Drustvo 5 pripreme

 • View
  164

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Subject

Text of Drustvo 5 pripreme

 • PRIPREME

  DRUTVO

  5

 • AS (SAT)

  1

  U

  TEMA : MOJA DOMOVINA NASTAVNA JEDINICA: Moja domovina Bosna i Hercegovina CILJ ASA (SATA): Nauiti kako je naa domovina dobila ime,kako je BiH geografski prostor u okviru svojih granica,kao i zato se 25.11. slavi kao Dan dravnosti BiH,izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Proitati pjesmu Domovina nije rije iz spomenara Nedada Ibriimovia i tako zapoeti razgovor o pjesmi,naoj domovini,kao i o novom predmetu (Poznavanje drutva) koji e uiti u 5. razredu.

  DOMOVINA NIJE RIJE IZ SPOMENARA

  Domovina nije rije iz spomenara Domovina nije tek meko uzglavlje, i nije pejza to se samo gleda. na kojem te eka jutro vedro,mlako.

  Domovina to je pogled prepun ara Domovina to je kad je nebo plavlje, i svaka travka to se nikom ne da. zato to to eli i kad nije tako.

  Domovina nije samo poj slavuja Domovina nije rije iz spomenara, to nas tiho takne kad se no privlai. koju mogu zbrisati kie i vrijeme. Domovina to je i bura,oluja, Domovina to se srcem izgovara u kojoj glas zrije,i bivamo jai. i onda kad usne nam zanijeme.

  Nedad Ibriimovi

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o naoj domovini? - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici govore sve to znaju o svojoj domovini.

  Sve uenike odgovore zapisati,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih. Moe se uraditi i kategorizacija odgovora (poloaj, stanovnitvo,prolost,sport,saobraaj,...)

  - Najaviti temu sata/asa: Moja domovina Bosna i Hercegovina Napomenuti uenicima da e itavu kolsku godinu u sklopu predmeta Poznavanje drutva uiti o svojoj domovini BiH i da ete se na kraju godine ponovno vratiti na pitanje sa arta ta znamo o naoj domovini? (ili nakon uenja pojedinih oblasti ako ste uradili kategorizaciju uenikih odgovora) i provjeriti tanost njihovih odgovora,tj. njihovih predznanja. Pored svakog tanog odgovora moete staviti neki znak koji ete dogovoriti sa uenicima (zvjezdica,sijalica,petica,...)

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta elimo saznati o o naoj domovini? - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici govore sve to ele saznati o svojoj

  domovini. Sve uenike odgovore zapisati. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih. Moe se uraditi i kategorizacija odgovora (poloaj, stanovnitvo,prolost,vode u BiH,sport,...)

  Napomenuti uenicima da e itavu kolsku godinu u sklopu predmeta Poznavanje drutva uiti o svojoj domovini BiH i da ete se na kraju godine ponovno vratiti na pitanje sa arta ta elimo

 • saznati o naoj domovini? (ili nakon uenja pojedinih oblasti ako ste uradili kategorizaciju uenikih odgovora),i provjeriti da li su uenici saznali o BiH sve to su eljeli i to ih zanima.

  - Uputiti uenike da samostalno proitaju tekst Moja domovina Bosna i Hercegovina u udbeniku na 6. stranici. Prilikom itanja neka u svoje sveske prave zabiljeke (biljee nove i vane pojmove iz teksta).

  - Nekoliko uenika neka proitaju svoje zabiljeke. (Najbolje je da prilikom itanja zabiljeki svaki naredni uenik proita samo one zabiljeke koje prethodni uenici nisu proitali.Tako se nee gubiti vrijeme za rad na ponavljanje ve navedenog,a i uenici e paljivije pratiti izlaganja svojih kolega.)

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta smo saznali o naoj domovini? - Razgovarati sa uenicima o onom to su nauili iz teksta u udbeniku i njihove komentare i

  odgovore zapisati na artu (tablu). - Uenici na osnovu svih odgovora na art tabli dopunjavaju svoje zabiljeke,dopisuju ono to

  nisu zabiljeili. - Domaa zadaa : Pronai neke stihove o domovini i donijeti ih na naredni as/sat.

 • AS (SAT)

  2

  RS

  NASTAVNA JEDINICA: Moja domovina Bosna i Hercegovina CILJ ASA (SATA): Izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - itanje stihova o domovini,BiH koje su donijeli uenici. - Najaviti uenicima da e oni sada pisati svoje stihove o domovini,BiH. - Uputiti uenike u nain pisanja poetskih formi : inkvina,Akrostih,Haiku (primjeri se nalaze

  u Radnoj svesci) - Uenici piu svoje stihove o domovini,BiH. Mogu ih pisati u obliku poetskih formi u Radnoj

  svesci na stranicama 4 i 5 ili na sebi svojstven nain u svoje uenike sveske. - itanje uenikih stihova o domovini,BiH. - Izrada zidnih novina,npr. Moja domovina pjesmom opjevana.U izradi zidnih novina mogu

  se koristiti i stihovi uenika,kao i stihovi koje su uenici pronali i donijeli u sklopu domae zadae. Zidne novine bi bilo lijepo jo i ilustrovati.

  Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetima Maternji jezik (bosanski,hrvatski ili srpski) ,Likovna i Muzika kultura.

 • AS (SAT)

  3

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Dravni simboli CILJ ASA (SATA): Znati prepoznati i objasniti obiljeja domovine, izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Proitati tekst nekadanje himne BiH (ili posluati nekadanju himnu) i tako zapoeti razgovor o himni kao jednom od dravnih obiljeja,kako se (na koji nain) i u kojim prilikama slua himna jedne drave.

  Zemljo tisuljetna Jedna si jedina moja domovina Na vjernost ti se kunem Jedna si jedina Od mora do Save Bosna i Hercegovina. Od Drine do Une.

  (nekadanja himna BiH)

  - Sluanje sadanje himne BiH na nain kako se i treba sluati dravna himna (stojei). Napomenuti uenicima da e naa drava uskoro dobiti novu himnu.

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o obiljejima jedne drave? - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici govore sve to znaju o obiljejima

  (simbolima) jedne drave. Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Uputiti uenike da samostalno proitaju tekst Obiljeja nae domovine u udbeniku na 8. stranici. Prilikom itanja neka u svoje sveske prave zabiljeke (biljee nove i vane pojmove iz teksta).

  - Nekoliko uenika neka proitaju svoje zabiljeke. - Razgovarati sa uenicima o onom to su nauili iz teksta u udbeniku i njihove komentare i

  odgovore zapisati na artu (tablu). - Uenici na osnovu svih odgovora na art tabli dopunjavaju svoje zabiljeke,dopisuju ono to

  nisu zabiljeili. - Uputiti uenike da urade1. i 2. zadatak u Radnoj svesci na 6. stranici (crtaju obiljeja

  /simbole nae domovine). - Uenici u Radnim sveskama crtaju obiljeja (simbole) nae drave. - Uitelj/ica prati rad grupa,sugerie i pomae. - Analiza uraenih zadataka. - itanje pjesme Zastava Duka Trifunovia.

  ZASTAVA

  Jo iz vremena prvih bratstava Zastava slui da povee Pojavljuje se pojam zastava. sve koji istom cilju tee. Zastava govori znakom i bojom Ispod zastave ljudi znaju

 • i svaki narod dii se svojom. ko su i gdje pripadaju.

  Na zastavu se sveano stavi Pametni ljudi ele da stvore ono ime se narod bavi. da sve zastave isto vijore,

  Ti se znakovi zovu simboli da svaka sauva svoje znake, koje taj narod najvie voli. a opet da su sve jednake.

  Duko Trifunovi

  - Domaa zadaa : Pokuati saznati i pronai obiljeja koja je imala naa domovina u prolosti.

  Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetima Likovna i Muzika kultura.

 • AS (SAT)

  4

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Bosna i Hercegovina i okruenje CILJ ASA (SATA): Znati uoiti i pokazati na geografskim kartama/zemljovidima poloaj BiH,izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza domae zadae.Sortiranje materijala koje su uenici donijeli o obiljejima nae domovine u prolosti.

  - Pripremiti veliki hamer papir za izradu razrednih zidnih novina. - Izrada zidnih novina Obiljeja nae domovine u prolosti (nalijepiti obiljeja koja su

  pronali i donijeli uenici za zadau).

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta sve okruuje nau domovinu? - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o okruenju u

  kojem se nalazi BiH. Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Najaviti temu asa/sata : Bosna i Hercegovina i okruenje - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst Bosna i Hercegovina i okruenje u

  udbeniku na 10. stranici. Prilikom itanja neka u svoje sveske prave zabiljeke (biljee nove i vane pojmove iz teksta).

  - Nekoliko uenika neka proitaju svoje zabiljeke. - Razgovarati sa uenicima o onom to su nauili iz teksta u udbeniku i njihove komentare i

  odgovore zapisati na artu (tablu),dopisati ih drugom bojom markera. - Uenici na osnovu svih odgovora na art tabli dopunjavaju svoje zabiljeke,dopisuju ono to

  nisu zabiljeili. - Pokazati uenicima geografsku kartu Evrope i na karti/zemljovidu zajedno sa uenicima

  pronai nau domovinu,uoiti i prepoznati njen geografski poloaj na Balkanskom poluotoku,susjedne drave,kao i njen izlaz na Sredozemno more.

  - Pokazati uenicima geografsku kartu Svijeta i na karti/zemljovidu zajedno sa uenicima pronai Evropu kao kontinent,kao i nau domovinu,uoiti i prepoznati njen geografski poloaj u Svijetu.

  - Domaa zadaa: Uputiti uenike da urade zadatke u Radnoj svesci na 7. stranici (upisuju nazive susjednih drava i imena njihovih glavnih gradova).

  Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetom Likovna kultura. Za naredni sat/as pripremite veliku zidnu slijepu kartu BiH.

 • AS (SAT)

  5

  U

  NASTAVNA JEDINICA: Granice i povrina Bosne i Hercegovine CILJ ASA (SATA): Znati uoiti i pokazati na geografskim kartama/zemljovidima poloaj BiH i granice sa susjednim dravama,izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analizirati i provjeriti domau zadau. - Pokazati uenicima geografsku kartu Evrope i na karti/zemljovidu uenici samostalno

  pronalaze nau domovinu,kao i njene susjedne drave. - Najaviti temu sata/asa : Granice i povrina Bosne i Hercegovine - Grupisati uenike u grupe od po 4 uenika na nain koji odaberete. - Dati upute uenicima za rad u grupama.Napomenuti da podjele poslove unutar grupe,kao i

  da izaberu predstavnika grupe koji e prezentovati svima u odjeljenju rad svoje grupe. - Zadatak za grupe: Proitati tekst u udbeniku na stranicama 11 i 12.Prilikom itanja praviti

  zabiljeke. Uraditi grupni plakat (zidni portfolio) o granicama i povrini BiH koristei zabiljeke koje su uenici napravili.Koristei geografsku kartu BiH ili Evrope prikazati nova saznanja slikovno.

  - Uenici rade u grupama. - Uitelj/ica prati rad grupa,sugerie i pomae. - Izvjetavanje i prezentacija grupnih radova.

  Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetom Likovna kultura.

