of 97/97

indrumar UEE

 • View
  84

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of indrumar UEE

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  1/97

  OCTAVIANDUNUTRU

  UTILIZAREA. -ENERGIEIELECTRICE,

  iNDRUMAR D . PROlECTAREINSTALATH ELECTRICE DE ,JOASA TENSmNE

  EDITURA UN IVERSITAT II Dm : PlTESTI2 0 0 2

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  2/97

  1.1 Aleger, tUI ' s is temu lu i c l'e ill: oo ir uJ I' ~ias urse i de lumina.Pentru ca activitatea care are 10e in. interiorul imobilelor s a Bede8f~OM e incoudiiii norm ale, este necesar ca instalatiile electrice deiluminat sa cfere ccm.di~11optime de U um inare, C um diversele actbliIBtineces ita n iv ele difedtle de ilumina re , mstalatiile e le ctr ic e tr ebuie sc p ro ie cta tes i executa te f u_nc~ ied ieac tiv it at ea car e s e de sm~oar ! 1n inc~pe:rea respectlva.Pentru iluminarea locurilor de munca suat posibileul'm!toalreiesisteme de iluminat:_ iluminat general, care se recomanda atunei c fu1d se dorestei luminarea uniforma pe toata suprafata. de lUCID (sali d e m onte], deasamblare -atfprelllCrare' u-lemnl11ui 1ttmlalborii.- etc.);~ ~hminat local, atnnci cand soot necesare niveluri ridicate de.ilum in are p en tru lo curi restran se ( s C 3 1 J 1 1 e . stom.a:tnllogice. prese, ciccaae deforJ a, sau in lQ curile de m unca In care 0 iluminare insufid.~nti. ar pune inpericol integritatea corporala, SaL!ch iar v iajap erso naluJu i care l~ i des: fe i~oi l l raactivitatea in locu l r espee tiv .)_ iluminat combiner pc fondul unui iluminat general minimal. lalocul de m unc[ se asig ura. 0 Bursa stlp lim entara de lumina (s t rung l1 . r i . , freze,masini de rectiflcat, alte l~ini unelte cu precizie mare de peel ucrare, locuriill care se face centro hill de calitate etc.)in instalatiile electrice civile (loeui nte, cinematografe, teatre jrestaurru.l '~e, etc.), penmi realizarea unui anum it g rad de confort, S I ( ; l poatet.ealiza 0 iumin are dit~C'ta, sernidirecta, sau indirecta, Pentru aceasta seprocedeazi la alegerea corpului de ilumiaat corespunzatol' scopului prop ussa n se ap elea za Is Uuminatul in scafe,Alegeraa surselor de lumi.:na depiade de scopul iustalaliei ,i departicularitatile de expleatare.Lampile cu Incandcscenta se recomanda at-unci cand sum necesaresurse luminoase de dimensiuni mid : ; ; . i lW111nw1'emarl tallg sunt necesare]luminiri marl pe suprafete mici ( even tl lu ll p rin lumina diTijatA). Cilld eeu rma re~te re aliz are a u ne i ambia nte o diln ni~ o.a re .Umpile fluorescente s e recomanda atunci ctind este necesarefolosirea uno r iz vo are de lum ina m ad cu lum inante rnici, cand sunt necesareilum inari m arl pe sup rafete m arl (p rin lumina d ifuza ), d in d este nece sara 0lumina care sa re de a c cre ct c ulc rile .Lampile fluorescente ell vapori de mereur de malHi presiune seroco1nandil atunci c:fm d su nt necesare izv oare d e lumina d.e dimenslooi rnici

  I. DIME SIONAREA IN' TALATIILOR .ltLE' TRI'CE

  DE ILUMINAT INTERlOR

  5

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  3/97

  (1.6)

  av and eficacitate lum inoasa m are (hale industrialecu infHtime mare, Iocu ricu deg ajiri de fum sau praf ).1 .2 A le ,g e r- ca ,c (} ,r pu/u id e i llm7,i na t.Metoda c(J(!;fideHlilor de utilizare penlPu determinarea valortiomedii a le Uuminarilor"Aceasta metoda se foloseste pentru ealculul inst.ru,a~illoreleetriee die'iuminet interior ai permite determlnarea iluminarii medii orizcntale date desurse Iuminoase in plannl util, linand cont de fluxul luminos reflectar de

  pereti 5 1 tavan. Metoda nu se p oa te folosi la d ete rm in are a ilum in atu lu i lo ca l,a iluminatului suprafetelor inclinafe, a suprafe~eloI verticale, sau II Iiluminatului ell corpuri de dimensiuni marl.

  C oeficientul de utilizare este raportul dintre fluxul lurninos uti! sifluxul emis de toare lrunpile instalate intr-o il1cii ,pe:re.~---.- - --:~lo=- (I.n< D o

  P tu xu l lumin os a l corp urilor de iluminat se obtine ' illmwtind fluxulluminos al lampilor en randameatul eorpurilor de ilumlnat,C D ' " = = 1 1 / 1 > 0 ( 1 . 2 )Tinllld cant de raportul dintre fluxulluminos util si fluxul Iuminos al

  corp ului de ilum inat d in aeelasl Incapere (utilanta)'~~ )1 7 1 1 = q, (1 .3 .r

  s i c are reprezinta un randam ent aJii'n ca pe rii" se obtine:< I > . l i 4l r' e,1 4 = ~= ~ 0- = 1 1 1 1 7 1 , ; (1.4){l c - 0

  luxul lamp flo r n u r W : -1 : 1 a n e constant m timp din c a u z a faprul ui elifluxul em is de Iampi sea-de in timp, ~idin eauza depuneril,or de Frat poco rp ul de ilumin at ~ r an dam entul aeestora scade, deci apare .0 depreciere ain: rtalal iei de lluminat fat! de momen tu l puneri, in funcfilme a instalatiei.D iu acest m odv fluxulluininos initial V~ trebui sa fie m ai m are ciecit fluxulutiLIn. acest caz flUXI~. ln ip al ,emi is va fi

  c D ~ = '0 ! fkd =u~~ '"" 1V7cID~ (1 .5 )da r in care: k(!~ factor de depreciere;

  Elilvt'l- iluminarea medle;A - aria p tanului uti 1 :6

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  4/97

  it1 care ~ n - nUIlliirltl surselor de lumina montate iIltt~Wlcorp de iluminat.Dacli Sf tine ron! de relatia (l.1 )~ relatia (1 .8) devine:if' E'I l ,~Akd....I ;;::::.....;;;;;;;;,..._---=-.. u n - -Valoa rea coe fi ci enu ilui de utillzare depinde de 0 s er if ) d e pararnetri

  COOl , a r fi :,- randamentul corpucilQT de i luminat ;~repartitia intel1s:itilii luminoase in sp atiu a corpului de iluminat:~forma si dimensiunile tn ca pe rii, p rin indicele localuluii, a llr;;::::---h tJ + b)

  ( J .9)

  De m e l rezult.a fluxul total al Iarnpilor de in sta la t p en tr u a\ obtine 'inp lanul u til 0il um in are med ie E I M d

  , ' E 1 " " 1 i Aka E m e 4 A k (' C l l ' o = =, _ 'u n ; fieDoac[ s-a stabilit mai inainte numarul corpnrilor de iluminat, se poatededuce fluxul lurninos a l unei lam pi dintr-un corp de I lumin at [a p un ere a in

  functiune a m8tala~i"i .c D '(D' 0-~=-;-

  (] .7)

  (1.8)

  (1..10)In ew e:a b = Iungimea respectiv latimea inc!'llerli;h - ina1linwa de suspendare deasupra planului util in cazuliluminatul ui direct, semidirect si m ix ; sau t n . M tim ea tav anului deasup rap lan ulu i util in cazul Ilum inatulu l ind irect Sa'U semiindirect;- faeto rii de rcflex ie ai p eretilor laterali si tav an ulu i;Coeflcientii de utilizare sunt t~bel.a,~if1Jnc~iede acesti parametrii in

  tabelele (7.3) 8 1 (7.4)Modul d,eaplic:are ametode'1 coeficientilor de utiUzare.- se s'tlbile~te destinatia lllcaperii respective ~il tipul acesteia dinpunet de vedere a l l medilui;. - se stabileste madill de rcalizare a ins ta la tiei e lec tr ice (PT aparerrt,pe te.naui~Uipeecnsole sau pe dibluri, ad ST tngropat, sub tenc~riaJa)- se stabilese material le ~:iaparatura utilizata functie de mediu ,i demo d ul de realizare a ]n:s.tala:~iel,- se stabilestetipul corpurilor de iluminat felasite ~icaracteristicileaeestora ( randament , numil' de SUJSiede lumina. etc.),- se calculeazs indicele lccalului cu relatia (1.10) ;

  7

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  5/97

  . .- . . ---

  - se stahilesc factorii de reflexie pentru tavan S l . pereji funcpe deculorile acestera (tabelele 7.1 ~i 7.2)~ se determina coeflcientul de utilizare din tahelul 7.3 sau 7.4),functie de indicele localului, si de faetorii de reflexie a i tavallului sip eretilor ~ (p entru indici a i ]Dealului mai mari de einci, se introduce II Icalcule coefieientul de utHiz~r.eco .r-espunzELtorindieeln i cinci) Daca, corp'll]

  de ilurninat c011lS;idemt~areun randament 'l~diferit d e l'ru1daru.entll]'7~ a lco rp ulu i d in tab el, Sf: face 0 eorecti ell! factorului de uti lizare dupi re:lafia,,. , 1 7 "' U . . . u~1 7 ,

  in.care:11- c oe fic ie nt d e u tiliz ar e citit in. tabelu ' - eo eficien t de-utilizare-eautst;- se a]eg e v aloares ll am inar:i.i m edii de rcalizat, funcp ,@ de des t i l1a~iatnc~perii sau de categ oria de lucrari ce se efectueaza U ] incaperea respectiv a(tabelul 7.18. 7.19 san 1..20 );m se determ ine v alo area cceficiem ului de dep reciers, (tabelw '7 .6 ):- se determina sau se adoptl nurnarul corpurilor d~ fluminat din: t f i capere. ;~ s c d eterm in ! fln xu l total a l 14illlpi1orde instalar e n re la tia (l,7 )- cu relatia (1.8) se determina lluxul unei ]funp i . dintr-un corp deiluminat dupe! care se alege din catalo ag ele de lA ro.p i(v ezi an ex e) 11U111arul siputerea UunpUor c ape dan un flux 1uminos mai mare ~iclLtmIl spropiat dev alo are a c aio ula ia " S e recaleul eatii v ale a re a. medie 0b~iL1.ut perrtl'Litluxwlrun p:i.lo r ales e care tre bu ie sa fie eg al sa u putin mai mare decat fluxulcelculat.Din tabeleleanexe 7,,9' ....... 7.17 se alege puterea unel lampi Idup!care S~ determina puterea activa a corpului de iluminat precum ~iputereaactiva totala care trebuie instalata in incaperea respective.Pentru sistematizarea calculelor r ezuha t e l e operatiunllor de mai SU5se tree in tab elul 1.11.3 AmploslJl 'ea C()7jHn'ilo, de ilumlnat.Ampla sa re a c or pu rilo r de :ilumlnat trebuie ali:fie realizatil ti l as a f e drncitt s! ev ite 0bserv area directs a sursei de ]umina de c~ tD 'e lucratori.C ondilia ca lampa sa nufie observ ata d ir ec t (e vita re a o rb ir ii) e ste ca. uughiulformat de dreapta ce uneste corpul luminosal lrunpii ~imarginea inferioaraa abaiurului .linia lil1lilA) cu orizonta]a (unghi de protectie ) si1fie eel putinegal eu unghiul privirii

  (1.11)

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  6/97

  - . .- - - - - -- - - - - -- - - .'

  I abelul 1.1

  2 fluorescentN T Dimensiune Indicile Culoacrt a :-~I i ncaper : i rea

  Nr. Inc !crt. caperea

  ID caperii ,ILm-

  2 ,

  ab I~

  PT/ST

  Tipul ilumina Tipultului general mcapeJ'iiM od. derealizare Z l I ,Instalatiei

  tl~---. priST

  Factor de Coefici ~reflexie ent deputilizal"eu

  1 R e I . 1 , 1 0 , _ : P : ., . ; e : . : . f ; ; , , ! e t ; ; : _ i i+ - - : : T : - = ,a ; . ;; . b " ,. ; .7 . : .; :J ~ " ~ T a b 7.3,-~- -I-~f~ Tavan 7.2 7;-4

  Contin ua re a ta be l u lu i '1 1- . . . .#Nr Caracterist icile corpul ui d e Coeficient Factor de Iluminareacr t iluminat ales de utilize- d e - medieTip Rand, ' Nr SllT~ cos tp re diutat preeiere adoptata.

  ' 1 c s e n u k O i l Emed [Ix]1 c,d;'L ~ ,C .~ '~ I ReI. 1.11 Tab. 7.6 Tab 7.14. 2

  PeretiTavan

  Continnarea tabel ului ] 1, . . .Flux Fluxul Nr, N : r , Puterea Flux Puterea Ilum,total . '" 1al total tetala :rnediet :: lm~ta-' surse corp umnu necesar sursei ilum. s u r s e instalat insta- recalc. nee/ad initielde nee/ad nee / ad la.t~. ulata,instaiat [kn][1m] Ns !; [W] [lrn] [\V] [Ix]

  1 ReI 1.7 Tab7.9" ltd Tab7 .97 .17 1 .8 . .7.172

  Daca sursa de lumina poate fi considerata punctiforrnjt $ i plasata. peaxa de simetrie a corpului de ilumlnat deschis la partea ituerioQ!fa, amnciunghiul de protectie este egal en:

  Tipulmaterialelorfblosite

  '.Randame:n-tul corpuhii de

  Humf intabel ) 1 7 '

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  7/97

  . -~- - - -. - ~ -

  z fJI- arctg~D (] .12)in care:h - distanta dintre corpulluminos al lampii ~i suprafajain C&J"e estecontimna

  d es eh id ere a c orp ul ui de iluminaD - diam etrul deschiderii corpul ui de ilum inat .

