of 51/51
RADNI DIO 1. PRIHODI I PRIMICI BROJ PLANIRANO POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA 2014 UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 229.883.215 Razdjel 000 PRIHODI GRADA 229.883.215 Glava 01 PRIHODI GRADA KARLOVCA 208.014.148 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAĈUNA 114.560.000 P0001 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 101.000.000 P0015 6131 Porez na kuće za odmor 75.000 P0016 6131 Porez na korištenje javnih površina 200.000 P0017 6134 Porez na promet nekretnina 4.000.000 P0018 6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 1.300.000 P0019 6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 850.000 P0067 6413 Kamate na oročena sredstva i na depozite po viĎenju 600.000 P0069 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 700.000 P0072 6422 Prihodi od iznajmljivanja imovine ( Selce ) 30.000 P0073 6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 2.000.000 P0074 6422 Prihodi od zakupa imovine (štandovi, kiosci) 320.000 P0075 6422 Prihodi od iznajmljivanja imovine - stambeni objekti 680.000 P0076 6422 Prihodi od zakupa i sluţnosti na gradskom zemljištu 250.000 P0077 6423 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 200.000 P0078 6423 Naknada za uporabu javnih gradskih površina 800.000 P0082 6512 Gradske i općinske pristojbe i naknade 250.000 P0083 6513 Prihodi od prodaje drţavnih biljega 1.100.000 P0084 6514 Prihodi od boravišne pristojbe 40.000 P0088 6526 Prihodi po sudskim presudama 50.000 P0089 6526 Ostali nespomenuti prihodi - uplata doprinosa za volontere 50.000 P0094 6819 Ostale kazne - naplaćeni troškovi prisilne naplate 10.000 P0095 6819 Ostale kazne - prekršajne kazne komunalnih redara 5.000 P0096 6831 Ostali prihodi 50.000 Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. 4.379.952 P0002 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ 317.052 P0003 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Banija 439.500 P0004 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Braća Seljan 782.000 P0005 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Dragojna Jarnjević 308.000 P0006 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Dubovac 805.600 P0007 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Grabrik 706.800 P0008 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Švarča 321.000 P0009 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Turanj 340.000 P0010 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Mahično 140.000 P0011 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Rečica 150.000 P0012 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Skakavac 70.000 Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC - JVP 1.874.636 P0014 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za JVP 1.874.636 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 29.500.000 P0091 6532 Komunalna naknada 29.500.000 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 2.425.230 P0090 6531 Komunalni doprinos 2.425.230 Izvor SPOMENIĈKA RENTA 1.000.000 P0080 6423 Prihodi od spomeničke rente 1.000.000 Izvor DOPRINOS ZA ŠUME 450.000 P0086 6524 Doprinosi za šume 450.000 Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE 1.500.000 P0070 6421 Naknade za koncesije 1.500.000 Izvor NAKNADA ZA ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 400.000 P0079 6423 Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada 400.000 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO 1.939.516 P0071 6422 Prihodi od zakupa poljopriv. zemljišta u vl. drţave 30.000 P0085 6522 Vodni doprinos 100.000 NACRT PRORAĈUNA GRADA KARLOVCA ZA 2014. Stranica 1

NACRT PRORAĈUNA GRADA KARLOVCA ZA 2014

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NACRT PRORAĈUNA GRADA KARLOVCA ZA 2014

POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA 2014
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 229.883.215
Glava 01 PRIHODI GRADA KARLOVCA 208.014.148
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 114.560.000
P0001 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 101.000.000
P0015 6131 Porez na kue za odmor 75.000
P0016 6131 Porez na korištenje javnih površina 200.000
P0017 6134 Porez na promet nekretnina 4.000.000
P0018 6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pia 1.300.000
P0019 6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 850.000
P0067 6413 Kamate na oroena sredstva i na depozite po vienju 600.000
P0069 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 700.000
P0072 6422 Prihodi od iznajmljivanja imovine ( Selce ) 30.000
P0073 6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 2.000.000
P0074 6422 Prihodi od zakupa imovine (štandovi, kiosci) 320.000
P0075 6422 Prihodi od iznajmljivanja imovine - stambeni objekti 680.000
P0076 6422 Prihodi od zakupa i slunosti na gradskom zemljištu 250.000
P0077 6423 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 200.000
P0078 6423 Naknada za uporabu javnih gradskih površina 800.000
P0082 6512 Gradske i opinske pristojbe i naknade 250.000
P0083 6513 Prihodi od prodaje dravnih biljega 1.100.000
P0084 6514 Prihodi od boravišne pristojbe 40.000
P0088 6526 Prihodi po sudskim presudama 50.000
P0089 6526 Ostali nespomenuti prihodi - uplata doprinosa za volontere 50.000
P0094 6819 Ostale kazne - naplaeni troškovi prisilne naplate 10.000
P0095 6819 Ostale kazne - prekršajne kazne komunalnih redara 5.000
P0096 6831 Ostali prihodi 50.000
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ 4.379.952
P0002 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ 317.052
P0003 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Banija 439.500
P0004 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Braa Seljan 782.000
P0005 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Dragojna Jarnjevi 308.000
P0006 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Dubovac 805.600
P0007 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Grabrik 706.800
P0008 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Švara 321.000
P0009 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Turanj 340.000
P0010 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Mahino 140.000
P0011 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Reica 150.000
P0012 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Skakavac 70.000
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC - JVP 1.874.636
P0014 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za JVP 1.874.636
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 29.500.000
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 2.425.230
Izvor SPOMENIKA RENTA 1.000.000
Izvor DOPRINOS ZA ŠUME 450.000
P0086 6524 Doprinosi za šume 450.000
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE 1.500.000
P0070 6421 Naknade za koncesije 1.500.000
Izvor NAKNADA ZA ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 400.000
P0079 6423 Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada 400.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO 1.939.516
P0071 6422 Prihodi od zakupa poljopriv. zemljišta u vl. drave 30.000
P0085 6522 Vodni doprinos 100.000
NACRT PRORAUNA GRADA KARLOVCA ZA 2014.
Stranica 1
BROJ PLANIRANO
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA 2014
P0087 6526 Ostali nespomenuti prihodi - naknada za zadrav. izgr.zgrade u prostoru 1.809.516
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA 2.400.000
P0020 6331 Tekue pomoi iz dr. prorauna - izbori za EU parl. i predsjed.izbori 1.300.000
P0021 6331 Tekue pomoi iz upanij. prora. - javni radovi 100.000
P0022 6331 Tekue pomoi iz upanij. prorauna - ogrijev za socijalu 1.000.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - OSTALO 1.444.000
P0031 6331
Tekue pomoi iz drav. prora. - sufinanc. plaa za preuzetdjelat. Dr.
upr. 664.000
P0032 6331 Kapitalne pomoi iz dr. prorauna - ulaganje u objekte kulturne baštine 780.000
Izvor
UINKOVITOSTI 4.580.000
P0045 6341 Tekue pomoi od FZOIEU - sufinanc. projekata energ. uinkv 2.980.000
P0046 6342 Kapitalne pomoi od FZOIEU - sanacija komunal. otpada Ilovac 350.000
P0047 6342 Kapitalne pomoi od FZOIEU - sustav za otplinjavanje 500.000
P0048 6342 Kapitalne pomoi od FZOIEU - za reciklana dvorišta 750.000
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 5.640.593
P0052 6351 Tekue pomoi izravn. za decentr. funkc.- OŠ Banija 234.500
P0053 6351 Tekue pomoi izravn. za decentr. funkc. - OŠ Braa Seljan 136.000
P0054 6351 Tekue pomoi izravn. za decentr. funkc.- OŠ Dragojla Jarnev 255.153
P0055 6351 Tekue pomoi izravn. za decentr. funkc.- OŠ Dubovac 365.000
P0056 6351 Tekue pomoi izravn. za decentr. funkc. - OŠ Grabrik 368.200
P0057 6351 Tekue pomoi izravn. za decentr. funkc. - OŠ Švara 225.000
P0058 6351 Tekue pomoi izravn. za decentr. funkc. - OŠ Turanj 270.520
P0059 6351 Tekue pomoi izravn. za decent. funkc. - OŠ Mahino 137.060
P0060 6351 Tekue pomoi izravn. za decentr. funkc. - OŠ Reica 122.000
P0061 6351 Tekue pomoi izravn. za decentr. funkc. - OŠ Skakavac 99.860
P0062 6351
Tekue pomoi izravn. za decentr. funkc. - Centar za odgoj iobraz.
