Indrumar TRAR

Embed Size (px)

Text of Indrumar TRAR

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  1/84

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  2/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  PREFA ĂȚ

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  3/84

  Cu!r"n#

  LA$%RAT%R &' (ETERMINAREA TIMPIL%R (E MERSSĂGEATĂ) (E (EMARARE I (E FR*NAREȘ .....................................7

  LA$%RAT%R +' (ETERMINAREA T%NA,ULUI TRENURIL%R (EMARFĂ.......................................................................................................15

  LA$%RAT%R ' (ETERMINAREA INTER.ALEL%R (E STA IE IȚ ȘCIRCULA IEȚ .............................................................................................22

  LA$%RAT%R 4' (ETERMINAREA CAPACITĂ II (EȚCIRCULA IE PE SEC II CU LINIE SIMPLĂȚ Ț ....................................38

  LA$%RAT%R ' (ETERMINAREA CAPACITĂ II (EȚCIRCULA IE PE SEC II CU LINIE (U$LĂȚ Ț ......................................49

  LA$%RAT%R /' ELA$%RAREA .ARIANTEI RA0I%NALE (ETRASARE ÎN GRAFIC A TRENURIL%R L%CALE (E MARFĂ.....61

  LA$%RAT%R 1' UTILI2AREA UNUI M%(EL (E PR%GN%2ĂPENTRU UN ANUMIT %RI2%NT (E TIMP........................................66

  LA$%RAT%R 3' (ETERMINAREA NUMĂRULUI (E TRENURI(IRECTE (E MARFĂ..............................................................................70

  LA$%RAT%R ' ELA$%RAREA GRAFICULUI (E CIRCULA0IE 72

  LA$%RAT%R &5' IN(ICAT%RII TE6NICI (E E7PL%ATARE AIGRAFICULUI (E CIRCULA0IE...........................................................77

  APLICA II PRACTICEȚ ...........................................................................82

  /

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  4/84

  LA$%RAT%R &' (ETERMINAREATIMPIL%R (E MERS SĂGEATĂ) (E

  (EMARARE I (E FR*NAREȘ

  No "un" "ntrodu8t"9e:ț  

  A. Dee!"#$%!e% #"'(! )e "e!* *+,e%+

  Î$ e)e!e% )ee!"#$+!## #"'(! )e "e!* *+,e%+ &e$! )#/e!#e %e,(!## )e!e$!# *$ $ee*%!e !"+(%!e'e )%e #$# #%'eț

  • L$,#"e% )#*%$ e# )e #!'% #eț ț   d cd  −  e&!#"%+ $ km

  • #e% )e #!'% #eț   d cv − e&!#"%+ $   hkm

  Re'% #% )e %'' #'#%+ &e$! %''' )!%e# )e #"&ț   d ct  −  e&!#"%+ $

  "#$e: $ee*%!+ &e$! $ !e$ *+ &%!!,+ ( )#*%$ + )e #!'% #e %/'%+ț ț

  $!e *% #% #$#'%+ ,e$e!# # *% #% #$#'%+ ,e$e!# ) )e '$,#"eț ș ț   d cd  − ;

  "e!,#($e%+ %*&!% !e$'#; # %$"e

  1

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  5/84

   LABORATOR 1. DETERMINAREA TIMPILOR DE MERS SĂGEATĂ, DE  DEMARARE I DE FRÂNARE Ș

  wQ P a g 

  Q P  P 

  d ad c  ::1

  :1010

    "%

  3

  3 ++++

  =   γ  ψ  ; 1.2:

  $)e

  cψ   !e&!e#$+ (e/##e$' )e %)e!e$>+

  ad  P    ,!e%e% %)e!e$+ % '(("(#e#

   P    ,!e%e% $ *%!e )e *e!## % '(("(#e#

  Q   ($%' !e$'#

  γ    (e/##e$ %!e >#$e *e%"% )e "%*e'e %/'%e $ "#%!e )e!(%>#e

   g    %e'e!%>#% ,!%#%>#($%'+

  w   !e#*e$>e'e *&e#/#e (%'e %!e *e (&$ '% $%#$%!e !%"&e;[email protected]; !e#*e$>e *&'#"e$%!e %#)e$%'e:.

  D#$ !e'% #% 1.2 !e'+ + %e'e!% #% "%#"+ '% )e"%!%!e *e )ee!"#$+ ț ț%(!' !e'% #e#ț

   :1102

  103

  "%

  γ  

  ψ  

  +

  −+

  =

  wQ P 

   P 

  a

  cad 

    2 sm . 1.3:

  D#$ "(#e )e *#,!%$ + $ *#% #% $ %!e *e (@ #$ %'(!# "%# "%!# )e 0;1ț ț ț2 sm ; %'(%!e% "%#"+ &e$! %e'e!% #% '% )e"%!%!e % !e$!#'(! )e "%!/+ț

  *e '#"#e%+ $ %''e '% %e* &!%, )e *#,!%$ + ț   1;0"% ≤d a   2 sm :.

  Ae'e!%>#% "%#"+ '% /!e#; %)#+

  "%3

  3:1

  :10::10   f  a

   g 

  Q P wQ P  pQ P    γ  ϕ    +

  +=+++ ; 1.4:

  $)e

  3

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  6/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

   ϕ  !e&!e#$+ (e/##e$' )e /!e%!e *%@(-!(%+

   p   &!(e$' )e /!

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  7/84

   LABORATOR 1. DETERMINAREA TIMPILOR DE MERS SĂGEATĂ, DE  DEMARARE I DE FRÂNARE Ș

  F#,!% 1.1 %!#% ## %'e #"&'# )e "e!*ț

  =e$! )ee!"#$%!e% #"&'# *&'#"e$%! e %&%!e $ %' $ %!e !e$')e"%!e%+ )#$ *% #e *e #'#e%+ ( /$ #eț ț  )e ,!%)' 2 /#,!% 1.2:.

  F#,!% 1.2 T%$,e$% [email protected]# e !ee &!#$ (!#,#$e

  F(!"% /$ #e )e ,!%)' 2 e*eț

  cbxax y   ++=   2 . 1.7:

  &5

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  8/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  Î$ %' $ %!e

  :2 002

  0   x xaxax   −= 1.11:

  %)#+

  2

  0 x x = 1.12:

  Î$ %' $ %!e ($*#)e!+" *#% #% !e%'+ % $# !e$ e )e"%!e%+ )#$ *% #eț ț

  $ /#,!% 1.2 %!#%@#'% 0 x  *e $'(#e e ș   10  vv

  d t   → #$e!%'' )e #"& $ee*%! 

  )e"%!+!## )#$ *% #e )e '% ( #e+ț   ov   =0   hkm # %$,e!e% '% ( #e+ )eș

  "e!* 1v ; $ #"& e %!#%@#'%  x *e $'(#e e ș   d t  ; #"&' *&'#"e$%! e

  %&%!e $ %' !e$!#'(! %!e )e"%!e%+ $ ("&%!% #e !e$!#'e e "e!,ț #e+ ($*%$+. Î$ ($/(!"#%e )e"($*!% #% %$e!#(%!+ *e (@ #$eț ț &e$! #"&' )e )e"%!%!e *&'#"e$%! !"+(%!e% !e'% #eț

  2

  10   vv

  t t 

  = 1.13:

  T#"&' $ee*%! /!

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  9/84

   LABORATOR 1. DETERMINAREA TIMPILOR DE MERS SĂGEATĂ, DE  DEMARARE I DE FRÂNARE Ș

  $)e v∆ !e&!e#$+ #$e!%'' "%#" )e %!#% #e % #ee# )e "e!* &e$!ț!e$!#'e )#!ee )e "%!/+.

  L% /e' % $ %' )e"%!+!## $ "() %*e"+$+(! *e )ee!"#$+ #"&' )e/!

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  10/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  : =e *e #e #!'+ !e$!# )#!ee )e "%!/+; !e$!# !e,#($%'e # !e$!#ț ș#$e!!e,#($%'e

  ): T!e$!#'e #$e!!e,#($%'e % #"# )e "e!* *+,e%+ 30 "%# "##/%>+ )e #"# )e "e!* %# !e$!#'(! )#!ee )e "%!/+

  e: T#"# )e "e!* *+,e%+ &e$! !e$!#'e !e,#($%'e *$ 15 "%#"## /%>+ )e #"# )e '% !e$!#'e )#!ee )e "%!/+

  /: T!e$!#'e !%$*($%#$e!e % #"# )e "e!* *+,e%+ e,%'# %#!e$!#'(! #$e!!e,#($%'e

  ,: T#"# *&'#"e$%!# )e )e"%!%!e # /!%

  )e#!'%>#e

  D#*%$>%$!e

  *%>##"

   #e% )e"e!* "?

  T#"# )e "e!* *+,e%+ "#$

   &%! #"&%!  D"/; LM/ I$e!!e,#( Re,#( I; II &%! #"&%! &%! #"&%! &%! #"&%! 

  1 A-% 13 53 53 15 15 11 11 13 13

  2 %[email protected] 13.5 50 60 17 14 12 10 15 12

  3 @- 9 60 55 9 10 7 7 8 9

  4 -) 6.8 60 50 7 9 5 7 6 8

  5 )-e 18 53 53 21 21 15 15 18 18

  6 e-/ 15 53 57 17 16 12 12 15 14

  7 /-, 9 57 53 10 11 7 8 9 108 ,-B 8 60 60 8 8 6 6 7 7

  T%@e'' 1.2 C%!%e!#*## e?$#e

  (enum"re S"mbol .aloare

  &

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  11/84

   LABORATOR 1. DETERMINAREA TIMPILOR DE MERS SĂGEATĂ, DE  DEMARARE I DE FRÂNARE Ș

  C(e/##e$ )e %)e!e$>+cψ  

    210G7;0

    −+=   ncψ  

  M%*% %)e!e$+ % '(("(#e#ad  P    t  P ad    114=

  M%*% $ *%!e )e *e!## % '(("(#e#   P    t  P    114=

  T($%' !e$'#   Q   nQ   G251700 +=C(e/##e$ %!e >#$e *e%"% )e "%*e'e%/'%e $ "#%!e )e !(%>#e

  γ     06;0=γ  

  Ae'e!%>#% ,!%#%>#($%'+   g    281;9   sm g  =Re#*e$>e *&e#/#e (%'e %!e *e (&$'% $%#$%!e !%"&e; [email protected]; !e#*e$>e*&'#"e$%!e %#)e$%'e:.

  w00

  010G2 1−+=   nw

  C(e/##e$ )e /!e%!e *%@(-!(%+   ϕ    310G05;0   −+=   nϕ =!(e$' )e /!

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  12/84

  LA$%RAT%R +' (ETERMINAREAT%NA,ULUI TRENURIL%R (E MARFĂ

  No "un" "ntrodu8t"9e:ț  Se !e%'#e%+ $ /$>#e )e

  %: /(!>% )e !%>#$e % '(("(#e#

   @: '$,#"e% #'+ % '#$##'(! )#$ *%>##

  : !e#*e$>% %&%!%e'(! )e !%>#$e # 'e,%!e.

  T($%' *e )ee!"#$+ $ /$>#e )e /(!>% )e !%>#$e )#*&($#@#'+ '%

  Se (@>#$e )#$ e%>#% )e e?#'#@! % /(!>e'(! ee!#(%!e %!e %>#($e%+%*&!% !e$'#.

  :H:HH0   cc   iw P iwQ F    +++> 2.1:

  )e $)e !e'+

  :HH

  :H00

  c

  c F 

  iw

  iw P  F Q

  +

  +−≤ 2.2:

  $)e

  Hw  !e&!e#$+ !e#*e$>% *&e#/#+ '% !'%!e % '(("(#e#

  HHw   !e#*e$>% *&e#/#+ '% !'%!e % %,(%$e'(!

  &

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  13/84

   LABORATOR 2. DETERMINAREA TONAJULUI TRENURILOR DE MARFĂ 

  0 F    /(! % )e !% #$e % '(("(#e#ț ț

   P    ,!e%e% $ *%!e )e *e!## % '(("(#e#

  ci   !e#*e$>% %!%e!#*#+ % *e>#e# )e #!'%>#e.

  Re#*e$>% %!%e!#*#+ % *e>#e# e*e )e/#$#+ %*/e' rezistenţa la mers atrenului datorită liniei ( rampe curbe! măsurată "n #$k#  # *e %''e%+$ )#/e!#e #&(ee

  %. $ #&(e% #!'%>#e# !e$!#'(! )e "%!/+; $ %!e % !e#*e$>%%!%e!#*#+ *e %''e%+ % "e)#e &($)e!%+ e% "%# "%!e &e

  ( '$,#"e )e 650" 650" e*e '$,#"e% "e)#e % !e$'# )e"%!/+:; ($*#)e!#$e% )e '#$#e &e %!e *e %/'+ !e$' '%$ "("e$ )%

   @. $ #&(e% #!'%>#e# !e$!#'(! )e +'+(!# ; $ %!e % !e#*e$>%%!%e!#*#+ *e %''e%+ % "e)#e &($)e!%+ e% "%# "%!e &e( '$,#"e )e 300".

