66
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд Булевар краља Александра 67 Е-mail [email protected]

Informator o radu Pravnog fakulteta

  • Upload
    lethu

  • View
    261

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Informator o radu Pravnog fakulteta

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Београд

Булевар краља Александра 67

Е-mail [email protected]

Page 2: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

2

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду Правног факултета Универзитета у Београду

сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07,

104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду

државног органа („Службени гласник РС“, број 68/2010).

Факултет је високошколска установа са својством правног лица у

саставу Универзитета у Београду (групација друштвено-хуманистичких наука),

са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о високом

образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

Оснивач Факултета је Република Србија.

Факултет послује под називом:

Универзитет у Београду – Правни факултет

Назив Факултета на енглеском језику је:

University of Belgrade – Faculty of Law

Седиште Факултета је у Београду – Палилула, Булевар краља

Александра бр. 67

Факултет је регистрован код Привредног суда у Београду, решењем од

22. маја 1997. године (број регистарског улошка: 5 - 368 - 00).

Факултет има Дозволу за рад Министарства просвете Републике Србије

(бр. 612-00-01438/2007-4 од 09.05.2008. године).

Матични број под којим се Факултет води у јединственом регистру

организација и заједница је: 7032579

ПИБ: 101729152

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног

значаја, за овлашћено лице Факултета за поступање по захтеву за слободан

приступ информацијама од јавног значаја, одређено је службено лице,

Миљко Ваљаревић, секретар Факултета.

Информатор је објављен 28. 12. 2016. године.

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на

интернет адреси Правног факултета: http://www.ius.bg.ac.rs/informator.pdf

Page 3: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

3

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ФАКУЛТЕТА

Статутом Факултета, а у складу са Законом о високом образовању ("Сл.

гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,

93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) уређена је

организација, начин рада, управљање и руковођење Факултетом, као и

органи Факултета.

Органи Факултета су:

1) Орган управљања - Савет,

2) Орган пословођења - декан,

3) Стручни органи - Наставно-научно веће, Изборно веће и Научно веће

Института за правне и друштвене науке

3.1. Орган управљања: Савет Факултета

Савет је орган управљања Факултета. Савет има 23 члана, од којих 13

чланова бира, тајним гласањем, из сопствених редова Наставно-научно веће

(од тога, по правилу, девет из реда наставника и четири из реда сарадника),

два члана бирају, тајним гласањем, из сопствених редова ваннаставни

радници, а по четири члана именује, односно бира оснивач, односно

Студентски парламент Факултета. Члан Савета из реда запослених на

Факултету не може бити биран више од два пута узастопно. Декан, продекани

и секретар Факултета не могу бити бирани за члана Савета. Приликом

предлагања кандидата за члана савета треба водити рачуна о одговарајућој

заступљености полова.

Мандат чланова Савета траје 3 године, осим чланова Савета који су

представници студената, чији мандат, у складу са Статутом Универзитета,

траје годину дана.

Савет Факултета бира председника из реда својих чланова које бирају

запослени на Факултету, и два потпредседника, из реда својих чланова, тајним

гласањем. Један потпредседник је из реда студената.

Надлежност Савета Факултета:

1. доноси и мења Статут Факултета, на предлог Наставно-научног

већа;

2. бира и разрешава декана, на предлог Наставно-научног већа;

3. доноси финансијски план Факултета, на предлог Наставно-научног

већа, односно другог стручног тела Факултета које оно одреди;

Page 4: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

4

4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог

Наставно-научног већа, односно другог стручног тела Факултета које

оно одреди;

5. усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог

Наставно-научног већа, односно другог стручног тела Факултета које

оно одреди;

6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;

7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;

8. доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног

већа, односно другог стручног тела које оно одреди;

9. подноси Влади Републике Србије, најмање једанпут годишње,

извештај о пословању Факултета;

10. доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената, ако је

тако предвиђено општим актом Универзитета у Београду;

11. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања

Факултета;

12. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих

јединица, на предлог Наставно-научног већа;

13. доноси одлуку о оснивању или укидању катедара, на предлог

Наставно-научног већа;

14. доноси одлуку о оснивању организационе јединице или посебног

правног лица чији је циљ комерцијализација резултата

научноистраживачког рада, на предлог Наставно-научног већа;

15. именује органе управљања, односно представнике у органима

управљања правних лица чији је оснивач Факултет, или које су

поверене на управљање Факултету, и обавља друге послове у вези

са оснивачким, односно управљачким правима у тим правним

лицима, у складу са законом;

16. доноси Пословник о раду Савета, којим ближе уређује руковођење

и начин рада;

17. врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим

општим актима Факултета.

Председник Савета: проф. др Гордана Илић Попов

Заменик председника Савета: проф. др Игор Вуковић

Чланови Савета Факултета:

Представници Наставно-научног већа Факултета:

1. Проф. др Гордана Илић Попов

2. Проф. др Игор Вуковић

3. Проф. др Зоран Томић

4. Доц. др Светислав Костић

5. Доц. др Милош Живковић

6. Доц. др Вања Бајовић

7. Доц. др Бојана Чучковић

Page 5: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

5

8. Доц. др Милош Јовановић

9. Доц. др Марко Јовановић

10. Асс. мр Иван Ђокић

11. Асс. мр Драган Павић

12. Асс. Далибор Ђукић

13. Асс. Филип Бојић

Представници ненаставног особља:

14. Милош Сандић

15. Вања Ерор

Представници оснивача (чланови Савета које именује Влада Републике

Србије) :

16. Проф. др Драгана Коларић, Криминалистичко-полицијска академија

у Београду

17. Горан Перчевић, директор Интеркомерца

18. Бранислав Чубрило, адвокат

19. Новак Недић, генерални секретар Владе РС

Представници студената:

20. Милисав Анђелић

21. Александар Џелетовић

22. Јован Карановић

23. Исидора Ћуповић

Конституисање Савета представника Факултета и избор председника и

заменика председника Савета извршен је 29.10.2015. године, а мандат траје

до 30.09.2018. године, осим представника студента чији мандат траје годину

дана.

3.2. Орган пословођења Факултета: декан Факултета

Декан је руководилац и орган пословођења Факултета.

Декан се бира из реда редовних професора, који су на Факултету у

радном односу с пуним радним временом, и који нису чланови органа

политичких странака. Мандат декана траје три године, са могућношћу

поновног избора.

Декан има права и обавезе прописане Законом, другим прописима и

Статутом.

Page 6: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

6

Декан Факултета у оквиру своје надлежности обавља следеће:

1. представља и заступа Факултет;

2. стара се о законитости и правилности рада на Факултету;

3. организује и усклађује рад и руководи радом и пословањем

Факултета, одређује појединачно радно ангажовање наставника и

сарадника у научно-истраживачким пројектима и одговара за

остварење образовне и научне делатности;

4. одређује распоред наставе на основним, дипломским,

специјалистичким и докторским студијама, уз претходну консултацију

шефова катедри, а у случају поремећаја у одржавању испита и

термине одржавања испита и испитиваче, уз претходну консултацију

шефова катедри;

5. председава Наставно-научним већем, припрема и предлаже дневни

ред његових седница;

6. учествује у раду Савета, без права гласа;

7. доноси опште акте Факултета у складу са Законом, колективним

уговором и овим Статутом;

8. предлаже Наставно-научном већу и Савету мере за унапређење

рада Факултета, покреће иницијативе и предлаже решења о

питањима од значаја за обављање делатности Факултета;

9. извршава и спроводи одлуке Савета и Наставно-научног већа

Факултета;

10. предлаже пословну политику Факултета и мере за њено спровођење;

11. наредбодавац је за извршење финансијског плана;

12. предлаже надлежном органу финансијски план Факултета;

13. подноси Савету годишњи извештај о резултатима пословања;

14. поставља руководиоце радних јединица Факултета;

15. именује чланове и председавајуће, односно председнике Научног

већа факултетског института, Издавачког одбора Центра за

издаваштво и информисање, Библиотечког одбора и Стручног

одбора Рачунско-информационог центра;

16. именује главног и одговорног уредника часописа "Анали Правног

факултета у Београду", а на његов предлог и чланове редакције;

17. именује Комисију за упис и Комисију за спровођење пријемног

испита;

18. обуставља од извршења акте руководилаца радних јединица

Факултета ако установи да су у супротности са законом и овим

Статутом;

19. расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања, на

предлог Наставно-научног већа;

20. одлучује о заснивању радног односа, у складу са законом и

колективним уговором

21. доноси и спроводи одлуке о правима, обавезама и одговорности

запослених у складу са законом и општим актима Факултета;

Page 7: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

7

22. потписује дипломе и потписује, односно овлашћује продекана да

потписује, додатак дипломе;

23. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим

општим актима Факултета.

Декан је самосталан у обављању послова из свог делокруга, а за свој

рад је одговоран Савету.

Декану у раду помажу продекани, којих има пет, и то четири из реда

наставника, који су у радном односу са пуним радним временом и један

студент продекан. Продекани из реда наставника су: продекан за наставу,

продекан за финансије, продекан за научни и стручни рад и продекан за

међународну сарадњу. Мандат продекана из реда наставника траје три

године.

Продекане бира Савет на предлог декана, а студента продекана на

предлог студентског парламента.

Декан формира Декански колегијум, који чине декан и продекани

факултета, а његовом раду присуствује и секретар Факултета. Декански

колегијум разматра питања из делокруга Факултета и заузима ставове о

њима.

Ради разматрања питања значајних за рад Факултета, декан може

сазвати и проширени декански колегијум, који поред чланова деканског

колегијума чине и шефови Катедри.

Декан Факултета: проф. др Сима Аврамовић: телефон 011/3027-652, е-

mail: [email protected]

Одлуком Савета 01 бр. 940/12 од 01.06.2015. године изабран је декан

Факултета на период од три године.

Продекани:

- проф. др Владан Петров – продекан за наставу: телефон 011/3027-721,

е-mail: [email protected]

- проф. др Александра Јовановић – продекан за финансије: телефон

011/3027-637, е-mail: [email protected]

- проф. др Добросав Миловановић – продекан за научни и стручни рад:

телефон 011/3027-724, е-mail: [email protected]

- доц. др Милена Ђорђевић – продекан за међународну сарадњу:

телефон 011/3027-737, е-mail: [email protected]

- Никола Илић – студент продекан: телефон 011/3027-666, е-mail: [email protected]

Продекани су изабрани за период од 1.10.2015. до 30.09.2018. године

(одлука Савета 01-бр. 940/13, 15, 20 и 21 од 02.06.2015. године, односно

07.10.2015.године), осим студента продекана који је изабран на период од

једне године почев од 29.10.2015. године (одлука Савета од 29.10.2015. године).

Секретар Факултета

Page 8: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

8

- Миљко Ваљаревић: телефон 011/3027-667, е-маил: [email protected]

3.3. Стручни органи

Статутом Факултета утврђени су стручни органи, њихов састав, делокруг

рада, број чланова, начин избора и начин одлучивања.