  ZOtio. In care tiM Sit'_ ~ _ 290.-:tUtEchJc e orbire"ClFIg . 1.1 A .rnp lasm ea su rselor de lumin a pentru ev ita re a o rb ir ii

  Amplasarea corpurilor de iluminat trebuie si mal lina cont decondltia deunifbrmitate a illUl1lnarii ~ide Iumlnanta admisibilj, Un numarmare de corpuri de i1umlnat duce la 0 iluminare mai unifo:rm_jdar m!re.~pretul de 'cost a l instalajie. fap~ care im pun e alegerea unei solupi care s~satisfaca ,atat condi tis. de uniformitate a iJ.ummflrii c i : t ~i pe c ea deeeoncmicitare,In!Hlimea de amplasare a. corpurilor de iluminat depinde deconsiderente constructive sau practice. L im ita inferioarll a il'l~iJtimii adrnise

  este determinata de evitarea fenomenului de orbire ia r limita superioara estedetenninata de ~llat~imea tavanului,La instalatille de ilumlnat general, repartitia eorpurilcr de iluminatpoate f lltn formA sau localizata, D ispunerea uniforrna se obpne prin

  a~ezarea eorpurilor de iluminat in vax-ful'iie unor dreptunghi uti sa u a unor' tr iunghiuri or ien ta te inraport ell. d im en silu lile m ca pe di (fig . r .2)"Pentru un anum it factor de unifbrmitate, solutia optima d in p un ct devedere economic se obt ine pentru: dill= db ] , 8 . , 3GUlrea, in dreptunghi;

  d , u ~ d e sau d b = = ./3 d a la asezarea in trhmghi~Distanta de 1 8 1 perete laultimul rand de corpuri de iluminat se adopt! astfcl;

  C , i h l d exista utileje in apropierea peretilor dp = (0; 25 O ,3)d,cfuld l a l l g E l : pereti exista spatiu de trecere d, ... ( 0,4 O.5 )d ,

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  8/97

  -- . .- -- ----~- .

  (1.1.3)

  prin d in'lelegand distants dintre eorpurile de iluminat.Pentru realizarea unui iluminat de calitate, corpurUe de iluminattrebuiese amplasate functie de tipul lor, de felul izvorului d 1umina ~idedistan farelati v a , dintre eorpurile de iluminat, Distan ta relative dintrecorpurlle de iluminat fiind:_lB

  t'V\V;;;

  ea bl A[n 1 1 1 1 1 1

  _ g < \ I \ I I I I II i I ~ I I ! IcFig.l.2 Amplasarea corpurilcr de iluminai

  8. - Uun pi ineandescente in varfurile unui dreptunghi; b - Him.piineandescente in yrfurile unui lomb; c - Imnpi fluorescente

  in care :_ h reprezilltti d is ta nt a de la corpul de iluminat la planul de lucru,La llumlnatul mixt ~i indirect distanta relativa s calculeaza cu

  relatia:11

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  9/97

  (1.14)

  m care - h, reprezinta distanta de 181.orpul de ilumlnat la ta \'IDI.Va lo rile d is ta nte l r ela tiv e depind de curba fotometrica a cerpului deiluminat ~isunt cuprinse in , limitele:o 5 , . .... 1 in cazul ilumin atu lu i d ir ec t;1 incazu l 1 1umin atu l u l m ix t;1) ... '.,. 1,S in C a z U A iluminatul u i indirect.in ca zu l ilum in atu lu i flu ore scen t se o bi$ 1m ie o orep artiza re a corpurilorde iluminat in a~a fel incftt formeaz! benzi continui sau benz! discontiaui; serecoman da ca d istan ta relativ a d in tre eentrele a doua eorpuri de iluminat s afie:

  d~ s ; 0,7 pentru corpurile dispuse pe acelasi rind ;a~ 3:;-0:0 penillu c o r p m i i e - d l s p u : s e ill ! : I - e m i paralele;I ] ] urm a am plasarii corpurilor de ilum inat se determ ina num arul total 'IIacestora, Dupi alegerea nivelului de ilnminare i ,Q factorulci de depreciereell ajutorul unei m etode de calcul a ilum iuirH ol' se detezm ina fluxul lum inos~ip ute re a I,wu pUo r. v er ific an du -s e p rin calcule luminanta,1.4 Dlmensionarea circui:telorde lumina. li a circnitelol' de prizeH'tonq,{azice1.4.J S tab ,i li rea c i: f't :u it el o l' d e ilmnimll Ii ,a cil',cuitelor de pr iz t" i ..D up l1 am plasarea corp urilor de flurninat se stabilesc c irc uite le c ar e

  ~1' . ~~)!l ' I w . ~ ~-d A d ~ A,~~l .."anmenteazg iampue avan .u-se m vee ere urmatoarele cnteru :- se stab ileste schem a de distrib upe;- se stabilesc circuitele ~itipul aeestora (trifazat sau moncfazat);- In circnitele trifazate num aru! Iam pilor alim entate de flecare 'faza va:fi a ce la $.i ( sis tem trif az at e ch ilib ra t e ll, f ir n eu tru );- corpurile de IIum inat am plasate g rup 8 . J t vor fi alim e nta te p e cat va f i

  posibil de acelasi circuit (se are in vedere econcm ia de materiale);~ ir rt ensit at ea t ot al !. a . H im pilor de ilum inat care sunt actioaate deacelasi aparal de com utatie uu tre b uie sA dep~easca intensitate a de IUpel!l.~aap aratului fab ricat in acest seep:.~numarul corpurilor de iluminat alirnentato de un circuit depinde de'mal multi factori : amplasarea l f1lUpiJor. pu terea ]Ampiior. spatiul caretrebuie iluminat, etc.

  12

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  10/97

  1 .4 . 2 A legere ,a I Ip'Ul 'ate: lor el e C O ' 1 1 ' ! u r a " i e Ii n apmYl telor I d e pro/eeril!a c ir-c uite lo r d e ilum inm ~, i a: circuite:ior de p,iz~ 11'lon{)faz.st'e~_ se fece schema mono ftlaJ'~, a in5'talati,ei electriee de 1um.ina, $] prize ~_ se calculeaz~ puterea instalata pe fiecare eircuit in parte;_ se dete:rmin~ intensitatea curentului de ealcul pe fiecsse circuit (La

  c ir cu ite le trif az ete p e fiecare faze), ell relatia :1 ; ; ; ; ; Pj (1,15)c U cos Q '

  1 1 1 care:'- -'-~lc - intensItal'Ca c U ' 1 ' e n : r u . I u i a e caleul (p e eitclllti1 sau p e " 1 " a z a ) (A) ~P!.- puterea in sta la ta pe fie ca re f.am sa u circuit (W);u ~ensi u n e a pe fazi (V) ~coso - factorul de putere al U unpii._ se stabilesc mateeialele utilizate la realizarea instalatlei, dimensiunilea ee sto ra p re cum ~inumarul cooductoarelor pe diferitele p crtiu ni d e c irc uit ~ise tree pe desenu] de executie al lnstalatiei electrice. Dimeasiunile

  't'ionductoarelor se stabllesc in confomlitate cu & 1.4.3 , num aruleo nd uc to are lnr p e 0' anumita portiune a circuitului se stabileste ftmc\ie dele.giturHe conductoarelcr in dozele d e ran'1iticalie, necesa re pentru a realiza,a.clionArile dori te I' i ar d irnensiun il e tuburilor d e p ro tectie se sta bilesc func~ede dnnensiunile eonductoarelor ~i de numarul eeestora conform tabelnlui7.36_ se stabllesc sparatele de comuratie ~i de protectie fWlclie deintensitatea eurentului de ealcul (se folesese cataloage-l,e aparaielor). Pentruf ie ca re c ir cu it il l p arte treb uiesc io de plini'te c on ditiile :

  Itl > I~- pentru aparatele de comutatie ;1 .f 2 : . I ~ - p en tru apa ra te le de p ro tee tie _In sta la tiile e le ctric e d e jo a:s ~, t en siu ne trebuiesc protejarc i l ' : I ' l,potr i.va

  8upr,asMc:il1ilar ~i a seurtcircuitelor prin 5 ig unm te f uz ib ile , c an ta cto ar e ~jintrerllpatoare autOlna:tepl'\e\ 'azute cu relee termice ,~i cu. releeelectromagnetice (maximale) el l ac1iomt[e lnstamanec sau t ,~mporizat[1:;intr~.: rup,i l: toareleutomate sunt prevazute ~icu relee de tensiune minima saun ula , c are protejeaza cont ra reveni ri i tensiunii,Se p re vad aperate de protectie in urmatoarele situatii:_ la p le c:a rile d in tablourile de dist ributie;

  _ circuitele de priza nu trebuie : s a alimenteze mai mult de 6 prizemonofazate pentru consurnatoril casnici ~i mai mult de 3 prize pentruconsumator ii induseri al i,

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  11/97

  14

  - la intrarea in tablouril de distributie prevhute ell eel putin cincicircuite sau a vand eel p U P ; 1 l 8 k \V putere instala:t.1l;_ la ramificatiile spre receptoarele individuate: ac excepjiereeeptoareie de mica putere (corpuri de iluminat, aparate electrocasni.es,ete.), a CWO! coloana comuna est asig ura:tti Ia plecarea din tabloul dedistributiecu s , [gura l l ' re fuzibile de 16 A 1 3 0 e tensiune de 3801220 V sau cusigurarqe de 20 A ~a :0 tensiune de 220/127 V;_ in tnate p unctele ill care sectiunea coloanei desereste; fac exce]Jltiecazurile in care sigurantele p~'tizute pe coloana respectiva~ asigm&protectie celei mai mic i s ec tiu ni d in r am ific atie ,- poenulul de lucru a] circuitelor mon ofa zate d in instw a :~me deservitede perscnalnecalificat (instalatiile electrice din locuime birouri, etc.)Se Interziee CD desllYar~jl"'emontarea aparatelor de [u"ot:cc:pepc:- cO Rd ueto ru m b tU izari ea md de Jueru al circuitele frifazate eu- ---patrli coDa iJc to i . re~-_,con.d uero arelei .nstala,Iiei d ie p rotec'~ ~e (cond uctoarele de leg are lanul sau fa prizele de im pw nintare. ete.):Se reeomanda utilizarea sig urantelor fuzib ile rapide pentruprctejarea instalatiilor eleetrice la care suprasarcinile sunt putin probabile,exemplu jnst~latme de Iluminar, Sigurantele fuzibile Iente se recomanda a fiutilizate il1lpotri va Scurtclrcuitelor.Releele tel'mice pnl'tejeazA coloanele ~i re ce pto are le Im p otrL vasuprasarcinllor de duratl ~ise meg astfel incat sl pO,aU i . fi reg la te Ia uncurent de a C t ] onare eg al cu:I n : : :: ( 1 . 0 S 1.2)[0 (lJ6)in care:l r L - intensi tatea curentul ui reglatii pc releul term ic ~I e - inten sitatea cu reu tu lu i c eru t d e co nsumato rRelilele eJectr tJtn l lgnel . ice, se folosesc la protej area coloanelor ~iareceptoarelor Impotriva scurtcireuitelor, curentul de acfionare al releuluielectromagnetic I r e , care protejeaza motoare electrice trebuind samdepIineasc a cond i t ia :t, ~1,21p (1.17)

  '.

  l i n - ca re :1]'1 curentul de porn ire ;

  iar incaznl m care protejeaza co loane , cond it ia este:Ir e .s ; 4.5 t, (1.18)

  unde, - Ia reprezinta curentu l maxim admisibil ill regim permanent.De oblcei .coloanele ~i circuitele sunt protejate de celputin douaaparate de proteetie cu principii. de functionare d iferite, lrn bin sn d

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  12/97

  ~~:~~.1 ., 1

  pfoprieta}ile diferitelor aparate de protectie, se pot obU ne caracteristle;deosebit d e fa:vorabil,e (fig. 1.3 j C ~id ).Ciln.d retelele de distributie contin un DW1lM mare de aparate dep ro teclie" se impune asigurarea selectivitittii p ro te etie l, a dj: cli, la aparltiau na i d era nj ament, ap aratele de protectie s ]i separe numai elementul a.vm:iat,celelalte receptoare sl r.lm~n! alimentateFU nctioilrn"ea selectiv a a, proteetiei se objine prin ccordonareajudiciossa a caracteristicilor de protectie; pentru aceasta se '~r.asea:zacaracteristicile de protectie ale aparatelor respective ~i se deterrninadiferenta tntt,e timpii de ,aqionare ai aparatelur de protectie ta anumltevalori ale curentului, Selectlvltatea este asigura.ta atuncl cand acestediferente detimp au valeriegale sau soot mai m a n dedi.t cele indicate in. .cazurile care urmeaza;

  , 1 0 1 20I~---;!- !---+b .

  ( ; ,P ig . 1 .3 S d ee d v i ta te a p ro te c~ ie i, u ne i re ~ele ele ctri,o ~

  ,a- doua sig.uran~efuzibile; b - doua lutre:rupatoare automate c -intrerup ~tOT autom at si sigu:ran~afuzihila; d - siguran ~li.fuzi hila ~im:trerupltor automatSelectivitatea lnrre dOlla siguran~e fuzibile SF1 l SF~ avand

  curen ti i nomina li Infl ;> I il fl , se obt ine atunci cand:15

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  13/97

  '. . . . - - ---------

  P en tru sig u ra nte d e a ce la ~i tip sele cti v ita te a este a sig u rata d~Cfi intrecurentii nominali ai fuzibilelor SF I ~iSF 2, exista 0 difei'err~ de doua trepte

  C @ I . !n tabelul 7.3].Selactivitatea intre d ou a ln treru pn toare au tom ate I I ~i 1 2 l avilla.cm en ,n n om in ali 1 1 1 1 :> ]nl (fig. 1.3 b). este asigurata m gen ral in d om en iu lcurentilor de su pra sa rc in a; la cu ren tii d e scu rtc ireu it, u nd e aclioneaza releeleelectromagnetice r u e . ambeler intmru.plltoare, aeestea vor ac tiona SU1:1U lta n.

