GRCKA MITOLOGIJA

  • View
    1.828

  • Download
    69

Embed Size (px)

Text of GRCKA MITOLOGIJA

GRCKA MITOLOGIJA- je korpus pria koji pripadaju starim Grcima i iji su predmetnjihovi bogovi i heroji, priroda sveta i vremena u kojem su iveli i koji ih je okruivao, kao i poreklo i znaenje njihovih kultova i rituala. U modernom smislu pod grkom mitologijom se podrazumeva, studija i pokuaj rasvetljavanja religijskih i politikih institucija starih Grka i njihove civilizacije, kao i pokuaj potpunijeg shvatanja same prirode mitova i legendi.

Nastanak sveta-Po grkom mitu, u poetku su nebo i zemlja bili izmeani i vladao je Haos. Zatimsu se iz Haosa izdvojili boginja Gea - zemlja i Uran - nebo. Njih dvoje izrodili su ostale bogove - titane. Meutim, Uran bojedi se da mu neko od dece ne preuzme vlast zatvori titane pod zemlju. Meutim, jedan bog - Hronos uspeo je da izae iz provalije i da oslobodi ostalu bradu i sestre. Tada, kao to se Uran i bojao, Hronos oduzme vlast ocu i postade gospodar sveta. Meutim, Hronosa je zatekla ista sudbina kao i njegovog oca, jer ga je svrgnuo sa vlasti njegov mlai sin - Zevs.

Nastanak ljudi-U poetku, Grci su mislili da su ljudi nikli iz zemlje poput biljaka, meutimvremenom je to verovanje odbaeno i mislilo se da je titan Prometej od gline napravio oveka, a da mu je Atena udahnula duu. Prometej je ljude titio, pomagao im i uio ih. Od Apolona je ukrao vatru i dao je ljudima, uhvatio je divljeg bika i dao ljudima da ga upregnu, nauio ih je kako da vade rude. Zbog svega ovoga Zevs se naljutio i nareeno je da Prometej bude okovan gvozdenim lancima i na Kavkazu on bee prikovan za jednu stenu gde je svaki dan sletao orao koji mu je kljuvao jetru. Prometej je dugo ovako visio dok ga Herakle nije oslobodio.

Mit o Prometeju-Prometej je otpoeo svoj mitoloki put u vreme kada se Zevs pobunio i ustao protivTitana Hrona u nameri da uspostavi novi poredak. Titani su se stavili na stranu Hrona, a Prometej se priklonio Zevsu, mada je i sam bio Titan, jer je i on sam teio novom i pravednijem poretku.Pomagao je Zevsu u desetogodinjoj borbi, kako svojim savetima tako i u direktnim borbama, pa je ak i nagovorio i boginju zemlje Geju da se prikljui Zevsu. Posle pobede Zevsa, Prometej nije dobio nikakve zasluge ni priznanje, a kada se i Zevs odluio da krutim i bespotednim postupcima uniti ljudski rod, on se, po cenu i da na sebe navue gnev bogova, stavio na stranu ljudi. Verovao je da de ljudi, ako sami sebi budu pomogli, modi pomodi i drugima, pa im je, svojim postupcima i delom ulio nadu i obdario ih snagom.Prometej je povezan i sa mitom o raanju Atine, jer, kada je jednom prilikom Zevsa bolela glava i nita nije mogao uiniti da prestane, Prometej je rekao da zna nain na koji de ga prestati boleti glava. Velikim kamenom je udario Zevsa u glavu, a iz Zevsove glave je iskoila boginja Atina, i glavobolja je nestala.Prometej je sa svojim bratom Epimetejom, hodajudi Grkom zalutao u pokrajinu Bitiju, gde su oni poeli izraivati glinene figure.Boginja Atina je uzela glinene figure i udahnula im ivot. Prometejeve figure su postali ljudi, a Epimetejeve ivotinje.Kada je Zevs, od ljudi zahtevao da mu prinesu rtvu i da tako pokau koliko su posluni i odani Prometej je na rtvu prineo velikog vola koga je podelio na dva dela. U prvi deo je stavio malo mesa i veliku koluinu masnoda i sve to je prekrio volovskim trbuhom. U drugu polovinu je stavio samo kosti koje je prekrio sa madu, pa je pozvao Zevsa da izabere jednu od polovina.Uvidevi da je u pitanju prevara, Zevs je namerno, da bi imao razlog svojoj osveti nad ljudima, izabrao deo pun kostiju.Zevs je, posle izbora, ljut zbog prevare, zabranio bratu da pomogne i usavri ljude i zabranio je ljudima upotrebu vatre. Tada je boginja Atina odluila da prevari Zevsa i pouila Prometeja kako i on moe pomodi i uiniti dobro ljudima.Prometej je osetio i znao da je ovek mnogo superiorniji od ivotinja i da zasluuje imati neki dar koji nije imala nijedna ivotinja. Posmatrajudi ljude,