Стручни органи на Факултету су:

- Наставно научно веће – председник већа: декан Факултета по функцији

- Изборно веће – председник већа: декан Факултета по функцији

-Научно веће Института за правне и друштвене науке

Надлежност стручних органа је дефинисана Статутом Факултета

1. Наставно-научно веће:

1. одлучује о питањима наставне, научне и стручне делатности

Факултета;

2. утврђује предлог Статута Факултета и његових измена;

3. предлаже Савету кандидата за декана, одлуку о образовању

унутрашњих организационих јединица, одлуку о оснивању или

укидању катедара, као и одлуку о оснивању организационе

јединице или посебног правног лица чији је циљ комерцијализација

резултата научноистраживачког рада;

4. предлаже финансијски план Факултета, извештај о пословању и

годишњи обрачун, план коришћења средстава за инвестиције и

одлуку о висини школарине, самостално или посредством

проширеног деканског колегијума;

5. доноси план извођења наставе на академским и струковним

студијама које се изводе на Факултету, у складу с општим актом који

доноси Сенат Универзитета у Београду;

6. утврђује предлог студијских програма који се изводе на Факултету и

доставља их Сенату Универзитета на усвајање;

7. утврђује предлог ужих научних области које се изучавају на

Факултету;

8. предлаже Универзитету у Београду одлуку о матичности Факултета;

9. ближе одређује правила студија које се изводе на Факултету;

10. одобрава теме докторских дисертација које израђују студенти

Факултета у подручјима која се изучавају на Факултету;

11. у складу с одговарајућим актима Универзитета у Београду, одлучује

о условима, начину и поступку остваривања програма образовања

током читавог живота на Факултету;

12. уређује ближе услове и начин остваривања студијских програма на

даљину који се изводи на Факултету;

Page 9: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

9

13. дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање,

унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и

услова рада на Факултету;

14. утврђује, заједно с деканом, јединствену политику чији је циљ стално

унапређење квалитета наставе и усавршавање

научноистраживачког рада на Факултету, у складу с политиком

Универзитета у Београду;

15. прописује начин и поступак самовредновања на Факултету, у складу

с утврђеним стандардима за самовредновање и оцењивање

квалитета;

16. прописује услове и начин узимања у обзир мишљења студената

приликом оцењивања резултата педагошког рада наставника, у

складу с одговарајућим актом Универзитета у Београду;

17. утврђује предлог општег акта о дисциплинској одговорности

студената, у складу са општим актом Универзитета у Београду;

18. предлаже Универзитету у Београду политику уписа студената на

Факултет, као и број студената који се уписује на студијске

програме које организује Факултет;

19. уређује услове и начин уписа кандидата на одобрене, односно

акредитоване студијске програме које организује Факултет;

20. планира политику запошљавања и ангажовања наставника и

сарадника;

21. утврђује предлог за расписивање конкурса за заснивање радног

односа и стицање звања, на иницијативу катедре;

22. уређује услове и поступак давања сагласности за ангажовање

наставника на другој високошколској установи, у складу с овим

Статутом и актима Универзитета у Београду;

23. утврђује додатне услове за продужење радног односа наставнику

који је навршио 65 година живота, уз најмање 15 година стажа

осигурања и предлаже Универзитету у Београду продужење радног

односа наставнику који је навршио 65 година живота, уз најмање 15

година стажа осигурања, у складу с општим актом Универзитета у

Београду;

24. предлаже кандидате за чланове и бира чланове органа

Универзитета у Београду, у складу са Статутом тог Универзитета;

25. учествује у поступку поводом кршења Кодекса професионалне

етике, у складу с општим актом Универзитета у Београду;

26. одређује, односно предлаже чланове комисије за подобност теме,

за преглед и оцену и за одбрану докторских дисертација;

27. утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и

даровитих студената;

28. образује Комисију за уџбенике и друге комисије у складу с овим

Статутом;

29. расписује наградне темате за студенте;

30. доноси програм научних истраживања Факултета и најмање једном

годишње разматра извештај о остваривању програма научних

истраживања;

Page 10: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

10

31. разматра приговоре и предлоге студената који се односе на

квалитет образовног процеса и организацију и начин извођења

наставе и изјашњава се о поднетим приговорима и предлозима;

32. обавља и друге послове предвиђене законом, Статутом

Универзитета у Београду, Статутом Факултета и другим општим

актима Факултета.

Надлежност Изборног већа;

2. Изборно веће Факултета, сходно Статуту Универзитета у Београду:

1. утврђује предлог за избор у звање наставника;

2. врши избор у звање сарадника;

3. одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у

звање наставника и сарадника.

Надлежност Научног већа Института за правне и друштвене науке

1. Научно веће факултетског института је стручни орган института на

Факултету.

2. Научно веће факултетског института чини по један представник

сваке катедре, које на предлог катедре именује декан.

3. Председника и заменика председника Научног већа Института

именује декан.

Статут је објављен на сајту Факултета

http://www.ius.bg.ac.rs/statut2012.pdf

3.4. Студентски парламент Факултета

Студентски парламент је орган Факултета, посредством којег студенти

остварују и штите своја права и интересе на Факултету.

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента

имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се

бира Студентски парламент.

Студентски парламент има 25 чланова који се бирају непосредно,

тајним гласањем, у априлу, најкасније до 10. у месецу, односно истовремено

с избором Студентског парламента Универзитета у Београду.

Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје годину дана, а

престаје и раније, престанком статуса студента на студијском програму који

се остварује на Факултету, у ком случају се у року од 15 дана спроводе

допунски избори за упражљено место.

Page 11: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

11

Студентски парламент Факултета:

1. бира и разрешава представнике студената у другим органима

Факултета и њиховим радним телима, кад је то предвиђено

Законом, Статутом Универзитета у Београду и овим Статутом;

2. бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског

парламента;

3. оснива помоћна радна тела за поједине послове из своје

надлежности;

4. доноси годишњи план и програм активности Студентског

парламента;

5. разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и

оценом квалитета наставе, реформом студијских програма,

анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ

бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-

истраживачког рада студената, заштитом права студената и

унапређењем студентског стандарда;

6. стара се о раду факултетских центара за информисање, за развој

каријере студената и за студентско организовање, заједно с другим

органима Факултета;

7. учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу с општим

актом Наставно-научног већа;

8. усваја годишњи извештај о раду студента продекана;

9. усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању

Студентског парламента Факултета;

10. усваја годишњи извештај о раду који подноси председник

Студентског парламента Факултета;

11. доноси свој Пословник о раду и друге опште акте, у складу с овим

Статутом;

12. обавља друге послове предвиђене овим Статутом.

Начин рада Студентског парламента ближе се одређује Статутом

Студентског парламента Правног факултета Универзитета у Београду.

Председник Студентског парламента: Милан Мацура – за школску

2015/16. годину.

Page 12: Informator o radu Pravnog fakulteta

ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

ОРГАН УПРАВЉАЊА ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА

СТРУЧНИ ОРГАНИ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

САВЕТ ДЕКАН НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

ИЗБОРНО ВЕЋЕ

Научно веће Института за правне и

друштвене науке

Page 13: Informator o radu Pravnog fakulteta

3.5. Организација Факултета

Факултет има у свом саставу следеће организационе јединице:

1. Наставно-научну;

2. Научно-истраживачку:

3. Стручне службе.

3.5.1. Наставно – научна организациона јединица

Наставно-научна организациона јединица обавља следеће послове:

1) организује и стара се о одржавању предавања, семинара, вежби и

других облика наставе и испита;

2) обезеђује услове и пружа помоћ у изради завршних (дипломских)

радова и докторских дисертација;

3) остварује посебне видове наставе ради стручног усавршавања

(специјалистички курсеви, курсеви за иновације знања и друго).

3.5.1.1. Наставно-научне јединице – катедре

Наставно-научну јединицу чине катедре, које се организују за један или

више сродних наставних предмета.

Катедру чине сви наставници и асистенти који обављају образовно-

научни рад из наставних предмета за које је катедра основана, који су у

радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.

Катедра бира шефа катедре и заменика из реда наставника,

а секретара из реда сарадника, већином гласова од укупног броја чланова

катедре. Мандат шефа Катедре, његовог заменика и секретара траје три

године.

У саставу Наставно-научне јединице су следеће катедре:

1. Катедра за грађанско право;

Шеф катедре – проф. др Мирко Васиљевић

2. Катедра за кривично право;

Шеф катедре – проф. др Милан Шкулић

3. Катедра за правну историју;

Шеф катедре – проф. др Зоран Мирковић

4. Катедра за међународно право и међународне односе;

Шеф катедре – проф. др Бојан Милисављевић

5. Катедра за јавно право;

Шеф катедре – проф. др Зоран Томић

6. Катедра за правно-економске науке;

Шеф катедре – проф. др Дејан Поповић

Page 14: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

14

7. Катедра за теорију, социологију и филозофију права;

Шеф катедре – проф. др Драган Митровић

Шефови катедара изабрани су за период од 1.10.2015. до 30.09.2018.

године.

Распоред предмета по катедрама одређује се одлуком Наставно-

научног већа.

Надлежност катедара је следећа:

1. предлаже наставни програм наставних предмета катедре;

2. даје мишљење о програму научних истраживања, научног рада

и о научним радовима у којима учествују наставници и

сарадници катедре;

3. предлаже Наставно-научном већу испитну литературу из

предмета катедре;

4. предлаже Наставно-научном већу распоред наставника и

сарадника за извођење наставе и испита за сваку школску

годину;

5. утврђује потребу за ангажовањем наставника или сарадника

на предметима катедре и даје иницијативу за расписивање

конкурса за избор наставника или сарадника;

6. организује међукатедарске састанке;

7. организује стручне састанке ради разматрања стручних и

практичних питања, сарадњи са правосудним, управним и

другим органима и организацијама;

8. организује и друге облике деловања намењене стручном

усавршавању наставника, сарадника и студената и

популаризацији науке (клубове, трибине и сл.);

9. предлаже програм основних, специјалистичких и докторских

академских студија, као и струковних студија, у вези са

предметима катедре;

10. обавља и друге послове предвиђене Статутом.

На Факултету постоји Семинар за стране језике. Семинар чине

наставници страних језика и по један наставник који влада

одговарајућим језиком, за сваки страни језик који се предаје на

Факултету.

Page 15: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

15

3.5.1.2. Општи семинар

На састанцима Општег семинара саопштавају се резултати

научних истраживања на Факултету и од стране појединих научних

радника, промовишу се актуелне књиге, одржавају научне расправе и

друго. Управу Општег семинара именује декан на три године.

3.5.2 Организациона јединица научноистраживачке и иновативне

делатности

Научно-истраживачку организациону јединицу чине:

1. Институт за правне и друштвене науке;

2. Библиотека;

3. Центар за издаваштво и информисање;

4. Рачунско-информациони центар.

Институт за правне и друштвене науке

1. Научно веће факултетског института је стручни орган института на

Факултету.

2. Научно веће факултетског института чини по један представник сваке

катедре, које на предлог катедре именује декан.

3. Председника и заменика председника Научног већа Института

именује декан.

Институт за правне и друштвене науке је организациона једница

Факултета, која је самостална у извршавању својих научно-истраживачких

задатака.

Задаци Института су:

1. старање о остваривању научне и истраживачке делатности у оквиру

плана и програма научног рада;

2. извршавање научних задатака поверених од стране Факултета, на

основу уговора закључених са заинтересованим органима и

организацијама;

3. усавршавање научних метода у областима правних и пратећих

друштвених наука;

4. помагање у извођењу наставе на специјалистичким и докторским

студијама, а посебно организовање и омогућавање извођења научно-

истраживачке праксе и других делатности студената специјалистичких и

докторских студија;

5. учествовање у организовању семинара, курсева, симпозијума, стручних

састанака и других облика научног рада;

6. усавршавање наставних метода у области правних и пратећих

друштвених наука и подстицање њихове примене у настави;

7. одржавање веза и сарадње са истоврсним и сродним установама;

Page 16: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

16

8. објављивање резултата научног и истраживачког рада остварених у

Институту;

9. обављање и других поверених послова.

Радом Института руководи декан, Инстутут има секретара. Рад

Института финансира се из средстава фонда за научно-истраживачки рад

и усавршавање, као и из средстава која Институт остварује на основу

уговора о финансирању појединих делатности, обухваћених планом и

програмом научног и наставног рада повереног Институту.

У оквиру Института могу се оснивати студијски центри, научне групе и

друге организационе јединице за рад на проучавању појединих проблема

и за обраду тема које захтевају ангажовање научних радника разнородних

делатности и оријентација.

Библиотека

Библиотека је организациона јединица која организује и врши послове

који се тичу књижног фонда и документације. Библиотека спроводи одлуке

о набавци књига и других публикација и руководи књижним фондом.

Библиотека прикупља, сређује, обрађује и чува податке о документима,

као и документе и публикације који су од значаја за наставни и научни рад

на Факултету.

Организација и рад библиотеке уређује се Правилником о раду

Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду.

Библиотеком управља Библиотечки одбор који именује декан на три

године. Библиотечки одбор се састоји од по једног наставника или

сарадника са сваке катедре и два радника библиотеке. Библиотечки

одбор предлаже расподелу средстава која су финансијским планом

намењена за набавку књига, водећи рачуна о потребама и захтевима

катедара, Института и других организационих јединица. Одлуку о

ангажовању средстава доноси декан, на предлог Библиотечког одбора.

