of 150/150
„Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca“ V5.0 Zagreb, 2018.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca dokumenti//180627... · Članovi radnog tima koji je izradio dokument „Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca ^ InfoDom d.o.o. Prof

  • View
    223

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca dokumenti//180627... · Članovi radnog tima koji je...

Strategija razvoja Pametnog grada

Karlovca

V5.0

Zagreb, 2018.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:2 od 150

SADRAJ

SAETAK STRATEGIJE RAZVOJA PAMETNOG GRADA KARLOVCA ...................................................................... 8

RIJE GRADONAELNIKA ................................................................................................................................ 29

1 UVOD ..................................................................................................................................................... 30

2 METODOLOGIJA IZRADE DOKUMENTA STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNOG GRADA KARLOVCA .......... 32

3 OCJENA POSTOJEEG STANJA PAMETNIH USLUGA GRADA KARLOVCA .................................................. 34

SWOT ANALIZA ...................................................................................................................................... 34

OCJENA ZRELOSTI U KONTEKSTU PAMETNOG GRADA I PREPORUKE ...................................................................... 35

OCJENA ZRELOSTI GRADA STRATEKO UPRAVLJANJE I VODSTVO..................................................................... 38

OCJENA ZRELOSTI GRADA PODACI ............................................................................................................ 39

OCJENA ZRELOSTI GRADA ICT TEHNOLOGIJA I INFRASTRUKTURA .................................................................... 40

OCJENA ZRELOSTI GRADA MODEL UPRAVLJANJA I ISPORUKE USLUGE .............................................................. 41

OCJENA ZRELOSTI GRADA FOKUS NA DIONIKE I UKLJUENOST DIONIKA ........................................................... 42

OCJENA ZRELOSTI GRADA ORGANIZACIJA (OPERATIVNI MODEL) .................................................................... 44

4 STRATEKI OKVIR ................................................................................................................................... 46

EUROPSKA UNIJA ...................................................................................................................................... 46

EIF European Interoperability Framework .................................................................................... 46

EIRA European Interoperability Reference Architecture ............................................................... 47

GDPR - General Data Protection Regulation i Zakon o provedbi ope uredbe o zatiti podataka (NN

42/18) 48

Tallinn Digital Summit ..................................................................................................................... 49

Bristolski sporazum ......................................................................................................................... 49

Amsterdamski pakt poziv na suradnju i partnerstva .................................................................... 49

REPUBLIKA HRVATSKA ............................................................................................................................... 50

OPEN INICIJATIVE ...................................................................................................................................... 50

RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA KARLOVCA I KARLOVAKE UPANIJE, STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA, KULTURE I SPORTA

GRADA KARLOVCA.................................................................................................................................................. 51

STRATEKE SPOSOBNOSTI ........................................................................................................................... 51

USKLAIVANJE RAZNIH STRATEGIJA .............................................................................................................. 52

5 VIZIJA, STRATEKI CILJEVI I PRIORITETI .................................................................................................. 53

VIZIJA ..................................................................................................................................................... 55

STRATEKI CILJEVI PAMETNOG GRADA KARLOVCA ........................................................................................... 56

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:3 od 150

1. Postizanje potpune umreenosti i interoperabilnosti gradskih usluga i procesa (do kraja 2019. godine)

56

2. Razvoj poslovnog ekosustava grada i suradnje sa graanima i poduzetnicima za inovacije temeljene

na otvorenim podacima (podaci koji su svima dostupni) ............................................................................. 56

3. Razvoj digitalnih vjetina te postizanje poslovne izvrsnosti Gradske uprave, gradskih poduzea i

gradskih ustanova. ....................................................................................................................................... 56

PRIORITETI STRATEKIH CILJEVA ................................................................................................................... 57

Prioriteti stratekog cilja 1. Postizanje potpune umreenosti i interoperabilnosti gradskih usluga i

procesa (do kraja 2019. godine) ................................................................................................................. 57

Prioriteti stratekog cilja 2. Razvoj poslovnog ekosustava grada i suradnje sa graanima i

poduzetnicima za inovacije temeljene na otvorenim podacima - (podaci koji su svima dostupni) ............ 59

Prioriteti stratekog cilja 3. Razvoj digitalnih vjetina te postizanje poslovne izvrsnosti gradske

uprave, gradskih poduzea i gradskih ustanova ......................................................................................... 61

6 STRATEKA PODRUJA, CILJEVI I PRIORITETNE MJERE ........................................................................... 63

STRATEKO PODRUJE 1.: UINKOVITA I TRANSPARENTNA GRADSKA UPRAVA ....................................................... 64

Prioritetna mjera 1.1.:Ubrzanje razvoja digitalnih javnih usluga i poveanje apsorpcije digitalnih

tehnologija ................................................................................................................................................... 67

Prioritetna mjera 1.2.: Upravljanje interoperabilnou elektronikih servisa grada, u skladu s

razvojem interoperabilnosti na razini Republike Hrvatske i Europske unije. ................................................ 69

Prioritetna mjera 1.3.: Uspostava Provedbene jedinice (Upravni odjel Pametni Grad) u svrhu

integralnog upravljanja provedbe ................................................................................................................ 71

Prioritetna mjera 1.4.: Stalno unaprjeenje kvalitete gradskih usluga uvoenjem KPI-eva, te

istraivanje daljnjih poboljanja (Learning & Innovation) u skladu s meunarodnim ISO normama........... 72

STRATEKO PODRUJE 2.: PAMETNO UPRAVLJANJE ENERGIJOM I ZATITA OKOLIA ................................................ 75

Prioritetna mjera 2.1.: Poticanje koritenja Smart tehnologija IoT pametna rasvjeta ............. 77

Prioritetna mjera 2.2.: Poticanje koritenja Smart tehnologija IoT Smart metering ................. 78

Prioritetna mjera 2.3.: Poticanje koritenja Smart tehnologija pametni spremnici za otpad ... 79

Prioritetna mjera 2.4.: Integracija pametnih zgrada i distribucijske mree .................................... 80

Prioritetna mjera 2.5.: Usvajanje zelene nabave kao standarda .................................................... 81

STRATEKO PODRUJE 3.: GOSPODARSTVO I TURIZAM PAMETNA RJEENJA ZA TVRTKE I PODUZETNIKE .................... 83

Prioritetna mjera 3.1.: Automatizirani sustav unutarnjih kontrola u gradskim tvrtkama - FMC 2.0

85

Prioritetna mjera 3.2.: Promicati i podrati digitalne vjetine u poduzetnitvu u funkciji poveanja

konkurentnosti i otvaranja novih radnih mjesta .......................................................................................... 87

Prioritetna mjera 3.3: Ubrzati digitalnu transformaciju komunalnih poduzea i postizanje poslovne

izvrsnosti ....................................................................................................................................................... 87

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:4 od 150

Prioritetna mjera 3.4: Upotrebom digitalnih tehnologija pozicionirati grad Karlovac kao turistiki

grad koji se mora posjetiti ............................................................................................................................ 88

STRATEKO PODRUJE 4.: OBRAZOVANJE, KULTURA I PORT ............................................................................. 91

Prioritetna mjera 4.1.: Popis deficitarnih i suficitarnih zanimanja te njihovo povezivanje po

srodnosti ....................................................................................................................................................... 94

Prioritetna mjera 4.2.: Razvijanje kljunih sposobnosti i kompetencija iz podruja pismenosti ..... 94

Prioritetna mjera 4.3.: Razvijanje kreativnosti i inovativnosti za mlade poduzetnike i start up-ove

te razvijanje tzv. soft-skills za mlade poduzetnike i start up-ove ................................................................. 95

Prioritetna mjera 4.4.: Implementacija jedinstvene LMS platforme i razvoj e-Learning sadraja .. 96

Prioritetna mjera 4.5.: Promocija znanja, inovacija, te razvoja talenata ........................................ 97

Prioritetna mjera 4.6.: Organizacija pokaznih aktivnosti ................................................................ 98

Prioritetna mjera 4.7.: Razvoj platforme za mlade ......................................................................... 99

STRATEKO PODRUJE 5.: RURALNI RAZVOJ ................................................................................................. 101

Prioritetna mjera 5.1.: Razvoj i implementacija koncepta Digitalna trnica Grada Karlovca .... 103

Prioritetna mjera 5.2.: Tematski Hackathoni orijentirani na potrebe ruralnih podruja grada

Karlovca uz ukljuivanje talenata ............................................................................................................... 104

Razvoj virtualnih zajednica prema stratekim podrujima za prikupljanje iskustva, miljenja i

eksperimentiranja/testiranja Drutvene mree ....................................................................................... 105

STRATEKO PODRUJE 6.: ODRIVA URBANA MOBILNOST I PROMET ................................................................. 106

Prioritetna mjera 6.1.: Primjena digitalnih tehnologija i IoT u upravljanju prometu u gradskoj

Zvijezdi 108

Prioritetna mjera 6.2.: Promet u mirovanju tj. parking ................................................................. 109

Prioritetna mjera 6.3.: Integrirano upravljanje prometom ........................................................... 110

STRATEKO PODRUJE 7.: RAZVOJ DIGITALNE INFRASTRUKTURE ....................................................................... 113

Prioritetna mjera 7.1.: irokopojasna Internet mrea i pristup za svakoga .................................. 115

Prioritetna mjera 7.2.: Uskopojasne senzorske infrastrukture ...................................................... 116

Prioritetna mjera 7.3.: Skladitenje (agregacija) digitalnih podataka (Data Lake principi) .......... 118

Prioritetna mjera 7.4.: Gradska Platforma za upravljanje digitalnom infrastrukturom /

interoperabilnost i integracija .................................................................................................................... 119

STRATEKO PODRUJE 8.: SIGURNOST / KRIZNE SITUACIJE - UPRAVLJANJE KRITINIM INFRASTRUKTURAMA .............. 121

Prioritetna mjera 8.1.: Program Poveanje organizacijskih sposobnosti za procjenjivanje rizika,

prevencijsko korektivne mjere, te procedure oporavka kritinih infrastruktura ........................................ 123

Prioritetna mjera 8.2.: Platforma za integralno djelovanje u zatiti kritinih infrastruktura ........ 124

STRATEKO PODRUJE 9.: KVALITETA ZDRAVLJA I DRUTVENA OSJETLJIVOST ....................................................... 126

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:5 od 150

Prioritetna mjera 9.1.: Preventivne aktivnosti u zatiti zdravlja.................................................... 127

Prioritetna mjera 9.2.: Izgradnja infrastrukture grada za zdrav ivot ........................................... 127

Prioritetna mjera 9.3.: Jaanje sustava praenja, nadzora i prevencije zdravstvenih rizika koji su

odreeni imbenicima okolia .................................................................................................................... 128

