of 208/208
Zasnova kataloga ZELENIH DELOVNIH MEST Prof. ddr. Ana Vovk Korže Nina Globovnik mag. prof. Evropski sklad za regionalni razvoj September 2014

Gradivo delavnice

 • View
  253

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gradivo delavnice

 • Zasnova kataloga ZELENIH DELOVNIH MEST

  Prof. ddr. Ana Vovk Kore

  Nina Globovnik mag. prof.

  Evropski sklad za regionalni razvoj

  September 2014

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Projekt: Internacionalizacija steber razvoja Univerze v Mariboru, tev. OP RCV_VS_13-20.

  Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru: Kreiranje zelenih delovnih mest

  Vodja projekta: prof. ddr. Ana Vovk Kore

  Ana Vovk Kore Luka Lorber Sara Tement Jordan Aleksi Mirjana Bartula Sladjana Djordevi Mojca Kokot Krajnc Marjan Krana Rajko Knez

 • Projekt

  Internacionalizacija steber razvoja Univerze v Mariboru

  Kreiranje zelenih delovnih mest

  ZAKLJUNO POROILO

  urednik: ddr. Ana Vovk Kore

  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraevanje, znanost in port. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj lovekih virov in vseivljenjskega uenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurennost in odzivnost visokega olstva.

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Naslov: Internacionalizacija steber razvoja Univerze v Mariboru Kreiranje zelenih delovnih mest Izvajalec: Mednarodni center za ekoremediacije, UM FF Univerza v Mariboru Sofinancer: ESS in Ministrstvo za izobraevanje, znanost in port Izvedba: 1. september 3. september 2014 Koordinator projekta: NIna Globovnik, mag. vodja projekta: prof. ddr. Ana Vovk Kore

  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraevanje, znanost in port. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj lovekih virov in vseivljenjskega uenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurennost in odzivnost visokega olstva.

  Kreiranje zelenih delovnih mest

  Zakaj smo bili uspeni s projektom? - Aktualna tema

  - Problem Slovenije

  - Problem mladih

  - Priakovanje delodajalcev

  - Potenciali okolja

  - Prilonost za pravi razvoj: tehnika, naravoslovje, druboslovje, humanizem, izobraevanje itd.

  4

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Dejstva

  Zelena delovna mesta so v porastu Do 2020 napovedujejo e 20 mio novih zelenih delovnih mest Ekovasi in ekomesta kot primer aktivnih delovnih mest po

  svetu Izkunje: ekonomski rezultat je posledica vkljuitve lokalno-

  regionalne skupnosti in ne interesa posameznikov Milijoni brezposelnih po svetu in na drugi strani groziljive

  obremenitve okolja v ekonomsko uspenih ekonomijah (Kitajska, Indija, Rusija) poziv, da razvoj ni moen ve brez upoevanja trajnostnih pristopov

  RAZUMEVANJE TRAJNOSTI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

  Program poteka delavnice

  1.dan: Teoretina izhodia in izkunje gostov iz Beograda, Fakulteta Futura ter zasnova kataloga o zelenih delovnih mestih

  2. dan: Ogled prakinih primerov in zbiranje podatktov, ki jih bomo rabili za izdelavo kataloga

  3. dan: Pravni vidiki zelenih delovnih mest. Vpis podatkov v Katalog zelenih delovnih mest, ki ga Slovenija e nima inovativni pristop in dogovor o irjenju kataloga s ciljem, da se mladi vkljuijo v prakine aktivnosti z vrhunskim znanjem-

  5

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  KAJ SO ZELENA DELOVNA MESTA?

  Zelena delovna mesta podpirajo prehod v zeleno gospodarstvo, ki je nizkoogljino, uinkovito uporablja vire in je drubeno vkljuujoe. Najbolj perspektivna in propulzivna podroja v Sloveniji so:

  trajnostni turizem, gozdno-lesarska veriga, ekoloko kmetijstvo, uinkovita raba in obnovljvi viri energije, ravnanje z odpadki in socialno podjenitvo.

  ZELENA DELOVNA MESTA Kaj so zelena delovna mesta? Opisali bi jih lahko kot delovna mesta, ki v primerjavi s konvencionalnimi delovnimi mesti ob upotevanju celotnega ivljenjskega cikla izdelkov in storitev zmanjujejo porabo energije in surovin, minimalizirajo odpadke in kodljive izpuste v zemljo, vodo in zrak ter varujejo in obnavljajo ekosisteme. Zeleno delovno mesto je vsako delovno mesto, ki prispeva k

  zelenemu gospodarstvu. Poveuje blaginjo in socialno enakost in pomembno zmanjuje okoljska tveganja in upoteva ekoloke omejitve.

  6

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  ZELENA DELOVNA MESTA V SLOVENIJI ELE NASTAJAJO

  7

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  ZELENA DELOVNA MESTA ZAHTEVAJO SODELOVANJE

  TEMELJ ZA RAZVOJ ZELENIH DELOVNIH MEST

  Regionalni in lokalni in NE nacionalni pristop. Mona samozavest in zavedanje pomena

  lokalnih in regionalni virov ter neodvisnost od globalnih verig.

  Konec jamerkulture ni se ne izplaa Vzpostavitev HIE REGIJE kot centra za

  sodelovanje in PROJEKTNE PISARNE kot gnezdia za razvoj regionalno-lokalnih projektov

  8

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  BISTVENO JE IZHAJATI IZ LASTNIH KORENIN

  Potenciali obin, regij: naravni in drubeni Teia za endogeni razvoj: model kopiranja ne

  deluje dokaz: vse obine bi bile turistine, nobena v resnici od tega ne ivi (ljudje-podjetja), lokalni talenti

  NUJNO usposabljanje: ozka usmeritev ni dovolj

  VIZIJA RAZVOJA KOT POT K TRAJNOSTI

  AKTIVNI PRISTOP

  Inovacijski prorauni: del javnih sredstev se nameni za lokalni razvoj

  Regionalizacija z vzpodbujanem endogenih potencialov

  Poenostavitev birokracije Aktiviranje javnega sektorja: odgovornost in

  uinkovitost EU sredstva v namensko porabo (slabe

  izkunje)

  9

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  B. Magon

  Strategija razvoja:

  Posamezni projekti ali proces?

  10

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Projekti

  4 Projekti

  tevilni ukrepi

  Dolgotrajni management

  Lokalni uinki

  Kratkotrajni uinki

  Potrebe nereene

  Procesi EN proces

  Skupne spremembe

  Mnogo akterjev sodeluje

  Razsenostni, dolgotrajni

  uinki

  Graditi na vrednotah in kulturi

  11

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Svetilnik

  Sveti izven regije .

  Regija sama sicer lei v senci.

  3 Vpraanja za zaetek procesa

  Kje smo/kaj imamo?

  Kam elimo?

  Kaj moramo zato narediti?

  12

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Spremembe v kulturi

  Krotscheck/Ober/Schmidt

  Strategije za zelena delovna mesta

  Mediji: Vizija & Certifikati

  Informacije & Inspiracije in predavanja, Seminarji, delavnice

  Podpora inovacijam

  Podpora mreenju

  13

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  14

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  15

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  PRILONOSTI ZA ZELENA DELOVNA MESTA SO V SAMOOSKRBI

  16

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  PRILONOSTI SO V DEJAVNOSTIH IZ LESA

  17

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  PRILONOSTI SO V DEJAVNOSTIH IZ NARAVNIH MATERIALOV

  UNI TURIZEM HITRO RASTOA PANOGA

  ZDRAVILNE RASTLINE

  18

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  TURIZEM NA PODEELJU

  Uni poligon za samooskrbo

  19

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  20

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  21

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  permakultura

  ekoremediacije

  22

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  ienje peenega filtra

  Druinske kmetije

  23

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Etnoloka vas

  SOCIALNO PODJETNITVO

  24

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  BODIMO INOVATIVNI, UPORABIMO VSE, KAR E IMAMO!

