of 24 /24
ISSN 0037-7104 POSTARINA PLACENA U POSTI 4 7000 KARLOVAC GRADA KARLOVCA Broj 2 Godina XXXII Cijena primjerka lzlazi prema potrebi Karlovac, 1. ozujka 1995. 22 KUNE SADRZAJ GRAD KARLOVAC GRADSKO VIJECE GRADA KARLOVCA 11. R JES EN J E o raz,jesenju clana Odbora za obnovu Zori.n doma Karlovac . . • . . . . . . . . . . . . 14 12. R J E S E NJ E o raz,jesenju zamje11ika predsjednika Savjeta JP Radio Karlovac . . . . . . . . . . . . 14 13. R J E S E NJ E o raz,jesenju Ivana Perkovica sa duinosti vijecriika Gradskog vijeca . . . . . . . . . . . 14 14. R J E SE NJ E o raz,jesenju predsjednika Mandatnog odbora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15. R J E S E N J E o raz,jesenju predsjednika Odbora za izhor i imenovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16. R J E SE NJ E o raz,jesenju predsjednika Odbora za predstavke i prituibe . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 17. R J E SE NJ E o raz,jesenju dmgog zamjenika gradonacelnika Grada Karlovca . . . . . . . . . . . . . 15 18. R JES EN J E o raz,jese11ju Dragutina Mikse sa duinosti predsjednika Gradskog vijeca . . . . . . . . 16 19. RJ ESE NJ E o raz,jesenju Berislava Miksica sa duinostipotpredsjednika Gradskog vijeca . . . . . 16 20. R J E S E NJ E o razrjesenju Zivorada Uzelca sa duinosti potpredsjednika Gradskog vijeca . . . . . . 16 21. R JES EN J E o izboru predsjednika Gradskog vijeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 22. R J E SE NJ E o izhom potpredsjednika Gradskog vijeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 23. R J E SE NJ E o izbom potpredsjednika Gradskog vijeca ...................... . .... 17 24. R J E S E NJ E o ime110M11ju 2 clana u Komisiju za raspolaganje grade1 1 inski111 zemljistem u vlasnistvu Grada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ii

GRADA KARLOVCA - Naslovna

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GRADA KARLOVCA - Naslovna

GRADA KARLOVCA Broj 2 Godina XXXII Cijena primjerka
lzlazi prema potrebi Karlovac, 1. ozujka 1995. 22 KUNE
SADRZAJ
GRADSKO VIJECE GRADA KARLOVCA
11. R JES EN J E o raz,jesenju clana Odbora za obnovu Zori.n doma Karlovac . . • . . . . . . . . . . . . 14
12. R J E S E NJ E o raz,jesenju zamje11ika predsjednika Savjeta JP Radio Karlovac . . . . • . . . . . . . . 14
13. R J E S E NJ E o raz,jesenju Ivana Perkovica sa duinosti vijecriika Gradskog vijeca . . . . . . . . . . . 14
14. R J E SE NJ E o raz,jesenju predsjednika Mandatnog odbora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
15. R J E S E N J E o raz,jesenju predsjednika Odbora za izhor i imenovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
16. R J E SE NJ E o raz,jesenju predsjednika Odbora za predstavke i prituibe . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
17. R J E SE NJ E o raz,jesenju dmgog zamjenika gradonacelnika Grada Karlovca . . . . . . . . . . . . . 15
18. R JES EN J E o raz,jese11ju Dragutina Mikse sa duinosti predsjednika Gradskog vijeca . . . . . . . . 16
19. RJ ESE NJ E o raz,jesenju Berislava Miksica sa duinostipotpredsjednika Gradskog vijeca . . . . . 16
20. R J E S E NJ E o razrjesenju Zivorada Uzelca sa duinosti potpredsjednika Gradskog vijeca . . . . . . 16
21. R JES EN J E o izboru predsjednika Gradskog vijeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
22. R J E SE NJ E o izhom potpredsjednika Gradskog vijeca . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
23. R J E SE NJ E o izbom potpredsjednika Gradskog vijeca ...................... . .... 17
24. R J E S E NJ E o ime110M11ju 2 clana u Komisiju za raspolaganje grade11inski111 zemljistem u vlasnistvu Grada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I i
14 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 2/95
POGL A V ARSTVO GRADA KARLOVCA
25. P R O R A C U N Grada Karlovca za 1995. godinu usuglaien sa novim racunskim planom za proracufle . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
26. R J E S E NJ E o ime11ova11ju Komisije za kontrolu i lladzor raspodjele sjemena iz donacije Karitasa Nadbiskupije Rijecko-Senjske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 35
27. R JE S E NJ E o imenovanju Organizacijskog odbora Prve konferencije s medunarodnim sudje/ovanjem "Grad kao ·sloien sustav" .. . . . . . · . .. : . . .. . ... . .. . .. .. •.... . . . .. ...... . .. ·. . . 36
28. Z A K LJ U CA K o prihvacanju pokroviteljstva nad izgradnjom Spomen obiljeij<i hrvatskim vojnicima palim za domovi11u . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
GRAD KARLOV AC
11. Na temelju clanka 48. Statuta grada Karlovca
("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrza.noj 28.2. 1995. godine donijelo je
RJ E SEN J E o r azrje.senju clana
Odbora za obnovu Zorin doma Karlovac
I IV AN PERKOVIC, diplomirani pravnik , razrjesa­
va se dui.nosti clana Odbora za obnovu Zorin doma Karlovac sa danom 5. oiujak 1995. godine.
II Ovo Rjesenje ce se objaviti u "Glasnik.-u Grada
Karlovca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA GRADA KARLOVCA
Berislav Miksic, dip!. inz., v.r.
Na temelju clanka 48. Statuta grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrianoj 28. 2. 1995. godine donijelo je
RJ ES E N J E o razrjesenju zamjenika predsjednika
Savjeta JP Radio Karlovac
I IV AN PERKOVIC, diplornirani pravnik, razrjesa­
va se duznosti zamjenika predsjednika Savjeta JP Radio Karlovac sa danom 5. ofujak 1995. godine.
II Ovo Rjesenje obj avit ce se u "Glasniku Grada
Karlovca".
Berislav Miksic, dip!. inz., v .r.
Na temelju clanka 48. Statuta grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca· broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrianoj 28. 2. 1994. godine donijelo je
RJ ESE NJ E
~-- -
II Ovo Rjesenje ce se objaviti u "Glasniku Grada
Karlovca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA Berislav Miksic, dipl.ini., v.r.