  Pentru obtinerea selectivha~ii este neeesarll tempcrizarea releului Il([email protected]'Updl)~ ell l r c e a p t a d e-tim p A t-;;:: 0.15 s,Selectivitatea m t r e un Intrerul?:~tor automat ~i 0 siguran.t~ fuzibiJ~avand c nre ntii n om in ali I n I :> [nfl, (fig . 1,3 , c), este l1ealiza'ta atunci em dcarac te ris ti cl le on selnt er seet eaza ~idii\'eJ:1enjade tim p la actionare este 6,t 2:0.04 s; daca sig uranta fuzibila este prea m are(llnia tn tT enJ,p tl), apare unt ri ungh i de nesel ec ti vit at e (baurat).Sele ctivitatea fn'1:l'eo s igman!" l fuzibila ~i un intrerupator automat,

  a va nd cu ren~i.i llontinali Inl! > 102 (fig. '1.3 d). este asigurats d a c a intersectiaeelor doua caracteristici are Io e la un curent r ' moo.mare de ca t curentul d escurtcircuit I s i C dupa i l . l : n " e l ' U , p ! t o f u l , e t 1 U t O l 1 ' : 1 a t ; in cnzurilelil11iUi este necesaran interv al. de tim p a t : 2 : 0.05 s,

  Selectivitatea I fill' ; 0 S igu rW lt8 J, fuzibilf ~iUP releu. ter rnie tip TSA,este asi gw ', at fi dacacuremii respecff i condit ia :] m f ~ 3 1 m (1.19)111cazul transfcrmatoarelor de alim entare, protecpa rejel _ j de. J o a s atensiuna trebuie corelata din punct de vedere al seleetivitatii eu protectiaretelei p e p artea de T nahii tensiune ..Pen tr u a ee as ta , c ar ae te ri st ic il e a par ate le rd e p ro tec '~ i,e d e p eep artea d e illa~ta.tensiune ( s i g u r , a n ' t e fuz.ibile , i tr t rerupatcare

  au tomate), se VOl' transp une p e p snea de jo asatensiune, l'apol'tmd oureatiicoresp unzatori diferltilor tim pi de ac~ionarej cu rda~ia:lU111 = fJ Jt

  Jt( t .20)

  - caracteristicile l o r de pro e " c t i , e nu SI: intersecteazai, SHU sa intersecteaza1 8 o valoare a, curentului mal mare decat curentul de seurtcircuit care sparein loeul illstal!rii sigurantel cu ee l mal mil: c ure nt nom inal fu zib il;d iferen tele m asu rate p e d lag ram .i au v al orile indicate itl f ib run'l 1 .3 a ,

  In care: Iii - cu ren tu l d e in alta 1 t en siu ne , raportat la joa:! la tensiune;- II ~ te ns iune a nom inala p rirn ara a tr an sf onna to ru lu i;VJt - tensiunca nominala secundara transformatorului;

  1 6

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  14/97

  Procedand lnacest fel se pot analiza caracteristicile de protec~iealeaparatelor instal ate Ia tensiuni diferite, IUMdu-s~ eft r ef eru1 tt i v alo ar ecurentului de joa S tensiune.1 .4 .3. A . le ,gerea sec/l lmii conducto(l-relor dr.cldtelor.Normattvele in vigoare prevad ca sectiunea minima ru:lmisaac irc uite lo r d e ilum in at s a fie :

  S D '"" 1,5 mm 2 pentru conducteerele decnpru ;S c ; ;;;;;2,:5 m_m 2 pentru e on du ctc ere le d e a lum in iu .(Acestea rezulta din conditia de leziste:n~a mecanica minima necesara Ia

  realizarea instal ~t'iei).Condilia. pentru alegerea seetiunii conduetorului (din stahilitateatermica) este:]~~ (1.21) l

  (1.22)in care ~ I e - curentul de cerere;InI- i nt ens it at ea nomiaelaa fuzihilului;k, - coeficient d e sig u ran tala 'in cMc a:rea t erm ica a e ircu itu lu i ;

  I d - intensitatea m a x i m a adm isa in cond uetoare in regim permanentde funct ionare ;Volatile limit~ ale raportului dintre curentul adm isib il incnnd uct aare ~i eurentul nominal a] siguran~elo:l. 'fuzi b il e este p re ze ntat II Itabelul 7.29,Dup! stabilirea curentului de cerere, a curentilor nominali a isigur-alllelo:r fuzibile ~i a materialului folositla realizarea instaiatieielectrice ee alege dimensiunea condnctorulni san a cablului din tabelele7.22 sa n 7,24 .Pentru a . avea un consum minim de me- ta le ne fe roase ~i 0 maresiguranta in exploatarea retelei, este necesar ca valoarea raportului dintrec ur en tu l a dm is ib il ~i curentul nom inal al fnzibilelor \1 ' s a fie eg ~13, cuvaloarea prezentati in tabelul 7.29.Pent ru ins ta la ti il e electrice i nt er io a re re aHza te tn tubm i de pro:tecpese trece la alegere dimensiunii tuburilor functie de dimensiuneaconductcarelor o ? i d e n umaru l ace stora, Pe desenul itlStalatiei electrice se vaspecifica tipul coaductorului, secjiunea, n nma ru l c on du cto are lo r tipultubului de protectie precum si diametrnl acestuia (se foloseste tabelul 7.36 )

  ] 7

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  15/97

  '. . . . - __---

  18

  P en tru d ete rm in area se ctiu nil b arelo r din ta blo urile d e rustribulie sefo lo se ste ta be lu l 7 .2 1.Pentru determ inarea sectiunii coloanei de alim entare a tabloului dedistributie a, i 1 1 5 t a ] . a t i e i de iluminat, se determina inteasitatea totala aeireuitelor care pleaei din tabloul respectiv ca 8 ' l l m a , a tutumr cU(ien.lilorclrcultelor, d.upa care se determina seclhmea co lo aae i ca in ca zu l circultelor,Db s, Dad, temperanca de lucru a instalatiei este d iferita d e 20 0 C:a tunc i s e u lH iZJea.z '1coeficientii de eorec tie d , a t O l ' a ' t i temperaturii rnediuluiprezentati : 1 ' 1 1 ta be le le 7 .2 5 t? 17 .2 6.1.4.4' Flanul insttd"atl'ei deilllmitult.D up! cunoasterea corpurilor de ilnm inat, a amplasari:i acestora acircuitelor de ilurninat ,i a clrcuitelor de p r i : z A se trece la amplasareatabloului de lum ina, la aleg erea traseuhn circuitelor ~i l a r ep r ez en ta re a_.-a.cestora~peplanul dadirii-tn vederea execu tie i ';-L a aleg ereatraseuhd se are tn v edere urma toa l: e. le :- s a , fie eel 1 : : 1 1u S C u t t ;- sa fie departe de surse de c~Jdu ril ;~ sa nu fie expus lov iturilor m ecanice ;- sa nu fie e xp us la umiditate;- sa evite pe cattva fi posibil Iocurile ce prezinta pene ] de ineendius a u d _ e _ ) { p l o z i e ;

  Se realize!;tza desenul instalatiei electrice, necesar la executarea acesteia,Pe planul instalatiei elecuice se trece pe fiecare circuit l'n partetipulmeterialelor folosite, dimensiunile acestora, tipul eorpurilor de iluminat,puterea ~i tipul la m pilar. precum -? i alte date considerate a fi necesare l a oexecutarea jn:sta]a\~ieielectrice

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  16/97

  . . . . .. . - _ . . _ . .-- --

  :2 DIMENSIONAREA lNST.ALATIILOR ELECTfUCEDE .ORTA. .2.. ' Alegen~'a'{Jistrlb'uliei l'et.tru inst~lWJill.de/orl'{lCuno sc andu - se amplasare a.uti] a :j e lo r p recum ~i caracteristicileeleetrice ale reeeptoarelor de fmt1t care antreneaza utila:jeLerespective, sestabne~te tensi unaa de alimentare ~i se eoneepe Beh em al e lec trica d edistributie, Se are in vedere c.! unele ' U : t i l a j e trebUiesc p orn ite d ire ct de (I etab lo ul d e d istri bu p.e. iar altele vor fi pornite de. pe utUaj'uJ respect! v2.1.1 A .le ge re Q sche me i de d lstr ibU fie p e grup.e: de fttilaje.in halele industriale ill care exists un numar mare de utilaje,alimernarea ell energie 'electric! a acestora se poate face d e la mai multetablouri de distributie. In acest caz, utilajele situate m acela~i 10c se

  a limen teaza - d e la aeel 'a Ji ~t a:hl ou de-distri bu ~ie.Repartizarea utnaj elor care sealim enteaza de la un tablou se face pe pnncipiul consumului m inim dematerial Is: realizarea in8bl.ia;~iel elec triee , Aceoom. repartizare face ca ple~"'u. lde cost ill i ns tru a.t ie i s a f ie alai mic ~itot odata faceca pierderile de energiein timpul e'KploatArH sa fie de ssemeni mai m ie,2.1.2 Schema nW.1wfilarl i a . tablOldui clefortli.

  DUlla sta bilire a u tilaje 10 r ca re v or fi alimentate de la un tableu defor~ii se trece [a realizarea schemei monofilare a tabl ouluirespectiv, Pe schema se VO i r t r e c e :

  F ig . 2 .1 S ch em a m on ofilara de dist rlb~lpe 3. unui tablou de folia.apar at el e de p rot ec tie ,aparatele de pornire sau de separare;- materialele diu care se reallzaza. circuital (cabluri, tuburi de

  protectie, eonductoare ~i dimensiunile aceatera);reeeptoarele alimentate;caracteristicileelectrice ale fiecarui receptor (P, COS~?, ~),1 9

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  17/97

  - - ' 0 __ - " __ _: __ __ _ _ _

  I-p en tru rec ep to are monofa ze te: (2. I)

  2 .1 .3 Amp la sa ;1 'l !u tafJloului de/o1'."dPentru realizarea unor pierderi millime in t impul exploatmiiinstalatiei de f o r r a . , tabloul trebuie amplasai in "centrul d greutate' alco nsumatorilor, L ocu l resp ectiv a r p ute a 6 , determinet teoretic ell re la tiile d ela central de g reutate a1 sistern ului de p un cte materiale in care rnasapunctului matJerial seInlccuieste eu puterea ceruta de receptor, dar de celem .ai m ulte o ri, s itu af1 a reala, nu permite ump lasa rea ta blo ulu i in loculrespectiv, in aceasn s i tuHpe tablcul este amplasat intr-un Ioc cat maia pro pia t d e Iocul ideal.

  L a am plasarea tabloului se va tin e eo nt de m ediu in care urm eaza salucreze, precum ~iconditiile impuse de N.T.S si P .C.l.2 .1 .4 D tm enskm are cirellitdol' de' a!i,mmiare a Fece..pto.arelor_. Pentru=dimensienarea- eireuitelor de alirnentare- a . J'et'eptoa:re]:ottre bu ie d ete rm in eta in te nsita te a c ure ntu lu i p e fie ea re c irc uit ell relatia :'.

  Pb- pentru receptcare trifazate; 1~= Itu l ".,J, .!cos ' i f ? (2.2)

  lncare :

  Ie - i ntensi ta te a curentului d, calcul (A);p] - puterea instalata (W);U -jensiunea pe f aza (V);U I - tensiunea de linie (V):COS{P - fa ctc eu l d e p ute re re ce pte ru lu i.C unoscand inrensitatea curentului ce trebuie suport.ati de fiecareconductor se trece 1 , 8 alegerea sec~irulii conductcrului pe baza inca.jziriimaxlme admisibile din tabelele 7.22 sau 7.24.Odata stabilita sectlnnea conductorului, ,c:unasciind ~i num!:rul.acestora se trece la aleg erea cablului sau a tubului (tevii) delp rotectie . T ubul

  de protectie se alege din tab elul 7,36, 7.3 7. til'[and u-se con t ~i decar ac te ri st ic il e l oeu lu i in c are u rmeaz r; : s . i l f ie instab .l .t .Dimensicnarea ~ia le g e rea apar at elo r de protectie, de pem ire sau deseparate se face conform paragraful ui ,1.4;2. Alegerea acestor aparate se fac edin catalcag ele d e sp eciali tate.S istematiz are a c alc ule lo r d e d imens io na re a . circuitelor receptoareloreste prezentata tntabelul 2.]

  2 0

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  18/97

  ; ( cat alog )T:ip - i,~i!I[lt-1--------'-. -Rdeualmag, , . ' , - - - ,.. . . .

  - .. '.Recep Puterea In c E l l S e-c~ineaA ad.opt i ' i l t i ! Mate ri al u tl li za ttor [W] [A J [ A ] [ r r uu 2]Mi relatia (2.1) f'~ (anexa nr. ) cond.} tub, eabluM n relatia 12 . : : ' 0 t,r I f g f . " t.1,.~(anexa , n r .)

  Tabelul 2 . 1

  Tabe1uI2.2

  -_--Receptor Aparate de Aparate de pr-ot.ectie

  conectare S ig , fudbile Re leu t erm icTip =ISO~liiJpll-r6n

  (catalog)2.2 Dimensionarea C,o/va l leJoJ ' de alinumitu'(J a iabl()ur.ilot defor(li2.2 .1 A le g ,e l'e a s ec flu n U rC01uluctonll ,I l ~ia t lparateiol ' de lJ ro tec r iea) Din puterea instalatii Pi, se d ld le rmmi i . curentul c e r u t I, ate ireu itu l u i care ru]menil1eaz~un con suma to r, sau a l eol oane i care al im.en'teazlun gtup de eonsumatozi. In cazuJ co 1 0 anei, trebuie s a , se tina seama de

  iu :flu en tal,lw n aru lu i ~ ] p uterii diferitelor receptoare. : i n . aoest seep sein tro du ce u n co efic ie nt d ec ere re c ore cta tk' = ~. 1- k~.g ,t ta + k :

  '1 1(2.3)

  I n c ar e:" kc - eceficien tul de cerere coree tat a l categ oriei d e recep toare Y f . .( t_abelul 6.7)k,~ c oe fic ie at d e in flu en ta a l n umn rn lu i d e rec ep c are (ta1 be lu 12 J)Tabelul2.3 1.7 2.S

  10 1 .5 20 30 40 I 5 0k''':.Ii

  43 . 3 3.7 4 .3 8 9.1 I 10

  Pentru COIOlllCII.:: care wiment'eaza mai m ulte categ orii de recep toare,eurentul de ealcul se ob tlne p rin lnsumarea 3:ritmeticli a curentilor de eererecerecteti,Nota, Caleulul eurentulu! S~ face sepa ra t p~nl :t '1Uleeaee g r ll p! i de recep toare eu.a ,e ela ~ic oe fic le nt d e c ere re , d up ll c are se a : d ~ 1 1 l aari!mGtic cu ren tl l c e ru ti ,

  21

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  19/97

  Pentru a tine seama de influenta numarului de receptoare si a pULer i ilor asupra puterii simultane absorbite, caleulul curentului pe grope dereoeptoare serecomanda sAse fadi cu.relatia:I ( k - ] - k , J . ~, .WJ.lI. __rfi~ .~ k '[';c~I v3U cos (i? (2.4)

  in care:P L - pnterea totala instal al a ill categ orla d e receptoare Conside'ratli.. i n .kW;U- rensi unea ln tr e f az e, inV.Mimua. l l l i inginerului e le ctr ic il1 n. v o J# ;mu /J VII. il1dic~determinareaeurentilor de calcul pemru alimentarea tablourilor de distribu.ji.e ell relatiiled in tab elu ! 2 .4

