Click here to load reader

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w klasach I · PDF filepiktogramy, znaki informacyjne i napisy zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty ... spostrzeganie,

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w klasach I · PDF filepiktogramy, znaki informacyjne i napisy...

1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

w klasach I III

1 wrzenia 2011 r.

2

I. OCENIANIE to proces gromadzenia informacji o uczniach bdcych integraln czci procesu nauczania, uczenia

si i wychowania. Polega na staej obserwacji uczniw przez nauczyciela i rozpoznawaniu poziomu opanowania przez nich

wiadomoci i umiejtnoci, a take postaw spoeczno moralnych w stosunku do wymaga edukacyjnych.

W klasach I- III ocena klasyfikacyjna proczna i roczna podsumowujca prac ucznia na zajciach oraz ocena zachowania

s ocenami opisowymi. Ocen opisow wykonuje si w formie opinii o uczniu.

II. PODSTAWOWE ZASDY OCENIANIA

1. Ocenianiu podlegaj osignicia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. 2. Ocenianie osigni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postpw w opanowaniu

przez ucznia wiadomoci i umiejtnoci w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikajcych z podstawy programowej,

okrelonej w odrbnych przepisach i realizowanych w szkole programw nauczania uwzgldniajcych t podstaw.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy, nauczycieli oraz uczniw danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspycia spoecznego i norm etycznych.

III. CELE WEWNTRZNEGO SYSTEMU OCENIANIA:

1. informowanie ucznia o poziomie jego osigni edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postpach w tym zakresie; 2. udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 3. motywowanie ucznia do dalszych postpw w nauce i zachowaniu; 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postpach, trudnociach w uczeniu si i

zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5. umoliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.

IV. MONITOROWANIE I EWALUACJA:

WSO podlega bdzie monitorowaniu i ewaluacji w cigu roku szkolnego. Ewentualne poprawki nanoszone bd po

zakoczeniu semestru / roku szkolnego. O zmianach WSO nauczyciel poinformuje uczniw i rodzicw w czasie najbliszego

spotkania. Fakt ten zostanie odnotowany w dzienniku zaj lekcyjnych.

V. SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU

W klasach I-III podstaw oceniania stanowi bdzie systematyczna obserwacja ucznia w rnych sytuacjach ujawniajcych predyspozycje, zainteresowania, trudnoci, zachowania i postawy.

Informacje o postpach ucznia pochodzi bd z nastpujcych rde:

1. dziennik lekcyjny Ocenianie biece:

a. na kartach obserwacji dla kadego ucznia, ktre znajduj si w dzienniku lekcyjnym, nauczyciel zaznacza w poszczeglnych kolumnach opanowan umiejtno w formie symbolu: W, P, S, N (W-, P+, P- S+, S)

oraz ilo uzyskanych punktw ze sprawdzianw w klasach I i II, natomiast w klasach III oceny cyfrowe 1- 6.

Nauczyciel moe zastosowa dodatkowe znaki w dzienniku lekcyjnym, a ich objanienie zamieci na

danej stronie.

b. Ocena opisowa roczna klasyfikacyjna z postpw w nauce i z zachowania. 2. teczek obserwacji ucznia zawierajcych:

a. arkusze wstpnej diagnozy (klasa I, II) b. testy diagnozujce i sprawdzajce wiadomoci i umiejtnoci c. prace indywidualne (wybrane prace literackie, plastyczno- techniczne)

3. karty pracy ucznia 4. zeszyty uczniowskie 5. zeszyt obserwacji ucznia pochway i uwagi. 6. arkusz ocen ucznia 7. karta osigni ucznia po I semestrze nauki szkolnej Osignicia ucznia po I semestrze podlegaj ocenie w 4 kategoriach: W, P, S, N

8. wiadectwo po kadym roku nauki

VI. STANDARDY WYMAGA PROGRAMOWYCH W KLASACH I III

Wedug podstawy programowej z dnia 23 XII 2008 r. dla klas I

Wedug podstawy programowej z dnia 23 VIII 2007 r. dla klas II i III

3

Klasa I

Edukacja polonistyczna WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Ucze:

obdarza uwag dzieci i dorosych, sucha ich wypowiedzi i chce zrozumie, co przekazuj,

komunikuje w jasny sposb swoje spostrzeenia,

potrzeby, odczucia

w kulturalny sposb zwraca si do rozmwcy, mwi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania

innych osb, dostosowuje ton gosu do sytuacji, np.