 • AS (SAT)

  6

  RS

  NASTAVNA JEDINICA: Granice i povrina Bosne i Hercegovine CILJ ASA (SATA): Znati uoiti i pokazati na geografskim kartama/zemljovidima poloaj BiH i granice sa susjednim dravama,izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Najaviti temu asa/sata : Granice i povrina Bosne i Hercegovine - Grupisati uenike u grupe od po 4 uenika na nain koji odaberete. - Uenici e u grupama raditi na geografskoj karti BiH. - Zadatak za grupe: Pronai granice BiH i nae susjedne drave.Pronai prirodne granice

  prema naim susjednim zemljama. - Uenici rade u grupama. - Uitelj/ica prati rad grupa,sugerie i pomae. - Izvjetavanje i prezentacija grupa,tj. predstavnici grupa na velikoj zidnoj karti BiH pokazuju

  prirodne granice prema susjednim zemljama (predstavnik jedne grupe pokazuje granice prema Srbiji,druge grupe prema Hrvatskoj,...).

  - Uenike podijeliti u parove. - U parovima rade zadatke u Radnoj svesci na stranici 8. - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - Analiza uraenih zadataka. - Uitelj/ica u zidnu slijepu kartu ucrtava crvenim markerom granice BiH.Takoer ucrtava i

  prirodne granice BiH prema susjednim dravama (rijeke,planine). - Ako je potrebno uenici rade ispravke i dopune u svojim Radnim sveskama.

 • AS (SAT)

  7

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Glavni grad Bosne i Hercegovine CILJ ASA (SATA): Znati ulogu glavnog grada,znati njegovu historiju/povijest, izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Sluanje pjesme Kemala Montena Sarajevo ljubavi moja.

  ...Bilo gdje da krenem o tebi sanjam, putevi me svi k tebi vode, gledam s nekom enjom

  na svjetla tvoja Sarajevo ljubavi moja...

  (Kemal Monteno) - Razgovor o pjesmi. - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o Sarajevu? - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o Sarajevu.

  Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Najaviti temu sata/asa : Glavni grad Bosne i Hercegovine - Grupisati uenike u grupe. (Najbolje bi bilo da grupe broje po 4 uenika jer su tada svi

  uenici u grupi aktivniji.) - Zadatak za grupe: Proitati tekst u udbeniku na stranici 13. Prilikom itanja praviti

  zabiljeke. - Uenici itaju tekst u grupama i prave zabiljeke. - Predstavnici grupa prezentuju grupne zabiljeke. - Uitelj/ica ih dopisuje na art drugom bojom markera. - Ostali uenici u grupama dopunjavaju svoje zabiljeke. - Uitelj/ica na artu ili tabli crta razredni Grozd.

 • - Uputiti uenike u rad u Radnoj svesci na stranici 9.Treba da dopune Grozd na temu Sarajevo.

  - Uenici prelaze na rad u Radnoj svesci.Rade samostalno ili u parovima zadatak na stranici 9. - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - Analiza uraenih zadataka. - Pjevanje pjesme Sarajevo ljubavi moja. - Domaa zadaa: pronai i donijeti tekstove,slike,pjesme o Sarajevu,...

  Napomena : Ova tehnika uenja se zove Grozd. Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetom Muzika kultura.

  SARAJEVO

  poloaj

  Austrougarska vlast

  Osmanlije

  Meunarodne institucije

 • AS (SAT)

  8

  NASTAVNA JEDINICA: Glavni grad Bosne i Hercegovine CILJ ASA (SATA): Znati ulogu glavnog grada,znati njegovu historiju/povijest, izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza domae zadae (pregledavanje i sortiranje materijala koje su uenici donijeli o Sarajevu).

  - Grupisati uenike u grupe od po 6 lanova. - Zadaci za grupe: Izrada zidnih plakata o Sarajevu,kao i izrada turistikih vodia grada

  Sarajeva. (Uenici mogu u grupama napisati i svoje stihove o Sarajevu koristei poetske forme inkvinu,akrostih,... ili slobodnim stilom pisanja.)

  - Uenici rade u grupama. - Uitelj/ica prati rad grupa,sugerie i pomae. - Izvjetavanje i prezentacija grupnih radova. - Pjevanje pjesme Sarajevo ljubavi moja.

  Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetima Maternji jezik (bosanski,hrvatski ili srpski) ,Likovna i Muzika kultura.

 • AS (SAT)

  9

  NASTAVNA JEDINICA: Sredita kantona/upanija i njihova uloga CILJ ASA (SATA): Znati ulogu administrativnih sredita kantona/upanija, izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini i svom irem zaviaju

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Najaviti temu sata/asa : Dravno ureenje Bosne i Hercegovine - Uitelj/ica e tehnikom Mini lekcija ukratko uenicima uz koritenje zidne entitetske karte

  BiH izloiti novo gradivo objasniti kako funkcioniu entititeti (organi i institucije entiteta),Federacija BiH i kantoni,kao i samu vanost administrativnih sredita kantona/upanija.

  - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst iz udbenika na stranicama 13 i 14.Prilikom itanja neka u svoje sveske naprave zabiljeke.

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Nekoliko uenika prezentuje svoje zabiljeke,dok istovremeno ostali uenici dopunjavaju

  svoje zabiljeke. - Domaa zadaa: Pronai i tekstove,slike,pjesme o nekom od administrativnih sredita.

  Uraditi plakat!

 • AS (SAT)

  10

  U

  NASTAVNA JEDINICA: Drava Bosna i Hercegovina CILJ ASA (SATA): Znati kako je nastala sadanja BiH, izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Prezentacija domae zadae i uraenih plakata o administrativnim sreditima kantona/upanija. - itanje stihova Zapis o zemlji Maka Dizdara. (Pokuajte pronai zbirku pjesama Kameni

  spava ovog naeg istaknutog pjesnika).

  ...Bosna da prosti jedna zemlja imade I posna i bosa da prosti I hladna i gladna I k tomu jo Da prosti prkosna Od Sna.

  (Mak Dizdar) - Razgovor o pjesmi. - Najaviti temu asa/sata : Drava Bosna i Hercegovina - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst iz udbenika na stranici 15. Prilikom itanja

  neka u svoje sveske naprave zabiljeke u vidu tehnike Dvostruko voeni dnevnik.

  Datum:

  Dogaaj:

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Nekoliko parova prezentuje svoj rad. - Ako je potrebno uenici dopunjavaju svoje Dvostruko voene dnevnike. - itanje stihova Maka Dizdara iz zbirke Kameni spava. - Domaa zadaa: Saznajte neto vie o Dejtonskom mirovnom sporazumu. (Bilo bi dobro da

  i uitelj/ica za naredni sat pripremi neto o Dejtonskom mirovnom sporazumu,jer je lako mogue da e djeci ova materija biti tee shvatljiva i razumljiva.)

  Napomena : Ova tehnika uenja se zove Dvostruko voeni dnevnik. Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetom Maternji jezik (bosanski,hrvatski ili srpski).

 • AS (SAT)

  11

  U

  NASTAVNA JEDINICA: Dravno ureenje Bosne i Hercegovine CILJ ASA (SATA): Znati teritorijalnu podjelu BiH,moi pokazati na kartama teritorijalno ureenje BiH,razumjeti potrebu sadanjeg teritorijalnog ustroja BiH kako bi se ostvarila prava konstitutivnih naroda BiH

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza domae zadae. (Prezentacija saznanja o Dejtonskom mirovnom sporazumu). - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o dravnom ureenju Bosne i

  Hercegovine? - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o dravnom

  ureenju nae zemlje.(Ako je potrebno pojasniti im pojam dravno ureenje.) Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Najaviti temu sata/asa : Dravno ureenje Bosne i Hercegovine - Uitelj/ica e tehnikom Mini lekcija ukratko uenicima uz koritenje zidne entitetske karte

  BiH izloiti novo gradivo (dravno ureenje BiH),nabrojati zajednike organe i institucije drave BiH, objasniti kako funkcioniu entititeti (organi i institucije entiteta),Federacija BiH i kantoni.

  - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst iz udbenika na stranicama 15,16 i 17.Prilikom itanja neka u svoje sveske naprave zabiljeke.

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Nekoliko uenika prezentuje svoje zabiljeke,dok istovremeno ostali uenici dopunjavaju

  svoje zabiljeke. - Vraamo se na art sa pitanjem : ta znamo o dravnom ureenju Bosne i Hercegovine?.Na

  artu tanicom ( ) oznaavamo ono to smo znali prije i dopisujemo nova saznanja drugom bojom markera.

  - Domaa zadaa: Pronai i donijeti slike entitetskih i kantonalnih obiljeja.Pronai i donijeti slike i tekstove o administrativnim sreditima kantona.

 • AS (SAT)

  12

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Dravno ureenje Bosne i Hercegovine CILJ ASA (SATA): Znati teritorijalnu podjelu BiH,moi pokazati na kartama teritorijalno ureenje BiH,razumjeti potrebu sadanjeg teritorijalnog ustroja BiH kako bi se ostvarila prava konstitutivnih naroda BiH

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza domae zadae. (Pregledavanje i sortiranje materijala koje su uenici donijeli o entitetskim i kantonalnim obiljejima,kao i o administrativnim sreditima kantona.)

  - Uputiti uenike da u paru urade zadatke u Radnoj svesci na stranicama 10 i 11. - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Nekoliko parova prezentuje svoj rad. - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst u udbeniku o administrativnim sreditima

  kantona na stranici 12 i u svoje sveske tokom itanja naprave zabiljeke. - Pripremiti veliki hamer papir za razredni plakat Administrativna sredita kantona. - Zadaci za parove: Svaki par e da radi na listu papira mali pano (plakat) o jednom

  administrativnom sreditu kantona od materijala koje su uenici donijeli za zadau i informacija koje su saznali iz udbenika.

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Parovi prezentuju svoj rad i svoj mali plakat o jednom administrativnom sreditu i lijepe ga

  na razredni zidni plakat.

  Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetom Likovna kultura.

 • AS (SAT)

  13

  U

  NASTAVNA JEDINICA: Stanovnitvo Bosne i Hercegovine CILJ ASA (SATA): Znati narode i narodnosti koji ive u BiH,znati prirodno i fiziko kretanje bosanskohercegovakog stanovnitva,moi prepoznati glavne karakteristike bosanskohercegovakog stanovnitva na demografskim piramidama, izgradnja potovanja prema drugim narodima i narodnostima koji ive u naem okruenju

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - itanje stihova Zlatke Artukovi.

  ...Zemlja je moja ljepotica humska, zemlja ilirska i kua slavenska.

  (Zlatka Artukovi)

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o stanovnitvu Bosne i Hercegovine?

  - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o stanovnitvu nae zemlje.(Ako je potrebno pojasniti im pojam dravno ureenje.) Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Najaviti temu asa/sata: Stanovnitvo Bosne i Hercegovine - Uitelj/ica e tehnikom Mini lekcija ukratko uenicima izloiti novo gradivo (najvaniji

  pojmovi) : historijat stanovnitva,narodi i narodnosti koji ive u BiH,jezici i religije u BiH. - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst u udbeniku o stanovnitvu BiH na stranicama

  18 i 19 i u svoje sveske da tokom itanja naprave zabiljeke o etnikoj strukturi u BiH,slubenim jezicima i religijama u BiH.

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Nekoliko uenika prezentuje svoje zabiljeke,dok istovremeno ostali uenici dopunjavaju

  svoje zabiljeke. - Vraamo se na art sa pitanjem : ta znamo o stanovnitvu Bosne i Hercegovine?.Na artu

  tanicom ( ) oznaavamo ono to smo znali prije i dopisujemo nova saznanja drugom bojom markera.

  - Domaa zadaa: Pronai zajednike karakteristike i osobenosti zvaninih jezika u BiH. Zamolite za pomo prilikom pronalaenja informacija druge uitelje/ice i nastavnike/ce u koli i susjedstvu.