  M+!#"#'e Hw ; HHw  # ci *e "+*(%!+ $ NN *% (((.

  Re#*e$>% *&e#/#+ '% !'%!e % '(("(#e# *e )ee!"#$+ % /##$)

   P 

   %w   &=H 2.3:

  2

  104;05;3           ∆++=  vv F  P  % & 2.4:

  $)e

   & % !e&!e#$+ !e#*e$ % (%'+ '% !'%!e % '(("(#e#ț

  3;5 !e#*e$ % *&e#/#+ )e @%+ '% !'%!e; % '(("(#e#ț

  &/

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  14/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  0;4 (e/##e$ %!e >#$e *e%"% )e /(!"% %e!()#$%"#+ %'(("(#e#

  $ !e'%>#% )e %'' = *e #$!()e $ ; F $ "

  2

  ; # $ "?:Re#*e$ % *&e#/#+ '% !'%!e % %,(%$e'(! *e )ee!"#$+ % /##$)ț

  4422HH   γ  α γ  α    +=w 2.5:

  $)e

  2α  ; 4α   !e&!e#$+ &($)e!e% %,(%$e'(! &e 2 !e*&e# &e 4 (*##; $

  %)!' &%!'# )e %,(%$e

  2γ   ; 4γ     !e#*e$>% '% !'%!e % %,(%$e'(! &e 2 !e*&e# &e 4 (*##; $

  %)!' &%!'# )e %,(%$e

  19502

  2

  2

  v+=γ     #ș

  25002

  2

  4

  v+=γ   2.6:

  $)e e*e #e% )e %'' /('(*#+ # '% )ee!"#$%!e% !e#*e$>e# '% !'%!e %

  '(("(#e#.

  De(%!ee ci e*e )#/e!# &e$! e'e )(+ *e$*!# )e "e!* (! !e'% ($%e

  )#/e!#e &e *e$*   par Q  # impar Q :.

   

  b' Tona;ul brut !e tren în

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  15/84

   LABORATOR 2. DETERMINAREA TONAJULUI TRENURILOR DE MARFĂ 

    l l l n    $"+!'; !e*&e# '$,#"e% $e# '(("(#e

     pl    '$,#"e% )e &(!##!e % !e$'#;  3020÷≅ pl   ".

  4422

  44442222   ::

  l l 

  'k ''k '

  ''   t nt n

  vg 

  vg 

  ml α α 

  α α 

  +

  +++== " 2.8:

  $)e

  2n' ; 4n'   !e&!e#$+ %&%#%e% )e $+!%!e % %,(%$e'(! &e 2

  !e*&e# 4 (*##

    2k  ; 4k    (e/##e$>## )e #'#%!e % %&%#+>## )e $+!%!e %%,(%$e'(! &e 2 !e*&e# 4 (*##

    2t ' ; 4t '   %!% %,(%$e'(! &e 2 !e*&e# 4 (*##

    vg '   "%*% "e)#e % $# %,($

    vl    '$,#"e% "e)#e % $# %,($.

  Se %''e%+ luQ   &e$! *e$*' &%! )e #!'%>#e # &e$! *e$*'#"&%!.

  8' Tona;ul !e tren în are

  Se )ee!"#$+ )#$ ($)#>#% )e !e#*e$>+ '% !%>#$e %

  :HH c

  rc F 

  iw

   F 

  Q

    rc

  +≤ 2.9:

  &3

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  16/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  $)e rc F  !e&!e#$+ /(! % )e !e#*e$ + %

  Se %''e%+ rcQ  &e$! *e$*' &%! )e #!'%>#e # &e$! *e$*' #"&%!.

  Cer"n e laborator:ț

  Se e!e; $ !%&(! $"+!' )e (!)#$e $: %' *)e$'#; $(*#$e)@'+

  0 9;1 td  F 

  td    QQ   =

  IM=AR 

  !%>#$e*#"&'+!%>#$e)@'+

  0 9;1 td  F 

  td    QQ   =

  ATEN0IE B  C

  /(!"% A4; /$>##'e :; 00

  c

   F i F   f  Q   = ; : u

  l l  f  Q   u =   #ș   :; crc

   F i F   f  Q   rc =   $

   &'%% )e %'(!# ci  J 0K40   000

  T%@e'' 2.2 D%e )e %''

  (enum"re S"mbol .aloare=!(e$' )e %,(%$e &e )(+ (*## 5E

  2α    n5;0502   −=α 

  =!(e$' )e %,(%$e &e &%! (*## 5E4α    n5;0504   +=α 

  L$,#"e% #'+ % '#$##'(! )#$ *% ## &e *e$* &%! ț  par 

  ul    nl   par 

  u   10600+=

  &

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  17/84

   LABORATOR 2. DETERMINAREA TONAJULUI TRENURILOR DE MARFĂ 

  45m

  L$,#"e% #'+ % '#$##'(! )#$ *% ## &e *e$* #"&%! ț45m

  impar 

  ul    nl impar 

  u   10650 +=

  L$,#"e% )e &(!##!e % !e$'# $!e "+!#'e )e

  *#,!%$ +ț   45m pl    3020 ÷= pl 

  C%&%#%e% )e $+!%!e % %,(%$e'(! &e )(+ (*##45t 

  2n'   n'n   5;0202   +=

  C%&%#%e% )e $+!%!e % %,(%$e'(! &e &%! (*##45t 

  4n'   n'n   05554   +=

  T%!% %,(%$e'(! &e )(+ (*## 45t 2t '   102  =t '

  T%!% %,(%$e'(! &e &%! (*## 45t 4t '   154  =t '

  L$,#"e% %,($'# &e )(+ (*## 45m2l    102  =l 

  L$,#"e% %,($'# &e &%! (*## 45m 4l    164  =l Re#*e$ % %!%e!#*#+ % *e #e# &e *e$*' &%! ț ț

  000

   par 

  ci   ni par 

  c   25;08 +=

  Re#*e$ % %!%e!#*#+ % *e #e# &e *e$*' #"&%! ț ț

  000

  impar 

  ci   niimpar 

  c   25;010 +=

  F(! % )e !e#*e$ + %

  T%@e'' 2.3 C%!%e!#*#e'e '(("(#e'(! #'#%e &e$! !e"(!%!e% !e$!#'(!(enum"re S"mbol (A 5/5 EA 5/5F(! % )e !% #$e % '(("(#e#ț ț

  0 F    #  F    2250000 =   F    2870000  =G!e%e% $ *%!e )e *e!## %'(("(#e#

   P    t  P    114=   t  P    125=

  #e% )e %''   v   hkmv   5;18=   hkmv   7;67=L$,#"e% '(("(#e#

  l l    ml l    17=   ml l    8;19=

  S&!%/%>% /!($%'+ e&*+ %>#$##   F    212m F  =   24;12   m F   =

  +5

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  18/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  19/84

  LA$%RAT%R ' (ETERMINAREAINTER.ALEL%R (E STA IE IȚ Ș

  CIRCULA IEȚ

  No "un" "ntrodu8t"9e:ț

  L(' # "()' )e %&%!#>#e % #$e!%'e'(! )e *%>#e; $ /$>#e )e $e*!+!#'ee?$#e e#*e$e %'e *e>#e# )e #!'%>#e # *%>##'(! )e %'e /e!%+; *$ &!ee$%e $ %@e'' 3.1

  T%@e'' $!. 3.1LINIE SIM=L LINIE DUBL

  Te'e/($ B.L.A. Te'e/($ B.L.A.C.C.B.; C.E.D. C.E.D. C.C.B.; C.E.D. C.E.D.

  1   snτ    snτ  

  2   iτ   iτ  3   uτ   uτ  

  4   esτ   esτ  

  5   seτ    seτ  

  6   ( ( 

  7   s (   s ( 

  8   e (  e ( 

  I$e!%'e'e )e *%>#e !e&!e#$+ )!%e'e "#$#"e %'e (&!#!## !e$!#'(!; $

  e)e!e% !e%'#+!## (&e!%>##'(! e?$#e )e $!#%!e # )e&+#!e.

  Ae*e #$e!%'e %*#,!+ ($)#>##'e )e *#,!%$>% #!'%>#e# !e$!#'(! ##'#%!e% !%>#($%'+ % %&%#+>## )e !%$# # &!e'!%!e % *%>##'(! # *e>##'(! )e #!'%>#e .

  D!%% #$e!%'e'(! )e *%>#e *% %''e%+ &e$! /#e%!e *%>#e # )e$)e )e!"+(!## /%(!#

  • *#*e"' )e (!,%$#%!e % #!'%>#e# %'e '#@e!+; B.L.A.:

  ++

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  20/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  • "()' )e "%$e!%!e % *?#"@+(%!e'(! )e %'e C.C.B.; C.E.M.;

  C.E.D.:

  • *?e"% &$'# )e *e>#($%!e '$,#"e% )#%,($%'e'(!; %"&'%*%!e%:

  • /e'' !e$'#; ($%; '$,#"e.

  A' Inter9alul de #o#"re ne#"multan?

  Re&!e#$+ #"&' *!* )#$ "("e$' *(*#!## $# !e$ $!-( *%>#e &

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  21/84

   LABORATOR 3. DETERMINAREA INTERVALELOR DE STA IE I CIRCULA IE Ț Ș Ț 

  :  spbl    l l    '$,#"e% $# *e(! )e @'(; 45m

   sel    '$,#"e% )e '% *e"$%'' )e #$!%!e &% &%!!*+ )e !e$ $ #"&' &e!e&e!## #$)#%>#e#

  *e"$%''# &!ee*#(! 45m .

  =e$! %' %: $ %!e !e$' $!. 1 #$!+ # (&!e e $ *% #e; #%! !e$' $!. 2 )eș ș ț &e *e$*' (&* !ee /+!+ (&!#!e #$e!%'' )e *(*#!e $e*#"'%$+ *e )ee!"#$+ !e'% #%ț

  op

  a

   snv

   &t    "#$06;0+=τ     "#$ 3.2:

  $ #"& e &e$! %' @: $ %!e !e$' $!. 2 (&!e e $ *% #e #$e!%'' )eș ț*(*#!e $e*#"'%$+ *e )ee!"#$+ !e'% #%ț

   s

    f  

  a

   sn

  b

   sn   t +=τ τ    "#$ 3.3:

  $)e

  opt   !e&!e#$+ #"&' $ee*%! e!#/#+!## ,%!+!## !e$'# 1 #

   &!e,+#!e% &%!!*'# )e !ee!e *% &!#"#!e &e$! !e$' $!.2

  t v   #e% )e !ee!e % !e$'# $!. 2 &!#$ *%>#e .

  Cer"n e laborator:ț

  Se e!e *+ *e %''ee %'(%!e $ "#$e % #$e!%''# )e *(*#!e $e*#"'%$+$(*

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  22/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  L$,#"e% )e '% *e"$%'' )e #$!%!e &% &%!!*+ )e !e$ $ #"&' &e!e&e!##

  #$)#%>#e# *e"$%''# &!ee*#(!    45m psl    100= psl 

  #e% )e !ee!e % !e$'# $!. 2 &!#$ *%>#e   hkm

  t v   60=t v

  U$)e $ e*e $"+!' )e (!)#$e %' /#e+!# *)e$ $ &%!e. D!%% $ee*%!+ &!e,+#!## &%!!*'# e*e #'*!%+ $ %@e'' 3.3.

  T%@e'' 3.3 O&e!% ## e/e%e &e$! % &e% &!#"## !e$' $!. 2 $ *% #eț ț

  Nr'8rt'

  (enum"rea o!era "e"ț (urata o!era "e"ț   "#$C'C'$' C'E'('

  $'L'A'

  C'E'('

  Tele#$+ %(!' !e'%>#e# 3.2: *e !($ee $ &'*; '% $"+! $!e, )e "#$e. Se (! %''% e'e )(+ %'(!# &e$! #$e!%'' )e *(*#!e$e*#"'%$+ %' % # @:.

  T"m! de lu8ru: & or?

  $' Inter9alul de în8ru8"Dare

  Re&!e#$+ #"&' "#$#"; ($*#)e!% )#$ "("e$' !ee!## *% *(*#!## $*%>#e % $# !e$ e *% *e(! )e @'( :; % %'# !e$ )#$ *e$* (&*; %!e % /(* (&!# $*%>#e $ e)e!e% !e%'#+!## (&e!%>#e# )e $!#%!e !e$' *(*# %$e!#(!.

  S?e"e'e &(*#@#'e )e $!#%!e % !e$!#'(! *$ &!ee$%e $ /#,. 3.2

  +

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  23/84

   LABORATOR 3. DETERMINAREA INTERVALELOR DE STA IE I CIRCULA IE Ț Ș Ț 

  F#,!% 3.2 S?e"e &(*#@#'e )e $!#%!e % !e$!#'(! 

