Vesely zivot

 • View
  239

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

this is it

Text of Vesely zivot

 • vodn slovo Pozvnka na veejn setkn

  Bezen 2012 | Mstn st Vesel u Mnichova Hradit | Poet obyvatel 586 | Poet popisnch sel: 224

  Vad vm ltajc nklaky souasn stav chodnk, nebo nco jinho? Pijte

  se o to podlit s nmi a souasn si ci jak vidte budoucnost Vesel.

  18.3.2012 od 17:30 Vs osadn vbor

  ve Vesel zve na setkn k budoucmu

  dn v obci. Setkn bude mt 2 sti.

  Nejprve probhne informan blok

  tkajc se souasn situace a nvrhu

  een tmat jako jsou: omezen n-

  kladn dopravy, souasn stav chodn-

  k a ulic a jejich promna, budouc

  podoba nvsi, sportovnho zzem a

  obnoven zaniklch slavnost a tradic

  veselskch. Druh st bude vnovna

  prostoru pro V nzor, kdy se budete

  moci ke kadmu tmatu vyjdit.

  Budeme diskutovat, kreslit na mapy,

  sepisovat co chceme, aby se v obci

  zlepilo. Na zklad tohoto setkn

  bude vytvoen dokument pro rozvoj

  Vesel na dal 3 roky. Pokud Vm

  tedy nen osud obce lhostejn ,

  pijde nm do toho kecat!, Setkn

  se uskuten v slu restaurace u es-

  kho lva a bude ukoneno v 20:30.

  Prv tete prvn vydn obasnku

  osadnho vboru ve Vesel Vesel

  ivot. Obasnk vznikl, aby pispl

  k oiven veejnho a kulturnho

  ivota v obci. Chceme Vs touto

  cestou informovat o prci osadnho

  vboru a piblit co v obci funguje

  patn a co se naopak vede. Chce-

  me rozvit diskusi a nabdnout vm

  monosti k zapojen se do dn v

  obci. Souasn obasnk nabz pro-

  stor pro vechny zjmov spolky z

  Vesel, tak aby mohli informovat o

  svch akcch. Obasnk vyjde ale-

  spo 4 krt do roka a bude vdy v

  ernobl variant doruen do vech

  schrnek ve Vesel a souasn bu-

  de ve verzi barevn ke staen na

  webovch strnkch Vesel

  www.vesela.org. Vychzet bude

  dvou nebo tystrnkov, dle pote-

  by. V tomto prvnm vydn bych

  chtl upozornit pedevm na po-

  zvnku na veejn setkn k rozvoji

  Vesel. Protoe v osadnm vboru

  nechceme dlat rozhodnut takka-

  jc od stolu, jsou pro ns velmi dle-

  it vae nzory a npady proto

  jsme se rozhodli uspodat toto

  veejn setkn. Proto nevhejte a

  pijte si 18.3 ci sv .

  Ti z vs, kterm je blzk historie

  Vesel, tradice a kultura tak zas

  neopomete prvn setkn nov

  zaloenho sdruen Vesel vesni-

  ce a to 21.3 v 18:00 v hasisk

  zbrojnici. Peji vm za osadn vbor

  pjemn ten a tm se na vae

  reakce a komente.

  Vesel den!

  Ondej Lochman, pedseda osadn-

  ho vboru ve Vesel.

  Prvn veselsk karneval na led Odpoledn sobota 11 nora nabdla na rybnku ve Vesel netradin pohled, na

  mstnm zamrzlm rybnku jsme mohli zahldnout napklad klokana, klauna, i

  jeptiku prohnjc se na bruslch.

  Ve Vesel toti probhal akort

  prvn ronk karnevalu na led,

  kter zorganizoval Sbor dobrovol-

  nch hasi ve Vesel s podporou

  osadnho vboru ve Vesel.