  Napomena: Moete na sljedei as/sat pozvati nekog od svojih kolega koji predaju Maternji jezik (bosanski,hrvatski ili srpski) u vaoj ili nekoj drugoj koli da vam pomognu i prue neophodne informacije za rad.

 • AS (SAT)

  14

  RS

  NASTAVNA JEDINICA: Stanovnitvo Bosne i Hercegovine CILJ ASA (SATA): Znati narode i narodnosti koji ive u BiH,znati prirodno i fiziko kretanje bosanskohercegovakog stanovnitva,moi prepoznati glavne karakteristike bosanskohercegovakog stanovnitva na demografskim piramidama, izgradnja potovanja prema drugim narodima i narodnostima koji ive u naem okruenju

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - itanje teksta Mee Selimovia u udbeniku na stranici 19.

  Kakvi su ljudi Bosanci?To su najzamreniji ljudi na svijetu,ni s kim se istorija nije tako poalila kao sa Bosnom...Zar smo mi sluajno tako pretjerano meki i surovi,raznjeeni i tvrdi. Zar se sluajno zaklanjamo za ljubav kao jedinu izvjesnost u ovoj neodreenosti,zato?Zato to nam nije svejedno.A kad nam nije svejedno znai da smo poteni.A kad smo poteni,svaka ast naoj ludosti.

  (Mea Selimovi) - Razgovor o tekstu. - Analiza domae zadae. (Pregledavanje i sortiranje materijala koje su uenici donijeli o

  slubenim jezicima u BiH.) - Na plakatu ili tabli nacrtati trostruki Venov dijagram (kao to je u Radnim sveskama).

 • - Nekoliko uenika prezentuju svoje zadaa (saznanja o osobenostima slubenih jezika u BiH) ili Vi ili neko od vaih kolega da uenicima prezentuje osobenosti slubenih jezika.

  - Uputite uenike da u parovima urade zadatak u Radnoj svesci na stranici 12 (trostruki Venov dijagram).Upute za rad ovom tehnikom se nalaze u Radnoj svesci.

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Nekoliko parova prezentuje svoj rad. - Uitelj/ica popunjava razredni trostruki Venov dijagram,a uenici ako je to potrebno

  dopunjavaju svoj Venov dijagram. Napomena : Ova tehnika uenja se zove Venov dijagram.

  Bosanski jezik Srpski jezik Hrvatski jezik

 • AS (SAT)

  15

  U i RS

  TEMA : IZ PROLOSTI DOMOVINE NASTAVNA JEDINICA: Podruje Bosne i Hercegovine u prethistoriji CILJ ASA (SATA): Znati o prolosti svoje domovine od doseljenja do danas, izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) napraviti tabelu i zapisati pitanja u kolone tabele :

  ta znamo o prolosti BiH? ta znamo o BiH u prethistoriji?

  elimo saznati o BiH u prethistoriji ...

  Saznali smo o BiH u prethistoriji ...

  - Uenici u Radnim sveskama na stranici 13 u prvu kolonu upisuju ono to znaju o BiH u prethistoriji.

  - itaju drugarima u razredu ono to su zapisali u prvu kolonu,a uitelj/ica to zapisuje na art u prvu kolonu tabele.Sve uenike odgovore zapisati na art sa pitanjima,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Najaviti temu sata/asa : Podruje dananje Bosne i Hercegovine u prethistoriji - U drugu kolonu tabele uenici treba da upiu ta bi eljeli saznati o BiH u prethistoriji. - itaju drugarima u razredu ono to su zapisali u drugu kolonu,a uitelj/ica to zapisuje na

  art, u drugu kolonu tabele. - Uputiti uenike da samostalno proitaju tekst u udbeniku na stranici 22.Prilikom itanja

  neka informacije u tekstu koje su ve znali oznae tanicom ( ),a nova saznanja neka oznae plusom ( + ).

  - Zajedno sa uenicima se vraamo na art sa tabelom.U prvoj koloni informacije koje su uenici ve znali (a nalaze se u tekstu) oznaiti tanicom ( ).U drugoj koloni oznaite pitanja na koja su uenici pronali odgovore u tekstu nekim dogovorenim znakom.

  - Sada uenici mogu popuniti treu kolonu tabele u svojim Radnim sveskama,tj. napisati ta su saznali o BiH u prahistoriji.

  - itaju drugarima u razredu ono to su zapisali u treu kolonu,a uitelj/ica to zapisuje na art, u treu kolonu tabele.Uenici dopunjavaju kolonu u svojim Radnim sveskama.

  - Pitati uenike ima li im nejasnih pojmova u tekstu i te im pojmove pojasniti (prahistorija, kameno doba,...)

  - Razgovor i sumiranje novih saznanja. - Zajedno sa uenicima se vraamo na art sa tabelom.U drugoj koloni upitnikom (?) oznaiti

  ona pitanja na koja uenici nisu pronali odgovore u tekstu. - Domaa zadaa:Pronai odgovore na ova oznaena pitanja koristei internet,enciklopedije,

  druge udbenike. Pronai fotografije i slike prahistorijskih iskopina.Donijeti sapun,slamu, drvene tapie,glinu,glinamol,...

  Napomena: Ova tehnika uenja zove se KWL tabela

 • AS (SAT)

  16

  RS

  NASTAVNA JEDINICA: Podruje dananje Bosne i Hercegovine u prethistoriji CILJ ASA (SATA): Znati o prolosti svoje domovine od doseljenja do danas, izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza domae zadae. (Prezentacija odgovora na pitanja iz druge kolone KWL tabele.) - Uenici prezentuju odgovore koje su pronali i dopunjavaju ih u treu kolonu KWL tabele u

  Radnoj svesci na stranici 13,a uitelj/ica dopunjava treu kolonu razredne tabele. - Pregledavanje i sortiranje materijala koje su uenici donijeli o prethistorijskim iskopinama. - Uenike grupisati u grupe od po 6 lanova. - Zadaci za grupe: izrada zidnog plakata (panoa) o BiH u prethistoriji,izrada prethistorijskih

  skulptura od gline,sapuna i slino,izrada sojenikog naselja od slame,drvenih tapia i drugog materijala.

  - Uitelj/ica prati rad grupa,sugerie i pomae. - Grupe prezentuju svoj rad.

  Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetom Likovna kultura.

 • AS (SAT)

  17

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Podruje dananje Bosne i Hercegovine u antiko doba CILJ ASA (SATA): Znati o prolosti svoje domovine od doseljenja do danas, razumjeti dogaaje iz prolosti i njihovo preslikavanje na sadanjost,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o Bosni i Hercegovini u antiko doba?

  - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o BiH u antiko doba.Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Najaviti temu sata/asa : Podruje dananje Bosne i Hercegovine u antiko doba - Uitelj/ica e tehnikom mini lekcija ukratko uenicima izloiti novo gradivo (najvaniji

  pojmovi) : antiko doba,Humska ploa,utvrde,spomenici,oblasti,zemljoradnja,rudarstvo,... - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst u udbeniku o BiH u antiko doba na stranici

  23 i u svoje sveske da tokom itanja naprave zabiljeke o BiH u antiko doba. - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Nekoliko uenika prezentuje svoje zabiljeke,dok istovremeno ostali uenici dopunjavaju

  svoje zabiljeke. - Vraamo se na art sa pitanjem : ta znamo o Bosni i Hercegovini u antiko doba?.Na artu

  tanicom ( ) oznaavamo ono to smo znali prije i dopisujemo nova saznanja drugom bojom markera.

  - Uitelj/ica na artu ili tabli crta razredni Grozd (kao u Radnim sveskama) na temu : BiH u antiko doba.

  - Uputite uenike da u parovima ili samostalno urade zadatak u Radnoj svesci na stranici 14 (dopune Grozd).

  - Uitelj/ica prati rad parova ili uenika,sugerie i pomae. - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad. - Uitelj/ica popunjava razredni Grozd,a uenici dopunjavaju svoj Grozd u Radnim

  sveskama ako je to potrebno. - Domaa zadaa: Saznajte neto vie o Humskoj ploi i utvrdama u antiko doba.

  Napomena: Ova tehnika uenja se zove Grozd.

 • AS (SAT)

  18

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Slaveni i njihovi civilizacijski okviri CILJ ASA (SATA): Znati vanost srednjovjekovne bosanske drave,moi na zemljovidima prepoznati razvoj i granice BiH kroz povijest od prvih poetaka do danas,razumjeti dogaaje iz prolosti i njihovo preslikavanje na sadanjost a iz istih izvlaenje pozitivnih zakljuaka za bolje sutra svih u BiH,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza domae zadae. (Prezentacija saznanja i informacija do kojih su doli uenici o Humskoj ploi i utvrdama u antiko doba.)

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) napraviti tabelu i zapisati pitanja u kolone tabele :

  () Znao sam o srednjovjekovnoj bosanskoj dravi

  (+) Saznao sam o srednjovjekovnoj bosanskoj dravi

  (-) Suprotno od onog to sam mislio

  (?) Potrebno istraiti i provjeriti

  - Uenici samostalno popunjavaju prvu kolonu tabele (Znao sam o srednjovjekovnoj bosanskoj dravi) u svojim Radnim sveskama na stranici 15.

  - itaju drugarima u razredu ono to su zapisali u prvu kolonu,a uitelj/ica to zapisuje na art u prvu kolonu tabele.Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Najaviti temu sata/asa : Slaveni i njihovi civilizacijski okviri - Uputiti uenike da samostalno proitaju tekst u udbeniku na stranicama 24 i 25.Prilikom

  itanja neka informacije u tekstu koje su ve znali oznae tanicom ( ),nova saznanja neka oznae plusom ( + ),informacije koje su suprotne njihovom miljenju neka oznae minusom ( - ),a one informacije u tekstu za koje misle da ih treba provjeriti ili istraiti neka oznae upitnikom ( ? ).

  - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - Nakon to su proitali tekst sa oznaavanjem,uenici u svojim Radnim sveskama mogu

  popuniti drugu,treu i etvrtu kolonu tabele. - Zajedno sa uenicima se vraamo na art sa tabelom.U prvoj koloni informacije koje su

  uenici ve znali (a nalaze se u tekstu) oznaiti tanicom ( ). - itaju drugarima u razredu ono to su zapisali u drugu kolonu,a uitelj/ica to zapisuje na

  art, u drugu kolonu tabele.Uenici dopunjavaju kolonu u svojim Radnim sveskama. - itaju drugarima u razredu ono to su zapisali u treu kolonu,a uitelj/ica to zapisuje na art,

  u treu kolonu tabele. - itaju drugarima u razredu ono to su zapisali u etvrtu kolonu,a uitelj/ica to zapisuje na

  art, u etvrtu kolonu tabele. - Pitati uenike ima li im nejasnih pojmova u tekstu i te im pojmove pojasniti. - Razgovor i sumiranje novih saznanja.

 • - Zajedno sa uenicima se vraamo na art sa tabelom.Naglasiti treu i etvrtu kolonu i ono to su uenici zapisali da bi trebalo provjeriti i istraiti.

  - Domaa zadaa: Istraiti i provjeriti informacije iz tree i etvrte kolone tabele u drugim izvorima znanja (enciklopedije,internet,historiari,drugi udbenici,...).Neka uenici odaberu na koji nain e prezentovati ta nova saznanja o srednjovjekovnoj bosanskoj dravi (pano, esej,...)