  I$e!%'' )e $!# %!e *e )ee!"#$+ %(!' !e'% #e#ș ț

   psopi  t 

  += τ τ    "#$ 3.4:

  $)e

  opt    !e&!e#$+ #"&' $ee*%! &e$! e/e%!e% (&e!%>##'(! $

  'e,+!+ e&e)#e!e% !e$'# )#$ *%>#e (&e!%>##'e *$ %e'e%# e'e &!ee$%e $ %@e'' 3.3; )%! (&e!%>#% $"+!' !e# )!e%+ $"#$:

   pst       #"&' $ee*%! &e$! &e!e&e!e% #$)#%>#e# *e"$%''# )e#e#!e )e +!e !e$' %!e *e e&e)#%+ # &$e!e% !e$'# $"#%!e &*J0;05 "#$:.

  Cer"n e laborator:ț

  Se e!e *+ *e #)e$#/#e (&e!% ##'e $ee*%!e % /# e/e%e &e$! %!#'e )#$ț/#,!% 3.2 # *+ *e #$("e%*+ $ %@e' %*e"+$+(! %@e''# 3.3. C )%e'eș

  )#$ %e* %@e' # !e'% #% 3.4 *e e!e *+ *e )ee!"#$e %'(%!e% #$e!%''# )eș ț$!# %!e &e$! e'e )(+ *#*e"e )e #!'% #e %e $ e)e!e C.E.D.ș țe'e/($ # C.E.D.B.L.A.:ș

  T"m! de lu8ru: & or?

  C' Inter9alul d"ntre trenur"le 8are 8"r8ul? în >ru!

  +/

  iτ   iτ  

  iτ  

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  24/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  Î$ )ee!"#$%!e% '# *$ %$%'#%e *?e"e'e &(*#@#'e )e !"+!#!e % !e$!#'(! 

  )#$ /#,!% 3.3

  F#,!% 3.3 S?e"e &(*#@#'e )e !"+!#!e % !e$!#'(! 

  =(#>#% !e$!#'(! &e$! %!#'e % # ; e*e &!ee$%+ $ /#,!% 3.4

  F#,. 3.4 =(#>#% !e$!#'(! &e$! %!#'e % #

  I$e!%'' )#$!e !e$!#'e %!e #!'+ $ ,!& *e %''e%+ %(!'!e'% #e#ț

  opuv

   &t    "#$06;0+=τ     "#$ 3.5:

  #%! 

  ar bop   t t t t    ++=   "#$ 3.6:

  +1

  uτ     uτ   uτ   u

  τ  

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  25/84

   LABORATOR 3. DETERMINAREA INTERVALELOR DE STA IE I CIRCULA IE Ț Ș Ț 

  $)e

   spl   '$,#"e% $!e *e"$%'' )e #$!%!e # *e"$%'' &!ee*#(!

  bt     #"&' $ee*%! &e$! e!#/#%!e% ,%!+!## !ee!##: !e$'# $!. 1

  $&!#$: *%>#% %; 1 "#$

  r t      #"&' )e !%$*"#e!e % !e%#'# )e *(*#!e % !e$'# $!. 1 $

  *%>#% %;1 "#$

  at       #"&' $ee*%! e/e+!## (&e!%>##'(! 'e,%e )e !%$#%!e%

  !e$'# 3 &!#$ *%>#% @. C&!#$)e (&e!%>##'e 2;3 # 4 )#$ %@e'' 3.3.

  =e$! %!#'e @ # ) #$e!%'' )e !"+!#!e *e %''e%+ !e'%>#%

  ar bopu   t t t t    ++==τ    "#$ 3.7:

  Î$ '!%!e; *e % %)(&% &e$! uτ    %'(%!e% "%#"+ !e#e#+ )#$ e'e 4 %!#

  %''%e.

  Cer"n e laborator:ț

  Se e!e *+ *e #)e$#/#e (&e!% ##'e $ee*%!e % /# e/e%e &e$! %!#'e )#$ț/#,!% 3.3 # *+ *e #$("e%*+ $ %@e' %*e"+$+(! %@e''# 3.3. C )%e'eș)#$ %e* %@e' # !e'% ##'e 3.5-7 *e e!e *+ *e )ee!"#$e %'(%!e% #$e!%''#ș ț

  )#$!e !e$!#'e %!e #!'+ $ ,!& &e$! #!'% #% '% $ e'e,e!e e'e/($#+ț ț*% ##'e /##$) $e*!%e e$!%'#%!e e'e!()#$%"#+.ț

  T"m! de lu8ru: & or?

  (' Inter9alul de e!ed"ere D" #o#"re ne#"multan?

  +3

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  26/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  Re&!e#$+ )!%% "#$#"+ )#$!e "("e$' e&e)#e!## $# !e$ )#$!-(

  *%>#e; e /#,!% 3.5:

  F#,!% 3.5 I$e!%'' )e e&e)#e!e # *(*#!e $e*#"'%$+

  Re'% #% )e %'' e*eț

  i

  m

  t e

  i

  m

  opesv

  l l 

  v

   &t    206;006;0   "#$

  +

  ++=τ  "#$ 3.8:

  $)e

  opt   % /# %)%&% )&+ "()e'' &!ee$% $ %@e'' 3.3

  i

  mv   #e% "e)#e !e%'#%% &e )#*%$>% "#$ &   45m

  e

  mv   #e% "e)#e !e%'#%% &e )#*%$>%2

  t e

  l l   +   45m

  el    '$,#"e% "e)#e )e #e#!e :152

    nl t  +   45m .

  Te!"e$' #"

  "#$

  -

  L06;0  *e %''e%+ !e'%>#%

  *

  "#$ -

  L+ ; #%! e!"e$'

  e

  "

  28e

  -

  ''06;0

    + *e %''e%+ !e'%>#%

  "%

  :282

  t e

  a

  l l   +.

  +

  esτ  

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  27/84

   LABORATOR 3. DETERMINAREA INTERVALELOR DE STA IE I CIRCULA IE Ț Ș Ț 

  Cer"n e laborator:ț

  Se e!e *+ *e #)e$#/#e (&e!% ##'e $ee*%!e % /# e/e%e # *+ *e #$("e%*+ț ș$ %@e' %*e"+$+(! %@e''# 3.3. C )%e'e )#$ %e* %@e' # !e'% #% 3.8 *eș țe!e *+ *e )ee!"#$e %'(%!e% #$e!%''# )e e&e)#e!e # *(*#!e $e*#"'%$+ &e$! #!'% #% '% $ e'e,e!e e'e/($#+; *% ##'e /##$) $e*!%e ț ț țe$!%'#%!e e'e!()#$%"#+.

  T"m! de lu8ru: & or?

  E' Inter9alul de #o#"re D" e!ed"ere ne#"multan?

  Re&!e#$+ )!%% "#$#"+ )#$!e *(*#!e% $# !e$ # "("e$' e&e)#e!##;)#$ %ee%# *%>#e; % %'# !e$ $ %e'%# *e$* )e #!'%>#e /#,!% 3.6:.

  F#,!% 3.6 I$e!%'' )e *(*#!e # e&e)#e!e $e*#"'%$+

  Re'% #% )e %'' e*eț

   psopes   t t    +=τ    "#$ 3.9:

  $)e

  opt   !e&!e#$+ )!%% $ee*%!+ e/e+!## (&e!%>##'(! )e &!e,+#!e %

   &%!!*'# )e #e#!e &e$! !e$' $!. 3

  5

   seτ  

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  28/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  uτ        #"&' $ee*%! &e$! &e!e&e!e% #$)#%>#e# *e"$%''# )e

  #e#!e )e +!e !e$' %!e *e e&e)#%+ # &$e!e% !e$'# $"#%!e &*J0;05 "#$:.

  Cer"n e laborator:ț

  Se e!e *+ *e #)e$#/#e (&e!% ##'e $ee*%!e % /# e/e%e # *+ *e #$("e%*+ț ș$ %@e' %*e"+$+(! %@e''# 3.3. C )%e'e )#$ %e* %@e' # !e'% #% 3.9 *eș țe!e *+ *e )ee!"#$e %'(%!e% #$e!%''# )e e&e)#e!e # *(*#!e $e*#"'%$+ &e$! #!'% #% '% $ e'e,e!e e'e/($#+ *% ##'e /##$) $e*!%e ț ț țe$!%'#%!e e'e!()#$%"#+.

  T"m! de lu8ru: & or?

  F' Inter9ale de 8"r8ula "e " #ta "e !e #e8="" 8u $'L'A'ț ș ț

  C

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  29/84

   LABORATOR 3. DETERMINAREA INTERVALELOR DE STA IE I CIRCULA IE Ț Ș Ț 

  m

  t bl bl bl v

  v

  l l l l  ( 

    +++=

  321

  06;0   "#$ 3.10:

  $)e 1bl l  ; 2bl l    #ș   3bl l   !e&!e#$+ '$,#"e% *e(%!e'(! )e @'( 45m

  tr l     '$,#"e% !e$'# 45m

  mv    #e% )e "e!* %!e !e$' #!'+ $ '#$#e !e$+   hkm

  Î$ %'

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  30/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  F#,!% 3.8 I$e!%'' )e *(*#!e '% !"+!#!e

  F(!"'% )e %'' e*e

  v

   &t  (  op s

  "#$"#$ 06;0+=   "#$ 3.12:

  #%! 

     s  f   s s   t  (  (    +=  "#$

  "#$ 3.13:

  $)e  sel    !e&!e#$+ '$,#"e% )e '% *e"$%'' )e #$!%!e e## )e# 60=v   hkm :.

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  31/84

   LABORATOR 3. DETERMINAREA INTERVALELOR DE STA IE I CIRCULA IE Ț Ș Ț 

  F#,!% 3.9 I$e!%'' )e *(*#!e '% !"+!#!e $ %' $ %!e !e$' $!. 4 !ee /+!+ (&!#!e

  F(!"'% )e %'' e*e

  v

   &

  v

   &t  (    eop s

  "#$"#$"#$ 06;006;0+=   "#$ 3.14:

  $)e el   !e&!e#$+ '$,#"e% "e)#e )e #e#!e.

  I$e!%'' )e e&e)#e!e '% !"+!#!e e (  ; !e&!e#$+ #"&' "#$#" )#$

  "("e$' e&e)#e!## *% !ee!##: $# !e$ &

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  32/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  F#,!% 3.10 I$e!%'' )e e&e)#e!e '% !"+!#!e

  Re'% #% )e %'' e*eț

  v

   & ( e

  "#$2 06;0=   "#$ 3.15:

   s

  d ee   t  (  (    +=  21 "#$ 3.15:

  $)e ul  !e&!e#$+ )#*%$>% &%!!*+ )e !e$' $!. 1 $ #"&' opt  .

  [email protected]*e!% #e Î$ !"% )ee!"#$+!## !(! #$e!%'e'(! $ %''' )e %&%#%eț*e %)(&+ #$e!%'' %!e %!e %'(%!e% "%#"+ $ ($)# ##'e #!'% #e#ț ț!e$!#'(! /+!+ (&!#!e &e *e #e.ț

  Cer"n e laborator:ț

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  33/84

   LABORATOR 3. DETERMINAREA INTERVALELOR DE STA IE I CIRCULA IE Ț Ș Ț 

  C$(*

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  34/84

  LA$%RAT%R 4' (ETERMINAREACAPACITĂ II (E CIRCULA IE PEȚ Ț

  SEC II CU LINIE SIMPLĂȚ

  No "un" "ntrodu8t"9e:ț

  Capacia!a "! ci#c$%a i!ț    % $e# '#$## )e %'e /e!%+; !e&!e#$+ ('"'"%#" )e #!'% #e e&!#"% $ !e$!# *% %,(%$e %!e &(%e /# e/e% &eț'#$#% !e*&e#+ $ )e!*' $e# %$"#e &e!#(%)e )ee!"#$%e # *% (!+:; $/$ #e )e #$*%'% ##'e /#e e#*e$e; )e #&' # &e!e% "#'(%e'(! )eț ț ș!% #$e; )e #&' %,(%$e'(! # )e "()' )e (!,%$#%!e % #!'% #e#ț ș ț!e$!#'(!.

  Î$ e)e!e% )ee!"#$+!## %&%#+ ## )e #!'% #e &e '#$#e *#"&'+ *e !"+!e*ț ț

  !"+(%!e'e e%&e )e '!A. Dee!"#$%!e% %&%#+ ## &e$! ,!%/#' &%!%'e'ț

  %: =e '#$##'e *#"&'e (!,%$#%!e% #!'%>#e# &e @%+ )e %'e '#@e!+

  A.1 Dee!"#$%!e% )#*%$ e# !##eț

  A.2 A'e,e!e% $e# %!#%$e )e !%$#%!e &e$! )#*%$ % !##+ț

  A.3. E'%@(!%!e% $e# *?e"e #$#>#%'e )e !%$#%!e % !e$!#'(! &e$!e%,% *e>#e

  A.4 C(!e%!e% *?e"e# #$#>#%'e

  A.5 C%''' &e!#(%)e# ,!%/#'# # )ee!"#$%!e% %&%#+ ##ș ț

   @: =e '#$##'e *#"&'e (!,%$#%!e% #!'%>#e# &e @%+ )e B.L.A.

