Click here to load reader

GRADA KARLOVCA...38 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 3/95 40. R JES E NJ E o ime1101•anju Orga11izacijskog odbora za izgra.dnju "Spomen obilje:ja hn-arskim 1…

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GRADA KARLOVCA...38 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 3/95 40. R JES E NJ E o ime1101•anju...

 • ISSN 0037-7 104

  - --- -- -- -

  POST A RINA PLACENA U POST! 47000 KARLOVAC

  GRADA KARLOVCA Broj 3 Godina XXXII Cijena primjerka

  lzlazi prema pot reb i Karlovac, 12. svibnja 1995. 22 KUNE

  SADRZAJ

  GRAD KARLOVAC

  GRADSKO VIJECE GR.4.DA KARLOVCA

  29. ODLUKA.. o detaljnom planu uredenja "Pivorara" . . • • . ... 38

  30. RJESENJE o ime11ora11ju clanom Upraniog rijeta Centra za predskolski odgoj djece Karlovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  31. R JES E NJ E o utvrdfranjll mandala Sla1·ka l\1asta1•a kao rijec11ika Gradskog 1:ijeca . . . . . . . . 42

  32. R JES E NJ E o razrjesenjll clana Upran zog odbora Gradskog muzej a . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  .., .., R JES E .NJ E .:, .:, . o imenoranju cla11a Uprarnog odbora Gradsko:; muzeja . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  34. Z .A K LJ U CA K o podnosenju :.ahrjera 11adlef.11im njelima za pri:.nanj e s1Hlas11ickog udjela birse opiine Karlo.-ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  35. Z .4. K LJ U CA. K o pokro1·iteljstl'u pros!a1·e 230-te obljet11ice postoja11j a karlo 1·acke Gimna:.ije . . . . 43

  36. Z A K JJ UC A K o suglawosri na Statut 1'Ce111ra :.a prcdskolski odgoj djcce Karlornc . . . . . . . . . -13

  POGLA \'ARST\'O GRAD.-\ KARLO\'CA

  37. PR A \'IL ,\' I }{ o kritcnj"ima :.a odrc

 • 38 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 3 /95

  40. R JES E NJ E o ime1101•anju Orga11izacijskog odbora za izgra.dnju "Spomen obilje:ja hn-arskim 1·ojnicima palim za domo1·i11u" . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 46

  41. RJESENJE o ravjesenju predsjednika Odbora za obno1·u po1·ijesne jezgre Karlovac . . . . . 47

  42. RJESENJE o ravjesenju predsjed11ika Gra.dske izbome_ komisije za izbore Vijeca mjesnih odbora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  43. RJESENJE o imeno11a11ju Odbora za urrrdfranje rasporeda kon'Itenja odmaralista Dubovac" u Se/cu ..... . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  44. R JES E NJ E o izmjeni visine posebne pristojbe koja se plaia pri i:.damnju odobrenja za priredivanje prigodnih tombola iii kuuJenja na sportsJ..im natjecanjima i igre 11a srecu - Bingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  45. R J E SE .NJ E o ravjesenju i imeno11anju clan a Komisije .:a da1·a11je u ;,akup jarnih porrsina i 11ei;,gra.4enog grade1·inskog zemljista za postarlja11je kioska i pokretnih 11apra1,a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  46. Z A K LJ U 6 A K o oslobadanju placa11ja nalma.de za re;,en-irana parkiralisna mjesta u ulici Ambroz.a Vra11scza11_ljeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  47. Z A. K LJ V CA. K o ime1101·anju clana Sal-jeta Puhackog orkestra Gra.da Karlovca .... . 48

  48 48. Z A K LJ V CA K o ivnjeni i dopuni Plana rasporeda kioska ... . ............. .

  49. ZAK LJ V 6 A. K o priln·acwiju i upuciva11ju 11a raspraru Gra.dskom . 1·ijecu Z-akljucka o podno!enju ;,ahtjem nadlef.nim njelima za priznaizje suvlasnickog udjela bfrse opii11e Karlovac . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 49

  GRJ,.D KARLOVAC

  GRADSKb'.=,'VIJ.'t:CE'.GRA.nAt ltUU:'OVCA :.::· • •• ·.•-•: ·.-.:;:;·.= ....... ::-;.; ••••••• :-;-.;:.,,,..:..,,.•:•.•:..;::· • .,.,,._ :,:::- :-.•· •• ..;.:.;.;::-.•• :-.

  29.

  M temelju clank a 27. i 28. Zakona o prostornom 'J~ede:iju (~N RH br. 30/94) i clanka -i8. Siatllia Gracia Karlo"ca ("Glasnik Grada Karlovca" br. 4 /94) Gradsko \'iJece Grada Kalo\·ca ::a 20. sjednici. ocrzzioj da,1a i l. 5. 1995. godine, donijelo je

  ODLUKU 0 DETALr.\O:\[ PLA .. '\'U lREDP,JA "PIVOVARA"

  clan:::.k l.

  Do11osi se Dc;;Jj:1i pl an urcjen_ia"Pi\'O\·;,ra" (u c::Jjn_;e·:1 :ck~iu DPl · Pi\'O\·ar:i'·) u ~kladu s Gc:1cr:::.lnim t,,h.:::~·:c;:: .. 1 rl:,:-.0;:1 pada K:uio\'C:i . ?ro~10rm,11

  p!G11om Opcine KarloYac, Odlukom o i2radi Pl.iP "Pi\'O\'cara" 1e projektnir.1 2ada1kom za izradu is1og.

  clanak 2.

  Gr:o.nica Zc.Jl\'3\a DPU ·· P:\'O\'.ll'?." je prik?.u .. na ;ia ka:-; i :-::j erila 1: 1000.

  E!~:bc-;at DPl-a 'Pi\'o,·:-:: ra· _;c s::sta\'r:i cio o·.-e odlt:k.:: i s:,drii :

  A/ PR!PRE\1~1 010

  l. Opci pod,Ki ~- Odil:!-:? o izr:::ci DPl-:i · p i\C'\·;:r:i· , Pr11jck:,,i z.:,J~::,k

 • BROJ 3195 GLASNIK GRADA KARLOVCA

  4. Anketni list o razvoju

  Bl ARHITEKTONSKO-URBANJSTJCKO RJESENJE

  I TekstuaJni dio

  I. Uvod 2. Prikaz tehnoloskog procesa pivonre 3. Razvoj pivovare 1993-1997.godine 4. Prik2z Pro\'edbenog urbanistickog plana 5. Urbanisticko-tehnicki uvjeti izgradnje i uredenja

  prostora 6. Urbanisticke mjere zastite od elememarnih

  drugih nepogoda i ratnih opasnosti 7. Zelenilo 8. Popis prinujenjenih piOpisa, odluka i literature 9. Prilozi

  II Graficki dio

  1. Izvadak iz GUP-a Karlovac 1 :5000 2. Pegled infrastrukture prema GUP-u Karlovac

  1:5000 3. Plan postojece geodetske osnove s presjecima

  i z.a.bvatom I : I 000 4. Urbanisticko-tehnicki uvjeti I: 1000 5. Plan razmjestaja i kapacitet objekata zastite

  1:1000

  Cl INFRASTRUKTURA- idejna rjesenja

  Tekstualni i gr2.ficki dio

  1. Planiranje vodoopskrt>e I :5000 2. Planiranje 0d\'odnje i predtretmana 01pad~ih

  · voda 1: l ooo 3. Planiranje pro:neta i prome,ne poq sine J: 1000 4 . Planiranje elektroenergetskog napaja.,'1ja I :5000

  Clanak 3.

