11
Ministerul Educafiei a Republicii Moldova Academia de Studii Economice din Moldova Catedra ,,Finanle Si Asigardri" indrumar metodic privind practica de masterat la programul de masterat,rFinanfe publice $i Fiscalitate" in cadrul institu{iilor publice (Ministerul Finanlelor, CNAS, CNAM, Direc{iile finan{e ale UAT qi instituliile subordonate) Autori: Casian A., conf.univ., dr Petroia A., conf.univ.o dr Chiqiniu,2012

Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

Citation preview

Page 1: Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

Ministerul Educafiei a Republicii Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Catedra ,,Finanle Si Asigardri"

indrumar metodic privindpractica de masterat

la programul de masterat,rFinanfe publice $iFiscalitate"

in cadrul institu{iilor publice(Ministerul Finanlelor, CNAS, CNAM, Direc{iile finan{e ale UAT qi

instituliile subordonate)

Autori:

Casian A., conf.univ., dr

Petroia A., conf.univ.o dr

Chiqiniu,2012

Page 2: Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

Programa practicii a fost aprobatd qi ,..o-u*6ata spre publicare de:

Catedtu Jinanle gi Asigurdri" I Consiliul $colii Masterald de Excelenld inProcesul verbal nr.l I Economie gi Business

data29.08.2012Procesul verbal nr. data

gef catedrdBotnari Nadejda conf. univ., dr I Preqedinte

Casian Angela conf. univ., dr.

Page 3: Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

CUPRTNS!F

NOTA iNfnOOUCftVA Ouru6rca! 3ar.nalKa He orlpeAeJreHa.

r. scoPUL $I ROLUL PRACTICII .""""'4

II. ORGANIZAREA PRACTICII DE MASTERAT""""""' """""""t""42.1. Dispozilii generale......... """"""""" 5

2.2. Atrtbr.rliile conducdtorului practicii de la catedr6"' """"' 5

2.3. Atribr,rliile coordonatorului practicii de la institulia financiard......................5

2.4Drepturile qi obligaliile masteranzilor .Oruu6na! 3anlalKa He orlpeAeJreHa.

-III. CONTINUTUL P.RACTICII............. """"""""" /

IV. RAPORTUL CU PRIVIRE LA PRACTICA PE MASTERAT.......OUIU6XA!

3an.naAna He o[peAeJreHa.-

4.1. Dispozilii generale......... """"""""" /

4.2. Condilii de tehnoredactare........ """' 8

4.3 Lista documentelor obligatorii necesare pentru intocmirea Raportului de

practica de masterat............ Ouru6rca! 3ar.nalKa He orIpeAeJIeHa.

4.4 SusJinerea raportului Oruu6rca! 3arc.naAKa He orIpeAeJIeHa.

CONCLU2fi.......... Ourlr6rca! 3arc'nalKa He ollpeAerreHa'

Page 4: Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

NorA iNft.onucrwAin scopul consoliddrii cunogtinlelor teoretice qi oblinerii unor abilitdli practice in

domeniul Finanlelor publice, planul de invd{dm6nt prevede desfbqurarea practicii de masterat pe

p,irioada de 5 s6pt6mdni. prezenta programd este elaboratd pentru masteranzii specialitafli

,,Finanle publice; Fiscalitate" ce efectue azd, practica in cadrul Ministerului Finanlelor, DirecJiile

finanfe ale autoritdlilor publice locale, Casa Nalionald de Asigurdri Sociale, Compania Nationala de

Asigurdri in Medicind.

I. SCOPUL $I ROLUL PRACTICII

practica de masterat are menirea de adezvolta abilitaf de aplicare in practicd a cunoqtin{elor

acumulate, scopul gi rolul cdreia poate fi concretizat in:

- sd colecteze qi sd interpreteze date cu privire la sistemul financiar gi instrumentele

politicii bugetar - fiscale;

- s[ fundamenteze politica bugetar-fiscald lindnd cont de legislalia 9i conjunctura

economicd na{iona16 qi intemalionald;

- s6 manifeste abilita! de colectare, sintetizare gi structurare a informaliei pe diverse

categorii qi complexitali necesare pentru fundamentarea unor cercetdri ale domeniului

financiar:

- sd formuleze sarcini, s6 manifeste abilitafl de organizare a activitatilor qi de verificate a

acestora.

si proiecteze bugete utilizdnd diferite metode de planificare bugetard;

sd elaboreze devize de venituri gi cheltuieli ale instituliilor publice;

s6 elaboreze scheme de optimizare fiscald la nivel macro 9i micro economic;

s6 proiecteze scheme de optimizare fiscald na{ionald 9i internalionald, utilizdnd

convenliile interna{ionale.

