i sa kim se sastalo, šta su bile teme sastanaka....) Odgovor: Ministarstvo odbrane je u odgovoru obavestilo traţioca informacije da je na osnovu uvida u knjigu evidencija na prijavnici Ministarstva odbrane nadleţnoj za evidenciju posetilaca u objektu koji je zahtevom obuhvaćen, konstatovano da u periodu od prethodnih pet godina nije evidentirana poseta lica pod tim imenom i prezimenom.

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 47

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

VI. OPIS NADLEŢNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA

Delokrug Ministarstva odbrane

Nadleţnosti Ministarstva odbrane propisane su Zakonom o ministarstvima („Sluţbeni glasnik

RS“, br. 44/14 i 14/15), Zakonom o odbrani („Sluţbeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 88/09 –

dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15) i Strategijom odbrane Republike Srbije („Sluţbeni

glasnik RS“, broj 88/09).

Shodno navedenim zakonima i Strategiji odbrane Republike Srbije, Ministarstvo odbrane obavlja poslove drţavne uprave koji se odnose na: politiku odbrane i strategijsko pla-niranje (Strategijski pregled odbrane Republike Srbije, Strategija odbrane Republike Srbije, planovi i programi razvoja sistema odbrane i vojna doktrina); meĊunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje; planiranje odbrane, pripreme Vojske Srbije, drţavnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i graĊana za izvršavanje zadataka u oblasti odbrane; vojnu, radnu i materijalnu obavezu; organizovanje veza i kriptozaštite za potrebe drţavnih organa i Vojske Srbije; usklaĊivanje organizacije veza i informatiĉkih i teleko-munikacionih sistema u Republici Srbiji za potrebe odbrane; ureĊivanje i pripremanje teritorije Republike Srbije za potrebe odbrane; istraţivanje, razvoj, proizvodnju i promet naoruţanja i vojne opreme; opremanje i naoruţavanje Vojske Srbije i drugih snaga od-brane; bezbednost znaĉajnu za odbranu; vojno školstvo; nauĉnoistraţivaĉki rad znaĉajan za odbranu; statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kao i druge poslove koji su odreĊeni zakonom kojim se ureĊuje odbrana i drugim zakonima. Generalštab Vojske Srbije kao najviši struĉni i štabni organizacioni deo Ministarstva od-brane za pripremu i upotrebu Vojske Srbije sprovodi pripreme, upotrebu, komandovanje i kontrolu komandi i jedinica Vojske Srbije, u skladu sa zakonom, odlukama, planovima i nareĊenjima nadleţnih drţavnih organa. Kontinuirano izgraĊuje operativne i funkcionalne spo-sobnosti komandi i jedinica Vojske Srbije radi što uspešnijeg izvršavanja utvrĊenih misija i zadataka.

Delokrug organa uprave u sastavu Ministarstva odbrane

Inspektorat odbrane obavlja poslove inspekcijskog nadzora u vezi sa izvršavanjem

zakona u oblasti odbrane i od znaĉaja za odbranu i Vojsku Srbije, propisa donetih na

osnovu tih zakona, planova i mera drţavnih organa, organizacija i Vojske Srbije, kao i

druge poslove odreĊene ovim zakonom, a koji se odnose na:

1) pripreme za odbranu;

2) sprovoĊenje odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

3) inspekcijski nadzor nad operativnim i funkcionalnim sposobnostima komandi, jedinica

i ustanova Vojske Srbije, po odobrenju ili nalogu predsednika Republike;

4) inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se ureĊuju: rad

Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; radni odnosi profesionalnih pripadnika Vojske

Srbije u Vojsci Srbije i rasporeĊenih u Ministarstvo odbrane;

opšti upravni postupak i posebni upravni postupci;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 48

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

5) inspekcijski nadzor nad organizacijom telekomunikaciono-informatiĉkog obezbeĊenja,

kriptozaštite i drugih oblika zaštite informacija u Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije

i drugim subjektima od znaĉaja za odbranu;

6) inspekcijski nadzor materijalnog i finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog

korišćenja sredstava korisnika u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

7) inspekcijski nadzor nad primenom zakona, drugih propisa, standarda odbrane i tehni-

ĉkih zahteva za proizvode u oblasti graĊevinske delatnosti u Ministarstvu odbrane i Voj-

sci Srbije;

8) inspekcijski nadzor nad primenom propisa o: bezbednosti i zdravlju na radu; zabrani

diskriminacije; ravnopravnosti polova; zaštiti od zlostavljanja na radu; zaštiti od

izloţenosti zaposlenih duvanskom dimu na radnom mestu i u radnoj okolini; zaštiti

ţivotne sredine; zaštiti od poţara i eksplozija; zaštiti ţivotinja, namirnica i predmeta

opšte upotrebe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (veterinarska zaštita); zaštiti i

bezbednosti u metrološkoj delatnosti;

9) inspekcijski nadzor nad primenom propisa o zaštiti ţivotne sredine u vojnim postro-

jenjima i vojnim skladištima;

10) inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima je ureĊena zdravstvena zaštita

vojnih osiguranika i rad vojnozdravstvenih ustanova;

11) druge poslove odreĊene posebnim zakonom ili na zahtev nadleţnog organa.

Vojnobezbednosna agencija je nadleţna za bezbednosnu i kontraobaveštajnu zaštitu

Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u okviru koje obavlja bezbednosne i kontraoba-

veštajne poslove i zadatke.

Bezbednosni poslovi i zadaci:

1) personalna bezbednost,

2) industrijska bezbednost,

3) zaštita tajnih podataka,

4) bezbednosni menadţment.

Kontraobaveštajni poslovi i zadaci:

1) suprotstavljanje obaveštajnoj, teroristiĉkoj i organizovanoj kriminalnoj delatnosti

usmerenoj protiv Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

2) otkrivanje i dokumentovanje kriviĉnih dela protiv ustavnog ureĊenja i bezbednosti

Republike Srbije, kao i protiv ĉoveĉnosti i meĊunarodnog prava kada se kao uĉinioci

tih dela pojavljuju lica zaposlena u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

3) otkrivanje i dokumentovanje kriviĉnih dela sa elementima organizovanog kriminala,

kao i kriviĉnih dela korupcije unutar Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ili

kada su navedena dela usmerena prema Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

4) kontraobaveštajna zaštita lica, objekata i aktivnosti koje su u nadleţnosti Ministarstva

odbrane i Vojske Srbije.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 49

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Vojnobezbednosna agencija ima ovlašćenja u skladu sa Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji

i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Vojnoobaveštajna agencija je nadleţna za obavljanje obaveštajnih poslova od znaĉaja

za odbranu koji se odnose na prikupljanje, analizu, procenu, zaštitu i dostavljanje po-

dataka i informacija o potencijalnim i realnim opasnostima, aktivnostima, planovima ili

namerama stranih drţava i njihovih oruţanih snaga, meĊunarodnih organizacija, grupa i

pojedinaca.

U okviru svoje nadleţnosti Vojnoobaveštajna agencija:

1) prikuplja i proverava podatke i informacije, obraĊuje ih, analizira, procenjuje i

dostavlja nadleţnim organima;

2) saraĊuje i razmenjuje informacije i podatke sa sluţbama, organizacijama i insti-

tucijama Republike Srbije koje se bave bezbednosno-obaveštajnim poslovima,

kao i sa sluţbama drugih zemalja i organizacija u skladu sa utvrĊenom bezbed-

nosno-obaveštajnom politikom, meĊunarodnim ugovorima i preuzetim obavezama;

3) ĉuva prikupljene podatke i informacije u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima

i štiti ih od neovlašćenog otkrivanja, davanja, korišćenja, gubitka ili uništavanja;

4) planira, organizuje i sprovodi bezbednosnu zaštitu svojih aktivnosti, lica, objekata

i dokumenata;

5) organizuje bezbednosnu zaštitu objekata Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u

inostranstvu i lica koja su od strane Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sluţbeno

upućena u inostranstvo;

6) štiti opremu i sredstva koja koristi u radu od neovlašćenog pristupa;

7) pribavlja, razvija i koristi informacione sisteme, sisteme veza i sisteme za prenos

podataka, kao i sredstva za zaštitu informacija;

8) organizuje obuku pripadnika Vojnoobaveštajne agencije, organizuje specijalistiĉke

kurseve, vrši istraţivanja, formira arhive i objavljuje sopstvena izdanja;

9) planira, organizuje i sprovodi unutrašnju kontrolu rada pripadnika Vojnoobaveštajne

agencije;

10) zahteva od nadleţnih sluţbi bezbednosti bezbednosne provere pravnih i fiziĉkih

lica kada je to neophodno za obavljanje poslova iz nadleţnosti Vojnoobaveštajne

agencije utvrĊenih ovim zakonom;

11) planira opremanje i vrši nabavku stvari za svoje potrebe;

12) obavlja i druge poslove iz svoje nadleţnosti.

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 50

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

VII. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŢNOSTI,

OBAVEZA I OVLAŠĆENJA

U obavljanju poslova u okviru svojih nadleţnosti, obaveza i ovlašćenja, Ministarstvo

odbrane predlaţe i sprovodi politiku odbrane, izvršava zakone i meĊunarodne ugovore,

opšta akta Narodne skupštine, Vlade i akta predsednika Republike iz oblasti odbrane, i to:

1) izradu predloga Procene vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje;

2) izradu nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategije odbrane

Republike Srbije i Dugoroĉnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije i

usvajanje dokumenta za njihovu razradu;

3) izradu predloga akcionih planova za sprovoĊenje Strategije nacionalne bezbednosti

Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije;

4) predlaganje Doktrine Vojske Srbije;

5) izradu predloga Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije;

6) izradu Srednjoroĉnog plana i programa razvoja sistema odbrane;

7) izradu predloga godišnjeg izveštaja Vlade o stanju priprema za odbranu;

8) izradu nacrta zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije, zdravstvene zaštite

i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, vojnog obrazovanja, proizvodnje

naoruţanja i vojne opreme i drugo;

9) izradu nacrta zakona o potvrĊivanju meĊunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne

saradnje i zakljuĉivanje administrativnih ugovora za njihovo izvršavanje;

10) izradu platformi za voĊenje pregovora i zakljuĉivanje meĊunarodnih ugovora u obla-

sti odbrane i vojne saradnje i njihovo izvršavanje;

11) zakljuĉivanje meĊunarodnih ugovora o saradnji s ministarstvima i oruţanim snagama

drugih drţava i zakljuĉivanje administrativnih ugovora za njihovo izvršavanje (proto-

koli, memorandumi i dr.);

12) planiranje i ostvarivanje meĊunarodne saradnje u oblasti odbrane i vojne saradnje;

13) pripremanje Smernica za izradu Plana odbrane Republike Srbije;

14) pripremanje i donošenje Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za izradu planova od

brane i merama bezbednosti u izradi planova odbrane u skladu s odlukom i Smernica

ma za izradu Plana odbrane Republike Srbije;

15) izradu akata i planskih dokumenata na osnovu kojih se pripremaju, izraĊuju i uskla-

Ċuju planovi odbrane kojima se planiraju mere i radnje za rad graĊana, drţavnih orga-

na, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i za upotrebu Vojske Srbi-

je i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju;

16) kontrolu priprema za odbranu i davanje prethodne saglasnosti na predloge planova

odbrane koje izraĊuju i pripremaju nosioci obaveze planiranja i njihovu usaglašenost

s planovima razvoja sistema odbrane i usaglašenost s planovima koje izraĊuje, priprema

i donosi Vojska Srbije;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 51

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

17) planiranje, pripremanje i kontrolu sprovoĊenja mobilizacije i aktiviranje subjekata si-

stema odbrane za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju, u skladu sa

zakonom i odlukama nadleţnih organa;

18) izvršavanje vojne obaveze i njeno usklaĊivanje sa izvršavanjem radne i materijalne

obaveze u skladu s posebnim zakonom;

19) odreĊivanje programa obuke i ureĊivanje naĉina i postupka planiranja i sprovoĊenja

planova obuke graĊana za odbranu zemlje preko nadleţnih teritorijalnih organa Mi-

nistarstva odbrane, u saradnji sa subjektima sistema odbrane i Generalštabom Vo-

jske Srbije;

20) planiranje, saradnja i organizovanje civilno-vojnih odnosa u izvršavanju zajedniĉkih

poslova u oblasti odbrane i bezbednosti;

21) ureĊivanje organizacije, zadataka, naĉina i posebnih uslova vršenja sportske, muzej

ske, arhivske, izdavaĉko-informativne, biblioteĉko-informacione, muziĉke i filmske

delatnosti i drugih delatnosti za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod

uslovima propisanim posebnim zakonom kojim se ureĊuju ove delatnosti;

22) ureĊivanje naĉina vrednovanja, ĉuvanja i razvijanja vojnih tradicija u Ministarstvu

odbrane i Vojsci Srbije (vojni veterani, zaštita spomen-obeleţja u vojnim objektima i

spomen-sobe) i naĉina saradnje sa udruţenjima koja neguju tradicije oslobodilaĉkih

ratova Srbije;

23) ureĊivanje sistema selekcije, klasifikacije, karijernog voĊenja i savetovanja i psiho-

loške delatnosti u skladu sa zakonom;

24) organizovanje, modernizaciju i unapreĊenje telekomunikaciono-informatiĉkog obez-

beĊenja i sredstava posebne namene za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i

kriptozaštite za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i drugih drţavnih organa;

25) ureĊivanje naĉina i postupka usklaĊivanja telekomunikaciono-informatiĉkog obezbe-

Ċenja, telekomunikacionih i raĉunarskih mreţa i sredstava s potrebama odbrane pod

uslovima propisanim posebnim zakonom;

25a) ureĊuvanje naĉina, postupka, racionalizacije i unapreĊenja saobraćaja i transporta

ljudi i sredstava u sistemu odbrane;

26) propisivanje naĉina i posebnih uslova i postupaka za ureĊenje i pripremu teritorije i

akvatorije za potrebe odbrane;

27) odreĊivanje i propisivanje zaštitnih zona oko vojnih kompleksa i vojnih objekata i

mera njihove zaštite, obeleţavanja i ovlašćenja za pristup tim objektima;

28) ureĊivanje naĉina i postupka istraţivanja, razvoja, proizvodnje i prometa naoruţanja i

vojne opreme za potrebe Vojske Srbije;

29) opremanje i naoruţavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, sprovoĊenje postup-

ka nabavki u skladu sa zakonom kojim se ureĊuju javne nabavke i materijalno obez-

beĊivanje Vojske Srbije;

30) planiranje, upravljanje, kontrolu i sprovoĊenje bezbednosno-obaveštajnih poslova od

znaĉaja za odbranu u skladu sa zakonom;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 52

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

31) planiranje i organizovanje školovanja i usavršavanja za rad na poslovima odbrane i

bezbednosti zemlje i nadzor nad radom vojnih škola u skladu s posebnim zakonom;

32) razvoj vojnog obrazovanja i vojne nauĉnoistraţivaĉke delatnosti od znaĉaja za odbra-

nu i Vojsku Srbije i ureĊivanje naĉina i postupka za njihovo usklaĊivanje s opštim si-

stemom obrazovanja i nauĉnoistraţivaĉke delatnosti u Republici Srbiji pod uslovima

propisanim zakonom kojim se ureĊuju ove delatnosti;

33) organizovanje, planiranje, sprovoĊenje i razvoj nauĉnoistraţivaĉke i inventivne delat-

nosti od znaĉaja za odbranu;

34) statusna i druga pitanja pripadnika Vojske Srbije u skladu sa zakonom;

35) donošenje akata o organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

36) obrazovanje i organizovanje finansijske sluţbe u Ministarstvu odbrane, komandama,

jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama ko-

je su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane u skladu s propisi-

ma o budţetskom sistemu;

37) obrazovanje i ukidanje izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava, u skladu s odlu-

kom Vlade o broju i rasporedu izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava Republi-

ke Srbije u inostranstvu;

38) organizovanje i unapreĊenje informacionog sistema u oblasti materijalnog i finansij-

skog poslovanja za potrebe finansijskog izveštavanja, saglasno usvojenim standardima;

39) bliţe ureĊivanje naĉina i postupka izrade predloga srednjoroĉnog i finansijskog plana

u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje budţe-

tski sistem;

40) planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu materijalnog i finansijskog poslovanja;

41) planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata, kao i investiciono odrţa-

vanje objekata infrastrukture na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

42) pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i odrţavanje nepokretnih stvari za

vojne potrebe, stambenih zgrada, stanova, garaţa, poslovnog prostora za potrebe Mi-

nistarstva odbrane i Vojske Srbije i objekata za privremeni smeštaj profesionalnih

pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane;

43) propisivanje naĉina i postupka popisa nepokretnosti za posebne namene koje koriste

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije i voĊenje vojnog katastra pod uslovima propisa

nim zakonom kojim se ureĊuje drţavni premer i katastar;

44) nadzor i upravljanje nad privrednim društvima registrovanim za proizvodnju naoruţa-

nja i vojne opreme ĉiji je osnivaĉ Republika Srbija, odnosno koja posluju kapitalom u

većinskom drţavnom vlasništvu u skladu sa zakonom i aktom osnivaĉa;

45) pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i odrţavanje nepokretnih i pokret-

nih stvari za reprezentativne potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u zemlji i

inostranstvu;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 53

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

46) ureĊivanje naĉina i postupka planiranja, organizovanja, sprovoĊenja i kontrole bez-

bednosti i zdravlja na radu, zaštite ţivotne sredine i zaštite od poţara i eksplozija u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije pod uslovima propisanim zakonima kojima se

ureĊuju ove delatnosti;

47) ureĊivanje naĉina i postupka planiranja, organizovanja, sprovoĊenja i kontrole zaštite

ţivotinja i zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta

opšte upotrebe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

48) propisivanje naĉina i postupka planiranja, organizovanja, sprovoĊenja i kontrole me-

trološke delatnosti za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod uslovima pro-

pisanim zakonom kojim se ureĊuje metrološka delatnost i meĊunarodnim propisima i

standardima;

49) propisivanje naĉina i postupka planiranja, organizovanja, sprovoĊenja i kontrole po-

slova standardizacije (operativna, materijalna i administrativna), tipizacije i unifikaci-

je proizvoda i usluga, objekata i ureĊaja za potrebe odbrane i Vojske Srbije i izdava-

nja saglasnosti pod uslovima pripisanim posebnim zakonom kojim se ureĊuje standar-

dizacija i zakljuĉenim meĊunarodnim ugovorima;

50) propisivanje naĉina i postupka organizovanja poslova izrade nomenklature i kodifika-

cije stvari za posebne namene koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije;

51) ureĊivanje postupka za ocenjivanje usaglašenosti u istraţivanju, razvoju i proizvodnji

naoruţanja i vojne opreme, izvoĊenju radova i vršenju usluga za potrebe Ministarstva

odbrane i Vojske Srbije pod uslovima propisanim posebnim zakonom kojim se ureĊuje

ova delatnost i prihvaćenim meĊunarodnim propisima, standardima odbrane i srod-

nim dokumentima;

52) donošenje standarda odbrane Republike Srbije (SORS), propisa o kvalitetu proizvoda

i srodnih dokumenata, metroloških uslova i uputstava za pregled merne opreme u oblasti

odbrane;

53) propisivanje naĉina odreĊivanja taktiĉkih i tehniĉkih nosilaca za naoruţanje i vojnu

opremu i ostala sredstva u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

54) saradnju i koordinaciju sa organima drţavne uprave i ostalim drţavnim organima, or-

ganima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave u pripremanju

i sprovoĊenju planova odbrane i izvršavanju propisanih nadleţnosti, prava i duţnosti;

55) organizaciju, prenošenje i sprovoĊenje mera pripravnosti, mobilizacije i popune drţa-

vnih organa, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih

lica i preduzetnika;

56) zajedniĉki civilno-vojni sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane

pod uslovima propisanim zakonom kojim se ureĊuje vazdušni saobraćaj;

57) zajedniĉki civilno-vojni sistem upravljanja unutrašnjim plovnim putevima i ratnim

reţimom plovidbe pod uslovima propisanim zakonom kojim se ureĊuje unutrašnja

plovidba;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 54

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

58) donošenje akata o osnivanju vojnozdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i

tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite;

58a) ureĊivanje planiranja razvoja sistema odbrane;

59) druge poslove odreĊene zakonom.

Ministar odbrane u obavljanju poslova iz svog delokruga donosi: nareĊenja, naredbe,

naloge, odluke, pravila, smernice, uputstva i propise i druga akta za koja je ovlašćen ovim

zakonom i drugim zakonima.

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike i donošenje akata po ovlašćenju

predsednika Republike, ministar odbrane donosi: nareĊenja, naredbe, smernice, odluke, pravila

i druga akta, i odgovoran je za njihovo izvršavanje.

Zakonom o odbrani je propisano da Generalštab Vojske Srbije u obavljanju poslova u okviru

svojih nadleţnosti, u skladu sa zakonom i ovlašćenjima predsednika Republike i ministra

odbrane:

1) izradu doktrinarnih dokumenata;

2) izraĊuje Plan upotrebe Vojske Srbije;

3) izraĊuje Plan mobilizacije Vojske Srbije;

4) izraĊuje smernice za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske

Srbije;

5) pripremu predloga akta o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije;

5a) geotopografsko obezbeĊenje i izradu geotopografskog materijala za potrebe odbrane i

drugih korisnika van sistema odbrane;

6) organizuje mere pripravnosti na osnovu akata predsednika Republike ili ministra odbrane;

7) obavlja i druge poslove odreĊene zakonom i aktima predsednika Republike

i ministra odbrane.

