of 36/36
Tropiciele | Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3 AUTORZY: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne), Elżbieta Burakowska (treści matematyczne) 1 TROPICIELE. KLASA 2. CZĘŚĆ 5 Rozkład materiału nauczania i wychowania (maj, czerwiec) I. Rowerem przez Polskę Temat dnia Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia techniczne Etyka polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna Dzień 1. Majowe święta Czytanie wiersza J. Ficowskiego Maj. Tworzenie rymów do słowa maj. Układanie krótkiego wierszyka o wiośnie. Wypowiedzi na temat współ- czesnej i dawnej flagi Polski i sposobów świętowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Poznanie historii i wzorów flag wybranych krajów. Praktyczne posługiwanie się kalendarzem jako ważnym źródłem informacji, różne sposoby zapisywania dat. Układanie nazw symboli naro- dowych z rozsypanki wyrazowej. Czytanie ze zrozumieniem. Utrwalenie pisowni wielką literą nazw państw i narodowości. Dekodowanie informacji Abecadło muzyczne. Elementy muzyki – harmonia. Rozpoznawanie i wymienianie symboli narodo- wych Polski. Uświadomienie, jakiej jest się narodowości, że mieszka się w Polsce. Wskazywanie najważniejszych wydarzeń związanych z powstaniem flagi polskiej. Tolerancja wobec osób innej narodowo- ści i tradycji kulturowej. Wyjaśnienie i wskazywanie zmian w przyrodzie zaobserwowa- nych w maju. Gra planszowa „Wyścig do stu” – dodawanie w zakresie 100, dopełnianie do 100. Wykonanie z kolorowego papieru chorągiewki w polskich barwach narodowych. Rozumienie, że ludzie mają równe prawa niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny.

TROPICIELE. KLASA 2. CZĘŚĆ 5 - dominikanki.edu.pl · nazwy państw i narodowości• •Dekoduje informacje i odczytuje uproszczone rysunki •Układa wyrazy w kolejności alfabetycznej

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TROPICIELE. KLASA 2. CZĘŚĆ 5 - dominikanki.edu.pl · nazwy państw i narodowości• •Dekoduje...

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

1

TROPICIELE. KLASA 2. CZ 5 Rozkad materiau nauczania i wychowania (maj, czerwiec)

I. Rowerem przez Polsk

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Dzie 1. Majowe wita

Czytanie wiersza J. Ficowskiego Maj. Tworzenie rymw do sowa maj. Ukadanie krtkiego wierszyka o wionie. Wypowiedzi na temat wsp-czesnej i dawnej flagi Polski i sposobw witowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Poznanie historii i wzorw flag wybranych krajw. Praktyczne posugiwanie si kalendarzem jako wanym rdem informacji, rne sposoby zapisywania dat. Ukadanie nazw symboli naro-dowych z rozsypanki wyrazowej. Czytanie ze zrozumieniem. Utrwalenie pisowni wielk liter nazw pastw i narodowoci. Dekodowanie informacji

Abecado muzyczne. Elementy muzyki harmonia.

Rozpoznawanie i wymienianie symboli narodo-wych Polski. Uwiadomienie, jakiej jest si narodowoci, e mieszka si w Polsce. Wskazywanie najwaniejszych wydarze zwizanych z powstaniem flagi polskiej. Tolerancja wobec osb innej narodowo-ci i tradycji kulturowej.

Wyjanienie i wskazywanie zmian w przyrodzie zaobserwowa-nych w maju.

Gra planszowa Wycig do stu dodawanie w zakresie 100, dopenianie do 100.

Wykonanie z kolorowego papieru chorgiewki w polskich barwach narodowych.

Rozumienie, e ludzie maj rwne prawa niezalenie od tego, gdzie si urodzili, jak wygldaj, jak religi wyznaj, jaki maj status materialny.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

2

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

i odczytywanie uproszczonych rysunkw. Ukadanie wyrazw w kolejnoci alfabetycznej.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 35 K. s. 35

P. s. 60 K. s. 70 CD

P. s. 4, 5 K. s. 35

P. s. 3

M. s. 35 P. s. 5 K. s. 5

Odniesienia do NPP

1.2 b 1.3 b, f

3.1 a, b, c 5.8

6.5 7.2 7.5 7.8

9.2 c 11.1

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Czyta wiersz J. Ficowskiego Maj Wskazuje i zapisuje wyrazy rymujce si w wierszu Ukada wierszyk o wionie Buduje kilkuzdaniow wypowied

na temat wspczesnej i dawnej flagi Polski oraz sposobw witowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Poznaje histori i wzory flag wybranych krajw Posuguje si

kalendarzem jako wanym rdem informacji Zapisuje daty Ukada nazwy symboli narodowych z rozsypanki wyrazowej Czyta ze zrozumieniem Pisze wielk liter

nazwy pastw i narodowoci Dekoduje informacje i odczytuje uproszczone rysunki Ukada wyrazy w kolejnoci alfabetycznej Rozpoznaje i wymienia symbole narodowe

Polski Wie, jakiej jest narodowoci, i e mieszka w Polsce Wskazuje najwaniejsze wydarzenia zwizane z powstaniem flagi polskiej Jest tolerancyjny wobec osb innej

narodowoci i tradycji kulturowej Wyjania i wskazuje zmiany w przyrodzie Wykonuje chorgiewk Dodaje w zakresie 100, dopenia do 100 Poprawnie realizuje

utwory wokalne, wiczenia mowy ze suchu, z pamici i w zespole

Ponadpodstawowe Wyjania zalenoci funkcjonowania przyrody od zmian pr roku Rozumie, e ludzie maj rwne prawa niezalenie od tego, gdzie si urodzili, jak

wygldaj, jak religi wyznaj, jaki maj status materialny Tworzy form muzyczn AB i ABA do przysw Analizuje sownie i suchowo wybrane utwory muzyczne Zna

i omawia podstawowe informacje dotyczce elementw muzycznych

Dzie 2. Legenda o Piacie

Wysuchanie ze zrozumieniem legendy M. Oronia O Piacie Koodzieju i tajemniczych wdrowcach.

Ilustrowanie sceny inspirowa-nej legend wybran

Uwiadomienie, co wynika z przynalenoci do swojej

Rozwizywanie zada teksto-wych oblicze-nia pienine.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

3

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Poszerzenie sownictwa o wyrazy staropolskie. Opowiadanie legendy o Piacie Koodzieju. Uzupenianie metryczki lektury. Utrwalenie pisowni wielk liter wyrazw w tytuach, imionach i nazwiskach. Zapoznanie z definicj legendy. Dobieranie wyrazw okrelaj-cych bohatera legendy. Porzdkowanie i zapisywanie kolejnoci wydarze w legendzie o Piacie Koodzieju. Czytanie ze zrozumieniem, poprawne koczenie zda.

technik plastyczn.

rodziny, jakie s relacje midzy najbliszymi.

Dopenianie do 100 bez przekraczania progu dziesitkowego. Zadania dodat-kowe.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 6, 7 K. s. 6, 7 CD Lektury do suchania

P. s. 6 M. s. 6, 7 M. s. 56 W. 1

Odniesienia do NPP

1.1 a, b 1.2 a, d 1.3 d

4.2 a 5.3 7.5 7.8 7.9

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Sucha ze zrozumieniem legendy M. Oronia O Piacie Koodzieju i tajemniczych wdrowcach Poszerza sownictwo o wyrazy staropolskie Opowiada tre

legendy o Piacie Koodzieju Uzupenia metryczk wydarze Pisze wielk liter wyrazy w tytuach, imionach i nazwiskach Poznaje definicj legendy Dobiera wyrazy

okrelajce bohatera legendy Porzdkuje i zapisuje kolejno wydarze w legendzie o Piacie Koodzieju Czyta ze zrozumieniem, koczy rozpoczte zdania Ilustruje

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

4

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

scen inspirowan legend wybran technik plastyczn Rozumie, co wynika z przynalenoci do rodziny, jakie s relacje midzy najbliszymi Rozwizuje zadania tekstowe

Wykonuje obliczenia pienine Dopenia do 100 bez przekraczania progu dziesitkowego

Dzie 3. Wycieczka rowerowa

Wskazywanie elementw budowy i wyposaenia roweru i podawanie ich nazw na podstawie ilustracji i dowiadczenia U. Opisywanie wybranych znakw drogowych i wymienianie ich nazw. Charakteryzowanie elementw krajobrazw i podawanie ich nazw na podstawie tekstu i ilustracji. Utrwalenie pisowni wyrazw z . Zaznaczanie na rysunku niezbd-nych elementw wyposaenia roweru. Samodzielne uzupenienie rozpocztego zdania na temat planowanej wycieczki rowerowej z wykorzystaniem zgromadzone-go sownictwa. Uzupenianie diagramu, ukada-nie zapisanych wyrazw w kolejnoci alfabetycznej. Rozwizanie rebusu, zapisanie rozwizania.