- s6 stabileasc6 strategii qi sd promoveze politici fiscale 9i bugetare la macronivel;

- sd determine schema cea mai eficientd I adecvatd de planificare fiscald pentru agentul

economic resPectiv;

- s[ posede gi s6 promoveze etic6 profesionalf,, valori de integritate moralb $i social6; sd

rdspund6 problematicilor sociale, qtiinlifice gi etice carc apar in procesul de studiu qi

comunicare.

Page 5: Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

II. ORGANIZAREA PRACTICII DE MASTERATt

2. l. Dispozitrii generaleBazd pentru repartizarea Ia practic[ serve$te acordul de practicd dintre Academia de Studii

Economice gi institulia publica. Repartizarea la practicd se efectueazd in baza ordinului emls de

cairl institulia de invalimdnt, iar reparti zarea praclican{ilor pe subdiviziunile structurale - in baza

ordinului emis de cdtre organele de conducere de la institulia publica.

2.3. Atribuliile coordonatorului prscticii de ls cutedrd

Controlul asupra indeplinirii programei practicii se efectueazd de cdtre profesorii catedrei

,,Finanfe qi asigurdri", coordonatori ai practicii.

inainte de plecare la practicd, conduc[torii aduc la cunogtinla masteranzilor scopul gi

sarcinile masterandului pe perioada derealizare a practicii, termenul de desfdEurare, modalitatea de

intocmire a documentelor, modul de elaborare qi suslinere a raportului, etc.

Conducdtorii de practicd verificd prezen\a, executarea sarcinilor expuse in indrumar de cdtre

masteranzi, efectudnd nu mai pulin de doud vizite la institulia publica. De asemenea, conducdtorul

discutd cu masteranzii temele studiate. in cat de necesitate profesorul acordd consultalii, contribuie

la rezolvarea problemelor ce apar, explicd modul de intocmire a rapoftului, etc. Fiecare intdlnire

cu masteranzii se certificd, de cdtre conducdtorul practicii de la catedrS, in planul individual al

profesorului.

Conducdtorul practicii de la catedrd are dreptul:

' sd cunoascd conducdtorul practicii de la institufia public6, pentru ca sd poatd asigura

conducerea practicii la un nivel satisfdcdtor de organizare gi profesional;

probleme - sd contribuie la solulionarea lor.

2.4. Atribu{iile conducitorului practicii de masterat de la institu(ia publici

Responsabilitatea pentru organizarea procesului de desfbgurare a practicii in instituliile

publice revine organului superior de conducere. in baza unui ordin emis de cdtre institulia publicd,

dirijarea procesului de desfbqurare a practicii, in ansamblu, revine unei persoane cu funclii de

rdspundere, iar gestionarea procesului de desftgurare a practicii pe compartimente este pusd in

Page 6: Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

seama specialigtilor de inaltd calificare cu studii superioare. Conducdtorul practicii numit de

institulia publicd trebuie: s

desfbqurare a practicii;

n-

proteclie a muncii qi sd efectueze instructajul necesar;

cele la care se examineazdrezultatele activitAlii desfrgurate;

nerespectare a regulamentului, sd informeze conducdtorul practicii de la catedr6;

materialului studiat, aprecierile fiind fdcute in ,,Caracteristica privind activitatea

practicantultti" ee va fi eliberatd masterandului in ultima zi de practica;

- dupa expirarea termenului de desfbqurare a practicii, conducdtorul practicii trebuie sd

scrie o caracteristicd privind modul de realizare a programei, a calitdtii activita{ii

desfdqurate de cdtre masterand, respectarea disciplinei etc.; semndtura conducdtorului

practicii va fi confirmatd prin amprenta qtampilei.

Ludnd in considerare specificul atribuliilor funclionale ale unor institulii publice, practicantului i

se va oferi informatii generale de ordin public (care nu se atribuie la secret de stat). Instituliile

publice au dreptul sd antreneze praclicantii in efectuarea lucrdrilor analitice, indeplinirea

obliga{iilor ce se atribuie la locul de practicf, al masterandului'

2.4. Drepturile qi obligafiile masterandului

Perioada de timp necesard desfdgur[rii practicii este determinatd de planul de invdtdmdnt,

locul practicii gi perioada se confirmd prin ordin de rectorul Academiei de Studii Economice.

inainte de a se deplasa la intreprindere, masterandului i se oferd posibilitateade a obline programa

practicii fie pe suporl de hirtie, fie in form[ electronicd.

Masterandul este obligat sd se prezinte la intreprindere in prima ziindicatd in contractul de

practic[.