Inspektorat odbrane

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, inspektor i drugo lice ovlašćeno za obavljanje

poslova inspekcijskog nadzora ima pravo i duţnost da:

:

1) vrši proveru sprovoĊenja odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

2) vrši uvid u dokumenta koja se odnose na pripreme snaga odbrane za odbranu;

3) pregleda opšte i pojedinaĉne akte, evidencije i drugu dokumentaciju;

4) pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, ureĊaje, predmete i robu;

5) uzima izjave i po potrebi pisana izjašnjenja od rukovodioca i sluţbenih lica nadziranog

organa o ĉinjenicama i podacima znaĉajnim za potpuno utvrĊivanje ĉinjeniĉnog stanja;

6) zahteva da se dostave izveštaji, podaci, akti i druga dokumentacija i odredi primeren

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 55

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

rok za dostavljanje;

7) zahteva dostavljanje, uzme ili zadrţi opšti ili pojedinaĉni akt nadziranog organa koji je

predmet inspekcijskog nadzora, a ĉija taĉnost se u sluĉaju da se ne radi o originalu akta

potvrĊuje potpisom rukovodioca i peĉatom nadziranog organa;

8) naloţi otklanjanje utvrĊenih nedostataka u planovima odbrane ili u sprovoĊenju propisa-

nih mera i radnji za izvršavanje zadataka iz Plana odbrane Republike Srbije i pojedinaĉ-

nih planova;

9) naloţi obustavu mera i radnji koje nisu u skladu sa zakonom i planovima odbrane do

donošenja odluke nadleţnog organa;

10) izda naloge, odnosno zabrane u skladu sa zakonom;

11) naloţi komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i organima drţavne uprave

i ostalim nosiocima planiranja da podnesu izveštaj o stanju svojih odbrambenih priprema;

12) naloţi obustavljanje radnji kojima se direktno ugroţava ili dovodi u opasnost ţivot i

zdravlje ljudi ili imovina do donošenja odluke nadleţnog organa;

13) izvrši vanredni nadzor odmah po saznanju za svaku smrtnu, tešku ili kolektivnu po-

vredu na radu i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje na radu,

kao i prilikom izbijanja poţara ili eksplozija i utvrdi uzroke tih dogaĊaja o ĉemu sasta-

vlja zapisnik sa nalazom i ocenom o uzrocima dogaĊaja i nalaţe mere koje se bez od-

laganja moraju preduzeti;

14) pruţa struĉnu pomoć nadziranom organu;

15) podnosi predloge za pokretanje disciplinske, prekršajne i kriviĉne odgovornosti i od-

govornosti za privredni prestup, u skladu sa zakonom;

16) preduzima druge mere i radnje za koje je zakonom i drugim propisom ovlašćen;

17) naloţi otklanjanje utvrĊene povrede zakona i drugih propisa;

18) obavlja i druge poslove utvrĊene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.

Nalozi inspektora i drugih lica ovlašćenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora su

obavezujući.

Inspektorat odbrane redovno izveštava predsednika Republike i ministra odbrane o utvrĊenim

nalazima.

Vojnobezbednosna agencija postupa u granicama svojih nadleţnosti i primenjuje ovla-

šćenja propisana Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Vojnoobaveštajna agencija postupa u granicama svojih nadleţnosti i primenjuje ovla-

šćenja propisana Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 56

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Zakonom o Vojsci Srbije („Sluţbeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15

i 88/15 - US). propisane su nadleţnosti predsednika Republike, ministra odbrane i naĉelnika

Generalštaba Vojske Srbije u komandovanju i rukovoĊenju Vojskom Srbije.

Predsednik Republike:

1) odluĉuje o upotrebi Vojske Srbije i komanduje Vojskom Srbije u miru i ratu;

2) utvrĊuje osnove razvoja i opremanja Vojske Srbije;

3) utvrĊuje osnove mirnodopske i ratne organizacije Vojske Srbije;

4) odreĊuje rodove i sluţbe Vojske Srbije, na predlog ministra odbrane;

5) ureĊuje sistem komandovanja u Vojsci Srbije i prati sprovoĊenje sistema komando- vanja;

6) usvaja Plan upotrebe Vojske Srbije i nareĊuje njenu upotrebu;

7) donosi smernice za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije, na predlog ministra odbrane;

8) postavlja i razrešava naĉelnika Generalštaba Vojske Srbije, uz mišljenje ministra odbrane;

9) postavlja, unapreĊuje i razrešava oficire na formacijska mesta za koja je propisan ĉin generala i odluĉuje o prestanku njihove sluţbe, na predlog ministra odbrane;

10) nareĊuje sprovoĊenje mera pripravnosti Vojske Srbije u sluĉaju ratnog ili vanred- nog stanja;

11) nareĊuje mobilizaciju Vojske Srbije;

12) donosi osnovna pravila i druga akta koja se odnose na upotrebu Vojske Srbije;

13) donosi Pravilo sluţbe Vojske Srbije i druga pravila kojima se ureĊuju unutrašnji red i odnosi u vršenju vojne sluţbe;

14) obavlja i druge poslove komandovanja Vojskom Srbije, u skladu sa zakonom.

Ministar odbrane:

1) koordinira i sprovodi utvrĊenu odbrambenu politiku i rukovodi Vojskom Srbije;

2) donosi akta o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na predlog

naĉelnika Generalštaba i akta o organizaciji organizacionih celina Ministarstva odbrane

ĉija je unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta utvrĊena formacijom;

3) usvaja plan meĊunarodne vojne saradnje i odluĉuje o organizovanju zajedniĉkih vojnih

veţbi u zemlji, odnosno uĉešću pripadnika Vojske Srbije u zajedniĉkim vojnim veţba-

ma koje organizuju oruţane snage drugih zemalja, u skladu sa zakonom i zakljuĉenim

meĊunarodnim ugovorima, odnosno sporazumima o njihovom organizovanju;

4) daje mišljenje predsedniku Republike za postavljenje i razrešenje naĉelnika Generalštaba Vojske Srbije;

5) predlaţe predsedniku Republike postavljenje, unapreĊenje i razrešenje i prestanak sluţbe generala i starešina na duţnosti za koje je formacijom utvrĊen ĉin generala, uz mi- šljenje naĉelnika Generalštaba Vojske Srbije, odnosno ovlašćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica rasporeĊena van Vojske Srbije;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 57

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

6) postavlja, unapreĊuje, rasporeĊuje, premešta i razrešava profesionalna vojna lica

Vojske Srbije na formacijska mesta van Vojske Srbije i odluĉuje o prestanku

njihove sluţbe, uz mišljenje naĉelnika Generalštaba Vojske Srbije, odnosno ovla-

šćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica rasporeĊena

vanVojske Srbije;

7) postavlja, unapreĊuje, rasporeĊuje, premešta i i razrešava oficire Vojske Srbije u

Vojsci Srbije u ĉinu majora, potpukovnika i pukovnika i odluĉuje o prestanku njihove

sluţbe, na predlog naĉelnika Generalštaba Vojske Srbije;

7a) odluĉuje o prestanku sluţbe, po potrebi sluţbe, podoficira i oficira Vojske Srbije zaklju-

ĉno za ĉinom pukovnika;

8) usvaja plan razvoja i opremanja Vojske Srbije, na predlog naĉelnika Generalštaba

Vojske Srbije;

8a) donosi plan istraţivanja i razvoja sredstava naoruţanja i vojne opreme i ureĊuje na-

ĉin i postupak istraţivanja razvoja proizvodnje, prometa i nabavke naoruţanja i

vojne opreme za potrebe Vojske Srbije;

9) donosi planove školovanja, usavršavanja i stipendiranja za potrebe Ministarstva odbrane

i Vojske Srbije i upućuje na školovanje i usavršavanje profesionalne pripadnike

Vojske Srbije;

9a) donosi akta o prijemu pripadnika stranih oruţanih snaga u vojnoobrazovne institucije

Ministarstva odbrane radi školovanja, odnosno usavršavanja, kojima se ureĊuju

uslovi pod kojima se školovanje, odnosno usavršavanje realizuje;

10) brisano – sa 10/2105;

11) brisano – sa 10/2105;

12) obavlja i druge poslove utvrĊene zakonom.

Naĉelnik Generalštaba Vojske Srbije:

1) predlaţe plan razvoja i opremanja Vojske Srbije;

2) ostavlja, unapreĊuje, rasporeĊuje, premešta i razrešava oficire u Vojsci Srbije do ĉi-

na kapetana i odluĉuje o prestanku njihove sluţbe, na predlog neposredno potĉinjenih

starešina;

3) daje mišljenje ministru odbrane na njegov predlog za postavljenje, unapreĊenje i razre-

šenje i prestanak sluţbe generala i starešina na duţnosti za koje je formacijom utvrĊen

ĉin generala, u skladu sa ovim zakonom;

4) postavlja, unapreĊuje, rasporeĊuje, premešta i razrešava podoficire i profesionalne

vojnike i rasporeĊuje civilna lica na sluţbi u Vojsci Srbije i odluĉuje o prestanku njiho

ve sluţbe, na predlog neposredno potĉinjenih starešina;

5) predlaţe plan popune Vojske Srbije i brojni raspored regruta u Vojsci Srbije;

5a) donosi doktrinarna dokumenta niţeg nivoa;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 58

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

6) brisano – sa 10/2105;

7) brisano – sa 10/2105;

8) utvrĊuje planove obuke i usavršavanja profesionalnih vojnih lica i lica u rezervnom

sastavu;

8a) donosi Kodeks ĉasti pripadnika Vojske Srbije;

8b) upućuje profesionalne pripadnike Vojske Srbije na usavršavanje u organizaciji

Vojske Srbije;

9) obavlja i druge poslove utvrĊene zakonom.

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike odnosno ministar odbrane i

poslova komandovanja Vojskom Srbije, kao i drugih poslova utvrĊenih zakonom, naĉelnik

Generalštaba Vojske Srbije donosi pravila, naredbe, uputstva, direktive, odluke i nareĊenja.

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 59

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

VIII. NAVOĐENJE PROPISA

Osnovni strategijsko-doktrinarni dokumenti u oblasti odbrane su: Strategija nacionalne

bezbednosti Republike Srbije, Strategija odbrane Republike Srbije i Doktrina Vojske Srbije.

Osnovni planski dokumenti u oblasti odbrane su: Dugoroĉni plan razvoja sistema odbrane Re-

publike Srbije, Strategijski pregled odbrane Republike Srbije i Plan odbrane Republike Srbije.

Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije je najviši strateški dokument

ĉijom realizacijom se štite nacionalni interesi Republike Srbije od izazova, rizika i pretnji

bezbednosti u razliĉitim oblastima društvenog ţivota. Odluku o usvajanju ove strategije

donela je Narodna skupština na sednici odrţanoj 26. oktobra 2009. godine i objavljena je

u „Sluţbenom glasniku RS“, broj 88/09.

Strategija odbrane Republike Srbije je najviši strateški dokument u oblasti odbrane

kojim se definišu stavovi o bezbednosnom okruţenju, odbrambenim interesima, misijama

i zadacima Vojske Srbije, struktura i funkcionisanje sistema odbrane. Odluku o usvajanju

ove strategije donela je Narodna skupština na sednici odrţanoj 26. oktobra 2009. godine i

objavljena je u „Sluţbenom glasniku RS“, broj 88/09.

Doktrina Vojske Srbije je osnovni dokument u kojem se definišu opšta opredeljenja o

vojnoj delatnosti, organizovanju, pripremama, upotrebi i obezbeĊenju Vojske Srbije u

miru, ratnom i vanrednom stanju, u skladu sa Ustavom i Strategijom odbrane Republike

Srbije. Odluku o usvajanju Doktrine Vojske Srbije doneo je predsednik Republike 25.

februara 2010. godine.

Dugoroĉni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije je dokument planiranja

odbrane u kojem se definišu strateška opredeljenja za razvoj sistema odbrane Republike

Srbije, potrebne sposobnosti Vojske Srbije, sadrţaj i dinamika organizacionih promena, raz-

voj ljudskih i materijalnih resursa, finansiranje sistema odbrane i druga pitanja za funkci-

onisanje sistema odbrane, u skladu s misijama i zadacima u odbrani Republike Srbije.

Nacrt ovog dokumenta je pripremljen.

Strategijski pregled odbrane Republike Srbije je polazni programski dokument kojim

se definiše srednjoroĉno planiranje odbrane, efikasno upravljanje resursima odbrane,

transparentnost poslova odbrane i izgradnja pretpostavki za demokratsku i civilnu kon-

trolu, profesionalizaciju i efikasnost Vojske Srbije u izvršavanju dodeljenih misija i za-

dataka i meĊunarodnog humanitarnog prava. Ovaj dokument je Vlada usvojila zaklju-

ĉkom od 19. marta 2010. godine.

Ministarstvo odbrane u radu primenjuje sledeće zakone iz svoje nadleţnosti:

Zakon o odbrani („Sluţbeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09

– dr. Zakon, 10/15 i 36/18).

Zakon o Vojsci Srbije („Sluţbeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15,

88/15 – US i 36/18).

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 60

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Na osnovu ovlašćenja iz ĉlana 26. Zakona o Vojsci Srbije doneta je Uredba o vršenju

verske sluţbe u Vojsci Srbije („Sluţbeni glasnik RS“, broj 22/11).

MeĊusobni odnosi Ministarstva odbrane i tradicionalnih crkava i verskih zajednica u vezi

sa vršenjem verske sluţbe u Vojsci Srbije ureĊeni su posebnim sporazumima.

Sporazum izmeĊu Ministarstva odbrane i Svetog arhijerejskog sinoda Srpske Pravoslavne

Crkve 28. juna 2011. godine potpisali su ministar odbrane Dragan Šutanovac i arhiepi-

skop pećki, mitropolit beogradsko-karlovaĉki i patrijarh srpski gospodin Irinej.

Sporazumi su potpisani sa šest tradicionalnih crkava i verskih zajednica 18. oktobra

2011. godine. Potpisnik sporazuma u ime Ministarstva odbrane bio je ministar odbrane

Dragan Šutanovac, a u ime crkava odnosno verskih zajednica – njihovi poglavari:

1) metropolit beogradski monsinjor Stanislav Hoĉevar, predsednik MeĊunarodne

biskupske konferencije Svetih Ćirila i Metodija nadbiskup u ime Rimokatoliĉke

crkve u Srbiji;

2) biskup Slovaĉke Evangeliĉke Crkve a.v. mr Samuel Vrbovski u ime Slovaĉke

Evangeliĉke crkve a.v.;

3) episkop Reformatske Hrišćanske Crkve Ištvan Ĉete Semeši u ime Reformatske

Hrišćanske Crkve;

4) biskup superintendant Evangeliĉke Hrišćanske Crkve a.v. Arpad Dolinski u ime

Evangeliĉke Hrišćanske Crkve a.v.;

5) predsednik Saveza jevrejskih opština u Srbiji Aleksandar Nećak i rabin

Isak Asijel u ime Jevrejske zajednice u Srbiji;

6) reis-ul-ulema Islamske zajednice Srbije Adem ef Zilkić u ime Islamske zajednice

Srbije. Tekstovi potpisanih sporazuma sa tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama nalaze

se na veb sajtu Ministarstva odbrane.

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sluţbeni glasnik RS“, br. 88/09, 95/10 i

36/18).

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i Zakona o Narodnoj skupštini

Republike Srbije, Narodna skupština je donela Odluku o obustavi obaveze sluţenja

vojnog roka koja je objavljena u „Sluţbenom glasniku RS“, broj 95/10, a primenjuje se

od 01. 01. 2011. godine od kada će se upućivanje na sluţenje vojnog roka vršiti po

principu dobrovoljnosti.

Zakon o civilnoj sluţbi („Sluţbeni glasnik RS“, broj 88/09).

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 61

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim ope-

racijama van granica Republike Srbije („Sluţbeni glasnik RS“, br. 88/09 i 36/18).

Na osnovu ovlašćenja iz Ustava i Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga od-

brane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, Narodna skupština

Republike Srbije donela je Odluku o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske

Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini („Slu-

ţbeni glasnik RS“, broj 31/18 od 27.aprila 2018) i Odluku o uĉešću pripadnika Vojske

Srbije u multinacionalnim operacijama u 2018. godini („Sluţbeni glasnik RS“, broj

31/18 od 27. aprila 2018)

U toku 2018. godine pripadnici Vojske Srbije uĉestvuju u multinacionalnim operacijama, i

to:

1.1. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Liberiji (UNMIL),

1.2..Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo

(MONUSCO),

1.3 Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Liban (UNIFIL),

1.4. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Kipar (UNFICYP),

1.5. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku (UNTSO),

1.6. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Zapadnoj Sahari (МINURSO),

1.7. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Mali (МINUSMA),

1.8. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Juţnom Sudanu (UNMISS),

1.9. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNAMID),

1.10. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNISFA),

1.11. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Dţami i Kašmiru (UNMOGIP),

1.12. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku (UNDOF),

1.13. Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Centralnoafriĉkoj Republici (МINUSCA),

1.14. Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije (EUTM Somalia),

1.15. Vojna operacija pomorskih snaga Evropske unije u Somaliji (EUNAVFOR

ATALANTA),

1.16. Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Malija (EUTM Mali),

1.17. Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Centralnoafriĉke Republike

(EUMAM RCA),

1.18. Vojna operacija pomorskih snaga Evropske unije u Mediteranu (EUNAVFOR MED

SOPHIA),

1.19. Humanitarne operacije.

Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Sluţbeni glasnik

RS“, br. 88/09, 55/12 – US i 17/13). Zakon o vojnom obrazovanju („Sluţbeni glasnik RS“, broj 36/18),

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 62

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Zakon o proizvodnji i prometu naoruţanja i vojne opreme („Sluţbeni glasnik RS“,

broj 36/18). Ministarstvo odbrane je nosilac izrade podzakonskih akata za izvršavanje navedenih za-

kona. Pregled zakona i podzakonskih akata iz delokruga Ministarstva odbrane i Vojske

Srbije objavljenih u „Sluţbenom vojnom listu“ objavljen je na sajtu Ministarstva odbrane

http://www.mod.gov.rs/cir/4351/sluzbeni-vojni-list-4351 i redovno se meseĉno aţurira.

Ministarstvo odbrane u svom radu primenjuje i sledeće zakone:

Zakon o Vladi („Sluţbeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 , 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr.zakon).

Zakon o ministarstvima („Sluţbeni glasnik RS“, br. 44/14, 14/15,54/15, 96/15 i 62/17).

Zakon o osnovama ureĊenja sluţbi bezbednosti Republike Srbije („Sluţbeni glasnik

RS“, br. 116/07 i 72/12).

Zakon o drţavnoj upravi („Sluţbeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 i

30/18 – dr.zakon).

Zakon o drţavnim sluţbenicima („Sluţbeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,

67/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17).

Zakon o drţavnom peĉatu Republike Srbije („Sluţbeni glasnik RS“, broj 101/07).

Zakon o budţetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sluţbeni glasnik RS“, broj 113/17).

Zakon o budţetskom sistemu („Sluţbeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,

93/12, 62/13 i 63/13 – ispravka, 108/13,142/14, 68/15, 103/15, 99/16 i 113/17).

Zakon o opštem upravnom postupku („Sluţbeni glasnik RS“, broj 18/16).

Zakon o vazdušnom saobraćaju („Sluţbeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i

66/15).

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sluţbeni glasnik RS“, br. 41/09, 53/10,

101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 i 9/16 – US i 24/18).

Zakon o tajnosti podataka („Sluţbeni glasnik RS“, broj 104/09).

Zakon o vanrednim situacijama („Sluţbeni glasnik RS“, br. 111/09, 92/11 i 93/12).

Zakon o javnoj svojini („Sluţbeni glasnik RS“, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16

i 113/17).

Zakon o nauĉnoistraţivaĉkoj delatnosti („Sluţbeni glasnik RS“, br. 110/05, 50/06, 18/10 i

112/15).

Zakon o javnim nabavkama („Sluţbeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Zakon o zakljuĉivanju i izvršavanju meĊunarodnih ugovora („Sluţbeni glasnik RS“, broj 32/13).

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 63

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

IX. USLUGE KOJE SE PRUŢAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA, POSTUPAK

PRUŢANJA USLUGA I PREGLED PODATAKA O PRUŢENIM USLUGAMA

Ministarstvo odbrane, u skladu sa delokrugom propisanim zakonom, pravnim i fiziĉkim

licima pruţa sledeće usluge:

Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane – Uprava za obaveze odbrane

Na osnovu odredaba ĉlana 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, ostvarivanje

vojne obaveze obezbeĊuje i sprovodi Ministarstvo odbrane preko teritorijalnih organa.