  Zakljuek

  25

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  26

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  1

  Projekt: Internacionalizacija steber razvoja Univerze v Mariboru Delavnica: Kreiranje zelenih delovnih mest, 1.9.2014

  The role of University of Maribor in creating green jobs /

  Vloga univerze pri kreiranju zelenih delovnih mest

  doc. dr. Luka Lorber prorektorica za razvoj kakovosti, Center za razvoj kakovosti Univerze v Mariboru

  doc. dr. Sara Tement oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Agenda 1. UM introduction

  History, mission and vision, future outlook

  2. UM, sustainability and social responsibility Sustainability, social responsibility and green jobs

  Best practices and ideas

  The social responsibility agenda of UM

  Social responsibility and organization culture change

  3. UM, green jobs and competencies Defining green jobs

  Green study programs

  Teaching of green competencies

  Concluding comments and recommendations

  Create your future! www.um.si

  2

  ww

  w.u

  m.s

  i [m

  ind.

  youa

  re]

  28

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  History 1859 beginnings of higher education in Maribor

  1959 - 1961 Association of Higher Education Institutions in Maribor

  1975 University of Maribor established

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 4

  Overview 2013/2014

  17 faculties, 2 members (Student dormitories and University library)

  17.974 students (BSc. 13.641, MSc. 3892, PhD 441)

  1.761 staff (1.089 teaching, 672 administration and technical support)

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 5

  29

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Faculty of Economics and Business

  Faculty of Law

  Faculty of Mechanical Engineering Faculty of Civil Engineering

  Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Faculty of Chemistry and Chemical Technology

  Faculty of Education Faculty of Arts Faculty of Natural Sciences and Mathematics

  Faculty of Medicine

  Faculty of Health Sciences

  Faculty of Agriculture and Life Sciences Faculty of Organisational Sciences

  Faculty of Criminal Justice and Security

  Faculty of Logistics Faculty of Energy Technology

  Faculty of Tourism

  30

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  MISSION The mission of the University of Maribor is based on the quest for knowledge, authenticity, creativity, freedom of spirit, cooperation and the exchange of information in science, arts and education. In its concern for humanity and sustainable development, the University of Maribor enriches our store of knowledge, strengthens humanist values, raises our level of awareness, a culture of dialogue, the quality of life and justice throughout the world.

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 8

  VISION The University of Maribor will be a globally recognized ecosystem of innovation in which the students and staff will enthusiastically engage in creative activity.

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 9

  31

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Sustainability, social responsibility and green jobs

  Sustainable growth and a sustainable economy as targets (Europe 2020, GDP and Beyond EU Sustainable Development strategy in 2006)

  Green economy (including green jobs) as a key pillar of a sustainable economy

  Transitions toward sustainable and green economy involve a generalized sensitivity of the professionals and of the entire population, coherent with the principles and values of sustainable development (Angeles Murga-Menoyo, 2014, p . 2975)

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 10

  Sustainability, social responsibility and green jobs

  Aside from investing into physical infrastructure and target sectors,

  transitioning to a green economy requires a fundamental shift in the way we think and act (United Nations, 2011).

  Organizations can and should assure a role in addressing the challenges of sustainable development and thus contribute to moving society towards a sustainable future (Blindheim, 2008). Social Responsibility and Corporate Social Responsibility (CSR)

  as means of attaining substantiality

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 11

  32

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Sustainability, social responsibility and green jobs

  Social responsibility as a broader term, Corporate Social Responsibility (CSR) pertains to the functioning of organizations (e.g., ISO 26000:2010)

  CSR is defined as

  a concept whereby companies [and other organizations] integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.

  actions by companies over and above their legal obligations towards society and the environment. (EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility , 2011)

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 12

  Social Responsibility and CSR

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 13

  33

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Sustainability, social responsibility and green jobs

  In times of crisis, society needs universities capable of providing innovative solutions and opening up new horizons. As Einstein put it, problems cannot be solved by the same level of thinking that created them. Therefore, effective solutions must be sought at a higher level.

  Universities play a key role in raising awareness of social responsibility and sustainable development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

  IRDO 2012

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 14

  Best practices and ideas UI GreenMetric

  In 2010, Universitas Indonesia has spearheaded an initiative to create an online green' ranking for world universities. The aim of this ranking is to provide the result of online survey regarding the current condition and policies related to Green Campus and Sustainability in the Universities all over the world (301 universities from 61 countries). The UI GreenMetric is based on indicators of campus environmental issues such as setting and infrastructure, energy, waste management, water, transportation, and education. http://greenmetric.ui.ac.id/

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 15

  34

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Best practices and ideas Green Colleges - The Princeton Review

  For seven consecutive years, The Princeton Review has been publishing information on colleges that practice, teach, and support environmentally responsible choices. In the responses to our annual College Hopes & Worries Survey, we have seen a sincere and growing interest among students in identifying and applying to colleges where there is a demonstrated commitment to sustainability.

  Since 2009, we have partnered with the U.S. Green Building Council to publish our Guide to Green Colleges annually in April, with the number of schools rising from 286 in the first edition to 332 in the most recent edition. And every year we publish our Green Ratings in The Best Colleges. The seventh annual Green Rating evaluates colleges and universities on their environmentally relevant policies, practices, academic offerings, and career advisement. The result is a numerical score on a scale of 60-99. You will find each college's (861 of them) Green Rating on the Campus Life/Facilities tab of the school's profile.

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 16

  Best practices and ideas European Green Office

  The term green office refers to a workplace that is environmentally responsible and resource-efficient. Green offices are designed to be energy efficient and often incorporate recycled content. The goal is to create a healthy environment, conserve energy and reduce pollution.

  European Green Office (EGO) programme to find out easy ways to set up a green office, recycle products, telecommute, use sustainable office products, and convince the boss to go green.

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 17

  35

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  By setting a positive example, the University of Maribor strives to create an innovative environment and an effective organization contributing to balanced, sustainable and socially responsible development of the University, the city of Maribor and the entire country through discovery and transfer of new knowledge.

  IRDO 2012

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 18

  The social responsibility agenda of UM Sustainable and Responsible

  Commission of sustainable university founded in 2006

  Council and Commission of sustainable and socially responsible university with more competence from 2011-2012

  Considering environmental, economic, social and ethical aspects

  All of SR and CSR principles have not been implemented yet

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 19

  The social responsibility agenda of UM Sustainable and Responsible

  36

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  The social responsibility agenda of UM Sustainable and Responsible

  Objectives:

  permeate the concepts of sustainability and social responsibility into core university activities, into courses, into university life...

  make UM a positive example

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 20

  Objectives: Implementation of activities for the development of professional and pedagogical

  excellence in human resources UM.

  The transfer of good practices within the UM and with external stakeholders.

  Connecting and networking of staff.

  Raising awareness and increase recognition of the importance of continuous training of human resources.

  Recognizing and rewarding human resources contributing significantly to improvement of functioning of the university.

  Collecting and analyzing feedback from all stakeholders.

  Establish a system of certified education and training.

  To offer and market services of the center to external stakeholders.

  Obtain project funding to implement the centers activities.

  Co-Designing of human resource development strategies for a stable and sustainable development of human resources.

  Training employees to effectively meet the goals and activities of the Development Strategy of the University of Maribor (UM) and its Action Plan.

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 21

  Center for personal and professional development of HR

  37

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Changes often begin with the external pressure. When students realize that they can influence the events, the process gets its own internal dynamics.

  Idea of partnership and not confrontation is developed.

  Students have access to all information (data-indicators) available to the university and the state, and they know how to use it.

  Students not only recognize what is bad, but also suggest changes and participate in their implementation.

  When the university gathers the students views all the students are addressed not only the student representatives.

  Students and employees are trained to cooperate.

  Students and staff respect and appreciate each other.

  Any modification of the system is slow and hard work and takes a lot of perseverance.

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 22

  Involvement of students to the university processes (Sparqs)

  Energy efficiency in architecture and construction International Conference Research on the impact of the proportion of glazing on the south facade Research on the impact of factors of the shape on the buildings energy statement

  Student Workshop:

  Wooden energy-efficient public buildings Destrnik, Kindergarten Sovica

  Wooden energy-efficient buildings Podlehnik, The atrium of the Municipal Building

  "ONE HOUSE FITS ALL", March - June 2013

  Student competition, Slovenian modern house, March 2013

  Working with industry/economy:

  The development of passive houses (by) Marles, 2012 - 2013

  Business storage facility Arnovski gozd, Oct. 2012 Nov. 2013

  Sustainable renovation of Maribor kindergartens, October 2013 - June 2014

  Renewal of curricula Sustainable construction

  Publications: Energy-Efficient Timber-Glass Houses

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 23

  Faculty of Civil Engineering

  38

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  University Agricultural Center (Sales of crops, Sales of organic baskets (online), Stall at the Trgu svobode in Maribor, Shop at Botanic Garden)

  University Centre for Viticulture and Enology

  University of Maribor Botanical garden has an area of about 8 hectares and is a part of an agricultural estate ran by the Faculty of Agriculture and life sciences. Important tasks of botanic gardens:

  Research and educational institution

  Open to the wider public, recreational role

  Seed bank and plant genetic resources

  Preserving for current and future use the endangered and wild growing species

  Raising awareness of the need to conserve local plant heritage

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 24

  Faculty of Agriculture and life sciences

  Green building - dorm Quadro.

  Energy reconstruction D 4.

  Installation of softening device for sanitary water.

  Labels for the rational use of energy.

  Replacement and installation of new bins for separate waste collection.

  Separate collection of waste and reduce the amount of mixed waste.

  Implementation of the project STEKO 2013 (cleaning of the campus).

  Elaboration and analysis of eco survey.

  Students humanitarian actions (collect different things for people affected by natural disaster ...).

  Promotion of informal education of students and employees (movie Plastik fantastik and talk with the author of the film).

  Lecture on oral hygiene for employees.

  Project Pre-misli (production of didactic games Ekopoly, computer games - Lisko fox).