Радом Библиотеке руководи управник. Управник је по положају члан

Библиотечког одбора.

Центар за издаваштво и информисање

Центар за издаваштво и информисање је научно-истраживачка

организациона јединица Факултета која организује издавање и

објављивање књига, уџбеника, монографија, студија, чланака, скрипти и

других научних и стручних радова. Центар дистрибуира и продаје

публикације у књижари Факултета и посредством књижарске мреже.

Page 17: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

17

Центар шири интересовање за публикације Факултета путем медија,

сајмова и на други начин. Центар организује и развија контакте са

средствима јавног информисања.

Центром управља Издавачки одбор, кога именује декан на три

године. Издавачки одбор састоји се од по једног наставника или

сарадника са сваке катедре. Издавачки одбор утврђује програм

издавачке делатности и опште услове под којима се објављују књиге и

друге публикације.

Извршавање задатака, послова и организација Центра за

издаваштво и информисање поверава се управнику. Управника Центра

именује декан из реда стално запослених наставника на период од три

године, уз могућност поновног избора.

Центар подноси редовни извештај о раду декану најмање једном

годишње, а поред тога и ванредни извештај, на захтев декана.

Средства за рад Центра обезбеђују се из фонда за издавање

уџбеника и других публикација Факултета.

Рачунско-информациони центар

Рачунско-информациони центар је организациона јединица која

за потребе Факултета обавља послове информатике, послове у области

научно-истраживачке делатности, извођења наставе и рада стручних

служби. Рачунско-информационом центру се могу поверити и други

послови, уз обезбеђивање одговарајућих извора финансирања.

Радом Рачунско-информативног центра управља Стручни одбор.

Стручни одбор има пет чланова које именује декан на период од три

године.

Page 18: Informator o radu Pravnog fakulteta

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ФАКУЛТЕTA

Шеф одсека

Шеф одсека

Декан

Продекан за наставу

Продекан за научни и стручни рад

Продекан за финансије

Студент продекан

Наставно научна организациона јединица

Одсек за опште

послове

Одсек за основне академске студије и студентска питања

Одсек за Финансијско -материјално пословање

Катедра за грађанско право

Катедра за кривично право

Катедра за правну историју

Катедра за међународно право и међународне односе

Катедра за јавно право

Катедра за правно-економске науке

Катедра за теорију, социологију и филозофију права

Семинар за стране језике

Институт за правне и

друштвене науке

Библиотека

Центар за издаваштво и

информисање

Рачунско информациони центар

Управник библиотеке

Научноистраживачка организациона јединица

Служба за помоћне техничке послове

Кабинет декана

Служба за правне, кадровске и административне послове

Шеф одсека

Организациона јединица

стручне службе

Секретар

Одсек за академске мастер и докторске

студије

Руководилац службе Шеф одсека

Продекан за међ. сарадњу

Page 19: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

19

Стручне службе

Организациона јединица Стручне службе обавља административне,

управне и друге послове, финансијско-материјалне, помоћно-техничке, као и

остале послове ради остваривања задатака Факултета.

Организациону јединицу стручне службе сачињавају:

1. Одсек за опште послове;

2. Одсек за основне академске студије и студентска питања;

3. Одсек за академске мастер и докторске студије;

4. Одсек за финансијско-материјално пословање.

Радом организационе јединице Стручне службе руководи секретар

Факултета.

Унутрашња организација, систематизација послова и задатака и рад

организационе јединице Стручне службе ближе се уређују одговарајућим

општим актом који доноси декан. Правилником о унутрашњој организацији и

систематизацији послова и радних места Правног факултета Универзитета у

Београду : 01 - бр. 2726/1 од 6.11.2012. године, 01-број: 260/1 од 29.01.2013.

године и 01 – бр. 2700/1 од 24. 10. 2014. године, утврђена је организација и рад

Организационе јединице Стручне службе.

Одсек за опште послове

Одсек за опште послове обавља све послове везане за радне односе,

права и обавезе запослених, прати и спроводи поступак за избор наставника

и сарадника, припрема материјал за рад органа управљања, заводи и

архивира материјал, сређује и дистрбуира пошту, обавља дактилографске

послове, курирске послове, послове у клубу наставника, фотокопира и

умножава све врсте материјала, одржава и обезбеђује зграду и обавља све

друге опште послове Факултета.

У оквиру Одсека за опште послове образују се унутрашње

организационе јединице:

а) Кабинет декана;

б) Служба за правне, кадровске и административне послове;

в) Служба за помоћно-техничке послове

Одсеком руководи шеф Одсека за опште послове Милош Сандић,

дипломирани правник. телефон 011/3027-674; [email protected];

Page 20: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

20

Одсек за основне академске студије и студентска питања

Одсек за основне академске студије и студентска питања, организује и

евидентира читав процес студирања од уписа на основне студије до

издавања дипломе, организује испите и обрађује испитне записнике, оверава

семестре, издаје све врсте уверења студентима, води студентску картотеку и

досијеа, информише студенте о свим питањима везаним за студије, обавља

послове који се односе на студентски стандард (стипендије, кредити,

студентски домови, повластице и сл.) и друге делатности везане за наставу и

студентска питања.

Одсеком руководи шеф Одсека за основне академске студије и

студентска питања Љубомир Вујовић, дипломирани правник. телефон

011/3027-675; [email protected];

Одсек за академске мастер и докторске студије

Одсек за академске мастер и докторске студије обавља послове

организовања и споровођења конкурса, рангирања кандидата за упис на

мастер и докторске студије, организовања и спровођења полагања испита за

стицање права на конкурисање за упис на мастер и докторске студије,

формирања и трајног чувања ранг листа кандидата који су се пријавили на

конкурс за упис на мастер и докторске студије, организовања уписа

студената на мастер и докторске студије, организовања уписа и овере

семестра и уписа и обнове година, издавања дупликата индекса, вођења

евиденција примљених испитник записника, вођења регистара дипломираних

студената, административне послове везане за извођење наставе на

предавањима, важбама и консултацијама на академским мастер и

докторским студијама и др.

Одсеком руководи шеф Одсека за академске мастер и докторске

студије Љиљана Марић, дипломирани политиколог. телефон 011/3027- 679,

[email protected]с;

Одсек за финансијско-материјално пословање

Одсек за финансијско-материјално пословање обавља послове

припремања нацрта финансијског плана Факултета, књиговодствене послове

за све промене на средствима и изворима средстава Факултета, послове

обрачунавања, евиденције и исплате личних доходака и других примања

запослених, послове контроле и ликвидације докумената којима се ангажују

средства за набавку и услуге, послове припремања и достављања

статистичких и других извештаја о запосленим радницима и личним

примањима, о стању и промету средстава, органима Факултета и државним

Page 21: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

21

органима и организацијама, којима је Факултет обавезан, на основу закона,

да достави такве извештаје, благајничке послове и др.

Одсеком руководи шеф Одсека за финансијско-материјално

пословање Бранка Кокановић, дипломирани економиста. телефон 011/3027-

643, [email protected]

3.6. Број запослених

Особље Факултета је наставно и ненаставно.

Наставно особље Факултета чине наставници и сарадници, који на

Факултету остварују наставни, научни и истраживачки рад.

Ненаставно особље Факултета чине лица која обављају стручне,

административне и техничке послове.

На Факултету је запослено укупно 103 наставника и сарадника, од тога:

- 35 редовних професора,

- 21 ванредних професора,

- 27 доцената,

- 12 асистената,

- 4 сарадник у настави.

- 4 предавача страних језика

- 5 демонстратора

У Научно-истраживачкој организационој јединици и организационој

јединици стручне службе је укупно 67 запослених.

Детаљнији подаци о наставницима и сарадницима по звањима, могу се

видети на следећем линку http://www.ius.bg.ac.rs/prof/Default_cir.htm

4. ОПИС ФУНКЦИЈА

Факултет заступа и представља декан Факултета проф. др Сима

Аврамовић, без ограничења.

Овлашћење заступања декан може пренети на друга лица, у складу с

законом, Статутом Факултета и одговарајућим Правилником Министарства

финансија у складу са Законом о буџетском систему.

Декан је руководилац и орган пословођења.

Функција декана је утврђена Законом о високом образовању, а

надлежност Статутом Универзитета и Статутом Факултета, као и Законом о

Page 22: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

22

раду („Службени гласник РС“ бр 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и

др.

Подаци о надлежности декана и које одлуке доноси, као и надлежност

Органа управљања, наведене су у претходном поглављу Информатора

(организациона структура Факултета – органи Факултета).

5. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Рад Факултета ја јаван.

Јавност рада Факултета уређена је Статутом Универзитета и Статутом

Факултета (чл. 123. Статута факултета); доступно на

http://www.ius.bg.ac.rs/statut2012.pdf

Јавност рада Факултета остварује се:

1. присуством представника средстава јавног информисања

седницама Савета, Наставно-научног већа и Студентског

парламента;

2. саопштењима, изјавама и интервјуима декана, председника

Савета, проректора и секретара;

3. оглашавањем на интернет страницама Факултета општих

аката, организационе структуре и имена чланова органа и тела

Факултета, те планова и програма рада;

4. активношћу ПР менаџера Факултета;

5. издавањем листа Acta Diurna, као гласила Факултета, те

издавањем других, посебних публикација;

6. поступањем у складу са Законом о слободном приступу

информацијама од јавног значаја.

Статутом је утврђено шта се сматра пословном тајном, и када се

подаци не могу саопштавати. Факултет ускраћује објављивање података који

су пословна тајна (чл. 124. Статута). Доступно на

http://www.ius.bg.ac.rs/statut2012.pdf

Подаци од значаја за јавност рада Факултета:

- Адреса – Београд, Булевар краља Александра 67, интернет адреса

http://www.ius.bg.ac.rs/, телефон централе 011/ 3027-600

- Радно време Факултета: Одсек за опште послове ради од 7:00-15:00

часова

- Зграда Факултета ради од 7.00 – 22.00 часа

Page 23: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

23

- Библиотека (одељење за рад са корисницима) ради од 8:00-19:00

часова

- ПИБ – 101729152; матични број – 7032579

- Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је:

Драгиша Потић – телефон – 011/3027-673, е-маил ,

[email protected];

- У просторијама Факултета је дозвољено аудио и видео снимање уз

претходну најаву и договор са лицима задуженим за односе с

јавношћу.

- Не издају се посебна идентификациона обележја, односно

акредитације за новинаре.

- Прилаз Факултету лицима са инвалидитетом је омогућен постављањем

посебне рампе на улазу у Факултет, омогућена је употреба уџбеника

у електронској форми, као и тактилна табла са Брајевим писмом, а

извршена је и инсталација индукционог система за амплификацију

говора за лица оштећеног слуха.

- Факултет нема своја аутентична тумачења, стручна мишљења и правне

ставове у вези са правилима и одлукама у вези са јавношћу рада.