Na temelju clanka 48. Statuta grada Karlovca CGiasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrzanoj 28. 2. 1995. godine donijelo je
RJESENJE o razrjesenju predsjednika
I IV AN PERKOVIC, diplomirani pravnik, razrjesa­
va se duinosti predsjednika Mandatnog odbora sa danom 5. oi:ujak 1995. godine.
II Ovo Rjesenje objavit ce se u "Glasniku Grada
Karlovca".
Berislav Miksic, dipl. inz., v. r.
Na temelju clanka 48. Statuta grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrzanoj 28. 2 . 1995. godine donijelo je
RJESENJE o razrjesenju prcdsjednika
I IV AN PERKO VIC, diplomirani pravnik, razrje­
sava se duznosti predsjednika Odbora za izbor i imeno­ vanja sa danom 5 . oi:ujak 1995. godine.
II Ovo Rjesenje objavit ce se u "Glasniku Grada
Karlovca".
16.
Berislav Miksic, dip!. inz., v .r.
Na temelju clanka 48. Statuta grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrzanoj 28. 2. 1995. godine donijelo je
RJESENJE o razrjesenju predsjednika
I IV AN PERKOVIC, diplomirani pravnik, razrje­
sava se duznosti predsjednika Odbora za predstavke i prituzbe sa danom 5. ozuJka 1995. godine.
II Ovo Rjesenje objavit ce se u "Glasniku Grada
Karlovca".
Berislav Miksic, dip!. inz., v .r.
Na temelju clanka 48. Statuta grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrzanoj 28. 2. 1995. godine donijelo je
RJESENJE o razrjesenju drugog zamjenika gradonacelnika Grada Karlovca
I IVAN PERKOVIC, diplomirani pravnik, razrje­
sava se duznosti drugog zamjenika gradonacelnika Grada Karlovca sa danom 5 . ozujka 1995. godine.
16 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 2/95
II Ovo Rjesenje objavit ce se u "Glasniku Grada
Karlovca".
18.
Berislav Miksic, dipl.inz., v.r.
Na temelju clan.ka 48. Staruta grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijete Grada Karlovca na 19. sjednici odrzanoj 28. 2. 1995. godine donijelo je
RJESENJE
II Ovo Rjesenje srupa na snagu danom donosenja, a
obavit ce se u Glasniku Grada Karlovca.
KLASA:021-01/95-01/5 URBROJ:2133/01-01-06-95-9 Karlovac, 28.2.1995.
Berislav Miksic, dip!. inz., v.r
Na temelju clanka 48. Statuta grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrfanoj 28. 2 . 1995. godine donijelo je
RJESENJE
II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donosenja, a
obavit ce se u Glasnik."U Grada Karlovca.
KLASA:021-01/95-0 I /5 URBROJ:2133/01-01-06-95-10 Karlovac, 28.2.1995.
20.
Berislav Miksic, dip!. inz., v.r.
Na temelju clanka 48. Staruta grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrlanoj 28. 2. 1995. godine donijelo je
RJESENJE
sjednika Gradskog vijeca grada Karlovca.
ll Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donosenja, a
obavit ce se u Glasniku Grada Karlovca.
KLASA:021-01/95-01/5 URBROJ:2133/01-01-06-95-l l Karlovac, 28.2.1995.
21.
Berislav Miksic, dip!. inz., v .r.
Na temelju clanka 48. Staruta grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrianoj 28. 2. 1995. godine donijelo je
RJESENJE
Predsjednikom Gradskog vijeca Grada Karlovca izabran je BERISLA V MIKSJC, dipl.inz.
II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donosenja, a
objavit ce se u "Glasniku Grada Karlovca".
KLAS A :021-0 l /95-0 I /5 URBROJ:2133/01-01-06-95-12 Karlovac, 28.2.1995.
PREDSJEDA TEU GRADSKOG VIJECA GRADA KARLOVCA
Ivan Benic, dipl.iur., v.r.
22. Na temelju clanka 48. Statuta grada Karlovca
("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrzanoj 28. 2. 1995. godine donijelo je
RJ ESE NJE
II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donosenja, a
objavit ce se u "Glasniku Grada Karlovca''.
KLASA:021-01/95-01/5 URBROJ :2133/01-01-06-95-13 Karlovac, 28.2.1995.
23.
Ivan Benic, dipl.iur. , v .r .
Na temelju clanka 48. Statuta grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjednici odrzanoj 28. 2. 1995. godine donijelo je
RJ ESEN J E
Karlovca izabran je BRANKO BEDENIKOVIC, dipl.i­ ur.
II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donosenja, a
objavit ce se u "Glasniku Grada Karlovca".
KLAS A :021-01/95-01/5 URBROJ:2133/01-01-06-95-14 Karlovac, 28.2.1995.
24.
Ivan Benic, dipl.iur., v.r.
Na temelju clanka 48. Statuta grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 4/94) , Gradsko vijece Grada Karlovca na 19. sjcdnici odrzanoj 28. 2. 1995. godine donijelo je
R JESENJE o imenovanju 2 clana u Komisiju za raspolaganje
gradevinskim zemljistem u vlasnistvu Grada
Rjesenje o imenovanju Kornisije za raspolaganje gradevinskim zemljistem u vlasnistvu Grada od 3. 6. 1993. godine ( "Glasnilc Grada Karlovca - 4/94) dopunju­ je se na nacin da se imenuju dva nova clana i to:
l. Davor Blazic, za clana
2. Slavko Harambasic, za clana.
II Ovo Rjesenje ce se objaviti u "Glasniku Grada
Karlovca".
. !9fiffl!.E!!t\lJ~~t.t,~}v~ 25.
Gradsko poglavarstvo Grada Karlovca na temelju clanka 18. Odluke o izvrsenju proracuna Grada Karlov­ ca za 1995. godinu CG!asnik Grada Karlovca" broj 11/94) na 54. sjednici odrzanoj 13.2.1995. godine utvrdilo je
P R O R ACUN Gr ada Karlovca za 1995. godinu usuglasen sa
novim racunskim planom za pror acune
I Proracun grada Karlovca za 1995. godinu ("Gla­
snik grad a Karlovca" broj 11/94) uskladuje se sa racunskim planom Proracuna (NN RH br. 98/94).
II Utvrdene velicine u proracunu ne mijenjaju se
kako po iznosima tako i po mamjenama.
III Izvrsenje proracuna provodit ce se prema utvrde­
nim velicinama i pozivom na stare i nove pozicije.
