Click here to load reader

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA · PDF fileuproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA · PDF fileuproszczone rysunki, piktogramy, znaki...

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i moliwie agodnie przeprowadzi dziecko z ksztacenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VI szkoy podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna opisana jest poprzez:

1) zestaw celw ksztacenia i wynikajcych z nich oglnych zada szkoy; 2) wykaz wiadomoci i umiejtnoci ucznia koczcego klas I i ucznia koczcego

klas III szkoy podstawowej.

Powodem wyodrbnienia klasy I szkoy podstawowej jest podkrelenie cigoci procesu edukacji rozpocztego w przedszkolu i kontynuowanego w szkole podstawowej. Chodzi te o uwzgldnienie moliwoci rozwojowych ucznia klasy I, a take o waciwe rozmieszczenie treci nauczania w ramach I etapu edukacyjnego. Edukacja wczesnoszkolna jest procesem rozoonym na 3 lata nauki szkolnej. Oznacza to, e wiadomoci i umiejtnoci zdobywane przez ucznia w klasie I bd powtarzane, pogbiane i rozszerzane w klasie II i III. Zakres wiadomoci i umiejtnoci, jakimi ma dysponowa ucze koczcy klas III szkoy podstawowej, ustalono tak, by nauczyciel mg je zrealizowa z uczniami o przecitnych moliwociach. Jest to wane zaoenie, gdy wiadomoci i umiejtnoci uksztatowane w klasach I-III szkoy podstawowej stanowi baz i punkt wyjcia do nauki w klasach IV-VI szkoy podstawowej. W sprzyjajcych warunkach edukacyjnych mona ksztacenie zoranizowa tak, by uczniowie w cigu I etapu edukacyjnego nauczyli si znacznie wicej. Z drugiej strony, niektrym uczniom trzeba udzieli pomocy psychologiczno-pedagogicznej, eby mogli sprosta wymaganiom okrelonym w podstawie programowej ksztacenia oglnego dla szk podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.

Cele ksztacenia wymagania oglne Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, spoecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Wane jest rwnie takie wychowanie, aby dziecko w miar swoich moliwoci byo przygotowane do ycia w zgodzie z samym sob, ludmi i przyrod. Naley zadba o to, aby dziecko odrniao dobro od za, byo wiadome przynalenoci spoecznej (do rodziny, grupy rwieniczej i wsplnoty narodowej) oraz rozumiao konieczno dbania o przyrod. Jednoczenie dy si do uksztatowania systemu wiadomoci i umiejtnoci potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia wiata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoy podstawowej. Zadaniem szkoy jest:

1) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i moliwociach uczenia si;

2) respektowanie trjpodmiotowoci oddziaywa wychowawczych i ksztaccych: ucze-szkoa-dom rodzinny;

3) rozwijanie predyspozycji i zdolnoci poznawczych dziecka; 4) ksztatowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawoci

w poznawaniu otaczajcego wiata i w deniu do prawdy;

_________________________ Edukacja wczesnoszkolna I etap edukacyjny Wg zacznika nr 2 do Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk

1

5) poszanowanie godnoci dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunkw do nauki i zabawy, dziaania indywidualnego i zespoowego, rozwijania samodzielnoci oraz odpowiedzialnoci za siebie i najblisze otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywnoci badawczej, a take dziaalnoci twrczej;

6) wyposaenie dziecka w umiejtno czytania i pisania, w wiadomoci i sprawnoci matematyczne potrzebne w sytuacjach yciowych i szkolnych oraz przy rozwizywaniu problemw;

7) dbao o to, aby dziecko mogo nabywa wiedz i umiejtnoci potrzebne do rozumienia wiata, w tym zagwarantowanie mu dostpu do rnych rde informacji i moliwoci korzystania z nich;

8) sprzyjanie rozwojowi cech osobowoci dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w yciu spoecznym.

I. Treci nauczania klasa I szkoy podstawowej

1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysowego w zakresie wypowiadania si. Dbao o kultur jzyka. Pocztkowa nauka czytania i pisania. Ksztatowanie umiejtnoci wypowiadania si w maych formach teatralnych. Ucze koczcy klas I:

1) w zakresie umiejtnoci spoecznych warunkujcych porozumiewanie si i kultur jzyka:

a) obdarza uwag dzieci i dorosych, sucha ich wypowiedzi i chce zrozumie, co przekazuj; komunikuje w jasny sposb swoje spostrzeenia, potrzeby, odczucia,

b) w kulturalny sposb zwraca si do rozmwcy, mwi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osb, dostosowuje ton gosu do sytuacji, np. nie mwi zbyt gono,

c) uczestniczy w rozmowie na tematy zwizane z yciem rodzinnym i szkolnym, take inspirowane literatur;