  Odredbe za proYodenje plana su sa, iaYni dio CYe Ocil uke i obja\']j uju se u "Glasniku gm'.3 KEJ]o\·ca".

  Jed:m pr!mjer~J, cl,,bcr~ta . OYjc,cn i pc:pis~:.:1 po gradonacelniku gr2da };: 2r!o·,c:i. Ct.: \ a ~cu dokumc:;;3cij i Odjcla s1ambcno komu:1;;:;-;ih djel:a,r;0s1i i pro,:c-,r:,og urcdenja Gr2da K:ir)O\'Ca.

  Clanak 5. Ova Odluka srupa na snagu danom objavljivanja i

  "Glasniku grada Karlovca •.

  KLASA:021--01/95-01/l l URBROJ:2 I 33/01-01-06-95-33 Karlovac, 11.5.1995.

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEC.:.. Berislav Miksic, dipl.inz.,v.r.

  DETALJNI PLAN UREDENJA "PIVOVAR.l\. • ODREDBE ZA PROVODE:\1JE

  I. Namjena povrsina

  Na prostoru zalwata DPU-a "Pivovara· j e predvi-dena namjena povrsina za izgradnju objekata proizvo-dnje te njihovo medusobno povez.ivanje u tehnoloski smisaonu cjelinu, a kao slijedeci sadri.aji.

  I • unutar ograde (desna strana Ljubljanske ulice iz grada) a) punionica piva b) kotlovnica,- sk!adiste, rez.ervoar za mazut,

  radione za odriavanje c) energana, punionica bacava, fermentori d) silosi, verionica e) prostor bez. definira.'ie namjene.

  II • van ograde (lijeva strc.na Ljubljanske ulice iz grada) a) parkiralis1e b) Jeini podrumi c) ,·arioni podrumi.

  2. Rei.imi uredenja prostora

  l'redenje zemljista i terena, izgradnja objekata 1e obavlj anje svih rad ova iz.nad, is pod ili na po,•rsini terena na prostoru DPU-a "PiYovara" oba\']ja se uz pcstavke koje proizlaze iz. DPU-a. Utvrdi\'anje refona uredivanja dano je grafickim prikazom, mjerila l :5000 i l: 1000.

  Osno\·u z.a lm·rdiY2J7je rezima urede;1ja prosi0ra unutar definirane gr:mice DPU-a "Pivovara" daju osim p;-o\·cdbenih odredbi i gr:-:fickih priloga, i s\·e posebne Odlul:e. prnpisi i pr:l\ iln:ci vcza., i z3 j)r◊s;or i njego\·e kar2.l;1 eri si:ke. Pod ?Oscbni m Odl uk ama pod ran: :11ije\·2ju se SYC Odluke i pr0pisi koje je donijela Skup~tina ope inc !--::;r!oY;ic iii n;,dlc;:ni orgar.i i io:

 • 40 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 3/95

  - Odluka o zastnmm mjerama i U\'je1irna za odredi\·anje zona sanitarne za.stite iz\'oris1a voda za pice (" Slui.bene novine opcine Karlovac" br. 13/89),

  - Odluka o odvodnji i mtiti \'Oda na podrucju opcine Karlo\'ac (" Sluzbene novine opcine Karlovac·· br. 8/76)

  - Odluka o skl2njanju stano\'nistva i materijalnih dobara ("Slui.bene novine opcine Karlovac" br. 6/85),

  - Plan za.stite od poz.ara opcine Karlovac ("Slui.be-ne novine opcine Karlovac" br. 3/89)

  • Plan zastite od z.agadivanja na podrucju Opcine Kar]oYac ("Slui.be:ie novine O?Cine KarloY"c" br. 9/87).

  - Odluka o izradi DPU-a "Pivo\'ara" ("Sluzbene novine Opcine Karlovac 7 /91)

  - kao i nak.n2d:1e izrnjene Z2.kona i Ociluka.

  3. Urbanisticko-tehnicki u\'jeti za izgradnju i rekons1rukciju objeka1a i uredaja

  a) Parcelacioni elaborat

  Parcelacija unutar granica DPU-a "Pivo\'2ra" moi.e se provoditi sarno u svrhu forrniranja parcel a za pred\·j. dene sadri.aje, a parcelacioni elaborat mora biti izraden na temelju DPU-a "Pivovara".

  b) Izgradenost parcela

  li}..-upna izgradenost parcele pogona ne smije prelaziti 40 % po"r5ine

  Izgradnja t\'omickih objeka1a rnoze se predvidjeti samo unmar gr2.,~ica razYoja 1vomickog kompleksa oznacenih u planu i djelu_iu kao blok ponsine pa se zgrade mogu prema tehnologiji razmjesiiti i razvijati slobodno unu1ar te po"rsine s time da m2.ksimalna izgradenost bloka bude u,·jetovana u odnosu :1a cijeli kompleks, to se odnosi na uvje:e i:,: GCP-a (1989) toc.5, k20 npr. odredi\'a.-:je mjesta z.a osobna i 1ere.na \'Oz.ila, ograde, radnog ko:,;p]eksa i sl. a ste cialje utndt:jc orga,., z.a iz.daYa.i,je lokacijskih dozYola .

  Postojeci objt;,:,i koji se 112!aze unu1ar prostorz zah\ata DPU-a mcgu se ad.:;?,irati rekom;rnira,i u opsegu pouebe raz\·oja.

  \L,J:sim2l;12 t:d2!jen0s1 iz:nedu z~rnd.1 t:t \·:duje sc na os:1orn po, reb~t 1ehn0l0gije, z;ido\'olj2\·eJij?. uvje12 i z.2sti1e od e!eme;·.,::r:-,i:1 nepogoda i r:itnih 0~1.1s:10~1i.

  .\a DPl1-u s·J 0zn2ce;1c pons.inc za r2ZY;_1a.;,_-c objdata do m;,ksii,;;J:;c Yelici:,e.

  G:-;=...-:icc r~:.z,·0.:2 :'ilC1 fU ~c ;1('k~ \~p: i l r'\'k1i..:!_jC::1 C'frGCe.

  Prostor pogona predvida se uredivati u nekoliko etapa:

  I. etapa z.ahvaca prosirenje S\'ih postojecih pogona, dopunu 1ehnoloskih procesa l izgradnju no\'ih objekata u okviru dana.snjeg pogona te prosirenje prema stambe-nim objektima Sporero\'e ulice.