Teritorijalnim organima Ministarstva odbrane, u smislu ovog zakona, smatraju se centri

Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu koji se obrazuju za teritoriju odreĊenog

broja opština odnosno gradova i regionalni centri Ministarstva odbrane koji se obrazuju

za teritoriju odreĊenog broja centara za lokalnu samoupravu. Regionalni centri obrazovani su u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Valjevu. Na osnovu ĉlana 71, 88. i 105. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi teritorijalni

organi Ministarstva odbrane vode evidenicije o vojnim obveznicima, obveznicima radne

obaveze i stvarima iz popisa, za teritoriju za koju su obrazovani. Radi efikasnijeg i

jedinstvenog voĊenja navedenih evidencija u Upravi za obaveze odbrane i teritorijalnim

organima Ministarstva odbrane, u upotrebi je Informacioni sistem „VOJEVID“. Teritorijalni organi Ministarstva odbrane izdaju uverenja u vezi sa vršenjem vojne

obaveze i vode postupak po zahtevu za izdavanje uverenja. Centri Ministarstva odbrane

za lokalnu samoupravu izdaju uverenja na osnovu podataka iz sluţbene evidencije koju

vode o vojnim obveznicima prema mestu prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Za dobijanje uverenja potrebno je podneti pisani zahtev nadleţnom centru Ministarstva

odbrane za lokalnu samoupravu u kojem se lice vodi u vojnoj evidenciji. Centar Ministarstva odbrane pruţa uslugu izdavanja uverenja odmah, ako o licu koje je

podnelo zahtev postoje podaci u vojnoj evidenciji koju vodi. U sluĉaju voĊenja postupka,

uverenje se izdaje najkasnije u roku do 30 dana od dana podnošenja zahteva. Zahtev za izdavanje uverenja u vezi sa vršenjem vojne obaveze osloboĊen je plaćanja

takse, na osnovu Zakona o republiĉkim administrativnim taksama. Uz zahtev za izdavanje uverenja podnosilac ne dostavlja dokaze o podacima o kojima

centar Ministarstva odbrane vodi evidenciju po sluţbenoj duţnosti. U sluĉaju potrebe

voĊenja postupka podnosilac je u obavezi da dostavi dokaze koje smatra da su odluĉni za

rešavanje zahteva ili dokaze koje od njega zatraţi organ koji vodi postupak. Nakon dobijanja zahteva nadleţni centar Ministarstva odbrane proverava taĉnost podataka

navedenih u zahtevu, vrši pregled baze podataka koju poseduje i uvid u vojnoevidenciona

dokumenta koja vodi po sluţbenoj duţnosti.

Ako se zahtev odnosi na podatke o kojima centar Ministarstva odbrane vodi sluţbenu

evidenciju, centar Ministarstva odbrane izdaće traţeno uverenje u skladu sa odredbama

Zakona o opštem upravnom postupku.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 64

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

U sluĉaju da o traţenim podacima nema sluţbenu evidenciju, centar Ministarstva odbrane

sprovešće postupak u kojem će doneti uverenje ili rešenje o odbijanju zahteva za

izdavanje uverenja. Rešenje obavezno sadrţi, kao jedno od osnovnih delova rešenja, uputstvo o pravnom

sredstvu kojim se stranka upućuje da ima pravo podnošenja ţalbe na rešenje, rok u kojem

moţe uloţiti ţalbu, organu kojem se ţalba podnosi, organu kojem se dostavlja (sa

adresom), naĉin na koji se moţe dostaviti i u koliko primeraka se podnosi ţalba.

Nezadovoljno zainteresovano lice moţe se pismeno obratiti starešini organa – naĉelniku

centra Ministarstva odbrane.

Aţurirano 31.03.2018. godine

Redni

broj VRSTA UVERENJA

1. Uĉešće u ratu 1.864

2. O regulisanju vojne obaveze 5.073

3. Da se vodi u vojnoj evidenciji 955

4. Da se ne vodi u vojnoj evidenciji 84

5. Da se nalazi na sluţenju vojnog roka 9

6. UKUPNO 7.985

7.

Rešenja po ţalbi na

prvostepeno rešenje

Usvojeno 7

8. Odbijeno 12

9. Obustavljeno 0

10. Ukupnо 19

Sektor za politiku odbrane – Uprava za strategijsko planiranje

Obaveza: Postupak za pravnu zaštitu poverljivih pronalazaka i tehniĉkih unapreĊenja

znaĉajnih za odbranu ostvaruje se u upravnom postupku koji sprovodi Ministarstvo od-

brane. Postupak za priznanje patenta i malog patenta za poverljivi pronalazak, kao i

prihvatanje tehniĉkog unapreĊenja, pokreće se podnošenjem prijave patenta, malog pa-

tenta ili predloga tehniĉkog unapreĊenja od strane domaćeg fiziĉkog ili pravnog lica

Ministarstvu odbrane, Upravi za strategijsko planiranje u ĉijoj je nadleţnosti inventivna

delatnost i sprovoĊenje postupka zaštite poverljivih pronalazaka.

Ovlašćenje: Sektor Ministarstva odbrane u ĉijoj je nadleţnosti inventivna delatnost (Sektor

za politiku odbrane) ovlašćen je za donošenje rešenja po podnetom zahtevu za priznanje

patenta ili malog patenta za poverljivi pronalazak ili po predlogu tehniĉkog unapreĊenja

od znaĉaja za odbranu.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 65

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Postupanje organa u okviru utvrĊenih obaveza i ovlašćenje regulisani su: Zakonom

o patentima („Sluţbeni list SCG“, br. 32/04 i 35/04) – ĉl. 102 – 107, Uredbom o naĉinu,

postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka znaĉajnih za odbranu („Sluţbeni

glasnik RS“, broj 110/08) – ĉlan 4. i Pravilnikom o postupku ispitivanja poverljive

prijave patenta, malog patenta i tehniĉkih unapreĊenja znaĉajnih za odbranu i ostva-

rivanju prava pronalazaĉa („Sluţbeni vojni list“, broj 35/09).

U postupku po podnetoj poverljivoj prijavi za priznanje patenta, malog patenta i predlogu

tehniĉkog unapreĊenja koji sprovodi Ministarstvo odbrane ne plaćaju se takse ni troškovi

postupka.

Nakon sprovedenog postupka ispitivanja poverljive prijave patenta, malog patenta i pred-

loga tehniĉkog unapreĊenja od znaĉaja za odbranu i ocene ispunjenosti utvrĊenih uslova

patentabilnosti (novost, inventivni nivo i industrijska primenljivost) za priznavanje patenta,

malog patenta i prihvatanje tehniĉkog unapreĊenja, Sektor za politiku odbrane Ministarstva

odbrane donosi rešenje kojim se zahtev usvaja ili odbija.

Rešenja su konaĉna u upravnom postupku i protiv njih se moţe pokrenuti upravni spor

pred Upravnim sudom.

Rokovi: Imajući u vidu da je postupak ispitivanja poverljive prijave patenta sloţen i da

se sastoji od nekoliko faza (formalno ispitivanje i suštinsko ispitivanje) u okviru kojih su

na osnovu navedenih propisa utvrĊeni rokovi za postupanje uĉesnika u ispitivanju pri-

jave, okvirni rok za okonĉanje postupka je 12 meseci.

U periodu od 1. januara 2017. godine do 1. decembra 2017. godine, podneto je osam

poverljivih prijava patenata i pet predloga tehniĉkih unapreĊenja. Rešeno je 14 prijava

patenata (sedam prijava iz 2017. godine, tri iz 2015. godine, jedna iz 2014. godine, tri

prijave iz 2013. godine).Priznat je i registrovan jedan poverljivi patent, jedan poverljivi

mali patent i usvojeno je osam tehniĉkih unapreĊenja. U periodu od 1. januara do 1.

maja 2018. godine, podneta je jedna poverljiva prijava patenta i dva predloga tehniĉkih

unapreĊenja. Prihvaćena su dva tehniĉka unapreĊenja (prijavljena 2017. godine).

Vojni arhiv

Vojni arhiv nalazi se i radi u okviru Univerziteta odbrane – Instituta za strategijska

istraţivanja.

Adresa : Beograd, Ulica Ratka Resanovića 1

Tel.: + 38112051019, + 381112051020 faks + 38112501329

e-mail: [email protected]

www.isi.mod.gov.rs/vojni_arhiv02

Delatnost i rad Vojnog arhiva ureĊeni su: Zakonom o arhivskoj graĊi Savezne Republike

Jugoslavije („Sluţbeni list SRJ“, br. 12/98 i 13/98) i Pravilnikom o naĉinu korišćenja arhivske

graĊe i naknadi usluga u Vojnom arhivu.

Arhivska graĊa je dostupna za istraţivanje i korišćenje nakon isteka roka od 50 godina od

nastanka.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 66

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Korišćenje arhivske građe

Zainteresovana lica imaju pravo da pod jednakim uslovima koriste informacije iz arhivske

graĊe koja se ĉuva u Vojnom arhivu, dok strani drţavljani mogu da koriste arhivsku graĊu

po odobrenju ministra odbrane.

Odobrenje stranim drţavljanima izdaje se u skladu sa meĊunarodnim ugovorima koje je Re-publika Srbija zakljuĉila, kao i na osnovu faktiĉkog reciprociteta, Sporazuma o sukcesiji i procedure propisane Pravilnikom o naĉinu korišćenja arhivske graĊe i naknadi usluga u Vojnom arhivu.

Strani drţavljani molbu za istraţivanje u Vojnom arhivu dostavljaju diplomatskim putem Ministarstvu odbrane. Uz molbu se podnosi preporuka ustanove ili druge organizacije za koju se vrši istraţivanje.

Drţavljani Republike Srbije mogu koristiti usluge Vojnog arhiva dolaskom u Vojni arhiv i podnošenjem molbe na propisanom obrascu i dostavljanjem zahteva poštom i elektron-skim putem.

Odobrenje za korišćenje arhivske graĊe po molbi daje direktor Vojnog arhiva, a istraţivanje vaţi najduţe godinu dana od dana podnošenja molbe.

Čitaonica Vojnog arhiva

Po dolasku u ĉitaonicu Vojnog arhiva korisnik se upoznaje sa Pravilnikom o radu ĉitaonice i istraţivanju arhivske graĊe.

Ĉitaonica Vojnog arhiva otvorena je ponedeljkom, sredom, ĉetvrtkom i petkom od 8.30 do 14.00 ĉasova. Utorak je predviĊen za arhivistiĉki dan i tog dana arhiv ne radi sa strankama.Ćitaonica Vojnog arhiva neće radi sa stranama u periodu od 15. 07. do 31. 08. tekuće godine.

Usluge uz naknadu

Direktor vojnog arhiva moţe, po posebno podnetom zahtevu, odobriti kopiranje i štam-

panje skenirane graĊe odnosno mikrofilmovanje arhivske graĊe.

Usluge koje Vojni arhiv pruţa su: kopiranje i skeniranje arhivske graĊe i štampanje ske-

nirane graĊe, a usluge se naplaćuju prema cenovniku.

Vojni arhiv pruţa i tehniĉke usluge (fotokopiranje, skeniranje, fotografisanje, narezivanje

diskova i drugo).

Novĉana naknada za usluge koje Vojni arhiv pruţa podrazumeva vrednost utrošenog ma-

terijala i angaţovanje pripadnika Vojnog arhiva.

Usluge bez naknade

Od naplate novĉane naknade osloboĊena su:

1) lica koja traţe podatke za ostvarivanje prava iz radnog odnosa;

2) lica koja traţe podatke za ostvarivanje prava na penziju;

3) ratni vojni invalidi;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 67

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

4) lica koja imaju status borca, status izbeglice i raseljena lica;

5) lica koja pokreću postupak pred sudom po Zakonu o rehabilitaciji.

Cene usluga rada i troškovi tehniĉkih usluga u Vojnom arhivu koje se pruţaju

korisnicima – istraţivaĉima arhivske graĊe i pravnim i fiziĉkim licima

U s l u g a Za drţavljane RS Za strane

drţavljane

Naknada za istraţivanje koje se vrši po zahtevu

stranaka 1.800,00 3.600,00

Izdavanje prepisa dokumenta 500,00 1.000,00

Tehniĉke usluge

U s l u g a Za drţavljane RS Za strane

drţavljane

Fotokopiranje format A4 15,00 30,00

format A3 25,00 50,00

Fotokopiranje dokumenata istog dana izvršiće se uz naplatu dvostruke cene

Skeniranje dokumenta

u rezoluciji

do 300 DPI 200,00 400,00

u rezoluciji

do 400 DPI 300,00 600,00

Štampanje na laser

štampaĉu

crno-beli štampaĉ,

format A4 100,00 200,00

kolor štampaĉ,

format A4 200,00 400,00

Kopiranje skeniranog dokumenta (po skenu) 15,00 30,00

Snimanje materijala na

medije

na kompakt-disku

(CD) 250,00 500,00

na DVD 500,00 1.000,00

Korišćenje liĉnog fotoaparata u ĉitaonici

(po danu) 2.000,00 4.000,00

Izrada identifikacionih kartica za rad

u digitalnoj ĉitaonici 350,00 700,00

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 68

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Snimanje arhivske graĊe za objavljivanje i javno prikazivanje

Vršenje tehniĉkih usluga za dokumentovane materijale, koji nisu arhivska graĊa

Vojnog arhiva

U s l u g a Do formata A4 Do formata A3

Preko

formata A3

automatsko1 manuelno automatsko mauelno automatsko

Skeniranje dokumenata

do 1000 skenova 15,00 50,00 20,00 70,00 120,00

Skeniranje dokumenata

od 1000 do 10000

skenova

5,00 25,00 9,00 30,00 70,00

Skeniranje dokumenata

od 1000 do 30000

skenova

4,00 20,00 7,00 25,00 50,00

Skeniranje dokumenata

preko 30000 skenova 3,00 15,00 5,00 20,00 30,00

Izrada programa

U s l u g a C en a

Izrada programa za pregled digitalizovane arhivske graĊe

4.000,00 radni sat

Cene usluga iskazane su u neto iznosu na koji se obraĉunava i dodaje vaţeća stopa

poreza na dodatu vrednost (PDV) od 20%.

1 Dokumenta koja mogu da se skeniraju na automatskom skeneru.

U s l u g a Za drţavljane

RS

Za strane

drţavljane

Snimanje za objavljivanje i javno prikazivanje (po strani)

u crno-beloj tehnici 500,00 1.000,00

u kolor tehnici 1.000,00 2.000,00

Snimanje za objavljivanje i javno pri-kazivanje na koricama, omotima i naslovnim stranicama štampanih medija (knjiga, ĉasopisa, publika- cija i sl.)

u crno-beloj tehnici 1.000,00 2.000,00

u kolor tehnici 2.000,00 4.000,00

Snimanje za objavljivanje i javno prikazivanje na plakatima, razgle-dnicama, kalendarima i sliĉno

u crno-beloj tehnici 2.000,00 4.000,00

u kolor tehnici 4.000,00 8.000,00

Snimanje za objavljivanje i javno

prikazivanje za potrebe televizije,

filma i video zapisa

u nauĉno-obra-zovne svrhe 500,00 1.000,00

u komercijalne

svrhe 5.000,00 10.000,00

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 69

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Uprava za tradiciju, standard i veterane

Na osnovu Zakona o opšte upravnom postupku („Sluţbeni glanik RS“, broj 18/16) i

Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

(„Sluţbeni list SRJ“, br. 24/98, 29/98 – ispravka i 25/00 i „Sluţbeni glasnik RS“, br.

101/05 i 111/09 – u daljem tekstu: Zakon o borcima), Uprava za tradiciju, standard i

veterane izdaje uverenja, daje odgovore i postupa po za-htevima za poginule, ranjene,

zarobljene i nestale pripadnike nekadašnjih Oruţanih snaga SFRJ (JNA, TO, rezervni

sastav, dobrovoljci i vojnici na redovnom odsluţenju vojnog roka), a radi ostvarivanja

prava koja im po zakonu pripadaju.

Informacije u vezi sa ostvarivanjem prava propisanih Zakonom o borcima mogu se dobiti

na broj telefona 011/3201-510.

Ministarstvo odbrane pruţa usluge neposredno zainteresovanim pravnim i fiziĉkim

licima, shodno odredbi ĉlana 104. stav 2. Zakona o odbrani kojom je propisano da Mi-

nistarstvo odbrane moţe da ostvaruje dopunska sredstva pruţanjem usluga u skladu

sa zakonom i drugim propisima.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije vrše usluge pravnim i fiziĉkim licima na naĉin i u

skladu sa odredbama Pravilnika o materijalnom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci

Srbije („Sluţbeni vojni list“, broj 29/14 i 9/17).

Usluge propisane ovim pravilnikom vrše se uz naknadu, a sredstva ostvarena pruţanjem

usluga imaju svojstvo prihoda Ministarstva odbrane.

Usluge se mogu vršiti:

1) ako se time ne ometa izvršenje zadataka prema odobrenim planovima i programima;

2) ako za vršenje usluge postoji propisana dokumentacija i odluka nadleţnog starešine;

3) ako su za vršenje usluge ispunjeni propisani higijensko-tehnološki i drugi uslovi i ako

se ne ugroţava ţivot i zdravlje ljudi i ţivotna sredina;

4) ako se usluga moţe izvršiti struĉno i kvalitetno.

Vrste usluga su propisane ĉlanom 143. stav 1. taĉ. 1) do 27) Pravilnika o materijalnom

poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a ovlašćenja za donošenje odluke o

vršenju usluga u st. 2. do 5. ovog ĉlana.

Ministar odbrane donosi odluku o vršenju usluga radi:

1) spreĉavanja elementarnih nepogoda i drugih nesreća i ublaţavanja ili otklanjanja

njihovih posledica; 2) obezbeĊenja javnih komunikacija i objekata od posebnog znaĉaja

za odbranu i odrţavanje reda na javnim manifestacijama po pozivu ili odluci nadleţnog

drţavnog organa; 3) izvoĊenja javnih radova; 4) spreĉavanja i otklanjanja opasnosti koje

ugroţavaju ţivote i zdravlje graĊana ili bezbednost sredstava i uticaja na ţivotnu sredinu i

pripremanje, organizovanje i sprovoĊenje obuĉavanja graĊana za odbranu; 6) informa-

tivno-propagandnih potreba Vojske Srbije i organizovanja proslava, jubileja i drugih zna-

ĉajnih dogaĊaja, kinematografskih usluga i usluga povodom odrţavanja sportskih, kultur-

nih i drugih manifestacija na republiĉkom ili pokrajinskom nivou; 10) zadovoljavanja

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 70

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

potreba od posebnog društvenog znaĉaja (prevoz vode u bezvodnim krajevima, bušenje

bunara, miniranje naslaga leda na većim rekama i sliĉno); 12) ukljuĉivanja u izgradnju

pojedinih sistema radi njihovog zajedniĉkog korišćenja (meteorološki, radarski, telekomu-

nikacioni, informacioni, geodetski i drugi sistemi); 16) uĉešća u humanitarnim akcijama;

22) pruţanja opštih logistiĉkih usluga i usluga obuke i obrazovanja oruţanih snaga stranih

zemalja u skladu sa potvrĊenim meĊunarodnim ugovorima i protokolima o saradnji; 26) iznaj-

mljivanja pokretnih stvari posebne namene; 27) obavljanja drugih usluga u skladu sa propisom.

Komandant operativnog sastava donosi odluku o vršenju usluga radi: 15) prevoza stvari i

lica korisnika van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije vazduhoplovima i brodovima;

21) skladištenja pogonskih i drugih sredstava korisnika van Ministarstva odbrane i Vojske

Srbije; 25) deaktiviranja, pronalaţenja, transportovanja i dezaktiviranja neeksplodiranih

ubojitih sredstava.

Komandant brigade ili starešina istog ranga donosi odluku o vršenju usluga radi 5) obuke

korisnika sredstava prema planu obuke.

Rukovodilac organizacione jedinice Ministarstva odbrane odnosno starešina komande, je-

dinice ili ustanove Vojske Srbije donosi odluku o vršenju usluga radi: 7) nauĉnoistra-

ţivaĉkog rada; 8) zadovoljavanja potreba profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i lica za-

poslenih u Ministarstvu odbrane (ishrana, odevanje, oporavak, smeštaj, odmor, rekreacija i

sliĉno); 9) zadovoljavanja potreba ishrane, odmora i rekreacije u vojnim objektima name-

njenim za odmor i rekreaciju (osim u objektima vojnodohodovnih ustanova) profesionalnih

pripadnika Vojske Srbije, lica zaposlenih u Ministarstvu odbrane, penzionisanih vojnih

lica i ĉlanova uţih porodica sa kojima ta lica ţive u zajedniĉkom domaćinstvu u smislu

Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije, ĉlanova

uţe porodice poginulih i umrlih profesionalnih pripadnika Vojske, kao i ratnih vojnih

invalida sa jednim pratiocem; 11) zadovoljavanja zdravstvenih potreba stanovništva, ako

postoje slobodni kapaciteti u vojnim zdravstvenim ustanovama; 13) prevoza selidbenih

stvari profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, lica zaposlenih u Ministarstvu odbrane i

vojnih penzionera; 14) prevoza stvari i lica korisnika van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

17) odrţavanje naoruţanja i druge opreme; 18) ispitivanje naoruţanja i druge opreme; 19)

pru-ţanja ugostiteljskih usluga, organizacija lova i ribolova i pruţanja usluga podrške u orga-

nizaciji i odrţavanju sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se realizuju na lokalnom

nivou; 20) pruţanje usluga jednokratnog korišćenja sala, restorana, sportskih objekata,

uĉionica, prostora u klubovima i kasarnama Vojske Srbije, platoa ispred kasarni i drugih

objekata, aerodroma, poligona i drugih pokretnih stvari koje koriste Ministarstvo odbrane i

Vojska Srbije, osim pokretnih stvari za posebne nameni i bioloških sredstava; 23) zadovoljenja

biblioteĉko-informacionih, informaciono-dokumentacionih i referalnih potreba profesionalnih

pripadnika Vojske Srbije i lica zaposlenih u Ministarstvu odbrane; 24) pruţanja usluga obuke

lica iz graĊanstva.

Usluge propisane ovim pravilnikom vrše se na osnovu primljenog zahteva za vršenje usluge

koji se podnosi nadleţnoj organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane odnosno Vojske

Srbije. Na osnovu donete odluke, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Direkcije za

imovinskopravne poslove Sekretarijata Ministarstva odbrane zakljuĉuje se ugovor o pru-

ţanju usluga.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 71

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Za usluge iz ĉlana 143. stav 1. taĉ. 1) do 4) i taĉ. 8), 9), 10), 13), 16) i 23) ovog pravilni-

ka naplaćuju se stvarni troškovi.