nie mwi zbyt gono,

uczestniczy w rozmowie na tematy zwizane z yciem rodzinnym i szkolnym, take inspirowane

literatur

rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki,

piktogramy, znaki informacyjne i napisy

zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krtkie teksty

pisze proste, krtkie zdania: przepisuje, pisze z pamici; dba o estetyk i poprawno graficzn pisma (przestrzega zasad kaligrafii)

posuguje si ze zrozumieniem okreleniami: wyraz, goska, litera, sylaba, zdanie

interesuje si ksik i czytaniem; sucha w skupieniu czytanych utworw (np. bani, opowiada,

wierszy), w miar swoich moliwoci czyta lektury wskazane przez nauczyciela

korzysta z pakietw edukacyjnych (np. zeszytw wicze i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela

uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimik, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego

lub wymylonego

rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posuy si nim w odgrywanej scence

odtwarza z pamici teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy

Ucze:

zwraca uwag na waciwe akcentowanie wymawianych wyrazw

zwraca si do odbiorcy informacji, nawizuje z nim kontakt wzrokowy i suchowy

opowiada treci pojedynczego obrazka

w skupieniu sucha czytany tekst, audycj telewizyjn, nagrania na CD, by po wysuchaniu

wiernie odtworzy ich tre.

czyta z naturaln intonacj

naladuje wzorowe czytanie nauczyciela, aktora

ukada wyrazy z rozsypanki literowej i zapisuje je

podpisuje ilustracje

pisze wyrazy ze spgoskami mikkimi

z pomoc nauczyciela (bez wprowadzania poj) odkrywa, e w utworze literackim( ba, legenda,

opowiadanie, komiks, wiersz) wszystko jest

moliwe to, co jest prawdopodobne, i to, co jest

nieprawdopodobne (fantastyczne)

wyodrbnia w utworze literackim postacie, wskazuje gwnego bohatera, okrela nastrj

utworu

wyszukuje fragmenty zabawne, smutne, wzruszajce, budzce strach

wyjania znaczenie nowych wyrazw i zwrotw wystpujcych w czytanym tekcie,

w opowiadaniu nauczyciela, w rozmowach w toku zaj

uywa wyrazw i zwrotw oznaczajcych stosunki przestrzenne i czasowe

tworzy atwe wyrazy pochodne, np. mama mamusia, wz wzek

wonica, ko konik, itp

Edukacja matematyczna WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Ucze:

ustala rwnoliczno mimo obserwowanych zmian w ukadzie elementw w porwnywanych

zbiorach,

ukada obiekty ( np. patyczki) w serie rosnce i malejce, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii,

okrela nastpne i poprzednie,

klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzta, zabawki, rzeczy do ubrania,

wyprowadza kierunki od siebie i innych osb; okrela pooenie obiektw wzgldem obranego

obiektu; orientuje si na kartce papieru, aby

odnajdowa informacje (np. w lewym grnym rogu),

i rysowa strzaki we waciwym kierunku,

dostrzega symetri (np. w rysunku motyla); zauwaa, e jedna figura jest powikszeniem

drugiej; kontynuuje regularny wzr ( np. szlaczek),

sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularno dziesitkowego systemu liczenia),

wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, take wspak ( zakres do 20),

zapisuje liczby cyframi ( zakres do 10),

Ucze:

porwnuje liczebno zbiorw rnolicznych za pomoc znakw ,

dodaje i odejmuje wewntrz drugiej dziesitki,

rozumie pojcie zero jako wynik odejmowania,

dostrzega ksztat rnych figur geometrycznych w otoczeniu,

rysuje figury geometryczne za pomoc szablonw,

obrysowuje modele figur, ukada je z patyczkw, modeluje na goplanie,

tworzy ksztaty rnych figur geometrycznych poprzez rozcinanie, zginanie, ukadanie jednych

figur na drugich,

odrnia i nazywa takie figury jak: koo, trjkt, prostokt, kwadrat,

rysuje odcinki ( w zakresie 10 cm),

4

wyznacza sumy ( dodaje) i rnice ( odejmuje) manipulujc obiektami lub na zbiorach zastpczych (

palcach), sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10,

poprawnie zapisuje te dziaania;

radzi sobie w sytuacjach yciowych, ktrych pomylne zakoczenie wymaga dodawania i

odejmowania,

zapisuje rozwizanie zadania z treci przedstawionego sownie w konkretnej sytuacji,

stosujc zapis cyfrowy i znaki dziaa,

mierzy dugo posugujc si np. linijk; porwnuje dugoci obiektw,

potrafi way przedmioty; rnicuje przedmioty cisze, lejsze; wie, e towar w sklepie jest

pakowany wedug wagi,

odmierza pyny kubkiem lub miark litrow,

nazywa dni tygodnia i miesice w roku; orientuje si do czego suy kalendarz i potrafi z niego korzysta;

rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, ktry pozwala mu orientowa si w ramach czasowych

szkolnych zaj i domowych obowizkw,

zna bdce w obiegu monety i banknot o wartoci 10 zotych, zna warto nabywcz monet i radzi sobie w

sytuacjach kupna i sprzeday

zna pojcie dugu i konieczno spacenia go.

Edukacja przyrodnicza WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Ucze:

rozpoznaje roliny i zwierzta yjce w takich rodowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole

uprawne, sad i ogrd (dziaka)

zna sposoby przystosowani