18 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 2/95
IV Odjel proracuna i financija obvezan je u racuno­
vodstvu proracuna osigurati podatke po korisnicima za pozicije 23/42, 43, 44 i 45, 79/112, 80/113 i 81/114.
V Usuglaseni proracun objavit ce se u "Glasniku
Grada Karlovca", a primjenjuje se od I.I. 1995. godine.
KLASA: 022-05/95-01/3 URBROJ :2133/01-01-07-95-2 Karlovac, 13.2.1995.
GRADONAC:ELNIK Ivan Benic, dipl.iur.,v.r.
Temeljem clanka 55. Zakona o financiranju jedincia Jokalne samouprave i uprave (NN RH br. 117/93) te clanka 13. , 14. i 15. Statuta Grada Karlovca (GGK br. 4/94), Gradsko vijece Grada Karlovca na 17. sjednici odrzanoj 16.12. 1994. godine donijelo je
PRORACUN Grada Karlovca za 1995. godinu
I. OPCI DIO Clanak I.
Proracun grada Karlovca za 1995. godinu sadri.i: - ukupne prihode u iznosu od 38.325.000,00 kn - ukupne rashode u iznosu od 37 .842.000,00 kn - tekucu rezervu proracuna od 483.000,00 kn.
C:Ianak 2. U stalnu proracunsku rezervu izdvajat ce se iznos
od 200.000,00 kn.
C:lanak 3. Prihodi i rashodi Proracuna po grupama racuna i
racunima utvrduju se u Bilanci prihoda i rashoda Proracuna koja glasi:
BILANCA PRIHODA I RASHODA PRORACUNA GRADA KARLOVCA ZA 1995. GODINU
A PRIHODI
Gru -pa
I Tekuci prihodi (1 +2) 37.805.000,00
1-1 Porezni prihodi 36.292.000,00
10 Porezi na dohodak 29.800 .000,00
- Porez na dohodak 23.600.000,00
20 Porezi na dobit 3.000.000,00
015- Porezi na promet nekretnina i prava 1.560.000,00
10 Staine pristojbe na imovinu 1.560.000,00
- Porez na kuce za odmor 60.000,00
- Porez na promet nekretnina 1.500.000,00
20 Porez na financ. i kapitalne transakcije -
- Porez na promet nekretn ina -
30 Ostali porezi na imovinu -
- -- - -- - -- ----
- Perez na keristenje javnih povrsina -
020 Tuzemni perezi na promet proizveda i usluga 1.932.000,00
20 Pesebni perezi na usluge 730.000,00
- Perez na tvrtku iii naziv 600.000,00
- Porez na reklame 130.000,00
- Perez na priredivanje igara na srecu i zabavnih igara 2.000,00
50 Akcize 1.200.000,00
40 Ostali prihodi ed imevine 500.000,00
- Prihod ed zakupa poljeprivrednog zemljista u vlasnistvu - drzave
- Naknada za eksploataciju mineralnih sirevina -
- Naknada za uperabu javnih gradskih povrsina 500.000,00
- Naknada za koristenje prostera elektrana -
040 Admin. pristojbe i negespodarstvene popratne trgevine 500.000,00
20 Ostale administrativne pristojbe 500.000,00
- Prihodi od pristojbe ostvareni prodajom javnih biljega 500.000,00
40 Gradske pristejbe
10 Nevcane kazne 13.000,00
- Gradske novcane kazne i eduzeta imovinska korist 13.000,00
- Gradske novcane kazne za prekrsaje i eduzetu - imevinsku korist koje izrice Perezna uprava
20 Komunalni deprinesi -
050 Ostali neporezni prihodi 500.000,00 -
20 Gradskc naknadc -
- Posebna pristojba za postavljanje automata za zabavne - igre, za otvaranjc zabavnog kluba i za organiziranje jcdnokratnih prigodnih igara na srecu
20 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 2/95
- Ostali gradsld prihodi 500.000,00
) -
20 Prihodi od prodaje zgrada -
30 Prihodi od prodaje tvor. objekata i opreme -
40 Prihodi od prodaje prometnih vozila -
50 Ostali kapitalni prihodi 20.000,00
060 Ostali kapitalni prihodi -
III Potpore 500.000,00
065 Potpore 500.000,00
- Tek.-uce -
I Tekuci izdaci 23.185.000,00
100 Izdaci poslovanja 12.254.600,00
- Izdaci za zaposlene 9.959.000.00
200 Tekuci vanjski izdaci za materijale i usluge 4.677.400,00
300 Tekuci transferi 5.103.000,00
II Kapitalni izdaci 15.140.000,00
700 Kapitalni transfcri 9.690.000,00
II POSEBNI DIO (:Janak 4 .
Rashodi u iznosu od 38.325.000,00 kn, koji su iskazani po grupama racuna i racunima u Bilanci prihoda i rashoda Proracuna grada Karlovca za 1995. godinu, rasporeduju se nosiocima, korisnicima i bliz.im namjenama u Posebnom dijelu Proracuna kako slijedi:
Stara Nova poz. poz.