  II. etapa predvida prosirenje i realizaciju novih tehnoloskih procesa ili po\'ecanje postojecih kapaci1e1a.

  III. e1apa uredenja prostora pred\'ida da se ,,·orni-cki kompleks razvije na cjelini kompleksa.

  Broje\'i etapa ne m'jernju redoslijed realizacije iz razloga rnedusobne 1ehnoloske poveZ211osti procesa r2da i pogona.

  Prilikom pristupa gradnje potrebno je u1vrditi razmjest2j objekata unutar razvojne povrsine obzirom na potrebnu 1ehnologiju pogona, spremista (Ol\'Orenog iii zatvorenog) i sl.

  c) Urbanisticki uvjeti oblikovanja

  Visinom gradenja utvrduje se da gabarit objekta ne prelazi 18 m, a u z.oni pod 2.2.Slitom prema rjesenju Opcinskog zavoda za zastitu spomenika }..."Ulture, s time 2.ko 1ehnolosk.i proces uvjetuje vecu visinu, kao npr. za dimnj2.k, antenske stupove, \·entilacije, ,·odovodne tornje\'e, ured2je za hladenje, izuzetne ob!ike krovova i sl., bit ce uz potreban prikaz posebno razmacrano od org211a nadlei.nog za prostorno planiranje.

  Postojeci stambeni objekti koji nisu uneseni u p!2..., predvideni su za rusenje, uk!anjanje iii preselenje, st0 O\"isi o objek1u. Opseg iii dinz.mika nisenja uklanjan_ia iii preseljenja ovisi o dinamici realizacije plana. Za poirebe poboljsanja uvje1a st2110\·anja, do momenta uklanjanja moze se odobriti iz\'odenje rado\'a pred,·idenih odredba-ma za pro\'odenje Prostomog plana opcine Kar]o\·ac (\' idi PPO-K::rlo\'aC i989.godi:;e t.5.6. l. i 5.6.:2.).

  Unutar po\'fsine za raz\·oj 1locna sta.mber.ih objebta mc-guca je izgr;,dnja posloY:1ih pros1ora s 1i:11e da se ista djelatnost m02e od\·ij;-,ti u skladu s reiim0m uredenja o":)jekata i prosiora .:,,·rdenih po Opcinskor:1 Z2\'odu za z::i~titu spomc•;ika kt.:l:'..lre.

  Poi:1ocni i ma;;_ii p0slcn-:ii 0i.0_;ekti mog\fbi1i gr~deni kao 2.neksi s1::mbcnib zgraca i :n0r~j u sa ~i2mbenim objek,om cin::i f'u;1kcio;i::J:rJ c_;el::rn .

  d) urcdcnje 0kolisa

  l'redcnjc okoli~:1 01'_'6;:;;a :z\·o

 • BROJ 3/95 GLASNIK GRADA KARLOVCA 41

  moraju postovati postoJece stanje terena, odnosno ne smiju se predvidati z.ahvati cija bi realiz.acija narusila stabilnost i sigurnost terena. Navedeni elernemi okolisa kao i ostala komunalna infras1ruk1ura (vodovod, kanali-z.acija, telefon, elektrika i dr.) projektirat ce se i izvoditi u skladu s planom i urbanistickim rjesenjem.

  Zastitno zelenilo smatra se ozelenjava,-ije slobodnih povrsina unutar tvornickog kompleksa.

  V:mjska ograda radnog kompleksa, poloizj i izg!ed utHdit ce se projektom, 1ime da maksimalna \·isina ne prelazi 250 cm.

  Uk."'1.lpno uredene z.elene poYrsine ne smiju biti manje od 20% po\"rsine parcele.

  e) Komunalno uredenje prostora

  Mjesto prikJjuci-ca pogona na posrojeti iii planirani javni put i komunaJne objekte 1reb2 posebnim projektima razraditi, a tom prilikom odrediti uvjete za podizanje ograde iii objekata pogona.

  Ovdje istovremeno odrediti z.onu za razv1JanJe tlocrta ponirnice, prodaje i drugih sadriaja objekata, pri ulazu u tvornicki kompleks.

  Sve prometne odnosno manipulati\"ne povrsine moraju se projek1ira1i i izvoditi u skladu sa Zakonom o javnim ces1ama kao i Pra\·ilnikom o prostomom s,andar-du, urbanisticko-tehnickim uvjetima i no:-math"ima z.a sprecavanjestvranja arh_i tektonsko-urbanistickih barij era.

  Koridor za prolaz gradske prometnice Ljublja.,ske ulice u cijeloj duzini uz pogon potrebno je istovremeno obraditi projektom uz ijesenja prikljucaka pogon2 na pos1ojeci• iii planirani put.

  Broj parkimih mjes1a utvrduje se p:ema GlJP-u Karlovac za stupar:j motorizacije I :3 (pu,nicki auto 3,3 stanoYnika), a za indumiju i sk.ladis,a us\·a_ia se po zaposlenom 0,45 m2 parki;ig2. Pl ;P-0;:1 precYiCeria parkirna mjesta smatrat ce $e kao minimalno potrebr:a. Parkime po\'rsi;ie po•:ez"-,e su na \'~1jske ;:i:onmnice.

  4. Posebr.i U\je1i &r:idenja

  Na pros:orJ z.,;j-;\·3,3 DPU-a ··p;..-o\·;,;a" u1,·rcc,,3 je zo:ia zastite spor.:e:,ib kul1ure po Opci;:sko:n z2\·l,-:u za zasti,u spomenika kuln.:re Karlo\·;:c (s;,da DrZ?.\·na upra\·a za z.cJtitu kullurnc i prirodnc t,.,;,inc sjec iste u 1'2rlo\"C.·u) o Pre\ enti\"r:c,j z2s1i 1i ~pon:cnikJ kultu;c co llpisa u Rcgis,;;r ~romcn;ka kula:rc s retimom v.~t:tc h:upnja (\·;di rjdc:~_ic c,pcimk0g zy, od:i. :i ~,riJogu. k:w i t::hclu o smjc:rnic:::~~:i 1.:re,:cnj.1 poj ccini~, ~1::1:·,h.l' :,jc\:2-

  ta uz Sporerovu ulicu, izvedenu iz rjesenja Opc.zavoda z.a z.astiru spomenika k."'Ulrure).

  Za ·sve objel.1e i prostore unutar zone potrebno je izraditi program uredenja prema opsegu koji odreduje Opcinski z.avod z.a z.astiru spomenika lrnlrure Karlov2c (sada Dri.avna uprava z.a zastiru :kulrurne i prirodne bastine, sjediste u Karlovcu) grupno iii pojedinacno za svaki objekt.

  U skJopu DPU-a "Pivo\'ara" prilezi istruiva.-ije koje je izvrsio Opcinski 2.2\'0d za zastitu spomenika k.-ulrure iz Karlovca (sada Drzvana uprava za z.astiru kulrurne i prirodne bastine, sjediste u Karlovcu) koj ima se utvrduju rezimi uredenja objekata u zoni z.astite.

  Izgradnja objekata i inframukture mora se izvoditi u skladu s vaiecim zakonima te propisima i odlukama iz tocke 2. ovih odredbi.