Za ostale usluge naplaćuje se cena najmanje u visini ukupnih troškova.

Izuzetno, ako se pruţanje usluge traţi iz humanitarnih, zdravstvenih i drugih razloga koji

doprinose ugledu i afirmaciji Vojske Srbije i Republike Srbije, ministar odbrane moţe

odluĉiti da se te usluge pruţaju bez naknade.

Vojnobezbednosna agencija

Vrsta usluge: izdavanje prostorija i pruţanje usluga fiziĉkim i pravnim licima u Zgradi 1

u Ulici Kneza Miloša broj 33 (izdavanje Velike ratne sale i Male ratne sale, kao i cen-

tralnog hola ispred Velike ratne sale).

Kategorije lica koje imaju pravo na uslugu: sva fiziĉka i pravna lica, kao i organi

drţavne uprave Republike Srbije i organi lokalne samouprave.

Uslovi koja lica moraju ispuniti: za fiziĉka lica – da su drţavljani Republike Srbije a za

pravna lica – da su registrovani u Republici Srbiji.

Naĉin dobijanja usluge: na osnovu pisanog zahteva u slobodnoj formi.

Rok za pruţanje usluge nije propisan, zavisi od planiranih aktivnosti Vojnobezbednosne

agencije.

Postupak za pruţanje usluge pokreće se pisanim zahtevom u slobodnoj formi uz

navoĊenje podataka o zainteresovanom licu (adresa, broj telefona, PIB, JMBG i vreme za

koje se traţi iznajmljivanje sale), zatim ovlašćeno lice stupa u kontakt sa podnosiocem

zahteva i zavisno od raspoloţivih termina precizira nacrt ugovora radi pruţanja usluge.

Podaci o pruţenim uslugama u 2010. godini: pruţena je usluga firmi „ROCHE“ d.o.o. 18. 11. 2010. godine (sa pruţanjem usluga je zapoĉeto 11. 11. 2010. godine).

Podaci o pruţenim uslugama u 2011. godini: pruţena je usluga firmi „PHARMANOVA“,

d.o.o. 19. 05. 2011. godine (sa pruţanjem usluga je zapoĉeto 20. 04. 2011. godine).

Uprava za odnose sa javnošću i potĉinjene ustanove pruţaju sledeće vrste usluga:

1) Medija centar „Odbrana“ – iznajmljivanje prostora u Centralnom domu Vojske

Srbije i pruţanje tehniĉkih usluga;

2) Vojnofilmski centar „Zastava film“ – filmsko-tehniĉke video, multimedijalne i

laboratorijske usluge i filmska, video i rasvetna tehnika;

3) Umetniĉki ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Biniĉki“ – nastup orkestra i

iznajmljivanje muziĉkih instrumenata i opreme;

4) Vojna štamparija „Beograd“ – usluge štampanja.

Vojni muzej (u organizacionom sastavu Uprave za tradiciju, standard i veterane) bavi se

prikupljanjem, zaštitom, obradom, izlaganjem i publikovanjem predmeta iz vojne istorije

srpskog naroda. Vojni muzej poseduje preko 30.000 trodimenzionalnih predmeta prikup-

ljenih otkupom i preuzimanjem od vojnih jedinica i ustanova i voljom darodavaca.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 72

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Muzejski predmeti su svrstani u desetak tipskih zbirki, kao što su: arheološka i umetniĉka

zbirka; zbirka odlikovanja; zbirka zastava, odeće i uniformi; nekoliko zbirki oruţja i

oruĊa i fotozbirka u kojoj je preko 100.000 fotografija i negativa i 140 fotoalbuma.

Vojni muzej ima i specijalnu biblioteku sa 13.500 naslova knjiga i 600 naslova ĉasopisa

(7.000 primeraka ) i bavi se izdavaĉkom delatnošću publikujući kataloge izloţbi i zbirki,

kao i posebna izdanja.

U stalnoj postavci Vojnog muzeja izloţen je samo deo muzejskog fonda koji uz zanimljiv

pomoćni muzejski materijal prikazuje XIV vekova ratne prošlosti srpskog naroda i naroda

Balkana.

Muzejski predmeti odnosno zbirke smešteni su u depoima i povremeno se izlaţu u galeriji

Vojnog muzeja na studijskim i tematskim izloţbama, sa ţeljom da se zadovolje interesovanja

struĉne javnosti, kao i publika svih uzrasta i interesovanja.

Vojni muzej je otvoren svakoga dana (osim ponedeljka) od 10.00 do 17.00 ĉasova

(telefon za informacije 011/3344-408).

Cena pojedinaĉne ulaznice za odrasle je 100 dinara a za decu 50 dinara dok je cena grupne

ulaznice za odrasle 80 dinara a za decu 40 dinara.

Detaljnije informacije o Vojnom muzeju, zbirkama i izloţbama moţete potraţiti na sajtu

/www.muzej.mod.gov.rs/.

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 73

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

X. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA

Pregled rasporeĊenih i utrošenih sredstava za finansiranje Ministarstva odbrane u 2017. i

2018. godini.

http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/informator/2016/mart/pregled_ra

sporedjenih_utrosenih_sredstava_2015_2017_lat.pdf

U tabelarnom pregledu datom u prilogu, u skladu sa taĉkom 32. Uputstva za izradu i

objavljivanje informatora o radu drţavnih organa (''Sluţbeni glasnik RS'', broj 68/10)

prikazana su:

1. UtvrĊena i utrošena sredstva u 2017. godini.

Sredstva su prikazana po programskim aktivnostima i projektima.

Podaci o utvrĊenim i utrošenim sredstvima prikazani su zakljuĉno sa 31.12.2017.

godine i isti su sadrţani u Izveštaju o izvršenju budţeta Ministarstva odbrane

Republike Srbije za period 01.01.-31.12.2017. godine (u kolonama 4 i 5 Obrazca

5). Izveštaj je u zakonskom roku dostavljen Upravi za trezor Ministarstva finansija

Republike Srbije.

2. UtvrĊena i utrošena sredstva u 2018. godini.

Sredstva su prikazana po programskim aktivnostima i projektima.

Podaci o utvrĊenim i utrošenim sredstvima prikazani su zakljuĉno sa 31.03.2018.

godine i isti su sadrţani u Izveštaju o izvršenju budţeta Ministarstva odbrane

Republike Srbije za period 01.01.-31.03.2018. godine (u kolonama 4 i 5 Obrazca

5). Izveštaj je 19.04.2018. godine dostavljen Upravi za trezor Ministarstva finansija

Republike Srbije.

U toku 2016. godine Drţavna revizorska institucija izvršila je reviziju svrsishodnosti

„Sopstveni prihodi direktnih i indirektnih korisnika budţeta Republike Srbije prema

Zakonu o budţetskom sistemu“. Tom revizijom obuhvaćeno je i Ministarstvo odbrane.

Nalaz i mišljenje revizije dati su u Izveštaju o reviziji svrsishodnosti „Sopstveni prihodi

direktnih i indirektnih korisnika budţeta Republike Srbije prema Zakonu o budţetskom

sistemu“ (Drţavna revizorska institucija, Broj: 400-4483/2015-08 od 07.12.2016. godine)

koji se moţe preuzeti na sajtu Drţavne revizorske institucije www.dri.rs, u delu:

Revizije/Izveštaji o reviziji/Arhiva 2016/Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja.

U predmetnom izveštaju Ministarstvo odbrane je navedeno kao primer dobre prakse.

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 74

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

XI. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA

Javne nabavke u Ministarstvu odbrane vrše se prema jedinstvenom planu javnih nabavki dobara, radova i usluga. Pregled jedinstvenog plana javnih nabavki izraĊuje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadleţna za snabdevanje – Uprava za snabdevanje Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane, a odobrava ministar odbrane.

Predlog jedinstvenog plana javnih nabavki izraĊuje se u roku od 30 dana od dana dono-

šenja rešenja ministra odbrane o finansiranju odbrane za tekuću godinu.

Plan javnih nabavki Ministarstva odbrane za 2014. godinu,

Plan javnih nabavki Ministarstva odbrane za 2015. godinu,

Plan javnih nabavki Ministarstva odbrane za 2016. i 2017. godinu se nalazi na sledećoj

internet lokaciji: http://www.mod.gov.rs/cir/4347/informator-o-radu-ministarstva-

odbrane-4347.

U Informatoru nalaze se podaci o javnim nabavkama za Ministarstvo odbrane i Vojsku

Srbije, koje su sprovedene:

1) u 1, 2, 3. i 4. tromeseĉju 2014. godine, link ka datoteci:

Izveštaj o JN za 1. kvartal

Izveštaj o JN za 2. kvartal

Izveštaj o JN za 3. kvartal

Izveštaj o JN za 4. kvartal

2) u 1, 2, 3. i 4. tromeseĉju 2015. godine, link ka datoteci:

Izveštaj o JN za 1. kvartal

Izveštaj o JN za 2. kvartal

Izveštaj o JN za 3. kvartal Izveštaj o JN za 4. kvartal

3) u 1, 2, 3. i 4. tromeseĉju 2016. godine, link ka datoteci:

Izveštaj o JN za 1. kvartal

Izveštaj o JN za 2. kvartal

Izveštaj o JN za 3, kvartal

Izveštaj o JN za 4. kvartal

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 75

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

4) u 1, 2, 3. i 4. tromeseĉju 2017. godine, link ka datoteci:

Izveštaj o JN za 1. kvartal

Izveštaj o JN za 2. kvartal

Izveštaj o JN za 3. kvartal

Izveštaj o JN za 4. kvartal

5) u 1. tromeseĉju 2018. godine, link ka datoteci:

Izveštaj o JN za 1. kvartal

Oglasi za nabavke koje se sprovode u skladu sa propisima o javnim nabavkama, kao i

odluke o izboru najpovoljnijeg ponuĊaĉa objavljuju se u „Sluţbenom glasniku RS“ i na sajtu

Uprave za javne nabavke.

Ukupna vrednost poverljivih nabavki u 2013. godini je 4.655.856.657,00 dinara, a

ostvareno је 2.573.641.363.78 dinara.

Radi transparentnosti sprovoĊenja postupaka javnih nabavki u Ministarstvu odbrane i

Vojsci Srbije, na sajtu Ministarstva odbrane postavljen je elektronski servis javnih nabavki

(www.nabavke.mod.gov.rs ).

Elektronski servis javnih nabavki omogućava uvid javnosti u sprovoĊenje postupaka

javnih nabavki u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 76

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

XII. PODACI O DRŢAVNOJ POMOĆI

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nisu dodeljivali novĉana sredstva fiziĉkim licima,

privrednim subjektima i stanovništvu u vidu subvencije, dotacije, donacije i uĉešća u fi-

nansiranju projekata.

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 77

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

XIII. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA

I DRUGIM PRIMANJIMA

Podaci o platama i zaradama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu

odbrane dati su u tabelama koje se nalaze na veb sajtu Ministarstva odbrane:

http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/informator/plate_lat.pdf

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 78

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

XIV. PODACI O SREDSTVIMA RADA

Podaci o pokretnim i nepokretnim stvarima (pojedinaĉno ili u grupama po srodnosti, po

mestu nalaţenja, veliĉini, bitnim odlikama, organizacionim jedinicama koje ih koriste, o

upotrebnom stanju, o tome da li je reĉ o pokretnim i nepokretnim stvarima koje pred-

stavljaju imovinu drţavnog organa, podaci o drugim materijalnim sredstvima koja se

koriste na osnovu meĊunarodne i druge saradnje i pomoći, kao i podaci o nepokretnim i

pokretnim stvarima koje se koriste po drugom osnovu) u skladu sa ĉlanom 3. stav 1. taĉ.

3) i 9) Uredbe o bliţim kriterijumima za odreĊivanje stepena tajnosti „Poverljivo” i

„Interno” („Sluţbeni glasnik RS”, broj 66/14) i odredbama Odluke o odreĊivanju stepena

tajnosti podataka u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Sluţbeni vojni list”, broj 5/16)

predstavljaju tajne podatke znaĉajne za odbranu zemlje.

Zbirni pregled pokretne i nepokretne imovine koju koristi Ministarstvo odbrane i Vojska

Srbije dostavljen je Direkciji za imovinu Republike Srbije, saglasno odredbama Uredbe o

evidenciji imovine i nosi oznaku tajnosti.

Spisak vojnih kompleksa u Master planu na teritoriji Republike Srbije (sa podacima o

mestu nalaţenja, nazivu vojnog kompleksa, nameni, površini zemljišta, vrsti, broju i

površini objekata) objavljen je na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, u delu

Oglasi – Lista nepokretnosti po Master planu. Trenutni broj vojnih kompleksa u Master

planu je 458.

Podaci o sredstvima rada koje koriste Vojnobezbednosna agencija i Vojnoobaveštajna

agencija, u skladu sa ĉlanom 58. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštaj-

noj agenciji, predstavljaju tajne podatke.

Podaci o realizovanim donacijama na osnovu zakljuĉenih ugovora o meĊunarodnoj sara-

dnji sa pregledom naziva drţave, nazivom sporazuma, neposrednim korisnikom donacije

i predmetom donacije dati su u prikazanim tabelama.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 79

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

U toku 2007. godine zakljuĉeno je 15 ugovora o donacijama, ukupne vrednosti od

2.660.108,00 evra. Najveći donator bila je Kraljevina Norveška u iznosu od

1.586.116,00 evra.

Redni

broj

DRŢAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

1. FRANCUSKA

Konvencija o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane i

Ministarstva ino-

stranih poslova

Ruske Federacije

i Ministarstva

odbrane Republike

Srbije

Vojna akademija

Sredstva i oprema

za kabinet

francuskog jezika

1.520,00 evra

2. VELIKA

BRITANIJA

Protokol o donaciji

Ambasade Velike

Britanije u Beogradu

Ministarstvu odbra-

ne Republike Srbije

Uprava za odnose

sa javnošću

Sredstva i oprema

za opremanje

Medija centra

6.150,00 evra

3. UNDP

Memorandum o ra-

zumevanju izmeĊu

Vlade Republike

Srbije koju pred-

stavlja Ministarstvo

odbrane i Programa

za razvoj Ujedinjenih

nacija „Razvoj kapa-

citeta za uništavanje

minsko-eksplozivnih

sredstava radi ĉišće-

nja mesta eksplozije u

Paraćinu“

Ministarstvo

odbrane

Sredstva i oprema

za saniranje

posledica

eksplozije

80.500,00 evra

4. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

Ministarstva odbrane

Kraljevine Norveške

Ministarstvu odbrane

Republike Srbije

Odeljenje za

civilno-vojnu

saradnju GŠ VS

Informatiĉka i

kancelarijska

oprema

5.000,00 evra

5. NORVEŠKA

Ugovor o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

spoljnih poslova

Kraljevine Norveške

Direkcija za

prekvalifikaciju

Adaptacija i

opremanje

poslovnih

prostorija i softver

83.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 80

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj

DRŢAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

6. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

Ministarstva odbrane

Kraljevine Norveške

Ministarstvu odbrane

Republike Srbije

Institut za

strategijska

istraţivanja

Roba i usluge

602.340,00 evra

7. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

Ministarstva odbrane

Kraljevine Norveške

Ministarstvu odbrane

Republike Srbije

Vojnomedicinska

akademija

Nastavna i

kancelarijska

oprema

95.776,00 evra

8. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Komande

Norveške

Vojnomedicinska

akademija

Laka poljska

bolnica

800.000,00 evra

9. DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Komande

odbrane Danske

Uprava za

meĊunarodnu

vojnu saradnju

Raĉunarska

oprema

22.873,00 evra

10. DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Komande

odbrane Danske

Uprava za odnose

sa javnošću

Oprema za

simultano

prevoĊenje

36.543,00 evra

11. DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije i Ko-

mande odbrane

Danske

ViPVO

Raĉunarska

oprema i

kancelarijski

nameštaj

24.500,00 evra

12. DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Danske

Centar za mirovne

operacije

Informatiĉka i

kancelarijska

oprema

101.907,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 81

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj

DRŢAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

13. INSTITUT

DŢEFERSON

Ugovor o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Instituta Dţe-

ferson (JEFFERSON

INSTITUTE)

Vojni arhiv

Oprema za

digitalizaciju

130.000,00 evra

14. INSTITUT

DŢEFERSON

Ugovor o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Instituta Dţe-

ferson (JEFFERSON

INSTITUTE)

Vojna akademija

Oprema za

uvoĊenje Interneta

70.000,00 evra

15.

ZEMLJE

NORDIJSKE

INICIJATIVE

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i zemalja

Nordijske inicijative

Centar za obuku

podoficira

Usluge za

adaptaciju objekta

u kasarni

„Banjica 2“

600.000,00 evra

U toku 2008. godine potpisano je 12 ugovora o donacijama ukupne vrednosti od

6.883.825,00 evra. Najveća donacija bila je od strane Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava

u iznosu od 7.528.000,00 dolara (pribliţno 5.300.000,00 evra).

Redni

broj

DRŢAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

1. OEBS

Protokol izmeĊu Mi-

nistarstva odbrane

Republike Srbije i

Misije Organizacije

za evropsku bezbe-

dnost i saradnju u

Republici Srbiji

Verifikacioni centar

Raĉunarska

oprema

3.970,00 evra

2. FRANCUSKA

Protokol o donaciji Mi-

nistarstva inostranih

poslova i Ministarstva

odbrane Republike

Francuske Ministar-

stvu odbrane Repu-

blike Srbije

Vojna akademija

Kancelarijska

oprema

1.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 82

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj

DRŢAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

3. GRĈKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i General-

štaba Nacionalne

odbrane Grĉke

Vojna akademija

Kancelarijska i

raĉunarska

oprema i usluge

16.335,00 evra

4. EK OS SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Evropske

komande Oruţanih

snaga SAD

Sektor za

materijalne resurse

Oprema za

saniranje ptiĉijeg

gripa

10.500,00 evra

5. DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Komande

odbrane Danske

Kancelarija za

civilno-vojne

odnose

Jedno vozilo

„lada niva“

6. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Sektor za

materijalne resurse

Zavoji i

komprese

280.600,00 evra

7. FRANCUSKA

Protokol o donaciji Ministarstva ino-stranih poslova i Mi-nistarstva odbrane Re-publike Francuske Mi-nistarstvu odbrane Republike Srbije

Vojna akademija Oprema

950,00 evra

8. SAD

Prihvaćeni Konkretni uslovi za dodelu dota-cije Ministarstva spolj-nih poslova SAD

Ministarstvo

odbrane

Uništavanje

raketa

5.300.000,00 evra

9. KINA

Sporazum izmeĊu Mi-nistarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva Naci-onalne odbrane Na-rodne Republike Kine o saradnji u oblasti odbrane

Ministarstvo

odbrane

Oprema

500.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 83

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj

DRŢAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET

/VREDNOST

10. ITALIJA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Republike

Italije

Ministarstvo

odbrane

Oprema za

razminiranje

581.487,00 evra

11. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Generalštaba

Vojske Srbije

Informatiĉka

oprema

38.983,00 evra

12. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Ministarstvo

odbrane

Softverski

program

150.000 evra

U toku 2009. godine potpisano je 13 ugovora o donacijama ukupne vrednosti od

810.210,00 evra. Najveći donator bila je Kraljevina Danska u iznosu od 546.300,00 evra.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. DANSKA

Dokument o tran-

sferu opreme Mi-

nistarstva odbrane

Danske Ministar-

stvu odbrane Re-

publike Srbije

Sluţba traganja i

spasavanja na

aerodromu Niš

Potpisan

u Beogradu,

10. 04. 2009. godine

Informatiĉka oprema

i kancelarijski

materijal

68.500,00 evra

2. DANSKA

Dokument o tran-

sferu opreme Mi-

nistarstva odbrane

Danske Mini-

starstvu odbrane

Republike Srbije

Komanda

ViPVO

Potpisan

u Beogradu,

17. 09. 2009. godine

Informatiĉka

oprema, nameštaj,

kancelarijski

materijal i druga

oprema

92.800,00 evra

3. ISAC FOND

Ugovor o donaciji

izmeĊu Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije i

Centra za meĊuna-

rodne i bezbednosne

poslove iz Beograda

Sektor za politiku

odbrane

Potpisan

u Beogradu,

05. 10. 2009. godine

Kancelarijski

materijal

1.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 84

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

4. UNDP

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Programa za

razvoj Ujedinjenih

nacija

Ministarstvo odbrane

Potpisan

u Beogradu,

29. 06. 2009. godine

Knjige/ publikacije

4.150,00 evra

5. DANSKA

Dokument o tran-

sferu opreme od

Ministarstva od-

brane Danske Mi-

nistarstvu odbrane

Republike Srbije

Ministarstvo odbrane

Potpisan u Beogradu,

17. 08. 2009. godine

Ĉetiri cisterne za

gorivo

35.000,00 evra

6. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Norveške

Ministarstvo odbrane

Beograd,

10. 12. 2009. godine

Novac za nabavku

kancelarijske i

raĉunarske opreme

154.960,00 evra

7. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Norveške

Generalštab Vojske

Srbije

Beograd,

10. 12. 2009. godine

Novac za opremanje

Doma Vojske u

Vranju

20.000,00 evra

8. ŠVEDSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Švedske

Generalštab Vojske

Srbije

Beograd,

10. 12. 2009. godine

Novac za opremanje

Doma Vojske u

Vranju

9.600,00 evra

9.

