of 130/130
INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE Beograd, 25.maj 2015. godine

INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

 • View
  264

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

 • INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

  Beograd, 25.maj 2015. godine

 • 2

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  SADRAJ1. Osnovni podaci o Informatoru 3

  1.1. Osnovni podaci o Privrednoj komori Srbije 32. Organizaciona struktura Privredne komore Srbije 4

  2.1. Organizacija Privredne komore Srbije 52.2. Zaposleni 39

  3. Opis funkcija organa Privredne komore Srbije 423.1.Skuptina 423.2. Upravni odbor 443.3. Nadzorni odbor 453.4. Predsednik 46

  4. Javnost rada Privredne komore 474.1. Ostvarivanje javnosti 484.2. Informisanje putem veb-sajta Privredne komore Srbije www.pks.rs 494.3. Informacija o radnom vemenu 494.4. Kontakti, sedite i drugi podaci 494.5. Poseta zgradi Privredne komore Srbije 514.6. Izgled identifikacionih obeleja 52

  5. Najee traene informacije od javnog znaaja 526. Nadlenosti, ovlaenja i obaveze Privredne komore Srbije 547. Postupanje Privredne komore Srbije u okviru nadlenosti, obaveza i ovlaenja 578. Sudovi i arbitrae pri PKS 70

  8.1. Sud asti pri PKS 708.2. Stalni izbrani sud pri PKS 728.3. Spoljnotrgovinska arbitraa pri PKS. 74

  9. Propisi 7610. Usluge koje prua Privredna komora Srbije 7811. Postupak pruanja usluga 8912. Pregled podataka o pruenim uslugama 10013. Prihodi i rashodi Privredne komore Srbije 113

  13.1. Planirani prihodi i rashodi za 2015. godinu 11313.2. Ostvareni prihodi i rashodi 116

  14. Javne nabavke Privredne komore Srbije 11815. Donacije Privredne komore Srbije 11816. Zarade i druga primanja u Privrednoj komori Srbije 11917. Osnovna sredstva rada Privredne komore Srbije 12318. uvanje nosaa informacija 12419. Vrste informacija u posedu 12720. Vrste informacija kojima Privredna komora Srbije omoguava pristup 12721. Podnoenje zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama 128

  http://www.pks.rs............................./

 • 3

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  1. OSNOVNI PODACI O INFORMATORUInformator o radu Privredne komore Srbije je publikacija koja sadri relevantne podatke o nad-lenosti, organizacionoj strukturi i funkcionisanju Privredne komore Srbije, kao i nainu na koji zainteresovana lica, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja mogu da ostvare svoja prava na informacije vezane za aktivnosti i delatnost Privredne komore Srbije.

  Informator je sainjen u skladu sa l. 39 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja (Sl. glasnik RS, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu dravnog organa (Sl. glasnik RS, br. 68/10).

  Informator o radu Privredne komore Srbije objavljen je dana 11.03.2008. godine, na veb-sajtu Pri-vredne komore Srbije www.pks.rs Informator se redovno aurira unoenjem promena, kao i do-puna u sadraju i podacima koje ova publikacija prua u vezi sa radom Privredne komore Srbije.

  Poslednje auriranje podataka u Informatoru o radu izvreno je 25. maja 2015. godine.

  Za tanost i potpunost podataka koje Informator sadri, odgovorno lice je Marko ade, predsed-nik Privredne komore Srbije, koji je ovlaen da izdaje naloge svim organizacionim delovima Ko-more da uredno i blagovremeno dostavljaju sve relevantne informacije iz rada PKS, i vri nadzor.

  O objavljivanju i auriranju Informatora o radu stara se radni tim koji obrazuje Kolegijum predsed-nika PKS.

  Odlukom predsednika Privredne komore Srbije 01-Broj: 25/24 od 27.04.2015. godine odreena je Miladinka Bodroi za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog znaaja podnetim Privrednoj komori Srbije.

  Informator o radu je dostupan na veb-sajtu Privredne komore Srbije pod naslovom INFORMATOR O RADU, srpski irilica: http://www.pks.rs/Informator2.pdf i srpski latinica: http://www.pks.rs/In-formator1.pdf.

  Uvid u Informator moe se ostvariti lino ili nabaviti tampana kopija Informatora u prostotijama Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

  1.1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

  Adresa sedita: ul. Resavska br. 13-15, BeogradMatini broj: 07000529PIB: 100296837Tekui rauni: 205-2238-67 kod Komercijalne banke AD Beograd

  205-1389-92 kod Komercijalne banke AD Beograd

  190-1360-78 kod Jubmes banke AD BeogradAdresa za prijem elektronskih podnesaka:

  [email protected]; [email protected]

  Vrednost trajanja dua od 150 godina - od osnivanja pa do danas, Privredna komora Srbije zastupa interese privrede i pomae unapreenju poslovanja svojih lanica ostvarujui tako cilj i svrhu svog postojanja.

  http://www.pks.rshttp://www.pks.rs/Informator2.pdfhttp://www.pks.rs/Informator1.pdfhttp://www.pks.rs/Informator1.pdfmailto:[email protected]:[email protected]

 • 4

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  Sredinom XIX veka, knez srpski Aleksandar Karaorevi, uz saglasnost Sovjeta, osnovao je prvi Trgovaki odbor u Beogradu (Ustrojenije trgovakog odbora u Beogradu, 28. februar 1857. go-dine). Ovaj odbor bavio se pitanjima koja su se odnosila na trgovinu i zanatstvo - poslovi esnafa.

  Poseban znaaj za organizaciju, mesto i ulogu komora ima Zakon o radnjama koji je donela Na-rodna skuptina Kralevine Srbije u junu 1910. godine. Ovim zakonom prvi put se u Srbiji osnivaju privredna udruenja pod nazivom - komore. Na osnovu l. 117 i 162. ovog Zakona, u Beogradu su osnovane Industrijska, Trgovaka i Radnika komora.

  Skuptina Kraljevine Jugoslavije 1931. godine donosi novi Zakon o radnjama, kojim se sve komore organizuju po granama, odnosno osnivaju se trgovinske, industrijske i zanatske komore sa obave-znim lanstvom.

  Nova organizacija i rad privrednih komora uspostavlja se 1962. godine sa donoenjem Zakona o obrazovanju jedinstvenih privrednih komora. Umesto dotadanjih granskih komora osnivaju se jedinstvene privredne komore za sve oblasti privrede. Tada je osnovana Privredna komora Narod-ne Republike Srbije, koja kasnije menja naziv u Privredna komora Srbije.

  Privredna komora Srbije, kao nacionalna asocijacija privrednih drutava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost na teritoriji Republike Srbije, osnovana je Zakonom o privrednim komorama (Slubeni glasnik RS, br. 65/01, 36/09 99/11-dr. zakon).

  2. ORGANIZACIONA STRUKTURA PRIVREDNE KOMORE SRBIJEGrafiki prikaz organizacione strukture

 • 5

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  2.1. ORGANIZACIJA PRIVREDNE KOMORE SRBIJEPravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Strune slube Privredne komore Srbije br. 02.01-6/20 od 24.06.2014.godine, utvrena je unutranja organizacija PKS, nain rada, nazivi i opisi poslova, koordinacija poslova izmeu organizacionih jedinica, uslovi koje zaposleni treba da ispunjavaju za vrenje odreenih poslova i broj izvrilaca za odreene poslove u Strunoj slubi Privredne komore Srbije.

  Narativni prikaz organizacione strukture:

  I RUKOVODSTVO

  - Predsednik Komore- Potpredsednik Komore- Generalni sekretar Komore- Izvrni direktor- Direktor sektora

  II POSLOVI PODRKE RUKOVODSTVU

  - Kabinet predsednika Komore i protokol- Sekretarijat generalnog sekretara Komore- Centar za komunikacije

  Sluba za informisanje i odnose sa javnou Sluba za marketing

  - Centar za EU integracije- Centar za podrku investicijama i javno privatno partnerstvo- Savetnici predsednika Komore

  III STRUNA SLUBA PODRKE SUDOVIMA

  - Spolnotrgovinska arbitraa pri PKS - Stalni izbrani sud pri PKS- Sud asti pri PKS

  IV SLUBA UNUTRANE KONTROLE

  V POSLOVI ZASTUPANA PRIVREDE

  Sektor industrije i poloprivrede u okviru koga su razvrstani:

  - Udruenje za energetiku i energetsko rudarstvo- Udruenje za metalnu, elektro industriju, rudnike metala i metalurgiju- Udruenje za graevinarstvo, industriju graevinskog materijala i stambenu privredu- Udruenje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala- Udruenje za farmaceutsku i medicinsku privredu- Udruenje za industriju tekstila, odee, koe i obue - Udruenje za poloprivredu, prehrambrenu industriju, umarstvo i vodoprivredu

  Sektor usluga i preduzetnitva u okviru koga su razvrstani:

  - Udruenje za trgovinu - Udruenje za turizam- Udruenje za privatno obezbeenje- Udruenje za komunalne delatnosti- Udruenje za elektronske komunikacije i informaciono drutvo- Udruenje za saobraaj i telekomunikacije

 • 6

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  Centar za struno osposoblavanje u transportu TIR i ATA Odelenje

  - Udruenje za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije- Udruenje za kreativnu industriju- Udruenje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglaenosti- Zajednica preduzetnika Srbije

  VI POSLOVI PODRKE PRIVREDI

  Sektor za privredni sistem u kome se nalaze:

  - Centar za usluge i posredovanje Biro za javna ovlaenja Biznis info servis Kontrolno telo za fiziko tehniko obezbeenje Centar za medijaciju

  - Centar za privredni sistem - Centar za mala i srednja privredna drutva i

  Biro za socijalno preduzetnitvo Biro za ensko preduzetnitvo Biro za preduzetnitvo mladih

  - Centar za inovacije - Centar za zatitu ivotne sredine

  Biro za ruralni i regionalni razvoj - Centar za ekonomske analize - Centar za infrastrukturu kvaliteta

  VII POSLOVI INTERNACIONALIZACIJE

  Sektor za internacionalizaciju u kome se nalaze:

  - Centar za upravlanje projektima - Centar za bilateralnu saradnju - Centar za multilateralnu saradnju - Centar za dijasporu i predstavnitva

  VIII POSLOVI EDUKACIJE

  Sektor za edukaciju u kome se nalaze:

  - Centar za edukaciju IX POSLOVI INTERNE PODRKE

  Sektor za internu podrku u kome se nalaze:

  - Sluba za finansije i raunovodstvo - Sluba za pravne poslove - Sluba za opte poslove - Centar za ludske resurse - Centar za informatiku i elektronsko poslovanje

  Sertifikaciono telo

 • 7

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  POSLOVI PO ORGANIZACIONIM DELOVIMAI. RUKOVODSTVO

  Predsednik Komore

  predstavla Komoru i odgovoran je za zakonitost rada Komore; potpisuje slubena akta i dokumenta Komore; naredbodavac je za izvrenje finansijskog plana Komore; rukovodi radom Komore i usklauje rad i aktivnosti Komore i njenih organa; utvruje predloge optih akata i odluka koje donosi Upravni odbor Komore; organizuje, usmerava i vri koordinaciju saradnje sa Skuptinom i Vladom Republike Srbije

  i drugim organima i organizacijama; ostvaruje saradnju sa privrednim komorama u Republici Srbiji i privrednim komorama stra-

  nih zemala, i sa drugim nacionalnim i meunarodnim ekonomskim organizacijama i aso-cijacijama;

  ostvaruje saradnju sa organizacijama sindikata i organizacijom poslodavaca na nivou Re-publike Srbije;

  predlae izbor i razreenje potpredsednika Komore, generalnog sekretara Komore, sekre-tara udruenja i drugih rukovodeih radnika koje imenuje Upravni odbor;

  postavla i razreava izvrnog direktora, direktore sektora, rukovodioce slubi i centara, ko-ordinatore biroa i druge rukovodee radnike koje ne imenuje Upravni odbor Komore;

  odreuje predstavnike Komore u upravne odbore i druge organe u koje Komora daje svoje predstavnike po posebnim propisima ili na zahtev posebnih organa i organizacija i fondova;

  odobrava slubena putovanja u inostranstvo; daje punomoja drugim licima za predstavlanje i zastupanje Komore u zemli i inostran-

  stvu; vri prava i ovlaenja poslovodnog organa u skladu sa zakonom i drugim propisima koji-

  ma se ureuju radni odnosi; ostvaruje saradnju sa organizacijama sindikata radnika Strune slube Komore po pita-

  njima materijalnog i radno-pravnog poloaja radnika u Strunoj slubi Komore, u skladu sa zakonom i Optim kolektivnim ugovorom, i zakluuje Pojedinani kolektivni ugovor Komore, u skladu sa zakonom;

  vri, po potrebi, izmene i dopune u aktu o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u po-gledu broja izvrilaca i uslova za obavlanje poslova u Strunoj slubi Komore;

  izrie disciplinske mere za povrede radnih obaveza i dunosti u prvom stepenu u skladu sa propisima;

  odreena ovlaenja iz svog delokruga rada moe preneti na potpredsednike Komore, ge-neralnog sekretara Komore i druga rukovodea lica;

  za svoj rad odgovara Skuptini Komore.

