Grad Rijeka Za Zivot Bez Ovisnosti

 • View
  13

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pamflet

Text of Grad Rijeka Za Zivot Bez Ovisnosti

 • Grad Rijeka za `ivot bez ovisnosti

  Nije lako prepoznati je li tko na putu da postane ovisan. Jo{ je te`e prihvatiti ne~iju ovisnosti i prona}i na~in kako mu pomo}i.

  Uz pomo} partnerskih institucija i udruga koje se bave prevencijom i lije~enjem ovisnosti, Povjerenstvo za borbu protiv ovisnosti Grada Rijeke ovu je knji`icu priredilo i namijenilo vama koji se sve ~e{}e suo~avate s problemom ovisnosti u mladih osoba,

  bilo da se radi o va{oj djeci, u~enicima, studentima ili pacijentima.

  Nadamo se da }ete u njoj prona}i upravo ono {to vam treba.

  Prof. dr. sc. Romana Jerkovi},

  predsjednica Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti Grada Rijeke

 • TKO SMO?' tim stru~njaka psihologa/psihoterapeuta i volontera (srednjo{kolci i studenti) s vi{egodi{njim

  iskustvom u radu s mladima ' cilj nam je izgradnja mre`e vr{njaka-pomaga~a u svrhu prevencije rizi~nih pona{anja u mladih, stvaranje sigurne okoline koja omogu}uje potpunu slobodu izra`avanja, pomo} u ostvarivanju emocionalnih, intelektualnih i kreativnih potencijala

  [TO I KAKO RADIMO?' tematske psiholo{ke radionice u osnovnim i srednjim {kolama (besplatno) ' edukaciju

  vr{njaka-pomaga~a u adolescentskim problemima (uz djelomi~nu participaciju) ' edukaciju studenata humanisti~kih pravaca za rad s mladima na podru~ju adolescentske problematike

  (uz djelomi~nu participaciju) ' savjetodavni i psihoterapijski rad s djecom, adolescentima i roditeljima (uz pla}anje)

  ZA KOGA?' na{i su korisnici u~enici osnovnih i srednjih {kola te njihovi roditelji i studenti humanisti~kih

  pravaca

  Ustanova za savjetovanje i komunikaciju ASK RI Rijeka, Riva Boduli 7/III

  tel.: 312 533 mob.: 091/33 33 113

  Ust

  ano

  va z

  a sa

  vjet

  ova

  nje

  i k

  om

  un

  ikac

  iju

  ASK

  RI

 • Rijeka, Riva Boduli 7/IIItel.: 312 533 mob.: 091/33 33 113

  Ust

  ano

  va z

  a sa

  vjet

  ova

  nje

  i k

  om

  un

  ikac

  iju

  ASK

  RI

 • TKO SMO?'na{u udrugu ~ine mladi volonteri, osposobljeni za vo|enje komunikacijskih radionica za

  adolescente, koji su zavr{ili program Ustanove ASK RI ' u rad udruge uklju~ene su i dvije psihologinje koje poma`u u kreiranju i izvo|enju radionica ' cilj nam je pridonijeti razvoju sposobnosti i vje{tina mladih ljudi, koje }e im omogu}iti aktivno, djelotvorno i odgovorno suo~avanje sa situacijama i izazovima svakodnevnog `ivota, {to smanjuje mogu}nost rizi~nih oblika pona{anja

  [TO I KAKO RADIMO?'organiziramo tematske prezentacijske radionice o rizi~nim pona{anjima i edukacijske vikend-

  -radionice za razvoj komunikacijskih vje{tina i osobnih potencijala ' svi programi udruge su besplatni