Dacd, din careva motive, la intreprindere nu se poate organiza procesul de desfdqurare a

practicii, masterandul este dator sd informeze imediat catedra despre acest fapt, pentru a fi

r epartizat la altd intreprindere.

Concomitent cu informarea conducdtorului de practic6 despre inceperea practicii se mai

comunic6 qi informafia privind denumirea corectd a organizaliei in care se va desfigura practica 9i

Page 7: Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

locul amplasdrii ei, numele gi prenumele conducdtorului de la intreprindere. numdrul telefonului de

serviciu. t

in decursul perioadei practicii masterandul este dator sa respecte regulamentul ordinii

interne. Absenta de la practicd poate avea loc numai din motive intemeiate (incapacitatea de muncd

pe motive de boald, etc.). t

Plecarea de la practicd,, in timpul orelor de lucru, poate fi admisd numai in cazuri

excep{ionale. Perioadele de timp in care masterandul n-a fost prezent la practicd se indicd in

caracteristica practicantului de cdtre coordonatorul practicii de la intreprindere. Dacd lipsesc actele

care justificd motivul absenlei de la practicd a masterandului, pot fi aplicate sancliuni: prelungirea

perioadei practicii pe o perioada egala cu numf,rul de zile lipsite nemotivat, etc.

in perioada practicii masterandul trebuie s[ studieze regulamentel, instrucliunile, modalitalile

de calcul a tarifelor, cotizafiilor, de planificare gi prognozare a acestora; trebuie sd inainteze

propuneri gi sugestii.

C[tre sfdrgitul perioadei de practicd masterandul trebuie sd dispund de toatd informa{ia

necesard pentru elaborarea raportului privind practica de masterat.

III. CONTINUTUL PRACTICII

Realizarea practicii de masterat in cadrul instituliei publice se poate desfdgura in trei

etape obligatorii:

I etapd presupune analiza funcliilor qi sarcinilor instituliei prin consultarea

organigramei gi a regulamentului / statutului instituliei qi a subdiviziunilor acesteia, studierea

responsabilitalilor qi a legdturilor de serviciu intre subdiviziuni gi a formularelor prin care se

realizeazd procesul de gestiune a instituliei publice respective;

A II etapd prevede includerea temporarf, a practicantului in colectivul unei subdiviziuni

qi, ca urmare, cercetarea qi analiza activitatrii subdiviziunii date qi a formularelor gi documentelor

ce sunt utilizate sau/gi elaborate in cadrul subdiviziunii respective, cu specificarea atribufiei

personalului angajat la activitate a analizatd,.

A III etapa presupune informarea masterandului cu privire la proiectele in derulare in

cadrul instituliei respective gi impactul acestora asupra activitalii subdiviziunii in care

masterandul qi-a desfEgurat practica in special.

IV. ELABORAREA $I PERFECTAREA RAPORTULUI PRIVIND

PRACTICA DE MASTERAT

4.1. Dispozi(ii generale

Page 8: Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

Elaborarea raportului privind practica de masterat se realizeazd, pe parcursul practicii qi

include informafia referitoare la fiecare comfartiment al programei. La sfdrqitul practicii

masterandul perfecteazd raportul gi, dupd verificarea acestuia de cdtre persoana responsabild din

cadrul institu{iei publice, il prezintd conducdtorului de practicd de la catedrd o'Finanle qi asigurdri".

,' Raportul practicii de masterat cuprinde:

- planul calendaristico-tematic cu notdrile despre realizarea lui;

- partea textuald;

- anexele la ranort:

- caracteristica semnatd de conducdtorul practicii de la intreprindere qi confirmatd

prin aplicarea Stampilei.

4.2. Confinutul raportului

Conlinutul raportului privind practica de masterat trebuie sd cuprindd urmdtoarele

compartimente:

l. Introducere. in ea se indicd funcliile qi caracteristica subdiviziunilor structurale ale

instituliei publice, caracteristica generald a instituliei.

2. Expunerea completd a fiecdrei teme confor.m programei.

3.Concluzii qi propuneri vizdnd activitatea curent6, prognozele realizate. in raport este

interzisd copierea materialelor din instrucfiuni qi manuale.

Dupd verificarea plenitudinii qi conlinutului raportului de cltre coordonatorul practicii de la

catedr6, masterandul este admis pentru susfinerea raportului in comisii. Evaluarea practicii se

face cu noti.

Pentru intocmirea unui Raport de practici calitativ gi complet cu privire la practica de

masterat este obligator sd fie consultate urmdtoarele documente:

l. Bugetul de stat (BASS, Bugetul raionului, municipiului, oraqului, comunei, satului, FAOAM)

pentru anul 20...

