28
Zajedno gradimo kvalitet! FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE 2011 Pravo Poslovna psihologija Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti Engleski jezik Poslovni menadžment

FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Zajedno gradimo kvalitet!

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE2011

Pravo

Poslovna psihologija

Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti

Engleski jezik

Poslovni menadžment

Page 2: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

O NAMA

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Fakultet za pravne i poslovne studijeNovi Sad

Page 3: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Visoka škola „Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad“ je osno-vana 2006. godine sa ciljem da stu-dentima pruži obrazovanje iz teori-jskih i praktičnih znanja i veština, te da ih osposobi za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove.

Struktura, koncepcija i način realizacije studija se ostvaruju kroz osnovne i mas-ter akademske studije za različite obra-zovne profile i to: poslovna psihologija, pravo, menadžment u poslovno-civilnoj bezbednost, engleski jezik i poslovni menadžment.

Pravo

Poslovna psihologija

Menadžment u poslovno-civilnoj

bezbednosti

Engleski jezik

Poslovni menadžment

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Page 4: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

• Sigurno prava investicija u znanje• Prvi akreditovani privatni fakultet • Organizovan da povezuje teoriju i praksu• Ima dobre i primenljive programe• Ima razvijenu saradnju sa privrednim

i neprivrednim institucijama u zemlji i svetu

• Iznad svega ceni svoje studente

Šta nudimo studentima:

• Osnovne studije i master studije• Savremeni način nastave• Eminentne profesore sa mogućnošću

stalnog kontakta sa profesorima tokom studija

• Međunarodnu prohodnost tokom studija

Mogućnosti tokom studija:

• Stipendije za najbolje studente• Razmena studenata• Nagrade za najbolje studente

Mogućnosti posle studija:

• Lakše pronalaženje posla zbog primen-jenih smerova

• Lakše prilagođavanje stranim kompani-jama zbog načina rada i međunarodne saradnje

• Mogućnost zapošljavanja u državnim i privatnim preduzećima

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

ZAŠTO UPISATI FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE

Fakultet za pravne i poslovne studijeNovi Sad

Page 5: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Savremene nastavne planove i programe, koje izvode eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, karakteriše dosledna pri-mena Bolonjske deklaracije.

U toku izvođenja nastavnog procesa predviđa se:

• evropski kreditni sistem transfera bodo-va ESPB (ECTS)

• rad u malim grupama• mentorski rad• konsultacije• analize slučaja (Case study)• praćenje individualnog razvoja stude-

nata• timski rad kroz razvoj interpersonalnih

veština• sticanje praktičnih znanja i veština• korišćenje savremene tehnologije...

SAVREMENI KONCEPT NASTAVE

Fakultet za pravne i poslovne studijeNovi Sad

Page 6: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

PRAVO

Osnovne akademske studije

STUDIJSKI PROGRAM

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Page 7: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Prva godina

• Teorija države i prava• Opšta istorija prava i pravnih institucija• Ustavno pravo Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 1 » Francuski jezik 1•Građansko pravo (uvod u građansko i stvarno pravo)Upravno pravoNacionalna pravna istorija Izborni predmet Savremeni pravno-politički sistemi Osnovi ekonomije

Druga godina

• Pravo privrednih društava• Obligaciono pravo• Porodično pravo Izborni predmet » Kriminalistika » Organizacija i funkcionisanje administracije• Krivično pravo• Radno pravo• Nasledno pravo Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 2 » Francuski jezik 2

Treća godina

• Međunarodno javno pravo• Finansijsko pravo• Pravo EU Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 3 » Francuski jezik 3• Međunarodno privatno pravo• Privredno ugovorno pravo• Kriminologija Izborni predmet » Sociologija prava » Filozofija prava

Osnovne akademske studije I II III FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Page 8: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Prva godina

• Građansko procesno pravo• Zaštita ljudskih prava Izborni predmet » Pravna klinika » Finansiranje javne uprave• Pravosudni sistem• Metodologija naučno-istraživačkog rada Izborni predmet » Psihologija kriminaliteta i sudskog postupka » Teorija javne administracije