7 NAINI MJERENJA USPJENOSTI PROVEDBE ........................................................................................ 130

PROCJENJIVANJE I PRIORITIZACIJA PROJEKTNIH INICIJATIVA .............................................................................. 130

PRAENJE I KONTROLA OSTVARENJA DEFINIRANIH CILJEVA ZA POJEDINE PROJEKTNE INICIJATIVE .............................. 133

8 NAIN FINANCIRANJA I BUDETIRANJA IZABRANIH PROJEKTNIH INICIJATIVA. .................................... 135

9 ZA ONE KOJI ELE ZNATI VIE SMART CITY PRISTUP ......................................................................... 137

ARHITEKTURA EKOSUSTAVA I SURADNJA S VC (VIRTUAL COMMUNITY) ZAJEDNICAMA G2C/G2B SA SMART CITY

STRATEKIM PODRUJIMA ZA EKSPERIMENTIRANJE ..................................................................................................... 139

BUSINESS PROCESS GOVERNANCE .............................................................................................................. 140

SCIIP PLATFORMA ZA DATA LAKE SMART CITY INTEROPERABILITY AND INTEGRATION PLATFORM SA PORTFELJIMA

GRADSKIH USLUGA ............................................................................................................................................... 141

ARHITEKTURA SUSTAVA I SERVISA ZA IMPLEMENTACIJU DIGITALNIH JAVNIH USLUGA PO METODOLOGIJI ISO 18091 I ISO

37120 143

10 POPIS SLIKA ......................................................................................................................................... 146

11 POPIS TABLICA ..................................................................................................................................... 147

12 RJENIK POJMOVA .............................................................................................................................. 148

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:6 od 150

Povijest promjene dokumenta

Datum Verzija

11.1.2018. Inicijalna verzija dokumenta

25.1.2018. Konana verzija dokumenta

18.04.2018. Dorada poglavlja 3. Vizija, strateki ciljevi i prioritetne mjere

07.05.2018. Dorada vie poglavlja, dodavanje poglavlja 5 i 6

15.06.208 Usklaivanje dokumenta sukladno komentarima naruitelja

Tablica 1. Povijest promjene dokumenta

lanovi radnog tima koji je izradio dokument Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

InfoDom d.o.o.

Prof. dr. sc. Slavko Vidovi -

Mr.sc.Stjepan Bobinac

Domen Verdnik

Boris Blumenschein

Goran Markovi

Ante Vidovi

Martina Ruak

Sanja Vukui Jerman

Hrvoje Sagrak

Darko Bosnar

Helena Ciban

Leo Petrov

Grad Karlovac

Damir Mandi, dipl.teol. gradonaelnik grada Karlovca

Andreja Navijali, prof. zamjenica gradonaelnika grada Karlovca

Ivan Mrzljak, dipl.oec. zamjenik gradonaelnika grada Karlovca

mr.sc. Marijana Tomii, dipl.pol. - predsjednica Gradskog vijea grada Karlovca

Vlatko Kovai, mag.iur. proelnik Upravnog odjela za ope poslove

Draenka Sila-Ljubenko, prof. proelnica Upravnog odjela za drutvene djelatnosti

Hermina Komanac, dipl.ing.gra. proelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo

Irena Gri, stru.spec.oec. proelnica Slube za javnu nabavu

Vesna Ribar, dipl.ing.gra. proelnica Upravnog odjela za prostorno ureenje, gradnju i zatitu

okolia

Tatjana Gojak, dipl.iur. proelnica Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje

imovinom

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:7 od 150

Snjeana Turalija, dipl.oec. proelnica Upravnog odjela za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove

Lidija Malovi, dipl.oec., proelnica Upravnog odjela za proraun i financije

Stjepan Mrear, dipl.oec. voditelj Odsjeka za proraun, raunovodstvo i riznicu

Andrea Vrbanek, stru.spec.oec. voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

mr. sc. Marina Gri, dipl.ing.fizike voditeljica Odsjeka za EU fondove

Mario Novosel, stru.spec.ing., techn.inf. vii struni suradnik za informatike poslove

Ivanka Brezovi, mag.oec. vii struni suradnik za strateke gradske projekte

Davorka Radovi, dipl.pol. vii struni suradnik za rad s mladima

Zoran Cetinjanin, ing.strojarstva struni suradnik za informatike poslove

arko Latkovi, mag.ing.traff. struni suradnik za energetsku uinkovitost

Milo ankovi, dipl.ing. prometa vii savjetnik za promet

eljak Male, dipl.ing.poljoprivrede savjetnica za poljoprivredu i ruralni razvoj

Nika Antica, dipl.iur. ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovake upanije

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:8 od 150

Saetak Strategije razvoja pametnog grada Karlovca

Kontekst razvoja koncepta pametnog grada

S obzirom na sve prisutniji trend da se stanovnitvo sve vie naseljava u gradovima (oko 50 %

svjetskog stanovnitva ivi u gradovima ), normalno je da su gradovi postali pokretai gospodarskih

aktivnosti u veini zemalja i sredite gospodarskih, drutvenih, kulturnih i inih aktivnosti.

Slika 1. Izazovi s kojima se danas suoava moderan grad

Razvoj gradova s druge strane prati i potreba za nunim infrastrukturnim razvojem, ostvarivanjem

sinergije i sinkoniciteta izmeu raznih dionika u gradu, poveanom utedom i veom uinkovitosti

kod pruanja gradskih usluga. Sve to ukazuje da se modeli upravljanja gradskim infrastrukturama i

uslugama moraju mijenjati i prilagoavati trendovima koji se dogaaju u gradovima, ali i na globalnoj

razini.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:9 od 150

Razlike izmeu tradicionalnog i pametnog upravljanja gradom

Slika 2. Razlike izmeu tradicionalnog i pametnog upravljanja gradom

Ukoliko gradovi ele pratiti korak s navedenim razvojnim trendovima moraju iz tradicionalnog

modela upravljanja, gdje su graani bili pri dnu kreiranja vrijednosti javnih usluga usvojiti pametan

(Smart) model gdje su graani ti koji preko gradske uprave kreiraju javne usluge, razvijaju i predlau

komunikacijske kanale, ali i vode rauna o odgovarajuoj razini kvalitete navedenih usluga. Osim te

promjene u nainu shvaanja na gradsku gospodarsku aktivnost i javne usluge, poveani naglasak

mora biti na inovativnosti i koritenju pametnih tehnologija - s ciljem stvaranja dodane vrijednosti.

to je to Smart City?

Smart City odnosno Pametan grad je agilno poslovanje grada, uz pomo digitalnih tehnologija u

uvjetima drutva znanja i digitalnog gospodarstva te uz kolaboraciju s proaktivnim sveuilitima,

graanima i gospodarstvom. Pametan grad je sustav koji u realizaciji svoje misije, ui iz okoline i s

okolinom kroz kontinuiranu komunikaciju u realnom vremenu, poveavajui na taj nain znanje i

stvarajui novo znanje iz prakse, izgraujui kapacitete za stalne inovacije uz kontinuirano

unaprjeenje svojih procesa, ponaanja i isporuene vrijednosti sudionicima i okolini. Pametni

gradovi su gradovi po mjeri ovjeka, koji omoguavaju uinkovito koritenje prirodnih resursa, odriv

gospodarski rast, podravaju istraivanje i razvoj te osiguravaju visoku kvalitetu ivota i dostupnost

javnih usluga svim svojim graanima.

Takoer, pametni gradovi integriraju sve funkcije javnih usluga poput rasvjete, prometa ili opskrbe

energijom te na taj nain poveavaju njihovu uinkovitost, smanjuju trokove energije, ubrzavaju

komunikaciju meu spomenutim podsustavima i znatno smanjuju emisije staklenikih plinova.

Osnovni cilj je kroz bolje voenje grada ostvarivanje privlanijeg mjesta za ivot i sluenje graanima,

kao i pruanje bolje usluge po nioj cijeni, uz efikasno upravljanje mobilnou i infrastrukturom te

osiguranje optimalne razine sigurnosti.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:10 od 150

Prednosti i koristi pametnog grada

Slika 3. Prednosti i koristi pametnog grada

Prednosti i koristi pametnog grada po dionicima

Slika 4.Prednosti i koristi pametnog grada po dionicima

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:11 od 150

Ocjena postojeeg stanja pametnih usluga i analiza potreba grada

Na razini Grada Karlovca identificirana je nia razina zrelosti u kontekstu primjene koncepta

Pametan grad, pri emu je komponenta Podaci i Fokus na dionike i ukljuenost dionika

ocijenjena kao poetno razvijena, a sve ostale komponente: Strateko upravljanje i vodstvo,

Tehnologija i Resursi, Model upravljanja i isporuke usluga te interna organizacija rada

karakterizira umjerena razina zrelosti. Identificirani su znaajni pojedinani napori i inicijative za

primjenu modela i rjeenja Pametnog grada, no do izrade Strategije nije bilo integriranog i

sveobuhvatnog promicanja i primjene koncepta Pametan grad.

Slika 5. Ocjena postojeeg stanja pametnih usluga Karlovac

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:12 od 150

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:13 od 150

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Grad Karlovac prepoznao je vanost implementacije pametnih usluga za ostvarivanje stratekih

ciljeva i razvoja.

Kroz razgovor s kljunim dionicima iz Grada (upravni odjeli/ustanove/poduzea u vlasnitvu Grada),

kao i kroz razumijevanje usluga koje Grad sada nudi, s obzirom na saznanja o tome to bi sve pametni

gradovi danas mogli nuditi i kako bi trebali biti organizirani, identificirana su tri kljuna strateka cilja

koja bi trebala biti u fokusu kada govorimo o pribliavanju grada Karlovca upotrebi digitalnih

tehnologija.

3 STRATEKA CILJA ZA RAZVOJ PAMETNOG GRADA KARLOVCA

PRIORITETI

Postizanje potpune

umreenosti i

interoperabilnosti gradskih

usluga i procesa (do kraja

2019. godine)

Razvoj poslovnog

ekosustava grada i

suradnje sa graanima i

poduzetnicima za inovacije

temeljene na otvorenim

podacima (podaci koji su

svima dostupni)

Razvoj digitalnih vjetina

te postizanje poslovne

izvrsnosti Gradske uprave,

gradskih poduzea i

gradskih ustanova.