  Rela',U pentru determinarea ,cufcntuhd de ealeul al fidcl'i]or ee allmen-teali, 'to'b1011r.i de ' dtstriinutie sau ~rulll!lri d'e rec,eptoare trifcazate .n 8JR la r - tana p en. mCateg oria recepto arelor determ inarea eurentnl uide cal cui. in AMotOMC electrice cu f unctionar e continua bineincarcate (pompe, vel1tilat~are. aeroterme, ete.) I.:;=(1 6 .. , ,,1 8)Pn

  Motoarele electrice ale masinilor unelte enregim de lucru normal (usor) IQ=.6P4 +0,67 Pn-I

  Motoarele electrice a le : ma sin ilo r une l te ell] ] 6P '1 0- 1)regim d e lu cru normal (foarteln'eu) c = " . "4 + .~l:J cn-l *Motoarele electrice ale DA= 15% I e = = 1,14 PI +0,46 PIl-1~--~~~~~--~~~~~~~-Imacaralelor (motoare cu rotor r - - - = D : . .. : ;A ~ = . . . .: 2 : . ; '5 ; _ ; % . . :. o ~ + I ~ c _ = - - = . ; 1 . ~ 3 ~ 2 ~ P : - ! I _ + _ : O ; . .; . ., 6 . : : . . . : .P ~ ' I 1 ': " _ . l . . . 1--lbcbinat si coso = 0,65) DA:: 40% L : , = 1,32 Pl +0.,74Pl~-Cupt:oare eu rezisrell la (triiaza.te) I~=(1,05 ... 1.35)P'jTransformatoare se sudur[ DA = 15% ]~ = = 1,8P3 + P1:1-lM a ~ i u i d e Budat prin p u n c ta , I : - - 'D = . : :. .. _ A : : _ " " .. .. .. .; " 1 ; ;; ;; ,2 . '- .5 _ 0 A _ : , ,. . " . . - : -~ I ; ; ; : . o _= _2. . . . ._ . : , . p _ , _ [ _ + - - , , - , O . o . . ; ; 8 . ; ; . . 3 . . : . P ~ ~ _ ~ . . ! . . . . J_c a p 13 cap ~i a l t e l e ~ D ; : : ; . ". ; _ ; A ; _ = _ ; . ; . . 2 5 ; . _ : "_ " . _ 4 _ 0 1 J , . .. . .; % : . .. . .. . r. .. ; ;l c : :: . .. = = _ 2 . r ; ._ : _ 6 , . .. :: , P ~ 1 _ + . . .; :; 1 . ;: . .A . . : .6 - = P ~ ~ M _ _ - = - - 1 -----lasemMfitoWle DA =70.% Ie'"' 2,6 p] +1.95 P1l - I,Motoare electriee ale instalatiilor de p rep arare alOamanturiior ill tumatoriiMotoare electrice ale masinilor unelte portativesau manu ale

  22

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  20/97

  Motoare electrlce pentru pentru p re l uc r a r e laac.jionatea masinilor c rud II;:= 1~85 P +0,64 1 ' : 1 ] -.5unelte in atelierele ell pentru preluerare la I c = 1 8 5 P 5+0 4 9 ' P : I ]- sproduetie de serie mare: receMO'i-oarele electrice pentru actionere in atelierele 1~=O '~ 9(1 ,8 5 P s ,.cu D .f \oductie ind1 .1SUiaUt s i de se rie mica 0.49 P~.s )Nota: 1 I I < - Pentru motoareeu rotcrul : 1 t : a . scurt c irc uit , c os ~= O,5~pentru tSf:adaugA 30 % peste valoril e de IDa ; sus,

  2 ~ Semn]f'ica~ia simbolurllor: P 1, p~ P5 - sums puterllor uominale aleprlmeler receptoare (respectiv I, 4, 5) ell. puterile cele mad mari, 1 1 1 kW pentrumotoare saa kVA pentru transfonnatoare ~icuptom; PJl_ IoPn _ 4 . P u- s - , !Hl tn .E lp uterllor nom inale ale resm lu! receptoarelor din g rnpele de mai sus' PI! - sumaputerilor tuturor recepteareler in kW SIlU in kV A_ 3~ CW cW uLse faoe P o . I I l 1 u . f i e . c a r o . . , g r u p t de--teeeptoare'ar-curentuLtO!:.a(1 ~ s t "SlUIUI a dtmetic a a c u r en tilo r g J" lJp elo r d e re ce pto ar e.

  b) Sa determina (sau se it din caralo g) eurentul maxim "varf saude pom ire) al unui m otor electricII I=A . l n ( 2 , . 5 )in care: I n - curentul nominal al motorului:A . - .valoarea relati va a curentul ui de pom ire (este indicala incatalog)c) Sigurantele fuzibile lente sau rapide se aleg pe bau conditiei:1m 2: I e (2 .6)unde: In r - c uren tu l nominal al fu zib ilu lu itn eazul alegerii sigurantelor fuzibile rapide, pentru eft sigurantele s anu searda in timpul pomirii motoarelor, relatia (2.6)t devine:

  l p~2:- ~~cin care e este un coeficient de .siglL1ran~1~icare pcate 11eg al eu 2,5 in cazulpornirilor U~OMe (durata pornirii este de 5., .. ,.. lOs), san cu 1,5 pentruporniri grele (durata pomirii este de ] O..... .40 5)Ineazul in care 0 coloanf alimenteaza mai mu l t e motoare dintre carek p omesc c cn comite nt relatiile (2.6) ~i(2.7)~devin:

  ~il;if ?::LJ' T, , - , (l.S)

  23

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  21/97

  . . . - _ _ _ : _ _ ------_-

  Coloana Puterea In tensi tatea S,ec~~nea Materialinst, [W I ceruta k A J a dopt ata lmn12 ] utilizatitm-TIl) relatia (2.8,) (anexa nr.) condo + tubrel~ia (2.9) !f.,.,.~i( L ' , cablu. ~ - I . _ ,2(TG-TF2 1 '-1 :, (anexa nr.)f., -

  Tabehil2.5

  k I etl~~~1+~~ ~~J.,I C ,r-'rJ-/.;termenul al doilea reprezentand suma curentilor eeruri de motoarele caresun! In func~iune.1 1 1 eezul ~ n . care c ure -m il d e pornire soot mari, nu se recomandaf olo sire a s ig u ra nte lo r rapide, deoarece nceast~ solupe duce Ia t l lal"in:::3s~ctiunH condnctoarelor de alimentare , i n , aceruil8: &it1Ja~]e se u ti lizeazas igu rante le nte ,

  d) Curentul admisibil 1n condu('1ior 1 1 1 trebuie s a fie ega! sao maimare' decat curentul cerutL2~ ~1~Pentru a avea un eonsum minim d e rnetale neferease i i i 0 maresigurnn~a .'in axploat ru:ea-re te ]le; i~ este necesar JCa,valoarea raportlllui dintre

  curentul admisi hi 1 ~i curenrul nominal a l fuzi bilel or 'W s a fie e g w , a ellv aloarea l::Jrezentati In tab elul 7 .2 9.e) Se aleg e sectiunea conductorului co r espunza r oa r e cu r en tu1uiadmisibil din tabelele? .22 sau 7.24. S ectiunea conductorului de nul tre buies a fie eel putin jumatate din seetiunea cond uctoarelor d e faz(t A leg ereaaparateler de protectie, de cup lare sau de pornire se face din cataloagele despecialitate, Materialele din care este realiza.ti coloana se aleg ca inparalgraful 2,1.3.f) L a Instalanile electrice de forl~ se ve:rmc,a cleosita.tea curenrululIn conductoare 1a porn ir ea motoarelor; vaioarea m a x h - . n a a acesteia nu

  trebuie sa dep~easoa 35 Afmm2 pentru cond uetoarele de cupm ~i 20Nnli:1!]_2p en tr u c onducto ar ele de alumhriu, IE cazul in care sunt dep~irnaceste valori, se va alege 0 sectiune superioara.O bs .. D ac!. tem peratura d e lucru a instalatiei este dife:rita de 20 n C.atunci se utiliaeaza coeficienjii de corectie datorati temperaturii medluluiprezentati i n t abe le le 7.2.5 ~i7.26.S istem atizarea calculelor de dim ensionare a coloanelor de alimentarea tab lo urilcr d e fOflii este p rezen tata in tab elu l 2 .5

  Alegerea aparatelor de protectie ~I de comutajie se sisteraatizeaza tntabelul 2.6.24

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  22/97

  2 .3 . S ta b il,',c '(l s en em ei g,(!I~er:{defloHojilare de d1s,fr ibl ' f ie.Cuno s~';,lldu.-!lle schema de distribupe a instalatiei de f O l i a i i i ain sta la tie i d e iluminat, pt-e2en'ta:Ui, in cap ito lu l I S IC poate tre ce la in to cm iro a.schemei generale de distributie, i n schema. generala se prevede pc !angAtablnurile de foI1a ~i de iluminat ~i tabloul general prcum ~] postul detra nsfo nn are sa u sta lia de distributie de Lacare este alimentat eonsumatornlr l::spec trv -DIll tabloul genera] sunt alimentate tablcurile de :for~ preeum ~itab lcurlle de ilum lnat, L ac dim ensionarea coloanelor care alim enteezatablourile respective a fest oalculara inte:nsitatea cU l'entului pe care 0transp orta, 1 nclrc.ar,ca tab lo ul u i g en eral se ,0 btine (in v ed erea rume ns ] o narii

  coloanei d e alimentare) prin insumarea curentilor coioanelor ca re pleaca dinrespectivul tablou ..L a dim ensionarea coloanei de' alim entare precum ~i l a dlmenslonarea

  apa r a r e l o r de protectie ~i de sepa r a r e care sun! montate pe eeloanar es pe cti v a, e e p roce de az a ca in p arag rafu l 2 .2 .1 .In fig ura 2, ,2 este prezentat un mode l d e s chema gene r,1 ;i lH1monofilara de dist!ib"l.t~i,e

  ..Intens, Aparate d .e A jQ 'a ra te d e protectieColonna ceruta Releu termieI~ [A] conectare Sig , fuzibile Releu e1 -magITG-TF] T i ) 2 - I J l Ti 'P ~ socl u/patron T i. p ~ I'l l' Ire~l8t2 IG-Tf2 (catalog} tca.taIog) (catalog)

  Tabelu126

  T ip ; I seelu IIfuzibil a b l u ( T i . p . m:, c a n e t , oS e o , ),--I:::E::3==I-------~D TFn Pin ~

  F ig .. 2.2 S ch ema monofilara general a de;d is tr ibu ti e

  25

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  23/97

  '. . . . . -~ - ---------

  2 6

  2.4. P'/;tmul ins talapei ele'Ctriee' (lejorltlDupli eunoasterea schemei generale de distributie, se trece la

  amplasarea tablourilor de distributie fa alegerea traseului circuitelorreeeptoarelor a traseului ooloanelor ~i la reprezentsrea acestora pe planuldiidil'ii in vederea executiei .La alegerea traseului circuitelor seare r n vedere u rm ato arele :- sa, fie eel mal scurr;- soi1fi e departs de surse de cJildurt ;- s;!inu fie expus Ioviturllor m ecanice ;~ sa nu fie expus la um id i ta te ;~saevlte pe ca t va : f i posibil locurile ce ]Jrezin.tl peri col de incendiusa u d e e xp lo zie ;'-sa respeete in totalitate cond it iil e impuse de N"T.S. $i de p.e,I.Se realiZieazii desenlll- instal:ap:ei elecnice; l1~cesa.t1~:cexecufari$a.acestei a,P e p lanul instalatiei eleotrice se trece pe fie ca re c irc ui t t n . parte t ipulmaterialelor folesite .dimensiunile acestora, precum ~ialte dare consideratea finecesare la executarea instabl~iei electrice,

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  24/97

  3.1 Gtmt!l'aliMtiInstalatiile electrlce Ia COl1S11!matDf euprind r eeep toar ele dee -t ri ce ~iretelele de alimenrare aleaeestora, ilnpre:Una cu. aparatele de conectare, deprotectie ~i de m f u l : u r m aferente,,, Reoeptoarele s.e impart i t n :- reeeptoare de ilum inat, cu.prinzii:l1d lfunpile electrice;- receptoare d e for~~ cuprinzand motoarele electrice, cuptoareleelectrice agreg.atele de sudura baile de electroliza, aparete eleetrocasnice,etc.3.Z Sal',cini electriee de celculLa proiectarsa iJ.lStalalillo:relectrice este neeesar s~ se eunoascaput~at,elec:triea abzlOrbi ta . delaretea d e ciltre:- - - - - --~ fiecare receptor in parte, pentru dimensionarea circuitului dealimentare al acesnaa;- g rupuri de recep toare alim em ate de la acelasi tablou de distr.ibU'~ieJpentru dimensiouarea eo leanei de a limenra re a . tabloului;= sectiile uzinei, p en tru dim ensio narea flderilor ~i a pesturilor detransfonnare.Puterea dee't:ricfi a,bsorbita care se ia incalcul se numesteputereecruti, sau putere de calcul, so m:deazii, co Pc;~i reprezinta puterea activaconv entionalf de valoare constanta, care produce in elementele instalatieielectrice (transformetoare, linii, etc.) acela~i efeet term ic ea ~i puterevariabila, reall.P n t e r e a , e e r U ' t i l s e d e t . e :r m . i n din puterea in:stahui P m ell a i u t o r u lcee f c ient ulu i d e c ere re , k ~cu re la tia ;P c = i C c PI (3.1)Coefleientul de cerere tine cont de g radul de inew -care ~i derandamentul receptoarelor, de simultaneitatea f U l . l c p . o n i . i r i i acestora ~i derandamentul retelei de d is tr i bu~jek, = = k,.k~ (3,2)nn,

  3, ALEGEREA POST JLUI DE TRANSFORl\'tARE.

  IIill care:kl- coeficient de indircarek, - coeflcient de s imultaneitate

  " - randam entul m ediu a] receptoarelor;11 r - randamentul retelei intr receptoare l punctul in care secalculeaza puterea ceruta,

  27

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  25/97

  -" - ~ -.. " . . - -

  Puterea ceruts de receptoarele de forta ~ide receptoarele de i lmnmatpoate fi d ete rm jn a'ta p rin U fm ito ,a ..r ele me to de c um a r . n :_,metoda coeficienjilor de cerere, apHcabila la un numlr mare de

  receptoare ,~ i care permite calcularea puterii cerute globale pe posturi de'transformare, sau peintreaga Intreprindere;- me toda f011I1We]b in ome, c are e ste r o m precisa decat metodap reced enUi, in sp eciel p en tru u n m ,u lw rec lu s d e recep to are d e furta- m etoda duratei de utilizare a puterii max im e oerute, care poate fu ti lizat a nnmal 'it'l fa za d e stu diu te hn ic o-e co nom ic a pmiectului.