2. Relea, state gi contingente ale bugetului (instituliei) pe anul 20...

3. Darea de seama cu privire la executarea bugetului pe anul 20...

4. Raport privind indeplinirea planului pe refea, state qi contingente ale bugetului (institufiei) pe

anul20...

5. Devizele de cheltuieli ale instituliilor publice pentru anul 19..- 20...

Page 9: Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

4.3. Condifii de tehnoredactare

Raportul se prezintd la catedrd in formd dacti6grafiatd.

Dactilografierea textului se efectueazd pe foi de hirtie albd, format A4, caractere Times

New Roman, mdrime 12, la 1,5 interval intr-un chenar cu urm[toarele dimensiuni: in partea de sus

qi jos a foii 20 mm, din dreapta - 10 mm gi din st6nga - 30 mm. Toate paginile trebuie sa'fie

numerotate. Foaia de titlu gi cuprinsul nu se numeroteazd, numerotarea incepe cu cifra 3 dupd care

se efectueazd o numerotafie directd cu cifre arabe a tuturor paginilor pe cdmpul din dreapta al

paginii, jos, anexele nu se numeroteazd. Toate citatele qi datele folosite in raport trebuie sd fie

insolite cu referinle in paranteze pdtrate, indic6ndu-se numdrul sursei din lista bibliograficl 9i

pagina.

Datele statistice trebuie s[ fie prelucrate qi incluse in tabele, diagrame, scheme. Fiecare tabel

trebuie sd aibd denumire, ce reflectd conlinutul materialului ilustrat. in partea dreapta de asupra

tabelului se indicd numdrul tabelului, dupd care, la mijlocul paginii, se scrie denumirea tabelului.

Dacd unitalile de mdsurd (lei, mii lei, oh) sunt unice pentru to{i indicatorii, ele se indicd deasupra

tabelului, iar daca sunt diferite, atunci in tabel se introduce coloana "unitatea de mdsurd". Sub tabel

se indicd sursa informaliei.

Dacd tabelul, diagrama sau schema ocupS mai mult de 213 din pagina acestea se transferd in

anexe. Anexele se numeroteaz6,qi se includ in raport dupa Bibliografie'

Raportul este sigilat intr-o map6, foaia de titlu cuprinde: denumirea ministerului, institu{ia de

inv6ldmdnt, facultatea, catedra, denumirea instituliei publice unde s-a realizaL practica, numele

coordonatorului de practicd qi numele masterandului, specializarea gi grupa (modelul este prezentat

in anexa).

Bibliografia se prezintd in ordineaprezentatd mai jos:

l. Acte normative, hotdrArile Guvernului (ordinea cronologicd);

2. Documente normative, materiale statistice, etc. (in ordinea cronologicd);

3. Literatura de specialitate (in ordine alfabeticd dupd numele autorilor);

4.4. Sus{inerea raPortului

Sus{inerea raportului privind practica de masterat se realizeazd Ia catedrS, in comisii

aprobate la gedinla catedrei. Sus{inerea raportului este evaluati cu noti.

Page 10: Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

s

CONCLUZII

; - Programa practicii este elaboratd in baza cuniculumului cursului la disciplinele studiatdla

disciplinele de profil.

Programa datd a fost discutatd la qedinla catedrei ,,FinanJe qi asigurdri", cit qi cu'persoane

competente din cadrul instituliilor publice.

Deoarece in cadrul legislaliei, sunt mereu schimbdri, completarea qi perfec{ionarea

programei are un caracter continuu.

in acest context, ne adreslm cdtre masteranzi, conducdtorii practicii din cadrul organelor

fiscale, cu rugdmintea de a-gi expune opiniile qi sugestiile orientate spre perfectarea programei

practicii.

t0

Page 11: Indrumar metodic - Finante Publice si Fiscalitate

Model

MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUfi,ICft MOLDOVA(rz uoro, Ail caps, cenrer)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA (tz uoro, Arlcaps, center.l

FACULTATEA ,,FINANTE" (12 bolcl, All caps, center)

CATEDRA ,'FINANTE $I ASIGURARI" (12 bold, Allcaps, center)

Iulian Petru VASILE rzobold, center)

RAPORT (20 bold, All caps, center )

PRIVIND PRACTICA DE MASTERAT (20 bord, Alr caps, center )

in cadrul CNASrzo bold. center )

la programul de masterat o,Finan{e publice gi Fiscalitate" (14 bold, center)

Coordonator CNAS:$ef direcfie otResurse umane'oCOCIU Ion (14 bold)

Coordonator gtiin{ific :

conf.univ.. dr.BOTNARI Nadejda (14 bold)

Elaboratl:masterandul gr. FPF-281m

VASILE Iulian (14 bold)

ll

Chiqiniu, 2012 (14 bold)