  Potpredsednik Komore

  obavla poslove iz delokruga rada predsednika Komore, odnosno Komore, koje prema ras-poredu utvrdi predsednik Komore;

  potpredsednik Komore koga odredi predsednik Komore zamenjuje predsednika Komore u svim pravima i obavezama za vreme njegovog odsustva;

  za svoj rad odgovara Skuptini Komore i predsedniku Komore.

 • 8

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  Generalni sekretar Komore

  zastupa Komoru u imovinskim i drugim pravnim poslovima; potpisuje slubena akta i dokumenta Komore; pomae predsedniku Komore u obavlanju njegovih poslova; stara se o pripremama i blagovremenom zakazivanju sednica organa Komore i o izvrenju

  odluka i drugih akata tih organa; stara se o pripremama i blagovremenom zakazivanju sednica kolegijuma predsednika i

  generalnih sekretara privrednih komora; daje potrebna objanjenja i tumaenja odgovarajuih propisa i akata Komore tokom odr-

  avanja sednica organa Komore; pokree inicijative, daje predloge za unapreenje procesa rada organizacionog dela kojim

  rukovodi i Komore u celini, inicira aktivnosti, definie cileve, delegira zadatke saradnicima i daje smernice za rad, prati rezultate rada saradnika, ocenjuje njihov rad i odgovoran je za postignute rezultate i propuste u radu;

  odobrava slubena putovanja u zemli i izdaje reenja za slubena putovanja u inostran-stvo, koja je odobrio predsednik Komore, ili lice koje ga zamenjuje;

  daje punomoja za zastupanje Komore pred sudovima i drugim organima i organizacija-ma;

  prisustvuje sednicama Skuptine Komore i Upravnog odbora Komore, a ima pravo da prisu-stvuje sednicama i svih drugih organa i tela u Komori, po pozivu predsednika Komore;

  prati zakonske propise, posebno iz delokruga rada Komore; odreene poslove iz svog delokruga rada moe, u cilu njihovog breg i svrsishodnijeg

  obavlanja, preneti na svoje saradnike, odnosno druga lica; po potrebi, ima pravo da obrazuje strune radne grupe i komisije, za pripremu odreenih

  odluka, izvetaja, informacija, kao i za druge potrebe; obavla i druge poslove po nalogu predsednika Komore; za svoj rad odgovara Skuptini i predsedniku Komore.

  Izvrni direktor

  uspostavla i unapreuje saradnju sa lanovima Komore; po ovlaenju predsednika Komore usaglaava programe i planove rada sektora u Komori; predlae mere za unapreenje rada i organizacije s trune slube Komore pokree inicijative, daje predloge za unapreenje procesa rada organizacionog dela kojim

  rukovodi i Komore u celini, inicira aktivnosti, definie cileve, delegira zadatke saradnicima i daje smernice za rad, prati rezultate rada saradnika, ocenjuje njihov rad i odgovoran je za postignute rezultate i propuste u radu;

  po posebnom ovlaenju predsednika Komore naredbodavac je za izvrenje finansijskog plana Komore;

  po ovlaenju predsednika Komore vri prava i ovlaenja poslovodnog organa, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se ureuju radni odnosi i materijalno-pravni polo-aj radnika u Strunoj slubi Komore;

  po ovlaenju predsednika Komore zastupa Komoru pred treim licima; po ovlaenju predsednika Komore odobrava slubena putovanja u inostranstvo; rukovodi neposredno organizacionim jedinicama interne podrke; obavla i druge poslove po nalogu predsednika Komore; odgovoran je predsedniku Komore za potovanje pravila rada i za to da se ponaanje zapo-

  slenih u sektorima obavla u skladu sa zakonom, optim aktima Komore, odlukama organa upravlanja i propisanim procedurama i uputstvima;

  za svoj rad odgovara predsedniku Komore.

 • 9

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  Direktor sektora

  organizuje i prati obavljanje poslova iz delokruga rad sektora, rasporeuje poslove, stara se o radnom redu, potovanju radne discipline i radnog vremena, prisutnosti na poslu i blagovremenom i kvalitetnom izvravanju svih poslova iz delokruga rada sektora;

  sarauje sa rukovodiocima ostalih organizacionih delova Komore; pokree inicijative, daje predloge za unapreenje procesa rada organizacionix delova koji

  su u njegovoj nadlenosti, kao i sektora i Komore u celini, inicira aktivnosti, definie ciljeve, delegira zadatke saradnicima i daje smernice za rad, prati rezultate rada saradnika, ocenju-je njihov rad, i odgovoran je za za postignute rezultate i propuste u radu;

  organizuje i prati rad organizacionih delova koji su u njegovoj nadlenosti, daje usmerava-nja i sugestije u izvravanju poslova;

  predlae program i plan rada sektora, planira rad organizacionih delova koji su u njegovoj nadlenosti i uestvuje u izradi programa i plana rada Komore;

  organizuje izradu izvetaja o radu organizacionih delova koji su u njegovoj nadlenosti, kao deo izvetaja o radu Komore;

  uestvuje u radu organa i tela u Komori; ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima, resornim ministarstvima, agencijama, pokra-

  jinskim, gradskom i regionalnim privrednim komorama, strukovnim i drugim organizacija-ma u zemlji i inostranstvu;

  obavla i druge poslove po nalogu predsednika Komore ili lica na koje je predsednik pre-neo ovlaenja;

  odgovoran je za zakonitost rada organa i tela u nadlenosti sektora, sprovoenje odluka i zakljuaka tih organa, za rad organizacionih delova sektora, kao i za preduzimanje mera za obustavljanje od izvrenja odluka koje nisu u skladu sa zakonom i optim aktima Komore;

  odgovoran je predsedniku Komore za potovanje pravila rada i za to da se ponaanje svih zaposlenih u organizacionim delovima koji su u njegovoj nadlenosti, kao i sektora u celini, obavlja u skladu sa zakonom, optim aktima Komore, odlukama organa upravlanja i propi-sanim procedurama i uputstvima;

  za svoj rad odgovara predsedniku Komore.

  II. POSLOVI PODRKE RUKOVODSTVUKABINET PREDSEDNIKA KOMORE I PROTOKOL

  obavlanje strunih, operativnih i organizacionih poslova za potrebe predsednika Komore; obavlanje poslova odnosa sa javnou; pripremanje i struna obrada materijala u vezi sa ostvarivanjem funkcije predsednika Komore; vrenje prijema stranaka, zakazivanje i odravanje sastanaka u Kabinetu; organizovanje poslova u vezi sa prijemom materijala u Kabinet i dostavlanje na obradu

  pojedinim slubama, ekspedovanje materijale iz Kabineta drugim institucijama, organima i organizacijama;

  obavlanje poslova obrade i arhiviranja dokumentacije od znaaja za predsednika Komore; saradnja sa ostalim organizacionim delovima Komore; obavlanje poslova protokola za potrebe Komore i predsednika Komore; organizovanje i realizovanje poslova protokola tokom poseta stranih delegacija; organizovanje i realizovanje poslova u vezi sa slubenim putovanjima delegacija i zapo-

  slenih u Komori; pripremanje dokumenata u vezi sa pribavlanjem viza; za svoj rad odgovorni su predsedniku Komore.

 • 10

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA KOMORE

  obavlanje strunih i administrativnih poslova za potrebe organa Komore; pripremanje odluka i drugih optih akata koje donose Skuptina, Upravni i Nadzorni odbor

  Komore; staranje o izvravanju akata Skuptine i Upravnog odbora Komore kojima se nalau obave-

  ze organizacionim delovima u Komori; pripremanje sednica Skuptine, Upravnog i Nadzornog odbora Komore, kolegijuma pred-

  sednika i generalnih sekretara privrednih komora; staranje o blagovremenom zakazivanju sednica Skuptine, Upravnog i Nadzornog odbora

  Komore, kolegijuma predsednika i generalnih sekretara privrednih komora; uee u pripremi odluka i optih akata koje donose organi Komore; obraivanje pojedinih odluka koje donose organi Komore; davanje potrebnih objanjenja i tumaenja odgovarajuih propisa i akata Komore tokom

  odravanja sednica organa Komore; pripremanje akata kojima generalni sekretar Komore ostvaruje ovlaenja predviena Sta-

  tutom Komore; pripremanje odluke o Nagradi Privredne komore Srbije i vrenje strunih i administrativnih

  poslova za potrebe Komisije za dodelu priznanja i nagrada Privredne komore Srbije; pruanje pravne pomoi lanovima Komore i organizacionim delovima Komore; obavlanje i drugih poslova po nalogu generalnog sekretara Komore; za svoj rad odgovorni su generalnom sekretaru Komore.

  CENTAR ZA KOMUNIKACIJE

  objedinjavanje aktivnosti Slube za informisanje i odnose sa javnou i Slube za marke-ting;

  saradnja sa ostalim organizacionim delovima Komore i institucijama i organizacijama - par-tnerima Komore u realizaciji i promociji pitanja, tema i projekata od interesa za privredu;

  planiranje, kreiranje, realizovanje i upravlanje komunikacionim aktivnostima Komore usmerenim na jaanje imida i reputacije Komore kao nacionalnog lidera u zatiti i promo-visanju interesa srpske privrede u zemli i inostranstvu;

  informisanje cilnih javnosti Komore o aktivnostima Komore, kao i drugim pitanjima bitnim za funkcionisanje privrede, upotrebom odgovarajuih elektronskih i tampanih komuni-kacionih kanala i PR i marketinkih sredstava;

  kontinuirana saradnja sa medijima (urednicima i novinarima), koji prate rad Komore, i bave se temama od znaaja za privredu;

  organizovanje konferencija za novinare i drugih vidova medijske promocije komorskih projekata i inicijativa, ukluujui i javne nastupe predstavnika Komore;

  edukacija predstavnika Komore za javne nastupe i nastupe u medijima; kreiranje, priprema i organizovanje dogaaja (okruglih stolova, poslovnih foruma, inve-

  sticionih konferencija i privrednih manifestacija), koje Komora organizuje samostalno ili sa partnerima;

  kreiranje, priprema i produkcija tampanog i elektronskog informativnog i promotivnog materijala Komore i njenih organizacionih jedinica;

  kreiranje vizuelnog identiteta Komore i staranje o njegovoj primeni u internoj i eksternoj komunikaciji;

  pripremanje svih formi video i veb produkcije - snimanje priloga, intervjua i emisija o aktiv-nostima Komore, kao i direktnih prenosa u sopstvenoj produkciji, ili u koprodukciji;

  za svoj rad odgovorni su predsedniku Komore.