Banija 255.000
P0063 6351 Tekue pomoi izravnan. za decentr. funkcije - OŠ 1.700.000
P0064 6352 Kapitalne pomoi izravnanja za decentr. funkcije - OŠ Dubovac 487.300
P0065 6352 Kapitalne pomoi izravnanja za decentraliz. funkcije -OŠ Reica 680.000
P0066 6352 Kapitalne pomoi izravnanja za dec. funkcije - COIOBanija 305.000
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA JVP - DEC 5.123.381
P0051 6351 Tekue pomoi izravnanja za decentr. funkcije - JVP 5.123.381
Izvor POMOI IZ GRADSKIH PRORAUNA 265.000
P0039 6332 Kapitalne pomoi iz prorauna grada D. Resa - za VIK 265.000
Izvor POMOI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPEG PRORAUNA 4.362.500
P0049 6342 Kapitalne pomoi od ostalih subjekata unutar ope drave - UC 4.362.500
Izvor
PK 37.888
P0037 6332 Kapitalne pomoi iz dravnog prorauna - IPA projekt Mobill 37.888
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 200.800
P0025 6331 Tekue pomoi iz prorauna 60.000
P0209-1 6331 Tekue pomoi iz dravnog prora. - Centar Banija 140.800
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 400.000
P0098 7111 Prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu grada 400.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA 4.900.000
P0100 7211 Prihodi od prodaje stanova - Inkasator 1.900.000
P0101 7211 Prihodi od prodaje gradskih stanova 1.000.000
P0103 7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata - za konvertibilnu valutu 2.000.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U DRAVNOM VLASNIŠTVU 90.000
P0099 7111 Prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu drave 90.000
Izvor PRIMICI OD ZADUIVANJA 15.000.000
P0105 8443 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka 15.000.000
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE ( MRRŠVG ) - OPREMA ZA DVORANU 1.361.251
P0110 9221 Višak prihoda - od pomoi iz dr. prora. za opremu dvorane 1.361.251
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - SPOMENIKA RENTA 258.842
P0111 9221 Višak prihoda - od spomenike rente 258.842
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - KOMUNALNI DOPRINOS 1.594.000
P0113 9221 Višak prihoda - od komunalniog doprinosa 1.594.000
Stranica 2
BROJ PLANIRANO
Izvor
OBJEKATA 1.823.270
Glava 02
PRORAUNSKIH KORISNIKA 21.869.067
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 36.900
P0026 6331 Tekue pomoi iz dr. prora. - Djeji vrti 4 rijeke (djecas teško u razv.) 22.400
P0027 6331 Tekue pomoi iz dr. prora. - Djeji vrti ( predškolski odgoj) 14.500
Korisnik 01 OŠ BANIJA 976.822
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 35.000
P0129 6615 Prihodi od pruenih usluga 35.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 534.400
P0127 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 534.400
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - OSTALO 362.644
P0033 6331 Tekue pomoi iz dr. prorauna gradovima 362.644
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 3.500
P0125 6331 Tekue pomoi iz upanijskih prorauna 3.500
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 26.078
P0126 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 26.078
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 12.200
P0130 6631 Tekue donacije 12.200
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 3.000
P0131 7211 Stambeni objekti 3.000
Korisnik 02 OŠ BRAA SELJAN 565.500
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 57.500
P0139 6615 Prihodi od pruenih usluga 57.500
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 460.700
P0137 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 460.700
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 4.500
P0135 6331 Tekue pomoi iz upanijskih prorauna 4.500
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 33.800
P0136 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 33.800
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 8.000
P0140 6631 Tekue donacije 8.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 1.000
P0141 7211 Stambeni objekti 1.000
Korisnik 03 OŠ DRAGOJLA JARNEVI 684.479
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 3.000
P0147 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 3.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 651.404
P0145 6526 Ostali nespomenuti prihodi 651.404
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 5.000
P0143 6331 Tekue pomoi iz upanijskih prorauna 5.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 17.075
P0144 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 17.075
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 5.000
P0144-1 6631 Tekue donacije 5.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 3.000
P0144-2 7211 Stambeni objekti 3.000
Korisnik 04 OŠ DUBOVAC 1.025.574
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 133.288
P0153 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.848
P0157 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 700
P0158 6615 Prihodi od pruenih usluga 130.740
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 838.384
P0154 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 687.584
P0155 6526 Ostali nespomenuti prihodi volonteri 13.300
Stranica 3
BROJ PLANIRANO
P0156 6526 Ostali nespomenuti prihodi 137.500
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 5.000
P0151 6331 Tekue pomoi iz upanijskih prorauna 5.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 17.142
P0152 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 17.142
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 30.560
P0159 6631 Tekue donacije 30.560
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 1.200
P0161 7211 Stambeni objekti 1.200
Korisnik 05 OŠ GRABRIK 1.121.185
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 292.300
P0169 6615 Prihodi od pruenih usluga 292.300
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 794.900
P0167 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 772.400
P0168 6526 Ostali nespomenuti prihodi 22.500
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 2.500
P0165 6331 Tekue pomoi iz upanijskih prorauna 2.500
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 25.485
P0166 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 21.485
P0166-1 6332 Kapitalne pomoi iz prorauna 4.000
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 6.000
P0170 6631 Tekue donacije 6.000
Korisnik 06 OŠ ŠVARA 904.537
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 93.000
P0178 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 3.000
P0179 6615 Prihodi od pruenih usluga 90.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 599.000
P0176 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 534.000
P0177 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65.000
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 6.000
P0174 6331 Tekue pomoi iz upanijskih prorauna 6.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 12.537
P0175 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 9.537
P0175-1 6632 Kapitalne donacije 3.000
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 5.000
P0180-1 6631 Tekue donacije 5.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 1.000
P0180 7211 Stambeni objekti 1.000
Izvor V.P. IZ PREHODNE GODINE - VLASTITI PRIH. - PK 188.000
P0182 9221 Višak prihoda - vlastiti prihodi 188.000
Korisnik 07 OŠ TURANJ 421.432
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 44.000
P0189 6615 Prihodi od pruenih usluga 44.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 361.918
P0188 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 361.918
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 6.000
P0186 6331 Tekue pomoi iz upanijskih prorauna 6.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 5.514
P0187 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 5.514
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 4.000
P0187-1 6631 Tekue donacije 4.000
Korisnik 08 OŠ MAHINO 230.270
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 220.000
P0194 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino - izlet uenika 220.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 5.470
P0193 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 5.470
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 4.800
P0198 6631 Tekue donacije 4.800
Korisnik 09 OŠ REICA 147.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 142.000
Stranica 4
BROJ PLANIRANO
P0203 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 142.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 2.000
P0202 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 2.000
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 3.000
P0205 6631 Tekue donacije 3.000
Korisnik 10 OŠ SKAKAVAC 99.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 95.000
P0207 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 95.000
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 4.000
P0208 6631 Tekue donacije 4.000
Korisnik 12 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.837.996
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 75.000
P0211 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 57.000
P0212 6526 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 1.000
P0213 6526 Ostali prihodi za posebne namjene 16.000
P0214 6831 Ostali prihodi 1.000
Izvor
PK 1.225.496
P0214-1 6333
EU 1.225.496
P0210 6331 Tekue pomoi iz upanijskih prorauna 1.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 506.000
P0209 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 506.000
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 2.000
P0215 6631 Tekue donacije od trgovakih društava 2.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 3.500
P0216 7211 Stambeni objekti 3.500
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - PRIHODI ZA POS. NAMJ. - PK 15.000
P0217 9221 Višak prihoda - prihodi za posebne namjene 15.000
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - POMOI IZ DR. PROR. - PK 10.000
P0218 9221 Višak prihoda - pomoi iz dr. prora. 10.000
Korisnik 13 DJEJI VRTI KARLOVAC 6.265.800
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 1.100.000
P0221 6614 Prihodi od prodanih proizvoda 1.100.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 4.750.000
P0219 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 4.750.000
Izvor
PK 415.800
Korisnik 14 DJEJI VRTI ETIRI RIJEKE 3.750.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 3.750.000
P0225 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 3.624.000
P0226 6526 Ostali nespomenuti prihodi 118.000
P0227 6615 Prihodi od pruenih usluga 8.000
Korisnik 15 GRADSKA KNJINICA " I. G. KOVAI" 1.300.000
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 81.500
P0234 6614 Prihodi od prodaje robe 41.400
P0235 6615 Prihodi od pruenih usluga 3.600
P0236 6615 Prihodi od pruenih usluga - najam prostora 36.500
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 358.500
P0232 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 356.000
P0233 6526 Ostali prihodi za posebne namjene 2.500
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 60.000