Abecado muzyki. Elemen-ty muzyki harmonia.

Rozcinanie i ukadanie puzzli rower.

Wskazanie miejsc, gdzie mona bezpiecz-nie jedzi na rowerze, a gdzie nie mona i dlaczego. Zawiadamianie dorosych o wypadku, znajomo numerw telefonw pogotowia ratunkowego, policji oraz oglnoeuropej-skiego numeru alarmowego 112.

Podawanie nazw charakterystycz-nych elementw typowych krajobrazw Polski: nadmor-skiego, nizinne-go, grskiego. Wskazywanie na mapie fizycznej sposobw oznaczania poznanych krajobrazw.

Rozwizywanie zada teksto-wych dodawa-nie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekrocze-nia progu dziesitkowego. Wyraenia mianowane kilometr. wiczymy z Noni.

Wykonanie przestrzenne-go krajobrazu wg podanej instrukcji. Uwiadomie-nie, jak naley bezpiecznie porusza si po drogach na rowerze i jak trzeba zachowa si w sytuacji wypadku.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

5

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 811 K. s. 810

P. s. 60 K. s. 70, 71

W. 2 P. s. 10, 11 K. s. 9

M. s. 8, 9 M. s. 10, 11

P. s. 8, 9 K. s. 811 W. 2

Odniesienia do NPP

1.1 a, b 1.3 a, d, c, f

3.1 a, b, c 4.2 c 5.11 6.3 7.5 7.8 7.10

9.2 a, b, c 9.3 a, b, c

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Wskazuje budow i elementy wyposaenia roweru, podaje ich nazwy Opisuje wybrane znaki drogowe i podaje ich nazwy Charakteryzuje elementy

krajobrazw i podaje ich nazwy Pisze wyrazy z Zaznacza na rysunku niezbdne elementy wyposaenia roweru Uzupenia zdania na temat planowanej wycieczki

rowerowej, wykorzystujc zgromadzone sownictwo Uzupenia diagram, ukada zapisane wyrazy w kolejnoci alfabetycznej Rozwizuje rebus i zapisuje jego rozwizania

Rozcina i ukada puzzle Wie, gdzie mona bezpiecznie jedzi na rowerze, a gdzie nie mona i dlaczego Potrafi zawiadomi dorosych o wypadku, zna numery telefonw

pogotowia ratunkowego, policji oraz oglnoeuropejskiego numeru alarmowego 112 Wykonuje przestrzenny krajobraz wg podanej instrukcji Rozwizuje zadania tekstowe

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesitkowego Zna wyraenie mianowane kilometr

Ponadpodstawowe Podaje nazwy charakterystycznych elementw typowych krajobrazw Polski: nadmorskiego, nizinnego, grskiego Wskazuje na mapie fizycznej

sposoby oznaczenia poznanych krajobrazw Wie, jak naley bezpiecznie porusza si po drogach na rowerze i jak trzeba zachowa si w sytuacji wypadku Tworzy form

AB i ABA do przysw Analizuje sownie i suchowo wybrane utwory muzyczne Zna i omawia podstawowe informacje dotyczce elementw muzycznych Poprawnie

realizuje wiczenia ruchowe przestrzenne

Dzie 4. Majwka na ce

Wypowiedzi U. na temat zwierzt i rolin wystpujcych na ce. Wyjanianie znaczenia ki dla ludzi i zwierzt. Wskazywanie i rozpoznawanie rzeczownikw jako nazw rolin i zwierzt.

Kolorowanie motyla zgodnie z osi symetrii.

Opisywanie ycia w wybranym ekosystemie ka. Wymienianie zwierzt i rolin wystpujcych na ce.

Dodawanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesitkowego. Matematyka w dziaaniu.

wiadomo, e jest si czci przyrody, ktr naley chroni i szanowa.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

6

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Kilkuzdaniowe wypowiedzi U. na temat moliwoci wypoczynku i zabaw na ce. Czytanie ze zrozumieniem opisu ki, uzupenianie ilustracji zgodnie z opisem. czenie w pary wyrazw o znaczeniu przeciwnym. Ukadanie zda opisujcych motyla. Doskonalenie techniki pisania. wiczenia grafomotoryczne.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 12, 13 K. s. 12, 13

K. s. 13 P. s. 12, 13 K. s. 12

M. s. 14, 15 M. s. 12, 13

Odniesienia do NPP

1.1 a, c 1.3 c, f

4.2 b 6.2 6.4

7.5 11.8

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi Wyjania znaczenie ki dla ludzi i zwierzt Wskazuje i rozpoznaje rzeczowniki jako nazwy rolin i zwierzt Czyta

ze zrozumieniem opis ki i uzupenia ilustracj zgodnie z opisem czy w pary wyrazy o przeciwnym znaczeniu Ukada zdania opisujce motyla Doskonali technik

pisania Doskonali sprawno grafomotoryczn Koloruje motyla zgodnie z osi symetrii Wymienia zwierzta i roliny wystpujce na ce Wie, e jest czci przyro-

dy, chroni j i szanuje Opisuje ycie w wybranym ekosystemie ka Dodaje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesitkowego

Dzie 5. Mieszkacy ki

Wysuchanie ze zrozumieniem tekstw A. Wajraka Czemu m lata jak szalony? i Osiedle pod

Opisywanie ycia czajek w wybranym

Dzie bez matematyki.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

7

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

specjaln ochron. Rozmowa kierowana pytaniami N. na temat zwyczajw lgowych i ycia czajek. Czytanie ze zrozumieniem i poprawne koczenie zda. Doskonalenie umiejtnoci rozpoznawania rzeczownikw, przymiotnikw i czasownikw. Ukadanie i zapisywanie zda. Rozwizywanie krzywki. Uzupenianie zda o ce.

ekosystemie na ce. Znajomo zagroenia dla rodowiska przyrodniczego ze strony czowieka spowodowanego wypalaniem k.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 14, 15 K. s. 14, 15

P. s. 14, 15

Odniesienia do NPP

1.1 a, b, c 1.2 a 1.3 c, f

6.2 6.6

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Sucha ze zrozumieniem tekstw A. Wajraka Czemu m lata jak szalony? i Osiedle pod specjaln ochron Uczestniczy w rozmowie kierowanej pytaniami

N. na temat zwyczajw lgowych i ycia czajek Czyta ze zrozumieniem, koczy rozpoczte zdania Rozpoznaje rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki Ukada i zapisuje

zdania Rozwizuje krzywk Uzupenia zdania o ce Opisuje ycie czajek w wybranym ekosystemie na ce Zna zagroenia dla rodowiska przyrodniczego

ze strony czowieka poprzez wypalanie k

Ponadpodstawowe Uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje wasne zdanie, poszerza zakres sownictwa i struktur skadniowych

Tygodniowe 225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min 45 min

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

8

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

rozliczenie czasu

II. Kady moe zosta sportowcem

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Dzie 6. Igrzyska olimpijskie

Rozmowa na temat igrzysk olimpijskich na podstawie tekstu Igrzyska olimpijskie. Wyszukiwanie w tekcie infor-macji na temat najwaniejszych symboli olimpijskich. Zapoznanie z postaci Haliny Konopackiej. Utrwalenie pisowni wielk liter nazw pastw, narodowoci i kontynentw. Podawanie nazw dyscyplin sportu i sportowcw, ktrzy je uprawiaj. Utrwalenie symboliki k olimpijskich. Ukadanie zda z wykorzystaniem nazw narodo-woci w rodzaju mskim

Abecado muzyczne. Polka. Wysuchanie: fragmentu utworu Johanna Straussa Polka Pizzicato oraz Polki z Rzeszowskiego i Krakowiaka z Sdeckiego.

