Click here to load reader

INFORMATOR O RADU POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA …

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INFORMATOR O RADU POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA …

1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
Novi Sad
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
2
1. Osnovni podaci o dravnom organu i informatoru ................................................ 3
2. Organizaciona struktura ............................................................................ 4
4. Opis pravila u vezi s javnošu rada ............................................................... 12
5. Podaci u vezi s javnošu rada Pokrajinskog sekretarijata za finansije: ......................... 12
6. Spisak naješe traenih informacija od javnog znaaja ........................................ 13
7. Opis nadlenosti, ovlašenja i obaveza ........................................................... 14
8. Opis postupanja u okviru nadlenosti, ovlašenja i obaveza .................................... 14
9. Navoenje propisa ................................................................................ 17
11. Postupak radi pruanja usluga.................................................................... 19
14. Podaci o javnim nabavkama ...................................................................... 30
15. Podaci o dravnoj pomoi ......................................................................... 31
16. Podaci o isplaenim platama, zaradama i drugim primanjima ................................. 32
17. Podaci o sredstvima rada ......................................................................... 35
18. uvanje nosaa informacija ....................................................................... 36
19. Vrste informacija u posedu ....................................................................... 37
20. Vrste informacija kojima dravni organ omoguava pristup .................................... 37
21. Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama ................................... 38
22. Prilog: Obrasci ..................................................................................... 40
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
3
Pokrajinski sekretarijat za finansije, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, matini broj 08035059, poreski identifikacioni broj (PIB) 100715309.
Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za finansije pripremljen je na osnovu lana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja („Sl. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu dravnog organa („Sl. glasnik RS”, broj 68/10).
Za tanost informacija i potpunost podataka u Informatoru odgovara pokrajinska sekretarka Smiljka Jovanovi.
O pojedinim delovima ovog informatora staraju se zaposleni u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije u skladu sa posebnim rešenjem koje je donela pokrajinska sekretarka za finansije.
Prvi Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za finansije objavljen je 13.07.2006. godine. Ovaj informator, sainjen prema odredbama Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu dravnog organa („Sl. glasnik RS”, broj 68/10), objavljen je dana 29.01.2018. godine na internet-prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za finansije: http://www.psf.vojvodina.gov.rs/.
Auriran je na dan 31.12.2017. godine.
Informator se na zahtev zainteresovanog lica izdaje i u štampanom obliku, a uvid u štampanu kopiju informatora moe se ostvariti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za finansije, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.
Elektronska kopija Informatora moe se preuzeti sa internet-prezentacije Pokrajinskog sekretarijata za finansije: http://www.psf.vojvodina.gov.rs/.
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
4
poslove
trezora
poslove u vezi sa zaduivanjem
Odsek za izradu i odravanje
informacionog sistema
obraun plata
ekonomski razvoj
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
5
Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije, u ovom sekretarijatu obrazovano je, kao osnovne organizacione jedinice, pet sektora, i to:
1. Sektor za budet i analize; 2. Sektor za pravne i ekonomske poslove; 3. Sektor za poslove konsolidovanog rauna trezora i 4. Sektor za poslove glavne knjige trezora.
Van unutrašnjih jedinica je podsekretar.
U Pokrajinskom sekretarijatu za finansije je sistematizovano 51 radno mesto za ukupno 77 izvršilaca. Broj zaposlenih izvršilaca na neodreeno vreme i postavljenih lica je 68. Po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova angaovano je 5 lica.
Rešenjem Pokrajinske vlade broj 02-77/2017 od 30.05.2017. godine, podsekretar i pomonici pokrajinskog sekretara poev od 1. juna 2017. godine postavljeni su na te funkcije kao vršioci dunosti.
Organizaciona jedinica/ Radno mesto
Angaovano po ugovoru o
SEKTOR ZA BUDET I ANALIZE 8 13 11 1 1
SEKTOR ZA PRAVNE I EKONOMSKE
POSLOVE 12 14 9 1 4 1
SEKTOR ZA POSLOVE KONSOLI- DOVANOG RAUNA TREZORA
18 25 22 3 2
SEKTOR ZA POSLOVE GLAVNE
UKUPNO 51 77 64 4 9 5
Raspored sistematizovanih i popunjenih radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
6
PODSEKRETAR u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije je Vlado Kantar.
Telefon: + 381 (0)21 487 4849 Telefaks: + 381 (0)21 456 581 internet-adresa: [email protected]
PODSEKRETAR: Obavlja upravne poslove i poslove koordiniranja rada unutrašnjih jedinica, pomae pokrajinskom sekretaru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatikim i drugim poslovima; sarauje sa drugim organima; obavlja poslove organizovanja i koordiniranja rada unutrašnjih jedinica u Sekretarijatu; obavlja poslove organizovanja i koordiniranja rada vezano za izradu Pravilnika o unutrašnjpj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Sekratarijatu; prati i prouava propise, i po potrebi inicira njihovu izmenu; koordinira izradu opštih akata i drugih propisa iz oblasti finansija i uestvuje u njihovoj izradi; odobrava isplate po osnovu izvršene kontrole od strane Sektora za poslove konsolidovanog rauna trezora kontroliše distribuciju internih akata, prijema i distribuciju pošte; organizuje i odgovoran je za primenu menadmenta kvaliteta i informaciono - komunikacionih tehnologija u radu Sekretarijata; daje mišljenja u postupku ocenjivanja zaposlenog na rukovodeem radnom mestu; preduzima aktivnosti u vezi sa sprovoenjem disciplinskog postupka u Sekretarijatu; priprema izveštaje o radu i predloge programa rada Sekretarijata za Pokrajinsku Vladu; obavlja poslove za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog znaaja; rukovodi i koordinira aktivnostima koje se u okviru procesa reforme, a u vezi sa realizacijom pokrajinskih strateških dokumenata, sprovode u Sekretarijatu; objedinjava i usmerava aktivnosti Sekretarijata u procesima evropskih integracija; i obavlja druge poslove u obimu i vrsti za koje ga ovlasti pokrajinski sekretar. Odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova svog radnog mesta.
SEKTOR ZA BUDET I ANALIZE
Pomonica pokrajinskog sekretara – Zorica Vukobrat
Telefon: + 381 (0)21 487 4339 Telefaks: + 381 (0)21 456 581 internet-adresa: [email protected]
U okviru Sektora za budet i analize obavljaju se normativno - pravni, finansijsko - materijalni i studijsko analitiki poslovi na pripremi odluke i drugih akata kojima se ureuje pokrajinski budet. U postupku pripreme budeta Sektor obavlja poslove izrade uputstava, procedura i smernica za pripremu budeta i finansijskih planova budetskih korisnika; obavlja normativne poslove vezane za definisanje odredbi bitnih za izvršenje budeta; vrši studijsko-analitike poslove i analize na osnovu kojih, u skladu sa planiranim i/ili usvojenim politikama predlae prihode i primanja, odnosno visinu aproprijacija po korisnicima i vrstama rashoda i izdataka budeta AP Vojvodine; stara se o primeni programskog modela i uvoenju rodno odgovornog budetiranja i upoznaje javnost sa nacrtom budeta pre upuivanja u proceduru razmatranja i utvrivanja predloga. Nakon donošenja budeta AP Vojvodine, obaveštava direktne korisnike budetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama. U postupku izvršenja budeta Sektor daje instrukcije i preporuke za pripremu godišnjeg finansijskog plana direktnih budetskih korisnika. Na osnovu planiranih prihoda i primanja, utvruje dinamiku izvršenja rashoda i izdataka, odnosno obim planiranih sredstava za izvršenje budeta direktnih budetskih korisnika za odreeni period po metodologiji i u rokovima koje utvrdi pokrajinski sekretar za finansije. Kontroliše planove izvršenja budeta direktnih korisnika za odreeni period, vrši eventualne korekcije. Sektor kontinuirano prati prihode i primanja i rashode i izdatke budeta AP Vojvodine i po potrebi planira i u saradnji sa direktnim korisnicima budetskih sredstava priprema predlog obima i mera privremene obustave izvršenja budeta i priprema rebalans
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
7
budeta. U okviru Sektora obavljaju se poslovi pripreme i izrade predloga akta o privremenom finansiranju AP Vojvodine; predloga rešenja o upotrebi sredstava tekue i stalne budetske rezerve; akta ili predloga akta kojim se u skladu sa propisima kojima se ureuje budetski sistem vrše promene u aproprijacijama u toku godine. Daje mišljenja na programe poslovanja javnih preduzea osnovanih od strane AP Vojvodine u delu koji se odnosi na formiranje cena proizvoda i usluga i mase sredstava za isplatu zarada. U Sektoru se obavljaju poslovi izrade mišljenja na amandmane na akta koje donosi Skupština AP Vojvodine kada je obraiva akta Sekretarijat, a samostalno ili po potrebi u saradnji sa drugim sektorima Sekretarijata, odnosno drugim pokrajinskim organima i na akte koje pripremaju drugi ovlašeni predlagai, a u smislu izrade mišljenja na procenu finansijskih efekata sprovoenja akta. Sektor priprema mišljenja na akta i u sluajevima kada je potrebno obezbediti stav o primeni propisa iz oblasti budetskog sistema i budetske politike (kao što su zahtevi, molbe i saglasnosti u postupku popunjavanja slobodnih/upranjenih radnih mesta i druga radna i ugovorna angaovanja zaposlenih; i sl). Sektor daje preporuke i obavlja strune konsultacije sa direktnim korisnicima budetskih sredstva po pitanjima budeta, organizuje i ostvaruje strunu saradnju sa organima uprave drugih nivoa vlasti, prati i prouava propise iz oblasti finansija i po potrebi pokree inicijativu za izmenu istih i u skladu sa potrebama unapreenja budetskog procesa organizuje strune skupove ili druge oblike saradnje, samostalno ili u saradnji sa drugim relevantnim institucijama. U Sektoru se obavljaju studijsko analitike, normativno-pravne i finansijsko-materijalne poslove. Sektor samostalno ili po potrebi u saradnji sa drugim sektorima Sekretarijata izrauje mišljenja na nacrte i predloge strateških akata koje donosi Pokrajinska vlada i Skupština AP Vojvodine. U okviru Sektora sagledava se uticaj promena poreske politike na ostvarivanje javnih prihoda; sagledava se ostvarenje naplate javnih prihoda - poreza, doprinosa, taksa, naknada i ostalih javnih prihoda ostvarenih na teritoriji AP Vojvodine i to po poreskim oblicima, po vrstama, po pripadnosti i po jedinicama lokalne samouprave. U sektoru se takoe sagledava i ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda budeta jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine; sagledava se ostvarenje ustupljenih prihoda budeta Pokrajine; vrši se procena prihoda od poreza na zarade i poreza na dobit; analizara se plan i ostvarenje prihoda i rashoda budeta Republike Srbije. Sektor vrši analize i sainjava izveštaje po specifinim pitanjima koja se odnose na oblast javnih prihoda i makroekonomskih pokazatelja - javnog duga, deficita, BDP-a, zaposlenosti, zarada, podsticajnih sredstava i drugih makroekonomskih pokazatelja; po potrebi analizira se poloaj AP Vojvodine kao regiona, kao i poloaj oblasti unutar AP Vojvodine. Sektor pokree inicijative za izmenu propisa u fiskalnoj oblasti, ukljuujui i rad na izradi teksta nacrta akata.