P0231 6332 Kapitalne pomoi iz upanijskog prorauna 60.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 790.000
P0228 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 340.000
P0230 6332 Kapitalne pomoi iz dravnog prorauna 450.000
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 10.000
P0237 6631 Tekue donacije 5.000
P0238 6632 Kapitalne donacije 5.000
Stranica 5
BROJ PLANIRANO
Korisnik 16 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC 275.722
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 25.000
P0242 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 25.000
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 37.152
P0240 6331 Tekue pomoi iz upanijskog prorauna 37.152
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 150.000
P0245 6331 Tekue pomoi iz dravnog prorauna 150.000
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 51.960
P0239 6631 Tekue donacije 51.960
Izvor V.P. IZ PREHODNE GODINE - VLASTITI PRIH. - PK 11.610
P0244 9221 Višak prihoda 11.610
Korisnik 17 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" 1.136.700
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 70.000
P0252 6615 Prihodi od pruenih usluga 70.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 556.000
P0251 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slino 556.000
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 157.000
P0246 6331 Tekue pomoi iz upanijskog prorauna 157.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 353.000
P0247 6331 Tekue pomoi iz prorauna - Min. kulture 353.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 700
P0253 7211 Stambeni objekti 700
Korisnik 18 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA 1.090.150
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 789.150
P0256 6615 Prihodi od pruenih usluga 789.150
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 50.000
P0255 6526 Ostali nespomenuti prihodi 50.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 1.000
P0258 7211 Stambeni objekti 1.000
Izvor V.P. IZ PREHODNE GODINE - VLASTITI PRIH. - PK 250.000
P0259 9221 Višak prihoda 250.000
BROJ PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 229.883.215
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST 1.196.500
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 655.000
R0001 3233 Usluge promidbe i informiranja 300.000
R0002 3291 Naknade za rad Savjetodavnih tijela gradonaelnika 35.000
R0003 3293 Reprezentacija 120.000
R0005 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 500.000
R0006 3811 Tekue donacije u novcu 500.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 41.500
R0006-1 3231 Tekue donacije u novcu 5.000
R0006-2 3227 Slubena, radna i zaštitna odjea i obua 35.000
R0006-3 3294 lanarine 1.500
PROJEKTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA
Program A02 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA 80.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 80.000
R0008-1 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 80.000
Program A02 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO 215.000
Aktivnost
R0103 3299 Ostali rashodi 50.000 Tekui
projekt
T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite 165.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 165.000
R0104 3222 Materijal i sirovine 10.000
R0106 3237 Intelektualne i osobne usluge 45.000
R0107 3811 Tekue donacije u novcu 110.000
Program A02 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA 1.310.000
Aktivnost
R0099 3811 Tekue donacije u novcu - VZ Grada 850.000 Kapitalni
projekt
R0101-1 3811 Tekue donacije DVD - ima 130.000 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 230.000
R0102 3821 Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - za nabavu opreme 180.000
R0102-1 3811 Tekue donacije Vatrogasnoj zajednici 50.000
Glava 02 MJESNA SAMOUPRAVA 1.399.100
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST 1.399.100
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 99.100
R0007 3235 Zakupnine i najamnine 99.100
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 1.300.000
R0008 3811 Tekue donacije u novcu 1.300.000
Glava 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 9.940.150 Korisnik
27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA 9.940.150
Program A02 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD 6.998.017
Aktivnost
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC - JVP 1.874.636
R0009 3111 Plae za redovan rad 1.874.636
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA JVP - DEC 4.423.581
R0010 3111 Plae za redovan rad 3.105.364
R0011 3112 Plae u naravi 22.400
R0012 3121 Ostali rashodi za zaposlene 163.917
R0013 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 375.000
R0014 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 672.300
R0015 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 84.600
Aktivnost
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA JVP - DEC 699.800
R0015-1 3211 Slubena putovanja 7.000
R0016 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot 172.000
Stranica 7
BROJ PLANIRANO
R0017 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 7.000
R0018 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.000
R0019 3222 Materijal i sirovine 5.000
R0020 3223 Energija 133.000
R0021 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 20.000
R0022 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000
R0023 3227 Slubena, radna i zaštitna odjea i obua 65.000
R0024 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.500
R0025 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 93.000
R0026 3233 Usluge promidbe i informiranja 25.000
R0027 3234 Komunalne usluge 34.400
R0028 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 600
R0029 3238 Raunalne usluge 2.000
R0030 3292 Premije osiguranja 61.300
Program A02 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA 1.851.983
Aktivnost
R0035 3133 Doprinosi za zapošljavanje 17.570
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 300.200
R0035-1 3211 Slubena putovanja 2.000
R0036 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot 58.000
R0037 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 7.000
R0038 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.000
R0040 3223 Energija 130.000
R0042 3227 Slubena, radna i zaštitna odjea i obua 8.000
R0042-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.500
R0043 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 7.000
R0043-1 3233 Usluge promidbe i informiranja 3.000
R0044 3234 Komunalne usluge 6.000
R0045 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 400
R0046 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000
R0046-1 3238 Raunalne usluge 3.000
R0047 3239 Ostale usluge 9.000
R0048 3292 Premije osiguranja 5.700
R0049 3293 Reprezentacija 11.000
R0050 3294 lanarine 1.600
Aktivnost
A200003 Sredstav za rad Upravnog vijea 100.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 100.000
R0052 3291 Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstaa i slino 100.000 Kapitalni
projekt
R0052-2 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 100.000
Program A08 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST 940.000
Aktivnost
R0053 3222 Materijal i sirovine 5.000
R0054 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000
R0055 3223 Energija 32.000
R0056 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 35.000
R0057 3225 Sitni inventar i auto gume 20.000
R0058 3227 Slubena, radna i zaštitna odjea i obua 27.000
R0060 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 46.000
Stranica 8
BROJ PLANIRANO
R0061 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 400
R0064 3239 Ostale usluge 14.700
R0065 3292 Premije osiguranja 51.000
R0068 3295 Pristojbe i naknade 1.300
R0069 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000
R0070 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500
R0071 3433 Zatezne kamate 500
R0072 3721 Naknade graanima i kuanstvima u novcu 8.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 50.000
R0072-1 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 50.000 Kapitalni
projekt
R0074 4227 Oprema za ostale namjene - kont. cisterna 250.000 Kapitalni
projekt
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 300.000
R0052-3 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 300.000 Tekui
projekt
T800002 Oprema , ureaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a 76.600
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 76.600
R0076 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000
R0077 4222 Komunikacijska oprema 20.000
R0078 4223 Oprema za odravanje i zaštitu 20.000
R0079 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.000
R0080 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu -licence 1.600
Program A08 8004 JVP - USLUNA DJELATNOST 150.150
Aktivnost
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 139.650
R0083 3211 Slubena putovanja 1.200
R0084 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 4.000
R0085 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000
R0086 3222 Materijal i sirovine 58.000
R0087 3223 Energija 21.200
R0088 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 2.000
R0089 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 7.500
R0090 3234 Komunalne usluge 10.000
R0091 3238 Raunalne usluge 11.400
R0092 3239 Ostale usluge 17.000
R0093 3292 Premije osiguranja 4.250
R0094 3295 Pristojbe i naknade 800
R0095 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000
R0096 3433 Zatezne kamate 300
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 1.000
R0097 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 1.000 Tekui
projekt
T800002 Oprema, ureaji i ostala ulaganja u imovinu JVP 9.500
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 9.500
R0098 4222 Komunikacijska oprema 9.500
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAUN I FINANCIJE 29.099.000
Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAUN I FINANCIJE 29.099.000
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST 1.845.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 690.000
R0131 3231 Usluge interneta 110.000
R0132 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja raunalne opreme 90.000
R0133 3238 Raunalne usluge 490.000 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 590.000
Stranica 9
BROJ PLANIRANO
R0134 3235 Zakupnine i najamnine - raunalna oprema 120.000
R0134-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000
R0135 4221 Raunala i raunalna oprema 200.000
R0136 4262 Ulaganja u raunalne programe 240.000 Kapitalni
projekt
R0137 4262 Ulaganja u raunalne programe 200.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 335.000
R0138 3235 Zakupnine i najamnine - raunalna oprema 50.000
R0139 3237 Edukacije i dr. usluge 60.000
R0140 3238 Raunalne usluge 170.000
R0141 4221 Raunala i raunalna oprema 20.000
R0142 4262 Ulaganja u raunalne programe - lokalna riznica 35.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 30.000
R0143 3237 Intelektualne i osobne usluge - FMC 30.000
