24
1 1 EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i finansijske moći preduzeća 2 ANALIZA RENTABILNOSTI Stopa neto prinosa na ukupno angažovana sredstva (sa uključivanjem uticaja poreskih ušteda) = (Neto dobitak + troškovi kamata)*(1-p) / ukupna aktiva

EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

1

1

EKONOMSKI FAKULTETPODGORICA

Analiza rentabilnosti i finansijske moćipreduzeća

2

ANALIZA RENTABILNOSTI

Stopa neto prinosa na ukupno angažovana sredstva (sauključivanjem uticaja poreskih ušteda) =(Neto dobitak + troškovi kamata)*(1-p) / ukupna aktiva

Page 2: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

2

3

ANALIZA RENTABILNOSTI

Stopa poslovnog dobitka =Poslovni dobitak / Prihod

Stopa neto dobitka =Neto dobitak / Prihod

Koeficijent obrta ukupnih (poslovnih) sredstava =Prihod / Ukupna poslovna sredstva

4

ANALIZA RENTABILNOSTI

Rentabilnost investiranog kapitala =Neto dobitak + troškovi kamata / Sopstveni kapital +dugoročni dug

Stopa prinosa na sopstveni kapital =Neto dobitak / Sopstveni kapital

Page 3: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

3

5

ANALIZA RENTABILNOSTI

Du Pont analiza:

Stopa neto prinosa na ukupni kapital =Stopa neto dobitka x koeficijent obrta ukupnih poslovnih sredstava

Proširena Du Pont formula:

Stopa prinosa na sopstveni kapital =Stopa neto prinosa na ukupna sredstava x multiplikator sopstvenihsredstava

multiplikator sopstvenih sredstava =prosječna poslovna sredstva / prosječni sopstveni kapital

Ilimultiplikator sopstvenih sredstava = 1 / 1- racio duga

6

Pokazatelji tržišne vrijednosti

Neto dobitak po akciji (EPS) = Neto dobitak / Broj izdatih običnihakcija

Odnos tržišne cijene po akciji i neto dobitka po akciji (P/E) = Tržišnacijena po akciji / Neto dobitak po akciji

Racio plaćanja dividendi = Isplaćena dividenda po akciji (DPS) /Neto dobitak po akciji (EPS)

Dividendna stopa = Dividenda po akciji (DPS) / Tržišna cijena poakcijiDividendna stopa = Dividenda po akciji (DPS) / nominalnavrijednost po akciji

Knjigovodstvena vrijednost po akciji = Ukupni sopstveni kapital /Broj izdatih običnih akcija

Page 4: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

4

7

ANALIZA FINANSIJSKE MOĆI

Analiza finansijske moći zapravo predstavljautvrđivanje pokrića raznih fiksnih obaveza poslovnimrezultatom, a najčešće se to odnosi na:

1. pokrivenost troškova kamata,2. pokrivenost preferencijalne dividende, i3. pokrivenost fiksnih zaduženja

8

ANALIZA FINANSIJSKE MOĆI

Pokrivenost troškova kamata = poslovni dobitak /troškovi kamata

Pokrivenost fiksnih zaduženja =(poslovni dobitak + troškovi zakupa) / (troškovi kamata+ dospjela glavnica dugoročnih dugova + troškovizakupa)

Page 5: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

5

9

ANALIZA FINANSIJSKE MOĆIPokrivenost troškova kamata = poslovni dobitak /troškovi kamata

Pokrivenost troškova kamata determinisana je sadvije varijable:

visinom poslovnog dobitka i visinom troškova kamata.

Visinu poslovnog dobitka uslovljava visina maržepokrića i visina fiksnih i pretežno fiksnih rashoda bezrashoda finansiranja.

10

ANALIZA FINANSIJSKE MOĆI

Visinu marginalnog dobitka uslovljava: paritetet prodajnih i nabavnih cijena, ekonomičnost fizičkih utrošaka varijabilnihkomponentnih troškova, produktivnost, obim proizvodnje i prodaje, optimalnost strukture proizvodnje kodpreduzeća koja proizvode više proizvoda,

Page 6: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

6

11

ANALIZA FINANSIJSKE MOĆI

Visina fiksnih i pretežno fiksnih troškova uslovljava je sa:

visinom ulaganja u osnovna sredstva (amortizacija) i racionalnošću organizacije svih funkcija preduzeća(režijski troškovi).