  Osim toga u obzir se mora uz.eti prijedlog ocuvanja okolisa temeljen na Srudiji o utjecaju na okolinu "Karlo-vacke pivovare •· _

  S. Mjere z.a provodenje DPU

  DPU "Pivovara· ce se realizirati u skJadu s razvoj-nim planom "Karlovacke pivovare· d.d.

  30.

  Na temelju clanka 48. Statuta Grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca· br. 4/94) Gradsko vijece Grada Karlovca na 20 . sjednici, odri.a.-ioj dana 11. 5. 1995. godine, donijelo j e

  RJESENJE o imenovanju clanova Uprarnog vijeca

  Centra za predskolski odgoj djece Karlovac

  Za clana Upravnog vijeca Cemra za predskolski odgoj djece Karlovac imenuju se: J. Vl2.do BaJgavi, gradsk.i vijec:iik, z.a clana, 2. Draien Furac, gradski vij ecnik, za clana, , 3. Berislav '.\1 iksic, gradski ,·ijecnik, za cbna, .1. Ladislav Si]\"asi. gr3dski vijecnik , z.a cl::..,a, 5. Petar Spoij;;ric. Karlovac , S. Seljana l 8, prcd~ta\·:1ik

  roditclja, za clana.

 • 42 GLASNJK GRADA KARLOVCA BROJ 3/95

  II Ovo Rjesenje ce se objaviii u "Glasniku Grada

  Karlovca· .

  KLASA:021-01/95-01/l 1 URBROJ :2133/01-01-06-95-3 l Karlovac, 11.5.1995.

  31.

  PR.EDSJEDND< GRA.DSKOG VUECA Berislav Miksic, dipl.ini., v.r.

  Na temelju clanka 48. S1atuta Grada Karlo\'ca ("Glasnik Grada Karlovca" br. 4/94) Gradsko vijece Grada Karlovca na 20. sjednici, odrzanoj dana 27. 4. 1995. godine, donijelo je

  R JES E NJ E

  I Gradsko vijece grada Karlovca utvrduje da je g.

  Slavko Nastav, HDZ, Dreznik 10, Karlovac, stekao mandat vijecnika Gradskog vijeca grada Karlovca sa danom 6. ozujak 1995. godine.

  II O\·o Rjesenje ce se obja\'i,i u "Glasniku Grada

  KarloYca".

  KLASA:021-01/95-01/11 URBROJ:2133/01-01-06-95-2 Karlovac, 27.4.1995.

  32.

  PREDSJEDNil< GRA.DSKOG VLTECA Berislav Miksic, dipl.ini., v.r.

  :--a temelju c.·lanka -1S. Si::tuta Gracia }(arl o\'Ca ( "Gl2.s1,ik Gr2da 1-.:arloYca .. br. 4/94) Gradsko \'ijece Gracia Kar}O\ Ca na 20. sjednici, odri.2.J1oj dana l J . 5. l9S5. godir.e, donijelo je

  R JES E ;-.;J E

  U ~_;csc::ju O i:,1Ci:0·,:,;1ju L'r r 3\")~0f. 0cb0r:1 "G ~::id-skog ;nu;:cja " K;irlc, \';:c (''GGK" br. :0 9-1). r:;,:r_:e:'.J\.1 ,c cuz.~,0~,i c,:c1,:i f,•5pc,u:i L E'.\K.-\ ( T '.\O\ 'il'

  II Ovo Rjesenje stupa na snagu danorn donosenja, a

  obja·vit ce se u "Glasnik-p Grada Karlovca".

  KLASA:021-01/95-01/11 URBROJ :2133/01-01-06-95-20 Karlovac, 11.5.1995.

  33.

  PREDSJEDNIK GR.AD SKOG VIJECA Berislav \1iksic, dipl.ing., v.r.

  Na temelju clanka 48. Sraruta Grada Karlovca ("Glasnik Grada Kar!ovca" br. 4/94) Gradsko vijece Grada Karlovca na 20. s.jednici, odriz,,oj dana 11. 5. 1995. godine, donijelo je

  RJ ES ENJ E

  U Upravni odb9r "Gradskog muzeja" Karlovac ("GGK" br. 10/94) imenuje se:

  1. prof. JANA MIHALIC, k'ustos za clana.

  II Ovo Rjesenje srupa na snagu danom donosenja, a

  objavit ce se u "Glasniku Grad a Karlovca".

  KLASA:021-01/95-01/1 l URBROJ:2133/01-01-06-95-21 Karlovac, 11.5.1995.

  34.

  PREDSJEDNil< GRA.DSKOG VUECA Berislav Miksic, dipl.ing., v.r.

  ~a temelju clanka 48. S1atuta Grada Karlovca ("GGK" bi. 4/94) Gradsko Yijece Grada KarloYca na 20. sjednici, odrianoj dana 1 l. 5. 1995. godine, donijelo je

  ZAKLJUCAK

  Zaduiuje se Zajednicko _i;;rno pravobr.:.:1iicl_ist\'O Kar]O\·?.c da podnese zahije\· nadkinim ·· ,ijcli::1a za prizn;mje su\·Jasnickog udjel:i biYsc o;:,cine Kar]o\·ac, a subsidij :;rno (clan2.k J 8S/2 ZPP) po\·~::t uloi e:, ih s~cds,a-Ya kod:

  1. Klt:b:i piiomaca Kailo\·ac ( l 962) .:' . l-!Oiela "K0.;,n:i. ·· ( l964-JSS6) 3. :-S:o\·c rnds};c zgradc u K;tr10 \'CU

 • --•

  BROJ 3/95 GLASNIK GRADA KARLOVCA 43

  6. "Silikem• 7. Dom HV "Zrinski" 8. Veterinarska stanica Karlovac 9. "Kordun· 10. Bolnica Svarca 11. Veterinarska stanica Sisljavic 12. "Zitoproizvod" Karlovac 13. "OTP" Karlovac 14. Autobusni kolod\'or 15. Trinica Karlovac

  te da o poduzetim mjerama izvijesti Gradsko poglavarstvo.

  II Ovaj ZakJjucak ce se objaviti u "Glasnik."U Grada

  Karlovca·.

  KLASA:022-01/95-01/1 l URBROJ:2133/01 -01 -02-95-24 Karlovac, 11.5.1995.

  PREDSJEDNJK GRADSKOG VDECA Berislav Miksic, dipl.ini., v.r.

  35.

  Na ternelju clan.I.ca 48. Statuta Grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" br. 4/94) Gradsko vijecc Grada Karlovca na 20. sjednici, odri.anoj dana 11. 5. 1995. godine, donijelo je

  ZA~LlUCAK

  Grad Karlovac se prihYaca pokroviteljstva proslave 230-ie obljetnice postojanja karlovacke Gimnazije, te se zadui:uje · ·oradsko poglavarstY0 za proYedbu ovog pokroviteljstva.

  II OYaj Za.tljucak ce se objaviti u "Glasniku Grada

  KarloYca".

  KLASA:021 -0li95-0l/1 1 l.1RBROJ: 2133,'0 1-01 -06-95-25 Karlovac, 11.5.1195.