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 25

  Student dormitories

  39

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  SR and CSR practices are embedded into the culture of organizations, which may foster such practices or inhibit them

  Organizational culture is: a pattern of shared basic assumptions that the group learned

  as it solved its problems that has worked well enough to be considered valid and is passed on to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems. (Schein, 1992)

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 26

  Social responsibility and organization culture change

  Dimensions of organizational culture (Schein, 1982): Examples of CSR at universities

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 27

  Social responsibility and organization culture change

  Basic underlying assumptions (i.e., Unconscious practices, beliefs, thoughts and feelings)

  Espoused values

  Artifacts waste separation bins, green email disclaimer, green offices, considering ergonomic aspects of offices, codes of conduct, ethical commission, center for quality development

  transparency, freedom of spirit, cooperation, accountability, formal philosophy, mission and vision

  choosing the best candidate in a employee selection processes, respecting employees private life by not expecting responses during weekends, openly talking to coworkers at all hierarchical levels

  40

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Espoused values are often not in line with basic assumptions; organizations often employ very different practices to what is presented on the outside through espoused values employee dissatisfaction, low motivation and enagegment, turnover

  Organization culture change processes are necessary to change basic assumptions, foster CSR and serve as role model for other stakeholders

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 28

  Social responsibility and organization culture change

  In order to achieve sustainability, social responsibility and well as raising awareness about the green economy and open the opportunities for new green job ,

  universities need to enact socially responsible and green practices into their organizational culture and basic assumptions.

  Sweep first before your own door, before you sweep the doorsteps of your neighbors.(proverb)

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 29

  Social responsibility and organization culture change

  41

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Organization culture change Lewin (1958)

  1. Unfreezing

  2. Moving

  3. Refreezing

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 30

  Social responsibility and organization culture change

  Examine status quo, increase willingness for change, convince opponents

  Involve employees, implement suggestions, Make notable changes

  Establish new ways of thinking, reward desired outcomes, evaluate changes

  Pro-environmental attitudes

  Positive mood, job satisfaction (through aligned values and basic assumptions) both of which are found to foster actual pro-environmental behavior

  on a daily level (Bissing-Olson et al., 2013); employees were more likely complete their required work tasks in environmentally friendly ways as well as proactively engage in environmentally friendly behaviors

  Successful socialization of all university stakeholders (e.g., green and socially responsibly values reflecting the university culture are transmitted to students)

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 31

  Social responsibility and organization culture change: Positive consequences

  42

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  UM, green jobs and competencies: Definition of Green Jobs

  Create your future! www.um.si

  Green or clean is any activity or service that performs at least one of the following: Generating renewable energy Recycling existing materials Energy efficient product manufacturing, construction, installation and maintenance Education, compliance and awareness Natural and sustainable product manufacturing

  Schroeder,2009

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 32

  Green jobs are positions in any economic sector (e.g. agriculture, industry, services administration) which contribute to preserving, restoring and enhancing economic quality. Green jobs reduce the environmental impact of enterprises and economic sectors by cutting the consumption on energy, raw materials and water, de-carbonizing the economy and bringing down emissions of greenhouse gases, minimizing or avoiding all forms of waste and pollution and protecting or restoring ecosystems and biodiversity. For the ILO, the concept of green jobs summarizes the transformation of economies, workplaces, enterprises and labour markets into a low-carbon, sustainable economy that provides decent employment opportunities for all. http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_214247_EN/lang--en/index.htm

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 33

  UM, green jobs and competencies: Definition of Green Jobs ILO

  43

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  FKBV - Organic farming (1st degree)

  FKBV, MF - Food Safety in the Agrifood Chain (2nd degree)

  FNM - Ecology with Nature Conservation (1st degree)

  FNM - Biology and Ecology with Nature Conservation (2nd degree)

  FNM - Ecology Sciences ( 3rd degree)

  FS - Environmental Engineering (1st, 2nd, 3rd degree)

  FE - Energy Technology (1st, 2nd, 3rd degree)

  FG - Civil Engineering, Traffic Engineering, Architecture

  (1st, 2nd, 3rd degree)

  FT Tourism (1st, 2nd degree)

  Create your future! www.um.si

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 34

  UM, green jobs and competencies: UM Green Study Programmes for Green Jobs

  UM can directly contribute to the creating of a qualified green workforce, which has the required professional education (direct pathway to green job) or indirectly through securing general competencies in sustainability (indirect pathway to green job) (Angeles Murga-Menoyo, 2014)

  The indirect pathway is likely to be more important because it pertains to a greater portion of students (also from essentially non-green study programs such as social sciences or humanistic studies)

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 35

  UM, green jobs and competencies: Employability, green skill and competencies

  44

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  The story of the Philosophy graduate turning into an environmental specialist

  Dejan Savi, Energy campaigner / Zastopnik za energetsko politiko at

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 36

  UM, green jobs and competencies: Employability, green skill and competencies

  Employability is the perceived ability to attain sustainable employment appropriate to ones qualification level (Rothwell, 2008, p. 2)

  Universities have a crucial role in securing student employability

  They should secure vocational or job-related knowledge and skills (also in terms of green skills), and mastery of job search (crucial role of career centers at university!)

  They should respond to the need of the external labour market

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 37

  UM, green jobs and competencies: Employability, green skill and competencies

  45

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  As green jobs are considered as jobs of the future, universities should respond to these trends in order to foster student employability.

  Angeles Murga-Menoyo (2014) suggests that universities should utilize an environmentaly efficient institutional management (which corresponds to changes in organizational culture and CSR; e.g., green campuses) and establish curricular sustainability.

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 38

  UM, green jobs and competencies: Employability, green skill and competencies

  Teaching of green competencies

  To date, universities in Spain strived to implement teaching of green competencies through (Angeles Murga-Menoyo; 2014): 1) Evaluation of study programs and the presence of

  competencies in sustainability at all university degrees

  2) Methodological innovations in the training process that enable acquiring competencies in sustainability

  3) Teacher training

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 39

  46

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Teaching of green competencies Generic competencies in sustainability, which all students (regardless of study program) should acquire (Angeles Murga-Menoyo; 2014): 1. Critical contextualization of knowledge, establishing

  inter-relationships between social, economic and environmental problems, local and/or global

  2. Sustainable use of resources and prevention of negative impacts on the natural and social environment

  3. Participation in community processes which promote sustainability

  4. Application of ethical principles related to sustainability values in personal and professional behavior

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 40

  Teaching of green competencies

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 41

  Reprinted from Angeles Murga-Menoyo (2014)

  47

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Create your future! www.um.si

  Conclusion Our actions have a direct impact on the

  environment. By being environmentally conscious we can preserve

  resources, save money, and reduce our carbon dioxide emissions.

  By making simple changes to our work habits, we can create big changes in the environment.

  By educating others we can have a bigger, more positive impact on the world!

  Graber, 2009

  UM-introduction UM, sustanibility and social responsiiblity UM, green job and competencies 42

  48

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Peti element

  https://www.youtube.com/watch?v=uX_Scc0n-zE

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Dodiplomski tudij Zatite ivotne sredine

  Primenjena ekologija

  Akreditirani tudijski programi

  Akreditovani studijski programi Podiplomski tudij

  Zelene tehnologije

  Menadment resursa

  Okolje in zdravje

  Menadment rizika

  50

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Akreditovani studijski programi

  Doktorske akademske studije

  Odrivi razvoj i ivotna sredina

  Odrivost ivotne sredine

  Vzporedne strukture

  Center za trajnostni razvoj podeelja

  Center za okoljsko varnost

  Center za upravljanje virov

  Center za ekoremediacije

  Center za ekologijo ozadju

  Center za okoljsko modeliranje

  multimedijski center

  Karierni center tudentov

  51

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  2006 2014 32 nacionalnih/regionalnih projekata, studija, ekspertiza

  2013/2014 - 11 projekata u toku

  9 naunih projekata 9 meunarodnijh projekata

  Relizovana 4 specijalistika kursa

  Projektno financiranje

  Partnerstvo

  52

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  PRAXIS - EDUKOS

  22 institucije sa kojima fakultet ima saradnju

  Na projektnim aktivnostima koji se realizuju kroz centre

  PARTNERSTVO

  Obrazovni poligon FUTURA

  Nastavno naune jedinice

  53

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Nastavno naune jedinice

  Istraivaka stanica Petnica

  Specijalni rezervat prirode ZASAVICA

  Nastavno naune jedinice

  54

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Ekoloka uionica Veliko ratno ostrvo

  55

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  56

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  PROFESSIONS OF THE FUTURE

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Mathematician

  Futurologist Communicologist

  Informatic (Computer

  science) Analyst

  10 to 20 years from now professions such as geneticists, molecular biologists, cosmetic surgeons, environmental protection analysts, trade investment analysts, physical chemist and managers of security will be the best paid jobs!

  Reform of classical education is not coordinated with the need for future occupations with REAL MARKET

  WE ARE BEHIND WORLD TRENDS FOR 15-20 YEARS!

  58

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  10 to 20 years from now professions such as geneticists, molecular biologists, cosmetic surgeons, environmental protection analysts, trade investment analysts, physical chemist and managers of security will be the best paid jobs!