 • 11

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  CENTAR ZA EU INTEGRACIJE

  praenje procesa pristupanja Srbije u lanstvo EU i koordinacija aktivnosti Komore usme-renih na zastupanje interesa lanova Komore u ovom procesu;

  praenje i koordinacija aktivnosti Komore u vezi sa primenom Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanja, i drugih sporazuma sa EU sa efektom na privredu;

  pruanje savetodavnih usluga lanovima Komore u cil u njihovog ukluivanja u programe EU koji su otvoreni za uesnike iz Srbije i nastupa na jedinstvenom tritu EU;

  praenje i koordinacija uea Komore u institucionalnim strukturama za programiranje pretpristupne pomoi EU (IPA, TAIEX);

  uee u informisanju i organizovanju edukativnih aktivnosti namenjenih lanovima Ko-more i zaposlenima u Komori o temama koje su direktno vezane za proces pristupanja Srbije EU;

  saradnja sa stalnim i privremenim telima Republike Srbije koji uestvuju u procesu pri-stupanja Srbije EU, institucijama EU i drugim institucijama i organizacijama relevantnimza pristupanje Srbije EU;

  koordiniranje uea Komore u Evropskoj mrei preduzetnitva; pruanje podrke drugim organizacionim jedinicama Komore u procesu harmonizacije

  prava i politike Srbije sa pravom i politikom EU u oblastima koji se tiu lanova Komore; za svoj rad odgovorni su predsedniku Komore.

  CENTAR ZA PODRKU INVESTICIJAMA I JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

  analiziranje propisa i pokretanje predloga za izmene, dopune i donoenje novih normativ-no pravnih okvira iz sektora JPP i ureenja investicionog ambijenta;

  analiziranje finansijskih aspekata JPP kroz Cost-Benefit vrednovanja potencijalnih projekata, finansijske analize zatvorenih projekata, analize potencijalnih izvora finansiranja i sl;

  organizovanje i uee u skupovima iz oblasti JPP; promocija projekata JPP; promocija investicionih kapaciteta preko uslunih servisa iz nadlenosti Komore; servisiranje privrede i lokalnih samouprava u pogledu dokumentacije (pripreme i izrade),

  kao i pisanja projekata za konkurisanje kod domaih i meunarodnih finansijskih instituci-ja kao i EU fondova;

  pruanje logistike podrke investitorima u procesu realizacije investicionih projekta; saradnja sa lokalnim samoupravama u oblasti JPP kroz predlaganje implementacije ade-

  kvatnog modela i posredovanje u ostvarivanju neophodnih kontakata; pruanje konsultantske usluge usmeravanja u pogledu finasijskog, pravnog i stratekog

  sprovoenja JPP; promocija JPP kroz radionice, panele, seminare i publikacije o dobroj praksi JPP, kao i nai-

  nima za dobijanje finansijske podrke; posredovanje u uspostavlanju poslovnih kontakata izmeu investitora, lokalnih samou-

  prava i subjekata JPP; uspostavlanje saradnje sa strunim telima i pojedincima iz oblasti JPP u zemli i inostran-

  stvu; za svoj rad odgovorni su predsedniku Komore.

 • 12

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  SAVETNICI PREDSEDNIKA KOMORE

  davanje strunix milenja i predloga na teme od znaaja za funkcionisanje Komore, na zahtev predsednika Komore;

  angaovanje na posebnim poslovima i projektima koje im poveri predsednik Komore; za svoj rad odgovorni su predsedniku Komore.

  III. STRUNA SLUBA PODRKE SUDOVIMASPOLJNOTRGOVINSKA ARBITRAA PRI PKS

  stalna arbitrana institucija koja vri mirenje i reava sporove iz meunarodnih poslovnih odnosa, kada je ugovorena njena nadlenost;

  nezavisan organ samostalan u svom radu i odluivanju; odluke su konane i protiv njih nema mesta albi, imaju snagu pravnosnane presude re-

  dovnog suda; rad je zasnovan na Zakonu o privrednim komorama, a na postupak se primenjuju odredbe

  Zakona o arbitrai i Pravilnika o Spolnotrgovinskoj arbitrai.

  STALNI IZBRANI SUD PRI PKS

  vri arbitrano reavanje sporova - odluivanje u privrednim i drugim imovinsko-pravnim sporovima koji nastaju izmeu domaih privrednih subjekata i drugih stranaka (pravna lica, ukluujui i dravu, njene organe i ustanove), ako stranke pismeno ugovore njegovu nadlenost;

  nezavisan u vrenju funkcije, samostalan u svom radu i odluivanju; odluke su konane i protiv njih nema mesta albi, imaju snagu pravnosnane presude re-

  dovnog suda i izvravaju se u skladu sa odredbama zakona koji ureuje izvrni postupak (klauzula izvrnosti izdaje se na zahtev stranaka);

  rad je zasnovan na Zakonu o privrednim komorama i Statutu Komore, a na postupak se primenjuju odredbe Zakona o arbitrai i Zakona o parninom postupku, blie odredbe o nadlenosti, organizaciji, sastavu, nainu izbora i razreenja arbitara, postupku i odluiva-nju ureuju se Pravilnikom koji donosi Skuptina Komore;

  odluke donosi na osnovu zakona, pravilnika, ugovora, pravnih pravila, kodeksa i obiaja, ali odluku moe da donese i na osnovu pravde i pravinosti;

  svoju funkciju vri preko Predsednitva Suda (koje ini predsednik, zamenik predsednika i sekretar Suda), arbitranih vea i arbitara pojedinaca;

  strune i administrativne poslove za potrebe Suda obavlaju sekretar Suda i struna sluba Suda; sarauje sa dravnim sudovima, drugim arbitranim organima i institucijama; u sastavu Suda postojii radi Komisija za reavanje sporova povodom registracije naziva

  nacionalnih internet domena.

  SUD ASTI PRI PKS

  nadlean da utvruje odgovornost i izrie mere privrednim subjektima (lanovima Komore i stranim privrednim subjektima koji posluju na teritoriji Republike Srbije), zbog: - povrede dobrih poslovnih obiaja i poslovne etike u meusobnim poslovnim odnosima

  i u spolnotrgovinskom poslovanju,

  - povrede dobrih poslovnih obiaja i poslovne etike u oblasti korporativnog upravlanja,

  - ograniavanja trita, monopolistikog ponaanja na tritu, povrede intelektualne svo-jine, naruavanja slobodne konkurencije, pekulacija i povreda kojima se nanosi teta graanima i drugim uesnicima u pravnom prometu,

 • 13

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  - postupaka i akata privrednih subjekata kojima se ugroava javni interes ili nanosi teta drutvenoj zajednici i drugim privrednim subjektima, izigrava duh i smisao zakona i dru-gih propisa, ili rui ugled Republike Srbije u inostranstvu,

  - zbog povreda odredaba Statuta Komore, Kodeksa poslovne etike, Kodeksa korpora-tivnog upravlanja, drugih optih akata Komore, odluka i zakluaka organa Komore sa obavezujuom snagom i zbog neizvravanja obaveza lanova Komore;

  nadlean da odluuje i kao drugostepeni organ u sluaju postojanja osnovane sumnje da je organ privrednog subjekta svojom odlukom povredio javni interes;

  obrazovan Zakonom o privrednim komorama, a rad je zasnovan na Zakonu o privrednim komorama, Zakonu o prevozu u drumskom saobraaju i Zakonu o privrednim drutvima;

  nezavisan u vrenju funkcije, samostalan u svom radu i odluivanju, sudi na osnovu zako-na, Pravilnika o Sudu asti, Kodeksa poslovne etike, Kodeksa korporativnog upravlanja, uzansi, dobrih poslovnih obiaja i poslovne etike;

  tuilac Suda asti, koji u postupku pred Sudom zastupa Komoru, nezavisan je i samostalan u pokretanju postupka pred Sudom.

  IV SLUBA UNUTRANE KONTROLE

  utvrivanje i sprovoenje godinjnih, kvartalnih i mesenih planova na poslovima unu-tranje kontrole;

  praenje i realizovanje struno operativnix poslova vezanix za proveru kvaliteta rada Ko-more, sa cilem unapreenja poslovnih procesa, optimizacije i racionalizacije;

  spovoenje nadzora nad aktivnostima organizacionih delova u smislu pridravanja zakon-skih okvira i aktima Komore definisanih nadlenosti;

  proveravanje usaglaenosti pravnih akata, finasijskih transakcija i poslovnih procesa unu-tar Komore sa propisanim procedurama;

  analiziravanje rada organizacionih delova na osnovu prigovora, kao i na osnovu naloga predsednika Komore ili drugih organa Komore;

  obavetavanje zainteresovanih strana i predsednika Komore o rezultatima analize i mera-ma za unapreenje, odnosno otklanjanje utvrenih nepravilnosti i nazakonitosti;

  sastavlanje i podnoenje izvetaja organima Komore o izvrenoj kontroli, prema vrsti po-slova koji su bili predmet kontrole;

  identifikovanje nepravilnosti u radu Komore i organizacionih delova, uz predlaganje kon-kretnih mera za njihovo otklanjanje;

  instruktivno delovanje u toku kontrole kroz edukovanje zaposlenih na obavalanju odree-nih poslova u skladu sa propisima;

  predizimanje radnji na otkrivanju i spreavanju pojava korupcije i drugih vidova protivprav-nog i nesavesnog obavlanja radnih dunosti u Komori;

  preduzimanje radnji na otkrivanju i spreavanju sukoba interesa zaposlenih u Komori; stalno unapreenje kontrolnih postupaka svih vanih aktivnosti Komore; za svoj rad odgovorni su predsedniku Komore.

  V. POSLOVI ZASTUPANA PRIVREDERad i delovanje lanova u Komori organizuje se u okviru: udruenja, odbora udruenja, grupacija, zajednica, sekcija, centara, saveta i drugih oblika organizovanja.

  Radi ostvarivanja i zatite interesa svojih lanova, a u cilu izvrenja odreenih zadataka i poslova u vezi sa tim, saglasno delatnosti Komore, rad i delovanje lanova u Komori organizuje se u okviru udruenja.

 • 14

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  Udruenje je osnovni oblik organizovanja i rada u Komori. lanovi Komore se organizuju u udru-enja prema pretenoj delatnosti koju obavljaju, radi ostvarivanja zajednikih interesa za pojedi-ne grane privrede. Pitanja iz delokruga udruenja razmatra i reava odbor udruenja, kao organ udruenja.

  Udruenje moe imati grupaciju kojom se vri neposredno povezivanje lanova Komore u okviru udruenja, radi razmatranja i predlaganja stavova o pitanjima od interesa za odreeni deo privrede.

  Odluku o broju i nazivu udruenja donosi Upravni odbor Komore.

  U cilu efikasnijeg i potpunijeg zastupanja privrede, udruenja se grupiu u dva sektora:

  - Sektor industrije i poloprivrede - Sektor usluga i preduzetnitva

  Poslovi i zadaci udruenja su:

  praenje i analiziranje privrednih kretanja u odreenom sektoru privrede i predlaganje mera radi unapreivanja uslova rada i poslovanja lanova;

  razmatranje i davanje milenja po nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja sa stanovita njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj pojedinih sektora privrede;

  saradnja u pripremi i predlaganju mera ekonomske politike i strategija razvoja koje se od-nose na delatnosti udruenja;

  aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa i specijalizaciji u zemli i sa stranim partnerima;

  pruanje pomoi lanovima u definisanju njihovih poslovnih politika; praenje dostignua u svetu u oblasti tehniko-tehnolokog razvoja u odreenim sektori-

  ma privrede i njihova primena u zemli; primena meunarodnih tehnikih standarda; razmatranje i predlaganje mera za jedinstveno regulisanje uslova rada i poslovanja velikih

  tehniko-tehnolokih sistema u oblasti privredne infrastrukture; davanje inicijativa i predlaganje mera radi otklanjanja monopolskog poloaja na domaem

  tritu; saradnja sa drugim udruenjima i drugim organizacionim jedinicama u Komori radi orga-

  nizovanja i nastupa privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivno-stima za potrebe lanova Komore u zemli i u inostranstvu;

  vrenje i drugih poslova i zadataka kojima se razvija i unapreuje poslovanje odreene grane privrede.