  36.

  PREDSJED:'1K GRAD SKOG VIJECA Beri,l2v .\1iksic. dipl.ini.., v r.

  ~a 1cme;ju cl.:mka .;s. S1:i1u1;; Gr:ida Karlo\-ca ( "Gla~:1ik Gr2dJ }-:;,rloYca" br. -l/9-1) Gradsko \"ijecc Gr;;d;i Kar love:: l1J ::o. ~jcdnici , 0dri.:moj d:L7J 11. 5. 1995. f Odinc. t~,~;;ijclo j c

  ZAKLlUCAK

  Gradsko vijece grada Karlovca daje suglasnost na Starut "Centra za predskolski odgoj djece Karlovac·, uz uvjet da clanak 36. Statuta glasi:

  ·centrorn upravlja Upravno vijece. Upravno vijece ima sedam clanova. Pet clanova Upr2vnog· vijeta imenuje Gradsko

  vijece i 10 4 po prijedlogu gradskih \'ijecnika, a jednog iz redova roditelja ili skrbnika djece korisnika usluga.

  Dva clana Upravnog vijeca bira sc iz redova odgajatelja i ostalih strucnih djelatnika Cen1ra.

  Mandat clanova Upravnog vijeca traje cetiri godi-ne."

  II Ovaj ZakJjucak ce se objaviti u "Glasn.iku Grada

  Karlovca".

  KLASA:021-01/95-01/1 l URBROJ:2133/01-01-06-95-30 Karlovac, 11.5.1995.

  37.

  PREDSJEDNJK GRADSKOG VUECA Beris!av M iksic, dipl.inz. , v.r.

  Poglavarstvo grada Karlo\'ca, temeljem c!. 8. st. 2. Odluke o davanju u 22.kup javnih povrsina i neizgrade-nog gradevinskog zerrJjista za postavljanje kioska ("Slui.bene novine opcine Karlovac· br. 9/91), cl. 6 . st. 2. Odluke o davanju u zakup javnih povrsina i neizgia-denog gradevinskog zemljista za postavljanje pokremih naprava ("Slui.bene novine opcine Karlovac", br. 9/91) i cl. 87. Statuta Grada Karlovca ("Glasnik Grc.da Karlovca" br. 4/94), na 61. sjednici odri.anoj 6.4 . J 995 . godine, donosi

  PRAVI LNIK 0 KRJTERJIDfA ZA ODREDl\'A .. '.;JE

  ZAKl.lPAL'-t ZA ZAUZI.:\1A.:"\;JE JAVAIB PO\'RS~A I '.\'EIZGRADE'.\OG GRADEVC\'-

  SKOG ZEMLJTSTA ZA POSTA VLlE~JE KIOSK.\ I POKRET~lH ~APRA VA

  C:lai1ak 1. Ovim PraYilnikom Ut\·rduju se kritcriji za odrediYa-

  ;,je zakupnine z:i zuzimanjc j;n-ni:1 po,..rsin:i i ncizgr:ide-ncg gradeYinskog zcmljis1a za pos.1aYJja,7jc kioska i pokre1nih n~pra\·a (u daljnjcm icbtu: Zemljis1c).

 • 44 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 3/95

  Clanak 2. ZemJjista iz prethodnog clanka razvrstana su u 4

  zones time da je 1. zona podijeljena u 2 podzone, Ia i lb.

  Zone odredene tekstualno s obzirom na polo.i.aj u · gradu Karlovcu u zonama javnih po\'rsina i neizgrade-nog grade,·inskog zemljista za postavljanje kioska i pokretnih naprava, sto_je sastavni dio ovog Pravilnika.

  Clan~'-- 3. \'is:.na 22..'l,'"llpnine odreduje se mjesecno prema

  slijedeca tri kriterija: 1. Broju bodova koji ovisi o nsti djelatnosti i z.oni, 2. Vrijednosti bod a, 3. Ponsini zemljista.

  Visina zakupnine za z.auzimanje zemljista obracuna-va se mjesecno po cetvornorn metru,a izracuna\·a se mnoienjem povrsine zemljista datog u z.akup, brojem bodova iz Tabele bodo,·a z.a utvrdi\'anje ztl.-upnine, koja je S2$ta,·ni dio ovog Pravilnika i vrijednosti boda.

  Visina zal""llpnine za djelatnosti koje nisu obuhvace-ne Tabelorn bodova za utvrdivanje za}rnpnine odred5t ce se prema najsrodnijoj djelatnosti.

  Tabela bodo\'a 2-a utvrdi\'anje 2.2..lrnpnine

  A) KIOSCI ~1JESEC\'O/m2

  Clanak 4. Ukoliko ztl.'"l.lpac koris1i z.emJjiste manje od l 5 dana,

  Ugo"orom o zakupu odreduje se visina z.al-upnine za 1/2 mjeseca, a ako z.akupac koristi z.emljiste vise od 15 dana, a manje od 1 mjeseca, \'isina z.alo.ipnine ugovara se u mjesecnom iz.nosu.

  Clanak 5. Komisija z.a davanje u z.alrnp zemljista moie i bez

  placa.,ja z.akupnine dodijeiiti zemljiS:te za hu□2nitarne svrhe (prikupljanje priloga i sl.).

  Clani:.k 6. Srupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vaiiti

  Pravilnik o kriter1jima za odredivanje zal"'l.lpnine za zauzimanje jarnih po\'rsina i neizgradenog gradevinskog zemljista za postavljanje kioska i pokretnih naprava CSluibene n0\'ine opcine Karlovac· br. 1/92).

  (Janak 7. Ovaj PraYilnik stupa na snagu danom objave u

  "Glasnik""ll Grad a Karlovca" a primjenjivat ce se od 1. tra\'nja 1995. godine.

  KLASA:022-05/95-01/10 URBROJ:2133/01-01-07-95-24 Karlovac,6.4. 1995.

  GRADON ACELNIK Ivan Benic, dipl.iur., v.r.

  \'rijedncst boda iz tocke 2. prethoc:1og sta\·ka utvrduje Pog]aY;o.rst\'O Grada Karlovca posebnim uJdjuckom.