1 2 3

Uspostaviti potpunu digitalnu

umreenost i interoperabilnost

gradske uprave

Integrirati kataloge gradskih

usluga za bolju uslunost u

ivotnim situacijama graana i

poduzetnika te uspostaviti

repozitorije poslovnih procesa i

ontologija za gradske ustanove

i poduzea

Kontinuirano pojaavati

uporabu dobrobiti novih

tehnologija Internet of Things,

Data Lake, irokopojasnog

interneta

Ubrzati razvoj ekosustava

grada, virtualnih zajednica,

transformacije suradnje s

graanima i poduzetnicima te

koritenje metoda korisnikog

iskustva (Customer Experience

CEX) i digitalnog savjetovanja

Uspostaviti platformu za

upravljanje idejama i

inovacijama gradskih usluga,

privlaenje talenata te

poticanje suradnje akademske

zajednice i gospodarstva

Uspostaviti program razvoja

otvorenih podataka

grada/upanije/drave/EU te

ukljuenost programerskih

zajednica (Karlovac Software

City)

Ubrzati razvoj digitalnih

vjetina

Kontinuirano unaprjeivati

sustave unutarnjih kontrola u

gradskim odjelima,

poduzeima i ustanovama

Uspostaviti sustav poslovne

izvrsnosti i poveanja stupnja

zrelosti poslovanja

1

2

3

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:14 od 150

Nadalje s obzirom na djelatnosti koji se Grad bavi, a imajui u vidu strateke ciljeve i prioritete

kreirana su strateka podruja kako bi se im konkretnije moglo definirati odreene prioritetne mjere

iz kojih bi onda proizali kokretni projekti. Kreirano je 9 stratekih podruja:

Slika 6. Strateka podruja

U svakom u tih podruja definirane su prioritetne mjere. Sve ukupno detektirano je 35 mjera iz kojih

moe proizai puno vie projekata.

Za prvu fazu implementacije Strategije pametnog grada izabrano je 19 projekata koji mogu napraviti

znaajnije uinke i po pitanju kvalitete ivota graana Karlovca, ali i po pitanju uinkovitijeg

upravljanja Grada i gradskih poduzea.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:15 od 150

Strateki program Pametnog grada Karlovca (19 projekata)

Slika 7. Projekti pametnog grada Karlovca

Strateki program Pametnog grada Karlovca napravljen je vodei se postojeim pametnim uslugama

grada Karlovca. Ukupno je definirano 19 stratekih projekata koji trebaju biti nositelji Strategije

pametnog grada. Navedeni projekti dolaze iz 9 stratekih podruja. Za svaki od projekata pri tom je

pripremljen poslovni sluaj na visokoj razini kojim su definirani oekivani ciljevi od implementacije,

detektirani izazovi, mogui izvori financiranja i sudionici koje e biti nuno ukljuiti u fazi

implementacije. Projekti su prioritizirani prema ocjeni, s jedne strane, utjecaja/efekta projekata na

dionike i grad te vremenske dimenzije odnosno jednostavnosti implementacije projekta (kratki rok-

jednostavni , srednji i dugi rok sloeni) s druge strane.

Detaljniji pregled plana implementacije projekata dan je u nastavku s naznakom baznih projekata,

projekata koji donose visoke koristi u kratkom roku i jednostavno ih je implementirati (tzv. quick-

wins), projekata koji donose poboljanja - nizak efekt i jednostavno ih je implementirati te stratekih

projekta gdje je visok efekt, sloena i dugotrajana implementacija.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:16 od 150

Slika 8. Prioritizacija stratekih projektnih inicijativa

Projekti Pametnog grada Karlovca

Priorit.

mjera

Naziv projekta Poe

tak

Kraj Opis Glavni ciljevi projekta Predviene projektne aktivnosti Budget

1.

1.1. Smart City

platforma

2018 2019 Kreiranje platforme

koja e na jednom

mjestu prikupljati sve

informacije za Grad i

usluge Grada i

omoguiti

raspoloivosti tih

informacija

graanima, ali i

gradskim odjelima i

tvrtkama meusobno.

Podrka za razvoj interoperabilnosti s

ciljem ostvarivanja jednostavnije i

uinkovitije razmjene podataka kroz

platformu Grada izmeu kljunih dionika-

gradske uprave, graana i

gospodarstvenika.

Integracija Smart City platforme sa

uslugama i odjelima Grada.

Ostvariti tehnoloku podlogu za

ostvarivanje skalabilnosti, modularnosti i

fleksibilnosti kako bi se omoguio

kontinuirani razvoj novih rjeenja i usluga

pametnog grada s istim standardom.

Platforma je centralno mjesto koje

objedinjuje i prikuplja sve informacije

odnosno indikatore vezane za Grad i

usluge Grada.

Platforma e izmeu ostalog:

poboljati uinkovitost modela

upravljanja gradom na nain da

osigura lake povezivanje razliitih

dionika

doprinijeti transparentnost i

otvorenosti javne uprave

stvoriti temelje za odriv razvoj,

kroz uinkovitije pruanje usluga i

potronju resursa.

1.3. Odjel pametnog

grada

2018 2018 Kreiranje odjela koji e

se baviti

implementacijom

Smart City strategije.

Osigurati centralnu koordinacijsku i

razvojnu podrku projektima pametnog

grada kao i jaanju kapaciteta Grada.

Osnivanje SCO ureda (Smart City

Office ureda za pametan grad)

Osnivanje PMO ureda (Project

management office ureda za

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:18 od 150

Osigurati implementacijsku podrku

inicijativama i projektima pametnog

grada.

Poticati aktivnosti inovacija i

gospodarskog razvitka u Gradu.

Promovirati koncept Pametni Grad

Karlovac.

upravljanje projektima -upravljanje,

planiranje, mjerenje i kontrola)

Promocija projekata i inicijativa

Pametnog grada

Razvoj ekosustava i virtualnih

zajednica

Organiziranje eksperimenata za razvoj

usluga i inovacije (Hackathoni)

Promocija digitalnih tehnologija i 4IR

(etvrte industrijske revolucije)

Inicijative za dopune i izmjene

Razvojne strategije grada Karlovca

1.4 KPI-evi za

kvalitetu

gradskih usluga

2018 2018 Uvoenje kljunih

pokazatelja poslovanja

za rad gradskih slubi

kako bi se unaprijedila

kvaliteta gradskih

usluga

Poboljanje kvalitete gradskih usluga.

Skraivanje vremena i smanjivanje

trokova.

Optimizacija poslovnih procesa.

Omoguavanje usporeivanja s drugim

gradovima.

Definiranje kljunih indikatora

Mjerenje performansi

Izvjeivanje

Kontinuirano poboljanje i praenje

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:19 od 150

2.

2.1. Pametna

rasvjeta

2018 2019 Uvoenje pametne

rasvjete koja e se

osim led svjetiljki koje

e sadravati,

upotrebom senzora

pokreta i pametnih

mjeraa znaajno

optimizirati potronju

Poticanje uvoenja novih tehnologija za

razvoj i upravljanjem sustavom javne

rasvjete u gradu.

Smanjenje potronje energije za javnu

rasvjetu.

Poticanje sudjelovanja graana kako bi se

razina rasvjete prilagodila potrebama

graana.

Ostvarenje pozitivnog utjecaja na okoli

kroz smanjenu emisiju topline i energije.

Uspostava sustava upravljanja

pametnom rasvjetom kontrolom i

smanjenjem potronje energije i

trokova.

Uspostava interoperabilnih rasvjetnih

rjeenja, koji e koritenjem

odgovarajue tehnologije (npr. senzori

pokreta, pametni mjerai, itd.)

prikupljati relevantne podatke s ciljem

optimizacije razine rasvjete i potronje

energije

2.2. Pametni

mjerai

2018 2022 Ugradnja pametnih

mjeraa kojima bi se

kontrolirala razina

potroene el. energije,

plina, toplinske

energije, vode,

oborinske vode.

Smanjenje potronje elektrine energije,

plina, toplinske energije, vode i odvodne

vode.

Mogunost daljinskog oitavanja

upravljanja distribucijom .

Plaanje prema stvarnoj potronji.

Mogunost planiranja potronje.

Ostvarenje pozitivnog uinka na okoli.

Izgradnja centralnog Pametnog

sustava (informacijskog sustava)

daljinskog oitanja i upravljanja

distribucijom i opskrbom energije,

plina, toplinske energije, vode i

sustavom odvodnje

Definirati koje sve podatke i

funkcionalnosti pametni mjerai

trebaju imati

Definirati povezivanje mjeraa s

sustavom naplate

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:20 od 150

Izraditi troak nabavke pametnih

mjeraa

2.3. Pametni

spremnici za

otpad

2018 2019 Ugradnja senzora u

postojee spremnike

ili nabavka novih

kojima bi se

kontrolirala razina

popunjenosti

spremnika s otpadom

Optimizirati rad tvrtki zaduenih za

zbrinjavanje otpada.

Uteda energije i manje emisije CO2.

Manje stvaranje nepotrebnih guvi koje

bi nastajale zbog nepotrebne zamjene

spremnika za otpad

Zadovoljniji graani.

Izgradnja centralnog Pametnog

sustava praenja popunjenosti

spremnika, distribucija navedenih

informacija tvrtkama koje se bave

zbrinjavanjem otpada ili graanima

Definirati koje sve podatke i

funkcionalnosti spremnici trebaju

generirati

Popisati lokacije gdje se nalaze

spremnici

Izraditi troak ugradnje senzora u

spremnike i napraviti studiju

isplativosti

3.

3.1. FMC 2.0

uinkovitije

gradske tvrtke

2018 2019 Uvoenje

automatiziranog

(preko aplikacije)

sustava unutarnjih

kontrola u gradske

kompanije koji bi se

automatizirano pratili

Omoguiti uinkovitije upravljanje i bolje

rezultate gradskih tvrtki.

Smanjenje i bolja kontrola rizika.

Kvalitetnija usluga graanima.

Transparentnije poslovanje.

Izrada mape poslovnih procesa

Izrada registra rizika i vrednovanje

prepoznatih rizika

Popis preventivnih i korektivnih radnji

Kreirati listu potpisnika i ovlatenika

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:21 od 150

rizik i sugerirale

preventivne i

korektivne mjere

Kreiranje kontrolnih lista

3.4. Karlovac

turistiki grad

2018 2018 Izrada aplikativne

podrke za Karlovac

turistiki grad, ali i

razliitih promotivnih

materijala na web

portalima, kojima bi se

privlaili turisti u

Karlovac ali i utjecalo

na kreiranje njihovog

pozitivnog iskustva

Poveanje broja turista koji dolaze u

Karlovac, broj dana koji ostaju u gradu i

poveanje potronje po turistu.

Poveanje zadovoljstva turista koji

posjete grad.