- Наставна активност на Факултету одвија се по распореду наставе и

испита у две смене. Распоред наставе, вежби и испита се налазе на

http://www.ius.bg.ac.rs/info/, а распоред консултација наставника и

сарадника се налазе на њиховим личним странама

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/spisak.asp

- Остали подаци од значаја за јавност рада, телефони по службама и

посебно радно време за инфомације и рад са студентима:

Секретар Факултета

Име и презиме телефон канцеларија

Миљко Ваљаревић 011/3027-667

Шеф одсека за опште послове

Име и презиме телефон канцеларија

Милош Сандић 011/3027-674

Пословни секретар (контакти са деканом)

Име и презиме телефон канцеларија

Љубинка Шутић

Мирковић 011/3027-700

Page 24: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

24

Технички секретар декана и секретара

Име и презиме телефон канцеларија

Барбара Лазаревић

Мићовић 011/3027-667

Руководилац службе за правне, кадровске и административне послове

Име и презиме телефон канцеларија

Владимир Косовац 011/3027-673

Административно правни послови у области радних односа

Име и презиме телефон канцеларија

Ана Јовићевић Поповић 011/3027-670

Правни, маркетиншки и послови јавних набавки из области издавачке

делатности и односи са јавношћу

Име и презиме телефон канцеларија

Драгиша Потић 011/3027-673

Административно правни послови органа управе и јавне набавке

Име и презиме телефон канцеларија

Биљана Живановић

Ступар

011/3027-611

Административно правни послови везани за научно истраживачки рад,

међународну сарадњу и јавне набавке у тим областима

Име и презиме телефон канцеларија

Ивана Родић 011/3027-673

Архивски послови

Име и презиме телефон канцеларија

Горан Тршњак 011/3027-670

Економ факултета

Име и презиме телефон канцеларија

Зоран Јојић 011/3027-605

Клуб наставника (радно време :8.00-16.00h)

Име и презиме телефон канцеларија

Лидија Павловић 011/3027-710

Page 25: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

25

Домаћин зграде

Име и презиме телефон канцеларија

Марко Ђурђић 011/3027-603

Возач

Име и презиме телефон канцеларија

Драгиша Бараћ 011/3027-670

Телефониста на централи факултета

Име и презиме телефон канцеларија

Слађана Ћиркић 011/3027-600

Мајстори

Име и презиме телефон канцеларија

Јован Маљковић 011/3027-604

Горан Павловић 011/3027-604

Обезбеђење зграде (радно време: 00-24)

Име и презиме телефон канцеларија

011/3027-729

Спремачице

Име и презиме телефон канцеларија

011/3027-606

Шеф одсека за наставу и студентска питања

Име и презиме телефон канцеларија

Љубомир Вујовић 011/3027-675

Административно-технички послови статистике и основних академских

студија

Име и презиме телефон канцеларија

Милка Стјепановић 011/3027-669

Драгана Рајовић 011/3027-669

Маја Матијашевић 011/3027-669

Административни послови основних академских студија и студијска

питања

Page 26: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

26

Име и презиме телефон канцеларија

Јасмина Стојмировић 011/3027-671

Татјана Делић 011/3027-672

Злата Пејаковић 011/3027-672

Снежана Пејић 011/3027-672

Милена Арсеновић 011/3027-672

Снежана Ђурић 011/3027-672

СЛУЖБА ЗА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

РАДНО ВРЕМЕ СА СТУДЕНТИМА:

Понедељак 11.00-13.30

Уторак 11.00-17.30

Среда 11.00-13.30

Четвртак 11.00-17.30

Петак 11.00-13.30

Шеф одсека за академске мастер и докторске студије

Име и презиме телефон канцеларија

Љиљана Марић 011/3027-679

Административни послови академских мастер и докторских студија

Име и презиме телефон канцеларија

Јелена Тешић 011/3027-677

Административно-технички послови академских мастер и докторских

студија

Име и презиме телефон канцеларија

Мирјана Граовац 011/3027-677

Шеф одсека за финансијско-материјално пословање

Име и презиме телефон канцеларија

Бранка Кокановић 011/3027-643

Page 27: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

27

Одсек за финансијско-материјално пословање

Име и презиме телефон канцеларија

Србољуб

Антанасијевић 011/3027-644

Снежана Вујовић 011/3027-644

Снежана Растовац 011/3027-644

Марија Шегрт 011/3027-644

Секретар Института за правне и друштвене науке

Име и презиме телефон канцеларија

Ива Рушкуц 011/3027-676

БИБЛИОТЕКА

Управник Библиотеке e mail [email protected]

Име и презиме телефон канцеларија

Вања Ерор 011/3027-627

Управник Библиотеке e mail [email protected]

Име и презиме телефон канцеларија

Бранка Драгосавац 011/3027-627

Одељење за рад са корисницима (радно време: 08-19h)

Име и презиме телефон канцеларија

Ивана Марић 011/3027-735

Одељење периодике (радно време: 08-15h)

Име и презиме телефон канцеларија

Викторија Будић 011/3027-735

Катарина Стефановић 011/3027-735

Ана Павловић

Служба каталошке обраде публикација

Име и презиме телефон канцеларија

Page 28: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

28

Ивана Пајић 011/3027-731

Вера Рајачић 011/3027-628

Магацин Библиотеке (радно време: 08-19h)

Име и презиме телефон канцеларија

Боро Марковић 011/3027-626

Владимир Поповић 011/3027-626

Вук Бећковић 011/3027-626

Центар за издаваштво и информисање

Име и презиме телефон канцеларија

Душко Чоловић 011/3027-725

Јована Ђурић 011/3027-725

Послови продаје робе у књижари факултета

Име и презиме телефон канцеларија

Мира Топаловић 011/3027-728

Гордана Миликић 011/3027-728

Рачунско-информациони центар (Рачунарска лабараторија)

e-mail -

Назив

реферата

Име и презиме телефон канцеларија

Послови

менаџера

информационих

технологија

Петар Павловић

011/3027-711

Послови

одржавања

интернет

странице

факултета

Мира Чатиповић

Послови

одржавања

техничке

инфраструктуре

факултета

011/3027-713

Page 29: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

29

6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ

ЗНАЧАЈА

Начин тражења информација је углавном телефонски позив, или

информисање у просторијама Факултета, као и подношење захтева за

приступ информацијама.

Од Факултета се телефонским путем најчешће траже информације о

условима уписа на студијске програме које Факултет организује, о режиму

студирања, о висини школарине, о контакт телефонима служби и

референата који су наведени у одељку 5. Информатора.

О горе наведеним питањима одговори се могу наћи на следећим

линковима:

- О упису на основне студије http://www.ius.bg.ac.rs/studije/osnovne.htm

- О упису на мастер студије

http://www.ius.bg.ac.rs/studije/pds/master_studije.htm

- О упису на студије за иновацију (специјализацију) знања

http://www.ius.bg.ac.rs/Studije/pds/specijalisticke.htm

- О упису на Мастер европских интеграција http://pogestei.ius.bg.ac.rs/

- О упису на докторске студије

http://www.ius.bg.ac.rs/Studije/pds/doktorske.htm

- О дипломираним студентима свих нивоа студија

http://www.ius.bg.ac.rs/Diplomirani.asp

Одговарајуће службе Факултета пружају одговор на питања.

Током претходних година поднето је неколико захтева за приступ

информацијама:

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја односе се на:

- Тражење информација о дипломираним студијама свих нивоа студија

- Тражење информација из Записника са седница ННВ и Савета

факултета

- Провери диплома стечених на Факултету за конкретна лица

- Правна лица такође подносе писане захтеве за проверу диплома

стечених на Факултету за своје запослене, о чему их Факултет након

провере обавештава писменим путем

- Тражење информације о исплати ауторских хонорара

Page 30: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

30

7. НАДЛЕЖНОСТ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ФАКУЛТЕТА

Основна овлашћења и делатност Факултета утврђена су Законом о

високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007,/ 98/2008,

44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

Факултет је високошколска установа у саставу Универзитета у Београду

са статусом правног лица, која обавља делатност високог образовања и

то: научноистраживачку, ескпертскоконсултантску и издавачку делатност, као

и друге послове којима се комерцијализују резултати научног и истраживачког

рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе, која у

области правних, правно-економских, правно-социолошких и правно-

политичких наука (даље: "пратећих друштвених наука") остварује академске и

струковне студијске програме и развија научноистраживачки и стручни рад.

Делатности Факултета су:

* високо образовање - шифра 85.42

* остало образовање - шифра 85.59

* помоћне образовне делатности - шифра 85.60

* истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама - шифра

72.20

* издавање књига - шифра 58.11

* издавање часописа и периодичних издања - шифра 58.14

* остало, издавачка делатност 58.19

* трговина на мало књигама у специјализованим продавницама - шифра -

47.61

* трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у

специјализованим продавницама - шифра 47.62

* трговина на мало предметима за културу и рекреацију

у специјализованим продавницима - шифра 47.6

* консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем -

шифра 70.22

* делатност библиотека и архива - шифра 91.01

* консултативне делатности у области информационе технологије - шифра

62.02

* рачунарско програмирање - шифра 62.01

* управљање рачунарском опремом - шифра 62.03

* обрада података, хостинг и сл. - шифра 63.11

* делатност фитнес клуба - шифра 93.13

Шифра делатности Факултета је: 85.42.

Page 31: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

31

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И

ОБАВЕЗА

Факултет поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења на

основу следећих закона:

- Закон о високом образовању

- Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“

бр. 110/05, 50/06, испр. 18/10);

- Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр.

110/05, 18/10 и 55/13);

- Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени

гласник РС“ бр. 72/09);

- Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени

гласник РС“ бр. 52/11).

Факултет поступа и на основу других прописа који ће бити наведени у

следећем поглављу 9. Навођење прописа.

9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

Факултет у свом раду примењује следеће законске прописе:

9.1. Акти Републике Србије

1. Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06),

2. Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05

- др. закон 81/05 - испр. др. закона и 83/05- испр. др. закона и 83/2014 -

др. закон),

- подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби,

3. Закон о високом образовању

4. Закон о научноистраживачкој делатности Закон о иновационој

делатности Закон о уџбеницима и другим наставним средствима Закон

о библиотечко-информационој делатности Закон о печату државних и

других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07),

Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и

"Сл. гласник РС", бр. 30/2010)

5. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије

(„Службени гласник РС“ бр. 36/09)

6. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“

бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 30/10),

Page 32: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

32

7. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78,

39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", брr. 31/93 и "Сл. лист

СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља),

8. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,

32/2013 и 75/2014),

9. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији

(„Службени гласник РС“ бр. 43/01, 101/07, 92/2011),

10. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр.

104/09, 99/11 и 119/2012),

11. Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011 –

др. закони и 99/2011 – др. закон),

Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др.

закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014 и

96/2015)

12. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са

инвалидитетом („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 32/13),

13. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр.

101/05 и 91/15)

- подзаконска акта којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље

на раду),

14. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр.

36/10),

15. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму

(„Службени гласник РС“ бр. 30/10),

16. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“

бр. 34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон

и 63/06 – одлука УСРС – даље: Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12,

62/13, 108/13, 75/14 и 142/14),

17. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05 и

109/05 – испр, 57/11, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и

126/2014 – одлука УС),

18. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09),

19. Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и

Факултета за делатности које се финансирају из буџета („Службени

гласник РС“ бр. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 и 110/07),

20. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у

јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 44/01, 15/02 – др. уредба,

30/02, 32/02 – испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05,

26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07,

60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 54/08, 108/08,

113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14 и

58/14),

21. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09)

22. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

(„Службени гласник РС“ бр. 54/07, 104/09, 36/10),

Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и

68/2015)

Page 33: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

33

23. Закон о буџету Републике Србије

24. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14 и 68/15 – др.

закон),

25. Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14),

26. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03

и 12/06),

27. Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 93/12),

Уредба о одређивању делатности код чије обављања не постоји

обавеза евидентирања промета преко фиксалне касе („Службени

гласник РС“ бр. 61/10 101/10, 94/11),

Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр.

97/08, 53/10, 66/11 – одлука Уставног суда, 67/2013 - одлука УС, 112/2013 -

аутентично тумачење и 8/2015 - одлука УС),

28. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“

бр. 18/10, 55/13),

29. Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“ бр. 104/09),

30. Посебни колективни уговор за високо образовање („Службени гласник

РС“ бр. 12/09, 9/12 - споразум),

31. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска

установа („Службени гласник РС“ бр. 40/09, 69/11),

32. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма,

наставника, сарадника и осталих запослених („Службени гласник РС“

бр. 21/06),

33. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води

високошколска установа („Службени гласник РС“ бр. 21/06),

34. Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ бр. 21/06),

Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу

квалитета високошколске установе („Службени гласник РС“ бр. 106/06,

73/11, 101/2012, 103/2012 - испр. и 13/2014)

35. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета

високошколских установа („Службени гласник РС“ бр.106/06),

36. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских

установа и студијских програма („Службени гласник РС“ бр. 106/06,

112/08, 70/11),

37. Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања

наставника, Национални савет за високо образовање, 4.мај 2007.,

(„Службени гласник РС“ бр. 30/07),

38. Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени

гласник РС“ бр. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11, 54/11 – испр, 44/13).

39. Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.

гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона,

116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013 и 99/14)

40. Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/14)

9.2. Правни акти Универзитета у Београду

Page 34: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

34

1. Статут Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр.

186/15),

2. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног

односа наставника Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у

Београду“ бр. 142/08), измене и допуне („Гласник Универзитета у

Београду“ бр. 150/09), допуне („Гласник Универзитета у Београду“ бр.