  B. Dee!"#$%!e% %&%#+ ## &e$! ,!%/#' $e&%!%'e'ț

  1

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  35/84

   LABORATOR &. DETERMINAREA CAPACITĂ II DE CIRCULA IE PE SEC II CU Ț Ț Ț  LINIE SIMPLĂ 

  %: =e '#$##'e *#"&'e (!,%$#%!e% #!'%>#e# &e @%+ )e %'e '#@e!+

   @: =e '#$##'e *#"&'e (!,%$#%!e% #!'%>#e# &e @%+ )e B.L.A.

  C($/(!" "e()('(,#e# &!ee$%e &!#"' &%* ' !e&!e#$+ )ee!"#$%!e%%&%#+ ## )e #!'% #e &e$! ,!%/#' &%!%'e'. Î$ %e%*+ *#% #e *&e#/#+;ț ț ț$ %!e (%e !e$!#'e % %ee% # #e+ )e #!'% #e !%*e'e *$ &%!%'e'e:ș ț%&%#%e% )e #!'% #e *e )ee!"#$+ $"%# &e$! !%/#' )e +'+(!# *%ț$"%# &e$! !%/#' )e "%!/+

   A' (eterm"narea 8a!a8"t? "" !entru >ra#e

  T#"& )e "e!*

  A - % % - @ K - B

  "%

  Se #)e$#/#+ % /##$) )#*%$ + !##+ %ee% )#*%$ + )e #!'% #e &e$! %!eț ț ț*"% )#$!e #"&' )e "e!* *+,e%+ )e &e *e$*' #"&%! # #"&' )e "e!*ș*+,e%+ )e &e *e$*' &%! %!e %'(%!e% "%#"+. De(%!ee &(%e e#*%*#% #% $ %!e %&%#%e% *e #e# $ e*e '#"#%+ )e %'(%!e% (@ #$+ &e$!ț ț ț)#*%$ % !##+ [email protected]#e %e $ e)e!e # )#*%$ e'e %&!(%e )e )#*%$ %ț ș ț ț!##+ &e$! %!e *"% #"'(! )e "e!* *+,e%+ %!#%+ )(+; !e*&e#!e# "#$e.

  3

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  36/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  A'+ Ale>erea une" 9ar"ante de [email protected]"tare !entru d"#tan a 8r"t"8?ț

  =e$! distanţa critică *e %$%'#e%+ &e!#(%)e'e e'(! 4 %!#%$e )e !%$#%!e

  # *e %'e,e e% %!e %!e %'(%!e "#$#"% /#,!% 4.1 %; @; # ):ș

  c

  id 

  id  p   t t t t +    τ  τ     +++++=  ;;;:1   c

   sn f  

   sn f   p   t t t t +    τ  τ     +++++=  ;;;:2

  c

   sn f  d 

  i p   t t t t +    τ  τ     +++++=  ;;;:3   c

  i

   sn f  d  p   t t t t +    τ  τ     +++++=  ;;;:4

  F#,!% 4.1 %!#%$e )e !%$#%!e &e )#*%$ % !##+ț

  A'' Elaborarea une" #8eme "n"="ale de [email protected]"tare a trenur"lor !e întrea>a #e8="e

  Se &'e%+ )e '% )#*%$ % !##+ &e$! %!e *e %&'#+ %!#%$% )e !%$#%!eț &e$! %!e &e!#(%)% ,!%/#'# %!e %'(%!e% e% "%# "#+ # *e e#$)e &e$!ș$!e%,% *e #e ($/(!" &!#$#'# )e e?#%e )%+ $ !e$ % (&!# $!-(ț

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  37/84

   LABORATOR &. DETERMINAREA CAPACITĂ II DE CIRCULA IE PE SEC II CU Ț Ț Ț  LINIE SIMPLĂ 

  *% #e &e$! % &e!"#e !ee!e% $# !e$ )e &e *e$*' (&* &e !"+(%!e%ț)#*%$ + )e #!'% #e # *e % &e!"#e '# !ee!e% /+!+ (&!#!e # #$e!*:.ț ț ș

  F#,!% 4.2 E'%@(!%!e% *?e"e# )e !%$#%!e &e $!e%,% *e #eț

  L% %e* &%* e*e &(*#@#' *e )e#$+ )#*%$ + '#"#%#+ ( %'+ )#*%$ + )eț ț#!'% #e &e!#(%)% ,!%/#'# "%# "%!e /% + )e e% *%@#'#+ #$# #%'.ț ț ț

  A'4 Core8tarea #8eme" "n"="ale

  Se %$%'#e%+ "%# "'e *?e"e )e !%$#%!e % !e$!#'(! *(&' !e)e!##

   &e!#(%)e# ,!%/#'# &e )#*%$ % '#"#%#+. De ee"&'; $ '( )e )(+ț#$e!%'e )e *(*#!e $e*#"'%$+ &e )#*%$ % '#"#%#+ &e" !e%'#% )(+ț#$e!%'e )e $!# %!e *% $' )e *(*#!e $e*#"'%$+ # $' )e $!# %!e.ș ș ș

  A' Cal8ulul !er"oade" >ra## )e #!'%>#e %/#e+!e# )#*%$>e %(!' !e'% #e#ț

   p

   perm

  t + , 

  −=    O!e$.!# &e!e?# 4.1:

  $)e +   !e&!e#$+ &e!#(%)% )e #"& &!e*%@#'#+ &e$! %!e *e )(!e eș

  %''' %&%#+ ## )e #!'% #e; $ "() $(!"%' %&%#%e% *e )ee!"#$+ț ț &e$! ( # # $ %e* %ș   1440=+    "#$

  45

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  38/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

   permt    )!%% )e #"& $ee*%!+ &e$! e/e%!e% )e (&e!% ##ț

   &e!"%$e$e %!e $ *$ $ 'e,+!+ #!'% #% !e$!#'(! '!+!# '% '#$#e;țe!#/#+!#; e.:

    p+    &e!#(%)% ,!%/#'# &e )#*%$ % )e #!'% #e &e %!e *eț ț

  %''e%+ %&%#%e% )e #!'% #e.ț

  Se $("ee )#%,!%"% %&%#+>## )e #!'%>#e &e $!e%,% *e>#e

  F#,!% 4.3 D#%,!%"% %&%#+ ## )e #!'% #eț ț

  C%&%#%e% %''%+ !e&!e#$+ %'(%!e% e(!e#+ % %&%#+>## ,!%/#'#

   &%!%'e'; %&%#%e% &!%#+ /##$) %&!(#"%# 80 )#$ %e%*%. , ,  p   8;0=

  /' P! %i(ii%! )i*p%! c$ +#a(i-a#!a ci#c$%ai!i p! /a-0 "! B.L.A.

  Se #'#e%+ !e'% #%ț

  γ   µ γ  γ   µ 

   µ 

  :HHH:1P::1

  :

   (  ( + 

  t + , 

   p

   perm

  +−++−

  −= 4.2:

  $)e +   !e&!e#$+ &e!#(%)% )e #"& &!e*%@#'#+ &e$! %!e *e )(!e eș

  %''' %&%#+ ## )e #!'% #e; $ "() $(!"%' %&%#%e% *e )ee!"#$+ț ț

   &e$! ( # # $ %e* %ș   1440=+    "#$

  4&

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  39/84

   LABORATOR &. DETERMINAREA CAPACITĂ II DE CIRCULA IE PE SEC II CU Ț Ț Ț  LINIE SIMPLĂ 

   permt    )!%% )e #"& $ee*%!+ &e$! e/e%!e% )e (&e!% ##ț

   &e!"%$e$e %!e $ *$ $ 'e,+!+ #!'% #% !e$!#'(! '!+!# '% '#$#e;țe!#/#+!#; e.:

    p+    &e!#(%)% ,!%/#'# &e )#*%$ % )e #!'% #e &e %!e *eț ț

  %''e%+ %&%#%e% )e #!'% #eț

  HHH   (  (  (    ==   !e&!e#$+ %'(%!e% "%#"+ % #$e!%'e'(! )e *%>#e I

   µ    $"+!' )e !e$!# )#$ /#e%!e &%?e

  γ    (e/##e$' )e &%?e#%!e

  C%&%#%e% %''%+ !e&!e#$+ %'(%!e% e(!e#+ % %&%#+>## ,!%/#'#

   &%!%'e'; %&%#%e% &!%#+ /##$) %&!(#"%# 80 )#$ %e%*%. , ,  p   8;0=

  $' (eterm"narea 8a!a8"t? "" !entru >ra#e $e&%!%'e'; %&%#%e% )e #!'%>#e *e e&!#"+

  $ %e,(!#% &!e&($)e!e$+ )e !e$!# )#!ee )e "%!/+:; %*/e'

  ∑−=i

  i

  c

  i

  c

  np

  c   # e, ,  48 O  O .. &e! 5   zimarfădedirectetr  4.3:

  $)e i  !e&!e#$+ %e,(!#% !e$'# %'% )e

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  40/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

   p

   P, 

  + e   =0 4.5:

  #%!  sr e  !e&!e#$+ (e/##e$ *&'#"e$%! )e !e)e!e.

  Se $(% e )e %*e"e$e% &e!#(%)% ,!%/#'# &e )#*%$>% )e #!'%>#eș

  '#"#%#+ P +   

  # &e!#(%)% ,!%/#'# &e )#*%$>% '#"#%#%ș P, +  ; &e$!

  !e$!#'e )e %'+ %e,(!#e )ee'(! )e #!'%>#e *e%''e%+ /('(*#$) &e!#(%)e'e )e '% !e$!#'e )#!ee )e "%!/+:

  "%

   P 

  med 

   P 

  +  .  = 4.9:

  Re'%>#% )e )ee!"#$%!e % '# e*! *e %&'#+ $"%# )%+ ∈0;6 0;9 # N∈49. D%+ $ *e $)e&'#$e* ($)#>##'e )e %&'#%!e %'e /(!"'e#; %$# e *!  *e%)(&+ 0;3.

  C(e/##e$' &!#$#&%' )e !e)e!e % !e$!#'(! )#!ee )e "%!/+; )e +!e!e$!#'e '(%'e )e "%!/+; *e )ee!"#$+ ( !e'%>#e *%@#'#+ &e %'ee&e!#"e$%'+; %*/e'

  :11;08;0:1210   med cl 

  ms

   &/f   #   .me   ∆−−−+= 4.10:

  4

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  41/84

   LABORATOR &. DETERMINAREA CAPACITĂ II DE CIRCULA IE PE SEC II CU Ț Ț Ț  LINIE SIMPLĂ 

  $)e

   P0 m !e&!e#$+ $"+!' &$e'(! )e *e>#($%!e $ %!e !e$' '(%'

  %!e %##%e !e$' '(%' $ %!e %##%e #$ ?%'e'e )e "#%!e:

  c #  - $"+!' )e !e$!# )e +'+(!#; #$'*# !%$*($%#$e!e

    med ∆ - !%&(!' "e)# $!e #ee'e !e$!#'(! )e "%!/+ # +'+(!#.

  2

  #$   regioregioer   1 1 

  1 mf  med  +

  =∆− 4.11:

  $)e

  regioer 

   23

  regioer  t t 

  1 −

  ∑ ∑+×

  =

  #$

  #$

  :2

  QH9

  60

  4.12:

  44

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  42/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  regio

   23

  regio t t 

  l 1 

  :2

  QH

  60

  ∑ ∑+

  ×=

  4.13:

  $)e  23l  !e&!e#$% '$,#"e% *e>#e# )e #!'%>#e; "+*!%+ $ ".

  =e$!  &/f   sr e *e %)(&+ %'(%!e% 0;3.

  /' P! %i(ii%! )i*p%! c$ +#a(i-a#!a ci#c$%ai!i p! /a-0 "! B.L.A.

  =e$! %''' %&%#+ ## )e #!'% #e &e '#$#e *#"&'+ (!,%$#%!e%ț ț#!'% #e# '% @'( )e '#$#e %("% # ,!%/# $e&%!%'e' *e #'#e%+ !e'% ##'eț ș ț

  4.3-4.13. A&%! $*+ ( *e!#e )e "()#/#+!# % !e'% ##'(! )e %'' )&+ "ț!"e%+

  • =e '#$##'e *#"&'e $e*!%e B.L.A. (e/##e$' &!#$#&%' )e!e)e!e *e )ee!"#$+ !e'%>#%

   P 

  e s P, 

   (  ( + e

  20

  ++= 4.14:

  $)e e s   (  (  (    ==  !e&!e#$+ %'(%!e% "%#"+ % #$e!%'e'(! )e *%>#e I

   P, +    &e!#(%)% ,!%/#'# &e$! !e$!#'e )e +'+(!# &e )#*%$%

  '#"#%#+; $ #&(e% e#*e$>e# B.L.A.

   P +    &e!#(%)% ,!%/#'# &e$! !e$!#'e )#!ee )e "%!/%; &e

  )#*%$>% '#"#%#+; $ #&(e% e#*e$>e# B.L.A.