12

ANALIZA FINANSIJSKE MOĆI

Troškovi kamata zavise od:

iznosa pozajmljenih sredstav veličine kamatne stope.

Page 7: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

7

13

ANALIZA FINANSIJSKE MOĆI

Pokrivenost preferencijalne dividende =

imbrojemdecimapaizraženaporeskastodividendaprefer

bitakposlovnido

ln1

1.

14

ANALIZA FINANSIJSKE MOĆI

Pokrivenost ukupnih fiksnih obaveza =

itakporeznadobadividendaprefencijaTDDDkupatroškovizamatatroškovikakupatroškovizabitakposlovnido

ln

Page 8: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

8

15

EKONOMSKI FAKULTET – Podgorica

Analiza donje tačke rentabilnosti

16

Analiza donje tačke rentabilnosti

Analiza prelomne tačke ili analiza donje tačkerentabilnosti predstavlja sastavni dio analizeprinosne moći preduzeća i kozistentna je saanalizom rizika ostvarenja pozitivnog rezultataposlovanja

Page 9: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

9

17

Analiza donje tačke rentabilnosti

Predmet ove analize je bilans uspjeha preduzeća.

Analiza donje tačke rentabilnosti u literaturi se još srećepod nazivom analiza «troškovi – obim – dobit» (Cost –Volume – Profit) ili breakeven analysis

Njome se pokušava odrediti granica rentabilnostiodređenog obima proizvodnje/prodaje bez uključivanja uanalizu vanrednih rashoda i troškova poreza na dobitakpreduzeća.

18

Analiza donje tačke rentabilnosti

Analiza donje tačke rentabilnosti ima za cilj da definišepotreban obim proizvodnje, odnosno prodaje pri kom seostvaruje neutralan poslovni i finansijski rezultatpreduzeća

Donja tačka rentabilnosti ili prag rentabilnosti je onatačka u kojoj se prihodi preduzeća izjednačavaju sanjegovim rashodima, tako da je rezultat poslovanjajednak nuli (neutralni rezultat poslovanja).

Page 10: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

10

19

Analiza donje tačke rentabilnosti

U teoriji i praksi se utvrđuju dvije donje tačkerentabilnosti. Prva je ona, koja pokazuje kolikiprihod mora ostvariti preduzeće, da bi njegovposlovni rezultat bio jednak nuli, odnosno da bise pokrili varijabilni i fiksni rashodi.(DTR1)

Donja tačka rentabilnosti dva (DTR II ) pokazujekoliki obim prihoda mora ostvariti preduzeće dabi bili pokriveni ukupni rashodi tj. Da njegovfinansijski rezultat bio neutralan - dobitak prijeoporezivanja bio jednak nuli.

20

Analiza donje tačke rentabilnosti

Analiza praga rentabilnosti se može koristiti i zakvantitativno mjerenje obima proizvodnje, koja trebada obezbijedi neutralnost poslovnog i finansijskogrezultata preduzeća.

Page 11: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

11

21

Analiza donje tačke rentabilnosti

Konvencionalni bilans uspjeha se u pogledu svoje strukture iobračunskih kategorija razlikuje od bilansa uspjeha urađenog nabazi obračuna po varijabilnim troškovima.

Sistem obračuna po varijabilnim troškovima je nastao iz poznatihsrodnih metodologija kao što su: fleksibilni plan, grafikon prelomnetačke, marginalna analiza i sl.

Jonathan Haris (Šta smo zaradili prošlog mjeseca) 1936. godine

22

Analiza donje tačke rentabilnosti

Sistem obračuna po varijabilnim troškovima u cijenukoštanja inkorporira samo varijabilne troškove. Osnovnekarakteristike svojstvene ovom sistemu su:1. Neophodnost razdvajanja ukupnih nastalih troškova na

dvije osnovne kategorije.– varijabilne troškove– fiksne troškove

Problem sa semifiksnim troškovima (relativno fiksni ilimješoviti troškovi)

Page 12: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

12

23

Analiza donje tačke rentabilnosti

Obimproizvodnje

Varijabilnitroškovi

Obimproizvodnje

Fiksnitroškovi

Obimproizvodnje

Relativnofiksni

troškovi

Troškovi Troškovi Troškovi

24

Analiza donje tačke rentabilnosti

Sistem obračuna po varijabilnim troškovima u cijenukoštanja inkorporira samo varijabilne troškove. Osnovnekarakteristike svojstvene ovom sistemu su:

2. Vremenska dispozicija fiksnih troškova. FT nijesunepsredno izazvani proizvodnjom, već neophodnošću dase proizvodni kapaciteti drže u proizvodnoj spremnosti.FT imaju tretman troškova perioda i kao takvi rashodujuse na teret finansijskog rezultata obračunskog perioda.