Moja ulubiona dyscyplina sportowa wykonanie pracy dowoln technik plastyczn.

Uwiadomienie, jakiej jest si narodowoci, e krajem ojczystym jest Polska. Toleran-cja wobec innych narodowoci i tradycji kulturowej. Orientowanie si w tym, e s ludzie szczeglnie zasueni dla miejscowoci, w ktrej miesz-kaj, dla Polski i wiata.

Rozwizywanie zada teksto-wych. Czytanie i uzupenianie tabeli, dopenia-nie do 100, odejmowanie bez przekrocze-nia progu dziesitkowego. Matematyka w dziaaniu.

wiadomo, e nie mona dy do zaspoko-jenia swoich pragnie kosztem innych zasada fair play. Rozu-mienie, e ludzie maj rwne prawa niezalenie od tego, gdzie si urodzili, jak wygldaj,

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

9

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

i eskim. Uzupenianie zda wyrazami w odpowiedniej formie.

jak wyznaj religi, jaki maj status materialny.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 1618 K. s. 16, 17

P. s. 61 K. s. 71 CD

P. s. 1618 K. s. 17

M. s. 16, 17 M. s. 12, 13

P. s. 16, 17

Odniesienia do NPP

1.1 a, b, c 1.3 c, f

3.1 a, b, c 4.2 b 5.5 5.8

7.5 7.8

11.1

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Uczestniczy w rozmowie na temat igrzysk olimpijskich Wyszukuje w tekcie informacje na temat symboli olimpijskich Poznaje posta polskiej sportsmenki

Haliny Konopackiej Pisze wielk liter nazwy pastw, narodowoci i kontynentw Podaje nazwy dyscyplin sportu i sportowcw, ktrzy je uprawiaj Poznaje symbolik

k olimpijskich Ukada zdania z wykorzystaniem nazw narodowoci w rodzaju mskim i eskim Uzupenia zdania wyrazami w odpowiedniej formie Wie, jakiej jest

narodowoci i e mieszka w Polsce Jest tolerancyjny wobec innych narodowoci i tradycji kulturowych Orientuje si w tym, e s ludzie szczeglnie zasueni dla miejsco-

woci, w ktrej mieszkaj, dla Polski i wiata Wie, e nie mona dy do zaspokojenia swoich pragnie kosztem innych zasada fair play Rozwizuje zadania tekstowe

Czyta i uzupenia tabele Dopenia do 100 Odejmuje bez przekroczenia progu dziesitkowego

Ponadpodstawowe Rozumie, e ludzie maj rwne prawa, niezalenie od tego, gdzie si urodzili, jak wygldaj, jak wyznaj religi, jaki maj status materialny Podejmuje

dziaalno twrcz, posugujc si takimi rodkami wyrazu plastycznego jak: ksztat, barwa, faktura kompozycji na paszczynie Zna podstawowe wiadomoci na temat

czeskiego taca narodowego polka Analizuje sownie i suchowo wybrane utwory muzyczne

Dzie 7. Igrzyska paraolimpijskie

Czytanie ze zrozumieniem i korzystanie z treci artykuu Zanim zganie olimpijski znicz z gazety sportowej jako rda informacji. Wyszukiwanie w tekcie

Uwiadomienie, jakiej jest si narodowoci, e mieszka si w Polsce. Tolerancja

Rozwizywanie zada teksto-wych dodawa-nie w zakresie 100 z przekroczeniem

wiadomo, e nie mona dy do zaspoko-jenia swoich pragnie

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

10

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

i odczytywanie informacji wskazanych przez N. Odgrywanie scenki dramowej. Ukadanie pyta i odpowiedzi rozmowa dziennikarza i medalistki olimpijskiej. Odczytywanie i zapisywanie wyrazw z rozsypanki literowej i ukadanie z nimi zda. Tworzenie rodziny wyrazw. Rozwizywanie rebusu i zapisywanie rozwizania. Uoenie zdania z odgadnitym wyrazem.

wobec innych narodowoci i tradycji kulturowej. Orientowanie si w tym, e s ludzie szczeglnie zasueni dla miejscowoci, w ktrej si mieszka, dla Polski i wiata.

progu dziesit-kowego. Matematyka w dziaaniu.

kosztem innych zasada fair play. Zrozu-mienie, e ludzie maj rwne prawa niezalenie od tego, gdzie si urodzili, jak wygldaj, jak wyznaj religi, jaki maj status materialny.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 19 K. s. 18, 19

P. s. 19 M. s. 18, 19 M. s. 12, 13

Odniesienia do NPP

1.1 a, b, d 1.2 b, d 1.3 a, c, d, f

5.5 5.8

7.5 7.8 7.10

11.1

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Czyta ze zrozumieniem i korzysta z treci artykuu z gazety sportowej jako rda informacji Wyszukuje w tekcie i odczytuje informacje wskazane przez N.

Odgrywa scenki dramowe Ukada pytania i odpowiedzi do rozmowy dziennikarza i medalistki olimpijskiej Odczytuje i zapisuje wyrazy z rozsypanki literowej, i ukada

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

11

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

z nimi zdania Tworzy rodziny wyrazw Rozwizuje rebus i zapisuje rozwizania Ukada zdania z odgadnitym wyrazem Wie, jakiej jest narodowoci i e mieszka

w Polsce Jest tolerancyjny wobec innych narodowoci i tradycji kulturowej Orientuje si w tym, e s ludzie szczeglnie zasueni dla miejscowoci, w ktrej mieszka, dla

Polski i wiata Wie, e nie mona dy do zaspokojenia swoich pragnie kosztem innych zasada fair play Rozwizuje zadania tekstowe Dodaje w zakresie 100

z przekroczeniem progu dziesitkowego

Ponadpodstawowe Rozumie, e ludzie maj rwne prawa, niezalenie od tego, gdzie si urodzili, jak wygldaj, jak wyznaj religi, jaki maj status materialny

Dzie 8. Sport to zdrowie

Rozmowa na temat rodzinnego uprawiania sportu jako sposobu na wsplne spdzanie czasu. Doskonalenie techniki czytania na rnych poziomach. Odczytywanie i zapisywanie hasa z pltaninki literowej. Podzia wyrazw na litery ukadanie pltaninek. czenie czasownikw z okreleniami. Ukadanie i zapisywanie z nimi zda. Czytanie ze zrozumieniem rymowanki. Uzupenianie powiedze odgadnitymi wyrazami.

Nauka piosenki Gimnastyka na dywanie. Wysuchanie fragmentu utworu Frydery-ka Chopina Mazurek b-moll op. 24 nr 4.

Rozwizywanie zada teksto-wych oblicze-nia zegarowe.

Wykonanie medali zgodnie z podan instrukcj. Planowanie kolejnych czynnoci. Dobieranie odpowiednich narzdzi i materiaw. Odmierzanie odpowiednich materiaw, np. cicie papieru. Dbanie o bezpiecze-stwo swoje i innych.

Odniesienie do stron w materiaach

P. s. 20, 21 K. s. 20

P. s. 63 CD

M. s. 20, 21 K. s. 21

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

12

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

uczniowskich

Odniesienia do NPP

1.1 a, b 1.2 c 1.3 e, f

3.1 a, b, c 7.5 7.8 7.9

9.2 a, c 9.3 a, b

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Uczestniczy w rozmowach na temat rodzinnego uprawiania sportu jako sposobu na wsplne spdzanie czasu Doskonali technik czytania na rnych pozio-

mach Odczytuje i zapisuje hasa z pltaninki literowej Dzieli wyrazy na litery czy czasowniki z okreleniami Ukada i zapisuje zdania Czyta ze zrozumieniem

Uzupenia powiedzenia odgadnitymi wyrazami Wykonuje medal zgodnie z podan instrukcj Planuje kolejne czynnoci Dobiera odpowiednie narzdzia i materiay

Posiada umiejtno odmierzania odpowiednich materiaw, cicia papieru Dba o bezpieczestwo swoje i innych Poprawnie realizuje utwory wokalne, wiczenia mowy

ze suchu, z pamici i w zespole Rytmicznie wypowiada poznane przysowia Analizuje sownie i suchowo wybrane utwory muzyczne Rozwizuje zadania tekstowe

z obliczeniami zegarowymi

Dzie 9. Czy zawsze trzeba wygry-wa?