  Broj bodo,·a

  Red. \'a:1je:.a IA I B JI llI JV t-rnj ZO~A ZO- ZO- zo:--:A ZO-

  ~A NA :,-_;A

  1. lGOSTITEUS:

 • -- - -

  BROJ 3 /95 GLASNIK GRADA KARLOVCA 45

  B) POKRETNE NAPRA VE MJESEC:NO/m2

  Red. Namjena I A broj ZONA

  1. . UGOSTITELJSKA DJELAT- no NOST

  2. TRGOV ACKA DJ ELA TNOST I 684 PECENJE PLODINA

  3. TR GOV ACKA DJELA TKOST - 900 prodaja cestitki, svijeca, k.njiga i sl., izlaganje lutrijskih zgoditaka

  C) OST ALO MJESECNO/m2

  Red. Namjena broj

  1. UGOSTITELJSKE PRIKOLICE

  2. PROD.AJA ISPRED CL. TRGOVINE

  3. LJETNE TERASE ugostiteljski objekti a) osim pod 3b

  slasticarnice i b) jednost. ugost.

  usluge

  4. PRODAJA BOROVA

  5. ZABA VNE RAD~UE, CIRKUS, LUNA PARK I SL.

  6. ORGANJZIRAxJE RAD:,s;JH PODUKA, MANIFESTACJJA I SL.

  38. Temeljem c:]211.kJ 5. Odluke o u;:,0r:;bi j2Ynih

  prnmetnih pon sinJ za rezen·ir211a p;-, ikiralisna mjesta ("Glasnik Grada l-(arloca" 'tir. 7,'94) , Pog]a,·zrs,,·o frada Kar!OYCJ na 5➔ .sjcdnici. odrz2..."10j 13.2.1 995.go.:i i1,e, donijelo je

  R JES E.'\'JE 0 VIST;'\ I :"-'AK,~.-\DE ZA REZER\'JRA;--.;.-\

  1'.-\RKIRALIS.'\'A :'-1.I EST.-\

  Boj bodova

  I B II lil IV ZONA ZONA ZONA ZONA

  684 612 540 450

  648 576 504 432

  828 756 684 612

  Broj bodova

  IA IB II III IV ZO- ZO- ZO- ZO- ZO-NA NA NA NA NA

  720 540 360 234 216

  108 81 54 40 32

  216 126 108 86 65

  135 108 90 72 54

  108 81 54 40 32

  72 68 65 61 58

  18 14 11 7 5

  Ctvrduje se dsina naknade za jedno ;-ezerYir~'"lO pi!rkiralisno mjcsto u iznosu: ·

  I ZONA 180,00 kn mjesecno II Z0 :\1A 100,00 kn mjesecno.

  II :-< ;,.kn3da sc pl3c;i unaprijed za 6 mjeseci temeljem

  Ufo,·ora o zakupu rezerYir;mog parkiral isnog mjcsta.

 • 46 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 3/95

  Natnada se moie platiti unaprijed i z.a tekucu godinu.

  III Visina naknade z.a jedno rez.ervirano parkiraJifoo

  mjesto kada je ogra.,iceno vrijeme rez.ervacije u tijek"u 'dana, smanjuje se z.a 30 % odredene vi sine naknade z.a tekuci mjesec.

  VI U visini naknade z.a jedno rezervirano p2rkiraJisno

  mjesto ukJjuceni rn uoskovi oznacavarij a rezervira.,ih parkiraJisnih mjesta.

  V Ovo Rjesenje objavit ce se u '"Glasnik-u grada

  Kar]o\'ca ·, a prirnje:ijivat ce se od O l .ozujka 1995 .godi• ne.

  KLASA:022-01/95-0 1 /3 URBROJ:2133/01-01-07-95-l l Karlovac, 13.2.1995.

  39.

  GRADONAC:EL:!';JK Ivan Benic, dipl. iur. , v.r.

  Temeljem clanka 9. Odluke o uporabi javnih prornetnih povrsina z.a rez.ervirana parhlralisna rnjesta ("Glasnik grad a Karlovca" b r. 7 /94) Poglavarstvo grada Karlo\'ca na 54.sjednici, odrzanoj 13 .2. 1995.godine, donijelo j e

  RJESENJE 0 VISL'\1 NAKX-illE KA.RTICE ZA \'OZILA

  KOJA SE ~IOGU ZAUSTAVITI I PARK.IRA.Tl ;-;A REZERVIR.A.1"'\O:'\I PARKIRA.LIS.NO~I

  ~!JESTU

  I L7tY~duje se Y:~ina naknade naljepnice za \'Ozi;a

  koja se r:1ogu zaustaYiti i parkirati u iz.nosu od 50,00 kn za jecr:u kanicu za :ekucu godinu.

  JI :,:o•,ca.--1i iznos :z ,ocke I o\·og ?-jesenja prihod su

  Grada 1'2r]o\·ca - os,.;Je gradske pristojbe u go10Yom ;J0\"CU \;~,n ;c;i rezer\';;-211 i:1 park ir2l ist;i.

  m Qyo R5de::je =-::i_iaYit te sc u "Glasniku Grada

  K::r'.O\'C:-,". 3 i-' ;i;nje::_;i\21 ce !'-Cod OJ .ozujka 1995.g.oci-:rc.

  KL.A.SA :0:1-01 !95-0 l /3 L"RBROJ-:;. i33,01-01-07-95-10 i--::;-,rlo\·;-.c .13.:: .. 1995.

  GR.-\DO~.\CEL~ !K h ~:.:, 13cn ic, di~,Ji.;r.. \' . r.

  40.

  Na ternelju clanka 75 . Staruta Grad a Karlovca (GGK 4/94) Poglavarst,·o Grada Karlovca na 56. sjednici, odrzanoj dana 23.2. 1995. godine, don.ijelo je

  R JES E NJ E o imenovanju Organizacijskog odbora za izgradnju

  "Spomen obiljezja hn·atskim Yojnicima palim za domovinu" ·

  I U Organiz.acijski odbor z.a izgradnj u • Spomen

  obiljeija hrvatskim vojnicima palim za domoYinu • imenuju se:

  l. Ivan Benic, dipl.iur., gradonacelnik • predsjednik 2. Ivan Perkovic, dipl.iur., zamjenik gradonace!nika • u.mjenik predsjednika 3. p. VJ.adi;nir Mustac, Gvardijan Franjevackog saino-s1ana u Karl0\'CU - z.an1jenik p;edsjednika 4. Boris Majoli • organizacioni tajnik 5. Kresimir Veble • organiz.acioni t.ajnik 6. Branka Bilusic, clan Poglavarstva - clan 7. Radovan Horvatin, d.i.arh., procelnik :Zupanijskog ureda za graditeljstvo i stambneo- komunalne poslove Zupanije karlovacke - clan 8. Ljudevit Mejaski, direktor "Karlovacke pivovare" -clan 9. Vladimir Tvrdinic, direk,or "Karlovacke banke" d.d. -clari 10. Boris Miculinic, direktor "Montaie"" Zagreb· clan 1 l. Danijel Butala, akadem. slikar, direktor Muzeja Karlovac • clan 12. Vladimir Klobucar, direkt0r "Medika" Zagreb - clan 13. Dubravko Delic, direktor Vodopriuede Kar!ovac • cla., 14. Ivica Bozicevic, direktor "Karlovacke tiskare"" -clan 15 . Marijan Klobucar, ··Ha..-nowa" Karlov2c - cla.i i 6 . Ivica Rast. Plimke rnrbi:1e Kar!ovac - clan 17. Ivica Briski, ··reksiil"' Karlovac - clan 18. :"-farin Del Tosso, ""E!ekaa" KarloYac - cl;;_, J 9. Boiidar Joh a. "Zelenilo ·· Karlo\·ac - cian ::o. Zeljko Feit!, ··Kaplast ·· Kar]o\·ac • clan .

