of 54 /54
1 GC6033: Isu - isu Pendidikan

GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

 • Author
  vancong

 • View
  266

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ......

 • 1

  GC6033: Isu-isu Pendidikan

 • 2

 • Maklumat lanjut berkaitan Fakulti PendidikanLawati Web Site: http://www.ukm.my/fpendidikan/

  PengurusanFakultiPendidikan

  Dekan Prof Dr Lilia Halim Timb Dekan Prof Dr Nor Aishah Timb Dekan PM Dr Nik Rahimi Timb Dekan PM Dr Hamidah

 • 4

 • Lihat Klip Video PPPM (201-2015)

  6

  ApaPendapatandaSemua?

  Refleksi Konsep Cabaran Isu

 • Intipati Amanat Pimpinan

  Pen

  did

  ikanMembangunkan

  Modal SosialElemen JERIS

  Membangunkanekonomi negara

  Mewujudkanpekerjaan

  Membangunkankreativiti

  Tenaga pakar

  Membangunkaninovasi

  Nilai tambah

  10

 • 11

  ElemenPendidikanSains dalam

  PPPM

  Konsep, Isudan Cabaran

  Penyelesaian

 • 12

  Apa ituilmu

  sains?

  Alam?

  Bukti?

  ?

  Kajian?

 • 14

  Is a body of knowledge

  Is a method of inquiry

  Is an attitude toward life

 • 15

  Cabang keilmuan yang dipelopori oleh para saintis melaluipenyelidikan, kajian dll

  Sains mencakupi sebarang bentuk fakta, konsep, hipotesis, prinsip dan teori

  Ilmu yang saintifik sepatutnya boleh membezakan antarafakta (disokong dengan eviden dan spekulasi (bersifatperkhabaran..)

  Hipotesis yang dijangka, itu diuji berulang kali dalamtempoh masa yang lama untuk diterima sebagai sesuatuteori (tidak mutlak..)

  Dalam masa akan datang teori tersebut mungkin bolehberubah dengan penemuanpenemuan yang baru.

 • 16

  Kenalpasti latarbelakang atau masalah Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan

  dengan permasalahan tersebut Nyatakan hipotesis berasakan data-data yang

  terkumpul Uji hipotesis tersebut, tentukan ketepatannya Keputusan yang dicapai adalah berasaskan bukti

  empirical, buat kesimpulan terima, atau tolak atauboleh diubahsuai

 • Inkuiri ?

 • 19

  Sikap saintifik yang ditanamkan membolehkanpelajar, bersikap: Berfikiran terbuka, bersifat objektif Kebebasan dari kepercayaan karut. Percaya kepada Hubungan sebab-akibat Ketepatan dan kebenaran dalam melaporkan

  sesuatu permerhatian Tatacara dalam penyelesaian masalah secarahands-on

  Sentiasa tepat dan terkini dalam memenuhi jadualkerja

 • 20

  Menghormati pandangan kedua Berkebolehan dalam membezakan antara sains,

  bahan bukti dan pembuktian saintifik Boleh membezakan antara fakta dan fiksyen

 • 21

  Sikap saintifik bermaksud kefahamanyang jelas mengenai tabii ilmu sains,

  dan hubungkait antara SAINS, TEKNOLOGI dan SOCIETY

  (Kemasyarakatan)

 • 22

  Mempunyai asas sains yang kuat seperti fakta, konsep, teori dan mempunyai kebolehan untukhubungkait diantaranya

  Berfikiran jelas, berkaitan ilmu tabii sains Mempunyai sikap positif terhadap sains &

  teknologi Menghargai nilai yang terdapat dalam sains dalam

  membantu masyarakat Membuat penilaian yang adil berkenaan dengan

  isu-isu berkaitan dengan sains

 • 23

  Membolehkan seseorang menyelesaikan masalahharian

  Berkebolehan untuk menjadi warga yang berguna Memahami dunia sekeliling dengan berasaskan

  ilmu-ilmu sains (kejadian alam atau fenomena alamdan hubung kait dengan kehidupan seharian)

 • Peranan Pendidik?

  24

  Bagaimana Guru/Pendidik boleh berperanan dalam penerapan sikapsaintifik ini?