HOLANDIJA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Holandije

Generalštab Vojske

Srbije

Beograd,

10. 12. 2009. godine

Novac za opremanje

Doma Vojske u

Vranju

10.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 85

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

10. DANSKA

Protokol o donaciji

Ministarstva odbrane

Kraljevine Danske

Ministarstvu odbrane

Republike Srbije

Operativni centar u

Komandi ViPVO i

Sluţba traganja i

spasavanja

Beograd,

22. 12. 2009. godine

Radio-

-komunikacijski

ureĊaji

350.000,00 evra

11. MAĐARSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Republike

MaĊarske

Regionalni centar

ABHO u Kruševcu

Beograd,

17. 12. 2009. godine

Novac za

rekonstrukciju i

modernizaciju

veţbališta za

simulacije ABHO

55.000,00 evra

12. OEBS

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike Srbije i Misije

OEBS u Srbiji

Vojna akademija

Beograd,

22. 12. 2009. godine

Knjige i pretplata na

EBSCO bazu

ĉasopisa

6.500,00 evra

13. GRĈKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministar-

stva nacionalne

odbrane Republike

Grĉke

Vojna akademija

Beograd,

29. 12. 2009. godine

Knjige

2.700,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 86

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

U toku 2010. godine potpisano je 14 ugovora o donacijama ukupne vrednosti od

2.827.800,00 evra. Najveći donator bila je Kraljevina Norveška u iznosu od

1.186.255,00 evra.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Vojnomedicinska

akademija

Potpisan

u Beogradu,

16. 04. 2010. godine

Tehniĉka oprema

za opremanje

Poljske bolnice

nivoa II

287.000,00 evra

2. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Vojna akademija

Potpisan

u Beogradu,

29. 04. 2010. godine

Projekat „Uĉenje

na daljinu“

460.000,00 evra

3. KINA

Sporazum izmeĊu

Ministarstva odbra-

ne Republike Srbije

i Ministarstva nacio-

nalne odbrane Na-

rodne Republike

Kine o kineskoj bes-

platnoj vojnoj po-

moći Republici

Srbiji

Ministarstvo odbrane

Potpisan

u Beogradu,

14. 06. 2010. godine

Tehniĉka oprema

500.000,00 evra

4.

VELIKA

BRITANIJA

I

KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministar-

stva odbrane Repu-

blike Srbije, Britan-

skog Ministarstva

spoljnih poslova i

Ministarstva odbra-

ne Kraljevine Nor-

veške u vezi sa rea-

lizacijom „Programa

usavršavanja u oblasti

reforme sektora

bezbednosti“

Ministarstvo odbrane

Potpisan

u Beogradu,

15. 10. 2010. godine

do 390.000,00 evra

i 150.000,00 funti

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 87

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

5.

SJEDINЈENE

AMERIĈKE

DRŢAVE

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ambasade

Sjedinjenih Ameri-

ĉkih Drţava – Kan-

celarije za vojnu

saradnju

Vojnomedicinska

akademija

Potpisan

u Beogradu,

28. 10. 2010. godine

Sredstva za

prevenciju HIV

74.420.00 dolara

6. KRALЈEVINA

NORVEŠKA

Sporazum izmeĊu

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Ambasade

Kraljevine Norveške

Ministarstvo odbrane

Potpisan

u Beogradu,

6. 10. 2010. godine

Projekat

„Studijsko puto-

vanje Škole

nacionalne

odbrane u NATO i

EU u 2010.

godini“

14.255,00 evra

7.

SAVEZNA

REPUBLIKA

NEMAĈKA

Sporazum izmeĊu

Ministarstva odbra-

ne Republike Srbije

i Ministarstva odbra-

ne Savezne Repu-

blike Nemaĉke

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

u Koblencu,

19. 08. 2010. godine i

u Beogradu,

22. 09. 2010. godine

Tri teretna

sanitetska vozila

60.000,00 evra

8. KRALЈEVINA

NORVEŠKA

Izjava o namerama

o odrţavanju meĊu-

narodne konferen-

cije „Ţene u sek-

toru bezbednosti“

Institut za strategijska istraţivanja Potpisana

u Beogradu, 11. 10. 2010. godine

MeĊunarodna

konferencija

„Ţene u sektoru

bezbednosti“

35.000,00 evra

9.

KRALJEVINA

NORVEŠKA,

KRALЈEVINA

DANSKA

I

KRALJEVINA

ŠVEDSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Kra-

ljevine Danske,

Ministarstva od-

brane Kraljevine

Norveške i Vlade

Kraljevine Švedske

Direkcija za promenu

karijere

Potpisan

u Danskoj,

20. 10. 2010. godine

Projekat „Centar

za obuku

podoficira“

500.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 88

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

10.

SJEDINЈENE

AMERIĈKE

DRŢAVE

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Evropske

komande Oruţanih

snaga Sjedinjenih

Ameriĉkih Drţava

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

u Beogradu,

4. 11. 2010. godine

20 000 kompleta

zaštitne opreme za

saniranje

posledica ptiĉijeg

gripa

154.167,00 dolara

11. ŠVAJCARSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ţenevskog

centra za demokrat-

sku kontrolu oruţa-

nih snaga (DCAF)

Institut za strategijska

istraţivanja

Potpisan

u Beogradu,

4. 11. 2010. godine

i u Ţenevi,

2. 12. 2010. godine

PrevoĊenje i

štampanje

publikacije

„Ministarstvo

odbrane i Vojska

Srbije – na putu

objektivizacije

rodne ravno-

pravnosti“

3.000,00 evra

12.

KRALJEVINA

NORVEŠKA

I

KRALЈEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Kra-

ljevine Danske i

Ministarstva odbrane

Kraljevine Norveške

Centar za

usavršavanje kadrova

ABHO

Potpisan

u Beogradu,

6. 12. 2010. godine

Opremanje

multimedijalnog

kabineta u okviru

Projekta

„Regionalni centar

ABHO“

92.850,00 evra

13.

KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Uprava za vojno

zdravstvo

Projekat

formiranja centra

za psihološku

selekciju

101.827,00 evra

14.

KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Kra-

ljevine Danske

ViPVO

Potpisan

u Beogradu,

22. 12. 2010. godine

Opremanje Centra

za bezbednost

letenja K-de

ViPVO

21.000 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 89

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

DONACIJE

u periodu od 01. januara 2011. godine do 19. oktobra 2011. godine

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1.

VELIKA

BRITANIJA

(firma)

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Firme Glaxo-

SmithKline Export

Ltd.

Uprava za vojno

zdravstvo,

februar 2011.

Vakcine

62.500,00 evra

2. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Ministarstvo odbrane Padobrani

799.823,00 dolara

3. DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Ministarstvo odbrane,

mart 2011.

Novac za našeg

predstavnika u

PSOTC za 2011.

i 2012. godinu

4. DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Ministarstvo odbrane

Centar za

mirovne

operacije u

Butmiru

(PSOTC)

54.000,00 evra

5. VELIKA

BRITANIJA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Firme Glaxo-

SmithKline Export

Ltd.

Vojnomedicinska

akademija

Vakcine protiv

hepatitisa

62.500,00 evra

6. ŠVAJCARSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Firme F. Hoff-

mann La Roche Ltd.

Ministarstvo odbrane Lekovi

3.120,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 90

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

7.

SJEDINJENE

AMERIĈKE

DRŢAVE

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Sjedinjenih

Ameriĉkih Drţava

Vojnomedicinska

akademija

Dva vozila hitne

pomoći

50.434,00 dolara

8. NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

spoljnih poslova

Kraljevine Norveške

Uprava za tradiciju,

standard i veterane

Potpisan

u Beogradu,

u maju 2011. godine

Klima-ureĊaji

2.000,00 evra

9. UJEDINJENE

NACIJE

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Programa za

razvoj Ujedinjenih

nacija

Vojni muzej

Potpisan

u Beogradu,

13. 06. 2011. godine

Oprema i

propagandni

materijal za

izloţbu u

Vojnom muzeju

26.248,00 dolara

10. BUGARSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Republike

Bugarske o bespla-

tnom ustupanju prava

na korišćenje bugar-

skog softvera

„Instrument za

nacionalnu kodi-

fikaciju Bulcod“

Ministarstvo odbrane

Potpisan

u Sofiji,

14. 07. 2011. godine

Softver Bulcod

11. DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda Vi PVO

Potpisan

u Beogradu,

20. 07. 2011. godine

Dve cisterne

marke SCANIA

93.340,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 91

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

12. KINA

Sporazum izmeĊu Mi-

nistarstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva naci-

onalne odbrane Na-

rodne Republike Kine

i pruţanju besplatne

vojne pomoći Srbiji

od strane Kine

Vojne bolnice

Potpisan

u Beogradu,

9. 09. 2011. godine

Oprema za vojne

bolnice i

opremanje centra

za akupunkturu na

VMA

15 miliona juana

(2 miliona dolara)

13. DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda za obuku

Potpisan

u Kruševcu,

21. 09. 2011. godine

Informatiĉka

oprema i

kancelarijski

nameštaj

27.115,00 evra

14. DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

u Beogradu,

29. 09. 2011. godine

Projekat

„Formiranje

Centra za

psihološku

selekciju“

30.000,00 evra

15.

SJEDINJENE

AMERIĈKE

DRŢAVE

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ambasade

Sjedinjenih Ameri-

ĉkih Drţava

Vojnomedicinska

akademija

Potpisan

u Beogradu,

7. 10. 2011. godine

Mašine ELISA za

prevenciju i

edukaciju

HIV/AIDS

27.000,00 dolara

16. DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda Vi PVO

Potpisan

u Beogradu,

19. 10. 2011. godine

Oprema za

Deţurnu posadu

za TiS na

Aerodromu

Batajnica

20.273,20 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 92

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

DONACIJE

u periodu od 01. 01. 2012. do 31. 12. 2013. godine

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Projekat „Uĉenje na

daljinu“ na Vojnoj

akademiji

Potpisan

31. maja 2012. godine

Kursevi na

Vojnoj akademiji

1.140.400,00

norveških kruna

za 2012. godinu

i 1.182.200,00

norveških kruna

za 2013. godinu

2.

SJEDINJENE

AMERIĈKE

DRŢAVE

Ugovor u vezi Proj-

ekta „Bezbedan rad i

upravljanje zalihama

municije – tehniĉki

seminar“ izmeĊu

Ministarstva odbrane

Republike Srbije i

ITF – Kancelarije za

uklanjanje i smanjenje

naoruţanja Ministar-

stva spoljnih poslova

Sjedinjemnih Ameri-

ĉkih Drţava – Biroa

za politiĉko-vojne

poslove

Tehniĉko remontni

zavod Kragujevac

Potpisan

1/4. juna 2012. godine

Sredstva za

primenu Projekta

109.194,00

ameriĉkih dolara

3. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Operativni centar na

Aerodromu Batajnica

Potpisan

28. juna 2012. godine

Kancelarijski

nameštaj i

informatiĉka

oprema

26.000,00 evra

4. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda ViPVO

Potpisan

6. avgusta 2012. godine

Tri cisterne za

gorivo marke

„scania“ sa

pratećom

opremom

62.666,67 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 93

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

5. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji izmeĊu Ministarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane Kraljevine Danske

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

4. oktobra 2012. godine

Oprema za

instaliranje

raĉunarske

raĉunarske mreţe

36.764,66 evra

(bez PDV-a)

6. KINA

Protokol izmeĊu Mi-nistarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva naci-onalne odbrane Na-rodne Republike Kine o pruţanju besplatne vojne pomoći Srbiji od strane Kine

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

9. oktobra 2012. godine

20 vozila hitne

pomoći

15.000.000,00

juana

7. SJEDINJENE

AMERIĈKE

DRŢAVE

Aneks 1. uz Protokol o donaciji izmeĊu Ministarstva odbrane Republike Srbije i Ambasade Sjedinje-nih Ameriĉkih Drţava – Kancelarije za vojnu saradnju

Vojnomedicinska

akademija

Potpisan

16. novembra 2012.

godine

Program DHAPP

za spreĉavanje i

prevenciju širenja

virusa HIV/AIDS

100.864,00

ameriĉkih dolara

8. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Potpisan

20. novembra 2012.

godine

Oprema za

formiranje 3

raĉunarske

uĉionice

69.800,70 evra

(bez PDV-a)

9. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

20. novembra 2012.

godine

Oprema za

instaliranje

raĉunarske mreţe

19.601,00 evra

(bez PDV-a)

10. TURSKA

Sporazum o donaciji

izmeĊu Vlade Repu-

blike Srbije i Vlade

Republike Turske

za finansiranje Proje-

kta za rekonstrukciju

dela Aerodroma

„Morava“ u Kraljevu

Potpisan

28. aprila 2012. godine

Rekonstrukcija

Aerodroma

„Morava“

u Kraljevu

10.000.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 94

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

11. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komada ViPVO

Potpisan

29. septembra 2012.

godine

Donacija u

opremi, ĉetiri

kompleta za

ispitivanje

vazduhoplovnih

udesa

8.338,00 evra

(bez PDV-a)

12. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Norveške

Uprava za strategijsko

planiranje

Potpisan

21. decembra 2012.

godine

Sedam lap-top

raĉunara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 95

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

U 2013. godini (zakljuĉno sa novembrom) izmeĊu Ministarstva odbrane Republike Srbije i

stranih partnera zakljuĉeno je 11 (jedanaest) ugovora o donacijama.

Redni

broj

DRŢAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET/

VREDNOST

1.

UJEDINJENI

ARAPSKI

EMIRATI

Protokol o donaciji tri

vozila posebne namene

marke„mercedes GL

500“

Ministarstvo odbrane

Potpisan

16. januara 2013.

godine

Tri vozila

posebne

namene marke

„mercedes GL

500“

2. HOLANDIJA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Humanitarne

organizacije Sports for

Children Foundation

Vojna gimnazija

Potpisano

15. februara 2013.

godine

Gimnastiĉka i

sportska

oprema

3.

KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda ViPVO

Potpisan

6. marta 2013. godine

Alat za avione i

vazduhoplovno-

tehniĉki

kompleti

66.773 evra

4. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Uprava za vojno

zdravstvo

Potpisan

14. juna 2013. godine

Oprema za

instaliranje

raĉunarske

mreţe

13.391 evra

(bez PDV-a)

5. SAD

Protokol izmeĊu Mi-

nistarstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva odbrane

Sjedinjenih Ameriĉkih

Drţava o donaciji

sistema MILES IWS

Centar za obuku

jedinica za

multinacionalne

operacije

Potpisan

16. avgusta 2013.

godine

Integralni

sistem za

simulaciju

pogodaka

(MILES IWS)

1.159.061

ameriĉkih

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 96

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj

DRŢAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET/

VREDNOST

6. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Komanda

Vazduhoplovstva

i protivvazduhoplovne

odbrane

Potpisan

19. avgusta 2013.

godine

4 (ĉetiri)

cisterne za

gorivo

146.600 evra

7. SAD I ITF

SLOVENIJA

Ugovor u vezi sa Pro-

jektom „Bezbednost

municije i upravljanje

zalihama municije –

tehniĉki seminar“

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije – Tehniĉki re-

montni zavod Kraguje-

vac i MeĊunarodnog

poverilaĉkog fonda za

unapreĊenje ljudske

bezbednosti (ITF) –

Kancelarije za ukla-

njanje i smanjenje na-

oruţanja Ministarstva

spoljnih poslova Sje-

dinjenih Ameriĉkih

Drţava – Biroa za

politiĉko-vojne

poslove

Tehniĉki remontni

zavod Kragujevac

Potpisan

19. avgusta 2013.

godine

Sredstva za

primenu Projekta

124.898

ameriĉkih

dolara

8. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Aneks 1. uz Protokol o

donaciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane Repu-

blike Srbije i Ministar-

stva odbrane Kraljevine

Danske koji je potpisan

12. septembra 2013.

godine

Uprava za

meĊunarodnu vojnu

saradnju

Potpisan

12. septembra 2013.

godine

Potpisan

21. novembra 2013.

godine

Oprema i uslu-ge za instalaciju

raĉunarske mreţe kao i 7

(sedam) klima-ureĊaja

17.500 evra (bez PDV-a)

Aneksom 1. izme-njen je i dopu-njen navedeni protokol i vred-nost donacije uvećana za

1.401 evra, te

je ukupna vred-nost 18.901 evra

(bez PDV-a)

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 97

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj

DRŢAVA/

ORGANIZACIJA

NAZIV

DOKUMENTA

NEPOSREDNI

KORISNIK

PREDMET/

VREDNOST

9. SAD

Aneks 2. uz Protokol

o donaciji izmeĊu

Ministarstva odbrane

Republike Srbije i

Ambasade SAD u

Beogradu – Kance-

larije za vojnu saradnju

koji je potpisan

2. novembra 2011.

godine

VMA

Potpisan

4. oktobra 2013. godine

Program

DHAPP za

spreĉavanje i

prevenciju

širenja virusa

HIV/AIDS

84.870

ameriĉkih

dolara

10. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Odeljenju za razvoj

psihološke delatnosti

Sektora za ljudske

resurse

Potpisan

21. novembra 2013.

godine

Oprema i

usluge za

instalaciju

raĉunarske

mreţe i kan-

celarijski

nameštaj

22.000 evra

11. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

Glavni internet centar,

Komanda ViPVO i

Regionalna CISCO

akademija

Potpisan

21. novembra 2013.

godine

Potpisan

21. novembra 2013.

godine

Oprema

neophodna za

instalaciju

raĉunarske

mreţe

105.544 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 98

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Pregled donacija

u periodu od 01. 01. 2014. do 12.12. 2014. godine

REALIZOVANE DONACIJE

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. REPUBLIKA

ITALIJA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i firme Cristanini“,

Republika Italija

CUK ABHO Kruševac

Potpisano

22. januara 2014. godine

Informatiĉka, audio-

video i ostala oprema,

kao i nameštaj za opre-

manje Demouĉionice

za RHB dekontami-

naciju

do 8.000 evra

2.

KRALJEVINA

DANSKA

KRALJEVINA

NORVEŠKA

KRALJEVINA

ŠVEDSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva od-

brane Kraljevine

Danske, Ministar-

stva odbrane Kra-

ljevine Norveške

i Ministarstva od-

brane Kraljevine

Švedske

Uprava za kadrove

Sektora za ljudske

resurse

Potpisano

28. januara 2014. godine

Projekat „Elektronsko

arhiviranje dosijea

personalnih podataka

u MO i VS“

44.000 evra

3. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Odeljenje za razvoj

psihološke delatnosti

Sektora za ljudske

resurse, prvi deo II faze

Projekta

Potpisano

28. januara 2014. godine

Informatiĉka oprema

namenjena

unapreĊenju rada

psihologa

Ministarstva odbrane

i Vojske Srbije

30.000 evra

4.

UJEDINjENO

KRALJEVSTVO

VELIKE

BRITANIJE

I SEVERNE

IRSKE

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

tarstva odbrane

Republike Srbije

i Ambasade Ujedi-

njenog Kraljev-

stva Velike Brita-

nije i Severne

Irske

Uprava za odnose

sa javnošću

Potpisano

28. februara 2014. godine

Usluge za pohaĊanje

kurseva, odrţavanje

struĉnih skupova,

školovanje jednog

lica i ostale

aktivnosti u skladu sa

Projektom

do 25.000 britanskih

funti

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 99

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

5. SAD

Protokol izmeĊu

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Mini-

starstva odbrane

Sjedinjenih Ame-

riĉkih Drţava

Generalštab Vojske

Srbije

Potpisano

10. marta 2014. godine

Rezervni delovi i

oprema za vozila

marke „HAMER“

300.000 ameriĉkih

dolara

6. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Ugovor o

donaciji izmeĊu

Ministarstva

odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Norveške

Vojnomedicinska

akademija

Potpisano

13. marta 2014. godine

Novĉana sredstva za

nabavku nove medi-

cinske opreme za na-

dogradnju i komple-

tiranje Lake poljske

bolnice Nivoa 2

1.350.000,00 norveških

kruna

(odnosno oko

160.000,00 evra)

7. SAD

Protokol izmeĊu

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Mini-

starstva odbrane

Sjedinjenih Ame-

riĉkih Drţava

Generalštab Vojske

Srbije

Potpisano

17/21. marta 2014. godine

Rezervni delovi,

oprema i usluga obu-

ke za vozila toĉkaše

opšte namene visoke

mobilnosti

(HMMWV-HAMER)

162.978,00 ameriĉkih

dolara

8. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o

dona-ciji izmeĊu

Mistarstva

odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane

Kraljevine

Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano

27. marta 2014. godine

Usluga za pohaĊanje

obuke za instruktore

za CCPN nivo, i to za

6 pripadnika Mini-

starstva odbrane i

Vojske Srbije

8.000 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 100

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

9. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o

donaciji izmeĊu

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i

Ministarstva

odbrane

Kraljevine

Danske

Odeljenje za razvoj

psihološke delat-nosti

Sektora za ljudske

resurse,

drugi deo II faze

Projekta

Potpisano

27. marta 2014. godine

Informatiĉka oprema i 1 (jedan) klima-ureĊaj namenjeni

opremanju i povezivanju psiho-loga zaposlenih u

Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije

internom raĉunar-skom mreţom do 23.000 evra

10. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mi-

nistarstva odbra-

ne Republike

Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Danske

(napomena: izme-

njena vrednost

donacije, videti

redni broj 17 ove

tabele)

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano

27. marta 2014. godine

Informatiĉka oprema

za Sertifikaciono telo

Ministarstva odbrane

i Vojske Srbije radi

obezbeĊivanja veće

pouzdanosti i raspo-

loţivosti servisa koje

ono pruţa

do 25.000 evra

11. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mi-

nistarstva odbra-

ne Republike

Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Danske

(napomena: izme-

njen u delu

Priloga 1-Speci-

fikacija predmeta

donacije, videti

redni broj 18

ove tabele)

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano

27. marta 2014. godine

Informatiĉka oprema

u cilju unapreĊenja

Glavnog Internet

centra Ministarstva

odbrane i Vojske

Srbije radi podizanja

bezbednosti informa-

cija, njihovog protoka,

ĉuvanja, prezento-

vanja, kao i zaštite

od sajber napada

do 35.000 evra

12.