  11 0\'0 Rjesenje cc se cb~.:,Yili u ""GJ :,_"rn:ku Gr:ida

  r-::~rlovca".

  K l.A.S:\ :01::-05, 95-0 I /5 L"RBRO.J ::: l 33.0 I -0 I -07-S ::-.:.

  GK.-\ DO~ .-\CEL \" IK h·:t:;1 Bc:iic. r.ipl. i,:r.. \" r.

 • BROJ 3/95 GLASNIK GRADA KARLOVCA 47

  41.

  Na temelju clanka 75. Statuta Grada Karlovca ("GGK" br. 4/94) Poglavarstvo Grada Karlovca na 57. sjednici, odri.anoj dana 2.3.1995. godine, donijelo je

  RJESENJE o razrjesenju pred.sjednika

  Odbora za obnovu povijesne jezgre Karlovac

  IV AN PERKO VIC, diplomirani pravnik razrijesa-va se duznosti predsjednika Odbora za obno\'u povjesne jezgre Karlovac.

  II Ovo rjesenje stupa na snagu danom donosenja, a

  objavit ce se u "GlasniJ..."U Grada Karlovca".

  KLASA:022-05/95-01 /6 URBROJ:2133/01-01-07-95-7 Kulovac,2.3.1995.

  ZAMJENIK GRADONACELNIKA Ivan Perkovic, dip!. iur., v.r.

  42.

  Na temelju clan.ka 75. Statuta Grada Karlovca ( GGK 4/94) Poglavarstvo Grada Karlovca na 57. sjednici odri.anoj dana 2.3. 1995. godine, donijelo je

  RJESENJE o razrjesenju pred.sjednika Gradske izborne

  komisije z.a izbore Vijeca mjesnih odbora

  I IVAN PER.KOVIC, diplomirani pravnik, razrje-

  sava se duznosti predsjednika Gradske izborne komisije za izbore Vijeca mjesnog odbora.

  II 0Yo rjesenje srnpa na snagu danom donosenja, a

  objavit ce se u "Glasniku Grada Kar)oYca".

  KLASA :022-05/95-0 I /6 URBROJ :2133/01-01 -07-95-8 Kar!oYac,2.3. 1995.

  -B.

  ZA'.\1JEJ\IK GRADO~ACEL:'\IK.-\ ]\'an Perko\·ic, dipl. iur.. \·.r.

  01a 1emelju clan.ka ,5. Statut:i. gr:-:da )-.,:arlo\·ca (""Gla5nik Gracia KarloYca·· br. 4/ 9--l) Gr;,d~ko r 0gl?.Y::r-StYO grada Kc:rlo\'ca , iemeljcm cl:mka 11 . ~i.:;•, :ik 3. Pra\"ilnika o mje,ima i n:icinu koristcn_ia. 0Jrz:\ :,j:j:i i z:1~1ite od 1:12r:il is1a "Duho\·;:c" u Sclcu, n:i .::s . ~jcd:1 ici ocrz:::i0j 9.3. 1995 . g0di;ic Joni_ir:10 jc

  R JES E NJ E o imenovanju Odbora za utvrdivanje rasporeda

  koristenja odmaralista "Dubovac" u Selcu

  U Odbor za utvrdivanje rasporeda korisienja odmaralista "Dubovac" u Selcu imenuju se:

  1. Nevio Kok, predsjednik Odbora Jasna Tot, zarnjenik predsjednika

  2. Antonija Malnar, clan Biserka Cepurkovski, za z.a.rnjenika clar1a

  3. Franjo Farkas, clan Ana Stanic, za zamjenika clana

  4. Zeljka Males, clan Jasminka Maslek, za zz.mjeni.ka clana

  5. Visnja Stojkic, clan Steve Dujam, za z.amjenika clzna.

  II Ovo Rjesenje objavit ce se u "Glasnilm Grada

  Karlovca". KLAS A :022-05/95-0117 URBROJ :2133/01 -01-07-95-7 Karlovac,9.3.1995.

  44.

  GRADONACELNIK Ivan Benic, dipl.iur., v.r.

  Na temelju clanka 75. Statuta grada Karlovca ("GGK" br. 4/94) i temeljem clanka 41. zakona o igrama na srecu i zabavnim igrama ("NN" br. 61/91, 2/94) Poglavarsivo grada Karlovca na 59. sjednici, odrzanoj dana 16.3.1995. godine, donijelo je

  R JES E NJ E o izmj eni ,·isine posebne pristojbe koja se placa pri

  izdavanju odobrenja za priredi\'anje prigodnih tombola iii kladenja na sportskim natjecanjima i

  igre na srefo • Bingo

  U clanku I ("S~OK" br. 9/91) \'isina pristojbe mijenja se i glasi: iznos od 3.000,00 dinaa zamjenjuje se iznosom od 200,00 kuna.

  JI U cl;.J1ku JI ('"S'.\OK" br. 9/91) ima iznos od

  7 .000.00 dinar a zamjenjuje se iznosom od 500,00 kuna. ] I]

  O"o Rjdenjc ol'j?.\"ii ce ~e "Gl2sniku Gr2da K2rlo·,ca", a primjcnjujc se od 16. ozujl-::i 1995. godir:e.

  KLAS.-\ :022-05/95-0 l /8 URBROJ: 2 l33/01-01-07-95-8 ~;,r]O\':lC, 16.3. 1995.

  GR.-\DO:-,.iACELi\'IK h ·:m Bc:,ic. dirliur .. v.r.

 • 48 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 3 /95

  4.5.

  Na ternelju clanka 75. Staruta Grada Karlo\'ca ("GGK· br. 4/94), te na temelju cl2l1ka 4. Odluke o daYanju u zakup jaYnih povrsina i neizgradenog grade-vinskog z.am.ljista z.a postavljanje kioska i clanka 3.

  · Odluke o davanju u z.akup javnih povrsina i neiz.grade-nog gradevinskog zamljista za postavljanje pokretnih naprava, i Odluke o gradevinskom z.emljisru na 59 . sjednici, odri.anoj dana 16.3.1995. godine, donijelo je

  R JES E NJ E

  I Ivan Perkovic razrjesava se dui.no~ti predsjednika.

  a Josip Safar i Kresimir \ieb!e clana Komisije z.a da\'anje u 22kup jaYnih povrsina i neizgradenog grade- _ vinskog z.e;pJjista z.a postavljanje kioska i pokremih naprava.

  II U Komisiju z.a davanje u z.akup javnih povrsina i

  neizgr;:denog gradeYinskog z.emJjista z.a pos,avljanje kioska i pokretnih naprava i uzgoja poljoprivrecinih kultura imenuju se: 1. Kresimir Veble, clan Poglavamva - z.a predsjednika 2. Zeljka Males, dip!. ini. poljop. - z.a clan a 3. Kruno Sobot, dipl.ecc. - z.a c!a.TJa .

  III Sm,cne i administra1ivne poslove za potrebe

  Komisije obavljat ce Odjel stambno-komunalnih djelat-nos1i i prosiOrnog uredenja.

  IV OYo Rjesenje objavit ce se u "Glasni1.-u Grada

  Karlovca".