1 2 3 4 5
RAZDJEL 1. GRADSKO VUEC:E I GRADSKO POGLA V ARSTVO Glava 1. Gradsko vijece 100 Izdaci poslovanja 20 lzdaci za materijale i usluge
1 1 020 Uredski materijal 10.000,00
3 2 040 Izdaci za informiranje 95.000,00
3 3 080 lzdaci za unajmljivanje 5.000,00
Ukupno 20 Izdaci za materijalne usluge 110.000,00
Ukupno 100 lzdaci poslovanja 110.000,00
200 Tekuci vanjski izdaci za materijale i usluge
40 Financijski izdaci
2 4 04Q Ostali financijski izdaci - putni troskovi gradskih 30.000,00 vijecnika
5 5 050 Izdaci reprezentacije 60.000,00
Ukupno 40 Financijski izdaci 90.000,00
80 Ostali nespomenuti izdaci
4 6 070 Ostali izdaci - Troskovi Komisija Gradskog vijeca 60.000,00
Ukupno 80 Ostali izdaci 60.000,00
Ukupno 200 Tekuci vanjski izdaci 150.000,00
600 Nabava kapitalnih sredstava 90 Investicijsko odrzavanje
6 7 020 Investicijsko odrzavanje poslovnih zgrada - Sanacija 4.000.000,00 gradske vijecnice
Ukupno 90 4 .000.000,00
22 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 2/95
Glava 2. Gradsko poglavarstvo 100 Izdaci poslovanja 20 Jzdaci za materijale i usluge
7 8 020 Uredski materijal 30.000,00
8 9 030 Izdaci za komunikacije 5.000,00
8 10 040 lzdaci za informiranje 90.00,0,00
8 11 - 050 Izdaci za sluzbena putovanja 5.000,00
Ukupno 20 130.000,00
Ukupno 100 130.000,00
200 Tekuci vanjski izdaci za materijale i usluge 40 Financijski izdaci
9 12 050 lzdaci reprezentacije 20.000,00
Ukupno 40 20.000,00
Ukupno 200 20.000,00
Ukupno Glava 2 150.000,00
UKUPNO RAZDJEL 1 4.410.000,00
RAZDJEL 2 ODJEL POGLA V ARSTV A 100-1 Izdaci poslovanja Odjela Poglavarstva 20 lzdaci za materijale i usluge
10 13 020 Uredski materijal 30.000,00
IO 14 030 Izdaci za komunikacije 40.000,00
10 15 040 lzdaci za informiranje 20.000,00
10 16 050 Izdaci za sluzbena putovanja 17.000,00
10 17 070 Izdaci za izobrazbu kadrova 12.000,00
Ukupno 20 119.000,00
10 18 020 lzdaci za tekuce odrfavanje opreme 31.000,00
Ukupno 30 31.000,00
Ukupno 100-1 150.000,00
11 19 010 Izdaci za energiju i komunalne usluge 500.000,00
11 20 030 Izdaci za komunikacije 80.000,00
11 21 040 lzdaci informiranja 10.000,00
11 22 060 Izdaci osigurru1ja 96.000,00
11 23 080 Izdaci unajmljivanja -
BROJ 2/95 GLASNIK GRADA KARLOVCA 23
Ukupno 20 686.000,00
11 24 010 Izdaci za odrzavanje prijevoznih sredstava 74.000,00
11 25 020 Izdaci za odrzavanje oprerne 80.000,00
11 26 030 Izdaci za tekuce odrfavanje zgrada 60.000,00
Ukupno 30 214.000,00
Ukupno 100-2 900.000,00
Ukupno 100 1.050.000,00
200 Tekuci vanjski izdaci za materijale i usluge 40 Financijski izdaci
11 27 010 Izdaci platnog prorneta i bankarskih usluga -
' , .. 12 28 040 Ostali financijski izdaci - Troskovi izdavanja Glasni- 80.000,00 ka
13 29 040 Ostali financijski idaci - Troskovi proslave prigodnih 200.000,00 datuma
14 30 040 Ostali financijski izdaci - Troskovi meduopcinske i 150.000,00 rnedunarodne suradnje
15 31 040 Ostali financijski izdaci - Troskovi upravnih i sudskih 100.000,00 ' postupaka
16 32 050 Reprezentacija 150.000,00 -
Ukupno 40 680.000,00
Ukupno 80 220.000,00
Ukupno 200 900.000,00
neprofitnim organizacijama
Ukupno 10 160.000,00
Ukupno 300 160.000,00
- 22 36 010 Izdaci za nabavku namjestaja 100.000,00
22 37 020 Izdaci za nabavku kompjutera, pisacih strojeva i dr. 50.000,00
22 38 030 Izdaci za nabavku sistemskih softvera 20 .000,00
24 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 2/95
22 39 100 lzdaci za nabavku ostalih namjestaja i opreme 130.000,00
Ukupno 30 300.000,00
90 Investiciono odrzavanje
21 41 030 Investiciono odrfavanje vatrogasnih-drustvenih domo- 300.000,00 va
Ukupno 90 500.000,00
Ukupno 600 800.000,00
100 Izdaci poslovanja 10 Izdaci za zaposlene
23 42 010 Osnovne brutto place i nadnice 7 .582.000,00
23 43 020 Naknada placa i nadnica 620.000,00
23 44 040 Doprinos poslodavca 1.387.000,00
23 44 050 Nak.nada troskova zaposlenima 370.000,00 25
Ukupno 10 9.959.000,00
20 lzdaci za utroseni materijal, energiju, komunalne usluge i ostalo
26 46 020 Uredski materijal 15.000,00
26 47 030 Izdaci za komunikacije 10.000,00
26 48 040 Jzdaci za informiranje 3.000,00
26 49 050 Izdaci za sluibena putovanja 2.000,00
26 50 070 lzdaci izobrazbe kadrova i intelektualne usluge 1.000,00
Ukupno 20 31.000,00
26 51 020 Izdaci za tekuce odrzavanje opreme 13.000,00
Ukupno 30 13.000,00
Ukupno 100 10.003.000,00
200 Tekuci vanjski izdaci za materijale i usluge 10 Izdaci u poljoprivredi
30 52 070 Ostali izdaci - Sredstva za obranu od tuce 30.000,00
Ukupno 10 30.000,00
40 Financijski izdaci
28 53 010 lzdaci platnog prometa i bankarske usluge 50.000,00
BROJ 2/95 GLASNIK GRADA KARLOVCA 25
UKUPNO 40 50.000,00
80 Ostali nespomenuti izdaci
27 54 060 lzdaci za pribavljanje strucnog misljenja i intelekt. 50.000,00 usluge - Troskovi procjene nekretnina
24 55 060 Ostale intelektualne usluge lokalne samouprave - 165.000,00 Ugovori o djelu
42 56 070 Ostali nespomenuti izdaci - Tel-..-uca rezerva proracuna 483.000,00
Ukupno 80 698.000,00
Ukupno 200 778.000,00
neprofimim organizacijama
36 58 Sredstva za opcinsku organizaciju Crvenog kriza 200.000,00
37 59 Sredstva za Svez organizacija invalida 50.000,00
38 60 Sredstva za Savez hrvatskih invalida domovinskog 100.000,00 rata (HVIDRA)
39 61 Sredstva za udruzenje gradana na razini grada 133.000,00
Ukupno 10 783.000,00
30 Transferi drzavnim institucijama
40 62 040 Transferi u mirovinski fond (dokup mirovinskog 50.000,00 staza)
