Click here to load reader

Finante publice si fiscalitate

  • View
    7.949

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Finante publice si fiscalitate

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureti Specializarea Contabilitate i informatic de gestiune Anul universitar 2008-2009, sem. 1 Anul II de studii Titular disciplin: Prof. univ. dr. Victor Stoica Vancea

FINANTE PUBLICE SI FISCALITATELector univ. dr. Marius VORNICEANU Lector univ. drd. Alexandru COSTACHE

1

CUPRINS I. Procese i fluxuri financiare - Introducere in domeniul finantelor; - Definirea relatiilor financiare, prezentarea caracteristicilor acestora; - Funciile finanelor publice; - Relaiile de credit. Clasificare; - Echilibrul financiar; - Politica financiar. II. Bugetul de stat - mecanismul financiar; - Bugetul de stat. Noiuni. Rolul bugetului de stat; - Principii bugetare; - Procesul bugetar: elaborarea, aprobarea, executia i controlul bugetului; - Structura bugetului de stat al Romniei. III. Sistemul veniturilor publice - Clasificarea i structura veniturilor publice; - Impozitele directe i indirecte; - Principiile impunerii fiscale; - Elementele impozitului; - Tipurile de cote de impunere. IV. Sistemul cheltuielilor publice - Clasificarea cheltuielilor publice; - Structura cheltuielilor bugetare n Romnia; - Caracteristicile principalelor cheltuieli publice. V. Sistemul fiscal in Romania. Concept, organizare si evolutie. Trasaturile si functiile sistemului fiscal. Functiile impozitului. Principiile impunerii - Componentele sistemului fiscal: impozite, taxe si contributii ca venituri ale statului; mecanismul fiscal; aparatul fiscal. - Trasaturile sistemului fiscal: universalitatea, unitatea si echitatea impunerii. - Functiile sistemului fiscal: instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului ; functia stimulativa; functia sociala; functia de control al sistemului fiscal - Functiile impozitului: functia de finantare a cheltuielilor publice; functia de redistribuire; functia de corectare a dezechilibrelor. - Principiile impunerii: principii de echitate fiscala; principii de politica financiara; principii de politica economica; principii social -politice VI. Evaziunea fiscala. Cauze. Definitii. Cai de manifestare - Cauze; - Definitii; - Cai de manifestare - Pedepse - Organe abilitate

2

VII. Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - organizare si principale atributii ale MFP - principale obiective si atributii ale ANAF - organizarea ANAF. VIII. Codul de Procedura Fiscala - sfera de aplicare a CPF; - raportul CPF cu alte acte normative; - principii generale de conduita in administrarea impozitelor si taxelor; - raportul juridic fiscal: continutul, subiectele, imputernicitii si obligatiile reprezentantilor legali; - dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal: creantele fiscale, obligatiile fiscale, nasterea creantelor si obligatiilor fiscale, stingerea creantelor fiscale, creditorii si debitorii, platitorul, raspunderea solidara; - dispozitii procedurale generale: competenta organului fiscal, actul administrativ fiscal, administrarea si aprecierea probelor; - inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala: obligatia de inregistrare fiscala, declararea filialelor si a sediilor secundare, obligatia de a conduce evidenta fiscala; - declaratia fiscala: obligatia de depunere, forma si continutul declaratiei; - stabilirea impozitelor si taxelor: decizia de impunere, acte asimilate deciziei de impunere, prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale; IX. Inspectia fiscala Sfera inspectiei fiscale: - obiectul si functiile; - persoanele supuse inspectiei fiscale; - formele si intinderea inspectiei fiscale; - proceduri de control fiscal; - perioada supusa inspectiei fiscale; Realizarea inspectiei fiscale: - competenta; - selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala; - avizul de inspectie fiscala, comunicarea avizului; - locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale; - reguli privind inspectia fiscala; - obligatia de colaborare a contribuabilului; - dreptul contribuabilului de a fi informat; - sesizarea organelor de urmarire penala; - Raportul de inspectie fiscala, Decizia de impunere. X. Colectarea creantelor fiscale - definitie; - termene de plata; - stingerea creantelor fiscale: plata, compensarea si restituirea; - dobanzi si penalitati; - inlesniri la plata; - constituirea de garantii; - masurile asiguratorii: poprirea si sechestrul asiguratoriu; - prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea;3

