of 21 /21
unnar Tobin nstitutionen för fysiologi och farmako

Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kardiovaskulär sjukdom - ett farmakologiskt område med stort antal nyregistreringar. Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi. Farmakologiska principer. Sjukdomsbakgrund och riskfaktorer Behandlingsmål Behandling Läkemedelsbehandling Annan behandling - PowerPoint PPT Presentation

Text of Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Page 1: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Gunnar Tobin

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Page 2: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Farmakologiska principer

• Sjukdomsbakgrund och riskfaktorer• Behandlingsmål• Behandling

– Läkemedelsbehandling– Annan behandling

• Läkemedelskategorier – Verkningsmekanism– Viktigare biverkningar– Interaktioner

Page 3: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Faktorer som farmakabehandling riktas emot

• Blodtryck (BP) bestäms av hjärtminutvolym (CO) och perifer resistens (PR)

• preload - venöst återflöde • afterload - perifer resistens• Blodfetter

Page 4: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Prevalens

• Kardiovaskulär sjukdom vanligaste dödsorsaken i Sverige• Ischemisk hjärtsjukdom (IHD) - 50 % av alla dödsfall • Stroke 10-12 %; tredje vanligaste efter malignitet• Stroke står för fler vårddagar än någon annan somatisk

sjukdomsgrupp (10 miljarder/år) • Global prognos: kardiovaskulär sjukdom en av de

vanligaste dödsorsakerna år 2020

Page 5: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Prevalens

• 25 % drabbas av hypertoni i Sverige; >140/90• Farmakabehandling av hypertoniker ökar

– 10 % 1980– 27 % 1991 – 55 % 1997

• Enbart 40-50 % av behandlade når måltryck (SE, UK, AUS)

Page 6: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Prevalens

• 2-3 % drabbas av symtomgivande hjärtsvikt i Sverige• Lika många utan symtom• NYHA I-IV• Prognosen vid hjärtsvikt motsvarar ett genomsnitt för

cancersjukdomar• 50% 6-årig överlevnad

Page 7: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Prevalens

• 3-7 % drabbas av angina pectoris i Sverige; starkt ålderskorrelerat

• Stabil eller instabil angina? Olika risk för infarkt• Instabil - inflammation och mindre inkapslat plaque• I Sverige vårdas årligen:

– 26 000 pga av hjärtinfarkt– 12 000 pga instabil angina

Page 8: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Könsaspekter på hjärt-kärlsjukdom

• Angina pectoris– 40-50 år: dubbelt så vanligt hos män– >75 år samma prevalens

• Hjärtinfarkt– Olika symtombild hos kvinnor och män– Fler riskfaktorer hos kvinnor?

• Hjärtsvikt– Debut hos män 10 år tidigare– >75 år ngt högre prevalens hos kvinnor– Kvinnor med hjärtsvikt tenderar ha sämre livskvalitet; sämre

omhändertagande?

Page 9: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Etiologi

HypertoniIschemisk hjärtsjukdom Kombination

*inklusive: hjärtmuskelsjukdom, klaffsjukdom, aortastenos

Hypertoni eller IHD *

Page 10: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Behandlingsmål för läkemedelsbehandling

• Att förebygga kardiovaskulär sjukdom såsom– Stroke– Hjärtinsufficiens– Kranskärlssjukdom

• Delmål: – Eliminera riskfaktorer– Höja livskvalitet

Page 11: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom

• Hypertoni• Tidigare kardiovaskulär sjukdom• Njursjukdom, Diabetes mellitus• Höga LDL, totalkolesterol och fibrinogenvärden• Obesitas, Fysisk inaktivitet• Rökning, Alkohol• Övriga - såsom ålder, kön, ärftlighet, psyko-sociala

Page 12: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Prognospåverkande faktorer

• Riskfaktorer• Organskador (Target organ damage =TOD)

– Ögonbottenförändring– Vänsterkammarhypertrofi– Kärlsjukdom ex aneurysm

• Associerade kliniska tillstånd (ACC)– Aterosklerossjukdom– Diabetes mellitus– Mikroalbuminuri

Page 13: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

BehandlingseffekterAbsolute treatment effects(CVD events prevented per

1000 patient yrs)

Patient group Absolute risk(CVD events

over 10 yrs)

10/5mmHg 20/10mmHg

Low risk

patients

<15% <5 <9

Medium risk

patients

15-20% 5-7 8-11

High riskpatients

20-30% 7-10 11-17

Very high

risk patients

>30% >10 >17

Page 14: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Minskning av stroke-dödsfall

Page 15: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Kolersterol-metabolism

Page 16: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bedömning av lipidvärden

Indikatorer för ökad risk

Triglycerider

>2,0 mmol/L

HDL kolesterol

<1,0 mmol/L

Önskvärd nivå

Kolesterol

<5,0 mmol/L *

LDL kolesterol

<3,0 mmol/L *

• I åldersgruppen 30-50 år har 70% av alla kvinnor och män kolesterolvärde över 5mM

• I åldersgruppen 50-70 år är motsvarande siffror 95 % av kvinnorna och 90 % av männen.

Page 17: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Lipidsänkande läkemedel

• Kolesterolsynteshämmare (statiner)• Gallsyrabindare (resiner)• Fibrater• Nikotinsyrapreparat• Omega-3-fettsyror• kolesterolabsorptionshämmare

Page 18: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Lipidsänkande läkemedel

• Kolesterolsynteshämmare (statiner)

Page 19: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Lipidsänkande läkemedel

• Gallsyrabindare (resiner)

Page 20: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Lipidsänkande läkemedel

• Fibrater

Page 21: Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

LäkemedelsvalLipidrubbning Rekommenderat

läkemedel

Alternativt

läkemedel

Kombinations-

behandling

Isolerad

hyperkolesterolemi

Statin Resin Statin + Resin

Alt. Statin +

ezetimib

Kombinerad

hyperlipidemi

Statin Fibrat Statin + Fibrat

Uttalad isolerad

hypertriglyceridemi

Fibrat Nikotinsyra

Omega-3