Click here to load reader

Svest religija drustvo

 • View
  1.360

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Svest religija drustvo

 • 1. ECPD EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ Univerziteta za mir Ujedinjenih nacijaSVEST - RELIGIJA - DRUTVO: NA PRAGU NOVOG HUMANIZMA? Zbornik radova sa ECPD okruglog stola 22 april 1997, Beograd priredili Dejan Rakovi uro Koruga (neobjavljeno)
 • 2. SVEST-RELIGIJA-DRUTVO:NA PRAGU NOVOG HUMANIZMA?Zbornik radova sa ECPD okruglog stolaNauni izazovi 21. veka22 april 1997, BeogradEditoriProf. dr Dejan RakoviProf. dr uro KorugaIzdava:EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ (ECPD)Univerziteta za mir Ujedinjenih nacijaTehniko ure enjeMateja OpaiKompjuterska obrada tekstaTatjana OpaiBeograd, Terazije 41Telefon: (011) 3246-041Fax: (011) 623-169Za ECPD: Negoslav Ostoji, izvrni direktorCIP- ,165.12Svest religija drutvo: na pragu novog humanizma: Zbornik radova sa ECPD okruglog stola.22 april 1997, Beograd / editori Dejan Rakovi, uro Koruga. Beograd: Evropski centar za miri razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, 1998 (Beograd: Grafikom). 90 str.:ilstr.; 24 cmTira 300. str 5-7: Predgovor / Dejan Rakovi, uro Koruga. Bibliografija uz svaki radISBN 86-7236-015-X1. , 2. ,159.992 316.72 172a) ) )ID = 709084282
 • 3. SADRAJSADRAJPREDGOVOR ............................................................................................................................5 Prire ivaiPOZDRAVNA RE ...................................................................................................................8 Yves-Rastimir NedeljkoviSVEST - RELIGIJA - DRUTVO: NA PRAGU NOVOG HUMANIZMA? ......................10 Vladeta JerotiNOVI SVETSKI POREDAK I NADE NOVOG DOBA ....................................................155 Duan PajinNOVI HUMANIZAM ..............................................................................................................39 Duan IeviNEUROPSIHOLOKI PLAN RASPRAVE O SVESTI I DUHOVNOSTI.......................477 Predrag OgnjenoviDIMENZIJA N=0 KAO ISHODITE MISAONIH SISTEMA.........................................555 uro KorugaPRELAZNA STANJA SVESTI: NA PRAGU NOVOG/STAROG HUMANIZMA!? ......78 Dejan Rakovi 3
 • 4. 4
 • 5. PREDGOVORPREDGOVOR Fenomen svesti je jedan od najstarijih naunih problema, koji je zaokupljao ovekajo u antiko doba, i to kako u civilizacijama Istoka tako i Zapada. Iako je svest dugobila centralna tema filozofskih traktata od samih poetaka filozofske misli, ilitradicionalnih ezoterijskih praksi Istoka i Zapada koje su postigle zavidan empirijskinivo kontrole izmenjenih stanja svesti uz znaajne filozofsko-religijske implikacije -prvi nauni pokuaji rasvetljavanja fenomena svesti pojavljuju se tek u psihologijidruge polovine 19. veka (kroz razvoj psihofizike i teorija linosti), u fizici s poetka20. veka (kroz razvoj kvantne mehanike i artikulisanje problema tzv. redukcijetalasnog paketa i uloge posmatraa u ovom procesu), i u kompjuterskim naukamadruge polovine 20. veka (kroz razvoj vetake inteligencije i koncepcije da sekompletan kognitivni proces moe svesti na kompjuterski algoritam). Me utim, zbognauno-metodolokih tekoa, problem svesti u ovim naukama nije zauzeoodgovarajue mesto. Dobar kritiki osvrt na problem svesti i fundementalne tekoe razliitih pristupamoe se nai u monografijama uglednog teorijskog fiziara Rodera Penrouza(R.Penrose, Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness,Oxford Univ. Press, Oxford, 1994), molekularnog biologa i nobelovca Frensisa Krika(F.Crick, The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, CharlesScribners Sons, New York, 1994) i uglednog filozofa Ser Karla Popera ineurofiziologa i nobelovca Ser Dona Eklesa (K.R.Poper & J.C.Eccles, The Self andIts Brain, Springer, Berlin, 1977). Poslednja decenija 20. veka je od strane Ujedinjenih nacija oznaena kao decenijaistraivanja mozga, to je svakako dalo novi impuls i istraivanju fenomena svesti, kaonajkompleksnije modane funkcije. Danas se procenjuje da svest spada u desetnajznaajnijih naunih problema, zbog velikih potencijalnih implikacija na mnogeoblasti nauke, medicine i tehnike: (a) u fizici bi razumevanje fenomena svesti moglo dovesti do dubljeg razumevanjafundamentalnih problema o ulozi posmatraa u kvantnomehanikom aktu merenja, tobi pokazalo da svest, prostor, vreme i struktura materije interaguju na znatno