PRAVO

Master akademske studije

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

I

STUDIJSKI PROGRAM

Page 9: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Prva godina

• Građansko procesno pravo• Zaštita ljudskih prava Izborni predmet » Pravna klinika » Finansiranje javne uprave• Pravosudni sistem• Metodologija naučno-istraživačkog rada Izborni predmet » Psihologija kriminaliteta i sudskog postupka » Teorija javne administracije

Druga godina

• Krivično procesno pravo• Upravno procesno pravo Izborni predmet » Međunarodni odnosi » Pravna etika• Međunarodno privredno pravo• Međunarodno krivično pravo Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 4 » Francuski jezik 4• Praksa• Master rad

ŠTA POSLE STUDIJA PRAVA?

• U zavisnosti od dužine studija i stečenih ECTS bodova, studije prava omogućavaju sticanje tri zvanja.• Završetkom osnovnih akademskih studija prava (180 ECTS) stiče se visoko obrazovanje prvog stepena akademskih studija i zvanje pravnik (bachelor).

Nakon završene I godine master akadem-skih studija (ukupno četiri godine studija) i osvojenih 240 ECTS, stiče se stručni naziv diplomirani pravnik i time mogućnost os-tvarivanja pripravničkog staža i polaganja pravosudnog ispita.

Posle završenih master akademskih studi-ja prava (stečenih 300 ECTS), studenti su osposobljeni za samostalni stručni rad na radnim mestima koja zahtevaju zvanje

diplomirani pravnik – master.• Svrha studijskog programa jeste osposo-bljavanje studenata za radno angažovanje i stručno uključivanje u rad državnih orga-na, privrednih društava, javnih ustanova i drugih institucija u pravnom sistemu.

Prioritet ima obrazovanje kadrova za pravne poslove u oblasti pravosuđa (poslovi sudstva, advokature, tužilaštva), državne uprave, lokalne samouprave, kao i privrede. Stoga je u nastavi naglasak na upoznavanju koncepta vladavine prava i razvijanju kreativnosti, čime se studenti pripremaju za stvaralačku primenu pro-pisa.

II

Page 10: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Osnovne akademske studije

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

Page 11: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Prva godina

• Osnovi sociologije• Uvod u psihologiju• Osnove socijalne psihologije Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 1 » Francuski jezik 1• Statistika u psihologiji• Psihologija grupe• Osnove razvojne psihologije Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 2 » Francuski jezik 2 Izborni predmet » Poslovno pravo » Osnovi ekonomije• Metodologija psiholoških istraživanja

Druga godina

• Organizaciono ponašanje• Psihologija rada• Osnove psihologije ličnosti Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 3 » Francuski jezik 3• Osnove pedagoške psihologije• Psihologija marketinga• Osnovi kliničke psihologije i psihopa-tologije Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 4 » Francuski jezik 4 Izborni predmet » Statističko-informatička obrada podataka » Aplikativni softver

Treća godina

• Psihologija poslovne komunikacije Izborni predmet » Principi menadžmenta » Emocionalna inteligencija u poslovanju Izborni predmet » Marketing » Obrazovanje kadrova• Mentalno zdravlje• Psihodijagnostika• Psihološki konsalting i intervencije• Upravljanje ljudskim resursima• Projektovanje istraživanja• Praksa• Završni rad

Osnovne akademske studije I II III

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Page 12: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Prva godina

• Psihologija motivacije• Konstrukcija psiholoških testova Izborni predmet » Savremene psihoterapijske škole i pravci » Organizaciona kultura• Organizacioni razvoj• Učenje u odraslom dobu Izborni predmet » Psihologija kriminaliteta » Psihološke intervencije u krizi

Druga godina

• Metodologija istraživanja u poslovnoj psihologiji• Organizacija, rad i individualne razlike• Strategijski menadžment• Istraživanja u marketingu Izborni predmet » Liderstvo » Radno pravo• Praksa• Master rad

POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Master akademske studije

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

Page 13: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

ŠTA POSLE STUDIJA POSLOVNE PSIHOLOGIJE?

Studijski program poslovna psihologija ima za cilj sticanje visokog obrazovanja i zvanja psiholog (bachelor). Ovaj studijski program osposobljava pre svega za nasta-vak obrazovanja na višim nivoima studija, ali i za obavljanje određenih poslova u preduzećima, institucijama i javnim ustano-vama.