Suchanie tekstu Zawody. Wypowiedzi U. na temat zasad zachowania si podczas zawo-dw sportowych. Podawanie nazw uczu, ktre odczuwa wygrany lub przegrany i zapisywanie tych nazw. Praktyczne stosowanie zwrotw grzecznociowych w stosunku do osoby wygranej i przegranej. Ukadanie, zapisywanie zasad fair play z rozsypanki wyrazowej. Dekodowanie i zapisywanie hasa.

Odrnianie dobra od za, niekrzywdzenie sabszych i pomoc potrze-bujcym. Waciwe zachowanie w stosunku do dorosych i rwienikw, stosowanie zwrotw grzecznocio-wych.

Rozwizywanie zada teksto-wych dodawa-nie w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesit-kowego (dope-nianie do 100).

Przestrzega-nie regu obowizuj-cych w spoecz-noci dziecicej oraz w wiecie dorosych. Wiedza, e nie mona dy do zaspoko-jenia swoich

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

13

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

pragnie kosztem innych. Niesienie pomocy potrzebuj-cym.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 22, 23 K. s. 22, 23 CD

P. s. 22, 23 K. s. 22

M. s. 22, 23 P. s. 22, 23 K. s. 22, 23

Odniesienia do NPP

1.1 b 1.3 b, c, d

5.1 5.4

7.5 7.8

11.1 11.7

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Sucha ze zrozumieniem tekstu Zawody Wypowiada si na temat zasad zachowywania si podczas zawodw sportowych Podaje nazwy uczu, ktre

odczuwa wygrany i przegrany, zapisuje te nazwy Stosuje zwroty grzecznociowe w stosunku do osoby wygranej i przegranej Ukada, zapisuje zasady fair play z rozsypanki

wyrazowej Dekoduje i zapisuje hasa Odrnia dobro od za, nie krzywdzi sabszych i pomaga potrzebujcym Wie, jak naley zachowywa si w stosunku do dorosych

i rwienikw, stosuje zwroty grzecznociowe Przestrzega regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej oraz w wiecie dorosych Wie, e nie mona dy

do zaspokojenia swoich pragnie kosztem innych Niesie pomoc potrzebujcym Rozwizuje zadania tekstowe Dodaje w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesitko-

wego (dopenianie do 100)

Dzie 10. Klasowe igrzyska sportowe

Wysuchanie wiersza P. Bersewicza Wycig w workach. Rozmowa na temat wysuchane-go tekstu i ilustracji. Wyszukiwanie w tekcie imion

Wsppraca z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach yciowych.

Dzie bez matematyki.

Przestrzega-nie regu obowizuj-cych w spoecznoci dziecicej.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

14

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

dzieci. Wskazywanie w treci wiersza wyrazw rymujcych si. wiczenia w gonym i wyrazistym czytaniu wiersza D. Wawiow Dziwny pies zgodnie z podanym poleceniem. Dzielenie wyrazw na sylaby. Wskazywanie okrele, ktre charakteryzuj sportowca. Samodzielne ukadanie i zapisywanie odpowiedzi na pytanie: Jaki powinien by sportowiec? z wykorzystaniem zgromadzonego sownictwa. Czytanie ze zrozumieniem, czenie powiedze pasujcych do siebie i zapisywanie ich w zeszycie. wiczenia utrwalajce pisowni imion wielk liter. wiczenia utrwalajce rozpo-znawanie czasownikw i rzeczownikw. Ukadanie i zapisywanie wyrazw z z rozsypanki wyrazowej. wiczenia doskonalce rozpo-znawanie znakw drogowych i zapisywanie ich nazw.

Znajomo miejsc, gdzie mona bezpiecz-nie organizowa zabawy, a gdzie nie mona i dlaczego.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

15

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Utrwalenie pisowni nazw pastw i ich mieszkacw wielk liter. Uzupenianie zda wyrazami z ramki i waciwe koczenie zda. wiczymy z Noni.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 24, 25 K. s. 24, 25 K. s. 26, 27

P. s. 24 P. s. 24

Odniesienia do NPP

1.1 c 1.2 b, c 1.3 e, f

5.4 5.10

11.7

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Sucha wiersza P. Bersewicza Wycig w workach Uczestniczy w rozmowie na temat wysuchanego tekstu i ilustracji Wyszukuje w tekcie imiona dzieci

Wskazuje w treci wiersza wyrazy rymujce si Doskonali technik gonego i wyrazistego czytania wiersza D. Wawiow Dziwny pies zgodnie z podanym poleceniem

Dzieli wyrazy na sylaby Wskazuje okrelenia, ktre charakteryzuj sportowca Samodzielnie ukada i zapisuje odpowiedzi na pytanie: Jaki powinien by sportowiec?,

wykorzystujc zgromadzone sownictwo Czyta ze zrozumieniem, czy powiedzenia pasujce do siebie i zapisuje je w zeszycie Pisze imiona wielk liter Rozpoznaje

czasowniki i rzeczowniki Ukada i zapisuje wyrazy z z rozsypanki wyrazowej Rozpoznaje znaki drogowe i podaje ich nazwy Pisze nazwy pastw i ich mieszkacw wielk

liter Uzupenia zdania wyrazami we waciwej formie Wsppracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach yciowych Wie, gdzie mona bezpiecznie

organizowa zabawy, a gdzie nie mona i dlaczego Przestrzega regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej

Ponadpodstawowe Podejmuje dziaania na rzecz ochrony przyrody w swoim rodowisku

Tygodniowe rozliczenie czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min 45 min

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

16

III. Rodzinne witowanie

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Dzie 11. wito rodziny

Czytanie ze zrozumieniem i korzystanie z treci wpisu do kroniki klasowej Dzie Rodzin w naszej klasie jako wanego rda informacji. Rozmowa na temat przeczytane-go tekstu i wyszukiwanie w nim informacji wskazanych przez N. wiczenia w pisaniu wyrazw z dzi i d. Praktyczne wskazywanie w kalendarzu wit. Ukadanie i zapisywanie zda z rozsypanki wyrazowej. Ukadanie i zapisywanie zda z nazwami czonkw rodziny. Ukadanie i zapisywanie wyrazw z pltaninek literowych. Dobieranie przymiotnikw w odpowiedniej formie okrela-jcych czonkw rodziny. Zapoznanie z cechami charakte-rystycznymi notatki kronikarskiej. Uzupenianie notatki kronikar-skiej w odpowiedniej formie. Zapisywanie rzeczownikw

Nauka piosenki Bo rodzina to rodzina. Abecado instrumentw. Instrumenty strunowe smyczkowe wiolonczela. Pokaz brzmienia instrumentu.

Wykonanie zaproszenia na piknik rodzinny dla najbliszych.

Przynaleno do rodziny, relacje midzy najbliszymi. Wsppraca z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i sytuacjach yciowych.

Znajomo podstawowych zasad racjonal-nego odywiania si.

Odejmowanie liczb dwucyfro-wych z przekroczeniem progu dziesitkowego. Matematyka w dziaaniu.

Wykonanie owocowych owadw wedug wasnego pomysu.