160/11)

3. Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 183/15)),

4. Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима

професора емеритуса, („Гласник Универзитета у Београду“ бр.176/13 и

180/14),

5. Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на

Универзитету у Београду, 09 („Гласник Универзитета у Београду“ бр.

135/07 и 178/14),

6. Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа

које су у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у начно

звање у остваривању дела наставе („Гласник Универзитета у Београду“

бр. 132/06),

7. Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника

Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник

Универзитета у Београду“ бр. 132/06,), измене и допуне („Гласник

Универзитета у Београду“ бр. 153/09),

8. Правилник о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у

Београду“ бр. 139/07),

9. Правилник о наставној литератури („Гласник Универзитета у Београду“

бр. 140/08),

10. Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у

Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 168/12),

11. Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет

у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 155/10),

12. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту („Гласник

Универзитета у Београду“ бр. 136/07, 168/12 и 180/14),

13. Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова,

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 160/11),

14. Правилник о признавању страних високошколских исправа, („Гласник

Универзитета у Београду“ бр. 129/06), измене („Гласник Универзитета у

Београду“ бр. 145/08),

15. Правилник о признавању страних високошколских исправа ради

наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 155/10 и

183/15),

16. Правилник о Већима научних области на Универзитету у Београду

(„Гласник Уноверзитета у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,

165/11 и 180/14),

17. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду („Гласник

Универзитета у Београду“ бр. 137/06),

Page 35: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

35

18. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у

Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 133/07),

19. Одлука о утврђивању листе конкурентских високошколских установа

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 153/2010),

20. Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за

школарину за једну школску годину основних и мастер студија („Гласник

Универзитета у Београду“ бр. 134/07),

21. Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за

школарину за једну школску годину за све врсте и нивое студија на

Универзитету у Београду од 29.10.2014. године

22. Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 157/2010),

23. Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду („Гласник

Универзитета у Београду“ бр. 149/09),

24. Правилник о начину и процедурама реализације пројеката Темпус

програма Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“

бр. 163/2011)

25. Одлука о садржини и изгледу обрасца о испуњености услова за

продужетак радног односа редовном професору који у одговарајућој

школској години навршава 65 година живота.

9.3. Правни акти Факултета

1. Статут Факултета (03- бр. 1339/1 од 05.10.2006. године)

- Сагласност Универзитета од 29.01.2007. године

- Измене и допуне Статута 03-бр. 1352/3 од 01.07.2008. године

- Сенат Универзитета од 05.11.2008. дао сагласност на Одлуку, акт

број: 612-1544/5-08 од 5. новембра 2009. године

- Измене и допуне Статута 01- бр. 730/1 од 26.02.2009. године

- Сенат Универзитета од 15. априла 2009. године дао сагласност на

Одлуку, акт број: 612-1544/5-08 од 15. априла 2009. године

- Измене и допуне Статута 01-2628/3 од 10.12.2009. године

- Сенат Универзитета од 24. фебруара 2010. године дао

сагласност на Одлуку, акт број: 612-2332/3-09 од 24. фебруара

2010

- Измене и допуне Статута 01-618/1 од 20.04.2011. године

- Сенат Универзитета од 1. фебруара 2012. године дао сагласност

на Одлуку, акт број 020-329/XXVII-8.2.4. од 1. фебруара 2012.

године

- Измене и допуне Статута 01-415/1 од 02.07.2012. године

- Сенат Универзитета од 18. септембра 2012. године дао

сагласност на Одлуку, акт број 020-20419/XXXV-5. 1.1. од 18.

септембра 2012. године

- Измене и допуне Статута од 25. децембра 2015. године

Page 36: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

36

1. Правилник о зарадама и другим примањима запослених Правног

факултета Универзитета у Београду од 15.03.2013. године

2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и

радних места Правног факултета Универзитета у Београду: 01-број:

748/1 од 14.03.2013. године; Измене и допуне 01 бр. 2700/1 од 24.10.2014.

године

3. Правилник о раду Правног факултета Универзитета у Београду од

30.12.2014. године; Измене и допуне од 07.07.2015. године

4. Правилник о испитима на основним академским студијама од 27.12.2013.

године

5. Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама

од 11.06.2015. годинеПравилник о докторским студијама од 28.02.2014.

године; Измене и допуне од 27.02.2015. године

6. Правилник о мастер академским студијама од 20.09.2011. године

7. Правилник о мастер академским студијама Мастер европских

интеграција 12.04.2013. године

8. Пословник Савета Правног факултета универзитета у Београду од 19. 04.

2010. године

9. Пословник о раду Наставно-научног и Изборног већа Правног факултета

Универзитета у Београду од 24. 04. 2013. године

10. Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на

Правном факултету у Београду од 20.05.2010. године

11. Правилник о условима и начину ангажовања професора по позиву од

20.05.2010. године

12. Статут Студентског парламента Правног факултета Универзита у

Београду од 28. децембра 2004. године

13. Правилник о раду Библиотеке Правног факултета Универзитета у

Београду од 30. јануара 2012. године

14. Правилник о условима и начину коришћења службеног возила од

11.12.2009. године

15. Правилник о финансирању научног и стручног усавршавања и набавке

стручне литературе од 28.12.2012. године; Измене и допуне од 01.04.2014.

године

16. Правилник о условима и начину коришћења гарсоњере у оквиру зграде

Факултета од 26.11.2010. године

17. Правилник о уџбеницима од 09. октобра 2007. године

18. Правилник о издавачкој делатности од 11.04.2005. године; Измене и

допуне од 06.05.2015. годинеПравилник о правима, обавезама и

одговорностима у области безбедности и здравља на раду од 19.11.2008.

19. Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад од

19.11.2008. године

20. Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини из децембра

2008. године

21. Правила заштите од пожара од 13. марта 2014. године

Page 37: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

37

22. Програм основне обуке из области заштите од пожара од 13.03.2014.

године Правилник о средствима и опреми личне заштите од 19.11.2008.

године

23. Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања

Правног факултета Универзитета у Београду од 10.07.2014. године

24. Програм научноистраживачког рада Правног факултета Универзитета у

Београду 2012-2015. године од 30. јануара 2012. године

25. Програм развоја научноистраживачког подмлатка Правног факултета

Универзитета у Београду 2012-2015. године од 30. јануара 2012. године

26. Стандарди рада на Правном факултету Универзитета у Београду од 9.

октобра 2007. године

27. Правилник о условима, начину и поступку избора асистента практичне

наставе од 09.07.2012. године

28. Правилник о раду комисије за обезбеђење и унапређење квалитета од

12.02.2013. године

29. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања од 03.12.2015. године

30. Процедуре Центра за издаваштво и информисање од 30. 12. 2014.

године

31. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке од 18.06.2014.

године

32. Правилник о систему интерне финансијске контроле од 26.10.2015.

године

33. Правилник о издавању уџбеника, књига, монографија и других

публикација од 12.06.2013. године

34. Правилник о организацији и раду Института за правне и друштвене науке

Правног факултета Универзитета у Београду од 12.06.2015. године

35. Правилник о поступку провере оригиналности студентских радова и

њиховом депоновању у дигиталном облику од 22.04.2014. године

36. Правилник о настави од 27.12.2013. године

37. Правилник о организацији испита од 27.12.2013. године

38. Правилник о организовању и одржавању студентских трибина и скупова

од 30.12.2014. године

39. Правилник о нормативима за радне обавезе наставника и сарадника

од 14.03.2013. године

40. Правилник о организацији научних и стручних скупова од 20.05.2010.

године

Page 38: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

38

41. Правилник о стицању и располагању сопственим приходима од

28.12.2012. године

42. Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине, обавеза и

капитала од 11.06.2015. године

43. Правилник о приступу подацима и евиденцији од 06.03.2015. године

44. Одлука о структури школарине

45. Правилник о интерној ревизији од 04.02.2015. године

46. Повеља интерне ревизије од 23. 01. 2015. године

47. Стратешки план интерне ревизије за 2015, 2016. и 2017. годину од

04.02.2015. године

48. Годишњи план интерне ревизије за 2015. годину од 04.02.2015. године

10. УСЛУГЕ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Р.бр. Назив услуге

Одлука и Уверење Комисије за

акредитацију и

проверу квалитета Републике Србије о

акредитацији студијских програма

Услуге високог образовања (академске студије)

1. Основне академске студије

Студије I степена

1.1. Студијски програм

Број: 612-00-01438/3/2007-04 од 19.05.2008.

године

Реакредитација: бр. 612-00-01192/2013-04 од

14.02.2014. године

2. Дипломске академске

студије (Мастер академске

студије)

Студије II степена

2.1. Мастер академске студије-

Права

Број: 612-00-01438/3/2007-04 од 19.05.2008.

Допуна одлуке о акредитацији студијског

Page 39: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

39

програма- мастер академске студије:

Број: 612-00-824/2011-04

Реакредитација: бр. 612-00-01192/2013-04 од

14.02.2014. године

2.1.1. Грађанско-правни модул

А. Имовинско-правни под-модул I

Б. Имовинско-правни под-модул II

В. Наследно-правни под-модул

Г. Под-модул права детета

2.1.2. Пословно-правни модул

А. Под-модул право привредних

друштава

Б. Под-модул право интелектуалне

својине

2.1. Трговинско-правни модул

2.2. Кривично-правни модул

2.2.5. Правно-историјски модул

А. Романистички под-модул

Б. Компаративно-историјски под-

модул

В. Државно-историјски под-модул

2.3. Међународно-правни модул

2.1.7. Јавно-правни модул

А. Под-модул радно право и социјално

право

Б. Уставно-правни под-модул

В. Управно-правни под-модул

2.4. Правно-економски модул

2.1.9. Правно-теоријски модул

А. Теоријско-правни подмодул

Б. Социолошко-правни подмодул

В. Филозофско-правни подмодул

2.5. Мастер европских

интеграција

Број: 612-00-01438-2007-04 од 4. 09. 2009.

Реакредитација: 612-00-01179/2014-04 од

11.07.2014. године

3. Докторске студије права

Студије III степена

Број: 612-00-01438/2007-04 од 19. 5. 2008.

4. Припремна настава за

полагање пријемног испита

5. Услуге истраживања и

развоја у друштвеним и

хуманистичким наукама

6. Услуге помоћне образовне

делатности

Page 40: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

40

7. Услуге издавачке делатности

Уџбеничка литература, књиге,

коментари закона,

приручници, расправе,

зборници, монографије,

изворни закони и прописи,

изабрана дела

8. Услуге трговине на мало

књигама у специјализованим

продавницама

9. Консултантске активности у

вези са пословањем и

осталим управљањем

10. Услуге библиотеке

11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Р.

бр. Назив процеса

1. Пружање услуга високог образовања (академске и струковне студије)

1.1. Објављивање конкурса (утврђивање предлога, верификација,

припрема предлога текста конкурса, објављивање)

1.2.Организовање пријемног испита 1.3.Израда распореда наставе (предавања и вежби)

1.4. Израда прелиминарног распореда испита (рокови, термини...)

2.Извођење наставе

2.1.Предавања

2.2.Вежбе

2.2.1.Практична настава

2.3.Израда радова у току наставе

2.3.1.Израда семинарских радова

2.4.Консултације

2.5.Стручна пракса

3.Организација испита

3.1.Израда распореда испита у конкретном року (термини, сале,

дежурачи...)