Ukupno 30 50.000,00
32 63 030 Transferi opcinama - Draganici - sukcesija 500.000,00
33 64 030 Transferi opcinama - Skakavac - sukcesija 50.000,00
34 65 030 Transferi opcinama - Krnjak - sukcesija 50.000,00
41 66 040 Transferi ostalim razinan1a lokalne samouprave (stal- 200.000,00 na rezerva Grada Karlovca)
Ukupno 40 800.000,00
Ukupno 300 1.633 .000,00
500 Os1ali 1ransferi i potpore 10 Ostali tckuci transferi i potpore
29 67 060 Ostale potpore i transferi - sufinanciranje odrdenih 350.000,00 troskova u Javnim poduzecima
Ukupno 10 350.000,00
Ukupno 500 350.000,00
600 Nabava kapitalnih sredstava 90 Investicijsko odrzavanje
31 68 090 Investicijsko odrfavanje ostalih kapitalnih objekata - 650.000,00 sredstva za ucesce u troskovima zamjene vrelovoda "Toplana - Trznica"
Ukupno 90 650.000,00
Ukupno 600 650.000,00
RAZDJEL 4 ODJEL ST AMBENO-KOMUNALNIH DJELATNOSTI I PROSTORNOG UREDENJA 100 Izdaci poslovanja 20 lzdaci za utroseni materijal, energiju i komunalne
usluge
43 70 030 Izdaci za komunikacije 5.000,00
43 71 040 Izdaci za informiranje 6.000,00
43 72 050 Izdaci za sluzbena putovanja 3.000,00
43 73 070 Izdaci izobrazbe kadrova - intelektualne usluge 12.000,00
Ukupno 20 34.000,00
43 74 020 Izdaci za tekuce odrzavanje opreme 4.000,00
49 75 020 Troskovi odrzavanja javnog sata 5.000,00
52 76 080 Troskovi odrzavanja natpisa gradskih ulica i trgova 15.000,00
Ukupno 30 24.000,00
Ukupno 100 58.000,00
200 Tekuci vanjski izdaci za materijale i usluge 30 lzdaci za ocuvanje covjekove okoline
46 77 060 Izdaci za ispitivanje zraka - Program ispitivanja 35.000,00 zagadenosti zraka
44 78 070 Ostali nespomenuti izdaci - Program zastite okolisa 500.000,00
48 79 070 Ostali nespomenuti izdaci - Troskovi rasciscavanja 200.000,00 rusevina
47 80 070 Ostali nespomenuti izdaci - Troskovi nabavke slui.be- 20.000,00 ne odjece i opreme za komunalne redarstvenike
45 81 070 Ostali nespomenuti izdaci - Program unapredenja 50.000,00 prometa
Ukupno 30 805.000,00
500 Ostali tekuci transferi i potpore JO Ostali tekuci transferi i potpore
BROJ 2/95 GLASNIK GRADA KARLOVCA 27
54 82 020 Transferi u gradskom prometu - sredstva za regres u 600.000,00 javnom gradskom prijevozu
Ukupno 10 600.000,00
Ukupno 500 600.000,00
50 83 080 Investicijsko odzavanje gradevinskih objekata - Tro- 200.000,00 skovi uredenja slapa "Korana"
53 84 080 Troskovi odrfavanja gradevinskih objekata - Troskovi 200.000,00 provodenja obnove "Zvijezde"
Ukupno 90 400.000,00
Ukupno 200 1.205.000,00
ustanovama
56 85 020 Kapitalni transferi javnim poduzecima - Nabava 770.000,00 opreme za ciscenje grada
080 Kapitalni transferi javnim poduzecima
55 86 080 - Sanacija crpne stanice "Sanac III" 100.000,00
58 87 080 - Sredstva za izgradnju vodovodnog sifona preko 550.000,00 Kupe
59 88 080 - Izgradnja vodocrpilista "Gaza III " 900.000,00
60 89 080 - Sanacija rezervoara "Svarca" 750.000,00
61 90 080 - Izgradnja tlacnog kolektora od crpne stanice do 1.300.000,00 recipijenta
62 91 080 - Projektiranje druge faze kolekorskog sustava 70.000,00 "Banija"
63 92 080 - Izgradnja obrambenog zida "Obala Tmskog" 500.000,00
090 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama
51 93 090 - Troskovi pripreme zemljista i uredenje grada 1.000.000,00
57 94 090 - Sredstva za uredenje javnih gradskih povrsina 1.000.000,00
64 95 090 - Sredstva za odri.avanje ulica i nerazvrstanih cesta 500.000,00
Ukupno 10 7.440.000,00
Ukupno 700 7.440.000,00
UKUPNO RAZDJEL 4 9.303.000;00
RAZDJEL 5 ODJEL GOSPODARSTV A 100 lzdaci poslovanja 20 Izdaci za materijal, energiju, komunalne i ostale
us luge
65 97 030 Izdaci za komunikacije 200,00
65 98 040 Izdaci za informiranje 5.000,00
65 99 050 Izdaci za slui.bena putovanja 2.800,00
Ukupno 20 10.000,00
" 65 100 020 lzdaci za tekuce odrfavanje opreme -
Ukupno 30 -
Ukupno 100 10.000,00
200 Tekuci vanjski izdaci za materijale i usluge 10 Izdaci u poljoprivredi
66 101 030 lzdaci za veterinarske usluge - Troskovi umjetnog 200.000,00 osjemenjivanja goveda
Ul-a1pno 10 200.000,00
Ukupno 200 200.000,00
UKUPNO RAZDJEL 5 210.000,00
RAZDJEL 6 ODJEL DRUSTVENTH DJELATNO- STI Glava 1 Odjel drustvenih djelatnosti 100 Izdaci poslovanja
.... - . 20 Izdaci za utroseni materijal, energiju, komunalne i ostale usluge
67 102 020 Uredski materijal 18.000,00
67 103 030 Izdaci za komunikacije 4.000,00
67 104 040 Izdaci za informiranje 3.000,00
67 105 050 Izdaci za sluzbena putovanja 2.000,00
67 106 070 Izdaci izobrazbe kadrova -
Ukupno 20 27.000,00
67 107 020 Izdaci za tekuce odrfavanje opreme 2.000,00
Ukupno 30 2.000,00
Ukupno 100 29.000,00
200 Tekuci vanjski izdaci za materijale i usluge 20 Izdaci za skolstvo
68 108 050 Ostali izdaci vezani za skolstvo - Troskovi osnovnog 450.000,00
obrazovanja (sredstva za troskove prijevoza iznad Republickog standarda)
Ukupno 20 450.000,00
71 109 090 Ostali izdaci - Troskovi zdravstvene preventive 100.000,00
Ukupno 60 100.000,00
80 Ostali nespomenuti izdaci
60 110 060 Ostali izdaci - Sredstva za financiranje povratka 500.000,00 prognanika
70 111 060 Ostali izdaci - Financiranje odredenih socijalnih 300.000,00 potreba
Ukupno 80 800.000,00
Ukupno 200 1.350.000,00
neprofitnim organizacijama
80 113 090 - Programske aktivnosti u unapredenju sporta 1. 700.000,00
81 114 090 - Program tehnicke kulture 270.000,00
Ukupno 10 3.310.000,00
