47
2015

GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

2015

Page 2: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 121 “Modernizarea exploatațiilor agricole”

• Proiectul„Achizițieutilajeagricole”arecabeneficiarÎntreprinderea Individuală Vocilă Liviu Ioan. Au fostachiziționate un tractor cu încărcător frontal, o remorcătehnologică și o cositoare. Valoarea totală eligibilă estede 113.300 de Euro, finanțarea nerambursabilă fiind înprocent de 50%. Beneficiarul a încasat tranșa finală deplată.ProiectulafostimplementatîncomunaCața,satCața.

Page 3: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 121 “Modernizarea exploatațiilor agricole”

• Proiectul„Achizițieutilajeagricole”arecabeneficiarÎntreprinderea Individuală Vocilă Liviu Ioan. Au fostachiziționate un tractor cu încărcător frontal, o remorcătehnologică și o cositoare. Valoarea totală eligibilă estede 113.300 de Euro, finanțarea nerambursabilă fiind înprocent de 50%. Beneficiarul a încasat tranșa finală deplată.ProiectulafostimplementatîncomunaCața,satCața.

Page 4: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

IANUARIE 2015Sat Criț, comuna Bunești

Page 5: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

• PrimulproiectfinanțatdeGALATBNșifinalizat,aaparținutbeneficiarului Simon Ciprian Daniel Întreprindere Individuală.Prin acest proiect “Înființare firmă de măsurători cadastrale prinachiziționareadeaparatură”aufostcumpăratedouăechipamente:ostațiemecanicăcupreciziaunghiularăde5secundeșiunsistemGNSSGPS.Valoarea totalăeligibilă aproiectului a fostde 20.016Euro, iar finanțareanerambursabilăprimită a fost de 14.011 Euro.Proiectuls-aderulatîncomunaBunești,satMeșendorf.

Page 6: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

FEBRUARIE 2015

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Biserica Evanghelică din Viscri

Page 7: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiecte �nanțate prin Măsura 312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

• GAL ATBN a selectat spre finanțare și un proiect care are caobiectiv înființarea unei centru de producție publicitară (tipăriremateriale și obiecte de diverse tipuri), al cărui beneficiar este BustyaMaria Întreprindere Individuală. Echipamentele ce se vor achiziționasunt o imprimantă pentru personalizarea obiectelor de diverse feluri,o imprimantăpentru imprimaredirectpetextile,o imprimantăpentruprinturioutdoor formatmare, baterii (UPS– sursaneîntreruptibilădecurent),stațiicalculator,laptopuri.Valoareatotalăeligibilăaproiectuluieste de 80.000 Euro, iar valoarea nerambursabilă de 68.000 Euro.InvestițiavafirealizatăîncomunaMăieruș,satMăieruș.

• ÎncomunaHomorod,satMercheașaseimplementeazăproiectul“Achizițiedeutilajepentruprestăriservicii”princarebeneficiarulCarmenBodea Întreprindere Individuală urmează să demareze o afacere îndomeniul lucrărilor de pregătire a terenului. Pentru a derula în bunecondiții această activitate, beneficiarul și-a propus să achiziționezeurmătoarele echipamente: un buldo-excavator, un mai compactor, ungenerator electric, un ciocan demolator electric și o pompă electricăsubmersibilăpentruapemurdare.Valoarea totalăeligibilăaproiectuluieste de 96.292 Euro, iar procentul cofinanțării nerambursabile este de70%.Utilajeleaufostachiziționateșibeneficiaruldepunecereredeplatăînlunadecembrie2014.

Page 8: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31MARTIE 2015

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Sărbătoarea “Împușcatul cocoșului” din Apața

Page 9: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

• SCHogvetSRLaobținutofinanțarenerambursabilăde34.802Europentruproiectul“Achizițieunitatemobilăde intervențiepentruactivitățiveterinareînmediulrural”.Valoareatotalăeligibilăaproiectuluiafostde49.718Euro,iarfinanțareaafostacordatăpentruachiziționareaunei ambulanțe veterinare, a unei remorci pentru transport animalemari și de instrumentarmedical veterinar. Beneficiarul proiectului afost domnul doctor Coman Ioan din satul Hoghiz, comuna Hoghiz.Beneficiaruladepusultimacereredeplată,iarpânălasfârșitulacestuian se va face rambursarea cheltuielilor. Proiectul s-a implementat însatulHoghiz,comunaHoghiz.