3.2.Извођење писменог испита

3.3.Извођење усменог испита

3.4.Полагање испита пред комисијом

3.5.Поништавање испита

4.Израда и одбрана радова

4.1.Израда и одбрана завршних радова (мастер академске студије)

Page 41: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

41

4.2.Израда и одбрана магистарских теза

4.3.Израда и одбрана докторских дисертација

5.Пружање административних услуга корисницима

5.1.Упис (упис године и овера семестра)

5.2.Пријављивање испита (пријављивање испита електронским путем)

5.3.Издавање индекса, дупликата индекса, идентификационих картица,

потврда и уверења)

5.4.Издавање диплома, додатака дипломи и дупликата

5.5.Пружање административних услуга у вези са смештајем у студентске

домове

5.6.Пружање административних услуга у вези кредита и стипендија

2. Организовање стручног усавршавања

1.Планирање семинара, курсева, обука, летњих школа и тренинга

2.Извођење семинара, курсева, обука, летњих школа и тренинга

3.Издавање сертификата о стручном усавршавању

3. Пружање услуга библиотеке

1.Коришћење књига и друге уџбеничке литературе у библиотеци и ван

библиотеке

2.Коришћење библиотечког простора – читаонице

3.Коришћење електронског каталога библиотеке и едукација за

претраживање каталога

4.Коришћење КОБСОН сервиса у библиотеци и приступ електронским

часописима

5.Омогућавање увида јавности (реферати за избор наставника и

сарадника, реферати за одбрану магистарских теза и докторских

дисертација, тезе и дисертације)

6.Издавање потврде о незадужености

4. Издавачка делатност

1.Издавање уџбеничке литературе, коментара закона, приручника,

приручника за правосудни испит, расправа, зборника, монографија,

изворних закона и прописа, изабраних дела и др.

2.Издавање часописа

Детаљна обавештења о упису и процедури уписа, као и роковима

објављују се на линку http://www.ius.bg.ac.rs/info/

Распоред наставе и испита за основне студије објавује се на линку

http://www.ius.bg.ac.rs/info/

Пријављивање испита за студенте се врши електронски на линку

http://epravni.ius.bg.ac.rs/Login/Login.aspx

Детаљније информације о последипломским студијама (магистарске,

специјалистичке и докторске студије по Закону о Универзитету) објављују се на

линку http://www.ius.bg.ac.rs/info/

Све информације о докторским студујама објављују се на линку

http://www.ius.bg.ac.rs/info/

Page 42: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

42

Детаљније информације о постдипломским студијама могу се видети

на следећим линковима:

- за мастер академске студије - http://www.ius.bg.ac.rs/info/

- за специјалистичке студије - http://www.ius.bg.ac.rs/info/

Детаљније информације о пружању услуга библиотеке се објављују на

линку http://www.ius.bg.ac.rs/biblioteka/Default_cir.htm

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Број уписаних студената у школској 2015/16 години

- на основним академским студијама: 8891 (из буџета 2662,

самофинансирајући 6229)

- на мастер академских студијама: 454

- на студијама за иновацију (специјализацију) знања

А. Област пореског саветовања 51

Б. Припремна настава за полагање правосудног испита - 32

- на докторским академским студијама: 35

12.1. Ценовник о пруженим услугама

12.2. Научно истраживачки пројекти

Факултет је укључен као истраживач на бројним пројектима, међу

којима су и пројекти које финансира Министарство науке Републике Србије:

1. Идентитетски преображај Србије;

2. Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе,

евиденциони број 179051;

3. Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем

Србије, евиденциони бр. 179059;

4. Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније,

евиденциони бр. 179077;

5. Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе

– случај Србије, евиденциони бр. 47026;

6. Организационе и информационе подршке систему управљања

квалитетом као кључним фактором повећања конкуретности наших

предузећа и њиховог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште,

евиденциони број 179001;

7. Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике

Србије, евиденциони бр. 36033;

Page 43: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

43

8. Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција,

евиденциони број 47023. 9. Правни факултет Универзитета у Београду члан је SEELS Мреже, коју чини

11 државних правних факултета Југоисточне Европе. Циљ SEELS Мреже је

да подстакне мобилност студената и академског особља на

регионалном нивоу, допринесе размени информација, као и

повезивању правних факултета Југоисточне Европе са реномираним

академским институцијама у Европи и свету. Оснивање ове Мреже

финансијски је подржано од стране ГИЗ-а односно пројекта "Отворени

регионални фонд за Југоисточну Европу - Правна реформа".

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

Подаци о приходима и расходима у складу са Законом о

буџетском систему налазе се код Управе за трезор Министарства

финансија Републике Србије.

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Redni broj

Sredstva planirana fin planom 2015

Pozicija u

fin.planu -Konto

Broj JN Predmet JN Odluka o pokret

postup. JN

Vrsta postu- pka

Procenjena vrednost

Procenjena vrednost sa

PDV

Odluka o izboru najbo-ljeg ponuđ. br +datum

Ugovor, faktura

Dobavljač Vrednost ugovora/ faktura

Period na koji je

zaključen ugovor

BEZ PDV-a Br / datum / broj

1 1,000,000 4237 -423711

1.2.7. Usluge keteringa

/ usluga dostavljanja pripremljenih obroka

01-616/1 JN male vrednosti

1,000,000 1,200,000 01-616/23 07.04.2015.

01-616/25 Od 30. 04. 2015

"Hotel Srbija" AD Ustanička br.127, Beograd

812.325,00bez PDV

1 godina do 7. 5. 2016.

Od 09. 03. 2015.

MB: 06978797

Interni br:

1/2015

PIB: 100165812

9.3.2015.

1-a 1.250.000,00 Usluge održavanja i servisiranja računarske oreme

Tri ponude Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

1.250.000,00 1.500,000,00 Ugovor: 01-673/4

INFINITY COM DOO

165.000,00 Od 1.3.2015. do 31.12.2015.

Interni br: 1-

a/2015

Od 17.03. 2015.

Vojvode Savatija 30

17.3.2015. Beograd

Page 44: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

44

2 5.833.000 4212 -421211

1.1.10. Distribucija električne energije I

povezane usluge

01-681/1 Otvoreni postupak javne nabavke dobara

5.833.000 01-681/8 Od 06.05.2015.

01-681/9 od 06.05. 2015.

"EPS snabdevanje" doo, ul. Carice Milice 2, Beograd

4.534.800,00 bez PDV

1 godina

Od 18. 03. 2015.

MB: 20924195

Interni br:

2/2015 18.3.2015.

PIB: 108057105

2-a 291.000,00 423422 2.2.19 Preskliping i odnosi sa javnošću

Tri ponude Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

291.000,00 350.000,00 Ugovor: 01-470/4

NINAMEDIA KLIPING doo

150 Evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja

Od 19.2.2015. do 19.2.2016.

Interni br: 1-

a/2015

Od 24.02. 2015.

Vojvode Mišića 9

17.3.2015. Novi Sad

3 5.454.000 Partija 1:

F.pl: 5151

1.1.4. Knjige i časopisi za potrebe

01- 682/1 od

Otvoreni postupak

5.454.000 OKVIRNI SPORAZUM:

Partija 1-Tref treid doo , Visokog Stevana 4, Beograd

1 godina

Page 45: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

45

454.500; Partija 2: 2.272.000 Partija 3: 2.454.000 Partija 4: 272.000

Partija 1: 515121 Partija 2: 515121 Partija 3: 515121 Partija 4: 515121

Interni br:

3/2015

od 18.3.2015.

biblioteke Pravnog fakulteta

18.3..2015 javne nabavke dobara

12.05.2015. godine pod 01 br. 682/13 za P-1:Tref treid, P-2: Data status. Za P-3 i P-4 ponude odbijene jer prelaze iznos procenjene vrednosti JN

Ugovor br. 01-682/14 od 10. 06. 2015.

Data status doo, Milutina Milankovića 1/45, Novi Beograd

4 1.416.300 Partija 1: 700.000 Partija 2: 90.000

4216 421626

1.2.9. Iznajmljivanje sportskih sala za

treninge studentskih ekipa i rekreaciju zaposlenih

01-683/1 od 18. 03. 2015.

JN male vrednosti

1.416.300 Partija 1: 700.000 Partija 2: 90.000

1.700.000,00 01-683/10 od 16. 04. 2015.

Partija 1 - 01-683/12 od 13.05. 2015.

Sportsko društvo

"Radnički", Vojvode Šupljikca br. 31, Beograd

496.000,00 bez PDV

Do kraja 2015. godine

Interni br:

4/2015

MB: 07017162

18.3.2015. PIB: 100029305

Partija 2 - 01-683/13 od 13.05. 2015.

Agencija za ostale sportske delatnosti

"Mali Sinđa" - Nenad Lakić, pr

69.120,00 a za 1 sat-termin 4.320,00

Do kraja 2015. godine

MB:63657387

PIB:108724926

Page 46: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

46

5 1.600.000 523111 2.1.8. Nabavka artikala za potrebe knjižare Fakulteta

08-732/1 - poziv ponuđačima od 24. 03. 2015 .

Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

1.600.000 2.000.000,00 08-732/7 od 25.3.2015.

NEMA UGOVOR

Ivađo d.o.o. MB 06882641 PIB 100011436, za sveske A4 i A5 i

Rebox d.o.o. PIB 102010099 za signire, hem.olovke obične. hem.olovke sa štampom, grafitna olovka, korektor i rezač za olovke

465.000,00 bez PDV

1 godina

Interni br:

5/2015

26.3.2015.

6 166.600,00 421321 2.2.27 Usluge dezinsekcije i deratizacije

Tri ponude Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

166.600,00 200.000,00 Ugovor: 01-740/4

Ciklon 92 doo 81.806,00 Od 1.4.2015. do 1.4.2020.

Interni br:

6/2015

Od 30.03. 2015.

Beograd

26.3.2015. Preševska 2

7 300.000,00 423 419 1.1.6. Nabavka markentiškog materijala za potrebe Sajma knjiga

Tri ponude Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

01-broj: 762/5 od 6.7.2015.

DOGA d.o.o. Beograd, Paštrovićeva 53

Interni br:

7/2015

30.3.2015.

8 167.000 426631 2.1.1 Nabavka sportske opreme za Sportsko udruženje "VICTORIA" Pravnog fakulteta UuB

Tri ponude Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

166.600 200.000,00 01-772/4 od 2.4..2015.

Profaktura 30/2015 05-br:378 od 2.4.2015.

Zanatska radnja "TAM-PRINT" Jabuka, Tamiška 26

166.600,00 bez PDV-a

Interni br:

8/2015

Šifra delatnosti: 1813

02.4.2015. PIB: 107878917

Page 47: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

47

9 291.600.00 2.2.3 Nabavka usluge ispitivanja ispravnosti i servisiranja anti-panik svetiljki, javljača požara i protivpožarnih aparata

Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

291.600,00 350.000,00 01-786/7 od 03. 04. 2014. za anti-panik svetiljke; 01-786/8 od 3.4.2015. za javljače požara

MARTING DOO, Ljiljane Krstić 27 F, Zemun PIB:

105121702 za anti-panik svetiljke

43.200,00

TVI doo, Stojana Matića 44/2, Beograd

195 Eura u RSD po

srednjem kursu NBS na dan plaćanja

Interni br:

9/2015 za javljače požara

kursu NBS na dan plaćanja

02.4.2015. PIB: 106707005 MB: 20663987

01-786/12 za PP aparate

"LAZAR J.", Jaćimoski Lazar, preduzetnik za PPP aparate

89.410,00 RSD po tretmanu

PIB: 102009935 MB: 53339425

10 833.000,00 4237 423711

1.1.9. Reprezentacija 01- 820/1 od 07.04. 2015.

JN male vrednosti

833.300,00 ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JN

REPREZENTACIJE jer su ponuđene cene prešle iznos procenjene vrednosti JN 01-br:820/10 od 27.04.2015.

Interni br:

10/2015

11 493.300,00 426611 1.1.3. JN male vrednosti

Birotehnički materijal

01-821/1 od 07.04. 2015.

JN male vrednosti

416.000,00 500.000,00 ODLUKA O DODELI UGOVORA: 01-821/14 od 11.5.2015.

Ugovor: 01-821/15

N-Copi doo, Gavrila

Principa 22, Novi Sad 1 godina

Od 03.06. 2015.

MB: 08511985 Bez PDV

Interni br:

11/2015

PIB: 101078819

Page 48: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

48

12 1.000.000,00 426819 1.1.2 JN potrošnog materijala za toalete

01-961/1 od 27.04.2015.

JN male vrednosti

1.000.000,00 1.200.000,00 ODLUKA O DODELI UGOVORA: 01-961/11 od 11.5.2015.

Ugovor: 01-961/12 od 11.5.2015.

"NETAPRODUCT"

doo Kozaračka 6, Kaluđerica, Beograd

1 godina

MB: 17204157

PIB: 102165559

Interni br:

12/2015

13 833.000,00 4237 423711

1.1.9. Reprezentacija 01- 974/1 od 07.05. 2015.

JN male vrednosti

833.300,00 1.000.000,00 01-974/9 od 07.05.2015.