  - Domaa zadaa: Saznati neto vie o srednjovjekovnim bosanskim gradovima.Donijeti fotografije,tekstove,skice i druge materijale o srednjovjekovnim bosanskim gradovima.

  Napomena: Ova tehnika uenja zove se INSERT metod.

 • AS (SAT)

  19

  RS

  NASTAVNA JEDINICA: Slaveni i njihovi civilizacijski okviri CILJ ASA (SATA): Znati vanost srednjovjekovne bosanske drave,moi na zemljovidima prepoznati razvoj i granice BiH kroz povijest od prvih poetaka do danas,razumjeti dogaaje iz prolosti i njihovo preslikavanje na sadanjost a iz istih izvlaenje pozitivnih zakljuaka za bolje sutra svih u BiH,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza domae zadae (Prezentacija istraivanja uenika i dopuna novim informacijama u Radnoj svesci druge kolone u tabeli na stranici 15.)

  - Uitelj/ica te nove informacije dopunjava u razrednoj tabeli. - Pregledavanje i sortiranje materijala koje su uenici donijeli o srednjovjekovnim bosanskim

  gradovima. - Uenike grupisati u grupe od po 6 lanova. - Zadaci za grupe: izrada zidnog plakata (panoa) o srednjovjekovnim gradovima-utvrdama,

  izrada maketa srednjovjekovnih gradova-utvrda od kartona,kamenia i drugog materijala, publikacija legendi vezanih za srednjovjekovne gradove-utvrde,...

  - Uitelj/ica prati rad grupa,sugerie i pomae. - Grupe prezentuju svoj rad.

  Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetima Likovna kultura i Maternji jezik (bosanski,hrvatski ili srpski).

 • AS (SAT)

  20

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Najznaajnije linosti bosanske drave CILJ ASA (SATA): Znati vanost glavnih linosti srednjovjekovne bosanske drave,moi na zemljovidima prepoznati razvoj i granice BiH kroz povijest od prvih poetaka do danas,razumjeti dogaaje iz prolosti i njihovo preslikavanje na sadanjost a iz istih izvlaenje pozitivnih zakljuaka za bolje sutra svih u BiH,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o najznaajnijim linostima srednjovjekovne bosanske drave?

  - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o najznaajnijim linostima srednjovjekovne bosanske drave.Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Najaviti temu sata/asa. - Grupisati uenike u grupe od po 3 ili 6 lanova.Ovo su matine grupe. - Unutar grupe uenike razbrojiti 1 2 3.Svaki uenik neka zapamti koji je broj,jer e svaki

  broj dobiti odreeni dio teksta iz udbenika koji treba nauiti. - Objasnite uenicima zadatak: Brojevi 1 treba da itaju tekst o Kulinu banu u udbeniku na

  stranici 26,brojevi 2 itaju tekst o vladavini Stjepana II Kotromania u udbeniku takoer na stranici 26,a brojevi 3 itaju tekst o vladavini Tvrtka I Kotromania u udbeniku na stranici 26.Prilikom itanja uenici u svoje sveske trebaju praviti zabiljeke,tj. zapisati ono to misle da je vano.Trebaju dobro nauiti svoj dio teksta iz udbenika jer e oni taj dio teksta kasnije pouavati svoje drugare unutar matine grupe.

  - Nakon to ste objasnili zadatak pregrupiite uenike u ekspertne/strune grupe. ( Prvu ekspertnu grupu ine svi uenici sa brojem 1,drugu grupu ine uenici sa brojem 2,a treu grupu ine uenici sa brojem 3.)

  - U ekspertnim grupama uenici mogu pristupiti itanju svog dijela teksta u udbeniku i pravljenju zabiljeki.U ekspertnim grupama svi uenici imaju isti dio teksta za uenje tako da im je omogueno da ue zajedno i uporeuju svoje zabiljeke.

  - Kada u ekspertnim grupama naue svoj dio teksta uenici se vraaju u svoje matine grupe (prvobitne grupe) i pouavaju ostale uenike u svojoj grupi o vladavini bana koji je bio njihov zadatak.Ostali uenici u grupi paljivo sluaju i prave zabiljeke u svoje sveske.Napomenite im da e na kraju trebati prezentovati ono to su nauili.

  - Nakon pouavanja na ovaj nain svi lanovi u grupi e nauiti ono to je vano i bitno o svim najznaajnijim bosanskim vladarima (banovima).

  - Prezentacija nauenog gradiva.Najbolje je da uenici prezentuju ono to su nauili od svojih drugara u grupi i svaki drugi put e se uenici truditi jo vie da dobro naue svoj dio i poue svoje drugare u grupi.

  - Uitelj/ica dopunjava art sa pitanjem novim uenikim saznanjima. - Domaa zadaa: Saznati ko su i kakvi su bili drugi bosanski banovi i vladari.Prikupiti

  materijale i donijeti.Pronai slike grbova i zastava srednjovjekovnih velikaa i donijeti.

  Napomena: Ova tehnika uenja se zove Slagalica 2.

 • AS (SAT)

  21

  RS

  NASTAVNA JEDINICA: Najznaajnije linosti bosanske drave CILJ ASA (SATA): Znati vanost glavnih linosti srednjovjekovne bosanske drave,moi na zemljovidima prepoznati razvoj i granice BiH kroz povijest od prvih poetaka do danas,razumjeti dogaaje iz prolosti i njihovo preslikavanje na sadanjost a iz istih izvlaenje pozitivnih zakljuaka za bolje sutra svih u BiH,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza domae zadae. (Prezentacija materijala i informacija koje su uenici pronali za zadau i njihovo sortiranje).

  - Uenike grupisati u grupe od po 6 lanova. - Zadaci za grupe: Izrada tematskih panoa Banovi vladari srednjovjekovne bosanske drave,

  Grbovi banova i velikaa, Zastave banova i velikaa,... - Uitelj/ica prati rad grupa,sugerie i pomae. - Grupe prezentuju svoj rad. - Uputite uenike da u parovima ili samostalno urade zadatke u Radnoj svesci na stranici 16

  (zalijepe ili nacrtaju grbove nekih velikaa,napiu pjesmu o jednom bosanskom banu). - Uitelj/ica prati rad parova ili uenika,sugerie i pomae. - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad.

  Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetima Likovna kultura i Maternji jezik (bosanski,hrvatski ili srpski).U sluaju nedostatka vremena za rad,zadatke u Radnoj svesci uenici mogu uraditi za domau zadau.

 • AS (SAT)

  22

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Vjerska slika,kultura i umjetnost CILJ ASA (SATA): Znati vjere u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi,znati kulturna i umjetnika dostignua u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi, razumjeti dogaaje iz prolosti i njihovo preslikavanje na sadanjost a iz istih izvlaenje pozitivnih zakljuaka za bolje sutra svih u BiH,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o vjerskoj slici u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi?

  - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o vjeri u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi.Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Najaviti temu asa/sata. - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst u udbeniku o vjerskoj slici u srednjovjekovnoj

  bosanskoj dravi na stranici 27.Prilikom itanja neka informacije u tekstu koje su ve znali oznae tanicom ( ),a nova saznanja neka oznae plusom ( + ).

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Uputite uenike da u parovima ili samostalno urade zadatke u Radnoj svesci na stranici 17

  (dovre GROZD o vjeri u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi). - Uitelj/ica prati rad parova ili uenika,sugerie i pomae. - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad. - Vraamo se na art sa pitanjem : ta znamo o vjerskoj slici u srednjovjekovnoj bosanskoj

  dravi?.Na artu tanicom ( ) oznaavamo ono to smo znali prije,a pronali smo to u tekstu u udbeniku, i dopisujemo nova saznanja drugom bojom markera.

  - Uitelj/ica crta razredni Grozd na tabli ili artu na temu:Vjera u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi

  - Uputite uenike da u parovima ili samostalno urade zadatke u Radnoj svesci na stranici 17 (dopune Grozd).

  - Uitelj/ica prati rad parova ili uenika,sugerie i pomae. - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad. - Uitelj/ica popunjava razredni Grozd,a uenici dopunjavaju svoje Grozdove u Radnim

  sveskama. - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o kulturi i umjetnosti u

  srednjovjekovnoj bosanskoj dravi? - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o kulturi i

  umjetnosti u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi.Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Najaviti temu sata/asa. - Uitelj/ica e tehnikom mini lekcija ukratko uenicima izloiti novo gradivo (najvaniji

  pojmovi) : crkvena i svjetovna arhitektura,pisma i pismenost,knjievnost,igra,muzika i zabava.

 • - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst u udbeniku o kulturi i umjetnosti u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi na stranicama 27 i 28.Prilikom itanja neka informacije u tekstu koje su ve znali oznae tanicom ( ),a nova saznanja neka oznae plusom ( + ).

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Uputite uenike da u parovima ili samostalno urade zadatke u Radnoj svesci na stranici 18

  (dovre u tabeli klasifikaciju novih saznanja). - Uitelj/ica prati rad parova ili uenika,sugerie i pomae. - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad. - Vraamo se na art sa pitanjem : ta znamo o kulturi i umjetnosti u srednjovjekovnoj

  bosanskoj dravi?.Na artu tanicom ( ) oznaavamo ono to smo znali prije,a pronali smo to u tekstu u udbeniku, i dopisujemo nova saznanja drugom bojom markera.

  - Domaa zadaa: Napisati bosanicom svoje ime i prezime.Neka pokuaju bosanicom napisati pismo prijatelju ili nekoj dragoj osobi.Naravno,neka ne zaborave u pismu poslati kopiju pisma bosanice da bi primatelj pisma mogao da njihovo pismo deifruje (prevede). Pronai u Muzikoj kulturi igru ija je ovo vojska? i pripremiti se za dvorsku sveanost, turnir,ples igre kola koje su se odravale u srednjovjekovnoj Bosni,odaberite jednu ili vie manifestacija.Moete izraditi i kostime,od kartona oruje koje se tada koristilo,donijeti matrice sa srednjovjekovnom muzikom i razliite instrumente,...

  - Domaa zadaa: Saznati neto vie o Crkvi bosanskoj.Prikupljene materijale donijeti na sljedei as/sat.

  Napomena: Ova tehnika uenja se zove Slagalica 2. Napomena: Veliku pomo u izradi kostima i ostalog mogu vam pruiti roditelji.

 • AS (SAT)

  23

  NASTAVNA JEDINICA: Vjerska slika,kultura i umjetnost CILJ ASA (SATA): Znati vjere u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi,znati kulturna i umjetnika dostignua u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi, razumjeti dogaaje iz prolosti i njihovo preslikavanje na sadanjost a iz istih izvlaenje pozitivnih zakljuaka za bolje sutra svih u BiH,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza domae zadae. (Prezentacija materijala i informacija koje su uenici pronali o Crkvi bosanskoj).

  - Uvodna igra ija je ovo vojska? (pjevanje i igranje uz CD) - Dvorska sveanost,turnir,ples igre kola (zavisno od vaeg odabira i dogovora sa uenicima i

  naravno mogunostima kojima raspolaete).Na sveanosti mogu da uestvuju i roditelji, drugi gosti,...

  Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetima Likovna kultura,Muzika kultura i Tjelesni i zdravstveni odgoj.

 • AS (SAT)

  24

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Gubitak samostalnosti bosanske drave CILJ ASA (SATA): Znati o osvajaima iz prolosti i borbi naroda za svoju slobodu, usvajanje zakljuaka vezanih za dogaaje iz prolosti i projiciranje istih u smislu vanosti za nau sadanjost i budunost,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Postavite problemsko pitanje:Da li su Turska i Austrougarska bili osvajai i okupatori ili su bili donosioci napretka i prosperiteta?