U Sektoru za budet i analize ue unutrašnje jedinice su:
Odeljenje za budet i
Pomonik pokrajinskog sekretara – Zoran Pilipovi
Telefon: + 381 (0)21 487 4511 Telefaks: + 381 (0)21 456 581 internet-adresa: [email protected]
U okviru Sektora za pravne i ekonomske poslove obavljaju se normativno - pravni, opšte – pravni, finansijsko – materijalni, administrativni i pratei pomono – tehniki poslovi. U okviru Sektora obavljaju se poslovi pripreme i izrade predloga i nacrta opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata. Sektor samostalno ili po potrebi u saradnji sa drugim sektorima Sekretarijata izrauje mišljenja na akta koje donosi Pokrajinska vlada i Skupština AP Vojvodine, kad je za njihovo sprovoenje potrebno obezbediti finansijska sredstva. U Sektoru se obavljaju materijalno - finansijski poslovi vezani za pripremu i izradu rešenja za isplatu sredstava sa konsolidovanog rauna trezora, a koja se odnose na plaanja Sekretarijata, odnosno prenosa sredstava. U Sektoru se obavljaju poslovi izrade akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
8
Sekretarijatu, opšte pravni poslovi u oblasti radnih odnosa i izrada akata o pojedinanim pravima iz radnih odnosa zaposlenih u Sekretarijatu. U okviru Sektora se obavljaju struno tehniki i administrativni poslovi vezani za sprovoenje konkursa za popunjavanje radnih mesta u Sekretatijatu. Sektor priprema godišnji program rada i izveštaje o radu Sekretarijata. Obavljaju se struno administrativni poslovi vezani za obrazovanje i rad strunih komisija koje u okviru delatnosti Sekretarijata obrazuje pokrajinski sekretar. U okviru Sektora se obavljaju poslovi nadzora nad primenjivanjem odredaba Zakona o javnoj svojini i na osnovu njega donetih podzakonskih propisa o pribavljanju, korišenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini Autonomne pokrajine Vojvodine. U Sektoru se vode evidencije: o prisutnosti zaposlenih u Sektoru, o prekovremenim satima zaposlenih u Sekretarijatu, materijalima i dopisima koji su dostavljeni Sekretarijatu i o strunoj literaturi koja se nabavlja za potrebe strunog usavršavanja zaposlenih u Sekretarijatu. Za potrebe Sekretarijata obavljaju se poslovi sprovoenja postupka javnih nabavki. U Sektoru se obavljaju materijalno - finansijski poslovi finansijske slube Sekretarijata, koji se odnose na pripremu i izradu predloga finansijskog plana, pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršenje finansijskog plana, pripremu zahteva za isplatu sredstava, voenje pomonih knjiga i usklaivanje sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje konsolidovanih periodinih i godišnjih izveštaja. Obavljaju se administrativni i kancelarijski poslovi za potrebe Sekretarijata, poslovi distribucije internih akata, poslovi prijema, raspodele i distribucije pošte i nabavke kancelarijskog materijala za potrebe zaposlenih u Sekretarijatu. Vode se sledee knjige: Dostavna knjige za mesto, Knjiga ulaznih faktura i Knjiga strune literature. Obavljaju se administrativni poslovi vezani za obezbeivanja slubenog vozila za potrebe Sekretarijata, izdavanje putnih naloga za slubena putovanja za zaposlene u Sekretarijatu Obavljaju se poslovi vozaa motornog vozila za potrebe pokrajinskog sekretara. Sektor priprema predlog odluke za Pokrajinsku vladu kojom se utvruju uslovi, nain i kriterijumi za dodelu sredstava Sekretarijata za projekte iju je realizaciju finansijski podrala Evropska unija; priprema tekst javnog konkursa, konkursne obrasce i uputstva za sprovoenje odluke; uestvuje u radu konkursne komisije koja vrši vrednovanje podnetih prijava na javni konkurs; sainjava obrazloeni predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu; izrauju se akti vezani za dodelu sredstava po javnom konkursu – rešenja i ugovora; izrauju se rešenja za isplatu sredstava sa konsolidovanog rauna trezora, a koja se odnose na plaanja po osnovu sklopljenih ugovora; priprema izveštaje i daje instrukcije korisnicima sredstava vezane za povrat neutrošenih sredstava u budet AP Vojvodine; prati realizaciju podranih projekata; U cilju planiranja potrebnih sredstava u budetu AP Vojvodine za sufinansiranje razvojnih projekata Sektor sarauje sa nadlenim republikim, pokrajinskim, regionalnim i lokalnim organima, organizacijama, ustanovama i institucijama.
U Sektoru za pravne i ekonomske poslove ue unutrašnje jedinice su:
Odeljenje za pravne i zajednike poslove i
Odeljenje za finansijske poslove i ekonomski razvoj.
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
9
Pomonik pokrajinskog sekretara
Telefon: Telefaks: Iinternet-adresa: U Sektoru za poslove konsolidovanog rauna trezora obavljaju se materijalno - finansijski i studijsko - analitiki poslovi iz oblasti finansijskog planiranja koji obuhvataju: projekciju i praenje priliva na konsolidovani raun trezora (u daljem tekstu: KRT) i kvota za preuzimanje obaveza i plaanje; odobravanje rasporeda planiranih aproprijacija direktnog budetskog korisnika pojedinano na indirektne budetske korisnike iz njegove nadlensti; obavljaju se poslovi upravljanja sredstvima na KRT-a koji podrazumevaju upravljanje likvidnošu, upravljanje finansijskim sredstvima i investiranje, odnosno plasiranje slobodnih novanih sredstava na finansijskom trištu novca kao i poslovi u vezi sa dugom koji podrazumevaju: pripremu zahteva za mišljenje nadlenog ministarstva u vezi sa zaduivanjem, pripremu sa slubom za pravne poslove akata o zaduivanju, upravljanje primanjima od zaduivanja i voenje evidencije o dugu, pripremu naloga za otplatu anuiteta i izradu izveštaja o stanju duga za ukljuivanje u kvartalne i godišnji finansijski izveštaj; obavljaju se poslovi preventivne kontrole rashoda i odobravanja plaanja koji obuhvataju: upravljanje procesima odobravanja preuzimanja obaveza i preventivnu kontrolu zahteva za plaanje u smislu usaglašenosti sa aproprijacijama odobrenim aktom o budetu i usvojenim finansijskim planom direktnih budetskog korisnika. Prati se kretanje mase zarada u javnim preduzeima na nivou trezora AP Vojvodine i dostavljaju izveštaji nadlenom ministarstvu; u Sektoru se priprema postupak za izbor najpovoljnijih ponuda za plasiranje odnosno investiranje sredstava i pripremaju nacrti ugovora u vezi sa tim plasiranjem, sprovodi postupak plasiranja, odnosno investiranja slobodnih novanih sredstava kod poslovnih banaka i o tome izrauju izveštaji. U sektoru se obavljaju poslovi nadzora nad izmirivanjem obaveza budetskih korisnika u komercijalnim transakcijama, prati nabavka i otuenje finansijske imovine. Obavljaju se poslovi budetskog raunovodstva i izveštavanja koji obuhvataju: obradu plaanja i raunovodstveno evidentiranje glavne knjige trezora, odnosno po sistemu dvojnog knjigovodstva sistematsko obuhvatanje stanja i evidentiranje promena na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima. U sektoru se sintetizuju i i konsoliduju podaci iz glavnih knjiga direktnih i indirektnih korisnika pokrajinskog budeta na osnovu obrazaca periodinih izveštaja i završnih rauna i izrauju konsolidovani periodini izveštaji i konsolidovani završni raun budeta AP Vojvodine i izraduju periodini i godišnji izveštaji o izvršenju budeta AP Vojvodine; prema potrebama izrauju se izveštaji za potrebe Pokrajinske vlade kao i drugi zakonom i drugim aktima propisani izveštaji; U Sektoru se obavljaju informatiki poslovi projektovanja i izrade informacionog sistema, priprema, odravanje i razvoj programskih aplikacija neophodnih za automatizaciju poslova planiranja i izvršenja budeta; poslovi osposobljavanja i obuavanja zaposlenih u Sekretarijatu i finansijskim slubama direktnih budetskih korisnika za rad na aplikacijama razvijenim u Sekretarijatu i odrava raunarska oprema na korišenju u Sekretarijatu. Sektor sarauje sa finansijskim slubama direktnih korisnika budeta AP Vojvodine, a posredstvom njih i sa indirektnim budetskim korisnicima iz njihove nadlenosti, ostvaruje neposrednu saradnju sa Upravom za trezor, Slubom za internu reviziju, budetskom inspekcijom i eksternom revizijom.
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
10
U Sektoru za poslove konsolidovanog rauna trezora ue unutrašnje jedinice su:
Odeljenje za preventivnu kontrolu i odobravanje plaanja,
Odsek za upravljanje finansijskim sredstvima i poslove u vezi sa zaduivanjem,
Odeljenje za izveštavanje,
SEKTOR ZA POSLOVE GLAVNE KNJIGE TREZORA
Pomonik pokrajinskog sekretara – Novica Todori
Telefon: + 381 (0)21 487 4612 Telefaks: + 381 (0)21 456 581 internet-adresa: [email protected]
U Sektoru za poslove glavne knjige trezora obavljaju se poslovi realizacije elektronskog plaanja po nalozima direktnih budetskih korisnika pokrajinskog budeta; u Sektoru se vrši obraun plate za sve organe pokrajinske uprave na jedinstven nain, a prema rešenjima o utvrivanju plate i listama prisutnosti, kao i drugoj dokumentaciji dostavljenoj od strane direktnih budetskih korisnika; šalju se Poreskoj upravi elektronske poreske prijave u vezi sa obraunatom platom i drugim primanjima po nalozima direktnih budetskih korisnika; šalju se podaci o isplaenoj plati u Registar zaposlenih RS po ovlašenjima direktnih budetskih korisnika; izrauju se M-4 i drugi propisani obrasci u vezi sa isplaenom platom; organizuje se blagajniko poslovanje i vrši preuzimanje i isplata efektivnog stranog novca za isplatu troškova slubenih putovanja u inostranstvo; izdaju se potvrde o ostvarenim linim primanjima zaposlenih; obavljaju se poslovi u vezi sa raunovodstvenim evidentiranjem promena u glavoj knjizi trezora; konsoliduju podaci iz glavnih knjiga direktnih i indirektnih korisnika pokrajinskog budeta na osnovu obrazaca završnih rauna i izrauje konsolidovani završni raun budeta AP Vojvodine; arhivira raunovodstvena dokumentacija i obavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonima i drugim propisima; Sektor sarauje sa finansijskim slubama direktnih korisnika budeta AP Vojvodine, a posredstvom njih i sa indirektnim budetskim korisnicima, ostvaruje neposrednu saradnju sa Upravom za trezor, Slubom za internu reviziju, budetskom inspekcijom i eksternom revizijom.