Studenti koji steknu 180 ECTS bodova na osnovnim akademskim studijama, mogu da obavljaju poslove kao što su: saradnik diplo-miranog psihologa, analitičar radnih mesta, saradnik u nastavi, mlađi savetnik, refer-ent, pomoćnik menadžera, PR menadžer, mlađi savetnik za zapošljavanje i profe-sionalni razvoj i sl. Rad na ovim poslovima

zahteva bazična i praktična znanja iz oblasti psihologije, kao i prava i ekonomije koja stu-denti dobijaju kroz niz obaveznih i izbornih predmeta.

Posle završenih master studija poslovne psihologije (stečenih 300 ECTS), studenti su osposobljeni za samostalni naučno-stručni rad na radnim mestima koja zahtevaju zvan-je diplomirani psiholog - master.

Ove studije osposobljavaju za: sistem-ske, strateške i razvojne poslove na selek-ciji, obuci i upravljanju ljudskim resursima; istraživačke i razvojne poslove u oblasti ljud-skog faktora, struktuiranja organizacije i ko-munikacije, kao i unapređenja celokupnog organizacionog ponašanja; specijalističke poslove u oblasti psihologije rada, pružanja edukativnih i savetodavnih usluga; istraživačke i razvojne poslove u oblasti mar-ketinga i ispitivanja tržišta; poslove u vezi sa

psihodijagnostikom, psihološkim interven-cijama i savetovanjem u različitim instituci-jama.

Tek završetak master studija (osvojenih 300 ECTS) znači sveobuhvatno sticanje kom-petencija za samostalno i stručno obavl-janje odabrane profesije, kao i za nastavak školovanja na doktorskim akademskim studijama.

Psiholozi već danas rade na pozicijama pod ovim nazivima u velikim kompanijama, kao što su: Telekom, Telenor, Službe za uprav-ljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, Actavis, Hemofarm, NIS, Soko Štark, Duga, Delta, veliki broj banaka, te u samostalnim konsultanskim agencijama.

Page 14: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

MENADŽMENT U POSLOVNO -CIVILNOJ BEZBEDNOSTI

Osnovne akademske studije

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

Page 15: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Prva godina

• Osnovi ekonomije• Principi menadžmenta• Opšte učenje o pravu• Osnovi sociologije Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 1 » Francuski jezik 1• Aplikativni softver u menadžmentu• Poslovna psihologija• Poslovno pravo Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 2 » Francuski jezik 2 Izborni predmet » Ljudska prava » Istorija ekonomskih i pravnih odnosa

Druga godina

• Bezbednosni menadžment• Korporativna i industrijska bezbednost• Kriminalistika – taktika i tehnika• Osnovi civilne bezbednosti Izborni predmet Poslovni engleski jezik 3 Francuski jezik 3• Kriminologija• Krivično pravo• Kriminalistika – metodika i operativa Izborni predmet » Poslovnii engleski jezik 4 » Francuski jezik 4 Izborni predmet » Javna bezbednost » Socijalna patologija

Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima• Detektivska delatnost• Tehnička sredstva u bezbednosnim

sistemima• Sistem zaštite lica i objekata• Praksa• Zaštita informacionih sistema i

podataka• Sistem zaštite imovine i poslovanja• Prekršajno pravo i pravo privrednih

prestupa Izborni predmet » Bezbednost u vanrednim

situacijama » Organizaciono ponašanje• Završni rad

Osnovne akademske studije III III FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Page 16: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Prva godina

• Teorija bezbednosti• Upravljanje ljudskim resursima u poslovno-

civilnoj bezbednosti Izborni predmet » Terorizam » Prevencija i prognostika kriminaliteta• Krivično procesno pravo• Praksa• Privatna bezbednost Izborni predmet » Ekološka bezbednost » Kriminalistička psihologija• Privredni kriminalitet i korupcija Izborni predmet » Osnovi penologije i viktimologije » Sudska medicina• Praksa

Druga godina

• Metodologija naučno-istraživačkog rada• Organizovani kriminalitet Izborni predmet » Osnove forenzike » Maloletnička delinkvencija• Specijalne veštine u bezbednosti• Praksa• Master radnju donetim 30. juna 2010.

godine, u čla

I

MENADŽMENT U POSLOVNO - CIVILNOJ BEZBEDNOSTI

Master akademske studije II

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

Page 17: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

ŠTA POSLE STUDIJA MENADŽMENTA U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBEDNOSTI ?

Izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju donetim 30. juna 2010. godine, u članu 95. stav 2. propisano je da “lice koje ostvari najmanje 240 ECTS bodova na aka-demskim studijama prvog i drugog stepena, stiče stručni naziv diplomirani”.

To znači da svi studenti koji završe osnovne studije i time steknu 180 ECTS, nakon os-tvarenih 60 ECTS na I godini master studija (ukupno četiri godine studija), stiču stručno zvanje diplomirani menadžer.

Studenti koji završe menadžment u poslov-no-civilnoj bezbednosti: osnovne akadem-ske studije (180 ECTS) menadžer (bachelor), (240 ECTS) diplomirani menadžer, master akademske studije (300 ECTS) diplomirani menadžer - master, osposobljavaju se za rad u sektoru civilne i javne bezbednosti na operativnim i bezbednosnim poslovi-ma: u policiji, vojsci, drugim državnim org-

anima, zatim u preduzećima i ustanovama kao menadžeri odgovorni za organizaciju i planiranje mera bezbednosti lica, objekata, javnih skupova i specijalnih transporta.

Pored toga, mogu da otvaraju detektivske agencije ili agencije za fizičko-tehničko obezbeđenje.

Savremeni nastavni plan i program, izuzetan nastavni kadar sa velikim iskustvom u struci, kao i uslovi koje ovaj fakultet pruža, garan-cija su potpune osposobljenosti studenata za navedene poslove i zadatke.

Diplomirani menadžer - master stiče mogućnost upisa na doktorske akademske studije iz oblasti bezbednosti.

Page 18: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

ENGLESKI JEZIK

Osnovne akademske studije

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

Page 19: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Prva godina

• Savremeni engleski jezik 1• Uvod u lingvistiku• Fonetika i fonologija Izborni predmet » Italijanski jezik 1 » Francuski jezik 1 Izborni predmet » Aplikativni softver » Opšte učenje o pravu• Pravopis srpskog jezika• Morfologija engleskog jezika• Savremeni engleski jezik 2 Izborni predmet » Italijanski jezik 2 » Francuski jezik 2

Druga godina

• Savremeni engleski jezik 3• Akademsko pisanje• Sintaksa engleskog jezika Izborni predmet » Uvod u angloamerička društva i

kulturu » Pregled anglofone književnosti Izborni predmet » Italijanski jezik 3 » Francuski jezik 3• Jezičke strukture u kontrastu• Engleski poslovni jezik 1• Engleski pravni jezik 1 Izborni predmet » Italijanski jezik 4 » Francuski jezik 4 Izborni predmet » Kultura poslovne komunikacije » Poslovna psihologija

Treća godina

• Tehnike prevođenja 1 (ENG-SRP, SRP-ENG)

• Engleski poslovni jezik 2• Engleski pravni jezik 2• Metodika nastave engleskog jezika Izborni predmet » Uvod u sociolingvistiku » Pragmatika i analiza diskursa• Engleski poslovni jezik 3• Engleski pravni jezik 3• Tehnike prevođenja 2 (ENG-SRP,

SRP-ENG)• Usmeno prevođenje

I II III

Page 20: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Prva godina

• Teorije usvajanja jezika • Tehnike prevođenja naučnih i stručnih

tekstova Izborni predmet » Pregled lingvističkih teorija i pravaca » Metodologija lingvističkih

istraživanja • Rad sa učenicima školskog uzrasta -

praksa • Osnove pedagoške psihologije Izborni predmet » Seminar iz britanske književnosti » Interkulturna komunikacija i

prevođenje

ENGLESKI JEZIK

Master akademske studije I

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

Page 21: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Druga godina

• Tehnika naučnog rada • Vrednovanje u nastavi stranog jezika Izborni predmet » Leksikologija engleskog jezika » Seminar iz američke književnosti • Konsekutivno i konferencijsko

prevođenje Izborni predmet » Kontrastivna lingvistika » Seminar iz književnosti zemalja