Przestrzeganie regu obowi-zujcych w spoecznoci dziecicej (wsppraca w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w wiecie dorosych.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

17

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

w liczbie pojedynczej i mnogiej i dzielenie ich na sylaby.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 26, 27 K. s. 2831

P. s. 62 CD

W. 2 P. s. 26, 27 P. s. 28 M. s. 26, 27 M. s. 24, 25

P. s. 28 P. s. 26, 27 K. s. 28

Odniesienia do NPP

1.1 d 1. 2 b 1.3 a, b, e

3.1 a, b, c 3.2 a, c

4.2 b 5.3 5.4

6.8 7.5 7.8 7.9

9.2 a 9.3 a, b

11.7

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Czyta ze zrozumieniem i korzysta z treci notatki do kroniki klasowej Dzie Rodziny w naszej klasie jako wanego rda informacji Uczestniczy w rozmowie

na temat przeczytanego tekstu i wyszukuje w nim informacje wskazane przez N. Pisze wyrazy z dzi i d Wskazuje i wyszukuje w kalendarzu wita Ukada i zapisuje zdania

z rozsypanki wyrazowej Ukada i zapisuje zdania z nazwami czonkw rodziny Ukada i zapisuje wyrazy z pltaninek literowych Dobiera przymiotniki okrelajce czonkw

rodziny Zapoznaje si z cechami charakterystycznymi notatki kronikarskiej Uzupenia notatk kronikarsk w odpowiedniej formie Zapisuje rzeczowniki w liczby pojedyn-

czej i mnogiej i dzieli je na sylaby Wykonuje zaproszenia na piknik rodzinny dla najbliszych Wie, co wynika z przynalenoci do rodziny, jakie s relacje midzy najbliszymi

Wsppracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i sytuacjach yciowych Zna podstawowe zasady racjonalnego odywiania si Wykonuje owocowe owady wedug

wasnego pomysu Przestrzega regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej (wsppracuje w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w wiecie dorosych Poprawnie

realizuje utwory wokalne, wiczenia mowy ze suchu, z pamici i w zespole Odejmuje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesitkowego

Ponadpodstawowe Tworzy form ABA, ilustracj dwikow Swobodnie improwizuje, stosujc zmiany dynamiczne i tempa Rozpoznaje brzmienie instrumentu struno-

wego smyczkowego wiolonczeli

Dzie 12. Niespodzianka

Wysuchanie inscenizacji D. Gellner Gady z szuflady. Wypowiedzi U. na temat wysuchanej inscenizacji ukie-runkowane pytaniami N. Czytanie tekstu z podziaem

Wsppraca z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i sytuacjach yciowych.

Gra planszowa Do przodu do tyu doskonalenie liczenia w zakresie 100.

Przestrzeganie regu obowi-zujcych w spoecznoci dziecicej.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

18

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

na role ze zwrceniem uwagi na pauzy i waciw intonacj. Przygotowanie inscenizacji. Rozwizanie rebusu i zapisanie hasa. Czytanie ze zrozumieniem zda i wskazywanie ich waciwego zakoczenia. Samodzielne ukadanie i zapisywanie zda na temat przygotowanej niespodzianki. Ukadanie i zapisywanie zda z rozsypanki wyrazowej. Wskazywanie rzeczownikw i czasownikw w zdaniach. Ukadanie i zapisywanie pyta do zapisanych zda.

Rozwizywanie realistycznych zada teksto-wych. Matematyka w dziaaniu.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 2931 K. s. 32, 33

P. s. 2931 M. s. 28, 29 M. s. 24, 25

P. s. 2931

Odniesienia do NPP

1.2 b, c, d 1.3 a, b, c 1.4 a, b

5.4

7.5 7.8

11.7

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Sucha treci inscenizacji D. Gellner Gady z szuflady Wypowiada si na temat wysuchanej inscenizacji Czyta tekst z podziaem na role ze zwrceniem uwagi

na pauzy i waciw intonacj Bierze udzia w przygotowaniu inscenizacji Rozwizuje rebus i zapisuje hasa Czyta ze zrozumieniem zdania i wskazuje ich waciwe zako-

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

19

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

czenia Samodzielnie ukada i zapisuje zdania na temat przygotowanej niespodzianki Ukada i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej Wskazuje rzeczowniki i czasowniki

w zdaniach Ukada i zapisuje pytania do zapisanych zda Wsppracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i sytuacjach yciowych Przestrzega regu obowizujcych

w spoecznoci dziecicej Liczy w zakresie 100 Rozwizuje realistyczne zadania tekstowe

Dzie 13. Nasza mama czarodziejka

Uwane wysuchanie fragmentu ksiki J. Papuziskiej pochodz-cego z lektury Nasza mama czarodziejka. Uzupenianie metryczki lektury, wskazywanie bohaterw i miejsca akcji. wiczenia w pisaniu wielkiej litery w nazwiskach i tytuach. Samodzielne ukadanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania dotyczce treci wysuchanej lektury. Czytanie ze zrozumieniem i uzupenianie ilustracji zgodnie z podanym opisem. Pisanie zdania z pamici.

Wykonanie ilustracji do lektury Nasza mama czaro-dziejka.

Przynaleno do rodziny, relacje z najbliszymi.

Rozwizywanie realistycznych zada teksto-wych porw-nywanie rni-cowe. Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 100.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 3234 K. s. 34, 35 CD Lektury do suchania

P. s. 3234 M. s. 30, 31

Odniesienia do NPP

1.2 b, d 1.3 f

4.2 b 5.3 7.5 7.6 7.8

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

20

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Uwanie sucha fragmentu ksiki J. Papuziskiej Nasza mama czarodziejka Uzupenia metryczk lektury, wskazuje bohaterw i miejsce akcji wiczy pisanie

wielkiej litery w nazwiskach i tytuach Samodzielnie ukada i zapisuje odpowiedzi na pytania dotyczce treci wysuchanej lektury Czyta ze zrozumieniem i uzupenia ilustra-

cj zgodnie z podanym opisem Pisze zdania z pamici Wypowiada si wybran technik plastyczn Ilustruje sceny i sytuacje inspirowane lektur Nasza mama czarodziej-

ka Wie, co wynika z przynalenoci do rodziny, jakie s relacje z najbliszymi Rozwizuje realistyczne zadania tekstowe porwnywanie rnicowe Doskonali dodawanie

i odejmowanie w zakresie 100

Dzie 14. Nasza mama czarodziejka

Doskonalenie techniki czytania na rnych poziomach. Wyszukiwanie wskazanych przez N. fragmentw lektury. Tworzenie i zapisywanie rodziny wyrazu czarowa. Uzupenianie pyta i odpowiedzi odpowiednimi wyrazami utworzonej rodziny. Utrwalenie rodzajw zda.

Utrwalenie piosenki Bo rodzina to rodzina. Wysuchanie fragmentu utworu Roberta Schu-mana Marzenie.

Rozwizywanie zada teksto-wych doskona-lenie liczenia w zakresie 100. wiczymy z Noni.

Wykonanie czarodziejskiej rdki zgodnie instrukcj.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 3234 K. s. 36

K. s. 72 CD

M. s. 32 , 33 M. s. 34, 35

K. s. 37 W. 2

Odniesienia do NPP

1.1 b 1.2 a, b, c, d 1.3 c

3.1 a, b, c 3.2 a, b

7.5 7.6 7.8

9.2 a, b, c 9.3 a, b

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Doskonali technik czytania na rnych poziomach Wyszukuje wskazane przez N. fragmenty lektury Tworzy i zapisuje rodzin wyrazu czarowa Uzupe-

nia pytania i odpowiedzi odpowiednimi wyrazami utworzonej rodziny Utrwala rodzaje zda Wykonuje czarodziejsk rdk zgodnie z instrukcj Poprawnie realizuje

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

21

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

utwory wokalne, wiczenia mowy ze suchu, z pamici i w zespole Realizuje akompaniament do wiersza Analizuje sownie i suchowo wybrane utwory muzyczne Rozwi-

zuje zadania tekstowe Doskonali liczenie w zakresie 100

Dzie 15. Dzie Dziecka

Wypowiedzi U. na temat, kiedy i jak obchodzi si Dzie Dziecka w rnych krajach. Wskazywanie sposobw rozwi-zywania konfliktw na podstawie tekstu G. Kasdepke Dzie Dziecka oraz przey i dowiadcze uczniw. wiczenia w wyrazistym czytaniu na rnych poziomach. Czytanie ze zrozumieniem, czenie pocztku i koca zdania. Ukadanie i zapisywanie zdania z rozsypanki wyrazowej. Ukadanie i zapisywanie zda dotyczcych praw dziecka. Wypowiedzi U. na temat wymarzonego Dnia Dziecka. wiczenie grafomotoryczne.