Kreiranje razliitih sadraja na

drutvenim mreama o privlanosti i

ljepotama grada Karlovca

Oglaavanje na razliitim portalima

turistike ponude grada Karlovca

Postavljanje info toaka s

interaktivnom kartama na frekventnim

lokacijama u gradu (mogunost

punjenja mobitela i smart ureaja)

Kreiranje razliitih interaktivnih

aplikacija koje olakavaju kretanje po

gradu, ali i nude razliite informacije o

dogaanjima, kulturnim

znamenitostima, sportskim,

rekreativnim sadrajima.

4.

4.2. Digitalna

pismenost

2018 2019 Organizacijom

seminara

mentorstvom,

razliitim oblicima

Usvajanje novih znanja i alata kako bi se

stvorili uvjeti za poveanje upotrebe

digitalnih tehnologija.

Organizacija prezentacija, seminara

i/ili edukacija.

Mentorstvo

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:22 od 150

webinara poveanje i

unaprjeenje razine

digitalne pismenosti

kod svih gradskih

subjekata, graana i

poduzetnika grada

Karlovca

Izrada broura, uspostava portala s

iskustvima i primjerima dobre prakse,

bazama znanja, esto postavljenim

pitanjima i savjetima

4.4. Platforme za

uenje

2018 2019 Kreiranje platforme

gdje e se moi dijeliti

znanje ali isto tako i

usvajati novo znanje

Poveanje razine znanja kod graana.

Stvaranje kulture uenja.

Stvaranje kulture dijeljenja znanja i

iskustva.

Razvoj i implementacija platforme za

uenje

Razvoj e-Learning sadraja od interesa

za Grad Karlovac i stavljanje na

raspolaganje svim zainteresiranima

Promidbene aktivnosti (tjedan

cjeloivotnog uenja, proglaavanje

najboljih polaznika)

4.5. Razvoj talenata 2018 2019 Razvojem virtualnih

zajednica poticati

takmienja

(Hackathoni) na

stvarnim problemima

kako bi se konkretno i

pomoglo, ali i kako bi

Prepoznavanje i razvoj talenata.

Razvoj virtualnih zajednica

(Community Management)

Organizacija Hackathona

Digitalni marketing

Ukljuenje drutvenih mrea

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:23 od 150

se prepoznali i

njegovali talenti

Informacije o objavljenim

stipendijama i korisnicima stipendija

4.7. Razvoj

jedinstvenog

portala za

Mlade

graane

2018 2018 Razvoj portala za

mlade sa svim

kljunim

informacijama na

jednom mjestu

Olakati i poticati sudjelovanje mladih u

aktivnostima Grada.

Prilagoditi komunikaciju i suradnju Grada

i mladih kroz nove tehnologije i kanale

komunikacije s ciljem pruanja to veeg

broja informacija korisnih mladima.

Poboljati kvalitetu sportske usluge u

gradu koritenjem tehnologije (aplikacije,

drutvene mree, online rezervacije, itd.).

Razvoj Portala za Mlade cilj je na

jedinom mjestu pruiti mladima sve

kljune informacije o potencijalnim

mogunostima i aktivnostima za

mlade te ujedno doprinijeti direktnoj i

dvosmjernoj komunikaciji.

Uvoenje novih tehnologija za

promociju sporta u Gradu - s

namjerom stvaranja novih i

poboljanja postojeih kanala

komunikacije s graanima i akterima u

sportu (informativni portal, mobilne

aplikacije drutvene mree)

5.

5.1. Digitalna trnica 2018 2019 Razvoj digitalne

platforme koja e

olakati distribuciju i

plasman

poljoprivrednih

proizvoda

Osnaivanje nabave i distribucije lokalnih

poljoprivrednih proizvoda te poticanja na

umreavanje i povezivanje lokalnih

poljoprivrednih proizvoaa sa urbanim

podrujem grada Karlovca.

Zajedniko nastupanje i daljnje irenje i

jaanje na lokalnom tritu te pojaanog

Razvoj i implementacija digitalne

platforme

Razvoj virtualnih zajednica ruralnog

podruja

Digitalni marketing promocija

digitalne platforme

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:24 od 150

ostvarivanja plasmana vlastitih proizvoda

na regionalnom tritu.

Ukljuenje drutvenih mrea

Promocije na dogaanjima

5.3. Virtualne

zajednice u

poljoprivredi

2018 2019 Kreiranje platforme

koja bi stvorila

mogunost za

virtualne zajednice

Jaanje poljoprivredne proizvodnje kroz

kreiranje razliitih virtualnih zajednica

prema stratekim podrujima ili granama

kako bi se mogla skupljati na jednom

mjestu iskustva, miljenja i

eksperimentiranja na jednom mjestu.

Razmjena iskustva meu graanima i

time unaprjeenje djelatnosti.

Kreiranje platforme na kojoj bi se

stvorila mogunost otvaranja

virtualnih zajednica

Promoviranje platforme i poticanje za

povezivanje zainteresiranih u virtualne

zajednice

Odravanje virtualnih zajednica ivima

kroz razliite evente, ili tematske

skupove

6.

6.1. Unaprjeenje

prometa u

Zvijezdi

2018 2019 Koritenjem

naprednih tehnologija

olakati protonost

kretanja vozila, ali i

graana u Zvijezdi

Poveati protonost kretanja i vozila ali i

graana kroz Zvijezdu kao veliki

potencijal kako za kulturne tako i za

zabavne sadraje.

Sustavno smanjivanje prometnih guvi

(Car sharing, car pooling )

Uvoenje sustava jedinstvene vozne

karte za integrirani prijevoz putnika na

osnovi jedinstvenog suvremenog ICT

sustava integriranog prijevoza s

mobilnom aplikacijom i

beskontaktnom karticom (plaanje

prema stvarnom broju prijeenih

kilometara/stanica)

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:25 od 150

Uvoenje sustava za brojanje putnika

u vozilima javnog gradskog prijevoza

putnika, za potrebe optimiranja ruta i

rasporeda vonje

Promovirati bicikl kao poeljni

transportni modus u gradu

Izgraditi nove i bolje parkinge za

bicikle

6.2. Olakani

gradski parking

2018 2019 Upotrebom senzora i

izradom aplikacije

olakati parkiranje u

Karlovcu

Bolja popunjenost parkiralinih mjesta

kroz razvijanje dinamikog informiranja

graana o slobodnim kapacitetima na

parkiralitima, kao i sustava za daljinsku

rezervaciju parkinga.

Smanjivanje nepotrebne guve i povealo

zadovoljstvo graana.

Uvoenje sustava dinamikog

informiranja o slobodnim kapacitetima

na parkiralitima (ili slobodnim

parkiralinim mjestima)

Uvoenje sustava za navigaciju prema

slobodnim ulinim i van-ulinim

parkiralinim mjestima

Uspostava sustava za udaljenu

rezervaciju i naplatu parkiralinih

povrina (ukljuivo i punionice

elektrinih vozila)

Uvoenje Park&Ride sustava

(stanovnici koji ive na rubnim

dijelovima grada ili izvan grada mogu

besplatno parkirati svoja vozila na

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:26 od 150

autobusnim okretitima i dalje

nastaviti put javnim prijevozom)

7.

7.1. Internet za

svakoga

2018 201 Izgradnja

irokopojasne mree

koja e biti dostupna

svima

Izgradnja kvalitetne gradske

irokopojasne infrastrukture koja e biti

dostupna svima i koja je nuan preduvjet

za ostvarenje usluga i provedbu rjeenja

pametnog grada.

Evaluacija ponuenih tehnologija kroz

javne pozive/tehnoloke pilote

Definiranje smjernica za ukljuivanje i

primjenu infrastrukture u Gradski Date

Lake

Definiranje smjernica za ukljuivanje i

primjenu uskopojasne infrastrukture u

Gradsku platformu

8.

8.2. Zatita kritinih

infrastruktura

2018 2020 Izgraditi platformu za

sveobuhvatni nadzor

kritinih infrastruktura

Kroz aplikacijsku platformu osigurati

praenje dogaaja i automatsko

procjenjivanje rizika kao i donoenje

odluka kod nesrea i drugih ugroza.

Automatsko mjerenje kljunih

pokazatelja (KPI) i upravljanje ivotnim

ciklusom sustava.

Praenje dogaaja i automatsko

procjenjivanje rizika kroz listenere

(socijalne i IoT u ELAM -Event Listener

Activity Manager sustavu)

Dijagnostika i timsko procjenjivanje

rizika i odluivanje kod nesrea i

drugih ugroza CIP (Critical

Infrastructure Protecton) sustava

Koritenje Blockchaina za integritet

podataka za upravljake sustave u CIP

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:27 od 150

Sredinja podrka s jednog mjesta (Single

Point of Contact) pogotovo kod ugroza

vie povezanih infrastruktura.

infrastrukturama i integracijske x2x

platforme

Potpora prevencijsko korektivnim

planovima i Praenje izvrenja

Automatska potpora PERC (Proces

Execution Resource Controling), za

realizaciju SOP (Standard Operating

Procedure), procedura kod oporavka

CIP sustava

Automatska mjerenja KPI ( Key

Performance Indicator) i upravljanje

LCM (Life Cycle Management)

ivotnim ciklusom sustava i

komponenata

Generike arhitekture CIP i multi-

resorna potpora kod kompleksnih

ugroza vie povezanih infrastruktura

(prostorno, vremenski, tehnoloki)

temeljena na podatkovnim

infrastrukturama

Sredinji support Single Point of

Contact

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:28 od 150

Tablica 2. Projekti Pametnog grada Karlovca za 2018. godinu

9.

9.3. Zdraviji ivot 2018 2019 Izgradnja sustava za

praenje i nadzor

zdravstvenih rizika

graana Karlovca

Izgradnja sustava za praenje, nadzor i

prevenciju zdravstvenih rizika stanovnika

Grada uz koritenje mogunosti koje

omoguavaju moderne tehnologije, radi

smanjenja tetnog utjecaja okoline na

zdravlje stanovnika Grada.

Implementacija sustava za praenje

parametara okoline koji utjeu na

zdravlje

Izgradnja senzorske infrastrukture za

nadzor

Izgradnja infrastrukture za povezivanje

senzora

Razvoj zdravstvene komponente

sustava za rano uzbunjivanje i

djelovanje na prijetnje zdravlju.

Rije gradonaelnika

ivimo u vrijeme kontinuiranih tehnolokih promjena, raznih

unaprjeenja, novih naina komunikacija putem drutvenih mrea,

mobilnih aplikacija, pojava razliitih pametnih rjeenja koja mogu

olakati svakodnevne aktivnosti i unaprijediti ivot svim graanima,

ali i unaprijediti rad svih gradskih slubi i odjela.

