Click here to load reader

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIÓW KLAS I - III · PDF filepiktogramy, znaki informacyjne i napisy, b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty, ... w sytuacjach

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIÓW KLAS I - III · PDF filepiktogramy, znaki informacyjne i...

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIW KLAS I - III

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Wspomaganie rozwoju umysowego w zakresie wypowiadania si. Dbao o kultur jzyka.

Pocztkowa nauka czytania i pisania. Ksztatowanie umiejtnoci wypowiadania si w maych

formach teatralnych.

Ucze koczcy klas I:

1) w zakresie umiejtnoci spoecznych warunkujcych porozumiewanie si i kultur jzyka:

a) obdarza uwag dzieci i dorosych, sucha ich wypowiedzi i chce

zrozumie, co przekazuj; komunikuje w jasny sposb swoje spostrzeenia, potrzeby, odczucia,

b) w kulturalny sposb zwraca si do rozmwcy, mwi na temat, zadaje pytania i odpowiada na

pytania innych osb, dostosowuje ton gosu do sytuacji, np. nie mwi zbyt gono,

c) uczestniczy w rozmowie na tematy zwizane z yciem rodzinnym i szkolnym, take

inspirowane literatur;

2) w zakresie umiejtnoci czytania i pisania:

a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki,

piktogramy, znaki informacyjne i napisy,

b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krtkie teksty,

c) pisze proste, krtkie zdania: przepisuje, pisze z pamici; dba o estetyk i poprawno graficzn

pisma (przestrzega zasad kaligrafii),

d) posuguje si ze zrozumieniem okreleniami: wyraz, goska, litera, sylaba, zdanie,

e) interesuje si ksik i czytaniem; sucha w skupieniu czytanych utworw (np. bani,

opowiada, wierszy), w miar swoich moliwoci czyta lektury wskazane przez nauczyciela,

f) korzysta z pakietw edukacyjnych (np. zeszytw wicze i innych pomocy dydaktycznych)

pod kierunkiem nauczyciela;

3) w zakresie umiejtnoci wypowiadania si w maych formach teatralnych:

a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimik, gestem, ruchem zachowania bohatera

literackiego lub wymylonego,

b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posuy si nim w odgrywanej scence,

c) odtwarza z pamici teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wspomaganie rozwoju umysowego oraz ksztatowanie wiadomoci i umiejtnoci

matematycznych dzieci.

Ucze koczcy klas I:

1) w zakresie czynnoci umysowych wanych dla uczenia si matematyki:

a) ustala rwnoliczno mimo obserwowanych zmian w ukadzie elementw w porwnywanych

zbiorach,

b) ukada obiekty (np. patyczki) w serie rosnce i malejce, numeruje je; wybiera obiekt w takiej

serii, okrela nastpne i poprzednie,

c) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzta, zabawki, rzeczy do ubrania,

d) w sytuacjach trudnych i wymagajcych wysiku intelektualnego zachowuje si rozumnie, dy

do wykonania zadania,

e) wyprowadza kierunki od siebie i innych osb; okrela pooenie obiektw wzgldem obranego

obiektu; orientuje si na kartce papieru, aby odnajdowa informacje (np. w lewym grnym rogu)

i rysowa strzaki we waciwym kierunku,

f) dostrzega symetri (np. w rysunku motyla); zauwaa, e jedna figura jest powikszeniem lub

pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzr (np. szlaczek);

2) w zakresie liczenia i sprawnoci rachunkowych:

a) sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularnoci dziesitkowego systemu liczenia), wymienia

kolejne liczebniki od wybranej liczby, take wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi

(zakres do 10),

b) wyznacza sumy (dodaje) i rnice (odejmuje), manipulujc obiektami lub rachujc na

zbiorach zastpczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie

zapisuje te dziaania,

c) radzi sobie w sytuacjach yciowych, ktrych pomylne zakoczenie wymaga dodawania lub

odejmowania,

d) zapisuje rozwizanie zadania z treci przedstawionego sownie w konkretnej sytuacji,

stosujc zapis cyfrowy i znaki dziaa;

3) w zakresie pomiaru:

a) dugoci: mierzy dugo, posugujc si np. linijk; porwnuje dugoci obiektw,

b) ciaru: potrafi way przedmioty; rnicuje przedmioty cisze, lejsze; wie, e towar w

sklepie jest pakowany wedug wagi,

c) pynw: odmierza pyny kubkiem i miark litrow,

d) czasu: nazywa dni w tygodniu i miesice w roku; orientuje si, do czego suy kalendarz, i

potrafi z niego korzysta; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, ktry pozwala mu

orientowa si w ramach czasowych szkolnych zaj i domowych obowizkw;

4) w zakresie oblicze pieninych:

a) zna bdce w obiegu monety i banknot o wartoci 10 z; zna warto nabywcz monet i radzi

sobie w sytuacji kupna i sprzeday,

b) zna pojcie dugu i konieczno spacenia go.