Odrnianie, co jest dobre, a co ze w kontaktach z rwie-nikami i dorosymi. Przynaleno do rodziny, relacje z najbliszymi. Zachowanie w stosunku do dorosych i rwienikw (formy grzeczno-ciowe). Znajo-mo prawa dziecka.

Dzie bez matematyki.

Przestrzeganie regu obowi-zujcych w spoecznoci dziecicej.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 3537 K. s. 38, 39

P. s. 36, 37 K. s. 38, 39

P. s. 36, 37

Odniesienia do NPP

1.1 b 1.2 b

5.2 5.3

11.7

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

22

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

1.3 b, c, f 5.4

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Wypowiada si na temat, kiedy i jak obchodzi si Dzie Dziecka w rnych krajach Wskazuje sposoby rozwizywania konfliktw na podstawie tekstu

G. Kasdepke Dzie Dziecka oraz wasnych przey i dowiadcze wiczy wyraziste czytanie na rnych poziomach Czyta ze zrozumieniem, czy pocztek i koniec zdania

Ukada i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej Ukada i zapisuje zdania dotyczce praw dziecka Doskonali grafomotoryk Potrafi odrni, co jest dobre, a co ze

w kontaktach z rwienikami i dorosymi Wie, co wynika z przynalenoci do swojej rodziny, jakie s relacje z najbliszymi Wie, jak si zachowa w stosunku do dorosych

i rwienikw (formy grzecznociowe) Zna prawa dziecka Wypowiada si na temat wymarzonego Dnia Dziecka Przestrzega regu obowizujcych w spoecznoci dzieci-

cej

Ponadpodstawowe Dobiera waciwe formy komunikowania si w rnych sytuacjach spoecznych

Tygodniowe rozliczenie czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min 45 min

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

23

IV. Dookoa wiata

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Dzie 16. Podrowanie

Wypowiedzi na temat przygoto-wa do podry do Afryki na podstawie wiersza A. Gajewskiej O Ludziku podr-niku. Czytanie wiersza z uwzgldnieniem interpunkcji i intonacji. Pisanie listu do Ludzika podr-nika. Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotw potrzebnych do podrowania po wiecie i podawanie ich nazw. Ukadanie i zapisywanie odpo-wiedzi na pytanie: Co zabierzesz w podr po wiecie?.

Wysuchanie fragmentu utworu Frydery-ka Chopina Polonez A-dur op. 40 nr 1.

Zadania teksto-we ukadanie pyta.

Wykonanie dki technik origami wedug podanej instrukcji.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 38, 39 K. s. 40 W. 2

P. s. 63 CD

M. s. 36, 37 K. s. 41

Odniesienia do NPP

1.1 d 1.2 a, b, c 1.3 a, c, f

3.1 a, b, c 7.5 7.8

9.2 c

Przewidywane osignicia ucznia

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

24

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Podstawowe Wypowiada si na temat przygotowa do podry do Afryki na podstawie wiersza A. Gajewskiej O Ludziku podrniku Czyta z uwzgldnieniem interpunkcji

i intonacji Pisze list do Ludzika podrnika Wyszukuje na ilustracji przedmioty potrzebne do podrowania po wiecie i podaje ich nazwy Ukada i zapisuje odpowiedzi

na pytanie: Co zabierzesz w podr po wiecie? Wykonuje dk technik origami wedug podanej instrukcji Poprawnie realizuje utwory wokalne, wiczenia mowy

ze suchu, z pamici i w zespole Rytmicznie wypowiada poznane przysowia Analizuje sownie i suchowo wybrane utwory muzyczne Rozwizuje zadania tekstowe

ukadanie pyta

Ponadpodstawowe Tworzy kilkuzdaniow wypowied pisemn w formie listu

Dzie 17. Kontynenty

Wskazywanie na mapie wiata kontynentw i wymienianie ich nazw. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wymarzonej podry po wybranym kontynencie. Rozmowa kierowana pytaniami N. na temat odkry geograficz-nych na podstawie tekstu i ilustracji. Rozpoznawanie i podawanie nazw owocw egzotycznych i dobieranie do nich okrele. Utrwalanie nazw kontynentw. Twrcze koczenie zda.

Rysowanie mapy swojego po-dwrka na podstawie samodzielnie przeprowadzo-nych obserwacji. Kolorowanie kontynentw zgodnie z instrukcj.

Tolerancja wobec osb innej narodowo-ci i tradycji kulturowej.

Rozwizywanie zada teksto-wych analiza i dobr treci.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 40, 41 K. s. 42, 43 W. 2

K. s. 43 P. s. 40 M. s. 38, 39

Odniesienia 1.1 a, b, c 4.3 b 5.5 7.5

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

25

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

do NPP 1.3 c 7.6 7.8

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Wskazuje na mapie wiata kontynenty i podaje ich nazwy Buduje wielozdaniow wypowied na temat wymarzonej podry po wybranym kontynencie

Bierze udzia w rozmowie kierowanej pytaniami nauczyciela na temat odkry geograficznych na podstawie tekstu i ilustracji Rozpoznaje i wymienia nazwy owocw egzotycz-

nych i dobiera do nich okrelenia Rysuje map swojego podwrka na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji Koloruje kontynenty zgodnie z instrukcj

Jest tolerancyjny wobec osb innej narodowoci i tradycji kulturowej

Ponadpodstawowe Rozrnia dziedziny dziaalnoci twrczej czowieka: midzy innymi architektur, sztuki plastyczne

Dzie 18. Gorce soce Afryki

Wypowiedzi U. na temat zagroe i trudnoci, jakie mog napotyka ludzie i zwierzta na pustyni na podstawie wysuchanego opowiadania . Wierzbickiego Ciemne okulary. wiczenia utrwalajce pisowni wyrazw z h. Odczytywanie wyrazw z pltaninki literowej i uzupenianie nimi zda. Rozpoznawanie rodzajw zda i pisanie ich z pamici. czenie rzeczownikw z okrelajcymi je przymiotnika-mi i ukadanie z nimi zda. Ukadanie i zapisywanie wyrazw z sylab. Ukadanie i zapisywanie wyrazw

Utrwalenie wiedzy o wartociach rytmicznych.

Tolerancja wobec osb innej narodowo-ci i tradycji kulturowej.

Rozpoznawanie niektrych zwierzt egzo-tycznych i podawanie ich nazw.

Rozwizywanie zada teksto-wych z bdami wyszukiwanie bdw, zmiana, dopasowywanie danych.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

26

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

z h z rozsypanek wyrazowych.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 42, 43 K. s. 44, 45

K. s. 72 P. s. 43 K. s. 45

M. s. 40, 41

Odniesienia do NPP

1.1 a, b, d 1.3 f, g

3.1 a, b, c 3.2 a, b

5.5 6.4 7.5 7.8

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Wypowiada si na temat zagroe i trudnoci, jakie mog napotyka ludzie i zwierzta na pustyni na podstawie wysuchanego opowiadania . Wierzbickiego

Ciemne okulary Wykonuje wiczenia utrwalajce pisowni wyrazw z h Odczytuje wyrazy z pltaninki literowej i uzupenia nimi zdania Rozpoznaje rodzaje zda i pisze je

z pamici czy rzeczowniki z okrelajcymi je przymiotnikami i ukada z nimi zdania Ukada i zapisuje wyrazy z sylab Ukada i zapisuje wyrazy z h z rozsypanek wyrazo-

wych Jest tolerancyjny wobec osb innej narodowoci i tradycji kulturowej Rozpoznaje niektre zwierzta egzotyczne i podaje ich nazwy Utrwala poznane wiadomoci

muzyczne

Ponadpodstawowe Rozwizuje zadania tekstowe z bdami wyszukuje bdy, zmienia, dopasowuje dane

Dzie 19. Australia

Wyszukiwanie w tekcie Ciekawe kropki informacji dotyczcych techniki kropkowej uywanej przez rdzennych mieszkacw Australii. Wypowiedzi U. na temat australijskich zwierzt i ich zwyczajw. Rozpoznawanie zwierzt yjcych w Australii i podawanie ich nazw. Wyszukiwanie w rnych rdach informacji na temat

Malowanie obrazu technik kropkow Zwierzta Australii.