Page 10: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

APRILIE 2015

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

© Fundația ADEPT Transilvania

Page 11: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

• Proiectul “Dezvoltarea activității de întreținerepeisagisticădecătreSCEcoIrigațiiSRL”,cares-aimplementatîn sat Arini, comunaMăieruș este cel de-al doilea proiectfinalizat. Beneficiarul a primit o finanțare nerambursabilăde99.960deEuropentruachiziționareauneimașinidetunsgazonul,auneimașinideaspirat iarba,aunei instalațiideirigatcutubularșiaspersorșiauneimașinidedecopertatgazonul. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de142.800deEuro.

Page 12: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

MAI 2015

Page 13: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

grajdanimale).Intervențiilevorfiminime,înscopulcreăriicondițiilordefuncționareavândînvederecăterenularedestinațiaactualăde“zonădelocuințecuvaloareistorică”.Capacitateadecazareaagro-pensiuniivafide5locuriîndouăcameredecazare.Valoareatotalăaproiectuluiestede157.390Euro,iarfinanțareanerambursabilă71.405Euro.

• ComunaApațavaamenajatraseulturisticdelaDJ131laPeștera“Bârlogulhoților”prinmarcaje,montareadesăgețiindicatoareșipanouriinformative.Deasemenea,vorficonstruitedouărefugiituristice,patruobservatoare pentru păsări și patru pentru mamifere. Valoarea totalăeligibilăaproiectuluiestede121.302Euro,iarfinanțareanerambursabilăeste de 100%. Prin amenajarea acestui traseu se dorește promovareapeșterii“Bârlogulhoților”șiarezervației“PădureaBogății”,situateparțialînarealulpromovatprinproiect.

Proiecte �nanțate prin Măsura 313 “Încurajarea activităților turistice”

• DoamnaFancsaliEvaasolicitat,deasemenea,finanțarepentruînființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața.Pensiunea,carevaaveaunstandarddetreimargarete,sevarealizaprinextindereauneicasede locuit șivaaveaocapacitatedecazarede10locuri.Valoareatotalăaproiectuluiestede128.960deEuro,iarfinanțareaprimităprinPNDRestede90.473Euro.

• UnaltbeneficiarcareadoritschimbareadestinațieiuneilocuințeînpensiuneagroturisticăestedoamnaCarolinaFernolend.Acestproiectse va implementa în satul Viscri din comuna Bunești și presupunereamenajarea, refuncționalizarea, mansardarea parțială și extindereaunei case cu o cameră și a celor două anexe ale sale (șopron, șură și

Page 14: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

IUNIE 2015Biserica reformată din Hoghiz

Page 15: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 313 “Încurajarea activităților turistice”

• Primulcontractprincareseacordafinanțarepentrusprijinireaactivitățilorturistice,afostsemnatînlunaaprilie2013,iarbeneficiarulacestei investiții este Cornel Stanciu Întreprindere Individuală.Prin proiect se va construi o pensiune agroturistică, clasificată la 3margarete,cuocapacitatetotalăde4camere.AmplasamentulacesteiavafiînsatBunești,comunaBunești.Valoareatotalăaproiectuluiestede 176.809 Euro (fărăTVA), iar finanțarea nerambursabilă de 99.982Euro.Beneficiarulademaratlucrărileșipânălasfârșitulanului2014vadepuneoprimăcereredeplată.

Page 16: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

IULIE 2015

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Biserica evanghelică din Roadeș

Page 17: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 313 “Încurajarea activităților turistice”

• Proiectul “Construire pensiune agroturistică Elena”are ca obiectiv realizarea unei pensiuni clasificate la omargaretă,cu6camere.BeneficiarulproiectuluiesteSuciuElenaÎntreprindereIndividuală,iarpensiuneavafiamplasatăînsatCriț,comunaBunești.Valoareatotalăaproiectuluiestede 132.375 Euro (fără TVA), iar finanțarea nerambursabilăestede99.768Euro.Construcțiaesteîntr-unstadiuavansat,beneficiaruladepusdejaoprimăcereredeplatășiașteaptădecontareacheltuielilorefectuate.

Page 18: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

AUGUST 2015Săptămâna culturală Haferland

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Page 19: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

nerambursabilăde84.855deEuro.Prinproiectsevaachiziționaunutilajmultifuncționalpentrudeszăpezire,întrețineredrumurișispațiiverzi.

• UnaltproiectselectatdeGALATBNafostceldepusdeComunaOrmeniș, pentru dotarea căminului cultural din localitate. Vor fiachiziționate următoarele dotări: sistem de supraveghere, instalațiede climatizare, instalație de sonorizare, scaune și o vitrină frigorifică.Valoareatotalăeligibilăestede42.780deEuro.