  Pored gore navedenih poslova, udruenja obavlaju i sledee poslove:

  UDRUENJE ZA ENERGETIKU I ENERGETSKO RUDARSTVO

  praenje ostvarenja Energetskog bilansa Republike Srbije i predlaganje mera za njegovu realizaciju;

  prikuplanje, obrada i sintetizovanje analitikih podataka i pokazatela intenzivnosti ener-getike kao privredne grane i njenih pojedinih sektora;

  uspostavlanje saradnje sa strukovnim udruenjima u zemli, regionu i EU; promovisanje i prezentacije razvojnog potencijala energetskog sektora; preduzimanje aktivnosti na promociji vee upotrebe nekonvencionalnih izvora energije; sprovoenje aktivnosti na podizanju svesti i predlaganje mera za unapreenje racionalne

 • 15

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  upotrebe energenata i energije u sektorima proizvodnje i potronje; obavlanje strunih i administrativno tehnikih poslova za potrebe rada i funkcionisanja

  Nacionalnog naftnog komiteta Srbije - Svetskog naftnog saveta; kooordiniranje i upravlanje radom Berze biomase Srbije, staranje o zakonitost i rada berze

  i izrada odgovarajuih informacija za organe Komore; preduzimanje aktivnosti radi podizanja nivoa obrazovanja i strunog usavravanja kadro-

  va energetskih preduzea i korisnika energije kroz organizovanje strunih skupova, save-tovanja, specijalistikih kurseva, konferencija i simpozijuma.

  UDRUENJE ZA METALNU, ELEKTRO INDUSTRIJU, RUDNIKE METALA I METALURGIJU

  promovisanje programa, procesa, planova razvoja i slino, svih lanova Udruenja; uestvovanje u strunom i regulativnom radu srpskih stratekih industrijskih grana kao

  to su veliki industrijski sistemi, odbrambena industrija, informacione tehnologije u slubi industrije, polomehanizacija, brodogradnja, elektronika, industrija saobraajnih sredstava (drumski i inski saobraaj);

  uestvovanje u izradi i pruanje pomoi u sprovoenju podzakonskix propisa - Pravilnika o bezbednosti maina, Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Pravilnika o bezbed-nosti liftova, Pravilnika o elektrinoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odreenih granica napona, srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti, iz oblasti elektrine opreme namenjene za upotrebu u okviru odreenih granica napona, iz oblasti liftova;

  uestvovanje u povezivanju privrednih subjekata sa resornim ministarstvima, Upravom za utvrivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Direkcijom za mere i dragocene meta-le, Akreditacionim telom Srbije, Direktoratom civilnog vazduhoplovstva, Upravom za od-brambene tehnologije, Institutom za standardizaciju Srbije, Institutom za ispitivanje mate-rijala, Savezom inenjera i tehniara Srbije, Agencijom za privredne registre;

  analiziranje tekuih privrednih kretanja u cilu reavanja problema iz tekueg poslovanja lanova Udruenja;

  pruanje informacija i pomoi lanovima Udruenja oko dobijanja dozvola i sertifikata; afirmisanje i promovisanje proizvodnih programa i procesa lanova Udruenja; definisanje organizacionih oblika za zajedniki nastup lanova Udruenja na inostranim

  tritima; obraivanje predmeta i kontrolisanje da li su ispunjeni svi zakonom predvieni tehniki

  parametri za izdavanje uverenja o domaem poreklu robe, potvrde da se roba ne proizvodi u zemli, milenja o jedinom ponuau robe domaeg porekla;

  izrada promotivnih materijala Udruenja; uee na sajamskim i drugim manifestacijama u zemli i inostranstvu; saradnja sa srodnim asocijacijama u inostranstvu i reavanje drugih pitanja od znaaja za

  rad Udruenja; povezivanje i uspostavlanje poslovne saradnje sa slinim strukovnim udruenjima, institu-

  tima i fakultetima u zemli i inostranstvu; definisanje i sprovoenje politike Offset i industrijske kooperacije - javne nabavke; organizovanje meusobnog informisanja i kooperacije privrednix subjekata, radi povea-

  nja konkurentne sposobnosti i izvoznih performansi u industrijskim oblastima; uestvovanje u meunarodnoj saradnji - povezivanje sa srodnim asocijacijama i novim

  klijentima u svetu, a dominantno u Evropi (Community of European Shipyards Associati-ons-CESA) i u okruenju.

 • 16

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  UDRUENJE ZA HEMIJSKU, GUMARSKU INDUSTRIJU I INDUSTRIJU NEMETALA

  Udruenje za farmaceutsku i medicinsku privredu

  ukluivanje predstavnika Udruenja u pripremu platforme u oblasti hemijske, farmaceut-ske i gumarske industrije i industrije nemetala za pristupne pregovore sa EU;

  uee u radu razliitih komisija za pripreme razliitih zakonskih i podzakonskih akata koji su predmet harmonizacije sa propisima EU;

  unapreenje saradnje sa naunim institucijama radi formiranja zajednikih predloga u oblasti zakonske regulative;

  uspostavlanje sistema koordinacije izmeu proizvoaa farmaceutskih proizvoda i medi-cinskih ustanova u cilu unapreenja funkcionisanja zdravstvene delatnosti;

  razmatranje specifinih reenja ekolokih pitanja u sektorima hemijske, farmaceutske i gu-marski industrije i industrije nemetala;

  pruanje pomoi lanovima Udruenja u uspostavlanju poslovnih kontakata sa domaim i meunarodnim privrednim subjektima i institucijama;

  organizovanje poseta i uea privrednih delegacija specijalizovanim sajmovima u svetu iz oblasti hemijske industrije;

  uee i organizovanje simpozijuma, okruglih stolova i slinih skupova na kojima se ra-spravlaju aktuelne teme u oblasti iz nadlenosti Udruenja;

  uee u meunarodnim projektima unapreenja kapaciteta kontrole kvaliteta uspo-stavlanjem mree referentnih ustanova;

  formiranje, voenje i auriranje baza podataka u oblastima iz nadlenosti Udruenja; uee u poslovima javnih ovlaenja poverenih Komori, u oblasti iz nadlenosti Udruenja.

  UDRUENJE ZA POLOPRIVREDU, PREHRAMBRENU INDUSTRIJU, UMARSTVO I VODOPRIVREDU

  praenje i analiziranje privrednih kretanja u oblasti agrara, prehrambene i duvanske indu-strije i vodoprivrede i predlaganje mera radi unapreenja uslova rada i poslovanja lanova Udruenja, kroz mere ekonomske politike, poreskog i carinskog sistema;

  praenje i analiziranje delovanja i uticaja mera ekonomske politike na poloaj i poslovanje lanova Udruenja;

  uee u predlaganju i izradi zakona i podzakonskih akata iz nadlenosti Udruenja; uee u predlaganju mera makroekonomske politike i zakonskih reenja kojima se ureu-

  je sistemska i specifina pitanja u oblasti agrara; praenje usaglaavanja i primene meunarodnih tehnikih standarda i normativa; praenje dostignua u svetu u oblasti tehniko-tehnolokog razvoja i njihove primene u

  zemli; uee u stvaranju ambijenta za aktuelne procese integracije u evropsko i svetsko trite; predlaganje mera za zatitu interesa domae proizvodnje, otklanjanje monopolskog polo-

  aja na domaem tritu, unapreenje poslovnog morala; organizovanje saradnja u izradi bilansa hrane; poslovno povezivanje i uspostavlanje saradnje sa partnerima u inostranstvu, kooperacije,

  transfer tehnologije i sl; organizovanje saradnje sa zainteresovanim stranim kompanijama i uestvovanje u njiho-

  vom povezivanju sa lanovima Udruenja i institucijama u zemli; uee u organizovanju nastupa lanova Udruenja i njihova promocija na domaem i stra-

  nom tritu; predstavlanje lanova Udruenja u svetu na sajamskim i ostalim manifestacijama u cilu

  promocije srpskih proizvoda i poveanja izvoza;

 • 17

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  realizovanje odluka i zakluaka organa i tela Komore i Udruenja; pripremanje materijala, informacija, odluka, zakluaka za potrebe organa i tela Udruenja

  i Komore; organizovanje edukacije i pruanje pomoi u tumaenju propisa, uvoenju sistema kvali-

  teta, radi poveanja konkurentnosti agrarne privrede; pripremanje i periodino izdavanje statistike publikacija o agraru Srbije; sistematizovanje podataka o lanovima Udruenja, po pojedinim oblastima iz nadlenosti

  Udruenja; informisanje lanova Udruenja sa predstojeim evropskim i svetskim integracionim toko-

  vima (CEFTA, EU, STO i dr); informisanje i pruanje strune pomoi lanova Udruenja u postupku privatizacije (meto-

  dologija, procedure, program privatizacije i sl.); uee u monitoringu procesa restrukturiranja i privatizacije lanova Udruenja; pruanje strune pomoi lanovima Udruenja u iznalaenju potencijalnih stratekih par-

  tnera i investitora; realizovanje inicijativa i aktivnosti u vezi sa prenoenjem EU-direktiva novog pristupa u

  nacionalno zakonodavstvo;

  umarstvo:

  praenje dostignua u svetu u oblasti tehniko-tehnolokog razvoja i njihove primene u zemli - informisanje lanova Udruenja ;

  organizovanje saradnje u izradi materijalnih bilansa JP u delu koji se odnosi na snabdeva-nje drvopreraivaa neophodnim sirovinama;

  realizovanje aktivnosti iz oblasti umarstva, drvne industrije, celuloze i papira, vezane za unapreenja razvoja ruralnih podruja;

  pripreme materijala, informacija, odluka, zakluaka za potrebe organa i tela Udruenja i Komore;

  praenje i analiziranje kretanja u oblasti umarstva, drvne industrije i industrije celuloze i papira.

  UDRUENJE ZA INDUSTRIJU TEKSTILA, ODEE, KOE I OBUE

  pruanje logistike podrke lanovima Udruenja u njihovim spolnotrgovakim aktivnostima - uslovi potrebni da se zadovole preferencijali, uvozno-izvozne carinske procedure i sl;

  realizovanje aktivnosti na meunarodnim projektima.