U Sektoru za poslove glavne knjige trezora ue unutrašnje jedinice su:
Odeljenje za finansijsku operativu i obraun plata
Odeljenje za knjigovodstvo.
Zamenica pokrajinske sekretarke je eljka Miloševi. Zamenica pokrajinske sekretarke zamenjuje pokrajinsku sekretarku i pomae pokrajinskoj sekretarki u okviru ovlašenja koja mu ona odredi. U sluaju due spreenosti pokrajinske sekretarke, što treba da konstatuje Pokrajinska vlada, zamenica zamenjuje odsutnu pokrajinsku sekretarku i ima sva ovlašenja pokrajinskog sekretara.
Podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za finansije je Vlado Kantar, diplomirani pravnik. Opis ovlašenja i dunosti podsekretara dati su u prethodnom poglavlju.
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
11
Sektorom za budet i analize rukovodi pomonica pokrajinskog sekretara za budet i analize Zorica Vukobrat, diplomirani ekonomista.
Pomonica pokrajinskog sekretara za budet rukovodi radom Sektora; organizuje, objedinjava i usmerava rad izvršilaca u Sektoru; rasporeuje poslove na neposredne izvršioce u Sektoru; obavlja materijalno – finansijske, normativno – pravnei studijsko - analitike poslove budeta i predlae potrebne mere u oblasti rada Sektora; ostvaruje saradnju sa republikim organima, pokrajinskim organima uprave i organima jedinica lokalne samouprave pri vršenju poslova iz delokruga Sektora; prati i prouava propise iz oblasti koja ureuje budetski sistem, stara se o strunom usavršavanju zaposlenih u Sektoru i obavlja druge poslove po nalogu pokrajinske sekretarke. Odgovorna je za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova svog radnog mesta.
Sektorom za pravne i ekonomske poslove rukovodi pomonik pokrajinskog sekretara za pravne i
ekonomske poslove, Zoran Pilipovi, diplomirani ekonomista. Pomonik pokrajinskog sekretara za pravne i opšte poslove i poslove finansijske slube rukovodi radom
Sektora; organizuje, objedinjava i usmerava rad izvršilaca u Sektoru; rasporeuje poslove na neposredne izvršioce u Sektoru; obavlja normativno – pravne, materijalno - finansijske i studijsko - analitike poslove i predlae potrebne mere u oblasti rada Sektora; ostvaruje saradnju sa republikim organima, pokrajinskim organima uprave i organima jedinica lokalne samouprave pri vršenju poslova iz delokruga Sektora; prati i prouava propise iz oblasti finansija, stara se o strunom usavršavanju zaposlenih u Sektoru i obavlja druge poslove po nalogu pokrajinske sekretarke. Odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova svog radnog mesta.
Sektorom za poslove glavne knjige trezora rukovodi pomonik pokrajinskog sekretara za poslove
glavne knjige trezora, Novica Todori, diplomirani ekonomista. Pomonik pokrajinskog sekretara za poslove glavne knjige rukovodi radom Sektora; organizuje,
objedinjava i usmerava rad izvršilaca u Sektoru; rasporeuje poslove na neposredne izvršioce u Sektoru; obavlja opšte pravne ili materijalno - finansijske i studijsko - analitike poslove u vezi sa upravljanjem finansijskim sredstvima KRT-a i predlae preduzimanje odgovarajuih mera u vezi sa radom Sektora; organizuje i koordinira poslove u vezi sa raunovodstvenim evidentiranjem promena u glavoj knjizi trezora, koordinira poslove konsolidacije završnog rauna pokrajinskog budeta, ostvaruje saradnju sa republikim organima, pokrajinskim organima uprave i organima jedinica lokalne samouprave pri vršenju poslova iz delokruga Sektora; koordinira saradnju sa upravom za trezor, nadlenim ministarstvom, Narodnom bankom Srbije i drugim nadlenim institucijama; koordinira izradu propisanih ili ugovorenih izveštaja iz delokruga sektora i sarauje u izveštavanju drugih sektora; stara se o elektronskom plaanju i o slanju elektronskih poreskih prijava, organizuje blagajnikom poslovanju i obezbeuje uslove za isplate efektivnog stranog novca, stara se o pripremi podataka i izradi M4 obrzaca i stara se o strunom usavršavanju zaposlenih u Sektoru; odgovoran je za funkcionisanje sistema izveštavanja, odgovoran je za izradu završnog rauna budeta i drugih akata koji se dostavljaju Pokrajinskoj vladi i Skupštini koordinira rad rukovodilaca uih organizacionih jedinica na izradi procedura za poslove koji se obavljaju u Sektoru i obavlja druge poslove po nalogu pokrajinske sekretarke. Odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova svog radnog mesta.
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
12
4. Opis pravila u vezi s javnošu rada
Javnost rada, iskljuenje i ograniavanje javnosti rada Pokrajinskog sekretarijata za finansije ostvaruje se
u skladu sa odredbama Zakona o tajnosti podataka („Sl. glasnik RS”, broj 104/2009) i propisa donetih za sprovoenje ovog zakona. Omoguava se pristup svim informacijama kojima se raspolae, osim podacima kojima, u skladu s vaeim propisima o zaštiti podataka o linosti, moe da pristupi samo lice koje je ovlastio rukovodilac sekratarijata.
Pravilnikom o slubenoj tajni (Pokrajinski sekretarijat za finansije broj: 2007/I - 168 od 31.08.2007. godine) u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije utvrena je obaveza uvanja tajnosti slubenih i poslovnih podataka od strane budetske inspekcije. U skladu s tim propisom, u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije slubenom tajnom smatraju se predmeti i akti budetske inspekcije, budui da sadre slubene podatke do kojih budetski inspektor doe prilikom kontrole materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišenja budetskih sredstava ili koje mu organi, organizacije i graani dostave u vršenju kontrole, a koje je po zakonu duan da uva kao slubenu tajnu, i poslovni podaci i informacije o radu i poslovanju do kojih budetska inspekcija doe u kontroli kod budetskih korisnika i drugih pravnih lica.
5. Podaci u vezi s javnošu rada Pokrajinskog sekretarijata za finansije:
1. Poreski identifikacioni broj: 100715309;
2. Radno vreme: ponedeljak–petak od 8.00 do 16.00 asova;
3. Fizika i elektronska adresa i kontakt-telefoni organa, kao i slubenika ovlašenih za postupanje po zahtevima za pristup informacijama:
Naziv organa: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Pokrajinska sekretarka: Smiljka Jovanovi
Telefon:+ 381 (0)21 487 4345
Telefaks: + 381 (0)21 456 581
Internet-prezentacija: www.psf.vojvodina.gov.rs
informacijama od javnog znaaja: Vlado Kantar
Telefon: + 381 (0)21 487 4849
internet-mail: [email protected]ojvodina.gov.rs i [email protected]
4. Kontakt-podaci lica koja su ovlašena za saradnju s novinarima i javnim glasilima: Zainteresovani novinar, odnosno javno glasilo treba da se obrati pokrajinskom organu uprave nadlenom za poslove informacija;
5. Izgled i opis postupka za dobijanje identifikacionih obeleja za praenje rada organa: budui da je Pokrajinski sekretarijat za finansije inokosni organ uprave, obaveza unosa ovih podataka u Informator o radu nije primenjiva;
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
13
6. Izgled identifikacionih obeleja zaposlenih u organu koji mogu doi u dodir s graanima po prirodi svog posla ili link ka mestu gde se ona mogu videti:
Izgled identifikacione kartice pokrajinskih slubenika
7. Opis pristupanosti prostorija za rad dravnog organa i njegovih organizacionih jedinica licima sa invaliditetom: prostorije Pokrajinskog sekretarijata za finansije nalaze se u zgradi Pokrajinske vlade (tzv. Banovina) u kojoj je obezbeena pristupanost prostorija za rad licima sa invaliditetom. Na stepenicama ka ulazu postoji rampa, a na odreenim stepenicama u samoj zgradi postavljeni su posebni liftovi. Pored toga, parking u ulici Banovinski prolaz (izmeu zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine), mogu koristiti za svoja vozila i invalidna lica, za ije potrebe su posebno obeleena dva parking mesta.
8. Mogunost prisustva sednicama dravnog organa i neposrednog uvida u rad dravnog organa, nain upoznavanja s vremenom i mestom odravanja sednica i drugih aktivnosti dravnog organa na kojima je dozvoljeno prisustvo graana i opis postupka za dobijanje odobrenja za prisustvovanje sednicama i drugim aktivnostima dravnog organa, ukoliko je takvo odobrenje potrebno: budui da je Pokrajinski sekretarijat za finansije inokosni organ uprave, obaveza unosa ovih podataka u Informator o radu nije primenjiva.
9. Dopuštenost audio i video snimanja objekata koje koristi dravni organ, i aktivnosti dravnog organa: prostorije Pokrajinskog sekretarijata za finansije nalaze se u zgradi Pokrajinske vlade; stoga, za dopuštanje audio i video snimanja objekta u kome se nalaze prostorije Sekretarijata primenjuju se opšta pravila koja vae i za samu zgradu Pokrajinske vlade. U vezi sa ovim pitanjima, zainteresovano lice treba da se obrati pokrajinskom organu uprave nadlenom za poslove informacija.
10. Sva autentina tumaenja, struna mišljenja i pravni stavovi u vezi s propisima, pravilima i odlukama o javnosti rada, iskljuenju i ograniavanju javnosti rada: ne postoje posebna tumaenja, struna mišljenja i pravni stavovi o javnosti rada, iskljuenju i ograniavanju javnosti rada Pokrajinskog sekretarijata za finansije.
6. Spisak naješe traenih informacija od javnog znaaja
Informacije su traene pismenim putem, obinom i elektronskom poštom, podnošenjem zahteva za dostavljanje podataka i fotokopije dokumenata u vezi s traenim podacima.