  - Zamolite uenike da razmisle o odgovoru na ovo pitanje i da svako za sebe u svojoj svesci napie odgovor.O odgovorima razgovarajte nakon obraene lekcije,tj. nakon to budu imali argumente za svoje miljenje.

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta je Osmanlijska vlast donijela u Bosnu i Hercegovinu?

  - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o onome to je Osmanlijska vlast donijela u Bosnu i Hercegovinu..Sve uenike odgovore zapisati na art, bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Najaviti temu sata/asa. - Uputiti uenike da u udbeniku na stranici 29 proitaju dio teksta koji govori o tome.

  Prilikom itanja neka informacije u tekstu koje su ve znali oznae tanicom ( ),a nova saznanja neka oznae plusom ( + ).

  - Vratiti se na art sa pitanjem i provjeriti koje su informacije uenici znali prije.Oznaiti ih na artu tanicom ( ).Pored onih informacija koje nisu potvrene u tekstu stavite ( ? ) jer njih e biti potrebno istraiti.

  - Dopunite art novim saznanjima drugom bojom markera (ili krede). - Uputite uenike da u svojim Radnim sveskama na stranici 19 kategoriu informacije u T

  tabelu.Treba da napiu ta je pozitivno,a ta negativno donijela Osmanlijska vlast u Bosnu i Hercegovinu.

  ( + ) POZITIVNO ( - ) NEGATIVNO

  - Uitelj/ica na artu ili tabli pravi istu ovakvu tabelu,dok uenici rade u Radnim sveskama. - Uenici itaju pozitivne karakteristike,uitelj/ica ih zapisuju u tabelu. - Uenici itaju negativne karakteristike,uitelj/ica ih zapisuju u tabelu. - Razgovor sa uenicima o navedenim karakteristikama. - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta je Austrougarska vlast donijela u

  Bosnu i Hercegovinu? - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o onome to je

  Austrougarska vlast donijela u Bosnu i Hercegovinu..Sve uenike odgovore zapisati na

 • art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Uputiti uenike da u udbeniku na stranici 29 proitaju dio teksta koji govori o tome. Prilikom itanja neka informacije u tekstu koje su ve znali oznae tanicom ( ),a nova saznanja neka oznae plusom ( + ).

  - Vratiti se na art sa pitanjem i provjeriti koje su informacije uenici znali prije.Oznaiti ih na artu tanicom ( ).Pored onih informacija koje nisu potvrene u tekstu stavite ( ? ) jer njih e biti potrebno istraiti.

  - Dopunite art novim saznanjima drugom bojom markera (ili krede). - Uputite uenike da u svojim Radnim sveskama na stranici 19 kategoriu informacije u T

  tabelu.Treba da napiu ta je pozitivno,a ta negativno donijela Austrougarska vlast u Bosnu i Hercegovinu.

  ( + ) POZITIVNO ( - ) NEGATIVNO

  - Uitelj/ica na artu ili tabli pravi istu ovakvu tabelu,dok uenici rade u Radnim sveskama. - Uenici itaju pozitivne karakteristike,uitelj/ica ih zapisuju u tabelu. - Uenici itaju negativne karakteristike,uitelj/ica ih zapisuju u tabelu. - Razgovor sa uenicima o navedenim karakteristikama. - Ne zaboravite im napomenuti da ete sljedei sat/as prilikom prezentacije domae zadae i

  odgovoriti na problemsko pitanje.Svaki uenik e dati konaan odgovor uz argumentaciju u pisanoj formi (na listu papira),to je prilika da vidite koliko su uenici usvojili gradivo,kao i koliko su sposobni kritiki promiljati.

  - Domaa zadaa: Napraviti u svojim sveskama T tabelu i uraditi usporedbu izmeu Osmanlijske i Austrugarske vlasti.

  OSMANLIJSKA VLAST

  AUSTROUGARSKA VLAST

  - Domaa zadaa: Provjeriti i istraiti informacije sa artova pored kojih je stavljena oznaka ( ? ) koristei enciklopedije,internet,...,druge izvore znanja.

  Napomena : Ova tehnika uenja se zove Pojaana nastava.

 • AS (SAT)

  25

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Narodni preporodi CILJ ASA (SATA): Znati o osvajaima iz prolosti i borbi naroda za svoju slobodu, usvajanje zakljuaka vezanih za dogaaje iz prolosti i projiciranje istih u smislu vanosti za nau sadanjost i budunost,vrednovati ispravnu borbu za slobodu BiH,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i prezentacija domae zadae. - Na artu ili tabli nacrtati T tabelu i dopuniti je uenikim prezentacijama:

  OSMANLIJSKA VLAST

  AUSTROUGARSKA VLAST

  - Razgovor o karakteristikama Osmanlijske i Austrougarske vlasti,kao i sumiranje karakteristika navedenih u tabeli.

  - itanje stihova Alekse antia.

  OSTAJTE OVDJE

  Ostajte ovdje!...Sunce tueg neba Ko pusta grana,kad jesenja krila Nee vas grijat ko to ovo grije; Trgnu joj lisje i pokose ledom, Grki su tamo zalogaji hljeba Bez vas bi majka domovina bila; Gdje svoga nema i gdje brata nije. A majka plae za svojijem edom.

  Od svoje majke ko e nai bolju?! Ne dajte suzi da joj s oka leti, A majka vaa zemlja vam je ova; Vratte suze njojzi u naruja sveta; Bacite pogled po kru i polju, ivite zato da moete mrijeti Svuda su groblja vaih pradjedova. Na njenom polju gdje vas slava sreta.

  Za ovu zemlju oni bjehu divi, Ovdje vas svako poznaje i voli, Uzori svijetli,to je branit znae, A tamo niko poznati vas nee; U ovoj zemlji ostanite i vi, Bolji su svoji i krevi goli, I za nju dajte vrelo krvi vae. No cvjetna polja kud se tuin kree.

  Aleksa anti - Najava dananje teme. - Uitelj/ica e tehnikom mini lekcija ukratko uenicima izloiti novo gradivo (najvaniji

  pojmovi) : nacionalna i patriotska aktivnost,kulturno-prosvjetna drutva i njihov rad,...

 • - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst u udbeniku o narodnim preporodima na stranici 30.Prilikom itanja neka informacije u tekstu koje su ve znali oznae tanicom ( ),a nova saznanja neka oznae plusom ( + ).

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Uputite uenike da u parovima ili samostalno urade zadatak u Radnoj svesci na stranici 20

  (dovre Grozd). - Uitelj/ica prati rad parova ili uenika,sugerie i pomae. - Na tabli ili art papiru nacrtati Grozd.

  - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad. - Zajedno sa uenicima (dok prezentuju svoj rad) dopuniti razredni Grozd. - Uenici dopunjavaju svoje Grozdove u Radnim sveskama. - Domaa zadaa : Saznati neto vie o svim kulturno-prosvjetnim drutvima u BiH.Saznati

  neto vie o poznatijim lanovima Prosvjete,Napretka,Gajreta,... Neka uenici odaberu na koji nain e prezentovati ta nova saznanja o kulturno-prosvjetnim drutvima i njihovim poznatijim lanovima (pano, esej,...)

  Kulturnoprosvjetna drutva

 • AS (SAT)

  26

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Posebnost,razliitosti i znaaj razvitka BiH od 1918. do 1941. CILJ ASA (SATA): Znati o borbi naroda za svoju slobodu, usvajanje zakljuaka vezanih za dogaaje iz prolosti i projiciranje istih u smislu vanosti za nau sadanjost i budunost,vrednovati ispravnu borbu za slobodu BiH,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i prezentacija domae zadae. - Najava teme sata/asa. - Uputiti uenike da samostalno ili u paru proitaju tekst u udbeniku na stranici 31. Prilikom

  itanja neka u tekstu podvuku onaj dio teksta koji je po njihovom miljenju znaajan.To e biti citat.

  - Kada podvuku citate,tj. oznae ih,onda ih trebaju prepisati u obliku kratkog zapisa u lijevu stranu tabele koja se nalazi u njihovim Radnim sveskama na stranici 21.Paralelno sa svakim citatom u lijevoj strani tabele, u desnu stranu tabele treba da upiu svoj komentar,tj. svoja razmiljanja o tom citatu (dijelu teksta) ili da zapiu kako su oni taj citat razumjeli.

  - Napomenite im da mogu zapisati onoliko citata i komentara koliko misle da je potrebno da bi uspjeno razumjeli ovo gradivo.

  - Uitelj/ica prati rad parova ili uenika,sugerie i pomae. - Na tabli ili art papiru nacrtati tabelu.

  CITAT KOMENTAR

  Agrarna reforma

  Ljudima je nepravedno oduzeta zemlja

  - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad. - Zajedno sa uenicima (dok prezentuju svoj rad) dopuniti razrednu tabelu. - Uenici dopunjavaju svoje tabele u Radnim sveskama. - Domaa zadaa: Saznati neto vie o bosansohercegovakim politikim predstavnicima u

  tom periodu.Neka uenici odaberu na koji nain e prezentovati ta nova saznanja o kulturno-prosvjetnim drutvima i njihovim poznatijim lanovima (pano, esej,...)

  Napomena: Ova tehnika uenja se zove Dvostruko voeni dnevnik.

 • AS (SAT)

  27

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Posebnost,razliitosti i znaaj razvitka BiH od 1941. do 1991. CILJ ASA (SATA): Znati o borbi naroda za svoju slobodu, usvajanje zakljuaka vezanih za dogaaje iz prolosti i projiciranje istih u smislu vanosti za nau sadanjost i budunost,vrednovati ispravnu borbu za slobodu BiH,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i prezentacija domae zadae. - Najava teme sata/asa. - Uputiti uenike da samostalno ili u paru proitaju tekst u udbeniku na stranicama 32 i 33.

  Prilikom itanja neka u tekstu podvuku onaj dio teksta koji je po njihovom miljenju znaajan.To e biti citat.

  - Kada podvuku citate,tj. oznae ih,onda ih trebaju prepisati u obliku kratkog zapisa u lijevu stranu tabele koja se nalazi u njihovim Radnim sveskama na stranici 22.Paralelno sa svakim citatom u lijevoj strani tabele, u desnu stranu tabele treba da upiu svoj komentar,tj. svoja razmiljanja o tom citatu (dijelu teksta) ili da zapiu kako su oni taj citat razumjeli.

  - Napomenite im da mogu zapisati onoliko citata i komentara koliko misle da je potrebno da bi uspjeno razumjeli ovo gradivo.

  - Uitelj/ica prati rad parova ili uenika,sugerie i pomae. - Na tabli ili art papiru nacrtati tabelu.

  CITAT KOMENTAR

  Agrarna reforma

  Ljudima je nepravedno oduzeta zemlja

  - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad. - Zajedno sa uenicima (dok prezentuju svoj rad) dopuniti razrednu tabelu. - Uenici dopunjavaju svoje tabele u Radnim sveskama. - Domaa zadaa: Saznati neto vie o narodnooslobodilakoj borbi partizana.

  Napomena: Ova tehnika uenja se zove Dvostruko voeni dnevnik.