  4

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  43/84

   LABORATOR &. DETERMINAREA CAPACITĂ II DE CIRCULA IE PE SEC II CU Ț Ț Ț  LINIE SIMPLĂ 

  • Re'% #% )e %'' %ț (e/##e$' &!#$#&%' )e !e)e!e &e$! !e$!#'(! )#!ee )e "%!/+; )e +!e !e$!#'e '(%'e )e "%!/+ e*e

  :14;0:14;2:9;02;10   med cl 

   P0 

   &/f  

   #   .me   ∆−−−−+= δ  4.15:

  $)e

   P + 

   ( 2=δ  4.14:

  #%! (e/##e$' *&'#"e$%! )e !e)e!e &e$! !e$!#'(! )#!ee )e "%!/+;

  )e +!e !e$!#'e '(%'e )e "%!/+ e*e 3;0= &/f   sr e .

  Cer"n e laborator:ț

  C$(*

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  44/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  • $"+!' )e !e$!# )#$ /#e%!e &%?e 2= µ   !e$!#• (e/##e$' )e &%?e#%!e 5;0=γ   • $"+!' )e &e!e?# !e$!# )e +'+(!# )e %e,(!#% !e,#( 4=regio # 

   &e!e?# )e !e$!#• $"+!' )e &e!e?# !e$!# )e +'+(!# )e %e,(!#% #$e!-!e,#(6

  #$  =

  −regioer  #   &e!e?# )e !e$!#• $"+! )e &e!e?# )e !e$!# '(%'e )e "%!/+ 2= &/F  #   &e!e?# )e

  !e$!#• $"+!' &$e'(! )e *e>#($%!e $ %!e !e$' '(%' %!e %##%e

  4=l  P0 m • '$,#"e% *e>#e# )e #!'%>#e; "+*!%+ $ " *e #'#e%+ %'(%!e%

  /!$#%+ $ T%@e'' 1.1 )#$ L%@(!%(!' 1.

  T"m! de lu8ru: 4 ore

  41

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  45/84

  LA$%RAT%R ' (ETERMINAREACAPACITĂ II (E CIRCULA IE PEȚ Ț

  SEC II CU LINIE (U$LĂȚ

  No "un" "ntrodu8t"9e:ț

  Se !e%'#e%+ &e *e$*!# )e #!'%>#e; $ !"+(%!e'e e%&e

  A. Dee!"#$%!e% %&%#+ ## &e$! ,!%/#' &%!%'e'ț

  %: =e '#$##'e )@'e (!,%$#%!e% #!'%>#e# &e @%+ )e %'e '#@e!+

  A.1 Dee!"#$%!e% )#*%$>e# )e #!'%>#e #"&' )e "e!* *+,e%+"%#" # % )#*%$>e'(! #" %&!(%># )e #"&' "%#"

  A.2 Dee!"#$%!e% &e!#(%)e# ,!%/#'# # e'%@(!%!e% $e# *?e"e#$#>#%'e )e !%$#%!e % !e$!#'(! &e $!e%,% *e>#e

  A.3. C%''' %&%#+ ## )e #!'% #eț ț

  A.4 Î$("#!e% )#%,!%"e# %&%#+ ## &e )#*%$ e'e )e #!'% #e &eț ț ț%"@e'e *e$*!# )e "e!*

   @: =e '#$##'e )@'e (!,%$#%!e% #!'%>#e# &e @%+ )e B.L.A.

  B. Dee!"#$%!e% %&%#+ ## &e$! ,!%/#' $e&%!%'e'ț

  %: =e '#$##'e )@'e (!,%$#%!e% #!'%>#e# &e @%+ )e %'e '#@e!+

   @: =e '#$##'e )@'e (!,%$#%!e% #!'%>#e# &e @%+ )e B.L.A.

  Î$ ($#$%!e e*e &!ee$%+ "e()('(,#% )e %'' % %&%#+ ## )eț#!'% #e# &e$! *e ##'e $e*!%e '#$#e )@'+ț ț

  43

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  46/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  A' (eterm"narea 8a!a8"t? "" !entru >ra

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  47/84

   LABORATOR . DETERMINAREA CAPACITĂ II DE CIRCULA IE PE SEC II CU Ț Ț Ț  LINIE DUBLĂ 

  u P    t +    τ  +=   HH   "#$.e ; 5.1:

  #%! &e$! *e$*' &%! 

  u P    t +    τ +=   HHHH   "#$.e . 5.2:

  Se e'%@(!e%+ *?e"% #$#>#%'+ )e !%$#%!e % !e$!#'(! &e $!e%,% *e>#e&e$! %"@e'e *e$*!#:.

  F#,!% 5.3 S?e"% )e !%$#%!e % !e$!#'(! &e$! *e$*' #"&%! &e$! $!e%,% *e #eț

  Aee%# *?e"+ )e !%$#%!e *e $("ee # &e$! *e$*' &%! )e #!'%>#e.

  A'' Cal8ulul 8a!a8"t? "" de 8"r8ula "eț ț

  Re'% #% )e %'' &e$! *e$*' #"&%! e*eț  

   p

   perm

  t + , 

  H

  H−

  =   #"&%! *e$* &e!!e$.!# 5.3:

  $)e +   !e&!e#$+ &e!#(%)% )e #"& &!e*%@#'#+ &e$! %!e *e )(!e eș

  %''' %&%#+ ## )e #!'% #e; $ "() $(!"%' %&%#%e% *e )ee!"#$+ț ț &e$! ( # # $ %e* %ș   1440=+    "#$ ;

   permt    )!%% )e #"& $ee*%!+ &e$! e/e%!e% )e (&e!% ##ț

   &e!"%$e$e %!e $ *$ $ 'e,+!+ #!'% #% !e$!#'(! '!+!# '% '#$#e;ț

  e!#/#+!#; e.:;

  5

  Ht    H P + 

  ud  2a

   2a

   P    t t +    τ ++= H

  A

  %

   @

  )

  B

  ubc

  bc

   P   t +    τ +=   H

  u f d3

  d3

   P    t t +    τ ++= H

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  48/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

   p+ H   &e!#(%)% ,!%/#'# &e )#*%$ % )e #!'% #e &e *e$*' #"&%! ț ț

   &e %!e *e %''e%+ %&%#%e% )e #!'% #e.ț

  I%! &e$! *e$*' &%! %&%#%e% )e #!'% #e *e %''e%+ !e'% #%ț ț

   p

   perm

  t + , 

  HHHH

  −=    &%! *e$* &e!!e$.!# 5.4:

  $)e  p+   HH  !e&!e#$+ &e!#(%)% ,!%/#'# &e )#*%$ % )e #!'% #e &e *e$*'ț ț

  #"&%! &e %!e *e %''e%+ %&%#%e% )e #!'% #e.ț

  A'4 Înto8m"rea d"a>rame" 8a!a8"t? "" !e d"#tan ele de 8"r8ula "eț ț ț

  !e ambele #en#ur" de mer#

  Se $("e e &e$! /#e%!e *e$* $ &%!eș

  F#,!% 5.4 D#%,!%"% %&%#+ ## )e #!'% #eț ț

  /' P! %i(ii%! "$/%! c$ +#a(i-a#!a ci#c$%ai!i p! /a-0 "! B.L.A.

  Î$ %'

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  49/84

   LABORATOR . DETERMINAREA CAPACITĂ II DE CIRCULA IE PE SEC II CU Ț Ț Ț  LINIE DUBLĂ 

  F#,!% 5.5 C#!'% #e &e '#$#e )@'+ $ &%?eț

  Î$ %e* % %&%#%e% )e #!'% #e *e %''e%+ !e'% ##'eț ț

  HH

   ( 

  t + , 

    perm−=   #"&%! *e$* &e!!e$.!# 5.5:

  HHHH

   ( 

  t + , 

    perm−=    &%! *e$* &e!!e$.!# 5.6:

  $)e HHH   (  (  (    ==  !e&!e#$+ %'(%!e% "%#"+ % #$e!%'e'(! )e *%>#e  (  .

  $' (eterm"narea 8a!a8"t? "" !entru >raan"@area 8"r8ula="e" !e [email protected]? de 8ale l"ber?

  L% /e' % $ %' #!'% #e# &e '#$#e *#"&'+ &e$! ,!%/#' )e #!'%>#eț$e&%!%'e'; %&%#%e% )e #!'%>#e *e e&!#"+ $ %e,(!#% &!e&($)e!e$+ )e!e$!#; # *e %''e%+ !e'% #% @#$e$(*+ș ț

  ∑−=i

  i

  c

  i

  c

  np

  c   # e, ,  48 O  O .. &e! 5   zimarfădedirectetr  5.7:

  $)e i  !e&!e#$+ %e,(!#% !e$'# %'% )e

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  50/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

   sr c   eee   +=   0 5.8:

  $)e0e  

  !e&!e#$+ (e/##e$ &!#$#&%' )e !e)e!e; %''% !e'% #%ț

   p

   P, 

  + e   =0 5.9:

  #%! sr e  

  !e&!e#$+ (e/##e$ *&'#"e$%! )e !e)e!e.

  Se $(% e )e %*e"e$e% &e!#(%)% ,!%/#'# &e )#*%$>% )e #!'%>#eș

  '#"#%#+ P + 

   

  # &e!#(%)% ,!%/#'# &e )#*%$>% '#"#%#%ș P, +  ; &e$!

  !e$!#'e )e %'+ %e,(!#e )ee'(! )e #!'%>#e *e%''e%+ /('(*#$) &e!#(%)e'e )e '% !e$!#'e )#!ee )e "%!/+:

  "%

   P 

  med 

   P 

  +  .  = 5.13:

  Re'%>#% )e )ee!"#$%!e % '# e*! *e %&'#+ $"%# )%+ ∈0;6 0;9 # N∈

  49. D%+ $ *e $)e&'#$e* ($)#>##'e )e %&'#%!e %'e /(!"'e#; %$# e *!  *e%)(&+ 0;3.

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  51/84

   LABORATOR . DETERMINAREA CAPACITĂ II DE CIRCULA IE PE SEC II CU Ț Ț Ț  LINIE DUBLĂ 

  C(e/##e$' &!#$#&%' )e !e)e!e % !e$!#'(! )#!ee )e "%!/+; )e +!e!e$!#'e '(%'e )e "%!/+; *e )ee!"#$+ &e$! *#% #% )#$ %e* '%@(!%(! ț!e'%>#%

  :23;01:1210   med cl 

  ms

   &/f    #   .me   ∆−−−+= δ  5.14:

  $)el 

   P0 m !e&!e#$+ $"+!' &$e'(! )e *e>#($%!e $ %!e !e$' '(%'

  %!e %##%e !e$' '(%' $ %!e %##%e #$ ?%'e'e )e "#%!e:

  c #  - $"+!' )e !e$!# )e +'+(!#; #$'*# !%$*($%#$e!e

  med ∆ - !%&(!' "e)# $!e #ee'e !e$!#'(! )e "%!/+ # +'+(!#.

  2

  #$   regioregioer   1 1 

  1 mf  med  +

  =∆− 5.15:

  $)e

  regioer 

   23regioer 

  t t 

  l 1 

  ∑ ∑+×

  =

  #$

  #$

  :2

  QH

  9

  60

  5.16:

  4

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  52/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  regio

   23

  regio t t 

  l 1 

  :2

  QH

  60

  ∑ ∑+

  ×=

  5.17:

  $)e  23l  !e&!e#$+ '$,#"e% *e>#e# )e #!'%>#e; "+*!%+ $ ".

  I%! δ   e*e $ &%!%"e! %' !e'% #e# # *e %''e%+ /(!"'%ț ș

  +p

   ( 2=δ  5.18:

  =e$!  &/f   sr e *e %)(&+ %'(%!e% 0;3.

  /' P! %i(ii%! "$/%! c$ +#a(i-a#!a ci#c$%ai!i p! /a-0 "! B.L.A.

  Î$ %' ,!%/#'# )e #!'% #e $e&%!%'e'; !%*e'e !e$!#'(! *$ $e&%!%'e'e;ț!e$!#'e %

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  53/84

   LABORATOR . DETERMINAREA CAPACITĂ II DE CIRCULA IE PE SEC II CU Ț Ț Ț  LINIE DUBLĂ 

  =e!#(%)% $e# #'e e*e /('(*#+ &e$! #!'% #% !(! %e,(!##'(! )eț!e$!#. T#"&' %!e $ &(%e /# /('(*# &e$! #!'% #% !e$!#'(! )#!ee )eț"%!/+ *e $"e e #"& )e !e)e!e % !e$!#'(! "%!/+ )e +!e !e$!#'e )eș

  +'+(!#; '(%'e )e "%!/+ *% %'e %e,(!## )e !e$!#. Ae* #"& )e$)e )e!%&(!' #ee'(! !e$!#'(! )e "%!/+ # % !e$!#'(! )e +'+(!# *% %'eș%e,(!## )e !e$!#; )e$)e )e %"&'%*%"e$' %e,(!##'(! )e !e$!# $,!%/#; $e#)e$#%e% )#*%$ e'(! )e #!'% #e # )e #&' )e ,!%/# %)(&%.ț ț ș

  T#"&' )e !e)e!e *e ("&$e )#$ )(+ &+! #ț

  • #"&' )e (&%!e % )#*%$ e# )e #!'% #e )e +!e !e$!#'e )eț ț

  +'+(!#; '(%'e )e "%!/+; e.• #"&' $e#'#% &e$! #!'% #% !e$!#'(! )#!ee )e "%!/+;ț

  )%(!% /%&'# + #$e!%'' )#$!e !e$!#'e )e +'+(!#; '(%'e )e"%!/+; e. $ e*e "'#&' %' &e!#(%)e# ,!%/#'#; )e$"# #"&*&'#"e$%! )e !e)e!e.