Naješe traeni podaci su u vezi sa isplatama s rauna izvršenja budeta pojedinim primaocima (opštine, preduzea i sl.) i o primanjima pokrajinskih funkcionera.
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
14
7. Opis nadlenosti, ovlašenja i obaveza
Delokrug rada Pokrajinskog sekretarijata za finansije utvren je odredbama lana 36. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV”, broj 37/2014 i 54/2014 – dr. odluka, 37/2016 i 29/2017).
Pokrajinski sekretarijat za finansije, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti finansija i ekonomije, kao i poslove budeta i trezora u skladu sa zakonom.
Pokrajinski sekretarijat za finansije: vrši poslove fiskalne i makroekonomske analize; prati sistem javnih prihoda i javnih rashoda, kao i zakonsku regulativu kojom su oni uvedeni i po potrebi pokree inicijativu za njihovu izmenu; prati naplatu javnih prihoda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i analizira fiskalni potencijal opština i gradova, te o tome izveštava Pokrajinsku vladu; prati i analizira poloaj regiona na osnovu ekonomskih i drugih pokazatelja, sarauje s nadlenim republikim, pokrajinskim, opštinskim i gradskim organima, organizacijama, ustanovama i institucijama radi realizacije ravnomernog regionalnog razvoja; uestvuje u meuregionalnoj saradnji i saradnji sa odgovarajuim teritorijalnim zajednicama drugih drava, s ciljem privlaenja stranih investicija, pribavljanja donacija i drugih oblika razvojne pomoi i usklauje aktivnosti s ciljem uspešnog korišenja sredstava iz pretpristupnih, strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Pokrajinski sekretarijat za finansije vrši nadzor nad primenjivanjem odredaba Zakona o javnoj svojini i na osnovu njega donetih podzakonskih propisa o pribavljanju, korišenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini Autonomne pokrajine Vojvodine.
Pokrajinski sekretarijat za finansije vrši budetsku inspekcijsku kontrolu zakonitog i namenskog trošenja sredstava budeta Autonomne pokrajine Vojvodine; kontroliše primene zakona u oblasti materijalnog finansijskog poslovanja i namenskog zakonitog korišenja sredstava korisnika budetskih sredstava, organizacija, preduzea, pravnih lica i drugih subjekata odreenih zakonom kojima se ureuje budetski sistem. Pokrajinski sekretarijat za finansije priprema akte za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u okviru svoje nadlenosti i obavlja i druge poslove odreene zakonom, Statutom i drugim propisima.
8. Opis postupanja u okviru nadlenosti, ovlašenja i obaveza
Poslovi budeta
obavljaju se poslovi izrade uputstava, procedura i smernica za pripremu budeta i finansijskih planova budetskih korisnika; definišu se odredbe bitne za izvršenje budeta; predlau se prihodi i primanja, odnosno visina aproprijacija po korisnicima i vrstama rashoda i izdataka budeta AP Vojvodine; stara se o primeni programskog modela i uvoenju rodno odgovornog budetiranja i upoznaje javnost sa nacrtom budeta pre upuivanja u proceduru razmatranja i utvrivanja predloga.
daju se instrukcije i preporuke za pripremu godišnjeg finansijskog plana direktnih budetskih korisnika; utvruje se dinamika izvršenja rashoda i izdataka; kontrolišu se planovi izvršenje budeta direktnih korisnika.
prate se prihodi i primanja i rashodi i izdaci budeta AP Vojvodine;
po potrebi se planira i priprema predlog obima i mera privremene obustave izvršenja budeta i rebalansa budeta.
obavljaju se poslovi pripreme i izrade predloga akta o privremenom finansiranju AP Vojvodine, predloga rešenja o upotrebi sredstava tekue i stalne budetske rezerve i akta kojim se vrše promene u aproprijacijama u toku godine.
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
15
daju se mišljenja na programe poslovanja javnih preduzea osnovanih od strane AP Vojvodine u delu koji se odnosi na formiranje cena proizvoda i usluga i mase sredstava za isplatu zarada.
obavljaju se poslovi izrade mišljenja na procenu finansijskih efekata sprovoenja akta koje donosi Skupština AP Vojvodine i Pokrajinska vlada.
obavljaju se strune konsultacije po pitanjima budeta, organizuje se i ostvaruje struna saradnja sa organima uprave drugih nivoa vlasti.
Poslovi konsolidovanog rauna trezora
Projektuje se i prati priliv na konsolidovani raun trezora i zahtevi za izvršenje izdataka, definisanje tromesenih i mesenih kvota preuzetih obaveza i plaanja.
Upravljanja sredstvima na konsolidovanom raunu trezora na koji se uplauju primanja i s kojeg se vrše plaanja iz budeta, a koji se odnose na upravljanje likvidnošu, upravljanje finansijskim sredstvima i investiranje na finansijskom trištu novca ili kapitala.
Upravlja se: dugom – pripremaju se zahtevi prema Ministarstvu finansija o zaduivanju; pregovorima o zaduivanju; primanjima od zaduivanja i vodi se evidencija o dugu.
Obavljaju se poslovi budetskog raunovodstva i izveštavanja: obrada plaanja i evidentiranje primanja, voenje glavne knjige trezora, sintetizovanje i knjienje (u glavnoj knjizi trezora) podataka iz glavnih knjiga direktnih i indirektnih korisnika na osnovu periodinih izveštaja i završnih rauna, pripremaju se i izrauju konsolidovani periodini obrauni i konsolidovani završni rauni budeta AP Vojvodine i izrauju se periodini i godišnji izveštaji o izvršenju budeta AP Vojvodine.
Obavlja se finansijsko izveštavanje: izrada svih izveštaja po zahtevu Pokrajinske vlade iz oblasti trezorskog poslovanja, kao i izrada izveštaja propisanih zakonom ili po zahtevu Ministarstva finansija Republike Srbije, te izrada mesenih izveštaja o izvršenju budeta.
Obavljaju se poslovi kontrole rashoda: odobravanje preuzimanja obaveza i provera saglasnosti zahteva za plaanje s Pokrajinskom skuštinskom odlukom o budetu AP Vojvodine i usvojenim finansijskim planom budetskih korisnika.
Prati se kretanje mase zarada u javnim preduzeima na nivou trezora AP Vojvodine i dostavljaju se izveštaji nadlenom ministarstvu.
Prati se investiranje slobodnih novanih sredstava i zaduivanje direktnih korisnika budeta AP Vojvodine i indirektnih korisnika iz njihove nadlenosti, te se o tome sainjavaju izveštaji, vrši raunovodstvena kontrola direktnih i indirektnih korisnika budeta AP Vojvodine i izrauju se instrukcije za voenje raunovodstva direktnih i indirektnih budetskih korisnika.
Sarauje se s finansijskim slubama direktnih korisnika budeta, a preko njih i sa indirektnim budetskim korisnicima.
Ostvaruje se neposredna saradnja sa: Upravom za trezor Ministarstva finansija u vezi sa elektronskim plaanjem i praenjem izvršavanja budeta AP Vojvodine; s budetskim korisnicima, kao i s budetskom inspekcijom i eksternom revizijom.
Poslovi glavne knjige trezora
Obavljaju se poslovi realizacije elektronskog plaanja po nalozima direktih budetskih korisnika pokrajinskog budeta.
Vrši se obraun plata za sve organe pokrajinske uprave i šalju se elektronske poreske prijave u vezi sa obraunatom platom i drugim primanjima po nalozima direktnih budetskih korisnika i podaci o isplaenoj plati u Registar zaposlenih Republike Srbije.
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
16
Izrauju se M-4 i drugi propisani obrasci u vezi sa isplaenom platom.
Obavljaju se poslovi blagajnikog poslovanja.
Obavljaju se poslovi u vezi sa raunovodstvenim evidentiranjem promena u glavoj knjizi trezora.
Konsoliduju se podaci iz glavnih knjiga direktnih i indirektnih korisnika pokrajinskog budeta na osnovu obrazaca završnih rauna i izrauje konsolidovani završni raun budeta AP Vojvodine.
Arhivira raunovodstvena dokumentacija i obavljaju se i drugi poslovi u skladu sa zakonima i drugim propisima.
Ostvaruje se saradnja sa finansijskim slubama direktnih korisnika budeta AP Vojvodine, a posredstvom njih i sa indirektnim budetskim korisnicima, sa Upravom za trezor, Slubom za internu reviziju, budetskom inspekcijom i eksternom revizijom.
Poslovi fiskalnih i makroekonomskih analiza
Sagledava se naplata javnih prihoda na teritoriji AP Vojvodine i o tome se izveštava Pokrajinska vlada.
Sagledava se ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda budeta jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine i o tome se izveštava Pokrajinska vlada.
Sagledava se uticaj promena poreske politike na ostvarivanje javnih prihoda na teritoriji AP Vojvodine.
Sagledava se ostvarenje ustupljenih prihoda budeta Pokrajine i vrši se procena njihovog ostvarenja.
Analizira se plan i ostvarenje prihoda i rashoda budeta Republike Srbije sa posebnim osvrtom na transferno finansiranje budeta AP Vojvodine i budeta jedinica lokalne samouprave.
Povremeno se obavljaju fiskalne i makroekonomske analize specifinih pitanja u oblasti planiranja i ostvarenja javnih prihoda i o tome se sainjavaju odgovarajui izveštaji, ukazuje se na uoene nepravilnosti i predlau mere za njihovo otklanjanje i, po potrebi, pokree inicijativa za izmenu propisa u fiskalnoj oblasti, ukljuujui tu i rad na izradi teksta nacrta zakona.
Izrauju se mišljenja na nacrte i predloge strateških akta koje donosi Pokrajinska vlada i Skupština AP Vojvodine.
Obavljaju se analize i sainjavaju izveštaji u oblasti javnih prihoda i analize makroekonomskih pokazatelja - javnog duga, deficita, bruto društvenog proizvoda, zaposlenosti, zarada, podsticajnih sredstava i drugih makroekonomskih pokazatelja.
Po potrebi analizira se fiskalni poloaj AP Vojvodine kao regiona, kao i poloaj oblasti unutar AP Vojvodine.
Poslovi ekonomskog razvoja
Priprema se predlog odluke za Pokrajinsku vladu kojom se utvruju uslovi, nain i kriterijumi za dodelu sredstava Sekretarijata za projekte iju je realizaciju finansijski podrala Evropska unija - sprovodi se postupak javnog konkursa za dodelu ovih sredstava, prati se realizacija podranih projekata i pripremaju se izveštaji i daju se instrukcije korisnicima sredstava vezane za povrat neutrošenih sredstava u budet AP Vojvodine.
Pravni poslovi i poslovi finansijske slube
poslovi pripreme i izrade predloga i nacrta opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata i mišljenja na akta koje donosi Pokrajinska vlada i Skupština AP Vojvodine, kad je za njihovo sprovoenje potrebno obezbediti finansijska sredstva.
materijalno - finansijski poslovi plaanja Sekretarijata, odnosno prenosa sredstava.