1

Prometej je spoznao da se njegova stvorenja, ljudi srmzavaju i zato se odluio da im da vatru, dobrog slugu i loeg gospodara.Sa svetog ognjita na Olimpu, ukrao je vatru i, prenevi je u svom tapu, poklonio je ljudima. Ljudi su, dobivi vatru, postali nezavisni od vremenskih nepogoda, pripremali su hranu, a samim tim jaali i telesno i duhovno.Prometej je nastavio sa darivanjem ljudi, pa ih je nauio kako da pomodu vatre tope metale i izrauju alate, a nauio ih je i zanatima, i kako da raunaju, piu i itaju.Ukrotio je divljeg bika i uterao ga u jaram, i time pomogao ljudima kako da lake obrauju zemlju. Sagradio je i prvi brod i upoznao ljude sa tajnom leenja.Prometej je bio taj koji je utro put ljudima da ugodnije i sretnije ive kada su ved ugledali svetlo ovoga sveta. On je bio taj koji je uistinu stvoritelj ljudi jer ih je uzdigao iz prvobitnog, prirodnog stanja na stanj razuma i svesti.Zevs je bio ljut ta je sve Prometej uinio za ljude, i kako nije mogao vratiti vatru, jer, ono to je dato od bogova ni Zevs nije mogao vratiti, odluio je kazniti Prometeja i njegovu tvorevinu - oveanstvo. Zevs je naredio svojim slugama Kratosu i Biji da savladaju Prometeja i da ga odvedu na kraj sveta gde je Hefest morao da ga okuje, a zatim i prikuje u neprobojne okove na Kavkazu. Zevs je poslao orla Etona (potomak Tifona i Ehidne) da Prometeju svaki dan kljuca jetru, a kako je Prometej bio besmrtan, tako se jetra svakoga dana obnavljala, a Prometej je patio svakodnevno, sve dok ga nije oslobodio Heraklo dok je izvravao svoje zadatkePrometej je znao koja de Zevsova ena nositi dete koje de ga svrgnuti sa trona, kao to je i on svrgnuo svoga oca Hrona, pa je mogude da je Zevs i na ovaj nain hteo naterati Prometeja da mu kae ko je ta ena.Kazna za Prometeja trebalo je da traje 30 000 godina. Mit o Perseju-Akrisije, Persejev deda, imao je samo jednog potomka, derku Danaju. Otiao je u proroite u Delfiju da mu proroica kae hode li imati sinova. Rekla mu je da nede, ali da de prvo dete njegove derke biti muko i da de ga on njegov unuk, ubiti.On je odluio da Danaju utamnii i skloni od prosaca kako se ne bi udala i dobila proreenog sina. Zevs je, u obliku zlatne kie, dopreo do Danajine tamnice i zaeli su sina Perseja. Akrisije se bojao da ubije Zevsovog sina pa je Danaju i svog unuka prognao iz svoje kraljevine.Persej, polubog po oevoj strani, izrastao je u lepog i snanog mladida. Uz pomod svoga oca, arobnih sandala, lema i tita odsekao je glavu Meduzi Gorgoni, najopasnijoj od tri Gorgone koja je imala mod da svakog ko je pogleda, okameni a od ije je krvi naknadno nastao Pegaz.U Etiopiji je oslobodio Andromedu koju je boginja Atina bila privezala za stenu i prepustila na milost i nemilost morskom udovitu. Persej se zaljubio u Andromedu i uzeo je za enu.Proroanstvo da de kralja Akrisija ubiti sopstveni unuk se ispunilo. Persej se vratio u rodnu kraljevinu iz koje je dugo bio izgnan po nareenju svog dede u trenutku kada se odravalo takmienje u bacanju diska. Odluio je da i sam uestvuje u takmienju i bacio je disk tako snano da je sluajno usmrtio upravo Akrisija i ne znajudi da je to bio njegov deda. Mit o Dedalu I Ikaru-Kada je Dedal zavrio sa izgradnjom lavirinta, Minos je, da bi ga spreio da se istina o lavirintu proiri, zatvorio Dedala, a i kontrolisao je sve brodove i sve puteve. Da bi se oslobodio i napustio ostrvo, Dedal je odluio da napravi krila sebi i svome mladom sinu Ikaru. Uvezao je pera zajedno, od najmanjeg do najvedeg, stvorivi tako veliku povrinu. Veda pera je osigurao koncima, a manja voskom tako da su ona liila na ptiija krila.Kada je posao bio zavren, Dedal je, na mestu mahao krilima i tako ih isprobavao, a zatim je krilima opremio i svog sina Ikara i nauio ga kako da leti. Kada su obojica bili spremni, Dedal je upozorio Ikara da ne leti ni previsoko, a ni nisko, jer, ako leti previsoko sunce de otopiti vosak, a ako leti prenisko, morska pena de natopiti krila i vie nede modi nastaviti sa letom. I zatim su obojica poleteli.Preleteli su preko ostrva Sam, Del i Lebint, a tada je Ikar poeo leteti sve vie i vie da bi dostigao do samih nebesa i dotakao ih. Sunce je, sve vie i vie, zagrevalo vosak, i on se poeo topiti sa krila, a pera su se na kraju razdvojila, a Ikar je pao u more i utopio se. Dedal je okrivljivao sebe i svoju vetinu za sinovljevu smrt, a mesto gde je Ikar pao i utopio se u more nazvao je Ikarijom.Posle svega Dedal je stigao u Siciliju, gde mu je zatitu pruio kralj Kokal. Na Siciliji je Dedal sagradio hram u ast boga Apolona, a krila je okaio kao rtvu bogu.

