Situatia actuala privind gestionarea deseurilor din constructii si

  • View
    230

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Situatia actuala privind gestionarea deseurilor din constructii si

Gestionarea deeurilor din construcii i demolri in Regiunea 7 Centru

Activitatea de construcii i

demolri

Titular:

Agentia Regionala pentru Protectia MediuluiBeneficiar:Comunitatile locale din Regiunea 7 Centru

Proiectant:S.C. European Investments Solutions S.R.L Sibiu

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

Noiembrie 2008

Colectiv elaborare:

Dipl. ing. Gruian Paul Eugen

Ec. Danciu Alexandru

Dipl. ing. Valer Cristian Stoica expertiza gestionare deeuri

Ecolog: Diana Marinescu expertiza gestionare deeuriCUPRINS

A. PIESE SCRISE

I .Date generale

1. Denumirea obiectului de investiie.

2. Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul).

3. Titularul investiiei.

4. Beneficiarul investiiei.

5. Elaboratorul studiului.

II. Informaii generale privind proiectul

1. Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului.2. Descrierea investiiei.

a) Concluziile studiului de fezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat.

b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse (n cazul n care, anterior studiul de fezeabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung):

- scenarii propuse (minim dou);

- scenariul recomandat de ctre elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

c) Descrierea constructiv, funcional i tehnologia, dup caz.

3. Date tehnice ale investiiei.

a) Zona i amplsamentul.

b) Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat.

c) Situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri din intravilan/extravilan;

d) Studii de teren:

- studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere n sistem de referin naional;

- studiul geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare i consolidri;

- alte studii de specialitate necesare, dup caz;

e) Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare.

f) Situaia existent a utilitilor i analiza de consum:

- necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii;

- soluii tehnice de asigurare cu utiliti;

g) Concluziile evalurii impactului asupra mediului.

4. Durata de realizare i etapele principale, graficul de realizare a investiiei.

III. Costurile estimative ale investiiei

1. Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general.

2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

IV. Analiza cost-beneficiu

1. Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin.

2. Analiza opiunilor.

3. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost beneficiu.

4. Analiza economic, inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic: valoarea actual net, rat intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu.

5. Analiza de senzitivitate.

6. Analiza de risc.V. Sursele de finanare a investiiei

Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau din fondurile proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite.

VI Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei:

1. Numr de locuri de munc create n faza de execuie.

2. Numr de locuri de munc create n faza de operare.

VII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei

1. Valoarea total (INV), inclusiv TVA

2. Durata de realizare.

3. Capaciti (n uniti fizice i valorice).

VIII. Avize i acorduri de principiu

1. Avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei;

2. Certificatul de urbanism;

3. Avize de principiu privind asigurarea utilitiilor (enegie termic i electric, gaz metan, ap-canal, telecomunicaii etc.);

4. Acordul de mediu;

5. Alte avize i acorduri de principiu specifice.

A. Piese scrise

Cap. I: DATE GENERALE:

1.1. Denumirea obiectivului de investiii;

Gestionarea deeurilor din construcii i demolri in Regiunea 7 Centru

1.2. Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);

Municipiul Sibiu si localitatea Slite, jude Sibiu.1.3. Titularul investiiei:

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului

1.4. Beneficiarul investiiei:

Comunitile locale din Regiunea 7 Centru1.5. Elaboratorul studiului:

SC European Investments Solutions SRL Sibiu cu sediul in Sibiu, str. Morilor nr. 29, CIF RO 18829673 nr. ORC J32/984/2006 legal reprezentata de administrator Gruian Paul Eugen i

S.C. H&S ECOCONSULT SRL Sibiu, cod unic de nregistrare RO 8707113 si nr de ordine n Registrul Comertului J32/440/1996 legal reprezentata de ctre Administrator Stoica Valer Cristian.Cap. II: INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului;

Proiectul contine aspectele privind generarea si gestionarea deseurilor in domeniul constructiilor si demolarilor, promovarea unei abordari coerente, integrate a managementului deseurilor din constructii si demolari si imbunatatirea modului de gestionare a deseurilor produse, in scopul reducerii cantitatilor de deseuri depozitate.

Deseurile din constructii si demolari sunt deseurile rezultate in urma reabilitarii infrastructurii existente, in urma demolarii si construirii de cladiri noi, respectiv in urma reconstruirii si extinderii retelei de transport acestea rezulta din constructia, renovarea si demolarea cladirilor, proiecte de repavare a strazilor, repararea podurilor, precum si din curatenia asociata dezastrelor naturale.

In HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, categoria de deseuri mentionate mai sus se regaseste la codul 17 Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate).

Chiar daca in prezent este valorificat un procent mic de deseuri din constructii si demolari, o cantitate semnificativ de mare va fi probabil reciclata in viitor ca rezultat al taxelor de depozitare, precum si a legislatiei. Multe depozite utilizeaza deja molozul pentru constructia de cai de acces. Pentru municipalitatile care colecteaza deseurile din constructii si demolari in amestec cu alte deseuri menajere, programele de reciclare ofera o oportunitate excelenta pentru colectarea selectiva in vederea recuperarii materialelor reciclabile.

Scopul proiectului este de a reduce cantitatea i gradul de periculozitate a deeurilor rezultate din activitile de construcii i demolri, de crestere a gradulului de valorificare si reciclare a acestora.

Obiectivele si tintele regionale trebuie sa reflecte respectarea ierarhiei deseurilor, acordnd o importanta deosebita prevenirii deseurilor si promovarii reutilizarii, reciclarii si valorificarii, astfel nct sa fie redus impactul negativ asupra mediului.

De asemenea, obiectivele trebuie sa fie armonizate cu strategia si planul national de gestionare a deseurilor.

Obiectivul general in ceea ce priveste deseurile din constructii si demolari este gestionarea corespunzatoare a acestora in scopul reducerii lor, respectand principiile strategice si minimizarea impactului asupra mediului si sanatatii umane.

Obiective specifice:

Intarirea capacitatii institutionale in implementarea, monitorizarea si aplicarea legislatiei de mediu, cu accent pe managementul deseurilor din constructii si demolari;

Analiza si cercetarea nevoilor privind managementul deseurilor din constructii si demolari si implementarea actiunilor necesare;

Colectarea separata a deseurilor la locul generarii acestora, pe tip de material (periculoase, nepericuloase);

Tratarea deseurilor periculoase in vederea eliminarii, intensificarea reutilizarii directe si a valorificarii resturilor din constructii si demolari;

Eliminarea corespunzatoare a deseurilor care nu pot fi valorificate;

Intensificarea informarii si constientizarii publicului asupra oportunitatilor de prevenire/ minimizare, respectiv reciclarea deseurilor;

Stoparea indepartarii deseurilor din constructii si demolari pe cai nedorite (de ex. depozitare ilegala).2.1. CADRUL LEGISLATIV

2.1.1 ncadrarea n legislaia european

n continuare este prezentat, pe scurt, lista principalelor documente legislative la nivel european referitoare la problematica deeurilor.

Directiva 2006/12/CE Directiva Consiliului i Parlamentului European din 5 aprilie 2006 referitoare la deeuri.

Decizia 2000/532/CE (noul Catalog European al Deeurilor) Decizia Comisiei din 3 mai 2000 care nlocuiete Decizia 94/3/CE care stabilete o list de deeuri conform articolului 1, litera a), Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deeurile i Decizia 94/904/CE a