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
17
poslovi izrade akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Sekretarijatu, opšte pravni poslovi u oblasti radnih odnosa i izrade akata o pojedinanim pravima iz radnih odnosa zaposlenih u Sekretarijatu.
poslovi sprovoenja postupka javnih nabavki za potrebe Sekretarijata.
materijalno - finansijski poslovi finansijske slube Sekretarijata, koji se odnose na pripremu i izradu predloga finansijskog plana, pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršenje finansijskog plana, pripremu zahteva za isplatu sredstava, voenje pomonih knjiga i usklaivanje sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje konsolidovanih periodinih i godišnjih izveštaja.
administrativni i kancelarijski poslovi za potrebe Sekretarijata.
Drugi poslovi:
projektovanje, odravanje i razvoj informacionog sistema; priprema, odravanje i razvoj programskih aplikacija neophodnih za automatizaciju poslova planiranja i izvršenja budeta, za funkcionisanje trezora i automatizaciju drugih poslova iz delokruga Sekretarijata.
osposobljavanje i obuavanje zaposlenih u Sekretarijatu i finansijskim slubama direktnih budetskih korisnika za rad na aplikacijama razvijenim u Sekretarijatu.
9. Navoenje propisa
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV” br. 20/2014)
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV”, broj 37/2014 i 54/2014 –dr. odluka, 37/2016 i 29/2017)
Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Sl. list APV”, broj 37/2014)
Pokrajinska skupštinska odluka o bliem ureivanju naela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta („Sl. list APV”, broj 64/2016)
Zakon o utvrivanju nadlenosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. glasnik RS”, br. 99/2009 i 67/2012 – Odluka US)
Zakon o budetskom sistemu („Slubeni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017 ),
Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016,113/2017 i 113/2017 dr. zakon)
Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angaovanih lica kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 79/2015 - ispr)
Zakon o javnom dugu („Sl. glasnik RS”, br. 61/2005, 107/2009, 78/2011 i 68/2015)
Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016)
Zakon o budetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017)
Pokrajinska skupštinska odluka o budetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV” broj: 57/2017
Zakon o dravnoj upravi („Sl.glasnik RS”, br.79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014)
Zakon o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS”, br.124/2012. 14/2015 i 68/2015)
Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS”, br.129/2007, 83/2014 dr.zakon i 101/2016 dr.zakon)
Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Sl.glasnik RS”, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016 - dr. zakon i 96/2017 - usklaeni din. izn.)
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
18
Zakon o javnim slubama („Sl.glasnik RS”, br.42/91,71/94,79/2005 – dr. zakon, 81/2005 ispr.dr.zakona, 83/2005 ispr.dr.zakona i 83/2014 dr.zakon)
Zakon o raunovodstvu („Sl.glasnik RS”, br. 62/2013)
Zakon o platama u dravnim organima i javnim slubama („Slubeni glasnik Republike Srbije” broj: 34/2001, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 116/2008 – dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 – dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 – dr. zakon)
Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016 i 113/2017)
Zakon o nainu odreivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 81/2016 - odluka US)
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja („Sl. glasnik RS”, broj 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)
Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US,
67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentino tumaenje i 8/2015 - odluka US)
Zakon o dravnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Slubeni glasnik RS”, broj
Zakon o privremenom ureivanju osnovica za obraun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Slubeni glasnik RS”, broj 116/2014);
Zakon o rokovima izmirenja novanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Slubeni glasnik RS”, broj 119/2012, 68/2015 i 113/2017);
Zakon o zabrani diskriminacije („Slubeni glasnik RS“ broj 22/2009)
Zakon o ravnopravnosti polova („Slubeni glasnik RS”, broj 104/2009);
Zakon o spreavanju zlostavljanja na radu („Slubeni glasnik RS”, broj 36/2010);
Zakon o utvrivanju nadlenosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Slubeni glasnik RS”, broj 99/2009 i 67/2012 - odluka US);
Zakon o tajnosti podataka („Slubeni glasnik RS”, broj 104/2009);
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja („Slubeni glasnik RS”, broj 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010);
Uredba o koeficijentima za obraun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u dravnim organima („Slubeni glasnik Republike Srbije” broj: 44/2008 – preišen tekst i 2/2012)
Uredba o ocenjivanju dravnih slubenika ("Sl. glasnik RS", broj 11/06 i 109/09)
Poseban kolektivni ugovor za dravne organe ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015 i 50/2015)
Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2015, 46/2015 i 2/2016)
Pokrajinska skupštinska odluka o platama lica koja bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. list APV”, br. 33/2012 i 7/2013)
Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV”, br. 27/12 i 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015, 61/2016 i 30/2017)
Uredba o ocenjivanju dravnih slubenika ("Sl. glasnik RS", broj 11/06 i 109/09)
Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta slubenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angaovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015)
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
19
Uredba o sprovoenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US)
Uredba o budetskom raunovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006)
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa dravne uprave („Slubeni glasnik RS”, br. 80/92, 45/2016 i 98/2016);
Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa dravne uprave („Slubeni glasnik RS”, 10/93, 14/93 - ispr., 67/2016 i 3/2017);
Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih na neodreeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2017)
Odluka o kadrovskoj evidenciji o zaposlenima ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2017)
Odluka o personalnom dosijeu zaposlenog ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2017)
Kodeks ponašanja slubenika i nameštenika u pokrajinskim organima („Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2017)
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017 i 114/2017)
Pravilnik o uslovima i nainu voenja rauna za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih rauna („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017 i 114/2017)
Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, broj 118/2017)
Pravilnik o odreivanju direktnih korisnika budetskih sredstava koji organizuju posebnu slubu internih kontrolora i zajednikim kriterijumima za organizaciju i postupak interne kontrole direktnih korisnika budetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja(„Sl. glasnik RS”, br. 22/2004)
Pravilnik o zajednikim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru(„Sl. glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013)
Pravilnik o nainu i postupku prenosa neutrošenih budetskih sredstava Republike Srbije na raun izvršenja budeta Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, broj 120/2012)
Pravilnik o nainu i postupku prenosa neutrošenih budetskih sredstava korisnika budetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine, na raun izvršenja budeta Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. list APV”, br. 40/2012)
Pravilnik o nainu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budetskih fondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015)
Uputstvo o radu trezora AP Vojvodine („Sl. list APV”, br.18/2002, 4/2003, 16/2003 i 25/2004)
10. Usluge koje organ prua zainteresovanim licima
Pokrajinski sekretarijat za finansije svojom delatnošu okrenut je prema korisnicima budeta Autonomne
pokrajine Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za finansije prua usluge drugim organima i organizacijama Autonomne pokrajine Vojvodine, neposrednim i posrednim korisnicima budeta Autonomne pokrajine Vojvodine. Ne postoje aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za finansije u vezi s kojima bi, na osnovu zakona i drugih propisa, fizika i pravna lica imala pravo ili mogunost da od Sekretarijata trae da na odreeni nain postupi.
11. Postupak radi pruanja usluga
Pokrajinski sekretarijat za finansije je svojom delatnošu okrenut prema korisnicima budeta Autonomne
pokrajine Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za finansije prua usluge drugim organima i organizacijama Autonomne pokrajine Vojvodine, neposrednim i posrednim korisnicima budeta Autonomne pokrajine
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
20
Vojvodine. Ne postoje aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za finansije u vezi sa kojima bi, na osnovu zakona i drugih propisa, fizika i pravna lica imala pravo ili mogunost da od Sekretarijata trae da na odreeni nain postupi.
12. Pregled podataka o pruenim uslugama
Pokrajinski sekretarijat za finansije je svojom delatnošu okrenut prema korisnicima budeta Autonomne
pokrajine Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za finansije prua usluge drugim organima i organizacijama Autonomne pokrajine Vojvodine, neposrednim i posrednim korisnicima budeta Autonomne pokrajine Vojvodine. Ne postoje aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za finansije u vezi sa kojima bi, na osnovu zakona i drugih propisa, fizika i pravna lica imala pravo ili mogunost da od Sekretarijata trae da na odreeni nain postupi.