Kako bi navedene pametne tehnologije im bolje iskoristili,

razvijeni i napredni gradovi diljem svijeta donose strategije

Pametan Grad. Grad Karlovac eli sljediti navedene trendove, eli

biti uz bok razvijenim gradovima svijeta, predvodnik razvoja

gradova u Hrvatskoj, ali i kontinuirano na usluzi i u funkciji

osiguranja zadovoljstva i blagostanja svih svojih graana. Zbog

svega toga grad Karlovac odluio se za izradu svoje Strategije

Pametnog grada koji je prilagoena upravo potrebama, mogunostima, ali i specifinostima kako za

graane tako i za sam grad Karlovac .

Grad Karlovac, Grad je na 4 rijeke, na dodiru nizinske i gorske Hrvatske, srce Hrvatske, blizu granice sa

Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom, vano prometno i gospodarsko sredite. Osim toga, jedan je od

rijetkih gradova koji zna toan datum svog nastanka, 13. srpnja 1579. godine, a dobio je ime po svom

osnivau nadvojvodi Karlu Habsburkom. To je ujedno poetak gradnje karlovake krajine vojne

utvrde zbog protuturske obrane.

Osim bogate povijesti, kulture, tradicije, ponosa, Grad Karlovac ima izvrstan geografski poloaj i

prirodne ljepote kao preduvjet kvalitetnom ekonomskom rastu i razvoju.

U dananjem trenutku, vie nego ikad, sve navedeno u kontekstu Karlovca kao Pametnog grada

gradski elnici zajedniki sa svojim sugraanima trebaju preusmjeriti u odriv dugoroni rast i razvoj,

potujui osnovne postulate dobrobiti za ovjeka kao pojedinca, zajednicu u cjelini, prirodni okoli te

svijet gospodarskih subjekata kao glavnih pokretaa demografske, socioloke i ekonomske

preobrazbe Karlovca u Karlovac buduih generacija.

Unaprijediti Grad i njegov izgled, funkcionalnost, financijsku stabilnost, otvoriti nove razvojne

mogunosti i osigurati odrivost poslovnog eko sustava primjenjujui zelenu infrastrukturu prostora,

oivjeti gradsku povijest, tradiciju, kulturu i ponos na suvremen, svje i odriv nain, uiniti ivot

dobrim za svakoga, vizija je koja se uz pametno upravljanje sustavom i izvrsnost u primjeni koncepta

Pametnog grada Karlovca te iskrenu i otvorenu suradnju s svim naim sugraanima ini moguom!

Gradonaelnik grada Karlovca

Damir Mandi

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:30 od 150

1 Uvod

Gradovi potiu od poetka civilizacije i do sada ih je osim kompleksnosti izvedbe karakterizirala i

postojanost, no smatra se da e se upotrebom digitalnih tehnologija bar kada su u pitanju izgled i

struktura gradova to u bitnome izmijeniti.

Danas se gradovi suoavaju s velikim izazovima. S jedne strane to je proces ubrzane urbanizacije u

kojem se svakog tjedna vie od milijun ljudi preseli iz ruralnih u urbana podruja, najee zbog

gospodarsko-drutvenih razloga. Prema procjenama EEA (European Environment Agency Europske

agencije za okoli) danas oko 75% Europljana ivi u gradovima. Taj globalni trend urbanizacije i rasta

populacije, nee skoro prestati, dapae postat e sve intenzivniji u skoroj budunosti. ak 50%

svjetskog stanovnitva danas ivi u gradovima i oni kao takvi koriste 2/3 energije i generiraju 3/4

emisije CO2. Zbog navedenog, upravo gradovi predstavljaju kljunu toku zaustavljanje negativnih

klimatskih promjena, to u konanici rezultira sve veim pritiskom na smanjenje koritenja resursa

(energija, voda i gospodarenje otpadom), kako u pogledu iznosa novca koji se troe na pruanje

usluga tako i na razinu CO2 i cjelokupni utjecaj na okoli.

Nadalje, proces intenzivnog starenja stanovnitva u gradovima ima sve vei utjecaj na prihode grada,

ali i trokove gradskih usluga. Znaajan udio infrastrukture u gradovima izgraen je u zamahu

gospodarstva 70-tih i 80-tih te nakon godina koritenja zahtijeva zamjenu ili rekonstrukciju tijekom

sljedeih nekoliko godina, da bi nastavio sluiti svrsi. Dodatno, sve vea populacija u gradovima

zahtijeva veu efikasnost i kapacitete infrastrukture u odnosu na prvotno izgraenu, kako bi

zadovoljila potrebe rastueg stanovnitva. Zahvaljujui digitalnoj tehnologiji, graani sve vie imaju

pristup personaliziranim komercijalnim uslugama i podacima, bilo kada i bilo gdje, pomou mobitela i

raunala. Sve vea upotreba digitalnih tehnologija u svakom aspektu ivota poveava oekivanja

graana da se javne usluge isporuuju digitalnim kanalima na nain orijentiran prema graaninu-

kupcu.

Sve navedeno nedvojbeno ukazuje da se modeli upravljanja gradskim infrastrukturama i uslugama

moraju prilagoavati promjenama koje se dogaaju u gradovima i na globalnoj razini. Treba napraviti

promjenu tradicionalnog modela upravljanja kao i openito promjenu u shvaanju kljunih

generatora vrijednost. Naglasak mora biti na inovativnosti i koritenju tehnologije s ciljem stvaranja

dodane vrijednosti. Upravo tehnologija i smjer razvoja iste postaju jedan od kljunih pokretaa i

moderatora drugaijeg razvoja gradova.

Novi tehnoloki trendovi, novi oblici poslovanja i upravljanja pred lokalnu upravu stavljaju nove

mogunosti za upravljanje i unaprjeenje kvalitete usluga i ivota graana, kao i efikasnije obavljanje

gospodarske djelatnosti. Upravo je visoka razina uporabe digitalnih tehnologija i razmjena

informacija i znanja kroz drutvene mree omoguila upotrebu koncepta Smart, pri emu su kljuni

nositelji ovog koncepta novi modeli poslovanja i digitalna tehnologija.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:31 od 150

Smart city to je to?

Smart City odnosno Pametan grad je agilno poslovanje grada, uz pomo digitalnih tehnologija u

uvjetima drutva znanja i digitalnog gospodarstva te uz kolaboraciju s proaktivnim sveuilitima,

graanima i gospodarstvom. Pametan grad je sustav koji u realizaciji svoje misije, ui iz okoline i s

okolinom kroz kontinuiranu komunikaciju u realnom vremenu, poveavajui na taj nain znanje i

stvarajui novo znanje iz prakse, izgraujui time kapacitete za stalne inovacije uz kontinuirano

unaprjeenje svojih procesa, ponaanja i isporuene vrijednosti sudionicima i okolini openito.

Pametni gradovi su gradovi po mjeri ovjeka koji omoguavaju uinkovito koritenje prirodnih

resursa, odriv gospodarski rast, podravaju istraivanje i razvoj te osiguravaju visoku kvalitetu ivota

i dostupnosti javnih usluga svim svojim graanima. Takoer, pametni gradovi integriraju sve funkcije

javnih usluga poput rasvjete, prometa ili opskrbe energije te na taj nain poveavaju njihovu

uinkovitost, smanjuju trokove energije, ubrzavaju komunikaciju meu spomenutim podsustavima i

znatno smanjuju emisije staklenikih plinova.

Gradovi diljem svijeta donose strategije Pametan grad da bi na to bolji nain iskoristili potencijale

novih tehnologija i inovativne modele pruanja svojih usluga. Gradovi danas imaju razvojne

strategije, ali i mnoge druge specijalizirane strategije. U odnosu na njih, strategija Pametan grad na

vioj razini propituje ona podruja primjene, u kojima moe dati efekte i nad kojima se postavljaju

strateki ciljevi pametnog grada. Svaki grad koji eli primijeniti Smart principe i koncepte treba

imati strategiju Pametan grad, deklaraciju stratekog puta: vizije, ciljeva, podruja primjene

odnosno stvaranja vrijednosti te pripadnih stratekih inicijativa i projektnih ideja.

Zato Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca?

S obzirom da je Grad Karlovac suoen s svim navedenim izazovima (starenje stanovnitva, porast

potrebe za mobilnou, veom kvalitetom gradskih usluga, sve sloenijim zahtjevima u podruju

urbanog gradskog planiranja, prometne infrastrukture, javnog prijevoza, opskrbe vodom i energijom,

odrivog gospodarenja otpadom), ali i izloen rastuim tehnolokim trendovima temeljenim na sve

veoj upotrebi digitalne tehnologije, razvijena je i Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca unutar

koje su definirani strateki ciljevi, prioriteti, strateka podruja i mjere iz kojih kasnije treba razviti

projekte s jasnim nositeljima, odgovornostima i rokovima. Kako bismo kroz realizaciju navedenih

projekata mogli pratiti uspjenost implementacije Strategije razvoja Pametnog grada Karlovca.

Izvrenjem Strategije razvoja Pametnog grada Karlovca i ostvarenjem definiranih stratekih ciljeva

kroz realizaciju pripadnih stratekih inicijativa i projekata te partnerstvo i zajednitvo graana i

gospodarstvenika, postii e se kvalitetniji i pametniji naina ivota, unaprjeenje javnih i

komunalnih usluga, ostvariti preduvjeti i poduzeti mjere da graani i gospodarstvenici te drutvena

zajednica u cjelini, mogu eksploatirati nove digitalne tehnologije i novi inovativni model upravljanja.

Nadalje, postii e se multiplikativni efekt koritenja modernih postignua i tehnologija, uz

istovremeno kontinuirano poboljavanje javnih i komunalnih usluga, kvalitete ivota te daljnje

poveanje konkurentnosti i atraktivnosti za investitore, kao i omoguiti ukljuenost graana u

odluivanje i upotrebu novih poslovnih modela u svrhu inovacija.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:32 od 150

2 Metodologija izrade dokumenta Strategija razvoja Pametnog

grada Karlovca

Metodoloki okvir Pametnog grada primjenjuje najbolje svjetske prakse stratekog upravljanja uz

nacionalne preporuke, kako bi se postigla to vea usklaenost Razvojne strategije grada Karlovca,

kao osnovnog stratekog dokumenta i dokumenta Strategije razvoja Pametnog grada Karlovca.

Metodologija izrade Strategije razvoja Pametnog grada Karlovca temelji se na Kaplan & Norton

metodologiji stratekog planiranja, svjetski priznatog metodolokog okvira iz podruja stratekog

upravljanja.

Sastoji se od etiri glavne faze: Analiza, Dizajn, Razvoj provedbenog plana i Usvajanje strategije.