UJEDINJENI

ARAPSKI

EMIRATI

Protokol izmeĊu

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i General-

štaba Oruţanih

snaga Ujedinjenih

Arapskih Emirata

o donaciji

Vojnobezbednosna

agencija

Potpisano

9. aprila 2014. godine

Raĉunarska oprema i

sistem za simultano

prevoĊenje

do 52.000 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 101

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

13. SAD

Protokol o

donaciji izmeĊu Mistarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedi-njenih Ameri-ĉkih Drţava

Baza „JUG“

Potpisano

14. maja 2014. godine

42 (ĉetrdeset dve)

„HESCO“ barijere

do 33.000 ameriĉkih

dolara

14. SAD

Protokol o donaciji izmeĊu Ministarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava

Generalštab Vojske

Srbije

Potpisano

14. maja 2014. godine

6 (šest) termovizij-

skih dvogleda, 6 (šest) termovizijskih dvo-gleda sa laserskim

daljinomerom i 350 (tristotine pedeset) radioloških indvi-dualnih senzora

814.567,00 ameriĉkih dolara

15. SAD

Protokol o

donaciji izmeĊu

Ministarstva

odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane

Sjedinjenih

Ameriĉkih

Drţava

Generalštab Vojske Srbije

Potpisano

22. maja 2014. godine

Licenca i program teh-niĉke podrške za nado-gradnju, instalaciju i obuku na najnovijoj verziji softverskog

sistema nazvanog Inter-vidovski sistem za si-mulaciju sukoba na

taktiĉkom nivou (JCATS)

178.127,00 ameriĉkih dolara

16. SAD

Protokol izmeĊu Ministarstva od-brane Republike Srbije i Ministar-stva odbrane Sje-dinjenih Ameri-ĉkih Drţava o do-naciji Trenaţnog sistema za obuku putem simulacija u oblasti medicine i traumatologije

Generalštab Vojske

Srbije, Baza „JUG“

Potpisano

24. juna 2014. godine

Trenaţni sistem za obuku putem simu-

lacija u oblasti medi-cine i traumatologije ĉiji su sastavni deo opre-ma, rezervni delovi i

usluge

114.999,00 ameriĉkih dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 102

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

17. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o

izmeni Protokola

o donaciji zmeĊu

Ministarstva

odbrane Repub-

like Srbije i Mini-

starstva odbrane

Kraljevine Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano

5. juna 2014. godine

Informatiĉka oprema

za Sertifikaciono telo

Ministarstva odbrane i

Vojske Srbije radi obez-

beĊivanja veće pouzda-

nosti i raspoloţivosti

servisa koje ono

pruţa

do 26.000 evra

18. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o izmeni

Protokola o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva od-

brane Kraljevine

Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano

5. juna 2014. godine

Informatiĉka oprema u

cilju unapreĊenja

Glavnog Internet

centra Ministarstva

odbrane i Vojske

Srbije radi podizanja

bezbednosti informa-

cija, njihovog protoka,

ĉuvanja, prezen-

tovanja, kao i zaštite

od sajber napada

do 35.000 evra

19.

KRALJEVINA

DANSKA

KRALJEVINA

NORVEŠKA

KRALJEVINA

ŠVEDSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mi-

nitarstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva od-

rane Kraljevine

Danske, Ministar-

stva odbrane Kra-

ljevine Norveške i

Ministarstva od-

brane Kraljevine

Švedske

Uprava za kadrove

Sektor za ljudske

resurse

Potpisano u Beogradu,

5. juna 2014. godine

Informatiĉka oprema

za realizaciju Projekta

„Podrška elektron-

skom arhiviranju do-

sijea personalnih po-

dataka u Ministar-

stvu odbrane i Vojsci

Srbije i bivših

pripadnika JNA“

do 44.000,00 evra

20. UN WOMEN

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mi-

nistarstva odbra-

ne Republike Sr-

bije i Agencije za

rodnu ravnoprav-

nost i osnaţi-

vanje ţena (UN

Women)

Uprava za strategijsko

planiranje

Potpisano u

Beograd/Istanbul,

10. jula 2014. godine

5 (pet) lap-top raĉunara (20. aprila 2012. go-

dine su predati na korišćenje USP SPO

MO RS, a zakljuĉenjem predmet-

nog protokola u trajno vlasništvo)

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 103

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

21.

NARODNA

REPUBLIKA

KINA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

nacionalne odbra-

ne Narodne Re-

publike Kine

Potpisano u Beogradu,

23. jula 2014. godine

Pomoć u otklanjanju posledica elementar-

nih nepogoda

do 3.000.000,00 juana (odnosno do 355.000,00 evra)

22. SAD

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva od-

brane Sjedinje-

nih Ameriĉkih

Drţava

Generalštab Vojske

Srbije, Baza „JUG“

Potpisano u Beogradu,

19. avgusta 2014. godine

Tehniĉka i informa-

tiĉka oprema za podr-

šku i opremanje centra

za simulacije i usluga

struĉne tehniĉke po-

moći Izvršnog biroa

programa za simu-

lacije, obuku i opre-

manje – PEO STRI

do 129.900,00 ameriĉkih

dolara

23. SAD

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Sjedinje-

nih Ameriĉkih

Drţava

Generalštab Vojske

Srbije, Baza „JUG“

Potpisano u Beogradu,

19. avgusta 2014. godine

Oprema za

višenamenski poligon

za obuku

819.800,00 ameri-

ĉkih dolara

24. SAD

Protokol izmeĊu

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Mini-

starstva odbrane

Sjedinjenih Ame-

riĉkih Drţava o

donaciji virtu-

elnog borbenog

sistema – Virtual

Battle Space 2 i

Virtual Battle

Space 2 Fires

Generalštab Vojske

Srbije, Baza „JUG“

Potpisano u Beogradu,

19. avgusta 2014. godine

Sistemi za simulacije

Virtual Battle Space 2

i Virtual Battle Space

2 Fires

379.000,00 ameriĉkih

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 104

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

25. RUSKA

FEDERACIJA

Ugovor o donaci-

ji izmeĊu izmeĊu

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Ruske

Federacije

Generalštab Vojske

Srbije

Komanda ViPVO

Potpisano u Beogradu,

30. avgusta 2014. godine

Pomoć u otklanjanju

posledica elementar-

nih nepogoda

1.116.305,00 rubalja

(23.000,00 evra)

26.

UJEDINJENO

KRALJEVSTVO

VELIKE

BRITANIJE

I SEVERNE

IRSKE

Memorandum o

aranţmanu za do-

naciju izmeĊu

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Ujedi-

njenog Kraljev-

stva Velike Bri-

tanije i Severne

Irske

Uprava za logistiku (J-4)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano u Beogradu,

11. septembra 2014. godine

Pumpe za

ispumpavanje vode

do 122.000,00 funti

(odnosno 150.000,00

evra)

27. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano u Beogradu,

6. novembra 2014. godine

Projekat: Opremanje

multifunkcionalne

uĉionice i uspostav-

ljanje situacionog

centra za sajber od-

branu u Ministarstvu

odbrane i Vojsci

Srbije

29.997,00 evra

28. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6)

Generalštaba Vojske

Srbije

Potpisano u Beogradu,

6. novembra 2014. godine

Projekat: Virtueli-

zacija servisa u

Glavnom internet

centru Ministarstva

odbrane i Vojske

Srbije – unapre-

Ċivanje pristupne

mreţe

45.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 105

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

29. SAD

Protokol o dona-

ciji izmeĊu izmeĊu

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i Ministar-

stva odbrane Sje-

dinjenih Ame-

riĉkih Drţava

Centar za obuku

jedinica za multina-

cionalne operacije –

Baza „Jug“, GŠ VS

Potpisano u Beogradu,

13. novembra 2014. godine

Trenaţne

stanice/simulatori za

obuku izvoĊenja

vojnih operacija

do 1.400.000

ameriĉkih dolara

30. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Minstarstva

odbrane Kralje-

vine Norveške

Vojna akademija

Potpisano u Beogradu,

18. novembra 2014. godine

Oprema, usluge i

struĉno osposo-

bljavanje u vrednosti

do 400.000,00 evra

31. SJEDINJENE AMERIĈKE

DRŢAVE

Aneks 3. uz Pro-

tokol o donaciji

izmeĊu Ministar-

stva odbrane Re-

publike Srbije i

Ministarstva

odbrane SAD

VMA

Potpisano

u Beogradu,

1. decembra 2014. godine

Oprema i mate-

rijal za preven-

ciju HIV

100.532,00

ameriĉkih dolara

32. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o do-

naciji izmeĊu

Ministarstva

odbrane Repu-

blike Srbije i

Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Uprava za

telekomunikacije i

informatiku (J-6) GŠ

VS

Potpisano

2. decembra 2014.

godine

Informatiĉka

oprema za potre-

be odrţavanja

multinacionalne

logistiĉke veţbe

„LOGEX“ u

organizaciji

Vojske Srbije

do 25.000,00 evra

33. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o do-

naciji izmeĊu

Ministarstva

odbrane Repu-

blike Srbije i

Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Uprava za logistiku (J-

4) GŠ VS

Potpisano 11. decembra 2014.

godine

Nameštaj za opre-manje prostorija predviĊenih za

smeštaj uĉesnika multinacionalne

veţbe „LOGEX“ u organizaciji Vojske

Srbije

30.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 106

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

34. RUSKA

FEDERACIJA

Ugovor izmeĊu

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i

Ministarstva

odbrane Ruske

Federacije

Generalštab Vojske

Srbije

Potpisano u Panĉevu,

11. decembra 2014.

godine

10 kompleta

padobrana

1.515.304,00

rubalja

35. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mi-

nistarstva odbra-

ne Republike

Srbije i

Ministarstva

odbra ne

Kraljevine

Norveške

CUK AVHO GŠ VS

Potpisano u Beogradu,

11. decembra 2014.

godine

Novĉana sredstva za

nabavku medicinske

opreme, sanitetskog

materijala i lekova za

opremanje toksiko-

loške ambulante u

objektu RiH labora-

torije CUK ABHO

do 13.000,00 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 107

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Donacije Ministarstvu odbrane u 2015. godini

Tokom 2015. godine, Ministarstvo odbrane Republike Srbije zakljuĉilo je sa stranim

partnerima 20 ugovora o donaciji. Ukupna vrednost je 467.200 evra, 5.750,906 dolara i

7.000.000 juana (980.000 evra)

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Norveške

Direkcija PELT

Uprave za kadrove Sektora za ljudske

resurse

Potpisan u Beogradu,

15. januara 2015. godine

21 (dvadeset jedan) polovni

raĉunar

do 120.000,00 dinara

2. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske za

period od 2013.

do 2014. godine

Generalštab VS

Potpisan

16. februara 2015. godine

Sponzorisanje našeg predstavnika

u PSOTC

43.000 evra

3. OEBS

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i foruma za bez-

bednosnu saradnju

Centra za spre-

ĉavanje sukoba

OEBS

VFC UMVS SPO

Potpisan u Beogradu,

18. februara odnosno

24. februara 2015. godine

Informatiĉka oprema (1 raĉunar) u

vrednosti

oko 700 evra

4. SAD

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisan u Beogradu,

8. juna 2015. godine

19 vozila marke

HAMER (HMMWV

– višenamenska

vozila visoke

mobilnosti)

3.866.442 ameriĉka

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 108

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

5. SAD

Protokol o izme-ni i dopuni Proto-kola o donaciji izmeĊu Mini-starstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane SAD, sa Amandmanom 1

Potpisan u Beogradu,

25. juna 2015. godine

6 (šest) termo-vizijskih dvogleda, 6 (šest) termovizijskih dvogleda sa laser-

skim daljinomerom i 350 (tristotinepe-deset) radioloških

indvidualnih senzora

586.123 ameriĉkа dolara

6. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Ugovor o izmeni i dopuni Ugovora o donaciji izme-Ċu Ministarstva odbrane Kralje-vine Norveške i Ministarstva od-brane Republike Srbije, potpisan u Beogradu, 13. marta 2014. godine

Potpisan u Beogradu,

10. jula 2015. godine

Novĉana sredstva za nabavku nove medi-cinske opreme za nado-gradnju i kompletira-nje Lake poljske bolnice

Nivoa 2

1.350.000 norveških kruna

(oko 160.000 evra)

7. BRITANSKI

SAVET

Protokol o dona-ciji izmeĊu Mini-starstva odbrane Republike Srbije i Britanskog Saveta (British Council) u Beogradu

SLjR

Potpisan u Beogradu,

29. jula 2015. godine

Tri interaktivne „pametne“ table sa

pratećim projektorima

1.200.000 dinara

8.

MEĐUNARODNI

SAVET ZA

VOJNE

SPORTOVE

Protokol o dona-ciji izmeĊu Mini- starstva odbrane Republike Srbije i MeĊunarodnog saveta za vojne sportove

Vojna akademija SLjR,

Potpisan u Beogradu,

14. avgusta 2015. godine

Finansijska sredstva za potrebe organi-zacije i realizacije „Sedmog CISM

fudbalskog kupa“,

10.000 evra

9. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-ciji izmeĊu Mini- starstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva od-brane Kraljevine Danske

Odeljenje za razvoj

psihološke delatnosti

Sektora za ljudske

resurse

III faza Projekta

Potpisan

1. septembra 2015. godine

Informatiĉko-tehniĉka oprema namenjena

opremanju psihologa koji rade u okviru

organizacionih je-dinica Ministarstva

odbrane i formiranju psihološkog test-

centra za selekciju letaĉkog osoblja

29.500 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 109

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

10. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-ciji izmeĊu Mini- starstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva od-brane Kraljevine Danske

Generalštab VS ( J-6)

Potpisan

2. septembra 2015. godine

Usluge za potrebe po-haĊanja kurseva i

sertifikovanje instru-ktora za izvoĊenje

obuka CCNA, CCNAS i CCNP

nivo, kao i oprema za CISCO laboratoriju

33.000 evra

11. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-ciji izmeĊu Mini- starstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane Kralje-vine Danske

Generalštab VS ( J-6)

Potpisan

2. septembra 2015. godine

Informatiĉka oprema u skladu sa Proje-

ktom „Virtuelizacija servisa u Glavnom

Internet Centru MO i VS – Implementacija funkcije centralizo-

vanog nadzora i distri-butivnog upravljanja pristupnom mreţom (VDSL+Wireless)

30.000 evra

12. SAD

Protokol o izme-ni i dopuni Pro-tokola o donaciji izmeĊu Minista-rstva odbrane Re-publike Srbije i Ministarstva od-brane SAD o do-naciji Trenaţnog sistema za obuku putem simulacija u oblasti medici-ne i traumatologije

Potpisan u Beogradu,

15. oktobra 2015. godine

Trenaţni sistem za obuku putem simu-lacija u oblasti me-dicine i traumato-

logije ĉiji su sastavni deo oprema, rezervni

delovi i usluge

114.999 ameriĉkih dolara

13. SAD

Protokol o izme-ni i dopuni Proto-kola o donaciji izmeĊu Ministar-stva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane SAD o donaciji sistema MILES IWS

Potpisan u Beogradu,

21. oktobra 2015.

godine

Integralni sistem za

simulaciju pogodaka

(MILES IWS)

1.186.341 ameriĉkih

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 110

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

14. REPUBLIKA

POLJSKA

Protokol izmeĊu

Ministarstva od-

brane Republike

Srbije i ministra

nacionalne od-

brane Poljske o bes-

platnom ustupa-

nju odabranih

artikala vojne

imovine

Potpisan u Beogradu,

9. novembra 2015. godine

Odabrani artikli

vojne namene (će-

bad, jastuĉnice,

dušeci…)

110.000 evra

15. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

Potpisan u Beogradu,

12. novembra 2015. godine

RViPVO

8.000 evra

16. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Ugovor o izmeni

Ugovora o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Norveške

Objekat RiH

laboratorija u CUK

ABHO

Potpisan u Beogradu,

12. novembra 2015. godine

Novĉana sredstva za

nabavku medicinske

opreme i lekova za

opremanje toksiko-

loške ambulante

do 13.000 evra

17. SAD

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisan u Beogradu,

1. decembra 2015. godine

Dodatni kompleti

opreme za sistem

MILES IWS

375.322 ameriĉkа

dolara

18. SAD

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane SAD

(Aneks 4)

UVZ MO

Potpisan u Beogradu,

10. decembra 2015. godine

Program MO SAD

za spreĉavanje HIV i

side (DHAPP)

100.000 ameriĉkih

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 111

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

19. NR KINA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva na-

cionalne odbrane

Narodne Repu-

blike Kine

Potpisan u Beogradu,

14. decembra 2015. godine

Besplatna vojna po-

moć (vanbrodski mo-

tor, gumeni ĉamac,

motorne sanke, preno-

sivi ureĊaj za otkri-

vanje eksplozivnih

sredstava)

do 7.000.000 juana

20. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o

donaciji izmeĊu

Ministarstva

odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane

Kraljevine

Danske

Potpisan u Beogradu,

31. decembra 2015. godine

Raĉunarska oprema,

savremeni psihološki

merni instrumenti i

softver za postojeće

merne instrumente za

psihlošku procenu

do 30.000 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 112

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Pregled realizovanih donacije Ministarstvu odbrane u 2016. godini

Tokom 2016. godine, Ministarstvo odbrane Republike Srbije zakljuĉilo je sa stranim

partnerima 14 ugovora o donaciji. Ukupna vrednost donacija je 143.848 evra,

271.945ameriĉkih dolara i 30.000.000 juana.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. ITALIJA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

kompanije

„Cristanini“,

Republika Italija

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

25. februara 2016.

godine

Pribor za dekonta-

minaciju osetljive

opreme SX-34, koja

se koristi kao kabi-

netsko sredstvo za

obuku i prikaze

do 42.000 evra

2. BRITISH

COUNCIL

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

Britanskog Saveta

(British Council)

u Beogradu

SLjR – VA

Potpisan u Beogradu,

31. marta 2016.

godine

6 (šest) interaktivnih

„pametnih“ tabli sa

pratećim projekto-

rima za realizaciju

„POGRAMA PELT“

do 2.500.000,00

dinara

3. CRNA GORA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

MO Crne Gore

UTSV– Vojni muzej

Potpisan u Beogradu,

1. april 2016. godine

Podmornica –

muzejski eksponat

4. SAD

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

MO SAD

Uprava

za vojno zdravstvo

Sanitetski materijal

132.139 ameriĉkih

dolara

5. REPUBLIKA

FRANCUSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

firme Les Labo-

ratories Servier iz

Francuske

UVZ – Centralna

apoteka

Lekovi

1.700.000 dinara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 113

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

6. KRALJEVINA

NORVEŠKA

Ugovor o dopuni

Ugovora o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Norveške

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

13. maja 2016. godine

Novĉana sredstva za

nabavku medicinske

opreme i lekova za

opremanje toksiko-

loške ambulante

do 13.000 evra

7. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva od-

brane Kraljevine

Danske

GŠ VS (J-6)

Potpisan u Beogradu,

27/28. juna 2016.

godine

IT oprema za Glavni

internet centar MO i

VS

do 28.000 evra

8. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Mi-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

SLjR – Odeljenje za

razvoj psihološke

delatnosti

Potpisan u Beogradu,

27/28. juna 2016.

godine

Informatiĉka i

didaktiĉka oprema

do 7.860 evra

9. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-ciji

izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva od-

brane Kraljevine

Danske

VMI RViPVO

Potpisan u Beogradu,

27/28. juna 2016.

godine

Softverski i hardver-

ski paket za ispiti-

vanje sposobnosti

letaĉa

do 14.000 evra

10. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

VMA

Potpisan u Beogradu,

27/28. juna 2016.

godine

Informatiĉka i

kancelarijska oprema

namenjena Kabinetu

za psihijatriju VMA

do 8.500 evra

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 114

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

11. NR KINA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane NR Kine

Potpisan u Pekingu,

21. juna 2016. godine

do 30.000.000,00

juana

12. BRITISH

COUNCIL

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

Britanskog Saveta

(British Council) u

Beogradu

Potpisan u Beogradu,

14. jula 2016. godine

Informatiĉka i druga

oprema za realizaciju

„POGRAMA PELT“

do 2.300.000,00

dinara

13. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kralje-

vine Danske

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

2. septembra 2016.

godine

Informatiĉka i druga

oprema za realizaciju

projekta

„Virtuelizacija servi-

sa u Glavnom

internom centru MO

I VS”

do 29.988

evra

14, SAD

Amandman 6 na

LOA SAD IMET

školovanje

Potpisan u Beogradu,

12.oktobra 2016.

godine

(Premamena sredstva

koja smo već dali, a

sada ih koristimo za

zdravstveno

osiguranje naših pri-

padnika tokom

realizacije kurseva)

7.325 ameriĉkih

dolara

15. SAD

Aneks 5. uz Pro-

tokol o donaciji

izmeĊu MO RS - i

Ambasade SAD u

Beogradu -

Kancelarije za

vojnu saradnju

SAD

Potpisan u Beogradu,

1. decembra 2016.

godine

Sredstva za spreĉa-

vanje širenja virusa

HIV

79.620 ameriĉkih

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 115

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

16. REPUBLIKA

FRANCUSKA

Protokol o dona-

ciji izmeĊu Mini-

starstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva odbr-

ane Republike

Francuske

Vojna akademija

Potpisan u Beogradu,

12. novembra 2016.