  Reform of classical education is not coordinated with the need for future occupations with REAL MARKET

  WE ARE BEHIND WORLD TRENDS FOR 15-20 YEARS!

  Futurologists predict that people will soon be divided into those who understand technology and those that dont, and that will lead to NEW JOBS!

  Modern enterprises make profits thanks to new technologies, and futurological approach to preserve the quality of living environment and resources, is more present in the newly created - required staff profile

  Investing in renewable energy and organic farming will offer good prospects for job creation

  59

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Modeling of profession Digital Architect Designer of virtual buildings for

  propaganda messages Caregiver of the elderly in their homes Consultant in care of the elderly The drafter of the body parts for athletes and soldiers Vertical farmer - sown crops vertically Climate Controller - manages and changing weather

  conditions Designer and controller of holograms of virtual humans Broker of time Manages excess time you offer in

  exchange for money or other goods Personal manager for brands develops one's brand and

  manage it Haptic programmer uses the science of contact for product

  development

  Future professions Geneticist Molecular biologist Plastic surgeon Environmental protection analyst Trade investment analyst Physical chemist Manager of safety Expert in distance education Expert in materials testing Urbanist

  60

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Green jobs steps towards sustainable society

  Mirjana Bartula, PhD

  Faculty of Applied Ecology FUTURA

  FUTURA Faculty of Applied Ecology

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Content

  What are green jobs? Dimensions of green jobs (economic,

  environmental, social)

  Strategic approach to green jobs Green jobs in numbers Green jobs in practice

  Green Jobs?

  Help reducing negative environmental impact

  62

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Green Jobs

  Jobs are green when they:

  reduce consumption of energy and raw materials ;

  limit greenhouse gas emissions;

  minimize waste and pollution;

  protect and restore ecosystems.

  Green jobs

  Can be created in all sectors and types of enterprises, in urban and rural areas.

  Direct Indirect

  Production of green goods and services.

  Inputs in the making, handling and selling of green goods.

  63

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  3 dimensions of green jobs

  Economic Environmental Social

  Economic resilience Climate change impacts , e.g. flooding, windstorms

  Inclusion of marginal social groups

  Increasing productivity Air pollution Public health

  GHGs emission reduction

  Livelihood diversification

  Productivity resource efficiency

  Sustainable natural resource management

  Employment, income generation

  Waste management and recycling, pollution control

  Environmental dimension of green jobs

  Links between the environment and economy:

  1. economic activities directly dependent on natural resources as production inputs (e.g. farming, fishing and forestry).

  64

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Environmental dimension of green jobs

  Links between the environment and economy:

  economic activities where the linkages are indirect and diffuse (e.g. via fuel and power, or the effects of ambient air quality on community health).

  The range of green job profiles seen through links between the environment and economy is broad!

  Highly skilled research and development/management

  functions

  Technical and skilled level

  Low-skilled roles

  65

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Environment related jobs in developed economies

  Tend to be concentrated in sectors/activities directly linked to: delivering improvements in energy and resource efficiency,

  particularly in the building sector, but also industry and transport;

  renewable energy (including biofuels and renewable E technologies);

  sustainable mobility (i.e. mass transportation); waste management and recycling; eco-industries related to pollution control (air, water, waste,

  site decontamination, noise); eco-friendly services (conservation, ecotourism, etc.).

  Environment related jobs in developing economies

  Sectors involving the sustainable use of natural resources, including agriculture, forestry and fisheries;

  activities relating to adaptation to climate change.

  66

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Sectors involving the sustainable use of natural resources, including agriculture, forestry and fisheries;

  EU certified organic food label

  Social dimension of green jobs

  When green job cannot be considered a green, although is environmentally sustainable ?

  67

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Social dimension of green jobs

  Job may be associated with an economic activity that is environmentally sustainable, but it cannot be considered a green job if it does not meet conditions of decent work.

  Social dimension of green jobs

  The decent work definition is built upon a set of social and labour rights and obligations: opportunities for women and men to obtain decent and productive work in conditions of freedom, equity, security and human dignity, in which women and men have access on equal terms.

  68

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Social dimension of green jobs

  The so-called green sectors in developing countries include sectors where achieving decent work conditions remains a challenge.

  Social dimension of green jobs

  Examples of green but not decent jobs: low-wage jobs - installing

  solar panels;

  jobs in ship-breaking or electronic waste recycling where occupational safety is inadequate or child labour is used.

  69

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Strategic approach to green jobs

  Europe 2020 strategy - the EU's growth strategy The 5 targets for the EU in 2020: 1. Employment (75% of the 20-64 year-olds to be

  employed) 2. R&D / innovation - 3% of the EU's GDP to be invested in

  R&D/innovation 3. Climate change / energy - greenhouse gas emissions

  20% (or even 30%, if the conditions are right) lower than 1990, 20% of energy from renewables, 20% increase in energy efficiency

  4. Education 5. Poverty / social exclusion

  Strategic approach to green jobs

  Innovation Union - flagship initiatives of Europe 2020:

  it is the key to creating more jobs, building a greener society and improving quality of life;

  it makes easier for great ideas to be turned into products and services that will bring our economy growth.

  70

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Strategic approach to green jobs

  Costs of a non-innovative Europe:

  For the years 2020 and 2025, respectively 398 and 795 billion of Euros will be generated thanks to the new 3% objective as well as 2.7 and 3.7 million extra jobs.

  Economic crisis is oportunity

  Green jobs are crucial to overcoming the economic crisis.

  The crisis, devastating as it is, offers an excellent opportunity to promote green economic development. The transition to a low-carbon economy can create millions of jobs. Mr. Ban Ki-moon, UN Secretary-General

  71

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Green jobs in numbers

  Green jobs in numbers

  Green jobs comprise 3.25% of the total number of jobs in EU, about 2% in USA

  It estimates that 20mil. jobs could be created in the green economy between now and 2020.

  72

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Green jobs in numbers

  There are large differences between European countries in terms of the proportion of green jobs in the economy.

  Source: BERT COLIJN (2014)GREEN JOBS IN EUROPE AND THE INCREASING DEMAND FOR TECHNICAL SKILLS. NEU JOBS WORKING PAPER NO. 4.2

  Green jobs in number There is a relationship between income per capita and the

  percentage of green jobs in the country.

  Denmark, which has a large green industry, outperforms all other countries, adjusted for income level.

  At the other end of the spectrum we find the Netherlands, Ireland and Norway, all three of which underperform when the data are corrected for income level.

  73

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  The ILO (International Labour Organisation) Green Jobs Programme

  The ILO Green Jobs Programme currently concentrates on six priorities:

  1. Analysis of the employment and labour market

  dimensions; 2. Practical approaches to greening enterprises; 3. Green jobs in waste management and recycling; 4. Renewable energy and energy efficiency; 5. A just transition towards a green economy and a

  sustainable society; 6. Adaptation to climate change.

  74

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  The ILO Country Programmes:

  Green jobs in practice

  Pedal Express - is a worker-owned bicycle courier service. We strive to provide the greenest, fastest, most affordable option for local delivery throughout the East Bay Area and San Francisco.

  75

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Green jobs in practice

  The East Bay Depot for Creative Reuse

  The mission of the East Bay Depot is to divert waste materials from landfills by collecting and redistributing discarded goods as low-cost supplies for art, education, and social services.

  The educational mission is to increase the awareness of school children and the general public regarding the green benefits of reusing materials.

  Green jobs in practice

  The Wooden Duck makes furniture from recycled wood and reclaimed materials.

  76

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Green jobs in practice

  The Missing Link Bicycle Cooperative was started by a group of UC Berkeley students in 1971 in the basement of the university's Student Union building

  Green jobs in Serbia?

  Specila Nature Reserve Zasavica

  77

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Specila Nature Reserve Zasavica

  Protection and restotation of wetland ecosystems.

  Protection of genetic resources: farm of podolian cows, mangulica pigs, balkan donkey.

  Ecological education.

  Specila Nature Reserve Zasavica

  Products

  78

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Specila Nature Reserve Zasavica

  Auto Camp

  Specila Nature Reserve Zasavica

  Terapeutic garden

  79

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Where you can find a Green job?

  Environmental, Ecosystems, and Waste Management Jobs : CH2M HILL

  Field Biologist Environmental Scientist Senior Proposal Writer Urban Infrastructure Eng. Water Resources Engineer Project Manager Environmental GIS Technician

  http://www.careers.ch2m.com/worldwide/en/jobs-in/f/15/environmental-ecosystems-natural%20resources-waste%20management

  80

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Kreiranje zelenih delovnih mest

  Izkunje udeleencev z zelenimi

  delovnimi mesti

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Iskustva i mogunosti

  Zelena radna mesta u Srbiji su takoe vezana za pojam zelene ekonomije. Mladi ljudi nemaju dovoljno edukacije o tome ta su sve zelena radna mesta, odnosno koliki moe biti njihov doprinos u tome.

