of 8 /8
 Liviu Neamţ  Liviu Neamţ ECHIPAMENTE ELECTRICE ECHIPA MENTE ELECTRICE 2008 2008

Echipamente electrice 1

Embed Size (px)

Citation preview

8/18/2019 Echipamente electrice 1

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-electrice-1 1/8

8/18/2019 Echipamente electrice 1

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-electrice-1 2/8

Liviu Neamţ

I. INTRODUCEREI. INTRODUCERE

Datorită avantajelor energiei electrice, în raport cu alte forme de energie, începind cu producerea, realizată la randamente mari, transmiterea (transportul) la distanţă rapidă si economicădistribuirea simplă şi sigură la un număr mare de consumatori de puteri diferite, transformarea în altforme de energie în condiţii avantajoase, măsurarea cu precizie, domeniile de utilizare a acesteianumărul şi puterea instalata a consumatorilor de energie electrica cresc continuu ajungind la începutu

mileniului trei ca 45 5!" din energia primară să fie transformată în energie electrică#$onsumul de energie electrică se realizează simultan cu producerea acesteia, sistemul prin careaceasta este produsă (e%clusiv generatoarele), transportată şi distribuită reprezintăsistemulelectroenergetic.&cesta este parte componenta asistemului energeticcare cuprinde şi resursele deenergie primară, cu instalaţiile de obţinere şi transport, partea neelectrica a producerii energieelectrice, precum si receptoarele de energie electrica inclusiv maşinile si mecanismele antrenate#

Re e!u! electric" este partea sistemului electroenergetic destinata transportului si distribuţieienergiei electrice, incluzind' &, *, *taţii electrice# +otalitatea receptorilor de energie electricdintr un contur te nologic, casnic, ### esteconsum!torul#

-n sens larg, prinechipament electric se înţelege orice .dispozitiv. întrebuinţat în cadrul

proceselor de producere, de transformare, de distribuţie şi de utilizare a energiei electrice#/rin interconectarea (într un spaţiu limitat şi după anumite reguli) a unui ansamblu deec ipamente electrice, alese corespunzător şi cu scop funcţional bine precizat se obţine oinstalaţieelectrică.

Aparatele electrice reprezintă o categorie de ec ipamente electrice, prin intermediul cărora serealizează comanda, reglajul şi protecţia instalaţiilor electrice# Aparatetele de comutaţie sunt sistemeelectrice sau electromecanice cu ajutorul cărora se stabileşte sau se întrerupe un circuit electric#

voluţia ascendentă a sistemelor electroenergetice este generatoare a unei presiuni continue decreştere a performanţelor, calităţii şi fiabilităţii ec ipamentelor electrice# De asemenea consideraţlegate de protecţia mediului duc la o continuă înlocuire a unor materiale utilizate în construcţiaacestora# &bordarea coerentă a problematicii ec ipamentelor electrice este tributară unui prealabil studial proceselor fundamentale asociate cu solicitările la care ec ipamentele sunt supuse în e%ploatare#

8/18/2019 Echipamente electrice 1

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-electrice-1 3/8

ECHIPAMENTE ELECTRICE

II. #ENERALIT$%III. #ENERALIT$%I+ranzitul energiei electrice de la sursă la consumator este comandat, reglat şi protejat de către

aparate electrice care au unul sau mai multeroluri &unc ion!le în * şi anume'stabilirea sau întreruperea circuitelor electrice,comutarea (modificarea legăturilor electrice) în anumite circuite,supraveg erea şi protejarea instalaţiilor electrice în regimuri anormale de funcţionare sau î

regimuri de avarie,controlul şi măsurarea mărimilor fizice caracteristice funcţionării unei instalaţii electrice,supraveg erea şi menţinerea automată a regimului de funcţionare dorit pentru o instalaţi

electrică#

/rincipaleleelemente com'onente ale aparatelor electrice'elemente conductoare al căror ansamblu formează calea (căile) de curent,elemente izolatoare al căror ansamblu formează izolaţia,

elemente necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care este destinat,elemente de susţinere, protejare, etc# ale ansamblelor de mai sus#

Cl!si&ic"riCl!si&ic"ri

D#p#d#v# al rolului funcţional clasificarea nu este univocă, un aparat poate avea rol de comutaîntr un regim şi rol de protecţie în alt regim# Definirea tuturor ec ipamentelor, at0t cele ce fac obiec prezentului curs (subliniate) c0t şi cele ce sunt studiate la alte discipline, este de natură a clarific poziţia acestora în *# # '

(ntreru'to!rele ' sunt aparate de comutaţie mecanică care stabilesc, conduc şi întrerup curenţinominali şi curenţi de avarie#

)e'!r!to!rele* desc id şi înc id circuite fără sarcină şi care în poziţia desc is asigură odistanţă prescrisă între contactele acestuia# (asigură separarea de lucru şi configurarea reţelelor)#

)e'!r!to!rele +e s!rcin"* au aceleaşi roluri ca şi separatoarele dar permit manevrareacurenţilor nominali#

D#p#d#v# al tensiunilor

de joasă tensiune de înaltă tensiune

D#p#d#v# al felului tensiunii

de curent alternativ de curent continuu

D#p#d#v# al numărului de poli

monoploare multipolare

D#p#d#v# al locului de funcţionare

de interior de e%terior capsulate

D#p#d#v# al regimului de funcţionare

regim de lungă durată regim de scurtă durată

regim permanent regim intermitent

8/18/2019 Echipamente electrice 1

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-electrice-1 4/8

Liviu Neamţ

)igur!n ele &u,i-ile*sunt aparate de protecţie care realizează întreruperea rapidă a curenţilor de scurtciruit#