  UDRUENJE ZA SAOBRAAJ I TELEKOMUNIKACIJE

  zastupa interese svojih lanova u pogledu uslova privreivanja, razvoja grane i drugih specifinih interesa delatnosti na nacionalnom i meunarodnom nivou pred nacionalnim i meunarodnim institucijama;

  obavla poslove priprema sednica i rada Odbora Udruenja, grupacija i drugih radnih tela u Udruenju; struna pomo saobraajnim preduzeima, napretku rada i poslovanja lanova i unapre-

  enju njihove konkurentnosti na domaem i stranim tritima; zauzima stavove i predloge u pogledu efikasne domae zatitne politike i operativne po-

  drke izvozu; preduzima aktivnosti na podruju modernizacije grane, primene novih tehnologija, uvo-

  enja meunarodnih standarda i tehnikih propisa; daje inicijative za izmenu i dopunu zakonske i pozakonske regulative iz oblasti saobraaja,

  uestvuje u njenoj izradi i prati njeno sprovoenje;

 • 18

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  donosi Opte uslova prevoza u meumesnom drumskom prevozu putnika i u skladu sa istim sprovodi postupak usaglaavanja meumesnih redova vonje;

  donosi Dalinar za meumesni saobraaj; donosi Opte uslove poslovanja autobuskih stanica i u skladu sa istim vri kategorizaciju

  autobuskih stanica; sarauje sa Minstarstvom nadlenim za poslove saobraaja, Upravom carina i ostalim or-

  ganima i organizacijama koje ureuju pitanja koja direktno ili indirektno utiu na oblast saobraaja;

  uestvuje u radu meunarodnih organizacija i asocijacija iji je lan u cilu obezbeenja povolnijih uslova poslovanja na inotritu;

  prua pravovremene i kvalitetne informacije svojim lanicama o svim pitanjima vezanim za njihovo poslovanje;

  sarauje sa meunarodnim asocijacijama u oblasti uenja na dalinu; sarauje sa nacionalnim i meunarodnim institutima za standardizaciju u oblasti transpor-

  ta i uenja na dalinu; vri profesionalno osposoblavanje u nacionalnom i meunarodnom drumskom i putni-

  kom saobraaju po programu IRU Akademije; vri osposoblavanje vozaa za transport opasnih materija po propozicijama ADR, RID i

  ADN konvencija i ovlaenja Ministarstva unutranjih poslova; vri obuke: kontrole korienja digitalnih tahografa u skladu sa AETR Sporazumom i Ured-

  bama i Uputstvom EU,carinsko pravo EU koja se sprovodi na dalinu,peditera po progra-mu FIATA;

  vri izdavako-garantnu funkciju: po osnovu TIR karneta po ovlaenju IRU iz eneve i Mi-nistarstva finansija Uprava carina (TIR Konvencija), po osnovu ATA karneta po ovlaenju Meunarodne trgovinske komore iz Pariza i Ministarstva finansija Uprava carina (Konven-cija o privremenom uvozu);

  izdaje kontejnerske kontrolnike po osnovu Konvencije o kontejnerima i ovalenja Mini-starstva finansija Uprava carina;

  izdaje meunarodna pediterska dokumenata po osnovu lanstva u FIATA; vodi registre prevoznika u drumskom teretnom i putnikom saobraaju;

  Poslovi javnih ovlaenja po osnovu Zakona, Meunarodnih konvencija i lanstva u meunarod-nim asocijacijama:

  donoenje i sprovoenje Optih uslova prevoza u meumesnom drumskom prevozu putnika; donoenje i sprovoenje dalinara za meumesni saobraaj; donoenje i sprovoenje Optih uslova poslovanja autobuskih stanica; sprovoenje TIR Konvencije - izdavako - garantni poslovi TIR sistema; sprovoenje Konvencije o privremenom uvozu - izdavako - garantni poslovi ATA sistema; profesionalno osposoblavanje u transportu; izdavanje FIATA dokumenata.

  UDRUENJE ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I DRUGE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

  zastupanje interesa lanica u odnosima sa dravnim organima i institucijama u oblasti finansijskih usluga;

  praenje stanja na tritu finansijskih usluga i uslova poslovanja finansijskih institucija; praenje i analiziranje zakonske regulative u oblasti bankarstva, osiguranja, investicionih i

  dobrovolnih penzijskih fondova, drutava za finansijski lizing i drugih finansijskih institu-cija i efekata aktuelnih propisa na poslovanje finansijskih institucija i privrede;

 • 19

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  razmatranje mera monetarno-kreditne politike i njihovog efekta na poslovanje banaka i privrede;

  pokretanje inicijativa za izmene i dopune propisa iz oblasti finansijskog sistema i iniciranje donoenja novih propisa;

  organizovanje dogaaja: savetovanja, seminara, okruglih stolova u oblasti finansijskih usluga;

  iniciranje i praenje realizacije projekata od interesa za banke, drutva za osiguranja i dru-ge finansijske institucije;

  organizovanje promocije i prezentacije novih tehnnika i tehnologija poslovanja i novih fi-nansijskih usluga;

  organizovanje zajednikih aktivnosti lanica u funkciji prevencije i spreavanja prevara i zlou-potreba finansijskih usluga i proizvoda (platnih kartica, kreditnih, poslova osiguranja i dr.);

  informisanje privrednika o mogunostima i uslovima kreditiranja, kreditnim linijama i al-ternativnim oblicima finansiranja;

  informisanje o finansijskim organizacijama i institucijama koje posluju u Srbiji.

  UDRUENJE AKREDITOVANIH TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAENOSTI

  zastupanje interesa lanica u odnosima sa dravnim organima i institucijama na osnovu prikuplenih, objedinjenih i usaglaenih zajednikih interesa lanica u oblasti infrastruktu-re kvaliteta;

  praenje i analiziranje efekata vaeih propisa (zakona i tehnikih propisa) i uporednih pro-pisa drugih zemala radi pokretanja inicijativa za izmene i/ili dopune regulative i davanje milenja o zakonskim i drugim reenjima, aktivna saradnja sa institucijama infrastrukture kvaliteta, kao i pokretanje inicijative za donoenje novih propisa u oblasti infrastrukture kvaliteta;

  periodino izvetavanje, upoznavanje i obuka lanica i korisnika usluga lanica za primenu novih propisa u oblasti kvaliteta, zatite ivotne sredine, zatite zdravla i bezbednosti na radu, kao i o izmeni meunarodnih standarda;

  uspostavlanje saradnje sa udruenjima akreditovanih tela za ocenjivanje usaglaenosti u regionu i EU, organizovanje meunarodnih meulaboratoriskih poreenja, etaloniranja nae opreme, promocija naih usluga na stranim tritima i sl, uspostavlanje saradnje sa partnerima u inostranstvu;

  uspostavlanje saradnje sa strukovnim udruenjima u regionu i EU; komunikacija, informisanje i obavetavanje lanica - privrednih subjekata i organizacija o

  svim aktuelnim pitanjima od znaaja za ocenjivanje usaglaenosti; organizovanje dogaaja: sastanaka, javnih rasprava (praenje prihvatanja upuenih inicija-

  tiva kroz javnu raspravu), konsultacija, seminara i obuka za lanice; organizovanje dogaaja: sastanaka, seminara i obuka za privredne subjekte korisnike uslu-

  ga akreditovanih tela; organizovanje kampanja, javnog zagovaranja o jaanju svesti o znaaju kvaliteta proizvo-

  da i usluga za bezbednost, zatitu zdravla i zatitu ivotne sredine; struna pomo lanicama u uspostavlanju poslovnih kontakata sa domaim i meunarod-

  nim privrednim subjektima i institucijama, upoznavanje sa aktuelnim procesima integraci-je u evropsko i svetsko trite;

  saradnja sa poslovnim kolama, naunim institucijama i fakultetima; obavlanje strunih i administrativnih poslova za potrebe udruenja; neposredna i konstantna saradnja sa Centrom za infrastrukturu kvalteta Komore u svim

  oblastima infrastrukture kvaliteta, kao i dolukrugu rada Udruenja i Centra;

 • 20

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  organizovanje promocija, programa i pokretanje i uee u projektima koji su od interesa za praenjenje i uvoenje novih tehnologija u delatnosti;

  organizovanje poseta lanicama, susreta sa privrednicima korisnicima usluga, tematskih okruglih stolova i javnih rasprava;

  organizovanje studijskih putovanja i poseta sajamskim manifestacijama na predlog lanica; upravlanje bazom propisa i standarda: evidentiranje, voenje i auriranje baze propisa iz

  oblasti infrastrukture kvaliteta; aktivnosti na realizaciji zakluaka i odluka organa i tela Komore i udruenja; pripreme materijala, informacija, odluka, zakluaka za potrebe organa i tela udruenja i

  Komore.

  UDRUENJE ZA TRGOVINU

  praenje i analiziranje privrednih kretanja u odreenom sektoru privrede i predlaganje mera radi unapreivanja uslova rada i poslovanja svojih lanova;

  razmatra i dostavla milenja po nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja sa stanovita njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj sektora;

  predlae izmene i dopune zakonskih i podzakonskih akata u oblasti trgovine i prati efekte njihove primene u praksi;

  osniva grupacije i druga tela za potrebe i aktivnosti lanica udruenja; zastupa i razvija saradnju lanica u odnosima sa dravnim organima i institucijama afirmi-

  ui javno-privatno partnerstvo (JPP); sarauje i uestvuje u radnim grupama Vlade i resornih ministarstava u pripremi mera eko-

  nomske politike i strategija razvoja koje se odnose na delatnosti udruenja; aktivnosti na povezivanju i ulanjivanju Udruenja u meunarodne asocijacije; aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa

  i specijalizaciji u zemli i sa stranim partnerima; prati evropske trendove i standarde u trgovini i njihovu implementaciju u zakonskoj i nor-

  mativnoj regulativi Srbije usaglaavajui je u procesu pridruivanja EU; sarauje sa meunarodnim institucijama i komorama u cilu doprinosa razvoju Udruenja; saradnja sa drugim udruenjima i drugim organizacionim jedinicama u Komori za organi-

  zovanje i nastup privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnosti-ma za potrebe lanova Komore u zemli i u inostranstvu;

  uestvovanje u izgradnji mehanizma zatite domae proizvodnje; davanje inicijativa i predlaganje mera radi otklanjanja monopolskog poloaja na domaem

  tritu; uestvuje u radu meunarodnih i evropskih komisija i drugih institucija u kojima PKS ima

  lanstvo; organizuje posete preduzeima, susrete privrednika i tematske okrugle stolove u zemli i

  inostranstvu; preduzima aktivnosti na realizaciji zakluaka i odluka organa i tela Komore i Udruenja; priprema materijale, informacije, odluke, zakluke za potrebe organa i tela udruenja i Ko-

  more; vrenje i drugih poslova i zadataka kojima se razvija i unapreuje poslovanje odreene

  grane privrede.

 • 21

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  UDRUENJE ZA TURIZAM

  zastupa i razvija saradnju lanica u odnosima sa dravnim organima i institucijama afirmi-ui javno-privatno partnerstvo (JPP);

  aktivnosti na povezivanju i ulanjivanju Udruenja u meunarodne asocijacije,na poslov-nom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa i specijalizaciji u ze-mli i sa stranim partnerima;

  prati evropske trendove i standarde u turizmu i njihovu implementaciju u zakonskoj i nor-mativnoj regulativi Srbije usaglaavajui je u procesu pridruivanja EU;

  uestvuje u realizaciji evropskih globalnih strategija i korienja raspoloivih fondova za implmentaciju razvojnih programa i projekata unapreenja turistike privrede Srbije;

  koordinira Kancelarijom dunavskih gradova i regija pri PKS kao zvanini predstavnik ove institucije;

  razvija regionalnu saradnju u oblasti turistike privrede sa komorama bivih republika SFRJ u cilu poveanja turistikog prometa i stvaranja zajednikog turistikog proizvoda regiona;

  koordinira aktivnosti u organizovanju uea svojih lanica i drugih subjekata turistike delatnosti na meunarodnim turistikim sajmovima, forumima i konferencijama, studij-skim putovanjima;

  sarauje sa meunarodnim institucijama i komorama u cilu doprinosa razvoju Udruenja; saradnja sa drugim udruenjima i drugim organizacionim jedinicama u Komori za organi-

  zovanje i nastup privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnosti-ma za potrebe lanova Komore u zemli i u inostranstvu;

  organizuje edukacije lanica u razliitim segmentima turistike ponude primene u cilu razvoja i unapreenja turistike privrede i primene meunarodnih tehnikih standarda;

  preduzima aktivnosti na realizaciji zakluaka i odluka organa i tela Komore i Udruenja,pri-prema materijale, informacije, odluke, zakluke za potrebe organa i tela udruenja i Komore.