Analiza i ocjena postojeeg stanja

Kao osnovu za izradu strategije i stratekih smjernica provodi se analiza postojeeg stanja i ocjena

zrelosti u kontekstu razvoja Pametnog grada. Analiza postojeeg stanja obavlja se kroz intervjue i

ankete sa zaposlenicima gradskih upravnih odjela. Kroz intervjue su identificirani poslovni procesi i

pripadne usluge Grada i gradskih poduzea, dosadanji napori u aspektu uspostave Pametnog

grada te potrebe i ciljevi za budue razdoblje.

Dodatno, kao podloga za izradu Strategije uzeti su u obzir najnoviji instrumenti, pristupi i koncepti

razvoja pametnih gradova, s naglaskom na okvire nove kohezijske politike EU, kao i najbolja iskustva s

primjenom tih koncepata u gradovima zemalja lanica EU i politikom EU vezano za digitalnu

ekonomiju. Strategija je usklaena sa svim vaeim nacionalnim i EU propisima koji reguliraju

poslovanje jedinica lokalne samouprave te nacionalnim strategijama, kao i pojedinim strategijama

grada Karlovca.

Dizajn stratekih odrednica

Temeljem snimljenog stanja, provedene analize i ocjene zrelosti postojeeg stanja u kontekstu

Pametnog grada dizajnirana je vizija i strateki okvir Pametan grad Karlovac . Ishodinu strukturu

strategije ine Ciljevi Prioriteti Strateka podruja Prioritetne Mjere Aktivnosti/ Projekti.

Razliite pametne inicijative, sustavno uvedena agilnost te potpora razvoju organizacijske kulture

(usmjerene na inovativnost i poslovnu izvrsnost), predstavljaju podruja isporuke najveih vrijednosti

kako za sam Grad (gradsku upravu, gradska poduzea i ustanove), ali jo u veoj mjeri za graane.

Izrada provedbenog plana aktivnosti i projekata

Kako Strategija ne bi ostala samo elja, odnosno vizija, prilikom izrade posebna pozornost je

usmjerena na provedbeni plan, odnosno na definiranje projekata, kojima e se ostvariti postavljeni

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:33 od 150

ciljevi. Pri definiranju provedbenog plana uzeti su u obzir uinci stratekih inicijativa i predloenih

projektnih ideja te su definirani osnovni aspekti projekta kao to su ciljevi, aktivnosti, mogui izazovi,

potrebni resursi, kljuni dionici, rok i trajanje te potencijalni izvori financiranja.

Usvajanje Strategije

U skladu s dobrim praksama i zakonskim okvirima za druge vrste nacionalnih, upanijskih i gradskih

strategija, dokument Strategiju razvoja Pametnog grada Karlovca donosi Gradsko vijee, nakon

provedene javne rasprave.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:34 od 150

3 Ocjena postojeeg stanja pametnih usluga grada Karlovca

Prije razvoja provedbenog plana za realizaciju stratekih ciljeva i strategije Pametnog grada,

preporua se procijeniti u kojem stanju zrelosti se grad trenutno nalazi. Stoga je za Karlovac prvo

napravljena SWOT analiza gdje su analizirane snage i slabosti, ali i prilike i prijetnje s obzirom na

trenutno stanje, sposobnosti Karlovca i zadanih ciljeva, kako bi se utvrdio jaz izmeu sadanjeg stanja

i onoga to je potrebno provesti kako bi Grad Karlovac postao Pametan grad. Nadalje napravljena

je Analiza procjene zrelosti u kontekstu pametnih usluga koristei dijagnostiki alat Model zrelosti

(eng. Maturity model) u kontekstu Pametnog grada koji slui za identifikaciju spremnosti i

trenutnog stanja razvoja, postavljanje ciljeva za dostizanje eljene razine zrelosti te identificiranje

jaza izmeu sadanjeg i eljenog stanja.. Temeljem dobivenih nalaza, za eliminiranje jaza predloene

su preporuke, koji ukljuuje inicijative fokusirane na poboljanje sposobnosti i identificiranje kljunih

podruja primjene gdje je potrebno unaprjeenje.

SWOT analiza

Kroz analizu stanja i identifikacijom potreba putem intervjua i anketira dobiveni su podaci, koji su

dalje razraeni u SWOT analizi, a u svrhu prepoznavanja niza potreba graana i potencijala grada

Karlovca. Osnovna svrha SWOT analize je sumarno utvrditi i prikazati snage (eng. Strengts), slabosti

(eng. Weaknes), prilike (eng. Oportunities) i prijetnje (eng. Threats). Cilj SWOT analize je pojasniti

informacije dobivene analizom stanja, s jasnim naznaivanjem ocjene glavnih snaga i slabosti

Karlovca u aspektu razvoja Pametnog grada te prilika i prijetnji bitnih za razvoj Pametnog grada

Karlovca.

Identificiranje elemenata SWOT analize obuhvaa postavljanje pitanja kao to su:

SNAGE

to Karlovac radi dobro?

U emu se Karlovac pozitivno istie u odnosu na druge gradove?

Koje kapacitete Karlovac posjeduje? SLABOSTI

Koji su nedostaci Karlovca?

Koje su interne prepreke za unaprjeenje Karlovca

Koja su slaba podruja djelovanja Karlovca na koja treba obratiti pozornost?

PRILIKE

Koje su povoljne promjene koje mogu poboljati funkcioniranje Karlovca ?

Je li pozitivan trend u gospodarstvu?

Koji su tehnoloki trendovi?

PRIJETNJE

Koje vanjske okolnosti bi mogle tetiti djelovanju Karlovca u budunosti?

Koji trendovi mogu dovesti do smanjenja neostvarenja zadanih ciljeva?

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:35 od 150

S kojim vanjskim preprekama se Karlovac susree u svom djelovanju?

Ocjena zrelosti u kontekstu Pametnog grada i preporuke

Dijagnostiki alat za procjenu zrelosti pametnog grada Karlovca sastoji od dva dijela. Prvi dio analizira

zrelost Grada Karlovca na cjelokupnoj razini, dok drugi dio obuhvaa analizu zrelosti po najvanijim

podrujima primjene kroz 6 kljunih komponenti koje su temelj za prelazak u Pametan grad.

Uobiajeno, modeli zrelosti imaju pet razina zrelosti, koje obiljeavaju skup karakteristika,

omoguavajui identificiranje koja razina odgovara trenutnom stanju i koju razinu se eli dostii u

budunosti. Potrebno je naglasiti da niti jedan grad u svijetu u ovom trenutku nije dostigao petu

razinu dok su ak rijetki oni koji su na etvrtoj razini.

Za analizu zrelosti Grada Karlovca koritena su tri modela zrelosti: PD 8100:2015 Smart cities overviw

Guideni, Smart Cities Readines, Deloitte Smart City Capability Framework i CITIE. Temeljem

navedenih modela napravljen je hibridni model zrelosti, koji obuhvaa razliite aspekte nune za

identifikaciju trenutnog stanja Grada Karlovca, identificiranje jaza (GAP analiza) i plana razvoja (eng.

Roadmap) do ciljane razine zrelosti. Sadri pet razina (od najnie razine zrelosti do najvie): (1)

Poetne inicijative, (2) Razvoj Pametnog grada, (3) Kompetentan Pametni grad, (4) Napredan

pametni grad, (5)Transformiran pametni grad

Ocjena zrelosti ukljuuje procjenu:

Koliko dobro kljuni dionici, a posebno graani pomau u boljem funkcioniranju grada

Kako uinkovit je grad Karlovac u mogunosti pruati usluge potrebne graanima, ukljuujui i sposobnost za mjerenje i praenje uinkovitosti

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:36 od 150

Kvaliteta povezivanja sustava i infrastrukture Karlovca i uinkovitosti tih sustava u kolaboraciji i prikupljanju i koritenju podataka

Snage partnerskih struktura i sposobnost Karlovca da uinkovito koordinira planiranje, implementaciju i upravljanje procesima

Koliko dobro se fizika imovina Karlovca moe iskoristiti kao podrka upravljanju gradom i osnaivanje graana.

Slika 9. Ocjena zrelosti

Na razini Grada Karlovca identificirana je nia razina zrelosti u kontekstu primjene koncepta

Pametan grad, pri emu je komponenta Podaci, Fokus na dionike i ukljuenost dionika ocijenjena

kao poetno razvijena, a sve ostale komponente: Strateko upravljanje i vodstvo, Tehnologija i

resursi, Model upravljanja i isporuke usluga, te Interna organizacija rada karakterizira umjerena

razina zrelosti. Identificirani su znaajni pojedinani napori i inicijative za primjenu modela i rjeenja

Pametnog grada, no do izrade strategije nije bilo integriranog i sveobuhvatnog promicanja i

primjene koncepta Pametan grad.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:37 od 150

Slika 10. Ocjena zrelosti Pametnog grada

Ciljano stanje obiljeava po komponentama trea (5-6) kompetentan i etvrta napredan (7-8)

razina zrelosti koju oznaavaju:

Razrada poslovnih sluajeva (Business case) za veinu investicijskih projekata (koliki je troak

kada je povrat ulaganja)

Centralizirano i dijeljeno upravljanje nekim skupovima podataka (npr. Matini podaci)

Razvijena integrirana strategija i plan pruanja usluga s naglaskom na e-usluge, uz i dalje

silosno pruanje usluga

Usvojeni standardi u pruanju usluga

Model upravljanja i razvoja usluga se unaprjeuje

Usuglaen stav svih gradskih subjekata o potrebi investiranja u digitalne kanale kako bi se

poboljala ukljuenost dionika

Dominantan fokus na koritenje digitalnih tehnologija u svrhu unaprjeenja informiranja i

transparentnosti prema dionicima

Razvijena drutvena grupa (eng. Community), upravljanje virtulanim zajednicima i

implementirani alati za ukljuivanje graana / mjesnih odbora u davanje prijedloga za

unaprjeenje usluga - Upravljanje ekosustavom

Kontinuirano razvijanje kompetencija i vjetina zaposlenika u pojedinim segmentima

Svi gradski subjekti rade zajedno na kreiranju rezultata koji donose vrijednost za sve

Usuglaen nain definiranja kljunih pokazatelja uspjenosti i naina praenja odnosno

izvjetavanja

Implementiran sustav praenja performansi u veini subjekata

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:38 od 150

Ocjena zrelosti Grada Strateko upravljanje i vodstvo

VODSTVO (Razina zrelosti - 5)

Prepoznaje se snaan voa

Vizija razvijena u kolaboraciji s cjelokupnim gradskim vodstvom

Provedene konzultacije za gradske prioritete, ali ne jo implementirane

Slika 11. Ocjena zrelosti - Strateko upravljanje i vodstvo

VIZIJA I STRATEGIJA- STRATEKO PLANIRANJE (Razina zrelosti - 4)

Strateki fokus je promijenjen s interne uinkovitosti na orijentiranost na graane

Rastua svjesnost o potrebi ukljuivanja svih u razvoj strategije

STRATEKO UPRAVLJANJE (Razina zrelosti - 3)

U planu je digitalna transformacija i sveobuhvatni provedbeni plan za digitalnu

transformaciju

Provode se pojedinane investicije, s ciljem razvoja poslovnih sluajeva i dobrih primjera

Strateko upravljanje i vodstvo generalno se moe ocijeniti kao umjereno do srednje zrelo, s

primarnim karakteristika snanog vodstva, uz bazino strateko planiranje i strateko upravljanje.