  (3.3)Incare :: cos - factorul de putsre corespunzator categoriei de.receptoare (tabelul 7.30)Se calculeaza puterea aparenta c rata, t o taU i (pe atelier, sectie, etc.)ell relaria (3.4).---S - t p . ~ I Q ' ' . ~~ -v .~ .. ...,:~In CMe,: (3.4)

  IIPot, = ~P"I (3.5)

  II'Qm'" I. t; 1 (3.6)I I

  (lnsumarea puterilor active ~ia celor reactive se f ac e in dependen t deschema eIectr.ic~ adoptnta)Se calculeaza fa oto ru l d e pu te re natural eure le tia (3 .7 )

  - P ~t , ( : t , ' . 7 ' . ) .o s~ lI'I1 :~ - -.- _,Q~tSe c alc ule aza fac to ru l med iu d e c ere re e ll relatia:k r;. ' .CIll~t1"" P '

  Jt(3 ..8)

  28

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  26/97

  I. ~ a ' _

  Totw Pj,FRe1 . 3 .9 lCcmcrRet 3..8 CO.stpl'l1~FR 'e ]. 3 .7 Pet''''Ret 3.5 Q,_crReUi

  ~ir e p r - e : z i l l 1 1 i 19ute.reaw.tal~ il1stwatiobscrv atJe..I n , cazul In care se im pune tm.bun~tilire.a factorului de p u t e : l ' " e ,puterea a:pare.ntj t a l a l a se recrucweaza. 1 1 1 W 1 . d cont d.e redueerea puter.Hre ac tiv e c u v ale are a p uterii reaeti ve a . sursei d e cam p easareS istem atizarea ea leu leler se iao eill tab e]u I 1 .] Tabelu13.1S e c 'U i 1 e s a u grupeled e r ec e pto a r e

  P.i ns ta-lata.p~1~W]

  Ceefiei-entu l deeererek !L

  FaceoruldeputereC O S ( p _

  Puterea P,~ctiv ,a, reactl v~,ceru,t~. Qc

  p~ [ l< ' W J [ ltV AI )1V[a~iniunelte,M 1 . . . . M n

  Ta'b.7.J.3si 7.40 Tab. 7..33~ ] 7 ,4 0 ReL3.1 Re13.3 --

  T ra ns!', d e suduraB aie de crom are

  3 .4 , A le .C J'C amm1ii1'lllld~ a lo e .u lu i de am.plaslll'(!;1 1 a pElteJ'iipas ,t "p ila f de 11'a,rs!a,n iUlPePe planul de situatie al U 1 1 l : r e p t i n d e r i i S . E l U sec:riei se tree puterileaparente eerute, Sc ale diferi telor sectii, sau a dued~ilor ccnsumateri desecpe, Be dete rmin61 cea trul de g r eu ta te a] g rupelor de garcini

  Se maroheaza. p.rovizQriu locurile de amplasare a posturiler del T a . . n s r o n l ' . l . a I e ~ise distri buie sareinile Intre p o s n a i , avfuldu~se in vedere c a .puterea unnl post nu trebuie ~1a,epm~ea;sca [000 kVA.Penuu. determ inarea put'e"l'U tr.ansf011Jl.at.oarelor din postW " ile detran sfo rmare este necesars cunoastetea curbei de ~.aroin~zilnicm. (fig. 3.] n)p entru ziua de lucru tea. rnai incarcaJta (iaraa), eurba de saflcm an.uahi (fig .3.1 b) ~ipu te rea tatali Ce! f t : l . tape In tre pr in de re s au :!i,e cirlen barele de 0.4 ltVale postului d.e transformare, reprezentsnd puterea maxima cenltm de

  iu. trepr i.naere In z llele hmilor de iami (decembrie, ianuar ie) ,SC'L = SI1 l~ . lCurbele de sMclnJ~ sunt specifics p rofilului industrial alIn.tr,epri.nderij.

  e'

  29

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  27/97

  (3.10)

  Pentru curba de sarcina zilnicii se define$te coeficientul de utiU UUea t curbei

  Fig . 3 .1 C urbele de sarcina ale unei in1reprindelia, curba de sarcin~ zilnics (iarna); b. curba de sarcina r u r u a U ' i

  8m~d - valoarea medic a, puterii aparente cerute de tntrepril1derep en tr u p er io ad a de timp r = = 24 ore.S m l l . 1 ( - valoarea maxima a puterii E L p M e n . t ' e c e r u t eA - saprafata cuprutsa, sub curba de sarcinaPute rea ,apabt"en timaxima cemta vara se determina en r 1 tia,Sml tXov=k, Sm~ I (3, ]1)Pentru evitarea s.upraincli.rcarii transformatoarelor al se dupa putereamaxim 1 1 ceruts se va tine com de:- s up ra sa rc ln ile a dm is lb ile a le tran sfo rm aro arelo r p e b aza v ariatiilo r

  ziln iee d e sarcinA. stalbil.ita firm reg ula celor trei prncente; pentru flecare 10procente de redueere a eoeficientului de utilizare K , .fata de 100 % , seadmi te 0 s1ilpr~arcina de .3 % peste puterea n o m m r u a tr an sfofmat o: ru lu i, p edu ra ta sup ral Il cm-c. '[ ii . Se ob tine :lOO-KJ'%U3 =3 10 [% ] (3.12)

  - s up ra sa rc in ile admi sib ile ale transformatoarelor g:tabiljtff prin regulape baza variatiilor anuale de sarcina, stabilita prin regula celor p procente,pentru fiecare p proc ente de supratncarcare v a ra , r ap or ra r Ia puter,ea.Jwmi naHi .

  T1 f .ISdtST AK =....!!:!!L_ l) =__H S r m w . - S 1ll3L!t TS ImOlli0 " , ' C Y . J I, hI 'T0 T I(I ,

  IIO J - - , b-L1 -1 . . . , , " , ' rn I I - I - J I 1 : : ' f ' 1 Q,r0 --.! J I=!

  I I10 Io , ~ : H I , le ' u ,~ 1 8 C :UE :2 : 4 rh

  40 . ,

  in care:

  30

  u m90S Oi 7ilI S Ox 504 . 03 Ds a1 0

  J

  , , _ ' " I F"~, I , L . .

  II

  I F M ~ M I IA ; : : : ; U N1 0 -

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  28/97

  Slt r l~~,v - pnterea apru:entil, maXillla ceru ts de l11treprinder-e V~tr,81.c on to nn c urb ei de sarcina Murui.C apaeitatea de sarcina tatala, datoritri neunifonnit[~aor c urb elo r z iln ic e ~ia nu ale d e " a:rc iu a v a fi:. . ,-~ . . . . - " ' " .~ . . _ _ ' J I

  , c r . = 03 + Clp .. .. :_ ..fu ~ . (3J4)~i nu trebuie s~ dep~easc.i[ 200% pentru transformatcarele instalate Inimerior i i i 30 % p en tru c ele in sta la te inexterior.~a, a)~g~l!ea~tran_s_(orm~~Q_ ou.e).ore.are in vedere faptnl c i i ;. -~ ina .nd . . .con t - __d e su prasa rcina tatala : a dm isa i trebuie s [f se asig u re puterea maxima cen,l,tj,de llltreprlnde,r \6 in . hm ile de iarna ( S . t 1 l . 1 1 l o l . 0S,I'IIil!i It=l Sn + nSIl (3.15)

  S n a traasforrnatoarelor; iW '116 se peale adrnite 0 suprasarcina de p procents,care s a nu d ep~~ ea sc a. 1 5 " ;Vo .e clap = 1 0 0 s~- S J : fW { J ; [%] LJr.7.. (3..13). S"

  u n d e :

  sauSo ~ Srnh~ j .=. S mo. I

  1 . +a I+ C l ' J , +ap (3.16)tn lo cl.ti nd re la tiil e (3 ,1 ] )~i (3.12) ill re1ajia (3.J 0 ) re zu lta :S > S~~"~i + S ' r J D : X . v (3. '17)."- , 2+ 0'.3(1- K~)Observatie:Re la tiile d e ma:i :!iUS B . . U fost stmbilita pemru 0 tempe ra tu ra m .a xim [ de35 0 C ~imillima de - 25 '0 C. lapt care impune ventilarea natural! sau

  for t:atA. a posturllor de transformare.Detenninarea numarului de transfonnatoare dintr-un post detransformare 86 face pe baza asig uririi continuitatii in alim entarea ellenergie electriea a consumatcrilor. Astfel:- da.ca puterea consumatorilor de categoria l-a dep8~e:te 50 % dinsarcina tQtalii a postului de transfbnnare, se recomanda utilizerea ~ douatrensfo rm atoare, fiecare av W : li d puterea ' B g a U ! cu sa rcin a to tal :;- daca puterea censumatorilor de categoria l-a nu depa~e~te50 %din sarcin a tatala : a p ostului de tran sfo rm are, se zecomanda utilizarea a dol.l!transformateare a\':and suma puterllor e,gaUi cu sarcina totaHi putereafieearuia fiin d e g ala eel p utin cu p uterea consumatorului de c ateguria l-a,

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  29/97

  Tabeiul.3.2

  - p mru consumezorii din categoriile J] ~i n : I J, suma p l l ! t t ; l r i 1 o rtran sfo rm ate are lo r v a fi egaU'i.ell sarcinaceruta,A sig urarea reg im ului econom ic optim de functionare in paralel a m aimultor transformatonre, dintr-un post, se obtine pe baza v,erificlirH pulerilortral1Sfomlatoan~h)r Ia cheltuielile millime de exploatare, coresp un~tQarepierderilor minirne de putere.Dapa, stabilirea puterli traJmorm.ato:rului)lie consult! ca.ta1oa:gelediver~iJor prodllcatQri, ~ise alegetran_s:ro 'l 'InatOfU]' care mdepHne~te condi r iUecerute, Se precizeaza tipul transform atorul ui, puterea aparenta .tensi unea deIucru (p rimar /s ecundar) , tensiunea de scurt circuit etc.; daca este eazul se

  analizeaza compatibilitatea acestuia de a funcliona 1'n, paralel cu altetmnsfonnatoare.OdaHi . a le s transforms torul se precizeaaa loeul und unneaza a 11iru;ta!at~ precum fl pnsibil-i taple-de-:mcire ale acesnrla (se face un desen deamplasare ),Si:sten1atiz~-ea ealculelor se fa ce i n . tabelul :3.2

  CalcululPuterea apar-e l1 .t aceruta, (maxinlui de

  iama) sCl=SIillC( I ReI. 3 .4ReI. s.nuterea aparellta. maximJl ceruta vara

  ~(ntaximul de v,arii} Smllli: ~'Coe fic ien tu l d e u tiliz ar e x, ,Ret 3 . 1 0Puterea aparenta a caJ.culata Rel, . 3 .16t r a n s f e r m a t o r u l u i S ~ ~ a d " : " 'o - ) p - l t -a J " " " ' a - - - ;I r - c - a - t a -- : :: ] - o -' : - = T R A = ,- , ' : " ' " F : : r . ~ " : : ' ; O - - I - - c a r - - - ~ ~ c t - e ~ r i : - . s t ~ j " ' " : c i : - - - 1 i

  Suprasareini ~ Re13,]2Ret 3.13a

  32

  ReI. 3.14

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  30/97

  4 INST ALArD DE L EG AR E LA PA .M .1J\r-r4.1 Gem:r{lJita~i_Prin instalatie de legare la pamwlt se infelege ansamblulformat din utmatoarele elemente prine; pale :e lec trozi i ing ro_pap In . pmniu[ $i legaii conductiv intre e ieondectoarele de legate 1 1 1 pW11m] t memate mtr,e echipamenteleelectrice- pri~ (FIg. 4..1) ,

  Elem entele 1~2 ~ f 3 formeaza priza de p .r i.ma n tScepul unei astfel de iastalatii consa in d ir ija re a in pamnt~ tnconditii de siguranja; ill curentilor proveniti din desc!rcati atmosfericesau a curentilor de defect (instalatie de legare la pwnant de protectie)~ in asigurarea ' ! lOW anumit mod de f u n c l i o n a J . ' l e a instaJajmoI de:

  Fig . 4,1 Elemernele unei jnstalap! de leg are ia pam ant;l-electrod;2-conducto.r de leg!tura dintre electrozi;3-pi!esa de separacpe pentru m~,[tori~4-conducooir de legatill'8 la prlza de 1 , a l 1 l m . t ;5-cen :tura inter ioara ;6cond:ucior d e Iegare la plm!lut

  33

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  31/97

  34

  cure'n~i'au de telecomunicatii (in:sta.latii de legate ta pa.mfint dee xp lc ata re )"Elementul principal al unel instalatii de legare In pamant estepriza de pitnint, alca.:tt,uta. din eleetrozi Iegati conductiv il1tl'e ei,Reaistenta electrica a pri7~l de pamoo:t_se eompune din:- rezistema eleetrozilcr ~i a conductoarelor lor de Iegitur,l;- rezistenta contactulul electrod-sol:- rezistenta pe care 0 opune solul la trecerea curentulnielectric,Rezistenja electrozilor~.i a conductoarelor de legahu-a sepoate neglija ; la fel ~i rezistenta contactuhii electmd-sol in ipotezawei bune batitori:ri a solulul in [uru; prizei (sau a ud&di lui). Deciprin rezistenta unei prize de pimmt prootic se tnjel,ege rezistenta pe

  care 0 p :rezinta solul f a ' trecerea "Curentului e i e c t t ' , i : ' c prin el .Ca orice :rezistelli.~a, el~ctl'ic:!t! : r e z i s t e I l ; t ; a solului depinde derezistiv itatea si de volumul sau, 1 0 apropierea electrozilor, eurentul sescurg e printr-o sectiune de su:praf8l.~8,elati v m ica ~i d eci rezisten laeste mare. Pe lTlasura departarii de electrozi, suprafetel e de' scurgere ! i l .curentului sant. tot mai mari ! dec! rezistenta scade a pro piin du -se d ezero . Dadi, dimensiunile ~] numarul electrozilcr din eare este

  construita p riza sam mai mari, suprafata .solului din apropiereacleetrezilor este mal mare ~i deci rezistenta prizei tnai mica, Decirezistenla prizei depinde de rezistivitatea sclului, r:tll.mirul ~jd imens! un ile e le c tr oz ik ,

  Prin rezistivitatea solulu! se In~eliege rezistenta el~tdci a unuicub din solul respectiv j avand latura de] em . Se masoara. 'in Oem, sau!lm. ~i v ariaza in limite foarte mad in functie d e natura solului .Rezistivitatea solului depinde de eontinutul in slruri ,i umiditatea lui.i l l fig. 4.2 se indica tocm ai ooeasta dependenta, S e vede clar ea pentrum icsorarea rezistivita'tii solului este suficient de utilizat 0 solutle cu4% saruri ~i c a este rational de plasar prizele d~pSimaJ.1'l in locuri cuumid it at e r id icattJ .Un alt factor de care dep inde rezistivitatea solului estetemperatura lui (fig.4.2). Se observa co. rezistivitatea scade ellcresterea tem peraturii, dar pina. 1 2 1 valoarea cil.1dollJJ.l lncep e sApiardi dill um iditate . Exp licatia acestei comportari este urm atoarea :ell cresterea temperaturii creste solubilitatea saru:ril.or in a..p21.din sol,fusa micsorarea umiditati] care poate aparea odat! el l crestereaternperaturii, duce la cresterea rezistivitatii solului . Pentru a, evita

  e-.