  UDRUENJE ZA KOMUNALNU DELATNOST

  zastupanje interesa lanica u odnosima sa dravnim organima i institucijama; pokretanje inicijativa za izmene i dopune regulative i davanje milenja o zakonskim i dru-

  gim reenjima vezanim za komunalnu delatnost; davanje podataka i informacija preduzeima, lanicama o svim pitanjima od znaaja za

  komunalne delatnosti; praenje cena i analiza njihovog uticaja na poslovanje preduzea komunalne delatnosti; kontinuirani monitoring, informisanje i pruanje strune pomoi preduzeima u procesu

  restrukturiranja, uvoenja modela javno - privatnog partnerstava i privatizacije u preduze-ima komunalne delatnosti;

  organizovanje seminara za preduzea komunalne delatnosti radi sticanja novih znanja i vetina zaposlenih;

  struna pomo preduzeima komunalnih delatnosti u uspostavlanju poslovnih kontakata sa domaim i meunarodnim privrednim subjektima i institucijama;

  unaperenje saradnje sa naunim institucijama i fakultetima; organizovanje promocija koji su od interesa za uvoenje novih tehnologija u komunalnim

  delatnostima; uee i organizovanje konferencija, kongresa, tematskih okruglih stolova i slinih skupo-

  va na kojima se raspravlaju aktuelne teme u oblasti komunalne delatnosti; organizovanje poseta preduzeima; oganizaovanje relevantnih sajamskih manifestacija i promocija proizvoaa komunalne

  opreme;

 • 22

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  uestvovanje u meunarodnoj saradnji - povezivanje sa srodnim asocijacijama u zemli i inostranstvu (uspena saradnja sa meunarodnom federacijom EURO);

  udruenje za komunalne delatnosti aktivno uestvuje u praenju pregovora sa EU za po-glavla 3 i 27;

  organizovanje poseta i uea privrednih delegacija na specijalizovanim sajmovima u sve-tu iz oblasti komunalne delatnosti;

  formiranje, voenje i auriranje baza podataka u oblastima iz nadlenosti Udruenja.

  ZAJEDNICA PREDUZETNIKA SRBIJE

  usaglaava zajednike interese i predloge mera za pobolanje uslova poslovanja i eko-nomskog poloaja preduzetnika;

  da obavla strune i administrativne poslove za potrebe Zajednice preduzetnika PKS inje-nih organa: Skuptine Izvrnog odbora, predsednika Zajednice i predsednika Izvrnog od-bora Zajednice;

  da se stara o blagovremenom zakazivanju sednica ovih organa; da prati njihov rad i daje potrbna objanjenja i tumaenja odgovarajuih propisa i akata Komore; da vri pripremu i obradu odluka i drugih akata koje donose organi Zajednice; da tokom sednica organa Zajednice daje potrebna objanjenja i tumaenja odgovarajuih

  propisa i akata Komore i Zajednice; da aurno vodi spisak svih optih udruenja osnovanih na podruju regionalnih privrednih komora

  i Privredne komore Beograda, i to po optinama, da saine bazu podataka i da je stalno auriraju; da redovno obavetava predsednika Privredne komore Srbije o odlukama i zahtevima pre-

  duzetnika koje donose njihovi organi i koje treba uputiti nadlenim resornim ministarstvima i Vladi Republike Srbije sa obrazloenjem, kako sa stanovita pozitivnih zakonskih propisa, tako i sa stanovita interesa preduzetnika za njihov dali razvoj i sigurnost u poslovanju;

  da stalno podstie i unapreuje rad optih udruenja preduzetnika i u svim onim optinama u ko-jima ova udruenja nisu aktivna da preduzmu odgovarajue mere za oivlavanje njihovog rada;

  analiziranje propisa i pokretanje predloga izmena zakonskih propisa kao i predloga dono-enja novih iz sektora preduzetnitva;

  zalae se za smanjenje fiskalnih optereenja, kazni i sive ekonomije; analizira postojee stanje po pitanju organizovanosti preduzetnika; zalae se za ostvarenje boleg pristupa finansijskim srestvima i fondovima; sarauje i razvija oblike saradnje i zajednikog rada sa predstavnicima komorskog sistema

  u cilu informisanja, strune pomoi i dr.; prua svojim lanicama najaktuelnije informacije; uee u organizaciji i realizaciji seminara, radionica i obuka za unapreenje preduzetni-

  kih vetina i sposobnosti;

  VI. POSLOVI PODRKE PRIVREDIOrganizacija centara ureena je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Strune slube Privredne komore Srbije. Odluku o broju i nazivu centara donosi Upravni odbor Komore.

  CENTAR ZA USLUGE I POSREDOVANE

  izdavanje i overa isprava po osnovu vrenja javnih ovlaenja; pruanje pomoi i saveta korisnicima preko Biznis Info Servisa; poslovi Kontrolnog tela za kontrolisanje usluga privatnog obezbeenja; poslovi institucionalnog posredovanja Komore u postupcima sporazumnog finansijskog

  restrukturiranja privrednih drutava;

 • 23

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  poslovi posredovanja Komore u privredi; razvoj novih usluga.

  BIRO ZA JAVNA OVLAENJA

  izdavanje i overa isprava po osnovu vrenja javnih ovlaenja: - izdavanje dokumenata po osnovu javnih ovlaenja: uverenja, obavetenja, potvrde, mi-

  lenja, informacije, saglasnosti, - overavanje dokumenata koje prate robu pri izvozu, - merenje zadovolstva korisnika i analiza rezultata;

  koordinacija i saradnja u vrenju javnih ovlaenja: - saradnja sa dravnim organima i meunarodnim organizacijama koje su inicirale dobi-

  janje ovlaenja, - organizovanje i razvijanje saradnje sa drugim privrednim asocijacijama, institucijama i

  organizacijama, - organizovanje i koordiniranje saradnje sa drugim organizacionim delovima Strune

  slube Komore;

  praenje zakona i drugih propisa: - praenje zakona i drugih propisa, - davanje predloga i primedbi na nacrte iz delokruga rada Biroa za javna ovlaenja, - praenje dobrih praksi i harmonizacije domaeg zakonodavstva sa regulativom EU u

  segmentu vrenja javnih ovlaenja;

  informisanje, pruanje pomoi i savetodavnih usluga strankama: - informisanje o propisima i pruanje pomoi i savetodavnih usluga strankama pri pod-

  noenju zahteva.

  BIZNIS INFO SERVIS

  organizovanje i koordiniranje aktivnosti po upitima stranaka: - prijem i prosleivanje upita, pribavlanje ili sainjavanje odgovora, proveravanje, ekira-

  nje i prosleivanje odgovora, - izrada i auriranje registra korisnika, pitanja i odgovora, - merenje zadovolstva korisnika i analiza rezultata;

  razvoj BIS-a: - auriranje baza znanja, najeih pitanja i odgovora, kao i druga prilagoavanja potrebna

  za brzo i kvalitetno dostavlanje odgovora korisnicima, u skladu sa njihovim potrebama, - uvoenje novih oblasti za koje korisnici mogu dobiti odgovore, - osnivanje punktova BIS-a na teritoriji Srbije i njihovo umreavanje;

  promotivne aktivnosti: - informisanje o uslugama BIS-a i animiranje potencijalnih korisnika usluga, - korienje BIS-a za promovisanje usluga Komore, - izrada promotivnog i propagandnog materijala vodia, broura, letaka;

  Excellent SME: - prijem upita, informisanje i animiranje potencijalno zainteresovanih za dobijanje serti-

  fikata

  EXCELLENT SME,

  - pruanje usluga nosiocima sertifikata Excellent SME,- organizovanje obuka za nosioce sertifikata Excellent SME.

 • 24

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  kreiranje, uvoenje i razvoj novih usluga: - ispitivanje potreba potencijalnih korisnika usluga, - kreiranje novih usluga i traenje odgovarajuih donatora za sredstva potrebna za uvo-

  enje i razvoj usluga, - razvoj i promocija novih usluga;

  koordiniranje i saradnja u vrenju poslova BIS-a: - saradnja sa dravnim organima i meunarodnim organizacijama, - organizovanje i razvijanje saradnje sa drugim institucijama i organizacijama, - organizovanje i koordiniranje saradnje sa drugim organizacionim delovima Strune

  slube Komore.

  KONTROLNO TELO ZA FIZIKO TEHNIKO OBEZBEENJE

  priprema i organizovanje poslova po zahtevima za kontrolisanje usluga privatnog obezbeenja: - prijem zahteva i kompletiranje dokumentacije, - izbor kontrolora, priprema dokumentacija za kontrolisanje, - izrada izvetaja o kontrolisanju, sertifikata i potrebne dokumentacije, - izrada i auriranje registra korisnika i kontrolora, - merenje zadovolstva korisnika i analiza rezultata;

  izrada novih i izmena postojeih dokumenata SKK: - preispitivanje SKK, - usaglaavanje poslovnika i procedura SKK sa novim standardom, - priprema dokumentacije za internu proveru, - pokretanje korektivnih i preventivnih mera;

  priprema za nadzor/reakreditaciju od strane ATS: - priprema i uee u nadzornoj proveri;

  uee u organizovanju obuka: - organizovanje obuka kontrolora;

  promotivne aktivnosti: - informisanje o uslugama Kontrolnog tela i animiranje potencijalnih korisnika usluga, - izrada promotivnog i propagandnog materijala vodia, broura, letaka;

  koordiniranje i saradnja u vrenju poslova Kontrolnog tela: - saradnja sa dravnim organima i meunarodnim organizacijama, - organizovanje i razvijanje saradnje sa drugim institucijama i organizacijama, - organizovanje i koordiniranje saradnje sa drugim organizacionim delovima Strune

  slube Komore;

  praenje zakona, drugih propisa i standarda: - praenje zakona, drugih propisa i standarda, - davanje predloga i primedbi na nacrte iz delokruga rada Kontrolnog tela.

  CENTAR ZA POSREDOVANJE

  priprema i organizovanje poslova po zahtevima za institucionalno posredovanje Komore u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih drutava: - provera ispunjenosti uslova, kompletiranje dokumentacije, kontaktiranje potencijalnih

  uesnika u postupku, - organizovanje posredovanja, - priprema ugovora i pratee dokumentacije,

 • 25

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  - izrada i auriranje registra predmeta, uesnika i posrednika, - merenje zadovolstva korisnika i analiza rezultata;

  kreiranje i razvoj usluge posredovanja u privrednim sporovima: - kreiranje usluge i traenje donatora za sredstva potrebna za pruanje i razvoj usluge, - razvoj i promocija usluge, - organizovanje posredovanja, - priprema sporazuma i pratee dokumentacije, - izrada i auriranje registra predmeta, uesnika i posrednika;

  promotivne aktivnosti: - popularizovanje posredovanja, - informisanje i animiranje potencijalnih uesnika u postupku, - izrada promotivnog i propagandnog materijala vodia, broura, letaka;

  uee u organizovanju obuka: - organizovanje obuka posrednika, potencijalnih uesnika u postupku i njihovih zastupnika;

  koordiniranje i saradnja u vrenju poslova posredovanja: - saradnja sa dravnim organima i meunarodnim organizacijama iz oblasti posredovanja: - organizovanje i razvijanje saradnje sa drugim institucijama i organizacijama iz oblasti

  posredovanja, a posebno prenos dobre prakse iz zemala EU i regiona, - organizovanje i koordiniranje saradnje sa drugim organizacionim delovima Strune

  slube Komore;

  praenje zakona i drugih propisa: - praenje zakona i drugih propisa, - davanje predloga i primedbi na nacrte iz delokruga rada Centra za medijaciju, - praenje harmonizacije domaeg zakonodavstva sa regulativom EU;

  informisanje, pruanje pomoi i savetodavnih usluga strankama: - informisanje o propisima i pruanje pomoi i savetodavnih usluga strankama pri pod-

  noenju zahteva.