• Comuna Cața a solicitat și a obținut o finanțare în valoare de85.000deEuropentru“Reabilitaresediuprimărie”.Lucrărilecaresevorefectua presupun subzidiri, cămășuiri și finisaje interioare, refacereaparțială a planșeului interior între parter și etaj, refacerea parțială aînvelitorii, înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalației termiceșiaceleielectrice.

Proiecte �nanțate prin Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

• Unul dintre primele contracte de finanțare semnate în cadrulacesteimăsuriaavutcabeneficiarComunaJibertșiavizat“Înființareașidotareacompartimentuluipublicdementenanță în comuna Jibert”.Prin acest proiect, primăria comunei se va dota cu un echipamentmultifuncționalcarevafiutilizatatâtpentrudeszăpezire,câtșipentruîntreținereadrumurilor,arigolelor,așanțurilorșiaspațiilorverzi.Valoareatotalăaproiectuluiestede 70.721Euro, iarfinanțareanerambursabilăestede100%.

• “Înființarea și dotarea serviciului de deszăpezire și întreținerespațiiverzi”esteproiectulpentrucareComunaTicușaobținutofinanțare

Page 20: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

SEPTEMBRIE 2015

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Sat Viscri, comuna Bunești

Page 21: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 313 “Încurajarea activităților turistice”

• Comuna Homorod a obținut o finanțare de88.865 de Euro pentru amenajarea unui Centru deinformare și promovare turistică în satul Homorod.Prinproiectsevorrealizașimaterialedepromovareșiunwebsite.Valoareaneeligibilăaproiectuluiestede11.700deeuro.

Page 22: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

OCTOMBRIE 2015© Fundația ADEPT Transilvania

Page 23: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

• Comuna Măieruș a propus un proiect de conservare șipromovareaculturii tradiționaleprindotareacăminuluiculturaldin comună cu instrumente muzicale și costume de fanfară.Primăriacomuneiaîncheiatunacorddeparteneriatcu“AsociațiafolcloricăAlunișul”, aceastaurmând săutilizeze instrumentele șicostumele încadrulevenimentelorculturalecevorfiorganizatedePrimărie.Valoareatotalăeligibilăaproiectuluiestede17.580Euro,cufinanțare100%.Costumeleșiinstrumenteleaufostlivratedeprestator,iarbeneficiarulapregătitcerereadeplată,urmândcapânălasfârșitulanului2014proiectulsăsefinalizeze.

Page 24: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

NOIEMBRIE 2015

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Muzeul din incinta Bisericii evanghelice din Criț

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Page 25: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

• ComunaHomorodaobținutofinanțarede80.976deEuro(contribuțiafinanciarăaUniuniiEuropeneestede100%)pentruamenajareaunuiparc în satulMercheașa.Prinamenajareaterenuluidinzonacentralăalocalitățiisedoreștecreareauneizonedepetrecereatimpuluiliberșide joacăpentrucopii,dotatăcualeipietonale,băncideodihnă,iluminatcuunaspectarhitecturalplăcut,modernșiatractivpentrulocuitoriilocalității.

Page 26: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

DECEMBRIE 2015

Page 27: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

aflateînproprietateacomunei,darșipentruactivitateadedeszăpezire.

• PrimăriaComuneiJibertvaachiziționadouămicrobuzedetransportpersoane care să asigure transportul public pentru comunitatea locală,înspecialpentrunavetiști,deoareceoastfelde investițienuesteatractivăpentru companiile private, însă este indispensabilă pentru comunitate.Valoarea totală eligibilă aproiectului estede 80.713de Euro, cu finanțare100%.

• UnaldoileaproiectobținutdeComunaCațaeste“Creștereacalitățiivieții prin îmbunătățirea infrastructurii recreaționale în comuna Cața”.Investițiaconstaînachizițiademobilierurbanînvedereareamenajăriiunuiparc,precumșiamenajareaunuiterenacoperitcubalonpresostaticpentrupracticareadeactivități sportiveși recreaționale.Valoareatotalăeligibilăaproiectuluiestede127.029Euro.

Proiect �nanțat prin Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

• “Conservareașipromovareapatrimoniuluicultural ruralșicreștereacalității vieții prin dotarea căminelor culturale”esteproiectulprincareComuna Bunești va dota căminele culturale din Criț, Meșendorf și Viscricu mobilier (scaune și mese), sisteme audio, echipamente IT (laptop,videoproiector, ecran proiecție) și cortină. Valoarea totală eligibilă aproiectuluiestede87.167Euro,iarfinanțareanerambursabilăestede100%.