ma1pno 300 3.310.000,00
500 Ostali tekuci transferi i potpore IO Ostali tekuci transferi i potpore
72 115 020 Potpore studentima - sredstva za stipendiranje i kredi- 200.000,00 tiranje ucenika i studenata
Ukupno 10 200.000,00
Ukupno 500 200.000,00
neprofitnim organizacijama
82 116 090 Adaptacija "Zorin doma" 1.000.000,00
83 117 090 Sanacija sportskih objekata 1.000.000,00
84 118 090 Sanacija djecjeg odmaralista "Karlovac" Selce 250.000,00
Ukupno 10 2.250.000,00
Ukupno 700 2.250.000,00
Ukupno Glava I 7 .139.000,00
Glava 2 Gradska k.njiznica "Ivan Goran Kovacic" 100 lzdaci poslovanja 20 Izdaci za utroseni matcrijal i usluge
73 119 010 lzdaci za encrgiju i komunalne usluge 180.000,00
30 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 2/95
73 120 020 Uredski materijal 18.000,00
73 121 030 lzdaci za komunikacije 20.000,00
73 122 040 Izdaci za informiranje 20.000,00
73 123 050 lzdaci za sluibena putovanja 3.000,00
73 124 060 Izdaci osiguranja 33.000,00
73 125 070 Izobrazba kadrova i intelektualne usluge :5.000,00
Ulcupno 20 279.000,00
73 126 010 lzdaci za tekuce odriaanje prijevoznih sredstava 11.000,00
73 127 020 Izdaci za tekuce odrzavanje opreme 16.000,00
73 128 030 Izdaci za tekuce odriavanje zgrada 8.000,00
Ulcupno 30 45.000,00
Ukupno 100 324.000,00
200 Tekuci vanjski iz.daci z.a materijale i usluge 40 Financijski izdaci
73 129 010 Izdaci platnog prometa i bankarske usluge 3.000,00
73 130 070 Ostali nespomenuti izdaci 2.000,00
Ulcupno 40 5.000,00
Ukupno 80 -
Ukupno Glava 2 329.000,00
Glava 3 Gradski muzej Karlovac 100 lzdaci poslovanja 20 lzdaci za utroseni materijal i usluge
74 133 010 Izdaci za energiju i komunalne usluge 141.000,00
74 134 020 Uredski materijal 10.000,00
74 135 030 Izdaci za komunikacije 11.000,00
74 136 040 Jzdaci za informira.nje 7.000,00
74 137 050 Izdaci za sluzbena putovanja 6.000,00
74 138 060 lzdaci osiguranja 20.000,00
74 139 070 Izdaci izobrazbe kadrova i intelektualne usluge 1.000,00
Ukupno 20 196.000,00
BROJ 2/95 GLASN!K GRADA KARLOVCA 31
74 140 0 10 Tekuce odriavanje prijevoznih sredstava 6 .000,00
74 141 020 Tekuce odriavanje opreme 6.000,00
74 142 030 Tekuce odrzavanje zgrada 24.000,00
Ukupno 30 36.000,00
Ukupno 100 232.000,00
200 Tekuci vanjski izdaci za materijale i usluge 40 Financijski izdaci
74 143 010 Izdaci platnog prometa i bankarske usluge 6.000,00
74 144 070 Ostali nespomenuti izdaci 26.000,00
Ukupno 40 32.000,00
74 146 030 Izdaci za tuzemne clanarine 2.000,00
Ukupno 80 2.000,00
Ukupno 200 34.000,00
100 Izdaci poslovanja 20 Izdaci za utrosene materijale i usluge
75 147 010 Izdaci za utrosene materijale i usluge 82.000,00
76 148 020 Uredski materijal 8.000,00
77 149 030 Izdaci za komunikacije 12.000,00
78 150 040 Izdaci za infom1iranje 6 .000,00
79 151 050 Izdaci za sluibena putovanja 10.000,00
80 152 060 Izdaci osiguranja 27.000,00
81 153 070 Izdaci izobrazbe kadrova i intelektualne usluge 5.000,00
82 154 080 Izdaci unajmljivanja 8.000,00
Ukupno 20 158.000,00
83 155 010 Tckuce odriavanje prijevoznih sredstava 12.000,00
84 156 020 Tekuce odrzavanje opreme 1.000,00
85 157 030 Tckuce odriavanje zgrada 31 .000,00
Ukupno 30 44.000,00
Ukupno 100 202.000,00
200 Tekuci vanjski izdaci za materijal i usluge 40 Financijski izdaci
32 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 2/95
86 158 010 lzdaci platnog prometa. i bankarske usluge 4.000,00
87 159 050 Izdaci reprezentacije -
Ukupno 40 4.000,00
Ukupno 80 22.000,00
Ukupno 200 26.000,00
Glava 5 Zajednica amaterskog kultumo umjetnickog drustva (ZAK.VD) 100 Izdaci poslovanja
76 161 010 Izdaci za energiju i komunalne usluge 33.000,00
76 162 020 Uredski materijal 5.000,00
76 163 030 Izdaci za komunikacije 3.000,00
76 164 040 Izdaci za inforrniranje 1.000,00
76 165 060 Izdaci osiguranja 1.000,00
76 166 080 Izdaci unajmljivanja 11.600,00
Ukupno 20 54.600,00
76 167 020 Izdaci za tekuce odrlavanje opreme 200,00
76 168 030 Izdaci za tekuce odrzavanje zgrada 1.800,00
Ukupno 30 2.000,00
Ukupno 100 56.600,00
200 Tekuci va.njski izdaci za materijale i usluge 40 Financijski izdaci
76 169 010 Izdaci platnog prometa i bankarske usluge 1.800,00
Ukupno 40 1.800,00
76 170 020 Izdaci za medunarodne clanarine - cJanarina CIOFF 1.600,00
Ukupno 80 1.600,00
Ukupno 200 3.400,00
Ukupno G!ava 5 60.000,00
Glava 6 Karlovacki sportski savez 100 Jzdaci poslovanja 20 Izdaci za utrosene materijale i usluge
77 171 010 Izdaci za energiju i komunalne usluge -
'•
77 173 030 lzdaci za komunikacije 4.000,00
77 174 040 lzdaci za informiranje 3.000,00
77 175 050 lzdaci za sluzbena putovanja 4.000,00
77 176 060 lzdaci osiguranja 1.000,00
77 177 070 Izdaci izobrazbe kadrova i intelektualne usluge -
77 178 080 Izdaci za unajmljivanje 12.000,00
Ukupno 20 42.000,00
77 179 020 Izdaci za tekuce odrzavanje opreme 6.000,00
77 180 030 Izdaci za tekuce odrzavanje zgrada 2.000,00
Ukupno 80 8.000,00
Ukupno 100 50.000,00
200 Tek.'Uci vanjski izdaci za materijale i usluge 40 Financijski izdaci
77 181 010 Izdaci platnog prometa i bankarske usluge 6.000,00
Ukupno 40 . 6.000,00
Ukupno 80 -
Ukupno Glava 7 -
Clanak 5.
obj ave u "Glasniku Grada Karlovca", a primjenjivat ce se od 1.1.1995. godine. Klasa:021-05/94-01/191
Ovaj Proracun stupa na snagu osarn dana nakon Ur.broj: 2133/01-01-01-94-191
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA Dragutin Miksa, dipl.ini.grad., v.r.