 • 25

  Pakar dalam bidang masing-masing Up to datedalam perkembangan teknologi terkini Kefahaman yang jelas berkaitan..how to Bersikap ingin membantu pelajar memahami sains Membuat penilaian yang tepat, dalam menghadapi

  masalah harian Bangunkan kebolehan pelajar dalam aspek

  Gunakan teknologi terkini Isu moral dan etika dalam pendidikan sains Tekankan aspek moral dan nilai

 • Sikap Saintifik

  Positif (Industri kacukan ternakanatau tumbuhan untuk makanan)

  Negatif (Industri senjata kimiauntuk peperangan)

  26

 • Elemen dan PenerapanPendidikan Sains dalamPPPM 2013-2025?

  11 anjakan dalam PPPM Dasar 60:40 Sains/Sastera

  Kedudukan dalam rangking PISA/TIMMS

  Dasar STEM

  KBAT/i-THINK dan VLEfrog

  27

 • 30

 • 31

  Mengapakah perlu?:

  Asas kejayaan sistem persekolahan bergantung kepada apa yang murid mesti tahu, faham, dan mampu lakukan. Sejak dahulu lagi, murid Malaysia berkebolehan mengemukakan semula kandungan mata pelajaran yang diikuti. Walau bagaimanapun, kemahiran ini kurang penting dalam ekonomi yang sentiasa berubah padamasa ini.

  Anjakan 1: Menyediakan kesamarataan akses kepadapendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

 • 32

  Sebaliknya, murid perlu ada keupayaan menaakul, membuat unjuran, dan mengaplikasi pengetahuan secara kreatif dalam suasana baharu yang berlainan. Murid juga memerlukan ciri kepimpinan untuk bersaing di peringkat global.

  Pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA menunjukkan murid di Malaysia sukar mengaplikasi kemahiran berfikir aras tinggi. Kaji selidik yang dijalankanke atas syarikat Malaysia dan syarikat antarabangsa juga mendapati bahawamurid Malaysia gagal menguasai kemahiran insaniah yang diperlukan olehbakal majikan.

  Anjakan 1: Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualitibertaraf antarabangsa

 • 33

  Pada masa yang sama, pendidikan sering dilihat sebagai pengupaya mobilitisosial. Kanak-kanak yang dilahirkan dalam keluarga miskin berpeluangmemperoleh pendapatan yang tinggi apabila dewasa, sekiranya merekaberpeluang mendapat pendidikan tinggi. Walau bagaimanapun, selagi status sosioekonomi kekal sebagai penentu kejayaan akademik dan merupakanfaktor utama yang mewujudkan jurang pencapaian murid, hasratKementerian untuk merealisasikan mobiliti social dalam kalangan murid miskin sukar dicapai.

  Anjakan 1: Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualitibertaraf antarabangsa

 • 34

 • 35

  Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025. Pada masa ini, ramai murid telah mempelajari bahasa tambahan selain bahasa Malaysia dan bahasaInggeris.

  Penguasaan bahasa tambahan akan dapat membantu murid menyertai tenaga kerja global. Oleh itu, aspirasi Kementerian adalah untuk memastikan setiap murid dari peringkat rendahhingga menengah, berpeluang mempelajari bahasa tambahan.

  Pada tahun-tahun permulaan, Kementerian akan memberikan tumpuan untukmenambahkan bilangan guru bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa Arab bagi memastikan bilangan guru bahasa-bahasa itu sepadan dengan keperluan murid.

  Apabila sistem pendidikan Negara dapat meningkatkan kebolehan dan keupayaan, Kementerian akan memperkenalkan bahasa penting lain seperti bahasa Sepanyol, Bahasa Perancis dan bahasa Jepun. Pengajaran bahasa tambahan juga akan dimasukkan dalamwaktu pengajaran di sekolah menengah, sepertidalam KSSR.

  Anjakan 2: Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasaMalaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • Dasar 60:40 Perlaksanaan, Isu dan cabaran

  45

 • PISA dan TIMSSPerlaksanaan, Isu dan cabaran

  46

 • TIMMS dan PISA Murid Tahun 4 Pelajar Tingkatan 2

  Ujian kemahiran kognitif Proses pemikiran berbentuk pengetahuan,

  aplikasi dan penaakulan

 • Dibekalkan ilmu pengetahuan dan kemahiran untukberjaya dalam hidup

  Pembangunan kandungan pengetahuan yang kukuhmenerusi sains, matemayik dan Bahasa

  Isunya:

 • KBATPerlaksanaan, Isu dan cabaran

  51

 • Program i-Think Perlaksanaan, Isu dan Cabaran

  52

 • FROG Vle.Perlaksanaan, Isu dan Cabaran

  53

 • SEKIAN TERIMA KASIH

  54