EDUKACJA SPOECZNA

Wychowanie do zgodnego wspdziaania z rwienikami i dorosymi.

Ucze koczcy klas I:

1) potrafi odrni, co jest dobre, a co ze w kontaktach z rwienikami i dorosymi; wie, e

warto by odwanym, mdrym i pomaga potrzebujcym; wie, e nie naley kama lub zataja

prawdy;

2) wsppracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach yciowych; przestrzega

regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej oraz w wiecie dorosych, grzecznie zwraca si

do innych w szkole, w domu i na ulicy;

3) wie, co wynika z przynalenoci do rodziny, jakie s relacje midzy najbliszymi, wywizuje

si z powinnoci wobec nich;

4) ma rozeznanie, e pienidze otrzymuje si za prac; dostosowuje swe oczekiwania do realiw

ekonomicznych rodziny;

5) zna zagroenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposb naley si zwrci o pomoc;

6) wie, gdzie mona bezpiecznie organizowa zabawy, a gdzie nie mona i dlaczego;

7) potrafi wymieni status administracyjny swojej miejscowoci (wie, miasto); wie, czym

zajmuje si np. policjant, straak, lekarz, weterynarz; wie, jak mona si do nich zwrci o

pomoc;

8) wie, jakiej jest narodowoci, e mieszka w Polsce, a Polska znajduje si w Europie; zna

symbole narodowe (flaga, godo, hymn narodowy), rozpoznaje flag i hymn Unii Europejskiej.

EDUKACJA MUZYCZNA

Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: piewanie i muzykowanie, suchanie i rozumienie.

Ucze koczcy klas I:

1) powtarza prost melodi; piewa piosenki z repertuaru dziecicego, wykonuje piewanki i

rymowanki;

2) odtwarza proste rytmy gosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraa nastrj i charakter

muzyki plsajc i taczc (reaguje na zmian tempa i dynamiki);

3) realizuje proste schematy rytmiczne (np. ruchem caego ciaa);

4) wie, e muzyk mona zapisa i odczyta;

5) wiadomie i aktywnie sucha muzyki, potem wyraa swe doznania werbalnie i niewerbalnie;

6) kulturalnie zachowuje si na koncercie oraz w trakcie piewania hymnu narodowego.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Poznawanie architektury, malarstwa i rzeby. Wyraanie wasnych myli i uczu w

rnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych rodkw

przekazu.

Ucze koczcy klas I:

1) wypowiada si w wybranych technikach plastycznych na paszczynie i w przestrzeni;

posuguje si takimi rodkami wyrazu plastycznego,

jak: ksztat, barwa, faktura;

2) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobrani, bani,

opowiadaniem, muzyk; korzysta z narzdzi multimedialnych;

3) wykonuje proste rekwizyty (np. lalk, pacynk) i wykorzystuje je w maych formach

teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w ktrym mieszka;

4) rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architektur (take architektur zieleni), malarstwo,

rzeb, grafik; wypowiada si na ich temat.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody oywionej i nieoywionej.

Ucze koczcy klas I:

1) w zakresie rozumienia i poszanowania wiata rolin i zwierzt:

a) rozpoznaje roliny i zwierzta yjce w takich rodowiskach przyrodniczych, jak: park, las,

pole uprawne, sad i ogrd (dziaka),

b) zna sposoby przystosowania si zwierzt do poszczeglnych pr roku: odloty i przyloty

ptakw, zapadanie w sen zimowy,

c) wymienia warunki konieczne do rozwoju rolin i zwierzt w gospodarstwie domowym, w

szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczeglnoci w

kciku przyrody),

d) wie, jaki poytek przynosz zwierzta rodowisku: niszczenie szkodnikw przez ptaki,

zapylanie kwiatw przez owady, spulchnianie gleby przez ddownice,

e) zna zagroenia dla rodowiska przyrodniczego ze strony czowieka: wypalanie k i ciernisk,

zatruwanie powietrza i wd, poary lasw, wyrzucanie odpadw i spalanie mieci itp.; chroni

przyrod: nie mieci, szanuje roliny, zachowuje cisz w parku i w lesie, pomaga zwierztom

przetrwa zim i upalne lato,

f) zna zagroenia ze strony zwierzt (niebezpieczne i chore zwierzta) i rolin (np. trujce owoce,

licie, grzyby) i wie, jak zachowa si w sytuacji zagroenia,

g) wie, e naley oszczdza wod; wie, jakie znaczenie ma woda w yciu czowieka, rolin i

zwierzt,

h) wie, e naley segregowa mieci; rozumie sens stosowania opakowa ekologicznych;

2) w zakresie rozumienia warunkw atmosferycznych:

a) obserwuje pogod i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,

b) wie, o czym mwi osoba zapowiadajca pogod w radiu i w telewizji, i stosuje si do

podanych informacji o pogodzie, np. ubiera si odpowiednio do pogody,

c) nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczeglnych pr roku, podejmuje

rozsdne decyzje i nie naraa si na niebezpiecze