2) w zakresie umiejtnoci czytania i pisania: a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje

uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krtkie teksty, c) pisze proste, krtkie zdania: przepisuje, pisze z pamici; dba o estetyk

i poprawno graficzn pisma (przestrzega zasad kaligrafii), d) posuguje si ze zrozumieniem okreleniami: wyraz, goska, litera, sylaba,

zdanie, e) interesuje si ksik i czytaniem; sucha w skupieniu czytanych utworw

(np. bani, opowiada, wierszy), w miar swoich moliwoci czyta lektury wskazane przez nauczyciela,

f) korzysta z pakietw edukacyjnych (np. zeszytw wicze i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;

3) w zakresie umiejtnoci wypowiadania si w maych formach teatralnych: a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimik, gestem, ruchem

zachowania bohatera literackiego lub wymylonego,

_________________________ Edukacja wczesnoszkolna I etap edukacyjny Wg zacznika nr 2 do Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk

2

b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posuy si nim w odgrywanej scence,

c) odtwarza z pamici teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

2. Jzyk obcy nowoytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu si z osobami, ktre

mwi innym jzykiem. Ucze koczcy klas I:

1) rozumie proste polecenia i waciwie na nie reaguje; 2) nazywa obiekty w najbliszym otoczeniu; 3) recytuje wierszyki i rymowanki, piewa piosenki z repertuaru dziecicego; 4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy s wspierane obrazkami, gestami,

przedmiotami.

3. Edukacja muzyczna. Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: piewanie

i muzykowanie, suchanie i rozumienie. Ucze koczcy klas I:

1) powtarza prost melodi; piewa piosenki z repertuaru dziecicego, wykonuje piewanki i rymowanki;

2) odtwarza proste rytmy gosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraa nastrj i charakter muzyki plsajc i taczc (reaguje na zmian tempa i dynamiki);

3) realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacj, ruchem caego ciaa); 4) wie, e muzyk mona zapisa i odczyta; 5) wiadomie i aktywnie sucha muzyki, potem wyraa swe doznania werbalnie

i niewerbalnie;

6) kulturalnie zachowuje si na koncercie oraz w trakcie piewania hymnu narodowego.

4. Edukacja plastyczna. Poznawanie architektury, malarstwa i rzeby. Wyraanie wasnych

myli i uczu w rnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych rodkw przekazu. Ucze koczcy klas I:

1) wypowiada si w wybranych technikach plastycznych na paszczynie i w przestrzeni; posuguje si takimi rodkami wyrazu plastycznego, jak: ksztat, barwa, faktura;

2) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobrani, bani, opowiadaniem, muzyk; korzysta z narzdzi multimedialnych;

3) wykonuje proste rekwizyty (np. lalk, pacynk) i wykorzystuje je w maych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w ktrym mieszka;

4) rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architektur (take architektur zieleni), malarstwo, rzeb, grafik; wypowiada si na ich temat.

5. Edukacja spoeczna. Wychowanie do zgodnego wspdziaania z rwienikami

i dorosymi. Ucze koczcy klas I:

1) potrafi odrni, co jest dobre, a co ze w kontaktach z rwienikami i dorosymi; wie, e warto by odwanym, mdrym i pomaga potrzebujcym; wie, e nie naley kama lub zataja prawdy;

_________________________ Edukacja wczesnoszkolna I etap edukacyjny Wg zacznika nr 2 do Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk

3

2) wsppracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach yciowych; przestrzega regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej oraz w wiecie dorosych, grzecznie zwraca si do innych w szkole, w domu i na ulicy;

3) wie, co wynika z przynalenoci do rodziny, jakie s relacje midzy najbliszymi, wywizuje si z powinnoci wobec nich;

4) ma rozeznanie, e pienidze otrzymuje si za prac; dostosowuje swe oczekiwania do realiw ekonomicznych rodziny;

5) zna zagroenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposb naley si zwrci o pomoc;

6) wie, gdzie mona bezpiecznie organizowa zabawy, a gdzie nie mona i dlaczego; 7) potrafi wymieni status administracyjny swojej miejscowoci (wie, miasto); wie,

czym zajmuje si np. policjant, straak, lekarz, weterynarz; wie, jak mona si do nich zwrci o pomoc;

8) wie, jakiej jest narodowoci, e mieszka w Polsce, a Polska znajduje si w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godo, hymn narodowy), rozpoznaje flag i hymn Unii Europejskiej.

6. Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody oywionej