Tolerancja wobec osb innej narodowo-ci i tradycji kulturowej.

Rozpoznawanie zwierzt yjcych w Australii i podawanie ich nazw.

Rozwizywanie zada teksto-wych oblicza-nie nieznanego czynnika. wiczymy z Noni. Matematyka w dziaaniu.

Rozumienie, e ludzie maj rwne prawa niezalenie od tego, gdzie si urodzili, jak wygldaj, jak wyznaj religi, jaki maj status materialny. Wiedza,

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

27

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

wybranego zwierzcia. wiczymy z Noni. wiczenia w zamianie zda z liczby pojedynczej na mnog. Rozwijanie spostrzegawczoci, wyszukiwanie rnic na ilustracji. Pisanie zakoczenia listu do kolegi. Rozpoznawanie nazw kontynen-tw i ukadanie tych nazw w kolejnoci alfabetycznej. Rozpoznawanie rodzajw zda. Tworzenie rodziny wyrazw. Ukadanie i zapisywanie wyrazw z rozsypanki wyrazowej.

e jest si czci przyrody, e trzeba j chroni i szanowa.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 4447 K. s. 46, 47 K. s. 48, 49

P. s. 45 P. s. 46, 47 K. s. 46

M. s. 44, 45 M. s. 46, 47 M. s. 42, 43

P. s. 46, 47

Odniesienia do NPP

1.1 a, b, c, d 1.3 a, c, f

4.2 b 5.5 6.4 7.6 11.1 11.8

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Wyszukuje w tekcie Ciekawe kropki informacje dotyczce techniki kropkowej uywanej przez rdzennych mieszkacw Australii Wypowiada si na temat

australijskich zwierzt i ich zwyczajw Rozpoznaje zwierzta yjce w Australii i podaje ich nazwy Wyszukuje w rnych rdach informacje na temat wybranego zwierzcia

wiczy zamian zda z liczby pojedynczej na mnog Rozwija spostrzegawczo, wyszukuje rnice na ilustracji Pisze zakoczenie listu do kolegi Rozpoznaje nazwy

kontynentw i ukada te nazwy w kolejnoci alfabetycznej Rozpoznaje rodzaje zda Tworzy rodziny wyrazw Ukada i zapisuje wyrazy z rozsypanki wyrazowej Maluje

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

28

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

obraz technik kropkow Zwierzta Australii Jest tolerancyjny wobec osb innej narodowoci i tradycji kulturowej Rozwizuje zadania tekstowe z obliczaniem nieznanego

czynnika

Dzie 20. Podr dookoa wiata (dzie do dyspozycji nauczyciela)

Wypowiedzi U. na temat planowanej podry. Ukadanie i zapisywanie planu podry. Ukadanie i rozwizywanie zagadek zwizanych z odwiedzanymi miejscami. Wyszukiwanie w rnych rdach informacji na temat zwyczajw ludzi mieszkajcych w rnych krajach, ciekawych miejsc i zabytkw. Poznawanie zabaw dzieci z rnych stron wiata.

Okrelenie swojej przyna-lenoci kultu-rowej poprzez kontakt z wybranymi dzieami sztuki, zabytkami.

Tolerancja wobec osb innej narodowo-ci i tradycji kulturowej.

Dzie bez matematyki.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

bez podrcznika

Odniesienia do NPP

1.1 a, b 1.3 b, d

4.1 a 5.5

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Wypowiada si na temat planowanej podry Ukada i zapisuje plan podry Ukada i rozwizuje zagadki zwizane z odwiedzanymi miejscami Wyszuku-

je w rnych rdach informacje na temat zwyczajw ludzi mieszkajcych w rnych krajach, ciekawych miejsc i zabytkw Poznaje zabawy dzieci z rnych stron wiata

Okrela swoj przynaleno kulturow poprzez kontakt z wybranymi dzieami sztuki, zabytkami Jest tolerancyjny wobec osb innej narodowoci i tradycji kulturowej

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

29

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Tygodniowe rozliczenie czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min 45 min

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

30

V. Ku socu

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Dzie 21. Planujemy wakacje

Wypowiedzi U. na temat przygotowa do dalekiej podry na podstawie tekstu W. Widaka Baga. Ukadanie wyrazw w kolejnoci alfabetycznej. Rozpoznawanie krajobrazw Polski. Uzupenianie zda brakujcymi wyrazami. Rozpoznawanie rzeczownikw, przymiotnikw i czasownikw. Ukadanie i zapisywanie zda na temat ilustracji.

Utrwalenie poznanych wiadomoci i umiejtnoci.

Obserwowanie pogody i notowanie spostrzee. Podawanie nazw charakterystycz-nych elementw typowych krajobrazw Polski.

Rozwizywanie zada teksto-wych dziaania na mnoenie z okienkiem. Matematyka w dziaaniu.

Wykonanie kalendarza wedug instrukcji.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 48, 49 K. s. 50, 51

K. s. 73 K. s. 50 M. s. 48, 49 M. s. 42, 43

W. 2

Odniesienia do NPP

1.1 a, b 1.2 b 1.3 b, c, e, g

3.1 a, b, c 3.2 a, b, c

6.1 6.3

7.5 7.8 7.9

9.2 a 9.3 a

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Wypowiada si na temat przygotowa do dalekiej podry na podstawie tekstu W. Widaka Baga Ukada wyrazy w kolejnoci alfabetycznej Rozpoznaje

krajobrazy Polski Uzupenia zdania brakujcymi wyrazami Rozpoznaje rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki Ukada i zapisuje zdania na temat ilustracji Obserwuje

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

31

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

pogod i notuje spostrzeenia Podaje nazwy charakterystycznych elementw typowych krajobrazw Polski Wykonuje kalendarz wedug instrukcji Poprawnie realizuje

utwory wokalne, wiczenia mowy ze suchu, z pamici i w zespole Zna podstawowe wiadomoci z zakresu zasad muzyki w klasie II Realizuje figury rytmiczne taca polka

Rozwizuje zadania tekstowe dziaania na mnoenie z okienkiem

Dzie 22. Wakacje w miejscu zamieszkania

Listy od Hani i Henia. Rozmowa na temat rnego sposobu spdzania wolnego czasu w okresie wakacji na podstawie tekstu Na wakacje!. Ukadanie zdania z rozsypanki wyrazowej i jego zapisanie. Powtrzenie alfabetu. Koczenie i zapisywanie zda. Rozpoznawanie kolorw, podawanie ich nazw i ich zapisywanie. Porzdkowanie wyrazw w kolejnoci alfabetycznej.

Kolorowanie ddownicy zgodnie z podanym rytmem.

Rozumienie, co to jest sytuacja ekono-miczna rodziny, i wiadomo, e trzeba do niej dostosowa swoje oczekiwa-nia dotyczce sposobu spdza-nia wakacji.

Rozwizywanie realistycznych zada teksto-wych oblicze-nia zegarowe i pienine. Odczytywanie danych z tabeli.

wiadomo, e ludzie yj w rnych warunkach i dlatego nie naley chwali si bogac-twem ani dokucza dzieciom, ktre wycho-wuj si w trudniej-szych warun-kach ekono-micznych.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 50, 51 K. s. 52, 53 CD

K. s. 53 P. s. 50, 51 M. s. 50, 51 P. s. 50, 51 K. s. 52

Odniesienia do NPP

1.1 a, b, c 1.2 b 1.3 f

4.2 b 5.3 7.10

11.1

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

32

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Bierze udzia w rozmowie na temat rnego sposobu spdzania wolnego czasu w okresie wakacji, wykorzystujc tekst Na wakacje! Ukada zdanie z rozsypanki

wyrazowej i je zapisuje Powtarza alfabet Koczy i zapisuje zdania Rozpoznaje kolory, podaje ich nazwy i je zapisuje Porzdkuje wyrazy w kolejnoci alfabetycznej

Koloruje ddownic zgodnie z podanym rytmem Rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, e trzeba do niej dostosowa swoje oczekiwania dotyczce sposobu

spdzania wakacji Wie, e ludzie yj w rnych warunkach i dlatego nie naley chwali si bogactwem ani dokucza dzieciom, ktre wychowuj si w trudniejszych warunkach

Rozwizuje realistyczne zadania tekstowe Wykonuje obliczenia zegarowe i pienine

Ponadpodstawowe Odczytuje dane z tabeli

Dzie 23. limak Sta

Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat historyjki przedsta-wionej na ilustracji i tekstu A.M. Grabowskiego limak Sta. Utrwalenie pisowni wyrazw ze zmikczeniami. Wyszukiwanie w tekcie i zapisywanie rzeczownikw oznaczajcych nazwy zwierzt. Zamiana formy rzeczownikw z liczby pojedynczej na mnog. wiczenie rozwijajce spostrze-gawczo. Rozpoznawanie zwierzt, podawanie nazw i ich zapisywa-nie. Odczytywanie i zapisywanie hasa.