  Zelena delovna mesta v Srbiji so povezana tudi s konceptom zelenega gospodarstva. Mladi nimajo dovolj izobraevanja o tem, kaj so vsi zelena delovna mesta so, ali kaj bi lahko bil njihov prispevek k temu

  82

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  injenica je da mladi ljudi sve vie su orijentisani ka komunikacionim tehnologijama, time i u razmeni velikog obima informacija.

  Dejstvo je, da se mladi bolj usmerjene komunikacijskih tehnologij, in tudi v izmenjavi velikega tevila podatkov.

  Mnoge ideje i informacije se mogu nai na drutvenim mreama, mnoge ideje za samozapoljavanje, ali i dodatni angaman.

  Veliko idej in informacij lahko najdete na socialnih omrejih, veliko idej za samozaposlitev, ter dodatne angairanosti.

  83

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  U Srbiji veliki procenat mladih ljudi u ruralnim sredinama je nezaposleno, ali isto tako i bez motivacije da samostalno zapone posao u kome e uivati i posao koji e obezbediti dovoljno sredstava za ivot.

  Veliko tevilo mladih brezposelnih v Srbiji

  Trend koji se pojavljuje u poslednjoj deceniji je da mlae porodice (naravno za sada u pojedinanim sluajevima) radije odlaze iz urbane sredine i osmiljavaju angaman i poslovanje u ruralnim sredinama ili ambijentima kao to su zatiena prirodna dobra.

  Mlade druine se vraajo k naravi, da se ukvarjajo s proizvodnjo

  84

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Takva proizvodnja, uz komunikaciju koju mogu ostvariti brzo i efikasno internetom, dovodi do razmene znanja o novinama u proizvodnim tehnologijama (i to tzv. Zelenim tehnologijama) -

  This production, with communication that can be achieved quickly and efficiently the Internet, leading to the exchange of knowledge about the new production technologies (and so. Green Technology)

  Lahko reemo ekoloko hrano zeleno tehnologijo?

  Pozitivan pionirski poduhvat/ Positive pioneering venture Bioenergo

  Specijalizovana zadruga za sakupljanje i preradu biomase, osnovana 2012. godine u selu Noaj nedaleko od Sremske Mitrovice.

  Specialized Cooperative for collection and processing of biomass, founded in 2012 in the village of Noaj far from Sremska Mitrovica.

  85

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Osnivai zadruge, mladi preduzimljivi ljudi sela okupili su se oko zajednike ideje plantairanja energetskih useva i zajednikog cilja poboljanja kvaliteta ivota na selu kroz razvoj preduzetnitva zasnovanog na prirodnim i stvorenim resursima.

  The founders of the cooperative, enterprising young men of the village gathered around a common idea: cultivation of energy crops and the common goal of improving the quality of life in rural areas through the development of entrepreneurship based on the natural and man-made resources.

  Pored plantairanja energetskih useva, zadruga ima za cilj da podigne svest mladih ljudi o znaaju samoangaovanja na kreiranju poslovnog okruenja u ruralnoj sredini, sa tendencijom proirenja lanstva i ukljuivanja svih zainteresovanih mladih ljudi, koji su svoj ivot posvetili selu.

  nasad bioenergija pridelki

  osveanje mladih o pomenu lastnega posla

  86

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  The following tasks? Edukacija mladih za odrivi razvoj zasnovan na resursima Education of youth for sustainable development based on the resources

  - Obuka o mogunostima, prednostima i nedostacima sakupljanja i

  korienja biomase iz poljoprivrede i umarstva; features, advantages and disadvantages

  - Specijalizovana obuka o mogunostima, metodama i standardima

  plantairanja energetskih useva na zemljitima slabijeg kvaliteta i na neiskorienim povrinama;

  Standards of cultivation - Dalji razvoj i jaanje liderskih sposobnosti mladih, osnivaa specijalizovane

  zadruge Bioenergo Strengthening the leadership skills of young people

  The following tasks?

  Razvoj poslovnih modela zasnovanih na resursnom planiranju Obuka o razliitim poslovnim modelima za diversifikaciju ruralne ekonomije zadrugarstvo, partnerstvo, inovacije; Rad sa mladim preduzetnicima u oblasti planiranja i upravljanja projektima zasnovanim na korienju i proizvodnji biomase; Rad sa mladim preduzetnicima na pronalaenju potencijalnih izvora finansiranja i razliitih oblika podrke za pokretanje i razvoj sopstvenog biznisa i oivljavanje zadrugarstva u oblasti korienja i proizvodnje biomase

  87

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Zato bioenergetski usev Miscanthus?

  Zmanjanje emisij CO2 - dobijanje energije Remedijacija tla To se lahko uporablja za proizvodnjo: - goriva (peleti, bioetanol)

  - gradbeni material,

  - papirne pulpe

  Analiza za ruralne zone skijalita Beljanica

  Br. gostij

  u

  Cena u

  Bruto zarad

  a

  Neto zarada 50%

  Broj radno

  angaovanih

  Period radnog

  angaovanja

  Neto mesena zarada na nivou 12 meseci ()

  4 50 3200 1600 1 120 dana 133 5 50 4000 2000 2 120 dana 167 6 50 4800 2400 2 120 dana 200 7 50 5600 2800 2 120 dana 233 8 50 6400 3200 2 120 dana 267

  88

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Broj gostiju

  Cena u

  Bruto zarada

  Neto zarada

  Broj radno angaovani

  h

  Period radnog

  angaovanja

  Neto mesena zarada na nivou

  12 meseci

  4 147 9408 4704 1 120 dana 392

  5 147 11760 5880 2 120 dana 490

  6 147 14112 7056 2 120 dana 588

  7 147 16464 8232 2 120 dana 686

  8 147 18816 9408 2 120 dana 784

  7 dnevni aranman

  Povrinska eksploatacija uglja - Kolubarski basen

  4 optine: Lajkovac, Ub, Lazarevac, Obrenovac

  Rekultivacija

  89

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Povrinska eksploatacija uglja je nuan preduslov za elektroprivredni sistem Srbije

  Ne postavlja se pitanje izbora, ve mogunosti namene ovih prostora i industrijskog naslea nakon zavrene eksploatacije.

  ta nakon eksploatacije, odnosno koje su mogue opcije za zapoljavanje i radno angaovanje stanovnitva.

  90

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Recultivacion of surface mines

  Rekultivacijom eksploatacionih polja nakon zavrene eksploatacije (oko 120 km2 od ega u eksploataciji do 2020. godine 58 km2) mogu se sukcesivno dobijati izvanredni prostori za lociranje sportskih, rekreativnih, zabavnih i drugih sadraja u okviru jedinstvene turistiko-sportsko-rekreativne zone Beograda XXI veka.

  The mega project, tentatively called "Tourist Center Kolubara", in its scope and complementarity, would be a unique complex of its kind in Serbia as well as in the Balkans, and it could become one of the powerful generators of the development the City of Belgrade and Kolubara District.

  The space provides opportunities for creating a number of services and attractive accommodation facilities.

  New locations for the functions that need to be relocated from Belgrade, especially the zoowith modern zoo concept (zoo park) and the hippodrome with equestrian training grounds for trail riding could be provided in this area.

  91

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Overview of possible programs and the required surface

  Golf ZOO park Seven Continents A sports village Auto Cinema Moto-cross rang Cycling polygon Aqua city Tamnava The Art Colony etc...

  92

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Zoo park Chomutov Mapa

  Golf Belmont Hills France

  93

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  economic and ecological aspect Direct

  Impact on the regional economy spending tourists and other industries

  Multiplicative effect on other economic sectors, social, demographic and environmental aspects.

  Indirect

  Imagine a world where instead of being blamed and viewed as a part of the problem, youre actually viewed as a part of the solution and thats a future worth fighting for.

  Zamislite svet gde umesto da nas krive i vide kao deo problema, mi predstavljamo deo resenja, i to je buducnost za koju se vredi boriti.

  94

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Projekt

  Internacionalizacija steber razvoja Univerze v Mariboru

  Kreiranje zelenih delovnih mest

  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraevanje, znanost in port. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj lovekih virov in vseivljenjskega uenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurennost in odzivnost visokega olstva.

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  CREATION OF THE GREEN JOBS ON THE

  CASE OF REVITALIZATION OF

  LAKE NEGOVA Author: dr. Mojca Kokot Krajnc

  Maribor, 1.9.2014

  LAKE NEGOVA O Accumulation lake, which lies in the heart of region Slovenske gorice, near the village of Negova. O It is big 11.3 ha and deep from 1.5 to 3 meters. O In the past, the lake was the touristic pearl of the region Slovenske gorice with natural wooden pools in

  the lake. O Great biodiversity area (regional park Negova of 1967). O The construction of the dam in 1985 the role of the lake dies.