  Î$ %' $e# *e ## $e*!%e @'( )e '#$#e %("% !e$!#'e )e +'+(!#ț#$/'e$ e%+ *e"$#/#%# #'#%!e% %&%#+ ## )e #!'% #e; (e/##e$' )eț ț ț!e)e!e &

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  54/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  F#,!% 5.6 T!%*%!e% !e$'# )e +'+(!#

  C(e/##e$' &!#$#&%' )e !e)e!e *e )ee!"#$+ !e'%>#%

   ( 

   ( + e   t 

   −=

  0 5.19:

  $)et +   

  *e (@ #$e )#$ )e*e$ &e$! /#e%!e %e,(!#e )e !e$ $ &%!eț

   (  (  (  e0    ==   %'(%!e% "%#"+ % #$e!%'e'(! )e *%>#e  (  .

  =e$! e*! *e %)(&+ %'(%!e% 0;3.

  Ee"&'e )e (e/##e$># )e !e)e!e

  - &e$! '#$#e *#"&'+ '% C.F.R. eJ1;1-1;3

    $ E!(&% eJ1;4-2;5

  - &e$! '#$#e )@'+ B.L.A.:

  2 3 4

  1

  A

  %

   @

  )

  B

  0  ( 

   (  ( ( 

   (  (  ( e (  

  t + 

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  55/84

   LABORATOR . DETERMINAREA CAPACITĂ II DE CIRCULA IE PE SEC II CU Ț Ț Ț  LINIE DUBLĂ 

  1;3 1;2 1;1

  C(e/##e$' &!#$#&%' )e !e)e!e % !e$!#'(! )#!ee )e "%!/+ )e +!e!e$!#'e '(%'e )e "%!/+ *e )ee!"#$+ !"+(%!e% !e'%>#e *%@#'#+ &e %'ee&e!#"e$%'+

  :202;01:10   med cl 

  ms

   &/f    # me   ∆−−+= 5.14:

  $)el 

   P0 m !e&!e#$+ $"+!' &$e'(! )e *e>#($%!e $ %!e !e$' '(%'

  %!e %##%e !e$' '(%' $ %!e %##%e #$ ?%'e'e )e "#%!e:

  c #  - $"+!' )e !e$!# )e +'+(!#; #$'*# !%$*($%#$e!e

  med ∆ - !%&(!' "e)# $!e #ee'e !e$!#'(! )e "%!/+ # +'+(!#.

  I%! (e/##e$' )e !e)e!e *&'#"e$%! $ %' !e$!#'(! '(%'e )e "%!/+e*e e*! LM/ J 0;3.

  Cer"n e laborator:ț

  C$(*

  ,!%/# !e$!#'e )#$ %e,(!##'e I$e!-!e,#( # Re,#(; !e$!#'e )#!eeș)e "%!/+ )(+ ,!%/#e &e$! *e$*' &%! # )(+ &e$! *e$*'ș#"&%!:.

  T%@e'' 4.2 C%&%#%e% )e #!'% #eț

  G!%/# G!%/# &%!%'e' G!%/#

  $e&%!%'e'

  3

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  56/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  O!,%$#%!e%#!'% #e#țÎ$ e'e,e!e e'e/($#+ %'eț'#@e!+:

  B.L.A.

  Se $(*; )e %*e"e$e%; !"+(%!e'e #$/(!"% ##ț

  •  &e!#(%)% )e #"& &e$! %!e *e %''e%+ %&%#%e% )e #!'% #eț1440=+  "#$e

  • )!%% )e #"& e/e%!e% )e (&e!% ## &e!"%$e$eț   60= permt   "#$e• $"+!' )e !e$!# )#$ /#e%!e &%?e 2= µ   !e$!#

  • (e/##e$' )e &%?e#%!e 5;0=γ   • $"+!' )e &e!e?# !e$!# )e +'+(!# )e %e,(!#% !e,#( 4=regio # 

   &e!e?# )e !e$!#• $"+!' )e &e!e?# !e$!# )e +'+(!# )e %e,(!#% #$e!-!e,#(

  6#$

    =−regioer  #   &e!e?# )e !e$!#

  • $"+! )e &e!e?# )e !e$!# '(%'e )e "%!/+ 2= &/F  #   &e!e?# )e

  !e$!#• $"+!' &$e'(! )e *e>#($%!e $ %!e !e$' '(%' %!e %##%e

  5=l  P0 m • '$,#"e% *e>#e# )e #!'%>#e; "+*!%+ $ " *e #'#e%+ %'(%!e%

  /!$#%+ $ T%@e'' 1.1 )#$ L%@(!%(!' 1.

  T"m! de lu8ru: 4 ore

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  57/84

  LA$%RAT%R /' ELA$%RAREA.ARIANTEI RA0I%NALE (E TRASARE

  ÎN GRAFIC A TRENURIL%R L%CALE (EMARFĂ

  No "un" "ntrodu8t"9e:ț

   A. D!!#*i(a#!a ($*0#$%$i "! a+a(! p! #!(

  Se #'#e%+ !e'% #%ț

  :: 444422228

  t nt n

  br tr vg 

  'k ''k '

  Q # 

  +++=

  α α   %,.!e$ 6.1:

  $)e  @!  !e&!e#$+ "%*% @!+ % e$!#'(! )e "%!/+ %!e #!'+ &e *e>#e *e% %)(&% !%>#$e% *#"&'+ :

    V2 ;V4   &!(&(!>#% %,(%$e'(! &e )(+ !e*&e# &%! (*##

    W$2; W$4  %&%#%e% )e $+!%!e % %,(%$e'(! &e )(+ !e*&e# &%!(*##

     2;  4   (e/##e$>## )e #'#%!e % %&%#+>## )e $+!%!e %%,(%$e'(! &e )(+ !e*&e#&%! (*##

    W2; W4  !e&!e#$+ %!% %,(%$e'(! &e )(+ !e*&e# &%! (*##

   B. D!!#*i(a#!a )c!*!i +pi*! "! #a(-ia#! a #!($#i%+# %+ca%! p! )!ci!

  E/##e$>% )#/e!#e'(! &!(e)ee )e )e*/+!%!e % %##+>## '(%'e &e *e>#e *e)ee!"#$+ ("&%!

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  58/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  - ($*"' )e '(("(#e (!e $ #!'%>#e

  -  &%!' $ee*%! )e '(("(#e

  - )!%% *e!##'# ($#$ &e$! &e!*($%'' )e '(("(#+ # !e$

  - ?e'#e'# )e e&'(%%!e.

  T!e$' '(%' )e "%!/+ #!'+ $!e )(+ *%>## e?$#e A B: # )e*e!ee*%>##'e #$e!"e)#%!e '%*+ # !#)#+ %,(%$e :.

  T#"&' )e #!'%>#e % !e$'# '(%' )e "%!/+ &e *e>#e; #$'*# #"&'$ee*%! &e$! '%!e% $ &!#"#!e # &!e)%!e% '(("(#e# # !e$'#; [email protected]#e *+ )e&+e%*+ $(!"% )e '! ($#$; %!e $ "() $(!"%' e*e )e"%#" 12 (!e.

   M%e"%# %e" !"+(%!e% ($)# #eț

  ∑=

  ++++++=n

  i

   pl lp f  d 

  msi st 

  m

  c   t t t t mt v

   &+ 

  1

  ;   ::122

    6.2:

  $)e T'  !e&!e#$+ )!%% )e #!'%>#e % !e$'# '(%' &e *e>#e

  "-

  L2  J ( )∑

  =

  + &

  1#

  HHH   *"% #"'(! )e "e!* *+,e%+ &e *e>#e $

  *e$*' &%! # #"&%! 

  ∑=

  $

  1#

  #;*   *"% #"'(! )e *%>#($%!e $ *%>##'e #$e!"e)#%!e

  %'e *e>#e# $!-( *%>#e #$e!"e)#%!+ !e$' '(%' *%>#($e%+ 50 X 60 "#$e;%

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  59/84

   LABORATOR 4. ELABORAREA VARIANTEI RA5IONALE DE TRASARE 6N GRAFIC A TRENURILOR LOCALE DE MARFĂ 

  • #"&' "#$#" )e *%>#($%!e % %,(%$e'(! $ *%>##'e #$e!"e)#%!e; '%

  (&e!%>##'e )e $+!%!e )e*+!%!e e*e )e 4 (!e

  • #"&' "#$#" )e *%>#($%!e % '(("(#e# $ *%>##'e %& )e *e>#e e*e)e ( (!+.

  E#*+ $ &!#$#&%' !e# *?e"e )e %"&'%*%!e % !e$!#'(! '(%'e #$ ,!%/# &!ee$%e $ /#,!+.

  F#,!% 6.1 De*e!#!e% *e #e )e #!'% #e )e !e$' '(%' )e "%!/+ț ț

  Î$ /#,!+ !e&!e#$+ $"+!' )e %,(%$e e&e)#%e )#$ A; #%! !e&!e#$+$"+!' )e %,(%$e e&e)#%e )#$ B. Se % ($*#)e!% + )&% $+!%!e *%

  )e*+!%!e (%e %,(%$e'e *e $(! $ *%>#% )#$ %!e % /(* e&e)#%e.

  D%+ Y %!#%$% !%>#($%'+ e*e %: # )%+ Z %!#%$% !%>#($%'+ e*e @:.Î$ *#% #% *e ##'(! '$,#"# "%!# *e &!e/e!+ %!#%$% : %*/e' $

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  60/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  F#,!% 6.2 De*e!#!e% *e #e# )e #!'% #e )e !e$!#'e '(%'e )e "%!/+ț ț

  T#"&' )e &%!!* &e$! *?e"% I # II % [email protected]# *+ /#e "%# "# )e#($%'+.

   * J 240 "#$

  * @ J *  2 );/  2 #*  *) J *  2 );/  2 #*

  . .

  . .

  . .

  TIJ*%2);/  '& & [12(!e TIIJ*) 2);/  '& &'[12 (!e

  C($*"' )e %,(%$e (!e *e )ee!"#$+ !e'%>#%

  ∑=

  ±+=n

  i

  i st  st vh   t nt n, 1

  ;  :1440HHH   6.3:

  $)e

  /

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  61/84

   LABORATOR 4. ELABORAREA VARIANTEI RA5IONALE DE TRASARE 6N GRAFIC A TRENURILOR LOCALE DE MARFĂ 

  $ !e&!e#$+ $"+! )e %,(%$e '+*%e # !#)#%e $ %ee%# #

  $\ - $"+! )e %,(%$e '+*%e # !#)#%e % )(% #.

  Cer"n e laborator:ț

  C$(*

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  62/84

  LA$%RAT%R 1' UTILI2AREA UNUIM%(EL (E PR%GN%2Ă PENTRU UN

  ANUMIT %RI2%NT (E TIMP

  No "un" "ntrodu8t"9e:ț

  Se $"ee *e!#e )#$%"#+ $ #! )e )%e %!e (!e*&$) $e# %$"#e%!%e!#*## %$#%#e; "+*!%e $ )#/e!#e "("e$e )e #"& (!)($%e.

  O!#e #$)#%(! *%#*# !"+!# $ #"& ,e$e!e%+ ( *e!#e )#$%"#+.

  D%+ '% "("e$e'e )e #"& #  # J 1;2;K;;K$:; 1 Z 2 ZKZ  ZK$: %/(* (@>#$e %'(!#'e !e%'e ]#  #J1;2;K;;K$ : %'e %!%e!#*###($*#)e!%e; (" $(% *e!#% )#$%"#+ )%+ &!#$ *#"@(''

  ^ ]# ; # # J 1;2;K;;K$ _.

  =!#$ %e%*% *e $>e'e,e + '% "("e$e'e ;; #\ %'(%!e% *e!#e# e*e ]# .

  =!(@'e"% e!%&('+!## %$%'##e % *e!#e# )#$%"#e &(%e /# /(!"'%+ %*/e'$(*

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  63/84

   LABORATOR 7. UTILI8AREA UNUI MODEL DE PROGNO8Ă PENTRU UN  ANUMIT ORI8ONT DE TIMP 

  Ce% "%# #'#%+ )#$!e %e*e )#*%$>e e*e e% (@>#$+ $*"## %*+!## $e# *e!## )#$%"#e &!#$ /$>##)#$!-( '%*+ )%+ e*e !#e!#' "#$#"'#.

  C% e*e )%+ )e *"% &+!%e'(! %@%e!#'(! )#*%$>e'(!:; !#e!#'"#$#"'# &(%!+ $"e'e )e c#i!#i$% c!%+# *ai *ici p0#a!.

  Se e!e *+ *e )ee!"#$e /$>#% : %!e *+ "#$#"#ee &e U]; .