Program A01 1001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA 26.989.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 16.955.000
R0108 3111 Plae za zaposlene 14.000.000
R0109 3111 Plae za vjebenike 150.000
R0110 3112 Plae u naravi 55.000
R0111 3121 Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, boinica, jubil. nrade) 500.000
R0112 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.000.000
R0113 3133 Doprinosi za zapošljavanje 250.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO 500.000
R0114-1 3111 Plae za redovan rad - za poslove legalizacije 500.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - OSTALO 664.000
R0114 3111 Plae za zaposlene 664.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 1.080.000
R0115 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot 700.000
R0116 3241 Naknade ostalih troškova - doprinosi za volontere 60.000
R0117 3299 Ostali nespomenuti rashodi posl. - povrat za više uplaene phode 50.000
R0118 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 145.000
R0119 3433 Zatezne kamate 10.000
R0120 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 115.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 1.165.000
R0121 3239 Ostale usluge - naplata komunalne naknade od stanovništva 600.000
R0122 3239 Ostale usluge - naplata kredita za prodane stanove 255.000
R0123 3239 Ostale usluge - naplata za poslovne prostore 250.000
R0124 3239 Ostale usluge - za naplatu prihoda UC-u 60.000
Aktivnost
A100004 Pomoi za opinu Krnjak i Dragani po sukcesiji 175.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA 175.000
R0125 3632 Kapitalne pomoi opini Krnjak 85.000
R0126 3632 Kapitalne pomoi opini Dragani 90.000
Aktivnost
R0127 3299 Nepredvieni rashodi do visine proraunske zalihe 250.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 1.800.000
Stranica 10
BROJ PLANIRANO
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA 2014
R0128 3423 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka 1.800.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 4.400.000
R0129 5443 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka 4.400.000
Program A03 3003 KAPITALNE POMOI ZA IZGRADNJU 265.000 Kapitalni
projekt
Izvor POMOI IZ GRADSKIH PRORAUNA 265.000
R0280 3861 Kapitalne pomoi VIK - ISPA projekt 265.000
Razdjel 004
ZAŠTITU OKOLIŠA 32.900.382
ZAŠTITU OKOLIŠA 32.900.382
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 297.000
R0234 4227 Oprema za školsku športsku dvoranu - Dubovac 297.000
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE ( MRRŠVG ) - OPREMA ZA DVORANU 1.361.251
R0235 4227 Oprema za školsku športsku dvoranu 1.361.251 Kapitalni
projekt
R0237 3239 Ostale usluge - rušenje objekta 500.000 Kapitalni
projekt
K300006 Izgradnja dizala za invalidne osobe u Gradskoj upravi 792.131
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 30.000
R0240 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - SPOMENIKA RENTA 258.842
R0239 4511 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 258.842
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - NAKNADA ZA KONCESIJE 503.289
R0240-1 4511 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 503.289 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 350.000
R0256 3237 Intelektualne i osobne usluge 350.000
Izvor PRIMICI OD ZADUIVANJA 14.325.000
R0254 4212 Poslovni objekti 14.325.000 Kapitalni
projekt
R0264 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - Jamadol 500.000
R0264-1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - Jamadol 150.000 Kapitalni
projekt
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - KOMUNALNI DOPRINOS 200.000
R0265 4212 Poslovni objekti 200.000 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 500.000
R0268 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - Centar Nazorova 500.000 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 50.000
R0204 4214 Ostali graevinski objekti 50.000 Kapitalni
projekt
Stranica 11
BROJ PLANIRANO
Program A03 3004 ZAŠTITA I OUVANJE KULTURNIH DOBARA 1.390.000 Kapitalni
projekt
R0202 4264 Izrada projektne dokumentacije - ureenje Trga bana Jelaia 40.000
Izvor SPOMENIKA RENTA 1.000.000
R0203 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - obnova objekata 1.000.000 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 300.000
R0268-1 4264
Tomislava 300.000 Tekui
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 50.000
R0281 3234 Ostale komunalne usluge 50.000
Program A04 4000 PROSTORNO UREENJE GRADA 2.430.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 300.000
R0209 3237 Izdaci za plaanje vodnog doprinosa, elk. energ. sugl. i sl. 300.000 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 880.000
R0210-1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina GUP 80.000
R0211 4264 Ur.plan ureenja - Zvijezda sa strunim podlogama 500.000
R0212 4264 Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanistikih planova 300.000 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 1.000.000
R0258 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000 Tekui
projekt
Program A04 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA 5.095.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 315.000
R0283 3234 Komunalne usluge zaštite okoliša 295.000
R0287 3811 Tekue donacije u novcu Javnoj ustanovi za zaštitu prirode 20.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 500.000
R0291 3831 Naknada graanima za manju trišnu vrijednost nekretnina 500.000
Izvor NAKNADA ZA ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 400.000
R0292 3831 Naknade graanima za manju trišnu vrijednost nekretnina 400.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 70.000
R0293 3233 Usluge promidbe i informiranja 10.000
R0293-1 3294 lanarine 10.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 230.000
R0295 3811 Tekue donacije u novcu 230.000 Kapitalni
projekt
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 1.150.000
R0271 3861 Kapitalna pomo "istoi" d.o.o. - izgradnja reciklanih dvorišta 300.000
R0276 3861 Kapitalna pomo "istoi" d.o.o. - odlagalište komunalnog otpada 350.000
R0277 3861 Kapitalna pomo istoi d.o.o - izgradnja sustava za otplinjavanje 500.000
Izvor DOPRINOS ZA ŠUME 450.000
R0271-0 3861 Kapitalna pomo "istoa" d.o.o. - izgradnja reciklanih dvorišta 450.000
Izvor
UINKOVITOSTI 1.600.000
R0273 3861 Kapitalne pomoi istoi d.o.o. - izgradnja sustava za otplinjavanje 500.000
R0274 3861 Kapitalne pomoi istoi d.o.o. - izgradnja reciklanog dvorišta 750.000
R0275 3861 Kapitalna pomo "istoi" d.o.o. - odlagalište komunalnog otpada 350.000 Tekui
projekt
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO 50.000
R0296 3234 Komunalne usluge 50.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 30.000
R0297 3237 Intelektualne i osobne usluge - izobrazba stanovništva 30.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 200.000
R0299 3234
Borlin 200.000 Tekui
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 100.000
R0301-1 3237 Intelektualne i osobne usluge - elaborat zone sanitarne zaštite 100.000
Program A04 4002 ENERGETSKA UINKOVITOST 4.650.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 1.670.000
R0214 3233 Usluge promidbe i informiranja - promocija gospodarenja enegijom 60.000
R0214-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 580.000
R0215 3822 Kapitalne donacije graanima i kuanstvima - projekti energ.uinkovitosti 1.000.000
R0216 3811 Tekue donacije u novcu - opremanje i odr. EE kutka 30.000
Izvor
UINKOVITOSTI 2.980.000
R0219 4511 Dodatna ulaganja u gradske stanove i pos. prost. - razdjelnici topline 30.000
R0220 3237 Intelektualne i osobne usluge - energetski certifikati 150.000
R0222 3822
energ.uinkovitosti 2.800.000
Program A03 3000 ODRAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 39.143.158
Aktivnost
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 509.000
R0144 3232 Usluge išenja slivnika i otvorenih odvodnih kanala 317.000
R0145 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - crpna postrojena 192.000
Izvor POMOI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPEG PRORAUNA 113.500
R0146 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - išenje slivnika i talonika 113.500
Aktivnost
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 3.295.000
R0147 3234 Komunalne usluge - išenje javnih prometnih površina 2.794.000
R0148 3234 Komunalne usluge - išenje pothodnika, javnog WC i sl. 200.500
R0149 3234 Komunalne usluge - odvoz glomaznog otpada 300.500
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 36.000
Stranica 13
BROJ PLANIRANO
R0150-1 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - obnova mladih drvoreda 36.000
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 6.626.000
R0150 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - zelene površine 6.550.000
R0150-2 3811 Tekue donacije u novcu - odravanje javno zelene površine Arboretum 40.000
R0150-3 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - ostale javne površine 36.000
Aktivnost
R0151 3232 Usluge teku. i invest. odr. - odravanje groblja 1.000.000
Aktivnost
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 5.000.000
R0153-1 3223 Energija - klizalište 100.000
R0153-2 3223 Energija - semafori 100.000
R0155 3232
Usluge tek. i invest. odrav. postroj. i opreme - redovno orav. javne
rasvjete 750.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 180.000
R0158 3222 Ostali materijal - nakit za kienje grada 80.000
R0159 3239 Ostale usluge 100.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 3.755.142
R0174-1 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - asfaltne površine 3.755.142
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 11.388.100
parkiral. 1.250.000
R0163 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - makadam površina 1.053.000
R0168 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - zimska sluba 3.000.000
R0174 3232 Usluge tekueg odravanja - asfaltne površine 1.945.100
R0175 3232 Usluge tekueg i investicijsk.odrav. - mostovi i nadvonjaci isl. 385.000
R0176 3232 Usluge tekueg i investicijsk. odr.-išenje kolnika 19.000
R0177 3232 Usluge tek. i invest. odrav. objekata za odvodnju 799.000
R0178-1 3239 Ostale usluge-ophodarska sluba 478.000
R0225 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja horiz. prometne signalizcije 1.300.000
R0225-1 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja svjetlos. promet. sign. 266.000
R0226 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanje vertik. prometne signalizcije 893.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO 889.516
R0174-0 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - asfaltne površine 889.516
Izvor POMOI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPEG PRORAUNA 4.249.000
R0160 3232 Usluge tekueg i investic. odravanja - asfaltne površine 400.000
R0161 3232 Usluge tekueg i investic. odr. - pojaano odr. mostova 1.010.000
R0164 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja -oprema cesta 530.000
R0170 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - zimska sluba 1.060.000
R0178 3232
Usluge teku. i invest. odravanje - rubnjaci, oplonici i dr. beton.
