of 15 /15
GESTIONAREA DESEURILOR GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE SI ELECTRONICE www.ecotic.ro

GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

 • Upload
  elysia

 • View
  108

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.ecotic.ro. GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE. Potrivit Directivei EC/96/2002 in toate statele UE trebuie implementat un mecanism integrat de colectare, reciclare si eliminare a DEEE, considerate a fi un risc pentru mediul ambiant. - PowerPoint PPT Presentation

Text of GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

Page 1: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

GESTIONAREA DESEURILOR GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE DE ECHIPAMENTE

ELECTRICE SI ELECTRICE SI ELECTRONICEELECTRONICE

www.ecotic.ro

Page 2: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

Potrivit Directivei EC/96/2002 in toate statele UE Potrivit Directivei EC/96/2002 in toate statele UE trebuie implementat un mecanism integrat de colectare, trebuie implementat un mecanism integrat de colectare, reciclare si eliminare a DEEE, considerate a fi un risc reciclare si eliminare a DEEE, considerate a fi un risc pentru mediul ambiant.pentru mediul ambiant.

Producatorii si importatorii de EEE sunt obligati sa isi Producatorii si importatorii de EEE sunt obligati sa isi asume responsabilitati pentru gestionarea deseurilor si asume responsabilitati pentru gestionarea deseurilor si sa suporte costurile ce le revin in procesul de colectare sa suporte costurile ce le revin in procesul de colectare si reciclare a DEEE.si reciclare a DEEE.

Responsabilitatea organizarii sistemului de colectare a Responsabilitatea organizarii sistemului de colectare a DEEE revine atat producatorilor, cat si administratiei DEEE revine atat producatorilor, cat si administratiei publice locale, care are obligatia de a infiinta si opera publice locale, care are obligatia de a infiinta si opera puncte de colectare municipalepuncte de colectare municipale..

Page 3: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

Obligatiile producatorilor includ:Obligatiile producatorilor includ:

Proiectarea produselor in conformitate cu cerintele Proiectarea produselor in conformitate cu cerintele protejarii mediului ambiantprotejarii mediului ambiant

Colectarea selectiva si transportul DEEE de la punctele de Colectarea selectiva si transportul DEEE de la punctele de colectare la uzinele de reciclarecolectare la uzinele de reciclare

Tratarea si valorificarea DEEE provenite de la Tratarea si valorificarea DEEE provenite de la gospodariile populatiei, cat si de la alti utilizatorigospodariile populatiei, cat si de la alti utilizatori

Informarea populatiei cu privire la obligatiile/drepturile Informarea populatiei cu privire la obligatiile/drepturile de a preda DEEE la punctele de colectare sau la magazine de a preda DEEE la punctele de colectare sau la magazine in momentul achizitionarii altor echipamentein momentul achizitionarii altor echipamente

Page 4: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

ECO TIC a obtinut licenta de operare 001/2007 de la ECO TIC a obtinut licenta de operare 001/2007 de la Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si ANPM. Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si ANPM. Dupa obtinerea licentei, au fost incheiate contracte cu Dupa obtinerea licentei, au fost incheiate contracte cu firmele de colectare si reciclare a DEEE. firmele de colectare si reciclare a DEEE.

Costurile de colectare si reciclare sunt acoperite prin Costurile de colectare si reciclare sunt acoperite prin aplicarea unui “timbru verde” la unele categorii de aplicarea unui “timbru verde” la unele categorii de echipamente electrice si electronice ( 5 lei sau 1 leu + echipamente electrice si electronice ( 5 lei sau 1 leu + TVA pentru echipamente IT&C si electronice de TVA pentru echipamente IT&C si electronice de consum).consum).

Page 5: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

Fluxul “timbrului verde”Fluxul “timbrului verde”

Consumator Retail ProducatorOrganizatia

Colectiva Colector Reciclator

Page 6: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

Asociatia ECO TIC a participat la campaniAsociatia ECO TIC a participat la campanii i de de informare a populatiei privind colectarea si informare a populatiei privind colectarea si reciclarea DEEE prin distribuirereciclarea DEEE prin distribuireaa de materiale de materiale informative informative (70 000 brosuri, 3000 afise) si (70 000 brosuri, 3000 afise) si publicitate in mass media publicitate in mass media

Prin participarea sa in calitate de:Prin participarea sa in calitate de:- Coorganizator al Proiectului Pilot Brasov 2007 - Coorganizator al Proiectului Pilot Brasov 2007 - Organizator al Proiectului Pilot Ploiesti 2008.- Organizator al Proiectului Pilot Ploiesti 2008.

Asociatia ECO TIC a participat la Campaniile Asociatia ECO TIC a participat la Campaniile nnationale de ationale de ccolectare a DEEE olectare a DEEE initiate de initiate de MMDD MMDD in 3in 3/11/07/11/07, 19, 19/04/08/04/08 si 04/10/08. si 04/10/08.

Campanii de constientizareCampanii de constientizare

Page 7: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE
Page 8: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE
Page 9: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE
Page 10: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

ProiectProiect Pilot PloiestiPilot Ploiesti Asociatia ECO TIC derulAsociatia ECO TIC deruleazaeaza in perioada in perioada 01 octombrie01 octombrie--31 decembrie31 decembrie 2008 2008 un un

proiect care vizeaza dproiect care vizeaza dezvoltarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a DEEE din ezvoltarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a DEEE din fluxul menajer pe raza Municipiului Ploiesti, prin amplasarea a 10 containere de tip abroll de fluxul menajer pe raza Municipiului Ploiesti, prin amplasarea a 10 containere de tip abroll de 24m3 in curtea a 10 unitati scolare din Municipiul Ploiesti.24m3 in curtea a 10 unitati scolare din Municipiul Ploiesti.