  ZA KOGA?' na{ je program namijenjen u~enicima osnovnih i srednjih {kola

  Potencijal Udruga za razvoj ljudskih potencijalaRijeka, Riva Boduli 7tel.: 092/101 3862

  e-mail: udruga-potencijal@net.hr

  Po

  ten

  cija

  l

  Ud

  rug

  a za

  raz

  voj

  lju

  dsk

  ih p

  ote

  nci

  jala

 • Rijeka, Riva Boduli 7tel.: 092/101 3862e-mail: udruga-potencijal@net.hr

  Po

  ten

  cija

  l

  Ud

  rug

  a za

  raz

  voj

  lju

  dsk

  ih p

  ote

  nci

  jala

 • TKO SMO?' nevladina udruga osnovana 1995. god., a po struci lije~nici, psihijatri, psiholozi, defektolozi,

  socijalni radnici, pedagozi, novinari... 'svi smo polaznici [kole za kibernetiku psihoterapije~ija je ideja razvijanje lantropije i humanosti, unapre|ivanje mentalnog zdravlja i odnosa u obitelji i zajednici te pove}anje djelotvornosti radnih grupa i organizacija

  [TO I KAKO RADIMO?' organiziramo iskustvene radionice (najmanje 10 u nizu) radi razvijanja vje{tina djelotvorne

  komunikacije, u~enja nenasilnog rje{avanja konikata, razumijevanja vlastitih emocionalnih potreba i problema te njihova adekvatnog izra`avanja i rje{avanja, razvijanja empatije i suradnje umjesto kompeticije, u~enja uva`avanja individualnih razlika me|u ljudima, unapre|enja zdravih `ivotnih navika 'zahvaljuju}i sredstvima koje osiguravaju donatori, radionice su za sada besplatne

  ZA KOGA?'na{i su korisnici u~enici srednjih {kola (na poziv i osnovnih), njihovi nastavnici (razrednici) i

  roditelji

  Dru{tvo za kibernetiku psihoterapijeRijeka, Adami}eva 4

  tel.: 214 187mob.: 098/329 375

  e-mail: kap@ri.t-com.hr

  Dru

  {tvo

  za

  kib

  ern

  etik

  u p

  sih

  ote

  rap

  ije

 • Rijeka, Adami}eva 4tel.: 214 187mob.: 098/329 375e-mail: kap@ri.t-com.hrD

  ru{t

  vo z

  a ki

  ber

  net

  iku

  psi

  ho

  tera

  pij

  e

 • TKO SMO?' cilj nam je pomaganje lokalnoj zajednici u onim podru~jima u kojima je pomo} najpotrebnija

  i u kojima svojim znanjem i sredstvima mo`emo najvi{e pridonijeti ' projekt @ivot bez ovisnosti za zdraviju mladost provode socijalna radnica i lije~nica

  [TO I KAKO RADIMO?' organiziramo stru~na predavanja i radionice kojima nastojimo pridonijeti boljemu

  me|usobnom razumijevanju i u~inkovitijem rje{avanju problema svih sudionika odgojno--obrazovnog procesa (u~enici, roditelji i nastavnici) te prevenciji rizi~nih pona{anja u djece i mladih osnovno{kolske dobi ' ste~ena znanja o razvojnom razdoblju adolescencije, o komunikaciji i mogu}nostima ja~anja samopo{tovanja i vje{tina asertivnosti u djece, nastavnici primjenjuju u radu s u~enicima i njihovim roditeljima

  ZA KOGA?'radionice i stru~na predavanja namijenjena su nastavnicima i stru~nim suradnicima osnovnih

  {kola 'edukativni materijal namijenjen je roditeljima u~enika vi{ih razreda osnovne {kole

  Rotary-club Rijeka Sv. VidHotel Bonavia

  Rijeka, Dolac 4mob.: 098/389 793

  Ro

  tary

  -clu

  bR

  ijek

  a

  Sv. V

  id

 • Hotel BonaviaRijeka, Dolac 4mob.: 098/389 793

  Ro

  tary

  -clu

  bR

  ijek

  a

  Sv. V

  id

 • TKO SMO?' zdravstvena ustanova ' usluge profesionalnog savjetovanja pru`aju psiholozi i defektolog-

  -socijalni pedagog

  [TO I KAKO RADIMO?'pru`amo psiholo{ku podr{ku pri pote{ko}ama u prilagodbi, problemima u u~enju i

  komunikaciji s vr{njacima i roditeljima, pri osje}aju tjeskobe i straha, stanju depresivnosti 'nastojimo pobolj{ati psihosocijalnu kvalitetu `ivota mladih i njihovih obitelji 'sve su na{e usluge za korisnike potpuno besplatne ' usluge se mogu dobiti i bez lije~ni~ke uputnice