• ComunaMăieruș a obținut o finanțare de 144.800 de Euro pentru“Înființarea și dotarea compartimentuluipublicdementenanță în comunaMăieruș,jud.Brașov”.Prinacestproiectsevadotaserviciulnouînființatcuunautogredercarevafifolositpentrulucrărilecesevorexecutapedrumurile

Page 28: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

IANUARIE 2015Sat Criț, comuna Bunești

Page 29: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

• PrimulproiectfinanțatdeGALATBNșifinalizat,aaparținutbeneficiarului Simon Ciprian Daniel Întreprindere Individuală.Prin acest proiect “Înființare firmă de măsurători cadastrale prinachiziționareadeaparatură”aufostcumpăratedouăechipamente:ostațiemecanicăcupreciziaunghiularăde5secundeșiunsistemGNSSGPS.Valoarea totalăeligibilă aproiectului a fostde 20.016Euro, iar finanțareanerambursabilăprimită a fost de 14.011 Euro.Proiectuls-aderulatîncomunaBunești,satMeșendorf.

Page 30: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

FEBRUARIE 2015

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Biserica Evanghelică din Viscri

Page 31: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiecte �nanțate prin Măsura 312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

• GAL ATBN a selectat spre finanțare și un proiect care are caobiectiv înființarea unei centru de producție publicitară (tipăriremateriale și obiecte de diverse tipuri), al cărui beneficiar este BustyaMaria Întreprindere Individuală. Echipamentele ce se vor achiziționasunt o imprimantă pentru personalizarea obiectelor de diverse feluri,o imprimantăpentru imprimaredirectpetextile,o imprimantăpentruprinturioutdoor formatmare, baterii (UPS– sursaneîntreruptibilădecurent),stațiicalculator,laptopuri.Valoareatotalăeligibilăaproiectuluieste de 80.000 Euro, iar valoarea nerambursabilă de 68.000 Euro.InvestițiavafirealizatăîncomunaMăieruș,satMăieruș.

• ÎncomunaHomorod,satMercheașaseimplementeazăproiectul“Achizițiedeutilajepentruprestăriservicii”princarebeneficiarulCarmenBodea Întreprindere Individuală urmează să demareze o afacere îndomeniul lucrărilor de pregătire a terenului. Pentru a derula în bunecondiții această activitate, beneficiarul și-a propus să achiziționezeurmătoarele echipamente: un buldo-excavator, un mai compactor, ungenerator electric, un ciocan demolator electric și o pompă electricăsubmersibilăpentruapemurdare.Valoarea totalăeligibilăaproiectuluieste de 96.292 Euro, iar procentul cofinanțării nerambursabile este de70%.Utilajeleaufostachiziționateșibeneficiaruldepunecereredeplatăînlunadecembrie2014.

Page 32: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31MARTIE 2015

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Sărbătoarea “Împușcatul cocoșului” din Apața

Page 33: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

• SCHogvetSRLaobținutofinanțarenerambursabilăde34.802Europentruproiectul“Achizițieunitatemobilăde intervențiepentruactivitățiveterinareînmediulrural”.Valoareatotalăeligibilăaproiectuluiafostde49.718Euro,iarfinanțareaafostacordatăpentruachiziționareaunei ambulanțe veterinare, a unei remorci pentru transport animalemari și de instrumentarmedical veterinar. Beneficiarul proiectului afost domnul doctor Coman Ioan din satul Hoghiz, comuna Hoghiz.Beneficiaruladepusultimacereredeplată,iarpânălasfârșitulacestuian se va face rambursarea cheltuielilor. Proiectul s-a implementat însatulHoghiz,comunaHoghiz.

Page 34: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

• Proiectul “Dezvoltarea activității de întreținerepeisagisticădecătreSCEcoIrigațiiSRL”,cares-aimplementatîn sat Arini, comunaMăieruș este cel de-al doilea proiectfinalizat. Beneficiarul a primit o finanțare nerambursabilăde99.960deEuropentruachiziționareauneimașinidetunsgazonul,auneimașinideaspirat iarba,aunei instalațiideirigatcutubularșiaspersorșiauneimașinidedecopertatgazonul. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de142.800deEuro.