Proiectul cuprinde dProiectul cuprinde derularea unei campanii de informare / constientizare a erularea unei campanii de informare / constientizare a publicului, in general, si a tinerilor din scoli si licee, in specialpublicului, in general, si a tinerilor din scoli si licee, in special , avand doua componente , avand doua componente majore:majore:

- afisaj stradal si distributie continua de brosuri in scoli, licee si la asociatiile de proprietari - afisaj stradal si distributie continua de brosuri in scoli, licee si la asociatiile de proprietari din jurul locatiilor de amplasament. din jurul locatiilor de amplasament. - rularea de spoturi radio la posturile locale si inserturi de reclama in presa scrisa locala.- rularea de spoturi radio la posturile locale si inserturi de reclama in presa scrisa locala.

Proiectul cuprinde si oProiectul cuprinde si organizarea unor actiuni de motivare si premiere a colectarii rganizarea unor actiuni de motivare si premiere a colectarii selective de DEEE pe perioada derulariiselective de DEEE pe perioada derularii acestuia, prin aacestuia, prin acordarea de premii primelor 3 unitati cordarea de premii primelor 3 unitati scolare unde au existat puncte de colectare, in ordinea cantitatii de DEEE colectate, precum si scolare unde au existat puncte de colectare, in ordinea cantitatii de DEEE colectate, precum si prin organizarea unei tombole in piata publica din Ploiesti pentru persoanele care au participat prin organizarea unei tombole in piata publica din Ploiesti pentru persoanele care au participat la campania de colectare selectiva a DEEE in luna octombrie 2008, pe baza voucherului primit la campania de colectare selectiva a DEEE in luna octombrie 2008, pe baza voucherului primit pentru fiecare pentru fiecare DEEEDEEE adus la unul dintre punctele de colectare. adus la unul dintre punctele de colectare.

. .

Page 11: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

Realizari ECO TICRealizari ECO TIC

- amplasarea a peste 200 de containere de colectare DEEE in: - amplasarea a peste 200 de containere de colectare DEEE in: - retele de retail afiliate (Metro, Carrefour, Real, - retele de retail afiliate (Metro, Carrefour, Real,

Praktiker, Flamingo).Praktiker, Flamingo). - primarii, municipalitati (peste 30).- primarii, municipalitati (peste 30). - salubrizatori (peste 60 contracte de colectare). - salubrizatori (peste 60 contracte de colectare).

- contracte de reciclare semnate cu 14 firme autorizate de catre - contracte de reciclare semnate cu 14 firme autorizate de catre ANPMANPM- dotarea cu PC-uri si monitoare reconditionate a peste 20 - dotarea cu PC-uri si monitoare reconditionate a peste 20 telecentre amplasate in scoli din mediul ruraltelecentre amplasate in scoli din mediul rural

- donarea a 100 televizoare noi si 50 televizoare reconditionate - donarea a 100 televizoare noi si 50 televizoare reconditionate sinistratilor din Jud. SV si a 100 televizoare noi celor din Jud. sinistratilor din Jud. SV si a 100 televizoare noi celor din Jud. Neamt. Neamt.

Page 12: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

Colectare DEEE in cifreColectare DEEE in cifre

- 379 de tone colectate in perioada mai-decembrie - 379 de tone colectate in perioada mai-decembrie 2007.2007.- peste 4000 de tone colectate in perioada - peste 4000 de tone colectate in perioada ianuarie-septembrie 2008.ianuarie-septembrie 2008.- 80 comenzi de ridicare DEEE in 2007- 80 comenzi de ridicare DEEE in 2007- peste 350 comenzi de ridicare DEEE in perioada - peste 350 comenzi de ridicare DEEE in perioada ianuarie-septembrie 2008ianuarie-septembrie 2008- 78 firme de la care s-au colectat DEEE in 2007.- 78 firme de la care s-au colectat DEEE in 2007.- 223 firme de la care s-au colectat DEEE in 2008.- 223 firme de la care s-au colectat DEEE in 2008.

Page 13: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

Probleme cu care ne confruntamProbleme cu care ne confruntam

Numarul redus de puncte de colectare municipale Numarul redus de puncte de colectare municipale DDiferente intre nivelul de dezvoltare al regiuniloriferente intre nivelul de dezvoltare al regiunilor Grad de constientizare scazut (administratia publica Grad de constientizare scazut (administratia publica

locala si populatia)locala si populatia) Mentalitatea populatiei privind deseurileMentalitatea populatiei privind deseurile Lipsa proiectelor pentru sisteme de gestionare integrata a Lipsa proiectelor pentru sisteme de gestionare integrata a

DEEEDEEE Lipsa uzinelor de reciclareLipsa uzinelor de reciclare

Page 14: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

Avantajele asocierii producatorilorAvantajele asocierii producatorilor

Putere de negociere cu prestatorii de serviciiPutere de negociere cu prestatorii de servicii Forta de lobby si reprezentare fata de autoritatiForta de lobby si reprezentare fata de autoritati Acces rapid la informatii si know howAcces rapid la informatii si know how Logistica Logistica Investitii comuneInvestitii comune Campanii de informare si constientizareCampanii de informare si constientizare Costuri reduse in gestionarea DEEECosturi reduse in gestionarea DEEE

Page 15: GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI  ELECTRONICE

Conditii de reusita• Realizarea unor parteneriate Public-Privat

• Colaborarea organizatiilor colective cu autoritatile locale

• Informarea si instruirea retailului

• Informarea continua a populatiei cu privire la DEEE

• Transparenta sistemului de colectare-reciclare

• Impunerea unor reguli clare pentru toti jucatorii din piata

• Evaluarea constanta a costurilor de colectare-reciclare

• Reevaluarea periodica a cuantumului ‘timbrului verde’

www.ecotic.ro