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  32/97

  11i_,

  Inghetnnle din timpul iernii ~i dlldu:ra pvea mare din tirnpul verii serecomanda ing roparea prizei la adincim e mai mare.p(Om) p(am)I h

  Sil

  Cnnrinut de s~rurh[%]p(Qm)

  ~Ii 11 ,"" I 5 :11 Ii ZITemperatura ~C]

  25.. -

  .-1I...

  ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~I . 5.. Iii :..UMIDITA'J [%]Fig. 4.2 Varialia rezistivitlipi solului.

  4 . , 2 ClflSij'iCfll'e'tl pi'~el(Jl' d e ' 'pamaJI't .Prizele de pruna!lt se impart In doua categorii marl:~artificiale- na tu ra leNormele :in vigoare recomanda utilizarea ill primm, rand a prizelor

  naturale ~i in masura in care acestea nu raspund condijiilor cerute,se v or fol,osi prize artificiale, Ca p rize n atu ra le se pot foiosi :3 5

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  33/97

  36

  - armaturile metalice ale conseuctiilor din beton annat, stalpilor.ftmdilfiilor tunelurilor, constructiilor metaliee en caracter permanent;- conduers m etalice pentrufluide necombustibile ~i inveH$urilemetalice ale eablurilor mcntate in p,ilmilnt, etc.

  Pr i z _ e l e de pilufint artiflciale se prevad ciilld valoarearezi ste'll~ej de dispersie a elementeler naturale nu cor~spunde va]oriiimpuse . A vm"ld in vedere mod ul lor de realizare .S e deose besc:~prize de pti.mant verticale, utilizate atunci eand straturile dinadanchnea solului au o rezistentli mai midi, ca cele d supllIfala,Obisnuit eleetrozii sant din tevi sau profile, ingropate in p:l1n1int [a Qad&ncime de m inim um D , S m J masurat~ d e Ia s up l'a fa ja s olu lu i pan[ Iaparte-a sup eric aril\. a electredului. Daca admcimea de ingropan aelectrod ulill estemai mica de 0.:; rn, 1ungimea lui utila se consider;\\ .tol de is adaneimea de 0,,5 m, pant Ia -ca .pa:cl' IY stiu infer ior. Uneonelectrozii l i1un:~din pIlei (de~i nu se recomanda) en conditia ca suprafalaunei fe'~es! fie de minimum l mm 2 iar grosiraea ei de Smm,

  - prize de Jhlmtinr Ofizontale , utllizate atunci cand straturiledinspre sup:Hlfa:~a, solului au rezist; vitate mai mica ca cele deadancime, Blectrozii sunt din banda san profile rotunda cu lungimeaminima 3mt dispu~i radial $i Ingropati la (O~6."1) m.

  Din punctul de vedere al ,eompIexita:fH. prizele de pa:m8nt se Ullpartin;

  m prize singulare sa simple, con sti tu it e d in tr -u n s : i: n g ll lr e le e tr o d(~i care sdnt foarte rar intA lnfte~ deoareee pcsibilitatea de a realiza elllin singur clectrod rezistenta ceruta de nonne este foarte mica;m prize multiple .constituite d i D , mai multe prize singulars legateelectric lntre ele;~prize complexe. constltuite din mai multe prize simple diferite(de ex. verticale ill orizontale), legate electric intre ele;La alagerea materialnlui din care se ex.ecudL priza trehuie s , a selin! seama de doi faotori prineipali:- rezisb;:nt:a, la coroziune,.. rezistema Ia soHcita.ri mecanice,Durata de functionare a unei prize depinde inprimul rand derezistenta ei In corozl une, Materi alu r ca::recorespund.e eel mai bine d I D ,

  acest punct de vedere este cuprul, Dar din. c on sid er en te e co nom ic e,materialul eel maj utilizat este otelul zlneat, Se recomanda caeleetrozii legat'Uli]e lor electrice precurn ~i racordurile la priza dep funIDU s r.. fie lacute din acelaii m aterial .pentru il se evita corodarealor prln "efectul de priza electrica".

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  34/97

  at lu l zincat este recomandat ali folosit in special in solurileag resiv e cu. H - c 7 sau cu CO 2 ,in.ape subterane, in t U l ' 1 . p cecuprul esterecomandat a fl . folosit In soluri foarteagrealve undo este posibili corodarearapida a t electrezilor din otel zincat, Este admis a fi folosir Anrealizereaprizelor de pitnant $ :i otelul nezincat in soluri ne.aFsive pentru instalatii ,C1Jo dur.ata de func~ion.ar-e de maximum 4 ani . In acest caz secti U J.1ea ~ig ro s imea elem ro ztlo r v a fl ace ia~i ca in cazul folos lr il o te lu l ui zincat. -Prizele de pilnant tr e bu ie s ii in deplille as ci c O J i ] , d i ! ; i i l e de sec tiu ne ~ .ide grosime minima cerute de SofAS 6] 19 ~68 ~ide STASI 7334 ~70 -4.3 Dimensionare p,rizelo'r de piittlfmr ~i ,'c.rijictlyeu pllJ'(lmelrilor de.jun,c! i l )} ' t f l re"4.3.1 D,'nU!lrsioruirea p l ' i z e . 1 0 1 de p. i iman. tC alculul de dim ensionare a pnzelor de pam ant se des:~oaJ'a astfel.-a) ~~Se:-dreteJ: '111ina:'re.zi~ti\l 'bat~n-de>.tLul ~olutui ell relatia:

  p c ~ I ~ Y . l = p m ru ;J . . \V (4. 1)in care:PI l1< ' is .- re zistiv ita te a o btin uta p rin mas ura ri j illQ,cm~\ V ~ c oe flc ie nt d e y aria :~ ie a re zis tiv itip j. s olu lu l, d at in tab elu l 7 .3 4Atnnei cand nu se dispune de rezultatele masudtorilor rezisti vitaliisolului, se folosesc, pentru calcule prealabile valorile date itl tabelul 7.35 -

  Se calcaleaza rezistenta de dispersie a prizelor simple alese (verticale sauorizontale), folosll1d relatiile din tabelul s.Ic ; ) - Se calculeaza rezistenta de dispersie a prize] or multiple RIJIc u

  rrelatia: R _ = = _f!_," "~M Il' n.u (4.2)in care: rp - rezistenta de dispersie a,p rizei sim ple, caleulata ell f urmu le le d in

  tabelul 4.3. ill Q;1 '1 - num arul de eiecu"Ozi identi,ci legati in parailel;u- coeficient de utilizare calculat (dat).lll tabelu14.2,

  d) - Se ealculeaza rezistenta de dispersie a prizei complexe Rill ell relatia:R * RR.. ~_. r'~ '..r2 (4.3)p R'J~I + Rpl

  in care:RpJI - rezistenta de dispersiea prizei multiple verticale calculata cur elat ia (4 .2 ) ;Rp2 - rezistenta de dispersie a prize! multiple orizontale sau ae ondu cto are lo r d e le g alU r a, calculata c,u l ' e h l . i l a (4.2)

  37

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  35/97

  e - Sa v 'e:rific~ instalatia de leg are la piimant laostabilitate tennies s anu , a . p a r a incruziri care ar putea produce l 1 nt re r upe re a cO i o dUC it o a xe l,o r sauct-e$'teri importante ale rezisten'tei de dispersie la tr ec er ea c ur en tu lu i depunere Ia pfunant.

  Tabelul d.jF0rmule d,e enlcull}J .re~jstCD~ei de dis,p'ersie 9J!J'ize]~I' si.m.ple [18]Electrodnl pnzei sim~le: I Fennule de calcul

  'fe av a cu par te a sup er io araI a n iv eln l s np ra fe te !solului, ,eonditia d .S ; lB a:ra cu secti W1 ,e..dreptunghi u la .r a

  P laea r_ng ropata Ia,adiancilllea h masu ra ' t a del a o c en tru l pH i cii pna Iasuprafata aolului Placa patrata lllfUopa1A Iaadancimea h = = q + 5 ! . .2Placa c irculara ingl'OpatA] . 1 Da adlncllnea.l = = ; +-2

  P rize simple v ertical ep-.41',.; = = 0.366 - log """ ':" saur .1 - d

  r " = 0,222 ~ 1 + 0 .6 37 arcsin (1 2 )' \ 1 1 + 1r 1 + _f l~as a u . 0 2.!'PI ' t> ! ] ~ ' , ,:I-I a

  f

  38

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  36/97

  Electrodul prizei smlplePrize simple crizcntale Form u le d e c aleu l

  T e a v a .montara la nivelul suprafete; r =0.732 j) 10' 21solului , f 1 i 3 I g d

  suprafat,iBar a (o te l lat) cusecj.iuneilieptun.ghiula:rlmontatA la adancirne

  El' . d i 1 S l l . l p r m a t a:< . ectro me ar cuseetiune circulara montat161. adincimeE lec tro d in ela r ell s.upr,afal;asectiune dreptunghi ularamontat loa adsneime

  P1ac& dreptunghiular! ~ez;ai! pe s o ]

  s a u .. Pr . m . ~ ~2-n I

  '.' pr po =0.444 . J SPladi circulara 2l$eza ta pe solB lectrcd sem isferic ing ropat cusup ra fa .t a c irctl la r~ ] a. n ive lu lsuprafetei solului

  pr :=-pi) 2D

  S e . m n H ] c : . H - P E i s.iml:ioludor fo~osHe fi n formllli,e e s t e :p . f~zis '~ivitl .l ;t:eade caleul a soh!lu1, III g~I - h . 1 n , g im e ! l, o l ' ! \ l o u o d u lu L m e m ;d - d i a m e t t u l e x t e ri o r al e l e c ' l X o d u l u i . i n e m ;b -l~timl;la barei , in em;t; - d .i st an ta de . I_ ap .~ r: ea8!.!~edom'~a electrodului p a l ! l n la supra 'Ita solulu], in em :S o - s up ra fa ta p Ji lC t'j in em ;a - l at tl 1n1plAcii p a t r a t > e , I n em;D - di~mr.ltr~ 11pll!di, in em;

  39

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  37/97

  h . . adanc. iJ :l~eoade 111g ropa r- e a p r. iz ei veu lca.Le , Tnem ~.; = a da ru ::jw0a d ie [n gr op are a p ri~ i OO 'iz otnmJ e.in . em;- S e v erifica instalaria c de le gar,!;; i s , p ~mAn.t la s ta bili ta te re nn ic a ~anu apara: indi1zlli care ar putea p roduce !ntr erup er -e~ conducto.arelo:r IS aucIe~teri importante ale rezisten~ei de dispe;rsie Ia trecerea curemulul de

  punere 1 3 . pAmint .Tabelu14.2Ceefi,ci!cntii de utHizar'e peotru 1!)riziel:eQ1uUiplc [29J

  [ l .-I

  . .::It . : J 1

  u

  elestrozi a~ezrilb~inlime d re ap ta

  1electrozi a~ezaii inv4 rfur iI e' unu ip elig cn re g u lat

  lJ t : := - -- - -- - P1 + iI); fen)r21dJ~1electrozi ~ezatjpeperimetrul unuidreptunghi

  U=--~---1 P * 1()--12

  - . r p _2p-1 ' 1 '

  " N l~m::! 0~(.) .B

  L~ 3 electrosi.)~ Q c i i i"! O J I o i o~ 4 electrozi0= - - ",~i: 'N L~mgJ 0: g.~ b 4< ~ , e :- mii J ~.. '''6 ~'N e = 8 In

  3 6 9 12 18O~75 0,77 O~7 8 0;80 0,8]0.62 0.65 0,68 0 70 O'j'~

  15 . . 30 ]8- 600,75 0,70.O~8 5 0,.80

  u

  40

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  38/97

  f ( 1 l I ) - ftl:rl~ de d e n um lm ll d e eleclfOZii a c liv ei v ale er c e ste : Tabel'uJ 4.3n 2 3 4 :s - s '7 8 ~ 1 0'f(n) 05 0;77 096 1-1 1,2.2 132 1,42 1 . 4& 1,55

  15 20 I 30 4 0 5 0 60 1 7 0 , 8 0 10 0: t t l ' l l 1 ) 1 1 1,98 2,24 24 1 2,56 l68. 2,7l'j 286 3,00' Nota:1,~ Se:mnifica'iia simbolnrilor ftllosite i . 1 I tabel este:

  e - d .is.t1 tti.ta d in tr e ,~ ]~Wo:z;i] iII em;D - diagonala cea mai mare a; poHgonului S~lUd iame tr ul cer cu lu i dIcumscri~, em ;n - num:lrnl de ~]ec1mzi;P - ] , lGrimetruJ d'reptul:'ighi'IJ.~ui. hi . em;r~ - r ez is tB r il a de d lsp ers ie a unui s ingu r ~1~c :l ;r "Od ,n n;.L -lu.ngimea l1.11.~i prize slngulare, m;