 • AS (SAT)

  28

  U

  NASTAVNA JEDINICA: Nastanak samostalne,suverene i nezavisne BiH CILJ ASA (SATA): Usvojiti zakljuke vezane za dogaaje iz prolosti i projicirati iste u smislu vanosti za nau sadanjost i budunost,vrednovati ispravnu borbu za slobodu BiH,izgraditi vlastite stavove o prolosti BiH na temelju nauenog gradiva

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i prezentacija domae zadae. - Uitelj/ica e tehnikom mini lekcija ukratko uenicima izloiti novo gradivo (najvaniji

  pojmovi,datumi i dogaaji) i time sumirati ono to se do sada uilo o povijesti/historiji BiH: 01.03.1992. Dan nezavisnosti BiH,22.05.1992. BiH priznata i primljena u UN.

  - Uputiti uenike da samostalno ili u paru proitaju tekst u udbeniku Ponosni smo na na stranici 31. Prilikom itanja neka u tekstu podvuku onaj dio teksta koji je po njihovom miljenju najznaajniji.

  - Uitelj/ica prati rad parova ili uenika,sugerie i pomae. - Na tabli ili art papiru nacrtati tabelu,a uenici u svoje sveske crtaju tabelu.

  PONOSNI SMO NA:

  KNJIEVNOST

  NAUKA SPORT FILM

  - Uenike grupisati u grupe od po 4 lana. - Uenici u grupama popunjavaju tabelu sa klasifikovanim injenicama (podacima). - Grupe prezentuju svoj rad. - Zajedno sa uenicima (dok prezentuju svoj rad) dopuniti razrednu tabelu. - Uenici dopunjavaju svoje tabele u svojim sveskama.

 • AS (SAT)

  29

  U

  TEMA: KULTURNOPOVIJESNE ZNAMENITOSTI NASTAVNA JEDINICA: Kulturno-prosvjetne i vjerske ustanove naroda u BiH CILJ ASA (SATA): Znati o kulturnopovijesnim znamenitostima BiH,razlikovati spomenike prema starosti i prema vanosti,razviti pozitivne stavove o ouvanju kulturne batine iz prolosti domovine i naroda koji u njoj ive

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Razgovor o kulturno-prosvjetnim ustanovama ueg i ireg zaviaja koristei plakate, panoe,karte i druge materijale koje su uenici izradili (Ovo su uenici trebali uiti u prethodnom razredu i vjerovatno jo posjeduju materijale koje su tada izradili .)

  - Izrada razredne hronoloke liste kulturno-prosvjetnih ustanova ueg i ireg zaviaja. - Najava teme sata/asa. - Uitelj/ica e tehnikom mini lekcija ukratko uenicima izloiti novo gradivo - najvaniji

  pojmovi: kulturno-prosvjetne ustanove (muzeji,arhivi,...) i vjerske ustanove (damije, medrese,crkve,manastiri i samostani,sinagoge,...)

  - Uputiti uenike da u parovima proitaju prvi dio teksta u udbeniku koji govori o kulturno-prosvjetnim ustanovama na stranici 38.Prilikom itanja neka informacije u tekstu koje su ve znali oznae tanicom ( ),a nova saznanja neka oznae plusom ( + ).

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Uputite uenike da u parovima ili samostalno urade prvi dio zadatka u Radnoj svesci na

  stranici 23 (dovre prvi dio Grozda). - Uitelj/ica prati rad parova ili uenika,sugerie i pomae. - Na tabli ili art papiru nacrtati Grozd,kao to je u uenikim Radnim sveskama. - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad. - Zajedno sa uenicima (dok prezentuju svoj rad) dopuniti prvi dio razrednog Grozda. - Uenici dopunjavaju svoje Grozdove u Radnim sveskama. - Domaa zadaa: Saznati neto vie o arhivima u BiH,pozoritima i institutima. Neka

  uenici odaberu na koji nain e prezentovati ta nova saznanja o kulturnoobrazovnim ustanovama u BiH (pano, esej,...)

 • AS (SAT)

  30

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Kulturno-prosvjetne i vjerske ustanove naroda u BiH CILJ ASA (SATA): Znati o kulturnopovijesnim znamenitostima BiH,razlikovati spomenike prema starosti i prema vanosti,razviti pozitivne stavove o ouvanju kulturne batine iz prolosti domovine i naroda koji u njoj ive

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i prezentacija domae zadae. (prezentacija novih saznanja o kulturnoobrazovnim ustanovama u BiH)

  - Na osnovu ovih prezentacija dopuniti prvi dio razrednog Grozda,a uenici dopunjavaju Grozd u svojim Radnim sveskama.

  - Razgovor o vjerskim ustanovama ueg i ireg zaviaja koristei plakate, panoe,karte i druge materijale koje su uenici izradili (Ovo su uenici trebali uiti u prethodnom razredu i vjerovatno jo posjeduju materijale koje su tada izradili .)

  - Izrada razredne hronoloke listevjerskih ustanova ueg i ireg zaviaja. - Najava teme sata/asa. - Uputiti uenike da u parovima proitaju drugi dio teksta u udbeniku koji govori o vjerskim

  ustanovama na stranici 38.Prilikom itanja neka informacije u tekstu koje su ve znali oznae tanicom ( ),a nova saznanja neka oznae plusom ( + ).

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Uputite uenike da u parovima ili samostalno urade drugi dio zadatka u Radnoj svesci na

  stranici 23 (dovre drugi dio Grozda). - Uitelj/ica prati rad parova ili uenika,sugerie i pomae. - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad. - Zajedno sa uenicima (dok prezentuju svoj rad) dopuniti drugi dio razrednog Grozda. - Uenici dopunjavaju svoje Grozdove u Radnim sveskama. - Domaa zadaa: Odrediti kojem periodu pripadaju pojedinano kulturnoobrazovne i vjerske

  ustanove koje su ueli na ovim asovima.Podatke unijeti u tabelu koju ete nacrtati uenicima na tabli ili artu,a oni e je nacrtati u svoje sveske.Moete im podijeliti i kopirane tabele koje e oni nalijepiti u svoje sveske.

  PERIOD KULTURNO-PROSVJETNE USTANOVE

  VJERSKE USTANOVE

  OSMANLIJSKI AUSTROUGARSKI PERIOD JUGOSLAVIJE PERIOD BIH

  Domaa zadaa: Donijeti plakate,panoe,eseje i druge materijale koje su uenici izradili o kulturnopovijesnim znamenitostima ueg i ireg zaviaja u prethodnom razredu.

 • AS (SAT)

  31

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Kulturno-historijske znamenitosti BiH CILJ ASA (SATA): Znati o kulturno-historijskim znamenitostima BiH,razlikovati spomenike prema starosti i prema vanosti,razviti pozitivne stavove o ouvanju kulturne batine iz prolosti domovine i naroda koji u njoj ive

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - itanje stihova Miroslava Krlee u udbeniku na stranici 40. - Razgovor o kulturno-historijskim znamenitostima ueg i ireg zaviaja koristei plakate,

  panoe,karte i druge materijale koje su uenici izradili (Ovo su uenici trebali uiti u prethodnom razredu i vjerovatno jo posjeduju materijale koje su tada izradili .)

  - Izrada razredne hronoloke liste kulturno-historijskih znamenitosti ueg i ireg zaviaja. - Najava teme sata/asa. - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst u udbeniku o kulturno-historijskim

  znamenitostima BiH na stranicama 40 i 41,i u svoje sveske da tokom itanja naprave zabiljeke o kulturno-historijskim znamenitostima BiH.

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Nekoliko uenika/parova prezentuje svoje zabiljeke,dok istovremeno ostali uenici

  dopunjavaju svoje zabiljeke. - Domaa zadaa: Dopuniti tabelu u Radnim sveskama na stranici 24. Donijeti sapun,gips, glinu,glinamol,sitnu ambalau,...,kao i slike,fotografije,razglednice, makete kulturnopovijesnih znamenitosti BiH.

 • AS (SAT)

  32

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Kulturno-historijske znamenitosti BiH CILJ ASA (SATA): Znati o kulturno-historijskim znamenitostima BiH,razlikovati spomenike prema starosti i prema vanosti,razviti pozitivne stavove o ouvanju kulturne batine iz prolosti domovine i naroda koji u njoj ive

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i prezentacija domae zadae. (itanje i prezentacija popunjenih tabela u Radnoj svesci na stranici 24.)

  - Na tabli ili art papiru nacrtati tabelu:

  KULTURNO-HISTORIJSKE ZNAMENITOSTI BIH

  PERIOD ZNAMENITOSTI

  PRETHISTORIJA

  ANTIKI PERIOD

  SREDNJOVJEKOVNI BOSANSKI PERIOD

  OSMANLIJSKI PERIOD

  AUSTROUGARSKI PERIOD

  PERIOD JUGOSLAVIJE

  - Uputiti uenike da u tabelu hronoloki unesu kulturno-historijske znamenitosti BiH. - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - Zajedno sa uenicima (dok prezentuju svoj rad) dopuniti razrednu tabelu. - Uenici dopunjavaju svoje tabele u svojim Radnim sveskama. - Pregledavanje i sortiranje materijala koje su uenici donijeli. - Uenike grupisati u grupe od po 4 lana. - Zadaci za grupe: izrada replika steaka,mostova,sahat-kula,spomen obiljeja na Kozari i

  Sutjesci od sapuna,gipsa, gline,glinamola,sitne ambalae i drugog materijala. - Uitelj/ica prati rad grupa,sugerie i pomae. - Grupe prezentuju svoj rad. - Pravimo razrednu hronoloku izlobu od radova koje su grupe prezentovale.

  Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetom Likovna kultura.

 • AS (SAT)

  33

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Znaajni kulturno-historijski objekti u zaviaju CILJ ASA (SATA): Znati o kulturno-historijskim objektima u zaviaju,razlikovati spomenike prema starosti i prema vanosti,razviti pozitivne stavove o ouvanju kulturne batine iz prolosti zaviaja,domovine i naroda koji u njoj ive

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Najaviti temu sata/asa. - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst u udbeniku o kulturno-historijskim objektima

  u zaviaju na stranicama koje govore o njihovom kantonu/upaniji,i u svoje sveske tokom itanja naprave zabiljeke o kulturnopovijesnimobjektima u zaviaju.

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Na tabli ili art papiru nacrtati tabelu,a uenici tabelu crtaju u svoje sveske:

  KULTURNO-HISTORIJSKI OBJEKTI U ZAVIAJU

  PERIOD OBJEKAT PRETHISTORIJA

  ANTIKI PERIOD

  SREDNJOVJEKOVNI BOSANSKI PERIOD

  OSMANLIJSKI PERIOD

  AUSTROUGARSKI PERIOD

  PERIOD JUGOSLAVIJE

  - Uenici u parovima popunjavaju tabele (upisuju kulturnopovijesne objekte po periodima) u svojim sveskama na osnovu zabiljeki koje su napravili.

  - Zajedno sa uenicima (dok prezentuju svoj rad) dopuniti razrednu tabelu. - Uenici dopunjavaju svoje tabele u svojim sveskama. - Pripremiti se za naredni sat/as,tj. za tehniku uenja Eksukrzija,koja je detaljno objanjena

  u Radnim sveskama na stranici 25. - Na ovom asu/satu potrebno je uraditi prva dva koraka Ekskurzije: 1. Napraviti plan ekskurzije,tj.koje kulturnohistorijske objekte u zaviaju ete posjetiti i istraiti

  iz razliitih uloga.Svaki uenik e imati specifinu ulogu u okviru koje e vriti posjetu i

 • istraivanje kulturnopovijesnih objekata u zaviaju (novinar,fotograf,turistiki vodi,turista, historiar,ekolog,botaniar,...).Bilo bi poeljno da tokom ekskurzije posjetite i vjerska svetita u vaem zaviaju.