Utrwalenie poznanych piosenek i terminw muzycznych.

Rozwizywanie realistycznych zada teksto-wych oblicza-nie ciaru, waenie.

wiadomo, e nie mona dy do zaspokaja-nia swoich pragnie kosztem innych.

Odniesienie do stron

P. s. 52, 53 K. s. 54, 55

K. s. 73 CD

M. s. 52, 53

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

33

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

w materiaach uczniowskich

CD

Odniesienia do NPP

1.1 a, b, c 1.2 a, b, e 1.3 b, d, f

3.1 a, b, c 3.2 a, b, c

7.8 7.11

11.2

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Tworzy wielozdaniow, ustn wypowied na temat historyjki przedstawionej na ilustracji i tekstu A.M. Grabowskiego limak Sta Utrwala pisowni wyrazw

ze zmikczeniami Wyszukuje w tekcie i zapisuje rzeczowniki oznaczajce nazwy zwierzt Zamienia form rzeczownikw z liczby pojedynczej na mnog Wykonuje

wiczenia rozwijajce spostrzegawczo Rozpoznaje zwierzta, podaje i zapisuje ich nazwy Odczytuje i zapisuje hasa Wie, e nie mona dy do zaspokajania swoich

pragnie kosztem innych Rozwizuje realistyczne zadania tekstowe obliczanie ciaru, waenie

Dzie 24. Pierwszy dzie lata

Wypowiedzi U. na temat zmian w przyrodzie zwizanych z nadejciem lata na podstawie wiersza J. Ficowskiego Czerwiec. Wskazywanie w kalendarzu dnia, w ktrym rozpoczyna si kalendarzowe lato. Wskazywanie zda okrelajcych czerwiec. Ukadanie powiedzenia z ukadanki literowej i zapisywanie go w zeszycie. Ukadanie z liter wypowiedze i zapisywanie ich w zeszycie. wiczenie umiejtnoci czytania na rnym poziomie.

Nauka piosenki Lato, lato. Ilustracja muzyczno- -ruchowa do wiersza J. Ficowskiego Czerwiec.

Kolorowanie zgodnie z podanym kodem.

Opisywanie budowy kwiatu czereni. Wyjanienie roli kwiatw w rozwoju roliny. Poznanie sposobw zapylania rolin. Podawanie nazw zjawisk atmo-sferycznych charakterystycz-nych dla poszcze-glnych pr

Gry planszowe Kolorowe plamy, Plamy i kreski. Zagadki liczbowe dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Wykonanie dowiadczenia i wycignicie z niego wnio-skw. Wyjanienie dziaania kamizelki ratunkowej. Orientowanie si w sposobie wytwarzania przedmiotw.

wiadomo, e jest si czci przyrody, e naley j chroni i szanowa.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

34

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

roku. Podejmowanie rozsdnych decyzji i nienaraanie si na niebezpie-czestwo wynikajce z pogody.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 54 K. s. 56, 57

CD K. s. 57 P. s. 56, 57 M. s. 54, 55

P. s. 55

Odniesienia do NPP

1.1 a, c 1.3 c, d, e, f

3.1 a, b, c 4.2 b 6.2 6.5

7.5 7.8

9.1 a, c 11.8

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Wypowiada si na temat zmian w przyrodzie zwizanych z nadejciem lata na podstawie wiersza J. Ficowskiego Czerwiec Wskazuje w kalendarzu dzie,

w ktrym rozpoczyna si kalendarzowe lato Rozpoznaje zdania okrelajce czerwiec Ukada powiedzenia z ukadanki literowej i zapisuje je w zeszycie Ukada z liter

powiedzenia i zapisuje je w zeszycie Koloruje zgodnie z podanym kodem Opisuje budow kwiatu czereni Wyjania rol kwiatw w rozwoju roliny Poznaje sposoby

zapylania rolin Podaje nazwy zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczeglnych pr roku Podejmuje rozsdne decyzje i nie naraa si na niebezpieczestwo

wynikajce z pogody Wykonuje dowiadczenie i wyciga z niego wnioski Wyjania dziaanie kamizelki ratunkowej Orientuje si w sposobie wytwarzania przedmiotw

Wie, e jest czci przyrody, chroni j i szanuje

Ponadpodstawowe Gra w matematyczne gry planszowe Rozwizuje zagadki liczbowe na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Dzie 25. Bezpieczne wakacje

wiczenia w gonym, wyrazi-stym czytaniu w podanym rytmie wiersza E. Minczakiewicz Walizki.

Projektowanie znaku przedsta-wiajcego jedn

Wsppraca z innymi w zabawie,

Dzie bez matematyki.

Wykonanie notatnika adresowego

Przestrzeganie regu obowi-zujcych

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

35

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

Wypowiedzi uczniw na temat sposobw bezpiecznego spdza-nia wakacji na podstawie tekstu Wakacje tu-tu! i gry planszowej Bezpieczne waka-cje. Ukadanie zda rozkazujcych. Odszyfrowywanie i szyfrowanie zda zwizanych z wakacjami.

z zasad bez-piecznego spdzania wakacji.

w nauce szkolnej i w sytuacjach yciowych. Przestrzeganie regu obowizu-jcych w spoecznoci dziecicej oraz w wiecie dorosych gra Bezpieczne wakacje. Znajomo zagroenia ze strony ludzi. Umiejtno powiadamiania dorosych o wypadku i zagroeniu. Znajomo numerw telefonw: pogotowia ratunkowego, stray poarnej, policji oraz oglnopolskiego

zgodnie z podan instrukcj.

w spoecznoci dziecicej.

Tropiciele | Klasa 2 Szkoa podstawowa 13

AUTORZY: Magorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiady, Monika Rogalska, Anna Tuliska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treci muzyczne), Elbieta Burakowska (treci matematyczne)

36

Temat dnia Aktywno ucznia edukacje: Zajcia

techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna spoeczna przyrodnicza matematyczna

numeru alarmo-wego 112.

Odniesienie do stron w materiaach uczniowskich

P. s. 58, 59 K. s. 58 W. 2

P. s. 59 W. 2

K. s. 59

Odniesienia do NPP

1.1 a, b, c 1.3 c, d, f

4. 2 b 5.4 5.11

9.2 a, b, c 9.3 a, b

11.7

Przewidywane osignicia ucznia Podstawowe Doskonali gone, wyraziste czytanie w podanym rytmie wiersza E. Minczakiewicz Walizki Wypowiada si na temat sposobw bezpiecznego spdzania wakacji

na podstawie tekstu Wakacje tu-tu! i treci zawartych w grze Bezpieczne wakacje Ukada zdania rozkazujce Odszyfrowuje i szyfruje zdania zwizane z wakacjami

Projektuje znak przedstawiajcy jedn z zasad bezpiecznego spdzania wakacji Wsppracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach yciowych Przestrzega

regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej oraz w wiecie dorosych gra Bezpieczne wakacje Zna zagroenia ze strony ludzi Potrafi powiadomi dorosych

o wypadku i zagroeniu Zna numery telefonw: pogotowia ratunkowego, stray poarnej, policji oraz oglnopolskiego numeru alarmowego 112 Wykonuje notatnik adreso-

wy zgodnie z podan instrukcj

Tygodniowe rozliczenie czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min 45 min