Komonvelta • Master rad

II ŠTA NAKON STUDIJA ENGLESKOG JEZIKA? Nakon završenih osnovnih studija (180 ECTS) student dobija naziv filolog anglista (bachelor). Nakon studija, studenti su os-posobljeni za obavljanje poslova direktno ili indirektno vezanih za jezičku struku, kao što su prevođenje sa engleskog i na engleski jezik, lektorisanje tekstova, obuka polaznika specijalizovanih kurseva u preduzećima ili privatnim školama engleskog jezika (eduka-tivni poslovi), ili drugih poslova, kao što su dvojezični asistenti i sl.

Ovakav kadar se može angažovati u različitim institucijama, kao što su privredna preduzeća, banke, javne ustanove, novi-narstvo, turističke agencije, vladine i nev-ladine organizacije i drugo gde postoji potre-ba za navedenim poslovima iz oblasti jezika.

Tokom master studija studenti mogu steći dva zvanja. Nakon prve godine, tj. 240 ECTS,

stiče se zvanje diplomirani filolog anglista (u skladu sa Izmenama i dopunama Zakona o vi-sokom obrazovanju donetim 30. juna 2010. godine, u članu 95. stav 2).

Nakon I godine master studija, studenti stiču i zahtevanih 36 bodova iz psihološkog, pedagoškog i metodičkog obrazovanja, što im omogućava da rade u osnovnim i sredn-jim školama kao nastavnici engleskog jezika (Sl. glasnik RS br. 72/09 od 03. septembra 2009. godine).

Akademsko zvanje diplomirani filolog anglis-ta - master stiče se nakon pet godina, tj. 300 ECTS. Na osnovu stečenih znanja i kompe-tencija, studenti su osposobljeni za poslove nastavnika engleskog jezika kao stranog u svim obrazovnim institucijama, i prevodi-oca za pismeno i usmeno prevođenje, kao i za niz drugih zanimanja vezanih za jezičku struku. Ovaj akademski stepen takođe pruža mogućnost upisa na doktorske akademske studije iz oblasti anglistike.

Page 22: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Prva godina

• Uvod u ekonomiju• Principi menadžmenta• Sociologija• Aplikativni softver Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 1 » Francuski jezik 1• Računovodstvo• Preduzetništvo• Poslovno pravo• Matematika za ekonomiste Izborni predmet » Istorija ekonomskih i pravnih

odnosa » Etika

POSLOVNI MENADŽMENT

Osnovne akademske studije

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

I

Page 23: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Druga godina

• Finansijski menadžment• Poslovna statistika• Marketing• Elektronsko poslovanje• Praksa 1• Strategijski menadžment• Bankarstvo• Informacioni sistemi u menadžmentu• Poslovna psihologija• Praksa 2 Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 2 » Francuski jezik 2

Treća godina

• Medjunarodna ekonomija• Uslužni menadžment• Javne finansije • Projektni menadžment Izborni predmet » Poslovni engleski jezik 3 » Francuski jezik 3• Upravljanje ljudskim resursima• Osiguranje Izborni predmet » Organizacioni razvoj » Upravljanje rizicima Izborni predmet » EU integracije » Upravljanje inovacijama• Završni rad

ŠTA POSLE OSNOVNIH STUDIJA POSLOVNOG MENADŽMENTA?Osnovna svrha studijskog programa os-novnih akademskih studija jeste sticanje visokog obrazovanja prvog stepena akadem-skih studija, kojim se stiče zvanje menadžer (bachelor). Tokom studija studenti stiču opšta znanja iz menadžmenta i osposobljavaju se za individualan i timski rad na poslovima plan-iranja, analize, pripreme, donošenje odluka, organizovanje, motivisanje i vođenje organi-zacije uz primenu savremene informacione tehnologije.

Nakon završetka studija studenti se mogu zaposliti na menadžerskim pozicijama u pri-vatnim, javnim i državnim preduzećima i in-stitucijama počev od banaka i osiguravajućih društava, trgovačkih i privrednih preduzeća, do knjigovodstvenih agencija.