Prisutan je voa, koji je oformio tim i zajedno s timom upoznat je s konceptom Pametnog grada i

njegovim dobrobitima, te je u svjetlu moguih efekata inicirao izradu same strategije Pametnog

grada.

S obzirom na strategiju u nastajanju, strateko upravljanje se razvija te se oekuje daljnji napredak.

Kljuan aspekt jest razvoj sveobuhvatne vizije i strategije Pametnog grada, koja nastaje na temelju

intervjua o trenutnom stanju, dostupnim resursima i sposobnostima te provedenog anketiranja o

potrebama i prioritetima. Suradnja svih dionika je naglaena u stratekom planiranju i strateki fokus

je orijentiran na graane kao kupce.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:39 od 150

Aspekt stratekog upravljanja odnosno propagiranja stratekih ciljeva kroz prioritete, mjere i

konkretne mjere do operativnih planova po pojedinim ustrojstvenim jedinicama Karlovca i pripadnim

subjektima u dosadanjem radu nije bio zastupljen u veoj mjeri, posebice ne na razini cijelog Grada

Karlovca. Kako do sada nije bilo niti strategije Pametnog grada tako ne postoji ni praenje

realizacije strategije i ostvarenja stratekih ciljeva, to je namjera uspostaviti nakon usvajanja

predmetne strategije, provedbenog i operativnih planova.

Ocjena zrelosti Grada Podaci

ANALIZA I KORITENJE (Razina zrelosti - 2)

Podaci se rijetko koriste ponovno od strane drugih subjekata

Slika 12. Ocjena zrelosti - Podaci

UPRAVLJANJE (Razina zrelosti - 2)

Podaci se prikupljaju u kontekstu tradicionalnih procesa i odgovornosti grada

Podaci se koriste za pruanje pojedinih usluga

Podaci se spremaju u razliitim sustavima i teko je pristupiti podacima i meusobno ih

kombinirati

Neki povijesni skupovi podataka u obliku izvjetaja postoje, no nema dostupnosti veini

podataka u stvarnom vremenu

Upravljanje i ponovna upotreba podataka u svrhu analize te poboljanja kvalitete usluga ocjenjuje se

kao nia razina zrelosti, jer se podaci prikupljaju samo na razini pojedinanih subjekata i samo u vrlo

malom udjelu koriste za analizu. Shodno navedenom ne postoji niti centralna baza podataka i

centralno upravljanje matinim podacima (eng. Master Data Management) kao ni okvir

interoperabilnosti sa standardima i protokolima za razmjenu podataka.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:40 od 150

Podaci su u potpunosti uglavnom zatvoreni za iru javnost. Spremaju se u zasebnim ICT sustavima

pojedinih gradskih subjekata i ne koriste odnosno dijele unutar gradskih subjekata kao niti ne daju na

koritenje vanjskim subjektima, no ne iz razloga zabrane pristupa informacijama ve zbog

nepostojanja mehanizama sveobuhvatnog upravljanja i dijeljenja podataka.

Nije identificiran jedinstveni model niti strategija upravljanja podacima (eng. Data governance

model), kojim se definiraju pravila i politike upravljanja podacima, resursi, uloge, ovlasti i

odgovornosti, naini prikupljanja, obrade, koritenja i arhiviranja, to ostavlja svakom gradskom

subjektu da zasebno upravlja podacima.

Analiza podataka je rudimentarna, obuhvaa samo osnovne obrade povijesnih podataka za

izvjetajne svrhe i ne koristi se u daljnjem razvoju usluga i redizajnu poslovanja.

Ocjena zrelosti Grada ICT tehnologija i infrastruktura

RESURSI (Razina zrelosti - 3)

Starija tehnoloka infrastruktura i aplikacije u skladu s potrebama

Srednja razina upotrebe mobilnih tehnologija

Potreba za veim ulaganjima u ICT

Oformljena skupina nazivom Digitalka za preporuke upotrebu

suvremenih tehnologija koja ima savjetodavnu a nei upravljaku ulogu

Slika 13. Ocjena zrelosti - ICT

UPRAVLJANJE (Razina zrelosti - 4)

ICT arhitektura je dominantno dizajnirana za podrku pojedinanim poslovnim funkcijama

Identificirana inicijativa i potreba za ICT strategijom i sveobuhvatnim planom razvoja

Potrebna strategija podataka i standarda integracije (interoperabilnost)

Razina upravljanja ICT-om odnosno digitalnim tehnologijama je nie razine zrelosti, s osnovnim

karakteristikama nepostojanja cjelokupnog upravljanja ICT arhitekturom i resursima na razini Grada i

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:41 od 150

svih povezanih subjekata te nie razine ulaganja u digitalne tehnologije u odnosu na ukupan proraun

Karlovca.

Prilikom investicija u digitalne tehnologije prevladava fokus dostupnosti parcijalnih rjeenja, a ne

cjelokupnosti za potrebe Grada i povezanih subjekata. ICT se u velikoj mjeri gleda kao troak a ne kao

investicija i omoguitelj napretka.

Lokalna mrena infrastrukutra je izvedena u starijoj tehnologiji te se stoga preporua uspostava

optike mree. Trebalo bi takoer obnoviti raunalnu infrastrukturu (serveri - kljentska raunala) da

to bude usklaeno s poslovnim potrebama djelatnika.

Postojei ICT resursi infrastruktura i aplikacije, djelomino su zastarjeli i potrebna je njihova

zamjena ili prijelaz na nove verzije softvera.

Ocjena zrelosti Grada Model upravljanja i isporuke usluge

PRUANJE USLUGA (Razina zrelosti - 3)

Ponekad oteana komunikacija oko usluga

Funkcionalno pruanje usluga

Slaba integracija izmeu javnih i privatnih pruatelja usluga

Povratno miljenje kupca/graanina o izvrenoj usluzi djelomino zastupljeno

Slika 14. Ocjena zrelosti - Model upravljanja i isporuke usluge

RAZVOJ USLUGA I OSPOSOBLJAVANJE (Razina zrelosti - 3)

Kratkoroan pristup planiranju usluga

Pojedinane politike i metodologije razvoja usluga

Mogunost meusektorske suradnje

Neformalno vlasnitvo nad procesima, puno puta ne zna se pravi vlasnik

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:42 od 150

Tradicionalna nabava

UPRAVLJANJE USLUGAMA (Razina zrelosti -3)

Upravljanje i financiranje unaprjeenja ili razvoja usluga je primarno fokusirano na

transformaciju usluga unutar granica tradicionalnog organizacijskog modela

Tradicionalni kupac/graanin-pruatelj usluge odnos postoji i njime se upravlja

pojedinano

Upravljanje i isporuku usluga primarno oznaava umjerena razina zrelosti.

Uslugama se upravlja funkcionalno odnosno segmentirano po djelatnostima, pri emu se

kontinuirano radi na unaprjeenju i razvoju novih usluga ali na bazi jedne usluge.

Veinom se usluge pruaju na tradicionalan nain, uz osnovnu upotrebu digitalnih tehnologija. Nije

identificirana metodologija i proces razvoja usluga, s pripadnim ulogama i odgovornostima na razini

Grada Karlovca , ve svaki subjekt zasebno razvija i unaprjeuje usluge u svojoj domeni, neovisno o

ostalima.

Nedostaje kontinuirana suradnja meu djelatnostima i usklaenost kako prilikom planiranja i

provoenja investicija u usluge tako i prilikom pruanja usluga prema dionicima. Kako bi se

uspostavio sveobuhvatan, strukturiran, standardiziran nain upravljanja, razvoja i pruanja usluga na

razini cijelog grada nuan je razvoj i usvajanje metodologije razvoja usluga kao to je u standardu ISO

18091:2014 te uvoenje koncepta ivotnih situacija, gdje se kupac odnosno graanin i poduzetnik

promatra kroz njegove oi i usluge se koncipiraju na principu ivotnih situacija, kupac ima jednu

toku/subjekt pristupa i zahtijevanja usluge a u pozadini su temeljem jasno definiranog procesa i

integriranog sustava jedan ili vie gradskih subjekata surauju kako bi se pruila kvalitetna usluga u

najkraem moguem vremenu.

Ocjena zrelosti Grada Fokus na dionike i ukljuenost dionika

FOKUS (Razina zrelosti - 2)

Funkcionalni pogled i razumijevanje dionika

Slabije mogunosti prikupljanja kvalitetnih povratnih informacijagraana

Prije reaktivan nego proaktivan pristup potrebama

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:43 od 150

Slika 15. Ocjena zrelosti - Fokus na dionike i ukljuenost dionika

UKLJUENOST (Razina zrelosti - 2)

Ukljuenost dionika u promjenama se primjenjuje u pojedinanim domenama Grada

Prilika za unaprjeenje ukljuenosti koristei kanale web-stranica i drutvene mree je

prepoznata te se provode inicijative

OTVORENOST (Razina zrelosti - 2)

Parcijalna otvorenost prema dionicima digitalnim kanalima

Poetni koraci u fokusiranju na pruanje usluga u skladu s potrebama graana

OKRUENJE/EKOSUSTAV (Razina zrelosti -1)

Privatni sektor se primarno promatra kao dobavlja, a djelomino kao partner

S aspekta fokusa na dionike, potrebno je unaprijediti proces analize potreba i oekivanja graana koji

se smatra jednim od vanijih upravljakih procesa Pametnog grada, kao i prikupljanje povratnih

informacija o pruenim uslugama te analizu podataka. Dionici se promatraju kao graani bez

detaljnije segmentacije po ulogama (roditelj, dijete, umirovljenik, rekreativac) i ivotnim

situacijama (poduzetnik, stipendist, osoba koja eli izgraditi kuu). Svaki gradski subjekt gleda

dionike iz svojeg kuta gledanja bez integralne slike o njegovim potrebama i nunim zajednikim

aktivnostima na zadovoljenju tih potreba. Svaki gradski subjekt parcijalno pristupa kupcu i za njega

vodi zasebne podatke, bez konsolidacije, integracije i centralizacije na razini cijelog Grada.