godine

Udţbenici i CD-i

516 evra

Pregled realizovanih donacija

u 2017. godini

Od poĉetka 2017. godine izmeĊu Ministarstva odbrane Republike Srbije i stranih

partnera zakljuĉeno je 24 ugovora o donacijama, ukupne vrednosti od 5.085.015

ameriĉkih dolara, 146.000 evra.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Trening centar

sanitetske sluţbe

VMA

Potpisan u Beogradu,

25. januara 2017.

godine

Artikli sanitetskog

snabdevanja (sanitetski

materijal) i oprema za

tim za medicinsku

evakuaciju vazdušnog

prostora

219.639

ameriĉkih dolara

2. OEBS

Ugovor o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i OEBS-a

VfC UMVS

Potpisan u Beograda,

10. januara 2017.

godine

Softver

(uzbunjivanje putem

sma)

3.500 evra

3. OEBS

Ugovor o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i OEBS-a

VA SLJR

Potpisan u Beograda,

11. i 17. januara 2017.

godine

Kurs za parlamentarce

Oko 1.500.000,00

dinara

4. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

22. marta 2017.

godine

Oprema u okviru

programa

humanitarnog

razminiranja

266.500

ameriĉkih dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 116

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

5. KRALJEVINA

DANSKA

Prva izmena i

dopuna Protokol o

donaciji izmeĊu

Ministarstva odbrane

Republike Srbije

i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske od 29. juna

2016. godine

VMA

Potpisan u Beogradu,

16. maja 2017.

godine

Informatiĉka i

kancelariska oprema,

kao i softvert „ Dr

Speech Software

Package” za akustiĉnu

analizu

do 8.500.00 evra

(bez PDV)

6. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

18. maja 2017.

godine

J-6

Informatiĉka oprema

do 30.000,00 evra

(bez PDV)

7. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

GŠ VS

Potpisala naša strana

Usluge obuke u okviru

Fonda Globalna

Inicijativa za MnOp

149.900

ameriĉkih dolara

8. KRALJEVINA

DANSKA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije I Ministarstva

odbrane Kraljevine

Danske

SLJR

PELT

Potpisan u Beogradu,

18. maja 2017.

godine

Oprema za PELT

Centar

do 11.000,00 evra

(bez PDV)

9. SAD

Protikol o izmeni i

dopuni Protokola

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD o

donaciji virtuelnog

borbenog sistema –

Virtual Battle Space

2 i Virtual Battle

Space 2 Fires, 19.

avgust 2014.godine

GŠ VS

Potpisan u Beogradu,

23. juna 2017.

godine

Sistem za simulacije

Virtual Battle Space 2 i

Virtual Battle Space 2

Fires

399.294,00

ameriĉkih dolara

10. OEBS

Amandman izmeĊu

Ministarstva odbrane

Republike Srbije i

OEBS-a o

sprovoĊenju kursa o

pitanjima bezbednosti

i odbrane za

parlamentarce

Potpisan u Beogradu,

10. maja i 12. juna

2017.

godine

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 117

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

11. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisan u Beogradu,

12. jula 2017.

godine

Stimulator za obuku

pojedinaca i odeljenja

u gaĊanju

399.047,00 +

698.599,00

ameriĉkih dolara

12. ĈEŠKA

Memorandum o

razumevanju izmeĊu

Ministarstva odbrane

Republike Srbje i

Ministarstva odbrane

Ĉeške razvojne

agencije

Centar za mirovne

operacije

Potpisan u Beogradu

25. jula 2017.

godine

Tehniĉka oprema

30.000,00 evra

13. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisan u Bad

Susendorfu

18. jula

i u Beogradu

28. jula 2017.

godine

GŠ VS

1 padobran

do 7.500

ameriĉkih dolara

14. UAE Protokol o donciji

izmeĊu MO RS i Abu

Dabi sportskog saveta

Potpisano u

Beogradu,

27. septembra 2017.

godine

GŠ, 15 konja,

60.000,00 dolara

15. AUSTRIJA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i saveznog

ministra za odbranu i

sport Austrije

Potpisano u Beĉu,

6. oktobra 2017.

godine

GŠ, dvogledi,

55.000,00 evra

16. SAD S4-B-UEB-M2

(poslato u MO)

5. septembra 2017.

godine

Modifikacija uz

LOA S4-B-UEB

(samo da se

prikljuĉi)

17. SAD Q4-B-UEB-M1

(poslato u MO)

28. avgusta 2017.

godine

Modifikacija uz

LOA Q4-B-UEB

(samo da se

prikljuĉi)

18. SAD S4-B-UFC-M2

(poslato u MO)

12. oktobra 2017.

godine

Modifikacija uz

LOA S4-B-UFC

19. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

5. oktobra 2017.

godine

GŠ, mašine za

inţenjerce,

1.690.000,00

dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 118

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

20. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

14. novembra 2017.

godine

amandman na S4-B-

UZV

172.597,00 dolara

21. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

14. novembra 2017.

godine

amandman naS4-B-

VAG , transfer

opreme,

22. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

21. novembra 2017.

godine

obuka, rezervni

delovi i transport

inţinjerijskih mašina,

521.490,00 dolara

23. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

21. novembra 2017.

godine

transport opreme za

obuku,

27.000,00 dolara

24. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

1. decembra 2017.

godine

sredstva za borbu

protiv AIDS,

74.000,00 dolara

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 119

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Pregled realizovanih donacija

u 2018. godini

Redni

broj DRŢAVA

NAZIV

DOKUMENTA

PRIMALAC

/POTPISAN

PREDMET

/VREDNOST

1. SAD

Protokol o izmeni i

dopuni Protokola o

donaciji izmeĊu

Ministarstva odbrane

Republike Srbije i

Ministarstva

odbrane SAD od

19.08.2014. godine

Potpisano

u Beogradu,

28. decembra 2017. i

9. januara 2018.

godine

Baza Jug,

informatiĉka

oprema

42.730.00 dolara

2. SAD

Izmena ugovora o

donaciji HAMERA iz

2015. godine

Potpisano

u Beogradu,

28. decembra 2017.

godine

Baza Jug,

Vrednost 15,00

ameriĉkih dolara

(usaglašavanje

vrednosti)

3. SAD

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ministarstva

odbrane SAD

Potpisano

u Beogradu,

18. januara 2018.

godine

Ciad Course

43.627,00 dolara

(obuka za uništavanje

improvizovanih

naprava, saglasno

Q4-B-OAA)

4. VELIKA

BRITANIJA

Protokol o donaciji

izmeĊu Ministarstva

odbrane Republike

Srbije i Ambasade

Vvelike Britanije u

Beogradu

Potpisano

u Beogradu,

23. matra 2018.

godine

Oprema (SLJR i GŠ)

za uĉenje engleskog

jezika, do

17.000,00 evra

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 120

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

XV. ĈUVANJE NOSAĈA INFORMACIJA

Nosaĉi informacija u Ministarstvu odbrane su papirna dokumentacija, elektronska baza po-

dataka, mikrofilmovana dokumenta, ĉvrsti diskovi raĉunara, kompakt-diskovi, diskete i

video i fono trake.

Papirna dokumentacija

Papirna dokumentacija nastala u radu organizacionih jedinica Ministarstva odbrane je

raznorodna, nalazi se na razliĉitim mestima i ĉuva se na razliĉite naĉine, zavisno od njene

vrste i stepena tajnosti (posebno obezbeĊene prostorije, metalne kase, vitrine, police s

knjigama, radni stolovi i sl.).

Papirnu dokumentaciju moţemo podeliti u dve grupe: dokumentacija koja se odnosi na pred-

mete u radu i dokumentacija koja se odnosi na rešene predmete. Papirna dokumentacija

koja se odnosi na predmete u radu nalazi se i ĉuva kod referenata zaduţenih za te pred-

mete u kasama i ormanima koji se nalaze u kancelarijama. Originalna papirna dokumen-

tacija koja se odnosi na rešene predmete nalazi se u kancelarijama za opšte poslove u

organizacionim jedinica Ministarstva odbrane i ĉuva se u posebnim prostorijama ili me-

talnim kasama koje su zakljuĉane, a pristup je dozvoljen samo licima odreĊenim za rad u

kancelarijama opštih poslova.

O ĉuvanju originalne papirne dokumentacije staraju se kancelarije za opšte poslove orga-

nizacionih jedinicama Ministarstva odbrane do predaje Vojnom arhivu, a nakon predaje

Vojnom arhivu u skladu sa Pravilom sluţbene prepiske u Vojsci Srbije („Sluţbeni vojni

list“, broj 23/09) i Listom kategorija registraturskog materijala s rokovima ĉuvanja u Voj-

sci Srbije („Sluţbeni vojni list“, broj 23/09) kojim su posebno utvrĊeni nazivi regi-

straturskog materijala upisanog po funkcijama sistema odbrane sa rokovima ĉuvanja.

Finansijska dokumenta o plaćanju za potrebe Ministarstva odbrane i platni spiskovi za

profesionalne pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u Ministarstvu odbrane nalaze se kod

ovlašćenih lica za voĊenje finansijskih poslova u organizacionim jedinica Ministarstva

odbrane i ĉuvaju se u metalnim kasama i u Raĉunovodstvenom centru Ministarstva

odbrane (u elektronskom obliku).

Papirna dokumentacija – dosijei personalnih podataka profesionalnih pripadnika Vojske

Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane nalazi se kod ovlašćenih lica za personalne

poslove u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije i

ĉuva se u metalnim kasama (koje se zakljuĉavaju) i u organizacionoj jedinici Sektora za

ljudske resurse nadleţnoj za kadrove (u elektronskom obliku).

Papirna dokumentacija koja je nasleĊena od Personalne uprave SSNO i generalštabova

vojski bivših drţava SFRJ, SRJ i SCG i mikrofilmovana dokumentacija ĉuva se u orga-

nizacionoj jedinici Sektora za ljudske resurse nadleţnoj za kadrove. Papirna dokumen-

tacija je smeštena u zasebne prostorije i ĉuva se uz posebno obezbeĊenje (zakljuĉavanje i

peĉaćenje) i obezbeĊenje pristupa samo ovlašćenim licima za rad sa dokumentacijom.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 121

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Papirna dokumentacija je uloţena u PVC folije i smeštena je u odgovarajuće kutije na

policama, a mikrofilmovana personalna dokumentacija je uloţena u odgovarajuće fioke me-

talnih ormara.

Posebna zaštita primenjuje se na papirne dokumente koji nastanu u radu organizacione

jedinice Sektora za politiku odbrane nadleţne za strategijsko planiranje po prijavama po-

verljivih inovacija, a odnose se na poverljive pronalaske znaĉajne za odbranu, postupak

ispitivanja poverljive prijave patenta i malog patenta, i smatra se tajnim podacima zna-

ĉajnim za odbranu. Mere zaštite koje se primenjuju na ovu dokumentaciju obuhvataju

preduzimanje mera i aktivnosti radi spreĉavanja neovlašćenog pristupa podacima i doku-

mentaciji, kao i obezbeĊivanje od fiziĉkog oštećenja ili uništenja. Sva dokumentacija

koja se odnosi na poverljivi pronalazak zaštićen patentom ĉuva se u skladu sa Zakonom o

odbrani, Uredbom o naĉinu postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka znaĉajnih za

odbranu („Sluţbeni glasnik RS“, broj 110/08) i propisima o zaštiti tajnosti podataka

znaĉajnih za odbranu. Postupanje, evidentiranje i ĉuvanje dokumentacije koja se odnosi

na poverljive pronalaske znaĉajne za odbranu vrši se uz primenu posebnih mera zaštite u

skladu sa odreĊenim stepenom tajnosti podataka. Pristup dokumentaciji koja se odnosi na

poverljive pronalaske mogu imati lica koja neposredno rade na poslovima zaštite po-

verljivih pronalazaka znaĉajnih za odbranu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Doku-

mentacija se ĉuva u posebnim fasciklama u metalnim ormarima u posebnoj kancelariji

koja se zakljuĉava kada u njoj nema zaposlenih koji neposredno rade na poslovima

zaštite poverljivih pronalazaka i tehniĉkih unapreĊenja znaĉajnih za odbranu.

Registraturski materijal sistema odbrane vezan za poverljive pronalaske ĉuva se u skladu

sa rokovima utvrĊenim Pravilom sluţbene prepiske u Vojsci Srbije.

Registar prijava poverljivih pronalazaka, Registar poverljivih patenata, Registar predloga

tehniĉkih unapreĊenja i Registar prihvaćenih tehniĉkih unapreĊenja ĉuvaju se u prostoriji

u kojoj se nalaze, a koja se zakljuĉava posle radnog vremena, kao i u radno vreme kada u

njoj nema zaposlenih koji neposredno rade na sprovoĊenju postupka zaštite poverljivih pro-

nalazaka i tehniĉkih unapreĊenja znaĉajnih za odbranu. Osim lica koja neposredno rade na

poslovima inventivne delatnosti za sprovoĊenje postupka zaštite poverljivih inovacija,

pristup registrima mogu imati samo lica kojima to odobri nadleţni rukovodilac.

Registar istraţivaĉa i pripravnika u vojnim nauĉnim ustanovama, vojnim istraţivaĉko-razvo-

jnim jedinicama i visokim vojnim školama koji se vodi u organizacionoj jedinici Sektora

za politiku odbrane nadleţnoj za strategijsko planiranje i podaci potrebni za upis i vo-

Ċenje registra ĉuvaju se u posebnim fasciklama u metalnim ormarima u posebnoj prostoriji.

Prostorija u kojoj se nalazi registar zakljuĉava se posle radnog vremena i u radno vreme

kada u njoj nema zaposlenih. Registar vode lica neposredno ovlašćena za voĊenje registra u

Upravi za strategijsko planiranje.

Elektronske baze podataka

Dokumenta koja se koriste u svakodnevnom radu Ministarstva odbrane kreiraju se na

radnim stanicama zaposlenih, a u skladu sa njihovim zaduţenjima i opisom posla koji

obavljaju, s ciljem da se podigne nivo sigurnosti podataka koji se nalaze na radnim

stanicama, koristi se antivirus program koji se aţurira dnevno

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 122

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Radne stanice su ĉlanice Windows domain okruţenja i za pristup i rad neophodna je

identifikacija odgovarajućim korisniĉkim imenom i lozinkom. TakoĊe, u skladu sa sigur-

nosnim merama korisnici su ograniĉeni u okvirima svojih ovlašćenja u radu.

Podaci uskladišteni na serverima su: podaci o zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Voj-

sci Srbije, podaci o izdatim vojnim legitimacijama i elektronskim karticama, Baza po-

dataka o rešavanju stambenih pitanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije „Informacioni

sistem Stambeno“, Baza podataka „Evidencija o poginulim, nestalim, ranjenim, zaro-

bljenim i ubijenim pripadnicima oruţanih snaga nekadašnje SFRJ za period od 1991. do

19. 05. 1992. godine“, Baza podataka „Evidencija o nestalim i poginulim pripadnicima

Vojske Jugoslavije na Kosovu i Metohiji u 1998 –1999. godini“ i Baza podataka o

korisnicima podrške u promeni karijere pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

(Informacioni sistem PRIZMA).

Podaci o zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije prikupljaju se i objedinjuju

jednom meseĉno; ĉuvaju se na dva servera (radnom serveru i serveru rezervnih kopija,

kao i na jednom prenosivom disku velikog kapaciteta); na serveru rezervnih kopija i

prenosivom disku ĉuvaju se svi meseĉni preseci od uspostavljanja Kadrovskog infor-

macionog sistema. Prenosivi disk ĉuva se u metalnoj kasi u server sali. Fiziĉki pristup

podacima odnosno server sali dozvoljen je samo administratorima sistema (dva lica).

Podaci o izdatim vojnim legitimacijama i elektronskim karticama ĉuvaju se nakon obrade

u arhivi do uništenja. Svi zahtevi pretvaraju se u elektronski oblik (skeniraju) i ĉuvaju u

Registru izdatih vojnih legitimacija (Registar je sastavni deo Sertifikacionog tela Vojske

Srbije), koji je elektronska baza podataka fiziĉki postavljena u Centru za primenjenu

matematiku i elektroniku Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba

Vojske Srbije. Fiziĉki pristup podacima dozvoljen je samo licima odreĊenim za rad na

obradi zahteva za vojne legitimacije i elektronske kartice.

Sve baze podataka u elektronskom obliku ĉuvaju se na dva servera: glavnom serveru i

serveru rezervnih kopija. Server rezervnih kopija ĉuva se u metalnoj kasi u server sali.

Fiziĉki pristup podacima odnosno server sali dozvoljen je samo administratorima sistema.

Nivo sigurnosti raĉunarske mreţe i mreţnog okruţenja i podataka koji se nalaze na

serveru zaštićeni su od virusa antivirus programom koji se aţurira dnevno.

Kompakt-diskovi

Ministarstvo odbrane poseduje ĉvrste diskove dobijene od drugih i oni se ĉuvaju kod

zaposlenih kojima najviše koristi u radu sadrţaj tih diskova.

USB ureĊaji

Ministarstvo odbrane poseduje USB ureĊaje za prenos podataka. Na USB ureĊajima

podaci se ne ĉuvaju trajno već privremeno radi prenosa sa jednog na drugi raĉunar, kada

je to potrebno. Podaci snimljeni na USB nisu poverljivi i nemaju tretman posebne zaštite.

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 123

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

XVI. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA U POSEDU

Ministarstvo odbrane, u skladu sa svojim delokrugom, raspolaţe informacijama koje su

nastale u radu ili u vezi sa radom svih organizacionih jedinica Ministarstva odbrane, kao i

informacijama o zaposlenima i naĉinu trošenja budţetskih sredstava.

Informacije u posedu Ministarstva odbrane su:

1) nacrti zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije;

2) nacrti strategijskih i i planskih dokumenata;

3) nacrti zakljuĉenih meĊunarodnih ugovora iz oblasti odbrane i vojne saradnje;

4) predlozi podzakonskih propisa i drugih akata iz nadleţnosti predsednika Republike,

Vlade i ministra odbrane;

5) platforme za voĊenje pregovora i zakljuĉivanje meĊunarodnih ugovora u oblasti

odbrane i vojne saradnje i njihovo izvršavanje;

6) ugovori iz oblasti vojnog školstva i obuke za odbranu zemlje sa nadleţnim mini-

starstvima drugih drţava;

7) akta u vezi sa planiranjem i ostvarivanjem meĊunarodne saradnje iz oblasti odbrane

i vojne saradnje;

8) akta u vezi sa planiranjem, pripremanjem i kontrolom mobilizacije graĊana, drţavnih

organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih

društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka

u ratnom i vanrednom stanju;

9) akta i planska dokumenta kojima se planiraju mere i radnje za rad graĊana, drţavnih

organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i za upotrebu Vojske

Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju;

10) akta u vezi sa izvršavanjem vojne, radne i materijalne obaveze;

11) akta u vezi sa upućivanjem profesionalnih vojnih lica u multinacionalne operacije;

12) akta planiranja i organizovanja civilno-vojnih odnosa u oblasti odbrane;

13) akta u oblasti metrološke, informativne, kulturne, muzejske, arhivske i verske

delatnosti;

14) akta u vezi sa ureĊenjem i pripremom teritorije za potrebe odbrane;

15) akta u vezi sa istraţivanjem, razvojem, proizvodnjom i prometom naoruţanja i

vojne opreme;

16) akta u vezi sa opremanjem i naoruţavanjem Vojske Srbije i drugih snaga odbrane,

javnim i poverljivim nabavkama i materijalnom obezbeĊivanju Vojske Srbije;

17) akta u vezi sa školovanjem i usavršavanjem za rad na poslovima odbrane i bez-

bednosti zemlje i razvojem obrazovnog sistema za potrebe odbrane i Vojske Srbije;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 124

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

18) akta u oblasti nauĉnoistraţivaĉke i inventivne delatnosti od znaĉaja za odbranu;

19) geotopografski materijal za sistem odbrane;

20) akta o statusnim i drugim pitanjima pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih Ministar-

odbrane;

21) akta o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i akta o organizaciji

vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za

Ministarstvo odbrane;

22) akta o obrazovanju i ukidanju izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava;

23) akta finansijske sluţbe u Ministarstvu odbrane, komandama, jedinicama i usta-

novama Vojske Srbije i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama koje su organi-

zaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;

24) akta u vezi sa planiranjem, organizovanjem, izvršenjem i kontrolom materijalnog

i finansijskog poslovanja;

25) akta u vezi sa planiranjem, organizovanjem, nadzorom i izgradnjom vojnih objekata,

kao i investicionim odrţavanjem objekata infrastrukture na korišćenju u Ministar-

stvu odbrane i Vojsci Srbije;

26) akta u vezi sa pribavljanjem, raspolaganjem, korišćenjem, upravljanjem i odrţa-

vanjem nepokretnih stvari za vojne potrebe, stambenih zgrada, stanova, garaţa,

poslovnog prostora za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i objekata

za privremeni smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Mini-

starstvu odbrane;

27) akta u oblasti sprovoĊenja i kontrole bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite ţivotne

sredine, zaštite od poţara i eksplozije i zaštite ţivotinja;

28) akta u oblasti saradnje sa ostalim ministarstvima i drugim organima drţavne

uprave, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samoupave u

pripremanju i sprovoĊenju planova odbrane i izvršavanju zadataka u odbrani;

29) informacije – podaci nastali kao rezultat operativnog rada ovlašćenih sluţbenih

lica Vojnobezbednosne agencije;

30) informacije o stanju, pojavama i problemima iz nadleţnosti Vojnoezbednosne agencije;

31) procene iz nadleţnosti Vojnobezbednosne agencije;

32) izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije Odboru za odbranu i bezbednost

Narodne skupštine Republike Srbije, u skladu sa ĉlanom 18. stav 1. Zakona o

osnovama ureĊenja sluţbi bezbednosti Republike Srbije (,,Sluţbeni glasnik

PC“, br. 116/07 i 72/12);

33) podaci iz oblasti saradnje Vojnobezbednosne agencije sa obaveštajno-bezbednosnim

sluţbama drugih zemalja i meĊunarodnih organizacija;

34) zapisnici o izvršenoj inspekciji;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 125

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

35) statusna dokumenta pripadnika Inspektorata odbrane iz nadleţnosti direktora

Inspektorata odbrane;

36) rešenja o utvrĊivanju prava iz radnog odnosa zaposlenih;

37) dokumenta o izvršenim plaćanjima.