01-974/10 od 08.05.2015.

"TIM 99" doo, Milorada Jovanovića 5

779.982,20 bez PDV

1 godina

Beograd

Interni br:

13/2015

MB: 17231928 934.589,64 sa PDV

PIB: 100039639

14 333.000,00 426811 JN sredstava za održavanje higijene

Tri ponude Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

333.000,00 400.000,00 01-981/8 od 08.05.2015.

01-981/9 od 08.05.2015.

"GT-HEMIJA" , Nehruova 61/36, Novi Beograd

332.746,00 bez PDV

1 godina

399.295,20 sa PDV

Interni br:

14/2015

15 1.833.000,00 421323 1.2.1. JN male vrednosti usluga

Obezbeđenje zgrade

01-982/1 od 29. 04. 2015.

JN male vrednosti

1.833.000,00 1.833.000,00 ODLUKA O DODELI UGOVORA: 01-982/23 od 28.5.2015.

Perfect Company, Antifašističke borbe 30/30, Novi Beograd

1,795,800 bez PDV na godišnjem nivou, 205,00 din po satu

1 godina

MB: 17194275

Interni br: PIB: 100119001

15/2015

16 250.000,00 4232 423291

Plan. Tabela 2 - 2.2.5.

Nabavka licence za ESET NOD32 ANTIVIRUS PROGRAM

Tri ponude Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

250.000,00 300.000,00 01-1004/6 od 05.05.2015.

Ugovor - 05. 05. 2015.

"GAMA ELEKTRONICS" doo, Mišarska 11, Beograd

213.750,00 bez PDV; 256.500,00 sa PDV

Br. 01-1004/7 MB: 07489706

Interni broj:

PIB: 100290617

Page 49: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

49

16/ 2015

17 3.000.000,00 P1-1.600.000,00; P2- 550.000,00; P3- 850.000,00

P1- 5223 konto 522311

1.2.2. Priprema za štampu i štampa

01-1030/1 od 08.05.2015.

Otvoreni postupak

P1- 1.600.000,00

1 godina a najkasnije do iscrpljenja sredstava

P2- 4234 konto 423411, 423419

P2- 550.000,00

P3- 4266 konto 426611

P3- 850.000,00

Interni br: 17/ 2015

Page 50: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

50

Partija 1 01-broj 1030/1 od 08.05.2015.

01-1030/19 od 28.05.2015.

Ugovor zaključen 16.06. 2015. Broj: 01-1030/21, sa "JP Službeni glasnik"Jovana Ristića 1, Beograd, MB: 07453710, PIB: 10002782) –Ugovorena vrednost bez pdv : 837.664,00 din. a sa PDV-om iznosi_____________

UGOVORI O ŠTAMPANJU - POJEDINAČNI : 01-1030/21-1, 25.9.2015. "Ogledi o metajurisprudenciji" Dr Goran Dajević, 25.820,00/28.402,00; 01-1030/21-2, 25.9.2015. "Naučno nasleđe Radomira Lukića", a

Partija 2 01-broj 1030/1 od 08.05.2015.

01-1030/19 od 28.05.2015.

Ugovor zaključen 16.06. 2015. Broj: 01-1030/22 sa" JP Službeni glasnik" Jovana Ristića 1, Beograd, MB: 07453710, PIB: 10002782) –Ugovorena vrednost bez pdv : 252.988,00 din. A sa PDV-om iznosi_____________

Partija 3 01-broj 1030/1 od 08.05.2015.

01-1030/19 od 28.05.2015.

Ugovor zaključen 16.06. 2015. Broj: 01-1030/20 sa "PAPIR GRAF ŠTAMPARIJA"(Kir Janjina 12, Beograd, MB: 20778946, PIB: 107310127) –Ugovorena vrednost bez pdv : 480.900,00 din. A sa PDV-om iznosi_____________

Page 51: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

51

Tref treid doo, Visokog Stevana 4, Beograd, MB 07803753, PIB 100042388 – ugovori:

1 godina odn. do iscrpljenja sredstava

Page 52: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

52

18

Partija 1: 2.454.000,00 Partija 2: 272.700,00

F.pl: 5151 Partija 1: 515121 Partija 2: 515121

1.1.4.

JN časopisa za

potrebe biblioteke Pravnog fakulteta; Partija 1-Strani; Partija 2-Domaći

01- 1050/1 od 13.5..2015

Otvoreni postupak javne nabavke dobara

Partija 1: 2.454.000,00 Partija 2: 272.700,00

Partija 1: 2.700.000,00 Partija 2: 300.000,00

Interni br:

18/2015

od 13.5.2015.

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA: 23.06.2015. godine pod 01 br. 1050/9 za P-1:Tref treid, P-2: Neolibris

01-broj: 1050/11 od 10.7.2015. 2.433.700,00 bez PDV-a

OKVIRNI SPORAZUM: 01-broj: 1050/10 od 10.7.2015

Neolibris doo, Kikindska 14/22, Pančevo, MB20660783, PIB 106692396, – ugovori:

01-broj:1050/12 od 10.7.2015.

272.039,50 bez PDV-a

Page 53: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

53

19 8.416.000,00 422121 Plan: 1.2.8.

Usluge posredovanja pri kupovini karata za prevoz i rezervacije hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja

01-1063/1 od 18.5. 2015.

Otvoreni postupak

8.416.000,00 bez PDV-a

01-broj: 1063/27 od 17.7.2015.

TCA TRAVEL AGENCY doo, Dr Dragoslava Popovića 15, Beograd,

Ugovor: 2.10.2015.

TCA TRAVEL AGENCY

1 godina

422221 01-broj: 1063/46

Dr Dragoslava Popovića 15

423311 Interni br: MB:17098187

422412 JN 19/2015

PIB: 100205305

422413

422131

422231

20 966.600,00 4261 i 4265 konto 426111 i 426591

1.1.1. JN kancelarijskog materijala

01-broj: 1073/1 od 20.05.2015.

JN male vrednosti

966.600,00 bez PDV-a

01-broj: 1073/12 od 15.06.2015.

01-broj: 1073/13 od 5.7.2015.god.

Ivađo d.o.o. , Zemun, Stevana Markovića 8, MB 06882641 PIB 100011436

1 godina

Interni br:

20/2015

21 1.600.000,00 Nabavka obrazaca: ŠV-20 i semestralni list za potrebe knjižare Fakulteta

Poziv za podnošenje ponuda - 01-1107/1 od 26.5.2015.

Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

01-broj: 1107/5 od 02.juna 2015.

PAPIR-GRAF Štamparija doo, Sremčica, MB 20778946, PIB 107310127

JN 21/2015

22 Nabavka telefona za potrebe šefa Odseka za

Tri ponude Nabavka dobara i usluga na

01-broj: 1151/4 od 08.juna 2015.

Odluka Dekana za "Belcons

JN 22/2015

Page 54: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

54

finansijsko-materijalno poslovanje

koje se ne primenjuje Zakon o JN

International" 11.598,00 sa uračunatim PDV-om

23 250.000,00 425227 2.2.8. Servisiranje klima uređaja

Tri ponude Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

250.000,00 300.000,00 01-broj: 1192/4 od 16.juna 2015.

SZTR "FRIGO-M" Barajevo, Beogradskog bataljona 18, MB - šifra delatnosti: 6570756 52722: PIB: 103687796

2.585,00 po jednom uređaju, bez PDV-a, odn. 3.102,00 sa PDV-om.

JN 23/2015

24 333.300,00 423611 2.2.21. Usluge pranja i održavanja (tepisi, zavese, hemijsko čišćenje)

Tri ponude Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

333.300,00 400.000,00 01-broj: 1199/4 od 16.juna 2015.

TEPIH SERVIS MOPEX, Radojke Lakić 6, Beograd, MB: 17175319, PIB: 101967470

135,00 din/1m2

JN 24/2015

25 166.600,00 2.2.28. Usluge popravke službenog automobila

Tri ponude Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

01-broj: 1206/4 od 19.juna 2015.

"Auto servis KARLO" , Krnjača

29.300,00 bez PDV-a

JN 25/2015

26 400.000,00 423911 2.2.24. Koričenje knjiga, službenih glasnika i listova

Odluka o nabavci usluge koričenja knjiga, sl.gl. I listova: 01-broj: 1247/1 od 23. juna 2015.

Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

400.000,00 500.000,00 01-broj: 1257/7 od 3.7. 2015.

01-broj: 1247/8 od 7.7.2015.

LOG DOO, Beograd, Aleksandra Vojinovića 69, PIB: 100170213, MB: 17070258

360.000,00 bez PDV-a

1 godina

JN 26/2015

27 1.833.300,00 426611 1.1.8. Nabavka studentskih čip kartica i ribona za štampanje kartica

Odluka o pokretanju postupka: 01-broj: 1248/1 od 23. juna 2015.

JN male vrednosti

1.833.300,00 2.200.000,00 01-broj: 1248/ od ___.juna 2015.

JN 27/2015

Redni broj

Sredstva planirana fin planom 2015

Pozicija u

fin.planu -Konto

Broj JN

Predmet JN

Odluka o pokret

postup. JN Vrsta postu- pka

Procenjena vrednost

Procenjena vrednost sa

PDV

Odluka o izboru najbo-ljeg ponuđ. br +datum

Ugovor, faktura

Dobavljač Vrednost ugovora/ faktura

Period na koji je

zaključen ugovor

BEZ PDV-a Br / datum / broj

28 27.800.000,00 P1- Priorema za štampu ... 3.500.000,00 ; P2- Štampa i povez .... 10.000.000,00

P1- 5223 konto 522311

1.2.2. Priprema za štampu i usluga štampanja i poveza udžbenika, priručnika i biblioteke "Svetska pravna baština"

01-1370/1 od 6.7..2015.

Otvoreni postupak

1 godina a najkasnije do iscrpljenja sredstava

Interni br: 28/ 2015

Page 55: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

55

Partija 1

01-1370/1 od 6.7..2015.

01-1370/7 od 17.7.2015. "Dosije studio"doo

Ugovor zaključen 7.9. 2015. Broj: 01-1370/8, sa "Dosije studio"doo, Beograd, Braće Nedića 29, PIB 105536169, MB 20383895

UGOVORI O ŠTAMPANJU - POJEDINAČNI :

Partija 2

01-1370/1 od 6.7..2015.

01-1370/7 od 17.7.2015. JP "Službeni glasnik"

Ugovor zaključen 7.9. 2015. Broj: 01-1370/9, sa "JP Službeni glasnik" , Jovana Ristića

UGOVORI O ŠTAMPANJU - POJEDINAČNI :

29 83.000,00 424911 2.2.20. Tapaciranje nameštaja

Odluka o pokretanju postupka: 01-broj: 1394/1 od 8.7.2015.

Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

83.000,00 01-broj: 1394/4/ od 9.7. 2015.

SZTDUR "Almira", Novi Beograd, Jurija Gagaina 141, PIB 102488574

69.000,00 (nije u sistemu PDV-a)

JN 27/2015

29-A 1.000.000,00 424911 1.2.6. Popravka i održavanje električnih instalacija

Odluka o pokretanju postupka: 01-broj: 1396/1 od 8.7.2015.

Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

01-broj: 1396/4/ od 9.7. 2015.

SZR "MANČA ELEKTRO", Dobanovci, Sremska 11, PIB 101729152

52.000,00 nije u sistemu PDV-a)

JN 29-A/ 2015

29-B 424911 1.2.6. Popravka i održavanje električnih instalacija - HITNA SERVISNA INTERVENCIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA NA ČILERU THERMOCOLD

Odluka Dekana o pokretanju hitnog postupka: 01-broj: 1437/1/1 od 15.7.2015.

Nabavka dobara i usluga na koje se ne primenjuje Zakon o JN

01-broj: 1438/4/ od 29.7. 2015.

Preduzeće za proizvodnju i inženjering termotehničkih instalacija "MPG KGH" doo, Beograd, Černiševskog 11, PIB: 100288530, MB: 07505175

198.000,00 bez PDV-a a sa PDV-om 237.600,00 din.