Page 13: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

13

25

Analiza donje tačke rentabilnosti

Sistem obračuna po varijabilnim troškovima u cijenukoštanja inkorporira samo varijabilne troškove. Osnovnekarakteristike svojstvene ovom sistemu su:

3. Varijabilni troškovi nastaju samo onda kada preduzećeotpočne sa proizvodnjom i sarazmjerni su kretanjuobima proizvodnje/prodaje.

26

Analiza donje tačke rentabilnosti

Sistem obračuna po varijabilnim troškovima u cijenukoštanja inkorporira samo varijabilne troškove. Osnovnekarakteristike svojstvene ovom sistemu su:

4. Način iskazivanja rezultata i međufaznih rezultata:

Page 14: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

14

27

Analiza donje tačke rentabilnosti

4. Način iskazivanja rezultata i međufaznih rezultata:

1. poslovni prihod2. varijabilni troškovi3. marginalni dobitak (1 – 2)4. fiksni troškovi5. poslovni dobitak (3 – 4)6. neto rashodi finansiranja (kamate)[1]7. dobitak prije poreza – bruto dobitak (5 – 6)8. porez na dobitak9. neto dobitak (7 – 8)

[1] Neto rashodi finansiranja jednaki su razlici kamata koje plaćapreduzeće i kamata koje prima po osnovu svojih plasmana.

28

Analiza donje tačke rentabilnosti

U literaturi su poznati različiti metodi za podjelumješovitih troškova na fiksne i varijabilne:1. Empirijske (iskustvene) metode:

– Metoda procjene - polazi od iskustva– Metoda varijatora - polazi od toga da se za svaku vrstu

mješovitog troška određuje koeficijent varijabilnost(varijator) i to u rasponu 0 (fiksni trošak) do 1 (varijabilnitrošak)

Page 15: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

15

29

Analiza donje tačke rentabilnosti

U literaturi su poznati različiti metodi za podjelumješovitih troškova na fiksne i varijabilne:

2. Računske metode:– Metod koeficijenata reagibilnosti– Metod računske interpolacije– Metod linearne i nelinearne regresije

30

Analiza donje tačke rentabilnosti

U literaturi su poznati različiti metodi za podjelumješovitih troškova na fiksne i varijabilne:

3. Grafičke metode:– Metod grafičke interpolacije– Metod grafičkog izračunavanja

Page 16: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

16

31

Analiza donje tačke rentabilnosti

Analizu donje tačke rentabilnosti preduzeća moguće je uraditi na dvanačina:

algebarski i grafički

32

Analiza donje tačke rentabilnosti

Algebarski analiza donje tačke rentabilnosti:

1. poslovni prihod2. varijabilni troškovi3. marginalni dobitak (1 – 2)4. fiksni troškovi5. poslovni dobitak (3 – 4)6. neto rashodi finansiranja (kamate)7. dobitak prije poreza – bruto dobitak (5 – 6)8. porez na dobitak9. neto dobitak (7 – 8)

Page 17: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

17

33

Analiza donje tačke rentabilnosti

Algebarski analiza donje tačke rentabilnosti:

Ključna kategorija ovog obračuna je marginalni dobitak (koriste se još itermini: kontribuciona marža, marža pokrića).

Osim određivanja praga rentabilnosti i mjerenja nivoa poslovnog ifinansijskog rizika, marginalni dobitak se koristi i za ocjenurentabilnosti dodatnog obima proizvodnje/prodaje, izboroptimalnog proizvodnog programa, formiranje prodajnih cijena isl.