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
21
R a z d
E k o
Iz v o
112 Finansijski i fiskalni poslovi
411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 92.294.038,63 84.883.397,76 91,97 86.810.661,84 81.242.015,76 93,59
4111 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 92.294.038,63 84.883.397,76 91,97 86.810.661,84 81.242.015,76 93,59
0100 Prihodi iz budeta 92.294.038,63 84.883.397,76 91,97 86.810.661,84 81.242.015,76 93,59
412 Socijalni doprinosi na teret
poslodavca 16.496.259,44 15.147.686,17 91,82 15.539.106,09 14.542.320,98 93,59
4121 Doprinosi za penziono osiguranje
na teret poslodavca 11.058.944,93 10.154.873,60 91,82 10.417.278,90 9.749.042,00 93,59
0100 Prihodi iz budeta 11.058.944,93 10.154.873,60 91,82 10.417.278,90 9.749.042,00 93,59
4122 Doprinosi za zdravstveno osiguranje
na teret poslodavca 4.746.130,33 4.358.132,93 91,82 4.470.748,20 4.183.963,72 93,59
0100 Prihodi iz budeta 4.746.130,33 4.358.132,93 91,82 4.470.748,20 4.183.963,72 93,59
4123 Doprinosi za nezaposlene na teret
poslodavca 691.184,18 634.679,64 91,82 651.078,99 609.315,26 93,59
0100 Prihodi iz budeta 691.184,18 634.679,64 91,82 651.078,99 609.315,26 93,59
413 Naknade u naturi 1.239.110,80 1.137.357,62 91,79 1.205.613,10 987.323,68 81,89
4131 Naknade u naturi 1.239.110,80 1.137.357,62 91,79 1.205.613,10 987.323,68 81,89
0100 Prihodi iz budeta 1.239.110,80 1.137.357,62 91,79 1.205.613,10 987.323,68 81,89
414 Socijalna davanja zaposlenima 3.639.021,81 2.545.383,94 69,95 2.324.407,41 825.855,03 35,53
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
22
posla na teret fonda 1.000.000,00 295.886,56 29,59 1.000.000,00 10,55 0,00
0100 Prihodi iz budeta 1.000.000,00 295.886,56 29,59 1.000.000,00 10,55 0,00
4142 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 30.000,00 28.266,50 94,22
0100 Prihodi iz budeta 30.000,00 28.266,50 94,22
4143 Otpremnine i pomoi 1.909.021,81 1.566.305,81 82,05 624.407,41 401.948,56 64,37
0100 Prihodi iz budeta 1.909.021,81 1.566.305,81 82,05 624.407,41 401.948,56 64,37
4144 Pomo u medicinskom leenju zaposlenog ili lanova ue
porodice i druge pomoi zaposlenom 700.000,00 654.925,07 93,56 700.000,00 423.895,92 60,56
0100 Prihodi iz budeta 700.000,00 654.925,07 93,56 700.000,00 423.895,92 60,56
415 Naknade troškova za zaposlene 1.750.616,70 1.513.266,82 86,44 1.940.461,62 1.652.228,72 85,15
4151 Naknade troškova za zaposlene 1.750.616,70 1.513.266,82 86,44 1.940.461,62 1.652.228,72 85,15
0100 Prihodi iz budeta 1.750.616,70 1.513.266,82 86,44 1.940.461,62 1.652.228,72 85,15
416 Nagrade zaposlenim i ostali posebni
rashodi 501.394,36 501.230,22 99,97 514.048,77 486.078,38 94,56
4161 Nagrade zaposlenim i ostali posebni rashodi 501.394,36 501.230,22 99,97 514.048,77 486.078,38 94,56
0100 Prihodi iz budeta 501.394,36 501.230,22 99,97 514.048,77 486.078,38 94,56
421 Stalni troškovi 31.662.418,48 25.208.837,95 79,62 32.470.000,00 27.245.990,22 83,91
4211 Troškovi platnog prometa i bankarske usluge 31.060.418,48 24.903.587,12 80,18 31.880.000,00 26.993.758,44 84,67
0100 Prihodi iz budeta 30.775.418,48 24.618.587,12 79,99 31.880.000,00 26.993.758,44 84,67
0112 Prihodi iz budeta- prihodi od naplaenih
potraivanja Fonda za razvoj APV-kamate 285.000,00 285.000,00 100,00
4214 Troškovi usluga komunikacije 590.000,00 305.250,83 51,74 590.000,00 252.231,78 42,75
0100 Prihodi iz budeta 590.000,00 305.250,83 51,74 590.000,00 252.231,78 42,75
4219 4219 Ostali troškovi 12.000,00 0,00 0,00
0100 Prihodi iz budeta 12.000,00 0,00 0,00
422 Troškovi putovanja 800.000,00 315.615,40 39,45 500.000,00 353.156,26 70,63
4221 Troškovi slubenog putovanja u zemlji 500.000,00 294.363,94 58,87 500.000,00 353.156,26 70,63
0100 Prihodi iz budeta 500.000,00 294.363,94 58,87 500.000,00 353.156,26 70,63
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
23
0100 Prihodi iz budeta 300.000,00 21.251,46 7,08
423 Usluge po ugovoru 52.778.301,60 46.308.703,35 87,74 27.283.372,00 23.223.181,41 85,12
4231 Administrativne usluge 50.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
0100 Prihodi iz budeta 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00
4232 Kopjuterske usluge 418.000,00 414.000,00 99,04 590.000,00 580.128,00 98,33
0100 Prihodi iz budeta 418.000,00 414.000,00 99,04 590.000,00 580.128,00 98,33
0112 Prihodi iz budeta- prihodi od naplaenih
potraivanja Fonda za razvoj APV-kamate 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
4233 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 500.000,00 449.932,98 89,99 600.000,00 439.769,40 73,29
0100 Prihodi iz budeta 500.000,00 449.932,98 89,99 600.000,00 439.769,40 73,29
4234 Usluge informisanja 380.000,00 375.185,52 98,73 350.000,00 167.916,00 47,98
0100 Prihodi iz budeta 380.000,00 375.185,52 98,73 350.000,00 167.916,00 47,98
4235 Strune usluge 51.080.301,60 45.069.584,85 88,23 24.883.372,00 22.035.368,01 88,55
0100 Prihodi iz budeta 6.326.892,00 5.270.953,20 83,31 10.383.372,00 7.035.368,01 67,76
0112 Prihodi iz budeta- prihodi od naplaenih
potraivanja Fonda za razvoj APV-kamate 44.753.409,60 39.798.631,65 88,93 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
4237 Reprezentacija 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
0100 Prihodi iz budeta 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
4239 Ostale strune usluge 50.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
0100 Prihodi iz budeta 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
424 Specijalizovane usluge
0100 Prihodi iz budeta 250.000,00 51.972,00 20,79 250.000,00 14.580,00 5,83
4263 Materijal za obrazovanje i usavršavanje
zaposlenih 2.550.000,00 2.292.685,18 89,91 2.650.000,00 2.594.299,81 97,90
0100 Prihodi iz budeta 2.550.000,00 2.292.685,18 89,91 2.650.000,00 2.594.299,81 97,90
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
24
465 Ostale dotacije i transferi 12.892.506,10 11.753.000,48 91,16 12.717.687,16 10.469.905,94 82,33
4651 Ostale tekue dotacije i transferi 12.892.506,10 11.753.000,48 91,16 12.717.687,16 10.469.905,94 82,33
0100 Prihodi iz budeta 12.892.506,10 11.753.000,48 91,16 12.717.687,16 10.469.905,94 82,33
482 Porezi, obavezne takse i kazne 11.000,00 3.552,00 32,29 70.000,00 4.030,00 5,76
4822 Obavezne takse 10.000,00 3.552,00 35,52 50.000,00 4.030,00 8,06
0100 Prihodi iz budeta 10.000,00 3.552,00 35,52 50.000,00 4.030,00 8,06
4823 Novane kazne 1.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
0100 Prihodi iz budeta 1.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
483 Novane kazne i penali po rešenju sudova 9.470.000,00 8.559.275,19 90,38 3.400.000,00 1.624.326,51 47,77
4831 Novane kazne i penali po rešenju sudova 9.470.000,00 8.559.275,19 90,38 3.400.000,00 1.624.326,51 47,77
0100 Prihodi iz budeta 3.310.000,00 3.292.893,69 99,48 3.400.000,00 1.624.326,51 47,77
0112 Prihodi iz budeta- prihodi od naplaenih
potraivanja Fonda za razvoj APV-kamate 6.160.000,00 5.266.381,50 85,49
Nefinansijska imovina
512 Mašine i oprema 290.000,00 201.012,55 69,31 245.000,00 167.076,98 68,19
5122 Administrativna oprema 290.000,00 201.012,55 69,31 245.000,00 167.076,98 68,19
0100 Prihodi iz budeta 290.000,00 201.012,55 69,31 245.000,00 167.076,98 68,19
515 Nematerijalna imovina 3.186.000,00 1.667.340,00 52,33 0,00 0,00
5151 Nematerijalna imovina 3.186.000,00 1.667.340,00 52,33
0100 Prihodi iz budeta 3.186.000,00 1.667.340,00 52,33
1300 Nerasporeeni višak primanja iz ranijih godina
621 Nabavka domae finansijske imovine
6219 Nabavka domaih akcija i ostalog kapitala
1000 Primanja od domaih zaduivanja
Ukupno za funkcionalnu klasifikaciju 112 229.812.667,92 202.090.316,63 87,94 187.920.357,99 165.432.369,68 88,03
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
25
8 00 160 Opšte javne usluge nekvalifokovane na drugom mestu
481 Dotacije nevladinim organizacijama 19.463.203,88 19.354.146,10 99,44 14.857.357,78 14.857.357,78 100,00
4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 19.463.203,88 19.354.146,10 99,44 14.857.357,78 14.857.357,78 100,00
0100 Prihodi iz budeta 19.463.203,88 19.354.146,10 99,44 14.857.357,78 14.857.357,78 100,00
499 Sredstva rezerve 41.076.054,13 0,00 35.758.521,29 0,00
4991 Tekua budetska rezerva 11.076.054,13 0,00 5.258.521,29 0,00
0100 Prihodi iz budeta 11.076.054,13 0,00 5.258.521,29 0,00
1300 Nerasporeeni višak primanja iz ranijih godina
4991 Stalna budetska rezerva 30.000.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00
0100 Prihodi iz budeta 30.000.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00
Ukupno za funkcionalnu klasifikaciju 160 60.539.258,01 19.354.146,10 31,97 50.615.879,07 14.857.357,78 29,35
8 00 170 Transakcije javnog duga
441 Otplata domaih kamata 366.113.189,84 366.038.069,84 99,98 194.267.893,52 181.439.689,02 93,40
4411 Otplata kamata na domae hartije od vrednosti 366.113.189,84 366.038.069,84 99,98 121.895.861,25 113.548.550,16 93,15
0100 Prihodi iz budeta 336.113.189,84 336.038.069,84 99,98 121.895.861,25 113.548.550,16 93,15
1300 Nerasporeeni višak primanja iz ranijih godina 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00
611 Otplata glavnice domaim kreditorima 3.452.393.641,68 3.333.741.365,71 96,56 72.372.032,27 67.891.138,86 93,81
6111 Otplata glavnice na domae hartije od vrednosti,
izuzev akcija 3.452.393.641,68 3.333.741.365,71 96,56 72.372.032,27 67.891.138,86 93,81
0100 Prihodi iz budeta 1.007.606.647,95 972.535.794,73 96,52 3.195.602.995,84 3.180.343.704,32 99,52
1000 Primanja od domaih zaduivanja 1.734.525.000,00 1.650.943.577,25 95,18 2.745.602.995,84 2.730.343.704,32 99,44
1300 Nerasporeeni višak primanja iz ranijih godina 364.633.556,61 364.633.556,61 100,00 318.099.009,34 302.839.776,22 95,20
1312 Nerasporeeni višak primanja iz ranijih godina-sredstva od
naplacenih potraivanja Fonda za razvoj APV i drugih potraivanja po datim kriterijumima
345.628.437,12 345.628.437,12 100,00 2.124.888.534,87 2.124.888.476,47 100,00
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
26
8 00 180 Transferi opšteg karaktera izmeu razliitih nivoa vlasti