  96

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  LAKE NEGOVA IN THE PAST AND TODAY

  Location of the lake Negova in the environment

  Lake Negova in the past with natural swimmingpools

  Lake Negova today

  STATE OF THE LOCAL ENVIRONMENT AND WISHES FOR THE

  REVITALIZATION OF THE LAKE STATE: High biodiversity (regional park) agricultural landscape The richness of natural and

  cultural heritage The proportion of young

  population (0-14 years): 14.7% The proportion of the working-

  age population (15 - 64 years): 69.5%

  Average age: 40.6 years Education: 44.7% of primary,

  secondary: 43.3% and higher: 12%

  The proportion of economically active population: 51.2%

  The registered unemployment rate in the Municipality of Gornja Radgona: 16%

  Vsi statistini podatki za leto 2013.

  NEEDS

  97

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  THE REVITALIZATION OF THE LAKE NEGOVA IS OPPORTUNITY TO DEVELOP GREEN TOURISM

  NAMES OF NEW GREEN JOBS - in the case of revitalization of the lake

  Negova

  Skrbnik jezera

  Urejevalec okolja -

  naturalizator

  Vodnik po naravnih in kulturnih

  znamenitostih Obrtnik domaih

  izdelkov in spominkov iz

  lokalnih dobrin

  Lokalni ponudnik domae hrane

  Intepretator narave

  Organizator sonaravnih dejavnosti

  Revitalizator pokrajine

  Projektni vodja

  Raziskovalec

  Sonaravni pridelovalec

  hrane

  98

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Job name: SKRBNIK JEZERA (the custodian of the lake)

  1. DESCRIPTION: The person, who is responsible for good water status of the lake and life in the lake. He do monitoring of water and monitor the water quality, wich is consistent with the Rules of bathing waters and quality of surface water for the life of freshwater fish.

  2. SCOPE OF WORK: biology, geography, environmental science, hydrology, microbiology - monitoring the water quality in the relation to statutory regulation

  3. PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSION: Office of Environment and Spatial Planning of administrative units, municipalities - Office for the Environment

  Job name: REVITALIZATOR POKRAJINE (Revitalizator of the landscape)

  1. DESCRIPTION: A person who understands the natural processes of restoration of nature through green infrastructure and functions of ecosystems interact and know the functioning of the green infrastructure, because of this, thay can correctly situated tham in the environment, depending on the needs of the environment.

  2. SCOPE OF WORK: Environmental protection, nature conservation, biology, geography - restoration of natural landscape or built using green infrastructure to enhance ecosystem services

  3. PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSION: care in the local community to renovate derelict, contaminated and built environments for greening and establishing a healthy ecosystem services

  99

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Job name: PROJEKTNI VODJA (Project Manager)

  1. DESCRIPTION: A person who prepares and manages projects of various kinds. Is responsible for the smooth running of the project, the fair use of financial resources and coordinate the work between the project partners. The person achieves project objectives in a real environment.

  2. SCOPE OF WORK: Research, development of local area

  3. PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSION: municipalities, development agencies - achieve development objectives in municipalities and local communities

  Job name: ORGANIZATOR SONARAVNIH DEJAVNOSTI(Organizer sustainable

  activities) 1. DESCRIPTION: The person who arranges sustainable activities in

  the local area, which increases people's awareness about sustainable development. Sustainable activities: events, local market, research camps, organizing schools in nature, creating classrooms in nature and learning paths, ... - all that increases the visibility of the local environment by using the natural, cultural and culinary features of the local environment.

  2. SCOPE OF WORK: Preparation of events, research and educational camps, design and layout of classrooms in nature and learning paths.

  3. PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSION: municipality, entrepreneur, development agencies

  100

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Job name: INTEPRETER NARAVE (Interpreter of nature)

  1. DESCRIPTION: A person who knows how to explain the operation of a causal consequence of natural ecosystem processes to increase ecosystem stability, thereby maintaining ecosystem balance and prevent environmental pollution, with proper intepretation is increasing the awareness of the nature and of the functioning of ecosystems.

  2. SCOPE OF WORK: explanation of natural processes in the ecosystem for the benefit of improving the state of the environment

  3. PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSION: development organizations, tourist associations

  Job name: LOKALNI PONUDNIK DOMAE HRANE (local suppliers of

  homemade food) 1. DESCRIPTION: A person who produces food

  products from local produce and offers on the market, with an itch that the product contains only domestic ingredients and protects healthy.

  2. SCOPE OF WORK: food production

  3. PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSION: supplementary activities on farms

  101

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Job name: OBRTNIK DOMAIH IZDELKOV (handcraft of domestic

  product) 1. DESCRIPTION: A person who has a special manual

  skills and produces products from local resources.

  2. SCOPE OF WORK: Making crafts

  3. PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSION: entrepreneur, Social Entrepreneurship

  Job name: SONARAVNI PRIDELOVALEC HRANE (Sustainable producer of food)

  1. DESCRIPTION: A person, who produces a food on the a sustainable way. Sustainable production method is: does not use any artificial means, but for the growth and development of food is using permaculture and biodynamic, the environment of produsing the food is protected with the ecoremediations.

  2. SCOPE OF WORK: food production

  3. PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSION: Farmers move towards a sustainable way of producing food, form cooperatives ,are private entrepreneurs, set up a social enterprise

  102

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Job name: RAZISKOVALEC (researcher)

  1. DESCRIPTION: A person who investigates local problems and the results of the research presents to the local public, which are include in the problem-solving.

  2. SCOPE OF WORK: Research

  3. PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSION: participate in the development of the local environment on the basis of research and responsible for transferring knowledge into practice (development agencies independent entrepreneur)

  Job name: VODNIK PO NARAVNIH IN KULTURNIH ZNAMENITOSTI (Guide to

  the natural and cultural sights)

  1. DESCRIPTION: A person who knows the natural and cultural characteristics of the local environment, is a good talker and has a sense for storytelling and knows how to adapt the method of keeping the age group.

  2. SCOPE OF WORK: keeping

  3. PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSION: tourist associations, local tourism agencies, development agencies, municipalities (Office of Tourism), independent entrepreneur

  103

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Job name: UREJEVALEC OKOLJA (Editor of environment )

  1. DESCRIPTION: A person who is responsible for the regulation of the environment and prevents pollution, while aware of the legality of systems and includes green infrastructure in editing.

  2. SCOPE OF WORK: design and landscaping

  3. PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSION: utility companies, entrepreneurs, companies of planning environment, municipalities

  FUNDING OPTIONS FOR THE NEW FORMED GREEN JOBS

  O Opening the independent activities as an entrepreneur O Registered the supplementary activities on farms O Funding through the European project O Co-financing and assistance of the municipalities and

  other municipal services O Social Entrepreneurship O Cooperatives

  104

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  QUESTIONS ?

  THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !

  105

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  106

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Pravni vidiki zelenih delovnih mest

  Rajko Knez

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Uvodno puzle irega konteksta tematike; da bi lahko razumeli celotno sliko:

  krivulja tevilo ljudi na svetu je takna

  naravne dobrine in reprodukcij. zmonost zemlje presegamo 3-5x

  v zadnjih 50-60 letih je svet poruil naravno ravnovesje tako kot nobena druga generacija pred tem baby boom generacija je katastrofa za prihodnje rodove

  97% svetovnega denarja pomeni dolg

  vsak prebivalec SLO je (poleg svojih dolgov) zadolen v viini 13.00 EUR s strani drave kaj bomo pustili zanamcem?

  SLO je lani zapustilo 28.000 ljudi, predvsem mladih, izobraenih

  hedonizem je gonilo drube; v bogatih drubah propade vsak drugi zakon (50%), v revnih je % med 1-10%

  obdaveni smo po delu (ker delamo sic!?)

  dobrine in ekonomska prosperiteta so nenormalno razporejene

  v SLO je 4x premalo obdelovalne zemlje za zadovoljivo samooskrbo (z 800 m2 smo na dnu seznama EU)

  nekaj je hudo narobe treba je ustaviti spiralo zadnjih desetletij in potem jo zavrteti nazaj

  Vsebina predavanja

  Zakaj spodbujati zelena delovna mesta

  Kaj pomeni go green, ki nam ga je OECD ponavljal vrsto let

  Kako to urejamo v Sloveniji in kako bi morali

  108

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Zakaj spodbujati zelena delovna mesta

  ne glede na definicijo ZDM, vemo za kaj gre

  ZDM pomagajo:

  zaposlovanju osebni in dravni blagajni socialnemu sistemu

  zdravstvenemu sistemu

  varstvu okolja, ohranjanju narave, vzpostavljanju ravnovesja v naravi, manjim strokom naravnih nesre, manji socializaciji strokov

  osebni rasti, duevnemu miru, ustreznim vrednotam drube, disciplinirani in urejeni drubi, izogibanje kaosu

  Ali so okoliine ZDM drugane od drugih delovnih mest? Lahko diskriminiramo in jih uredimo drugae?