dubljemnivou nego to se misli, sa radikalnim tehnikim implikacijama: tako bi razumevanje ikontrola transpersonalnih interakcija sutinski izmenili i oblast komunikacija, u kojojbi sadanje prostorno-vremenske barijere bile radikalno prevazi ene, dok bi uraunarstvu razumevanje prirode svesti moglo dovesti do raunara sa vetakomsveu, koji bi funkcionisali na dubljim kvantnomehanikim principima; (b) u biologiji bi se moglo pokazati da su granice interakcija izme u jedinki mnogoprovizornije nego to je to do danas izgledalo, to bi bilo od znaaja ne samo zaadaptivne mehanizme na nivou itavih biolokih vrsta, ve i za dublje razumevanjeznaaja samog morala u ljudskoj populaciji; (c) u psihologiji bi se postiglo razumevanje mehanizma i uloge izmenjenih stanjasvesti u sazrevanju linosti, kontroli kreativnosti, kao i transpersonalnih fenomena kojiobino prate ova stanja; 5
 • 6. (d) u medicini bi razumevanje fenomena svesti moglo dovesti do rasvetljavanjamnogih tajni funkcionisanja mozga, kao i do razvoja novih psihoterapijskih tehnika zauklanjanje unutranjih, odnosno me uljudskih konflikata; (e) konano, i ne sluajno, dublje razumevanje same prirode svesti itranspersonalnih fenomena moglo bi dovesti i do naunog razumevanja nekih krajnjihfilozofsko-religijskih pitanja, koja su do sada tradicionalno ostajala izvan domenateorijsko-eksperimentalnih naunih metoda prirodnih nauka, i zato predstavljalapredmet dubokih i bolnih iracionalnih podela tokom itave istorije civilizacije, to bi sezahvaljujui naunim prodorima u oblasti svesti konano moglo prevazii. Kao rezultat ovih novih svetskih trendova, u Beogradu je 1995. godine pokrenutainicijativa za objedinjavanje postojeih laboratorijskih i kadrovskih kapaciteta vieuglednih naunih institucija medicinskog, psiholokog i inenjerskog usmerenja nazajednikom projektu "Istraivanje viih modanih funkcija, sa biomedicinskim itehniko-tehnolokim primenama", u okviru Zdruene laboratorije za kognitivneneuronauke i neuroinenjering. Istraivake teme Zdruene laboratorije pokrivajuneurofizioloko istraivanje viih kortikalnih funkcija, kognitivnu obradu informacija,psihoterapijska ispitivanja uticaja relaksacionih i srodnih tehnika na izmenu stanjasvesti, biofiziko ispitivanje izmenjenih stanja svesti, biomolekularne osnove svesti,razvoj novih metoda i ure aja za dijagnostiku elektrine aktivnosti mozga, ibiomedicinske i tehniko-tehnoloke primene neuronskih mrea. Zdruena laboratorija za kognitivne neuronauke i neuroinenjering predstavljala je icentar ekselencije i nastavnu bazu Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD)Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, kroz organizaciju simpozijuma ispecijalistikih edukativnih kurseva iz domena kognitivnih neuronauka ineuroinenjeringa. Krajem 1996. godine formiran je i me unarodni ECPD projekatMozak i svest. Na tom planu, tokom protekle dve godine intenzivno je ra eno naorganizovanju nekoliko naunih skupova iz oblasti svesti, i tampanju odgovarajuihpublikacija: (1) ECPD simpozijum Svest: nauno-tehnoloki izazov 21. veka, odran 29-30 maja1995. godine u Beogradu, posle koga su se pojavila veoma znaajna monografskaizdanja na engleskom i srpskom jeziku: D.Rakovi and Dj.Koruga, eds.,Consciousness: Scientific Challenge of the 21st Century (ECPD, Belgrade, 1995;1996) i Svest: nauni izazov 21. veka (ECPD & igoja, Beograd, 1996). (2) ECPD seminar Svest: nauni izazov 21. veka, organizovan u saradnji saOdborom za biomedicinska istraivanja SANU, 27-28 septembra 1996. godine uSANU, sa kojeg je proistekla i publikacija Lj.Raki, D.Rakovi, Dj.Koruga iA.Marjanovi, eds., Svest: nauni izazov 21. veka, Zbornik radova sa ECPD seminara,27-28 septembar 1996, Beograd. (3) ECPD je organizovao u Beogradu znaajan me unarodni skup First AnnualECPD International Symposium and Workshop on Scientific Bases of Consciousness:Brain and Consciousness, planiran za 22-26 septembar 1997. godine a odran 22-25juna 1998. godine, za koji je vie uglednih svetskih istraivaa ulo u Programski iOrganizacioni komitet skupa, sa kojeg su proistekle i dve publikacije na engleskomjeziku: Lj.Raki, G. Kostopoulos, D.Rakovi, and Dj.Koruga, Brain & Consciousness:6
 • 7. Proc. ECPD Symposium, 22-23 September 1997, Belgrade, i , Brain & Consciousness:Proc. ECPD Workshop, 24-26 September 1997, Belgrade. U ovom trendu, ECPD je organizovao 22. aprila 1997. godine u Beogradu i okruglisto Svest-

Search related