463 Transferi ostalim nivoima vlasti 8.456.084.583,99 8.045.979.309,31 95,15 450.000.000,00 450.000.000,00 100,00
4631 Tekui transferi ostalim nivoima vlasti 8.320.528.641,57 7.910.423.366,89 95,07 310.394.049,66 310.394.049,66 100,00
0100 Prihodi iz budeta 139.605.950,34 139.605.950,34 100,00
0708 Donacije od ostalih nivoa vlasti
-namenski i nenamenski transferi iz republikog budetajedinicama lokalne samouprave
8.317.010.641,57 7.907.005.366,89 95,07 3.389.870.889,36 3.361.783.393,34 99,17
1300 Nerasporeeni višak primanja iz ranijih godina 3.518.000,00 3.418.000,00 97,16
4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 135.555.942,42 135.555.942,42 100,00 8.354.137.253,59 8.197.286.988,67 98,12
0100 Prihodi iz budeta 8.066.722.890,02 8.012.872.625,10 99,33
0708 Donacije od ostalih nivoa vlasti
-namenski i nenamenski transferi iz republikog budeta jedinicama lokalne samouprave
Ukupno za funkcionalnu klasifikaciju 180 8.456.084.583,99 8.045.979.309,31 95,15 8.066.722.890,02 8.012.872.625,10 99,33
8 00 412 Opšti poslovi po pitanju rada
465 Ostale dotacije i transferi 287.414.363,57 184.414.363,57 64,16
4651 Ostale tekue dotacije i transferi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00
0100 Prihodi iz budeta 282.414.363,57 179.414.363,57 63,53
Ukupno za funkcionalnu klasifikaciju 412 8.354.137.253,59 8.197.286.988,67 98,12
8 00 474 Višenamenski razvojni projekti
451 Subvencije javnim nefinansijskim
preduzeima i organizacijama 1.000,00
preduzeima i organizacijama
preduzeima i organizacijama
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
27
4541 Tekue subvencije privatnim preduzeima 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 8.669.334,56 8.668.834,56 99,99
0100 Prihodi iz budeta 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 8.669.334,56 8.668.834,56 99,99
4542 Kapitalne subvencije privatnim preduzeima 0,00 0,00 #DIV/0! 3.965.631,08 3.965.631,08 100,00
1300 Nerasporeeni višak primanja iz ranijih godina #DIV/0! 3.965.631,08 3.965.631,08 100,00
463 Transferi ostalim nivoima vlasti 14.999.000,00 14.999.000,00 100,00 15.304.084,65 15.303.084,65 99,99
4631 Tekui transferi ostalim nivoima vlasti 11.999.000,00 11.999.000,00 100,00 15.291.810,36 15.290.810,36 99,99
0100 Prihodi iz budeta 11.999.000,00 11.999.000,00 100,00 15.291.810,36 15.290.810,36 99,99
4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 12.274,29 12.274,29 100,00
0100 Prihodi iz budeta 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 12.274,29 12.274,29 100,00
465 Ostale dotacije i transferi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 142.060.449,71 142.059.449,70 100,00
4651 Ostale tekue dotacije i transferi 0,00 0,00 #DIV/0! 76.173.204,60 76.172.704,60 100,00
0100 Prihodi iz budeta #DIV/0! 76.173.204,60 76.172.704,60 100,00
4652 Ostale kapitalne dotacije i transferi 65.887.245,11 65.886.745,10 100,00
0100 Prihodi iz budeta 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 65.887.245,11 65.886.745,10 100,00
481 Dotacije nevladinim organizacijama 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 17.000.000,00 16.999.000,00 99,99
4811 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pruaju
pomo domainstvima 0,00 0,00 0,00 12.134.366,20 12.133.866,20 100,00
0100 Prihodi iz budeta 0,00 12.134.366,20 12.133.866,20 100,00
4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 4.865.633,80 4.865.133,80 99,99
0100 Prihodi iz budeta 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 4.865.633,80 4.865.133,80 99,99
Ukupno za funkcionalnu klasifikaciju 474 20.000.000,00 19.999.000,00 100,00 13.000.500,00 12.999.000,01 43,61
8 01 BUDETSKI FOND ZA SREDSTVA PRENETA OD FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
8 01 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi
421 Stalni troškovi
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
28
potraivanja Fonda za razvoj APV-kamate
423 Usluge po ugovoru
potraivanja Fonda za razvoj APV-kamate
4235 Strune usluge
potraivanja Fonda za razvoj APV-kamate
444
za razvoj APV-kamate
4822 Obavezne takse
potraivanja Fonda za razvoj APV-kamate
483 Novane kazne i penali po rešenju
sudova
0112 Prihodi iz budeta- prihodi od naplaenih
potraivanja Fonda za razvoj APV-kamate
Ukupno za funkcionalnu klasifikaciju 411
Ukupno za POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA
FINANSIJE 10.533.603.366,56 11.987.202.207,59 113,80 12.182.544.380,01 11.939.355.109,47 98,00
Izvori finansiranja za razdeo 08
0100 Prihodi iz budeta 1.602.873.354,12 1.504.667.314,15 93,87 1.251.297.189,58 1.164.958.242,36 93,10
0112 Prihodi iz budeta- prihodi od naplaenih
potraivanja Fonda za razvoj APV-kamate 51.198.409,60 45.350.013,15 88,58 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
29
0300 Socijalni doprinosi
0707 Donacije od ostalih nivoa vlasti -
sredstva iz budeta republike Srbije
0708 Transferi od ostalih nivoa vlasti
-namenski i nenamenski transferi iz republikog budetajedinicama lokalne samouprave
8.452.566.583,99 8.042.561.309,31 95,15 8.349.137.253,59 8.192.286.988,67 98,12
0709 Transferi od drugih nivoa vlasti-
namenski kapitalni transferi iz repblikog budeta
1000 Primanja od domaih zaduivanja 1.734.525.000,00 1.650.943.577,25 95,18 2.124.888.534,87 2.124.888.476,47 100,00
1204 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finanijske imovine -
prihodi od privatizacije
1205 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine-
primanja od naplaenih potraivanja Fonda za razvoj APV
1300 Nerasporeeni višak prihoda iz ranijih godina 398.151.556,61 398.051.556,61 99,97 442.221.401,97 442.221.401,97 100,00
1304 Nerasporeeni višak prihoda iz ranijih godina -prihodi ostvareni upotrebom javnih sredstava
1306 Nerasporeeni višak prihoda iz ranijih godina -dodatna
sredstva
1312
po datim kriterijumima
345.628.437,12 345.628.437,12 100,00
1500 Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina
UKUPNO ZA RAZDEO 08 12.584.943.341,44 11.987.202.207,59 95,25 12.182.544.380,01 11.939.355.109,47 98,00
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
30
Pun tekst Pokrajinske skupštinske odluke o budetu AP Vojvodine za 2018. godinu Pokrajinskih skupštinskih odluka o rebalansu budeta AP Vojvodine za 2017. godinu, Pokrajinske skupštinske odluke o budetu AP Vojvodine za 2017. godinu, Pokrajinske skupštinske odluke o budetu AP Vojvodine za 2016. godinu, pokrajinskih skupštinskih odluka o rebalansu budeta AP Vojvodine za 2016. godinu, i drugi dokumenti vezani za izvršenje budeta, mogu se preuzeti sa internet-prezentacije Pokrajinskog sekretarijata za finansije: http://www.psf.vojvodina.gov.rs/%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82-%d0%b0%d0%bf%d0%b2-2016/ Zainteresovana lica po zahtevu mogu da preuzmu sledee podatke, i to: Obrazloenje predloga finansijskog plana, obrazloenje izveštaja o izvršenju periodinih i godišnjih finansijskih planova.
Budet AP Vojvodine se redovno podvrgava reviziji. Revizorski izveštaj moe se preuzeti sa internet- prezentacije Pokrajinskog sekretarijata za finansije:
http://www.psf.vojvodina.gov.rs/aktuelnosti/
14. Podaci o javnim nabavkama
Plan javnih nabavki u 2016. godini moe se preuzeti sa sa internet-prezentacije:
http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-finansije-finansijski-plan
2. Ugovor o javnoj nabavci isporuke dobara-strune literature za potrebe zaposlenih za 2016. godinu JN-Broj: 102-404-16/2016-02/7 - PARAFRAF LEX D.O.O. NOVI SAD, vrednost ugovora 381.200,00 dinara bez PDV-a;
3. Ugovor o javnoj nabavci isporuke dobara - strune literature za potrebe zaposlenih za 2016. godinu JN-Broj: 102-404-16/2016-02/5 - CEKOS IN D.O.O. BEOGRAD, vrednost ugovora 424.800,00 dinara bez PDV- a
4. Ugovor o javnoj nabavci isporuke dobara - strune literature za potrebe zaposlenih za 2016. godinu JN-Broj: 102-404-16/2016-02/3 - RAUNOVODSTVO D.O.O. BEOGRAD, vrednost ugovora 57.272,73 dinara bez PDV-a;
5. Ugovor o javnoj nabavci isporuke dobara - strune literature za potrebe zaposlenih za 2016. godinu JN-Broj: 102-404-16/2016-02/2 - PRIVREDNI SAVETNIK D.O.O. BEOGRAD, vrednost ugovora 290.909,09 dinara bez PDV-a;
6. Ugovor o javnoj nabavci isporuke dobara - strune literature za potrebe zaposlenih za 2016. godinu JN-Broj: 102-404-16/2016-02/1 - IPC INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR D.O.O. BEOGRAD, vrednost ugovora 458.454,55 dinara bez PDV-a;
7. Ugovor o javnoj nabavci isporuke dobara - strune literature za potrebe zaposlenih za 2016. godinu JN-Broj: 102-404-16/2016-02/4 - ZAVOD ZA UNAPREENJE POSLOVANJA D.O.O. BEOGRAD, vrednost ugovora 163.500,00 dinara bez PDV-a;
8. Ugovor o javnoj nabavci isporuke dobara - strune literature za potrebe zaposlenih za 2016. godinu
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
31
9. Ugovor o javnoj nabavci isporuke dobara - strune literature za potrebe zaposlenih za 2016. godinu JN-Broj: 102-404-16/2016-02/8 - PC PRESS D.O.O. BEOGRAD, vrednost ugovora 2.309,09 dinara bez PDV-a;
10. Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti usluge: eksterna revizija Završnog rauna budeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, redni broj: JNMB broj: 102-404-75/2016-02/1 - VINI DOO NOVI BEOGRAD, vrednost ugovora 467.000,00 dinara bez PDV-a, i
11. Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti dobara: licenca za programski jezik „DELPHI“ redni broj: JNMB broj: 102-404-74/2016-02/1 - INFORMATIKA AD BEOGRAD, vrednost ugovora 1.353.000,00 dinara bez PDV-a.
U periodu 01.10.2016. – 31.12.2016. godine sproveden je jedan postupak javne nabavke male vrednosti,
vezan za plaanje licence, i to sa POSITIV d.o.o., Novi Sad, iznos sa PDV: 414.000,00 dinara.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU
Rb Predmet nabavke Procenjena vrednost
bez PDV-a Vrsta postupka
2/2017 3/2017 6/2017
U periodu od 01.01.-31.03.2017. godine sproveden je jedan postupak javne nabavke i zakljuen Ugovor
o javnoj nabavci male vrednosti usluge eksterna revizija Završnog rauna budeta Autonomne pokrajine
Vojvodine za 2016. godinu, redni broj: JNMB broj: 102-404-47/2017-02 – „HLB DST – Revizija“ DOO
BEOGRAD, vrednost ugovora 360.000,00 dinara bez PDV-a.