  ZA KOGA?' na{i su korisnici srednjo{kolci

  Centar za prevenciju ovisnosti - Savjetovali{te za mlade Nastavni zavod za javno zdravstvo PG@-a Rijeka, Odsjek za prevenciju ovisnosti

  Rijeka, Ul. Fiorella la Guardia 23tel.: 335 920

  www.zzjzpgz.hrradno vrijeme: radnim danom 816 sati; ~etvrtkom 820 sati

  Cen

  tar

  za p

  reve

  nci

  ju o

  visn

  ost

  i -

  Savj

  eto

  vali

  {te

  za m

  lad

  e

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo PG@-a Rijeka, Odsjek za prevenciju ovisnostiRijeka, Ul. Fiorella la Guardia 23tel.: 335 920www.zzjzpgz.hrradno vrijeme: radnim danom 816 sati; ~etvrtkom 820 sati

  Cen

  tar

  za p

  reve

  nci

  ju o

  visn

  ost

  i -

  Savj

  eto

  vali

  {te

  za m

  lad

  e

 • TKO SMO?' tim smo psihologa, posebno kvaliciranih u podru~ju psihologije savjetovanja i psihoterapije,

  uglavnom ~lanovi Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, te jedan psihijatar'djelujemo od po~etka 1998. god. i prvi smo takav centar u Hrvatskoj

  [TO I KAKO RADIMO?' pru`amo usluge individualnog i grupnoga psiholo{kog savjetovanja te organiziramo

  tematske radionice 'mo`ete nam se javiti ako imate te{ko}e u u~enju, organizaciji vremena, pam}enju i koncentraciji, ako osje}ate nezadovoljstvo u vezi s odabranim studijem, strah i napetost vezanu uz ispit, poti{tenost, osamljenost, tugu, tjeskobu, strah, brigu, paniku, neodlu~nost ili nesigurnost, ako ste izgubili dragu osobu, ako ste nezadovoljni vlastitim tijelom i izgledom... ' zahvaljuju}i Gradu Rijeci i Zakladi Sveu~ili{ta u Rijeci te ostalim donatorima, sve su usluge besplatne

  ZA KOGA?' usluge savjetovali{ta namijenjene su svim studentima i djelatnicima Sveu~ili{ta u Rijeci ' prvi

  susret s psihologom mo`e se dogovoriti osobno, telefonom ili e-mailom

  Studentski savjetovali{ni centar (SSC)Sveu~ili{ni kampus na Trsatu (zgrada Akademije primijenjenih umjetnosti)

  Rijeka, S. Krautzeka bbtel.: 315 225

  e-mail: savjetov@ffri.hrradno vrijeme: radnim danom 916 sati

  Stu

  den

  tski

  sav

  jeto

  vali

  {ni

  cen

  tar

  (SSC

  )

 • Stu

  den

  tski

  sav

  jeto

  vali

  {ni

  cen

  tar

  (SSC

  )Sveu~ili{ni kampus na Trsatu (zgrada Akademije primijenjenih umjetnosti), Rijeka, S. Krautzeka bbtel.: 315 225 e-mail: savjetov@ffri.hrradno vrijeme: radnim danom 916 sati

 • TKO SMO?' humanitarna organizacija koja djeluje u okviru Katoli~ke crkve ' na{ stru~ni tim ~ine

  defektolog-socijalni pedagog, teolog-sve}enik, zdravstveni radnici i volonteri

  [TO I KAKO RADIMO?' pru`amo stru~nu i volontersku podr{ku i pomo} 'pru`amousluge individualnog i bra~nog

  savjetovanja, organiziramo kreativno-socijalizacijske radionice za djecu, osiguravamo volontersku pomo} u u~enju djeci iz socijalno ugro`enih obitelji, dru`enje s osobama s posebnim potrebama, organiziramo edukaciju za volontere, pratimo i usmjeravamo njihov rad ' korisnicima jam~imo anonimnost i potpuno besplatno dobiva