  2 - a . d f i : n c m 1 e i l l de in grop aw aelectro zilo r rad ial! o rizm nali este d e 0,5 ., .. 1 m ,Psntn ' di'rll-~tonW',ea elex nerttelh r p rize] de p a m a n . t se fcloseserelatiile din tabelul 4.1, precum ~]rel~tii1e (4,]).......(4.:5) 1n care seintrodnc elementele constructive. Adoptand unele dimensiuni (exernplu,diametrul le\'ii e i :o.uma,nIlelectrozilor), se pot determina alte dimeasiuai(exemplu, lungimea electrcdului).4..3' .2 Mll9J1 l'area l"ftzisteH'fe'l tie ' d isp el's .ie ,a p l'iz ei tie pfilnlint.Ma~urarea r ez is ten te i p r ize i de p ir na nt s e d es fi~ {) ar a astfel:- Se scot de sub tensiune teste echipementele legate la piuna.nt lapriza. respectiva, sau se verifica dao! eventualii cur-en:ii de deJect pot trees

  . prin alte p rize de p am ..m t~- Se sepal~ p riza de p a m . a l 1 t care se verific e ,prin demontarea pieselcrde separatie pe .. ..nt ru .m.asurator i;- S e i.n dep ir1 eazii teste piesele metalice din aprnpierea p rizei depamant, p en tru a nu ex ista leg atu ri i l 1 t m : n p U i t o a r e la prunant;orR p, p - - -

  Fig. 4.3 Schema el ectrica. pentru masurarea rezi s t e nte! de d i sp er.sie apnzelor de p&1n&ut prin metoda ampermctrului iioltmerrului,

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  39/97

  - Se realizeaza montajul de masurare dupa schema din fig. 4.3folasind '0 ~ptiza~de-vruntint Jl,lD::il!ati (doe c m , e n t J A ~ro'-pllzi--sondi (d~poumtia]) S ; d is tan'~ a dintre priza de p a n 1 A n t care se m~oal"i (P) ~] prizaa nx iliara se d ete 1'ln in i as1 fel incat in tre zo ne le de ini']:u,en~aale' eelor do uaprize' s a existe 0 zona de potential nul; eonductoarele folosite pentrureallzarea muntajului ca s i llmi1di li1e 10]['VOT fi izolate,

  - Se mJsoara difere!'lla de potential dintre e le ctro zii p riz ei d e prunint~iai sondei afiata, in zona de poten~ia1 nul p ~i cur-emu! electric 'care treceprin prim yerificata Ip~ determin:!ndu-s,e apoi rezistenta de dispersie ellajutorul rela~iei:U [ R Jfl'.,' SRpmw: ~-~Uvll+-.Jf' .. r v (4.4)

  til fig. 4.3 s- a notal:P:,A. S - prize de prunant respeenv de masurat, am:iUari, sonda;Rp, R,A ~Rs- rezlstenps de dispersie respectiv, a prizel auxiliare, a:sonde];V - vel tm etru;l: "v - r e z : i s t e l 1 l a i n t e : m i r i , a voltrnet.l'ului;A - ampermetru;T - transformator de s epa rape;i- curentul care treee prin priza de vedflcat;i .\ ' - c uren tu l c are tre ce pria v oltm etru .

  incare:up ~iII I sunt explicate mai sus ~U .. - il.1 dk atia voltmetrulul, in V ;fv - rezistenta interioara a voltmetrului illn;R, - rezistenta de dispersie a sondei, it ] Q.~ S e cakw eau rezistema care se va 1ua in considerati e, t i n and seams

  de cceficiennd de variatie a . rezbtivita:pi solului cu umidltatea \1' data, intab elu l 7 .3 4J ell ,ajilitotu] r e l a : t i e LRp ::::1 1 Rp:mas (4.5)

  42

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  40/97

  S COSTUL INSTALATIEI ELECTRlCE(Anrecalcul)

  Dupa proiectarea instalapei electrice, inainte de realizarea acesteia,:S~ face un calcul al costului, pentru a vedea d&cAse incadreazA in fondulalccat,

  C o s tu l it'1 :s ta la ~le le le ctr ic e e ste c on stitu i t din costul materialelor,co stul manoperei si diferite taxe care trebuiesc p H U i te in perioada social ii mcare se realizeaza instEllafa (ex. TV A= taxa pe v a le a re a a d a ug a tll ) Cumta xe le v aria za i1.Ul,Cp,ede perioada sociaLa, v om c on sid ers costul ca fiindfo rm at nnm ai din cesm l materialelor $i al manoperei,Caleu l ul costului m aterialelor p o ate :fi sistematizat in tab e lu l 5 .1 .

  Nr.crt.

  Denumireamaterialului-CGHi l~u1mat.P L[Jei]

  1 Tu b PVCt;b2 Tub PVC~

  Doze'~]1'sosn Etc.

  Costul manoperei poate fi determinat fie adunand costul tuturoroperatiilor tehnclogiee de Ia executia instalatiei (aceasta impune unvolumde illu nea fo arte mare, ~iSf realizeaza de fapt in timpul lucrarii atuncl dndsum plMfli muncitorii ~ p en tru C a l Ia terminarea Juerarii s!l se f a ca 1 . . 1 l 1pcstcalcul), fie ea 0 0 cota parte din pre~ul materialelcr. I t " ! antecalcul esteapHcata ultima solutie . Cota parte fclosita La determ inarea costului demonts] s-a stabilit ell.urmare a 0bservatiilor flcule in limp tn urma realizariialter ins ta lat ii ,C estui m ancpere] va fi :

  Cmo o =k Cm3il , 5.1)iar costul totalvafi:C = Cm(;ll + C m ~ L 1 " " (J +k)Cmat (5.2)

  Total cost matCmat

  ~C i f 'M = , L ~I

  43

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  41/97

  .. . . . . . . . - _ . .. . .- --- - - --- --- - ---- - - - --------- --- --

  4 4

  illcar-e : k - cota parte din eostul materialelor.Coefieientul k are valori apreximative k;:;;0.3 .....0.45La pretul calculat se apUea. diferite tax e dupa. perioada sociala (ex TVA)Dupa. reatizarea, recep tia si darea ill e xp lo ata re a in sta la tie i electricese determ ina un nou pret de cost (postcalcul). C u aceasta oeazie se observ adacarnV'estitia reaHzata. se m c a d : r e a 1 ' 1 1 t n . b ug etu ) a fere nt, d ac a S " " ~ L U ~ a l i . z : . a . tecenomii s,au,depi~id de fonduri, I n casul in care costul lucmrii dep.~~e~tecos tu l d et erm lnat prin anteealcul sau chiar fondnl alocat realizarii luerarii

  respecti ve se trece la determinarea canzelor. in cazul in care cauzele suntobjective se suplimenteaza fondurile aloeate sa u dac!ii exista V l l O V . a P pentruaeeasta , paguba se recupereasa d e la vlllova~j,

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  42/97

  .. - . . . -. --- '

  TEU4 DE PROIECl'ARESi seproiecteze instalatia electrica de lumina ~i f - O i f ~ a , S ! . unei haleindwtriale~ dota:t[ cuutila] ele demal jOS~ av~ dimensiunile din, figura (5 .j,

  10

  fig 6.1 Ptamilde shtta~ie al wei hale md.ustriale'1 - Strung paralel2 - Ma~ma de frezat.3 - S U ' ' L l ' I l , g e a r u s e l4 . - Pre sa cu exeen tr lc5 -Ma~ma de gliwit{5 - Mac~it1a:de filetat1-!\-1a~inade rectificat8 - Ma~ina de rab otat'9 - Polizer10 ~ Ma~ ina de ascutitII-Venti ia :t nr]:2 - Trensfcrmator sud.ura (DA=60 %)1 3 - O rinda rula:rrta (DA =25 %)14 - Cuptor en rezisten P ; l15 - Baie de cremate

  45

  4buc, P =3 kW1 hue p= 715 kW1 buc ,P= 11kW1 . buc :P = 5. ,5kW'1 buc P ~ 2._2 kW] buc P ""3,5 kW1hue P> 7~5kWn buc P = 5~5kW] buc P =3 kW] buc P = 1,5 kW2 buc P ~ 2.2 kW1 bue S = 13 kVAr1 hue P =5)5 kW1 hue? = 50 kW1 . hue]) =2:5 kW

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  43/97

  6.1.1 Ale6

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  44/97

  .. . . - .-- ---

  6 prr, a telierul de prel,u.cra:ri IDec ,

  "h 5 0'" 32 '" 1 .5 -7.14-("'=='1 .'0,42S Ej)tr. a ta lle ru l d e a ,c ,g p eriri tI1 etaU

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  45/97

  48

  1 '1 = 45176 = 16.132150Se ado'pta un I 1nmfu " de IS lampi Corpul de iluminat ru e .este dotalcu 3 surse d e' lum in a; :re zu lta cA in a ce st atelier se vor m anta 6 e orp url deil um inat, m ontate in d o u a ~iru:ria trei lam pi pe ~ir.

  " - pemru atelieruJ de prelue ri ri meeanice,Se adoptt tub fluorescent culcare 3 x~ Un"" 2 20 ' v, P = 6 S W, (IJ '" 30 00 lm ,Iunglmea tubului 1,5 Ill.Numarul l an lpHol ' necesare ,, ~ 36.0000 -120H- ,- ,3000C orp nrile de ilum inat care se VOl manta d ea su pra u tila Je ]o r In zo nela6 - 1 . o i 6 - 3 t VOl fi dotate en 3 surse de lumina, iar eele care se VOT mentadeasupra culoarului, zona 6 - 2, VOl" fi dotate eu 2 SUI'Se deJ~ina. QQ f ' W . I r _ j l ede -Hnminat s e vor mbn .m lf C i;, . in ;c r ~ i . r u r f , f i e c a r e - 1 _ r avind J:1.oui Him,pi.Numarul surselor necesare va fit11'1onele 6 - 1 ~i6- 3 (deasupra uWa j elor)4 ,. d'" 10' 9' ~U'llnX 9 ' c. . 1 . x j sure = = , , ' 8 J l W U P lin zona 6 - 2 (culoarul d im re ma~in i)1 ~irx 9 c .d .i, ,,2 su rse = 18 U im pi

  Nunllirul total ndDplat a] UUTJ:p ilo re ste :1 0 8 +1 8 = 1 2 , 6NUIll~rnl cerpurilor de Hwuinat:36 cu t "r tl i tubur i

  9 C'Il. dOli itueuri,tlotal4SSe calculeaza flu.x :ul lurntno 's total instalart :in.itbll. precum ~iputerea tAtali , i J 1 s t a l 3 . , t a in fiecare inclpere.

  1,2 - pentru birouri Q) =16 o j< 750 =1200.0 hnP=16*20=-320W3 ~pentru grupul sanitar c b = = . 3 ' 1 < ] 040 = = 312.0 lmP "" 3 100= 300 W4 - pentl'u euloar (f > := 6 : > I ; 1 10 0"'" 6 60 0 lmP ""6 t f o 1 20 "= no w:; - IJ,entru atciiernl de aeopertrl meta,nee

  q _ ) = 18 ~ 2800 =5040 .0 l rnP = 18 *40 =720 W6 - pentru :deJicrnl de prelu.i;~riri luecan.ice

  = , < p = 126 * 30.00 = ~7800linP = 12 65 = = 819 0 \VSa recaleuleaza iluminnl'C~l medic i.nitiaUi,.

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  46/97

  E. '. v * ' uDin r ela tia (4.7)t rezulta: ~IrIM A *k ,J

  1.2 - pentru bireuru E ~ 12 .000 '" 0 ,.42 = 210 I m o o 16 "1,5rezulta: Eurtedrecalcula t (2i lx ) Emcd r ecomander , ( 200 lx). .. 3120 Ii < OA3 c .. _ .3 - pontru grupu] s.nnltar E /l ied. - = . . : : : : : ; 2,2.) lx32 * [~3

  rezulta: E m n e d recalculat ( 3 2 . 2 5 lx) > E , l l c c I rec om anda t(3 0 lx )4 - pentru eu .oar; E . =: 6600 * 0,42 ""66 6 lxm;:,d 32+1 .3 +

  re zu !'U i: Em e d . recalculat (66 6 ] x Ern~drecomandat (5 0 lx )S - p;~llct~u,at(ltie:rul d~ ncop,oriri metallceE .;::: 5'0400 oj, 0.51 =223 I? lx~~d 6 4 ;1 < 1 8 ' .. .,

  rezulta: Em~Jre~aJ.culat(223, 12 1 . ' \ . ) > Emed recomandat (200 lx)l : i - pentru ateherul de prellu:riri meeanlee:

  E = = 378000* 0,6 ~ 210 lx1IIt!d 600 o f! 1;8re.zult!: E l l1ed r ec al cu la t ( 210 : L x E!1 l I~d recomandat (200 lx)Toate coasideratiila ~i rezultatele calcnlelor realizateslstemutizate in ta b elu l 6 ,1 . runt

  Tipul[ncilperiiTabehtl6.1

  Mod de Tipttlrealizare a. materialelor IIs.talaliei folositeST(sub Tub PV Cteuc:uiall) c o nd ..AFYSY Tub PVCccnd.Af'YST rub PVCcond.AFYPT(pe ACYYtencl.lial.~PT ACYY

  Nr. Destinatia Tipulluminatuluie crt. :incape,rii general1,2 Birou Fluorescent., Grup sanitar IncandescentJ4 Culoar Fluorescent5 A te li e r a cope- Fl uorescentr ir i metallce6 Atel ie r p r eluc - Fluorescentr ar i mecan ic e

  VaKUoKo

  49

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  47/97

  T.abeIul 6 .1 (continuare)Cara cte ristic ile c orp ulu i d e Coeficient ,flctor IIuminareaNr. iluminat ales de u ti li za - de de- mediec r t Rand. Nt'. re cautat preciere a d Q P t 8 . J t a .Tip s u r s e cos~ ,r) c [% ) U k d Emed [Ix]n1,2 LfA 7S 4 0 . 6 OA2 1 .5 200'3 BATT 7 5 1 1 O~43 1.3 304 LFA 75 2 0,6 OA2 1.5 505 LFA 7 5 2 - 0,6 0,:5] 1 . . 8 2006 LFA 75 3 (2) 0,6 0 . , 6 1 .8 200

  Tabelul 6 .1 (conti:nuartlNr. D irne nsiu nil e Indicile Culoa Factor de CoeficJ- Ral:ldamen~en, inca,perii [m1 tn.caperi re a reflexie ent de tul corpulu]II b h te l 'et i . utilizare de ilurn, (inTaulli p u tabel ) J z _ %

  1~2 4 4 2 crem 70 042 75alb 753 , 8 4 2 , : 5 1,1 a lb 80 043 75

  alb 7 5 4 g ; 3 2,5 O~9 c r em 75 0,42 7 '5aib 75.5 .a, S 2~5~-. 1,6 a lb 80 0,51 1- 75alb 75(5 30 20 5 2,4 crem 70 0,6 75alb 75