galanterija 902.000
R0179 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - zeleni cestovni pojas 347.000
Aktivnost
R0165 3232 Usluge tekueg i investicij. odravanja - komunalni objekti 200.000
Aktivnost
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 100.000
R0171 3232 Usluge tek. i invest. odravanja - izdaci po gradskim odluka 50.000
R0171-1 3239 Ostale usluge - rušenje po nalogu graevinske inspekcije 50.000
Aktivnost
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 100.000
R0172 3232 Usluge tek. i invest. odravanja - javni radovi 100.000
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA 100.000
R0173 3232 Usluge tek. i invest. odravanja - javni radovi 100.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 200.000
R0186 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene - oprema za djeja igrališta 200.000
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 50.000
R0187 3232 Usluge teku. i invest. odr. - djeja igrališta 50.000
Aktivnost
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 460.000
R0188 3232 Usluge tekueg i investic. odrav. - kupališta i plaa 200.000
R0189 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja - Foginovo kupalište 260.000
Aktivnost
R0190 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja spomenika 20.000 Kapitalni
projekt
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 686.900
R0191 3223 HEP ESCO - uštede javne rasvjete (otplate rata) 686.900 Kapitalni
projekt
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO 100.000
R0192 4214 Ostali graevinski objekti - izgradnja komunal. prikljuaka 100.000 Tekui
projekt
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 85.000
R0193 3232 Usluge teku. i invest. odr. - ureenje obala rijeke Korane 85.000
Program A03 3001 ODRAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA I OPREME 2.150.000
Aktivnost
A300001 Odravanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada 850.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 850.000
R0194 3232 Usluge tekueg i investicij. odrav. - poslovni prostori 300.000
R0195 3234 Komunalne usluge - priuva za poslovne prostore 250.000
R0196 4511 Dodatna ulaganja na poslovnim objektima 300.000
Aktivnost
A300002 Odravanje stanova u vlasništvu grada 1.300.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA 1.300.000
R0197 3232 Usluge tekueg i investicij. odr. - stanovi u vlasništvu grada 400.000
R0198 3234 Komunalne usluge - priuva za gradske stanove 500.000
R0199 4511 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima - stanovi 400.000
Program A03 3002 GRADNJA OBJEKATA 4.562.500 Kapitalni
projekt
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 87.500
projekt
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 87.500
R0244 4213 Ostali prometni objekti - hortikulturno ureenje rotora Novi centar 87.500 Kapitalni
projekt
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 1.100.230
R0257-1 3237 Intelektualne i osobne usluge nadzor 87.500
R0257-2 4213 Ceste i slini prometni objekti - izgradnja pristupne ceste 1.012.730
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO 370.000
R0257-0 4213 Ceste, eljeznice i ostali prometni objekti 370.000
Izvor PRIMICI OD ZADUIVANJA 675.000
Stranica 15
BROJ PLANIRANO
R0257-3 4213 Ceste, eljeznice i ostali prometni objekti 675.000
Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - KOMUNALNI DOPRINOS 419.000
R0257-4 4213
prometnice 419.000
OBJEKATA 1.823.270
R0257 4213 Ceste i slini prometni objekti - izgradnja pristupne ceste 1.823.270
Program A03 3004 ZAŠTITA I OUVANJE KULTURNIH DOBARA 280.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 280.000
R0201 4262 Ulaganja u raunalne programe 170.000
R0201-1 4221 Raunalna oprema i raunala 50.000
R0201-2 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - GIS 60.000
Program A03 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 1.820.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 80.000
R0223 3227 Izdaci za nabavu slubene odore i opreme 5.000
R0224 3237 Usluge studentskog i uenikog servisa 65.000
R0224-1 4222 Komunikacijska oprema 10.000
Aktivnost
R0227 3232 Odravanje nadstrešnica i urbane opreme 60.000
R0228 4227 Izdaci za nabavu urbane opreme 100.000
R0229 4511 Dodatna ulaganja - nadstrešnice na autobusnim stajalištima 80.000
Aktivnost
R0231 3522 Subvencija javnom gradskom prijevozu 1.500.000
Razdjel 006
TURIZAM 5.583.895
Glava 01
TURIZAM 5.583.895
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 482.095
R0302 3811 Tekue donacije u novcu - potpora za aktivnosti Obrtnikog centra 60.000
R0304 3811 Tekue donacije u novcu - Razvojnoj agenciji K po posebnoj odluci 422.095
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 651.800
R0305 3523 Subvencije za ouvanje tradicijskih obrta 100.000
R0306 3523 Subvencije kamata po programu Poduzetnik - 2 1.800
R0307 3523 Subvencija kamata poduzetnicima po programu Karlovac 2011. 200.000
R0308 3523 Subvencije za projekte mladih poduzetnika poetnika - po natjeaju 100.000
R0309 3523 Subvencije za projekte poduzetništva za ene - po natjeaju 150.000
R0310 3523 Subvencije za projekte po natjeaju - inovacije 100.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 190.000
R0312 3233 Usluge promidbe i informiranja 20.000
R0313 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - za Sajam poslova 30.000
R0314 3811 Tekua donacija Udruenju obrtnika - gospod. sajam na Danima piva 100.000
R0315 3811 Tekue donacije u novcu - sajmovi, izlobe, predavanja i dr. 40.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 15.000
R0316 3811 Tekue donacije u novcu - udruzi za zaštitu potrošaa 15.000
Stranica 16
BROJ PLANIRANO
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 200.000
R0317 3239 Ostale usluge - pripremni radovi na ureenju zone 200.000
Program A05 5001 RAZVOJ TURIZMA 1.005.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 40.000
R0318 3233 Usluge promidbe i informiranja - izrada promotivnih materijala 40.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 280.000
R0319 3232 Usluge tekueg i invest.odr. - mala turistika infrastruktura 220.000
R0321 3811
Tekue donacije u novcu - ureenje grada u turistike svrhe "Zeleni
cvijet" 60.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 70.000
R0323 3811 Tekue donacije u novcu - turistike aktivnosti po natjeaju 70.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 355.000
R0324 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Boini sajam 80.000
R0325 3299 Ostali rashodi poslov. - organizacija doeka Nove godine 130.000
R0326 3811 Tekue donacije TZ - organizacija Karlovakih dana piva 100.000
R0327 3811 Tekue donacije u novcu - za "ive jaslice" 15.000
R0328 3811 Tekue donacije MO - sufinanc. "Ivanjskog krijesa" 30.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 260.000
R0329 3811 Tekua donacija TZ Grada - sufinanc. manifestacija u org.TZGrada 60.000
R0330 3811 Tekue donacije u novcu - sufinan.projekata i akt.TZ Grada 200.000
Program A05 5002 POTPORA POLJOPRIVREDI 1.015.000
Aktivnost
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 600.000
R0332 3523 Subvencije poljoprivrednicima - usluge pruene proizvoaima 600.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO 15.000
R0333 3523 Subvencije poljoprivrednicima - usluge pruene poljoprivrednicima 10.000
R0334 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene - CDA meteor.stanica 5.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 110.000
R0335 3523 Subvencije poljoprivrednicima - za razvoj poljoprivredne prozvodnje 110.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U DRAVNOM VLASNIŠTVU 90.000
R0335-1 3523 Subvencije poljoprivrednicima - za razvoj poljoprivredne proizvodnje 90.000
Program A05 5003 RURALNI RAZVOJ 1.225.000
Aktivnost
R0336 3523 Subvencije poljoprivrednicima - za poticaje ruralnog razvoja 200.000
R0337 3811 Tekue donacije u novcu - izrada dokumentacije i legalizacija objekata 100.000
R0338 3811 Tekue donacije u novcu - lanarine za LAG-ove 20.000
R0339 3863 Kapitalne pomoi za razvoj zadrugarstva i strojnih prstena 100.000
R0339-1 3863 Kapitalne pomoi poljoprivrednicima i obrtnicima - VrtlarKA 30.000
Aktivnost
Stranica 17
BROJ PLANIRANO
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 80.000
R0340 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000
R0341 3523 Subvencije za edukaciju i promidbene aktivnosti 70.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 50.000
R0342 3811 Tekue donacije u novcu - naknade štete poljop. proizv. 50.000
Aktivnost
R0343 3233 Promidbene aktivnosti za uklanjanje ambrozije sa poljop.površina 20.000
R0344 3239 Ostale usluge - za uklanjanje ambrozije sa poljop. površina 30.000
Aktivnost
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO 15.000
R0346 3523 Subvencija za sreivanje zemljišnih knjiga polj.gospodarstava 15.000 Tekui
projekt
R0347 3863 Kapitalne pomoi poljoprivrednim gospodarstvima po natjeaju 480.000 Tekui
projekt
R0348 3863
Kapitalne pomoi za projekte seoskog, lovnog i ribolovnog turizma po
natjeaju 100.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 800.000
R0349 3236 Usluge higijeniarske slube 100.000
R0350 3236 Usluge skloništa za napuštene ivotinje 650.000
R0351 3811 Tekue donacije u novcu - za udruge po natjeaju 30.000
R0352 3811 Tekue donacije u novcu 20.000
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE 1.237.888,00
Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE 1.237.888,00
Program A05 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA 1.237.888,00 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 95.000,00
R0353 323 Usluge promidbe i informiranja 5.000,00
R0354 426 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00
Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 976.000,00
R0356 323 Usluge promidbe i informiranja - projekti 6.000,00
R0357 323 Intelektualne i osobne usluge - za pripremu projekata 850.000,00
R0357-1 381 Tekue donacije u novcu 120.000,00
Tekui
projekt
T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji 30.000,00
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 30.000,00
R0361 381 Tekue donacije u novcu Turistikoj zajednici K - Ribolovni turizam 30.000,00
Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 10.000,00
R0362 323 Intelektualne i osobne usluge - za izradu projekata 10.000,00
Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 24.000,00
R0362-1 323 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00
R0363 381 Tekue donacije u novcu za provedbu projekta 14.000,00
Stranica 18
BROJ PLANIRANO
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 65.000,00
R0365 381 Tekue donacije u novcu 65.000,00
Tekui
projekt
Izvor
PK 37.888,00
R0375 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.500,00
R0376 322 Energija 12.000,00
R0379 323 Usluge promidbe i informiranja 2.500,00
R0380 323 Intelektualne i osobne usluge 7.500,00
R0381 323 Ostale usluge 2.000,00
R0383 329 Reprezentacija 3.375,00
R0385 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 563,00
Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 81.070.642
Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 24.026.652
PROGRAM: A06 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD 2.017.052
Aktivnost
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 1.700.000
R0388 3231 Usluge prijevoza uenika osnovnih škola 1.700.000 Tekui
projekt
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ 317.052
R0389 3223 HEP - ESCO d.o.o. - uštede energije (otplate rata) 317.052
PROGRAM A06 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRAVNOG STANDARDA 385.000
Aktivnost
R0391 3231 Usluge prijevoza uenika 3.000
R0393 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000
Aktivnost
R0395 3231 Usluge prijevoza djece s teškoama u razvoju 80.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 10.000