  C(e/##e$' )e (!e'%>#e R $!e %'(!#'e )%e ^]#; # J 1;2;K;$ _ # %'(!#'e%*%e ^#: # J1;2;K;$ _ #$)#+ %'#%e% %*+!## $e# *e!## )#$%"#e &!#$!-( /$>#e :.

    R ];  J:]D$

  U1

  2

  ;]

    D2]: J ∑ ∑= =

  −$

  1#

  $

  1#

  2

  ##   :]$

  1]5

  $

  1

  %b#er9a="e =e$! )(+ /$>## )e %*%!e 1: # 2: U];1 ≤ U];2 ; )%+

  # $"%# )%+ R ];1 ≥ R ];2 

  De %ee% *e %'e,e )!e& !#e!# )e %*%!e :"#$: t  x7 t  x   e?#%'e$ :"%

  :t  x %

  t  x.

  A *%!e% &('#$("#%'+ ($*+ $ %'e,e!e% $# &('#$(" )#$ '%*% )e /$>##)%e )e e&!e*#%

  ; %0; %1;K;% &: J %0 %1 %22K % & &; 7.2:

  & )% # %0; %1;K;% &  &%!%"e!# '%*e#; %*/e' $

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  64/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  U J 2 & &2

  2

  $

  1#

  1(#   %%%%]5   +⋅⋅⋅+++−∑=

  ; 7.3:

  #%! %'(!#'e %0; %1;K;% & *e (@>#$ !e('#% )e ,!%)' I %( %1: ##'#%e% U1:   &!e" # (e/##e$' )e (!e'%>#e R 1 :. Se %''e%+(e/##e$>## &e$! /$>#% )e ,!%)' %' II-'e% %( %1 %22 : # #'#%e% U2: #(e/##e$' )e (!e'%>#e R 2:.

  D%+ U1ZU2; %$# e*e &(!##+ &e$! e!%&('%!e /$>#% )e ,!%)' I.D%+ !e'%>#% )e (!)#$e e*e #$e!*+; *e % /('(*# &e$! e!%&('%!e /$>#% )e,!%)' %' II-'e%.

  =e$! %''' (e/##e$>#'(! )#$ /$>#% "()e''# )e &!(,$(+ *e &( /('(*#%@e'e *#"#'%!e %@e''# 7.1

  T%@e'' $!. 7.1

  Nr' t" 7" t"+

  t"7" t"

  t"4

  t"+

  7"

  /1

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  65/84

   LABORATOR 7. UTILI8AREA UNUI MODEL DE PROGNO8Ă PENTRU UN  ANUMIT ORI8ONT DE TIMP 

  8rt'1.2.

  $.∑∑=

  $

  1#

  #   ∑=

  $

  1#

  #]   ∑=

  $

  1#

  2

  #   ∑=

  $

  1#

  ##]   ∑=

  $

  1#

  3

  #   ∑=

  $

  1#

  4

  #   ∑=

  $

  1#

  #

  2

  # ]

  %'(!#'e )#$ %@e' *e /('(*e* 'e!#(! '% )ee!"#$%!e% (e/##e$>#'(! )#$/$>#% "()e''# )e &!(,$(+. D&+ *%@#'#!e% &('#$("'# )e e!%&('%!e;*e % )ee!"#$% %'(%!e% )(!#+; &!#$ $'(#!e% '# ; %'(%!e%(!e*&$+(%!e %$'# '% $ )#*>#e.

  Cer"n e laborator:ț

  C$(*

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  66/84

  LA$%RAT%R 3' (ETERMINAREANUMĂRULUI (E TRENURI (IRECTE (E

  MARFĂ

  No "un" "ntrodu8t"9e:ț

  C$(*#%

   @! 

  $"/ %

  "/ )

  365

  F = N

  ϕ= ; 8.1:

  $)e

  =%"/  !e&!e#$+ ('"' !%/#'# )e "%!/+ &e$! %$' )e !e/e!#$>+

    $- (e/##e$' )e $e$#/(!"#%e % !%/#'# 1;1K1;3:

   @! - ($%' @! %)(&% &e$! !e$!#'e )#!ee )e "%!/+; $ #&(e%*#"&'e# !%>#$#

  ϕ- !%&(!' $!e ($%' $e # ($%' @! %' !e$'# )e "%!/+; *e

  )ee!"#$+ !e'% #%ț

  ( )44442222

  444222

  t nt n

  nn

  br 

  n

  'k ''k '

  k 'k '

  Q

  Q

  ++++

  ==    

     α α 

  α α ϕ  ; 8.2:

  Se %''e%+ ϕ &%!   # ϕ#"&%! ; %&(# N)"/ #"&%!   # N)"/ &%!  .

  %'(!#'e (@>#$e &e$! N)"/ *e !($e* &!#$ %)%(* '% %'(!# $!e,# )e$"e!e )e !e$!#.

  69

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  67/84

   LABORATOR 9. DETERMINAREA NUMĂRULUI DE TRENURI DIRECTE DE  MARFĂ 

  =e$! '#$#e *#"&'+ %&%#%e% $ee*%!+ )e #!'%>#e C$e J "% ^ N)"/ #"&%!   ; N)"/ &%!  _; %e%*% )e(%!ee %&%#%e% )e #!'%>#e *e e&!#"+ $ &e!e?# )e!e$!#.

  Cer"n e laborator:ț

  C$(*

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  68/84

  LA$%RAT%R ' ELA$%RAREAGRAFICULUI (E CIRCULA0IE

  No "un" "ntrodu8t"9e:ț

  [email protected]#e#' &!#$#&%' %' ,!%/#'# )e #!'%>#e ' ($*##e !e%'#%!e% $(! 

  #$)#%(!# e?$## ##'e e?$#e &!e"# #'#%!e% (&#"+ % %&%#+>## *e>#e# )e %'e /e!%+.

  O #"&(!%$>+ )e(*[email protected]#+ ( %!e !%*%!e% $#/(!"+ % !e$!#'(! )#!ee )e "%!/+$ ,!%/#; )e(%!ee %"&'%*%!e% $e$#/(!"+ $!++>ee #'#%!e% %&%#+>##)e #!'%>#e % *e>#e#; #$/'e$>e%+ $e/%(!%@#' %##%e% *%>##'(! e?$#e #

  !ee *%>#($%!e% '(("(#e'(!.=e$! e'%@(!%!e% ,!%/#'# )e #!'%>#e *$ $ee*%!e !"+(%!e'e )%e#$#>#%'e

  • ('"' )e #!'%>#e; $(!"e'e )e ($% # '$,#"e %'e )#/e!#e'(! 

  %e,(!## )e !e$!# &e /#e%!e *e>#e )e #!'%>#e # *e$* )e "e!*• #"# )e "e!* *+,e%+; #"# *&'#"e$%!# )e )e"%!%!e # /!#e # #$e!%'e'e )#$!e !e$!#'e %!e #!'+ $

  `&%?e\• )%e !e/e!#(%!e '% *e>##'e )e #!'%>#e % '(("(#e'(! # %"&'%*%!e%

  )e&(!#'(! # % &$e'(! )e *?#"@%!e % &e!*($%''# )e '(("(#+ #!e$ &!e" # % &$e'(! &e$! !e##% e?$#+ % %,(%$e'(!

  • $(!"e'e e?$('(,#e &!##$) *%>#($%!e% '(("(#e'(! $ )e&(' )e

  )("##'# # )e $(%!e!e &!e" # !e##% e?$#+ % ,%!$#!#'(!•  &'%$' )e /(!"%!e % !e$!#'(! &e$! *%>##'e )e &e )#!e>#% )e "e!*

  !e*&e#+

  • )!%% )e '! /+!+ $!e!&e!e % &e!*($%''# )e '(("(#+ # !e$

  1&

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  69/84

   LABORATOR :. ELABORAREA GRAFICULUI DE CIRCULA5IE 

  •  &!(/#'' '($,#)#$%' %' +## &e$! &(!>#$#'e )#$ %&!(e!e% *%>##'(!• *#*e"' %)(&% &e$! )#*!#@#!e% %,(%$e'(! '(%'e &e *e>#e.

  T!e$!#'e *e !%*e%+ $ ,!%/# &e %e,(!## $!-( %$"#+ *e*#$e " %! /# *e !%*e%% "%# $#%'+ )e &!#$# % ,!%/#'# '% %!e *e $("ee# !$*' '(("(#e'(! >#$#e % *e#e#. D%+ &!(e$' )e #'#%!e %%&%#%>## )e #!'%>#e e*e )e &e*e 70 !%*%!e% ,!%/#'# *e $e&e )e &e)#*%$>% '#"#%#+ % *e>#e#.

  T!%*%!e% $ %e* % *e % $e&e *?e"% e% "%# e/##e$+ %!e %*#,!+ (%&%#%e )e #!'%>#e "%#"%.

  =e '#$##'e )@'e # &e *e>## %&%#%e )e #!'%>#e #'#%+ *@ 70e'%@(!%!e% ,!%/#'# *e &(%e $e&e # )e &e )#*%$>e'e )e #!'%>#e e!e"e;%*#,!#e#.

  Ee"&' D%+ A e*e ( '(%'#%e #"&(!%$+; !e$!#'e )e &e!*(%$e )e Re,#((! *(*# &>#$ #"& $%#$e )e (!e'e )e *?#"@ %'e &e!*($%''# )#$#$!e&!#$)e!# 7; 15 # 23: # (! &'e% '% #!% 30-40 "#$e )&+ (!% )e*?#"@. Se % %e% $ e)e!e # (!% )e *?#"@ % &e!*($%''# CFR (!% 19:.

  1+

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  70/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  T!e$!#'e #$e!-!e,#( *(*e* $ A )#"#$e%>% *% *e%!%

  T!e$!#'e !e,#( # e'e #$e!# *e &( !e&%!#% &e )!%% $!e,## #'e. D&+e *-% !%*% $ ,!%/# !e$!#'e )e +'%(!# # !%$*($%#$e!e; $ &e!#(%)e'e)e #"& !+"%*e '#@e!e *e !%*e%+ !e$!#'e )#!ee )e "%!/+; $e!#e *e % !%*% &e$! !%/#' (!e*&$+(! %$'# )e!e/e!#$>%; #'#%!e% )(+!#'(! e?$#e %!e *+ %*#,!e ( !ee!+ (&#"+ )e

  %&%#%e.

  a($% $ %!e *e %/'+ *e>#% A-B *e % %'e,e )e /#e%!e *)e$ ($% 2 9:.

  I$ ,!%/# *e % !%*% $"+!' "%#" )e &e!e?# )e !e$!# )#$ *e$*' $+!%;)#/e!e$>% !e&!ee$#$ )e )(+ (!#.

  T!e$!#'e *e (! !%*% #'#

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  71/84

   LABORATOR :. ELABORAREA GRAFICULUI DE CIRCULA5IE 

  F#,!% 9.1 G!%/# )e #!'% #eț

  F(!"'%!' )e ,!%/# % %e% $ &%!e% *% *e>#e# $"+!' )e '#$## $ *%>##;%)(&% )e /#e%!e *)e$ # #$e!%'e'e )e *%>#e (@>#$e )#$ %'' ##'#%e '% !%*%!e% !e$!#'(! $ ,!%/# e# ee"&' )#$ /#,!% 9.1:.

  C#/!e'e %!e (!e*&$) $#+>#'(! )e "#$e &e$! *(*#!e; &'e%!e *%!%$#%!e % !e$!#'(! &!#$ *%>##'e #$e!"e)#%!e *e *!# $ $,?#' %*>#/+ )e !%*+ %% *%>#e#; $ *e$*' )e "e!* %' !e$'#; $ &'%% )e %'(!# )e'% 0 '% 9.

  =e$! '#$##'e *#"&'e *e (! !e*&e% $ ,!%/# #$e!%'e'e )e *(*#!e$e*#"'%$+; )e $!#%!e # )e !"+!#!e. =e$! '#$##'e )@'e *e (! !e*&e% #$e!%'e'e )e !"+!#!e )#$!e !e$!#.

  14

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  72/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  Cer"n e laborator:ț

  C$(*

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  73/84

  LA$%RAT%R &5' IN(ICAT%RII TE6NICI(E E7PL%ATARE AI GRAFICULUI (E

  CIRCULA0IE

  No "un" "ntrodu8t"9e:ț

  I$)#%(!## e?$## %!e *e (! )ee!"#$% )#$ ,!%/#' )e #!'%>#e % !e$!#'(!(! /#

  • #e% )e "e!*

  • #e% e?$#+

  • #e% )e *e>#e ("e!#%'+:

  • (e/##e$' #ee# )e *e>#e b:

  • (e/##e$' )e #'#%!e % #"&'# &e )#*%$>% '#"#%#+

  • (e/##e$' )e #'#%!e % %&%#+>## )e #!'%>#e &e )#*%$>%'#"#%#+

  Vi!-a "! *!#)

  Se )ee!"#$+ % !%&(! $!e *"% )e !e$!# #'("e!# # *"% )e !e$!# (!e"e!* *+,e%+

  =

  ==$

  1#

  ##

  $

  1###

  "

  T N

  L N- ; 10.1:

  $)e L !e&!e#$+ '$,#"e% )#*%$>e# &e %!e #!'+ !e$' i

  $ - $"+!' )e !e$!# )e ( %$"#+ %e,(!#e.