  Tab61ul6.1 (continuare)Flux Fluxul N r. Nr. Putere .Flux Puterea Ilum,

  ~ total i m ' p A l total corp a . unui total total! medicLi necesar a l de Hum. surse instalat inatruam r e c a l c ,~ de sursei surse .. cl d initiale.,a _ ,Instalat nee/ad nee/ad.[lm] Ihlli N. Nc ['W ] [lm] lWl .lx]] 1]430 71 5 Hi : 1 2 , 0 12000 "'20 210750 Hi 4

  50

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  48/97

  . . . .. . . .---

  . . . 2'902 i84 2 .& 2 . 8 100 3120 300 32,251040 6 "i.;14 5714 952 5 .2 J . 20 6 6 0 0 1 20 66,34-nco 6 . .,: ; 45176 2800 16,13 Q 40 504.00 7 2 0 223,118 66 3 6 0 0 0 0 3000 ,121) 4 ? 65 378000 8320 2.103000 126 3 6 + 9 6.1.3 Amplasarea corpurilor de i lumUu lt L a em plasarea corpurilor de ihnninat se respect& eenditiile prev~teIa punctul 1..3, Corpurile de ilum inat se vor moma astfel:1,2 ~ in bfrourl;- - cafe patru corpt lf '. i de ihunmat a panu surse de lumina: ln fiecarebirou, m ontate in doua ~il:"uria . dou~ eorpuri de iluminat pe

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  49/97

  2 '4V

  Cireuitul nr ..2 - circuit de h.ltnina~ circuit moncfazat, (al:imenteazalaIllpile de iluminat d in b ir ou ri, grupul sanitar i de pe euloar)CircnituJ or. 3 - circuit de' ,Iumilla, circuit monofazat, (alimemeazllampile din atelierul de ac:operiri metalice)Circo,it'u.l ar, 4 - circuit de lum ina, cirnuittrifaz~t ell. nul de lucru(ruimenteazalanlpile din atelierul mecanic, lOlla 6.1)CircRi:i1d nr, 5 - elrcui t d e hln1in~1 circuit trifazat ell n w , de Iucru( fl lime 'nteaza, l !! ll !:pHe din atellerul mecanio, Z011a 6.:3)Circuitul nr, 6 - circuit de .lumina c ir cu it menof azat (aliLnenteaz!lru np ile c are lu tID l1 ea zll c ulo aru l d in tre m a sin i a te lie ru l m ec an ic , z on a 6 .2 )Circuitul nr, 7 - circuit de ltmtina. Illonofazat. (aHmenteazii cu otensiune de 24 V Illnpile pentru iluminatul de sigunmt! ..Sursa de alimentare- un redresor m onofazat in par-a le l cu 0 b ate rie d e acumulatorl ).

  I"' = 720'\11

  P .. 910V,1Fig 6.2 Schema de di,s:t;rib1lJ:tiea tabloului de h . u n i R a

  6.1.5 Alegapea ,rlpafl{u~l()r de COtulctal'fl, de c'Ollluta(ie i a/lparoteior de pr .o iec ,rie pen tnt circllite/e de lumina # peJltl'1f cir:cuitflle {ieprizti. Of

  Se determina intensitatea ourentuhn pe fiecare circuit cu relatie (1.)~irezulta:52

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  50/97

  1200pentru cireuitul 1; 11 = = = $.01 A. 220 0..9'2pentru circuitul 2: 12 =1120 . = 3.05 A _~ '"I220 iI< 0.6 ~. . 1 . ]- 720_ AI" Ap entru C H cw tu 3: s i:::l . .. .;::: .)."'1';) ... ~220*0.6

  3640 .pentru eircuitele 415. L~= =9'20 A~" 3 220' if' 0.6 ~- p . entru eircuitul 8: 16 = 1040 = 7.87 A. 220* 0.6Rezultatele calculelor siaparatele utilizate sun! sistematizate 1 1 1 1 tabelul6.2

  . ..~ ~ A p, de prot. A parate de comuta~ie-..I t i ! i i d Sig. fuzibile sau coneotare. . . ~ ~ ~ ~;;l . s . . . : I~ ' s ~ ;:::I ,,~) m . . . . . v a . . ~~ ' 3 " 3 . . . . . . ..) :i till ~ 00 1 1 = : 1> - ~- ~ - Mon-z. .~ e 8 O J . . . . . -( ... CJ Tipc . . . . _ ~ .s f- i 0 ':- . . . I ._.. . v.l ~..: tat pe1 1200 0;92 2 2 0 5 101 LF25 6 jUCO ST perete2 1 1 . 2 0 0 . 6 220 8.48 U'25 10 CQmut.ST perote3 7 2 0 0',6 2 2 0 5,45 LF25 6 CClnutST _perete4 3640 0,6 220 9.20 LF25 10 PACQ m 16 TL5 3640 o . ~ 220 920 LF25 10 PACOlII 16 TL6 1040 0 . 6 220 7.S7 LF25 10 l!1tr cap scara lOere te7 75 1 124 0,55/3 LF25 ( 5

  PiF 1]435 l IDl= I 45.76 -

  Tabelu15 :2

  6 ..1 .6A legereo ser :, iu1 'l iic1Jnauctoarelorpent:ru cin:uitele de lu". ii .n li,i~!il'cEtitelol' dc ' pririi.S,ec!iunea. condactoerelor se alege din eonditia de i nc ir c.a re max ima .admisibiULCUllosc!fmdinrensitatea curentului cerut de fiecare circuit se alegesectiunea conductorului de alum iniu ca fiind 2,5 mmz fI;t = = 19 A)I.Avalld ill. considerare ca pe circuitul de priza se pot manta prizemultiple fie direct in perete, fie cu.prelungitor, astfel iOeal sarcina c eru ta sa

  fle mai mare decat cea prevazuta, circuitul de priza va fi realizat din5 3

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  51/97

  . . . . . -- -- .

  . .

  conductoare de alum inin eu sectiunea de 4 1 1 1 m . , ra tn i:flc a~ i] ft'v in dseetiunea de 2,5 mm2, conduetorul de legaze Ia pamant fiind de tipul CyY1~mn-2.) . - '1 Dimensiunes tuburllor de protectie se alege ftlUcjie de numb'lllcondnctoarelor pe care trebuie s3 ]e-proteje.ze. d.in tab~lul.:t-.:~a6 .1 .. 7 P k " " u l ir nta la lie i d e . illtntillatPlan ul instalatiei electrice de iluminat este prezentat in desen ~r

  clt ~ !~d~'f

  5 4

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  52/97

  6 . 2. 1 A l ege r el l d i s: tr ib , zq ie ip en tl 'l l ilfslaiapa de fo rtH .Iltilajele din atelierul de prelucr,ari mecaniee sunt despw:p,te deculoarul de trecere in doua grupe, Fiecare grupl de uuilaje va n , alill1e.n:rn.t!de la cite UJl tablou de foIl~(TFI zona. 6 - I, TF2 zona 6 - 3.).CaM ur ii e VOl ' ,11 montate in canal ul pentru cablurl executa; inp ard cs ee la a te lie ru lu ; d e c atre c on stru cto rUtila.jele amplasate 'in atelierul de acoperiri metalice vor fialimentate din tabloul general.T ensiunea de alim entare a utilaJlillor 22 0/3 80 V .Pomirea motoarelor se face dup~ fiecare util~ iu parte.6.2lJ S chem a rle distriblljl'e pe grupe de IIt/taje.SchenUl-cie distribntie pemru amhele tablouri va n3e tiptil radial.Uti] ajele U' i l on ta te ' f u l zona 6 -] se v or alim enta de la tabloul do foni TF 1~iar eel e din Z o n a 6 ~ 3 S~ vnr alim enta de la tabloul de iarfa, IF 26.2.1.2 ScI , 'ema monof t lara de di s tr ibu ti e a tab 'l (J ' ,Ul ' ilorde f01 ' fi J ,

  6.2 Dimelu; ionarea instalaliei electrice de/Ol1ii

  i.F~~!-ir=3-"r==-..:;:fI:.~~Y:":'Y--_JjJ'ili P;;;5~k:\y'

  Fig. 6.3 Schema monofilara de distributie a tabloului 'fFl.55

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  53/97

  "- ,~. "_-

  F ig .6 .4 S chem a m onofilara de d is tr ib utie a tsbloului TF2. 6.2~Ump,lasarea . ta b lou r i; lo r d e [m '{ti,La amplasarea tabloerilor de distribupe se tine cont de il1d.imlfiiled in c ep ito lu ; 2 .1 .3 .Tabloul general de disnibupe va fi atnplasat in locul speclal realizatde constructor. Ia intrarea in atellerul de prelucrari rnecanice, In tidUJatelierul i l l, de acoperiri metalice . V a fi montat :i n CO'D:etw sp ecial am en sj a t(v ezi p Ian :u ] d e situa rie) .Tab loul d e d istr ibupe T flv a f] de t ipu l c apsula t ~iva fi ampla se t i :nzona (5 - I, p e p eretele Jateral, aproximatfv Ja jum~ta tea l ate lie ru lu i (v ezip lanu ! ins ta la ti ei e le ct ri ce de for ta )T abloul de distribu~ ie T F2 v a fi de t ipuleapsulat ~iv a - 5 ampla sa : in

  zona (;) - 3, pe peretele latera] aproximatlv la jumatatea ate1ierului (veziplanul instalatiei e le ctr lc e d e fo rta )

  56

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  54/97

  P en tru rn ctoare le M 3. A ~ ,~L3~ D imeI:1Y ionaJ'B ,a c ir cui te lo r de alin 'U tlJ ta re a r -eceptoal 'e . lo f It e fm1i.

  Pentru dimensioaarea circuitelor de alimentare a receptoarelor sedeterminata intensitatea nominala a curentulu, pe fiecare circuit C'U relatiile(2; 1) ~i(2.2)

  P 1 M . M ! = 3000 = = ~ 7entru meto are ~ ..... $ 1 . . ' . 9~ 1 g r;; J.~ v 3 iI ' 38 0 o f< Q ~ 8 5

  I: - ;;;; 15000 = 13.12 A. . ,7 1.73 * '380'* 0 .8 7/ = 11000. =19.231.73 ;& ; 380 > I< 0.87- '. - '. - M ' 5500P entru m oto arele M -4~M~,'ll' J4 . , 1 ; ] 1 3 => _ . . ~ . _ = 12.87 A-- - .... - - " -_.- - -". - ". - 1.7'5 '" 38D * 0.865

  1 .~ 'M ' ' ' ' . . r I -. 22,00 - 3 n o APentrumatearele -5~ lV[I]" ~] I - -.-:if '.~. 1.73'" 380 iI< 0.855I = 3500 ~6.l2~ 1.73t380 ~0.87-/ - = 1500 ;;;2.67 AHI, 1.73 * 380 * 0.8.55 .

  A

  AP em ru meto ru l MU',hP ,t',. 1d d . TS I .25000 3802 A'entrutransformatoru .e su ura _ 12 . \~.=. .'* . . "" , . . .~ .1 .73 38 0Pentru cuptorulcu rezi stente CR"4, J = 5000 a = 16 A~~ t" , H 1 . 7 3 ' > I< 380Pen tru ba ia de cromare BC1S J = 13'000 ""19 .78 A. I~ 1.73 * 380 .P en tru p r:iz amonofazaHi se considera 0 putere de 2,3 kW ~i CQSlP =1,

  - 2500 ..1=-.=: =11~4 A2 2 0 0

  Pentru priza t rifazaHI , se conslderi P "" 7,5 kW ,~ , icos rp,: 0 0 , 8 ' 7Int ensi ta tea cu ren tu lu i lila fl . e:grui c u 12,')'= 13) 12 ARezultatel e caleulelcr ~i aladoptirii seep unilor conductoarelor dealim entare se vor trecein tabelul 6 ,,3Ob s. D u p!. a le g ere a se ctiu nii c on du cto ru lu i se v erific a densitatea de

  curent inmomentul pornirii, f ~ t. , lL' , '~ ~ !._ ~ , ',.f' cr , ~ .'- .t _ ( "57

 • 5/13/2018 indrumar UEE

  55/97

  ncis

  Receptor Pnterea[kVl] I n C [ A ]Seetiunea,ru;ioptat!F m m 2 1 1

  Materialutllizat

  Pentru tablonl de forliii dill zona 6 - 1 TF 1MlM3

  3 5.7 6.5 37.fJ7 4 x 2.57,5 13112 7 91,84 4 x 611 19,23 '1 44,,6* 4 . x 6 ACYACYY

  M7M8 7~ 13~12 7 91,,84 4 x 65,5 12,87 7 90,09 4 x 6 AJCYYACYYPriza S 7,5 13.]2 7 ' 91,84 4x ( 5 ACYYPriza 1 ACYY~ ~ ~ - = P ~ e n ~ - ' c r ~ - ~ ~ _ t a ~ _ b ~ l o ~ ~ ~ . ~ d ~ , e ~ f o ~ r ~ ~ - ~ " d ~ ' i ~ . n ~ z ~ o ~ n a ~ 6 T - ~ 3 ~ _ ~r~F~2T-_~ ~'~-- _. - - ~4 ~- 5,5 12:87 7 90,09 4 x 6 ACYYM5 2.,2 3,9 6,5 25,15 4 x 2~5 ACYYM6 3,5 6,12 6,5 39.78 4 . x 2,5 ACYYMIO 1..5 2.67 7 24,6 , 4 x 2,5 .A~CYYM11 2,2 3.9 6.5 25.35 4 x 2.5 ACYYTS12 25 37;02 .3 xl 6 + ]0 ACYYM13 5,5 1 2 , , 8 7 7 90,09 4 , x 6 ACYYCR14 50 76 3 x 35 +25 ACYYPriza 3 7,5 13;12 7 91,.84 4 if 6 A:CYYPriza 1 2;_5 ] 1 ,4 3 x 4, ACYY Mll 13 19,78 4 x 10 ACYYACYV6 .2 . # t41e ,g e,r ea apap,a te 'l or d e pr,otcctia.

  De cbicei, tablourile de for~[ care aLimenteru:a masini unelte ccntinn u m a i S i g u _ H m . l e fuzibile pentru protectia Ia scurt circuit a conduetoarelors au a eab lu rilo r de a limenra re , cele la lte apa ra te de' p r o tecl1e a ,moto are lo r d eantrenare sia eircuitelor de comanda sunt mon t a t e In tabloul electric alma~]nii respective.; deoarece prezentul exemplu are rol didactic Y o mconsidera dl aceste aparate sunt m cntate in tabloul de forld

  Al