Web stranica grada te web stranice trgovakih drutava i ustanova, primarno su fokusirane na

pruanje osnovnih informacija, razliite razine detalja, s vrlo malo mogunosti za interakciju i

povratnih veza. Ukljuenost dionika u dosadanji razvoj i prioritizaciju primarno se vri tradicionalno,

kroz mjesne odbore, bez upotrebe digitalnih tehnologija.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:44 od 150

Ocjena zrelosti Grada Organizacija (operativni model)

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA (Razina zrelosti - 2)

Parcijalno praenje performansi

Funkcionalno izvjetavanje

Slabiji financijski poticaji temeljeni na performansama

Nepostojanje metodologije za praenja rezultata/performansi na razini cijelog Grada

Slika 16. Ocjena zrelosti - Organizacija

PROJEKTI (Razina zrelosti - 3)

Potaknuti tehnolokim napretkom provode se pojedinani projekti i inicijative na razini

jednog subjekta (upravnog odjela, ustanove ili trgovakog drutva)

Ne postoji ured koji se bavi praenjem uspjenosti projekata (PMO office) ali ni odreeni

software-kojim bi se to pratilo

Veinom projekti manjih razmjera ili pilot projekti kojima se potvruju poslovni sluajevi za

budua ulaganja

Realizacija i monitoring projekta je primarni fokus projektne birokracije

VJETINE I KOMPETENCIJE (Razina zrelosti - 3)

Potrebno centralno upravljanje razvojem vjetina i kompetencija potrebnih za uspjeno

izvrenje digitalne strategije

Inicijative Pametnog grada se izvravaju s postojeim kompetencijama i vjetinama

Interna organizacija moe se ocijeniti umjerene razine zrelosti

Dosadanje aktivnosti u primjeni koncepta Pametnog grada odnosi se na izolirane projektne

inicijative pojedinanih gradskih subjekata, ali bez sveobuhvatnog, zajednikog plana s definiranim

ciljevima. Upravo se kroz inicijativu izrade predmetne strategije, opisani nain rada nastoji zamijeniti,

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:45 od 150

sustavnim i planskim djelovanjem na razini cijelog Grada. Takav sveobuhvatni pogled na Karlovac i

projekte uspostave i koritenja pametnih rjeenja usmjerava Karlovac prema viim razinama

zrelosti.

Kroz analizu stanja utvrena je nedovljno visoka razina znanja i kompetencija o digitalnim

tehnologijama i koristima koje se mogu ostvariti. Kroz sustavnu edukaciju na svim razinama gradske

uprave i povezanih drutava, postii e se vea sposobnost primjene digitalnih tehnologija u

svakodnevnom poslovanju i uspjenost u implementaciji pametnih rjeenja. Kroz daljnji razvoj

potrebno je razviti potpuno novi sustav vjetina, istraivanja i analiza, tehnolokih kompetencija,

praenja korisnikim iskustvima i razvoja novih, digitalnih poslovnih modela.

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:46 od 150

4 Strateki okvir

Strateki okvir sainjavaju sljedei pravni okviri, standardi i strateke sposobnosti.

Europska unija

EIF European Interoperability Framework

Europski okvir za interoperabilnost - EIF(interoperabilnost sposobnost informacijskih i

komunikacijskih sustava i procesa da podre i omogue protok podataka i informacija) je skup

smjernica Europske unije za razvoj javnih usluga.

Dvanaest temeljnih naela EIF-a

grupirano je u etiri kategorije:

1. naelo kojim se uspostavlja kontekst mjera EU-a u podruju interoperabilnosti (br. 1);

2. osnovna naela interoperabilnosti (br. 2 do 5);

3. naela koja se odnose na openite potrebe i oekivanja korisnika (br. 6 do 9);

4. temeljna naela suradnje meu javnim upravama (br. 10 do 12).

Prema EIF-u postoje etiri razine interoperabilnosti: pravna, organizacijska, semantika i tehnika

interoperabilnost. Pri uvoenju interoperabilnosti potrebno je adresirati sve etiri razine, pazei pri

tome na politiki kontekst.

1.: supsidijarnost i proporcionalnost

2.: otvorenost

3.: transparentnost

4.: mogunost ponovne upotrebe

5.: tehnoloka neutralnost i prenosivost podataka

6.: usmjerenost na korisnika

7.: ukljuenost i pristupanost

8.: sigurnost i privatnost

9.: viejezinost

10.: administrativno pojednostavnjenje

11.: ouvanje informacija

12.: procjena uspjenosti i uinkovitosti

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:47 od 150

Politiki kontekst

Openito, politiki kontekst podrazumijeva suradnju partnera s kompatibilnim vizijama, poravnatim

prioritetima i usmjerenim ciljevima.

Pravna interoperabilnost

U segmentu postizanja pravne interoperabilnosti potrebno je stvoriti pravni temelj za razmjenu

podataka/informacija te uskladiti pravna podruja sa svrhom uklanjanja zapreka za postizanje

interoperabilnosti unutar i izvan opsega vlastitog nivoa djelovanja. Usklaivanjem pravnih podruja

utvruje se postoje li meu njima pravne zapreke za postizanje ciljeva unutar dogovorenog politikog

konteksta. Ukoliko zapreke dolaze kao posljedica primjene propisa donesenih na viim

administrativnim razinama nuno je usklaivanje pravnih podruja na tim razinama.

Procesna/Organizacijska interoperabilnost

Odnosi se primarno na standardizaciju i integraciju procesa. Gradske institucije trebaju jasno i

nedvosmisleno definirati, opisati i dokumentirati svoje poslovne procese, posebice one na kojima se

temelji pruanje usluga. Takoer, ukoliko u isporuci usluge sudjeluje vie razliitih institucija, one

trebaju postii dogovor te dokumentirati povezivanje poslovnih procesa.

Semantika interoperabilnost

Semantika interoperabilnost je sposobnost svih strana da na isti nain tumae znaenje

podataka/informacija koje razmjenjuju. Semantika interoperabilnost osigurava da je tonost

znaenja jednog podatka razumljiva i odrana tijekom svih procesa razmjena u koje je taj podatak

ukljuen. Koriste se referentne semantike komponente, kao dijela zajednike infrastrukture

interoperabilnosti. Semantika imovina (eng. Semantic Assets) obuhvaa sve resurse potrebne za

ostvarivanje semantike interoperabilnosti. ine ju klasifikacijski sustavi, nomenklature, ifarnici,

pojmovnici, rjenici, XML sheme i slini popisi te specifikacija njihovih meusobnih veza i pravila

preslikavanja meu njima.

Tehnika interoperabilnost

Tehnika interoperabilnost odnosi se na sve tehnike aspekte povezivanja dvaju ili vie informacijskih

sustava, a ukljuuje specifikacije suelja, servisa za podatkovno povezivanje, servisa za interkonekciju,

prezentaciju podataka i slino. Subjekti trebaju primjenjivat usuglaene tehnike standarde sa

svrhom efikasnijeg i uinkovitijeg upravljanja i mobilizacije ICT resursa grada, kao dijela zajednike

infrastrukture interoperabilnosti.

EIRA European Interoperability Reference Architecture

Kako bi se olakalo i ubrzalo uspostavljanje jedinstvenog digitalnog trita i omoguila to veu razinu

interoperabilnosti u zemljama lanicama Europske unije, razvijena je referentna arhitektura

interoperabilnosti (European Interoperability Reference Architecture - EIRA) te implementacijske

komponente Digital Service Infrastructures digitalne servisne infrastrukture(DSI).

Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca

Oznaka:

SC Karlovac

Stranica:48 od 150

European Inteoperability Reference Architecture je referentna arhitektura koja se fokusira na

interoperabilnost digitalnih javnih usluga. Sastoji se od najvanijih gradivnih elemenata arhitekture

potrebnih za provoenje prekograninih interakcija u javnoj upravi. Prilikom uspostavljanja

interoperabilnosti naglaena je potreba za zajednikom terminologijom dizajna i razvoja e-javnih

sustava, identificiranjem gradivnih blokova (okviri, alati, usluge) koji se koriste za isporuku

interoperabilne digitalne javne slube te potreba za stabilnim sueljima za e-javne usluge, kako bi se i

drugi subjekti (javni i privatni) mogli osloniti na njih za izgradnju novih, agregirani e-usluga.

EIRA predstavlja referentnu arhitekturu, koja kroz razine interoperabilnosti prema EIF-u, definira

isporuku interoperabilnih digitalnih javnih usluga.

Ukljuuje:

Zajedniku terminologiju kako bi se postigao minimalni stupanj koordinacije, pruajui

minimalno zajedniko razumijevanje najvanijih sastavnih elemenata potrebnih za izgradnju

interoperabilnih javnih usluga.

Referentnu arhitekturu za isporuku digitalnih javnih usluga, definirajui okvir za kategorizaciju

viestruko iskoristivih gradivnih blokova jednog javnog sustava, to omoguava racionalizaciju

portfelja ICT sustava te lake upravljanje i dokumentiranje.

Tehnologiju koja je neutralna i SOA (Service Oriented Architecture- usluno orijentirana

arhitektura) orijentirana, odnosno temelji se na principima usluno orijentirane arhitekture,

kao temelju implementacije interoperabilnosti. Na visokoj razini definira glavne elemente

arhitekture (gradivne blokove) i njihove odnose, jasno odvajajui razine, koji predstavljaju

kljune elemente za svako interoperabilno rjeenje i interoperabilnu arhitekturu javnog

subjekta. Nisu svi gradivni elementi nuni odnosno obavezni, ali ih uvijek treba uzeti u obzir

kada se kree u izgradnju ili nadogradnju sustava, jer definirani skupovi gradivnih elemenata

po razinama olakavaju uspostavljanje interoperabilnosti.

GDPR - General Data Protection Regulation i Zakon o provedbi ope uredbe

o zatiti podataka (NN 42/18)

GDPR je Opa uredba o zatiti podataka odobrena od strane Europskog parlamenta 14. travnja 2016.

godine te stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. ime izvan snage stavlja Direktivu 95/46/EC

Europskog parlamenta i Vijea od 24. listopada 1995. godine o zatiti pojedinaca u vezi s obradom

osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka.

Ciljevi Ope uredbe o zatiti podataka (GDPR) su:

usklaivanje zakona o zatiti podataka u cijeloj Europi

zatita i osnaivanje osobnih podataka svih graana Europske unije

promjena naina pristupa zatiti podataka u organizacijama.

Teritorijalno podruje primjene Ope uredbe o zatiti podataka (GDPR) se odnosi