  2. Odredite uloge i specifine zadatke.Najbolje je da uenici meusobno sami odrede uloge i zadatke,tj. da odaberu one uloge koje ih zanimaju i za koje imaju afiniteta.Uenike moete podijeliti i u nekoliko manjih grupa ako elite.

  - Domaa zadaa: Svaki uenik e individualno,zavisno od uloge koju ima,napraviti plan svog specifinog istraivanja.To je ujedno i trei korak Ekskurzije.

 • AS (SAT)

  34

  NASTAVNA JEDINICA: Polugodinja provjera znanja CILJ ASA (SATA): Utvrditi ranije steena znanja o svojoj domovini,njenoj povijesti i kulturno-historijskim znamenitostima

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  Vana zadaa uitelja je praenje uenikovog napredovanja.Svrha tog praenja je dobijanje povratne informacije o uenju svakog uenika,informacija o tome koje gradivo i u kojem obimu je usvojio,a koje gradivo nije usvojio. Razliiti su naini praenja uenika.Najei oblik provjere usvojenosti znanja u naim kolama su zadaci objektivnog tipa zadani nizovima zadataka i pitanja.Takvi se zadaci u praksi nazivaju kontrolni radovi. Podaci dobijeni takvim ispitivanjem koriste se za unapreenje nastavnog rada,kao i za unapreenje uenja svakog uenika. Bitno je da pitanja i zadaci kojima se ispituje znanje uenika budu slini zadacima iz Radne sveske. Prilikom izrade kontrolnih radova treba potovati sljedee: - Pitanja trebaju biti precizno formulisana i uenicima razumljiva, - Tipologija pitanja treba biti raznovrsna (dopuna odgovora,od ponuenih odgovora

  prepoznati tane, povezati crtama tane odgovore,prikazati slikovno,pitanja otvorenog tipa,pitanja na koja ne postoji samo jedan taan odgovor,objasniti svojim rijeima,dopuniti Grozd,popuniti tabelu,napisati poetsku formu ili slino),

  - Pitanja treba biti onoliko koliko uenici mogu objektivno uraditi za jedan as/sat, - Pitanja trebaju omoguiti uenicima da pokau svoje znanje,a ne svoje neznanje, - Pitanja trebaju biti tako formulisana da uenici pokau ona najvanija saznanja koja su

  trebali usvojiti. Prilikom ispitivanja uenika treba potovati sljedee: - da ispitivanje bude jednako za sve uenike ili da pripremite diferencirano ispitivanje

  prilagoeno mogunostima i sposobnostima uenika (zadaci na vie nivoa sloenosti) - da svi uenici dobiju detaljne upute za rad - da svi raspolau istom koliinom vremena - da se uitelj/ica jednako odnosi prema svim uenicima. Obrada i interpretacija rezultata kontrolnih radova moe biti kvantitativna i kvalitativna. Kvantitativna pokazuje koliko su uenici usvojili gradiva koje se uilo.Kvalitativna pokazuje koje gradivo su uenici usvojili,a koje nisu.

  broj uenik 1. 2. 3. 4. 5. bodovi % moguih bodova

  1. 2. ... Br.rjeenja % moguih rjeenja

 • AS (SAT)

  35

  RS

  NASTAVNA JEDINICA: Znaajni kulturno-historijski objekti u zaviaju / Ekskurzija CILJ ASA (SATA): Znati o kulturno-historijskim objektima u zaviaju,razlikovati spomenike prema starosti i prema vanosti,razviti pozitivne stavove o ouvanju kulturne batine iz prolosti zaviaja,domovine i naroda koji u njoj ive

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i prezentacija domae zadae.(Upoznavanje sa individualnim planovima istraivanja svakog uenika.)

  - Napomenite uenicima da upute za rad imaju u svojim Radnim sveskama na stranici 25. - Nastaviti dalje sa koracima Ekskurzije: 4. Krenite sa uenicima na ekskurziju i posjetite kulturnopovijesne objekte u zaviaju.Neka

  svaki uenik istrauje individualno i pravi svoj izvjetaj u formi koja njemu najvie odgovara (esej,fotogalerija,pano,novinarski lanak,razglednica,...)

  5. Nakon posjete,obilaska,istraivanja uenika i izrade uenikih izvjetaja pripremite prezentaciju svega istraenog,cijelo odjeljenje zajedno ili u grupama (ako su uenici radili u grupama).

  6. Prezentujte rezultate istraivanja (eseje,fotografije,plakate,...).Bilo bi dobro da na svoju prezentaciju pozovete goste (roditelje,rodbinu,kolege iz kole,relevantne osobe iz vae zajednice,...).

  7. Nakon prezentacije diskutujte o izvjetajima i prezentacijama,meusobno,ali i sa gostima. 8. Od pripremljenih izvjetaja (prezentacija) napravite izlobenu postavku za svoju kolu ili

  turistiki vodi svog zaviaja na sljedeem asu/satu. - Domaa zadaa: Donijeti sapun,gips, glinu,glinamol,kamenie,sitnu ambalau,...,kao i slike, fotografije, razglednice, makete kulturnopovijesnih objekata u zaviaju .

  Napomena : Ova tehnika uenja se zove Ekskurzija. Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetima Likovna kultura,Maternji jezik (hrvatski, bosanski i srpski),Tjelesni i zdravstveni odgoj,Rad sa odjeljenskom zajednicom,pa ak i Muzikom kulturom.

 • AS (SAT)

  36

  RS

  NASTAVNA JEDINICA: Znaajni kulturno-historijski objekti u zaviaju / Ekskurzija CILJ ASA (SATA): Znati o kulturno-historijskim objektima u zaviaju,razlikovati spomenike prema starosti i prema vanosti,razviti pozitivne stavove o ouvanju kulturne batine iz prolosti zaviaja,domovine i naroda koji u njoj ive

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Pregledavanje i sortiranje izvjetaja (prezentacija) i informacija do kojih su doli uenici tokom Ekskurzije,tj. slijedei prethodnih sedam koraka,kao i materijala koje su donijeli za domau zadau.

  - Uenike podijeliti u grupe od po 4 lana i rasporediti poslove i zadatke za grupe. - Zadaci za grupe: Uraditi izlobenu postavku za svoju kolu,turistiki vodi svog zaviaja,

  replike objekata,graevina i znamenitosti koje ste posjetili tokom ekskurzije od razliitog materijala.

  - Prezentacija rada odjeljenja ili grupa. - Postavljanje odjeljenske izlobene postavke za kolu,grad ili zajednicu u kojoj ivite.

  Napomena : Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetima Likovna kultura,Maternji jezik (hrvatski,bosanski i srpski),Tjelesni i zdravstveni odgoj,Rad sa odjeljenskom zajednicom,pa ak i Muzikom kulturom.

 • AS (SAT)

  37

  U

  NASTAVNA JEDINICA: Religija naroda u BiH CILJ ASA (SATA): Znati religije naroda u BiH,znati vjerska svetita naroda u BiH,moi prepoznati obiljeja vjerskih svetita,razviti pozitivan stav o vjerskim svetitima i njihovoj ulozi

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Razgovor o narodima i narodnostima koji ive u BiH. (Podsjetiti se onoga to su ve uili o stanovnitvu BiH.)

  - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o religiji u BiH ? - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o religiji u

  BiH.Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst u udbeniku o religiji u BiH na stranici 46. Prilikom itanja neka informacije u tekstu koje su ve znali oznae tanicom ( ),a nova saznanja neka oznae plusom ( + ).

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad. - Vraamo se na art sa pitanjem : ta znamo religiji u BiH?.Na artu tanicom ( )

  oznaavamo ono to smo znali prije,a pronali smo to u tekstu u udbeniku, i dopisujemo nova saznanja (ono to smo oznaili ( + ) plusom) drugom bojom markera.

  - Domaa zadaa: Saznati neto vie o vjerskim knjigama,vjerskim obiljejima,kao i o vjerskim blagdanima ovih religija. Neka uenici odaberu na koji nain e prezentovati ta nova saznanja o religiji u BiH (pano, esej,...)

 • AS (SAT)

  38

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Religija naroda u BiH CILJ ASA (SATA): Znati religije naroda u BiH,znati vjerska svetita naroda u BiH,moi prepoznati obiljeja vjerskih svetita,razviti pozitivan stav o vjerskim svetitima i njihovoj ulozi

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i pregledavanje domae zadae.(Prezentacije domaih zadaa,tj. saznanja o vjerskim knjigama,vjerskim obiljejima,kao i o vjerskim blagdanima ovih religija.).

  - Dopuniti art:ta znamo o religiji u BiH novim uenikim saznanjima. - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o vjerskim hodoaima u BiH - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o vjerskim

  hodoaima u BiH.Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih.

  - Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst u udbeniku o hodoaima u BiH na stranici 47. Prilikom itanja neka informacije u tekstu koje su ve znali oznae tanicom ( ),a nova saznanja neka oznae plusom ( + ).

  - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Nekoliko parova/uenika prezentuje svoj rad. - Vraamo se na art sa pitanjem : ta znamo vjerskim hodoaima u BiH?.Na artu

  tanicom ( ) oznaavamo ono to smo znali prije,a pronali smo to u tekstu u udbeniku, i dopisujemo nova saznanja (ono to smo oznaili ( + ) plusom) drugom bojom markera.

  - Uputiti uenike da u svojim Radnim sveskama popune tabele na stranici 24. - Nacrtati na artu ili tabli tabelu:

  RELIGIJA

  NAROD RELIGIJA VJERSKA KNJIGA

  VJERSKI PRAZNICI

  HODOAA

  - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - Izvjetavanje uenika. (itaju kako su popunili tabelu.) - Uitelj/ica popunjava na osnovu uenikih izvjetaja tabelu. - Uenici dopunjavaju tabelu u svojim Radnim sveskama. - Domaa zadaa: Saznati legende koje su vezane za ova hodoaa. Neka uenici odaberu na

  koji nain e prezentovati ta nova saznanja o vjerskim hodoaima u BiH (pano, esej,...)

 • Napomena: Prelazi se na gradivo za ije pouavanje su neophodne karte ueg i ireg zaviaja (one koje su uenici izradili u prethodnom razredu,kao i zidne slijepe karte ueg i ireg zaviaja koje ste vi izradili zajedno sa uenicima),takoer je neophodna zidna geografska karta BiH, kao i zidna slijepa karta BiH koju trebate izraditi.Takoer je potrebno za svakog uenika pripremiti slijepu kartu BiH u koju e uenici ucrtavati nizije,polja,planine,rijeke,...

 • AS (SAT)

  39

  U i RS

  TEMA : GEOGRAFSKA OBILJEJA BIH NASTAVNA JEDINICA: Ravnice/nizije CILJ SATA/ASA: Znati ravnice i nizije u BiH,razumjeti vanost nizija za nau poljoprivredu,moi prepoznati nizije na geografskoj karti BiH

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i pregledavanje domae zadae.(Prezentacije domaih zadaa,tj. saznanja o vjerskim hodoaima u BiH i legendama vezanim za njih.)

  - Dopuna arta sa pitanjem ta znamo o hodoaima u BiH? novim uenikim saznanjima. - Uputiti uenike da u se radei zadatke u Radnim sveskama na stranici 25 podsjete

  kartografskih znakova. - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae.

  - Koristei kartu ueg,pa ireg zaviaja (to mogu biti i karte koje su izraene u prethodnom razredu) podsjetiti se ravnica i nizija koje se nalaze u vaem uem i irem zaviaju.