R0398 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 120.000
R0399 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 100.000
R0400 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000 Tekui
projekt
R0401 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 110.000
R0402 3231 Usluge prijevoza djece 60.000
R0403 3722 Naknada za smještaj djece 40.000
R0404 3811 Tekue donacije u novcu 10.000
PROGRAM A06 6002 STIPENDIRANJE UENIKA I STUDENATA 450.000
Stranica 19
BROJ PLANIRANO
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 425.000
R0405 3721 Naknade graanima i kuanstvima u novcu - stipendije 425.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 25.000
R0406 3631 Tekue pomoi - Partnerstvo za stipendiranje 25.000
PROGRAM A06 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 240.000
Aktivnost
A600001 Rad s darovitim uenicima Gimnazije 10.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 10.000
R0407 3811 Tekue donacije u novcu Gimnaziji - rad s darovitim uenicima 10.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 130.000
R0408 3811 Tekue donacije u novcu - Gradovi prijatelji djece 100.000
R0409 3811 Tekue donacije - Društvo naša djeca Karlovac 30.000 Tekui
projekt
teškoama) 100.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 100.000
R0410 3811 Tekue donacije u novcu za posebne odgojno obraz. programe 100.000
Program A06 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ 9.600 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 9.600
R1465 3223 Energija 9.600
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 500.000
R1389 3811 Tekue donacije u novcu - ZOAKD - u 500.000
Program A06 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI 2.308.000
Aktivnost
A600001 Kulturni programi ustanova i udruga 725.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 725.000
R1390 3811 Tekue donacije u novcu - programi javnih potreba u kulturi 725.000
Aktivnost
A600008 Ostale aktivnosti u programu kulture 40.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 40.000
R1391 3811 Tekue donacije u novcu - folklorni ansambl "Matija Gubec" 40.000 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 400.000
R1392 3821 Kapitalne donacije za obnovu sakralnih objekata 400.000 Kapitalni
projekt
R1393 4511 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 100.000
R1393-0 3821 Kapitalne donacije - izgradnja spomen kosturnice 18.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - OSTALO 780.000
R1394 4511 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 780.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 120.000
R1395 3811 Tekue donacije u novcu - proslava Dana Grada 50.000
R1395-1 3239 Ostale usluge 30.000
R1395-2 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000 Tekui
projekt
Stranica 20
BROJ PLANIRANO
R1396 3811 Tekue donacije u novcu - Karlovako ljeto 100.000 Tekui
projekt
R1391-1 3239 Ostale usluge 25.000
Program A06 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM 4.675.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 530.000
R1398 3721 Naknade troškova za smještaj djece u vrtie 50.000
R1399 3722 Naknada troškova prehrane uenika u osnovnim školama 300.000
R1400 3722 Naknade za troškove ljetovanja djece 180.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 1.880.000
R1402 3721 Naknade kuanstvima - nabava ogrijeva 520.000
R1403 3721 Naknade kuanstvima - troškovi komunalija 600.000
R1404 3721 Naknade kuanstvima - troškovi elektrine energije 400.000
R1405 3721 Naknade kuanstvima - troškovi centralnog grijanja 360.000
Aktivnost
R1406 3721 Naknade graanima - "Boinica" za umirovljenike 90.000
R1407 3721 Naknade graanima - umirovljenici nieg socijalnog stanja 50.000
R1408 3722 Naknade graanima - troškovi prijevoza 400.000
R1409 3722 Naknade graanima - troškovi prijevoza za soc. ugro. kateg 40.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 665.000
R1411 3722 Naknade graanima - mlijeko za dojenad 40.000
R1412 3722 Naknade graanima u naravi - topli obroci i paketi hrane 625.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 650.000
R1413 3722 Zdravstvena njega u kui starih i bolesnih osoba 200.000
R1414 3722 Pomo u kui starim i bolesnim osobama 450.000
Aktivnost
R1415 3721 Ostale pomoi po posebnim odlukama 300.000
R1416 3722 Naknade graanima - usluge prijevoza i ukopa pokojnika 50.000
R1417 3722 Naknade graanima - nabava pogrebne opreme 20.000
Program A06 6008 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE 2.580.000
Aktivnost
R1419 3722 Naknade graanima - sufinanciranje troškova komunalija 650.000
R1420 3722 Naknade kuanstvima - sufinanciranje troškova centralnog grijanja 450.000
R1421 3722 Naknade graanima - sufinanciranje troškova elektrine energije 480.000
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA 1.000.000
R1418 3722 Naknade graanima za nabavu ogrijeva 1.000.000
Program A06 6009 ZDRAVSTVO I MEUGENERACIJSKA SOLIDARNOST 660.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 450.000
R1422 3721 Naknade graanima u novcu - oprema za novoroenu djecu 450.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 150.000
R1423 3631 Tekue pomoi K za program pomoi u kui i dnevni boravak 150.000
Aktivnost
Stranica 21
BROJ PLANIRANO
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 55.000
R1424 3811 Tekue donacije u novcu - skrb o braniteljima 55.000 Tekui
projekt
R1427 3237 Intelektualne i osobne usluge - ugovor o djelu 5.000
Program A06 6010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 7.695.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 1.625.000
R1429 3811 Tekue donacije u novcu - za školski šport 140.000
R1430 3811 Tekue donacije u novcu - za redovnu djelatnost KŠZ-a 1.485.000
Aktivnost
A600002 Korištenje i odravanje športskih objekata 2.900.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 2.900.000
R1431 3811 Tekue donacije u novcu - za korištenje i odr. športskih objekata 2.300.000
R1432 3811 Tekue donacije u novcu - za korištenje športskih školskih dvorana 600.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 2.950.000
R1433 3811 Tekue donacije - za športske udruge, lanice KŠZ-a 2.500.000
R1434 3811 Tekue donacije u novcu - po posebnim odlukama 300.000
R1434-1 3811 Tekue donacije u novcu - zdravstvena skrb sportaša 150.000
Aktivnost
srednjih škola 10.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 10.000
R1435 3811 Tekue donacije u novcu - za natjecanja uenika u športu 10.000
Aktivnost
A600005 Donacije za rad športskih udruga osoba s invaliditetom 60.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 60.000
R1436 3811 Tekue donacije u novcu - za osobe s invaliditetom 60.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 100.000
R1437 3811 Tekue donacije u novcu - za program športskih aktivnosti unika 100.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 50.000
R1438 3811 Tekue donacije u novcu - za športske programe za djecu i mlade 50.000
Program A06 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIKOJ KULTURI 400.000
Aktivnost
A600001 Redovna djelatnost Zajednice tehnike kulture 400.000
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 400.000
R1439 3811 Tekue donacije u novcu - za redovnu djelatnost ZTK i rad udruga 400.000
Program A06 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA 1.787.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 1.120.000
R1440 3811 Tekue donacije u novcu - Savez udruga osoba s invaliditetom 115.000
R1441 3811 Tekue donacije u novcu - Udruga "Rajska ptica" 15.000
R1442 3811 Tekue donacije u novcu - Gradsko društvo Crvenog kria 670.000
R1443 3811 Tekue donacije u novcu - Udruge slijepih 80.000
R1444 3811 Tekue donacije u novcu - HVIDRA 180.000
R1446 3811 Tekue donacije u novcu udrugama za lovstvo i ribolov 10.000
R1447 3811
Tekue donacije u novcu - udruge osoba s inv.,djeje i cerebaral.,
distrof. 10.000
R1448 3811 Tekue donacije u novcu - Udruga gluhih i nagluhih Karl. up 10.000
R1449 3811 Tekue donacije u novcu - Matica umirovljenika 10.000
R1450 3811 Tekue donacije u novcu - Klub umirovljenika 10.000
R1451 3811 Tekue donacije u novcu - Udruga 110. brigade ZNG/ HV Karloac 10.000
Aktivnost
Stranica 22
BROJ PLANIRANO
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 220.000
R1453 3811 Tekue donacije u novcu udrugama - po natjeaju 200.000
R1454 3811 Tekue donacije u novcu - Sajam udruga Karlovca 20.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 250.000
R1455 3811 Tekue donacije u novcu - udruzi "Korak" 250.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 77.000
R1456 3811 Tekue donacije u novcu 77.000 Tekui
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 120.000
R1457 3811 Tekue donacije u novcu - ljetno kino, spasioci i sl. 110.000
R1457-1 3233 Usluge promidbe i informiranja 10.000
Program A06 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE 265.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 150.000
R1458 3811 Tekue donacije u novcu - za redovnu djelatnost CZM 150.000
Aktivnost
R1452 3237 Izrada gradskog programa za mlade 25.000
R1459 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000
R1460 3811 Tekue donacije - Savjet mladih 5.000
R1462 3811 Tekue donacije u novcu - informiranje mladih 25.000
R1462-1 3811 Tekue donacije u novcu - Mala scena Hrvatskog doma 50.000
Program A06 6014 OSTALE AKTIVNOSTI ZA MLADE 55.000
Aktivnost
R1463 3811 Tekue donacije u novcu 20.000 Tekui
projekt
R1464 3811 Tekue donacije u novcu - filmski festival mladih 35.000
Glava 02 OSNOVNE ŠKOLE 17.162.678 Korisnik
8867 01 OŠ BANIJA 1.440.504
PROGRAM: A06 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD 674.000
Aktivnost
R0411 3223 Energija 310.000
R0416 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58.000
R0421 3236 Zdravstveni pregledi zaposlenih 11.500
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 150.500
R0413 3211 Slubena putovanja 30.000
R0414 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 2.000
R0415 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.000
R0417 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000
R0418 3227 Radna odjea i obua 3.500
R0419 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.000
R0420 3233 Usluge promidbe i informiranja 2.000
R0422 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000
R0423 3238 Raunalne usluge 14.000
R0424 3239 Ostale usluge 3.000
R0425 3292 Premije osiguranja 17.000
R0426 3293 Reprezentacija 3.000
R0427 3294 lanarine 2.000
R0429 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000
R0429-1 3433 Zatezne kamate 1.000
R0430 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000 Tekui
projekt
T600003 Tekue i investicijsko odravanje OŠ 84.000
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 84.000
R0431 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 35.000
R0432 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 49.000
PROGRAM A06 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRAVNOG STANDARDA 152.326
Aktivnost
R0436 3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.862
R0437 3212 Naknade za prijevoz na posao 12.540
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 6.200
R0438 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 700
R0439 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.500 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 12.000
R0440 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.000 Tekui
projekt
R0441 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.500
R0442 3225 Sitni inventar i auto gume 500
R0443 3237 Intelektualne i osobne usluge 900
R0443-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000
Program A08 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST 614.178
Aktivnost
R0444 3224 Materijal i dijelovi za odravanje 6.000
R0445 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 6.000