Cont!cto!rele electrom!gnetice* înc id, suportă şi desc id circuite parcurse de curenţinominali şi suprasarcină permiţ0nd un număr mare de manevre#

A'!r!te +e comut! ie m!nu!le' asigură comutaţia curenţilor nominali la comenzi manuale#Desc"rc"to!re* asigură protecţia izolaţiei ec ipamentelor * la apariţia unor supratensiuni#o-ine +e re!ct!n "' limitează curenţii de scurtcircuit în reţelele electrice#

o-ine +e stingere' realizează legarea la păm0nt a neutrului reţelelor de medie tensiune pentrulimitarea curenţilor capacitivi care apar la puneri la păm0nt monofazate#

8/18/2019 Echipamente electrice 1

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-electrice-1 5/8

ECHIPAMENTE ELECTRICE

8/18/2019 Echipamente electrice 1

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-electrice-1 6/8

Liviu Neamţ

8/18/2019 Echipamente electrice 1

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-electrice-1 7/8

ECHIPAMENTE ELECTRICE

Cl!se +e i,ol! ieCl!se +e i,ol! ie

$lasele de izolaţie reprezintă categorii de materiale electroizolante, care au proprietateacomună că îşi păstrează proprietăaţile dielectrice c iar c0nd sunt încălzite p0nă la o temperatură limi(temperatura ma%imă a clasei de izolaţie) şi funcţionează la acea temperatură timp îndelungat#

1n ec ipament electric construit într o anumită clasă de izolaţie are în componenţa sa materializolante din clasa respectivă sau clase superioare# 2u se folosesc materiale din clase inferioare c iadacă acestea nu sunt în contact direct cu părţile active ale instalaţiei (care se încălzesc cel mai mult întimpul funcţionării)#

*unt definite şapte clase de izolaţie (*+&* 3 4 3!), ale căror simboluri, temperaturi ma%imşi materiale componente sunt prezentate în continuare'

Dimensionarea unei instalaţii electrice în condiţiile unei anumite clase de izolaţie trebuie săţină seama de condiţia ca temperatura celui mai fierbinte punct din maşină, la funcţionarea în regimtermic stabilizat, să nu depăşească temperatura ma%imă a clasei de izolaţie#

8/18/2019 Echipamente electrice 1

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-electrice-1 8/8

Liviu Neamţ

#r!+e +e 'rotec ie#r!+e +e 'rotec ie

/rotecţia (în cazul unui ec ipament electrote nic) reprezintă ansamblul măsurilor luate pentru a permite funcţionarea corespunzătoare a acestuia în condiţii date şi pentru a asigura securitatea persoanelor care îl deservesc# +ipurile de protecţie a maşinilor şi transformatoarelor electrice sunstandardizate (*+&* 56 5 !) şi simbolizate cu literele 7/ urmate de două cifre %8 (7/ %8) care următoarea semnificaţie'

/ marc ează protecţia personalului contra atingerii pieselor interioare aflate sub tensiune, saa părţilor în mişcare din interiorul maşinii, c0t şi protecţia împotriva corpurilor solide care ar pute pătrunde în zona părţilor active ale maşinii şi ar împiedica funcţionarea# %istă grade de protecţieacest tip, simbolizate cu cifrele !,####,3 şi care semnifică, în mod gradat, sporirea măsurilor de protecDe e%emplu' ! înseamnă fără protecţie9 4 simbolizează asigurarea protecţiei contra corpurilor solide cdimensiuni mai mari de :mm9 3 reprezintă protecţie completă , deci şi împotriva prafului, maşina fiincomplet capsulată#

marc ează protecţia împotriva pătrunderii apei în maşină# %istă ; grade de protecţie dacest tip, simbolizate cu cifre de la ! la <, marc0nd creşterea gradului de etanşeizare a carcasei maşiniDe e%emplu, ! înseamnă fără protecţie, 6 marc ează protecţia la pătrunderea apei de ploaie sub uung i de înclinare de ma%# 3!o faţă de verticală9 4 marc ează protecţia contra stropirii cu apă din oricedirecţie9 < se aplică la instalaţiile submersibile, asigur0nd etanşeizare totală#

CONDI%II 1UNDAMENTALE CE TRE UIE (NDEPLINITE DE ECHIPAMENTELECONDI%II 1UNDAMENTALE CE TRE UIE (NDEPLINITE DE ECHIPAMENTELEELECTRICE 'entru o &unc ion!re norm!l" 3n e/o'lo!t!re*ELECTRICE 'entru o &unc ion!re norm!l" 3n e/o'lo!t!re*

=uncţionare sigură şi de lungă durată la parametrii pentru care a fost dimensionat9*tabilitate termică şi dinamică la curenţii de scurtcircuit prescrişi pentru aparat97zolaţia electrică să reziste la solicitările supratensiunilor, care nu depăşesc tensiunile deîncercare recomandate pentru aparat9*tabilitate la solicitările factorilor climatici9$onstrucţia să fie c0t mai simplă, alcătuită din elemente tipizate şi să permită e%ecuţia în flu%te nologic9>abaritul, masă şi costul să fie c0t mai reduse9Deservirea, revizia şi repararea să fie uşoare şi cu ma%im de securitate#