  Na led byly pro nejmen pipra-

  veny sportovn hry a soutn

  disciplny, za kter mohli zskat

  sladkou odmnu. Proda v tento

  den pichystala teplotu kolem

  mnus 15 stup a tak se nkte zahli hranm hokeje a jin zase svaenm v-

  nem nebo dalm z nabdky oberstven SDH Vesel. Na led bylo mon napo-

  tat vce ne 30 masek a celkov

  dorazilo vce ne 100 mstnch.

  Veselsk led tak na jedno odpo-

  ledne pln oil. Pro nkter to

  byla pleitost setkat se a popov-

  dat si se sousedy, pro jin zaspor-

  tovat si i strvit aktivn odpoled-

  ne s celou rodinou. K tomu, aby se

  pt rok uskutenil druh ronk

  veselskho karnevalu na led,

  nm pt rok opt mus pomoci proda. Pokud to pjde SDH Vesel spolu se

  osadnm vborem opt karneval zorganizuj.

  Prvn vydn 2012

  osadni.vybor@vesela.org www.vesela.org Strana 1

 • Nov ulice dostala svj nzev

  U obchodu Coop dnes st nov ulice a od zatku ledna jsme se vs ptali na v nzor ohledn jejho novho jmna. Probhla 2 hlasovn. Vce ne ti hlasy zskaly po-

  pisn nzvy Okrun, K trati, u krmu i obchodn a

  jmenn nzvy imonova a Ottova. Hlasovn probhalo v

  obchod Coop a na strnkch www.vesela.org (zde nm

  bohuel hlasovn ovlivnily spamy a tak jsou vsledky ne-

  jasn) Nejvce hlas pak zskala Okrun a Simonova. V

  OV jsme se tak nemohli na nzvu shodnout, spe ale pe-

  vldal nzev okrun. Potebn je tak zmnit, e proti

  jmennmu nzvu (tedy nzvu podle osobnosti) se postavil

  starosta msta v Mnichov Hraditi s argumentem, e po-

  jmenovn ulic podle osob je nevhodn, neb pi zmn spo-

  leenskch nlad, nebo reimu by se jmenn nzvy mn a to

  stoj mnoho penz. Nevm, zda je za tmto nzorem opravu

  to co sm nzor prav. Pokud ano je to a smvn hodnoto-

  v nebezpen, myslm si , e jdro je spe v tom e

  okrun prost nikomu nevad a nazvat ulici po rodin,

  kter byla perzekuovna komunistickm reimem, otevr

  djiny, kter ne vdy mus bt vem pjemn. (Mimo jin,

  od nkolika zastupitel z MH jsem se dovdl, e pojmeno-

  vn ulic jmen-

  nmi nzvy je

  v MH urit

  tabu) . Jako

  pedseda Ov

  ve Vesel jsem

  se piklnl k

  nzvu imonova, i Ottova, neb nm k mnoh sti na

  spolen historie . Ji imon navc dal Vesel knihu o jej

  historii. Souasn si i myslm, e je potebn ocenit veselsk

  rodky, kte li proti svmu osudu a mnoh dokzali.

  Jako Pedseda OV, ale tak musm respektovat nzory oba-

  n, len OV a rady msta MH. Proto jsme se rozhodl na

  zastupitelstvu 27.2 informovat o vsledcch anket, nzor

  lenu OV, nzoru mho a rady msta MH a vrok nechat na

  zastupitelstvu MH. Rozhodnutm je nazvat ulici Okrun .

  Nov ulici tak pejme, a se v brzk budoucnosti promn v

  zabydlenou a ivou st obce. Na pbhy J. imona a K. Otty

  nezapomeneme a zahrne je do vstavy o Vesel bhem to-

  hoto roku.

  Prvn vydn 2012

  Je Vesel osadou, vesnic, i mstem? Asi bychom ekli e vesnic, nicmn Vesel je samosprvn mstn st Mnichova

  Hradit a toto pin kladn i zporn strnky.

  Osadn vbor - Co to vlastn je? Aneb co um a neum.