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 126

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

XVII. PODACI OVRSTAMA INFORMACIJA KOJIMA MINISTARSTVO

ODBRANE OMOGUĆAVA PRISTUP

Ministarstvo odbrane omogućiće pristup informacijama kojima raspolaţe, a koje su nastale

u radu ili u vezi sa radom. Ministarstvo odbrane traţiocu informacije staviće na uvid

dokument koji sadrţi traţenu informaciju ili izdati kopiju dokumenta u skladu sa odredbama

Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja, osim u sluĉajevima iz

ĉl. 9. i 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja, kojima je

propisano:

„Ĉlan 9.

Organ vlasti neće traţiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od

javnog znaĉaja, ako bi time:

1) ugrozio ţivot, zdravlje, sigurnost ili koje drugo vaţno dobro nekog lica;

2) ugrozio, omeo ili oteţao spreĉavanje ili otkrivanje kriviĉnog dela, optuţenje

za kriviĉno delo, voĊenje pretkriviĉnog postupka, voĊenje sudskog postupka,

izvršenje presude ili sprovoĊenje kazne, ili koji drugi pravno ureĊeni

postupak, ili fer postupanje i praviĉno suĊenje;

3) ozbiljno ugrozio odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost ili meĊunarodne

odnose;

4) bitno umanjio sposobnost drţave da upravlja ekonomskim procesima u zemlji ili

bitno oteţao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;

5) uĉinio dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili sluţbenim

aktom zasnovanim na zakonu odreĊeno da se ĉuva kao drţavna, sluţbena, po-

slovna ili druga tajna, odnosno koji je dostupan samo odreĊenom krugu lica,

a zbog ĉijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po

interese zaštićene zakonom koji preteţu nad interesom za pristup informaciji.

Ĉlan 14.

Organ vlasti neće traţiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od jav-

nog znaĉaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili drugo pravo lica

na koje se traţena informacija liĉno odnosi, osim:

1) ako je lice na to pristalo;

2) ako se radi o liĉnosti, pojavi ili dogaĊaju od interesa za javnost, a naroĉito ako se radi

o nosiocu drţavne i politiĉke funkcije i ako je informacija vaţna s obzirom na funkciju

koju to lice vrši;

3) ako se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naroĉito u vezi sa privatnim ţivotom,

dalo povoda za traţenje informacije.“

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 127

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

XVIII. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA

ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pismeni zahtev za pristup informacijama od javnog znaĉaja koje se odnose ili su nastale

u vezi sa radom Ministarstva odbrane i koje se nalaze na nekom dokumentu koji je u

posedu Ministarstva odbrane moţe se podneti ovlašćenom licu Ministarstva odbrane na

sledeći naĉin:

1) u pismenoj formi na adresu: Ministarstvo odbrane Sekretarijat Ministarstva

odbrane – Pravna uprava, Birĉaninova 5, 11000 Beograd;

2) elektronskom poštom, na adresu e-mail.pravna.uprava @ mod.gov.rs;

3) usmeno, na zapisnik u prostorijama Pravne uprave Sekretarijata Ministarstva

odbrane, Beograd, Birĉaninova 5, radnim danima izmeĊu 10.00 i 13.00 ĉasova;

4) faksom: 011/3000-202.

1. Sadrţina prava na pristup informacijama od javnog znaĉaja

U skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja

(„Sluţbeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 – dr. zakon i 36/10) javnost ima pravo

na pristup informacijama od javnog znaĉaja kojima raspolaţe organ vlasti, radi ostva-

rivanja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarivanja slobodnog demokratskog poretka i

otvorenog društva.

U smislu ovog zakona, informacija od javnog znaĉaja jeste svaka informacija kojom

raspolaţe organ javne vlasti i koja je nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti

sadrţana u odreĊenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o ĉemu javnost ima opravdani

interes da zna.

Odredbom ĉlana 5. Zakona utvrĊena je sadrţina prava na pristup informacijama, iz koga

proizilazi da svako ima pravo na pristup informacijama. To znaĉi da pravo na slo-

bodan pristup informacijama, bez ograniĉenja, ima svako lice (fiziĉko ili pravno, domaće

ili strano) i organ vlasti je u obavezi da informaciju od javnog znaĉaja uĉini dostupnom,

tako što će traţiocima informacija omogućiti uvid u dokument koji sadrţi informaciju od

javnog znaĉaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se na zahtev kopija

dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi naĉin.

Prema odredbi ĉlana 6. Zakona, prava iz ovog zakona pripadaju svima pod jednakim

uslovima, bez obzira na drţavljanstvo, prebivalište, boravište odnosno sedište ili liĉno

svojstvo kao što je rasa, veroispovest, nacionalna i etniĉka pripadnost, pol i sliĉno.

2. Podnošenje zahteva za pristup informacijama

Svako moţe podneti zahtev za pristup informacijama.

Zahtev za pristup informacijama mora da sadrţi ime i prezime odnosno naziv podno-

sioca zahteva, adresu podnosioca zahteva i što precizniji opis informacije koja se traţi

(a moţe sadrţati i druge podatke koji olakšavaju pronalaţenje traţene informacije).

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 128

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

U zahtevu podnosilac nije duţan da navede razloge za traţenje informacije.

Ovlašćeno lice Ministarstva odbrane kome je zahtev dostavljen, pre postupanja po tom

zahtevu sprovodi sledeću proceduru:

1) preispituje valjanost zahteva i ako zahtev nije uredan, bez nadoknade, pruţa

pravnu pouku traţiocu zahteva kako da otkloni nedostatke, odnosno dostavlja

traţiocu uputstvo o dopuni zahteva;

2) ako traţilac zahteva ne otkloni nedostatke u odreĊenom roku, odnosno u roku

od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po

zahtevu ne moţe postupiti, ovlašćeno lice donosi zakljuĉak kojim se zahtev

odbacuje kao neuredan; protiv ovog zakljuĉka dozvoljena je posebna ţalba

Povereniku za informacije od javnog znaĉaja;

3) ako je zahtev uredan, zavisno od informacije koja se traţi, bez odlaganja,

dostavlja ga nadleţnoj unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane

i Vojske Srbije u ĉijem su delokrugu pitanja na koja se odnosi traţena infor-

macija odnosno koja vodi evidenciju i dokumentaciju ĉije se dostavljanje

traţi i zahteva da se izjasni o: posedovanju traţene informacije, propisanim

ograniĉenjima ili zabrani u korišćenju tih informacija odnosno o sluţbenoj

prostoriji u kojoj se moţe obezbediti uvid; naĉinu na koji traţilac informacija

moţe izvršiti uvid i radnom vremenu u kojem je moguće izvršiti uvid

odnosno dostavljanje fotokopije tog akta uz potvrdu njegove autentiĉnosti;

4) ovlašćeno lice koje je primilo zahtev, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15

dana od dana prijema obaveštava traţioca o posedovanju informacije stavlja

na uvid dokument koji sadrţi traţenu informaciju odnosno izdaje ili upućuje

kopiju tog dokumenta; pored toga, ovlašćeno lice staviće traţiocu na uvid do-

kument koji sadrţi traţenu informaciju odnosno izdaće kopiju dokumenta i

obaveštenjem saopštiti traţiocu vreme, mesto i naĉin na koji će informacija

biti stavljena na uvid odnosno iznos nuţnih troškova izrade kopije dokumenta;

5) ako ovlašćeno lice nije u mogućnosti da u propisanom roku obavesti traţioca

o posedovanju informacije stavi na uvid dokument itd., duţan je da o tome odmah

obavesti traţioca i odredi naknadni rok, koji ne moţe biti duţi od 40 dana od

dana prijema zahteva;

6) ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se moţe pretpostaviti da je od

znaĉaja za zaštitu ţivota ili slobode nekog lica odnosno za ugroţavanje ili

zaštitu zdravlja stanovništva i ţivotne sredine, u roku od 48 sati od prijema

zahteva obavestiće traţioca o posedovanju te informacije, omogućiće uvid

u dokument kod organizacione jedinice u kojoj je nastao taj dokument ili izdati

kopiju;

7) lice koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrţi

traţenu informaciju moći će to da uĉini uz pomoć pratioca;

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 129

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

8) posle uvida ovlašćeno lice organizacione jedinice koja raspolaţe podatkom

saĉinjava sluţbenu belešku o izvršenom uvidu i dostavlja je ovlašćenom

licu Pravne uprave Sekretarijata Ministarstva odbrane, po ĉijem zahtevu je

postupalo;

9) ako u toku utvrĊivanja ĉinjeniĉnog stanja u postupku, nadleţna organizaciona

jedinica u svom izjašnjenju po zahtevu ukaţe da se traţena informacija ne

moţe ustupiti u celini ili delimiĉno duţna je da ukaţe i na propis koji to

ograniĉava; ovlašćeno lice posle dobijanja izjašnjenja po zahtevu i utvrĊenog

ĉinjeniĉnog stanja donosi rešenje o odbijanju zahteva u celini ili delimiĉno,

to rešenje pismeno obrazlaţe i upućuje traţioca na pravna sredstva koja moţe

izjaviti protiv takvog rešenja;

10) ţalba na rešenje o odbijanju zahteva podnosi se Povereniku za informacije

od javnog znaĉaja u propisanom roku;

11) kada po sprovedenoj proceduri ovlašćeno lice utvrdi da Ministarstvo

odbrane ne poseduje dokument koji sadrţi traţenu informaciju, proslediće

zahtev Povereniku za informacije od javnog znaĉaja i obavestiće Poverenika

i traţioca o tome u ĉijem se posedu, po njegovom znanju, dokument nalazi.

U postupanju po zahtevu, ovlašćena lica primenjuju odredbe zakona kojim se ureĊuje opšti

upravni postupak, a koje se odnose na rešavanje prvostepenog organa.

3. Naplata troškova umnoţavanja i upućivanja kopije dokumenta

U vezi sa ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama, za dostavljanje kopije

dokumenta moguće je naplatiti samo troškove umnoţavanja i upućivanja kopije doku-

menta koji sadrţi traţenu informaciju.

Troškovi se mogu naplaćivati u skladu sa odredbama Uredbe o visini naknade nuţnih

troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od jav-

nog znaĉaja i Troškovnikom, koji je sastavni deo ove uredbe („Sluţbeni glasnik RS“,

broj 8/06).

Na osnovu ovog propisa, troškovi koji se mogu naplatiti su:

1) kopija dokumenta po strani: na formatu A3 – 6 dinara i na formatu A4 – 3

dinara;

2) kopija dokumenta u elektronskom zapisu: na disketi – 20 dinara, na CD –

35 dinara i na DVD – 40 dinara;

3) kopija dokumenta na audio-kaseti – 150 dinara;

4) kopija dokumenta na audio-video kaseti – 300 dinara;

5) pretvaranje jedne strane dokumenta iz fiziĉkog oblika u elektronski oblik – 30 dinara;

6) za upućivanje kopije dokumenta troškovi se obraĉunavaju prema redovnim iznosima

u JP „Pošta Srbije“.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 130

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Ukoliko visina nuţnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalazi infor-

macija od javnog znaĉaja prelazi iznos 500,00 dinara, traţilac informacije je duţan da pre

izdavanja informacije poloţi depozit u iznosu od 50% od iznosa nuţnih troškova prema

Troškovniku.

Organ vlasti (odnosno ovlašćeno lice Ministarstva odbrane) moţe odluĉiti da traţioca

informacije oslobodi plaćanja nuţnih troškova, ako visina nuţnih troškova ne prelazi

iznos 50,00 dinara, a posebno u sluĉaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektron-

ske pošte ili telefaksa.

Napominjemo da Ministarstvo odbrane u dosadašnjoj praksi nije naplaćivalo ni troškove

umnoţavanja niti troškove upućivanja traţenih dokumenata.

4. Iskljuĉenje i ograniĉenje slobodnog pristupa

informacijama od javnog znaĉaja

U Zakonu o slobodnom pristupu informacija od javnog znaĉaja (ĉl. 9, 13. i 14), na-

brojani su preteţniji interesi koji se mogu suprotstaviti interesu javnosti odnosno traţioca

da zna.

Preteţniji interesi su:

1) ţivot, zdravlje, sigurnost ili koje drugo vaţno dobro nekog lica (ĉlan 9. stav 1. taĉka1);

2) spreĉavanje ili otkrivanje kriviĉnog dela, optuţenje za kriviĉno delo, voĊenje pretkri-

viĉnog postupka, voĊenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovoĊenje kazne,

ili koji drugi pravno ureĊen postupak, ili fer postupanje i praviĉno suĊenje (ĉlan 9.

stav 1. taĉka 2);

3) odbrana zemlje, nacionalna ili javna bezbednost ili meĊunarodni odnosi (ĉlan 9. stav 1.

taĉka 3);

4) sposobnost drţave da upravlja ekonomskim procesima u zemlji ili bitno oteţa ostvarenje

opravdanih ekonomskih interesa (ĉlan 9. stav 1. taĉka 4);

5) sluţbena, poslovna ili druga tajna, odnosno informacija koja je dostupna samo odreĊe-

nom krugu lica, a zbog ĉijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posle-

dice po interese zaštićene Zakonom (ĉlan 9. stav 1. taĉka 5);

6) spreĉavanje zloupotrebe prava na pristup informacijama (ĉlan 13);

7) pravo na privatnost, na ugled i druga lica na koje se traţena informacija liĉno

odnosi (ĉlan 14).

Obrasci za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog zna-

ĉaja su:

1) Zahtev za pristup informacijama kada se informacija traţi od Ministarstva odbrane

(Obrazac 1).

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 131

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

2) Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrţi traţenu informaciju i o izradi

kopije (Obrazac 2).

3) Ţalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbaĉen zahtev za pristup

informaciji (Obrazac 3).

4) Ţalba kada organ vlasti nije postupio/nije postupio u celosti/po zahtevu traţioca

informacije u zakonskom roku – ćutanje uprave (Obrazac 4).

nazad na sadrţaj

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 132

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Obrazac 1

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ODBRANE

....................................................................... (naziv organizacione jedinice)

....................................................................... (adresa organizacione jedinice)

....................................................................... (sedište organizacione jedinice)

Broj .............................................................

Datum ..........................................................

Z A H T E V

za pristup informaciji od javnog znaĉaja

Na osnovu ĉlana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja („Sluţbeni

glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od navedenog organa zahtevam:*

□ obaveštenje da li poseduje traţenu informaciju

□ uvid u dokument koji sadrţi traţenu informaciju

□ kopiju dokumenta koji sadrţi traţenu informaciju

□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrţi traţenu informaciju: **

□ poštom

□ elektronskom poštom

□ faksom

□ na drugi naĉin***.............................................................................................................

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:

....................................................................................................................................................... ...........

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. (navesti što precizniji opis informacije koja se traţi kao i druge podatke koji olakšavaju

pronalaţenje traţene informacije)

............................................................... (traţilac informacije/ime i prezime)

.............................................................. (adresa)

.............................................................. (drugi podaci za kontakt)

U.................................,

dana ................ 20...... godine

* U kućici krstićem oznaĉiti koja zakonska prava na pristup informacijama ţelite da ostvarite.

** U kućici oznaĉiti naĉin dostavljanja kopije dokumenata.

*** Kada zahtevate drugi naĉin dostavljanja, obavezno upisati koji naĉin dostavljanja zahtevate.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 133

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Obrazac 2

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ODBRANE

....................................................................... (naziv organizacione jedinice)

....................................................................... (adresa organizacione jedinice)

....................................................................... (sedište organizacione jedinice)

Broj ..............................................................

Datum ........................................................

Na osnovu ĉlana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja postupajući po

zahtevu

.........................................................................................................................................................

(ime i prezime podnosioca zahteva)

za uvid u dokument koji sadrţi

.........................................................................................................................................................

(opis traţene informacije)

dostavljam:

O B A V E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID DOKUMENTA KOJI SADRŢI TRAŢENU

INFORMACIJU I O IZRADI KOPIJE

Postupajući po zahtevu broj .............. koji je podneo (....……………………………………………), ime i prezime traţioca informacije

u roku utvrĊenom ĉlanom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja,

obaveštavamo Vas da dana ..…………….., u vremenu ..…………., u prostorijama organa moţete izvršiti

uvid u dokument u kome je sadrţana traţena informacija koju ste naveli u zahtevu.

Tom prilikom, na Vaš zahtev biće Vam izdata i kopija dokumenta sa traţenom informacijom.

Kopija strane A4 formata iznosi ……………….. dinara.

Ukupni troškovi izrade kopije traţenog dokumenta iznose ..............……………….. dinara i uplaćuju se na

raĉun……………………………………..

Dostavljeno:

1. imenovanom

2. arhivi (M.P.)

………………………………………

(potpis ovlašćenog lica)

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 134

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Obrazac 3

ŽALBA PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI KOJOM JE

ODBIJEN ILI ODBAČEN ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

Povereniku za informacije od javnog znaĉaja

i zaštitu podataka o liĉnosti

Beograd, Nemanjina 22–26

Ţ A L B A

....................................................................................................................... (ime, prezime odnosno naziv, adresa i sedište ţalioca)

Protiv rešenja – zakljuĉka Ministarstva odbrane

Broj ....................................... od ......................................

(navesti broj i datum donošenja rešenja – zakljuĉka)

Rešenje – zakljuĉak pobijam u celosti jer nije zasnovano na Zakonu o slobodnom pristupu

informacijama od javnog znaĉaja.

Ministarstvo odbrane je suprotno zakonu, odbilo – odbacilo moj zahtev koji sam podneo/la –

uputio/la dana ................. godine i tako mi je uskratio – onemogućio ostvarivanje ustavnog i zakonskog

prava na slobodan pristup informacijama od javnog znaĉaja koje sam traţio zahtevom.

Na osnovu iznetih razloga, predlaţem da Poverenik uvaţi moju ţalbu, poništi odluku prvo-

stepenog organa i omogući mi pristup traţenoj/im informaciji/ma.

Ţalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrĊenom u ĉlanu 22. stav 1. Zakona o

slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja.

......................................................................

(podnosilac ţalbe/ime i prezime)

U ............................................,

....................................................................

dana .................................20........ godine (adresa )

................................................................... (drugi podaci za kontakt)

.....................................................................

(potpis)

Napomena:

1. U ţalbi mora se navesti odluka koja se pobija (rešenje, zakljuĉak, obaveštenje), naziv organa koji je odluku

doneo, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da ţalilac navede u ţalbi u kom pogledu je nezadovoljan odlukom, s tim

da ţalbu ne mora posebno obrazloţiti. Ako ţalbu izjavljuje na ovom obrascu, dodatno obrazloţenje moţe posebno

priloţiti.

2. Uz ţalbu obavezno priloţiti kopiju podnetog zahteva i dokaz o njegovoj predaji – upućivanju organu, kao i kopiju

odluke organa koja se osporava ţalbom.

Informator o radu Ministarstva odbrane Strana 135

Informator o radu Ministarstva odbrane – poslednji put aţurirano 7. juna 2018.

Obrazac 4

ŢALBA KADA ORGAN VLASTI NIJE POSTUPIO/nije postupio u celosti/ PO ZAHTEVU

TRAŢIOCA INFORMACIJE U ZAKONSKOM ROKU (ĆUTANJE UPRAVE)

Povereniku za informacije od javnog znaĉaja

i zaštitu podataka o liĉnosti

Sluţbi Poverenika

1100 Beograd, Svetozara Markovića 42

U skladu sa ĉlanom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja podnosim:

Ţ A L B U

protiv

..............................................................................................................................................................

(navesti naziv organa)

zbog toga što organ vlasti:

nije postupio/nije postupio u celosti/nije postupio u zakonskom roku

(podvući zbog ĉega se izjavljuje ţalba)

po mom zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog znaĉaja koji sam podneo tom organu

dana......................... godine, a kojim sam traţio da mi se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu

informacijama od javnog znaĉaja („Sluţbeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), omogući uvid

– kopija dokumenta koji sadrţi informacije o/u vezi sa:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(navesti podatke o zahtevu i informaciji/ama)

Na osnovu iznetog, predlaţem da Poverenik uvaţi moju ţalbu i omogući mi pristup traţenoj/im

informaciji/ma.

Kao dokaz navoda ţalbe, uz ţalbu dostavljam kopiju zahteva sa dokazom o predaji organu vlasti.

......................................................................

(podnosilac ţalbe/ime i prezime)

U ............................................,

.....................................................................

dana ..............................20......... godine (adresa)

.................................................................... (drugi podaci za kontakt)

....................................................................

(potpis)

Napomena: Uz ţalbu, zbog ne postupanja po zahtevu u celosti, treba priloţiti i dobijeni odgovor organa vlasti.