  =e$! *e$*' &%! )e #!'%>#e *e % (@>#$e

  1/

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  74/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  ∑=

  − == p

    .

    .

   P  gio (nter 

  m

   P  (, 

  m

   &vv

  1

  HH

  ;Re;

  ; 10.2:

  $)e & !e&!e#$% $"+!' )#*%$>e'(! )e #!'%>#e

  - #"&' )e "e!* *+,e%+ &e$! *e$*' &%!; &e$! %e,(!##'e )e!e$!# IC; E; R; A.

  Î$ "() *#"#'%! &e$! *e$*' #"&%! )e #!'%>#e *e &(%e *!#e

  ∑=

  − == p

    .

    .

   (  gio (nre

  m

   (  (, 

  m

   &vv

  1

  H

  ;Re;

  . 10.3:

  Se "%# %''e%+

   P  &/f  

  m

   P  8/f  

  m

   P  gio

  m   vvv  ;;;Re

  B   =   10.4:

  #

   (  &/f  

  m

   (  8/f  

  m

   (  gio

  m   vvv  ;;;Re

  B   = . 10.5:

  Î$ ($'#e; #e% )e "e!* $ )e$)e )e #$e!%>#$e% !e$!#'(! $ ,!%/#')e #!'%>#e )e(%!ee %e%*% *e )ee!"#$+ >#$#e## #"# )e "e!* *+,e%+.

  Vi!-a !(ic0

  Se )ee!"#$+ % !%&(! $!e *"% )e !e$!# #'("e!# # *"% )e !e$!# (!e"e!* *+,e%+; '% %!e *e "%# %)%,+ # *"% #"'(! *&'#"e$%!# )e)e"%!%!e # /!#e.

  11

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  75/84

   LABORATOR 1;. INDICATORII TE#e *e (! (@>#$e %*/e'

  13

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  76/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  ∑==

  6.('

  L N

  -

  $

  1#

  ##

   10.9:

    #ș

  ∑==

  4.('

  L N

  -

  $

  1#

  ##

  *

  10.10:

  C+!>ici!($% i!-!i "! )!ci! [email protected]'

  E*e )e/#$# % !%&(!' $!e #e% )e *e>#e # #e% e?$#+. E' %!%+ &($)e!e% )!%e# )e *%>#($%!e % !e$!#'(! $ %)!' )!%e# (%'e )e &%!!*% *e>#e# )e #!'%>#e.

  *

  -

  -=β 10.11:

  Se % )ee!"#$% b &e$! /#e%!e %e,(!#e )e !e$ # *e$* )e #!'%>#e.

    ;;;;;;;;;   =LM/ =

  DM/ 

  =

  T

  =

  =II

  =

  =I

  =

  A

  =

  =

  E

  =

  IC   βββββββββ  # *#"#'%! &e$! *e$*' #"&%! )e

  #!'%>#e:Re'%e'e %''e'(! *e (! ($e$!% $!-$ %@e' )e /(!"% !"+(%!e %@.10.2:

  T%@e'' 10.2 I$)#%(!# e?$## )e e&'(%%!e

  C%e,(!#e !e$

  I$)#%(!'IC; I$e!-

  !e,#(Re,#( T DM/ LM/  

  "=I

  =I

  *=I

  b=I

  C+!>ici!($% "! $i%i-a#! a i*p$%$i p! "i)a(a %i*iai0

  1

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  77/84

   LABORATOR 1;. INDICATORII TE

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  78/84

  APLICA II PRACTICEȚ

  &' =e$! ( *e #e )e #!'% #e $e*!%+ '#$#e *#"&'+ *+ *e %''eeț ț%&%#%e% )e #!'% #e % ,!%/#'# &%!%'e' *# &e!e?e; $(*

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  79/84

   APLICA II PRACTICE Ț 

   @. C#!'% #% &e *e #e *e !e%'#e%+ &e @%% $ e'e,e!## e'e/($#e.ț ț ț

  . Re*' )%e'(!  snτ   J 3"#$; iτ   J 2 "#$ ; d t  J 1"#$;   f  t  J 1 "#$

  ' =e$! ( *e #e )e #!'% #e $e*!%+ '#$#e *#"&'+ *+ *e %''eeț ț%&%#%e% )e #!'% #e % ,!%/#'# &%!%'e' *# &e!e?e; $(*

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  80/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  . Re*' )%e'(!  snτ   J 3"#$; iτ   J 1"#$ ; d t  J 1"#$;   f  t  J 2 "#$

  ' =e$! ( )#*%$% )e #!'%#e $e*!%+ '#$#e *#"&'%; /%!% @'( )e '#$#e%("%; *e e!e *% *e %''ee %&%#%e% )e #!'%#e; &e$! $ ,!%/# &%!%'e'; $e&e!e?e; %$) !e$!#'e )#$ *e$*' #"&%! #!'% #$ ,!& )e)(%. Se $(*• )#*%$% )e #!'%#e %!e '$,#"e% )e 18"• #"# )e "e!* *%,e%% &e$! *e$*' #"&%! *# !e*&e# &%! J15 "#$;

  \J 16 "#$• #$e!%'e'e )e *%#e *$  snτ   J 3"#$; iτ   J 1"#$ ; #%! #$e!%'' )e

  !"%!#!e e*e uτ   J 4 "#$• )!%e'e *&'#"e$%!e )e )e"%!%!e *# /!%$%!e *$ d t  J 1"#$;   f  t  J 1

  "#$

  /' =e$! ( )#*%$% )e #!'%#e $e*!%+ '#$#e *#"&'%; /%!% @'( )e '#$#e%("%; *e e!e *% *e %''ee %&%#%e% )e #!'%#e; &e$! $ ,!%/#

   &%!%'e'; $e&e!e?e; %$) !e$!#'e )#$ *e$*' &%! #!'% #$ ,!& )e )(%.Se $(*• )#*%$% )e #!'%#e %!e '$,#"e% )e 14 "• #"# )e "e!* *%,e%% &e$! *e$*' #"&%! *# !e*&e# &%! J9 "#$;

  \J 10 "#$• #$e!%'e'e )e *%#e *$  snτ   J 2"#$; iτ   J 1"#$ ; #%! #$e!%'' )e

  !"%!#!e e*e uτ   J 2 "#$• )!%e'e *&'#"e$%!e )e )e"%!%!e *# /!%$%!e *$ d t  J 2"#$;   f  t  J 1

  "#$

  1' =e$! ( )#*%$% )e #!'%#e $e*!%+ '#$#e *#"&'%; /%!% @'( )e '#$#e%("%; *e e!e *% *e %''ee %&%#%e% )e #!'%#e; &e$! $ ,!%/# &%!%'e'; $e&e!e?e; %$) !e$!#'e )#$ *e$*' &%! #!'% #$ ,!& )e !e#.

   Se $(*

  3

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  81/84

   APLICA II PRACTICE Ț 

  • )#*%$% )e #!'%#e %!e '$,#"e% )e 17 "• #"# )e "e!* *%,e%% &e$! *e$*' #"&%! *# !e*&e# &%! J15 "#$;

  \J 12 "#$

  • #$e!%'e'e )e *%#e *$  snτ   J 3"#$; iτ   J 1"#$ ; #%! #$e!%'' )e!"%!#!e e*e uτ   J 3 "#$

  • )!%e'e *&'#"e$%!e )e )e"%!%!e *# /!%$%!e *$ d t  J 2 "#$;   f  t  J 2

  "#$

  3' =e$! ( )#*%$% )e #!'%#e $e*!%+ '#$#e *#"&'%; /%!% @'( )e '#$#e%("%; *e e!e *% *e %''ee %&%#%e% )e #!'%#e; &e$! $ ,!%/# &%!%'e'; $e&e!e?e; %$) !e$!#'e )#$ *e$*' #"&%! #!'% #$ ,!& )e!e#. Se $(*• )#*%$% )e #!'%#e %!e '$,#"e% )e 13"• #"# )e "e!* *%,e%% &e$! *e$*' #"&%! *# !e*&e# &%! J11

  "#$; \J 13 "#$• #$e!%'e'e )e *%#e *$  snτ   J 3"#$; iτ   J 1"#$ ; #%! #$e!%'' )e

  !"%!#!e e*e uτ   J 3 "#$• )!%e'e *&'#"e$%!e )e )e"%!%!e *# /!%$%!e *$ d t  J 1"#$;   f  t  J 3

  "#$

  ' =e$! ( )#*%$% )e #!'% #e $e*!%+ '#$#e *#"&'%; /%!% @'( )e '#$#eț%("%; *e e!e *% *e %''ee %&%#%e% )e #!'%#e; &e$! $ ,!%/# &%!%'e'; $e&e!e?e; %$) !e$!#'e )#$ *e$*' #"&%! #!'% #$ ,!& )e)(%. Se $(*

  • )#*%$% )e #!'%#e %!e '$,#"e% )e 15"• #"# )e "e!* *%,e%% &e$! *e$*' #"&%! *# !e*&e# &%! J12

  "#$; \J 10 "#$• #$e!%'e'e )e *%#e *$  snτ   J 3"#$; iτ   J 1"#$ ; #%! #$e!%'' )e

  !"%!#!e e*e uτ   J 2 "#$• )!%e'e *&'#"e$%!e )e )e"%!%!e *# /!%$%!e *$ d t  J 1"#$;   f  t  J 1

  "#$

  34

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  82/84

  TRAFIC ÎN RE ELE CU ACCES REGLEMENTATȚ-ÎNDRUMAR LABORATOR-

  &5' =e$! ( )#*%$% )e #!'% #e $e*!%+ '#$#e *#"&'%; /%!% @'( )e '#$#eț%("%; *e e!e *% *e %''ee %&%#%e% )e #!'%#e; &e$! $ ,!%/# &%!%'e'; $e&e!e?e; %$) !e$!#'e )#$ *e$*' &%! #!'% #$ ,!& )e )(%.

  Se $(*• )#*%$% )e #!'%#e %!e '$,#"e% )e 14 "• #"# )e "e!* *%,e%% &e$! *e$*' #"&%! *# !e*&e# &%! J12

  "#$; \J 10 "#$• #$e!%'e'e )e *%#e *$  snτ   J 2"#$; iτ   J 1"#$ ; #%! #$e!%'' )e

  !"%!#!e e*e uτ   J 3 "#$• )!%e'e *&'#"e$%!e )e )e"%!%!e *# /!%$%!e *$ d t  J 2"#$;   f  t  J 1

  "#$

  &&' =e$! ( )#*%$% )e #!'% #e $e*!%+ '#$#e *#"&'%; /%!% @'( )e '#$#eț%("%; *e e!e *% *e %''ee %&%#%e% )e #!'%#e; &e$! $ ,!%/# &%!%'e'; $e&e!e?e; %$) !e$!#'e )#$ *e$*' &%! #!'% #$ ,!& )e )(%.Se $(*• )#*%$% )e #!'%#e %!e '$,#"e% )e 15"• #"# )e "e!* *%,e%% &e$! *e$*' #"&%! *# !e*&e# &%! J12

  "#$; \J 11 "#$• #$e!%'e'e )e *%#e *$  snτ   J 3"#$; iτ   J 1"#$ ; #%! #$e!%'' )e

  !"%!#!e e*e uτ   J 3 "#$• )!%e'e *&'#"e$%!e )e )e"%!%!e *# /!%$%!e *$ d t  J 1 "#$;   f  t  J 2

  "#$

  &+' =e$! ( )#*%$% )e #!'% #e $e*!%+ '#$#e *#"&'%; /%!% @'( )e '#$#eț%("%; *e e!e *% *e %''ee %&%#%e% )e #!'%#e; &e$! $ ,!%/# &%!%'e'; $e&e!e?e; %$) !e$!#'e )#$ *e$*' &%! #!'% #$ ,!& )e )(%.Se $(*• )#*%$% )e #!'%#e %!e '$,#"e% )e 13"• #"# )e "e!* *%,e%% &e$! *e$*' #"&%! *# !e*&e# &%! J11 "#$;

  \J 13 "#$

  3

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  83/84

   APLICA II PRACTICE Ț 

  • #$e!%'e'e )e *%#e *$  snτ   J 3"#$; iτ   J 1"#$ ; #%! #$e!%'' )e

  !"%!#!e e*e uτ   J 2 "#$• )!%e'e *&'#"e$%!e )e )e"%!%!e *# /!%$%!e *$ d t  J 1"#$;   f  t  J 3

  "#$

  &' S+ *e )e"($*!ee " *e %''e%+ (e/##e$' &!#$#&%' )e !e)e!e

   &e *e ##'e %'e )@'+ $e*!%e BLA; &e$! %' % #$# )#*%$eț

  )e #!'%#e.

  &4' S% *e )e"($*!ee " *e %''e%% (e/##e$' &!#$#&%' )e !e)e!e

   &e *e ##'e %'e )@'+ $e*!%e BLA; &e$! %' % !e# )#*%$e )eț

  #!'%#e.

  3/

 • 8/17/2019 Indrumar TRAR

  84/84

  $"bl"o>ra