R0446-1 3225 Sitni inventar i auto gume 7.000
R0446-3 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.000
R0446-4 4226 Sportska i glazbena oprema 9.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 445.000
R0447 3222 Materijal i sirovine 371.000
R0448-1 3223 Energija 3.000
R0448-3 3433 Zatezne kamate 2.000
R0448-4 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000
R0448-5 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 55.000
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 3.500
R0453-1 3222 Materijal i sirovine 3.500
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 26.078
R0449 3111 Plae za redovan rad 7.948
R0450 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.023
R0451 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 207
R0452 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000
R0453 3222 Materijal i sirovine 5.400
R0453-0 3722 Naknade graanima i kuanstivima u naravi 4.000
R0453-2 4241 Knjige 1.500
Stranica 24
BROJ PLANIRANO
R0453-3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.600
R0453-4 3225 Sitni inventar i auto gume 400
R0453-5 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.500
Aktivnost
R0455 3111 Plae za redovan rad 25.200
R0455-1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.000
R0455-2 3212 Naknade za prijevoz 2.700
R0455-3 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.300
R0456 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 1.200
R0458 3222 Materijal i sirovine 56.000 Kapitalni
projekt
R0461 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.700
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 3.000
R0462 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.000 Korisnik898
0 02 OŠ BRAA SELJAN 1.608.400
PROGRAM: A06 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD 918.000
Aktivnost
R0463 3223 Energija 412.000
R0465 3235 Zakupnine i najamnine 350.000
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 88.000
R0466 3211 Slubena putovanja 25.000
R0467 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 2.000
R0468 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.000
R0470 3227 Radna odjea i obua 1.400
R0471 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000
R0472 3233 Usluge promidbe i informiranja 2.000
R0474 3236 Zdravstveni pregledi zaposlenih 4.000
R0475 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000
R0477 3239 Ostale usluge 1.000
R0478 3292 Premije osiguranja 4.000
R0480 3294 lanarine 600
projekt
T600003 Tekue i investicijsko odravanje OŠ 48.000
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 48.000
R0485 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 20.000
R0486 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 28.000
PROGRAM A06 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRAVNOG STANDARDA 124.900
Aktivnost
R0487 3721 Naknada za smještaj djece - Novigradsko proljee 1.400
Aktivnost
R0491 3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.000
R0492 3212 Naknade za prijevoz na posao 12.500
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 2.000
Stranica 25
BROJ PLANIRANO
R0493 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000
R0493-1 3239 Ostale usluge 500
R0493-2 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 12.000
R0495 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.000 Tekui
projekt
R0496 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000
R0497 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000
Program A08 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST 565.500
Aktivnost
R0498 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.000
R0499 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000
R0500 3234 Komunalne usluge 10.000
R0501 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.000
R0502 3239 Ostale usluge 7.000
R0502-0 3292 Premije osiguranja 5.500
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 431.500
R0502-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000
R0503 3222 Materijal i sirovine 340.000
R0504 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 63.500
R0505 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.000
R0506 3239 Ostale usluge 6.000
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 4.500
R0506-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500
R0506-2 3222 Materijal i sirovine 500
R0507 3239 Ostale usluge 3.500
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 33.800
R0508 3111 Plae za redovan rad 2.900
R0509 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 600
R0510 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 100
R0510-1 3211 Slubena putovanja 1.000
R0510-2 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 500
R0511 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.350
R0512 3222 Materijal i sirovine 8.350
R0513 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000
R0514 3239 Ostale usluge 5.000
R0514-2 3721 Naknade graanima i kuanstvima u novcu 5.000
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 8.000
R0514-3 3211 Slubena putovanja 3.000
R0515 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000
R0517 3239 Ostale usluge 2.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 1.000
R0520 3233 Usluge promidbe i informiranja 1.000
Aktivnost
R0525 3111 Plae za redovan rad 20.000
R0526 3121 Ostali rashodi za zaposlene 500
R0527 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.000
R0528 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 1.200
R0528-1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot 4.500 Korisnik
8955 03 OŠ DRAGOJLA JARNEVI 1.463.962
PROGRAM: A06 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD 563.153
Aktivnost
Stranica 26
BROJ PLANIRANO
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ 308.000
R0534 3223 Energija 282.000
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 182.000
R0535 3211 Slubena putovanja 20.000
R0536 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 2.000
R0537 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32.000
R0538 3225 Sitni inventar i auto gume 2.000
R0539 3227 Radna odjea i obua 2.000
R0540 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.000
R0541 3233 Usluge promidbe i informiranja 4.000
R0543 3235 Zakupnine i najamnine 60.000
R0544 3236 Zdravstveni pregledi zaposlenih 5.000
R0545 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000
R0546 3238 Raunalne usluge 4.000
R0547 3239 Ostale usluge 5.000
R0548 3292 Premije osiguranja 16.000
R0549 3293 Reprezentacija 500
R0550 3294 lanarine 1.500
R0552 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 Tekui
projekt
T600003 Tekue i investicijsko odravanje OŠ 73.153
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 73.153
R0553 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 18.153
R0554 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 55.000
PROGRAM A06 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRAVNOG STANDARDA 216.330
Aktivnost
R0555-3 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.000
Aktivnost
R0555 3721 Naknada za smještaj djece - Novigradsko proljee 1.400
Aktivnost
R0558 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 23.000
R0559 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 3.410
R0560 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot 4.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 5.000
R0561 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500
R0562 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.000
R0562-2 4241 Knjige 500 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 12.000
R0563 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.000 Tekui
projekt
R0564 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000
R0565 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000
R0565-1 3239 Ostale usluge 2.000
Program A08 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST 684.479
Aktivnost
Stranica 27
BROJ PLANIRANO
R0565-3 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 143.000
R0566 3239 Ostale usluge - terenska nastava 90.000
R0567 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - volonteri 45.000
R0608 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 8.000
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 5.000
R0567-3 3222 Materijal i sirovine 2.000
R0567-4 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 17.075
R0567-0 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 96
R0567-1 3111 Plae za redovan rad -mentorstvo 5.268
R0567-2 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 711
R0569 3211 Slubena putovanja 1.000
R0570 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 200
R0571 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500
R0572 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.000
R0573 3237 Intelektualne i osobne usluge 800
R0574 3293 Reprezentacija 1.500
R0575 4241 Knjige 3.000
R0567-5 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000
Aktivnost
Aktivnost
R0578 3111 Plae za redovan rad - produeni boravak 40.304
R0579 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.000
R0580 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.600
R0581 3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.000
R0582 3211 Slubena putovanja 500
R0583 3212 Naknade za prijevoz na posao 1.500
R0584 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 500
R0585 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.000
R0586 3222 Materijal i sirovine 80.000
R0588 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000
R0589 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000
R0591 3233 Usluge promidbe i informiranja 500
R0592 3234 Komunalne usluge 1.000
R0593 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500
R0594 3239 Ostale usluge 1.000
Aktivnost
R0598 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.000
R0599 3222 Materijal i sirovine 330.000
R0600 3223 Energija 1.000
R0601 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 8.000
R0602 3225 Sitni inventar i auto gume 3.000
R0603 3227 Slubena, radna i zaštitna odjea i obua 2.000
R0604 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000
R0605 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 7.000
R0606 3234 Komunalne usluge 7.000
R0607 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.000
R0607-1 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 Korisnik
8922 04 OŠ DUBOVAC 2.917.252
PROGRAM: A06 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD 1.657.900
Aktivnost
Stranica 28
BROJ PLANIRANO
Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ 805.600
R0609 3223 Energija 747.700
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 255.000
R0611 3211 Slubena putovanja 45.500
R0612 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 5.800
R0613 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 69.100
R0614 3225 Sitni inventar i auto gume 2.580
R0615 3227 Radna odjea i obua 4.300
R0616 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.000
R0617 3233 Usluge promidbe i informiranja 4.300
R0618 3236 Zdravstvene usluge 7.500
R0619 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.420
R0620 3238 Raunalne usluge 4.820
R0621 3239 Ostale usluge 24.600
R0622 3292 Premije osiguranja 24.000
R0623 3293 Reprezentacija 2.000
R0624 3294 lanarine 2.380
R0626 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500
R0627 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000 Kapitalni
projekt
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 487.300
R0629-1 4511 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima - zamjena vanjske stolarije 487.300 Tekui
projekt
T600003 Tekue i investicijsko odravanje OŠ 110.000
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 110.000
R0628 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 29.000
R0629 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 81.000