34 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 2/95
Temeljem clanka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (NN RH lbr. 177 /93) te clanka 48. stavak 3. tock a 14. Statuta Grad a Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca br. 4/94), Gradsko vijece na 17. sjednici odrzanoj 16. 12. 1994. godine don.ijelo je
ODLUKU o izvrsenju Proracuna Grada Karlovca
za 1995. godinu
Clanak I. Proracunska sredstva koriste se za namjene utvrde­
ne posebnim Zakonima i Odlukama Gradskog vijefa. Svi korisnici sredstava moraju sredstva koristiti za
utvrdene namjene, stedljivo i u sklacfu s propisima o koristenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima.
Clanak 2. Sredstva osigurana u Proracunu stavljaju se na
raspolaganje svim nositeljima odnosno korisnicima proracuna u okviru ostvarenih prihoda ovisno o dospije­ cu obveza, ako Zakonom, opcim dijelom proracuna iii posebnim aktom Gradskog vijeca iii Gradskog poglavar­ stva, te ugovorom s nositeljem ili korisnikom proracun­ skih sredstava nije odredeno drukcije.
Za odstupanje od odredbi iz prethodnog stavka potrebna je prethodna suglasnost Gradskog Poglavar­ stva.
Clanak 3. Sredstva rasporedena u posebnom dijelu proracuna
za investicije, mjesne odbore, drustvene organizacije i politicke stranke koja ne budu utrosena do 31.12.1995. godine prenosit ce se u iducu godinu i koristit ce se za iste namjene.
Clanak 4. Proracun se izvrsava na temelju tromjesecnih
p1anova za izvrsavanje proracuna, u skladu s njegovim likvidnim mogucnostima.
Korisnici su obvezni Odjelu proracuna i financija dostavljati tromjesecne planove za izvrsenje proracuna 15 dana prije pocetka tromjesecja.
Clanak 5. Korisnici sredstava proracuna mogu preuzimati
obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u poseb­ nom dijelu proracuna u skladu s tromjesecnim planovi­ ma.
Odjel proracuna i financija moze izmijeniti dinarni­ ku stavljanja na raspolaganje sredstava samo radi uskladenja sa dinamikom priljeva prihoda.
Clanak 6. Iznimno korisnici mogu podmiriti nepredvidene
rashode na pojedinim pozicijama na teret drugih pozicija istoga konta, ako to nije moguce, onda u okviru svih svojih pozicija u poscbnom dijelu proracuna uz prctho­ dno odobrcnje Gradskog poglavarstva.
Clanak 7. Ako pojedin.i korisnik ne bude mogao nepredvidene
rasbode podmiriti iz vlastitih usteda, Gradskog poglavar­ stvo moze na prijedlog Odjela proracuna i financija odluciti da se ti rasbodi podrnire iz usteda dugih korisni­ ka smanjenjem sredstava na njihovim pozicijama.
0 podmircnju rashoda iz prethodnog stavka Gradsko poglavarstvo izvjescuje Gradsko vijece.
Clanak 8. Korisnici sredstava prqracuna mogu u opravdanim
slucajevima kratkorocno (do 3 mjeseca) orocavati slobodna sredstva samo kod banaka uz kamatu koja ne moze biti manja od eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvecane za najmanje 10%.
Karnate iz prethodnog stavka pribodi su proracuna.
Clanak 9. Korisnicima sredstava proracuna ne osiguravaju se
sredstva za amortizaciju zgrada i opreme u 1995. godini.
Clanak 10. Korisnici sredstava proracuna mogu isplacivati
sredstva za izdatke za topli obork i prijevoz na rad i s rada mjesecno prema vazecim propisima.
Ukoliko dode do izmjene propisa koji reguliraju tu materiju iz stavka 1. ovog clanka, primjenjivat ce se vazeci propisi.
Clanak 11. Ako djelatnicima kojima su sredstva za place
osigurana u proracunu prestane radni odnos radi odlaska u mirovinu imaju pravo na otpremninu, sukladno vazecim propisnima.
Clanak 12. Ovlascuje se Gradsko poglavarstvo da moie
raspolagati sredstvima stalne rezerve do iznosa od 50.000,00 kn za namjene iz clanka 1. Zakona o financi­ ranju jedinica lokalne samouprave i uprave (NN RH 117/93).
Clanak 13. Ako prihodi proracuna tijekom godine ne pritjecu
u predvidenoj visini, Gradsko poglavarastvo moze, da bi odrfalo uravnotezenost u proracunu, privremeno smanjiti iznos sredstava koja su u posebnom dijelu proracuna rasporedena za posebne namjene i investicije, ako se time bitno ne ugrozava obavljanje poslova za koje su sredstva utvrdena.
0 odluci iz prethodnog stavka Gradsko poglavar­ stvo mora izvijestiti Gradsko vijece na prvoj slijedecoj sjednici i predloiiti izmjenu proracuna.
Clanak 14. Isplata place, regresa za godisnj i odmor, topli
--- - -- ~ -~
BROJ 2/95 GLASNIK GRADA KARLOVCA 35
Odluku o osnovici za obracun i isplatu placa djelatnika donosi gradonacelnik u sldadu s vaiecim propisima.