Page 35: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

grajdanimale).Intervențiilevorfiminime,înscopulcreăriicondițiilordefuncționareavândînvederecăterenularedestinațiaactualăde“zonădelocuințecuvaloareistorică”.Capacitateadecazareaagro-pensiuniivafide5locuriîndouăcameredecazare.Valoareatotalăaproiectuluiestede157.390Euro,iarfinanțareanerambursabilă71.405Euro.

• ComunaApațavaamenajatraseulturisticdelaDJ131laPeștera“Bârlogulhoților”prinmarcaje,montareadesăgețiindicatoareșipanouriinformative.Deasemenea,vorficonstruitedouărefugiituristice,patruobservatoare pentru păsări și patru pentru mamifere. Valoarea totalăeligibilăaproiectuluiestede121.302Euro,iarfinanțareanerambursabilăeste de 100%. Prin amenajarea acestui traseu se dorește promovareapeșterii“Bârlogulhoților”șiarezervației“PădureaBogății”,situateparțialînarealulpromovatprinproiect.

Proiecte �nanțate prin Măsura 313 “Încurajarea activităților turistice”

• DoamnaFancsaliEvaasolicitat,deasemenea,finanțarepentruînființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața.Pensiunea,carevaaveaunstandarddetreimargarete,sevarealizaprinextindereauneicasede locuit șivaaveaocapacitatedecazarede10locuri.Valoareatotalăaproiectuluiestede128.960deEuro,iarfinanțareaprimităprinPNDRestede90.473Euro.

• UnaltbeneficiarcareadoritschimbareadestinațieiuneilocuințeînpensiuneagroturisticăestedoamnaCarolinaFernolend.Acestproiectse va implementa în satul Viscri din comuna Bunești și presupunereamenajarea, refuncționalizarea, mansardarea parțială și extindereaunei case cu o cameră și a celor două anexe ale sale (șopron, șură și

Page 36: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

IUNIE 2015Biserica reformată din Hoghiz

Page 37: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 313 “Încurajarea activităților turistice”

• Primulcontractprincareseacordafinanțarepentrusprijinireaactivitățilorturistice,afostsemnatînlunaaprilie2013,iarbeneficiarulacestei investiții este Cornel Stanciu Întreprindere Individuală.Prin proiect se va construi o pensiune agroturistică, clasificată la 3margarete,cuocapacitatetotalăde4camere.AmplasamentulacesteiavafiînsatBunești,comunaBunești.Valoareatotalăaproiectuluiestede 176.809 Euro (fărăTVA), iar finanțarea nerambursabilă de 99.982Euro.Beneficiarulademaratlucrărileșipânălasfârșitulanului2014vadepuneoprimăcereredeplată.

Page 38: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

IULIE 2015

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Biserica evanghelică din Roadeș

Page 39: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 313 “Încurajarea activităților turistice”

• Proiectul “Construire pensiune agroturistică Elena”are ca obiectiv realizarea unei pensiuni clasificate la omargaretă,cu6camere.BeneficiarulproiectuluiesteSuciuElenaÎntreprindereIndividuală,iarpensiuneavafiamplasatăînsatCriț,comunaBunești.Valoareatotalăaproiectuluiestede 132.375 Euro (fără TVA), iar finanțarea nerambursabilăestede99.768Euro.Construcțiaesteîntr-unstadiuavansat,beneficiaruladepusdejaoprimăcereredeplatășiașteaptădecontareacheltuielilorefectuate.

Page 40: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

AUGUST 2015Săptămâna culturală Haferland

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Page 41: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

nerambursabilăde84.855deEuro.Prinproiectsevaachiziționaunutilajmultifuncționalpentrudeszăpezire,întrețineredrumurișispațiiverzi.

• UnaltproiectselectatdeGALATBNafostceldepusdeComunaOrmeniș, pentru dotarea căminului cultural din localitate. Vor fiachiziționate următoarele dotări: sistem de supraveghere, instalațiede climatizare, instalație de sonorizare, scaune și o vitrină frigorifică.Valoareatotalăeligibilăestede42.780deEuro.

• Comuna Cața a solicitat și a obținut o finanțare în valoare de85.000deEuropentru“Reabilitaresediuprimărie”.Lucrărilecaresevorefectua presupun subzidiri, cămășuiri și finisaje interioare, refacereaparțială a planșeului interior între parter și etaj, refacerea parțială aînvelitorii, înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalației termiceșiaceleielectrice.