Studenti se takođe osposobljavaju za nasta-vak studija upisivanjem na specijalističke i master studije.

II III

Page 24: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

DIPLOMA

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Fakultet za pravne i poslovne studijeNovi Sad

Page 25: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

DIPLOMA

Nakon ostvarenih:

• 180 ECTS bodova stiče se diploma osnovnih akademskih studija (bachelor)

• 240 ECTS bodova stiče se (na osnovu člana 95. stav 2, Zakona o visokom obra-zovanju donetog 30. juna 2010. godine) zvanje diplomirani (pravnik, psiholog, menadžer, filolog anglista)

• 300 ECTS bodova stiče se akademsko zvanje diplomirani (pravnik, psiholog, menadžer, filolog) master.

DODATAK DIPLOME (SUPPLEMENT)

Nakon završenih osnovnih ili master aka-demskih studija, student dobija dodatak diplome.

Dodatak diplome je javna isprava koja se prilaže uz određenu diplomu ustan-ove radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postig-nute rezultate tokom studija lica kome je diploma izdata.

Dodatak diplome je zasnovan na os-novnom modelu utvrđenom za jedin-stveni evropski prostor visokog obra-zovanja.

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Page 26: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Na konkurs se mogu prijaviti lica sa završenom odgovarajućom četvorogodišnjom srednjom školom, koja uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati koji pristupaju polaganju pri-jemnog ispita treba da podnesu sledeću dokumentaciju:

● overenu kopiju diplome i kopiju sva četiri svedočanstva iz srednje škole,

● izvod iz matične knjige rođenih,● dve fotografije i● uplatu od 5000 din. za troškove pri-

jemnog ispita.

Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova, osim navede-

nog, prilažu i sledeće:● uverenje o položenim ispitima● overen nastavni plan i program.

ŠKOLARINA ZA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

● Školarina za školsku 2011/12. godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvred-nosti.

● Školarina se plaća u više rata ili u celosti uz popust od 5%,

● Studenti iz iste porodice ostvaruju popust od 5% za svakog člana,

● Svi udžbenici su uračunati u cenu školarine,

● Studenti su na Fakultetu osigurani preko Wiener Städtische osiguranja a.d.o. Beograd

USLOVI UPISA

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Fakultet za pravne i poslovne studijeNovi Sad

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Page 27: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja su stekla visokoškolsko obrazovanje na odgovarajućim trogodišnjim (tj. sa ostvarenih 180 i više ECTS bodova) i četvorogodišnjim osnovnim akademskim studijama (tj. sa ostvarenih 240 ECTS bodova). ŠKOLARINA ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Školarina za školsku 2011/12. godinu iznosi:

● I godina studija 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti,● II godina studija 1.850 € u dinarskoj protivvrednosti,● Školarina se plaća u više rata ili u celosti uz popust od 5%.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fond “Prof. dr Lazar Vrkatić” stipendira kandidate za upis u I godinu na sledeći način:

● kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole, šk. 2010/11. godine, ne plaćaju školarinu za upis u prvu godinu,

● kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja, ne plaćaju školarinu za upis u prvu godinu,

● kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više, plaćaju 50% školarine za upis u prvu godinu.

Na osnovu Konkursa koji raspisuje Fond “Prof. dr Lazar Vrkatić”, najboljim studentima osnovnih akademskih studija se dodeljuju stipendije za upis u narednu godinu studija.

FONDACIJA

Page 28: FAKULTET ZA PRAVNE 2011 STUDIJE I POSLOVNE - · PDF file» Socijalna patologija Treća godina • Upravljanje ljudskim resursima • Detektivska delatnost • Tehnička sredstva u

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

Novi Sad, Bulevar oslobođenja 76

Telefon: 021 / 472.7884, 018 / 294.220

E-mail: [email protected], www.fpps.edu.rs

FAKULTETZA PRAVNEI POSLOVNESTUDIJE

PRVA AKREDITOVANA PRIVATNA VISOKA ŠKOLA AKADEMSKIH STUDIJA U SRBIJII