  Kaj pomeni Go Green

  literature, pristopov, definicij, idej kaj naredit, kako spodbuditi, kakni bi bili uinki sprememb je izredno veliko

  to je vroa politina tema

  moje mnenje razprave so zameglile bistvo

  treba je pogledati nazaj (Altes wissen frht zum Hausbau der Zukunft)

  veina literature in pristopov se nanaa na ire koncepte ZDM

  moje mnenje: treba je loiti med zelenimi in socialnimi DM

  ZDM: kriterij bi moral biti vsebinski: uinek, vzdrnost, askektskost ne vse kar je kakorkoli povezano z okoljem, bio, zelenim, ekologijo itd

  109

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Kako pristopa Slo zakonodaja (1)

  Slovenija je ujetnica:

  - javnega dolga (notranjega in zunanjega);

  - teav razlinih dravnih in paradravnih blagajn;

  - koncesij in (pol) javnih nalob;

  - posledic slabe finanne industrije;

  - velike potronje javne infrastrukturne;

  - dolgoronih finannih zavez;

  - dragih obin;

  - denacionalizacijskih strokov;

  - tudi liberalizacije rabe naravnih dobrin (po nepotrebnem);

  - velikega tevila upokojencev

  Kako pristopa Slo zakonodaja(2)

  Kako pristopa zakonodajalec ali odredbodajalec?

  Vzemimo primer Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji - obnovljivi viri (razen kompostiranje, gnojnice in lesne biomase) niso del kmetovanja

  To pomeni: za fotovoltai. elektrarno potrebuje novo registracijo

  to pomeni: s.p., d.o.o., kot proizvajalec el. energije

  to pomeni: prispe. za zdravst. zavarovanje

  to pomeni: nezg. zavarovanje !?

  to pomeni: prispe. za pokojninsko zavarovanje

  to pomeni: morda raunovodski servis ?!

  to pomeni: davek od dohodka

  to pomeni: raunalnik & internet

  to pomeni: stroki banke, AJPES, prispevki cca 1.000 EU/L brez raunovodstva

  110

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Kako pristopa Slo zakonodaja(3)

  Kako to naredi?

  Vested rights problem? Da

  Kaj elim povedati?

  Kako pristopa Slo zakonodaja(4)

  So tudi drugi primeri dobrih in slabih praks/posegov/ukrepov?

  kmetijska zemljia

  davki in prispevki (SLO je davke in prispevke v zadnjih letih dvignila tudi na blizu 60%)

  pavalna obdavitev ostaja nizka

  dolobe kaj in koliko lahko kdo dela; gl. Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in prim: (ste kdaj zasledili, da bi banki omejili koliko finannih transakcij lahko opravi na leto)

  111

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Pravni okvirji

  ravnanje s kmetijskimi zemljii

  sprememba lastnikov

  ekonomska, trna in drubena vrednost

  sprememba namembnosti

  dedovanje kmet. zemlji

  Nekaj dejstev v zvezi z zemljo:

  v SLO je 4x premalo obdelovalne zemlje za zadovoljivo samooskrbo

  z 800 m2 smo na dnu seznama EU

  s samo 8% ozemlja, kjer poteka obdelovanje kmet. zemlji smo komaj na 1/3 EU povpreja. Manj obdel. povrin na preb. imata samo vedska in Finska

  v SLO: od 2002 do 2007 smo izgubili 7 hektarjev na dan in s tem eno majhno kmetijo vsak dan;

  ravnanje s kmetijskimi povrinami je zelo v rokah obin

  23 000 hektarjev bi v RS e lahko usposobili za obdelavo

  vasih smo poznali ukrepe robotniki patent, hube, dedne zakupe, zemljiko odvezo-nevoljniki patent (M. Terezija)

  danes plaamo enkratno kazen za prekvalifikacijo in to je vse

  naloba v zemljo je naloba v preivetje tega se v RS ne zavedamo in ivimo v t.i. lani prehranski varnosti

  112

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  s potrebo po ve hrane in hkrati premalo obdelovalnih povrin se via cena hrane in ustvarjajo okoliine za sprejemanje GSO;

  britanski nepremininski agenti: 2010 je bilo fantastino leto prometa s kmetijskimi zemljii; prodajalci so tudi finanne institucije

  drave iejo predelovalno zemljo v tujini, predvsem v J. Ameriki in Afriki; tam naj bi donos na nalobo (ROI return on investment) znaal do 400%; V prihodnjih 40 letih bi se morala proizvodnja hrane poveati za 70%.

  kupujejo se zemljia tudi blizu EU celo v Ukrajini

  Deutsche Bank kupuje v Rusiji, na Kitajskem in tudi v Romuniji, kjer je v EU najceneja

  Predvideva se, da bosta rodovitna zemlja in predvsem voda najbolj pomembni in cenjeni e do leta 2050 (Mark Lynas, 60 C)

  ZDM kako bi naj bilo Moje mnenje:

  ZDM pogosto stane ve kot konvencionalno; potrebuje pomo, pozitivno diskiminacijo drugano podjetniko okolje

  priznavati jim je treba intrinsic value, ki ji v ekonomiji reejo eksternalija in obiajno nima vrednosti (ali vemo koliko stane sat ali panj ebel?)

  zelena delovna mesta, kjer so akterji samozaposleni (to niso ljudje, ki bi bogateli), potrebujejo power of the purse pristop

  prepreevati je treba zadolenost ljudi (namesto subvencij zaasen davni moratorij)

  permanent economic growth ne na raun okolja. To je contradictio in adiecto

  prednost lokalnemu (v okviru pravil EU je tudi to mogoe: preference to the local production... globalisation is not always needed)

  odmik od obdavitve dela k obdavitvi rabe dobrin tako, da je konni efekt elja po delovanju, aktivnosti (dvigniti mejo za paval + uvesti posebne pavale)

  odprava administrativnih ovir in omejitev obsega dela

  reaktivirati upokojence za laja zelena delovna mesta (e ni mladih)

  fizine osebe ne bi smele biti bolj obdavene kot pravne (tako je zdaj, razlika je 25 : najmanj 60%)

  olajati posege v prostor postopkovnih ovir

  113

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Kaj aka samozaposlenega?

  - podjetniko okolje za zelene samozaposlene, dopolnilne dejavnosti ne bi smelo biti enako drugim podjetnikim okoljem

  - kako & koliko je zahtevna drava - dajatve in davki

  - administrativne ovire in omejitve, velika normiranost, omejevanje dohodkov,

  - odsotnost enostavnosti, pavalov itd

  - obdavenje dela se mu je mogoe izogniti?

  http://beta2.finance.si//pics/cache_70/7014Untitled-1.1326220364.gif

  Zakljuek

  ZDM bi potrebovala pozitivno diskriminacijo, drugano podjetniko okolje

  Drava lahko posee z ukrepi, ki pritegnejo in so diskriminatorni, e so zato opraviljivi razlogi

  npr. monost omejitve uvoza kmetijskih izdelkov do doloene meje samopreskrbe (EU); ceneje kmetijske povrine za mlade druine, moratorij na doloen davek za doloena DM, ali skupine ljudi, javna zelena dela, itd

  Poleg podjetnikega okolja, bi bilo treba dati ve poudarka power of the purse in vzpodbujati okolje, ki bo povzroalo ustvarjanje ZDM (npr. dokaz o reciklai ali ponovni uporabi zmanjuje dohodnino, itd.)

  ukrepi, ki bi ljudi spodbujali k ponovni rabi, manji potronji, zelenim dejavnostim, javnemu dobru to bo v drugem koraku ustvarjalo nova delovna mesta

  Vpraanje ali si drava to lahko privoi, je dolgorono vpraanje

  114

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  link na 2

  link na 2

  115

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  link na 12

  Hand pollination in China

  Vir. The crucial role cities can play in protecting the honeybee ...www.theguardian.com

  Link na 13

  116

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  link na 11

  117

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  118

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Prof. ddr. Ana Vovk Kore

  Maribor, 1. 9. 2014

  ZASNOVA KATALOGA ZELENIH DELOVNIH MEST

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  DOSEDANJI PRISTOPI

  Iskanje definicij o zelenih delovnih mestih; Pogled nazaj, kako obstojea delovna

  mesta narediti zelena; Izpostavljanje primerov dobrih praks; Primerjanje s tujino; Vkljuevanje posameznikov in

  upotevanje subjektivnih mnenj;

  Pogled naprej

  Ni mogoe za nazaj spreminjati delovnih mest zaradi omejena naina razmiljanja vkljuenih, zato je nujno vnaprej postaviti pogoje za razvoj zelenih delovnih mest;

  Ni mogoe temeljiti samo na primerih dobrih praks, ker ne odsevajo realnega stanja in ne morejo biti razvojna paradigma;

  Nujno je treba vkljuiti izobraevanje in raziskovanje.

  120

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  RAZUMEVANJE TRAJNOSTI

  PRVI KORAK ZASNOVE ZELENIH DELOVNIH MEST JE RAZUMEVANJE TRAJNOSTI;

  POTREBNO JE RAZUMETI UJETOST V ZAARANI KROG, KI PRODUCIRA NE-ZELENA DELOVNA MESTA S CILJEM BOGATENJA ELIT IN IZPODKOPAVANJA KREATIVNOSTI IN MOTIVACIJE LJUDI.

