FSD3077 Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015 Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FSD3077 Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015 Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa...

 • FSD3077

  Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015

  Koodikirja

  TIETOARKISTO

 • Tämän koodikirjan viittaustiedot:

  Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoar- kisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

  Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 (17.7.2018).

  Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 33014 Tampereen yliopisto

  Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu.fsd@uta.fi 040 190 1442

  Palveluportaali Aila: https://services.fsd.uta.fi/

  Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto http://www.fsd.uta.fi/

  $ Koodikirjoitin.py v36 @ 2018-07-17 13:23:54.972000 $

 • Lukijalle

  Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3077. Aineisto on ku- vailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkis- tettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selit- teet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asian- mukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käy- täntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

  Vision Europe Summit: Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015 [sähköi- nen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-07-17). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ja- kaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3077

  Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis- toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo- tetuista tuloksista ja tulkinnoista.

  Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot.

  Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulu- koissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painotta- mattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan.

  Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puut- tuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa ai- neiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. ’en halua sanoa’ tai ’en osaa sanoa’).

  Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

 • Sisältö

  1 Aineiston kuvailu 1

  1.1 Aineiston otsikot ja datan versio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  1.2 Sisällön kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  1.3 Aineiston rakenne ja keruu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  1.4 Aineiston käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2 Muuttujat 5

  3 Hakemistot 25

  3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  3.3 Muuttujaryhmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  A Kyselylomake: Suomi 31

  B Kyselylomake: Belgia 37

  C Kyselylomake: Ranska 43

  D Kyselylomake: Saksa 49

  E Kyselylomake: Italia 55

  F Kyselylomake: Puola 61

  G Kyselylomake: Portugali 67

  H Kyselylomake: Yhdistynyt kuningaskunta 73

  i

 • Luku 1

  Aineiston kuvailu

  1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

  Aineiston nimi: Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015

  Aineiston nimi englanniksi: Cross-national Survey on the Future of the Welfare State 2015

  Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 (17.7.2018).

  1.2 Sisällön kuvaus

  Tekijät

  Vision Europe Summit. Bertelsmann Stiftung

  Barié, Katharina (Bertelsmann Stiftung) Huxoll, Johannes (TNS Emnid) Hellström, Eeva (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra) Nissinen, Heli (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra)

  Aineiston tekijänoikeudet

  Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

  Aineiston luovuttaja

  Thode, Eric (Bertelsmann Stiftung. International Forums and Trends)

  Schwenk, Uwe (Bertelsmann Stiftung. Program Improving Healtcare - Informing Patients)

  Aineisto luovutettu arkistoon

  24.11.2015

  1

 • 1. Aineiston kuvailu

  Asiasanat

  EU; hyvinvointipalvelut; hyvinvointivaltio; kustannukset; luottamus; sosiaalietuudet; sosiaali- turvamaksut; tulevaisuus; verotus

  Tieteenala / Aihealue

  OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

  CESSDAn luokitus: sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus; sosiaaliturvajärjestelmä

  Sarjakuvaus

  Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

  Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

  Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

  Sisällön kuvaus

  Tutkimuksessa selvitettiin luottamusta hyvinvointivaltion tulevaisuuteen sekä Euroopan unionin roolia sosiaalipolitiikassa ja sosiaalietuuksissa. Tutkimuksen toteutti Vision Europe Summit - yhteenliittymä, joka koostuu seuraavista asiantuntijaryhmistä, säätiöistä ja rahastoista: vuoden isäntäorganisaatio Bertelsmann Stiftung (Gütersloh) sekä Bruegel (Brussels), Calouste Gulben- kian Foundation (Lisbon), Chatham House (London), Compagnia di San Paolo (Turin), Jacques Delors Institute (Paris) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Helsinki).

  Vastaajilta tiedusteltiin, miten hyvin he uskoivat julkisten hyvinvointipalveluiden ja sosiaalie- tuuksien täyttävän kansalaisten tarpeet vuonna 2050. Kysyttiin myös, miten nämä palvelut tulisi rahoittaa, jos nykyiset verot ja sosiaaliturvamaksut eivät riitä niiden ylläpitämiseen. Lisäksi tie- dusteltiin mielipidettä hyvinvointivaltion palvelujen laadusta ja tulevaisuuden tavoitteista sekä Euroopan unionin roolista suhteessa kansallisiin hyvinvointijärjestelmiin.

  Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, tuloluokka ja poliittinen suuntautuneisuus.

  1.3 Aineiston rakenne ja keruu

  Maa: Suomi, Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Puola, Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta

  Kohdealue: Suomi, Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Puola, Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta

  Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö

  Perusjoukko/otos: 18 vuotta täyttänyt Suomessa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Puolassa, Portugalissa tai Yhdistyneissä kuningaskunnissa asuva väestö.

  Aineistonkeruun ajankohta: 13.7.2015 – 21.8.2015

  2

 • 1.4. Aineiston käyttö

  Kerääjät: TNS Emnid

  Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI)

  Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake

  Aineiston ajallinen kattavuus: 2015

  Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

  Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 36 muuttujaa ja 8007 havaintoa.

  Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta

  Otos poimittiin kohdemaiden 18 vuotta täyttäneistä asukkaista, joille oli saatavilla joko lanka- tai matkapuhelinnumero.

  1.4 Aineiston käyttö

  Julkaisut

  Heikkinen, Joonas (2016). Pessimismi eurooppalaisen integraation esteenä? Kvantitatiivinen tutkimus eurooppalaisten tulonjakoasenteista. Helsinki. Helsingin yliopisto. Politiikan ja talou- den tutkimuksen laitos. Yleinen valtio-oppi. Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja. Kandidaatintutkielma.

  Hellström, Eeva & Kosonen, Mikko (2015). Governing the welfare state and beyond - Solutions for a complex world and uncertain future. In: Vision Europe Summit Consortium (eds.): Rede- signing European welfare states - Ways forward, Gütersloh. http://static1.squarespace.com/sta- tic/54c95cbee4b03749141be705/t/564c4410e4b008db72f7465d/1447838736065/Redesigning+European+welfare+states+- +ways+forward.pdf [cited 8.1.2016].

  Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

  https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3077

  Aineiston sijainti

  Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Painokertoimet

  Aineistossa on painomuuttuja, jolla aineisto voidaan painottaa iän ja sukupuolen mukaan koh- depopulaatioita vastaavaksi.

  Käyttöoikeudet

  Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä

  3

 • Luku 2

  Muuttujat

  [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

  Kysymysteksti

  Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

  Kuvailevat tunnusluvut

  tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8007 minimi 3077.00 maksimi 3077.00 keskiarvo 3077.00 keskihajonta 0.00

  [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

  Kysymysteksti

  Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

  Kuvailevat tunnusluvut