  - Razgovarati o njima i pronai ih na kartama. - Uputiti uenike da u svojim Radnim sveskama urade prvi dio 2. i 3. zadatka (onaj dio pitanja

  koji se odnosi na nizije) na stranici 26. - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae.

  - Najaviti temu sata/asa. - Uputiti uenike da samostalno ili u parovima proitaju tekst na stranici 48 u udbeniku. - Prilikom itanja neka olovkom podvuku one informacije koje smatraju bitnim. - Uitelj/ica na artu ili tabli crta tabelu za Dvostruko voeni dnevnik,a uenici tabelu crtaju

  u svoje sveske.

  NIZIJA KARAKTERISTIKE

  - Uputiti uenike kako da popune tabelu: U lijevu kolonu piu ime nizije,a u desnu kolonu piu one informacije koje su oni smatrali bitnim i koje su podvukli u tekstu u udbeniku.

  - Izvjetavanje uenika ili parova (itaju ime nizije,pa njene karakteristike),a uitelj/ica to upisuje u razrednu tabelu.

  - Bilo bi dobro uvijek nakon izvjetavanja jednog uenika ili para pitati ostale uenike ili parove imaju li oni jo neke informacije koje bi trebalo upisati u razrednu tabelu.Tako e uenici biti aktivniji na asu/satu,a i nivo usvojenosti gradiva e biti vii.

  - Uputiti uenike da samostalno ili u parovima u geografskim kartama BiH pronau ove nizije. - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae.

  - Zajedno sa uenicima pronai ove nizije i na zidnoj geografskoj karti BiH.

 • - Uputiti uenike da u svojim Radnim sveskama urade prvi dio 1. zadatka (onaj dio zadatka koji se odnosi na nizije,tj. da u slijepe karte ucrtaju nizije u BiH) na stranici 26 koristei geografsku kartu BiH.

  - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - Uitelj/ica zajedno sa uenicima ucrtava ove nizije u razrednu zidnu slijepu kartu BiH. - Domaa zadaa: Saznati neto vie o poljoprivrednim kulturama koje se uzgajaju u naim

  nizijama. Neka uenici odaberu na koji nain e prezentovati ta nova saznanja o nizijama u BiH (pano, esej,...)

 • AS (SAT)

  40

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Kraka polja CILJ SATA/ASA: Znati kraka polja u BiH,razumjeti vanost krakih polja za nau poljoprivredu,moi prepoznati kraka polja na geografskoj karti BiH

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i pregledavanje domae zadae.(Prezentacije domaih zadaa,tj. saznanja o poljoprivrednim kulturama koje se uzgajaju u naim nizijama.)

  - Koristei kartu ueg,pa ireg zaviaja (to mogu biti i karte koje su izraene u prethodnom razredu) podsjetiti se krakih polja koje se nalaze u vaem uem i irem zaviaju.

  - Razgovarati o njima i pronai ih na kartama. - Uputiti uenike da u svojim Radnim sveskama urade drugi dio 2. i 3. zadatka (onaj dio

  pitanja koji se odnosi nakraka polja) na stranici 26. - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae.

  - Najaviti temu sata/asa. - Uputiti uenike da samostalno ili u parovima proitaju tekst na stranicama 48 i 49 u

  udbeniku. - Prilikom itanja neka olovkom podvuku one informacije koje smatraju bitnim. - Uitelj/ica na artu ili tabli crta tabelu za Dvostruko voeni dnevnik,a uenici tabelu crtaju

  u svoje sveske.

  KRAKO POLJE KARAKTERISTIKE

  - Uputiti uenike kako da popune tabelu: U lijevu kolonu piu ime krakog polja,a u desnu kolonu piu one informacije koje su oni smatrali bitnim i koje su podvukli u tekstu u udbeniku.

  - Izvjetavanje uenika ili parova (itaju ime krakog polja,pa njegove karakteristike),a uitelj/ica to upisuje u razrednu tabelu.

  - Uputiti uenike da samostalno ili u parovima u geografskim kartama BiH pronau ova kraka polja.

  - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - Zajedno sa uenicima pronai ova kraka polja i na zidnoj geografskoj karti BiH. - Uputiti uenike da u svojim Radnim sveskama urade drugi dio 1. zadatka (onaj dio zadatka

  koji se odnosi na kraka polja,tj. da u slijepe karte ucrtaju kraka polja u BiH) na stranici 26 koristei geografsku kartu BiH.

  - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - Uitelj/ica zajedno sa uenicima ucrtava ova kraka polja u razrednu zidnu slijepu kartu BiH.

 • - Uputiti uenike da u svojim Radnim sveskama urade 4. zadatak na stranici 26. - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae.

  - Izvjetavanje uenika (itaju ime nizije ili polja i karakteristike koje su povezali sa tom nizijom ili poljem)

  - Ako je potrebno,uenici rade ispravke u svojim Radnim sveskama. - Domaa zadaa: Saznati neto vie o poljoprivrednim kulturama koje se uzgajaju u naim

  krakim poljima. Neka uenici odaberu na koji nain e prezentovati ta nova saznanja o krakim poljima u BiH (pano, esej,...)

 • AS (SAT)

  41

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Planine CILJ SATA/ASA: Znati planine u BiH,razumjeti vanost planina za na turizam i zimske sportove,moi prepoznati planine na geografskoj karti BiH

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i pregledavanje domae zadae.(Prezentacije domaih zadaa,tj. poljoprivrednim kulturama koje se uzgajaju u naim krakim poljima.)

  - Koristei kartu ueg,pa ireg zaviaja (to mogu biti i karte koje su izraene u prethodnom razredu) podsjetiti se planina koje se nalaze u vaem uem i irem zaviaju.

  - Razgovarati o njima i pronai ih na kartama. - Sluanje narodne pjesme Aj kolika je Jahorina planina ili proitati tekst pjesme iz

  udbenika. - Uputiti uenike da u svojim Radnim sveskama urade 2. i 3. zadatak na stranici 27.

  - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - Najaviti temu sata/asa. - Uputiti uenike da samostalno ili u parovima proitaju tekst na stranicama 50 i 51 u

  udbeniku. - Prilikom itanja neka olovkom podvuku one informacije koje smatraju bitnim. - Uitelj/ica na artu ili tabli crta tabelu za Dvostruko voeni dnevnik,a uenici tabelu crtaju

  u svoje sveske.

  PLANINA KARAKTERISTIKE

  - Uputiti uenike kako da popune tabelu: U lijevu kolonu piu ime planine,a u desnu kolonu piu one informacije koje su oni smatrali bitnim i koje su podvukli u tekstu u udbeniku.

  - Izvjetavanje uenika ili parova (itaju ime planine,pa njene karakteristike),a uitelj/ica to upisuje u razrednu tabelu.

  - Uputiti uenike da samostalno ili u parovima u geografskim kartama BiH pronau ove planine.

  - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - Zajedno sa uenicima pronai ove planine i na zidnoj geografskoj karti BiH. - Uenike grupisati u grupe od po 4 lana. - Zadatak za grupe: Tehnikom Grozd sumirati saznanja o planinama u BiH.

  - Uitelj/ica prati rad grupa,sugerie i pomae. - Izvjetavanje grupa (prezentacija i izlaganje Grozdova). - Domaa zadaa: Saznati jo neke znamenitosti i posebnosti naih planina.Pronai i donijeti

  na sljedei sat/as fotografije, slike i tekstove o planinama u BiH.

 • AS (SAT)

  42

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Planine CILJ SATA/ASA: Znati planine u BiH,razumjeti vanost planina za na turizam i zimske sportove,moi prepoznati planine na geografskoj karti BiH

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Analiza i pregledavanje domae zadae.(Prezentacije domaih zadaa,tj. saznanja o planinama u BiH)

  - Zajedno sa uenicima pronai ove planine na zidnoj geografskoj karti BiH. - Uputiti uenike da u svojim Radnim sveskama urade 1. zadatak,tj. da u slijepe karte ucrtaju

  planine u BiH na stranici 27 koristei geografsku kartu BiH. - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae.

  - Uitelj/ica zajedno sa uenicima ucrtava ove planine u razrednu zidnu slijepu kartu BiH. - Uputiti uenike da u svojim Radnim sveskama urade 4. zadatak na stranici 27.

  - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - Izvjetavanje uenika (itaju ime planine i karakteristike koje su povezali sa tom planinom). - Ako je potrebno,uenici rade ispravke u svojim Radnim sveskama. - Pregledavanje i sortiranje materijala (fotografije,tekstovi,...) koje su uenici donijeli o naim

  planinama. - Uputiti uenike da u parovima urade mali pano (plakat) o jednoj planini u BiH koristei

  fotografije,slike i tekstove koje su pronali o toj planini. - Bilo bi dobro da parovi odaberu o kojoj planini ele raditi plakat,ali bi isto tako bilo dobro da

  se urade plakati o svim naim znaajnijim planinama. - Uitelj/ica prati rad parova,sugerie i pomae. - Uitelj/ica treba da pripremi veliki prazni zidni plakat sa nazivom Planine u BiH na koji e

  parovi prilikom izvjetavanja nalijepiti svoje male plakate o planinama.Na taj nain ete imati uraen zidni plakat o planinama u BiH.

  - Moete uenike grupisati i u vee grupe pa da na isti nain urade nekoliko plakata o planinama u BiH.

  - Izvjetavanje parova i izrada zidnog plakata o planinama u BiH na gore navedeni nain.

  Napomena : Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetom Likovna kultura.

 • AS (SAT)

  43

  U i RS

  NASTAVNA JEDINICA: Rijeke CILJ SATA/ASA: Znati rijeke u BiH,razumjeti vanost rijeka za na hidrosistem,biljni i ivotinjski svijet,turizam i sportove na vodi,moi prepoznati rijeke na geografskoj karti BiH

  UPUTE I AKTIVNOSTI:

  - Koristei kartu ueg,pa ireg zaviaja (to mogu biti i karte koje su izraene u prethodnom razredu) podsjetiti se rijeka koje se nalaze u vaem uem i irem zaviaju.

  - Razgovarati o njima i pronai ih na kartama. - Uputiti uenike da u svojim Radnim sveskama urade 2. i 3. zadatak na stranici 28. - Uitelj/ica prati rad uenika,sugerie i pomae. - itanje stihova Branka opia Bosanski trkai.

  BOSANSKI TRKAI

  Svakoga dana,vedra il mrka, Na treoj stazi sunano sijeva kroz Bosnu moju vodi se trka. uborna Bosna iz Sarajeva, etiri staze,svaka se vije, gore joj oi,jutarnja rosa, na svakoj trka.Ko li e prije? u pjeni umnoj zelena kosa. vrije se,igra,kroz gore hita, Na prvoj stazi djevojka Una, nemirna,bistra i ponosita. vjeito mlada,znana iz buna, kiena cura od Martin-Broda, Na krajnjoj stazi prepreke mrvi nakit joj sija,zelena voda. djevojka crna,gortake krvi, Uzela zalet sa likih uka, s kamena kraja,mrkih daljina, od strmih stijena trbakog buka. vjeito tuna,studena Drina. S hukom se rui,ne pjeva nita, Niz drugu stazu juria huno pomamno juri kroz razbojita. veselo mome,smjelo i buno, ponosni Vrbas,lakoga hoda, Na krajnjem cilju,u jutra plava, planinac Vrbas,ledena voda, trkae prima pospana Sava. pod njenom snagom klisura puca, zlaano zrnce na dnu svjetluca.

  Branko opi - Najaviti temu sata/asa. - Uputiti uenike da samostalno ili u parovima pro