Proiecte �nanțate prin Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

• Unul dintre primele contracte de finanțare semnate în cadrulacesteimăsuriaavutcabeneficiarComunaJibertșiavizat“Înființareașidotareacompartimentuluipublicdementenanță în comuna Jibert”.Prin acest proiect, primăria comunei se va dota cu un echipamentmultifuncționalcarevafiutilizatatâtpentrudeszăpezire,câtșipentruîntreținereadrumurilor,arigolelor,așanțurilorșiaspațiilorverzi.Valoareatotalăaproiectuluiestede 70.721Euro, iarfinanțareanerambursabilăestede100%.

• “Înființarea și dotarea serviciului de deszăpezire și întreținerespațiiverzi”esteproiectulpentrucareComunaTicușaobținutofinanțare

Page 42: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

SEPTEMBRIE 2015

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Sat Viscri, comuna Bunești

Page 43: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 313 “Încurajarea activităților turistice”

• Comuna Homorod a obținut o finanțare de88.865 de Euro pentru amenajarea unui Centru deinformare și promovare turistică în satul Homorod.Prinproiectsevorrealizașimaterialedepromovareșiunwebsite.Valoareaneeligibilăaproiectuluiestede11.700deeuro.

Page 44: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

• Comuna Măieruș a propus un proiect de conservare șipromovareaculturii tradiționaleprindotareacăminuluiculturaldin comună cu instrumente muzicale și costume de fanfară.Primăriacomuneiaîncheiatunacorddeparteneriatcu“AsociațiafolcloricăAlunișul”, aceastaurmând săutilizeze instrumentele șicostumele încadrulevenimentelorculturalecevorfiorganizatedePrimărie.Valoareatotalăeligibilăaproiectuluiestede17.580Euro,cufinanțare100%.Costumeleșiinstrumenteleaufostlivratedeprestator,iarbeneficiarulapregătitcerereadeplată,urmândcapânălasfârșitulanului2014proiectulsăsefinalizeze.

Page 45: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

NOIEMBRIE 2015

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Muzeul din incinta Bisericii evanghelice din Criț

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Page 46: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

Proiect �nanțat prin Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

• ComunaHomorodaobținutofinanțarede80.976deEuro(contribuțiafinanciarăaUniuniiEuropeneestede100%)pentruamenajareaunuiparc în satulMercheașa.Prinamenajareaterenuluidinzonacentralăalocalitățiisedoreștecreareauneizonedepetrecereatimpuluiliberșide joacăpentrucopii,dotatăcualeipietonale,băncideodihnă,iluminatcuunaspectarhitecturalplăcut,modernșiatractivpentrulocuitoriilocalității.

Page 47: GAL - calendar 2015 cor2galatbn.ro/uploads/materiale-gal/calendar-gal-2015.pdf · 2015. 7. 16. · înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. Pensiunea,

aflateînproprietateacomunei,darșipentruactivitateadedeszăpezire.

• PrimăriaComuneiJibertvaachiziționadouămicrobuzedetransportpersoane care să asigure transportul public pentru comunitatea locală,înspecialpentrunavetiști,deoareceoastfelde investițienuesteatractivăpentru companiile private, însă este indispensabilă pentru comunitate.Valoarea totală eligibilă aproiectului estede 80.713de Euro, cu finanțare100%.

• UnaldoileaproiectobținutdeComunaCațaeste“Creștereacalitățiivieții prin îmbunătățirea infrastructurii recreaționale în comuna Cața”.Investițiaconstaînachizițiademobilierurbanînvedereareamenajăriiunuiparc,precumșiamenajareaunuiterenacoperitcubalonpresostaticpentrupracticareadeactivități sportiveși recreaționale.Valoareatotalăeligibilăaproiectuluiestede127.029Euro.

Proiect �nanțat prin Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

• “Conservareașipromovareapatrimoniuluicultural ruralșicreștereacalității vieții prin dotarea căminelor culturale”esteproiectulprincareComuna Bunești va dota căminele culturale din Criț, Meșendorf și Viscricu mobilier (scaune și mese), sisteme audio, echipamente IT (laptop,videoproiector, ecran proiecție) și cortină. Valoarea totală eligibilă aproiectuluiestede87.167Euro,iarfinanțareanerambursabilăestede100%.

• ComunaMăieruș a obținut o finanțare de 144.800 de Euro pentru“Înființarea și dotarea compartimentuluipublicdementenanță în comunaMăieruș,jud.Brașov”.Prinacestproiectsevadotaserviciulnouînființatcuunautogredercarevafifolositpentrulucrărilecesevorexecutapedrumurile