- stingerea creantelor fiscale prin executare silita, valorificarea bunurilor; - eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silita, ordinea de distribuire; - contestatia la executarea silita; - stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati: insolvabilitatea, deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau faliment, anularea creantelor fiscale. XI. Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - dreptul la contestatie - competenta de solutionare a contestatiilor, decizia de solutionare XII. CODUL FISCAL - scopul si sfera de cuprindere a CF; - impozitele si taxele reglementate de CF; - principiile fiscalitatii - definitii ale termenilor comuni; - definitia sediului permanent; - moneda de plata si de calcul a impozitelor si taxelor; XIII. Impozitul pe profit - contribuabili, sfera de cuprindere; - scutiri; - anul fiscal; - cotele de impozitare, impozit minim pentru baruri si cluburi de noapte, discoteci, cazinouri si pariuri sportive; - calculul impozitului pe profit: venituri, venituri neimpozabile, cheltuieli, cheltuieli nedeductibile, amortizarea fiscala, pierderi fiscale; - aspecte fiscale internationale: veniturile unui sediu permanent, creditul fiscal, pierderi fiscale externe; - depunerea declaratiilor fiscale si plata impozitului; - retinerea impozitului pe dividende. XIV. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor - definitia microintreprinderii - optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii; - aria de cuprindere a impozitului; - cota de impozitare, baza impozabila; - plata si depunerea declaratiilor fiscale. XV. Impozitul pe venit - contribuabili, sfera de cuprindere a impozitului; - categorii de venituri supuse impozitului pe venit; - venituri neimpozabile; - barem de impunere, perioada impozabila, deduceri personale; - venituri din activitati independente; - venituri din salarii; - venituri din cedarea folosintei bunurilor; - venituri din investitii: definire, stabilirea impozitului; - venituri din pensii; - venituri din activitati agricole; - venituri din premii si din jocuri de noroc;4

- venituri din alte surse; Venitul anual global: - stabilire - declaratii Aspecte fiscale internationale. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa. XVI. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania - contribuabili; - sfera de cuprindere; - venituri impozabile obtinute din Romania; - retinerea impozitului; - declaratii anuale privind retinerea la sursa; - certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti. XVII. Taxa pe valoarea adaugata - definitie; - sfera de aplicare; - persoane impozabile si activitatea economica; - operatiuni impozabile; - locul operatiunilor impozabile; - faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata; - baza de impozitare; - cotele de taxa pe valoarea adaugata; - operatiuni scutite; - regimul deducerilor; - platitorii taxei pe valoarea adaugata; - obligatiile platitorilor de taxa pe valoarea adaugata: inregistrarea platitorilor, facturile fiscale, evidenta operatiunilor impozabile si depunerea decontului - plata taxei pe valoarea adaugata. XVIII. Accize. - accize armonizate: definitii - sfera de aplicare; - faptul generator si exigibilitatea; - eliberarea pentru consum, importul, producerea si detinerea in regim suspensiv; - produse accizabile: bere, vinuri, bauturi fermentate altele decat bere si vinuri, produse intermediare, alcool etilic, produse din tutun, uleiuri minerale; - nivelul accizelor; - regimul de antrepozitare; - obligatiile platitorilor de accize; - scutiri la plata accizelor; - marcarea produselor alcoolice si a produselor din tutun; - impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna; Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile. - regimul de supraveghere a productiei de alcool etilic: sfera de aplicare, supraveghetori fiscali, sigilii, obligatiile supraveghetorilor fiscali; - sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului etilic5

- masuri speciale privind productia, importul si circulatia uleiurilor minerale - infractiuni, contraventii si sanctiuni. XIX. Impozite si taxe locale - definitii; - impozitul pe cladiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport; - taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor; - taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; - impozitul pe spectacole; - taxa hoteliera; - taxe speciale, alte taxe locale; - scutiri si facilitati; - depunerea declaratiilor; - controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale. Bibliografie: *** Legea nr. 500/2002 privind Finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; *** Legea nr. 388/2007 a Bugetului de stat pe anul 2008; *** Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; *** Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; *** Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale; *** HG nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor Vorniceanu, Marius, Contributii la perfectionarea sistemului fiscal in conditiile economiei de piata, Teza de doctorat, ASE Bucuresti, 1998; Actele normative pot fi consultate pe site