2

Mit o Adonisu-Adonis je sin kiparskog kralja Kinire i njegove kderi Mire. On je i bog vegetacije i svega to brzo raste i umire. Niko mu nije bio ravan po lepoti, pa se u njega zaljubila boginja lepote i ljubavi Afrodita. Silazila je ka Adonisu na zemlju, pa je i iz ljubavi prema njemu poela se zanimati za lov, to je Adonis jako voleo. ak mu je i sama Afrodita pomagala u lovu. Uvek mu napominjala da ne lovi divlje zveri, govoredi kako je dovoljno biti odvaan prema plaljivima, a prema hrabrima opasno je biti hrabar. Adonisu je njegova muevnost branila da slua takve savete. Kada ga je jednom prilikom Afrodita ostavila samog, Adonis je otiao u lov na veprove, ali je to za njega bilo sudbonosno: ranjena zver ga je napala i usmrtila ogromnim onjacima. Kada je Afrodita saznala za smrt svog voljenog, obuzela je ogromna tuga. Proklela je sudbinu, modniju od bogova, i plaudi pala na kolena pred najviim bogom Zevsom. Molila ga je da joj dragog vrati, pa makar na kratko. Zevs se saalio nad njom, pa je naredio Hadu, bogu podzemlja da u prolede pusti Adonisa iz svog mranog carstva na zemlju, tako da Adonis samo pola godine ostane u podzemnom carstvu, a pola godine provodi sa Afroditom na zemlji. Priroda se tada raduje, oblai u zeleno i cvede, jer se Adonis vrada, a obuzima je tuga kada se u jesen vrada u carstvo sena.Incest koji je prethodio Adonisovom roenju je izazvala Afrodita, koja je bila ljubomorna na Mirninu lepotu i uticala da se otac i derka spoje. Kad je kralj Kinira shvatio prevaru hteo je da ubije der