  V esel od sedmdestch let pat pod samosprvu Mni-chova Hradit a je nyn mstn st Mnichova Hradit (MH). Podle investic do Vesel v letech minulch by se dalo s

  nadszkou ci, e spe okrajovou st MH. Jednou z mo-

  nost jak prodlouit ruku samosprvy z MH do Vesel bylo

  vytvoen osadnho vboru. Osadn vbor, vznikl v roce 2004,

  aby hjil zjmy Vesel, spolupracoval se samosprvou v MH a

  podporoval veejn a kulturn ivot. Od svho vzniku odvedli

  lenov OV Vesel mnoho dobr prce jejm vsledkem je

  nap. vytvoen sportovnho arelu, umstn radaru, i do-

  pravnch zrcadel a pechodu. Tm kte ji dnes v OV nejsou i

  se angauj od zatku OV rozhodn pat dky za stovky hodin

  dobrovoln prce a nerv, kter Vesel dali.

  Co ale vlastn je osadn vbor? Osadn vbor mus zvolit za-

  stupitelstvo (pro Veselou tedy MH). OV m pouze poradn

  funkci pro zastupitelstvo MH a lenstv v OV je dobrovoln a

  bez nroku na finann odmnu (co znamen, e pokud n-

  kdo z vs m chu se zapojit, je vtn!) . OV je tak uskupenm,

  kter reprezentuje zjmy oban dan obecn/mstn sti.

  OV maj tak zpravidla mal rozpoet na sv fungovn. Tak je

  tomu i v ppad OV Vesel. Msto MH vylenilo pro rok 2012

  pro OV Vesel 20 tis K. Tmito penzemi se sname podporo-

  vat akce ve Vesel, tedy napklad arodjnice, dtsk den i

  silvestrovsk ohostroj. dme se pravidlem, kad akce pro

  Veselou se m podpoit a tak pokud mte npad a chu nja-

  kou akci organizovat, meme poskytnout mal finann p-

  spvek.

  OV se tak vyjaduje k rozhodnut rady a zastupitelstva MH.

  Vytvme zpsoby een veejnho prostoru (jako napklad

  omezen dopravy) a upozorujeme radu a zastupitelstvo na

  potebn zmny ve Vesel. Setkvme se cca 1 x za 2 msce

  a zpis ze setkn naleznete na vvsce u krmu i na webu

  vesela.org.

  Kdy se na ns obrtte, budeme se snait pomoci, pamatujte

  ale, e vae radnice je v MH a zde sed placen ednci a

  politici, kte Vm ze svho popisu prce mus pomoci pi e-

  en problm, napklad s vstavbou kanalizace, i rznmi

  poplatky.

  Souasn OV Vesel m 7 len. Jeho soust jsou: Vratislav

  Dutka, Milan Dut, Petr Barto, Miroslav lambora (vichni

  souasn aktivn lenov SK Vesel), nov od 27.2 Oldich

  esk a Ji Boek (souasn aktivn lenov SD Hasi Vesel)

  a Ondej Lochman (souasn inicitor novho obanskho

  sdruen Vesel vesnice). Kontaktovat ns mete na emailu

  osadni.vybor@vesela.org a vce se tak dozvte na

  www.vesela.org (pozor bhem bezna se mete tit na no-

  vou podobu strnek) i na www.facebook.com/obecvesela.

  | Ondej Lochman |

  osadni.vybor@vesela.org www.vesela.org Strana 2

  Tmata veselsk

  | Ondej Lochman |

 • Omezen dopravy v na obci

  J ak samotn nzev lnku napovd, dalm dleitm bo-dem novho sloen OV bude (co tedy bude v naich silch)

  zpomalen dopravy, omezen prjezdu velkch a tkch n-

  kladnch vozidel a z toho plynouc zven bezpenosti v na

  obci. K tomuto kroku ns pivedla mylenka spojit ppadn

  pravy komunikace s budovnm kanalizace ve Vesel. Proto-

  e se jedn o komunikaci II. tdy spravovanou Krajskou spr-

  vou a drbou silnic Stedoeskho kraje se sdlem v Praze