  CENTAR ZA PRIVREDNI SISTEM

  pruanje podrke udruenjima u zastupanju i zatiti zajednikih interesa lanica pred drav-nim i drugim organima i organizacijama kroz iniciranje donoenja i izmenu zakona i pod-zakonskih akata u oblasti osnovnih privredno-sistemskih propisa, koji se odnose na: kom-panijsko pravo, propise kojima se regulie registracija privrednih subjekata, steajno pravo, korporativno upravlanje, radne odnose i zapolavanje, svojinsko-pravne odnose, poreski sistem, sistem javnih nabavki, spolnotrgovinski i carinski sistem, devizno poslovanje, kon-kurenciju i dravnu pomo;

  zastupanje zajednikih interesa lanica pred dravnim i drugim organima i organizacija-ma kroz iniciranje donoenja i izmenu zakona i podzakonskih akata u oblasti osnovnih privredno-sistemskih propisa, koji se odnose na: kompanijsko pravo, propise kojima se regulie registracija privrednih subjekata, steajno pravo, korporativno upravlanje, radne odnose i zapolavanje, svojinsko-pravne odnose, poreski sistem, sistem javnih nabavki, spolnotrgovinski i carinski sistem, devizno poslovanje, konkurenciju i dravnu pomo;

  davanje milenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih akata iz oblasti navedenih osnovnih privredno-sistemskih propisa;

  koordinacija i priprema materijala svih udruenja vezano za predlaganje izmena i dopuna zakona i podzakonskih akata iz oblasti navedenih osnovnih privredno-sistemskih propisa;

 • 26

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  analiziranje i praenje osnovnih privredno-sistemskih propisa i uporednog pravnog zako-nodavstva iz navedenih oblasti;

  upravlanje bazom inicijativa pokrenutih od strane PKS za izmename i dopune propisa (evi-dencija, objedinjavanje, periodino izvetavanje);

  pripremanje analiza, informacija i zakluaka u vezi sa reformom privrednog zakonodav-stva iz oblasti navedenih osnovnih privredno-sistemskih propisa;

  organizovanje javnih rasprava u postupku donoenja zakonskih propisa, okruglih stolova i strunih skupova iz oblasti navedenih osnovnih privredno-sistemskih propisa;

  uee u radu na harmonizacija privrednog zakonodavstva Republike Srbije iz oblasti na-vedenih osnovnih privredno-sistemskih propisa sa propisima Evropske unije i pravilima Svetske trgovinske organizacije, u saradnji sa Kancelarijom za pridruivanje EU i nadlenim ministarstvima Vlade RS;

  praenje aktivnosti koje se odnose na primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju, CEFTA Sporazuma i drugih sporazuma o slobodnoj trgovini;

  uee u radu radnih grupa, komisija i strunih tela ministarstava i PKS; informisanje i pruanje savetodavnih usluga lanovima Komore, kao i drugim zaintereso-

  vanim licima u vezi privredno-sistemskih propisa iz navedenih oblasti; izrada publikacija, broura, informacija iz oblasti navedenih privredno-sistemskih propisa i

  predlaganje tema za edukaciju privrednika u oblasti primene privredno-sistemskih propi-sa iz navedenih oblasti.

  CENTAR ZA MALA I SREDNA PRIVREDNA DRUTVA

  zastupanje zajednikih interesa lanica MSPD sektora na nacionalnom nivou kroz rad Od-bora za MSPD i Foruma MSPD;

  analiziranje propisa i pokretanje predloga izmena zakonskih propisa kao i predloga za donoenje novih iz sektora MSPD - veza Forum MSPD;

  uee u implementaciji Akcionog plana za eliminaciju administrativnih prepreka u poslo-vanju;

  praenje 10 indikatora Akta o malom biznisu SBA na nivou PKS; izrada i implementacija MSPD testa (procena uticaja regulative na MSPD sektor) na osnovu

  Akta o malom biznisu SBA; evropska nedela malih i srednjih preduzea SME Week, inicijativa Evropske Komisije; organizovanje okruglih stolova, skupova, savetovanja, konferencija, i susreta privrednika

  B2B, za potrebe MSPD; organizovanje nastupa MSPD na sajmovima; uee u radu radnih grupa, komisija i strunih tela (Dunavska Strategija PA-8, Radna grupa

  za klastere, Radna grupa za donoenje Zakona o mikrofinansiranju); pruanje podrke u izradi biznis planova i mogunosti aplikacije za projekte, i upuivanje

  korisnika na mogue izvore finansiranja; EFQM - ocena stanja preduzea, mogunosti za usavravanje i napredovanje na profesio-

  nalnom planu; struna pomo MSPD i posredovanje u uspostavlanju poslovnih kontakata sa domaim

  meunarodnim privrednim subjektima i institucijama; struna pomo MSPD u iznalaenju potencijalnih stratekih partnera i investitora; pruanje podrke MSPP za apliciranje na razliite programe finansijske i nefinansijske po-

  drke; uee u organizaciji i realizaciji edukacija privrednika u oblasti menadmenta i preduzet-

  nitva;

 • 27

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  sekcija za biznis inkubaciju (BIC) i za poetnike u biznisu Start-up; Savet za klastere PKS, razvoj klastera u Srbiji. Koordinaacija aktivnosti biroa za socijalno preduzetnitvo, preduzetnitvo mladih i ensko

  preduzetnitvo.

  BIRO ZA SOCIJALNO PREDUZETNITVO

  zastupanje zajednikih interesa kako na lokalnom tako i na pokrajinskom i republikom nivou;

  koordinacija i organizacija socijalnih preduzea u biznisu i zastupanje zajednikih inetresa prema domaim i meunarodnim institucijama i partnerima;

  sagledavanje uticaja regulatitve na razvoj socijalnog preduzetnitva preduzetnitva i pred-laganje mera za unapreenje poslovanja u ovoj oblasti;

  analiza postojeih zakona koji su u korelaciji sa socijalnim preduzetnitvom; informisanje, edukacija i pruanje strune pomoi; povezivanje socijalnih preduzea u biznisu na domaem i meunarodnom nivou; izrada baza podataka o socijalnim preduzeima; pruanje asistencije pri izradi biznis planova i povezivanje sa finansijskim institucijama; kreiranje baze podataka donatora i finansijskih institucija zainteresovanih za finansiranje

  razvoja socijalnog preduzetnitva; promovisanje inovativnog preduzetnikog stava unutar drutvenih preduzea putem ak-

  tiviranja konkretnog partnerstva izmeu tradicionalnih kompanije i drutvenih preduzea; promovisanje inovativnih poslovnih krastera socijalnih preduzea sastavlenih od profitnih

  kompanija i drutvenih preduzea; organizacije edukacije, seminara, prezentacija, obuka radionica u skladu sa potrebama

  preduzea u ovoj oblasti; organizovanje zajednikog uea na meunarodnim projektima po pozivima meuna-

  rodnih i domaih institucija i fondova; organizacija zajednikih nastupa na sajamskim i drugim manifestacijama u zemli i ino-

  stranstvu; izrada i auriranje informatora sa svim raspoloivim organizacijama i ustanovama od zna-

  aja za socijalno preduzetnitvo; ureivanje i promocija socijalnog preduzetnitva i preduzea na sajtu PKS i socijalnim me-

  dijima; zastupanje zajednikih interesa; informisanje, uee u organizaciji i realizaciji obuka i pruanje strune pomoi.

  BIRO ZA ENSKO PREDUZETNITVO

  zastupanje zajednikih interesa: - koordinacija i organizacija udruenja ena u biznisu u svrhu zastupanja zajednikih inetresa, - sagledavanje uticaja regulatitve na razvoj enskog preduzetnitva i predlaganje;

  informisanje, edukacija i pruanje strune pomoi;

  pruanje strune podrke enama preduzetnicama i njihovim udruenjima iz portfolija po-drke sektoru MSP: - povezivanje ena u biznisu na domaem i meunarodnom nivou, - unapreenje prakse korporativnog upravlanja u porodinim kompanijama koje su u

  vlasnitvu ena, - promovisanje ukluivanja ena u korporativno upravlanje, - izrada baza podataka o enama koje su struno osposoblene za korporativno upravlanje,

 • 28

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  - organizacije edukacije, seminara, prezentacija, obuka radionica u skladu sa potrebama ena u biznisu i ponude iz portfolija za MSPP,

  - organizovanje zajednikog uea na meunarodnim projektima po pozivima meuna-rodnih i domaih institucija i fondova,

  - organizacija zajednikih nastupa na sajamskim i drugim manifestacijama u zemli i ino-stranstvu.

  BIRO ZA PREDUZETNITVO MLADIH

  informisanje, edukacija i pruanje strune pomoi: - saradnja sa kancelarijama za mlade kako na lokalnom tako i na pokrajinskom i republi-

  kom nivou, - saradnja sa obrazovanim (prvenstveno visokokolskim) institucijama radi dvosmerne

  komunikacije i identifikovanja problema i reenja sa cilem razvoja preduzetnike inici-jative kod mladih,

  - izrada i auriranje informatora sa svim raspoloivim organizacijama i ustanovama od znaaja za preduzetnitvo mladih,

  - organizacija panela edukativnog, informativnog i afirmativnog karaktera, - povezivanje i promocija start ap biznisa sa takozvanim bejbi siting kompanijama;

  praenje, priprema i realizacija projekata za mlade: - aktivnosti vezane za projekte koje imaju: Norveka vlada, IPA, nae institucije...;

  analiza i izrada milenja i predloga normativno pravnog okvira: - analiza postojeih zakona koji su u korelaciji sa preduzetnitvom kod mladih, - izrada predloga koji bi uticali na pobolanje poslovne pozicije mladih, - priprema strategija sa cilem stvaranja bole pozicije mladih u privrednom sistemu.

  CENTAR ZA INOVACIJE

  unapreenje nivoa tehnolokog razvoja privrede i podizanje konkurentnosti srpske privre-de na domaem i meunarodnom nivou;

  zastupanje zajednikih interesa kroz uee u kreiranju politika i donoenju strategija o inovativnosti, naunotehnolokom razvoju, intelektualnoj svojini i privrednom razvoju RS;

  uee u kreiranju, uspostavlanju i unapreenju Nacionalnog inovacionog sistema, i sa-radnja sa meunarodnim institucijama;

  pokretanje inicijativa, davanje milenja i predloga zakona i propisa u oblasti inovacione delatnosti, tehnolokog razvoja i intelektualne svojine, i uee u usaglaavanje nacional-nog zakonodavstva sa regulativom EU i dokumentima svetske organizacije za intelektual-nu svojinu;

  podsticanje istraivakih programa orijentisanih na komercijalnu primenu znanja i tehno-logija i primenjenih nauka, i uee na zajednikim programima i projektima meunarod-nih i domaih institucija i fondova;

  transfer znanja i tehnologija i jaanje veze nauke i privrede kroz organizovanje zajednikih skupova, konferencija i savetovanja, i zjednikih nastupa na sajmovima i izlobama inova-cija i novih tehnologija u zemli i svetu;

  podrka organizacionom razvoju i izboru pravne forme poslovanja lanica kao i saveto-vanje o razliitim aspektima primene inovacionog menadmenta, i savetovanje o primeni alata i metoda za planiranje, organizovanje, voenje i kontrolu inovacionih i upravlakih procesa;

  podrka trinoj valorizaciji inovacija i novih tehnologija, promocija inovacija i pronala-enje izvora za finansiranje i privlaenje stranih investicija;

 • 29

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  prikuplanje podataka, grupisanje i izrada baze o inovacionim i visokotehnolokim subjek-tima, baze o zakonskom i podzakonskim aktima, obrascima za registraciju inovacionih su-bjekata i dokumentacije za zatitu prava intelektualne svojine, i upravlanje bazama;

  voenje Baze inovacija i novih tehnologija PKS; podizanja svesti o znaaju istraivanja i inovacija, prava intelektualne svojine, i sveobuhva-

  tan razvoj ludskih resursa kroz edukativne programe, obuke, seminare i strunu podrku; razvijanje informacione mree o inovacijama i novim tehnologijama i ukluivanje u meu-

  narodne inovacione mree kroz; podrka u zatiti prava intelektualne svojine.