  KLAS A: 022-05/95-0 J /8 URBROJ:2133/0_l-0 1-07-95-11 Karlovac, 16.3.1995.

  46.

  GRADONACEL~IK !Yan Benic, dipl.iur., \".r.

  ~a temelju c:;'-1,b 75. Siztuta G;;ida Kar]o,..ca ("GJ;;sn;;_ Grada i--:c..:lo\·ca" br . .! /94) Po&:avarsl\o Grad.:. 1--:arlo\'Ca na 6 l. sjednici. odri.~.noj d:ma 6 A , 1995. fC'd);;e . doni.;c:o j e

  ZAF(LJCC:A~

  >C prih\';-;.::a sc z;J1,jcv L'reda z.;, pros10rno un:ce-n_ie. 5!:C.'7.~•c:r:01:0m1:r:a:ne }'Oslo,·e. gr:iditeljs1,-.) i u~t:,u okol:ia Z1.;p;:.1ije ~::-:r;o\':icke l:0ji m t r:~i.e 0slobad:u\ii: pli'1C;:_;~_:e ;j:-; . .k:i::dc z3 :c::en·lr~;1:1 p::rklr:1H~n:1 a~j~stJ :.1 L'lici A:-:·.~r0z.1 \:;-:-:j:: cz~:~yj:j is.;_·1rcd cl--i_;c~~t::!.

  II Zupanija kar]o\'acka moi.e dobiti rez.er.•aciju

  parkiralisnih mjes1a po Pla.TJu rezer.•ira.r:iili parkiralisnili mjesta na podrucju Grad a Karlovca (KJasa: 022-01 /95-01/3, Ur.broj: 2133/01-01-07-95-12 od 13.02.1995. g.), a)i s ogranicenim ,,rernenom rez.er.•acij e u tijeku dana a u skJadu s rjesenjem o visiru naknade za rez.ervirana parkiralisna mjesta (Klasa: 022-01/95-01 /3. Ur. broj: 2133/01-01-07-95-l l od 13 .1 2.1995.godine).

  . III . Ovaj Zc.kljuca.1< objavit ce se u ''Glasniln.J Grada

  Karlovca·, a primjenjivat ce se da.nom dono~enja.

  KLASA:022-05/95-0 J /10 URBROJ :2133/01-01-07-95-8 Kar]o\'ac,6.4.199~.

  47.

  GRADONAC:ELNIK Ivan Benic, dipl.iur., v.r.

  Na ternelju clanka i 5. Sta tu ta Grad a Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" br. 4/94). Poglavarsrvo Grada Karlovca na 61. sjednici odrianoj dana 6.4. 1995. godine, donijelo je

  ZAKLJUCAK

  I SANDA CVITESIC:, dipl.ecc., irnenuje se z.a clana

  Savjeta Puhackog orkestra Grada KarloYca.

  JI O\'o Rjesenje stupa na snagu danom donosenja, a

  objaviti ce se u "Glarniku Grada KarloYca".

  KLASA :022-05/95-0 l /10 URBROJ :2133/0 I-01-07-95-22 Kar]O\'c:C, 6.4.1995.

  4S.

  GRADO~ACEL:-: IK !Yan Benic, c: ipl. iur., v.r.

  Pog)a\'arSt\'0 Grada KarloYca. iemel_iem clanka 3. Odluke o da\'2.nju u z.akup j;.\·iiih pons:na i neiz.grade-nog gradevinskog z.em.ljista za p0stc\·!_i a:.je ki0ska ("Sluz.bene no\'ine opcine l\:c.rlovac" brnj 9, 9]), na 61. ~j t dnici odrz.:ano_i 6 .4. 1995. fOdinc doni_jelo je

  Z .-\ K LJ C C: A K o iz.mjcni i dopuni Plan:1 rasporcd:1 kiosb

  li Planu r::~porc-da kio\:;i ("S:--:OK" r r. 1/92 GGJ-.: t, r i.9~) u fla\i l

 • BROJ 3/95 GLASNIK GRADA KARLOVCA 49

  a) mijenja se tocka 48 . ,i 10 mik.rolokacija, prema novom grafickom prikazu, dok namjena i velicina os1aju nepro-rnjenjeni; b) dodaju se 1ocke 64.i 65. koje glase: -

  64. Bolnica ··svarca" ,uz gla\'ni ulaz u bolnicki kom-pleks-3 kioska,

  i 10 slijedecih namjena: l. Prodaja voca i povrca; 2. Prodaja tiska i duhanskih proizvoda i 3. Prodaja slatkisa i bezalkoholnih pica.

  65. Novo groblje "hmadol", uz prilaznu cesrn-2 kioska, i to slijedecih namjena:

  1. Prodaja nadgrobnih spornenika i uk.rasa 2. Prodaja cvijeca i s,·ijeca.

  Prilog: graficki prikaz lokacije s osnovnim urbanistickim uvjetima (mik.rolokacija, namjena, maksimalna ,•elicina)

  II Ovaj Zakljucak objavit ce se u "Glasnil,.'1.1 Grada

  Karlovca".

  KLASA:022-05/95-01/10 URBROJ :2133/01-01-07-95-23 Karlovac, 6.4.1995.

  49.

  GRADONAC:ELNIK Ivan Benic, dipl.iur., v .r.

  Na temelju clanka 75 . Statuta Grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca· br. 4/94) Pogla\'arstvo Grada Karlovca na 62. (nastavak) sjednici, odrz.anoj dana 24.4.1995. godine, donijelo je

  ZAKLJUCAK

  Gradsko poglavarst\"O gr2da KarloYca prihvaca i upucuje Gradskom vijecu na raspravu slijedeci:

  ZAKLJUCAK

  Zaduzuje se Zajednicko ja\·no praYobrariiieljst\'O Karlovac da podnese zaJ-iije\' ::3d]eznim tijeli:na za priznanje SU\'lasnickog udjela bi\'se opcine K3rlo\·3c, a subsidi_iuno (cla..,3.k 188i2 ZPP) pnnat ulozenih ~mis,a-va kod:

  I. Kluba pitomaca Kar]0\'3C ( i 962) 2. Hotela "Kora;1a" (196--1 -1986) 3. ~ove sudske zgrzde u Kar]O\'CU 4. "KJM"-a 5. "Jyo Marir.ko\·ic" 6. "Silike:113" 7 . Dom:i HV "Z~i::~ki" 8. \ "ctcrin anl:c ~i:,nicc K::1 i(w::c

  9. "Korduna" 10. Bolnice Svarca 11. Veterinarske stanice Sisljavic 12. ":Zitoproizvoda" Karlovac 13. ''OTP-a" Karlovac 14. Autobusnog kolodvora _ 15. Tri.nice Karlovac

  II Ovaj ZakJjucak ce se objaviti u "Glasniku Grada

  Karlovca."

  KLAS A :022-05/95-01 / 11 URBROJ:2133/01-01-07-95-16 Karlovac, 24.4.1995.

  GRADONACELNIK Ivan Ben.it, dip!. iur., v.r.