PROGRAM A06 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRAVNOG STANDARDA 233.778
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 19.600
R0630 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Globe i Lidrano 3.550
R0631 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza-Globe 4.000
R0631-1 3239 Ostale usluge-Zvona moga grada i Globe 3.500
R0631-2 3293 Reprezentacija - Lidrano 4.500
R0631-3 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Zv moga grada 1.250
R0632 3721 Ostale naknade-Novigradsko proljee 2.800
Aktivnost
R0635 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.278
R0636 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 2.837
R0637 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot 6.970
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 5.000
R0638 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000
R0639 4221 Uredska oprema i namještaj 3.000 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 14.000
R0640 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 14.000 Tekui
projekt
R0641 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000
R0642 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000
R0643 3239 Ostale usluge 1.000
Stranica 29
BROJ PLANIRANO
R0643-1 4241 Knjige 1.000
Aktivnost
R0644 3111 Plae za redovan rad 6.938
R0645 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 952
R0646 3133 Doprinos za obv.osig za sluaj nezaposlenosti 110
R0646-1 3211 Slubena putovanja 3.000
R0646-2 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 650
R0647 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.700
R0649 3223 Energija 40.000
R0650 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 7.848
R0651 3225 Sitni inventar 4.000
R0652 3227 Slubena radna i zaštitna odjea 3.000
R0653 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 16.090
R0653-1 3292 Premije osiguranja 17.000
R0653-2 3234 Komunalne usluge 21.000
R0654 3239 Ostale usluge 2.000
R0654-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000
R0654-3 3295 Pristojbe i naknade 1.000
R0654-4 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 685.500
R0655 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.000
R0656 3222 Materijal i sirovine 494.390
R0657 3223 Energija 2.550
R0658 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 5.000
R0659 3225 Sitni inventar 3.000
R0660 3227 Slubena, radna i zaštitna odjea i obua 4.000
R0661 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz uenika 125.000
R0662 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 4.000
R0662-1 3234 Komunalne usluge 8.000
R0663 3236 Zdravstvene usluge 12.560
R0664 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja -šteta 10.000
R0665-1 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000
Izvor POMOI IZ UPANIJSKOG PRORAUNA - PK 5.000
R0665 3222 Materijal i sirovine 1.000
R0665-0 4221 Raunalo i raunalna oprema -MO 4.000
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 17.142
R0666 3111 Plae za redovan rad 4.577
R0667 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 618
R0668 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 82
R0669 3211 Slubena putovanja 3.089
R0670 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500
R0672 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.308
R0673 3293 Reprezentacija 4.368
Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 9.560
R0675 3211 Slubena putovanja 8.560
R0675-4 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 1.200
R0676 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 600
R0676-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600
Aktivnost
R0687 3111 Plae za redovan rad 37.830
R0688 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.820
R0689 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.104
R0690 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 680
R0691 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot 1.750
R0692 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000
R0693 3222 Materijal i sirovine 83.900
Stranica 30
BROJ PLANIRANO
R0694 3223 Energija 2.000
R0694-1 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - volonteri 13.300
R0694-2 3234 Komunalne usluge 4.000
R0694-3 3211 Slubena putovanja 500 Kapitalni
projekt
R0711 4221 Uredska oprema i namještaj-Min i MO 17.000
R0712 4241 Knjige 4.000 Korisnik
8914 05 OŠ GRABRIK 2.476.185
PROGRAM: A06 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD 1.075.000
Aktivnost
R0716 3223 Energija 635.600
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 293.200
R0718 3211 Slubena putovanja 53.000
R0719 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 9.000
R0720 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.500
R0721 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 98.000
R0722 3225 Sitni inventar i auto gume 4.500
R0723 3227 Radna odjea i obua 9.000
R0724 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.200
R0725 3233 Usluge promidbe i informiranja 6.900
R0726 3235 Zakupnine i najamnine 600
R0727 3236 Zdravstvene usluge 10.800
R0728 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.000
R0729 3238 Raunalne usluge 5.800
R0730 3239 Ostale usluge 10.000
R0731 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 800
R0732 3292 Premije osiguranja 25.100
R0733 3293 Reprezentacija 3.000
R0734 3294 lanarine 1.200
R0736 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000
R0737 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500 Tekui
projekt
T600003 Tekue i investicijsko odravanje OŠ 75.000
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 75.000
R0738 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 29.000
R0739 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 46.000
PROGRAM A06 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRAVNOG STANDARDA 280.000
Aktivnost
R0740 3231 Usluge prijevoza 3.900
Aktivnost
R0741 3721 Naknada za smještaj djece - Novigradsko proljee 8.400
Aktivnost
R0744 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 22.500
R0745 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.000
R0746 3212 Naknade za prijevoz na posao 3.600
Aktivnost
Stranica 31
BROJ PLANIRANO
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 6.400
R0746-1 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 500
R0747 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 800
R0748 3231 Usluge prijevoza 3.500
R0749 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600 Kapitalni
projekt
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 14.000
R0750 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 14.000 Tekui
projekt
R0751 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 800
R0752 3231 Usluge prijevoza 3.000
R0753 3237 Intelektualne i osobne usluge 32.800
R0754 3293 Reprezentacija 13.000
Program A08 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST 1.121.185
Aktivnost
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 158.000
R0756 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - terenska nastava i ostao 101.300
R0757 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 22.500
R0758 3239 Ostale usluge 4.000
R0758-1 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - volonter 26.500
R0758-2 3293 Reprezentacija 2.200
R0770-4 4241 Knjige 1.000
R0759 3222 Materijal i sirovine 2.000
R0769-2 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500
Izvor POMOI IZ DRAVNOG PRORAUNA - PK 25.485
R0761 3111 Plae za redovan rad 5.268
R0762 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 711
R0763 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 96
R0764 3211 Slubena putovanja 1.810
R0765 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 500
R0766 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000
R0767 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.900
R0768 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.000
R0769 3293 Reprezentacija 2.200
R0769-1 4241 Knjige 4.000
R0770-5 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000
Aktivnost
R0775 3111 Plae za redovan rad 41.700
R0776 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.000
R0777 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.630
R0778 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 750
R0779 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot 900
R0780 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.000
R0781 3222 Materijal i sirovine 65.100
R0782 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000
R0783 3234 Komunalne usluge 2.000
R0784 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.000
R0785 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600
R0786 422 Postrojenja i oprema 2.000
R0786-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.720
Aktivnost
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 509.500
R0790 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.000
R0791 3222 Materijal i sirovine 496.200
R0792 3223 Energija 1.300
R0792-2 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700
R0792-3 3227 Slubena, radna i zaštitna odjea i obua 2.000
Aktivnost
Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 262.300
R0793 3111 Plae za redovan rad 11.355
R0794 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.535
R0795 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti 204
R0796 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.000
R0797 3222 Materijal i sirovine 6.300
R0798 3223 Energija 156.000
R0799 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 0
R0800 3225 Sitni inventar i auto gume 4.006
R0801 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 44.000
R0802 3234 Komunalne usluge 400
R0804 3239 Ostale usluge 4.000
R0806 3295 Pristojbe i naknade 1.400
R0807 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000
R0808 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500
R0808-1 3231 Usluge prijevoza 1.000
R0808-2 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 3.600 Kapitalni
projekt
R0811 4123 Licence 1.000
R0817 4241 Knjige 2.000 Korisnik890
6 06 OŠ ŠVARA 1.663.537
PROGRAM: A06 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD 546.000
Aktivnost
R0821 3223 Energija 296.000
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 179.000
R0823 3211 Slubena putovanja 31.000
R0824 3213 Struno usavršavanje zaposlenika 10.000
R0825 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 6.000
R0826 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 55.000
R0827 3225 Sitni inventar 4.000
R0828 3227 Radna odjea i obua 4.000
R0829 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000
R0830 3233 Usluge promidbe i informiranja 7.000
R0831 3236 Zdravstvene usluge pregleda zaposlenika 7.000
R0832 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000
R0833 3238 Raunalne usluge 2.000
R0834 3239 Ostale usluge 5.000
R0835 3292 Premije osiguranja 7.135
R0836 3293 Reprezentacija 1.000
R0837 3294 lanarine 1.865
R0839 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 Tekui
projekt
T600003 Tekue i investicijsko odravanje OŠ 46.000
Izvor POMOI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 46.000
R0840 3224 Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje 16.000
R0841 3232 Usluge tekueg i investicijskog odravanja 30.000
Stranica 33
BROJ PLANIRANO
PROGRAM A06 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRAVNOG STANDARDA 213.000
Aktivnost
R0845 3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.801
R0846 3212 Naknade za prijevoz na posao 8.000
Aktivnost
Izvor OPI PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA 5.000
R0847 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.240
R0848 3225 Sitni inventar 810
R0849 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.300
R0850 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650 Kapitalni
projekt
Izvo