  CENTAR ZA ZATITU IVOTNE SREDINE

  upravlanje bazom propisa iz oblasti zatite ivotne sredine i odrivog razvoja Upravlanje bazom propisa: - evidentiranje, voenje i auriranje baze propisa iz oblasti zatite ivotne sredine, - perodino izvetavanje o stanju propisa i inicijativa PKS;

  zastupanje zajednikih interesa;

  prikuplanje, objedinjavanje i usaglaavanje zajednikih interesa lanica u oblasti ivotne sredine i odrivog razvoja, ruralnog i regionalnog razvoja: - prati, - analizira postojee propise i uporedne propise drugih zemala, - pokree iniciajtive za izmene i/ili dopune postojeih ili donoenje novih propisa, - izradu amandmana na predloge zakona, - praenje statusa inicijative, - podrka drugim OJ u obradi i pripremi regulative, - uee u izradi novih propisa, - obuka za primenu propisa, - informacije o izmenama propisa zainteresovanih strana;

  organizovanje javnih rasprava, konsultacija, javnog zagovaranja i lobiranja za izmene re-gulative: - analiza efekata propisa iz oblasti zatite ivotne sredine i odrivog razvoja na privredu, - uporedna analiza, - organizovanje javnih rasprava, konsultacija, - izrada inicijativa za izmene po odranim javnim rspravama / konsultacijama, - praenje prihvatanja upuenih inicijativa kroz javnu raspravu, - organizovanje kampanja, javnog zagovaranja u jaanju svesti o znaaju zatite ivotne

  sredine, ruralnog i regionalnog razvoja;

  harmonizacija propisa uestvovanje u harmonizaciji regulative Republike Srbije sa propi-sima Evropske unije: - procena usklaenosti preduzea sa regulativom u oblasti zatite ivotne sredine,

  informisanje, edukacija i pruanje strune pomoi lanicama: - izrada informacija iz oblasti ekologije i sistema za zatitu ivotne sredine za razliite za-

  interesovane strane, - priprema i izrada programa za mala preduzea i preduzetnike, - struna pomo preduzeima i posredovanje u uspostavlanju poslovnih kontakata sa

  domaim meunarodnim privrednim subjektima i institucijama, - analiziranje i davanje strune ocene projekata, biznis planova, projekata i studija iz de-

  lokruga svoga rada;

 • 30

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  uee u organizaciji i realizaciji edukacija

  organizovanje poseta preduzeima i tematskih okruglih stolova: - organizovanje seminara, savetovanja i konferencija i obuka u oblasti zatite ivotne sre-

  dine i odrivog razvoja. - Koordinacija aktivnosti Biroa za ruralni i regionalni razvoj.

  BIRO ZA RURALNI I REGIONALNI RAZVOJ

  upravlanje bazom propisa i standarda iz oblasti zatite ivotne sredine i odrivog razvoja, ruralnog i regionalnog razvoja - upravlanje bazom propisa u oblasti regionalnog razvoja i podrke ruralnom i regional-

  nom razvoju: - evidentiranje, voenje i auriranje baze propisa, - praenje propisa na lokalnom nivou, - perodino dostavlanje informacija i izvetavanje o stanju propisa i inicijativa PKS, - evidentiranje i voenje baze podsticaja za regionalni i ruralni razvoj iz domaih i meu-

  narodnih izvora;

  zastupanje zajednikih interesa - identifikovanje ogranienja i predlaganje mera za otklanjanje ogranienja regionalnom

  i ruralnom razvoju (npr. visine lokalnih taksi, rad lokalnih inspekcija), - registar lokalnih propisa,

  podrka ruralnom i regionalnom razvoju - mapiranje resursa i izrada baze resursa koji mogu biti stavleni u funkciju razvoja, - prikuplanje informacija o potencijalima za investiranje lokalnih samouprava i izrada

  baze potencijala za investiranje, sa ponudom projekata, - istraivanje i izrada Programa ekonomskog razvoja lokalnih samouprava, nerazvijenih

  podruja, regiona (program ekonomskog razvoja optina Preevo, Bujanovac i Medvea);

  informisanje, edukacija i pruanje strune pomoi

  - organizovanje promocija, potencijala, programa i projekata koji su od interesa za privla-enje investitora, poveanje izvoza, pospeivanje zapolavanja, unapreenje meuna-rodne privredne saradnje (primer: Prvi sajam investicionih potencijala optina Preevo, Bujanovac i Medvea, dani otvorenih vrata po regionima sa direktorima predstavnitava PKS u inostranstvu),

  - obuka za pisanje projekata, - pronalaenje partnera za realizaciju projekata u zemli i inostranstvu.

  CENTAR ZA EKONOMSKE ANALIZE

  kontinuirano praenje makroekonomskih tendencija u Srbiji i komparativne analize po ze-mlama;

  analize kretanja proizvodnje po sektorima (primarni, sekundarni, tercijarni) i komparativne analize po zemlama;

  istraivanja i analize kretanja spolnotrgovinske razmene po razliitim aspektima (regio-nalni, po delatnostima, po sektorima SMTK, prema ekonomskoj nameni proizvoda, po vr-stama spolnotrgovinskog posla);

  komparativne analize rezultata spolnotrgovinske razmene za Srbiju i druge (izabrane) zemle; praenje indeksa globalne konkurentnosti - Analize konkurentnosti privrede Srbije i pozi-

  cioniranja u svetu, na osnovu istraivanja Svetskog ekonomskog foruma i drugih kompe-tentnih meunarodnih institucija;

 • 31

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  praenje efekata preduzetih mera ekonomske politike i predlozi mera za njeno unapre-enje;

  kvalitetno i blagovremeno informisanje upravlakih tela PKS o aktuelnim ekonomskim indikatorima - Analize najnovijih privrednih kretanja za donoenje upravlakih odluka i za predstavlanje privrede Srbije u zemli i inostranstvu;

  izrada kvartalnog izvetaja o nacionalnoj ekonomiji Aktuelna privredna kretanja, (kvartal-no: mart, jun, septembar, decembar) uz odgovarajue statistike priloge za UO i Skuptinu PKS);

  istraivanje promena i tendencija u meunarodnom okruenju, na osnovu aktuelnih poda-taka, informacija i studija UNCTAD, WTO, WB, Eurostat i vodeih naunih instituta u svetu;

  meseno publikovanje rezultata istraivanja tekuih privrednih tendencija u asopisu Ko-njunkturni trendovi Srbije (Meunarodni standardni broj serijske publikacije ISSN 0354-9828) i kontinuirano dostavlanje informacija o makroekonomskim pokazatelima, okrue-nju i privrednom ambijentu u Srbiji, internim i eksternim korisnicima;

  kvartalno publikovanje rezultata istraivanja dugoronih, razvojnih tendencija u nau-nom asopisu Trite-Novac-Kapital (Meunarodni standardni broj serijske publikacije ISSN 0564-3619; Meunarodni standardni UDK broj - oznaka naune discipline - 339) i dostavlanje publikacije internim i eksternim korisnicima;

  praenje najnovijih projekcija makroekonomskih kretanja u Srbiji i svetu, na osnovu proce-na i predvianja kompetentnih domaih i meunarodnih institucija (Ministarstvo finansija, Fiskalni savet, NBS, RZS, MMF, Svetska banka, EBRD, Evropska komisija);

  auriranje propagandno-informativnog materijala PKS - Izrada tabela, grafikona i komen-tara o privrednim kretanjima i razvojnim tendencijama srpske ekonomije za propagand-no-informativnu brouru PKS;

  izrada Izvetaja o nacionalnoj ekonomiji koji se redovno (godinje) priprema prema preci-ziranoj metodologiji: Eurochambres Economic Survey Common Methodology.

  CENTAR ZA INFRASTRUKTURU KVALITETA

  pruanje strune pomoi i saveta u vezi sa primenom sistema menadmenta kvalitetom i drugih standardizovanih sistema menadmenta (zatita ivotne sredine, bezbednost hra-ne, bezbednost i zdravle na radu i dr.);

  uestvovanje u radu privremenih radnih grupa i stalnih tela i organa u dravnoj upravi u vezi sa izradom i implementacijom zakona, strategija, tehnikih propisa, standarda u obla-sti infrastrukture kvaliteta i drutveno odgovornog poslovanja;

  pruanje strune pomoi pri ispunjavanju propisanih zahteva za bezbednost proizvoda koji se stavlaju na trite, radi oznaavanja CE oznakom;

  doprinos podizanju svesti u privrednim drutvima i u javnosti o drutveno odgovornom poslovanju (publikacije, javne kampanje);

  neposredna i konstantna saradnja sa Udruenjem akreditovanih tela za ocenjivanje usa-glaenosti Komore u svim oblastima infrastrukture kvaliteta kao i pruanje tehnike podr-ke u radu Udruenja;

  odravanje sistema menadmenta kvalitetom putem: internih provera, praenja i merenja procesa u sistemu, pokretanja mera za pobolavanje procesa i sistema, obuka za zaposle-ne, preispitivanja politike kvaliteta i sistema;

  organizacija rada Sekretarijata Globalnog dogovora UN u Srbiji, kroz internu i eksternu komunikaciju, organizaciju sastanaka Upravnog odbora, radnih grupa i godinje skupti-ne Globalnog dogovora, podravanje kreiranja i implementacije godinjeg radnog plana i izvetaja o radu, informisanje potencijalnih lanova o Globalnom dogovoru i proceduri

 • 32

  INFORMATOR O RADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJEmaj 2015.

  ulanjenja, odravanje kontakta sa medijima, predstavlanje Globalnog dogovora u zemli i inostranstvu, obezbeivanje neophodnih materijala za svakodnevnu komunikaciju i edu-kaciju, auriranje internet strane Globalnog dogovora;

  organizacija i sprovoenje konferencija, okruglih stolova i specijalizovanih obuka u vezi sa drutveno odgovornim poslovanjem;

  organizacija i sprovoenje postupka za dodelu Nacionalne nagrade za drutveno odgovor-no poslovanje;

  voenje Registra sertifikata o usaglaenosti sa standarizovanim sistemima menadmenta, izda-tih privrednim drutvima i drugim organizacijama registrovanim na teritoriji Republike Srbije.

  VII. POSLOVI INTERNACIONALIZACIJECENTAR ZA UPRAVLJANE PROJEKTIMA

  evidentiranje, voenje i auriranje Baze podataka projekata PKS. Periodino dostavlanje informacija i izvetavanje;

  auriranje podataka PKS u PADOR Bazi podataka Kancelarije za saradnju Evropske komisije. Struna pomo institucijama pri registrovanju u PADOR Bazu podataka;

  evidentiranje, voenje i auriranje Baze podataka o izvorima finansiranja projekata fon-dovi i programi podrke EU, bilateralni i multilateralni donatori, i drugi razvojni programi podrke namenjeni R. Srbiji;

  praenje izvora finansiranja iz fondova i programa EU, donatorskih i drugih razvojnih pro-grama podrke u R. Srbiji, i otvorenih javnih poziva;

  planiranje i priprema projekta i projektne dokumentacije za uee u programima podrke EU, donatorskim i drugim razvojnim programima podrke, u saradnji sa drugim organiza-cionim jedinicama PKS;

  uee u realizaciji projekata, pripremi narativnih i finansijskih izvetaja projekta; monitoring projekata, praenje efekata projekta, evaluacija projekata; praenje sprovoenja aktivnosti projekata u skladu sa pravilima meunarodnih finansij-

  skih institucija (IFIs), IPA strukturnim programima i programima meunarodne pomoi; priprema i sprovoenje javnih nabavki u skladu sa PRAG pravilima EU ili pravilima dona-

  tora; informisanje o mogunostima finansiranja projekata iz programa podrke EU, donatorskih

  i drugih razvojnih programa podrke, otvorenim javnim pozivima i konkursnim procedu-rama;

  pruanje strune pomoi organizacionim jedinicama PKS i pote