  ZAARANI KROG

  KOLIINSKA RAST

  VELIKA OKOLJSKA ONESNAENOST

  NEZDRULJIVOST KONCEPTA STALNE GOSPODARSKE RASTI IN TRAJNOSTI V DRUBI

  NOSILCI KAPITALA SO USMERJEVALCI RAZVOJA

  VPLIV NOSILCEV KAPITALA NA POLITIKO IN POLITIKE

  NA GOSPODARSKI RAZVOJ

  ODRINJENOST REALNIH RAZMER V DRUBI IN NARAVI

  NEUPOTEVANJE EKOSISTEMOV KOT NOSILCEV IVLJENJA

  121

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  RAZUMEVANJE BESEDNE ZVEZE TRAJNOSTNI RAZVOJ POTREBA PO RE-DEFINICIJI RAZUMEVANJA POMENA TRAJNOSTI

  Trajnostni razvoj ni zaivel v realnosti

  VZROKI

  Trajnostni razvoj kot podporni dejavnik gospodarske rasti, DBP in kokurennosti

  Zruen socialni kapital drube

  Okolje in narava razumljena kot motilna dejavnika razvoja

  Razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi ogrozil zadovoljevanje

  potreb prihodnih generacij

  Neusklajen gospodarski razvoj, propad

  TRAJNOST NAPREDEK

  UDEJANJANJE TRAJNOSTI V PRAKSI, DEKLARATIVNA DOGOVARJANJA BREZ

  USPEHA

  CELOVIT RAZVOJ, RAZVOJ PO DELIH NI MOGO

  VEDIMENZIONALNOST GOSPODARSKA DIMENZIJA JE LE ENA

  SPECIFINOST LOKALNEGA OKOLJA NAMESTO GLOBALIZMA

  VKLJUENOST LOKALNE SKUPNOSTI NAMESTO SVETILNIKEGA PRISTOPA

  ETINE VREDNOTE: ENAKOPRAVNOST NOTRANJE REZERVE, PREVIDNOST,

  PREVENTIVA

  122

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Definiranje trajnostnih dimenzij

  Ekosistemska dimenzija

  Dimenzija celovitosti

  Dimenzija blaginje

  Dimenzija samooskrbnosti

  z aktivnim vkljuevanjem

  javnosti

  POVEZLJIVOST IN PRESENOST DIMENZIJ SEKUNDARNI IN TERCIARNI NIVO

  Veplastnost povezav: POVSEM NOVE PRILONOSTI OSNOVANE NA LOKALNI IN REGIONALNI RAVNI

  Ekosistemska dimenzija

  Ekosistemi ekosistemske storitve, osnova za delovanje planeta Zemlje

  EKOSISTEMSKI PRISTOP

  OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN IVLJENJA NA ZEMLJI

  Ohranjati je potrebno naravne vire za bodoe generacije.

  Pretirana raba naravnih virov povzroa nepovratnost procesov.

  123

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Dimenzija celovitosti

  Potreba po celovitem razvoju povezava razvojnih vpraanj drube, gospodarstva, varstva okolja zaradi potreb po upotevanju razmerij

  med njimi.

  Nujnost nartovanja in izvajanja povezanih ukrepov, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo.

  Razvoj po delih namre ni mogo, ker ne upoteva presenosti.

  Ekosistemska dimenzija

  Dimenzija blaginje

  Zadovoljstvo z ivljenjem. Zadostna materialna priskrbljenost.

  Srea. Uspenost.

  Kvalitetni medsebojni odnosi. Osebnostna rast. Smisel ivljenja.

  Ekosistemska dimenzija

  Dimenzija celovitosti

  124

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Dimenzija samooskrbnosti

  z aktivnim vkljuevanjem

  javnosti

  Aktiviranje razpololjivih potencialov, njihova povezava, motivacija. Povezanost z politinimi odloitvami. Notranji viri moi za drugotni razvoj.

  Ekosistemska dimenzija

  Dimenzija celovitosti

  Dimenzija blaginje

  S N

  G

  125

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  TRAJNOSTNI RAZVOJ

  Etine razmere

  Postopki, procesi odloanja

  sociala gospodarstvo

  okolje TRAJNOST NAPREDEK Je proces z notranje povezanimi vsebinami in aktivnostmi. Je stabilen proces.

  Ekonomski, socialni in okoljski kapital v regiji so mrtvi, e niso med seboj povezani. Trajnost pomeni aktiviranje mnogih drobnih koles v isto smer. BISTVENO JE IMETI VIZIJO IN IZHAJATI IZ STANJA.

  VIDIKI

  BIOREGIONALIZMA

  iveti v skladu s trajnostnimi pristopi v bioregiji.

  Vzgajanje domaih kulturnih rastlin.

  Raba lokalnih materialov in surovin pri gradnji.

  Uporaba lokalnih in sezonskih pridelkov v kulinariki.

  Poznavanje in upotevanje ekosistemov obmoja kjer ivimo.

  TRAJNOSTNE REGIJE Bioregije Ekoregije Ekocone

  126

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Kulinarische Region Europische Handwerksregion Region der Lebenskraft

  Spremembe v kulturi

  Krotscheck/Ober/Schmidt

  Preobrat, ki se mora zgoditi! Na temelju vzpostavitve pristnega odnosa do narave (ponovno odkrivanje narave) uresniujejo skupno vizijo, ki po izkunjah Vulkanlanda traja vsaj 10 let, da postane nain ivljenja cele regije (s stalnim kontinuiranim delom, seminarji, delavnicami, izobraevanjem in dogodki za ljudi.

  127

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  128

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Zasnova kataloga zelenih delovnih mest

  Mednarodna delavnica: Kreiranje zelenih delovnih mest, 1. do 3. 9. 2014

  Avtorice: Prof. ddr. Ana Vovk Kore, UM FF, Mednarodni center za ERM, Koroka c. 160 Nina Globovnik mag. prof., UM FF, Mednarodni center za ERM, Koroka c. 160 dr. Mojca Kokot Krajnc, UM FF, Mednarodni center za ERM, Koroka c. 160 Aleksandra Premui, UM FF, Mednarodni center za ERM, Koroka c. 160

  Maribor, 2014

 • Katalog ZELENA DELOVNA MESTA

  Uvod Mednarodna delavnica Kreiranje zelenih delovnih mest je potekala v okviru projekta Univerze v Mariboru z naslovom Internacionalizacija. Delavnica je trajala 3 dni in sicer od 1. do 3. septembra 2014, dva dni sta potekala na FF (predavalnica 1.6) in en dan na terenu v Dravinjski dolini, kjer smo udeleencem pokazali e vzpostavljena zelena delovna mesta. Delavnica je bila namenjena tudentom, zato smo jih aktivno vkljuili v pripravo kataloga o zelenih delovnih mestih, ki je nastal kot izdelek projekta. Prvi dan smo predstavili izsledke znanosti na podroju zelenih delovnih mest in sicer je prof. ddr. Ana Vovk Kore predstavila izhodia za zelena delovna mesta ter sam projekt in poudarila, da so zelena delovna mesta e med nami, da pa jih e ne prepoznamo in da izobraevalni sistem ne sledi zahtevam trga. Predstavila je tudi primer dobre prakse Dravinjsko dolino, ki so si jo 2.9. 2014 udeleenci tudi ogledali. Doc. dr. Sara Tement je v sodelovanju z doc. dr. Luko Lorber predstavila vlogo Univerze v Mariboru pri kreiranju zelenih delovnih mest. Izpostavila je dejstvo, da bi morala biti zelena delovna mesta sestavni del izobraevanja vseh tudijskih programov. Ugotovili smo, da se iz imen programov ne more sklepati, kateri programi e danes omogoajo znanja in veine za zelene poklice, saj so imena programov splona (npr. geografije UM ni uvrstila med programe z vsebinami o zelenih delovnih mestih, eprav ima prav geografija predmete kot so Ekoremediacije, Varovanje prsti, Sonaravno urejanje voda, Trajnostni razvoj zavarovanih obmoij in podobno, kar so v resnici znanja za neposredna zelena delovna mesta). Udeleenci iz Univerze Sigidunom fakulteta Futura so predstavili njihovo razumevanje zelenih delovnih mest in so zakljuili podobno kot v Sloveniji, da so tovrstna delovna mesta v nastajanju, da obstaja velik interes predvsem med mladimi, da pa e ni politine volje, administrativne organiziranosti in da manjka pogled izven katle, ki bi omogoil hitreji razvoj teh mest. Predstavili so svoje izkunje ter izpostavili Zasavico, kjer imajo neke vrste poligon za zaito narave. Rezultat prvega dneva je bil predstavitev teoretinih izkuenj in sooenje dveh univerz Srbija in Slovenija ter ugotovitev, da smo na zaetku poti kreiranja zelenih delovnih mest. Drugi dan je potekal na terenu, kjer smo si ogledali Center ponovne uporabe v Slovenskih Konjicah, Ran Dravinja, etnoloko vas Kriea vas, Uni poligon za samooskrbo Dole ter domaijo Lovreni. Pomembno spoznanje udeleencev je bilo, da v resnici e obstajajo neposredna in posredna z