Plan javnih nabavki u 2018. godini moe se preuzeti sa sa internet-prezentacije:
http://www.psf.vojvodina.gov.rs/javne-nabavke-tekuca-godina/
15. Podaci o dravnoj pomoi
U 2016. godini za finansiranje zarada osobama sa invaliditetom zaposlenih u preduzeima za
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje planirana su sredstva u iznosu od 900.000,00 dinara, a do
31.12.2016. godine preneto je na raun budetskog fonda 758.644,91 dinara.
U 2017. godini za finansiranje zarada osobama sa invaliditetom zaposlenih u preduzeima za
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje planirana su sredstva u iznosu od 900.000,00 dinara, a do
31.12.2017. godine preneto je na raun budetskog fonda 724.762,00 dinara.
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
32
PODACI O PLATAMA ZA DECEMBAR 2017. GODINE
ZVANJE BROJ
zamenik pokrajinskog sekretara
1 105.517,02 105.517,02
savetnik 22 50.459,73-75.940,81 1.417.298,63
saradnik 9 45.004,62 405.041,58
UKUPNO 71 4.393.927,53
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
33
ZVANJE OSNOV U 2016. GODINI
U PERIODU OD 01.01. DO 31. 12.2017.
GODINE
750,00 450,00
pokrajinski sekretar
zemlji(dnevnice-neto) 450,00
inostranstvu(dnevnice-neto) 1.889,67
troškovi slubenog putovanja u zemlji(dnevnice-neto) 450,00
zamenik pokrajinskog sekretara naknada za prevoz na posao i sa
posla(bez poreza) 75.824,00 152.506,17
posla(bez poreza) 19.431,74 21.237,50
naknada za prevoz na posao i sa posla (pretplatna markica-bez
poreza) 19.525,00 23.772,00
naknada za prevoz na posao i sa posla(bez poreza)
44.130,53 39.608,01
naknada za prevoz na posao i sa posla (pretplatna markica-bez
poreza) 19.525,00 11.715,00
ekonomski razvoj
naknada za prevoz na posao i sa posla (pretplatna markica-bez
poreza) 15.620,00
pomonik pokrajinskog sekretara za pravne i opšte poslove i poslove
finansijske slube
15.250,74
pomonik pokrajinskog sekretara za pravne i opšte poslove i poslove
finansijske slube
naknada za prevoz na posao i sa posla (pretplatna markica-bez
poreza) 7.810,00 21.819,50
naknada za prevoz na posao i sa posla(bez poreza)
20.704,76 20.693,00
zaposleni naknada za prevoz na posao i sa posla (pretplatna markica-bez
poreza) 659.139,20 601.381,30
posla (bez poreza) 1.322.936,93 1.319.362,03
zaposleni troškovi slubenog putovanja u
zemlji(dnevnice-neto) 117.479,00 79.418,00
inostranstvu(dnevnice-neto)
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
34
U PERIODU OD 01.01. DO 31. 12.2017.
GODINE
zaposleni
obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoi (pomo u sluaju
smrti zaposlenog ili lanova ue porodice-bez poreza)
128.324,00
259.729,00
33zaposleni
odlaska u penziju i otpuštanja s posla-bez poreza)
1.437.981,81 140.664,75
zaposleni
pomo u medicinskom leenju zaposlenog ili lanova ue porodice i druge pomoi zaposlenom(bez poreza)
469.557,43 308.329,52
zaposlenih 394.138,00 344.581,00
zaposleni rashodi za obrazovanje dece
zaposlenih –stipendije (bez poreza)
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
35
17. Podaci o sredstvima rada
Pokrajinski sekretarijat za finansije koristi prostorije u zgradi Pokrajinske vlade (tzv. „Banovina”), u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Ovaj sekretarijat koristi 21 kancelariju, 3 kabineta i tri pomone prostorije. Ukupna površina prostorija koje koristi ovaj sekretarijat jeste 803,91 m2.
Pokrajinski sekretarijat za finansije poseduje i koristi sredstva (raunarska oprema i raunarski programi) koja se koriste za potrebe funkcionisanja i razvoja informacionog sistema, i to:
Naziv Koli-ina Datum nabavke Nabavna vrednost
Knjigovodstve- na vrednost na
dan 30.11.2016.
Štampa EPSON DFX 9000N 1 05.05.2008. 357.352,38 0,00 Raunar SERVER DELL PE DELL POWEREDGE 2950 1 22.10.2008. 454.723,23 0,00
UPS BACK RS 1500VA 1 02.07.2008. 27.258,00 0,00 USB FLASH IRNKEY D2-S200 za arh. i zaštitu podataka 1 01.03.2012. 33.495,60 8.950,77
DELL U2412M 24 ULTRASHARP LED 1 08.04.2015. 35.277,60 30.573,92
ASUS AMD R9 270 4GB 256BIT R92 1 08.04.2015. 31.710,00 27.482,00 ROTRONIC VIDEO ADAPTER DVI-I (24+5) VGA 2 08.04.2015. 1.605,60 1.391,52
DELL HDD 300GB SAS, 15K, 2,5IN 2 08.04.2015. 65.592,00 56.846,40
Dell server DELL PowerEdge R530 1 17.09.2015. 720.000,00 684.000,00 Dell mon Dell U2412M 24’’ LED IPS 1 17.09.2015. 48.240,00 45.828,00
UPS SMT 3000RMI2U 1 17.09.2015. 283.200,00 269.040,00
SSD 512GB Samsung 850 Pro Basic MZ 7KE512BW sa adapt. 6 04.05.2016. 201.012,54 201.012,54 LICEN.XLSSPREADSHEET, INCLUDING XLSREADWRITEII 5 2 13.05.2013. 162.340,00 79.997,52
GHISLER TC50LICMU Total Commander - Multi-User licenca 1 11.12.2014. 99.630,00 79.704,00 EMSSQLMFI EMS SQL Management Studio for InterBase 1 11.12.2014. 65.682,00 52.545,60
EMS SQL Manager for Interbase 1 11.12.2014. 124.869,60 99.895,68
N/A IBEXPSSL+SNS IBExpert Developer Studio Single Licence 1 11.12.2014. 40.897,68 32.718,14 InterBase(ver. XE7 for Linux) 1 22.12.2015. 1.333.950,00 1.333.950,00
Lic SUSE Linux Enterprise Server 1 22.12.2015. 291.600,00 291.600,00
Poslovna radna stanica PLATINUM 1 22.12.2015. 126.309,13 126.309,13 Poslovna radna stanica PLATINUM+CG 1 22.12.2015. 178.395,37 178.395,37
Lic Delphi 10 Seattle Enterprise 5 04.05.2016. 1.623.600,00 1.623.600,00
DELPHI 2009 ENTERPRISE MIW USER 5,Inter Base SMP 2009 1 17.09.2009. 750.601,36 0,00 Licenca za SQL menader Ibexpert Developer Studio Edition 1 16.11.2009. 43.740,00 43.740,00
Nominalni korisnik ovih sredstava je Sektor za poslove konsolidovanog rauna trezora – Grupa za izradu i odravanje informacionog sistema, te se najveim delom i nalazi u prostorijama koje koristi ova grupa.
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
36
Pokrajinski sekretarijat za finansije koristi i pokretne stvari koje su imovina Autonomne pokrajine Vojvodine, i to:
Naziv Koli- ina
Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2016.
klima ureaji 19 31.329,00 telefonski aparati sa biraem 70 342.787,99 telefonska garnitura 1 15.550,61 telefaks 2 1.396,44 fotoaparati i kamere za snimanje 5 0,00 aparati za kopiranje 3 33.851,92 ormani,vitrine i kasete 263 133.625,70 kreveti i kaui 1 0,00 stolovi 161 77.844,26 stolice,fotelje i polufotelje 232 232.324,48 ostali nameštaj opšte namene 26 0,00 ormani i kase metalne 3 0,00 vešalice iviluci 26 1.460,25 lusteri i lampe 3 4.250,00 tepih 10 0,00 mašine raunske 45 13.542,00 raunari 108 214.441,20 raunari lap top 8 139.481,84 modemi i ups 1 1.758,93 štampai i skeneri 55 55.362,72 ostale nepomenute kanc maš i alati 1 0,00 rashladni uredjaji i pultovi 1 19.435,00 termoakumulacione pei i grejalice 1 0,00 slike umetnike 31 1.369.547,64
18. uvanje nosaa informacija
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za finansije
Informator o radu Auriran zakljuno sa 31. decembrom 2017. godine
37
19. Vrste informacija u posedu
informacije, izveštaji i drugi dokumenti Pokrajinskog sekretarijata za finansije koje su razmatrali i usvojili Izvršno vee AP Vojvodine, odnosno Vlada AP Vojvodine, odnosno Pokrajinska vlada i Skupština AP Vojvodine;
saopštenja i mišljenja koje je izdao Pokrajinski sekretarijat;
dokumenti koji se odnose na rad Pokrajinskog sekretarijata;
dokumentacija o izvršenim plaanjima;
dokumenta zaposlenih (dosijei zaposlenih koja sadre: rešenja: o zasnivanju radnog odnosa, o prestanku radnog odnosa, o rasporeivanju na radno mesto, o utvrivanju koeficijenta za obraun i isplatu plate, o plaenom odsustvu i druga rešenja u vezi s radnim statusom, rešenje o administrativnoj zabrani; presude; rešenja i zakljuke sudova; izveštaje lekara o bolovanju i drugo);
struna mišljenja koja su izdata na zahtev pravnih i fizikih lica;
statistiki podaci u oblasti finansija;
zapisnici o kontrolama budetke inspekcije;
zakljuci (kao upravni akti) budetske inspekcije;
slubene beleške;
programi, informacije, izveštaji, i drugi operativni dokumenti u vezi s radom Sekretarijata.
20. Vrste informacija kojima dravni organ omoguava pristup
Pokrajinski sekretarijat za finansije omoguava pristup svim informacijama kojima raspolae, osim
podacima kojima, u skladu s vaeim propisima o zaštiti podataka o linosti, moe da pristupi samo lice koje je ovlastio rukovodilac sekretarijata.
Pored toga, Pravilnikom o slubenoj tajni (Pokrajinski sekretarijat za finansije broj: 2007/I-168 od
31.08.2007. godine) u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije, utvrena je obaveza uvanja tajnosti slubenih i poslovnih podataka od strane budetske inspekcije. U skladu s tim propisom, u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije, slubenom tajnom smatraju se predmeti i akti budetske inspekcije AP Vojvodine, budui da sadre slubene podatke do kojih budetski inspektor doe prilikom kontrole materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišenja budetskih sredstava ili koje mu organi, organizacije i graani dostave u vršenju kontrole, a koje je po zakonu duan da uva kao slubenu tajnu, te poslovni podaci i informacije o radu i poslovanju do kojih budetska inspekcija AP Vojvodine doe u kontroli kod budetskih korisnika i drugih pravnih lica.
R