34

Analiza donje tačke rentabilnosti

UP= VT+FTUP=p*QVT=v*Q

UT=VT+FT=v*Q+FTFT+ v*Q= p*QDTR=FT/p-v

Page 18: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

18

35

Analiza donje tačke rentabilnosti

DTR1=FT/smp

smp=MD/PR

36

Analiza donje tačke rentabilnosti

DTR 2=(FT+NRF)/smp

PTG=(F-N)/p-vPTG=(F-N)/smp

Page 19: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

19

37

Analiza donje tačke rentabilnostigrafička analiza DTR

Q1

DTR1

Fiksni troškovi

Ukupan prihod

Varijabilni troškovi

Zona dobitka

Zona gubitka

38

DTR1Fiksni troškovi

Ukupan prihod

Varijabilni troškovi

Zona dobitka

Zona gubitka

Rashodi finasniranja

DTR 2

X1 X2

Analiza donje tačke rentabilnostigrafička analiza DTR

Page 20: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

20

39

Analiza donje tačke rentabilnosti

Neka ograničenja analize donje tačke rentabilnosti:

Konstantna prodajna cijena po jedinici i varijabilnitroškovi po jedinici Kompozicija operativnih troškova Višestruki proizvod Nesigurnost Kratkoročni planski horizont

40

Analiza donje tačke rentabilnosti

Ako se prihod potreban za ostvarenje neutralnogposlovnog dobitka (EBIT-a) stavi u odnos sa ostvarenimprihodom od prodaje i pomnoži sa 100, dobiće se procenatiskorišćenja ukupnog prihoda društva, za ostvarenjeDTRI.

Ako je preduzeće ostvarilo pozitivan poslovni dobitak(EBIT), procenat iskorišćenja poslovnog prihoda zaostvarenje nultog poslovnog dobitka biće manji od 100 %.

Page 21: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

21

41

Analiza donje tačke rentabilnosti

Elastičnost ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka izračunavamo nasledeći način:

gdje je:Eebit – stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka(EBIT-a)UP – prihod od prodajePPebit - potreban prihod za ostvarenje neutralnog poslovnog dobitka(EBIT –a)

100

UP

PPUPE ebit

ebit

42

Analiza donje tačke rentabilnosti

Stopa elastičnosti ostvarenja DTRII se utvrđuje na sledećinačin:

gdje je:EdtrII – stopa elastičnosti ostvarenja DTRIIUP – prihod od prodajePPdtrII – potreban prihod od prodaje za ostvarivanje DTRII.

UP

PPUPE dtrII

dtrII

Page 22: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

22

43

Analiza donje tačke rentabilnosti

Primjer: «Lancer» AD Kolašin se bavi proizvodnjom motornih testera.Društvo ostvaruje prihod od poslovanja u iznosu od 2.000.000 €.Ukupni varijabilni troškovi su 1.400.000 €. Fiksni troškovi su 300.000 €.Akcionarsko društvo koristi dugoročni bankarski kredit za finansiranjerazvojnih aktivnosti, a godišnji troškovi kamata su 150.000 €. Potrebnoje odrediti DTRI i DTRII, to jeste naći potreban obim prihoda zaostvarenje neutralnog poslovnog i finansijskog rezultata.

44

Analiza donje tačke rentabilnosti

Akcionarsko društvo sa 50 % prihoda od prodajeostvaruje neutralan poslovni rezultat (EBIT = 0), to jestpodmiruje sve varijabilne troškove i fiksne troškove.

Procenat iskoričćenja prihoda od prodaje zaostvarenje DTRII je 75 %.

Page 23: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

23

45

Analiza donje tačke rentabilnosti

50,0000.000.2

000.000.1000.000.2

ebitE

25,0000.000.2

000.500.1000.000.2

dtrIIE

46

Analiza donje tačke rentabilnosti

Prihod, trošak

Obim proizvodnje/prodaje

Pozitivanposlovnidobitak

Negativanposlovnidobitak

XoX1 X2

Page 24: EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA Analiza rentabilnosti i … · 2020. 3. 22. · Koeficijent obrta ukupnih (pos lovnih) sredstava = Prihod / Ukupna poslovna sredstva 4 ANALIZA RENTABILNOSTI

24

47

Analiza donje tačke rentabilnosti

Optimalni obim proizvodnje /prodaje moguće je u ovom slučajuprecizno izračunati.

Ako je funkcija prihoda P(x), a funkcija troškova T(x), tražimomaksimalnu razliku, tj. najveći dobitakD(x)= P(x)-T(x).A dobitak će biti maksimalan kad je izvod jednak nuli, tj.

Rešenje te jednačine je X0.

0)(')(')(' xtxpxD