Clanak 15. Sredstva rasporedena u posebnom djelu proracuna
rasporedit ce Gradskog poglavarstvo u skladu s odred­ bama Statuta Grada Karlovca. I U RAZDJELU 1. 1. Po poziciji 6. na osnovi prijedloga gradonacelnika. II U RAZDJELU 2. 1. Po poziciji 17. na osnovi Odluke o financiranju rada politickih stranaka. 2. Po poziciji 18. na osnovi prijedloga tajnika Gradskog poglavarstva. 3. Po poziciji 20, 21. i 22. na osnovi prijedloga Odjela poglavarstva. 111 U RAZDJELU 3. 1. Po poziciji 29, 30. i 31. na osnovi prijedloga Odjela poglavarstva. 2. Po poziciji 32, 33. i 34. na osnovi prijedloga grado­ nacelnika. 3. Po poziciji 35, 36, 37, 38. i 39. na osnovi prijedloga Odjela drustvenih djelatnosti . IV U RAZDJELU 4. 1. Po poziciji 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. i 64. na osnovi prijedloga Odjela stambeno komunalnih djelatno­ sti i prostomog uredenja. 2. Po poziciji 79, 80. i 81. na osnovi programa o unapredenju kulture, sporta i tehnicke kulture uz m.islje­ nje Odjela drustvenih djelamosti 3. Po poziciji 82, 83. i 84. na osnovi prijedloga Odjela drustvenih djelatnosti.
Clanak 16. Za ostala sredstva planirana u posebnom dijelu
proracuna odobrava uporabu gradonacelnik na osnovi zahtjeva nositelja u skladu s odredbama clanka 2. i 4. ove Odluke.
Clanak 17. Odjel proracuna i financija duzan je podnositi
Gradskom poglavarstvu tomjesecno izvjdce o izvrsenju proracuna.
Clanak 18. Nakon objave racunskog plana za proracune
Gradsko poglavarstvo ce uskladiti dosadasnje proracun­ ske racune (konta) sa novim racunima (kontima).
Clanak 19. I) Preporucuje se Gradskom vijecu Grada Karlov­
ca da se investicijc za komunalnu infrastrukturu i ostale potrebe grada osiguraju uzimanjem odgovarajucih kreditnih sreds1ava na 1emelju i sa garancijom gradskih proracunskih sredstava.
2) Temeljem usvojcnc Rezolucije o gradskom proracunu na 16. sjednici Gradskog vijeca odrzanoj 7 .11. I 994 . god inc, zaduiuje sc Gradsko poglavarstvo
grada Karlovca da, u roku do kraja sijecnja 1995. godine, podnese Gradskom vijecu izvjesce o poslovanju i problematici svih gradskih javnih poduzeca i Fonda u stambeno - komunalnom gospodarstvu i planove za 1995. godinu.
3) Posebno se to odnosi na investiranje u objekte koji se planiraju financirati iz kreditnih sredstava, a temeljem prijedloga rezolucije za 1995. godinu.
Clanak 20. Ova ·Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u "Glasniku Grada Karlovca", a primjenjivat cc se od 1. I. 1995. god ine.
Klasa:021/94-01/192 URBROJ: 2133/0l-01-01-94/192 Karlovac, 16.12.1994.
26.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VUECA Dragutin Miksa, dipl.in.i.grad., v.r.
Na temelju clan.lea 75. Statuta Grada Kar!ovca ( GGK 4/94) Poglavarstvo Grada Karlovca na 54. sjednici odrianoj dana 13. 2. 1995. godine, donijelo je
RJESENJ E o imenovanju Komisije za kontrolu i nadzor
raspodjele sjemena iz donacije Karitasa Nadbiskupije Rijecko-Senjske
I U Kom.isiju se imenuju:
1. Zeljka Males, dipl.ini. polj., strucni suradnik - predsjednik, 2. Berislav Miksic, dipl.ini., clan, 3. Drazen Furac, clan 4. Stjepan Klobucar, clan 5. Davor Blazic, clan.
II Komisija je duzna da nadzire i kontrolira raspodje­
lu sjemena iz donacije Karitasa nadbisk.'l.lpije Rijecko­ Senjske po Mjesnim odborima Grada Karlovca, a koji su duzni sjeme raspodjeliti prema izvrsenim popisima domacinstava koja su se ukljucila u doticnu donaciju.
Gradska Komisija mora od Mjesnih odbora dobiti jednu kopiju spiska podjele donacije i jednu kopiju otpremnice za svaki Mjesni odbor kako bl mogla kontrolirati cijelu akciju.
III Kom.isija prima na terenu prituzbe, zalbe, molbe i
prijave o eventualnim nepravilnostima u podjeli donaci­ je.
36 GLASNIK GRADA KARLOVCA BROJ 2/95
Komisija ima ovlastenje da obavlja obilazak terena i provjerava liste podjele.
Svaki polcusaj protupravnog otudenja sjemena Komisija ce prijaviti nadleznim zakonskim tijelima.
IV Ovo Rjesenje ce se .objaviti u "Glasnilcu Grada
Karlovca". ·
GRADONACELNIK
27. Na temelju clanka 75. Statuta Grada Karlovca
( GGK 4/94) Poglavarstvo Grada Karlovca na 55. sjednici odrzanoj dana 16.2.1995. godine, donijelo je
RJES ENJ E
s medunarodnim sudjelovanjem "Grad kao sloi.en sustav" u sastavu:
1. Ivan Benic, dipl. iur., gradonacelnik, predsjednik Odbora 2. Anika Marnie, mr.ph., clan Poglavarstva, zamjenik predsjednika Odbora 3. Ivan Perkovic, dip!. iur., zamjenik gradonacelnika, clan 4. Zvonimir Pozderac, dip!. iur., zamjenik gradonacel­ nika, clan 5. Branka Bilusic, dip!. ing.arh., clan Poglavarstva, clan 6. Kresimir Veble, dipl.ing., clan Poglavarstva, clan.
II Prva konferencija s medunarodnim sudjelovanjem
pod nazivom "GRAD KAO SLOZEN SUSTAV" odri.at ce se u Karlovcu dana 30. i 31. ozujka 1995. godine.
III Ovo Rjesenje objavit ce se u "Glasniku Grada
Karlovca".
GRADONACELNIK Ivan Benic, dip!. iur., v.r.
Na temelju clanka 75. Statuta Grada Karlovca ( GGK 4/94) Poglavarstvo Grada Karlovca na 56. sjednici odrzanoj dana 23.2.1995. godine donijelo je
ZAKLJUCAK
I
Gradsko poglavarstvo prihvaca u ime Grada Karlovca pokroviteljstvo nad izgradnjom u Gradu Karlovcu "Spomen obiljezja hrvatskim vojnicima palim za domovinu" .
II Ovaj Zakljucak ce se objaviti u "Glasnilcu Grada
Karlovca".
GRADONACELNIK Ivan Benic, dip!. iur., v.r.