JN 29-B/ 2015

30 POTKROVLJE

1.2.3. - Izrada projektne dokumentacije za građevinske radove na

511323; 1.2.3. Odluka o pokretanju postupka: 01-broj:

JN male vrednosti za 1.2.3. i 1.2.4. Otvoreni

01-broj: 1517/1/ od 2.9. 2015.

JN 30/2015.;

1.2.4.

Page 56: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

56

adaptaciji i rekonstrukciji potkrovlja - 1.667.000,00; 1.2.4. - Stručni nadzor na izvođenju radova - 800.000,00; 1.3.1. - Izvođenje radova .... - 41.667.000,00

1.3.1. postupak za 1.3.1.

31 2.917.000,00 4213; 421325

Održavanje higijene u prostoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Odluka o pokretanju postupka: 01-broj: 1553/1 od 8.9.2015.

JN male vrednosti

2.917.000,00 01-broj: 1553/16 od 18.9.2015. MOPEX DOO

01-broj: 1553/17 od 24.9.2015.god.

"MOPEX" doo, Beograd,

Radojke Lakić 6/1, PIB: 101367470 MB: 17175319

Mesečna cena za ugovorene usluge: 264.680,00 bez PDV-a a sa PDV-om 317.616,00

11 meseci u skladu sa Tehničkom specifikacijom

JN 31/2015

32 1.250.000,00 423211 1.2.11. Usluge održavanja računarske mreže

Odluka o pokretanju postupka: 01-broj: 1732/1 od 23.9..2015.

JN male vrednosti

1.250.000,00

JN 32/2015

Page 57: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

57

Page 58: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

58

15. ПОДАЦИ О ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОЈ ПОМОЋИ

Правни факултет Универзитета у Београду додељује 100 стипендија

својим студентима из сопствених прихода у износу од 10 000 динара месечно.

Осим тога, Факултет је самофинансирајућим студентима слабијег

материјалног стања одобравао финансијске олакшице, уз прилагање

одговарајућих доказа, у виду потпуног или делимичног ослобађања плаћања

школарине, у укупном износу који је био приближан годишњем износу

издвајаном за стипендије које додељује Факултет.

Факултет је пружао подршку професионалним удружењима, културно-

уметничким друштвима, манастиру Девине воде код Звечана, Богословији у

Призрену, изради промотивног филма о Београду; учествовао је у

хуманитарним акцијама: за изградњу куће десеточланој породици Ђурић на

Косову и Метохији, за прикупљање средстава за операције Лидије Стојановић,

Кристине Милутиновић, Анђеле Алексић, Новице Симјоновића, монахиње

манастира Рожањ.

Гимназији у Краљеву, чија је зграда тешко оштећена у земљотресу у

новембру 2010. године Правни факултет, али и сви његови запослени,

уплатили су новчану помоћ.

У оквиру акције „Дар за Булевар“, наш факултет је поклонио граду

Београду пет садница платана, од којих је једну поклонио у име Фондације

„Осмех на дар“.

Најстаријој београдској основној школи „Краљ Петар Први“ поклоњена

је рачунарска, а основној школи „Свети Сава“ спортска опрема.

Рачунаре, дресове и лопте су добиле и основне школе „Михаило

Баковић“ из Сељашнице и „Милосав Стриковић“ из Коловрата, „Бошко Буха“

Ивање, „Свети Сава“ Аљиновићи, „Свети Сава“ Ташево, „Свети Сава“

Хисарџик и „Душан Томашевић – Ћирко“ Камена Гора.

Рачунарска опрема поклоњена је и канцеларији Удружења болесника

који су преживели мождани удар, а које делује у болници за превенцију и

лечење цереброваскуларних обољења „Свети Сава“.

Традиционално је настављена подршка хуманитарним акцијама

Фондације „Осмех на дар“ за прикупљање новогодишњих поклона за децу на

Косову и Метохији, укључујући и одласке представника Управе Факултета

заједно са студентима у српске енклаве на Космету. У заједничкој акцији

Факултета и Фондације „Осмех на дар“ обезбеђена је вода за пиће за

мештане-повратнике у селу Жач на Косову и Метохији.

Page 59: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

59

Правни факултет Универзитета у Београду помаже манастиру

Хиландару за обнову манастирских зграда оштећених у великом пожару.

16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ

ПРИМАЊИМА

Обрачун зарада за запослене Факултета врши се у складу са Законом

о високом образовању Законом о платама у државним органима и јавним

службама Уредбом и нормативима и стандардима услова рада

универезитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета,

Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним

службама и Правилник о зарадама и другим примањима запослених

Правног факултета Универзитета у Београду.

ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ЗВАЊИМА И СТРУЧНОЈ СПРЕМИ СА

МИНУЛИМ РАДОМ

Наставно особље

Просечна

нето

зарада са

минулим

радом

Просечни

износ за

минули

рад

Просечни

проценат

минулог

рада

Редовни професор 110.282, 00 14.874,00 13,5%

Ванредни професор 83. 198, 00 7.992,00 9,6%

Доцент 72. 170, 00 2.969,00 4,1%

Аистент са докторатом 61. 197, 00 1.408,00 2,3%

Асистент са магистратуром 56. 751, 00 998,00 1,7%

Виши предавач 58. 974, 00 5.010,00 8,5%

Ненаставно особље

Просечна

нето

зарада са

Просечни

износ за

минули

Просечни

проценат

минулог

Page 60: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

60

минулим

радом

рад рада

ВСС – VII 58. 608, 00 5.286,00 9,0%

ВШС – VI 42. 446, 00 3.694,00 8,7%

ВКВ – V 39. 321, 00 5.033,00 12,8%

ССС – IV 38. 646, 00 3.751,00 9,7%

КВ – III 35. 292, 00 4.094,00 11,6%

НКВ – II 25. 615, 00 2.618,00 10,2%

Висине хонорара за научне пројекте, које финансира Министарство

просвете, науке и технолошког развоја крећу се у распону од 10.000,00 до

40.000,00 динара месечно у зависности од нивоа квантификованих научних

резултата и временског ангажовања наставника или сарадника.

Наведена примања запослених могу у појединим месецима бити увећана на

основу рада на специјалистичким студијама, студијама за иновацију знања,

летњих школа и других облика едукације, рада на другим научно-

истраживачким пројектима, консалтингу и комерцијалним пројектима, као и

на основу објављивања уџбеника и монографија у оквиру издавачке

делатности Факултета.

У складу са чл. 43 Закона о Агенцији за борбу против корупције, просечне нето

зараде изабраних, именованих и постављених лица су објављене на сајту

Агенције за борбу против корупције.

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Средства рада Факултета:

Page 61: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

61

Page 62: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

62

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Информације настале у раду и у вези са радом Факултета се чувају у

папирној форми и налазе се у архиви Факултета.

Начин примања, евидентирања и распоређивања аката за рад,

класификацију и архивирање, смештај, чување и одржавање, евидентирање

у архивску књигу и изучавање регистраторског материјала уређено у складу

са Законом о културним добрима («Службени гласник РС» бр. 71/94, 52/2011 –

др. закони, 99/2011 – др. закон).

Рокови чувања носача информација у архиви Факултета утврђују се на

основу Листе категорија регистатурског материјала са роковима чувања

Правног факултета Универзитета у Београду од 10.07.2014. године године.

На интернет презентацији објављују се информације које су настале у

раду или у вези са радом, активностима Факултета, а чија садржина има или

би могла имати значај за јавни интерес. Они на сајту остају док траје њихова

примена или актуелност. Сајт се редовно одржава.

Рачунари на којима се налазе информације у електронској форми се

чувају уз примену одговарајућих мера заштите.

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Факултет поседује информације настале у раду или у вези са радом и

које се односе на активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

приказаних у одељку 8. као и приликом пружања услуга чији је детаљан

приказ наведен у одељку 10. Информатора.

20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ФАКУЛТЕТ

ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Информације којима Факултет располаже, а које су настале у раду

или у вези са радом, Факултет ће саопштити тражиоцу информације, ставити

на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију

документа, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од

јавног значаја, осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити

података о личности („Службени гласник РС“ број: 97/2008, 104/2009 – др.

закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) и Закону о тајности података

(„Службени гласник РС“ број: 104/09), стекли услови за искључење или

ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације

објављене на веб презентацији Факултета и то на основу члана 10. став 1.

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја који

прописује да „орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права

Page 63: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

63

на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији

која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету“.

Такође, приступ информацијама биће ускраћен ако се тражи приступ

подацима о бројевима текућих рачуна запослених и то на основу члана 14.

наведеног закона који прописује: „орган власти неће тражиоцу омогућити

остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би

тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право

лица на које се тражена информација лично односи“.

Факултет ће ускратити давање података који су пословна тајна, због

чијег би саопштења или давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити

штетне последице по интерес и углед Факултета.

У обавештењу и у решењу о одбијању захтева тражиоцу информације

биће образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа

информацијама.

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП

ИНФОРМАЦИЈАМА

21.1. Подношење захтева

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту:

захтев) Факултета организационих наука, може да поднесе свако физичко

или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу

информација од јавног значаја.

Захтев се подноси у писаној форми преко поште или предајом захтева

на Писарници Факултета.

Факултет је дужан да омогући приступ информацијама и на основу

усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на

такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено.

Захтев мора да садржи: назив и адресу Факултета, податке о тражиоцу

информације (име, презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт),

што прецизнији опис информације која се тражи и начин достављања

инфорамције. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају

проналажење тражене информације.

Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није

уредан, овлашћено лице Факултета дужно је да, без надокнаде, поучи

тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу

упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном

року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а

недостатци су такви да се по захтеву не може поступити Факултет ће донети

закључак о одбацивању захтева као неуредног.

У прилогу је дат образац за подношење захтева.

Факултет ће размотрити и захтев који није сачињен на том образцу.

Page 64: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

64

21.2. Одлучивање по захтеву

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама

од јавног значаја, Факултет је дужан да без одлагања, а најкасније у року од

15 дана од дана пријема захтева тражиоца обавести:

- О поседовању информације

- Стави му на увид документ који садржи информацију

- Изда му или упути копију тог документа. Копија документа је

упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Факултета

Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може

претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица,

односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне

средине, Факултет ће поступити по захтеву најкасније у року од 48 сати од

пријема захтева.

Ако Факултет није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15

дана од дана пријема захтева поступи по истом, о томе ће у року од 7 дана

од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не

може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће поступити по

поднетом захтеву тражиоца информације од јавног значаја.

Факултет ће, заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити

на увид документ који садржи тражену инфомацију, односно издати му

копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће

му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде

копије документа.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у

службеним просторијама Факултета. Тражилац може из оправданих разлога

тражити да увид у документ изврши у друго време од времена које му је

одредио Факултет. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у

документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз

помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, Факултет неће издати посебно

решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако Факултет одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о

поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи

тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа,

дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева

донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи,

као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити

против таквог решења.

Када Факултет не поседује документ који садржи тражену

информацију, проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и

тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу

Поверенику за информације од јавног значаја, и то у складу са чланом 22.

Закона о слободном приступу информацијима од јавног значаја.

Накнада трошкова се, у складу са чланом 17. Закона за увид у

документ који садржи тражену инфорамцију, не наплаћује. Међутим, копија

Page 65: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

65

дoкумента који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца

да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања, и

трошкове упућивања.

Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације

за израду копије и упућивање копије документа на коме се налази

информација од јавног значаја утврђују се на основу Уредбе о висини

накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налазе

информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 8/06).

Page 66: Informator o radu Pravnog fakulteta

Информатор о раду Универзитет у Београду – Правни факултет

66

21.3. Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД

БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 67

З А Х Т Е В

за приступ информацији и од јавног значаја

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

(„Службени гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од Факултета захтевам*:

□ обавештење да ли поседује тражену информацију;

□ увид у документ који садржи тражену информацију;

□ копију документа који садржи тражену информацију;

□ достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

o поштом

o електронском поштом

o факсом

o на други начин:*** __________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају

проналажење тражене информације)

У ______________.

____________________________ Тражилац информације/ Име и презиме

Дана________20___ године

_____________________________ адреса

_____________________________

други подаци за контакт

______________________________

потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.

** У кућици означити начин достављања копије докумената.

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтева.